ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη"

Transcript

1 ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ

2 Άδεηεο Χξήζεο Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο ρξήζεο Creative Commons. Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο. 2

3 Χρεκαηοδόηεζε Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

4 ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΘΕΡΟΘΕΟ ΖΑΧΑΡΘΑ Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Παηξώλ Δπηθνηλσλία: Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: https://sites.google.com/site/zachariasierotheos/ Οκάδα καζήκαηνο:https://www.facebook.com/groups/oceanography.dpfp/

5 ύγρξνλε Ωθεαλνγξαθία 20νο αηώλαο αλάγθεο επηβάιινπλ ηε κειέηε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο Πξαθηηθέο (π.ρ. ζηξαηησηηθέο, κειέηε αλέκσλ, ξεπκαησλ, λαπζηπινηα) Οηθνλνκηθέο (π.ρ. αιηεία, πεηξειαην) Αθαδεκατθέο (π.ρ. επηζηεκνληθή γλώζε ηνπ ζαιάζζηνπ κέζνπ) Νέεο Σερλνινγίεο (Σειεπηζθόπηζε, Δλεξγεηηθνί Αηζζεηήξεο, Παζεηηθνί Αηζζεηήξεο, GPS) Θζηορηθή αλαδροκή ζηε κειέηε ηοσ ζαιάζζηοσ περηβάιιοληος Σξεηο πεξίνδνη : Εμεξεπλήζεηο θαη λαπζηπινΐα Δξαηνζζέλεο Βίθηλγθο (985π.ρ.) Μαγγειάλνο 1505 ηξάβσλαο Κηλέδνη Πηνιεκαίνο Κνιόκβνο (1492κΥ) Επηζηεκνληθέο Αλαθαιύςεηο James Cook Γαξβίλνο 1842 Απνζηνιή ηνπ Challenger 1872 Σαμίδη ζηελ Αξθηηθή (Νάλζελ)

6 Εηζαγωγή ζηελ Ωθεαλογραθία «Ωκεανογραθία είναι ο επιζηημονικός κλάδος ποσ μελεηά ηοσς ωκεανούς και ηις θάλαζζες με ζκοπό ηην καηανόηζη ηων θαινομένων και ηων διεργαζιών ποσ λαμβάνοσν τώρα εκεί» ηόρνη : Οξηζκόο Πεξηγξαθή Καηαλόεζε Πξόγλσζε Αμηνπνίεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο γηα : 1) Σε βαζηθή έξεπλα 2) Σηο δηάθνξεο πξαθηηθέο Βαζηθνί Κιάδνη : Γεσινγηθή Υεκηθή Φπζηθή Βηνινγηθή πγγελείο Κιάδνη : Θαιάζζηα Βηνινγία Θαιάζζηα Γεσρεκεία Θαιάζζηα Μεηεσξνινγία

7 Γηαηί κειεηάκε ηο ζαιάζζηο περηβάιιολ; Ζ ζάιαζζα είλαη πεγή ηξνθήο Ζ ζάιαζζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ άλζξσπν (θαηαζθεπέο ζηηο αθηέο, κεηαθνξέο, δηαζθέδαζε) Ζ ζάιαζζα επεξεάδεη ην θιίκα, ηε βξνρόπησζε, ηελ μεξαζία, ηηο πιεκκύξεο, ηα θαηξηθά θαηλόκελα.

8 Τα κεγαιύηερα περηβαιιοληηθά προβιήκαηα ζήκερα ζτεηίδοληαη κε ηε ζάιαζζα Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε Ζ ηξύπα ηνπ όδνληνο Δι Νίλην Τπεξαιίεπζε Ρύπαλζε

9 Κοζκοιογηθές Απαρτές Δεκηνπξγία ύκπαληνο Αξρηθά έλα ζεκείν κε άπεηξε ππθλόηεηα θαη ζεξκνθξαζία Αθνινπζεί ε Μεγάιε Έθξεμε (15δηζ. πξηλ) Μεηά «ρπιόο» Ζ αληηύιε κεηαηξάπεθε ζε ύιε Ζ ζεξκνθξαζία κεηώζεθε Γεκηνπξγήζεθαλ Ζ2 θαη Ζe Δκθαλίζηεθαλ λεθειώκαηα (απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο κεζναζηξηθήο ύιεο θαη Ζ2 θαη Ζe Από ηελ ςύμε ηνπο Πξσηναζηέξεο Αξρέγνλνη Γαιαμίεο

10 Γέλεζε Ηιηαθνύ πζηήκαηνο Γηάξθεηα : δηζ. έηε Τπόζεζε Νεθειώκαηνο Γεκηνπξγία Πξσηνάζηξνπ Γέλλεζε ηνπ Ζιίνπ Γέλλεζε ησλ Πιαλεηνεηδώλ (100Km δηάκεηξν) ύγθξνπζε ησλ ηειεπηαίσλ Πξσηνπιαλήηεο Έλσζε Πιαλεηνεηδώλ θαη Πξσηνπιαλεηώλ ΠΛΑΝΖΣΔ Σν Ηιηαθό ύζηεκα ήκεξα απνηειείηαη από Ήιην 9 Πιαλήηεο (4 εζσηεξηθνύο, 4 εμσηεξηθνύο, Πινύησλαο) Πνιινύο δνξπθόξνπο Δθαηνκκπξίσλ κηθξόηεξσλ ζσκάησλ (αζηεξνεηδείο θαη θνκήηεο) Ακέηξεην αξηζκό κηθξώλ θόθθσλ ζθόλεο θαη παγσκέλσλ αεξίσλ

11 Η Γέλεζε ηοσ Πιαλήηε ΓΗ Ζ πξσηαξρηθή Γε 4.5 δηζ. ρξόληα Γαιαθηώδεο (γαιαμίαο) Αζηξηθή ζθόλε + Πιαλεηηθά ζώκαηα ζπγθξνύνληαη πληήθνληαη ιόγσ βαξύηεηαο πξνθύπηεη ε πξσηαξρηθή Γε Οη ζπγθξνύζεηο ζπλερίδνληαη Ζ ζεξκνθξαζία ηεο Γεο απμάλεηαη Ζ πξσηαξρηθή Αηκόζθαηξα Πξνζθξνύζεηο δηαζηεκηθώλ ζσκάησλ Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα Έθιπζε πδξαηκώλ θαη αεξίσλ από ην εζσηεξηθό ηεο Γεο (CO2, CH4, NH3, N)

12 Η Σειήλε Απνγπκλσκέλν θαη Βξαρώδεο πεξηβάιινλ ρσξίο αηκόζθαηξα Γηαγξάθεη κία πιήξε πεξηζηξνθή πεξί ηνλ άμνλα ηεο ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νινθιεξώλεη ηελ ηξνρηά ηεο πεξί ηεο Γεο Οθείιεηαη γηα ηηο παιίξξνηεο Πξνέιεπζε ηεο ειήλεο 4 ππνζέζεηο ήκεξα γεληθά απνδεθηή είλαη ε Γηγαληηαία Πξόζθξνπζε

13 Το εζωηερηθό ηες Γες Γελ είλαη νκνηνγελέο Απνηειείηαη από 4 πεξηνρέο Γεκηνπξγήζεθαλ : Πξνζθξνύζεηο δηαζηεκηθώλ ζσκάησλ Θέξκαλζε ηεο Γεο Μηθξή ξεπζηνπνίεζε Ππθλά πιηθά ζην εζσηεξηθό Διαθξηά ζηελ επηθάλεηα Γηγαληηαία πξόζθξνπζε Δθ λένπ δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο

14 Ο πρωηαρτηθός Ωθεαλός Ζ Γε ςύρεηαη Γεκηνπξγία ζηεξενπνηεκέλνπ πεηξώδε θινηνύ πκππθλσκέλνη πδξαηκνί Βξνρέο Δκθάληζε πξσηαξρηθνύ σθεαλνύ (όμηλνο, 100C) Μείσζε ηνπ CO2 (ιόγσ αζβεζηνιηζηθώλ απνζέζεσλ ζηνλ σθεαλό) Απμάλεηαη ε δηαθάλεηα ηεο αηκόζθαηξαο Μείσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο

15 Η Εκθάληζε ηες Ζωής ζηε Γε Έγηλε ζηε ζάιαζζα Ππξηηηθά πεηξώκαηα (θεξαηίηεο) πξσηόγνλα ζεξκόθηια βαθηήξηα Τδξνζεξκηθά θξεάηηα Αμηνπεξίεξγνη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί Οη πξώηνη νξγαληζκνί : κνλνθύηηαξνη, πνπ έρνπλ εθπιεθηηθή νκνηόηεηα κε ηα θπαλνβαθηήξηα Γεκηνπξγνύλ ζηξσκαηόιηζνπο Μείσζε ηνπ CO2 (ιόγσ θσηνζύλζεζεο + αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο) Φύμε ηεο Γεο

16 Εκθάληζε πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ (2 3 δηζ. ρξόληα) Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ε παξνπζία O2 ζηελ αηκόζθαηξα Αξρή Κπξηαξρνύζαλ CO2 + πδξαηκνί Ο ζίδεξνο ζηε ζάιαζζα αληηδξνύζε κε ην νμπγόλν Πξηλ από 2 δηζ. ρξόληα Ο ζίδεξνο απνκαθξύλζεθε ζηα ηδήκηα Απμήζεθε ην O2

17 Το Παρειζόλ ηες Γες Γεωιογηθός Χρόλος Πξηλ από 1δηζ. ρξόληα Κιίκα + Χθεαλόο ειαθξώο ςπρξαίλνληαη Όπαξμε ηεξαζηίσλ επεηξσηηθώλ καδώλ Γεσινγηθόο Υξόλνο

18 1) Πξνθάκβξηα πεξίνδνο κεηά από 250 εθαηνκκύξηα ρξόληα έρνπκε : ύγθιηζε ησλ επεηξσηηθώλ καδώλ Γηγαληηαία ππεξήπεηξν (Ηζεκεξηλό) Φπρξή παγεηώδεο επνρή Ξαλά ζέξκαλζε 2) Παιαηνδσηθόο αηώλαο Γηάζπαζε ηεο ππεξεπείξνπ ζε επείξνπο Άλζηζε ηεο ζαιάζζηαο δσήο (θαξθηλνεηδή, ζρεκαηηζκόο θειπθώλ) Γηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηα αίηηα Έληνλε θιηκαηηθή αιιαγή (παγεηώλαο) πλέπεηα πηώζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο Μαδηθή βηνινγηθή θαηαζηξνθή (90% ησλ εηδώλ) 2 επηθξαηείο ζεσξίεο γηα ηα αίηηα (ζύγθξνπζε κε θνκήηε, εθαηζηεηόηεηα

19 3) Μεζνδσηθόο αηώλαο (πξηλ εθαηνκκύξηα ρξόληα) https://en.wikipedia.org/wiki/tethys_ocean Παγγαία θαη Παλζάιαζζα Ζ Παγγαία Λαπξαζία ζην Βνξξά Γθνληβάλα ζην Νόην Υσξίδνληαη από κία ζηελή ζάιαζζα, ηελ Σήζπο (Ηζεκεξηλόο) Αηιαληηθόο θαη Ηλδηθόο πλερηδόκελε δηάλνημε ησλ σθεαλώλ Δληαηηθνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ Θεξκό θιίκα Δπέθηαζε λένπ σθεάληνπ θινηνύ Αζβεζηνιηζηθέο απνζέζεηο Νέα Βηνινγηθή θαηαζηξνθή (πξηλ 65 εθ. ρξόληα) (75% ησλ εηδώλ + δεηλόζαπξνη) Αηηία ε πξόζθξνπζε ζηε Γε ελόο νγθώδνπο αζηεξνεηδνύο

20 4) Καηλνδσηθόο αηώλαο ρεκαηηζκόο ηεξάζηησλ νξνζεηξώλ ζε μεξά θαη ζάιαζζα Γεσκνξθνινγηθέο αλαθαηαηάμεηο Νόηηνο Αηιαληηθόο Αθξηθή Ν. Ακεξηθή Βόξεηνο Αηιαληηθόο Δπξώπε Β. Ακεξηθή Απζηξαιία + Ν. Ακεξηθή Έρνπλ απνζπαζηεί από Αληαξθηηθή Πξνο Βνξξά Ηλδία Βνξξά + ζα ζπγθξνπζηεί κε Αζία Γηαρσξηζκόο σθεαλνύ ζε επηκέξνπο ιεθάλεο κεζν- σθεάληεο ξάρεο

21 Επηθξάηεζε ζειαζηηθώλ Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο Αηηία : ππνζαιάζζηα έθξεμε (Καξατβηθή) Μαδηθή εμόλησζε ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ Δμάπισζε ζειαζηηθώλ Οξνγέλεζε θαη Κιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο Φύμε ηνπ θιίκαηνο Γεκηνπξγία : Βξαρώδε όξε Οξνζεηξά ησλ Ηκαιαΐσλ Οξνζεηξά ησλ Άιπεσλ Οξνζεηξά ησλ Ππξελαίσλ Θέξκαλζε ηνπ θιίκαηνο Αηηία : Βνπλνθνξθέο Κνηιάδεο πνπ πξηλ βξίζθνληαλ ζηνλ σθεάλην ππζκέλα (εθιύνπλ CO2) Φύμε Αηηία : απνζάζξσζε ησλ επηθαλεηαθώλ ζηξσκάησλ Φπρξά λεξά εληαηηθνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ σθεαλνύ

22 Δηαζηξσκάησζε ηνπ Παγθόζκηνπ Ωθεαλνύ Ζ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ πλέπεηα : Θάλαηνο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο Ο ιόγνο : ρεκαηηζκόο ζαιαζζίνπ πάγνπ (Αληαξθηηθή) πλέπεηα : Αικπξό θαη ςπρξό λεξό βπζίδεηαη. ηελ επηθάλεηα πην ζεξκά λεξά Εξπζξά Θάιαζζα Γεκηνπξγήζεθε ιόγσ ξσγκήο ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν Απνηειέζκαηα : Αξαβία Βνξξά Γεκηνπξγία ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο Πνξζκόο Νηξέτθ Η λέα Πιαλεηηθή Ψύμε Δπέθηαζε παγνθαιπκκάησλ ζηελ Αληαξθηηθή Ζ ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη από ηνλ Ηζεκεξηλό πξνο ηνπο Πόινπο θαη από ηα επηθαλεηαθά λεξά πξνο ηα βαζηά Οη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί θαηαλέκνληαη ζε λέεο βηνγεσγξαθηθέο δώλεο Ξήξαλζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο Μεζνγείνπ ςηκε εκθάληζε πάγνπ ζηελ Αξθηηθή ύλδεζε κε ην θιείζηκν ηνπ πνξζκνύ ηνπ Παλακά (δηαθόπεθε ε επηθνηλσλία Αηιαληηθνύ θαη Δηξεληθνύ)

23 Κιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο Κύθινη ςπρξώλ παγεηώδσλ πεξηόδσλ κε ζεξκά κεζνπαγεηώδε δηαζηήκαηα Πξηλ από ρξόληα 1) ηξώκαηα πάγνπ ζην Βόξξεην εκηζθαίξην θαη Αληαξθηηθή 2) Ζ ζαιάζζηα ζηάζκε ρακειόηεξε 85m 3) Ο σθεαλόο ςπρξόηεξνο 2 3 C 4) Δληνλόηεξε ε θπθινθνξία Ζ ηειεπηαία παγεηώδεο πεξίνδνο ηεξκαηίζηεθε πξηλ από ρξόληα ήκεξα Ζ ζέξκαλζε ηεο γεο ζπλερίδεηαη Ζ αηκόζθαηξα πεξηέρεη 21% Ο2, 78% Άδσην αιιά ην CO2 απμάλεηαη Απνηέιεζκα : Τπεξζέξκαλζε ηνπ Πιαλήηε ( El Nino, θπθιώλεο) Θα συνεχιστεί η Θέρμανση ή όχι ;

24 Ο Πιαλήηες Ωθεαλός Εμσηεξηθή Μνξθνινγία ηεο Γεο Ξερσξίδεη γηα ην βαζπγάιαλν θαη αξγπξόρξσκν ρξσκαηηζκό ησλ σθεαλώλ θαη ησλ λεθώλ ηεο (αηκόζθαηξα) «Τδξόζθαηξα» (κηθξό πάρνο) Βαξύηεηα + Πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο Απνηέιεζκα : ρήκα Πεπιαηπζκέλν ζθαηξνεηδέο (Ηζεκεξηλό Δμόγθσκα) Ζ πςνγξαθηθή Κακπύιε Παγθόζκηα θαηαλνκή ησλ ρεξζαίσλ πςνκέηξσλ θαη ησλ σθεάλησλ βαζώλ Ζ επηθάλεηα ηεο Γεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία κεγάισλ ρεξζαίσλ νξνζεηξώλ θαη ππνζαιάζζησλ ηάθξσλ (ζρεηηθά λεαξά) Ο παγθόζκηνο σθεαλόο νθείιεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζηηο γεσινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο

25 Η Δοκή ηοσ Εζωηερηθού ηες Γες Γηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ιόγσ : 1) Γηαθνξεηηθήο ζύζηαζεο 2) Θεξκνθξαζίαο πκπίεζε πιηθώλ Βαξπηνγελήο δηαρσξηζκόο Κπξίσο δηάζπαζε ξαδηελεξγώλ ζηνηρείσλ 3) Ππθλόηεηαο πκπίεζε πιηθώλ Γηαρσξηζκόο πιηθώλ ιόγσ βαξύηεηαο https://commons.wikimedia.org/wiki/file:earth-crust-cutaway-greek.png

26 Ππξήλαο Έθηαζε θέληξν ηεο γεο σο ιίγν πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο απόζηαζεο κέρξη ηεο επηθάλεηαο ηεο Δζσηεξηθόο (ζηεξεόο) Δμσηεξηθόο (ξεπζηόο) Κξάκα ζηδήξνπ ληθειίνπ Μηθξέο πνζόηεηεο άιισλ πιηθώλ, θπξίσο ηνπ ζείνπ Μαλδύαο Έθηαζε από ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ππξήλα έσο ζρεδόλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο Ίδηα ρεκηθή ζύζηαζε ησλ πιηθώλ Γηαθνξεηηθέο θπζηθέο ηδηόηεηεο (πίεζε θαη ζεξκνθξαζία κε ην βάζνο)

27 ηεξεόο Φινηόο Σν πνιύ ιεπηό εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηεο Γεο Αζπλέρεηα Μόρν : Ζ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμύ ηνπ θινηνύ θαη ηνπ καλδύα Ο θινηόο «επηπιέεη» ζην καλδύα (θαηαθόξπθεο θηλήζεηο ηζνζηαηηθέο) Ζπεηξσηηθόο θινηόο (ειαθξόηεξνο, κεγαιύηεξν πάρνο θαη ειηθία) Χθεάληνο θινηόο Ληζόζθαηξα Αλάκεζα ζην καλδύα θαη ζην θινηό Απνηειείηαη από ιεπηέο πιάθεο (ηεθηνληθή ησλ πιαθώλ) Αζζελόζθαηξα Κάησ από ηε ιηζόζθαηξα (δώλε κηθξήο ηαρύηεηαο) https://en.wikipedia.org/wiki/earthscope

28 εκείσκα Θζηνξηθνύ Εθδόζεσλ Έξγνπ Σν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 ε έθδνζε. εκείσκα Αλαθνξάο Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Ηεξόζενο Εαραξίαο, Ηεξόζενο Εαραξίαο. «ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=env114 εκείσκα Αδεηνδόηεζεο Σν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Υξήζεο θαη ρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ». Σν Έξγν απηό θάλεη ρξήζε ησλ αθόινπζσλ έξγσλ: Εηθόλα 1:https://en.wikipedia.org/wiki/Tethys_Ocean «Σν πιηθό ηεο παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη από ηηο παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο ηνπ θαζεγεηή Θ. Ζαραξία».

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα Οι Λίμνες στην Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Λιμνών Καταγραφές Καταγραφές & Μαρτυρίες Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα, 2013 (Κουρνά, Ορεστειάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα. Ππξθαγηέο θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (αληηδηαβξσηηθά έξγα). ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα Ν. Ηιείαο. Η δπλαηόηεηα πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε έξεπλα πεδίνπ. Γεξάζηκνο Αληύπαο 1, Βαζίιεηνο Μαξηδάθιεο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.Δ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα