Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί."

Transcript

1

2 Σν πεξηβάιινλ είλαη ην θνηλό καο ζπίηη. Όπνηνο δελ ην πξνζέρεη πξηνλίδεη ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε όινη καδί. 2

3 Πεξίιεςε Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε πεξηβαιινληηθή κειέηε Φσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχνο MWp ζην Ν. Ζκαζίαο. Αλαιχεηαη ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ έηνηκνπο Φσηνβνιηαηθνχο ζπιιέθηεο ηνπνζεηεκέλνπο ζην έδαθνο θαη νη πεξηβαιινληηθέο (αιιά θαη νηθνλνκηθέο) επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηφ ζηελ πεξηνρή. ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη ζε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ην έξγν θαη ε ηζρχνπζα Ννκνζεζία φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Γηεζλή Ννκνζεζία. ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη κηα εθηεηακέλε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, ηα πξφηππα κειέηεο θαη ζρεδίαζεο πνπ βαζηζηήθακε αιιά θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Δπίζεο ππνινγίζακε ηελ πλνιηθή Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο θαη ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε πνπ ζα έρεη απηή. ην Κεθάιαην 2 αθφκα πεξηγξάθεηαη ν εμνπιηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο κε ηελ ΓΔΖ. ην Κεθάιαην 3 αλαιχνληαη ν ζηφρνο, ε ζεκαζία, ε αλαγθαηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ αιιά θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε άιια έξγα. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Φσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ. ην Κεθάιαην 4 ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ηεθκεξηψλεηαη ε άπνςε γηαηί δελ ρξεηάζηεθαλ πεξαηηέξσ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ην Κεθάιαην 5 αλαιχεηαη ζρνιαζηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε ρξήζε δηαγξακκάησλ. Σα κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο επίζεο ηα εδαθνινγηθά γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά απεηθνλίδνληαη ζε δηάθνξεο Φσηνγξαθίεο. Αθφκα αλαιχεηαη ην 3

4 Φπζηθφ θαη Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Σν Κεθάιαην 6 πεξηέρεη κηα αξρηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ σο πξνο ηα κε βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. ην Κεθάιαην 7 πξνηείλνληαη θαη αλαιχνληαη νη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε ζθνπφ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή πεξηβαιινληηθή επίπησζε. ην Κεθάιαην 8 αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΠΔ. ην Κεθάιαην 9 αλαθέξνληαη νη απαηηνχκελεο βαζηθέο κειέηεο. Σέινο ζηα Κεθάιαηα 10 θαη 11 πεξηέρνληαη νη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο θαη γίλεηαη ε Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ Γεσγξαθηθή ζέζε έξγνπ Πεξηγξαθή έξγνπ Πξφηππα κειέηεο ζρεδίαζεο Υξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Δλεξγεηαθή απφδνζε Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Πξνθαηαξηηθή εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ΣΟΥΟ, ΖΜΑΗΑ, ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΥΔΣΗΖ ΣΟΤ ΜΔ ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ ηφρνο, ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ έξγνπ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πζρέηηζε ηνπ έξγνπ κε άιια έξγα ε δξαζηεξηφηεηεο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΛΤΔΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α Πεξηνρή κειέηεο Β Με βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 32 5.Β.1 Κιηκαηνινγηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά

6 5.Β.2 Μνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Β.3 Δδαθνινγηθά, γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά Γ Φπζηθό πεξηβάιινλ Γ.1 Γεληθά ζηνηρεία 48 5.Γ.2 Δηδηθέο θπζηθέο πεξηνρέο Γ.3 Άιιεο θπζηθέο πεξηνρέο 54 5.Γ.4 Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 54 5.Γ Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Γ.1 Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο Υξήζεηο γεο.54 5.Γ.2 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ Γ.3 Οηθνλνκία πεξηνρεο (Ννκνπ) Γ.4 Ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ Γ.5 Πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ άιιεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο Γ.6 Αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ Γ.7 Αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, δνλήζεηο, αθηηλνβνιίεο Γ.8 Δπηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά.80 5.Δ Σάζεηο εμέιημεο ηνπ πεξηβάιινληνο Μεδεληθή ιύζε ΚΑΣ ΑΡΥΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ Με βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Κιηκαηνινγηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Μνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Δδαθνινγηθά, γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά Φπζηθό πεξηβάιινλ

7 6.3 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Υξήζεηο γεο Γνκεκέλν πεξηβάιινλ Ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ Κνηλσληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ Σερληθέο ππνδνκέο Αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ Αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ, δνλήζεηο, αθηηλνβνιίεο Δπηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΠΔ ΥΑΡΣΔ ΥΔΓΗΑ ΠΖΓΔ

8 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ : <<Φσηνβνιηαηθν πάξθν >> ΟΝΟΜΑΗΑ : Φσηνβνιηαηθά Α.Δ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ : ΦΑΝΑΡΑ Α. ΣΗΡΗΓΟΤ Α. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΗΠΔ ΖΜΑΘΗΑ ΣΖΛ ΦΑΞ : xxxxxxxxxxxxxx ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ : ΒΗΠΔ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ : 1,568 MWp ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ : ΚWh/ KWp ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ : 0 ηνλνη πεηξειαίνπ / έηνο ΜΔΛΔΣΖΣΔ : Φαλάξαο Α. Σζηξηδνύ Α. 8

9 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 2.1 Γεσγξαθηθή ζέζε έξγνπ Ζ κνλάδα παξάγσγεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα ζα εγθαηαζηαζεί ζε αγξνηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζην Ννκφ Ζκαζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν ράξηε πξνζαλαηνιηζκνχ. 9

10 Ο Ννκόο Ζκαζίαο βξίζθεηαη ζηε Μαθεδνλία θαη αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξσηεχνπζα θαη κεγαιχηεξε πφιε ηνπ λνκνχ είλαη ε Βέξνηα. πλνξεχεη ζηα βφξεηα κε ην λνκφ Πέιιαο, ζηα αλαηνιηθά κε ην λνκφ Θεζζαινλίθεο, ζηα λφηηα κε ην λνκφ Πηεξίαο θαη ζηα δπηηθά κε ην λνκφ Κνδάλεο. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη km² Θέζε: 40/51 θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θάηνηθνη ηελ απνγξαθή ηνπ Ζ Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ εηλαη 84,4 θάηνηθνη/km² Θέζε: 8/51. Πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθαησ Γεκνπο (ζε αγθχιεο ν πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001): - Γεκνο Αιεμαλξεηαο - Γεκνο Βεξνηαο - Γεκνο Νανπζαο Ο Γεκνο Αιεμάλδξεηαο είλαη ν δεπηεξνο κεγαιχηεξνο Γεκνο ηεο Ζκαζίαο κε πιεζπζκφ θαηνίθσλ θαη παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε. Βξηζθεηαη ζην θέληξν ηνπ κεγάινπ θάκπνπ ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο.Ζ πφιε αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, έρνληαο ξφιν πφιεο-δνξπθφξνπ αλαθνξηθά κε ηε Θεζζαινλίθε, απφ ηελ νπνία απέρεη 50 ρηι. ή 30 ιεπηά κε ην ηξαίλν. Ζ Αιεμάλδξεηα είλαη ε έδξα ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο. Ο Γήκνο Βεξνηαο έρεη πιεζπζκφ θαηνηθνπο. Ζ Βέξνηα είλαη πφιε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνπ Ζκαζηαο. Δίλαη θηηζκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Βεξκίνπ. Ο λένο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο έρεη πιεζπζκφ θαηνηθνπο. 10

11 Ο Γήκνο Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο είλαη δήκνο ηνπ Ννκνπ Ζκαζηαο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Νάνπζαο, Αλζεκίσλ θαη Δηξελνχπνιεο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Νάνπζα. Ο Ννκφο Ζκαζίαο απνηειεί ηκήκα ηεο επθνξφηαηεο πεδηάδαο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ζρεκαηίζηεθε θπξίσο απφ ηηο πξνζρψζεηο ησλ πφηακσλ, θαζψο θαη απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο Λίκλεο ησλ Γηαλληηζψλ. Σν αγξνηεκάρην φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 3600m² Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα αγξνηεκάρην ηδξσηηθήο δηαλνκήο, ζηε γχξσ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο ξνδάθηλνπ, θαιακπνθηνχ, θαπλψλ, βηνκεραληθήο ληνκάηαο θαη βάκβαθνο). Ζ επξχηεξε πεξηνρή φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν είλαη κηα ηππηθή αγξνηηθή πεξηνρή, ε νπνία δελ ζα παξνπζηάδεη θαλέλα ηδηαίηεξν θπζηθφ ε πνιηηηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο θαη ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηνηθεηηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ππφ εμέηαζε έξγν ρσξνζεηείηαη ζην Ννκφ Ζκαζίαο, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζην θχιιν ράξηε ΓΤ θιίκαθαο 1: (βι. αθφινπζν απφζπαζκα ράξηε). 11

12 Απόζπαζκα ράξηε ΓΤ θιίκαθαο 1:50000 επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ 12

13 Απόζπαζκα ράξηε αγξνηηθήο δηαλνκήο θιίκαθαο 1:5000 επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ 13

14 Όπσο πξνθχπηεη απφ δηεμνδηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ησλ Γ/ζεσλ Πνιενδνκίαο & Γεσξγίαο ηεο Ν.Α. Ζκαζίαο, ην νηθφπεδν φπνπ πξφθεηηαη λα νξνζεηεζεί ην θ/β πάξθν είλαη: - εθηόο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνύ, - εθηόο δώλεο πςειήο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο. Δπηπιέσλ θαηά ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρσξνζέηεζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ην ρέδην ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ ην ζπλνδεχεη (αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα). Δηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην Γ Καλφλεο Υσξνζέηεζεο ινηπψλ Δγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο Δλέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη ζην άξζξν 17 Κξηηήξηα ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, νξίδνληαη ζαθψο νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο (παξ. 1) θαη νη δψλεο απνθιεηζκνχ (παξ. 2), ελψ νξίδεηαη φηη νη απνζηάζεηο απφ ηηο δψλεο απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη ηεο ρσξνζέηεζεο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε, ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ (παξ. 3). Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε, αθφκε θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ θαη ην ζρέδην ΚΤΑ πνπ ην ζπλνδεχεη, ην παξφλ έξγν θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη (ε ζεζκνζεηεκέλα ζα απαηηνχληαη ζχληνκα, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ). 14

15 2.2 Πεξηγξαθή έξγνπ Πξφηππα κειέηεο ζρεδίαζεο Ζ παξνχζα ηερληθή αλάιπζε βαζίδεηαη ζην Πξφηππν: IEC Electrical installations of buildings Requirements for special installations or Locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems. ε φηη αθνξά ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε εθαξκφζηεθε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. Δθαξκφζηεθαλ επίζεο νδεγίεο θαη software ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ Υξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία Ζ αηηνχκελε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην θσηνβνιηαηθφ θαηλφκελν (Φσηνβνιηαηθή ελέξγεηα). Γελ απαηηείηαη θαλελφο είδνπο θαχζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Ζ πξψηε πιε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία. Σα Φ/Β ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (c Si) θαη ζα κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθή. Ζ DC ηζρχο πνπ ζα παξέρνπλ ζηελ έμνδν ηνπο ζα κεηαηξέπεηαη ζε AC απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο inverters θαη Μ/ ηζρχνο θαη ζα ηξνθνδνηεί ην Γίθηπν ζε ηάζε 20KV/50Hz/3Ph/TT. 15

16 2.2.3 πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Δλεξγεηαθή απφδνζε ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ : 1,568 MWp ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ : KWh / KWp ΤΝΟΛΟ ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ (1,568 ΜWh): KWh Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ Πεξηγξαθή εμνπιηζκνύ Α. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Το βαζικό σλικό είναι μονοκρσζηαλλικό και ηο πάτος ηοσ σλικού είναι ζτεηικά μεγάλο. Τα μονοκρσζηαλλικά θφηοβοληαχκά ζηοιτεία έτοσν ηο πλεονέκηεμα ηες καλύηερες ζτέζες απόδοζες/επιθάνειας, ε απόδοζε ηοσς κσμαίνεηαι από 11% με 19%, ενώ ταρακηερίδονηαι από συελό κόζηος καηαζκεσής και έτοσν ζκούρο τρώμα. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηεκάρηα Φ/Β ζηνηρεία, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 175 Wp έθαζην, ηερλνινγίαο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 16

17 Μέγηζηε ηζρχο ζε STC * 175Wp Αλνρέο ηζρχνο +/- 5% Σάζε MPP 35,4 V Ρεχκα MPP 4,95 A Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 44,4 V Ρεχκα βξαρπθπθιψκαηνο 5,55 Α Μέγηζηε ηάζε γηα ελ ζεηξά ζχλδεζε 1000 V πληειεζηήο ζεξκνθξαζίαο - 0,144 V/ C Κιάζε πξνζηαζίαο Class II Πξφηππα θαηαζθεπήο IEC Αξηζκφο θπςέισλ - δηαζηάζεηο x 125 ρηι. Γηαζηάζεηο 1575 x 826 x 46 ρηι. Βάξνο 17 Kg *STC: Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 C, AM 1,5 Σα Φ/Β ζηνηρεία ζα δηαηαρηνχλ ζε είθνζη ηξεηο ζεηξέο νη νπνίεο ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6,6 m γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ ζθίαζεο θαη ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε 560 νκάδεο (Strings) ησλ 16 ζηνηρείσλ ζπλδεκέλσλ ελ ζεηξά, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 2,8 KWp έθαζηε. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο πξνβιέπνληαη 280 ηππνπνηεκέλεο κεηαιιηθέο βάζεηο, νη νπνίεο ζα εδξάδνληαη ζε πέικαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ζηεγάδνπλ 32 ζηνηρεία ε θάζε κία. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζα είλαη ν βέιηηζηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ζεκείν (Νφηηνο), ην ίδην θαη ε θιίζε ηνπο σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (30 ). 17

18 Β. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ DC Οη παξαπάλσ 560 νκάδεο (strings) ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ, νκαδνπνηεκέλεο αλά 8, ζα ηξνθνδνηήζνπλ 70 ηεκάρηα πηλάθσλ επηηήξεζεο (String monitoring), ε έμνδνο ησλ νπνίσλ ζα ηξνθνδνηεί ηνπο ππνπίλαθεο δηαλνκήο DC. Οη πίλαθεο επηηήξεζεο ζα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επηηήξεζεο θαη κέζσ απηνχ, εμ απνζηάζεσο, ζηνλ ρξήζηε. Σαπηφρξνλα, ζα παξέρνπλ ζε θάζε κηα νκάδα πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο. Οη έμνδνη ησλ πηλάθσλ επηηήξεζεο, νκαδνπνηεκέλεο, ζα ηξνθνδνηήζνπλ 14 ηεκάρηα ιηπνπηλάθσλ δηαλνκήο DC. Οη ππνπίλαθεο δηαλνκήο ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηνπο 14 inverters. Γ. INVERTERS Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά Panel ζε ελαιιαζζφκελν (AC), θαηάιιειν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο Μέζεο Σάζεο ηνπ Γηθηχνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζπλδπαζκφ κνλνθαζηθψλ inverter ζηνηρεηνζεηξάο (string inverter). Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 14 ηεκάρηα inverters νλνκαζηηθήο ηζρχνο 112 ΚW DC 100 KW AC έθαζηνο, εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SC 100 ηνπ νίθνπ SMA Γεξκαλίαο, κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 18

19 Δχξνο ηάζεο MPP V DC Μεγίζηε ηάζε DC 900 V DC Ολνκαζηηθή ηζρχο DC 112 KW Μέγηζην ξεχκα εηζφδνπ 235 A Σάζε Ρεχκα Δμφδνπ (δηθηχνπ ΓΔΖ) 230V/400V AC 145 A πρλφηεηα εμφδνπ (δηθηχνπ ΓΔΖ) 50 Hz Ολνκαζηηθή ηζρχο AC 100 KW Οιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε ξεχκαηνο 3 % πληειεζηήο ηζρχνο cos θ 0,99 Πξνζηαζία απφ λεζηδνπνίεζε Καηά DIN VDE Μέγηζηε απφδνζε 94,9% Απφδνζε ζχκθσλα κε Δπξσπ. Πξφηππα 95,7% Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο -20 C έσο +50 C Γείθηεο πξνζηαζίαο IP 44 Δπηηήξεζε δηαξξνήο πξνο γε Ναη Πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο DC Varistors θαη Spark gaps Πξνζηαζία απφ αλαζηξνθή πφισζε Γίνδνη Γηαζηάζεηο Βάξνο ( Π x Τ x B ) 1,660 x x ρηι. 0,925 tn Έρεη ιεθζεί κέξηκλα έηζη ψζηε, γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο (Strings) ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ λα κελ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ αζθαιψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ inverters. ε φηη αθνξά ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ εμνπιηζκφ ησλ Inverters, ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε: χζηεκα ζπλερνχο θαηαγξαθήο ησλ παξακέηξσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ( Data loggers). Μεραληζκφ απφδεπμεο ηνπ θπθιψκαηνο εηζφδνπ (DC) ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν IEC Οη inverter ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ χλδεζεο Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ ζην Γίθηπν Μέζεο Σάζεο» ηεο ΓΔΖ. 19

20 Γ. ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ Σν θαιψδην εμφδνπ θάζε inverter ζα νδεγεζεί ζηνλ Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο. Ο Γεληθφο Πίλαθαο Υακειήο Σάζεο ζα είλαη ζηεγαζκέλνο ζε θηηζηφ νηθίζθν θαη ζα απνηειείηαη απφ : Γεθαηέζζεξηο (14) Απηφκαηνπο Γηαθφπηεο Ηζρχνο, ηχπνπ MCCB, νλνκαζηηθήο έληαζεο 160 Α, 4P, ηζρχνο δηαθφπηεο 50 ΚΑ, κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία. Έλαλ (1) Γεληθφ Απηφκαην Γηαθφπηε ηζρχνο, ηχπνπ ACB, νλνκαζηηθήο έληαζεο Α, 4P, ηζρχνο δηαθνπήο 50 ΚΑ, κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία. πκβαηηθά φξγαλα κέηξεζεο φισλ ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ. Ζ έμνδνο ηνπ παξαπάλσ γεληθνχ δηαθφπηε ρακειήο ηάζεο ζα ηξνθνδνηήζεη ηνλ Μ/ ηζρχνο. Δ. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ ΗΥΤΟ Δληφο ηνπ ηδίνπ κε παξαπάλσ νηθηζκνχ, ζα εγθαηαζηαζεί έλαο ηξηθαζηθφο Μ/ ηζρχνο αλχςσζεο ηάζεο, ηερλνινγίαο cast resin, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 1600 KVA, εηδηθήο θαηαζθεπήο, ρακειψλ απσιεηψλ, κε ηάζε πξσηεχνληνο 400 V/50 HZ, ηάζε δεπηεξεχνληνο 20KV/50 Hz, ηάζεο βξαρπθχθισζεο 4%. 20

21 Ζ έμνδνο (Γεπηεξεχνλ) ηνπ παξαπάλσ Μ/ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ Πίλαθα Μέζεο Σάζεο ν νπνίνο ζα είλαη ζηεγαζκέλνο ζηνλ ίδην νηθίζθν. Σ. ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΖ ΣΑΖ Ο Πίλαθαο Μέζεο Σάζεο ζα απνηειείηαη απφ : Μηα θπςέιε κέηξεζεο ηάζεο. Μηα θπςέιε κε απηφκαην δηαθφπηε SF6 24 KV/630 A / 50 Hz, 1 απνδεχθηε, 3 κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο θαη 1 Ζ/Ν δεπηεξνγελνχο πξνζηαζίαο. Μηα θπςέιε ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν φπνπ ζα ζηεγάδνληαη θαη 3 αιεμηθέξαπλα γξακκήο. Ε. ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ RS 485 γηα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ παξαγσγήο κέζσ data loggers θαη ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Οη δπν παξαπάλσ νκάδεο δεδνκέλσλ ζα απνζηέιινληαη κέζσ GSM modem ζην θεληξηθφ web portal ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ησλ inverters γηα επεμεξγαζία θαη αξρεηνζέηεζε. Σν ζχζηεκα απηφ 21

22 ζα ελεκεξψλεη θαη ζα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε ζηε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηγξαθή εγθαηαζηάζεσλ Α. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ ζα θαηαζθεπαζζεί πεξίθξαμε, χςνπο 2,00 κ. κε ηελ αλάινγε ζεκειίσζε. Δπί ηεο πεξίθξαμεο ζα ηνπνζεηεζνχλ γαιβαληζκέλνη πάζζαινη χςνπο 0,5 κ. Πάλσ ζηνπο παζζάινπο, ζα ηνπνζεηεζεί κηα ζεηξά αγθαζσηνχ ζχξκαηνο. ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ζα ηνπνζεηεζεί δίθπιιε ζπξφκελε πφξηα κήθνπο 5,0 κ. Β. ΟΗΚΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Τ/ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Τ/ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζηαζκνχ. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή κηθξνχ νηθηζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπ νηθηζκνχ σο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ρψξνπ απνζήθεπζεο, δελ απαηηεί εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ο νηθηζκφο ζα έρεη δηαζηάζεηο ( Τ x M x Π ) 2,9 κ. x 7 κ. x 4 κ. πεξίπνπ. Θα εδξάδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε απφ κπεηφλ χςνπο 40 εθ. 22

23 Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Πεξηκεηξηθά θαη εληφο ηνπ γεπέδνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί εζσηεξηθφο δξφκνο πιάηνπο πεξίπνπ 8 κ. θαη κήθνπο πεξίπνπ 910 κ., γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θίλεζεο θαη ζηάζεο ησλ ηξνρνθφξσλ εληφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ Πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο κε ην δίθηπν Δθηηκάηαη φηη ν ζηαζκφο ζα ζπλδεζεί απεπζείαο ζην δίθηπν Μέζεο Σάζεο ηεο ΓΔΖ (20 KV), θαζψο ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 200 κ. πεξίπνπ απφ ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο. Ο αθξηβήο ηξφπνο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. 23

24 3. ΣΟΥΟ, ΖΜΑΗΑ, ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΥΔΣΗΖ ΣΟΤ ΜΔ ΑΛΛΑ ΔΡΓΑ 3.1 ηόρνο, ζεκαζία θαη αλαγθαηόηεηα ηνπ έξγνπ Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη θαζαξά επελδπηηθφο. Καηαζθεπάδεηαη έλα ζχζηεκα ζπζζψξεπζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη κεηαηξνπήο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηεο ζηε ΓΔΖ (θέξδνο επελδπηή). Δπίζεο, απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε πψιεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε άιινπο επελδπηέο γηα ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο (επέθηαζε επελδχζεσλ). χκθσλα κε ηελ πξάμε Τ 5/ (ΦΔΚ 58Β/ ), ηα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα ζε ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν απνθέξνπλ φθεινο (θξαηηθφ φθεινο) θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (πεξηβαιινληηθφ φθεινο). Σα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε ιεγφκελε <<Γηάζπαξηε Παξαγσγή Δλέξγεηαο>> (Distributed Power Generation), ε νπνία απνηειεί ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά κεγάιν πνζνζηφ απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε έλα λέν ελεξγεηαθφ ηνπίν πνπ απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 24

25 Σέινο, φια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο (ππξίηην, γπαιί, αινπκίλην) είλαη αλαθπθιψζηκα επνκέλσο δελ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο πξνσζεί ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο (Α.Π.Δ.), νη νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ αεηθφξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 3.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ έξγνπ χκθσλα κε ηελ πξάμε Τ 5/ (ΦΔΚ 58Β/ ), παξ. 4, ηα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη ηδαληθά ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιένλ δηαζέζηκε πεγή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε (ήιην), θαηαζθεπάδνληαη απφ ην δεχηεξν πην δηαδεδνκέλν ζηνηρείν ζην θινηφ ηεο γεο (ππξίηην), δελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη παξάγνπλ ειεθηξηζκφ, πνπ είλαη ε πην ρξήζηκε κνξθή ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε ζπληήξεζε, είλαη αθίλδπλα, αζφξπβα, κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο (20 30 έηε). Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ν. 2773/99), φπνπ επηηξέπεηαη ζε ηδηψηεο ε παξαγσγή ξεχκαηνο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνο πψιεζε ζηε ΓΔΖ (Ν. 3468/2006) θαη παξαθνινπζψληαο ηφζν ηελ εγγπεκέλε απφδνζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη ηελ ηάζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ηα θίλεηξα ηεο πνιηηείαο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνιινί είλαη πιένλ νη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπλδπαζκέλνπ ζπζηήκαηνο έηνηκσλ θσηνβνιηαηθψλ ζπιιεθηψλ θαη κεηαηξνπέσλ ζην έδαθνο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 25

26 Όηαλ ηα θσηνβνιηαηθά εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κεηαηξέπνπλ έλα 5 19 % ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή (κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία, ε νπνία ζπλερψο βειηηψλεηαη).σν πφζν αθξηβψο είλαη απηφ ην πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ θσηνβνιηαηθψλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ, ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ε αθφκα θαη ηεο νηθνλνκηθήο επρέξεηαο ηνπ ρξήζηε. Μηα θσηνβνιηαηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα απνηειεί έλα απηφλνκν ζχζηεκα πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο θηηξίνπ ε κηαο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Γηα ηε ζπλερή εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κηα κνλάδα απνζήθεπζεο (κπαηαξηέο) θαη δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Δλαιιαθηηθά, έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε θσηνβνιηαηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (δηαζπλδεκέλν ζχζηεκα), φπσο πξφθεηηαη λα ζπκβεί κε ην παξφλ έξγν. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαλαιψλεη θαλείο ξεχκα απφ ην δίθηπν φηαλ ην θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα δελ επαξθεί ( π.ρ. φηαλ έρεη ζπλλεθηά ε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο) θαη δίλεη ελέξγεηα ζην δίθηπν φηαλ ε παξαγσγή ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ π.ρ. ηηο ειηφινπζηεο εκέξεο ε φηαλ ιείπεη θαλείο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα θσηνβνιηαηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθεδξείαο (δειαδή σο ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο UPS).ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα είλαη κελ δηαζπλδεκέλν κε ηε ΓΔΖ, αιιά δηαζέηεη θαη κπαηαξίεο (ζπλ φια ηα απαξαίηεηα ειεθηξνληθά) γηα λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη 26

27 γηα φζν δηαξθεί απηή. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηαηθφ ηζρχνο 1 θηινβάη (KW) παξάγεη θαηά κέζν φξν θηινβαηψξεο ην ρξφλν (αλάινγα κε ηελ ειηνθάλεηα ηεο πεξηνρήο) θαη απνηξέπεη θαηά κέζν φξν θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε θηιψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δπν ζηξέκκαηα δάζνπο. Βάζεη ηνπ Ν. 3468/2006 (άξζξν 4,παξ. 1γ), γηα θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απφ 150 έσο KWp )1.568 KWp γηα ηελ παξνχζα πεξίπησζε) απαηηείηαη : α. πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 1. Άδεηα παξαγσγήο πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηφπηλ εηζήγεζεο/γλσκνδφηεζεο ηεο P.A.E 2. Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ κνλάδα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε αξρή (είηε απφ ηελ ΓΗΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα απηήο, είηε απφ ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε). 3. Άδεηα εγθαηάζηαζεο πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. β. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 27

28 3.3 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ Σα ελδεηθηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, βαζίδνληαη ζηελ αξρηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εθηίκεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δελ είλαη ην ηειηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνβιεζεί ν θάθεινο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004 φπσο ηζρχεη απφ ηηο αξρέο 2007 ε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν (π.ρ. Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα ΔΠΑΝ, θιπ.). Σν χςνο ηεο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ θαη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κέρξη θαη 55% απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν (ε ζε δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ αλ επηιεγεί άιιν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν), ελψ ην ππφινηπν θεθάιαην ζα πξνθχςεη απφ ίδηνπο πφξνπο θαη κέζνκαθξνπξέζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Αλαιπηηθά ην θφζηνο επέλδπζεο έρεη σο εμήο : A. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : ,00 Β. ΚΟΣΤΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β.1 ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Α/ Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔΜ 611, ,00 1. ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΒΑΔΗ ΣΖΡΗΞΖ Φ/Β 280 ΣΔΜ 1.355, ,00 3. ΠΗΝΑΚΔ ΔΠΗΣΖΡΖΖ 70 ΣΔΜ 1.386, ,00 4. ΤΠΟΠΗΝΑΚΔ 14 TEM 2.875, ,00 ΓΗΑΝΟΜΖ DC 5. INVERTERS 14 TEM , ,00 28

29 6. Τ/ 1 ΣΔΜ , ,00 7. ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ SET , ,00 8. ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ SET , ,00 & ΔΚΦΟΡΣΩΔΩΝ ΤΝΟΛΟ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ : ,00 Β.2 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ 1. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ (ΚΑΛΩΓΗΑ, ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ,00 ΚΑΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ) 2. ΔΡΓΑΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ,00 ΤΝΟΛΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ : ,00 ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ : ,00 Γ. ΚΟΣΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ Γ.1 ΚΟΣΟ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ,00 Γ.2 ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ,00 Γ.3 ΚΟΣΟ ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ,00 Γ.4 ΚΟΣΟ ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΩΝ ,00 Γ.5 ΚΟΣΟ ΔΡΓΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ,00 ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ : ,00 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ : ,00 Ζ δπλακηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη ζε : 1568 KW x kwh/kwp/εηνο= kwh/έηνο Ο ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ εθηηκάηαη ζε : kwh/έηνο x 0,40 /kwh= /έηνο Σν εηήζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνινγίδεηαη ζε 2,5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ εηεζίσο, αθνξά έμνδα ζπληήξεζεο, αζθάιηζηξα θινπήο, θσηηάο, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ππνινγίδεηαη ζε : /έηνο x 2,5% = /έηνο. εκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη αλάγθε γηα 29

30 πξνζσπηθφ θαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Σα ειάρηζηα θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ είλαη /έηνο. 3.4 πζρέηηζε ηνπ έξγνπ κε άιια έξγα ε δξαζηεξηόηεηεο Σν έξγν θαηαζθεπάδεηαη γηα ηελ παξάγσγε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα (Α.Π.Δ.), κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπ κφλν ζηε ΓΔΖ. Γελ ζα ηξνθνδνηεί κε ξεχκα άιιε ηδησηηθή επηρείξεζε, δελ ζα γίλεηαη δειαδή ζηηνπαξαγσγή. 30

31 4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΛΤΔΩΝ Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε δηεμνδηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ην αγξνηεκάρην θάιππηε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηε κε ρσξνζέηεζε ηνπ εληφο : α. Εψλε Τςειήο Γεσξγηθήο Παξαγσγηθφηεηαο β. Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη Γηαηεξήζεσλ Μλεκείσλ ηεο Φχζεο γ. Εσλψλ Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, φπσο νη πεξηνρέο Natura, Ramsar, CORINE, Δζληθνί Γξπκνί, Αηζζεηηθά Γάζε, Δζληθά Πάξθα, Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο, Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο, Σφπνη Κνηλνηηθήο εκαζίαο (psci) θαη Εψλεο Πξνζηαζίαο Οξληζνπαλίδαο (SPA) θαη θαζψο δηαζθαιίζηεθε ε παξαρψξεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξία, δελ εμεηάζηεθαλ πεξαηηέξσ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν ζεσξείηαη φηη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο επλννχλ ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ (ην έξγν είλαη βηψζηκν ζεηηθφ νηθνλνκηθφ ηζνδχγην κεηά απφ νηθνλνκηθή αλάιπζε). 31

32 5. ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 5.Α Πεξηνρή κειέηεο Γεληθά, ην πεξηβάιινλ φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ππφ κειέηε κνλάδα δελ έρεη ζεκαληηθή ξππαληηθή θφξηηζε, θαζψο φιε ε πεξηνρή είλαη αγξνηηθή, ελψ ε βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, δελ ρσξνζεηείηαη ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Σα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (επξχηεξεο πεξηνρήο Ζκαζίαο) επλννχλ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαηθά, ιφγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (απψιεηεο γσληαθήο αληαλάθιαζεο ~2,8%), ηνπ πςνκέηξνπ (~30 m), ηεο ειηνθάλεηαο (απψιεηεο ~9%) θαη ηελ έιιεηςε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ βξνρνπηψζεσλ, ρηνληνχ θιπ. 5.Β Με βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 5.Β.1 Κιηκαηνινγηθά θαη βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Σν θιίκα ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο κεζνγεηαθφ επεηξσηηθνχ ραξαθηήξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηεο εηήζηαο δηαθχκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ ζεξκή πεξίνδνο δηαξθεί απφ ηνλ Μάην έσο ηνλ Οθηψβξην θαη ε ςπρξή απφ ην Ννέκβξην έσο ηνλ Απξίιην. ηελ Ζκαζία ιεηηνπξγνχλ ε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη θαηά θαηξνχο Μεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, ππφ ηελ επζχλε δηαθφξσλ θνξέσλ, νη νπνίνη φκσο ήηαλ ειιηπψο 32

33 εμνπιηζκέλνη (ζπλήζσο κφλν κε έλα βξνρφκεηξν) θαη επηπιέσλ ιεηηνχξγεζαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπλήζσο κηθξφηεξν ηεο δεθαεηίαο). Έηζη, ηα φπνηα ζηνηρεία απηψλ δελ ζεσξνχληαη αμηφπηζηα θαη δελ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Απνιχησο αμηφπηζηνη ζεσξνχληαη νη Μεηεσξνινγηθνί ηαζκνί ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο πνπ ππάξρνπλ ζην Ννκφ (ηαζκφο Σξηθάισλ Ζκαζίαο) θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (ηαζκφο Μίθξαο, Έδεζζαο θαη Κνδάλεο). Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηαζκνχ Σξηθάισλ Ζκαζίαο, πξνθχπηεη φηη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζε 15,0 C, ε κέγηζηε παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχιην θαη αλέξρεηαη ζε 25,7 C θαη ε ειάρηζηε παξαηεξείηαη ηνλ Ηαλνπάξην θαη αλέξρεηαη ζε 4,6 C. Ζ δηαλνκή ησλ βξνρψλ παξνπζηάδεη επίζεο, έληνλε δηαθχκαλζε. Σν κέζν χςνο βξνρήο αλέξρεηαη ζε 520 mm πεξίπνπ αλά έηνο, Όζν πξνρσξνχκε πξνο ηελ νξεηλή πεξηνρή, ην χςνο βξνρήο απμάλεη ζε πεξίπνπ mm. Μέγηζηεο βξνρνπηψζεηο παξαηεξνχληαη ζπλήζσο ην Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην θαη ειάρηζηεο ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. Όζνλ αθνξά ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κείσζε ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κείσζε πνπ θηάλεη ζε πνζνζηφ ην 10% ησλ βξνρνπηψζεσλ ηεο πεξηφδνπ Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εηήζηα βξνρφπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ ηαζκφ Σξηθάισλ Ζκαζίαο είλαη 505,9 mm, ελψ ε αληίζηνηρε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ήηαλ 551 mm. 33

34 Όζνλ αθνξά ζηνπο αλέκνπο, νη επηθξαηέζηεξεο δηεπζχλζεηο είλαη νη βνξεηνδπηηθέο θαζ φιε ηελ πεξίνδν απφ Οθηψβξην έσο θαη ηνλ Μάξηην, ελψ απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ επηέκβξην επηθξαηνχλ νη λνηηναλαηνιηθέο δηεπζχλζεηο. Ο Ννκφο Ζκαζίαο είλαη κηα πεξηνρή ζηελ νπνία δελ παξαηεξνχληαη αθξαία θιηκαηηθά θαηλφκελα, φπσο ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο ή παξαηεηακέλεο πεξίνδνη μεξαζίαο ε παγεηψλ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ) ηνπ ηαζκνχ Σξηθάισλ Ζκαζίαο, παξνπζηάδνληα ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζηνηρεία γηα ηε ζεξκνθξαζία, ηελ ειηνθάλεηα, ηελ έληαζε θαη ηε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ, ηελ πγξαζία, ηε βξνρφπησζε θαη ηελ εμαηκίζνδηαπλνή. 34

35 α) Θεξκνθξαζία Θεξκνθξαζία Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ Διάρηζηε κεληαία C 0,6 1,4 4,4 8,2 12,8 16, ,3 14,1 9,9 5,3 1,8 Μέζε κεληαία C 4,6 5,9 9,4 14,1 19,6 24,1 25,7 24,7 21,1 15,6 9,5 5,7 Μέγηζηε κεληαία C 9,1 10,8 14,5 19,4 25,1 29,5 31,1 30,9 27,8 21,6 14,3 10,1 35

36 β) Ζιηνθάλεηα Ζιηνθάλεηα Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ Μέζε κεληαία ειηνθάλεηα (hr) 117,1 120,4 143,8 190,4 234,9 295,3 309,6 290,6 224,9 162,1 118,3 109,1 36

37 γ) Έληαζε θαη δηεχζπλζε αλέκσλ Άλεκνη Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ Μέζε κεληαία δηεύζπλζε ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΒΓ ΒΓ ΒΓ αλέκσλ Μέζε κεληαία έληαζε αλέκσλ (kt) 2,7 3,1 3,5 4,4 4,7 4,3 3,4 3,2 3,3 2,6 2,1 2,3 37

38 δ) Τγξαζία Τγξαζία Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ Μέζε κεληαία πγξαζία 76,4 73,0 73,2 68,3 64,2 57,9 57,5 62,8 66,8 73,1 77,1 78,2 (%) 38

39 ε) Βξνρφπησζε Βξνρόπησζ ε Μέζε κεληαία βξνρόπησζε mm πλνιηθέο κέξεο βξνρήο d Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ

40 ζη) Δμαηκηζνδηαπλνή Δμαη/πλν ε Μέζε κεληαία εμαη/πλν ε (mm) Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ 12, 9 20, 9 57, 5 109, 6 152, 9 202, 0 212, 7 177, 8 130, 1 75, 5 31, 5 14, 7 40

41 5.B.2 Μνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ κνξθνινγία πνπ παξνπζηάδεη είλαη ήπηα ηειείσο, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο θαηαιακβάλνπλ νη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη κηθξέο θαηά ηφπνπο ρνξηνιηβαδηθέο ζακλψδεηο εθηάζεηο. Σν ππεξζαιάζζην κέζν πςφκεηξν ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο έηλαη κηθξφηεξν ησλ 30 m. Μνξθνινγηθόο ράξηεο επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ O Νένο Υάξηεο εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδαο ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ θαη θαηαλέκεη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε (3) ηξεηο δψλεο, κε ηελ εληαία ηηκή ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο g ζε θάζε Καπνδηζηξηαθφ Γήκν. Ζ πξψηε δψλε ζηελ νπνία αλήθεη ε πεξηνρή κειέηεο έρεη ηηκή ελεξγνχ εδαθηθήο επηηάρπλζεο ζρεδηαζκνχ 0,16 g (φπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ. 41

42 5.Β.3 Δδαθνινγηθά, γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ ράξηε εδαθηθψλ ελψζεσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε θχξηα ηππνινγηθή κνλάδα εδάθνπο πνπ απαληάηαη είλαη ε Calcaric Fluvisol (FLca) ηεο νκάδαο Fluvisols (FL), πνιχ πςειήο πνηφηεηαο, κε ρακειή επαηζζεζία εξεκνπνίεζεο θαη αεηθφξα εδαθνπνληθή ρξήζε ηε γεσξγία. 42

43 Απόζπαζκα ράξηε εδαθηθώλ ελώζεσλ επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε Διιάδαο ηνπ ΗΓΜΔ, ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο απαληψληαη κεηαηεθηνληθά θαη βξαδπηεθηνληθά ηδήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία << Οιφθαηλν (Αιινπβην) >> θαη εηδηθφηεξα : - χγρξνλεο απνζέζεηο θνηιάδσλ, πεδηάδσλ Σχξθε Φηιίππσλ (Tb) θαη Παιαηνί θαη λένη θψλνη θνξσκάησλ. 43

44 Απόζπαζκα γεσινγηθνύ ράξηε επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ Πεγή: ΗΓΜΔ Απφ ηνλ ράξηε γεσηεθηνληθψλ δσλψλ ηνπ ΗΓΜΔ, πξνθχπηεη φηη ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ δψλε Αμηνχ (ΗΥ). Ο J Mercier (1966) αζρνιήζεθε επί καθξφλ κε ηελ γεσινγία ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο <<δψλεο>> απηήο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε <<Εψλε Αμηνχ>> απνηειείηαη απφ ηξεηο αλεμάξηεηνπο κεηαμχ ηνπο δψλεο: α) ηελ δψλε Αικσπίαο πξνο δπζκάο, β) ηελ δψλε Παηθνπ ζην θέληξν θαη γ) ηελ Παηνληθή δψλε αλαηνιηθά, ζηα αλαηνιηθά 44

45 πεξηζψξηα ηεο νπνίαο δηαθξίλεη ηελ πξν-παηνληθή ππνδψλε. Σν πεδηλφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο (φπνπ ρσξνζεηείηαη θαη ην ππφ κειέηε έξγν), θαιχπηεηαη απφ Μεηαιπηθά ηδήκαηα (Μεηφθαηλν Οιφθαηλν), ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ εθηεηακέλε εχθνξε πεδηάδα Ζκαζίαο Έδεζζαο. Ζ δψλε Αμηνχ ινηπφλ ζηε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε Εώλε Αικσπίαο (Γπηηθό ηκήκα ηεο Εώλεο Αμηνύ ζύκθσλα κε ηνλ KOSSMAT). ηελ δψλε απηή δελ εκθαλίδεηαη πιήξσο ε ηξηαδηθφ-ηνπξαζηθή ζεηξά. Τπάξρνπλ κφλν ζπάληεο θαη ζπνξαδηθέο εκθαλίζεηο ηνπ ηνπξαζηθνχ θαη απηφ νθείιεηαη, πηζαλά, ζηελ έληνλε ηεθηνληθή ιεπηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δψλε απηή. Με βάζε γεσγξαθηθά θαη ηεθηνληθά, θπξίσο, θξηηήξηα ε δψλε δηαθξίλεηαη ζε δπν ελφηεηεο, ησλ δπηηθψλ ιεπηψλ θαη ησλ αλαηνιηθψλ ιεπηψλ. Ωζηφζν νη θπξίαξρνη ζρεκαηηζκνί φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ηα κεηαιπηθά ηδήκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, θπξίσο ην πεδηλφ ηκήκα θαη πξφθεηηαη γηα ηηο παξαθάησ απνζέζεηο: α) Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πεδηάδα Βέξνηαο Έδεζζαο Γηαλληηζψλ θαη πνπ είλαη νη αθφινπζεο: Η)χγρξνλνη ζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχληαη απφ ιεπηνκεξή θαη αδξνκεξή πιηθά ΗΗ)Κψλνη θαη παιηέο αλαβαζκίδεο ΗΗΗ)Απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ Οη ζρεκαηηζκνί απηνί απαληψληαη ζην ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 45

46 β) Νενγελείο απνζέζεηο πνπ απαληψληαη ζηα βαζχηεξα ζεκεία ησλ ραξαδξψλ ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο θαιχπηεηαη απφ πιεπξηθά θνξήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ελαιιαγέο καξγψλ, ςακκηηψλ, θξνθαινπαγψλ θαη αζβεζηνιηζηθψλ θνξεκάησλ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε πεδηλή πεξηνρή πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πξψελ ιίκλε Γηαλληηζψλ φπνπ ππάξρεη πςειή ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ρακειφ πςφκεηξν. Οη απνζέζεηο ησλ θεξηψλ ηνπ Λνπδία θαη ηνπ Αιηάθκνλα είραλ ζην παξειζφλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθνπή κέξνπο ηνπ Θεξκατθνχ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ιίκλεο ησλ Γηαλληηζψλ. Με ηα ζηξαγγηζηηθά έξγα πνπ έγηλαλ δηακνξθψζεθε ε ζεκεξηλή πεδηλή πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη απμεκέλε αιαηφκεηα θπξίσο ιφγν ηεο θαθήο ζηξάγγηζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο θαθήο ζπληήξεζεο ησλ ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ. Απόζπαζκα ράξηε γεσηεθηνληθώλ δσλώλ επξύηεξεο πεξηνρήο έξγνπ 46

47 5.Γ Φπζηθό πεξηβάιινλ 5.Γ.1 Γεληθά ζηνηρεία Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο δελ εκθαλίδεη πινχζηα θαη πνηθηιφκνξθε θπζηθή βιάζηεζε, θαζψο ε εθηεηακέλε θαιιηέξγεηα ηεο γεο, έρεη νπζηαζηηθά αιινηψζεη ην θπζηθφ ηνπίν. ην θπζηθφ απηφ νηθνζχζηεκα φπνπ εληάζζεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δηαθξίλνληαη ελφηεηεο βιάζηεζεο φπσο: - νη ζακλσλεο, - νη ιεηκψλεο κε θπξίαξρν είδνο ην Juncus acutus (βνχξιν) θαη νη θαιακηψλεο ζηνπο νπνίνπο επηθξαηνχλ ηα είδε Bolboschoenus maritimus, Phragmites austratis, Typha latifolia νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηηο φρζεο φισλ ησλ ηάθξσλ ησλ θαλαιηψλ, ζηηο φρζεο ησλ πνηακψλ, πεξηθεξεηαθά ζε έιε ε ζε ζπγθεληξψζεηο λεξνχ. Δπηπιένλ ηζρπξή παξνπζία έρνπλ ε βιάζηεζε ησλ πδξφθπησλ θαη παξπδάηηα δελδξψδεο βιάζηεζε ζηηο φρζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Σάθξνπ <<66>>. Απνηειείηαη θπξίσο απφ είδε ησλ γελψλ Salix (Ηηηέο), Populus (ιεπθεο), Alnus (θιεζξα) θαη Platanus (πιάηαλνο). ηνλ ππνξνθν ησλ δελδξσδψλ ζπζηάδσλ εκθαλίδνληαη ζθηαλζεηηθα ζακλψδε θαη πνψδε είδε φπσο rubus sp., Humulus lupulus, hedera helix, periploca graeca, menta sp.,aristolochia clematitis, θ.ι.π. Ζ παλίδα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ησλ πεξηνρψλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ιακβαλφκελεο ππφςε βέβαηα ππφςε βέβαηα ηεο ζεκαληηθήο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε αληίζηνηρε κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο παλίδαο. 47

48 Απφ ηηο θαηαγξαθέο ηεο παλίδαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνθχπηεη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ζειαζηηθψλ είλαη: γηα ηα εληνκνθάγα: ν ζθαληδφρνηξνο, ν ηπθινπφληηθαο, ε θεπνκπγαιηδα, ε ρσξαθνκπγαιηδα, - γηα ηα ιαγφκνξθα: ν ιαγφο, - γηα ηα ηξσθηηθά: ν ιαγφγπξνο, ν λεξναξνπξαηνο, ν αξνπξαίνο, ν δαζνπφληηθαο, ν βξαρνπφληηθνο, ν ζηαρηνπφληηθνο θαη γηα ηα ζαξθνθάγα: ε αιεπνχ, ε λπθίηζα, ην θνπλάβη, ν αζβφο, ε βίδξα. Όζνλ αθνξά ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πέξαλ ησλ πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ (ηάθξνη, θαλάιηα, θιπ) φπνπ βξίζθνπλ ηξνθή θαη ελδηαίηεκα δηάθνξεο νκάδεο πδξφβησλ πνπιηψλ, ρσξίο φκσο λα εκθαλίδνληαη είδε πνπ εκπίπηνπλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 5.Γ.2 Δηδηθέο θπζηθέο πεξηνρέο χκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ράξηε, ε πεξηνρή επέκβαζεο ή κέξνο απηήο δελ αλήθεη ζε ζεζκνζεηεκέλα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο (ΣΗΦΚ), νχηε ζε βηφηνπνπο NATURA ή CORINE. Δπίζεο, δελ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πξνζηαηεπηέα κε Π.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 1650/86 ή βάζεη άιιεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ή δηεζλνχο ζπλζήθεο. 48

49 Απφ ην θχιιν ράξηε 19 (Βέξνηα) ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Ηνχιηνο 2000), ζηελ πεξηνρή Αξραγγέινπ δελ ππάξρεη θάπνην Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο ή Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο. 49

50 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ ράξηεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηφπνπο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαζψο ηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο. 50

51 Πεγή: ΤΠΔΥΩΓΔ 51

52 52

53 53

54 GR ΟΡΟ ΒΔΡΜΗΟ Πξνηεηλφκελνο Σφπνο εκαζίαο K81 Αξρνληηθφ-Γακηαλφο-Μεζηαλφ Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (Γηαλληηζψλ) K88 Σξηγθά (Γηαλληηζψλ) Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K101 αάθ (Κξχαο Βξχζεο) Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K591 Υαξίεζζαο Δηξελνππνιεο (Νάνπζαο) Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K592 Λνπηξφ Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K120 Κνπηζνρψξη Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K121 Άγ. Αζαλάζηνο (Αζθαζηάο) Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο K12 Οη Πιάηαλνη ηεο Βέξνηαο Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο 5.Γ.3 Άιιεο θπζηθέο πεξηνρέο Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ παξνπζηάδεη άιιν ηδηαίηεξν θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 5.Γ.4 Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο Σν γήπεδν φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. ηελ παξνχζα θάζε είλαη νξγαλσκέλν (θαιιηέξγεηα θξηζαξηνχ), ρσξίο ζεκαληηθή απηνθπή βιάζηεζε πέξαλ απηήο πνπ αλαπηχζζεηαη παξαπιεχξσο ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο. 5.Γ Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 5.Γ.1 Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο Υξήζεηο γεο Σν γήπεδν βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη εθηφο ηεο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο δελ αληηθξνχεηαη κε άιιεο ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηεο πεξηνρήο. 54

55 5.Γ.2 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ Σν αγξνηεκάρην φπνπ πξφθεηηαη λα ρσξνζεηεζεί ην πάξθν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξαηή δφκεζε θαη ηελ χπαξμε πνιιψλ κε δνκεκέλσλ νηθνπέδσλ, αθφκα θαη εληφο ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ. 5.Γ.3 Οηθνλνκία πεξηνρήο Γεσξγία Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππξήλεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ ρψξα καο, κε δεδνκέλε ηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ηνπ, ηελ καθξνρξφληα πείξα θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαη ηηο ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο ηα θξνχηα, ηα ακπέιηα θαη ηα ιαραληθά. ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά πςειή αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. Κπξηαξρνχλ νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, κε θπξηφηεξε ηελ θαιιηέξγεηα επηηξαπέδησλ ξνδαθίλσλ θαη κήισλ, ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιχ κεγάιε. εκαληηθή σζηφζν είλαη ε ζπκβνιή θαη ηεο παξαγσγήο θεξαζηψλ, ηδηαίηεξα απφ ηηο νξεηλέο 55

56 θνηλφηεηεο, ηα νπνία ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ πςνκέηξνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθή εκθάληζε θαη γεχζε, κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξή ζέζε ηνπο ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο. Άιισζηε ηα Σξαγαλά Κεξάζηα Ρνδνρσξίνπ, σο Πξντφλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο (Π.Ο.Π.), δεκηνπξγνχλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο, πνπ ζπλεπηθνπξνχκελα θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνί (Α.. Νάνπζαο, ΑΔΠΟΠ, Α.. Ρνδνρσξίνπ) είλαη πηζηνπνηεκέλνη κε ην πηζηνπνηεηηθφ AGROCERT ηνπ ΟΠΔΓΔΠ γηα δηάθνξα πξντφληα ηνπο (κήιν, θεξάζη, ξνδάθηλν) δεκηνπξγνχλ αθφκε κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Νάνπζαο πεξηιακβάλεη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο ηελ δψλε παξαγσγήο ηνπ Οίλνπ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο Αλσηάηεο Πνηφηεηνο (Ο.Π.Α.Π.), ηνπ δεκνθηινχο μηλφκαπξνπ νίλνπ Νάνπζαο. Κηελνηξνθία Ζ θηελνηξνθία ζην Ννκφ, ζχκθσλα κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ 2000 θαη Α εμακήλνπ 2001, παξνπζηάδεη ηελ παξαθάησ δπλακηθφηεηα: Βννηξνθία Βννεηδή: θεθάιηα, απφ ηα νπνία ηα είλαη εηζαγφκελνη κφζρνη γηα παξαγσγή θξέαηνο. Μνλάδεο εθηξνθήο: 786, απφ ηηο νπνίεο νη 292 είλαη απνθιεηζηηθά κνλάδεο πάρπλζεο. Ζ εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο αλέξρεηαη ζε ηφλνπο θαη ηνπ γάιαθηνο ζε ηφλνπο. 56

57 Αηγνπξνβαηνηξνθία Εψα: πεξίπνπ , φια εληφπηα. Μνλάδεο εθηξνθήο: Ζ εηήζηα παξαγσγή θξέαηνο είλαη ηφλνη, ελψ ηνπ γάιαθηνο ηφλνη. Ζ παξαγσγή εξίνπ ήηαλ 98 ηφλνη. Δπίζεο 40 θηελνηξφθνη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο κεηαθηλνχλ ηα θνπάδηα ηνπο - πεξίπνπ δψα - ζηελ Ζκαζία γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Υνηξνηξνθία Εψα: , φια εληφπηα. Μνλάδεο εθηξνθήο: 35. Δηήζηα παξαγσγή θξέαηνο: ηφλνη. Πηελνηξνθία Τπάξρνπλ 10 νξγαλσκέλεο κνλάδεο απγνπαξαγσγήο κε φξληζεο, ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγή απγψλ είλαη ηεκ.. ε 4 νξγαλσκέλεο ζπζηεκαηηθέο κνλάδεο θξεαηνπαξαγσγήο, δπλακηθφηεηαο πηελψλ πνπ αλαλεψλνληαη 3 έσο 4 θνξέο ηνλ ρξφλν, παξάγνληαη εηήζηα πεξίπνπ 330 ηφλνη θξέαηνο, ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγή θξέαηνο ζην λνκφ αλήιζε ζε 502 ηφλνπο. 57

58 Μειηζζνθνκία ην Ννκφ ππάξρνπλ κειηζζνζκήλε ζε 112 κειηζζνπαξαγσγνχο θαη ε εηήζηα παξαγσγή κειηνχ ήηαλ 300 ηφλνη ελψ παξήρζεζαλ 6 πεξίπνπ ηφλνη θεξηνχ. Κηελνηξνθηθέο δψλεο δελ παξαηεξνχληαη αιιά ππάξρεη κηα άλαξρε ρσξνζέηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε φιν ην λνκφ θαη πνιιψλ πνιχ θνληά ή θαη κέζα ζε νηθηζκνχο, πξνθαιψληαο κεγάια πξνβιήκαηα ξχπαλζεο. Πνιχ ιίγεο εθκεηαιιεχζεηο ηεξνχλ θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο. Έηζη, παξά ην παξαηεξνχκελν κεγάιν κέγεζνο, νη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αλ ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν δελ έρνπλ κειινληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη ζα γίλνπλ πξνβιεκαηηθέο. Ήδε νη πνζνζηψζεηο πνπ επεβιήζεζαλ απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Αιηεία Ο Ννκφο έρεη πξνζπέιαζε ζηε ζάιαζζα κφλν ζε κηα ζηελή ισξίδα ηεο πεξηνρήο Κιεηδίνπ (φπνπ θαη ν ραξαθηεξηζκέλνο απφ ηελ ζπλζήθε ΡΑΜΑΡ βηφηνπνο ηνπ Γέιηα ηνπ Αιηάθκνλα) ε νπνία δελ πξνζθέξεηαη γηα αιηεία ή γηα δεκηνπξγία ζεξέηξσλ αλαςπρήο. Όκνηα θαη ηα πνηάκηα ηνπ Ννκνχ δελ πξνζθέξνληαη γηα ζπζηεκαηηθή αιηεία, εκπινπηίδνληαη φκσο θάζε ρξφλν κε γφλνπο ςαξηψλ γηα ηελ εξαζηηερληθή αιηεία. 58

59 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ηα ζαιάζζηα αιηεχκαηα ππνινγίδνληαη ζε 150 ηφλνπο, ελψ απηά ησλ πνηακψλ ζε 12 ηφλνπο. Τδαηνθαιιηέξγεηεο Οκνίσο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ζην λνκφ ππάξρνπλ: - Πεζηξνθνηξνθεία 5, κε παξαγσγή 12 ηφλνπο. - Κππξηλνηξνθεία 1, κε παξαγσγή 1,5 ηφλνπο. - Μπδνηξνθεία 45, κε παξαγσγή ηφλνπο. Οξπθηόο πινύηνο Σα εδάθε ζην πεδηλφ ηκήκα ηνπ λνκνχ είλαη θπξίσο ηδεκαηνγελή (απνζέζεηο αξγηινακκψδσλ πιηθψλ κε θξνθάιεο θαη ιαηχπεο απφ πξνζρψζεηο) θαζψο θαη ελαιιαγέο αξγηινχρσλ ςακκηηψλ θαη καξγατθψλ ζηξψζεσλ. Σν νξεηλφ ηκήκα απνηειείηαη απφ θξπζηαιιηθνχο αζβεζηφιηζνπο, ηξαβεξηίλεο (πνπ κνξθψλνπλ ηηο αλαβαζκίδεο ηεο Βέξνηαο θαη Νάνπζαο), θιπζρνεηδείο ζρεκαηηζκνχο θαη πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνπο θαζψο θαη εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα (νθεηνιηζηθά θξνθαινπαγή, γάβξνη, δνιεξίηεο, ζεξπεληίλεο). Απφ κεραληθή άπνςε ηα πεδηλά ηδήκαηα είλαη ζρεηηθά ραιαξά, ελψ ηα νξεηλά παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο κεγάιε ζθιεξφηεηα. Δδάθε παζνγελή δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ επίζεο ζρεκαηηζκνί κεηαιιηθψλ νξπθηψλ ζην Βέξκην θαη ηα Πηέξηα, 59

60 γηα ηα νπνία παιαηφηεξα ππήξρε εθκεηάιιεπζε. Σν ππέδαθνο ηεο Ζκαζίαο είλαη αξθεηά πινχζην ζε νξπθηέο πξψηεο χιεο, κε αηρκή ηα αμηφινγα ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ (ιεπθά κάξκαξα Βέξνηαο - Καζηαληάο - Κνπκαξηάο). ηνλ ηνκέα απηφ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Ννκφ 16 επηρεηξήζεηο. Σα ζρηζηήξηα ηνπ Ννκνχ επεμεξγάδνληαη κάξκαξα θαη απφ άιινπο Ννκνχο. Άιινο αμηφινγνο ηνκέαο είλαη ηα θνηηάζκαηα αδξαλψλ θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ (4 ιαηνκεία) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ακκνράιηθα ηνπ Αιηάθκνλα, ηα νπνία είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζε επαξθείο πνζφηεηεο θαη γηα δηάθνξεο ρξήζεηο. Αθφκε, ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο αξγηινρσκάησλ (TERRA ROSSA) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (ιαηνκείν Κνπκαξηάο) θαη έλα ιαηνκείν εμφξπμεο ραιαδία. Σα κεηαιιεία ηνπ Ννκνχ είλαη κφλν εξεπλεηηθά θαη δελ ππάξρεη ζ' απηά άιιε δξαζηεξηφηεηα. Γαζηθόο πινύηνο Σα δάζε ζην Ννκφ θαιχπηνπλ έθηαζε ζηξεκκάησλ κε πνζνζηφ δαζνθάιπςεο 28%, έλαληη ηνπ 19% πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ζηε ρψξα. Όια ηα δάζε είλαη εθκεηαιιεχζηκα θαη ην είδνο ησλ δέληξσλ ηνπο είλαη νμηά, πεχθν θαη δξπο. 60

61 Ζ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ εηεζίσο θ.κ. ρξήζηκεο μπιείαο θαη θ.κ. θαπζφμπισλ. Ηδηνθηεζηαθά, ηα δάζε αλήθνπλ θπξίσο ζε Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο, ζε ηδηψηεο θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. ην Ννκφ ππάξρνπλ πέληε θαηαθχγηα ζεξακάησλ, ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ ζήκεξα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο βηψζηκεο δπλαηφηεηεο. Μάιινλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξηζζφηεξν απζηεξή θαη ινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο μπιείαο. Σν πξφγξακκα αλαδάζσζεο ζπλερίδεηαη θάζε ρξφλν. Δπεηδή ηα δάζε ηνπ λνκνχ είλαη απφ ηα ιίγα ελαπνκείλαληα ζηε ρψξα πξνζηηά θαη ζαπκάζηα, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα δηαθξηηηθέο παξεκβάζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. Ήδε πνιχ ζσζηά ηα Πηέξηα ραξαθηεξίζζεθαλ «Υψξνο Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο» θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ Βεξκίνπ ζεζκνζεηήζεθε απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ΦΤΖ 2000» σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Βηνκεραλία Μεηαπνίεζε Δκπόξην Ζ βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Ννκφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εηζνδήκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμαγσγηθή ηεο θαηεχζπλζε θαη 61

62 γηα ην ιφγν απηφ ν Ννκφο απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα εμαγσγηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο. ηελ πεξηνρή καο γίλεηαη επεμεξγαζία πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη ζε άιινπο Ννκνχο (π.ρ. βεξίθνθα, πνξηνθάιηα, ιεκφληα θ.ά.). Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμαγσγηθήο θαηεχζπλζεο είλαη θαη ην ζεηηθφ ηζνδχγην ηνπ Ννκνχ ζηηο εηζαγσγέοεμαγσγέο, πνπ νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ ηεξάζηηα δηαθίλεζε νπσξνθεπεπηηθψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ ζεσξνχληαη κηθξνκεζαίεο. Γηαθξίλνληαη ζε κνλάδεο ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θηελνηξνθηθέο, κεηαπνηεηηθέο (θνλζεξβνπνηεία, εθθνθθηζηήξηα, νηλνπνηεία, θισζηνυθαληνπξγίεο, επεμεξγαζίαο καξκάξνπ θιπ). Τπάξρνπλ αθφκε θαη άιιεο κνλάδεο, φπσο ην εξγνζηάζην δάραξεο ηεο Δ.Β.Ε ζην Πιαηχ, ε βηνκεραλία δσνηξνθψλ ηεο ΔΛΒΗΕ, ην εξγνζηάζην γάιαθηνο ηεο ΝΔΣΛΔ, νη κνλάδεο απνζήθεπζεο θαη μήξαλζεο δεκεηξηαθψλ ηεο ΚΤΓΔΠ θαη άιια. Γεληθά ε βηνκεραλία θαη βηνηερλία έρεη ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ παξάδνζε. Όκσο νη κνλάδεο είλαη αλεμέιεγθηα ρσξνζεηεκέλεο, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη πνηφηεηα κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο θαη πνιιέο θνξέο πξνθαινχλ ηεξάζηηα ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζήο ηνπο, ην νπνίν είλαη θαη ην κέγηζην πξφβιεκα ηνπ λνκνχ. 62

63 ηε Νάνπζα ππήξμε ζπγθέληξσζε παξαδνζηαθψλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο λεκάησλ. Ζ παξαδνζηαθή θιεηζηή ππνδνκή ηνπο, ν κε εθζπγρξνληζκφο ηνπο θαη ε κεηαλάζηεπζε θεθαιαίσλ νδήγεζε ηελ πφιε ζε καξαζκφ. Ήδε ε πεξηνρή ηεο Νάνπζαο έρεη εληαρζεί ζηηο θζίλνπζεο βηνκεραληθά πεξηνρέο. Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ε ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ δεπηεξνγελή θαζφξηζαλ ην εκπφξην ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ην εμαγσγηθφ. Ζ αγνξά πξνζδηνξίδεηαη ζηα αζηηθά θέληξα θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη εμππεξεηήζεσλ. Όζνλ αθνξά ην είδνο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο, επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, εμαγσγηθέο εηαηξίεο-θπξίσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη κεγάιεο ζπλεηαηξηζηηθέο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηεο νηλνπνηίαο, ζθαγήο δψσλ θαη επεμεξγαζίαο θξέαηνο θ.ά. εκαληηθφ ηκήκα ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ ζην λνκφ βαζίδεηαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ λσπψλ θαη θαηεξγαζκέλσλ. Ζ επνρηαθή ηνπ ιεηηνπξγία, ε άλαξρε θαη αλεχζπλε νξγάλσζή ηνπ, ππήξμαλ απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ επέηξεςαλ ηελ απψιεηα ησλ αγνξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ παξακέλεη ε έιιεηςε ηνπ νηθνλνκηθφηεξνπ θαη ζπληνκφηεξνπ δξφκνπ δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο, κεηά ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη θαηάξγεζε ησλ δξνκνινγίσλ 63

64 κέζσ Γηνπγθνζιαβίαο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. ήκεξα αθνινπζνχληαη παξαθάκςεηο κέζσ Βνπιγαξίαο ή Ζγνπκελίηζαο-Ηηαιίαο. Ζ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο δηαδξνκήο επηβαξχλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ζηα λσπά θαη ηα πξντφληα θαηαιήγνπλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Άιια πξνβιήκαηα είλαη : -Ζ έιιεηςε ζχγρξνλνπ εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ, πνπ ζεζπίζζεθε κελ αιιά δελ θηλήζεθαλ αθφκε νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζήο ηνπ -Ζ κε ζεζκνζέηεζε Βηνκεραληθήο Εψλεο ζην Ννκφ, κε ηελ ππνδνκή ηεο θαη κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ( άλαξρε ηνπνζέηεζε ησλ βηνκεραληψλ, έιιεηςε βαζηθήο ππνδνκήο γηα ηα απφβιεηα ησλ κνλάδσλ θιπ) -Ζ έιιεηςε ππεξεζηψλ παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο δηνίθεζεο, έξεπλαο αγνξάο, εμαγσγψλ θιπ. Τδάηηλνο πινύηνο Απφ ηελ Ζκαζία πεγάδνπλ ή δηέξρνληαη νη πνηακνί Αιηάθκνλαο, Λνπδίαο, Σξηπφηακνο θαη Αξάπηηζα, θαζψο επίζεο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Σάθξνο «66», ε νπνία αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε ζαλ απνζηξαγγηζηηθφ έξγν ηεο ιίκλεο Γηαλληηζψλ. 64

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα