riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ."

Transcript

1 88 CYRtL. PHILOX. ET ALIOR., ΉΜΕ ' 'Ημέτερος, Noster. Αήμιον,κος, Mularis. O. Hsret. P. Esgent ζ έ τ ^ ο ^. Ρ t f Mubcunu, gjj^, Contmuatus, r ^uacunque ' W,Se m ie r m i s. Contiuuata. Ρ. * Qj-ojoe. 'fca^iov, Urna. f^.oiyx.ov, Semiuncia. Vemam Γ Γ P e r S Ρ η/χίανδροι/semiinares. Ο. f Ημ'ιπλινθαι, Semdateres* ού, Necne. P. P. 'Ημιάνθ ξ ωπος, Semiliomo. ^iwto,, Seminecis. Jecor, Jecur. P. ^uju. t i ^ i o v, Sends. Ρ. Ήμίπνους, Semianimis. Interna E.. ^ X ^ o i ^ - Ήμίβξωτοζ, Semesa. f Ημίπους, Semipes. ^αται, Surt. P. Ο «j L v, Semesum. O. Ήμιραγής, Interruptus. ^crsv, Decep) t. P. ρ ^ HH0»»> Semicinctum.ημισείας, Semissem. Ρ. ήπατοσχόπος Aruspex. do ρ ο Ξ P S.' Ε Semisse. P. 'Ηπειρωτική, Chaorua. tium. 1. j; ^ t ^ f, Semivivus. Ο. "Ημισυ, Dimidium, Se-f^riov, Subula. Ο, [οτπτ Ientium. S. Otium. b. Α'Ημ^ής, Semiviridis. mis, Dimidia. P. Semis. nov, Vulc. I m o ^ v, Q t 'i/pmf! Seminex. P. de quo ν. H. St. Thes. Αησυχοπm U Sdenc.an, ήμιθανή, Seminecem. Ρ. το"ημισυ τού νομίσματος, Ind. ν. 'Ηπήσασθαι.] ue. 0 ; Semivivum. Ρ. Sermssem. Ρ. ήπήτρια, Sarcmatnx. Ρ. ισυχο* Ociow., Qme- -Ημίθεος, Semideus, Indi- f Ημισφαγής, Seminecis. Blandifico. Ο. tu», Uoetus. ges. 'Ημιτελής, lnterruptus. Tranqudlus, Man- TO?, Ocio, Taxim. ημίθεοι, Indigetes. Ρ. τρίτομος, Dimidius. O. suetus, Mitis. E, Li- U. ^ (μμους, Divos. P. '^Jto/mv χοίρου, Tegus. nens. Ε. ήσφαλισμενον, Encautum. f»l>i% Serniferus. Ο. ήμίτομον, Dividium. O. ήπιοι, Mites. O. /,. tjy.svijf, Semianimis. Ο. Α'Ημίυπνος, Semisomnis. ήπιαν, Serenum.,<τραλι<Γ«, Cavisti. r. ήμιθνήτχ, Seminecem. ήμ,ιφλεχτον, Semustum. P. ψη^ίί» Seremtas. ^rubuxt. fc. Ρ. 'Ημίφωνος, Semivocalis. Lenio, M. Ο. ψχννομην, Confundebar, Ήμίκαυστος, Semustus. ήμίφωνον γράμμα, Semi- ήπιώτατος, Clementissi- Ρ. Wxnu^ Sematum. P. vocale. us, Tranquilhssirous. jnjcr**, Petisti. P. Semum. Ρ. ήμ,χοίνικον, Semodius. Ε. Ήπλωμένος, Patulus.,ττ,^ν Petivit. P. Αήμιχεραμον, Orna. E. L T r- ψημίχοιρον, Tegus. faors, Ecquando, Ο, Ητι, Quidne. na. Ε. ΫΗμ,ίχκίξος, Semiviridis. "ψου, Nimirum. O. Ec- ψιμασμενον, Dehonestaf ήμιχεφάκαιον, Sinciput. Ημίνωστης, Setnirutus. cubi. Ο.? tum. P. P. f Ημίψυχος, Semianimis. Ή vpk ήλιου ώρα, Dilu- Ηπνι^νοτε, Cuicui. ή-ήμιχεφάλιον, Simicipium. *Hv, Foret, Esset. culum. ^ις, Quaj^. P. P. ^v «V, Foret. Ρ. "Ηρα, Jnno, Jolinta. Ρ. ήτις Ιτμοτε Quaecuoque. f-'ίγμ,ικεφαλον, Sinciput. βούλε., Quam vis. J«no. Ρ. "Hro», Vel, Ve, bive, beu. ^///Λ.κλάϊευτον, Semipu-^v^a, Tuli, Attuli. Ε. 'Ηρακλής, Hercules, ΑΙ- ήτοιμαχεναι, Paravisse. P. tatum. ηνεγχεν, Tulit. P. At- cides. ήτοιμασα, Paravi. L. i W ημιχοπον, uonov, xveia. Rera. JT P.. tuill. tulit. JT. Ρ. 'Πρίμα, "rr^ Lente,, - Peditemp- -r ήτταθεις, ι Circumscnptus. * ι Γ» T% * ι τν. Τ* ΑΛΙΛ Vani<im l -* Γ. tnjxikoi, Repia. Ρ. Ήνίσγετο, Passa est, Pas- tim, Ocio, Sensim. P. L. 'Ημίχρανον, Sinciput. sus est. Otium. Ρ. Ηττον, Vicium, Minus, Ήμιχύκλιον, Semiorbis. Ήνεωγμίνος, Patulus. ήξεμαιος, Lentus. E. Minus. P. Parum. P. ήμίχυχλος, ημιχυχλος, Semicirculus. oemicircuius. ήνέωξεν, ήνίωξεν, Apernit. Apernu. Ρ. Jr. ψεμει, ήρψεί, Quiescit. ^uicswi. ι P.. Serius.. O. Ο. Ηνία, Lorum, Τ.nriim Habena, TTaViPHfi. ^h^st «οεμ,εϊ ^p/ov, Qnptov, Cubat. P. ^rmpet Superor >ero Ήμίλιτρον, Semilibra. Se- Retinaculum, Abena. ^ep-», Ocium, Qmetu- ήττων, Minor, Deterior. 1 libra. Ρ. P. Retinaculum, Ma- do, Quies, Quies. P.. ημιμαθής, Semidoctus. O. taxa. Ε. νρψος, Ociosus, Quietus, ηυβατο, Devovit. Ρ f* ήμιμψιαϊος, Semenstris. ήνίαι, Habenae. P. Lentus. ψξήθη, Adauctagit. P. Ρ. ήνίαι Αζευχτιχαι, Jungla. γρ^μενοι, Optati. Ο. Αυξημένος, Ampliatus. Ρ. Αήμιμήνιον, Semenstre. Ρ. ρ. ήρμοσμενον, Aptum. Ρ. ηύτομόλισεν, Discivit. Ρ. ή-'ημιμόίιον, Semodium. ι Ηνίχα, Cum, Postea. Ήρξάμην, Orsus sum, ηύφρανε, Indulsit. Ρ. riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ. Ηνίοχος,.aunga, iigna- gisuaium. "" "«^v, tor, Quadrigarius. Ρ. ταγμένος, Raptus. Ρ. ήφάνισα, Extermmavi. Ρ, Άήμιόδιον, Semita. Ρ. Agitator. Ρ. Auriga, Α- Α'Ηρπαγμίνως, Raptim. ήφανισμίνον, Obsoletum. ήμιολία, Sescuplum. S. gitur. Ρ. ηρπασα, Rapui. Ε. Ρ. Sesqualtalia. Ρ, Ses- ηνίοχοι, Agitatores. Ε. "Ηρτημαι, Dependo, Pen- ήχίω, Tinnio. Ο. Sono, qualtera. Ρ. Vomer. Ρ. do, Pendo. Ρ. as. Ο. Ήμιόλιον, Secuplum. μ,ή } Nisi. Ο. η τηται, Pendit. Ρ. ήχθεσθη, Offensus est. Ρ. ήμιόλιος, Sesquialtera. Ο. ηνοιξα, Levi, a Ieo. Ο. ήξτήσθαι, Pendere. Ρ. Moleste tulit. Ρ. ήμιόνον, imbrum. Ρ. ήντινα, Quam. Ρ. ήξτημίνον, Suspensutn. f'ηχητικός, Sonorus. Ήμίονος εξ Ίππου θηλείας"ηντινα Ιήποτε, Quancun- Ρ. ήχος, επι χαλκού κα) σιόήκαι όνου, Mulus, Vurdo. q U e. ήρτυμίνον, Conditum. Ε. ρου, Tinnulus, Tinnitus. ήμίονος, Iber. Ρ. Burdo. ήνυεν, Fungeretur. Ρ. f ήρ^νία, Poelicatio. Ρ. ήχος, Fragor. Ρ. Sonus, Ο. Mula. Ε. ήνυχίναι, Peregisse. Ρ. [Gloss. L. G. εϊξωνία.~] Sonitus. Ρ. Strepitus. ήρονοι, Mulie. Ρ. ^ ήνυσε, Exsecutus fuit. Ρ. ήρώον, Sacrarium. Ρ. Ρ. Sonus. S. ήμίονος εξ Ίππου και όνου θη- ήνυσεν, Impetravit. Ρ. ήρω ς, Vir fortis. Ε. ήχος άνθρωπου, Canor. Ρ. λείας, Hinnus, Hinnu- Profecit. Ρ. "Ηρωες, Lares, dicitur et ήχος σάλπιγγας, Clangu et lus- ήνυσμενον, EfFectum. Ρ. hic lar. Ctangbr. P. ftyuowo;, Mulio. "Ηνωμαι, Hereo. ήρωες κατοικίδιοι, Lares fa- ήχος χαλκώματος, Tinni-

2 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 tus. Ρ. θανάσιμα, Morticina. P. ria. singulariter Lucar. θεμιτός, Licitus. ηχώ, Sonus, Vocissimus. θανάσιμον, Letiferum, θεατριχόν, Lucar. P. Lu- θεμιτόν, Licitum,Fas,Fan- P. Resona. P. Resul- Mortiferum, Exitiale. dicrum. P. dum, Fas. P. tatio. Ε. Ο. θεατριχόν άργύξίον, Extar. θεμιτώς, Licite. Ο. ήχώ, Crepito, Sono, Stre- 0αν*β"ΐμον φάρμαχον, Vene- Ε. βέναρ χειρός, Vola, Ir. inpo. num. Ρ. θέατρον, Theatrum. declinabile est. ήχεί, Sonarat. Ρ. θανάσιμος, Letalis. Ο. θεάτρου χερχ)ς, Cuneus. το θέναρ, τό πλάτος της χώήχεί, Sonat. Ρ. θάνατος, Mors, Letum. Ρ. πης. τ) μέρος, * Palmula. ήχοι, επί χαλκού, Tinnio, pluralia ηοη habet. θεάφιον, Sulphurium. S. Tinnito. Mors. Ρ. Lethum. S. θέαφος, Sulphur. θέναρ, fr. S. Ir. P. ήχώδης, Argutus, Frago- θάνατον συνεψηφίσατο, Ani- θεία, Sacra, Sulphura- θέναρ, τό κοίλον της χείξός, sus. madvertit. Ρ. ria. Ο. ΙΓ. Ρ. Hir, is. ηχώδης, Sonorus. Ο. θανατηφόρος, Letifer, Mor- θεία δωρεά, Indulgencia. θέναρ, τό κοίλον της χειρός, "Ηψατο, Tetigit, Attigit. tifer, Eetifer. Ρ. Mor- βειάζω, Limphor. Vola vogo. Ρ. Palma.O. Ήώς, Aurora, Aurora. P. tiferus. G. Feralis ara. θεία προς πατρός, Aftiita. t θεογενής, Divigena, Dis Ε. βεία προς πατρός, Amitta. genitus. Ρ. βανατώ, Mortifico. Ρ. βεόγνωστος, Deo notus. Ρ. θ ή-θαπτήξίον, Sepultorium. ΘεΊα προς μητρός, Conso-1 βεόδοτος, Deo datus. Ρ. θάπτω, Humo, Sepelio, brina. Matertera. Ρ. θεόθεν, Divinitus. Ο. θάχος, Sedile. Ρ. Tumulo, Loco, as. Ο. θείον, Sulphur. Ο. θεοχλητέω, Imploro. Ο. δάκοι, Sedes. Ρ. θάπτει, Sepelit. Ρ. θείον άπυρον, Sulpbur. plu- θεόληπτος, Correpticius, θάλαμος, Thalamus. Θαργηλίων, Aprilis. Ο. rale ηοη habet. Sulpor Numine captus. + θαλαμιχός, Cubiculare. θα'ρ'ρέω, Fido, is. O. vivum. Ρ. θεολογία, Dei proverbia, Ο. θαρβω, Audeo, Confido, θείος, ό εχ θεού, Divus. Di. Ρ. Divi. Ρ. θάλασσα, Mare. plurale do. θείους. Divos. Ρ. θεοίς, Dis. Ρ. ηοη babet. Virgilius θαρρών, Fretus, Confi- θείος μάντις, Divinus. βεο) αθάνατοι, Dii immormaria dixit. Mare. P. dens. θείος τόπος,sacrus, Sacer. tales. E. θάλασσα γαληνή, Mare θαρρούντως, Constanter. θείον, Sacrum, Numen. θεο) επίγειοι, Dii terrestres. tranquillum. Ε. θαρσαλέος, Confidens. Divinum. P. Sacrum. Ρ. E. θαλάσσιος, Marinus, Ma- θαρσαλέως, Confidenter. Numen. Ρ. θεο) θαλάσσιοι, Dii marini. rinus. Ρ. θάρσος, Confidenda, Fre- θειότης, Divinitas, Majes- E. "t θαλασσοχράμβη, Holus tus, fidentia. O. tas, Divinitas. P. fleoi ίλαοι, Dii propii. E. marinum, Holus ma- θαρσός, Planta. S. + θειόθεν, Divinitus, Di- θεο) καταχθόνιοι, Maoes. rinus. Ε. θάτερον, Alterutrum. P. vine. θεο) κατοικίδιοι, hi Larea, f θαλασσόχραμβον, Holus θάτερος, Alteruter. θειότατος, Sacratissimus, hic Lar, Lares. P. marinum. Ε. θάττον, Ocius, Cidus, Sanctissimus. Ρ. θεο) μέγιστοι, Dii magni. 6αλλία, Verbena. P. Maturius, Velocius. t θειογενής, Divigena. E. θαλλός, Verbena, Stre- θαύμα, Admirado, Mi- θείος προς πατρός, Patruus, θεο) ουράνιοι, Superi, Dii nua. Ρ. Vervena. S. rado, Admiratio. P. Mi- Patruus. P. caglestes. E. Sacmina. P. Frondis. raculuin. O. Mirum. θείος προς μητρός, Avun- θεο) πάτριο), Dii patren- E. Ε. culus, Avunculus. P. ses. E. θάλλω, Germino, Vigeo, θαυμάζω, Miro, Admi- θειώδης, Sulphuratus. Ο. θεο) πατρώοι, Dii penna- Viridesco, Vireo, Vigeo. ror. G. Miror. O. Mephitis. O. tes. E. ' Ρ- θαυμάζομαι, Miror. θελγητρον, Illiduni. Ο. θεο) ύποχθόνιοι, Dii inferθάλλει, Viget. Ρ. θαυμάσιος, Admirandus, DeJinimentum. O. nales. E. 0άλλου<πν, Floriunt. E. Mirandus, Mirabilis, θέλγητρα, Ulecebrae. Ο. θεο) ύψιστοι, Dii sumrai. θάλλων, Florens, Virens. Mirificus. Ο. θέλγω, Mulceo, Illicio, E. ϊθαλπτήριον, Fomentum, θαυμάσια, Mira. O. is. O. Delinio, is,. O. "f* θεοκρατής, Divinipotens. Fomes. θαυμασίως, Adinirabiliter, θέλημα, Voluntas. Ο. Ο. θάλπω, Foveo. Mirabiliter. θέλησις, Voluntas. Ε. θεομισής, Impius. Ο. θάλπομαι, Calefio. Ο. θαυμαστός, Admirandus, θελχτήρια, Oblectatoria. f θεοπροσχοπία, Spectacuθαλύσια, Cerealia. Mirandus, Mirabilis. Ρ. θέλω, Volo, Volo. Ρ. lum. Ρ. θάλψις, Fomentum, Fo- θαυμαστόν, Mirabile. Ο. θέλεις, Vis. Ρ. θεό ν, Divum. Ρ. mes θαυμαστώς, Admirabili- θέλοιμι, Vellem. Ρ. βεός, Deus, Deus. Ρ. θάμβος, Stupor, Stupor. ter, Mirabiliter. θελήσα,μι, Velim. Ρ. θεός άποτρόπαιος, Aurun- Ρ. Admiratio. Ε. θαυματοποιός, Mirificus, θελήσοιμι, Vdlem. Ρ. cus, Aurundns. Ρ. θαμβούμαι, Obstupeo, Stu- Mirificus. Ρ. θέλων, Volens. Ρ. ή θεός τής βουλής χα) χαιpeo, Pavesco. θαυματοποιώ, Mirifico. Ο. θέμα, Posido, Casus, ρών, Angeronia. Ρ. θαμινά, Saepicule. Ο. θεά, Dea, Dea. Ρ. Legio. Ε. Procemium. θεός κατοικίδιος, Lar. θαμινός, Creber. Ο. θέα κιναίδων, Cidnnia. Ρ. Ε. θεός οίχίδιος, Lar, laris. S. \θαμνίζω, Frutico. Ο. θεά πολεμική, Bellona. Ρ. θέμασιν, Casibus. Ρ. θεοσέβεια, Religio. θάμνοι, Vepres. singula- θέα, Visum, Αspectus. θέματό τοϋ άνθρωπου,con- θεοσεβής, Religiosus. Ρ. re ηοη habet. Vepres. S. Spectaculum. S. Sus- stdlado. θεοφιλής, Religiosus. P pectus. S, Conspectus. v (- θεμελιόθεν, Fnnditus, θεοστυγής, Deo perosus. θάμνοι, Vngulta. P. S. βεμέλιον, Fundapientum. ol θεοφοβούμενοι, Bellonaθαμνος, Dumus, Carrec- θέαμα, Spectaculum, Vi- S. rii. P. ta, Frutex. P. Du- sum. θεμέλια, Fundamenta. Ε. + θεόχαρις, Deo gratus. P. mus. P. Arbuscula, θεάομαι, Specto, tas. Ο. θεμέλιος, Fundainentum, f θεοχολωσία, Annoco. P. Arbustum. Ο. θέασαι, Aspice. P. Fundamentnm. P. Sa- f θεοχολωσίαι, Dirae. P. tθαμνουσθαι, Fruticescere. θεατής, Spectator. burra. P. f βεοχόλωτος, Ddratus, di-, θεατα), Spectatores. Ο. θεμέλιοι, Moles. E. rus P. θαμνώδης, Frutetosus. Ο. θεατός, Visibilis. θεμελιώ, Fundo. θεράπαινα, Famula. θαμνώδες, Dumosa. Ρ. θεατρικός, Theatralis. Ρ. θεμελιώτης, Fundator. θεραπαινίδιον, A.tcdlajAnή θαμνων, Friitetum. Ο. θεατρικά χρήματα, Luca- θέμις, Fas, Fas. P. tdlula. O. CRLOSS. Μ

3 go CYRLL. PHILOX. ET ALIOR. θερ θεξχπεία, Cura, Medella, θεσμός, Ritus. O. nes. Ρ. θλαστάς έλαια;, Contusas Remedium, Medicina, θεσμοφορίχ, εορτή Δήμητξος, + θηλιάζω, Rumo, as. Ο. ohvas. Ρ. Remedium. Ρ. Medici- Ceralia. t Papillatus. Ο. θλάω, Frendo, des. <J na. P. Curatio. O. Fa- flsσμοφόρος, Legifer, Legi- δήλυ, Femilla. θλίβομαι, Conflictor, Admulatio. O. Obsequela, fera. P. t θηλυδριάν, Puellascere. fhctor. quium. O. Cura. Ε. θεσπίζω, Promulgo, Sta- Ο. θλίβω, Iribulo, Presso, θερχηre/α, Cultu. P. t«o, Sancio, Censeo. θηλυχον, Femmmutn. Fhgo. Ο. 1 rerno. O. θεοχπείατώννοσούντων,μβ- δεσττίζε,, Sancit. Ρ. Pro-Pra>mium. Ε. θλίβομαι, Ύnbulor.O. dicamentum. mulgat. P. 0r «, Momento. Ρ. βλ»/3«, Premit. P. An- 6εραττειπ%, Curator. Ρ. θίσπισμα, Oraculum, θημών, ό crwpoj, Acervus. git- 1. θεραπευτικός, Officiosus.O. Scitum. Fera. Ρ. 0λ»/%, Depnmat. E. Obsequibilis. Ο. θεσπίσμχτχ, Scita. θήξες άγ ξ ιχι, Besti fe- θλφς, ή <τφιγξις, Pressuδ^αττεύω, Remedior, Me- δεσ «ι% Fatidica. Ρ. rae. Ε. ra, Tnbulatio. Ρ _ dico, Medeor, Sano. Ρ. Θεσσαλία, Hamionia. Ρ. (%a, Captacio. ίλ/ψ»?, ή fpovrlj, Tribu- Capto, as. O. Colo, is. δετεον, Ponendum. Ρ. βίρα, Captatio. P. Au- lacio. Ο. δετικός, Positivus. cupiuni. P. Venatio. Ε. δλώ, Tundo. Medetur. Ρ. δετό?, Adoptivus. θηρχτιχός, Captator, θλα, Tundit. P. _ Curat. P. Sanat. Ρ. θέα), Curro. Ε. θήραμα, Indago, inis. Ο. θνησιμαίοι, Morticini. O. θεραπεόειν, Deservire. Ο. θεώμαι, Aspicio. θηρευτή;, Captator, Ve- θνήσις, Mortalitas. θεραπεύομαι, Medicor. θεωρήματα, Praecepta. P. nator, Auceps. Ε. θνψχα, Opetit. P. θεράπων, Famulus, Famu- θεωρητικά, Visibilia. Ρ. θηρευτιχός, Venaticus. Ο. θνήσχω, Morior, Oppelus. P. 10«ogijT«l,Spectatores. Ε. θηρεύω, Capto, Venor. E. to. θεράπων υπηρέτη; στξχτιώ- θεωρία, Aspectio.P. Spec- θήρχτρον, Aucupium, Ο. θνητό;, Mortalis, Morτου, Calo. tatio. Ε. Spectaculum. ή-θηρχφιον, Fericula. talis. P. θερεία, iestas. Ρ. Ε. θηράω, Venor. Ο. θοινχται, Vescitur. Ρ. θεξίχι, Vestalia. Ε. θεωρίαι, Spectacula. Ρ. ή'θηριοχτόνον, βοτάνη, San- θοίναι, Dapes, singulare θερίζω, Messo, Meto. Ludi. Ρ. donicum. Ρ. non habet, nisi haec θερίσει, Emetat. Ρ. θεώριον, Spectaculum. θηςιομάχος, Bestiarius. daps, ο daps. Epul«. * δε^ιναλβί, Cerupula. S. δεών, Divum. Ρ. θηρίον, Bestia,^ era, Fera. P. θερινό;, Estibus, iestivus. δεών f άγυιχίων εορτα) ai Ρ. Bellua. S. θοίνη, Epulum, Epulacio. Ο. γινόμεναι εν τοί; όδοίς ύ- θη ίον θχλάσσιον, Ballo. Ρ. θοινητήοιον, Ccenatio. Ο. θερινή τροπή, Solsticium, πό των προσηκόντων τοί; Baltena. S. θοινητιχός, Epulare; silbst. τά δε^ινά, iestiva. Ο. νεκροί;, Compitalia. Ρ. θηρίου μασθός, Uber. Ο. t θέρισίζ, Messio. Ο. δεών βουλή, Numen. Ο. θηρίου όμοιο;, Belluinus. θολερό;, Turbidus. Ο. [θεξίστικός, Messorius. Ο. θεωρίχ, Spectacula, Ludi, Ρ. θόλο;, Testudo. f* τά θεριστικά,messis. Ο. pluraliter tantum decli- θηρία, Besti«. Ρ. θολώδες, Turbulentum, θεριστή;, Messor. natur, hi Ludi. θήριο;, Ferinus. O. Turbatum, Limosum. θερισμός, Messis. P. De- θεωριχόν, Lucar. θηριότη;, Bestiarius. θοός, Rapidus. O. frens. P. Messis. S. t θεωρίτχι, Spectatores. Ε. θηριώδη;, Beluus, Effe-tθορυβάζετχι, Tumultuaθερμχίνομχι, Calesco. [θεωρητχίί] rus, Efferus. S. Peco- tur. E. θερμαίνω, Calefacio, Fer- θεωρώ, Aspecto, Cerno, rirms. O. Pecuatus. O. f θοξυβχσθεί;, Turbaius. vefacio. Ο. Respicio, Aspicio, Con- Beluinus. Ο. E. θερμαίνει;, Calfacis. E. spieio, Conspicor, Dis- θηριώδες, Belluile. Ρ. θόρυβο;, Tumultus, Turθερμχίνει, Calfacit. P. picio, Specto. Ε. ήβηρχλαιον. εστί -γένος άργυ- ba, Tumultus. Ρ. Conθερμασία, Calefactio, Ca- θεωρεί, Complectitur. Ρ. ρώματος, Apnades. Ρ, cussio. Ρ. lor. Ε. θεωρείται, Aspicitur. Ρ. [Οηρίχλειον, applares, Du- θορυβοποιοί, Bominatores. θέρμη, Calor, Fervor, Es- θεώρησαν, Aspice. Ρ. Con- Cang.] P. tus, Fervor. S. Calor, spice. Ε. ή'θηρομαχοΰντες, Bestiarii. θορυβοϋμχι, Tumultuo. O. Caliditas. Ο. Θηβαία, Aonia, Dircaea. Ο. θορυβώ, Turbo, Tumulθέρμαι, Lautulffi. O. 0))>o],Theca, Conditorium. θηρώ, Capto. tuo. + θερμηρον, Miliarium. P. O. Vagina. O. Themil- θηρώμαι, Capio, indago, θορυβεί, Perturbat. P. "[θερμια, Lupini. E, la. P. Repositorium. O. as. O. Tumultuatur. P. θερμοδότης, Caldarius. Ε. βήχη δερμάτινη βελών, θηρωροι, Ad limina. Ο. θορυβώδης, Turbidus, Tuθεξμόν, Calda, Calidum, Strautum. Ρ. θησαυρός, Thesaurus. multuosus, Turbulen- Calda. Ρ. θηλάζω, Lacto, Sugo, Lac- θησαυροί, Favissaj. O. tus. θερμός, Cahdus, Callidius. to, as. O. Lacteo. Ο. θησαυροφυλαξ, Thesaura- δοσ»αι, Abjugus. P. P. Sugo, is. O. rius, Thesauri custos. θούριος, Impetosus. E. θερμός, Fupinus. P. Fer- θηλάζεις, Sugis. Ρ. θησαυροφυλάκιον, JErari- θράκες, Edones. P. Bavldus - θηλάζει, Sugit. P. um. lasce Ρ θέρμοι, Lupim. _ θηλάζειν, Mammare. Ο. θήσω, Ponam. θραχιχόν ξίφος έπιχχμνες, βερμοσποδια, Calda cmis. θηλάζων, Lactans. Ε. θιγγάνω, Tango, Tango Sica Ρ θερμότης,^calor. S. βήλεια άλώπηξ, Volpicula. Ρ. θρχχιχόνοπλον, Parma. Ρ. * θερμοφορον, Cucuma. Ε. θηλειχ, Femina. Ρ δ, γγον ών, Tango. Ε. θοχσέω;, Audacter. Ο. M m a ί '! r, i Papilla ' ^ Adti»g «άσο 5) Audacia, Ferociθερομαι Caleo. Ο. Ruma, Mamilla, Ruma. θίδραξ, Lactuca. E. tas. 0 P Mamma?Fs' tas p S S P ffp S ' ξ' Papllla TactuS ' Tactus Ρ θξχσύς, Temerarius, Fe- «v ρ ρ τ> > Λ Ρ :,, Ictus Ρ Contagium. rox, Proverbus. P Auδηλη αρχαία, Rumis. Ρ. S. Tactus. S. dax Ρ 6εσδα», Deducere. Ρ δ^ν Rumam, Mam- θιοτης, Socrus. Ρ. θρασύτης, Ferocia Fero αεσις, anus, rosicio, Fo- mani Ρ. βλάσμα, hic Famex, Pa- citas. S ^ ^ W O. Ε ' Ubera ' P Palli " a J r? Ρ" Ccnfraoio. PoMtus, f Ο t U»., Antillare. Ρ. ΎΐΖΓρ. ^ fe fci, Ρ βίσ/wsfri);, Legislator. ί,χ,α i.y^w», Sublo- Con lul!s. Ρ. + 7 e t j l s P.

4 ΕΑΕ. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 [θρεπτός, Du-Cang.] ata. Ε. P. Suffimentum. Ο. θυσία Ιερέων, Colla. P. θρέμμα, Pecus. ό θρόνος, Sedile. Ρ. θυμίασις, Suffio. Ρ. Suffi- θυσία. 'εκτός κριού χαι ταύβρεμμάτων μάνδξαι, Cau- θρόνο ι, Tensae. Ρ. Sedi- tus subst. Ο. ρου, Solitaurilia. Ρ. f x lia. Ε. θυμιάσεις, Supsitae. Ρ. t θυσιαστομιαν, Hostia. Ρ. f θρεπτάριον, Vemaculus. θρόνος βασιλικός, Solium. θυμιατήριον, Turribulum, [θυσίας τόμιον, Scalig.] ρ. ' θρόνος ηγεμονικός, Curulus. Acerra. Virgil. lib. 5. θυσίαι ύπαίθριον γινόμενον, θρέπτειρα, Altrix, Alma. θξοΰς, Rumor, Rumor. Ρ. farre pio et plena Danuum. P. ρ θροούμαι, Expavesco, supplex veneratur acer- θυσίαι, Damiurn. P. θρεττήξία, Alimentum. Ρ. θρυαλλις, Flumus. ra. Turibulum. P. Turi- θυσία, απαρχών οίνου, Calθρεπτός, Alumnus, Nutri- -[θρυλήτης, Rumigerulus. bulutn. O. car. P. cius Alumnus. P. +S? ux»jt^,rumigerulus.p. t θυμ,αίνω, Suffio, Adolo. θυσιαστηξίον, Altanum, βρηνέω, Lamentor. Ο. θρυλλέω, Jactito. Ο. θυμιάομαι, Fumigo. Ο. Sacrarium, Sacranum. f βρηνήσιμος, Flebilis. βρυλλοΰσιν, Dictitant. Ρ. βυμ,κός, Animosus, Furi- Ρ t θρηνητής, Lugubiis, La- θρύλλον ποιούντες η ταρα- bundus. θυσιάζω, Sacrifico. mentator, Lamentator. χήν, Bominatores. Ρ. θυμιώ, Suffio. Ρ. θυσιάζει, Immulatur. Ρ. Ρ. θξύλλος, Rumusculus. Ο. θυμός, οργή, lra, Indig- θύσιμος, Jnmolaticius. θρηνητικός, Lamentarius. θρύλος, Rumor, Rumor. Ρ. nacio. θύτης, Inmolator, Popa, ο. θρυλώ, Rumigero, Vulgo. θυμός, Animus. Ρ. Excan- Popa. Ρ. Haruspex. Ρ. "[θρψοπο,ός, Luctificus. θρυλλεί, Tumultuatur. Ρ. descentia. Ο. Furor. Ε. Popinanus. Ε. Popax. θρήνος, Lamentum, Luc- θρύον, ή βοτάνη, Ulva. θύμον, βοτάνη, Thumum. Ρ. Aruspex. Ρ. tus, Lamentacio, Me- θρύον, ο έστι δένδρον, Alnus. θυμούμαι, Animesco, l-θύω, Sacnbco, Inmolo, ror. Ρ. Lamentatio. Ρ. Ρ. rasco. Macto, Sacrifico. O.Im- Lessus. Ο. θρύπτομαι, θυμώδης, Animosus. O. molo. P. θρήνος, Ploratio. Ε. θυγάτηρ, Filia, Nata. θύμωσις, Animositas. Ο. θωπεία, Blandicies, Blanθρήνοις, Plangoribus. Ρ θυγάτηρ γνήσια, Gnata, θυννάζω, Lancino. Ο. dimentum, Adulatus. S. θρηνώ, Lugeo, Plango, La- Nata, Filia. P. Gnata. θύνος, Ιχθύς, Sarda, thyn- Palpum. O. mento. P. nas. Ε. θώκος, Sedes. O. θρηνεί, Meret. Ρ. + θυγατρίδης, Neptis, Fi- θυσκόπος, Aruspex, Pa- θωπεύω, Ambio, Adsecto, ή θρηνούσα, Praefica. Ο. Jiaster. riolus. P. Blandio. θρηνώδης, Luctuosus. Ο. θυγατριδή, Neptis. Ρ. θύρα, Ostium, Ostium.P. θωπεύει, Focilat. P. - θρηνωδός επ έκφοράν,- Prae- θύει, Mactat. Ρ. Fores, Janua. Ο. θώραξ, τό στήθος, Peitus. fica. Ρ. θύελλα, Turbo, Procella, θύρα, ιερού, Fores, singu- θώραξ, Lorica, Lonca. Ρ. θρησκεία, Supersticium, Turbo. S.Tempestas.F^. Jare non habet, Fores. θωρακίζω, Lorico. Religio, Ritus, Super- θυέλλγ, Turbine. Ρ. P. Valvae. O. + θωρακ)ς, Eorica. E. stitio. P. Religio. Ρ. θύελλαι, Turbines. Ε. θύρας μοχλός, Sera. θωρακοποιός,^ Loncarius, θρησκεία!, Cerimoniae, f θυελλώδης, Tempestuo- θύρας διπιωτας, Valvae, per Lucarius. E. sinwulare non habet. sus. O. v. vocalem si scribantur, θωρακοφόρος, Loricifer. θρησκευόμενη, Habita. θυΐα, Murtarium, Multa- significant. Ρ. θώρηξον, Adpectora. P. θρησκευτής, Religiosus, rium. Ε. θύρας ιερού, Valvffi, per ν. θώς, Cervarius. O. Lupus Curator. Ρ. θύινον, vocalem si scribantur, cervalis. E. βρησκευτα), Cultores. Ρ. θυ,νον, Citreum. P. significant. Ρ. θώψ, Ambiciosus, Blanθρησχεύω, Colo, Veneror. + θυλαχόβολον, Verrutum. θύρας ιππικού, Valvae, per dus, Palpo, onis. O. Ρ. P. v. vocalem si scribantur, θρήσσα, Sardina. Ρ. θύλακος, Follis, Crumina. significant. P. θριαμβεύω, Triumpbo. P. ldem. S. θυραίος θεός, Jainis. Ρ. I θρίαμβος, Tnumphus, Tri- θύλακος καμίνου, Follex. Ρ. θυρεός, Parma, Clipeum, umphus. Ρ. θυλάκιον, Culliculuni. Fol- Sctiluin, Scutum. Ρ.'Ίαμα, Remediuni, Saniό βριγγός, Maceries. S. lis. S. Folles. S. Scutum. S. Glypeus. S. tas, Remedium. P. θριγγός, Maceria. S. Ma- θυλάκιον οσπρίου, ήγουν λο- θυρεπανοίχτης, Effractor, ιαμας, Juridicus.E. ceries. Ρ. Maceria. Ε. βός, Silica. Effractorius. Ρ. Aper- ϊάομαι,. Sano, nas. Ο. t θριδάκια, Lactucae. Ε. θύμα, Hostia, Victima. ttdarius. Ρ. Derectarius. ϊάται, IMedetur. Ρ. θξίδαξ, Lactuca, Lactuca. θύμα, Hostia. Ρ. Victima. Ρ. ίάπυξ άνεμος, Clores. Ρ. Ρ. Ρ. Sacrificium. Ε. flupstravoixt«i,effractores. Gircius. Ο. Appulus. Ε. θρίναξ, δ»' ου το άγυρον χω- θυμάτιον, Ηostiola. Ρ. ίασαι, Sana. ξίζουσιν άπο των καρπών, θύμβρα, βοτάνη, θυρία, Foricula. Ο. ιάσιμος, Sanabihs. Vannus, Vannulus, Pal- θύμβρα, Cunela. Ρ. Sa- θυρίδιον, Ostiolum, Fenes- ίάσιμον, Medicamentum. mula. P. Ventilabrum. tureia. P. Saturia. E. trella. Ο. P. Medibile, icabile. O. O. Flabrum. O. Thymbra, sive Conila, θυρ)ς, Fenestra, Fenestra. Ίασις, Remediuin. S, f θξίνακίδιον, Fiabellurn. sive Satureia. Ρ. Ρ. ιατρεία, Medela. O. θρ)ξ, Villus. O. Pilus. Ε. ή-θύμβξΐς, Albaia. Ο. θυρωρός, Ostiarius, Jani- ίατρεύω, Medeor. O. θρ)ξ κεφαλής, Capillus ca- θύμβρον, Cunila. S. tor. Ο. ιατρική, Medicina, Medipitis, Capilbis. S. f θύμβρος, είδος βοτάνης, θυρωρό), Atrici. Ο. cina, mentum. Ο. θρίξ ούλη, Cicinus capilli. Cunilium. Ρ. θυρώματα, Postes. Ρ. ϊατρ,κον, Medicinacukim, θριξ σώματος, hic Pilus, θυμέλη, Scena, Pulpitus, + θυσανοράπτης, Limbora- Medicinale. Ο. Pilus. Ρ. et Plateus. Ρ. Pulpi- rius. Ο. 'ιατρός, Medicus, Mediθρ)ξ συός, Seta. tum. P. Pulpitum. S. θυσεια, Agonalia, et Ago- cus. P. θρίσσα, Sardina. Ε. θυμέλη πλοίου, Pluteum.P. naria. Ρ. Υιάχινος, Micns. Ε. θξίσσαι, Alose. Ο. θυμελική, Pluteus. S. θυσία, Hostia, Victima,Ιβηρία, Hispania. θρόμβος, G^rumus, Ο. θυμελικός, Scenicus, His- Sacrificium, Inniolacio, Ιγδα, Mortariuni. Ο. θρόμβος αίματος, Blattia.P. trio. Sacrificium. Ρ. Arniitia. ίγδη, Pila. O. θρόμβος αίματος των κογχυ- θυμηρες, Libitum. Ρ. Impetralus. Ρ. Attu- t Ίγ^ί, Mortarium. Ο. λίων, Blattela. Ρ. θυμήρες, Voluptabile. Ο. ratio. Ρ. sanctum. Ε. -[ίγδις, Mortarium. Ρ. θρόνος, Sedis, Tensa. Ρ. θυμήρης, Sector. Ρ. θυσία έγκύμονος βοός, For- Mortarium. S. Solium. Ο. Solla arcu- θυμίαμα, Iucensum, Tus. ba. Ρ. ίγνύα, Poples. O.

5 92 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛ Ι Ι. ίγνύαι, Suffragines. Ρ. ιερά ζεύγη, Thens. Ο. Ιίρωμα, Simulacrum. Ε. "ιχτψς, Aurugo. Ρ Ίγνύς, τόύπότό γόνυ μέρος, Ιερά ήμέρα, Festus dies. ιερωνόμος, Victimarius. Ο. ιχτερος, Aurogc, Morbue Suffrages, Poples. O. ιερά νόσος, Sacer morbus, Ιερωσύνη, Sacerdocium, regius. P. Kegius mor- 'Λιχ%, I cedus. Morbus sonticus, Mor- Sacerdotium. O. Sacn- bus. O. Aurigo. w. *ΖΪ«ζα, Solito. bus comicialis, Sonticus monium. Ε. ικτινβοα, J ugit. i. isji, Peculiaris, Spe- morbus. Ρ. ίερώτατο;, Sacratissimus, + ixtmvo^ Mdvinus. (J. cialis. ίερακα, S<TT» δε όρνεον μετά- Sanctissimus. Ρ. /κτ.νο; Milvus. IS.x«f, Specialiter. /3λ 0ε ( ν,,? τη? *κυ'λλ ; τη; Origmahs, ln- «r^, Mdvus Ρ Ίδιος, Pioprius, Suus, νήσου Μεγαρέων, Circum. digena. ^aiervaiun. vi. Suus. Ρ. P. 'Hfdf, Colum. Furmat.mO.»»of, Peculiaris. Ο. Ίέραξ, Accipiter, Acci- imh, Directum. Ρ.»λ«ο;, Fropitius. L.. ό τά "ίδια λάθρα χαταφα- piter. Ρ. Acceptor. Ρ. Ίθυντής, Rector. Ιλαρα, i.eta. γουν, Nebulo. Ρ. ιεραρχικός, Pontificus. Ο. ϊύυντηριον, Regimen, Re- ιλαρια, Let.cia, Laetitia. TJ Ιδία προθέσει, Suis de- Pontilicalis. Ο. girnen. Ρ., sidenis. Ρ. ίε ατ»κο;, Fanaticus. Ρ. Ιθύνω, Dingo. 1-etus. TJ Ιδία ωφελεία, Suis desi- ίερατ.κά β«(3λ/«, Iudigita- 7κ«ν3;, Sufficiens, Ido- JAago;, Hilans. L. tiiladeriis. P. raenta. P. neus, Solers. O. rus. L. ϊδ/w ίανάτα», Fatali sorte. + Ίεξχτία, Sacerdocium. ixavo), Idonei. P. t ίλαροποιω, l.etihco. Ε. ' Ιέρεια, Camilla. P. Sacer- Ικανή, Idonea. Ρ. Ιλασχομαι, Propicior, ra ίδίω κέρδει, Suis desi- dos. P. ixavbv, Sat, Idoneum. P. Pjacor, Propitio. Ό. deriis. Ρ. ιερείον, Hostia. P. Aglo- ixavov τω πλήθει, Abquan- ιλασχεται, Placat. Ρ. 'ιδιογνώμων, Morigerator. mia. Ρ. Victima. Ο., tum. Ρ. ιλάσχω, Paco. Ο. ιδιόκτητος, Peculiaris, ιερεύς, Sacerdos, Sacer- ίκανόν εστί, Satis est. ίλασμός, Placacio, Εχο- Privatus, Peculiaris. Ρ. dos. Ρ. Pontifex. Ρ. ικανά, Idonea. Ρ. αο. "ίδιον, Peculium. Ρ. Pro- ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- ίκανοδοσία, Satisdacio. ίλαστήριον, Propitiabde. priuni. Ε. Suum. Ε. ραπεύων, Salius. Ρ. Stipulatio. Ρ. Vadimo- Ο. t 'ιδιοπαθεί, Intercipit. Ρ. 'ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- nium. Ρ. 'ίλεως, Propicius. t ίδιοποιήμασιν, Usurpa- ραπεύων, Salior. Ρ. + ΐκανοδότης, Satisdator, 'ίλεως, Propitius. Ο. tioni. Ρ. ιερεύς χαίσαξος, Flamini- Satisdator. Ρ. "Μ, Turma. Ο. 'ιδιοποιούμαι, Usurpo. cus, Salius, Flamen. "f ικανοποιώ, Satisfacio. Ο. Ίλιγξ, Turbo. Ρ. Yertiϊδιοποιείται, Usurpat. Ρ. ιερεύς επι σπονδών ειρήνης, ίκανώς, Abunde, Satis, ^go. Ο. τον ίδιοποιήσασθαι, Usur- Fecialis. Abundeque. Ρ. Abur.- 'ίλιγξ ύδατος, Vertex. Ρ. pare. Ρ. Ιερέως είδος, Dialis, Salius. de. Ρ. 'ιλικοποξ, Clavarius. Ε. ίδιοπράγμων, Sui negocii, ιερείς, Flamines. Ρ. Αη- ίκανώτερον, Sacius. [ήλο κόπο ς.] Suas res agens, Sui ne- tistites. Ρ. ιχανώτατος, Ditissimus.P. <λι;, Volumen. E. gotii. Ρ. ίερ'ια, Sacerdos. ικεας τυχών, Veredo. Ρ. 'Ιλλυριός, Bardes. Ρ. ιδιότητα, Privata. Ρ. ΐερίον, Victima, Sacrum. [ε'ικάίος, τυχών, Vulc.] 'Ιλλυριοί δούλοι, ol και άγωίδιότροπος, Morigerator. Ιερόδουλος, Hierodolus. 'Ικεσία, Deprecacio, Ora- νισάμενοι ύπέρτής'ιταλίας, t ιδιόχρωμα, Nativa. Ρ. Fanaticus. Ρ. cio, Precacio, Prex, κατά Κίννου χα) Μάριου t ίδιόχροον, Nativum. t ιεροθήχη, Sacrarium. Ρ. Deprecatio. Ρ. Prex, στρατευσάμενοι, χα) έχ 'ιδίως, Proprie. t ίερόληπτος, Fanaticus. precis. S. τούτου τυραννήσαι κατά ιδιώτης, ό κοινός, Privatus, ιερομηνία, Sacrimensis. ικεσία), Preces. Ρ. των δεσποτών, τούτους Σερ- Paganus, Plebeius, Lai- ίερομηνίαι, Festivi ludi. Ε. ίχεσ'ιαις, Suppliciis. Ρ. τώριος δόλω + περικυκλεύcus. Ο. ίερομνήμων, Flamen. Ρ. ίχεσίαν προσφέρω, Allego. <rac αναιρεί, Bardei. Ρ. ιδιώτης,,ό μή νοήμων, Rus- Pontifex. Ρ. ίχετης, Precator, Supplex. 'Ιλύς, hic Limus, plurale ticus, Rudis. iepov, Sacrum, Templum, ικετηρία, Oracio, Preca- non habet, Limus. P. Ίδο), hae Idus, singulare Sacrosanctum. P. Sa- cio, Supplicium. Limus. S. nonhabet. crum. P. Fanum. Ρ. ικετεύω, Supplico, Precor. ιλύς ποταμία, Limus. Ε. 'ΙδιωτΙα, Rustidtas. Templum. Ρ. Solox. Ρ. ικετεύω μετά δακρύων, Ιη- 'ιλυώδης, Limosus. ιδιωτικά, Privata. Ρ. Sacelum. Ο. ploro. Ιμάντα, Corrigiam. Ρ. ίδιωτισμός, Tirocinium. Ρ. Ιερόν Πανός, Lupercal. ικετεύω, Precor. Ρ. Snp- Ίμαντόπους, Loripes. Rudimentum. Ρ. ιερόν τό εν άλσει, Fanum. plico. Ο. ΑΙμάντωμα, Lorarnentuiri. ίδνα, Tubera terrae. Ρ, ιερόν όστούν, Coxendix, Ικετεύει, Precatur.P.Pre- ίμάντωσις, Loraiuentum. [υδι/α.] maspina, Spina. Ρ. catur. Ρ. Deprecatur.P. Ρ.»δοτα, Dedicta. Ρ. ίεροποής, Sacrificulus. Ο. ίχετεύουσιν, Precantur. Ρ. ίμάς, Habena, Lorus,Cor- 'Ιδού, Εη, Viden, Ecce. Ιερός, Sanctus, Sacer, Au- Ικετεύοντες, Deprecantes. rigia, hoc Lorum. Aspice. Ρ. Εη. P. gustus. P. Sacer. Ρ. Ρ. β ίμάς, Lorum. P. ιδού, Ecce. P. Eccire. Ρ. ιερός τόπος περιχεκλεισμέ- f ικετευτικό;, Precarius. 'ιμάς Ίππων, Antilena. Ρ. Ebor. Ρ. νος, Puteale. ίκμάζω, Humeo, mesco. ίμάς ό εχ τον εφιππίου η ΐδου ΙκεΤνον, Ellum. ίεροσαλπιγκτής, Liticen.P. Ο. σίγματος ΰπό την ούράν 'ιδρυμένα, Collocata. Ρ. ϊεροσχόπος, Haruspex. Ρ. Ίκμάς, Umor, humor. Ρ. ερόμενον, Po Ίδρυσις, Locacio. Ιεροσχόποι, Extispices.Ο. Uligo. Ο. Ιμάτια, Res. Ρ. ή-ίδρυσμα, Delubrum. Ιεροσυλία, Sacrilegium. ίκμασία, Uligo, Umor. Ιμάτιο ν, Vestimentum, ιδρύω, Loco, Conloco. ιερόσυλος, Sacrilegus, Sa- 'ικνούμενον, Sequens. Ρ, Velamen. Ρ. Vestis Ο. JSgow, Sudo. Ο. crilegus. Ρ. f IxpH»w, Tigillus. O. Toga. O. Abolla, Toga. Ιδ ξ ω, budo. ίεροσυλώ, Sacrilego. Ίκρίον, Tabulum, Tignus. P. ίδρως, Sudor. Ιερουργία, Sacrificinm. Ρ. Ο. Ιμάτιον κάτω έχον πορφύραν, ή- ιδρωτηριον, Sudatonum. Ιερουργός, Inmolator. '/κρ.'α, Pergula, Pergula. Ruminum. Ρ.»δίο», Gnarus. Ρ. Ιερουργώ, Sacrifico. Ρ. ιμάτια, Vestimenta. Ρ. Ιερα, Sacra bacra. Ρ. ιερουργεί, Sacrificat. Ρ. Ίκταρα, Albula. Ε. Ιματίου σίπα, Pemicula. bancta V. hxu Ό. ιερού φραγμός, Puleale. 'Ικτερικός, Auriginosus, Ιματίζω, Vestio. Ο.,ερα αναθήματα, Donana. ιεροφυλαξ, Edituus. Luridus. Ρ. Aurugino- ίματίζειν, Investire. Ο.. \' α, c η «egoco, Sacro, as. Ο. sus. Ρ. Arquatus. Ο. t Ιματ,οθήχη, Vestiavium. ιερά βοτάνη, Sagroina. Ο. «ρ», Consecro. ίκτεριν, Auruginem. Ρ. Ο.

6 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 ιματισμό?,vestis,vestis.p. ίππάριον, Equileus, Equu- ΐππόστασ1?, Stabulum. Ε. ισοτιμία, iequitas, pietas. f ιματοποιία, Vestificium. lus. O. Equile. E. O. ίματοφύλαξ, Vestiarius. Ίππαρχος, Magister equi- ϊππόται, Equites. Ε. Ισότιμος, Gondignus, ieίματοφυλάχιον, Vestiari- tum. Ε. 7ππουρος,ίχβύς,αίή3,ΘΙίχ. qualis. Ε. um. ιππασία, Equitacio. Ρ. 'urάχρονος, Equevus, Μ- ίνα, Ut. ίπναστής, Aura exsolita- ΐπποφόρβιον, Equitium. O. quajvus. P. * ιναγαφε * Inventariurn. rius. Ρ. Ιπποφορβός, Equarius, Ε- + ίσοψισται, TEstimatores. S. ιππαστί)ς χέλης, Singula- quipastor. Ε. Ίνα γαρ, Ut enim. tor. Ρ. ίπποφορεύς, Tolutarius.O. + ίσοψιστο?, iestimator.e. Ίνα μή, Ne, Quominus. Ρ. Ιππάφεσις, Carceres. Ρ. ίπποφορείς, Gradarii. Ο. ίσόφυχος, Unanimus. Ίνα μόνον, Dummodo. ίππέλαφος, Equicervus. Ο. ίππων, Equile. ίσόφυχον, Animfcruin. Ρ. Ίνα ούτως, Ita ut. ίππεύς, Eques, Equester, Ίππων βουλή, Calebra. Ρ. ίσόω, iequiparo. Ο. Ίνα τί, Ut quid. Eques. Ρ. Ίπωται, Praesatum est. Ε. "ίσταμαι, Sisto. Ίνα ώσπεο, Ita uti. ιππείς, Equites. Ε. Ίπταται, Volat. Ρ. ίστάναι, Stare. Ο. Restagf ίνδικοπλεύστης, Colora- Ιππέων, Equitum. Ρ. "ίπταμαι, Volito, Volo, nare. Ο. tor. Ρ. Ιππέων ταξίαρχοι, Hala- Volo.as.O. ή'ίστεών, Textrinum. TvSoj, Indos. Ε. res. Ρ. *Ιρις, ή έν τω ούρανω, Αχ-"ΐστημι, Sto. ίνες, Fibrae. Ο. Ιππεύω, Equito. cus. 'Ίστημι, σταθμίζω, Expen- Ίνίον, Oecipium, Occi- Ιππηλάτης, Quadrigarius. ίξΐς, βοτάνη, do, Arrigo. Ο. Ροηput. Ο. Occipitium. Ρ. ρ. ιρεων λύτ α, Auxilium. Ρ. dero. Ο. Pulpa. Ο. ίππίατξος, Yeterinarius. Ρ. Τρις, Arcus. Ρ. Plaga. Ρ. Ίστησιν, Sistit. Ρ. + <ν οσασ»α, Portulaca. Ρ. Mulomedicus. Ε. Arcus coeli. Ε. ίστιοδρομώ, Velifico, as.o. Ίξευτής, Aucupator, Au- Ιππικός, Equester. Ο. Ίρις, Arcus. S. Ίστίον, Veluin, Malus naceps, Yiscarius, Aucu- Χππιχω, Equestri. Ρ. ιρις οφθαλμού, Circulus vis. Ε. pium. Ρ. Auceps. Ρ. Ιππικός άνθρωπος, Equi- oculi. Ε. + ιστιοπετής, Velivolus. Aucupator. Ρ. nus, Equester. t ιρτον, Sutile. P. [είρτόν, + ίστιοπετες, Velivolum. ιξευτα), Aucupatores. Ε. Ιππικός τόπος, Circus cir- Vulc. Herald.] Ίστόποδες, Pedes telae, 'ιξευτήριον, Aucupium. censis. Ίσάζω, Equo. Pedestellae. f ίξευμα, Aucupium. ιππική άσπ)ς, Parma. 'ισημερία, Equa dies. Μ- ιστόπους, Teleepes. E. ifeutixo?, Aucupatorius.O. Ιππική παράταξις, Ala. quinoctium. Ρ. Ιστορέω, Viso, as. O. ίξευτικο) κάλαμοι, Ami- ρ. Alze. Ρ. 'ισημερία 'εαρινή, Equinoc- 'Ιστορία, Istoria. tes. Ρ. ιππική στρατιά, Equita- tium vernale. ίστοοίαι, Monimenta, siuίξεόω, Visco, Aucupor. tus. S. ισημερία φθινοπωρινή, Equi- gulare non habet, Moίξεύει, Aucupatur. Ρ. Ιππική τάξις, Turma, Ala, noctium autumnale. numenta. P. ϊξεύουσιν, Aucupantur. Ρ. Turma. S. 'ισημερινός, Equidialis. 'ιστός, Tela. P. Tela. S. ϊξός, Viscum, singulariter Ιππιχόν, Circum. Ρ. ίσημερινόν, /Equidiale. O. Malus masc. O. tantum declinatur : et τό Ίππιχόν, Equitatus. ισήμερος, iequidialis. Ρ. 'Ιστός γυναικείος, Tela. dicitur hic Viscus, Vis- ',ππιχόν τάγμα, Equester. ίσις, Furia. Ε. ιστός πλοίου, Malum, Arcurn. Ρ. Yiscum. S. P. faixo?,erudnae. P. [Gloss. ma navis. P. Viscus, cum. Ο. Ιππιχον στράτευμα, Equi- L. G. ίσιόος.] + i<rrouf>yeiov,textrina. O. Ίξύς, Clunis. tatus. ϊσκια, Lumbi. Ε. ϊσχάς, Oarica. t ίοβάπτης, Violarius. Ο. Ίππος, Equus, Caballus. t ίσκλος, Ansa. Ε. ΐσχάδες, Garicae. E. 'Ιοβόλος, Venenosus, Ve- P. Equus. Ρ. + ίσχλοσώτιον σκεύους, An- Υΐσχεια σομματα, Luranenatus. Ο. Ίπποι, Equi. Ρ. sa. Ρ. [+ ίσκλος, ωτίον baga. Ρ. [ισχύος άμμαίοειδής, Violaceus. Ο. Ίππος άγριος, Equifer. σκεύους, Du-Cang.] τα, Vulc.] ίον, άνθος, Viola, Vaccini- Ίππον δημόσιον, Equum ίσοδυναμέω, iequipolleo. 'ίσχίον, Dossum, Luniba, um, Viola. Ρ. publicum. Ε. Ο. Ciunis. Ρ. Coxa. S. 'ιόν, Sagitta. S. Ίππος δρομζύς, Equus cur- 'ισομερια, Solstitium. S. ίσχίον, ψο'α, * din. Lum- "Iov λευχόν, Ligustrum. rulus. 'ισομοιρία, Exequacio. bus. S. Τον μέλαν, Vaccinium. '^πος θήλεια, Equa. ίσόμοιρος, Particeps. Ε. ισχήα, Lumbi. Ρ. ^ιον ξανθόν, Luteolum. f ίπποβοσχός, Mango. ίσον, iequum. Ρ. Pro ίσχναίνω, Macro, as. Ο. ίονθος, Varius. Ρ. ιππόδρομος, Circus circen- facto. Ρ. ισχνεύω, Hittio. Ε. ιοξ καλχεις, Clox. S. sis, Circus. Ε. ίσον κατά άναλογίαν, Viri-'Ισχνός, Macer, Gracilis, ιός, Venenum. Ο. * Ιπποδρόμια, Circenses. Ρ. lis. Ρ. Tenuis. Ρ. Subtiiis. Ρ. 'ιός έχίδνης, Virus, plurale ΐπποίατρος^ Mulomedicus. f ΐσονύκτιον, Equinoctium, M ηοη babet. ίπποκόμος, Agaso, Equi- iequinoctium. E. Macer, cra, crum. O. 'ιός εχίδνης χα) ζώου άλό- ]io, Aurigator. Ρ. Equi-Τσον ποιώ, Coequo. ισχνούς, Tenues. Ρ. γου, Virus. Ρ. sio. Ρ. Equiso, onis. Ο. + ισόπεδες, Planum. ΐσχνόν, Subtile. Ρ. Exile. Ίός σιδήξου, Ferrngo, Rn- Equitarius. Ε. Caballa- ίσορροπέω, iequivaleo. Ο. Ρ. Gracile. Ο. bellio. Ρ. Ferrugo. Ρ. rius. Ε. ισορροπία, Libramentum. ίσχνότης, Macies. Rubigo. Ο. Ferrugo. S. f ίπποχοσμία, Falera, sin- Ρ. iequitalitas. Ρ. Μ- ίσχύης, Viricula. Ο. 'ιός χαλκού, Erugo, ieru- gulare ηοη habet, Fa- quilibrium. Ο. ίσχυρίζω, Fortifico. Ο. go. Ρ. haec ierugo. S. lerae. Ρ. ισόρροπος, Equilibris. ισχυρογνώμων,pervicax.p. Ίου 'ιού, Heu heu. ψίπποχρήνη, Aganippe.O. ίσος, Equus, Equalis, Par, 'Ισχυρός, Validus, Fortis, Ιουδαίος, Judeus. ^ ίππομάραθρον, Myrsetum. Par. P. Sector. P. Par, Robustus, Validus. P. "Ιουλος, οχνούς των γενείων, Ο. Paris. S. Compar. Ο. Fortis. Ρ. Lanugo, Lanugo. Ρ. f ίππόνικος, Equo vincens. Parilis. O. JEquabilis. ισχυρά, Vivida, Fortis. P. ι'οΰμα., Rubigino. Ο. E. O. Pariter. Ο. 'ισχυρόν, Rigidum. P. Firίπνοποιός, Furnarius. E. f ίππονομεύς, Equarius, E- f ίσοσταθμία, iequilibri- muin. E. Ίπνός, Furnus. quipastor. um. P. f ΐσχυξοποίησις, Confir- ΐπνός, Laterna. Ο. ίπποπήραι, Bulgae. Ο. 'ισότης, Equalitas, Equi- macio, Conroboracio. t ίπνοχαύστης, Furnarius. Ιπποσέλινον, ^piasdmtn. P. tas, Equanientum, ie- ισχυροποιώ,confirmo,οbιπος, Prensuriurii. Ε. ιπποστάσιον, Stabubim, E- quitas. P. iequatnen- firmo, Roboro, Gonro- Ίππάζω, Equito. q«ile, Stabulum. P. tuni. S. boro.

7 g4 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR '» C o n ^ g» r. C " S,ilU, ' Ι " C o n f i r - t * * * nj. Ρ Vitus. P. Sanies. S. χαβαρ/ζω, Mundo ta, P e ^ c P. Ρ Cruor Ο καθαρισμός, Purgacio, Pu- U.., \ TT,.... LV : υ c η rifirario Καθεύδω, Dormio, Ineo ισχύς, Valencia, Virtus, t ίχωριζω, Puro, as. O. nticacio. Fortitudo, Strenuitas, Venenosus, V,ola- + καθαριστής, Putator. Ρ. p Robor, Fortitudo. P. ris" 6. Virulentus. O. κάθαρμα, Μ ^ ^ ^ ^ Virtus. P. Tenor. P. Ίώ, Heus. gamentum η ^ Γ Ρ P ' ίσνύν, Vioorem. Ρ. 7«Jv Eho. Purgamentum. Uoctor. r. Praevalui. 7*v ίώ,' Eho, heus. Ο." ^ Professores. 'ισχύω, Valeo, Prasvaleo, Ίώμαι, Sano, Medico, x^*, Purgamenta. r. 1 Polleo. O. Medeor. J^. kv,. * p Wfe, Valet. P. Pollet. fcofl*^*, Purgac.o, Lus- καθηκει, Oftul i pa > trum, Lustracio, Pun- x«s»ixev, Dermsit. P. i <r«f, Valuisti. Ρ. Κ ficacio, Lustratio. Ρ. Κ^ηπον Officium, Neϊσ ίύοντ4 Valentes. Ρ. θαρμόν ποιεί, Ccmmun- cessitudo. Ρ Ίο-ώ, Equo. t Cabidarius. dat. Ρ. το Καθήκον, Officmm. Ο Ίσω ζυγώ, Equa lance. * κααπτος* Meta. S. καθαροποιώ, Punfico, τωκαθηκοντι, Oftcio. P. ίσως, fe' Ίσου, Pariter, Ε- Καβαλλής μηχανικός, Can- Mundifico. Ο. Devemo. Ο que, Equaliter. therius. Ρ. x«0*f>3s, Sincerus, Mun- Officiosus, Pro- Ίσως, Tanquam. P. For- Κάβος, Congiarium. dus, Purus, Merus, Pu- bue. Ρ sitan. P. Fortasse. Ρ. καγχάζω, Cachimor. O. rus. P. Mundus, Can- καθηλατο, Uesiluit. P. Ίσως, τάχα, Fortasse, For- καγχασμός, Cachinnus.O. didus. P. Putus. Ο. καθόσον, Conhge clasitan. Κάγχελος, Cancellus. καθαρός άρτος, Sdigmeum. vis. Υ'ισωσις, Equacio, Com- f χαγχελόω, Cancello, as. S.> Καθηλω, Lonfigo. paratio. Ε. Ο. [κανκ.] χαθαρότης, Puritas. καθηλωσις, Fixio. 'Ιταλός, Italus. + ^γχλίδες, Cancelli. Ο. κ«0άρ<πον, Piabile. Ο. καθηλωτης, Fictor. 'Ιταλικός, Italicus. [καγχ.] κάβαρσ»;, Repurgacio, περιδεραιον, Eleu- 'Ιταμός, Pervicax, Pro- Κάδος, Situla, Situlus, Si- Ablumentum. S. tberium P. cax, Tetricus, Durus, tula. Ρ. καθαρτής, Purificus. Καθημαι, Sedeo.^ Severus. P. Procax. Ρ. χάδος, μέτρο ν οίνου, Con- καθαρτικός, Lustralis. καθηται, επι βρέφους, be- Truculentus. Ρ. Trux. gium. Ρ. καθαρώς, Sincere, Since- det. Ρ. Sissiat. Ρ. Ρ. Petulans. Ρ. Pervi- κάδος, Situla. S. riter. καθήμενον, Sessile. cax. Ρ. χάδιον, Sitella, Sitellum. Καθ' εαυτόν, In se, secum. Καθήμενος, Sessihs. 'ιταμόν, Truculentum. Ρ. Καθά, Sicuti, Velut. Καθέδρα, Sella, Sessio, καθήμενος, Reses. O. 'Ιτέα, Salix, Salix. P. Sa- f Sterquilinium. Cathedra, Subsellium. Καθημερινός, Cotidianus, lice. Ε. Ο. [κάθαρμα.] καθέδρα άρχοντική, Solium. Diurnus. Cott^anus. ΙτεΊ'νος, Salignus. Ρ. καθαιρεθεν, Depositum. P. S. Sedes. E. Sedile. Ο. P irscuv, Salictum, Salic- Καθαίρεσις ο'ιχοδομήσεως, t καθέδριον, Sedile, Sub- καθημερινόν, Cotidianum. tum. S. Sabcetum. O. Destructio, Demolicio. sellium. P. Diuruum. S. 7τρίον, Iterum, Iteratum. χαθαιρέω, Elverto Ο. καθέζόμαι, Sedeo. καθημερινά, Cotidiana. Ε. + 7τρύί, Virus. [Germ.καθαιρώ, Purgo, mundo, καθε~ιλκεν, Demisit. Ρ. καθ' ήμέραν, Cottidie, Di- Ίτις, Vitis.] as. O. depurgo. O. puto, Destruxit. P. umo. P. Ίτυς, Umbo. O. Antiqua. as. Ο. κοάειργω, Coerceo. Ο. καθηράσαντο, Devovesχαθαιρώ, καταστρέφω, De- Compello, is. Ο. cent. Ρ. [χατήρασαντο.] καθ ίδρυμα, Marinus. Ρ. mundat. Ρ. Deportat. Ρ. tannis. Ρ. Ρ. Pulvinar. Ρ. 'ιχθύος είδος, Atbarna. Ρ. καθαιρίιν, Amputat. Ρ. χαύ'εχαστον ενια^τόν, Quo- Καθιεοώ, Sacro, Dedico, 'ιχθύες, Pisces. Ρ. deducit. Ρ. demolit. Ρ. tannis. Voveo, Consecro. ιχθυόεις, Piscosus. Ο. χαθαίρειν, Purgare. Ρ. καθ' εκάστην ήμέραν, Per καθιερωμένος, Sacrosancιχθυοπώλιον, Piscatorium. χαθαίρεται, Piatur. Ρ. singulos dies. Ρ. tus. t ιχθυοπώλις, Piscaria.O. καθαιρώ ιστόν, Detexo.P. καθεχάστην, Indies. Ο. καθιέρωσις, Sacracio. ϊχθυς φόλυξ, Squama. Καθάλλομαι, Desilio, Ιιι- καθέλχει, Deducit. Ρ. καθιζάνω, Resideo. Ο. 'ιχθυοτροφείον, Piscina,Pis- silio, PrEesulto. Ο. καθ' εν, Singulis. Ρ. cina. Ρ. Vivarium. Ε. καθάλλεται, Desilit. Ρ. καθ' ένα, Singuli. Ρ. Κχθίημι, Deicio, Demit- Ιχθυοτροφεία, Piscinas. Ο. Καθάπαξ, Omnioo, Pror- καθ' ίνα εχαστον, Viritim. to. Ιχθύων ζώγριον, Vivarium. sus. Ρ. καθειμένος, ό στυγνός, De- 'ιχθυώδης, Piscosus, Pis- Καθάπερ, Sicuti, Veluti, καθερομένα, Consacrata. jectus, Summissus, Secos a Ut, Ceu, Quasi, Tan- Ε. [καθιερωμένα.] datus. Ίχνεύμων, Iclvneumo, Ich- quam, Ac veluti. P. f καθέρπειν, Proserpere. καθειμένος, εττί γεπ'ιου, neumon. Ε. Utpote. Ρ. Tanquam. Ρ. Ο. Promissus, promissaque Ίχνευσις, Vestigacio. Atque uti. Ρ. καθερπύζω, Perrepto. O. barba, Virg. in Bucol. ίχνευτής, Vestigator, Sa- καθάπερ, Quasi. Ο. χαθεσταμένα, Instituta. Ρ. Καθίπταμαι, Devolo, CoHgax, Vestigator. Ρ. χαθάπτει, Nectit. P. Xa5es-T^i*aiv,Constant.P. volo, Revolo. O. Ιχνεύω, Vestigo, Hittio. Ε. καθάπτομαι, Taxo. Ο. χαθεστώσαι, Constitutas. Ρ. καθ ίπταται, Devolat. Ρ. ιχνηλατώ, lndago. Καθαρά, Pura, Mera, Pu- Καθεστώς, Sauus, Consti- κάθισις, Sessus. S. Ιχνος, Yestigium, Vesti- ra. P. tutus. Ρ. Κάθισμα, Sedde, Sella. P.

8 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Sessio. Ε. και δή, Atque etiam, Etiχαβιστα, Perducit. P. am. P. Κχβίστημι, Dispono, Or- και δή άρα, Etiamnum. dino, Constituo, Substi- και διά τούτο, Ideoque. tuo. Ο. Firmo, as. Ο. και ε'ι, Etianisi, Etsi. χαβ'ιστησιν, Constituit. Ρ. και ετι δ' uv, Et quidχαθίστωταις, Praificere. Ρ. quid. [καδιο-τώο-αι, Vulc.] και έπι τούτοι;, Insuper Καύοδηγός, Deductor. etiani. χαβοδηγο), Deductores.P. και ετι, Atque. χάβοδος, Descensus, De- και ήδη, Jamque. scensio, Descensus. S. χαιμαβηναι, Dictatum. Ρ. Reditus. Ο. [άναδιδο'μενον και μάβημα, Καθολικός, Racionalis, Salm.] Consularis. Ε. και μάλα, Immo. Ο. χαβολιχόν, Universale. Ο. και μάλισθ' ότε, Cura utiκαδολιχώς, Proprie. Ρ. que. Ρ. το Καθόλον, Universalitas. και μέντοι, Atque ideo, Ο. plane. Ρ. καβόλου, Hautquaquam, και μήν, Atqui, Imo vero. Prorsus, Omnino, Pe- Καιν'ιζω, Novo. nitus, ex toto. P. Om- χαινισμός, Innovacio, Noηϊηο. P. vacio, Novatio. P. Καβ' ομάδα, Per univer- f χαινιστής, Innovator. sitatem. Καινός, Novus. χαθοράω, Despecto, as. καινόν, Novuni. P. O. Despicio. Ο. καινοποιο?, Novator. Καθορώ, Perspicio, Aspi- καινοποιώ, Novo. cio, Despicio. χαινοποιεί, Refecit. P. χαθορά, Despicit. P.Con- καινοτομώ, Innovo. spicit. P. Attendit. Ρ. καινοτομία, Novacio, lnχαβόρα, Dispice. P. novacio. καθορών, Dispiciens. Ρ. καινότης, Novitas. Καθοσιώ, Dedico, Devo- f καινοφωνία, Vocum 110- κακολογέω, Maledico. O. Κακολόγος, Vituperator, χαλαμίνβη, Nepita. P. veo, Voveo. vitas. Maleloquax, Maledicus. t καλάμινβος, Nepeta. χαβοσιοί, Dedicat.P. De- και νϋν, Etianinum. Ο. κακολογία, Maledictio, f καλαμοβήκη, Pennariumvovet. Ρ. Και ομοίως, Itemque. Vituperacio, Obtrectacio, Convicium. E. κάλαμος, Harundo, arun- O. χαβοσίωσις, Devocio, Di- Καίομαι, Ardeo, Conflacacio, Majestas, Dica- gro, Recremo, Flagrum. κακολογώ, Obtrecto. do. P. Tessera. P. cicuta. S. calamus. S. ha- tio. P. Devotio. Ρ. P. Ί* Κακόμορφος, Deformis. χαθοσιώσεως έγκλημα, καίεται, Ardet. Ρ. Li- f κακομορφία, Deformitas, Deformatio. P. κάλαμος, δι' ού γράφομεν, rundo. S. culmus. O. Majestatis crimen. P. quescit. P. [καθοσιότης, Defunctio. Ρ. καιόμενοι, Ardentes. P. Καχόνοια, Mala consciencia. Canna. καβ' όσον, Eatenus. G. χαιόμενα, Ardentia.P. κάλαμος, αυλός ποιμενικός, χαβ' όσον αν, Quoadusque. Α'αι οϋδέπω ετι, Neque ad-χαχόνους, Malivolus. Cicuta. Ο. liuc. Καχοπάθεια, Vexacio, Labor. f κάλαμον, Galamuiu. Ε. καλάμιον, hoc Arundine- Κάβυγρος, Humidus. κα/περ, Quanquam. Ρ. Καβ' ύπερβολήν, Supra Και προς, Adque. χαχοπαβής, Laboriosus. P. tum. nioduni, Super modum. Α'αι f προστανώς, Debusi χακοπαβώ, Vexor. καλαμών, Harundinetum. χαβ' ύπερβολήν έπιβυμώ, deque. Ρ. [και προφανώς, χαχοπαθεί, Carpitur. P. S. Arundinetum. Ο. Gestio. desusdeque, Dti-Cang.] Κακοποιός, Malificus. καλάνδαι,-calenda?, singulare Καθυφαίνω, Detexo. καίριος, Tempestivus. Ο. καχοποιί'α, Malificencia, non habet. Καθύφεσις, Prajvaricacio. καίριον, Tempestivum. Malificium, Astutia. P. καλαπόδιον, Forma caligaris. f χαθυφέτης, Praevaricator. καιρός, Tempus, Tempus. Ιίακοπράγμων, Litigiosus, E. χαθυφ'ιημι, Praevarico. Ρ. Tempestas. Ο. Ocχαβυφίημι Calunmiator, Calumni- καλάπους, Norma. P. τοΰ ύπευούνου, casio. Ο. ator. Forma. P. Pravaricor reo. Ρ. καίσαρ, Caesar. κακοτραγμοσύνη, Calumnia. καλαυροψ, ποιμενική ράβδος, Καθώς, Piout, Velut, Si- Κα) τότε, κα) τότε ετι, Ε- Pedum. cut, Prout. Ρ. tiam tuni. κακός, Malus, Malus. P. χαλαύροψ, Lituus. Ρ. Καθ ωσιν) μένος, Devotus, καί τηνικαϋτα, Etiam tum. κακο'ρραφία, Sutela. O. καλαυρωψ, Pedum. S. Devotus. Ρ. Dicatus, και τι, Quidve. κακοσμία, Elubies. καλέ», Voco, as. Ο. Devotus. S. καίτοι, Atqui. Ρ. Quamχαθωσ χάκοσμος, Spurcus, Ellu- καλεί, Vocat. Ρ. Cla- καμένη, Devota. Ρ. vis, Quamquam. Ο. atus. mat. Ρ. Invitat. Ρ. χαθωσιωμένον, Dedicatum. χα) τυραννικώς, Ac regie. -[κακοσύμβ ούλος, Malesuada. καλέσαι, Ercessere. Ρ. Ρ. Sacrosauctum. Ρ. Ρ. καλή έλπ)ς εν νεωτέρω, Ιη- χαθωσιώσεως 'έγκλημα, Ma- Καίω, Cremo, Flagro, κακοτεχνία, Mala ars. doles. Ρ. jestalis crimen. Ε. Uro, Ustulo. Ο. κακο'τεχνοί, Mala arte. καλή πίστει, Bona fide. S. χαθωσιώτατος, Devotissi- καίει, Urit. Ρ. κακότης, Malicies, plurale καλιά, hic Nidus, bic Nidus. mus. Ρ. Κακεντρεχής, Malugino- non habet. S. Kai, Ac, Atque, Etiam, sus, Maliginosus. P. κακότροπος, Male moratiis, κάλιο?, άγροίκου οίκος, Ca- Et, Que, Et. Ρ. κακγ πίστει, Mala fide. E. Mali moris. sa, Tugurium. και άρα, Etiamnum. Καχήγορος, Vituperator, κακουβαι, Unioties. Ε. [μο- καλιάν ποι», Nidifico. xa) γαρ, Etenim. Maledicus, Maleloquax. χα) δή έπιπολύ, Ac diu. Ρ. χακηγοξία, Vituperacio. χαχηγορώ, Vitupero. f κάκησις, Taedium. P. * κακβες* Catha. S. Κακία, Malignitas, Malicia, Vitiositas. P. Malitia. P. Vitiositas, Vitium. O. Malitas. E. κακι'αι, Nequitiae. P. κάκιστος, Pessimus, Pessimus. P. κακλει?, Jugulum. S. [κατακλει'ί ] κακόβιος, Gestio. Ρ. Κακόβουλος, Malignus, Malivolosus. καχοβουλία, Mala cogitacio. sanus. Calamitosus. χάχωσις, Κακοδαίμων, κακοδαιμονία, Calamitas. Κακοεργος, Maleficus. Καχοήβης, Malignus, Maliciosus, Malignus. P. κακοήθεια, Malivolencia, κάλαβος, Eiscella, QualilS, Malignitas, Cavillatio. Quasillus. P. Quallus. P. κακοηβεύομαι, Malignor. O. t καλάβωσις, Laquear, Αακο3ελη5,Μ3ΐϊνο1υ8,Μ3- lignus. Lacunar, t καλαμάριον, Atramentarium, t κακοβελία, Malivolencia. Atramentarium. P. t καχοβέλεια, Obtrectatio. P. Malivolentia. P. νο'κοκκα, Du-Cang.] χαχοϋμαι, Adfecto. χακουργία, Maleficentia. Ο. Stellionatus. Ε. κακούργος, Maleficus, Stellionatus, Maleficus. P. Facinorosus. O. κακούργοι, Fraudatores. E. κακουργώ, Malefacio. ή-χακοφημίζω, Inclamo. E. χακόφημος, Famosus. t κακοφημία, Famositas. καχχάζω, χαχόω, Affligo. Ο. κακώς, Male, Perperam. Ο. κακώς διακείμενος, Male Adfectacio, Adflictacio. καλαγαβός, Benignus. P. [καλοκάγαβός, Vulc.] χαλαβίσχος, Quasillus. O. καλάμη, Stiptdum, Stipula, Culmus, Stipula. P. Seditio. P. Spica. P. Culmus. P. Avena. P. κάλιξ, Caliga. χαλλάίνον, Venetum.

9 G6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΛ t χαλλάϊοί, Venetianus. ρ ^ ^, ^ Κ f χαλλίγονος, Pulchnge- καλ^αι, Mappalia. r. T^P > 1 Taberna, Cauponiutn, «W *», **** «SWi^. Xibrarius. ^ Magalia, ^ «* «- «*«> terezafca* *«λλι.*ί. Lito,ae.O. χαλλιερά, Victimo. rium. Κάλυκα, Velum, VelafVa"o inis Ο frago uiis. U. καπηλιχή, Cauponaria. Ο. p Ο καλλίνχο,, Invictissimus. men, Velamerf. P. Teg,- Erucas. P. P. Victoriosus. O. Pul- mentum. P. «Hff, hic Campus. S. χαπηλιδ Cooonicl" Ρ chritudine vincens. Ε. κάλλιστος, Optimus. χαλυμμάτριον, O. Tegillum. «p^f, Meta. E. ^?p. f, Carcerea. Ε t \ l T + «" J W " ' Atturu ' κάλλιστα, Optime. καλλία» Melior Κάλ 0, Calix, Cohivum. Καρττ^, Ρ. Meta Flexus, hec χα^λοδυτί)?, Oaneo, laκάλλο;, Pulchritudo, De- κάλυ?,δο'δου Co- + K«prp«, Campsa, Α rca ^enianus cor ' nivum Ρ et Arcela.P.[t#«fMrrp*.] x*)njao^gauponanus,l/0- κάλλο* ά. ^, Alnie- καλ^, Impcrs. P. Im- + κάργια, Campsa. E. po, Tabemanus. P. Co- r r brex Ρ f χαμπτξοποιός, Campsa- po et Caupo. P. tes ρ κάλλυντρον, Nitella. Ο. καλο,ττ^ί, Repagula. P. rius. f κ«, Fumar.um. καλλώ», Venusto. O. Ni- Inbricea. P. Imperges. Λάμπτα», Flecto, Flecto. x««>, bumarium. h. tido, as. Ο. P. lambncee. P. O. Curvo, as. Ο. ^ Καπνίζω, Jumo, bumigo, χαλλύνομαι, Niteo. Ο. Καλύπτρα, Tegestas. καμπύλη βακτηρία, και «- Infumo. O καλλωπίζω, Decoro. t παλυπτψάζω, Imbrico. δος σάλπιγγας, Lituus. Ρ. καπνοδοχειον Fumanum. καλλωπίζει, Decorat. Ρ. + χαλυπτηξίζω, Imbrico. Καμπύλο;, Curvus, Un- καπνοδοχη, lnfuraabulum. καλλώπισμα, Ornamen- Ε. cus. - tum. Ο. Comptus, us. καλυπτήριαν, Tectamen- καμπυλον, Curvum. P. f καπνοδοχος, Fumarium. O. tum. Corvum. Ε. E. καλλωπισμό;, Lenocini- + καλύπτης, Imbrix. + καμπυλασαλπισται, Cor- καπνός, Fumus, plurale um, Lenocinium. Ρ. καλύπτω, Velo, Tego, nicines. P. non habet, Fumus. P. καλλωπιστής, Lenocina- Operio, Nubo. O. Co-καμφθείς, Tortus. Ρ. + καπνοϋχος, Tubulus. tor- operio. Ρ. κάμφις, Flexus. χαπνωδη;, Fumosus. καλοβάτης, σχοινοβάτης, καλύπτει, lambricat. Ρ. κάμφις όδού, Flexura, καπξίζω, Subo, as. Ο. Funarubulus. Operit. Ρ. Velat. Ρ. Amfractus. t καπ ξ ινος, Apnnus. Ο. καλοβάται, Funambuli. καλύπτειν, Operire. Ε. Καν, Saltem, Saltem. Ρ. + Καπξίολος, το έρεισμα της ρ. Καλώ, Cito, Voco. Quamvis, Quauiquam. στέγης, t urcilla. t χαλοβουλία, Bona cogi- καλώδιον, Funiculus. O. O. Tametsi. Ο. Κάπρος, Verris, Verris. P. tacio. Καλώ;, Bene, Bene. Ρ. + κανάλ^, Cloaca. Ructum. P. Aper. O. t χαλοθελής, Benivolus, Recte. O. Affabre. Ε. + χαναλίσχο;, Cloax. χαπρώ, Pruno. Benignus. χαλώ; πράττω, Beneiacio. χαναχήπους, Sonipes. Ο. χαπρα, Sunt. Ρ. f χαλοβελία, Benivolencia. Ο. Καν γούν, Saltem. t χάπρον, Capsa. Ε. κάλοι πλοίου, Rudeutes. κάλω;, Funis. Ο. κανδήλα, Cicendela. t κάπτρον φόξου, Capsaχαλοίη, Invitet. Ρ. κάμαξ, Rutica, Pertica, χανβαρ);, CaDtbaris. Ε. riurn. Ε. χαλοχάγαβία, Benignitas, Pertica. Ρ. Sudes. Ο. χάνβαρο;, Scarabius, Sca- χάπυξον, Crustum. Benignitas. S. Longurius. Ο. Fuscina. bro, Scarabeus. P. As- χαπυρίον, Cruslulum, χαλακάγαβ'ια, Benivolen- P. cra. S. Scarabaius. E. Crustula. S. tia. Ρ. χαμάξα, Testudo, Fornix, χανύήλιον, Clitella, Clite- f Κάπων, Gallus castratus. χαλον, Detium. P. Amoe- Arcus.Testudo. P.For- lia. P. Semuncia. P. Se- Κάξαβος, ίχβύς, Lucusta, num. O. Honestas, um. nex. P. muncia, Clitellas. E. Lucusta. P. Locusta. E. Ο. καμάρια, Cufe. Ρ. χανβήλια, Semuntia. E. Lucusta marina. E. t χαλαπλόχο;, Victor. Ρ. καμαρία, Cufa. Ε. κανβος τροχού, Urus. Καραδοκώ, Exspecto. [ -γ ύσιοπλο'χος: vitor, f καμαρίω, Fornico, as. κανβος όφβαλμού, Canthus, χαραδοχοϋσιν, Aucupao- Germ.] O. Angulus. tur. P. χαλοπόδιον, Forma caliga- καμαρωτός, Arcuatus. Ο. κανβο; οφθαλμού, Angulus. f Καξακάλλιον, Cuculla. ris. Ε. καματηξος, Laboriosus. Ο. Ρ. χάρβασα, Aluta. O. Καλόπους, Forma calcis, κάματος, Eabor. χανθος, Hirquus. Ο. χάξδαμον, Nasturcium, Norma, Norma. S. χαματόω, Delasso. O. xavso), Anguli oculorum. Masturcium. P. ^Naχαλόποδες, Formae. Ε. κάμηλος, Camelus, Came- E. sturcium.p. Κάλος, Bonus, Pulcher. lus. S. Κάνναβι;, Stuppa, Stup- Καρδία, Cor, Cor. P. O. Bellus. Ε. Κάμινος, Caminus, Fur^ pa. Ρ., καρδία δένδρου μαχξά, Arκάλβί παχύς, Cruppa. Ρ. nus, Furnax. + χαναβάξίος, Stupparius. boracia. Ρ. Κάλος, ή σχοινος, Funis, κάμινος, Fornax, Ρ. κανόνες γιρδιακο), και χαρ- f καρδιακός, Cardiacus, Rudens. f καμινοχαύστης, Furna- τουτόμοι, Scapi. Ρ. Coidatus. Ε. κάλοι, Rudentes. Ρ. rius. κανόνες, Clatri. Ρ. f καρδιακός πόνος, Cordb f Καλότροπος, Bonimoris. Καμμύω, Cobibeo, Coni- Κανονίζω, Regulor. vabtudo. Ε. Κάλπη, Urna. veo. Ρ. κανονικώς Regulariter. t καξδιότης, Praecordia. Ρ. f καλπίδιον, Seriola. Ο. χαμμύει, Cohibet. Ρ. κανοϋν, Catiistellum. χάξδοπος, Matta. Ο. κάλ7τΐί, Urna. Ρ. Situla. Κάμνω, Laboro, Convi- Κανών, Regula, Norma, χαρείς, Tonsus. Ρ. Ε. Nasiterna. Ε. Capis. cior. Ρ. Defectiscor Regula. Ρ. Pertica, Ρ. * χαρβοδεχε, Scrinium. Ε κάμνει, Defecit. Ρ. Regula. S. [Gloss. L. G. χαρτοφυf χαλυβιύς^, Casarius. Ε. κάμνουσιν, Adflictantur. κανο'<ην, Casibus. Ρ. λάκίον. An leg. + χαρτί Καλύβη, Casa, Tugurium, P. Adfectis. Ρ. χανωνίζω, Regulo. Ο. δοχείονϊ] Pergula, Casa, P, Tu- f χαμυλχίς, Sclodia. Ρ. κανώνικός, Regularis. Ο. Καρ\ς, Scilla, Galbacus,

10 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Squilla. P. Clamoris. S. Καρτερικός, Tolerans, Pa- καταβάλλω πληγάς, Elido. *atayiao)j,ridicuius. Deκχρίδες θαλάσσιχι, Squil- tiens. Ε. καταβάλλω εν παλέμω,όό- risus. Ρ. lae. Ρ. Cammari. Ρ. Ca- καρτερικός έν πληγαίς, Tri- cio. Κατά γένος, Generatim. mari. Ε. Scillae. Ε. verbero. καταβάλλω το φρόνημα, κατά γένη, Generatini. Q. καρκίνος, ζώον, Gancer, καρτερικώς, Sedulo. Ρ. Deicio. Καταγινώσκω, Culpo, Re- Cancer. Ρ. κχρύα, Nux, Nucis. S. καταβάλλω, Deicio. Ρ. piehendo. καρκίνος, ή νόσος, Cancer. f καρύδια, Nuces. Ε. Ruto, as. Ο. Prosterno. καταγινώσκω σον, Vicium καρκίνος χχλκέως, Forfex, κχρυηρός, Nuceus. Ο. Ο. Sterno. Ο. tibi duco. καρκίνος, Forceps. S. Κάρυον, Nux, Nux.P. καταβάλλει, Dependit. Ρ. καταγινώσκω τού χλέπτον, κάροια μακρά, παρά Δον- κάρυα, Nuces. Ρ. Deturbat. Ρ. Vicium furi dico. Ρ. κιλλίω, Gutilli oncas. Ρ. f καρυάριον, Nucula. Ο. Καταβαρω, Perpondero, καταγινώσκει, Dementat. [κάρυα μακρά, Gulliocae, κάρυος, Nux. Ο. Depondero. Ρ. ^ Vulc.] κάρφη, Stramen. Ο. -[κχταβάρησις, Oppressio. Κατάγνώμην, Εχ sentent καοοιοτομια, Gulluca. Ρ. Καρφίον, Surculum, Sur- κχταβειαι, Ballistae. Ε. cia, Prospere. Ρ. Κάρος, Sopor. culus. [καταπέλται, Vulc.] καταγνώσεται, Reprehenκάρος 'εξ οίνου, Sopor e κάρφος, Festuca, Surculus, Καταβιβάζω, Regrado. dat. Ρ. vino. Ρ. Stipula. Ρ. Festuca. Ρ. f κχταβιβασμός, Regra- καταγνω&θε)ς, Fuscatus. Ρ. f Καρουχάριος, Mulocisia- Fistuca. Ε. dacio. ^ Κατάγνωσις, Reprehensio, rius, Carucharius. + χχρφώδης, Stramentitius. καταβλακεύομαι, Obtor- Fuscacio. P. t καρούχιον, Reda. O. pesco. Ο. + καταγνωστός, Ignomimf Ιίαροφόρος, Soporiferus. χαρχήσιov, Antenna. Ο. καταβληθέντα, Applicata. osus, Notatus. χαρπίχ, Ususfructus. Ρ. Καρώ, Soporo, Sopio. Ρ. Καταγογγύζω, Obgannio, Καρπίας χρψις, Usufruc- κάρωσις, Sopor, Sopor. Καταβοησις, Convicium, Obmurmuro. tus. P. hic Sopor. S. Convitium. Ρ. καταγοητεύω, Fascino. O. t κχρπιστικόν, Liberalem, Κασία, Casia. Καταβολή, άπόδοσις, Solu- Κατάγομαι, Deducor. Liberale judicium. Κασίγνητος, Germanus. cio, Pensio, Propago. κατάγονται, Deducuntur. καρπίζομαι έπ) ελευθερία, Κασίτερος, Stagnum, Cas- Ρ. Ρ. Adseror. siterum. plurale ηοη ha- καταβολής, Pensionis. Ρ. καταγόμενοι, Reduces. O. καρπίζομαι, Defrugo. Ο. bent. * Stagnum. S. την Κχταβολήν, Pensita- Κχτάγομος, Onustus, χχρπισμός, Vindicta, Ad- χασσ'ιτερον, Stagnum. P, tionem. Ρ. κατά γράμματα, Scrupusercio. κχσσιτέρινα, Stagnea. Ρ. καταβολή οικοδομής, De- larius. O. f καρπιστεία, Vindicia». E. f κασσιτερουργός, Stagna- structio. Καταγραφή, Proscripcio. ή-κχρπιστής, Adsertor, Vin- tor. καταβολή, Molimen. Ο. καταγράφω, Proscribo, dex, Adsertor. Ρ. Κάσσνμα, Solum, Solum t καταβολεύς, Solutor. Transcribo. ή-καρπιστ'ια,αά^τοϊο, Ad- caligarium. Ε. χαταβόλια, Confectores. καταγράφει, Mancipat. P. sertio. Ρ. Κάστανον, Lopimum,Cas- P. [xat«/3oao»,scalig.] Perscribit. P. Ί" καρπιστίαι, Vindiciifi, tanum. Καταβόσκω, Depasco. f Καταγύναιος, Salax, Sasingulare non habet. -f- καστροκνημίαι, Surae. Ε. Καταβοώ, Convicior. lax. P. f Καρπόδεσμος,Lemniscus, Κάστωρ, ζώον, Fiber. χαταβοχ, Convitiatur. Ρ. Κατάγω, Deduco, appli- Articularia fasciola. κατά, Di, Dis, Juxta, Per, Vociferat. P. Convicia- co. O. Ακαρποδεσμιος, περιειλημέ- Secundum, De P. tur illi, et Convicium fa- κατάγω, έπ) τού αυτού, νος, Lemniscatus. κατά άγνοιχν, Per ignoran- cit. Ρ. Advebo. Καρπός, Fructus, Fru- ciam. Καταβραχύ, Paulatim,Pa- κατάγει, Praeponderat. Ρ. mentum. Ρ. Fructus. Ρ. κατά άναλεγεαν,ιη virileni. rumper. Obducit. Ρ. Ravus. Ρ. Frugis. Ε. Ρ. t Κατάβρεξις, Delibutus. 1' χχταγωγϋον, Deversoκαρπόν, Fructum. Ρ. κατά άνχλογίχν, Pro por- καταβρέχω, Delibuo. rium, Deversiculum. χαρπόν ώριμο ν, άωρον, Fruc- cione, Pro rata por- Καταβυθίζω, Dernergo, καταγωγή, έπ) τών καταtum maturum, immatu- cione. Pro rata portione. Pessundo, Terentius An- πλεόντων, Advectio. runi. Ε. P. dria, me aut herum pes- καταγώγιον, Deverticuχαρπο), hae Fruges, et hanc χατ άνδρα, Viritim. Ρ. sundabunt. luin. P. Applicatio. P. frugem, et ab hac fruge ό χ ατά άγρόν οίχονομών, t καταβυθισμός, Demer- Diversorinm. Ο. dicimus. Villicus. Ρ. sio. καταγωνίας, Angulatim. καρποίς, Segetibus. Ρ. χατ άγρόν, Rure. Ρ. χαταβώμεν, Descendamus. Ο. καρπός χειρός,luternodium, κατά άξίωσιν, χα) συγχώ- Ε. Καταγωνίζομαι, Decerto. Articulum. Ρ. ρη^ιν, Precario. Ρ. καταγγελεύς, Delator. Ρ. i" χαταγώνισις, Decertaκαρπούμ.αι, Fruiscor. Ο. κατ αυτού, Ibidem. Ρ. Καταγγέλλω, Indico, De- cio. καρποφόρα, Fructifera. Ε. κατάβα, Descende. Ε. fero, Nuncio. καταδάκνω, Remordeo. Ο. καρποφόρος,frugifer,fruc- κατά βαθμόν, Gradatim. Ρ. καταγγέλλει, Indicit. Ρ. Praemordeo. Ο. tifer. Ο. κατά βάθος, Penitus. Ρ. χαταγγελθε)ς, Delatus. κχτχδαπανώ, Consumo. καρποφορώ, Fructifico. χαταβαίνω, Descendo. f κατάγγελσις, Indicacio. καταδιής, Deter, rns. Ο. Ακαρπώδης, Fructuosns. Ε. καταβαίνει, Descendit. Ρ. f καταγγέλτης, Delator, κατάδέησιν, Precario. Ρ» κάρπωσον, Adole. Ρ. Degreditur. Ρ. Nunciator. Καταδειλιώ, Extimesco. t κάρριονή-χαθεδρωτόν, Co- Κατάβασις, Clibus, Pro- Κατάγειος, Terrestris. Κατάδεσμος, Obligatura, vinnus. Ρ. clivus, Descensus, De- χχταγελασθε)ς, Derisus.P. Defixiones. Ρ. t Κά'ρ'ραν, Reda. clivus, JJescensio, De- Καταγέλαστος, Deridicu- f χαταδεσμώ, Innodo, t Καρταλάμιον, Cartala- scensus. P. Declibus. P lus, Derisus, Inrisus. P. Vincio. ia Descensus. S. Clivus. S. καταγελώ, Derideo. Καταδεέστερος, Inferior. χαρταλος, Fiscella. Declivus. S. Descen- καταγελώ τού παρασίτου Καταδέχομαι, Percipio, καρταλλος, Fiscella. Ρ. sum. Ε. κόλακας, Derideo adse- Admitto. Fiscella. S. Καταβάλλω, δίδωμι, Solvo, rulam. Ρ. κατχδέχεσθχι, Admitti. P. καρτερώ, Persevero. O. Dependo, Pendo. καταγελάσαμεν, Inrisi- Κατάδηλος, Apertus, Perκαρτερει, Perpetitur. Ρ. καταβάλλω οίκον, Dirno. mus. P. spicuns. O. Perseverat. P. Durat. Ρ. καταβάλλω ο'ικοδομήν, De- καταγέλασον, Ridicnlare. κατά δήμον, Populatim. Ο. καρτερήσαι, Perpeti. Ρ. niolior. Ο. καταδικάζω, Multo, Con- Gloss. Ν

11 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΤ. yo demno, Condemno P. uro, Co fl»g,o C o m - + Del» a- R=«n K o. 'Γ*'"""' C ' ldemni " Co 'bl op ' Decisio. «^MbrLiquitu, L ^ Multare. Ρ. Ρ- Κ. M u l t a, Con. De.orqueo. Ο j ^ ^ U u i t. Ρ. Relinquo. Ο. Ρ Damnurn. Ρ. X«T«Wr»f, Fructiferus, faun,, Λ,ΙΙι,ιη. Ρ. Λ η, «ώ».γϊ).1.«*»,con- Fnrc.iL, Εχο, ^ Sfe D o=a p : o. Καταδιώκω Inseciuor, Per- Discumbo. O. Decum- F.,", Λ, seauor bo. O. t κ«τ«κο^ Ausculta- καταλελ^νο?, Derehc- Κατά δύναμιν, Pro viribus. καταχείρω, Praerodo. O. tor. ^ Ρ χαταδράμωσιν, Demanave- + χαταχέξααα, Strata/I ec- κατακραζω, Conclamo. stitut X Dere]icta rint. Ρ ta. t χαταχοημνιστήζ, Prae- χαταλελειμμενη, UerellCta. Καταδρομή, Decursus, Εχ- κατακεκαυμενο?, Torridus. ceps. cursacio, Decursus. Ρ. Ο. κατακρημνίζω, Ρ ^ Precipito, Καταλελιμμενο;, n.. Destitu- Excursio. Ρ. καταχέχρημαι, Abuto. Praecipito. O. tus. Κατά ϊ,'ο &uyv<5«, Conbi- κατ«κ ε%?,αευ'α, Oblita. Ρ. καταχρημνίζει, Pracipi- καταλελυμενον, Destncηο κατακλαί», Obploro, De- tat. Ρ. tum. Ρ. ^ _ Κατάδυα hii Ζδατο;, In- ploro. t χατάχρημνο;, Praeceps, Κατα λεπτον, Minuatim, mersio. t χατάχλαυσι;, Deplora- Praaceps. P. Mmutim. κατάδυα μελισσών, Pu- cio. ^ κατ άχρονοι, Pessundat., χαταλεπτυνω Demnmo. mex. καταχλε);, Jugulum, Ju- Tesqua, sxve Tescua. Ρ. Καταργώ, IJesino. Κατάδ», Occano.Occano, gulus, Jugulus, et Jugu- κατακ^ηο-ομενο?, Damna- χαταλημπτιχα, Occupacino. O. Ium, Jugulus. S. bilis. P. tiva. P.. κατά δωρεάν, Gratuito. Ρ. άπο κατακλείδων, Ab ju- Κατάχρσ,ζ, Condemna- Κατχληψι;,Conprehensio, χατα^πτ», Funero, as. Ο. gulis, Ρ. cio, Darnnacio, Damna- Deprehensio, Occupaχαταδαρσ-ύνω, Animo. Ο. χαταχλείω, Recludo. O. bibtas. P. cio. f χαταθεραπεύω, Percuro, Occludo. O.Includo. Ο. χατακριτο;, Condcmna- Καταλιθαζω, JJelapido. as Ο καταχλινής, Clivosus. tus, Judicatus, Dediti- Κατχλιμπχνω, Emquo, Κατάύες, Depone. χαταχλίνω, Declino, In- cius. P. Damnandus. P. Relinquo, Desero κατάθενίζ, Professio, De- vergo. χατάκξίτον, Damnatici- χχταλιμπάνει, Relmquit. posicio, Adfirmatio. Ρ. χατακλ'ιω, Concludo. um,.judicatum. Ρ. ^ -[καταθέτη;, Depositorius. χχτχχλύζω, Diluo, Pro-κατακρίνω, Condemno, χαταλιμπανε*ν Η Derelin- O. luo, Inundo. Condemno. P. quere. O. χατ'αθεω, Decurro. Ο. κατακλυσμό;, Dilubies, χαταχρινει, Damnat. Ρ. + χαταλιχνεύω, Abligurio. χαταθήχη, Depositio. S. Dilubium, Inundacio, κατακρίνεται, Damnatur. O. t Καταθλίβω, Oppremo. Diluvium. P. JDeluvium. Ρ. χατάλιψι;, Desertus, Def χατάθλιψις, Oppressus. P. Inundatio. P. Dilu- χαταχρατίω, Supplodo. O. sercio, Delinquacio. Καταθλώ, Contundo. vium. S. Ablutio. Ο. χαταχροτω τοϋ Ίππου, Pal- Καταλλαγή φιλία.;, Ret Καταθορυβω, Deturbo, Eluvies. Ο. Diluvies. Ε. pa equo. P. conciliaeio. Exturbo. t χατάχλυστον, Complu- t Καταχροώμαι, Ausculto. καταλλαγή, Compensatio. Καταθυμιον, Libitum,Cor- vium. Ρ. Καταχρύπτω, Occulto, E. di est. t χατάχλυστρον, Complu- Deculco. Ο. χαταλλάσσω, αμείβω, Perχαταίύμιο;, Grata, Mori- vium. P. t χατακυλέω, Devolvo. O. muto. gera, Jucundus. Ο. χαταχλώ, Frango, Con- Τ χαταχυλιόω, Devexo. Ο. καταλλάσσω, διαλλάσσιο, κατά θύρα;, Ostiatim. Ο. fringo, Infringo. κατά κώμα;, Vicatim. Ο. Goncilio. Καταιγ);, Procella, Pro- χαταχνάω, Scalpturio. t Καταλακτίζω, Inculco. Καταλλάττειν, Reconcilicella. Ρ. χαταχνίζω, Lanio, Scarifo. + χαταλγώ, Commoereo. are. Ο. χαταιγιζόμενο;, Procello- Ρ. Ο. Καταλογάδψ, Prosa. sus. χατακνίζει, Lancinat. Ρ. Ί* καταλαιμόω, Degulo. Ο. 1*καταλογή, Respectus.P. Καταίρω, Adveho. Scarifat. Ρ. Vellicat. Ρ. χαταλαλεω, Obloquor. oi Κατάλογοι, Annales. Ρ. χαταιτιαμενοί, Pulsati. Ρ. Scapellat. Ρ. Καταλαλώ, Obganuo, Ob- Κατάλογο;, Distribucio, Καταισχύνομαι, Confun- χαταχοψαστή;, Triclina- loquor. Catalogus. dor. rius. Ο. Καταλαμβάνω, Conse- Καταλογίζομαι, Inputo» καταισγυνθέι;, Deforma- 1* χαταχοιμψή;, Cubicu- quor, Conprehendo, Oc- χαταλογισμοζ, Acceptilatus. P. larius. Ο. [χαταχοιμισ- cupo, Adprehendo, De- cio, Inputacio. καταισχύνω, Dedecoro, τή;.] prehendo,persequor, Ιη- χαταλούμενο;, Fotus. O. Dehonesto, Detuibo, χα,ταχοιμίζω, Sopio, Sopo- vado. O. Percipio. Ο. καταλούω,ρειιιιο.ο.βι^)- Spurco, as. O. Vitio, as. ro. O. Nanciscor. O. luo, is. O. O. Temero, as. Ο. κατακοί/λώρχι,-οβί^ο.ο. καταλαμβάνει, Compre- χαταλυθεν, Distipulum. Ρ καταισχύνει, Confundit. Καταχολουθώ, Consequor. hendit. Ρ, Conperit. Ρ. Dissipatum. Ρ. Ρ χαταχολβυθήσαι, Exsequi. καταλαμβάνομαι, Adpre- χαταλυθέντα, Conlapsa. χαταισγύνοντχ, Foedan- Καταχομίζω, Devebo, De- hendo. Ρ. tem. Ρ. porto, Deduco. Καταλάμπω, Praefulgeo. κατά λόγον, Manipulatim. χαταισχυνθήτωσαν, Con- καταχομίζω διά πλοίων 'ή Καταλέγω, Lego, Denar- Ο. fundantur. διά οχήματα;, Deveho. το. Ο. Κατάλυμα, Devorsorium. A r ataxai(u,concremo,ob- χατακομίζει, Adveuit. Ρ. καταλέξει, Dictaverit, Ρ. κατάλυμχ οικοδομή;, De- u

12 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 structio. Καταναγκάζω, Conpello, Defatigatus, Defectus, κχτάποσις, Vorago. κατάλυμα, Diversorium. Inpello. Adflictus. Ρ. κατ απάτης, Vorax, Devo- P. Hospitale. Ο. καταναλίσκω, Consnmo, κχτχπήγες oi kv ποτχμώτήν rator, Elluo. κχτχλυμαίνομχι, Depopu- Sumptifacio. O. Pro- γέφυρχν ύποβαστάζοντες, + κχταπορεία, Demeaculor. fundo. O. Sublices. P. lum. O. + Κατχλύμχνσις, Depopu- κχτχνχλίσκουσιν, Consu- καταπήγες oi εν τω ποτά- καταπορεύεσθαι, Demeare. lacio. munt. Ρ. μω, Soblices. P. O. Μταλύσαντχ, Applicata. κχτχνχλωμένον, Profliga- χχτχπήγνυμι, DepangO.O. t κατχπορθεί, Devastat. P. P. tum. Ρ. κχτχπηδάω, Desilio. O. t χχτχπορ'ιζει, Remeat. P. χατάλνσΐζ, Deversorium. καταναλώσαντα, Absump- καταπιώ, Insilio, Desilio. καταποβνεύω, Fornico. P. tum. Ρ. κχταπήσσω, Defigo. κατ απάτης, Devorator. Ρ. καταλύτης, Hospes. Ο. Καταναρκώ, Ohtorpeo. καταπιέζω, Deprimo, t καταποτις, Decaligator. Diversor. Ο. Κατ άνδρα, Yiritim. Presso, as. Ο. Ε. καταλύω, επ) οικοδομής, Di- Κατχνενεμημένος, Depas- καταπίνω, Devoro, Voro, καταπραύνω, Mitigo, Manruo. tus. Inhibo, Potito, as. O. suefacio, Mulceo, Leκαταλύω, κατάγομαι, De- χατχνενεμημένον, Depas- Glutio. O. nio, Pernmlceo, Mollio, vertor. tum. Ρ. καταπίνει, και ενέδρα κα) Sedulo. Ρ. καταλύω, Infirmo. Ο. f χατχνήγομχι, Denato. Ο. άπάτγ, Devorat. Ρ. καταπραύνει, Mulcet. Ρ. καταλύω ειςπανδοχειον,όβ- ή- κατανικάω, Devinco, is. καταπίνει, Vorat. Ρ. De- Conpescit. Ρ. verto. Ρ. Ο. ducit. Ρ. καταπράύνσις, Mitigacio. καταλύει, Destruit. Ρ. κατανοέω, Contemplor. Ο. καταπίπτω, Occnbo, Oc- κατά προαίρεσιν, Prospere. ή- Καταμχγε)ς, Tersus. Κατανάησις, Contempla- cumbo, Procubo, Con- Ρ. καταμανθάνει, Considerat. cio, Respectus. Ρ. cido, Decido. χατά προχοπήν, Provectio. Ρ. χατανοητικός, Perspicax. καταπίπτει, Occumbit. Ρ. κατά πράσβχσιν,ρβά'^πψ- Κχτχμάθησις, Considera- κατανοώ, Considero, Ani- καταπιστεόω, Confido, tim. cio. madverto, Contemplor. Conmitto. κατά προγωρησιν, Pedixaταμχίνετχι, Suscenset. κατανοεί, Considerat. Ρ. καταπιστεύει, Confidit. Ρ. temptim. Ρ. Conplectitur. Ρ. Comlidit. Ρ. καταπτοώ, Proterreo, Per- -f- κχταμάκτης, Tersor. Κάτχντες, Oeclivum,Pro- χατάπλασμχ,έΐηρΐά$ίπιιη. terreo, Deterreo. χχταμαλίσσω, Commiti- clive. Ρ. Ο. κατχπτοούσιν, Deterrent. go. Ο. κατάντης, Declivis, De- καταπλάσσω, Defingo. Ε. P. κατχμχνθάνω, Considero, vexus. Ο. καταπλέει, Devehitur. P. t κατάπτυσμχ, Putacilla. Condisco. κατ αντλώ, Fomento. Ρ. χχταπλει, Devehitur. Ρ. f καταμάσσω, Tergo. κατάντλησόν μ ε, Fomen- κατά πλέθρα, Ingeratim. Ο. κατάπτυστος, Contemptif κατχμάσσει, Tergit. Ρ. tat me. Ρ. καταπληκτικός, Torvus. bilis. f κχταμαστίζω, Reverbe- καταντώ, Devenio. κατάπληξις, Stupor. Ρ. χαταπτύω, Despuo. Ο. ΙΌ. Κχτάνυξις, Conpunctio, καταπλήσσω, Obstupeo, κχτάπτωσις, Ruina. Ρ. Κχτχμασώμχι, Conman- Stimulacio. Stupefacio. f χατάπτωτος, Succiduus. duco. κατανύσσω, Conpungo. καταπλήσσομαι,obstupes- Ο. f Καταμάχησις, Oppug- Κατά νώτον, Z)e tergo. co, Stupeo, Stupesco. κατάπυγοζ, Depugis. P. nacio. καταξέω, Edolo, as. Ο. καταπλήττομαι, Brupeo. καταπύγων, Depugis. Ρ. κχτχμάχομχι, Inpugno, κατάξηρος, Siccaneus. Ο. G. F)raucus. Ο. Oppugno. κχταξιοί, Dignatur. Ρ. καταπλύνω, Deluo, Pro- κχτχπύθομαι, Putresco. Ο. χαταμάω, Demeto. Ο, καταξιούτχι, Dignus judi- luo. κατάρα, Execracio, Def Καταμματίζω, Innodo. catur. κατχπόδχ, Pedato, adverb. votio. P. Exsecratio. P. κχταμειλίσσω, Demul- f καταξύλωσις, Lignacio. Ο. κατάραι, Dira. singulare ceo. Ο. καταζύω, Derado. κατά πόδας, Ε vestigio. Ε. ηοη habet. Dirae. Ρ, κατά μέλη, Membratim. καταξυει, Conscarificat. Pedatim. Ο. καταράκτης, Cataracta, Ο. Ρ. κατά πόλεις, Oppidatim. Obex. κατά μέλος, Membratira, ή-χ ΛΤ άπαις, Pueralis, Pu- Ο. κχταράπτω, Consuo. Admembratim. Ε. eralius. καταπολεμώ, Oppugno, καταράμεθα, Execramur. Καταμέμφομαι, Conque- χαταπαίζω, Deludo. Debello. Ρ. ror, Conqueror. Ρ. καταπχίζει, Eludet. Ρ. καταπολεμεί, Debellat. Ρ. καταράται, Execrat. Ρ. Καταμένω, Commoror. καταπχιγθεις, Elusus. Ρ. κατχπολεμειν, Debellare. χατάρατος, Execrabilis, Καταμερίζω, Deparcio. καταπαλαίω, Eluctor. Ο. Devota. Ρ. Derectarius. Κατά μέρος, Particulatim, κατά παράχλησιν, Precario. χαταπνεομένοις, Spiranti- Ρ. Sceleratus. Ο. Partim, χαταπατέω, Proculco. Ο. bus. Ρ. κατχργέω, Casso, as, Ο. Καταμετρώ:, Metior. Pessundo. Ο. χχτχπονέω, Lasso, as. Ο. καταργεί, Avocat. Ρ. τά καταμήνια, Menstru- καταπατώ, Incnlco, Pro- χαταπόνησις, Delassacio, t κατάρδευτος, Inriguus. um. cnlco, Conculco. Defatigacio, Lassitudo. καταρέω, Defluo, Destillo. Καταμηνύω, Indico. χατχπχυσθήσετχι, Disseda- καταπονώ, Profligo, Fati- t καταρητορεύω, Peroro. Κχταμιγνύω, Permisceo. bitur. P. go, Adflicto, Confligo, χχταριθμηθώσιν, Denumeκατά μιχρά, Pauxillatim. καταπαύω, Requio, Con- Conficio, Vexo. P. rabuntur. P. ^ pesco. καταπονεί, Adficit. Ρ. Far- καταριθμώ, Denumero. Κατά μικρόν, Paulatim, καταπέλτης, Balistra, Bal- tigat. P. f κατάριθρον, Endoribuum. Paulisper, Minutatim. lista. S. καταπονούμαι, Adflicto. P. [f κατά^ειύρον, endo- Καταμονή, Stacio, Reman- κατχπέμπω, Demitto. καταπονείσαι, Adfligi. P. lignum, Scal.] s10, O* f χαταπεμφθείς, Directus. Ρ. καταπονηθείς, Vexatus. P. f κχτχρπχγή, Derepcio. t Κχτχμοσχεύω, Propagi- f κατ απ επαινώ, Gonraiti- χατχπονηθεν, Profligatum. f καταρπάζω, Deripio. Ο., go. Ρ. κατα'ρ^ήγνυμι, lnfringo.o. t κχταμοσχενσις, Propa- κα'ταπεπχρμένος, Confixus. καταποντίζω, Demergo, καταργώ, Permano. Ο. acl ; καταπεπηγός, Praefixum. Perundo, Pesundo. χαταρρείν, Fluescere. Ο. χαταμυει, Cohibet, Ρ. Co- καταπεπονημένος, Lassatus, καταποντίζει, Pessundat. Defluere. Ο. hibet. Confectus, Profligatns, Ρ. Demergit. Ρ. τά καταρρέοντα παλαιά,

13 ι00 CYRIL. PHILOX. ΕΤ ALIOR. ΚΑΤ. Conlapsa. Ρ. Explorator, Explorator. Κατοπφραγίζω, Obsigno, ΚατατξΙβω, Infrico, De-»*r»ibbm, Prxponderat. Ρ. Speculatus. Ρ. Spe- Designo, Consigno. tero, Prosubigo. O. ρ culator. Ρ. Κατασχε6ε)ς, Tentus. Distero. (J. ΧΛΤ ατάρρους, Ι Catarrus, De- t κατασκο^σ.;, Explora- κατασχεθϊν, Retentum. P. Κατά τρόπον, Permodum. stillacio, Destillatio. P. cio. κατασχεθέντων, Deductis. t K«r«rp*», Penetro, Gravedo. P. Defluxus. κατασκοπώ, Exploro, Spe- χατάσχεσις, Deprehensio, I erebro. O. culor, Contemplo. Retentio. Ρ. Κατατρνχ», Adfbgo, Proχατχρίοφέω, Sorbillo, Ias. χατχσκοπήσαι, Inpetrare. Κχτασχίζω, Conscifldo, fligo, as. O. ο. P. Descindo. Κατά τυχψ, Eortuito, tκαταρρυπωμένα, Destitu- χατά σοΰ, In te. Ρ. χατχσχίζει, Scarifat. Ρ. Forte ; ^ ta. Ρ. κατασοφίζομαι, Calvo, vis. Scapellat. Ρ. Concis- κατα τυχψ τινα, Casu ahκχτάρρυτος, Delibatus. Ρ. Ο. cat. Ρ. quo. ^, ^ Irriguus. Ο. κατασπείξω, Persero. Ο. Κατά σχολήν, Per ocium. Κατατρώγω, Lomedo, t- καταρτίζω, Strno, Instruo, Dissero. Ο. χατά τάξιν, Εχ ordine. sito. Q. Construo, Perficio, Re- κατασπεύίει, Urguet. Ρ. κατατάσσει, Inputat. Ρ. κατά των ανδραγχβηματων, ficio. Ο. t Κατασπορά, Seminacio. Digerit. Ρ. Disponit. Ρ. In menta. Ε. καταρτίζει, Comficit. Ρ. χατασπουδχσοι, Circum- κατατάσσεται, Ordinatur. Κχτχφαγάς, Nepos, Co- -\ χαταρτίσματχ, Instructa. venifetur. Ρ. Ρ. misator, Vorax, Come- P. Κατασπώ, Deduco, De- Κατατάττω, Ordino. sor, Devorator. P. Helt χαταρτιος, Arbor. P. traho. t χαταταχτ<xcu;,ordinate. luo. P. Ganeo. P. t χατάρτυσις, Confectio. Κατασταγμος, Destillacio. χατά τάχος, Citatim. χαταφαγάς, Comestor. Ρ. χαταρτώ, Intrico. χαταστάζει, Liquitur, De- + κχταταράσσα, Diverbe- κατ αφ αγάδες, Gulatores. χατάρυτος, Inriguus. stilat. P. rat. Ρ. P. χαταρχάς, Inicio. κχταστάζω, Destillo. καταταχθείς, Deputatus. χαταφάγετα>, Devoravit. καταρχή, Incepcio,Origo. χατάστασις, bic Status, Ρ. καταφάγω, Adedo. Ο. Ρ. Status. Ρ. Statutus. S. κατατέμνω, Deputo. Ο. Καταφανής, Perspicuus. χατάρχομχι, Incboo. Conditio.O. Elogium.E. Κατά τέσσαρα ζεύξις, Con- καταφανές, Conspicuum. καταρώμαι, Execror, Ιη- κατάστασιν, Statum. Ρ. quaternacio. Perspicuum. Ρ. secror, Inprecor. Ρ. Καταστέλλω, Sedo. Sedo, κατά τέσσαρα ζευγνύω, χχταφερής, Obscaenus. Ρ. χατχρώμ&θα, Exsecramur. das. Ο. Restringo. Ο. Conquatemo. Καταφέρομαι, Defero, Si- P. Sedalo. Ρ. κχτχτέτχχται, Deputatur. do, dis. O. t χατασαίρω, Deverro, is. καταστέλλει, Sedat. Ρ. Ρ. καταφέρω, Deicio, Dedu- O. Placat. Ρ. Κατατήχω, Adficio, ΙΛ- co, Deveho. O. j κατά σαυτόν, Tecuru. καταστέλλει, Conpescit. quefacio. - Καταφεύγω, Confugio. χατασείω, Succusso. Ο. Ρ. κατατήκομαι, Tabesco. κατάφημι, Affirmo. O. χχτασημαίνομχι, Obsigno. καταστέλλεται, Sedatur. Κατά τήν συνήθειαν, Per ί" Κατάφημος, Famosus. Ο. Ρ. consuetudinem. καταφιλέω, Dissavior. Ο. κχτασβεννύω, Extinguo. f Κχταστερησις, Constel-κατά την 'ιδίαν εντρέχειαν, Καταφιλώ, Basio,Osculor." "t κατάσιμος, Resimus. Ο. lacio. εμπειρίαν, Pro sua t Καταφιμώ, Conticisco. χχτασκάπτω, Confodio. κατά στήλχς, Pilatim. Ο. rientia. Ρ. Καταφλέγω, Oburo, Exu- Grassor, aris. Ο. Κατάστημα, bic Status. κατά της Δήμητρας, Eccer. ro, Inflammo, Aduro, χχτασκχφή, Eversio. Καταστίζω, Depungo. Ρ, Conflagro. κατασκευάζω,condo, Con- καταστίζω, επι ύβρεως,oe- Κατατίθημι, Profiteor, καταφλέγομαι, Deflagro. loco, Struo, Construo, noto, Compungo. O. Depono. O. Fabrico, Struo. O.Sum- Κατάστικτος, Destinctus. χχτατιθέναι,deponere.ο. κατάφλεξις, Combustio, mitto. O. Exstruo. Ο. Καταστολή, κατατίλλω, Pervello, is. Incensio. Adstruo. κατά στίφη, Cuneatim. Ο. Ο. Κχταφλυαρώ, Obgannio. " κατασκευάζω, επιβουλεύω, κατ αστοχώ, Collinio. Ο. κατά το άνάλογον, Propor- χαταφοβεω, Exterreo. Ο. Concinno. Κχτάστοιχείον,ν^ΐ literas. tione. Ρ. χατάφοβον πράγμα, Metus κατασκευάζει, Struit. Ρ. Καταστρέφω, Dirno, Ε- χατά το άρχαίον, Antiqui- causa. Ε. Comparat. Ρ. Comficit. verto, Demolior, Incli- tus. Ρ. Καταφορά, Invectiva. P. Conparat. P. Com- no. Ο. κατά το αυτό, Per idem. χαταφοριχόζ, lnvectivus. parat. Ρ. χχταστρέφαι, Grumari. P. f κατχφράκτης, Catafrusχατασκευάσχι, Conflare. κχτχστροφή, Subversio, χχτά τό εθος, Εχ more, tra. S. κατασκευή, Confectio. Excidium, Distructio.P. Rite. χατάφραχτος, Catafracta. κατασκευή οικοδομής, Con- f καταστροφείς, Tergiver- κατά τό επιβάλλον, Pro- χχτχφρονηθείς, Spretus. structio, Structura. O. sator, Eversor. P. portione. P. Desperat. P. Contemp- Supellectile. S. Κχτχστρωννύω, Sterno. κατά τό πλείστον, Plerum- tus. Ρ. Spernatus. Ρ. καταο-xeuai, Struices. Ο. κατάστρωμα, Eorus. que. Ρ. καταφρόνησις, Despectio, κατασκευαστής, Instruc- καταστρώματα, Transtra. Κατατομή, Concisio, De- Contempcio, Conteraptor - P ri - O. cisio. tiisjcontumacia, P.Conχχτασκιυαστης, ό κακο- κχταστρωσις, Stratura. ο! κατά τοΰ δήμου τοΰ 'Ρω- temptus. Ρ. Despectio. πξάγμων, Concinnator, ^καταστραιτ^;, Scansor.P. μχίων βουλευομενοι, ή κα- Ο. Contemptus S Gammniator, Structor. χατά συνχώρησιν, Preca- τά βασιλέων, Perduelli- καταφρόνηση, Contemoν _ V ΓΙΟ Ρ ones. Ρ. tum. p. χατασκευαστος, Structdis. Κατασύρω, Detraho. χχτατραυμχτίζω, Saucio. χατχφρονητής, Contemp-, Δ ττ Κχτασφαγή, Interenap- Ο. tor, Spernulis, Contuκατασκ,ο;, Amenus, Um- cio, Occisio. Ρ. Κατατρέχω, Decurro, max, Detrectator. P. brosus, Upacus. κατασφαγεί;, lnteremptus. Decurro. P. Contumax. P. κατασκιον, Opacum. Ρ. κατασφάζω, Peremo, Ιη- κατατρέχει, Decurrit. Ρ. καταφρονώ, Temno. O. κατασκοπη Speculacio. terficio. Emanit. P. Aspernor O. t κατασκοπίς, Prosumia. κατασφάζει, Trncidat.P. κατατρεχέτω, Commeet. καταφρονώ, Contemno,, c l-κατασφιγγω, Destringo. P. Sperno, Asperno, Sperκατ άσκοπος, Speculator, Ο. κατατρέχων,decurrens.p. no. Ρ.

14 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 καταφρονεί, Temnit. P. Quassus. Ο. Ρ. κατήγεν, Redegit. P. Contemnit. P. t κατεακτε'α?, Perfringen- κατεπείγω, Urgeo, Com- χατηγορεω, Accuso. O. *at«^t5yto,torrefacio.o. das. P. pello. κατηγορία, Accusacio,Acχαταφεύγω, Decurro. P. t χατέαξις, Confractio. χατεπειχθησεται, Perurge- cusatio. S. Interpellatio. Perfugio. O. t χατεάσσω, Frango, In- tur. Ρ. P. Accusatio. P. καταφυγή, Subterfugium. fringo. χατέπεμψα, Hegessi. Ρ. κατηγορική, Accusatori- S. Confugium. S. Perfu- f χατεάσσει, Frangit. Ρ. χατέπεσεν, Occidit. Ρ. us. Ο. fium. S. Refugium. S. χατέβαλεν ο'ικοδομάς, Di- κατέπεψα, Digessi. Ρ. το χατηγορούμενον, Praeditefugium. Ε. ruit, Demolit. Ρ. Per- χατέπηξα, Degessi. Ρ. catum. Ο. χαταφύγιον, Perfugium, culit. Ρ. Dejecit. Ρ. χατ έπιθυμίαν, Per desi- χατήγορος, Accusator, De- Confugium, Refugium, tx«t6yyu5j,desponsio. P. derium. lator. P. Perfugium. O. Profu- χατεγγυημένη, Desponsa, t κατεπιθύμιος, Desidera- κατηγόξος, Delator. S. giutn. O. Sponsa. bilis. κατηγορώ,accuso,crimiχατά φυλάς, Tributim. Ο. κατεγγυώ, Spondeo, Des- χατεπράϋνεν, Permulsit. Ρ. no, JDefero nomen, Acf Καταφύτευσις,Complan- poudeo. S. -f κατεξειπιόω, Rudero, as. cuso. P. insimulo. E. tacio. κατεγγυώ προς γάμον, Ο. κατηγορεί, Interpellat. Ρ. χαταφντεύω, Complanto. Despondeo. f χατερυπωμένον, Semiru- κατηγορείν, Accusare. Ρ. χαταφυτεύεσθαι, Conse- t^atsyyurjtix^sponsalia. tum. κατηγορούν, Insimulabant, rere. Ρ. χατεγγυώμαι εν πράγματι, κατεργάζομαι, Iilterficio. Ρ. t Καταχαξάσσω, Cancel- Yador. Ο. χατήλιψ, Scala. Ο. Ιο. χατεγγυάται, Vadatur. P. "j" χατερευνα, Dirimat. Ρ. χατημαξευμένη, Pervolgat χαταχαράσσει, Scarifat. Desponsatur. Ρ. De- κατέρευσεν, Defluxit. Ρ. ta. Ρ. sponditur. Ρ. κατέρχομαι, Descendo. κατημαξευμένα, Usitata. χαταχαρΐζομαι, Indulgeo, κατεγγυηθε)ς, Desponsus. Devenio. Ρ. Venio. Ο. Ρ. Ο. Ρ. Subvenio. Ο. + χατήνα, Catella. χατχ χάξΐν, Gratuito. Ρ. κατεγγυηθείσα, Desponsa. κατέρχονται, Obveniunt. κατψέγκαμεν, Deveximus. Καταχέω, Profundo, Of- Ρ. Ρ. Ρ. fundo. Ο. Suffundo. Ο. κατεγελα, Inridit. Ρ. κατεσκέυασα, Confeci. Ρ. κατήνεγχεν, Deprompsit. Deffundo. Ο. κατεγέλασα, Inrisi. Ρ. κατέστειλεν, Sedavit. Ρ. κατηξιώθη, Meruit. Ρ. χαταχέει, Perfundit. Ρ. χατεγέλασεν, Inrisit. Ρ. Compescuit. Ρ. 1"κατ>ίρε<α, Mcesticia. Ο. καταχθόνια, Inferilia. Ρ. κατεδεξάμην, Condidi. Ρ. κατεστήσατο, Praecepit. Ρ. [χατήφεια.] Infema. Ρ. χατέδω, Exedo. Ο. κατέστησεν, Redegit. Ρ. χατηρεφει, Deprehensurn. καταχθόνιος, Infemus. Ρ. κατεθέμην, Condidi. Ρ. Instituit. Ρ. Ρ. Infernalis. Ο. κατέθετο, Prosequutus, est. κατεσθίω, Comedo, Εxe-κατηρτισμένος, Construc- Καταχθόνιοι, Inferi, sin- Ρ. do, Abligurio, Devoro. tus, Instructus. gulare non habet. Infe- κατ είδη, Speciatim. Ο. κατέστρεψεν, Diruit. Ρ. κατηρτισμένα, Confecta. ri. Ρ. κατειλήφει, Invaserat. Ρ. Deruit. Ρ. Diruit, l)e- Ρ. Comfecta. Ρ. Aptaχαταχοισα φανιζει, Asse- χατείληφεν, Deprehendit. molit. Ρ. ta. Ρ. rit. Ρ. Ρ. χατεστρέψατο, Delevit. Ρ. κατηφή, Obstitus, Mes- Κατάχρησις, Abusio, U- χατειληφέναι, Invasisse. Ρ. κατ έστρωσα, Prostravi. Ρ. tus, Maestus. Ρ. surpacio. κατειργασμένος, Subactus, χατεστρωμένος, Prostra- κατηχεί, Personet. Ρ. καταχράομαι, Abutor. Ο. Ο. tus. κατ' 'ιδίαν, Seorsum, Priκαταχρηστικως,Abusive.Ρ κάτεισιν, Descendit. Ρ. κατεσχέθη, Tentus est. vatim, Secretim, Secreκατάχριστος, Perlitus. Ο. + κατεικονίζω, Imagiuor. κατέταξα, Digessi. Ρ. to. Ρ. Seorsum. Ρ. καταχρίω, Oblito. + κατειφυρα, Decoquit. Ρ. κατ έτος, Quotannis. Αη- κατ Ιδίαν περιπατώ, Abχατά χρόνον, Pro tempore. [f χαταφυρα.] nuatim. Ο. ambula. Ρ. Ο. χατέχαυσεν, Combussit.P. κατ' ευθύ, Directe, Indi- + χατιδίω, Desudasco. Ο. καταχρώμαι, Abutor, U- χατεχξημνίζετο, Praecipita- rectum. Ε. [f χαθιδρόω.] surpo. batur. Ρ. κατευθύνω, Dirigo. χατίδρυσεν, Consecravit. \χαταχύνει, Perfundit. Ρ. κατέκρινεν, Condemnavit. κατευλογημένος, Benedic- Ρ. χατάχυμα, Profusio. Ρ. tus. Ρ. χατιθύνω, Derigo. χατάχυμα ζωμού, Tucca. κάτελθε, Descende. t κατευόδωσις, Prospera- κατ ιθύνει, Redigit. Ρ. Ρ, κατελίμπανον, Deserebant. cio. ' 0 κατισχόμενος, Decessor. καταχυσμα, Aspergo, inis. Ρ. f κατευτελίζω, Adnichilo. Ε. Ο. χατέλιπεν, Reliquit. Ε. κατεύχομα», Inprecor. κατισχύω, Convalesco. χαταχωννύω, Obruo. f κατέμαξεν, Abstersit. Ρ. xar^etaijinprecatur.p. χατ ίχνος, Ε vestigio. κατά χώρας, Regionatim. κατ' εμού, Contra me, Ad- κατ ευχή, Inprecacio. κατοδύρομαι, Defleo, Ορ- Ο. versus me. κατ' εύχήν, Εχ voto. ploro. Ο. χαταψάω, Mulceo. Ο. χατ έναντι, Diverso. Ρ. κατ' εύχήν επαγγέλλομαι, χατοίχησις, Habitacio, χαταψεύδομαι, Commen- κατ' εναντίον, Adversus, Yoveo. Habitatus, Domicilium. clor Contra.^ χατεφρόνησαν, Superside- χατοικητήριον, Habitacuχαταψηφίζομαι, Decerno. κατενεγγύησεν, Despon- rint. P. l um, Tabernaculum. P. χαταψηχω, Mulceo, Per- dit. Ρ. κατεφρόνησεν, Despexit. Ρ. κατοικίδιος θεός, Lar. mulceo, Demulceo, Fri- + κατενεγκω, Defero. κατ' εχθραν διώκει, Perse- κατοικίδιοι, Penates. Ρ. co,.. κατενεχθείσα, Delata. quitur. Ρ. κατοικία, Habitatio. Ε. καταψυξις, Perfrictio. χατενεχθείς, Delatus. Ρ. κατεχόμενος, Tentus. χατοικισμός, Domicilium. καταψύχω, Perfrigeo, De- κατενεχθέν, πεσόν, Dejec- κατέχω, Teneo, Detineo, Ρ. frico. Ο. tum. Contineo, Obtineo. χατ olxov, Domi, Domo. καταψύξει, Refrigerat. P. f χατεντρυφαν, Insoles- κατέχει, Continet et Co- P. καταψύχομαι, Frigeo. O. cere. P. hercet. Ρ. κάτοικος Habitator. χαταψυχεσθαι,defervere. κατ έξουσίαν, Licencius. κατέχεται, Adstringitur.P. κατοικώ, Habito, Incolo. t χατεπαγγελία, Proniis- κατέψησεν, Permulsit. Ρ. χατοιχόμενος, Decessor. κατεαγμα, Fragmentum. sio. κατήγγελλον, Deferebam. κατοκνέω, Pigro. O. χατεαγώς, Confragosus. Ρ. χατέπαυσεν, Conpescuit. Ρ. χατ ολίγον, Paulatim,

15 102 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. Paulisper, Parumper, Iax, Libidinosus, Salax. κει^ίαι, Tnstita. E. f Κελλάριος, Penuarius. Paalatim. Ρ. P. Kelpw, Tondeo, Rodo. O. f χελλάριον, Penum. κατολισθαίνω, Delabor. Ο. χατωφερείς, Salaces. Ρ. xilgtt, Tondet. Ρ. Deton- f χελλχρικόν, Penarium, κατολισθών, Conlapstis. χατωφερες, Declivum, dit. Ρ. κεμάδες, Damms. Ρ. f χχτομβρί*, Dilubium. Proclivum, Depressum, Κεκακωμενος, Adflictus. κέλυφος, Putamen. P. κατ' ovap, Per visionem. Declive. P. Depressum. Κίκαρμένον, Tonsde. Ο. Κενοδοξος, Vanae glorias, κατόπιν, Atergus. Ρ. P. Convexum. P. De- χεκασσυμένα^υρράοία. P. Gloria; cupidus. S. χατάπισθεν, Postsecus. vexum. P. Proclive. P. Supalta. Ρ. κενοδοξία, Vanaglona,Amκατοπτεύ», Despicio, Spe- χχτοφρυωμένος, Supercili- Κεκαρωμένος, Sopitus, So- bitus. Ρ. Ambitio. S. culor, Pervideo, Per- osus. O. poratus. P. f κενολογο;, Vamloquus, spicio. καυδμό;, Uredo. Ο. κεκαυμένον, Ustum. P. Inamloquus. O. χχτοπτεύει, Inlustrat. P. t καϋκα, Patera. [+ καύκος, κεκηλσμιένος, Delibutus. t κενολογία, Vaniloqiuum. f κχτόπτευσις, Iuspectio, Dti-Cang.] Ο. κενός, Vanus, Inanis, Cas- Speculatio. Ρ. καυλ'ια, Coliculos. P. Co- κεκινημένος, Agitatus. P. sus, Cassus. P. Vanus. χατοπτα),specli latores. E. liculus. Ρ. κεχλαδευμένον, Putatum. P. Inanis. P. Frivolus. χάτοπτον, τό f πολυέφητον, χχυλίον, Colliculus. Ο. Ρ. Ρ. Vacuus. Ο. Tostatum. καυλό;, Caulus,Tursus.E. Κεκμηκώς, Fessus, Lassus, κενόν, Inanem. Ρ. Casχάτοπτρον, Speculum. χαυλούμχι, Caulesco. Ο. Fatigatus, Fessus. Ρ. sum. Ρ. χατοργιάζω, Devoveo. Ο. κχυλώδης, Fistulosus. Ο. Fatigatus. P.Comfeetus. κενόν, Vanum, Vacuum, κχτορθώ, Corrigo. κχύμχ, Estus, iestus. S. Ρ. Inane. χχτοξύοί, Perpetrat. Ρ. +κχυματηρός, Estivus. χεκολλημίνος, Amplicitus. -/.ενάτης, Inanitas, Rumam, κατόρθωμα,perpetratio.p. f καυματούμαι, Estuo. P. Adplicatus. P. Mammam. P. κατόρθωματα, Fortia fac- κχυμχτώδης, Estuosus. χεχόλληται, Haeret. Ρ. χενοϋται, Evanescit. P. ta, Res gesta;. καυσίαι, lnfulas. Ο. κεκοπιακώς, Fessus. Ρ, κενοα», Inanio. O. Vacuo. χατόρθωσις, Correctio, Ιη- καοσι;, Ardor. Lassus. Ο. Ο. petracio, Perpetratio. Ρ. καύση, Αrdorem. Ρ. χεκοπρισμένον, Stercora- χενούμχι, Inanesco. Ο. *f- κατορθωτής, Propagator. καύσιμος, Arsibilis, Cre- tum. Ο. χενταύριον, Teloxa. Ρ. Ρ. mabilis. κεκοπωμενος, Lassus. Ρ. Κένταυρος, Centaurus. f κχτόρυξις, Defossio. χαύσις νεχξών,bustuarium, χεχοπώσθαι, Confectum κέντημα, hic Punctus, κχτορύσσω, Confodio, De- Usterna. esse. Ρ. Punctum. Ρ. Punctus. fosso. χαυσούμαι, iestuo. Ο. κεκόρεσμαι, Satullus sum. S. χατορύσσει, Defodit. P. καυστής νεκρών, Bustua- Ε. -f- κέντησις, Punctio. κατορ'ρύττω, Defodio. Ο. rius. Κεχοσμημενος, Ornatus, κεντρίζω, Stimulo, Pungo. κατορύττει, Defodit. Ρ. f καυστρχ νεκρών, Ustrina. Comptus, Decoratus, -f χεντρισμός, Stimulacio. fxatοχεύς, Retinaculum. P. Ornatus. P. Praedictus, κεντρον, Stimulum, Stimu- E. καυσώδης, Torrida. Ο. ^ lus, aeumen, Stimulus. f χχτογείς, Retinacula. Ρ. καύσων, Ardor. P. Calor. χεκοσμημένον, Decorum. S. Stumbulura. E. κατοχή, άπό νόμων, Posses- Ρ. /Estus. Ο. Ardor. Ρ. χ'εντρον σιδηρού, Stimusio. καυτ^, Κεκραμένος, Temperatus. lum. Ρ. κατοχή, ή διά χειρός, De- τά καυτηρεία, Ustrina. Ο. Dilutus. Ο. κεντρον κηφήνος, Aculeus. tencio, Retencio. καυτηριάζω, Εχ. κεκραμένον, Temperatum. -f- χεντροι εν πτερντ, ίππίως, κάτοχος, Mandalus, Te- καυτηριάζεται, Reseratur. Ε. Calcar, Calcar. Ο. nax. Ο. Ρ. Κεχρυμμενον, Obductum, κεντρον βοών κα) σκορπιών, χχτόχιμος, Fanaticus. Ο. καύχημα, Exultacio, GIo- Occultum, Celatum. Aquilio. Ρ. χχτουρώ, Commaio, Uri- riacio, Gloria. P. Exul- κεκρύφιχλον, Reticulum. κεντρον μελίσσης, Eculeus. nam facio, Conmeio. P. tatio. Ρ. ό Κεκτημένος, Possessor. Ρ. f κάττα, Catta. f χχυχητής, Alapator. Ε. Ο. κεντώ, Pungo. καττίτερος, Stannum. Ο. καύχηματίας, Gioriabilis. κέκτηται, Possidet. Ρ. κεντά, Pungit. Ρ. t κατυλάσσω, Oblatro. Ρ. χεχυρωμενον, Sanctiim. Ρ. χένχρον, Bissinem. Ρ. χατυφίημι, Praevaricor. καυχώμχι, Glorior. κεχωλυμέναι, Proliibitae. Κενώ, Vacuo, Evacuo, κάτω, Infra, Imo, Deor- καυχχσθαι, Jactaii. Ρ. Ρ. Evanesco. sum, Deorsum. Ρ. Pes- κχχάζει, Cachinnat. Ρ. κελαινο;, Ater. Ρ. κενωθέντας, Exinanitos, Ρ. sum adv. Ο. καχε ια, Macies. Ο. κελαινόν, Atrum. Ρ. κενώ;, Vane. κατωθέω, Detrudo. Ο. Αχαχλά, Bullit. Ρ. χελευθείσα, Jussa. Ρ. κίναχπ;,inanitus, Inanitas. κχτωμοτικόν, Adnutivum. Καχλάζω, Scaturio, Ebul- κελευ3εϊ(ται, Jussee. Ρ. Ο. Ρ', Ιΐο. Ο. κελευθεν, Jussum. Ρ. κεποπωμένοι, Defatigati,P. κχτωρυξ, Propago. καγλάζων, Scatens. χελευθίντα, Jussa. Ρ. Κίπφος, ορνεον, χχτωσχοπος, Speculator. f κχχλχσμός, Scaturigo. κελευύίντες, Jussi. Ρ. Κεραία, hic Apex, Apex. Ε, χχφιδρώτιον, Sudarium. Ο. f κέλευμα, Jussus. S. Ρ. Apiculus. Ο. κατώτερος, Infevior, Infer- Κέγχρος, Milium. idem. \κελεύματα, Jussiones.E. κεραϊαι, Apices. Ρ. nus. Ρ. Inferus, a, um. S. idem. Ρ. Κέλευσις, Jussio, Jussus, χεραμεύί, Figulus, Teguυ, τ c ' κεγχρίς, είδος ίε'ρακο; μι- Jussus» S. larius, Figulus, Ρ. Faκατατεραν, Inferiorem.P, κρού, Titiunculus. κέλευσμα, J ussum. P. ber figulator. E. Figuκατωτερον, Jnferius. Ρ. Κέδρος, Cedrus. χέλευσον, Jube. P. larius E χχτωτερω, Infenus. Κϊμαι, Jaceo. κελευστής, Jussor, Porti- κεραμείον, Figulit.a, Figuχχτωτατος, W, I m fi- KtlTeUf Jacet. P. culus. P. Portisculus. lina. S. Fidelia. O. Fimu r. ^ κείμενος, Situs. P. Jacens. O. Circitor. E, gulina. O. κατώτατοι, Imi. Ρ Ε. κελε^, Jubeo. χϊράμ,ον, Orcium, Amχατωτατοις, Imos. Ρ. κείμενοι, Siti. Ο, κελεύει, Jubpt. Ρ. phora, Ampboia. Ρ κατώτατα), lmo. χειμενον, Positum. Ρ. Si- κ^λη; ίππεύς, Gaballa ri. Quadrantale. Ρ. Urceus. χχτωφερης τοπος, Proch- tum. Ρ. ρ Q VUS, Uescensas, Cbvo- κειμέλιον, Gimelium, At- κελητίζει, Crisat. Ρ. κεράμΐ;, Tegula, Tegula. 6US ν. 0 n, anulu s P r t κελητιστα), Desultores. P. χχτωφερης, ο άσωτος, Sa- κε,ρ,α,, Instita. Ο. Ο. κεραμίδες, Tegulae. Ε. Te-

16 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 dulae. Ε. χερχϊς σίτου, hic Radius. χεχαρισμένως, Gratuitu. rea. O. κέραμ05 φωταγωγό?, Tran- κε^κι?, Tragula. P. Radi- Κεχαρηωμένος, Facetus, κημοα>, Capistro. O. senna. us P. Radiolus. S. Ra- Gratiosus. O. t κηπευτής, Hortulanus. κέραμος, Tectum. E. Te- dius. S. + Κεχειριδωμένος, Manica- P. gula. Ο. κερκίδιον, hic Radiolus. tus. Κήπος, Hortus, Hortus. -[κεραμοποιός,figulus,te- + κερκίστρα, Concius. Ρ. χεχείξοτονημένος, Designa- P. Hortus. O. Ortus, ti. gularius. Κερχοπίθηκος, Cluria, Si- tus. P. O. Ortum. E. χεραοξόος, Cornarius. E. mia. κέχι,νεν, Hiscit. Ρ. κηπουρός, Hortulanus. E. Kiga? ζώου, Cornu. plu- κέρκος, Penis. Ο. κεχψέναι, Hiscere. Ρ. + κηπωρικο?, Ohtorius. Ο. raliter tantum declinatur. χεξχ^ς, Penitus, a, um. κεχρώς, tliulcus. Ο. κηπωρός, Ortulanus, Oliχέρας πλοίου, Antemna. Ο. Κεχολωμένος, Iratus, In- tor. O.^ κερα? τοϋ πολέμου,cuneus. κέ κα)ψ, ζώον, Hasder. festus. t Κήρα, ίχθυς, χέρα:, Cornum. Ε. Κέρμα, Es. Κεχορηγημένος, Prebitus, Κήρες, αϊ μοίρα,, Parcae. κέρα? Άμαλθέας, της βρε- κερματίζει, Inminuit. Praeditus. Ρ. f Κηριαπτης, Cenforus. ψάση? τον Αιααίγός, Cor- χερμάτιον, Frustum. Ο. Κεχορτασ μένος, Saturatus. κηρινο?, Cereus. nicupia. Ρ. Numulus. Ο. Κεχρημαι, Commodo. + κηριολάριον, Cenlarium. χέρας Άμαλθείας, Cornu- + χέριοδος, Cornicen. Ο. χέχρηταt όφφιχίοις, Funga- το Κηρίον, Favus. Ο. copiae. Ο. Κεστός, Vertonica. tur officiis. Ρ. + χηρίων, Candela. Ρ. κ%α? τοϋ ζώου, Cornu. Ε. κεστρεύς, Mugilis. Ρ. Κεχρισ μένος, Oblitus. + κηρίφυλλον, Cinfohum. κέρα? πλοίου, Antemna. Ρ. κέστρον, Viriculum. Ο. χεχρυσωμένον,auratum.p. Ε. Antemna. S. κέστρο?, Lumbrus. Ρ. κεχρωματισμένα, Colora- κηρίον, το i κηρόμελι, Faχερατα, Cornua. Ρ. χέστρος,όχημαδίχατρόχων, ta. Ε. vus. κεράσια, Diresia. Ε. Traduco. Ρ. Κεχρωσμένος, Coloratus. κηρός, haec Cera, Cera. S. Κεράσιον, οπώρα, αί κεφαλαί δανεισμάτων, Κεχυμένος, Fusus, Fusus. + χηρόβιον, Appluda. Ο. χεοάσιον, Ceresium. Ε. Sortes. Ρ. Ρ. t κηρόπισσον, Malta. S. Κερασον, Misce. κεφάλαια, παρά θλησιονώ. χεχωνευχέναι, Comflasse. t κηροπώλης, Cerarius. Κεραστής, Cornutus. Defoventum. Ρ. Ρ. + κη^οφορον, Caerostatarif χεράτης, Cornutus. Ρ. κεφαλή, Caput. Ρ. Κεχωρισμένος, Segregatus, um. Ε. Cornuta. Ε. Cornuta, κεφαλή ορούς, Vertex mon- Divisus, Secretus, Se- + χηροφόρος, Letiferus. Ο, serpens. Ε. [κεραστή?.] tis. Ρ. paratus. κηρο'α;, Incero. Ο. < 'ύραταύλης, Corniceu. Κεφαλή, hoc Caput. χεχωρισμένον, Separatum. Κήρυγμα, haec Praedica-. χερατίζω, Cornu peto. κεφαλική τιμωρία, Capi- Ρ. cio, Praedicacio.P.Bucχεςατίνη, Cornua. tale. t χεχωρισμένως, Seorsum, cinum. O. χεράτιον, Siliqua, Siliqua. χεφαλής χορυφάί, Vertices. Segregatim, Secrete,Se- χηρύχειον, Caduceus, um. P. Siliqua. S. Cornicu- P. paratim, Separatim. Ρ. O. lum. O. haec Siliqua. Ε. κεφαλή? έλάττωσις, Capi- κηδαλον, Penre. Ρ. tκηρύκειο?, Praeconius. Ο. χερατοποιος, Cornificus. tis diminutio. Ρ. Κηδεία, hoc Funus, Fu- κηρύκιον, ο βαστάζουσιν oi f χεξατόπους, Cornipes. χεφάλαιον, Capitulum, nus. P. Quaestio. Ρ. πρέσβεις, hic Caduceus. χερατοφόρος, Corniger. O. Summa, Caput. Ρ. χηδείαι, Exequiae. Caduceum. P. χερατώδης, Cornutus. O. Summa. P. Capitellum. Κηδεμών, Curator. + κηρυκιοφο'ρο?, Caducifer. Κεραυνός, hoc Fulmen, O. Summa. S. Sum- κηδεμονία, Curacio. + κηρυκτη?, Prasdicator.O. Fulmen. P. mara. P. Elogium. Ε. κηδεστη?, Socer, Propin- κήρυξ, Preco, Praeco. P. t χεραυνοβόλιον, Bidentale. κεφάλαιον, έπ) δανείου, Sors. quus. Ε. x^puxe? r Tubicines.E.But χεραυνοβόλιον ήμερινόν, Summa. t κηδέστρια, Socrus. cini. E. Foetiales. E. Fulguriuni. κεφάλαιον, γραφεϊον, Ca- κηδεται, luitur. Ρ. Curat. χήρυξ θαλάσσιος, Murex. t χεραυνοβόλιον άπο πρωί pitulare. Ρ. Tuetur. Ρ. Bucinus. νυχτερινόν, Fulgur sub- κεφαλαιοω, Summo. Ο. χηδευτής νεχροϋ, Funera- χήρυχες, Murices. Ρ. manum. χεφαλαιωδώς, Summatim. tor. χήρυξ ό υπέρ ειρήνης άτο- Ί'κεραυνο'/Βλητο?, Attonitus. -f- χεφαλαιών, Capitulare. χηδίύω, Funero. στελλόμενος, χα) τό χηρύχεραυνω, Fulmino. Ο. κηδεύει, Funerat. Ρ. κιον φέρον, Caductor. κεραυνοί, Fulgurat. Ρ. χεφαλαλγία, Capitis do- Κηκί?, Galla. plurale non f χήρυξ ι?, Preconium, κε αυνα)3ε % ι?, Tactus. Virg. Ιοί. Capitis dolor. Ε. habet. Praedicatio. O. lib. Bucolicwn, De celo χεφαλής άποτομή, Decapi- κηκι?, ητις είς τό μέλαν είσ- χηρύσσω, Precono. Pratactas quercus. tacio, Decollacio. πέμπεται, Pipuba. P. " dico. Κερδαίνω, Lucrifacio, Lu- κεφαλικό?, Capitalis. κηκι?, Galla. Ο. χηρυσσει, Praedicat. P. cror, Lucror. Ο. χεφαλιχόν, Capitale. χηχίδες, Gallulie. Ε. κήρυττα), Prffidico, as. Ο. χερδαίνει, Elbuit. Ρ. χεφαλοδέσμιον, Retiolurn. χηλέω, Eenio, is. Ο. De- Κηρώ, Gero. χερδαλέος, Quaestuosus. Ο. Ο. linio, is. Ο. χήρωμα, Ceroma. "t* χερδάριον, Lucellnm. Ο. κεφαλόδεσμος, Frontale, Κήλη, Hirnia, Hirnia. Ρ. κήρωσις, Cffiratura. Ο. + χερδητικός, Lucrosus. Capitale, Frontale. Ο. Hernia. Ο. Ramex. Ο. κηρωτόν, Ca;rotuni. Ε. Ceχερδιαχός, Cordiatus. Ε. f κεφαλόδεσμων, Capitu- Ernea. Ε. rotum. Ε. κέρδος, Lucrum, Compen- lare. Ε. κηλήτης, Hirniosus. + Κητι?, Pistrix. de belua. dium,emolunientum.p. κε'φαλο?, ίχθύς, Capito. κηλΐδε?, Transtra. Ρ. κήτος, Beliua. Ρ. Pistrix. Eucrum.P.Quaesttis.O. κέφαλος, i^w?,mugilis.p. Ιίηλιν, Celsus. Ρ. Ρ. Belua marina. Ε. χέρδος βραχύ, Compeii- κέφαλος, Gclata. S. Κηλι?, ό πηλός, Macula, κητώδης, Beluosus. Ο. dium. Ρ. f κεφάλων, Capito. Ρ. Macula. Ρ. /ίη^ην, Fucus. χερδοσύνη, Vaframentum. χεφαλωτόν πράσον, Por- κηλιδαιτο?, Maculosus. κίβδηλος, Adulterinus. υ. rum. Ρ. κηλοι, Arbores. Ρ. Κιβωτός, Cista, Arca, Arχερδύφιον, Lucillum, dimi- χεφαλωτόν, Porrus capi- Δηλών, ό επιβαίνων Ίππος, cula. Ρ. Arca, et Arcenutive, Quassticulus. O. tatus. P. Admissarius. la. P. χερχίζει, Decutit. Ρ. κεφαλωτός, Capitatus. Ο. κηλώνειον, * Coledon. S. κιβώτιον, Arcula, Arcula. Κερκ)ς βεάτ ου, hic Cu- Κεχαρακωμένος, Vallatus. Κηλώνιον, Ciconia, Tolle- O. Scrinium. O. neus. Κεχαρισμένον, Gratum, 110. Ρ. * κιγκλ)?, Transenna. O. xipxi? ποδός, hic Radius. Gratuitum,Acceptum.P. χημός, Capistrum. Ο. Ο- Κιθάρα, Cithara, Fidis. P.

17 104 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. χιθαρ'ιζω, χιθαρίς, Fidicen. κιθαρωδό), Citharoedi. E. Κιμωλία, Creta, Sarda, Striga. P. Κινάβαρις, hoc Minium, plurale non habet. χίναιδος, Eviratus. P. + χιναχρια, * Gillus. S. Κινάμωμον, Cinamomum. Κινάρα, hic Carduus, Carix, et carice pastus acuta. Κίνδυνος, hoc Periculum. χίνδυνος, Periculum. P. Discri- Discrimen. P. men. S. Periclum. S. χινδύνω, Exitio. P. κινδυνεύω, Periclitor. χινδυνευτέαι, Periclitandie. P. κινδυνώδης, Periculosus.O. χινεί, Movet. P. κινείται, Consternatur. P. χινεοο, Moveo. O. Cico. O. κινηθείς, Motus, a, um. O. Κίνησες, Motus, Mocio, Gommorio. P. hic Gestus. S. Motio, tus. O. χίνψχς διχαστιχή, Conmocio. κίνησις γης, Terras motus. κινητό;, Motivus. O. χινηθείσ-a, ριφθείσα, Incita. Yirgil. κινητόν, Movile. κινητά, Mobilia. P. χιννάβαρις, Minium. P. Minium. S. Κινούμενον, Movile. κινώ, Cio, Moveo. κινώ, ενάγω, Expacior. Κιονίς, έπιστύλιον, Columella. κιονίς, η του άνθρωπου, Uva, Columella. κιονι;, Uva. Ρ. + χιριατης, Taeniosus, Ρ. t κιρκαφινας, Clura. S. [κερκοπίθηκος.] + χιρχίας, Circis. Ε. Κίρκος, Falco. Κιρνώ, Misceo, Misco. Κιρ'ρός, Rubeus. κιρσός, Varix. Ε. Κίρω, Tondeo. ΐ Κισήριον, Κίσηρις, Pumex. infantis. κλαυθμυρισμός, t κισηρίζω, Pumico. t κλαύσιμος, κίσηρις, Pumex. Ρ. χίσηριν, Pumicem. Ε. Κίσσα όρνεον, Pica, Pica.P. χισσηρ)ς, Pumex. S. κΐ(ττ»)ρώδ)^,ριιπικ:ο8ΐΐ8.0. *f" κισσηρόω, Pumico. Ο. Κισσός, Hedera, Hedera. S. Hedera. O. + χισσόφυλλον, Opulus.P. Κισσώ, επιθυμώ, Gestio. Κίστη, Arca, Gista, Cista. P. κίτριον, Citrium. κίττα, Pica. O. t κιττατος, Picatus. O. κίχλα, hic Turdus, Turdus. P. Turdus. S. χιχράω, Mutuo. E. Κιχρώ, Commodo. κιχρά, Mutuat. P. κιχρώμαι, Commodor. κιχξάται, Mutuatur. P. κιχωρία, Ambubia. P. κιχώριον, Ambuvia. E. κ ίων, Columna, Columna. S. Columna. P. Columna. P. κλά, Frangit. E. κλαγγή σάλπιγγας, Clangor, Clangor. S. κλαγγάζω, Gruo, is. O. κλάγγω, Clango. O. -}- χλαδεύματα, Putamina. P. κλάδευσις, Amputacio. + κλαδευτής, Putator,Frondator, Putator, Putator. P. ή-χλαδευτα), Putatores. E. χλαδεύω, Puto, Defrudo. P. κλαδεύω αμπέλους, κλαδεύει, Amputat. Ρ. Putat. Ρ. f κλάδινος, Rameus. Ο. *t* κλαδίον, Ramulus. Ο. κλάδος, Ramus. Ρ. Ra- t κλήθρον, δένδρον, Omus, κλίνη συμποσίου, Lectus male. Ο. ^ Alnus, Repagulum. P. genialis. P. κλάδος δάφνης, Verbena. χλήθρος, Alnus. Ρ. κλινικός, Clinicus. χλάδος ελαίας, Verbena. Κλήμα αμπέλου, haic Vitis. χλινόποδες, Lectipedes. E. κλάδος μυρρίνης, Verbena. χλήμα ξηρόν, Sarmentum. χλινοπόδιον, Lectipes. Ο. χλάδος δένδρων περικεχυμένος, Appendix. Palmes. Grabataris. Ε. κλήμα τό βότρυς έχον, χλινοποιός, Lectarius, f" κλαδοειδής, Ramosus. κλήμα τό τους βότρυας έχον + κλινοφόρος, Lecticarius. Κλαίω, Ploro. t συνεκκοπέντας, Palmes. Ο. κλαίει, PJorat. Ρ. Ρ. κλίνω, DeclinOj Inclino. Κλάνιον, βραχιόλιον γυναικός, haec Viriola. Ρ clinatio. Ρ. κλήμα βότρυς έχον,palmes. κλίσις, Declinacio, Dfcκλανίον, Viriola. Ρ. Armilla, et Armillum. Ρ. pinus. Ο. Colis. Ο. κλοιόν, Boia. S. κλήμα, Palmes. Ο. Pam- κλισμος, Cespes. Ε. Viriola. S. Viriolae. P. κλήματα, Sarmenta. Ρ. Κλοιός, Boia, Eculeum. * κλα * f πανθήκη, Penuarium. S. * κλαρις, Inlustris. S. Vagitus. Flebilis. κλάω, Ploro, as. O. Κλειδίον, Clavis. κλείδιον, Clavicula. Ο. t κλειδοποιός, Glostrarius. f κλειδοστριός, Clostrarius. E. f κλειδοΐρόρος, Claviger. O. κλειδούχος, Clavicularius. O. κλειδόω, Clatro, as. G. κλειθρία, Rima. O. t Κλειθριώδης, Rimosus. O. κλείθρον, Claustrum, Clotrum, Claustruni. P. χλείθρα, Claustra. P. verb. O. f χλειθροποιός, Glaustrari- Κλήσις, Gitacio, Invitatus, us. O. Vocatus, Vocacio. κλείνει, Vibrat. Ρ. χλητεύω, Vador. O. Anχλείς, Clavis. testor, aris. O. κλε)ς, Clavis. Ρ. κλητήρ, Stator. O. κλείδες, Claves. Ε. χλητός, Vocatus. κλειώ, Cludo, Obsero, χλητιχή, Vocativus. Claudo, is. O. Sero, as. κλητιχον, Vocatorium, Ο. κλήτωρ, Invitator, Caχλέμμα, Obreptio. O. Pe- lator. P. culatus. Ο. ή-κλίβαναν, Clibanum. E, χλέος, Gloria. Ο. Κλίβανος, Glibanus. Κλέπται, Nebnlones. Ε. Αχλιβανωτόν,Testuaceum. t Κλετττάριον, Furunculus. O. κλέπτης, For, Involator, χλίθρον, Pessulum. P. Fur. P. Manticularius. Κλίμα, Regio, Pagus, O. Tractns, Regio. P. Reχλέπτης χρημάτων δημοσί- gio. S. Plaga. O. Tracων, Depeculator. tus. O. Χλέπτην, Furem. Ρ. χλίμασιν, Regionibus. P. χλεπτικός, Furax. Ο. Κλ'ιμαξ, Scala. χλέπτρια, Foronia. κλίμακες, Scalae. Ρ. χλέπτω, Furo, Involo, De- + χλιμακεων, hoc Scaiari peculor. O. Peculor, uni. aris. O. Involo. Ε. Κλινάριον, Lectulus. χλέπτει, Involat. P. Cle- κλίνεται, Inflectitur, Depit. Sarpo. P. clinatur. Κληδονίζομαι, Ominor. κλίνη, hic Leetus, Fastiχλήδων, hoc Omen, Opi- gium.s.lectus. O. Lecnio. tum. E. Lectica. O. χληδών, Oinen. Ρ. κλίνη θεών, Pulvinar. S. + κληματικός, Pampina- χλοιόν περιτίθημι, Ιη boia. "us. Ο. f κλοχχα όρνις, Gluttit. Ε. κλημάτιον, Viticulus. Ο. [Gloss. L. Gr. χροχχα: Χληματώδης, Pampinosus. Vulcanius, Κροκχ ή ορ- Ο* ^ νις, Glocit, vel Glucit.] Κληρονόμος, Heres, Heres. Κλοπή, hoc Furtum. Ρ. Ereditarius. S. He- χλοπής, Fnrti. P. res S. κλοπή πολιτικών χρημάτων, Peculatus. Κλάσμα, Fragmen, Fragmen, tum. O. κλάσμα παγετού, Crusta. κλάστης, Fractor. Κλαυθμός, Comploracio, Fletus. κλαυθμός παιδιού, Vagitus κληρονομιά, Hereditas, Hereditas. S. κλοπιμαίος, Furtivus. t Χληρονομαίος, Heredita- κλοπιμαίον, Furtivum. rms + χλοπιμαίως, Furtim. f κληρονομικός, Haeredita- Κλύδων, Estus, Gurges, nus. O. Unda. κληρονομώ, Heres fio. κλύδωνες, Undffi. E. κλήρος, haec Sors, Dici- χλύζω, Luo. bile. P. Sors. P. Sors, + κλύθ ον, Sera. Ο. [κλίϊsortis. S. Bona hsredi- flgov.] taria κλυστήρ, Clustrum. κλήροι, Sortes. Ρ. Κλυτή, Alma, Alma. P. χληροϋμαι, Sorcior. χληρουχία, Sortitus. κληρώ, Sorcio. κληρωθή, Obtigerit. P. χλήρωσις, Sortitus. t κληρωτρίς, Urna. Ρ χλυτός, Inclitus, Almus. P. Κλώ, Frango. Κλωβός, Cavea, Cavea. S. Κλώθω, Torqueo, Neo. O. κλβονά^ιον, Surculus. P. Κλώνες, τά ακρα των δεν + κληρωτώς, Sortito, ad- δρων, Verbenee

18 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 κλώνε?, Frondes. E. lis, Caverna. P. Val- κοίτη, lioc Cubile, Con- κολαστής, Punitor. κλωνίον, Rafnulus. lis. O. cubitus. S. Cubile. Ρ. κόλαφος, Colafus. κλώνο?, Ramus. κοίλη, Curva, Cava. Cista. P. Cubatus, Ο. κολαφίζειν, Depalmare.O. κλώσμα, Globus. P. f Κοιλήπατα ορνιθος, Ge- κοιτών, hoc Gubiculum, κολαφίζομαι, Caleficor. Κλωστον, Tortum. quaria. Cubiculum. P. Con- κολιός, Vagina. P. Grauκλωστήξ, Κοιλία, Venter. clave. S. Cubiculum. S. lus. E. Κλώφ, Fur. κοιλία ή εσω, Alvus. f κοιτ»νίτη?, Cubicularius. κολίανόξον, Coliandrum. Κνάπτω, Polio. κοιλία χοίρου, Aqualicum. f κοιτωνίται, Cubicularii. E. χνάπτει, Polit. Ρ. κοιλία, Venter. P. hic * Ε. κολλάριον, Collarium. t χνάπτρα, Polienda. P. Yentus. S. AIvus. Ο. κόκκινον, Ruseum. κο'λλα, Glutum, Glutis, [txvawta.] κοιλίας εχχυσις, Prolu-f κοκλιορι, Cochliarium. Glutem. S. Glutum. S. κνάραλον, Tomentum. vies. Ρ. E. [Gloss. L. G. κοχλι- κολλάω, Glutino. Ο. κνάφαλλον,τοηιβηιιιω.ρ. κοιλίας + ύπεξέκχυσις, οριξ, Du-Cang. conjicit f κόλλημα, Glutinamenκναφευς, Fullo. Proluvies. Ρ. κοχλιάριον.] tum, Glutinatio. Ε. χναφείον, Follonium. f κοιλίδιον f εκζεστον, Α- κόκκος, Bacca, hoc Gra- κόλλησις, Concinnatura. κνά», Scabo, is. O. qualiculum. num, Fabatum. P. Gra- t κολλητήριον, Glutina- Κνέφας, Crepusculum. 1" χοιλόόεσμος, Ventralis. num. P. Granum. S. torium. Κνήθω, Scalpo, f κοιλιόόεσμος, Ventrales. Flusculus. Ε. κολλητής, Glutinator. κνηβει, Scavet. P. Scavet. Ρ. κο'κκοι, Grana. κολλητδ?, Concinnus. P. Scalpit. Ρ. Κοίλος, Cavus. κόκκος σίτου, Granum. κολλούρια, Tortuni. Ρ. χνήμα τροχών, Radius. Ρ. κοίλον, Cavum. Ρ. Con- κόκκος, βάμμα, Vernii- κολλυβιστής, Nummula- Κνήμη, Sura, Tibia, Ra- cavum. Ο. Deprehen- cula, hoc Coccum. rius, Collybista, Numdius. P. Crus, Cruris. S. sum. Ρ. Κοκκύζει, Cantat. mularius. P. Numula- Tibia. Ο. κοίλον ττοδδ?, Vola. S. χοκκυμηλέα, Prunura. E. rius, sive Nummolarius. κνήμαι, Crura.P. Suprae. + κοίλο», Cavo, as. Ο. κοκκύμηλον,prunum, Pru- E. Ρ. κοιμάομαι, Dormio. O. na. Ρ. κόλλυβον, Aspratura. P. κνηκο?, Semen caudidum. Abdormio. Ο. κοκύμηλα, Pruna. Ε. χόλλυβος, Collubum. E. Ρ. Κοιμάμαι, Dormio, Dor- κοκκύμηλος, Prunus. Ο. κολλύρια, Torunda. P. t κνημιΰωτός, Ocreatus.O. mio. P. Cubo. O. t κοχκυμηλών, Prunetum. κολλύριον ιατρού, Colluriχνημ)ς, Ocrea. κοιμάται, Dormit. Ρ. Ο. um. Κνησμός, Prurigo. χοιμώμενοι, Dormientes. κόκκυξ, αρνεον, Cuculus. κολλώ, Glutino. t κνη^εϊ, Prurit. Ρ. Ρ. κόκκυξ, 'ιχθύς, κολλά, Glutinat. Ρ. κνηφη, Prurigo. Ρ. Κοινή, επίρρημα, Commu- κόκκυξ, Runiica. Ρ. κολλώμαι, Hereo. κνίδη, Vastitas. Ρ. Urtica. niter. f κοκκωτόν, Battatum. Ρ. κολλάται, Adescit. Ρ. Ε. κοιν»), Promiscue. Ρ. Granitum. Ρ. Haeret. Ρ. χνίζα, Urtica. Ρ. Vastitas. κοινή, όνομα, Communis. κολάζομαι, Plector. κολοβά, Brevis. Ε. Ρ. f κοινοβιάρχης, Abbas. Ο. κολάζεται, Punitur. Ρ. κολόβιον, Colobium, Subiχνίζαι, Prurio. Ο. Scabo, f κοινόβιος, Consors, Con- κολάζεσθαι, Puniri. Ρ. cula. is. Ο. Scalpo. Ο. sors. Ρ. Consortis. Ρ. κολάζω, Crucip, Punio, κολοβός, ό χονδός, Curtus, κνιπδ?, Cupidus. Ρ. f κοινοβιότης, Consorci- Coherceo. Curtus. Ρ. Trungulus. Κν)ς, χνιδός, Urtica, Urti- um. κολάζει, Punit. P. Co- P. ca. P. f χοινοβούλιον, Consilium. hercet. Ρ. κολοβός, ό μέρος τοϋ σώμα- Κνίσα, hic Nidor. κοινολογούμαι, Cornmuni- κολακεία, Adulatus. S. το? άφγρήμένος, Mutilus, χνίσσα, Nidor. Ρ. Nidor. co, conloquor. Ρ. Blandimentum, S. Truncus, Truncus. P. S. κοινός, Communis, Com- κολακείαι, Inlecebrae. P. Mutilus. P. f χνίστριον, Acucla, Sca- misculus. P. Commu- κολακεύω, Blandio, Adulo, κολοβο), Mutili. O. puium. nis.p. Vulgaris.P. Com- Adsector, Aucillor. Ρ. κολοβόω, Mutilo. O. Deχνυζάομαι, Gannio. O. munis. P. Adulor. O. Assentor.O. trunco. O. κνυζώ, Nicto, is. Ο. χοινόω, Inquino. Ο. κολακεύει, Ambit. Ρ. Α- κολοβά, Verebio, Mutilo. κνώδαλον, Bellua. Ρ. κοινών, Sociatus, Conjunc- dulatur. P. Adolat. Ρ. P. χόβιος, Gobio. E. tus, Copulatus. P. Blanditur. Ρ. κολοβοί, Truncat. P. K 7X*I> Conscapula, Con- κοινωνέω, Communico. O. f κολάκευμα, Blandicum. κολοιο?, Graculus. cha. Ρ. κοινωνία, Communicacio, f κολακευτή?, Blandus. Ρ. κολοιο?, όρνεον, Graculus. χογχυλευτής, Murilegulus, Societas. κολακία, Ambitus, Blan- P. Monedula. O. Gra- Murilegulus. Ρ. κοινωνίαν, Consortium. P. dimentum, Adulacio, gulus. Ε Gracula. E. των κογχυλευτών, Murile- κοινωνία, Participatio. Ε. Delinimentum, Decep- κολοχασία, Colocasia. guloruni. P. Communio. E. cio. χολόχννθα, Cucurvita, Cuχογχύλη, Murix. S. κοινωνίαν διαλύω, Disso- κολακία ι, Blandicia. curbita. Ρ. κογχύλιov, Murex. cio. χόλαξ, Adulator, Blandus, κολοκυνδη, Cucurbita. E. f χογχυλιωτός, Muricatus. κοινωνικός, Communis, E. Adulator. Ρ. κολοκυνθίδες, Volemi. P. O. κοινωνός, Socius, Partia- κόλακες, Adulatores. Ρ. χόλος, Color. O. χοδονοξ, Dentex. E. [f <ruv- rius. O. Particeps. Ε. χολαπτήρ, Scalprum. Ο. κολοι, Lacerti. E. όδους. Ε.] κοινωνός, εμπορία, Socius. f χολάπτης, Scalptor. Ο. + κολουδια, Tubera. Ρ. t Κόδξχ, Codra, Quadra. Ρ. κολάπτω, Cudo, Scalpo. [f κολόύδνα, Yulc.] + χοίαγρος, Rusco. P. f κοινωνοποιώ, Socio. O. + κολουνειον, Tormen. P. Ruppo, Rusco. P. Rus- t κοινωνοποιείν, Commu- κολάπτει, Cudit. Ρ. [Κώλου ανία, Vulc.] co, Raporasco. E. nicare. χόλασις, Cruciatus, Sup- κολοφώνια, Resitia. κοιλάδες, Cavern. Ρ. κοινωνώ, Communico. plicium, Animadversio, + κο'λοψ, Stirps. P. κοιλαινόμενα, Rotantia. Ρ. κοινώ?, Vulgo. O. Pcena.P. Suppliciam.S. κόλπος, Sinus, Sinus. P. Κοιλαίνω, Curvo, Cavo. κοινωφελή?, ή χόλασις, Coercitio. Ε. κόλποι μήτρας, Loci muκοιλαίνει, Cavat. Ρ. f ΚΟιξ, iero. Ρ. κολάσει?, Poenas. Ε. liebres. Ρ. κοιλαίνει κλάδον, Curvat. κοίρανος, Cissar. Ε. κολάσεσιν, Suppliciis. Ρ. κολπόω, Sinuo. Ο. Ρ κοιτίδες, Guna;. Ο. κολαστηριον, Garniticina. χολπώδης, Sinuosus. Ο. χοιλάς, Cavema, Conval- f κοιτά», Cubito. Ο. G. κολυμβάς έλα/α, Colyni- Gloss. Ο

19 jo6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. "0Λ. bas, Granea. Albarkn, O. Tecto- Fimetun, O. -s&gtr N" c ^ s ^ U ^jgp&re ^ «r t S T " -fe fe^ " Zfuril Γρ'. U» Dealbator, At- «A^ Λ ' Tundo, O. «fcrssi, 5- μ, Tector Teoor Cudo. O. Pello, hs. O. Koprn,, Cornix, Coraicu. β, ^, Ρ. Ρ 9 ' TeCt ' Tundo. O. Pulso, to. O. la, Connx. P. Cornicla. κολύμβησον, Nata. E. p. +t %ov, Tumnltus. P. κολφο?, Sinus. E. ^v f^, ln La des «owjjat,^ j κοσκεδών Tumultus. E. χόμ,αι τών κροτάφων, An- Κονιορτος, I J ulver, rulvis, Τ κοπωσις, ^assiiuuu. ι Λ ;, cl singulare ηοη habet. plurale ηοη habet, Pul- Κόρχι όφθαλμου, Pupi. Ko W v, Gnbrum. κ Ξ ΜτΤχΙτάφων κρε- ver. Ρ. Pulvix. Ρ. Levi- 6 Κορχκίας, Gracuius. O. κοσκινοποιός, Cnbnmw. μ%2 γυνίκεΐ, An- culus. Ο. κοράκι, Comnus Ρ. «Λ, bubcerneculun, tide Ρ κονιορτοΰμαι, Pulveresco. κοραχινος, Corvus. L. U. κομάχτ'ωρ, Argentarius. O. t κορχκισκος,οοτνυδ. E. Decoramenta. S P κονιορτόω, Pulvero, as. Ο. Κοαάλλιον, Margella. 1. κόμαρος, Arbutus, Arbn- κον,ορτώδη;, Pulverulen- Corvu 8,Corvus Ρ. Kow;, Ornatus, OrnatJjJ ό tus. χόρχξ σίδηρους θΰρχς, Un- mentum, Ornatura. P. *o>χ'οας, V έστιν δε'νδρον ί, JfAij, Ciner, Cinis, Lens, cinus, Repagulum, Re- t κοσμητήριον, Scoba. _ καλούμενη άοκνος, Ar- Lendis. S. Pulvis. O. pagnlnm. P. idem. S. κοσμητη;, Omamentanus, bustus.p Vrairone. E. Lix, Lixivium. O. Len- κορα σίδηρους Uncinus. P. Ornator. χόμχροι, Fra^a. O. dis. E. Lindex. Ε. το κοράσια ν, Puella. Ρ. κοσμητικός, Ornamenta- Κόμβος, Nodus. κο'νιδε;, Lendes. Ε.?"«,,β Ε\ " us, κομβώ, Nodo, Necto. κονίσσαλος, Pulvisculus.O. Κορδύλη, Tuber. Τ κοσμητμχ, Ornatnx, Or- Κόμη, Coma, Ca;saries, χονιώ, Decalco, Albo. Καρεννύω, Saturo. natnx. P. Ctesaries. P. Capilla- κοντχφόρος, Astatus. Ρ. κορέω, SaUo, as. O. Sa- Ακοσμητριχι, Grnatnces. tim. Ο. Κοντός, Pertica, Sudis, tio, as. Ο. E. κοαη Ίππου, Juba. Camax, Camax. E. t καρεστός, Satiabilis. Ο. κοσμία γυναικός, Ornat κόμης, Castellum. Ρ. κοντοί, Asseres. Ρ. Κόρη, Puella, Puelia. P. menta, Calbs. P. Orna- Municipium. Ρ. [κώμη, κόνυζχ, βοτάνη, Cunebula. κόρη οφθαλμού, Pnpulla, menta. Ε. Du-Canw.] Ρ. Pupus, Pupilla. Ρ. Pro- κοσμικός, Seculans, Munκομήτης, Capillatus. Ρ. κόξαι, Ckmes. P. serpina P. danus. O. Cicinnatus. P. t κοπάδια, Copadia. Ε. κόρημα, bcobs. Ο. κοσμίας, Decorus, Urna- ΚομιΙή, πάνυ, Perqnam, χοπανιστήριον, Battuarium. t κο^ημάτιον, Scopula. O. tus, Comis.P. JDecorus. Valde, Adtnodum, Ni- κόπανον, Bactulum, Mar- xopiavspov,coriandrum.p. P. Modestus. O. mis. P. Admodum. P. culus, Malleolus, Mal- Koplavvov, Coriandrum. κόσμιον, Ornatum, Orna- Oppido. O. leus. P. +K P'>,Cimico,Cimis.P. mentum. κομίζω, Porto, Veho, Fe- f κόπεαν, Frustum, Frus- χαρίζομαι, Blandio. Ο. κόσμιον κεφαλής, Calienro, Gero. O. Porto, as. tum. P. t κοξίνια, Quirinalia. O. drum. P. Ornatus. S. Ο. Κοπετός, Plangor, Planc- κόριον, Coriandrum. Ρ. κοσμιότης, Decus, Modesό Κομίζων, Gerulus. G. tus ad sidera tollunt, κόρις', Cimex, Cimex. P. tia. O. κομίσεις, Vectus. P- Planctus, Planctus. Ρ. κόριδες, Cimices. Ε. κοσμίως, Modeste. P. Κομιτης άστήρ, Capillatus. κοπετός, Planctio. S. Κορμόςξυλον, Codex,Cau- κόσμος, Decus, Ornatus, t κομίται, Castellani. Ο. κοπετοίς, Plangoribus. P. dex, Caudex, Truncus. Decus. P. Decus. S. χόμμα, lncisum. Ο. Ακοπιχται, Bispelliones.P. P. Codex. Ρ. κόσμος γυναικός, Ornaχόμματχ, Tomacula. Ο. f ΚοπΙόερμος, Copidermus, κορμός άνθρωπου, Truncus, mentum, Cultus mulie- Incisurae. E. Timiso. P. Truncus. P. Cippus. P. ris. P. t κόμος, Compressio. Ε. κοπις, ή μάχαιρα, Cnltrum. Talia. Ρ. Talia. Ρ. Sti- κόσμος ο τοΰ παντός, Mun- Κόμπος, Strepitus. Κοπιώ, Laboro.. pes. Ο. dus, Orbis, Mundus, Ρ. χομπώ, Strepo, Strepito. κόπος, Lassitudo, Fatiga- κορμοί, Stipites. Ρ. κοσμοκράτωρ, Mundiree- Κομφός, Scitns, Bellus, tns, Labor. Ρ. Κόρος, Satura, Saeietas, tor. "^ Facetus, mulier commo- Κοπριά, Stercus, Stercu- Sacies, Fastidium. Ο. χοσμοσιν, Decessant. P. da et faceta est, Bellus. linum. Ρ. κορρη, Bucca.O. Mala. Ο. [χασμώσι, Vulc.] P. Nitidus. O. Saperda. f κοπριαίρετος, Sportella- Κορυόαλός, Sculpicia, Bar- χοσμώ, Condecoro, Orχομφότης, Apritudo. O. rius. P. dalia, Alauda. O. Ter- no, Decoro. κομψότερος, Magis bellus. χοπρίζω, Stereoro. raneola. O. Bardaia. Ε. χοσμεϊ, lntendit. P. Deχομφότατος, Bellissimus. χοπριχός, Stercorarius. O. Galerita. O. corat. P. Κομώ, Como. χόποινος, Stei coreus. κορυδαλλός, όρνεον, Bardala. 1* κοσμωσις, Ornatus. S. Κονδόί, Curtus. t κοπρισμός, hoc Sterci- P. Parra. P. Bardea. Ε. χόσσιφος, Merulus. P. Κόνδυλος, Colafus, Colo- dium. κόρυδος, Galerita. Ρ. κόσσυκος, Merulus. E. phus. E. t χοπροδοχειον, Sterculi- Κόρυζα, Ravis, Pipka. Ρ. κόσσυφος, Merulus, Meχόνδυλος ποδός η χειρός, hoc num. Ρ. Mucus. Ο. rula. S. Talatrum, Pugnus. Ο. + κοπραθήκη, Sterculinium. f κορυζιά, Pipitat. P, f κοτίζει, Aleam ludit. E. κόνδυλοι χειρών, Taiari. S. f κορύύιον, Galeola. Ο. κόττανον, Marisca. S. ρ. χότοος, Fimus, Stercns, κορυνήτης, Clavator. O. f χοττίζω, Aleain ludo. κόνδυλοι ποδών, Talares.Ρ. Stercus. S. Fimus. S. χορυπτίλος, Cornupeta. O. t χοττίζει, Aleam ludit.p. κόνδυλοι, Articuli. P. Laetamen. O. Fimurn, κορύπτω, Arreto, as, O. f κότιος, Alea. E. Κον'ιχ, άσβεστος, Calx. us. O. Stercus. Ρ. Κορΰπτει, Arietat, Cornu t κοττισμός, Alor. κονι'α, Tectorium. P. Cae- κόπρον δείγμα, Seama. Ε. petit. ^"οττισ-τή;, AkatoF, AleO^ mentum. O.Tectum. O. Scama. Ρ. κορι;, Galea. O. Aleator. P. κονία, ή τέφρα, Pulvis. f κοπροθέσιον, Stercuiini- \Κορυστ0ς μοδιος, Cumula- f κόττος, Alea. Ρ. κονίαμα, Tectorium. Ρ. um. tus. κοτύλη άν$ρώ που,. Coxa..

20 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 χοτύλαι, Coxae. E. pat. P. Arpago. Ρ. κριθής λέπυξον, Clunar. Ρ. κοτύλη, μ.έτξον, Cotula, κράζω, Clamo, Vociferor. χρεάδιον, Carnicula, Car- χριθα) πεφρυγμέναι, Molae Cyathus,Ciathus.S. He- O. quila. E. salsze. P. mina. Ο. κράζει, Clamat. Ρ. χρεανομία, Visceratio. Ο. κρίθινος, Hordearius. O. f χουβιός, 'ιχθύς, Cubius. κράζειν, Clamare. Ο. κρέας, Caro, Caro. Ρ. χριθησόμενος, Judicandus. Κουβούκλιον, Cubicula, κραιπαλώντες, Vacillantes. Obsonium. Ε. Ρ. Conclave. Ρ. κ εϊον, Ahenum. Ε. χριθησόμενοι, Judicandi.P. χουχούμιον, Cucuma, S. χξαχτιχος, Clamosus. κρείσσον, Meiius, Pocius. t Κρίκελλος, Circulus. f KouxxoujxoijhaecCucuina. κράμα, Temperatum, κρείσσων, Melior, Pocior, t xpix-ίον, Circellum. E. χουλαδις, Vallis. P. Mixtum. Praestancior. κρίκος, Girculum. E. κουλεδ?, Vagina. O. t χραματίνα, Aurochalca. χξείττων, Potior et Po- Κρίμα, Judicium. Κούννιον, τδ σύστημα, Cu- Ρ. tius. Ο. κρίμα, Judicium. Ρ. neum Densi cuneis se- χράμβα, Cuma. Ρ. χρείτ των ε'ι μ), Praesto. Κρίνον, το άνθος, Lilium, quisque coactis Agglo- κξάμβη, Brassica, Coli- κρέμαμαι, Pendeo. Lilia. S. merant. culus. S. Brassica. Ρ. κρέμαται, Pendit. P. κρίνα, Lilia. P. Κουρά, Tonsura, hoc Xon- Coliculae. E. Pendet. Ρ. Κρίνον, δίχασον, Judica. sum, Tonsum. S. Ton- χράμβαι, Caules. Ε. κρεμάμενος, Suspensus. χξίνω, Censeo. sura. O. Rasura. χραμβία, Coliculus. Ρ. κρεμαστήριον, Carnarium. κρίνω, δικάζω, Judico, ArχουρεΊον, Tonstrina. S. Coliculos. Ρ. E. cesso, sis. O. Textrinum. Ε. κρανέα, δένδρον, Colurnum, κρεμαστός, Pensibilis, κρίνει, Judicat. Ρ. Judiχουρε)ς, Tonsus. Ο. Cornus. Pensilis. P. cat. P. χουρεύς, Tonsor, Tonsor. κρανέα stsof δένδρου, Cor- f κρεμασία, Suspendium. κρίνετε, Judicatis. P. P. nus arbor. Ρ. κρεμάστρα, hoc Carna- κρινώ, Judicabo. P. χουρε~ις, Rasores. Ο. κρανεία, Cornus. O. lium. κρίνων, Lolietum. O. κουρεύει, Tondet. Ε. κράνειος, Corueus. Ο. κρεμαστήρ χρεών, Carna- 1* Κριομαχώ, Arieto. Κουρήτες, οί πε ) τον παιάνα, κράνειον, baec Calbaria. rius. κριδί, Aries, Aries. Ρ. Indigites, Corybantes, ή-κρανεών, Cornetum. Ο. κρεμαστήρ οικοδόμου, Per- κρίσιμος, Decretorius. Ο. Indigetes. Ρ. κράνη, οπώρα, Gorna. Ρ. pendiculum. Κρίσις, Judicacio, Judiχουριχός, Rasorius. Ο. χρανίον, Calvarium. Ρ. χρεμαστόν, Suspendo. cium, Examen. t Κούριον, Tonstrina,Ton- Calva. Ο. Calvaria. Ε. κρεμνώ, Suspendo. κρισός, Varix. Ε. strinum, Tonsorium. χραπάλη, Crapula. Ο. κρεμνά, Suspendit. Ρ. Κρίσσος, Varex, Varica. κοϋφα, Vacua. Ρ. χράσις, Mixtum. -f χρεοχόπος, Decoctor. Ρ. κρισσο), Varices. Ρ. Κουφίζω, Levo, Relevo. χράσπεδον, Fimbria, Laci- t Κρεοχοπώ, Lanio. f χρισσώδης, Varicosus. χουφίζει, Levat. P. nia, Lacinia. Ρ. κρεοπώλης, Lanio, Carna- Κριτής, Judex, Judex. P. χουφίζουσιν, Adleviant. Ρ. κράσπεδα, Fimbriae. E. rius. O. Macellarius. Ε. χριτήριον, Judicium, Exaχουρικός, Tonsorius. Ο. κραταίνω, Conforto. O. Lanius. P. men, Judicium. P. Senχούρσωρ, Exercipes. Ρ. κραταιός, Viriatus. Ο. f χρεοπωλείον, Laniatori- sus.o. χουφισθέντες, Relevati. Ρ. κραταιόω, Roboro. O. um, Macellus, Macel- κριτήρια, Judicia. P. χουφισθήναι ποιώ, Levifa- κρατερός, Arniipotens. Ο. lum. Ε. f κριώδης, Arietarius. Ο. cio. χρατέω, Possideo. Ο. Vin- χρεοπώλιον, Laniena, La- Κρόκη, Trama, Subtegχούφισμα, Levamen, Al- co, cis. O. nium. O. men, Trama. P. Subtelevatio. Ε. κρατήρ, Cratera, Cratera. + χρεουργιχός, Lanionius. men. P. κούφισμα άμαξής, Sub- S. Patera. Ο. Ο. Κροχις, hic Floccus. flamen. Ρ. κρατήρας είδος, Cantharus. χρεουργός, Lanio. Ο. κροκίδες, Flocci. Ο. χουφισμός, Immunitas. Ε. +χράτησις, Retentio. Ρ. κρεουργώ, Lanio, as. Ο. fxpoxxa όρνις, Gluttit. Ρ. κοϋφον, τό ελαφρός, Leve. t Κοατητικός, Tenax. Κρεπχλη, Crapula. [fxpoxa,] χοϋφον, τό μηδέν εχον, Va- Κράτιστοι, Optimates, sin- + κρεωθήκη, Carnarium. S. Κρόκος, hoc Crocum, plunu, gulare non habet, dici- f Κρεών, ό τόπος, Carna- rale ηοη habet, et est χουφότης, Levitas, Vaui- tur et Optimas. rium. neutrum, Crocum. P. tas κράτος, hoc Imperium, f κρεωπωλείον, Macellum. idem. S. Κόφινος, Corbes, Corbu- Imperium. S. Regnum. Ε. κρόκος ό ραινόμενος, Sparla, Qualus, Corbis, Qua- Ε. κρέως λίπος άνευ σαρκός, sio. Ρ. lus. Ρ. Corbis. S. Cista. κράτος βασίλειον, Impe- Arvina. Ρ. χροκοειδής, Lutea. Ρ _ ν rium. Ρ. Κρήδεμνον, Mitra. χροχοειδές, Croceum, Luχοφινος, παρήχται δέ άπό κρατώ, Teneo, Obtineo. Κρημνός, Praceps rupes, teolum. τοϋ 'Ελληνικού, ώς ό Ήσίο- Ο. Rupes. Ρ. Rups, ru- κρόκυς, Floccum. S. Floo δος, Formio. Ρ. κρατεί, Tenet. Ρ. Capit, pis. S, Praeceps. E. cus. S. t xo4><vo7roioi,quasillarius. Ε. κρημνό), Rupes. P, Pra- χροχύφαντος, Reticulus.P, Ε / κραυγάζω, Vocifero, Cla- cipitia. Ε. Κρόμυον, hsc Cepa, Ca?pe. Κοχλάζει, Scaturit. mo, Clamo, et Clamito. κρημνώδης, Pra;ceps. O. C«pa. S. Κόχλαξ, ό λίθος, Glarea. Ρ. Κρήνη, ή πηγή, Laccus, κρομμύου λέπυραν, Talla. Κοχλιάριον, Cochliarium, κραύγασος, Clamosus. Fons. Ο. Silanus. Ε. Ρ. κραυγαστιχός, Clamosus. Silana. Ε. Κξόνια, Saturnalia, singu- Κοχλιας, Cochiha, Co- Ο. f κρηπίδωμα, FWa. ΐ>. lare ηοη habet. clea, hasc Coclea. S. κραυγή, Clamor, Clamor. Κρηπ)ς, Crepido, Margo, κρονίοις, Saturnalibus. P. χοχλιδιον, Cochilium. Ο. P. Soccus, Pila. P. Margo, κρόνιος, Saturnalitius. O. 7 χλιος Coclnba. Ρ. κραυγή άγροίκων, Ejula- et Margos. Ρ. Κρόνος, Saturnus, Saturχοχλος, Concha. tus, Jubatus. κρησφύγετον, Subsidiuni» nus. P. Janus pater. E. y-οχώνα, Nates. Ο. κρέα μεξίζόμενα, Asigna:. Ο. Tilia. Ρ. κόφιχος, Merulus. Ε. Ρ. ^ κρητήρες, Canthari. Ε, f κξοσσίον, Peniculamenχραδαινω, Libro, Corusco, κρέα νηπίων, ο λέγουσι σι- + κριθάριον, Ordeum. Ε. tum. Ο. Cnspo, Vibro, Quasso, ζει.... Titia, Ρ. Hordiolum. Ε. κροσσός ιματίων, Fimbria, as χρεάγρα, Exemplum, Ar- Κριθή, Flordemn, Hor- S. χραδαινει, Yibrat.Ρ. ris- pago, Excipulurn, S. deum, S, κισσός, Limbus. 0.

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ Σύμφωνα με Lewis Mumford (The Myth of the Machine: Technics and Human Development [New York: Harcourt Bracem 1967],

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λογοτύπου Olympic Air Νάσος Απολλωνάτος/www.apollonatos.gr

Μελέτη Λογοτύπου Olympic Air Νάσος Απολλωνάτος/www.apollonatos.gr Μελέτη Λογοτύπου Olympic Air Νάσος Απολλωνάτος/www.apollonatos.gr Λεπτομέρειες Για να απομακρυνθεί λίγο το λογότυπο της Ολυμπιακής από το λογότυπο των Ολυμπιακών αγώνων, χωρίς όμως να γίνει κάτι διαφορετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2015

Δημιουργίες...με θέμα το 2015 Φτερό παγωνιού: σύμβολο της αθανασίας και της ανανέωσης... σύμβολο της ανάστασης. Δημιουργίες Σχεδιασμός: 1 105 105M 111K 111M 112 112Θ 119K 119P 103 103P Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Κ 6990 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. ιαµ.βασης=5,5 εκ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Κ 6990 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. ιαµ.βασης=5,5 εκ. ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΗ 54 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Κ 6990 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,7εκ. ιαµ.βασης=5,5 εκ. 2 Κ 6143 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2 εκ. ιαµ.βασης=5,2 εκ. 3 Κ 3066 ΠΗΛΙΝΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Υ=2,2εκ. ιαµ.=8,4εκ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch για ηλεκτρικά εργαλεία 09/10. Αναρρόφηση σκόνης

Εξαρτήματα Bosch για ηλεκτρικά εργαλεία 09/10. Αναρρόφηση σκόνης Αναρρόφηση Επισκόπηση 657 Αναρρόφηση σκόνης Το πρόγραμμα εξαρτημάτων για εξωτερική αναρρόφηση με ειδικούς απορροφητήρες Bosch κατά τη χρήση των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων. Περιστροφικά πιστολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: Απριλίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 8 Μαΐου 0 Πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός;

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός; Τι είναι ο πυρετός; Η θερμοκρασία του σώματος του παιδιού σας ποικίλει μεταξύ 36,5 και 37,5 o Κ. Πυρετός υπάρχει όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σημαντικά υψηλότερη από το κανονικό όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter 3 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 025

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1 α Α2 β Α3 β Α4 α Α5. α Σ β Σ γ Λ δ Λ ε Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α α Α β Α β Α α Α5. α Σ β Σ γ Λ

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4.3-1. Γυάλινες Ασφάλειες 5x20. Γυάλινες Ασφάλειες 5x25 ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 4.3-1 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γυάλινες Ασφάλειες 5x20 162.1252022020003 0,032 F 162.1252022020004 0,04 F 162.1252022020005 0,05 F 162.1252022020006 0,063 F 162.1252022020008

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 4 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η

Διαβάστε περισσότερα

μαχαιροπίρουνα Η συλλογή μας, περιλαμβάνοντας πλέον των σαράντα διαφορετικών σειρών ανοξείδωτων μαχαιροπίρουνων, σας παρέχει την δυνατότητα να

μαχαιροπίρουνα Η συλλογή μας, περιλαμβάνοντας πλέον των σαράντα διαφορετικών σειρών ανοξείδωτων μαχαιροπίρουνων, σας παρέχει την δυνατότητα να Η συλλογή μας, περιλαμβάνοντας πλέον των σαράντα διαφορετικών σειρών ανοξείδωτων μαχαιροπίρουνων, σας παρέχει την δυνατότητα να συνοδεύσετε άψογα τα σερβίτσια φαγητού και καφέ, σε κλασικό ή μοντέρνο σχέδιο,

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E. A. Με τις διατάξεις του αρθ. 18 του Ν. 3865/2010 επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις : ΑΔΑ: ΒΕΦ24691Ω3-1ΤΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

O.A.E.E. A. Με τις διατάξεις του αρθ. 18 του Ν. 3865/2010 επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις : ΑΔΑ: ΒΕΦ24691Ω3-1ΤΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ

ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ Χρυσόχορτο Είναι μικρό φυτό ποώδες με ύψος 20 εκ. χωρίς βλαστό και άνθη. Ζει πολλά χρόνια. Έχει φύλλα σε σχηματισμό ροδέλας και σχήμα λόγχης,ε χρώμα ξανθό.το φυτό αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα