riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ."

Transcript

1 88 CYRtL. PHILOX. ET ALIOR., ΉΜΕ ' 'Ημέτερος, Noster. Αήμιον,κος, Mularis. O. Hsret. P. Esgent ζ έ τ ^ ο ^. Ρ t f Mubcunu, gjj^, Contmuatus, r ^uacunque ' W,Se m ie r m i s. Contiuuata. Ρ. * Qj-ojoe. 'fca^iov, Urna. f^.oiyx.ov, Semiuncia. Vemam Γ Γ P e r S Ρ η/χίανδροι/semiinares. Ο. f Ημ'ιπλινθαι, Semdateres* ού, Necne. P. P. 'Ημιάνθ ξ ωπος, Semiliomo. ^iwto,, Seminecis. Jecor, Jecur. P. ^uju. t i ^ i o v, Sends. Ρ. Ήμίπνους, Semianimis. Interna E.. ^ X ^ o i ^ - Ήμίβξωτοζ, Semesa. f Ημίπους, Semipes. ^αται, Surt. P. Ο «j L v, Semesum. O. Ήμιραγής, Interruptus. ^crsv, Decep) t. P. ρ ^ HH0»»> Semicinctum.ημισείας, Semissem. Ρ. ήπατοσχόπος Aruspex. do ρ ο Ξ P S.' Ε Semisse. P. 'Ηπειρωτική, Chaorua. tium. 1. j; ^ t ^ f, Semivivus. Ο. "Ημισυ, Dimidium, Se-f^riov, Subula. Ο, [οτπτ Ientium. S. Otium. b. Α'Ημ^ής, Semiviridis. mis, Dimidia. P. Semis. nov, Vulc. I m o ^ v, Q t 'i/pmf! Seminex. P. de quo ν. H. St. Thes. Αησυχοπm U Sdenc.an, ήμιθανή, Seminecem. Ρ. το"ημισυ τού νομίσματος, Ind. ν. 'Ηπήσασθαι.] ue. 0 ; Semivivum. Ρ. Sermssem. Ρ. ήπήτρια, Sarcmatnx. Ρ. ισυχο* Ociow., Qme- -Ημίθεος, Semideus, Indi- f Ημισφαγής, Seminecis. Blandifico. Ο. tu», Uoetus. ges. 'Ημιτελής, lnterruptus. Tranqudlus, Man- TO?, Ocio, Taxim. ημίθεοι, Indigetes. Ρ. τρίτομος, Dimidius. O. suetus, Mitis. E, Li- U. ^ (μμους, Divos. P. '^Jto/mv χοίρου, Tegus. nens. Ε. ήσφαλισμενον, Encautum. f»l>i% Serniferus. Ο. ήμίτομον, Dividium. O. ήπιοι, Mites. O. /,. tjy.svijf, Semianimis. Ο. Α'Ημίυπνος, Semisomnis. ήπιαν, Serenum.,<τραλι<Γ«, Cavisti. r. ήμιθνήτχ, Seminecem. ήμ,ιφλεχτον, Semustum. P. ψη^ίί» Seremtas. ^rubuxt. fc. Ρ. 'Ημίφωνος, Semivocalis. Lenio, M. Ο. ψχννομην, Confundebar, Ήμίκαυστος, Semustus. ήμίφωνον γράμμα, Semi- ήπιώτατος, Clementissi- Ρ. Wxnu^ Sematum. P. vocale. us, Tranquilhssirous. jnjcr**, Petisti. P. Semum. Ρ. ήμ,χοίνικον, Semodius. Ε. Ήπλωμένος, Patulus.,ττ,^ν Petivit. P. Αήμιχεραμον, Orna. E. L T r- ψημίχοιρον, Tegus. faors, Ecquando, Ο, Ητι, Quidne. na. Ε. ΫΗμ,ίχκίξος, Semiviridis. "ψου, Nimirum. O. Ec- ψιμασμενον, Dehonestaf ήμιχεφάκαιον, Sinciput. Ημίνωστης, Setnirutus. cubi. Ο.? tum. P. P. f Ημίψυχος, Semianimis. Ή vpk ήλιου ώρα, Dilu- Ηπνι^νοτε, Cuicui. ή-ήμιχεφάλιον, Simicipium. *Hv, Foret, Esset. culum. ^ις, Quaj^. P. P. ^v «V, Foret. Ρ. "Ηρα, Jnno, Jolinta. Ρ. ήτις Ιτμοτε Quaecuoque. f-'ίγμ,ικεφαλον, Sinciput. βούλε., Quam vis. J«no. Ρ. "Hro», Vel, Ve, bive, beu. ^///Λ.κλάϊευτον, Semipu-^v^a, Tuli, Attuli. Ε. 'Ηρακλής, Hercules, ΑΙ- ήτοιμαχεναι, Paravisse. P. tatum. ηνεγχεν, Tulit. P. At- cides. ήτοιμασα, Paravi. L. i W ημιχοπον, uonov, xveia. Rera. JT P.. tuill. tulit. JT. Ρ. 'Πρίμα, "rr^ Lente,, - Peditemp- -r ήτταθεις, ι Circumscnptus. * ι Γ» T% * ι τν. Τ* ΑΛΙΛ Vani<im l -* Γ. tnjxikoi, Repia. Ρ. Ήνίσγετο, Passa est, Pas- tim, Ocio, Sensim. P. L. 'Ημίχρανον, Sinciput. sus est. Otium. Ρ. Ηττον, Vicium, Minus, Ήμιχύκλιον, Semiorbis. Ήνεωγμίνος, Patulus. ήξεμαιος, Lentus. E. Minus. P. Parum. P. ήμίχυχλος, ημιχυχλος, Semicirculus. oemicircuius. ήνέωξεν, ήνίωξεν, Apernit. Apernu. Ρ. Jr. ψεμει, ήρψεί, Quiescit. ^uicswi. ι P.. Serius.. O. Ο. Ηνία, Lorum, Τ.nriim Habena, TTaViPHfi. ^h^st «οεμ,εϊ ^p/ov, Qnptov, Cubat. P. ^rmpet Superor >ero Ήμίλιτρον, Semilibra. Se- Retinaculum, Abena. ^ep-», Ocium, Qmetu- ήττων, Minor, Deterior. 1 libra. Ρ. P. Retinaculum, Ma- do, Quies, Quies. P.. ημιμαθής, Semidoctus. O. taxa. Ε. νρψος, Ociosus, Quietus, ηυβατο, Devovit. Ρ f* ήμιμψιαϊος, Semenstris. ήνίαι, Habenae. P. Lentus. ψξήθη, Adauctagit. P. Ρ. ήνίαι Αζευχτιχαι, Jungla. γρ^μενοι, Optati. Ο. Αυξημένος, Ampliatus. Ρ. Αήμιμήνιον, Semenstre. Ρ. ρ. ήρμοσμενον, Aptum. Ρ. ηύτομόλισεν, Discivit. Ρ. ή-'ημιμόίιον, Semodium. ι Ηνίχα, Cum, Postea. Ήρξάμην, Orsus sum, ηύφρανε, Indulsit. Ρ. riiuv, Nobis. Ρ. +{ 1 ν 1 οόάβοί. Pellio. Ρ. Ccepi, Inchoavi. ήφα, Mensura. Ρ. Ηνίοχος,.aunga, iigna- gisuaium. "" "«^v, tor, Quadrigarius. Ρ. ταγμένος, Raptus. Ρ. ήφάνισα, Extermmavi. Ρ, Άήμιόδιον, Semita. Ρ. Agitator. Ρ. Auriga, Α- Α'Ηρπαγμίνως, Raptim. ήφανισμίνον, Obsoletum. ήμιολία, Sescuplum. S. gitur. Ρ. ηρπασα, Rapui. Ε. Ρ. Sesqualtalia. Ρ, Ses- ηνίοχοι, Agitatores. Ε. "Ηρτημαι, Dependo, Pen- ήχίω, Tinnio. Ο. Sono, qualtera. Ρ. Vomer. Ρ. do, Pendo. Ρ. as. Ο. Ήμιόλιον, Secuplum. μ,ή } Nisi. Ο. η τηται, Pendit. Ρ. ήχθεσθη, Offensus est. Ρ. ήμιόλιος, Sesquialtera. Ο. ηνοιξα, Levi, a Ieo. Ο. ήξτήσθαι, Pendere. Ρ. Moleste tulit. Ρ. ήμιόνον, imbrum. Ρ. ήντινα, Quam. Ρ. ήξτημίνον, Suspensutn. f'ηχητικός, Sonorus. Ήμίονος εξ Ίππου θηλείας"ηντινα Ιήποτε, Quancun- Ρ. ήχος, επι χαλκού κα) σιόήκαι όνου, Mulus, Vurdo. q U e. ήρτυμίνον, Conditum. Ε. ρου, Tinnulus, Tinnitus. ήμίονος, Iber. Ρ. Burdo. ήνυεν, Fungeretur. Ρ. f ήρ^νία, Poelicatio. Ρ. ήχος, Fragor. Ρ. Sonus, Ο. Mula. Ε. ήνυχίναι, Peregisse. Ρ. [Gloss. L. G. εϊξωνία.~] Sonitus. Ρ. Strepitus. ήρονοι, Mulie. Ρ. ^ ήνυσε, Exsecutus fuit. Ρ. ήρώον, Sacrarium. Ρ. Ρ. Sonus. S. ήμίονος εξ Ίππου και όνου θη- ήνυσεν, Impetravit. Ρ. ήρω ς, Vir fortis. Ε. ήχος άνθρωπου, Canor. Ρ. λείας, Hinnus, Hinnu- Profecit. Ρ. "Ηρωες, Lares, dicitur et ήχος σάλπιγγας, Clangu et lus- ήνυσμενον, EfFectum. Ρ. hic lar. Ctangbr. P. ftyuowo;, Mulio. "Ηνωμαι, Hereo. ήρωες κατοικίδιοι, Lares fa- ήχος χαλκώματος, Tinni-

2 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 tus. Ρ. θανάσιμα, Morticina. P. ria. singulariter Lucar. θεμιτός, Licitus. ηχώ, Sonus, Vocissimus. θανάσιμον, Letiferum, θεατριχόν, Lucar. P. Lu- θεμιτόν, Licitum,Fas,Fan- P. Resona. P. Resul- Mortiferum, Exitiale. dicrum. P. dum, Fas. P. tatio. Ε. Ο. θεατριχόν άργύξίον, Extar. θεμιτώς, Licite. Ο. ήχώ, Crepito, Sono, Stre- 0αν*β"ΐμον φάρμαχον, Vene- Ε. βέναρ χειρός, Vola, Ir. inpo. num. Ρ. θέατρον, Theatrum. declinabile est. ήχεί, Sonarat. Ρ. θανάσιμος, Letalis. Ο. θεάτρου χερχ)ς, Cuneus. το θέναρ, τό πλάτος της χώήχεί, Sonat. Ρ. θάνατος, Mors, Letum. Ρ. πης. τ) μέρος, * Palmula. ήχοι, επί χαλκού, Tinnio, pluralia ηοη habet. θεάφιον, Sulphurium. S. Tinnito. Mors. Ρ. Lethum. S. θέαφος, Sulphur. θέναρ, fr. S. Ir. P. ήχώδης, Argutus, Frago- θάνατον συνεψηφίσατο, Ani- θεία, Sacra, Sulphura- θέναρ, τό κοίλον της χείξός, sus. madvertit. Ρ. ria. Ο. ΙΓ. Ρ. Hir, is. ηχώδης, Sonorus. Ο. θανατηφόρος, Letifer, Mor- θεία δωρεά, Indulgencia. θέναρ, τό κοίλον της χειρός, "Ηψατο, Tetigit, Attigit. tifer, Eetifer. Ρ. Mor- βειάζω, Limphor. Vola vogo. Ρ. Palma.O. Ήώς, Aurora, Aurora. P. tiferus. G. Feralis ara. θεία προς πατρός, Aftiita. t θεογενής, Divigena, Dis Ε. βεία προς πατρός, Amitta. genitus. Ρ. βανατώ, Mortifico. Ρ. βεόγνωστος, Deo notus. Ρ. θ ή-θαπτήξίον, Sepultorium. ΘεΊα προς μητρός, Conso-1 βεόδοτος, Deo datus. Ρ. θάπτω, Humo, Sepelio, brina. Matertera. Ρ. θεόθεν, Divinitus. Ο. θάχος, Sedile. Ρ. Tumulo, Loco, as. Ο. θείον, Sulphur. Ο. θεοχλητέω, Imploro. Ο. δάκοι, Sedes. Ρ. θάπτει, Sepelit. Ρ. θείον άπυρον, Sulpbur. plu- θεόληπτος, Correpticius, θάλαμος, Thalamus. Θαργηλίων, Aprilis. Ο. rale ηοη habet. Sulpor Numine captus. + θαλαμιχός, Cubiculare. θα'ρ'ρέω, Fido, is. O. vivum. Ρ. θεολογία, Dei proverbia, Ο. θαρβω, Audeo, Confido, θείος, ό εχ θεού, Divus. Di. Ρ. Divi. Ρ. θάλασσα, Mare. plurale do. θείους. Divos. Ρ. θεοίς, Dis. Ρ. ηοη babet. Virgilius θαρρών, Fretus, Confi- θείος μάντις, Divinus. βεο) αθάνατοι, Dii immormaria dixit. Mare. P. dens. θείος τόπος,sacrus, Sacer. tales. E. θάλασσα γαληνή, Mare θαρρούντως, Constanter. θείον, Sacrum, Numen. θεο) επίγειοι, Dii terrestres. tranquillum. Ε. θαρσαλέος, Confidens. Divinum. P. Sacrum. Ρ. E. θαλάσσιος, Marinus, Ma- θαρσαλέως, Confidenter. Numen. Ρ. θεο) θαλάσσιοι, Dii marini. rinus. Ρ. θάρσος, Confidenda, Fre- θειότης, Divinitas, Majes- E. "t θαλασσοχράμβη, Holus tus, fidentia. O. tas, Divinitas. P. fleoi ίλαοι, Dii propii. E. marinum, Holus ma- θαρσός, Planta. S. + θειόθεν, Divinitus, Di- θεο) καταχθόνιοι, Maoes. rinus. Ε. θάτερον, Alterutrum. P. vine. θεο) κατοικίδιοι, hi Larea, f θαλασσόχραμβον, Holus θάτερος, Alteruter. θειότατος, Sacratissimus, hic Lar, Lares. P. marinum. Ε. θάττον, Ocius, Cidus, Sanctissimus. Ρ. θεο) μέγιστοι, Dii magni. 6αλλία, Verbena. P. Maturius, Velocius. t θειογενής, Divigena. E. θαλλός, Verbena, Stre- θαύμα, Admirado, Mi- θείος προς πατρός, Patruus, θεο) ουράνιοι, Superi, Dii nua. Ρ. Vervena. S. rado, Admiratio. P. Mi- Patruus. P. caglestes. E. Sacmina. P. Frondis. raculuin. O. Mirum. θείος προς μητρός, Avun- θεο) πάτριο), Dii patren- E. Ε. culus, Avunculus. P. ses. E. θάλλω, Germino, Vigeo, θαυμάζω, Miro, Admi- θειώδης, Sulphuratus. Ο. θεο) πατρώοι, Dii penna- Viridesco, Vireo, Vigeo. ror. G. Miror. O. Mephitis. O. tes. E. ' Ρ- θαυμάζομαι, Miror. θελγητρον, Illiduni. Ο. θεο) ύποχθόνιοι, Dii inferθάλλει, Viget. Ρ. θαυμάσιος, Admirandus, DeJinimentum. O. nales. E. 0άλλου<πν, Floriunt. E. Mirandus, Mirabilis, θέλγητρα, Ulecebrae. Ο. θεο) ύψιστοι, Dii sumrai. θάλλων, Florens, Virens. Mirificus. Ο. θέλγω, Mulceo, Illicio, E. ϊθαλπτήριον, Fomentum, θαυμάσια, Mira. O. is. O. Delinio, is,. O. "f* θεοκρατής, Divinipotens. Fomes. θαυμασίως, Adinirabiliter, θέλημα, Voluntas. Ο. Ο. θάλπω, Foveo. Mirabiliter. θέλησις, Voluntas. Ε. θεομισής, Impius. Ο. θάλπομαι, Calefio. Ο. θαυμαστός, Admirandus, θελχτήρια, Oblectatoria. f θεοπροσχοπία, Spectacuθαλύσια, Cerealia. Mirandus, Mirabilis. Ρ. θέλω, Volo, Volo. Ρ. lum. Ρ. θάλψις, Fomentum, Fo- θαυμαστόν, Mirabile. Ο. θέλεις, Vis. Ρ. θεό ν, Divum. Ρ. mes θαυμαστώς, Admirabili- θέλοιμι, Vellem. Ρ. βεός, Deus, Deus. Ρ. θάμβος, Stupor, Stupor. ter, Mirabiliter. θελήσα,μι, Velim. Ρ. θεός άποτρόπαιος, Aurun- Ρ. Admiratio. Ε. θαυματοποιός, Mirificus, θελήσοιμι, Vdlem. Ρ. cus, Aurundns. Ρ. θαμβούμαι, Obstupeo, Stu- Mirificus. Ρ. θέλων, Volens. Ρ. ή θεός τής βουλής χα) χαιpeo, Pavesco. θαυματοποιώ, Mirifico. Ο. θέμα, Posido, Casus, ρών, Angeronia. Ρ. θαμινά, Saepicule. Ο. θεά, Dea, Dea. Ρ. Legio. Ε. Procemium. θεός κατοικίδιος, Lar. θαμινός, Creber. Ο. θέα κιναίδων, Cidnnia. Ρ. Ε. θεός οίχίδιος, Lar, laris. S. \θαμνίζω, Frutico. Ο. θεά πολεμική, Bellona. Ρ. θέμασιν, Casibus. Ρ. θεοσέβεια, Religio. θάμνοι, Vepres. singula- θέα, Visum, Αspectus. θέματό τοϋ άνθρωπου,con- θεοσεβής, Religiosus. Ρ. re ηοη habet. Vepres. S. Spectaculum. S. Sus- stdlado. θεοφιλής, Religiosus. P pectus. S, Conspectus. v (- θεμελιόθεν, Fnnditus, θεοστυγής, Deo perosus. θάμνοι, Vngulta. P. S. βεμέλιον, Fundapientum. ol θεοφοβούμενοι, Bellonaθαμνος, Dumus, Carrec- θέαμα, Spectaculum, Vi- S. rii. P. ta, Frutex. P. Du- sum. θεμέλια, Fundamenta. Ε. + θεόχαρις, Deo gratus. P. mus. P. Arbuscula, θεάομαι, Specto, tas. Ο. θεμέλιος, Fundainentum, f θεοχολωσία, Annoco. P. Arbustum. Ο. θέασαι, Aspice. P. Fundamentnm. P. Sa- f θεοχολωσίαι, Dirae. P. tθαμνουσθαι, Fruticescere. θεατής, Spectator. burra. P. f βεοχόλωτος, Ddratus, di-, θεατα), Spectatores. Ο. θεμέλιοι, Moles. E. rus P. θαμνώδης, Frutetosus. Ο. θεατός, Visibilis. θεμελιώ, Fundo. θεράπαινα, Famula. θαμνώδες, Dumosa. Ρ. θεατρικός, Theatralis. Ρ. θεμελιώτης, Fundator. θεραπαινίδιον, A.tcdlajAnή θαμνων, Friitetum. Ο. θεατρικά χρήματα, Luca- θέμις, Fas, Fas. P. tdlula. O. CRLOSS. Μ

3 go CYRLL. PHILOX. ET ALIOR. θερ θεξχπεία, Cura, Medella, θεσμός, Ritus. O. nes. Ρ. θλαστάς έλαια;, Contusas Remedium, Medicina, θεσμοφορίχ, εορτή Δήμητξος, + θηλιάζω, Rumo, as. Ο. ohvas. Ρ. Remedium. Ρ. Medici- Ceralia. t Papillatus. Ο. θλάω, Frendo, des. <J na. P. Curatio. O. Fa- flsσμοφόρος, Legifer, Legi- δήλυ, Femilla. θλίβομαι, Conflictor, Admulatio. O. Obsequela, fera. P. t θηλυδριάν, Puellascere. fhctor. quium. O. Cura. Ε. θεσπίζω, Promulgo, Sta- Ο. θλίβω, Iribulo, Presso, θερχηre/α, Cultu. P. t«o, Sancio, Censeo. θηλυχον, Femmmutn. Fhgo. Ο. 1 rerno. O. θεοχπείατώννοσούντων,μβ- δεσττίζε,, Sancit. Ρ. Pro-Pra>mium. Ε. θλίβομαι, Ύnbulor.O. dicamentum. mulgat. P. 0r «, Momento. Ρ. βλ»/3«, Premit. P. An- 6εραττειπ%, Curator. Ρ. θίσπισμα, Oraculum, θημών, ό crwpoj, Acervus. git- 1. θεραπευτικός, Officiosus.O. Scitum. Fera. Ρ. 0λ»/%, Depnmat. E. Obsequibilis. Ο. θεσπίσμχτχ, Scita. θήξες άγ ξ ιχι, Besti fe- θλφς, ή <τφιγξις, Pressuδ^αττεύω, Remedior, Me- δεσ «ι% Fatidica. Ρ. rae. Ε. ra, Tnbulatio. Ρ _ dico, Medeor, Sano. Ρ. Θεσσαλία, Hamionia. Ρ. (%a, Captacio. ίλ/ψ»?, ή fpovrlj, Tribu- Capto, as. O. Colo, is. δετεον, Ponendum. Ρ. βίρα, Captatio. P. Au- lacio. Ο. δετικός, Positivus. cupiuni. P. Venatio. Ε. δλώ, Tundo. Medetur. Ρ. δετό?, Adoptivus. θηρχτιχός, Captator, θλα, Tundit. P. _ Curat. P. Sanat. Ρ. θέα), Curro. Ε. θήραμα, Indago, inis. Ο. θνησιμαίοι, Morticini. O. θεραπεόειν, Deservire. Ο. θεώμαι, Aspicio. θηρευτή;, Captator, Ve- θνήσις, Mortalitas. θεραπεύομαι, Medicor. θεωρήματα, Praecepta. P. nator, Auceps. Ε. θνψχα, Opetit. P. θεράπων, Famulus, Famu- θεωρητικά, Visibilia. Ρ. θηρευτιχός, Venaticus. Ο. θνήσχω, Morior, Oppelus. P. 10«ogijT«l,Spectatores. Ε. θηρεύω, Capto, Venor. E. to. θεράπων υπηρέτη; στξχτιώ- θεωρία, Aspectio.P. Spec- θήρχτρον, Aucupium, Ο. θνητό;, Mortalis, Morτου, Calo. tatio. Ε. Spectaculum. ή-θηρχφιον, Fericula. talis. P. θερεία, iestas. Ρ. Ε. θηράω, Venor. Ο. θοινχται, Vescitur. Ρ. θεξίχι, Vestalia. Ε. θεωρίαι, Spectacula. Ρ. ή'θηριοχτόνον, βοτάνη, San- θοίναι, Dapes, singulare θερίζω, Messo, Meto. Ludi. Ρ. donicum. Ρ. non habet, nisi haec θερίσει, Emetat. Ρ. θεώριον, Spectaculum. θηςιομάχος, Bestiarius. daps, ο daps. Epul«. * δε^ιναλβί, Cerupula. S. δεών, Divum. Ρ. θηρίον, Bestia,^ era, Fera. P. θερινό;, Estibus, iestivus. δεών f άγυιχίων εορτα) ai Ρ. Bellua. S. θοίνη, Epulum, Epulacio. Ο. γινόμεναι εν τοί; όδοίς ύ- θη ίον θχλάσσιον, Ballo. Ρ. θοινητήοιον, Ccenatio. Ο. θερινή τροπή, Solsticium, πό των προσηκόντων τοί; Baltena. S. θοινητιχός, Epulare; silbst. τά δε^ινά, iestiva. Ο. νεκροί;, Compitalia. Ρ. θηρίου μασθός, Uber. Ο. t θέρισίζ, Messio. Ο. δεών βουλή, Numen. Ο. θηρίου όμοιο;, Belluinus. θολερό;, Turbidus. Ο. [θεξίστικός, Messorius. Ο. θεωρίχ, Spectacula, Ludi, Ρ. θόλο;, Testudo. f* τά θεριστικά,messis. Ο. pluraliter tantum decli- θηρία, Besti«. Ρ. θολώδες, Turbulentum, θεριστή;, Messor. natur, hi Ludi. θήριο;, Ferinus. O. Turbatum, Limosum. θερισμός, Messis. P. De- θεωριχόν, Lucar. θηριότη;, Bestiarius. θοός, Rapidus. O. frens. P. Messis. S. t θεωρίτχι, Spectatores. Ε. θηριώδη;, Beluus, Effe-tθορυβάζετχι, Tumultuaθερμχίνομχι, Calesco. [θεωρητχίί] rus, Efferus. S. Peco- tur. E. θερμαίνω, Calefacio, Fer- θεωρώ, Aspecto, Cerno, rirms. O. Pecuatus. O. f θοξυβχσθεί;, Turbaius. vefacio. Ο. Respicio, Aspicio, Con- Beluinus. Ο. E. θερμαίνει;, Calfacis. E. spieio, Conspicor, Dis- θηριώδες, Belluile. Ρ. θόρυβο;, Tumultus, Turθερμχίνει, Calfacit. P. picio, Specto. Ε. ήβηρχλαιον. εστί -γένος άργυ- ba, Tumultus. Ρ. Conθερμασία, Calefactio, Ca- θεωρεί, Complectitur. Ρ. ρώματος, Apnades. Ρ, cussio. Ρ. lor. Ε. θεωρείται, Aspicitur. Ρ. [Οηρίχλειον, applares, Du- θορυβοποιοί, Bominatores. θέρμη, Calor, Fervor, Es- θεώρησαν, Aspice. Ρ. Con- Cang.] P. tus, Fervor. S. Calor, spice. Ε. ή'θηρομαχοΰντες, Bestiarii. θορυβοϋμχι, Tumultuo. O. Caliditas. Ο. Θηβαία, Aonia, Dircaea. Ο. θορυβώ, Turbo, Tumulθέρμαι, Lautulffi. O. 0))>o],Theca, Conditorium. θηρώ, Capto. tuo. + θερμηρον, Miliarium. P. O. Vagina. O. Themil- θηρώμαι, Capio, indago, θορυβεί, Perturbat. P. "[θερμια, Lupini. E, la. P. Repositorium. O. as. O. Tumultuatur. P. θερμοδότης, Caldarius. Ε. βήχη δερμάτινη βελών, θηρωροι, Ad limina. Ο. θορυβώδης, Turbidus, Tuθεξμόν, Calda, Calidum, Strautum. Ρ. θησαυρός, Thesaurus. multuosus, Turbulen- Calda. Ρ. θηλάζω, Lacto, Sugo, Lac- θησαυροί, Favissaj. O. tus. θερμός, Cahdus, Callidius. to, as. O. Lacteo. Ο. θησαυροφυλαξ, Thesaura- δοσ»αι, Abjugus. P. P. Sugo, is. O. rius, Thesauri custos. θούριος, Impetosus. E. θερμός, Fupinus. P. Fer- θηλάζεις, Sugis. Ρ. θησαυροφυλάκιον, JErari- θράκες, Edones. P. Bavldus - θηλάζει, Sugit. P. um. lasce Ρ θέρμοι, Lupim. _ θηλάζειν, Mammare. Ο. θήσω, Ponam. θραχιχόν ξίφος έπιχχμνες, βερμοσποδια, Calda cmis. θηλάζων, Lactans. Ε. θιγγάνω, Tango, Tango Sica Ρ θερμότης,^calor. S. βήλεια άλώπηξ, Volpicula. Ρ. θρχχιχόνοπλον, Parma. Ρ. * θερμοφορον, Cucuma. Ε. θηλειχ, Femina. Ρ δ, γγον ών, Tango. Ε. θοχσέω;, Audacter. Ο. M m a ί '! r, i Papilla ' ^ Adti»g «άσο 5) Audacia, Ferociθερομαι Caleo. Ο. Ruma, Mamilla, Ruma. θίδραξ, Lactuca. E. tas. 0 P Mamma?Fs' tas p S S P ffp S ' ξ' Papllla TactuS ' Tactus Ρ θξχσύς, Temerarius, Fe- «v ρ ρ τ> > Λ Ρ :,, Ictus Ρ Contagium. rox, Proverbus. P Auδηλη αρχαία, Rumis. Ρ. S. Tactus. S. dax Ρ 6εσδα», Deducere. Ρ δ^ν Rumam, Mam- θιοτης, Socrus. Ρ. θρασύτης, Ferocia Fero αεσις, anus, rosicio, Fo- mani Ρ. βλάσμα, hic Famex, Pa- citas. S ^ ^ W O. Ε ' Ubera ' P Palli " a J r? Ρ" Ccnfraoio. PoMtus, f Ο t U»., Antillare. Ρ. ΎΐΖΓρ. ^ fe fci, Ρ βίσ/wsfri);, Legislator. ί,χ,α i.y^w», Sublo- Con lul!s. Ρ. + 7 e t j l s P.

4 ΕΑΕ. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 [θρεπτός, Du-Cang.] ata. Ε. P. Suffimentum. Ο. θυσία Ιερέων, Colla. P. θρέμμα, Pecus. ό θρόνος, Sedile. Ρ. θυμίασις, Suffio. Ρ. Suffi- θυσία. 'εκτός κριού χαι ταύβρεμμάτων μάνδξαι, Cau- θρόνο ι, Tensae. Ρ. Sedi- tus subst. Ο. ρου, Solitaurilia. Ρ. f x lia. Ε. θυμιάσεις, Supsitae. Ρ. t θυσιαστομιαν, Hostia. Ρ. f θρεπτάριον, Vemaculus. θρόνος βασιλικός, Solium. θυμιατήριον, Turribulum, [θυσίας τόμιον, Scalig.] ρ. ' θρόνος ηγεμονικός, Curulus. Acerra. Virgil. lib. 5. θυσίαι ύπαίθριον γινόμενον, θρέπτειρα, Altrix, Alma. θξοΰς, Rumor, Rumor. Ρ. farre pio et plena Danuum. P. ρ θροούμαι, Expavesco, supplex veneratur acer- θυσίαι, Damiurn. P. θρεττήξία, Alimentum. Ρ. θρυαλλις, Flumus. ra. Turibulum. P. Turi- θυσία, απαρχών οίνου, Calθρεπτός, Alumnus, Nutri- -[θρυλήτης, Rumigerulus. bulutn. O. car. P. cius Alumnus. P. +S? ux»jt^,rumigerulus.p. t θυμ,αίνω, Suffio, Adolo. θυσιαστηξίον, Altanum, βρηνέω, Lamentor. Ο. θρυλλέω, Jactito. Ο. θυμιάομαι, Fumigo. Ο. Sacrarium, Sacranum. f βρηνήσιμος, Flebilis. βρυλλοΰσιν, Dictitant. Ρ. βυμ,κός, Animosus, Furi- Ρ t θρηνητής, Lugubiis, La- θρύλλον ποιούντες η ταρα- bundus. θυσιάζω, Sacrifico. mentator, Lamentator. χήν, Bominatores. Ρ. θυμιώ, Suffio. Ρ. θυσιάζει, Immulatur. Ρ. Ρ. θξύλλος, Rumusculus. Ο. θυμός, οργή, lra, Indig- θύσιμος, Jnmolaticius. θρηνητικός, Lamentarius. θρύλος, Rumor, Rumor. Ρ. nacio. θύτης, Inmolator, Popa, ο. θρυλώ, Rumigero, Vulgo. θυμός, Animus. Ρ. Excan- Popa. Ρ. Haruspex. Ρ. "[θρψοπο,ός, Luctificus. θρυλλεί, Tumultuatur. Ρ. descentia. Ο. Furor. Ε. Popinanus. Ε. Popax. θρήνος, Lamentum, Luc- θρύον, ή βοτάνη, Ulva. θύμον, βοτάνη, Thumum. Ρ. Aruspex. Ρ. tus, Lamentacio, Me- θρύον, ο έστι δένδρον, Alnus. θυμούμαι, Animesco, l-θύω, Sacnbco, Inmolo, ror. Ρ. Lamentatio. Ρ. Ρ. rasco. Macto, Sacrifico. O.Im- Lessus. Ο. θρύπτομαι, θυμώδης, Animosus. O. molo. P. θρήνος, Ploratio. Ε. θυγάτηρ, Filia, Nata. θύμωσις, Animositas. Ο. θωπεία, Blandicies, Blanθρήνοις, Plangoribus. Ρ θυγάτηρ γνήσια, Gnata, θυννάζω, Lancino. Ο. dimentum, Adulatus. S. θρηνώ, Lugeo, Plango, La- Nata, Filia. P. Gnata. θύνος, Ιχθύς, Sarda, thyn- Palpum. O. mento. P. nas. Ε. θώκος, Sedes. O. θρηνεί, Meret. Ρ. + θυγατρίδης, Neptis, Fi- θυσκόπος, Aruspex, Pa- θωπεύω, Ambio, Adsecto, ή θρηνούσα, Praefica. Ο. Jiaster. riolus. P. Blandio. θρηνώδης, Luctuosus. Ο. θυγατριδή, Neptis. Ρ. θύρα, Ostium, Ostium.P. θωπεύει, Focilat. P. - θρηνωδός επ έκφοράν,- Prae- θύει, Mactat. Ρ. Fores, Janua. Ο. θώραξ, τό στήθος, Peitus. fica. Ρ. θύελλα, Turbo, Procella, θύρα, ιερού, Fores, singu- θώραξ, Lorica, Lonca. Ρ. θρησκεία, Supersticium, Turbo. S.Tempestas.F^. Jare non habet, Fores. θωρακίζω, Lorico. Religio, Ritus, Super- θυέλλγ, Turbine. Ρ. P. Valvae. O. + θωρακ)ς, Eorica. E. stitio. P. Religio. Ρ. θύελλαι, Turbines. Ε. θύρας μοχλός, Sera. θωρακοποιός,^ Loncarius, θρησκεία!, Cerimoniae, f θυελλώδης, Tempestuo- θύρας διπιωτας, Valvae, per Lucarius. E. sinwulare non habet. sus. O. v. vocalem si scribantur, θωρακοφόρος, Loricifer. θρησκευόμενη, Habita. θυΐα, Murtarium, Multa- significant. Ρ. θώρηξον, Adpectora. P. θρησκευτής, Religiosus, rium. Ε. θύρας ιερού, Valvffi, per ν. θώς, Cervarius. O. Lupus Curator. Ρ. θύινον, vocalem si scribantur, cervalis. E. βρησκευτα), Cultores. Ρ. θυ,νον, Citreum. P. significant. Ρ. θώψ, Ambiciosus, Blanθρησχεύω, Colo, Veneror. + θυλαχόβολον, Verrutum. θύρας ιππικού, Valvae, per dus, Palpo, onis. O. Ρ. P. v. vocalem si scribantur, θρήσσα, Sardina. Ρ. θύλακος, Follis, Crumina. significant. P. θριαμβεύω, Triumpbo. P. ldem. S. θυραίος θεός, Jainis. Ρ. I θρίαμβος, Tnumphus, Tri- θύλακος καμίνου, Follex. Ρ. θυρεός, Parma, Clipeum, umphus. Ρ. θυλάκιον, Culliculuni. Fol- Sctiluin, Scutum. Ρ.'Ίαμα, Remediuni, Saniό βριγγός, Maceries. S. lis. S. Folles. S. Scutum. S. Glypeus. S. tas, Remedium. P. θριγγός, Maceria. S. Ma- θυλάκιον οσπρίου, ήγουν λο- θυρεπανοίχτης, Effractor, ιαμας, Juridicus.E. ceries. Ρ. Maceria. Ε. βός, Silica. Effractorius. Ρ. Aper- ϊάομαι,. Sano, nas. Ο. t θριδάκια, Lactucae. Ε. θύμα, Hostia, Victima. ttdarius. Ρ. Derectarius. ϊάται, IMedetur. Ρ. θξίδαξ, Lactuca, Lactuca. θύμα, Hostia. Ρ. Victima. Ρ. ίάπυξ άνεμος, Clores. Ρ. Ρ. Ρ. Sacrificium. Ε. flupstravoixt«i,effractores. Gircius. Ο. Appulus. Ε. θρίναξ, δ»' ου το άγυρον χω- θυμάτιον, Ηostiola. Ρ. ίασαι, Sana. ξίζουσιν άπο των καρπών, θύμβρα, βοτάνη, θυρία, Foricula. Ο. ιάσιμος, Sanabihs. Vannus, Vannulus, Pal- θύμβρα, Cunela. Ρ. Sa- θυρίδιον, Ostiolum, Fenes- ίάσιμον, Medicamentum. mula. P. Ventilabrum. tureia. P. Saturia. E. trella. Ο. P. Medibile, icabile. O. O. Flabrum. O. Thymbra, sive Conila, θυρ)ς, Fenestra, Fenestra. Ίασις, Remediuin. S, f θξίνακίδιον, Fiabellurn. sive Satureia. Ρ. Ρ. ιατρεία, Medela. O. θρ)ξ, Villus. O. Pilus. Ε. ή-θύμβξΐς, Albaia. Ο. θυρωρός, Ostiarius, Jani- ίατρεύω, Medeor. O. θρ)ξ κεφαλής, Capillus ca- θύμβρον, Cunila. S. tor. Ο. ιατρική, Medicina, Medipitis, Capilbis. S. f θύμβρος, είδος βοτάνης, θυρωρό), Atrici. Ο. cina, mentum. Ο. θρίξ ούλη, Cicinus capilli. Cunilium. Ρ. θυρώματα, Postes. Ρ. ϊατρ,κον, Medicinacukim, θριξ σώματος, hic Pilus, θυμέλη, Scena, Pulpitus, + θυσανοράπτης, Limbora- Medicinale. Ο. Pilus. Ρ. et Plateus. Ρ. Pulpi- rius. Ο. 'ιατρός, Medicus, Mediθρ)ξ συός, Seta. tum. P. Pulpitum. S. θυσεια, Agonalia, et Ago- cus. P. θρίσσα, Sardina. Ε. θυμέλη πλοίου, Pluteum.P. naria. Ρ. Υιάχινος, Micns. Ε. θξίσσαι, Alose. Ο. θυμελική, Pluteus. S. θυσία, Hostia, Victima,Ιβηρία, Hispania. θρόμβος, G^rumus, Ο. θυμελικός, Scenicus, His- Sacrificium, Inniolacio, Ιγδα, Mortariuni. Ο. θρόμβος αίματος, Blattia.P. trio. Sacrificium. Ρ. Arniitia. ίγδη, Pila. O. θρόμβος αίματος των κογχυ- θυμηρες, Libitum. Ρ. Impetralus. Ρ. Attu- t Ίγ^ί, Mortarium. Ο. λίων, Blattela. Ρ. θυμήρες, Voluptabile. Ο. ratio. Ρ. sanctum. Ε. -[ίγδις, Mortarium. Ρ. θρόνος, Sedis, Tensa. Ρ. θυμήρης, Sector. Ρ. θυσία έγκύμονος βοός, For- Mortarium. S. Solium. Ο. Solla arcu- θυμίαμα, Iucensum, Tus. ba. Ρ. ίγνύα, Poples. O.

5 92 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛ Ι Ι. ίγνύαι, Suffragines. Ρ. ιερά ζεύγη, Thens. Ο. Ιίρωμα, Simulacrum. Ε. "ιχτψς, Aurugo. Ρ Ίγνύς, τόύπότό γόνυ μέρος, Ιερά ήμέρα, Festus dies. ιερωνόμος, Victimarius. Ο. ιχτερος, Aurogc, Morbue Suffrages, Poples. O. ιερά νόσος, Sacer morbus, Ιερωσύνη, Sacerdocium, regius. P. Kegius mor- 'Λιχ%, I cedus. Morbus sonticus, Mor- Sacerdotium. O. Sacn- bus. O. Aurigo. w. *ΖΪ«ζα, Solito. bus comicialis, Sonticus monium. Ε. ικτινβοα, J ugit. i. isji, Peculiaris, Spe- morbus. Ρ. ίερώτατο;, Sacratissimus, + ixtmvo^ Mdvinus. (J. cialis. ίερακα, S<TT» δε όρνεον μετά- Sanctissimus. Ρ. /κτ.νο; Milvus. IS.x«f, Specialiter. /3λ 0ε ( ν,,? τη? *κυ'λλ ; τη; Origmahs, ln- «r^, Mdvus Ρ Ίδιος, Pioprius, Suus, νήσου Μεγαρέων, Circum. digena. ^aiervaiun. vi. Suus. Ρ. P. 'Hfdf, Colum. Furmat.mO.»»of, Peculiaris. Ο. Ίέραξ, Accipiter, Acci- imh, Directum. Ρ.»λ«ο;, Fropitius. L.. ό τά "ίδια λάθρα χαταφα- piter. Ρ. Acceptor. Ρ. Ίθυντής, Rector. Ιλαρα, i.eta. γουν, Nebulo. Ρ. ιεραρχικός, Pontificus. Ο. ϊύυντηριον, Regimen, Re- ιλαρια, Let.cia, Laetitia. TJ Ιδία προθέσει, Suis de- Pontilicalis. Ο. girnen. Ρ., sidenis. Ρ. ίε ατ»κο;, Fanaticus. Ρ. Ιθύνω, Dingo. 1-etus. TJ Ιδία ωφελεία, Suis desi- ίερατ.κά β«(3λ/«, Iudigita- 7κ«ν3;, Sufficiens, Ido- JAago;, Hilans. L. tiiladeriis. P. raenta. P. neus, Solers. O. rus. L. ϊδ/w ίανάτα», Fatali sorte. + Ίεξχτία, Sacerdocium. ixavo), Idonei. P. t ίλαροποιω, l.etihco. Ε. ' Ιέρεια, Camilla. P. Sacer- Ικανή, Idonea. Ρ. Ιλασχομαι, Propicior, ra ίδίω κέρδει, Suis desi- dos. P. ixavbv, Sat, Idoneum. P. Pjacor, Propitio. Ό. deriis. Ρ. ιερείον, Hostia. P. Aglo- ixavov τω πλήθει, Abquan- ιλασχεται, Placat. Ρ. 'ιδιογνώμων, Morigerator. mia. Ρ. Victima. Ο., tum. Ρ. ιλάσχω, Paco. Ο. ιδιόκτητος, Peculiaris, ιερεύς, Sacerdos, Sacer- ίκανόν εστί, Satis est. ίλασμός, Placacio, Εχο- Privatus, Peculiaris. Ρ. dos. Ρ. Pontifex. Ρ. ικανά, Idonea. Ρ. αο. "ίδιον, Peculium. Ρ. Pro- ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- ίκανοδοσία, Satisdacio. ίλαστήριον, Propitiabde. priuni. Ε. Suum. Ε. ραπεύων, Salius. Ρ. Stipulatio. Ρ. Vadimo- Ο. t 'ιδιοπαθεί, Intercipit. Ρ. 'ιερεύς ό τά διοπετή όπλα θε- nium. Ρ. 'ίλεως, Propicius. t ίδιοποιήμασιν, Usurpa- ραπεύων, Salior. Ρ. + ΐκανοδότης, Satisdator, 'ίλεως, Propitius. Ο. tioni. Ρ. ιερεύς χαίσαξος, Flamini- Satisdator. Ρ. "Μ, Turma. Ο. 'ιδιοποιούμαι, Usurpo. cus, Salius, Flamen. "f ικανοποιώ, Satisfacio. Ο. Ίλιγξ, Turbo. Ρ. Yertiϊδιοποιείται, Usurpat. Ρ. ιερεύς επι σπονδών ειρήνης, ίκανώς, Abunde, Satis, ^go. Ο. τον ίδιοποιήσασθαι, Usur- Fecialis. Abundeque. Ρ. Abur.- 'ίλιγξ ύδατος, Vertex. Ρ. pare. Ρ. Ιερέως είδος, Dialis, Salius. de. Ρ. 'ιλικοποξ, Clavarius. Ε. ίδιοπράγμων, Sui negocii, ιερείς, Flamines. Ρ. Αη- ίκανώτερον, Sacius. [ήλο κόπο ς.] Suas res agens, Sui ne- tistites. Ρ. ιχανώτατος, Ditissimus.P. <λι;, Volumen. E. gotii. Ρ. ίερ'ια, Sacerdos. ικεας τυχών, Veredo. Ρ. 'Ιλλυριός, Bardes. Ρ. ιδιότητα, Privata. Ρ. ΐερίον, Victima, Sacrum. [ε'ικάίος, τυχών, Vulc.] 'Ιλλυριοί δούλοι, ol και άγωίδιότροπος, Morigerator. Ιερόδουλος, Hierodolus. 'Ικεσία, Deprecacio, Ora- νισάμενοι ύπέρτής'ιταλίας, t ιδιόχρωμα, Nativa. Ρ. Fanaticus. Ρ. cio, Precacio, Prex, κατά Κίννου χα) Μάριου t ίδιόχροον, Nativum. t ιεροθήχη, Sacrarium. Ρ. Deprecatio. Ρ. Prex, στρατευσάμενοι, χα) έχ 'ιδίως, Proprie. t ίερόληπτος, Fanaticus. precis. S. τούτου τυραννήσαι κατά ιδιώτης, ό κοινός, Privatus, ιερομηνία, Sacrimensis. ικεσία), Preces. Ρ. των δεσποτών, τούτους Σερ- Paganus, Plebeius, Lai- ίερομηνίαι, Festivi ludi. Ε. ίχεσ'ιαις, Suppliciis. Ρ. τώριος δόλω + περικυκλεύcus. Ο. ίερομνήμων, Flamen. Ρ. ίχεσίαν προσφέρω, Allego. <rac αναιρεί, Bardei. Ρ. ιδιώτης,,ό μή νοήμων, Rus- Pontifex. Ρ. ίχετης, Precator, Supplex. 'Ιλύς, hic Limus, plurale ticus, Rudis. iepov, Sacrum, Templum, ικετηρία, Oracio, Preca- non habet, Limus. P. Ίδο), hae Idus, singulare Sacrosanctum. P. Sa- cio, Supplicium. Limus. S. nonhabet. crum. P. Fanum. Ρ. ικετεύω, Supplico, Precor. ιλύς ποταμία, Limus. Ε. 'ΙδιωτΙα, Rustidtas. Templum. Ρ. Solox. Ρ. ικετεύω μετά δακρύων, Ιη- 'ιλυώδης, Limosus. ιδιωτικά, Privata. Ρ. Sacelum. Ο. ploro. Ιμάντα, Corrigiam. Ρ. ίδιωτισμός, Tirocinium. Ρ. Ιερόν Πανός, Lupercal. ικετεύω, Precor. Ρ. Snp- Ίμαντόπους, Loripes. Rudimentum. Ρ. ιερόν τό εν άλσει, Fanum. plico. Ο. ΑΙμάντωμα, Lorarnentuiri. ίδνα, Tubera terrae. Ρ, ιερόν όστούν, Coxendix, Ικετεύει, Precatur.P.Pre- ίμάντωσις, Loraiuentum. [υδι/α.] maspina, Spina. Ρ. catur. Ρ. Deprecatur.P. Ρ.»δοτα, Dedicta. Ρ. ίεροποής, Sacrificulus. Ο. ίχετεύουσιν, Precantur. Ρ. ίμάς, Habena, Lorus,Cor- 'Ιδού, Εη, Viden, Ecce. Ιερός, Sanctus, Sacer, Au- Ικετεύοντες, Deprecantes. rigia, hoc Lorum. Aspice. Ρ. Εη. P. gustus. P. Sacer. Ρ. Ρ. β ίμάς, Lorum. P. ιδού, Ecce. P. Eccire. Ρ. ιερός τόπος περιχεκλεισμέ- f ικετευτικό;, Precarius. 'ιμάς Ίππων, Antilena. Ρ. Ebor. Ρ. νος, Puteale. ίκμάζω, Humeo, mesco. ίμάς ό εχ τον εφιππίου η ΐδου ΙκεΤνον, Ellum. ίεροσαλπιγκτής, Liticen.P. Ο. σίγματος ΰπό την ούράν 'ιδρυμένα, Collocata. Ρ. ϊεροσχόπος, Haruspex. Ρ. Ίκμάς, Umor, humor. Ρ. ερόμενον, Po Ίδρυσις, Locacio. Ιεροσχόποι, Extispices.Ο. Uligo. Ο. Ιμάτια, Res. Ρ. ή-ίδρυσμα, Delubrum. Ιεροσυλία, Sacrilegium. ίκμασία, Uligo, Umor. Ιμάτιο ν, Vestimentum, ιδρύω, Loco, Conloco. ιερόσυλος, Sacrilegus, Sa- 'ικνούμενον, Sequens. Ρ, Velamen. Ρ. Vestis Ο. JSgow, Sudo. Ο. crilegus. Ρ. f IxpH»w, Tigillus. O. Toga. O. Abolla, Toga. Ιδ ξ ω, budo. ίεροσυλώ, Sacrilego. Ίκρίον, Tabulum, Tignus. P. ίδρως, Sudor. Ιερουργία, Sacrificinm. Ρ. Ο. Ιμάτιον κάτω έχον πορφύραν, ή- ιδρωτηριον, Sudatonum. Ιερουργός, Inmolator. '/κρ.'α, Pergula, Pergula. Ruminum. Ρ.»δίο», Gnarus. Ρ. Ιερουργώ, Sacrifico. Ρ. ιμάτια, Vestimenta. Ρ. Ιερα, Sacra bacra. Ρ. ιερουργεί, Sacrificat. Ρ. Ίκταρα, Albula. Ε. Ιματίου σίπα, Pemicula. bancta V. hxu Ό. ιερού φραγμός, Puleale. 'Ικτερικός, Auriginosus, Ιματίζω, Vestio. Ο.,ερα αναθήματα, Donana. ιεροφυλαξ, Edituus. Luridus. Ρ. Aurugino- ίματίζειν, Investire. Ο.. \' α, c η «egoco, Sacro, as. Ο. sus. Ρ. Arquatus. Ο. t Ιματ,οθήχη, Vestiavium. ιερά βοτάνη, Sagroina. Ο. «ρ», Consecro. ίκτεριν, Auruginem. Ρ. Ο.

6 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 ιματισμό?,vestis,vestis.p. ίππάριον, Equileus, Equu- ΐππόστασ1?, Stabulum. Ε. ισοτιμία, iequitas, pietas. f ιματοποιία, Vestificium. lus. O. Equile. E. O. ίματοφύλαξ, Vestiarius. Ίππαρχος, Magister equi- ϊππόται, Equites. Ε. Ισότιμος, Gondignus, ieίματοφυλάχιον, Vestiari- tum. Ε. 7ππουρος,ίχβύς,αίή3,ΘΙίχ. qualis. Ε. um. ιππασία, Equitacio. Ρ. 'urάχρονος, Equevus, Μ- ίνα, Ut. ίπναστής, Aura exsolita- ΐπποφόρβιον, Equitium. O. quajvus. P. * ιναγαφε * Inventariurn. rius. Ρ. Ιπποφορβός, Equarius, Ε- + ίσοψισται, TEstimatores. S. ιππαστί)ς χέλης, Singula- quipastor. Ε. Ίνα γαρ, Ut enim. tor. Ρ. ίπποφορεύς, Tolutarius.O. + ίσοψιστο?, iestimator.e. Ίνα μή, Ne, Quominus. Ρ. Ιππάφεσις, Carceres. Ρ. ίπποφορείς, Gradarii. Ο. ίσόφυχος, Unanimus. Ίνα μόνον, Dummodo. ίππέλαφος, Equicervus. Ο. ίππων, Equile. ίσόφυχον, Animfcruin. Ρ. Ίνα ούτως, Ita ut. ίππεύς, Eques, Equester, Ίππων βουλή, Calebra. Ρ. ίσόω, iequiparo. Ο. Ίνα τί, Ut quid. Eques. Ρ. Ίπωται, Praesatum est. Ε. "ίσταμαι, Sisto. Ίνα ώσπεο, Ita uti. ιππείς, Equites. Ε. Ίπταται, Volat. Ρ. ίστάναι, Stare. Ο. Restagf ίνδικοπλεύστης, Colora- Ιππέων, Equitum. Ρ. "ίπταμαι, Volito, Volo, nare. Ο. tor. Ρ. Ιππέων ταξίαρχοι, Hala- Volo.as.O. ή'ίστεών, Textrinum. TvSoj, Indos. Ε. res. Ρ. *Ιρις, ή έν τω ούρανω, Αχ-"ΐστημι, Sto. ίνες, Fibrae. Ο. Ιππεύω, Equito. cus. 'Ίστημι, σταθμίζω, Expen- Ίνίον, Oecipium, Occi- Ιππηλάτης, Quadrigarius. ίξΐς, βοτάνη, do, Arrigo. Ο. Ροηput. Ο. Occipitium. Ρ. ρ. ιρεων λύτ α, Auxilium. Ρ. dero. Ο. Pulpa. Ο. ίππίατξος, Yeterinarius. Ρ. Τρις, Arcus. Ρ. Plaga. Ρ. Ίστησιν, Sistit. Ρ. + <ν οσασ»α, Portulaca. Ρ. Mulomedicus. Ε. Arcus coeli. Ε. ίστιοδρομώ, Velifico, as.o. Ίξευτής, Aucupator, Au- Ιππικός, Equester. Ο. Ίρις, Arcus. S. Ίστίον, Veluin, Malus naceps, Yiscarius, Aucu- Χππιχω, Equestri. Ρ. ιρις οφθαλμού, Circulus vis. Ε. pium. Ρ. Auceps. Ρ. Ιππικός άνθρωπος, Equi- oculi. Ε. + ιστιοπετής, Velivolus. Aucupator. Ρ. nus, Equester. t ιρτον, Sutile. P. [είρτόν, + ίστιοπετες, Velivolum. ιξευτα), Aucupatores. Ε. Ιππικός τόπος, Circus cir- Vulc. Herald.] Ίστόποδες, Pedes telae, 'ιξευτήριον, Aucupium. censis. Ίσάζω, Equo. Pedestellae. f ίξευμα, Aucupium. ιππική άσπ)ς, Parma. 'ισημερία, Equa dies. Μ- ιστόπους, Teleepes. E. ifeutixo?, Aucupatorius.O. Ιππική παράταξις, Ala. quinoctium. Ρ. Ιστορέω, Viso, as. O. ίξευτικο) κάλαμοι, Ami- ρ. Alze. Ρ. 'ισημερία 'εαρινή, Equinoc- 'Ιστορία, Istoria. tes. Ρ. ιππική στρατιά, Equita- tium vernale. ίστοοίαι, Monimenta, siuίξεόω, Visco, Aucupor. tus. S. ισημερία φθινοπωρινή, Equi- gulare non habet, Moίξεύει, Aucupatur. Ρ. Ιππική τάξις, Turma, Ala, noctium autumnale. numenta. P. ϊξεύουσιν, Aucupantur. Ρ. Turma. S. 'ισημερινός, Equidialis. 'ιστός, Tela. P. Tela. S. ϊξός, Viscum, singulariter Ιππιχόν, Circum. Ρ. ίσημερινόν, /Equidiale. O. Malus masc. O. tantum declinatur : et τό Ίππιχόν, Equitatus. ισήμερος, iequidialis. Ρ. 'Ιστός γυναικείος, Tela. dicitur hic Viscus, Vis- ',ππιχόν τάγμα, Equester. ίσις, Furia. Ε. ιστός πλοίου, Malum, Arcurn. Ρ. Yiscum. S. P. faixo?,erudnae. P. [Gloss. ma navis. P. Viscus, cum. Ο. Ιππιχον στράτευμα, Equi- L. G. ίσιόος.] + i<rrouf>yeiov,textrina. O. Ίξύς, Clunis. tatus. ϊσκια, Lumbi. Ε. ϊσχάς, Oarica. t ίοβάπτης, Violarius. Ο. Ίππος, Equus, Caballus. t ίσκλος, Ansa. Ε. ΐσχάδες, Garicae. E. 'Ιοβόλος, Venenosus, Ve- P. Equus. Ρ. + ίσχλοσώτιον σκεύους, An- Υΐσχεια σομματα, Luranenatus. Ο. Ίπποι, Equi. Ρ. sa. Ρ. [+ ίσκλος, ωτίον baga. Ρ. [ισχύος άμμαίοειδής, Violaceus. Ο. Ίππος άγριος, Equifer. σκεύους, Du-Cang.] τα, Vulc.] ίον, άνθος, Viola, Vaccini- Ίππον δημόσιον, Equum ίσοδυναμέω, iequipolleo. 'ίσχίον, Dossum, Luniba, um, Viola. Ρ. publicum. Ε. Ο. Ciunis. Ρ. Coxa. S. 'ιόν, Sagitta. S. Ίππος δρομζύς, Equus cur- 'ισομερια, Solstitium. S. ίσχίον, ψο'α, * din. Lum- "Iov λευχόν, Ligustrum. rulus. 'ισομοιρία, Exequacio. bus. S. Τον μέλαν, Vaccinium. '^πος θήλεια, Equa. ίσόμοιρος, Particeps. Ε. ισχήα, Lumbi. Ρ. ^ιον ξανθόν, Luteolum. f ίπποβοσχός, Mango. ίσον, iequum. Ρ. Pro ίσχναίνω, Macro, as. Ο. ίονθος, Varius. Ρ. ιππόδρομος, Circus circen- facto. Ρ. ισχνεύω, Hittio. Ε. ιοξ καλχεις, Clox. S. sis, Circus. Ε. ίσον κατά άναλογίαν, Viri-'Ισχνός, Macer, Gracilis, ιός, Venenum. Ο. * Ιπποδρόμια, Circenses. Ρ. lis. Ρ. Tenuis. Ρ. Subtiiis. Ρ. 'ιός έχίδνης, Virus, plurale ΐπποίατρος^ Mulomedicus. f ΐσονύκτιον, Equinoctium, M ηοη babet. ίπποκόμος, Agaso, Equi- iequinoctium. E. Macer, cra, crum. O. 'ιός εχίδνης χα) ζώου άλό- ]io, Aurigator. Ρ. Equi-Τσον ποιώ, Coequo. ισχνούς, Tenues. Ρ. γου, Virus. Ρ. sio. Ρ. Equiso, onis. Ο. + ισόπεδες, Planum. ΐσχνόν, Subtile. Ρ. Exile. Ίός σιδήξου, Ferrngo, Rn- Equitarius. Ε. Caballa- ίσορροπέω, iequivaleo. Ο. Ρ. Gracile. Ο. bellio. Ρ. Ferrugo. Ρ. rius. Ε. ισορροπία, Libramentum. ίσχνότης, Macies. Rubigo. Ο. Ferrugo. S. f ίπποχοσμία, Falera, sin- Ρ. iequitalitas. Ρ. Μ- ίσχύης, Viricula. Ο. 'ιός χαλκού, Erugo, ieru- gulare ηοη habet, Fa- quilibrium. Ο. ίσχυρίζω, Fortifico. Ο. go. Ρ. haec ierugo. S. lerae. Ρ. ισόρροπος, Equilibris. ισχυρογνώμων,pervicax.p. Ίου 'ιού, Heu heu. ψίπποχρήνη, Aganippe.O. ίσος, Equus, Equalis, Par, 'Ισχυρός, Validus, Fortis, Ιουδαίος, Judeus. ^ ίππομάραθρον, Myrsetum. Par. P. Sector. P. Par, Robustus, Validus. P. "Ιουλος, οχνούς των γενείων, Ο. Paris. S. Compar. Ο. Fortis. Ρ. Lanugo, Lanugo. Ρ. f ίππόνικος, Equo vincens. Parilis. O. JEquabilis. ισχυρά, Vivida, Fortis. P. ι'οΰμα., Rubigino. Ο. E. O. Pariter. Ο. 'ισχυρόν, Rigidum. P. Firίπνοποιός, Furnarius. E. f ίππονομεύς, Equarius, E- f ίσοσταθμία, iequilibri- muin. E. Ίπνός, Furnus. quipastor. um. P. f ΐσχυξοποίησις, Confir- ΐπνός, Laterna. Ο. ίπποπήραι, Bulgae. Ο. 'ισότης, Equalitas, Equi- macio, Conroboracio. t ίπνοχαύστης, Furnarius. Ιπποσέλινον, ^piasdmtn. P. tas, Equanientum, ie- ισχυροποιώ,confirmo,οbιπος, Prensuriurii. Ε. ιπποστάσιον, Stabubim, E- quitas. P. iequatnen- firmo, Roboro, Gonro- Ίππάζω, Equito. q«ile, Stabulum. P. tuni. S. boro.

7 g4 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR '» C o n ^ g» r. C " S,ilU, ' Ι " C o n f i r - t * * * nj. Ρ Vitus. P. Sanies. S. χαβαρ/ζω, Mundo ta, P e ^ c P. Ρ Cruor Ο καθαρισμός, Purgacio, Pu- U.., \ TT,.... LV : υ c η rifirario Καθεύδω, Dormio, Ineo ισχύς, Valencia, Virtus, t ίχωριζω, Puro, as. O. nticacio. Fortitudo, Strenuitas, Venenosus, V,ola- + καθαριστής, Putator. Ρ. p Robor, Fortitudo. P. ris" 6. Virulentus. O. κάθαρμα, Μ ^ ^ ^ ^ Virtus. P. Tenor. P. Ίώ, Heus. gamentum η ^ Γ Ρ P ' ίσνύν, Vioorem. Ρ. 7«Jv Eho. Purgamentum. Uoctor. r. Praevalui. 7*v ίώ,' Eho, heus. Ο." ^ Professores. 'ισχύω, Valeo, Prasvaleo, Ίώμαι, Sano, Medico, x^*, Purgamenta. r. 1 Polleo. O. Medeor. J^. kv,. * p Wfe, Valet. P. Pollet. fcofl*^*, Purgac.o, Lus- καθηκει, Oftul i pa > trum, Lustracio, Pun- x«s»ixev, Dermsit. P. i <r«f, Valuisti. Ρ. Κ ficacio, Lustratio. Ρ. Κ^ηπον Officium, Neϊσ ίύοντ4 Valentes. Ρ. θαρμόν ποιεί, Ccmmun- cessitudo. Ρ Ίο-ώ, Equo. t Cabidarius. dat. Ρ. το Καθήκον, Officmm. Ο Ίσω ζυγώ, Equa lance. * κααπτος* Meta. S. καθαροποιώ, Punfico, τωκαθηκοντι, Oftcio. P. ίσως, fe' Ίσου, Pariter, Ε- Καβαλλής μηχανικός, Can- Mundifico. Ο. Devemo. Ο que, Equaliter. therius. Ρ. x«0*f>3s, Sincerus, Mun- Officiosus, Pro- Ίσως, Tanquam. P. For- Κάβος, Congiarium. dus, Purus, Merus, Pu- bue. Ρ sitan. P. Fortasse. Ρ. καγχάζω, Cachimor. O. rus. P. Mundus, Can- καθηλατο, Uesiluit. P. Ίσως, τάχα, Fortasse, For- καγχασμός, Cachinnus.O. didus. P. Putus. Ο. καθόσον, Conhge clasitan. Κάγχελος, Cancellus. καθαρός άρτος, Sdigmeum. vis. Υ'ισωσις, Equacio, Com- f χαγχελόω, Cancello, as. S.> Καθηλω, Lonfigo. paratio. Ε. Ο. [κανκ.] χαθαρότης, Puritas. καθηλωσις, Fixio. 'Ιταλός, Italus. + ^γχλίδες, Cancelli. Ο. κ«0άρ<πον, Piabile. Ο. καθηλωτης, Fictor. 'Ιταλικός, Italicus. [καγχ.] κάβαρσ»;, Repurgacio, περιδεραιον, Eleu- 'Ιταμός, Pervicax, Pro- Κάδος, Situla, Situlus, Si- Ablumentum. S. tberium P. cax, Tetricus, Durus, tula. Ρ. καθαρτής, Purificus. Καθημαι, Sedeo.^ Severus. P. Procax. Ρ. χάδος, μέτρο ν οίνου, Con- καθαρτικός, Lustralis. καθηται, επι βρέφους, be- Truculentus. Ρ. Trux. gium. Ρ. καθαρώς, Sincere, Since- det. Ρ. Sissiat. Ρ. Ρ. Petulans. Ρ. Pervi- κάδος, Situla. S. riter. καθήμενον, Sessile. cax. Ρ. χάδιον, Sitella, Sitellum. Καθ' εαυτόν, In se, secum. Καθήμενος, Sessihs. 'ιταμόν, Truculentum. Ρ. Καθά, Sicuti, Velut. Καθέδρα, Sella, Sessio, καθήμενος, Reses. O. 'Ιτέα, Salix, Salix. P. Sa- f Sterquilinium. Cathedra, Subsellium. Καθημερινός, Cotidianus, lice. Ε. Ο. [κάθαρμα.] καθέδρα άρχοντική, Solium. Diurnus. Cott^anus. ΙτεΊ'νος, Salignus. Ρ. καθαιρεθεν, Depositum. P. S. Sedes. E. Sedile. Ο. P irscuv, Salictum, Salic- Καθαίρεσις ο'ιχοδομήσεως, t καθέδριον, Sedile, Sub- καθημερινόν, Cotidianum. tum. S. Sabcetum. O. Destructio, Demolicio. sellium. P. Diuruum. S. 7τρίον, Iterum, Iteratum. χαθαιρέω, Elverto Ο. καθέζόμαι, Sedeo. καθημερινά, Cotidiana. Ε. + 7τρύί, Virus. [Germ.καθαιρώ, Purgo, mundo, καθε~ιλκεν, Demisit. Ρ. καθ' ήμέραν, Cottidie, Di- Ίτις, Vitis.] as. O. depurgo. O. puto, Destruxit. P. umo. P. Ίτυς, Umbo. O. Antiqua. as. Ο. κοάειργω, Coerceo. Ο. καθηράσαντο, Devovesχαθαιρώ, καταστρέφω, De- Compello, is. Ο. cent. Ρ. [χατήρασαντο.] καθ ίδρυμα, Marinus. Ρ. mundat. Ρ. Deportat. Ρ. tannis. Ρ. Ρ. Pulvinar. Ρ. 'ιχθύος είδος, Atbarna. Ρ. καθαιρίιν, Amputat. Ρ. χαύ'εχαστον ενια^τόν, Quo- Καθιεοώ, Sacro, Dedico, 'ιχθύες, Pisces. Ρ. deducit. Ρ. demolit. Ρ. tannis. Voveo, Consecro. ιχθυόεις, Piscosus. Ο. χαθαίρειν, Purgare. Ρ. καθ' εκάστην ήμέραν, Per καθιερωμένος, Sacrosancιχθυοπώλιον, Piscatorium. χαθαίρεται, Piatur. Ρ. singulos dies. Ρ. tus. t ιχθυοπώλις, Piscaria.O. καθαιρώ ιστόν, Detexo.P. καθεχάστην, Indies. Ο. καθιέρωσις, Sacracio. ϊχθυς φόλυξ, Squama. Καθάλλομαι, Desilio, Ιιι- καθέλχει, Deducit. Ρ. καθιζάνω, Resideo. Ο. 'ιχθυοτροφείον, Piscina,Pis- silio, PrEesulto. Ο. καθ' εν, Singulis. Ρ. cina. Ρ. Vivarium. Ε. καθάλλεται, Desilit. Ρ. καθ' ένα, Singuli. Ρ. Κχθίημι, Deicio, Demit- Ιχθυοτροφεία, Piscinas. Ο. Καθάπαξ, Omnioo, Pror- καθ' ίνα εχαστον, Viritim. to. Ιχθύων ζώγριον, Vivarium. sus. Ρ. καθειμένος, ό στυγνός, De- 'ιχθυώδης, Piscosus, Pis- Καθάπερ, Sicuti, Veluti, καθερομένα, Consacrata. jectus, Summissus, Secos a Ut, Ceu, Quasi, Tan- Ε. [καθιερωμένα.] datus. Ίχνεύμων, Iclvneumo, Ich- quam, Ac veluti. P. f καθέρπειν, Proserpere. καθειμένος, εττί γεπ'ιου, neumon. Ε. Utpote. Ρ. Tanquam. Ρ. Ο. Promissus, promissaque Ίχνευσις, Vestigacio. Atque uti. Ρ. καθερπύζω, Perrepto. O. barba, Virg. in Bucol. ίχνευτής, Vestigator, Sa- καθάπερ, Quasi. Ο. χαθεσταμένα, Instituta. Ρ. Καθίπταμαι, Devolo, CoHgax, Vestigator. Ρ. χαθάπτει, Nectit. P. Xa5es-T^i*aiv,Constant.P. volo, Revolo. O. Ιχνεύω, Vestigo, Hittio. Ε. καθάπτομαι, Taxo. Ο. χαθεστώσαι, Constitutas. Ρ. καθ ίπταται, Devolat. Ρ. ιχνηλατώ, lndago. Καθαρά, Pura, Mera, Pu- Καθεστώς, Sauus, Consti- κάθισις, Sessus. S. Ιχνος, Yestigium, Vesti- ra. P. tutus. Ρ. Κάθισμα, Sedde, Sella. P.

8 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Sessio. Ε. και δή, Atque etiam, Etiχαβιστα, Perducit. P. am. P. Κχβίστημι, Dispono, Or- και δή άρα, Etiamnum. dino, Constituo, Substi- και διά τούτο, Ideoque. tuo. Ο. Firmo, as. Ο. και ε'ι, Etianisi, Etsi. χαβ'ιστησιν, Constituit. Ρ. και ετι δ' uv, Et quidχαθίστωταις, Praificere. Ρ. quid. [καδιο-τώο-αι, Vulc.] και έπι τούτοι;, Insuper Καύοδηγός, Deductor. etiani. χαβοδηγο), Deductores.P. και ετι, Atque. χάβοδος, Descensus, De- και ήδη, Jamque. scensio, Descensus. S. χαιμαβηναι, Dictatum. Ρ. Reditus. Ο. [άναδιδο'μενον και μάβημα, Καθολικός, Racionalis, Salm.] Consularis. Ε. και μάλα, Immo. Ο. χαβολιχόν, Universale. Ο. και μάλισθ' ότε, Cura utiκαδολιχώς, Proprie. Ρ. que. Ρ. το Καθόλον, Universalitas. και μέντοι, Atque ideo, Ο. plane. Ρ. καβόλου, Hautquaquam, και μήν, Atqui, Imo vero. Prorsus, Omnino, Pe- Καιν'ιζω, Novo. nitus, ex toto. P. Om- χαινισμός, Innovacio, Noηϊηο. P. vacio, Novatio. P. Καβ' ομάδα, Per univer- f χαινιστής, Innovator. sitatem. Καινός, Novus. χαθοράω, Despecto, as. καινόν, Novuni. P. O. Despicio. Ο. καινοποιο?, Novator. Καθορώ, Perspicio, Aspi- καινοποιώ, Novo. cio, Despicio. χαινοποιεί, Refecit. P. χαθορά, Despicit. P.Con- καινοτομώ, Innovo. spicit. P. Attendit. Ρ. καινοτομία, Novacio, lnχαβόρα, Dispice. P. novacio. καθορών, Dispiciens. Ρ. καινότης, Novitas. Καθοσιώ, Dedico, Devo- f καινοφωνία, Vocum 110- κακολογέω, Maledico. O. Κακολόγος, Vituperator, χαλαμίνβη, Nepita. P. veo, Voveo. vitas. Maleloquax, Maledicus. t καλάμινβος, Nepeta. χαβοσιοί, Dedicat.P. De- και νϋν, Etianinum. Ο. κακολογία, Maledictio, f καλαμοβήκη, Pennariumvovet. Ρ. Και ομοίως, Itemque. Vituperacio, Obtrectacio, Convicium. E. κάλαμος, Harundo, arun- O. χαβοσίωσις, Devocio, Di- Καίομαι, Ardeo, Conflacacio, Majestas, Dica- gro, Recremo, Flagrum. κακολογώ, Obtrecto. do. P. Tessera. P. cicuta. S. calamus. S. ha- tio. P. Devotio. Ρ. P. Ί* Κακόμορφος, Deformis. χαθοσιώσεως έγκλημα, καίεται, Ardet. Ρ. Li- f κακομορφία, Deformitas, Deformatio. P. κάλαμος, δι' ού γράφομεν, rundo. S. culmus. O. Majestatis crimen. P. quescit. P. [καθοσιότης, Defunctio. Ρ. καιόμενοι, Ardentes. P. Καχόνοια, Mala consciencia. Canna. καβ' όσον, Eatenus. G. χαιόμενα, Ardentia.P. κάλαμος, αυλός ποιμενικός, χαβ' όσον αν, Quoadusque. Α'αι οϋδέπω ετι, Neque ad-χαχόνους, Malivolus. Cicuta. Ο. liuc. Καχοπάθεια, Vexacio, Labor. f κάλαμον, Galamuiu. Ε. καλάμιον, hoc Arundine- Κάβυγρος, Humidus. κα/περ, Quanquam. Ρ. Καβ' ύπερβολήν, Supra Και προς, Adque. χαχοπαβής, Laboriosus. P. tum. nioduni, Super modum. Α'αι f προστανώς, Debusi χακοπαβώ, Vexor. καλαμών, Harundinetum. χαβ' ύπερβολήν έπιβυμώ, deque. Ρ. [και προφανώς, χαχοπαθεί, Carpitur. P. S. Arundinetum. Ο. Gestio. desusdeque, Dti-Cang.] Κακοποιός, Malificus. καλάνδαι,-calenda?, singulare Καθυφαίνω, Detexo. καίριος, Tempestivus. Ο. καχοποιί'α, Malificencia, non habet. Καθύφεσις, Prajvaricacio. καίριον, Tempestivum. Malificium, Astutia. P. καλαπόδιον, Forma caligaris. f χαθυφέτης, Praevaricator. καιρός, Tempus, Tempus. Ιίακοπράγμων, Litigiosus, E. χαθυφ'ιημι, Praevarico. Ρ. Tempestas. Ο. Ocχαβυφίημι Calunmiator, Calumni- καλάπους, Norma. P. τοΰ ύπευούνου, casio. Ο. ator. Forma. P. Pravaricor reo. Ρ. καίσαρ, Caesar. κακοτραγμοσύνη, Calumnia. καλαυροψ, ποιμενική ράβδος, Καθώς, Piout, Velut, Si- Κα) τότε, κα) τότε ετι, Ε- Pedum. cut, Prout. Ρ. tiam tuni. κακός, Malus, Malus. P. χαλαύροψ, Lituus. Ρ. Καθ ωσιν) μένος, Devotus, καί τηνικαϋτα, Etiam tum. κακο'ρραφία, Sutela. O. καλαυρωψ, Pedum. S. Devotus. Ρ. Dicatus, και τι, Quidve. κακοσμία, Elubies. καλέ», Voco, as. Ο. Devotus. S. καίτοι, Atqui. Ρ. Quamχαθωσ χάκοσμος, Spurcus, Ellu- καλεί, Vocat. Ρ. Cla- καμένη, Devota. Ρ. vis, Quamquam. Ο. atus. mat. Ρ. Invitat. Ρ. χαθωσιωμένον, Dedicatum. χα) τυραννικώς, Ac regie. -[κακοσύμβ ούλος, Malesuada. καλέσαι, Ercessere. Ρ. Ρ. Sacrosauctum. Ρ. Ρ. καλή έλπ)ς εν νεωτέρω, Ιη- χαθωσιώσεως 'έγκλημα, Ma- Καίω, Cremo, Flagro, κακοτεχνία, Mala ars. doles. Ρ. jestalis crimen. Ε. Uro, Ustulo. Ο. κακο'τεχνοί, Mala arte. καλή πίστει, Bona fide. S. χαθωσιώτατος, Devotissi- καίει, Urit. Ρ. κακότης, Malicies, plurale καλιά, hic Nidus, bic Nidus. mus. Ρ. Κακεντρεχής, Malugino- non habet. S. Kai, Ac, Atque, Etiam, sus, Maliginosus. P. κακότροπος, Male moratiis, κάλιο?, άγροίκου οίκος, Ca- Et, Que, Et. Ρ. κακγ πίστει, Mala fide. E. Mali moris. sa, Tugurium. και άρα, Etiamnum. Καχήγορος, Vituperator, κακουβαι, Unioties. Ε. [μο- καλιάν ποι», Nidifico. xa) γαρ, Etenim. Maledicus, Maleloquax. χα) δή έπιπολύ, Ac diu. Ρ. χακηγοξία, Vituperacio. χαχηγορώ, Vitupero. f κάκησις, Taedium. P. * κακβες* Catha. S. Κακία, Malignitas, Malicia, Vitiositas. P. Malitia. P. Vitiositas, Vitium. O. Malitas. E. κακι'αι, Nequitiae. P. κάκιστος, Pessimus, Pessimus. P. κακλει?, Jugulum. S. [κατακλει'ί ] κακόβιος, Gestio. Ρ. Κακόβουλος, Malignus, Malivolosus. καχοβουλία, Mala cogitacio. sanus. Calamitosus. χάχωσις, Κακοδαίμων, κακοδαιμονία, Calamitas. Κακοεργος, Maleficus. Καχοήβης, Malignus, Maliciosus, Malignus. P. κακοήθεια, Malivolencia, κάλαβος, Eiscella, QualilS, Malignitas, Cavillatio. Quasillus. P. Quallus. P. κακοηβεύομαι, Malignor. O. t καλάβωσις, Laquear, Αακο3ελη5,Μ3ΐϊνο1υ8,Μ3- lignus. Lacunar, t καλαμάριον, Atramentarium, t κακοβελία, Malivolencia. Atramentarium. P. t καχοβέλεια, Obtrectatio. P. Malivolentia. P. νο'κοκκα, Du-Cang.] χαχοϋμαι, Adfecto. χακουργία, Maleficentia. Ο. Stellionatus. Ε. κακούργος, Maleficus, Stellionatus, Maleficus. P. Facinorosus. O. κακούργοι, Fraudatores. E. κακουργώ, Malefacio. ή-χακοφημίζω, Inclamo. E. χακόφημος, Famosus. t κακοφημία, Famositas. καχχάζω, χαχόω, Affligo. Ο. κακώς, Male, Perperam. Ο. κακώς διακείμενος, Male Adfectacio, Adflictacio. καλαγαβός, Benignus. P. [καλοκάγαβός, Vulc.] χαλαβίσχος, Quasillus. O. καλάμη, Stiptdum, Stipula, Culmus, Stipula. P. Seditio. P. Spica. P. Culmus. P. Avena. P. κάλιξ, Caliga. χαλλάίνον, Venetum.

9 G6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΛ t χαλλάϊοί, Venetianus. ρ ^ ^, ^ Κ f χαλλίγονος, Pulchnge- καλ^αι, Mappalia. r. T^P > 1 Taberna, Cauponiutn, «W *», **** «SWi^. Xibrarius. ^ Magalia, ^ «* «- «*«> terezafca* *«λλι.*ί. Lito,ae.O. χαλλιερά, Victimo. rium. Κάλυκα, Velum, VelafVa"o inis Ο frago uiis. U. καπηλιχή, Cauponaria. Ο. p Ο καλλίνχο,, Invictissimus. men, Velamerf. P. Teg,- Erucas. P. P. Victoriosus. O. Pul- mentum. P. «Hff, hic Campus. S. χαπηλιδ Cooonicl" Ρ chritudine vincens. Ε. κάλλιστος, Optimus. χαλυμμάτριον, O. Tegillum. «p^f, Meta. E. ^?p. f, Carcerea. Ε t \ l T + «" J W " ' Atturu ' κάλλιστα, Optime. καλλία» Melior Κάλ 0, Calix, Cohivum. Καρττ^, Ρ. Meta Flexus, hec χα^λοδυτί)?, Oaneo, laκάλλο;, Pulchritudo, De- κάλυ?,δο'δου Co- + K«prp«, Campsa, Α rca ^enianus cor ' nivum Ρ et Arcela.P.[t#«fMrrp*.] x*)njao^gauponanus,l/0- κάλλο* ά. ^, Alnie- καλ^, Impcrs. P. Im- + κάργια, Campsa. E. po, Tabemanus. P. Co- r r brex Ρ f χαμπτξοποιός, Campsa- po et Caupo. P. tes ρ κάλλυντρον, Nitella. Ο. καλο,ττ^ί, Repagula. P. rius. f κ«, Fumar.um. καλλώ», Venusto. O. Ni- Inbricea. P. Imperges. Λάμπτα», Flecto, Flecto. x««>, bumarium. h. tido, as. Ο. P. lambncee. P. O. Curvo, as. Ο. ^ Καπνίζω, Jumo, bumigo, χαλλύνομαι, Niteo. Ο. Καλύπτρα, Tegestas. καμπύλη βακτηρία, και «- Infumo. O καλλωπίζω, Decoro. t παλυπτψάζω, Imbrico. δος σάλπιγγας, Lituus. Ρ. καπνοδοχειον Fumanum. καλλωπίζει, Decorat. Ρ. + χαλυπτηξίζω, Imbrico. Καμπύλο;, Curvus, Un- καπνοδοχη, lnfuraabulum. καλλώπισμα, Ornamen- Ε. cus. - tum. Ο. Comptus, us. καλυπτήριαν, Tectamen- καμπυλον, Curvum. P. f καπνοδοχος, Fumarium. O. tum. Corvum. Ε. E. καλλωπισμό;, Lenocini- + καλύπτης, Imbrix. + καμπυλασαλπισται, Cor- καπνός, Fumus, plurale um, Lenocinium. Ρ. καλύπτω, Velo, Tego, nicines. P. non habet, Fumus. P. καλλωπιστής, Lenocina- Operio, Nubo. O. Co-καμφθείς, Tortus. Ρ. + καπνοϋχος, Tubulus. tor- operio. Ρ. κάμφις, Flexus. χαπνωδη;, Fumosus. καλοβάτης, σχοινοβάτης, καλύπτει, lambricat. Ρ. κάμφις όδού, Flexura, καπξίζω, Subo, as. Ο. Funarubulus. Operit. Ρ. Velat. Ρ. Amfractus. t καπ ξ ινος, Apnnus. Ο. καλοβάται, Funambuli. καλύπτειν, Operire. Ε. Καν, Saltem, Saltem. Ρ. + Καπξίολος, το έρεισμα της ρ. Καλώ, Cito, Voco. Quamvis, Quauiquam. στέγης, t urcilla. t χαλοβουλία, Bona cogi- καλώδιον, Funiculus. O. O. Tametsi. Ο. Κάπρος, Verris, Verris. P. tacio. Καλώ;, Bene, Bene. Ρ. + κανάλ^, Cloaca. Ructum. P. Aper. O. t χαλοθελής, Benivolus, Recte. O. Affabre. Ε. + χαναλίσχο;, Cloax. χαπρώ, Pruno. Benignus. χαλώ; πράττω, Beneiacio. χαναχήπους, Sonipes. Ο. χαπρα, Sunt. Ρ. f χαλοβελία, Benivolencia. Ο. Καν γούν, Saltem. t χάπρον, Capsa. Ε. κάλοι πλοίου, Rudeutes. κάλω;, Funis. Ο. κανδήλα, Cicendela. t κάπτρον φόξου, Capsaχαλοίη, Invitet. Ρ. κάμαξ, Rutica, Pertica, χανβαρ);, CaDtbaris. Ε. riurn. Ε. χαλοχάγαβία, Benignitas, Pertica. Ρ. Sudes. Ο. χάνβαρο;, Scarabius, Sca- χάπυξον, Crustum. Benignitas. S. Longurius. Ο. Fuscina. bro, Scarabeus. P. As- χαπυρίον, Cruslulum, χαλακάγαβ'ια, Benivolen- P. cra. S. Scarabaius. E. Crustula. S. tia. Ρ. χαμάξα, Testudo, Fornix, χανύήλιον, Clitella, Clite- f Κάπων, Gallus castratus. χαλον, Detium. P. Amoe- Arcus.Testudo. P.For- lia. P. Semuncia. P. Se- Κάξαβος, ίχβύς, Lucusta, num. O. Honestas, um. nex. P. muncia, Clitellas. E. Lucusta. P. Locusta. E. Ο. καμάρια, Cufe. Ρ. χανβήλια, Semuntia. E. Lucusta marina. E. t χαλαπλόχο;, Victor. Ρ. καμαρία, Cufa. Ε. κανβος τροχού, Urus. Καραδοκώ, Exspecto. [ -γ ύσιοπλο'χος: vitor, f καμαρίω, Fornico, as. κανβος όφβαλμού, Canthus, χαραδοχοϋσιν, Aucupao- Germ.] O. Angulus. tur. P. χαλοπόδιον, Forma caliga- καμαρωτός, Arcuatus. Ο. κανβο; οφθαλμού, Angulus. f Καξακάλλιον, Cuculla. ris. Ε. καματηξος, Laboriosus. Ο. Ρ. χάρβασα, Aluta. O. Καλόπους, Forma calcis, κάματος, Eabor. χανθος, Hirquus. Ο. χάξδαμον, Nasturcium, Norma, Norma. S. χαματόω, Delasso. O. xavso), Anguli oculorum. Masturcium. P. ^Naχαλόποδες, Formae. Ε. κάμηλος, Camelus, Came- E. sturcium.p. Κάλος, Bonus, Pulcher. lus. S. Κάνναβι;, Stuppa, Stup- Καρδία, Cor, Cor. P. O. Bellus. Ε. Κάμινος, Caminus, Fur^ pa. Ρ., καρδία δένδρου μαχξά, Arκάλβί παχύς, Cruppa. Ρ. nus, Furnax. + χαναβάξίος, Stupparius. boracia. Ρ. Κάλος, ή σχοινος, Funis, κάμινος, Fornax, Ρ. κανόνες γιρδιακο), και χαρ- f καρδιακός, Cardiacus, Rudens. f καμινοχαύστης, Furna- τουτόμοι, Scapi. Ρ. Coidatus. Ε. κάλοι, Rudentes. Ρ. rius. κανόνες, Clatri. Ρ. f καρδιακός πόνος, Cordb f Καλότροπος, Bonimoris. Καμμύω, Cobibeo, Coni- Κανονίζω, Regulor. vabtudo. Ε. Κάλπη, Urna. veo. Ρ. κανονικώς Regulariter. t καξδιότης, Praecordia. Ρ. f καλπίδιον, Seriola. Ο. χαμμύει, Cohibet. Ρ. κανοϋν, Catiistellum. χάξδοπος, Matta. Ο. κάλ7τΐί, Urna. Ρ. Situla. Κάμνω, Laboro, Convi- Κανών, Regula, Norma, χαρείς, Tonsus. Ρ. Ε. Nasiterna. Ε. Capis. cior. Ρ. Defectiscor Regula. Ρ. Pertica, Ρ. * χαρβοδεχε, Scrinium. Ε κάμνει, Defecit. Ρ. Regula. S. [Gloss. L. G. χαρτοφυf χαλυβιύς^, Casarius. Ε. κάμνουσιν, Adflictantur. κανο'<ην, Casibus. Ρ. λάκίον. An leg. + χαρτί Καλύβη, Casa, Tugurium, P. Adfectis. Ρ. χανωνίζω, Regulo. Ο. δοχείονϊ] Pergula, Casa, P, Tu- f χαμυλχίς, Sclodia. Ρ. κανώνικός, Regularis. Ο. Καρ\ς, Scilla, Galbacus,

10 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 Squilla. P. Clamoris. S. Καρτερικός, Tolerans, Pa- καταβάλλω πληγάς, Elido. *atayiao)j,ridicuius. Deκχρίδες θαλάσσιχι, Squil- tiens. Ε. καταβάλλω εν παλέμω,όό- risus. Ρ. lae. Ρ. Cammari. Ρ. Ca- καρτερικός έν πληγαίς, Tri- cio. Κατά γένος, Generatim. mari. Ε. Scillae. Ε. verbero. καταβάλλω το φρόνημα, κατά γένη, Generatini. Q. καρκίνος, ζώον, Gancer, καρτερικώς, Sedulo. Ρ. Deicio. Καταγινώσκω, Culpo, Re- Cancer. Ρ. κχρύα, Nux, Nucis. S. καταβάλλω, Deicio. Ρ. piehendo. καρκίνος, ή νόσος, Cancer. f καρύδια, Nuces. Ε. Ruto, as. Ο. Prosterno. καταγινώσκω σον, Vicium καρκίνος χχλκέως, Forfex, κχρυηρός, Nuceus. Ο. Ο. Sterno. Ο. tibi duco. καρκίνος, Forceps. S. Κάρυον, Nux, Nux.P. καταβάλλει, Dependit. Ρ. καταγινώσκω τού χλέπτον, κάροια μακρά, παρά Δον- κάρυα, Nuces. Ρ. Deturbat. Ρ. Vicium furi dico. Ρ. κιλλίω, Gutilli oncas. Ρ. f καρυάριον, Nucula. Ο. Καταβαρω, Perpondero, καταγινώσκει, Dementat. [κάρυα μακρά, Gulliocae, κάρυος, Nux. Ο. Depondero. Ρ. ^ Vulc.] κάρφη, Stramen. Ο. -[κχταβάρησις, Oppressio. Κατάγνώμην, Εχ sentent καοοιοτομια, Gulluca. Ρ. Καρφίον, Surculum, Sur- κχταβειαι, Ballistae. Ε. cia, Prospere. Ρ. Κάρος, Sopor. culus. [καταπέλται, Vulc.] καταγνώσεται, Reprehenκάρος 'εξ οίνου, Sopor e κάρφος, Festuca, Surculus, Καταβιβάζω, Regrado. dat. Ρ. vino. Ρ. Stipula. Ρ. Festuca. Ρ. f κχταβιβασμός, Regra- καταγνω&θε)ς, Fuscatus. Ρ. f Καρουχάριος, Mulocisia- Fistuca. Ε. dacio. ^ Κατάγνωσις, Reprehensio, rius, Carucharius. + χχρφώδης, Stramentitius. καταβλακεύομαι, Obtor- Fuscacio. P. t καρούχιον, Reda. O. pesco. Ο. + καταγνωστός, Ignomimf Ιίαροφόρος, Soporiferus. χαρχήσιov, Antenna. Ο. καταβληθέντα, Applicata. osus, Notatus. χαρπίχ, Ususfructus. Ρ. Καρώ, Soporo, Sopio. Ρ. Καταγογγύζω, Obgannio, Καρπίας χρψις, Usufruc- κάρωσις, Sopor, Sopor. Καταβοησις, Convicium, Obmurmuro. tus. P. hic Sopor. S. Convitium. Ρ. καταγοητεύω, Fascino. O. t κχρπιστικόν, Liberalem, Κασία, Casia. Καταβολή, άπόδοσις, Solu- Κατάγομαι, Deducor. Liberale judicium. Κασίγνητος, Germanus. cio, Pensio, Propago. κατάγονται, Deducuntur. καρπίζομαι έπ) ελευθερία, Κασίτερος, Stagnum, Cas- Ρ. Ρ. Adseror. siterum. plurale ηοη ha- καταβολής, Pensionis. Ρ. καταγόμενοι, Reduces. O. καρπίζομαι, Defrugo. Ο. bent. * Stagnum. S. την Κχταβολήν, Pensita- Κχτάγομος, Onustus, χχρπισμός, Vindicta, Ad- χασσ'ιτερον, Stagnum. P, tionem. Ρ. κατά γράμματα, Scrupusercio. κχσσιτέρινα, Stagnea. Ρ. καταβολή οικοδομής, De- larius. O. f καρπιστεία, Vindicia». E. f κασσιτερουργός, Stagna- structio. Καταγραφή, Proscripcio. ή-κχρπιστής, Adsertor, Vin- tor. καταβολή, Molimen. Ο. καταγράφω, Proscribo, dex, Adsertor. Ρ. Κάσσνμα, Solum, Solum t καταβολεύς, Solutor. Transcribo. ή-καρπιστ'ια,αά^τοϊο, Ad- caligarium. Ε. χαταβόλια, Confectores. καταγράφει, Mancipat. P. sertio. Ρ. Κάστανον, Lopimum,Cas- P. [xat«/3oao»,scalig.] Perscribit. P. Ί" καρπιστίαι, Vindiciifi, tanum. Καταβόσκω, Depasco. f Καταγύναιος, Salax, Sasingulare non habet. -f- καστροκνημίαι, Surae. Ε. Καταβοώ, Convicior. lax. P. f Καρπόδεσμος,Lemniscus, Κάστωρ, ζώον, Fiber. χαταβοχ, Convitiatur. Ρ. Κατάγω, Deduco, appli- Articularia fasciola. κατά, Di, Dis, Juxta, Per, Vociferat. P. Convicia- co. O. Ακαρποδεσμιος, περιειλημέ- Secundum, De P. tur illi, et Convicium fa- κατάγω, έπ) τού αυτού, νος, Lemniscatus. κατά άγνοιχν, Per ignoran- cit. Ρ. Advebo. Καρπός, Fructus, Fru- ciam. Καταβραχύ, Paulatim,Pa- κατάγει, Praeponderat. Ρ. mentum. Ρ. Fructus. Ρ. κατά άναλεγεαν,ιη virileni. rumper. Obducit. Ρ. Ravus. Ρ. Frugis. Ε. Ρ. t Κατάβρεξις, Delibutus. 1' χχταγωγϋον, Deversoκαρπόν, Fructum. Ρ. κατά άνχλογίχν, Pro por- καταβρέχω, Delibuo. rium, Deversiculum. χαρπόν ώριμο ν, άωρον, Fruc- cione, Pro rata por- Καταβυθίζω, Dernergo, καταγωγή, έπ) τών καταtum maturum, immatu- cione. Pro rata portione. Pessundo, Terentius An- πλεόντων, Advectio. runi. Ε. P. dria, me aut herum pes- καταγώγιον, Deverticuχαρπο), hae Fruges, et hanc χατ άνδρα, Viritim. Ρ. sundabunt. luin. P. Applicatio. P. frugem, et ab hac fruge ό χ ατά άγρόν οίχονομών, t καταβυθισμός, Demer- Diversorinm. Ο. dicimus. Villicus. Ρ. sio. καταγωνίας, Angulatim. καρποίς, Segetibus. Ρ. χατ άγρόν, Rure. Ρ. χαταβώμεν, Descendamus. Ο. καρπός χειρός,luternodium, κατά άξίωσιν, χα) συγχώ- Ε. Καταγωνίζομαι, Decerto. Articulum. Ρ. ρη^ιν, Precario. Ρ. καταγγελεύς, Delator. Ρ. i" χαταγώνισις, Decertaκαρπούμ.αι, Fruiscor. Ο. κατ αυτού, Ibidem. Ρ. Καταγγέλλω, Indico, De- cio. καρποφόρα, Fructifera. Ε. κατάβα, Descende. Ε. fero, Nuncio. καταδάκνω, Remordeo. Ο. καρποφόρος,frugifer,fruc- κατά βαθμόν, Gradatim. Ρ. καταγγέλλει, Indicit. Ρ. Praemordeo. Ο. tifer. Ο. κατά βάθος, Penitus. Ρ. χαταγγελθε)ς, Delatus. κχτχδαπανώ, Consumo. καρποφορώ, Fructifico. χαταβαίνω, Descendo. f κατάγγελσις, Indicacio. καταδιής, Deter, rns. Ο. Ακαρπώδης, Fructuosns. Ε. καταβαίνει, Descendit. Ρ. f καταγγέλτης, Delator, κατάδέησιν, Precario. Ρ» κάρπωσον, Adole. Ρ. Degreditur. Ρ. Nunciator. Καταδειλιώ, Extimesco. t κάρριονή-χαθεδρωτόν, Co- Κατάβασις, Clibus, Pro- Κατάγειος, Terrestris. Κατάδεσμος, Obligatura, vinnus. Ρ. clivus, Descensus, De- χχταγελασθε)ς, Derisus.P. Defixiones. Ρ. t Κά'ρ'ραν, Reda. clivus, JJescensio, De- Καταγέλαστος, Deridicu- f χαταδεσμώ, Innodo, t Καρταλάμιον, Cartala- scensus. P. Declibus. P lus, Derisus, Inrisus. P. Vincio. ia Descensus. S. Clivus. S. καταγελώ, Derideo. Καταδεέστερος, Inferior. χαρταλος, Fiscella. Declivus. S. Descen- καταγελώ τού παρασίτου Καταδέχομαι, Percipio, καρταλλος, Fiscella. Ρ. sum. Ε. κόλακας, Derideo adse- Admitto. Fiscella. S. Καταβάλλω, δίδωμι, Solvo, rulam. Ρ. κατχδέχεσθχι, Admitti. P. καρτερώ, Persevero. O. Dependo, Pendo. καταγελάσαμεν, Inrisi- Κατάδηλος, Apertus, Perκαρτερει, Perpetitur. Ρ. καταβάλλω οίκον, Dirno. mus. P. spicuns. O. Perseverat. P. Durat. Ρ. καταβάλλω ο'ικοδομήν, De- καταγέλασον, Ridicnlare. κατά δήμον, Populatim. Ο. καρτερήσαι, Perpeti. Ρ. niolior. Ο. καταδικάζω, Multo, Con- Gloss. Ν

11 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΑΤ. yo demno, Condemno P. uro, Co fl»g,o C o m - + Del» a- R=«n K o. 'Γ*'"""' C ' ldemni " Co 'bl op ' Decisio. «^MbrLiquitu, L ^ Multare. Ρ. Ρ- Κ. M u l t a, Con. De.orqueo. Ο j ^ ^ U u i t. Ρ. Relinquo. Ο. Ρ Damnurn. Ρ. X«T«Wr»f, Fructiferus, faun,, Λ,ΙΙι,ιη. Ρ. Λ η, «ώ».γϊ).1.«*»,con- Fnrc.iL, Εχο, ^ Sfe D o=a p : o. Καταδιώκω Inseciuor, Per- Discumbo. O. Decum- F.,", Λ, seauor bo. O. t κ«τ«κο^ Ausculta- καταλελ^νο?, Derehc- Κατά δύναμιν, Pro viribus. καταχείρω, Praerodo. O. tor. ^ Ρ χαταδράμωσιν, Demanave- + χαταχέξααα, Strata/I ec- κατακραζω, Conclamo. stitut X Dere]icta rint. Ρ ta. t χαταχοημνιστήζ, Prae- χαταλελειμμενη, UerellCta. Καταδρομή, Decursus, Εχ- κατακεκαυμενο?, Torridus. ceps. cursacio, Decursus. Ρ. Ο. κατακρημνίζω, Ρ ^ Precipito, Καταλελιμμενο;, n.. Destitu- Excursio. Ρ. καταχέχρημαι, Abuto. Praecipito. O. tus. Κατά ϊ,'ο &uyv<5«, Conbi- κατ«κ ε%?,αευ'α, Oblita. Ρ. καταχρημνίζει, Pracipi- καταλελυμενον, Destncηο κατακλαί», Obploro, De- tat. Ρ. tum. Ρ. ^ _ Κατάδυα hii Ζδατο;, In- ploro. t χατάχρημνο;, Praeceps, Κατα λεπτον, Minuatim, mersio. t χατάχλαυσι;, Deplora- Praaceps. P. Mmutim. κατάδυα μελισσών, Pu- cio. ^ κατ άχρονοι, Pessundat., χαταλεπτυνω Demnmo. mex. καταχλε);, Jugulum, Ju- Tesqua, sxve Tescua. Ρ. Καταργώ, IJesino. Κατάδ», Occano.Occano, gulus, Jugulus, et Jugu- κατακ^ηο-ομενο?, Damna- χαταλημπτιχα, Occupacino. O. Ium, Jugulus. S. bilis. P. tiva. P.. κατά δωρεάν, Gratuito. Ρ. άπο κατακλείδων, Ab ju- Κατάχρσ,ζ, Condemna- Κατχληψι;,Conprehensio, χατα^πτ», Funero, as. Ο. gulis, Ρ. cio, Darnnacio, Damna- Deprehensio, Occupaχαταδαρσ-ύνω, Animo. Ο. χαταχλείω, Recludo. O. bibtas. P. cio. f χαταθεραπεύω, Percuro, Occludo. O.Includo. Ο. χατακριτο;, Condcmna- Καταλιθαζω, JJelapido. as Ο καταχλινής, Clivosus. tus, Judicatus, Dediti- Κατχλιμπχνω, Emquo, Κατάύες, Depone. χαταχλίνω, Declino, In- cius. P. Damnandus. P. Relinquo, Desero κατάθενίζ, Professio, De- vergo. χατάκξίτον, Damnatici- χχταλιμπάνει, Relmquit. posicio, Adfirmatio. Ρ. χατακλ'ιω, Concludo. um,.judicatum. Ρ. ^ -[καταθέτη;, Depositorius. χχτχχλύζω, Diluo, Pro-κατακρίνω, Condemno, χαταλιμπανε*ν Η Derelin- O. luo, Inundo. Condemno. P. quere. O. χατ'αθεω, Decurro. Ο. κατακλυσμό;, Dilubies, χαταχρινει, Damnat. Ρ. + χαταλιχνεύω, Abligurio. χαταθήχη, Depositio. S. Dilubium, Inundacio, κατακρίνεται, Damnatur. O. t Καταθλίβω, Oppremo. Diluvium. P. JDeluvium. Ρ. χατάλιψι;, Desertus, Def χατάθλιψις, Oppressus. P. Inundatio. P. Dilu- χαταχρατίω, Supplodo. O. sercio, Delinquacio. Καταθλώ, Contundo. vium. S. Ablutio. Ο. χαταχροτω τοϋ Ίππου, Pal- Καταλλαγή φιλία.;, Ret Καταθορυβω, Deturbo, Eluvies. Ο. Diluvies. Ε. pa equo. P. conciliaeio. Exturbo. t χατάχλυστον, Complu- t Καταχροώμαι, Ausculto. καταλλαγή, Compensatio. Καταθυμιον, Libitum,Cor- vium. Ρ. Καταχρύπτω, Occulto, E. di est. t χατάχλυστρον, Complu- Deculco. Ο. χαταλλάσσω, αμείβω, Perχαταίύμιο;, Grata, Mori- vium. P. t χατακυλέω, Devolvo. O. muto. gera, Jucundus. Ο. χαταχλώ, Frango, Con- Τ χαταχυλιόω, Devexo. Ο. καταλλάσσω, διαλλάσσιο, κατά θύρα;, Ostiatim. Ο. fringo, Infringo. κατά κώμα;, Vicatim. Ο. Goncilio. Καταιγ);, Procella, Pro- χαταχνάω, Scalpturio. t Καταλακτίζω, Inculco. Καταλλάττειν, Reconcilicella. Ρ. χαταχνίζω, Lanio, Scarifo. + χαταλγώ, Commoereo. are. Ο. χαταιγιζόμενο;, Procello- Ρ. Ο. Καταλογάδψ, Prosa. sus. χατακνίζει, Lancinat. Ρ. Ί* καταλαιμόω, Degulo. Ο. 1*καταλογή, Respectus.P. Καταίρω, Adveho. Scarifat. Ρ. Vellicat. Ρ. χαταλαλεω, Obloquor. oi Κατάλογοι, Annales. Ρ. χαταιτιαμενοί, Pulsati. Ρ. Scapellat. Ρ. Καταλαλώ, Obganuo, Ob- Κατάλογο;, Distribucio, Καταισχύνομαι, Confun- χαταχοψαστή;, Triclina- loquor. Catalogus. dor. rius. Ο. Καταλαμβάνω, Conse- Καταλογίζομαι, Inputo» καταισγυνθέι;, Deforma- 1* χαταχοιμψή;, Cubicu- quor, Conprehendo, Oc- χαταλογισμοζ, Acceptilatus. P. larius. Ο. [χαταχοιμισ- cupo, Adprehendo, De- cio, Inputacio. καταισχύνω, Dedecoro, τή;.] prehendo,persequor, Ιη- χαταλούμενο;, Fotus. O. Dehonesto, Detuibo, χα,ταχοιμίζω, Sopio, Sopo- vado. O. Percipio. Ο. καταλούω,ρειιιιο.ο.βι^)- Spurco, as. O. Vitio, as. ro. O. Nanciscor. O. luo, is. O. O. Temero, as. Ο. κατακοί/λώρχι,-οβί^ο.ο. καταλαμβάνει, Compre- χαταλυθεν, Distipulum. Ρ καταισχύνει, Confundit. Καταχολουθώ, Consequor. hendit. Ρ, Conperit. Ρ. Dissipatum. Ρ. Ρ χαταχολβυθήσαι, Exsequi. καταλαμβάνομαι, Adpre- χαταλυθέντα, Conlapsa. χαταισγύνοντχ, Foedan- Καταχομίζω, Devebo, De- hendo. Ρ. tem. Ρ. porto, Deduco. Καταλάμπω, Praefulgeo. κατά λόγον, Manipulatim. χαταισχυνθήτωσαν, Con- καταχομίζω διά πλοίων 'ή Καταλέγω, Lego, Denar- Ο. fundantur. διά οχήματα;, Deveho. το. Ο. Κατάλυμα, Devorsorium. A r ataxai(u,concremo,ob- χατακομίζει, Adveuit. Ρ. καταλέξει, Dictaverit, Ρ. κατάλυμχ οικοδομή;, De- u

12 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 structio. Καταναγκάζω, Conpello, Defatigatus, Defectus, κχτάποσις, Vorago. κατάλυμα, Diversorium. Inpello. Adflictus. Ρ. κατ απάτης, Vorax, Devo- P. Hospitale. Ο. καταναλίσκω, Consnmo, κχτχπήγες oi kv ποτχμώτήν rator, Elluo. κχτχλυμαίνομχι, Depopu- Sumptifacio. O. Pro- γέφυρχν ύποβαστάζοντες, + κχταπορεία, Demeaculor. fundo. O. Sublices. P. lum. O. + Κατχλύμχνσις, Depopu- κχτχνχλίσκουσιν, Consu- καταπήγες oi εν τω ποτά- καταπορεύεσθαι, Demeare. lacio. munt. Ρ. μω, Soblices. P. O. Μταλύσαντχ, Applicata. κχτχνχλωμένον, Profliga- χχτχπήγνυμι, DepangO.O. t κατχπορθεί, Devastat. P. P. tum. Ρ. κχτχπηδάω, Desilio. O. t χχτχπορ'ιζει, Remeat. P. χατάλνσΐζ, Deversorium. καταναλώσαντα, Absump- καταπιώ, Insilio, Desilio. καταποβνεύω, Fornico. P. tum. Ρ. κχταπήσσω, Defigo. κατ απάτης, Devorator. Ρ. καταλύτης, Hospes. Ο. Καταναρκώ, Ohtorpeo. καταπιέζω, Deprimo, t καταποτις, Decaligator. Diversor. Ο. Κατ άνδρα, Yiritim. Presso, as. Ο. Ε. καταλύω, επ) οικοδομής, Di- Κατχνενεμημένος, Depas- καταπίνω, Devoro, Voro, καταπραύνω, Mitigo, Manruo. tus. Inhibo, Potito, as. O. suefacio, Mulceo, Leκαταλύω, κατάγομαι, De- χατχνενεμημένον, Depas- Glutio. O. nio, Pernmlceo, Mollio, vertor. tum. Ρ. καταπίνει, και ενέδρα κα) Sedulo. Ρ. καταλύω, Infirmo. Ο. f χατχνήγομχι, Denato. Ο. άπάτγ, Devorat. Ρ. καταπραύνει, Mulcet. Ρ. καταλύω ειςπανδοχειον,όβ- ή- κατανικάω, Devinco, is. καταπίνει, Vorat. Ρ. De- Conpescit. Ρ. verto. Ρ. Ο. ducit. Ρ. καταπράύνσις, Mitigacio. καταλύει, Destruit. Ρ. κατανοέω, Contemplor. Ο. καταπίπτω, Occnbo, Oc- κατά προαίρεσιν, Prospere. ή- Καταμχγε)ς, Tersus. Κατανάησις, Contempla- cumbo, Procubo, Con- Ρ. καταμανθάνει, Considerat. cio, Respectus. Ρ. cido, Decido. χατά προχοπήν, Provectio. Ρ. χατανοητικός, Perspicax. καταπίπτει, Occumbit. Ρ. κατά πράσβχσιν,ρβά'^πψ- Κχτχμάθησις, Considera- κατανοώ, Considero, Ani- καταπιστεόω, Confido, tim. cio. madverto, Contemplor. Conmitto. κατά προγωρησιν, Pedixaταμχίνετχι, Suscenset. κατανοεί, Considerat. Ρ. καταπιστεύει, Confidit. Ρ. temptim. Ρ. Conplectitur. Ρ. Comlidit. Ρ. καταπτοώ, Proterreo, Per- -f- κχταμάκτης, Tersor. Κάτχντες, Oeclivum,Pro- χατάπλασμχ,έΐηρΐά$ίπιιη. terreo, Deterreo. χχταμαλίσσω, Commiti- clive. Ρ. Ο. κατχπτοούσιν, Deterrent. go. Ο. κατάντης, Declivis, De- καταπλάσσω, Defingo. Ε. P. κατχμχνθάνω, Considero, vexus. Ο. καταπλέει, Devehitur. P. t κατάπτυσμχ, Putacilla. Condisco. κατ αντλώ, Fomento. Ρ. χχταπλει, Devehitur. Ρ. f καταμάσσω, Tergo. κατάντλησόν μ ε, Fomen- κατά πλέθρα, Ingeratim. Ο. κατάπτυστος, Contemptif κατχμάσσει, Tergit. Ρ. tat me. Ρ. καταπληκτικός, Torvus. bilis. f κχταμαστίζω, Reverbe- καταντώ, Devenio. κατάπληξις, Stupor. Ρ. χαταπτύω, Despuo. Ο. ΙΌ. Κχτάνυξις, Conpunctio, καταπλήσσω, Obstupeo, κχτάπτωσις, Ruina. Ρ. Κχτχμασώμχι, Conman- Stimulacio. Stupefacio. f χατάπτωτος, Succiduus. duco. κατανύσσω, Conpungo. καταπλήσσομαι,obstupes- Ο. f Καταμάχησις, Oppug- Κατά νώτον, Z)e tergo. co, Stupeo, Stupesco. κατάπυγοζ, Depugis. P. nacio. καταξέω, Edolo, as. Ο. καταπλήττομαι, Brupeo. καταπύγων, Depugis. Ρ. κχτχμάχομχι, Inpugno, κατάξηρος, Siccaneus. Ο. G. F)raucus. Ο. Oppugno. κχταξιοί, Dignatur. Ρ. καταπλύνω, Deluo, Pro- κχτχπύθομαι, Putresco. Ο. χαταμάω, Demeto. Ο, καταξιούτχι, Dignus judi- luo. κατάρα, Execracio, Def Καταμματίζω, Innodo. catur. κατχπόδχ, Pedato, adverb. votio. P. Exsecratio. P. κχταμειλίσσω, Demul- f καταξύλωσις, Lignacio. Ο. κατάραι, Dira. singulare ceo. Ο. καταζύω, Derado. κατά πόδας, Ε vestigio. Ε. ηοη habet. Dirae. Ρ, κατά μέλη, Membratim. καταξυει, Conscarificat. Pedatim. Ο. καταράκτης, Cataracta, Ο. Ρ. κατά πόλεις, Oppidatim. Obex. κατά μέλος, Membratira, ή-χ ΛΤ άπαις, Pueralis, Pu- Ο. κχταράπτω, Consuo. Admembratim. Ε. eralius. καταπολεμώ, Oppugno, καταράμεθα, Execramur. Καταμέμφομαι, Conque- χαταπαίζω, Deludo. Debello. Ρ. ror, Conqueror. Ρ. καταπχίζει, Eludet. Ρ. καταπολεμεί, Debellat. Ρ. καταράται, Execrat. Ρ. Καταμένω, Commoror. καταπχιγθεις, Elusus. Ρ. κατχπολεμειν, Debellare. χατάρατος, Execrabilis, Καταμερίζω, Deparcio. καταπαλαίω, Eluctor. Ο. Devota. Ρ. Derectarius. Κατά μέρος, Particulatim, κατά παράχλησιν, Precario. χαταπνεομένοις, Spiranti- Ρ. Sceleratus. Ο. Partim, χαταπατέω, Proculco. Ο. bus. Ρ. κατχργέω, Casso, as, Ο. Καταμετρώ:, Metior. Pessundo. Ο. χχτχπονέω, Lasso, as. Ο. καταργεί, Avocat. Ρ. τά καταμήνια, Menstru- καταπατώ, Incnlco, Pro- χαταπόνησις, Delassacio, t κατάρδευτος, Inriguus. um. cnlco, Conculco. Defatigacio, Lassitudo. καταρέω, Defluo, Destillo. Καταμηνύω, Indico. χατχπχυσθήσετχι, Disseda- καταπονώ, Profligo, Fati- t καταρητορεύω, Peroro. Κχταμιγνύω, Permisceo. bitur. P. go, Adflicto, Confligo, χχταριθμηθώσιν, Denumeκατά μιχρά, Pauxillatim. καταπαύω, Requio, Con- Conficio, Vexo. P. rabuntur. P. ^ pesco. καταπονεί, Adficit. Ρ. Far- καταριθμώ, Denumero. Κατά μικρόν, Paulatim, καταπέλτης, Balistra, Bal- tigat. P. f κατάριθρον, Endoribuum. Paulisper, Minutatim. lista. S. καταπονούμαι, Adflicto. P. [f κατά^ειύρον, endo- Καταμονή, Stacio, Reman- κατχπέμπω, Demitto. καταπονείσαι, Adfligi. P. lignum, Scal.] s10, O* f χαταπεμφθείς, Directus. Ρ. καταπονηθείς, Vexatus. P. f κχτχρπχγή, Derepcio. t Κχτχμοσχεύω, Propagi- f κατ απ επαινώ, Gonraiti- χατχπονηθεν, Profligatum. f καταρπάζω, Deripio. Ο., go. Ρ. κατα'ρ^ήγνυμι, lnfringo.o. t κχταμοσχενσις, Propa- κα'ταπεπχρμένος, Confixus. καταποντίζω, Demergo, καταργώ, Permano. Ο. acl ; καταπεπηγός, Praefixum. Perundo, Pesundo. χαταρρείν, Fluescere. Ο. χαταμυει, Cohibet, Ρ. Co- καταπεπονημένος, Lassatus, καταποντίζει, Pessundat. Defluere. Ο. hibet. Confectus, Profligatns, Ρ. Demergit. Ρ. τά καταρρέοντα παλαιά,

13 ι00 CYRIL. PHILOX. ΕΤ ALIOR. ΚΑΤ. Conlapsa. Ρ. Explorator, Explorator. Κατοπφραγίζω, Obsigno, ΚατατξΙβω, Infrico, De-»*r»ibbm, Prxponderat. Ρ. Speculatus. Ρ. Spe- Designo, Consigno. tero, Prosubigo. O. ρ culator. Ρ. Κατασχε6ε)ς, Tentus. Distero. (J. ΧΛΤ ατάρρους, Ι Catarrus, De- t κατασκο^σ.;, Explora- κατασχεθϊν, Retentum. P. Κατά τρόπον, Permodum. stillacio, Destillatio. P. cio. κατασχεθέντων, Deductis. t K«r«rp*», Penetro, Gravedo. P. Defluxus. κατασκοπώ, Exploro, Spe- χατάσχεσις, Deprehensio, I erebro. O. culor, Contemplo. Retentio. Ρ. Κατατρνχ», Adfbgo, Proχατχρίοφέω, Sorbillo, Ias. χατχσκοπήσαι, Inpetrare. Κχτασχίζω, Conscifldo, fligo, as. O. ο. P. Descindo. Κατά τυχψ, Eortuito, tκαταρρυπωμένα, Destitu- χατά σοΰ, In te. Ρ. χατχσχίζει, Scarifat. Ρ. Forte ; ^ ta. Ρ. κατασοφίζομαι, Calvo, vis. Scapellat. Ρ. Concis- κατα τυχψ τινα, Casu ahκχτάρρυτος, Delibatus. Ρ. Ο. cat. Ρ. quo. ^, ^ Irriguus. Ο. κατασπείξω, Persero. Ο. Κατά σχολήν, Per ocium. Κατατρώγω, Lomedo, t- καταρτίζω, Strno, Instruo, Dissero. Ο. χατά τάξιν, Εχ ordine. sito. Q. Construo, Perficio, Re- κατασπεύίει, Urguet. Ρ. κατατάσσει, Inputat. Ρ. κατά των ανδραγχβηματων, ficio. Ο. t Κατασπορά, Seminacio. Digerit. Ρ. Disponit. Ρ. In menta. Ε. καταρτίζει, Comficit. Ρ. χατασπουδχσοι, Circum- κατατάσσεται, Ordinatur. Κχτχφαγάς, Nepos, Co- -\ χαταρτίσματχ, Instructa. venifetur. Ρ. Ρ. misator, Vorax, Come- P. Κατασπώ, Deduco, De- Κατατάττω, Ordino. sor, Devorator. P. Helt χαταρτιος, Arbor. P. traho. t χαταταχτ<xcu;,ordinate. luo. P. Ganeo. P. t χατάρτυσις, Confectio. Κατασταγμος, Destillacio. χατά τάχος, Citatim. χαταφαγάς, Comestor. Ρ. χαταρτώ, Intrico. χαταστάζει, Liquitur, De- + κχταταράσσα, Diverbe- κατ αφ αγάδες, Gulatores. χατάρυτος, Inriguus. stilat. P. rat. Ρ. P. χαταρχάς, Inicio. κχταστάζω, Destillo. καταταχθείς, Deputatus. χαταφάγετα>, Devoravit. καταρχή, Incepcio,Origo. χατάστασις, bic Status, Ρ. καταφάγω, Adedo. Ο. Ρ. Status. Ρ. Statutus. S. κατατέμνω, Deputo. Ο. Καταφανής, Perspicuus. χατάρχομχι, Incboo. Conditio.O. Elogium.E. Κατά τέσσαρα ζεύξις, Con- καταφανές, Conspicuum. καταρώμαι, Execror, Ιη- κατάστασιν, Statum. Ρ. quaternacio. Perspicuum. Ρ. secror, Inprecor. Ρ. Καταστέλλω, Sedo. Sedo, κατά τέσσαρα ζευγνύω, χχταφερής, Obscaenus. Ρ. χατχρώμ&θα, Exsecramur. das. Ο. Restringo. Ο. Conquatemo. Καταφέρομαι, Defero, Si- P. Sedalo. Ρ. κχτχτέτχχται, Deputatur. do, dis. O. t χατασαίρω, Deverro, is. καταστέλλει, Sedat. Ρ. Ρ. καταφέρω, Deicio, Dedu- O. Placat. Ρ. Κατατήχω, Adficio, ΙΛ- co, Deveho. O. j κατά σαυτόν, Tecuru. καταστέλλει, Conpescit. quefacio. - Καταφεύγω, Confugio. χατασείω, Succusso. Ο. Ρ. κατατήκομαι, Tabesco. κατάφημι, Affirmo. O. χχτασημαίνομχι, Obsigno. καταστέλλεται, Sedatur. Κατά τήν συνήθειαν, Per ί" Κατάφημος, Famosus. Ο. Ρ. consuetudinem. καταφιλέω, Dissavior. Ο. κχτασβεννύω, Extinguo. f Κχταστερησις, Constel-κατά την 'ιδίαν εντρέχειαν, Καταφιλώ, Basio,Osculor." "t κατάσιμος, Resimus. Ο. lacio. εμπειρίαν, Pro sua t Καταφιμώ, Conticisco. χχτασκάπτω, Confodio. κατά στήλχς, Pilatim. Ο. rientia. Ρ. Καταφλέγω, Oburo, Exu- Grassor, aris. Ο. Κατάστημα, bic Status. κατά της Δήμητρας, Eccer. ro, Inflammo, Aduro, χχτασκχφή, Eversio. Καταστίζω, Depungo. Ρ, Conflagro. κατασκευάζω,condo, Con- καταστίζω, επι ύβρεως,oe- Κατατίθημι, Profiteor, καταφλέγομαι, Deflagro. loco, Struo, Construo, noto, Compungo. O. Depono. O. Fabrico, Struo. O.Sum- Κατάστικτος, Destinctus. χχτατιθέναι,deponere.ο. κατάφλεξις, Combustio, mitto. O. Exstruo. Ο. Καταστολή, κατατίλλω, Pervello, is. Incensio. Adstruo. κατά στίφη, Cuneatim. Ο. Ο. Κχταφλυαρώ, Obgannio. " κατασκευάζω, επιβουλεύω, κατ αστοχώ, Collinio. Ο. κατά το άνάλογον, Propor- χαταφοβεω, Exterreo. Ο. Concinno. Κχτάστοιχείον,ν^ΐ literas. tione. Ρ. χατάφοβον πράγμα, Metus κατασκευάζει, Struit. Ρ. Καταστρέφω, Dirno, Ε- χατά το άρχαίον, Antiqui- causa. Ε. Comparat. Ρ. Comficit. verto, Demolior, Incli- tus. Ρ. Καταφορά, Invectiva. P. Conparat. P. Com- no. Ο. κατά το αυτό, Per idem. χαταφοριχόζ, lnvectivus. parat. Ρ. χχταστρέφαι, Grumari. P. f κατχφράκτης, Catafrusχατασκευάσχι, Conflare. κχτχστροφή, Subversio, χχτά τό εθος, Εχ more, tra. S. κατασκευή, Confectio. Excidium, Distructio.P. Rite. χατάφραχτος, Catafracta. κατασκευή οικοδομής, Con- f καταστροφείς, Tergiver- κατά τό επιβάλλον, Pro- χχτχφρονηθείς, Spretus. structio, Structura. O. sator, Eversor. P. portione. P. Desperat. P. Contemp- Supellectile. S. Κχτχστρωννύω, Sterno. κατά τό πλείστον, Plerum- tus. Ρ. Spernatus. Ρ. καταο-xeuai, Struices. Ο. κατάστρωμα, Eorus. que. Ρ. καταφρόνησις, Despectio, κατασκευαστής, Instruc- καταστρώματα, Transtra. Κατατομή, Concisio, De- Contempcio, Conteraptor - P ri - O. cisio. tiisjcontumacia, P.Conχχτασκιυαστης, ό κακο- κχταστρωσις, Stratura. ο! κατά τοΰ δήμου τοΰ 'Ρω- temptus. Ρ. Despectio. πξάγμων, Concinnator, ^καταστραιτ^;, Scansor.P. μχίων βουλευομενοι, ή κα- Ο. Contemptus S Gammniator, Structor. χατά συνχώρησιν, Preca- τά βασιλέων, Perduelli- καταφρόνηση, Contemoν _ V ΓΙΟ Ρ ones. Ρ. tum. p. χατασκευαστος, Structdis. Κατασύρω, Detraho. χχτατραυμχτίζω, Saucio. χατχφρονητής, Contemp-, Δ ττ Κχτασφαγή, Interenap- Ο. tor, Spernulis, Contuκατασκ,ο;, Amenus, Um- cio, Occisio. Ρ. Κατατρέχω, Decurro, max, Detrectator. P. brosus, Upacus. κατασφαγεί;, lnteremptus. Decurro. P. Contumax. P. κατασκιον, Opacum. Ρ. κατασφάζω, Peremo, Ιη- κατατρέχει, Decurrit. Ρ. καταφρονώ, Temno. O. κατασκοπη Speculacio. terficio. Emanit. P. Aspernor O. t κατασκοπίς, Prosumia. κατασφάζει, Trncidat.P. κατατρεχέτω, Commeet. καταφρονώ, Contemno,, c l-κατασφιγγω, Destringo. P. Sperno, Asperno, Sperκατ άσκοπος, Speculator, Ο. κατατρέχων,decurrens.p. no. Ρ.

14 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 καταφρονεί, Temnit. P. Quassus. Ο. Ρ. κατήγεν, Redegit. P. Contemnit. P. t κατεακτε'α?, Perfringen- κατεπείγω, Urgeo, Com- χατηγορεω, Accuso. O. *at«^t5yto,torrefacio.o. das. P. pello. κατηγορία, Accusacio,Acχαταφεύγω, Decurro. P. t χατέαξις, Confractio. χατεπειχθησεται, Perurge- cusatio. S. Interpellatio. Perfugio. O. t χατεάσσω, Frango, In- tur. Ρ. P. Accusatio. P. καταφυγή, Subterfugium. fringo. χατέπεμψα, Hegessi. Ρ. κατηγορική, Accusatori- S. Confugium. S. Perfu- f χατεάσσει, Frangit. Ρ. χατέπεσεν, Occidit. Ρ. us. Ο. fium. S. Refugium. S. χατέβαλεν ο'ικοδομάς, Di- κατέπεψα, Digessi. Ρ. το χατηγορούμενον, Praeditefugium. Ε. ruit, Demolit. Ρ. Per- χατέπηξα, Degessi. Ρ. catum. Ο. χαταφύγιον, Perfugium, culit. Ρ. Dejecit. Ρ. χατ έπιθυμίαν, Per desi- χατήγορος, Accusator, De- Confugium, Refugium, tx«t6yyu5j,desponsio. P. derium. lator. P. Perfugium. O. Profu- χατεγγυημένη, Desponsa, t κατεπιθύμιος, Desidera- κατηγόξος, Delator. S. giutn. O. Sponsa. bilis. κατηγορώ,accuso,crimiχατά φυλάς, Tributim. Ο. κατεγγυώ, Spondeo, Des- χατεπράϋνεν, Permulsit. Ρ. no, JDefero nomen, Acf Καταφύτευσις,Complan- poudeo. S. -f κατεξειπιόω, Rudero, as. cuso. P. insimulo. E. tacio. κατεγγυώ προς γάμον, Ο. κατηγορεί, Interpellat. Ρ. χαταφντεύω, Complanto. Despondeo. f χατερυπωμένον, Semiru- κατηγορείν, Accusare. Ρ. χαταφυτεύεσθαι, Conse- t^atsyyurjtix^sponsalia. tum. κατηγορούν, Insimulabant, rere. Ρ. χατεγγυώμαι εν πράγματι, κατεργάζομαι, Iilterficio. Ρ. t Καταχαξάσσω, Cancel- Yador. Ο. χατήλιψ, Scala. Ο. Ιο. χατεγγυάται, Vadatur. P. "j" χατερευνα, Dirimat. Ρ. χατημαξευμένη, Pervolgat χαταχαράσσει, Scarifat. Desponsatur. Ρ. De- κατέρευσεν, Defluxit. Ρ. ta. Ρ. sponditur. Ρ. κατέρχομαι, Descendo. κατημαξευμένα, Usitata. χαταχαρΐζομαι, Indulgeo, κατεγγυηθε)ς, Desponsus. Devenio. Ρ. Venio. Ο. Ρ. Ο. Ρ. Subvenio. Ο. + χατήνα, Catella. χατχ χάξΐν, Gratuito. Ρ. κατεγγυηθείσα, Desponsa. κατέρχονται, Obveniunt. κατψέγκαμεν, Deveximus. Καταχέω, Profundo, Of- Ρ. Ρ. Ρ. fundo. Ο. Suffundo. Ο. κατεγελα, Inridit. Ρ. κατεσκέυασα, Confeci. Ρ. κατήνεγχεν, Deprompsit. Deffundo. Ο. κατεγέλασα, Inrisi. Ρ. κατέστειλεν, Sedavit. Ρ. κατηξιώθη, Meruit. Ρ. χαταχέει, Perfundit. Ρ. χατεγέλασεν, Inrisit. Ρ. Compescuit. Ρ. 1"κατ>ίρε<α, Mcesticia. Ο. καταχθόνια, Inferilia. Ρ. κατεδεξάμην, Condidi. Ρ. κατεστήσατο, Praecepit. Ρ. [χατήφεια.] Infema. Ρ. χατέδω, Exedo. Ο. κατέστησεν, Redegit. Ρ. χατηρεφει, Deprehensurn. καταχθόνιος, Infemus. Ρ. κατεθέμην, Condidi. Ρ. Instituit. Ρ. Ρ. Infernalis. Ο. κατέθετο, Prosequutus, est. κατεσθίω, Comedo, Εxe-κατηρτισμένος, Construc- Καταχθόνιοι, Inferi, sin- Ρ. do, Abligurio, Devoro. tus, Instructus. gulare non habet. Infe- κατ είδη, Speciatim. Ο. κατέστρεψεν, Diruit. Ρ. κατηρτισμένα, Confecta. ri. Ρ. κατειλήφει, Invaserat. Ρ. Deruit. Ρ. Diruit, l)e- Ρ. Comfecta. Ρ. Aptaχαταχοισα φανιζει, Asse- χατείληφεν, Deprehendit. molit. Ρ. ta. Ρ. rit. Ρ. Ρ. χατεστρέψατο, Delevit. Ρ. κατηφή, Obstitus, Mes- Κατάχρησις, Abusio, U- χατειληφέναι, Invasisse. Ρ. κατ έστρωσα, Prostravi. Ρ. tus, Maestus. Ρ. surpacio. κατειργασμένος, Subactus, χατεστρωμένος, Prostra- κατηχεί, Personet. Ρ. καταχράομαι, Abutor. Ο. Ο. tus. κατ' 'ιδίαν, Seorsum, Priκαταχρηστικως,Abusive.Ρ κάτεισιν, Descendit. Ρ. κατεσχέθη, Tentus est. vatim, Secretim, Secreκατάχριστος, Perlitus. Ο. + κατεικονίζω, Imagiuor. κατέταξα, Digessi. Ρ. to. Ρ. Seorsum. Ρ. καταχρίω, Oblito. + κατειφυρα, Decoquit. Ρ. κατ έτος, Quotannis. Αη- κατ Ιδίαν περιπατώ, Abχατά χρόνον, Pro tempore. [f χαταφυρα.] nuatim. Ο. ambula. Ρ. Ο. χατέχαυσεν, Combussit.P. κατ' ευθύ, Directe, Indi- + χατιδίω, Desudasco. Ο. καταχρώμαι, Abutor, U- χατεχξημνίζετο, Praecipita- rectum. Ε. [f χαθιδρόω.] surpo. batur. Ρ. κατευθύνω, Dirigo. χατίδρυσεν, Consecravit. \χαταχύνει, Perfundit. Ρ. κατέκρινεν, Condemnavit. κατευλογημένος, Benedic- Ρ. χατάχυμα, Profusio. Ρ. tus. Ρ. χατιθύνω, Derigo. χατάχυμα ζωμού, Tucca. κάτελθε, Descende. t κατευόδωσις, Prospera- κατ ιθύνει, Redigit. Ρ. Ρ, κατελίμπανον, Deserebant. cio. ' 0 κατισχόμενος, Decessor. καταχυσμα, Aspergo, inis. Ρ. f κατευτελίζω, Adnichilo. Ε. Ο. χατέλιπεν, Reliquit. Ε. κατεύχομα», Inprecor. κατισχύω, Convalesco. χαταχωννύω, Obruo. f κατέμαξεν, Abstersit. Ρ. xar^etaijinprecatur.p. χατ ίχνος, Ε vestigio. κατά χώρας, Regionatim. κατ' εμού, Contra me, Ad- κατ ευχή, Inprecacio. κατοδύρομαι, Defleo, Ορ- Ο. versus me. κατ' εύχήν, Εχ voto. ploro. Ο. χαταψάω, Mulceo. Ο. χατ έναντι, Diverso. Ρ. κατ' εύχήν επαγγέλλομαι, χατοίχησις, Habitacio, χαταψεύδομαι, Commen- κατ' εναντίον, Adversus, Yoveo. Habitatus, Domicilium. clor Contra.^ χατεφρόνησαν, Superside- χατοικητήριον, Habitacuχαταψηφίζομαι, Decerno. κατενεγγύησεν, Despon- rint. P. l um, Tabernaculum. P. χαταψηχω, Mulceo, Per- dit. Ρ. κατεφρόνησεν, Despexit. Ρ. κατοικίδιος θεός, Lar. mulceo, Demulceo, Fri- + κατενεγκω, Defero. κατ' εχθραν διώκει, Perse- κατοικίδιοι, Penates. Ρ. co,.. κατενεχθείσα, Delata. quitur. Ρ. κατοικία, Habitatio. Ε. καταψυξις, Perfrictio. χατενεχθείς, Delatus. Ρ. κατεχόμενος, Tentus. χατοικισμός, Domicilium. καταψύχω, Perfrigeo, De- κατενεχθέν, πεσόν, Dejec- κατέχω, Teneo, Detineo, Ρ. frico. Ο. tum. Contineo, Obtineo. χατ olxov, Domi, Domo. καταψύξει, Refrigerat. P. f χατεντρυφαν, Insoles- κατέχει, Continet et Co- P. καταψύχομαι, Frigeo. O. cere. P. hercet. Ρ. κάτοικος Habitator. χαταψυχεσθαι,defervere. κατ έξουσίαν, Licencius. κατέχεται, Adstringitur.P. κατοικώ, Habito, Incolo. t χατεπαγγελία, Proniis- κατέψησεν, Permulsit. Ρ. χατοιχόμενος, Decessor. κατεαγμα, Fragmentum. sio. κατήγγελλον, Deferebam. κατοκνέω, Pigro. O. χατεαγώς, Confragosus. Ρ. χατέπαυσεν, Conpescuit. Ρ. χατ ολίγον, Paulatim,

15 102 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. Paulisper, Parumper, Iax, Libidinosus, Salax. κει^ίαι, Tnstita. E. f Κελλάριος, Penuarius. Paalatim. Ρ. P. Kelpw, Tondeo, Rodo. O. f χελλάριον, Penum. κατολισθαίνω, Delabor. Ο. χατωφερείς, Salaces. Ρ. xilgtt, Tondet. Ρ. Deton- f χελλχρικόν, Penarium, κατολισθών, Conlapstis. χατωφερες, Declivum, dit. Ρ. κεμάδες, Damms. Ρ. f χχτομβρί*, Dilubium. Proclivum, Depressum, Κεκακωμενος, Adflictus. κέλυφος, Putamen. P. κατ' ovap, Per visionem. Declive. P. Depressum. Κίκαρμένον, Tonsde. Ο. Κενοδοξος, Vanae glorias, κατόπιν, Atergus. Ρ. P. Convexum. P. De- χεκασσυμένα^υρράοία. P. Gloria; cupidus. S. χατάπισθεν, Postsecus. vexum. P. Proclive. P. Supalta. Ρ. κενοδοξία, Vanaglona,Amκατοπτεύ», Despicio, Spe- χχτοφρυωμένος, Supercili- Κεκαρωμένος, Sopitus, So- bitus. Ρ. Ambitio. S. culor, Pervideo, Per- osus. O. poratus. P. f κενολογο;, Vamloquus, spicio. καυδμό;, Uredo. Ο. κεκαυμένον, Ustum. P. Inamloquus. O. χχτοπτεύει, Inlustrat. P. t καϋκα, Patera. [+ καύκος, κεκηλσμιένος, Delibutus. t κενολογία, Vaniloqiuum. f κχτόπτευσις, Iuspectio, Dti-Cang.] Ο. κενός, Vanus, Inanis, Cas- Speculatio. Ρ. καυλ'ια, Coliculos. P. Co- κεκινημένος, Agitatus. P. sus, Cassus. P. Vanus. χατοπτα),specli latores. E. liculus. Ρ. κεχλαδευμένον, Putatum. P. Inanis. P. Frivolus. χάτοπτον, τό f πολυέφητον, χχυλίον, Colliculus. Ο. Ρ. Ρ. Vacuus. Ο. Tostatum. καυλό;, Caulus,Tursus.E. Κεκμηκώς, Fessus, Lassus, κενόν, Inanem. Ρ. Casχάτοπτρον, Speculum. χαυλούμχι, Caulesco. Ο. Fatigatus, Fessus. Ρ. sum. Ρ. χατοργιάζω, Devoveo. Ο. κχυλώδης, Fistulosus. Ο. Fatigatus. P.Comfeetus. κενόν, Vanum, Vacuum, κχτορθώ, Corrigo. κχύμχ, Estus, iestus. S. Ρ. Inane. χχτοξύοί, Perpetrat. Ρ. +κχυματηρός, Estivus. χεκολλημίνος, Amplicitus. -/.ενάτης, Inanitas, Rumam, κατόρθωμα,perpetratio.p. f καυματούμαι, Estuo. P. Adplicatus. P. Mammam. P. κατόρθωματα, Fortia fac- κχυμχτώδης, Estuosus. χεχόλληται, Haeret. Ρ. χενοϋται, Evanescit. P. ta, Res gesta;. καυσίαι, lnfulas. Ο. κεκοπιακώς, Fessus. Ρ, κενοα», Inanio. O. Vacuo. χατόρθωσις, Correctio, Ιη- καοσι;, Ardor. Lassus. Ο. Ο. petracio, Perpetratio. Ρ. καύση, Αrdorem. Ρ. χεκοπρισμένον, Stercora- χενούμχι, Inanesco. Ο. *f- κατορθωτής, Propagator. καύσιμος, Arsibilis, Cre- tum. Ο. χενταύριον, Teloxa. Ρ. Ρ. mabilis. κεκοπωμενος, Lassus. Ρ. Κένταυρος, Centaurus. f κχτόρυξις, Defossio. χαύσις νεχξών,bustuarium, χεχοπώσθαι, Confectum κέντημα, hic Punctus, κχτορύσσω, Confodio, De- Usterna. esse. Ρ. Punctum. Ρ. Punctus. fosso. χαυσούμαι, iestuo. Ο. κεκόρεσμαι, Satullus sum. S. χατορύσσει, Defodit. P. καυστής νεκρών, Bustua- Ε. -f- κέντησις, Punctio. κατορ'ρύττω, Defodio. Ο. rius. Κεχοσμημενος, Ornatus, κεντρίζω, Stimulo, Pungo. κατορύττει, Defodit. Ρ. f καυστρχ νεκρών, Ustrina. Comptus, Decoratus, -f χεντρισμός, Stimulacio. fxatοχεύς, Retinaculum. P. Ornatus. P. Praedictus, κεντρον, Stimulum, Stimu- E. καυσώδης, Torrida. Ο. ^ lus, aeumen, Stimulus. f χχτογείς, Retinacula. Ρ. καύσων, Ardor. P. Calor. χεκοσμημένον, Decorum. S. Stumbulura. E. κατοχή, άπό νόμων, Posses- Ρ. /Estus. Ο. Ardor. Ρ. χ'εντρον σιδηρού, Stimusio. καυτ^, Κεκραμένος, Temperatus. lum. Ρ. κατοχή, ή διά χειρός, De- τά καυτηρεία, Ustrina. Ο. Dilutus. Ο. κεντρον κηφήνος, Aculeus. tencio, Retencio. καυτηριάζω, Εχ. κεκραμένον, Temperatum. -f- χεντροι εν πτερντ, ίππίως, κάτοχος, Mandalus, Te- καυτηριάζεται, Reseratur. Ε. Calcar, Calcar. Ο. nax. Ο. Ρ. Κεχρυμμενον, Obductum, κεντρον βοών κα) σκορπιών, χχτόχιμος, Fanaticus. Ο. καύχημα, Exultacio, GIo- Occultum, Celatum. Aquilio. Ρ. χχτουρώ, Commaio, Uri- riacio, Gloria. P. Exul- κεκρύφιχλον, Reticulum. κεντρον μελίσσης, Eculeus. nam facio, Conmeio. P. tatio. Ρ. ό Κεκτημένος, Possessor. Ρ. f κάττα, Catta. f χχυχητής, Alapator. Ε. Ο. κεντώ, Pungo. καττίτερος, Stannum. Ο. καύχηματίας, Gioriabilis. κέκτηται, Possidet. Ρ. κεντά, Pungit. Ρ. t κατυλάσσω, Oblatro. Ρ. χεχυρωμενον, Sanctiim. Ρ. χένχρον, Bissinem. Ρ. χατυφίημι, Praevaricor. καυχώμχι, Glorior. κεχωλυμέναι, Proliibitae. Κενώ, Vacuo, Evacuo, κάτω, Infra, Imo, Deor- καυχχσθαι, Jactaii. Ρ. Ρ. Evanesco. sum, Deorsum. Ρ. Pes- κχχάζει, Cachinnat. Ρ. κελαινο;, Ater. Ρ. κενωθέντας, Exinanitos, Ρ. sum adv. Ο. καχε ια, Macies. Ο. κελαινόν, Atrum. Ρ. κενώ;, Vane. κατωθέω, Detrudo. Ο. Αχαχλά, Bullit. Ρ. χελευθείσα, Jussa. Ρ. κίναχπ;,inanitus, Inanitas. κχτωμοτικόν, Adnutivum. Καχλάζω, Scaturio, Ebul- κελευ3εϊ(ται, Jussee. Ρ. Ο. Ρ', Ιΐο. Ο. κελευθεν, Jussum. Ρ. κεποπωμένοι, Defatigati,P. κχτωρυξ, Propago. καγλάζων, Scatens. χελευθίντα, Jussa. Ρ. Κίπφος, ορνεον, χχτωσχοπος, Speculator. f κχχλχσμός, Scaturigo. κελευύίντες, Jussi. Ρ. Κεραία, hic Apex, Apex. Ε, χχφιδρώτιον, Sudarium. Ο. f κέλευμα, Jussus. S. Ρ. Apiculus. Ο. κατώτερος, Infevior, Infer- Κέγχρος, Milium. idem. \κελεύματα, Jussiones.E. κεραϊαι, Apices. Ρ. nus. Ρ. Inferus, a, um. S. idem. Ρ. Κέλευσις, Jussio, Jussus, χεραμεύί, Figulus, Teguυ, τ c ' κεγχρίς, είδος ίε'ρακο; μι- Jussus» S. larius, Figulus, Ρ. Faκατατεραν, Inferiorem.P, κρού, Titiunculus. κέλευσμα, J ussum. P. ber figulator. E. Figuκατωτερον, Jnferius. Ρ. Κέδρος, Cedrus. χέλευσον, Jube. P. larius E χχτωτερω, Infenus. Κϊμαι, Jaceo. κελευστής, Jussor, Porti- κεραμείον, Figulit.a, Figuχχτωτατος, W, I m fi- KtlTeUf Jacet. P. culus. P. Portisculus. lina. S. Fidelia. O. Fimu r. ^ κείμενος, Situs. P. Jacens. O. Circitor. E, gulina. O. κατώτατοι, Imi. Ρ Ε. κελε^, Jubeo. χϊράμ,ον, Orcium, Amχατωτατοις, Imos. Ρ. κείμενοι, Siti. Ο, κελεύει, Jubpt. Ρ. phora, Ampboia. Ρ κατώτατα), lmo. χειμενον, Positum. Ρ. Si- κ^λη; ίππεύς, Gaballa ri. Quadrantale. Ρ. Urceus. χχτωφερης τοπος, Proch- tum. Ρ. ρ Q VUS, Uescensas, Cbvo- κειμέλιον, Gimelium, At- κελητίζει, Crisat. Ρ. κεράμΐ;, Tegula, Tegula. 6US ν. 0 n, anulu s P r t κελητιστα), Desultores. P. χχτωφερης, ο άσωτος, Sa- κε,ρ,α,, Instita. Ο. Ο. κεραμίδες, Tegulae. Ε. Te-

16 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 dulae. Ε. χερχϊς σίτου, hic Radius. χεχαρισμένως, Gratuitu. rea. O. κέραμ05 φωταγωγό?, Tran- κε^κι?, Tragula. P. Radi- Κεχαρηωμένος, Facetus, κημοα>, Capistro. O. senna. us P. Radiolus. S. Ra- Gratiosus. O. t κηπευτής, Hortulanus. κέραμος, Tectum. E. Te- dius. S. + Κεχειριδωμένος, Manica- P. gula. Ο. κερκίδιον, hic Radiolus. tus. Κήπος, Hortus, Hortus. -[κεραμοποιός,figulus,te- + κερκίστρα, Concius. Ρ. χεχείξοτονημένος, Designa- P. Hortus. O. Ortus, ti. gularius. Κερχοπίθηκος, Cluria, Si- tus. P. O. Ortum. E. χεραοξόος, Cornarius. E. mia. κέχι,νεν, Hiscit. Ρ. κηπουρός, Hortulanus. E. Kiga? ζώου, Cornu. plu- κέρκος, Penis. Ο. κεχψέναι, Hiscere. Ρ. + κηπωρικο?, Ohtorius. Ο. raliter tantum declinatur. χεξχ^ς, Penitus, a, um. κεχρώς, tliulcus. Ο. κηπωρός, Ortulanus, Oliχέρας πλοίου, Antemna. Ο. Κεχολωμένος, Iratus, In- tor. O.^ κερα? τοϋ πολέμου,cuneus. κέ κα)ψ, ζώον, Hasder. festus. t Κήρα, ίχθυς, χέρα:, Cornum. Ε. Κέρμα, Es. Κεχορηγημένος, Prebitus, Κήρες, αϊ μοίρα,, Parcae. κέρα? Άμαλθέας, της βρε- κερματίζει, Inminuit. Praeditus. Ρ. f Κηριαπτης, Cenforus. ψάση? τον Αιααίγός, Cor- χερμάτιον, Frustum. Ο. Κεχορτασ μένος, Saturatus. κηρινο?, Cereus. nicupia. Ρ. Numulus. Ο. Κεχρημαι, Commodo. + κηριολάριον, Cenlarium. χέρας Άμαλθείας, Cornu- + χέριοδος, Cornicen. Ο. χέχρηταt όφφιχίοις, Funga- το Κηρίον, Favus. Ο. copiae. Ο. Κεστός, Vertonica. tur officiis. Ρ. + χηρίων, Candela. Ρ. κ%α? τοϋ ζώου, Cornu. Ε. κεστρεύς, Mugilis. Ρ. Κεχρισ μένος, Oblitus. + κηρίφυλλον, Cinfohum. κέρα? πλοίου, Antemna. Ρ. κέστρον, Viriculum. Ο. χεχρυσωμένον,auratum.p. Ε. Antemna. S. κέστρο?, Lumbrus. Ρ. κεχρωματισμένα, Colora- κηρίον, το i κηρόμελι, Faχερατα, Cornua. Ρ. χέστρος,όχημαδίχατρόχων, ta. Ε. vus. κεράσια, Diresia. Ε. Traduco. Ρ. Κεχρωσμένος, Coloratus. κηρός, haec Cera, Cera. S. Κεράσιον, οπώρα, αί κεφαλαί δανεισμάτων, Κεχυμένος, Fusus, Fusus. + χηρόβιον, Appluda. Ο. χεοάσιον, Ceresium. Ε. Sortes. Ρ. Ρ. t κηρόπισσον, Malta. S. Κερασον, Misce. κεφάλαια, παρά θλησιονώ. χεχωνευχέναι, Comflasse. t κηροπώλης, Cerarius. Κεραστής, Cornutus. Defoventum. Ρ. Ρ. + κη^οφορον, Caerostatarif χεράτης, Cornutus. Ρ. κεφαλή, Caput. Ρ. Κεχωρισμένος, Segregatus, um. Ε. Cornuta. Ε. Cornuta, κεφαλή ορούς, Vertex mon- Divisus, Secretus, Se- + χηροφόρος, Letiferus. Ο, serpens. Ε. [κεραστή?.] tis. Ρ. paratus. κηρο'α;, Incero. Ο. < 'ύραταύλης, Corniceu. Κεφαλή, hoc Caput. χεχωρισμένον, Separatum. Κήρυγμα, haec Praedica-. χερατίζω, Cornu peto. κεφαλική τιμωρία, Capi- Ρ. cio, Praedicacio.P.Bucχεςατίνη, Cornua. tale. t χεχωρισμένως, Seorsum, cinum. O. χεράτιον, Siliqua, Siliqua. χεφαλής χορυφάί, Vertices. Segregatim, Secrete,Se- χηρύχειον, Caduceus, um. P. Siliqua. S. Cornicu- P. paratim, Separatim. Ρ. O. lum. O. haec Siliqua. Ε. κεφαλή? έλάττωσις, Capi- κηδαλον, Penre. Ρ. tκηρύκειο?, Praeconius. Ο. χερατοποιος, Cornificus. tis diminutio. Ρ. Κηδεία, hoc Funus, Fu- κηρύκιον, ο βαστάζουσιν oi f χεξατόπους, Cornipes. χεφάλαιον, Capitulum, nus. P. Quaestio. Ρ. πρέσβεις, hic Caduceus. χερατοφόρος, Corniger. O. Summa, Caput. Ρ. χηδείαι, Exequiae. Caduceum. P. χερατώδης, Cornutus. O. Summa. P. Capitellum. Κηδεμών, Curator. + κηρυκιοφο'ρο?, Caducifer. Κεραυνός, hoc Fulmen, O. Summa. S. Sum- κηδεμονία, Curacio. + κηρυκτη?, Prasdicator.O. Fulmen. P. mara. P. Elogium. Ε. κηδεστη?, Socer, Propin- κήρυξ, Preco, Praeco. P. t χεραυνοβόλιον, Bidentale. κεφάλαιον, έπ) δανείου, Sors. quus. Ε. x^puxe? r Tubicines.E.But χεραυνοβόλιον ήμερινόν, Summa. t κηδέστρια, Socrus. cini. E. Foetiales. E. Fulguriuni. κεφάλαιον, γραφεϊον, Ca- κηδεται, luitur. Ρ. Curat. χήρυξ θαλάσσιος, Murex. t χεραυνοβόλιον άπο πρωί pitulare. Ρ. Tuetur. Ρ. Bucinus. νυχτερινόν, Fulgur sub- κεφαλαιοω, Summo. Ο. χηδευτής νεχροϋ, Funera- χήρυχες, Murices. Ρ. manum. χεφαλαιωδώς, Summatim. tor. χήρυξ ό υπέρ ειρήνης άτο- Ί'κεραυνο'/Βλητο?, Attonitus. -f- χεφαλαιών, Capitulare. χηδίύω, Funero. στελλόμενος, χα) τό χηρύχεραυνω, Fulmino. Ο. κηδεύει, Funerat. Ρ. κιον φέρον, Caductor. κεραυνοί, Fulgurat. Ρ. χεφαλαλγία, Capitis do- Κηκί?, Galla. plurale non f χήρυξ ι?, Preconium, κε αυνα)3ε % ι?, Tactus. Virg. Ιοί. Capitis dolor. Ε. habet. Praedicatio. O. lib. Bucolicwn, De celo χεφαλής άποτομή, Decapi- κηκι?, ητις είς τό μέλαν είσ- χηρύσσω, Precono. Pratactas quercus. tacio, Decollacio. πέμπεται, Pipuba. P. " dico. Κερδαίνω, Lucrifacio, Lu- κεφαλικό?, Capitalis. κηκι?, Galla. Ο. χηρυσσει, Praedicat. P. cror, Lucror. Ο. χεφαλιχόν, Capitale. χηχίδες, Gallulie. Ε. κήρυττα), Prffidico, as. Ο. χερδαίνει, Elbuit. Ρ. χεφαλοδέσμιον, Retiolurn. χηλέω, Eenio, is. Ο. De- Κηρώ, Gero. χερδαλέος, Quaestuosus. Ο. Ο. linio, is. Ο. χήρωμα, Ceroma. "t* χερδάριον, Lucellnm. Ο. κεφαλόδεσμος, Frontale, Κήλη, Hirnia, Hirnia. Ρ. κήρωσις, Cffiratura. Ο. + χερδητικός, Lucrosus. Capitale, Frontale. Ο. Hernia. Ο. Ramex. Ο. κηρωτόν, Ca;rotuni. Ε. Ceχερδιαχός, Cordiatus. Ε. f κεφαλόδεσμων, Capitu- Ernea. Ε. rotum. Ε. κέρδος, Lucrum, Compen- lare. Ε. κηλήτης, Hirniosus. + Κητι?, Pistrix. de belua. dium,emolunientum.p. κε'φαλο?, ίχθύς, Capito. κηλΐδε?, Transtra. Ρ. κήτος, Beliua. Ρ. Pistrix. Eucrum.P.Quaesttis.O. κέφαλος, i^w?,mugilis.p. Ιίηλιν, Celsus. Ρ. Ρ. Belua marina. Ε. χέρδος βραχύ, Compeii- κέφαλος, Gclata. S. Κηλι?, ό πηλός, Macula, κητώδης, Beluosus. Ο. dium. Ρ. f κεφάλων, Capito. Ρ. Macula. Ρ. /ίη^ην, Fucus. χερδοσύνη, Vaframentum. χεφαλωτόν πράσον, Por- κηλιδαιτο?, Maculosus. κίβδηλος, Adulterinus. υ. rum. Ρ. κηλοι, Arbores. Ρ. Κιβωτός, Cista, Arca, Arχερδύφιον, Lucillum, dimi- χεφαλωτόν, Porrus capi- Δηλών, ό επιβαίνων Ίππος, cula. Ρ. Arca, et Arcenutive, Quassticulus. O. tatus. P. Admissarius. la. P. χερχίζει, Decutit. Ρ. κεφαλωτός, Capitatus. Ο. κηλώνειον, * Coledon. S. κιβώτιον, Arcula, Arcula. Κερκ)ς βεάτ ου, hic Cu- Κεχαρακωμένος, Vallatus. Κηλώνιον, Ciconia, Tolle- O. Scrinium. O. neus. Κεχαρισμένον, Gratum, 110. Ρ. * κιγκλ)?, Transenna. O. xipxi? ποδός, hic Radius. Gratuitum,Acceptum.P. χημός, Capistrum. Ο. Ο- Κιθάρα, Cithara, Fidis. P.

17 104 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. ΚΛΙΙ. χιθαρ'ιζω, χιθαρίς, Fidicen. κιθαρωδό), Citharoedi. E. Κιμωλία, Creta, Sarda, Striga. P. Κινάβαρις, hoc Minium, plurale non habet. χίναιδος, Eviratus. P. + χιναχρια, * Gillus. S. Κινάμωμον, Cinamomum. Κινάρα, hic Carduus, Carix, et carice pastus acuta. Κίνδυνος, hoc Periculum. χίνδυνος, Periculum. P. Discri- Discrimen. P. men. S. Periclum. S. χινδύνω, Exitio. P. κινδυνεύω, Periclitor. χινδυνευτέαι, Periclitandie. P. κινδυνώδης, Periculosus.O. χινεί, Movet. P. κινείται, Consternatur. P. χινεοο, Moveo. O. Cico. O. κινηθείς, Motus, a, um. O. Κίνησες, Motus, Mocio, Gommorio. P. hic Gestus. S. Motio, tus. O. χίνψχς διχαστιχή, Conmocio. κίνησις γης, Terras motus. κινητό;, Motivus. O. χινηθείσ-a, ριφθείσα, Incita. Yirgil. κινητόν, Movile. κινητά, Mobilia. P. χιννάβαρις, Minium. P. Minium. S. Κινούμενον, Movile. κινώ, Cio, Moveo. κινώ, ενάγω, Expacior. Κιονίς, έπιστύλιον, Columella. κιονίς, η του άνθρωπου, Uva, Columella. κιονι;, Uva. Ρ. + χιριατης, Taeniosus, Ρ. t κιρκαφινας, Clura. S. [κερκοπίθηκος.] + χιρχίας, Circis. Ε. Κίρκος, Falco. Κιρνώ, Misceo, Misco. Κιρ'ρός, Rubeus. κιρσός, Varix. Ε. Κίρω, Tondeo. ΐ Κισήριον, Κίσηρις, Pumex. infantis. κλαυθμυρισμός, t κισηρίζω, Pumico. t κλαύσιμος, κίσηρις, Pumex. Ρ. χίσηριν, Pumicem. Ε. Κίσσα όρνεον, Pica, Pica.P. χισσηρ)ς, Pumex. S. κΐ(ττ»)ρώδ)^,ριιπικ:ο8ΐΐ8.0. *f" κισσηρόω, Pumico. Ο. Κισσός, Hedera, Hedera. S. Hedera. O. + χισσόφυλλον, Opulus.P. Κισσώ, επιθυμώ, Gestio. Κίστη, Arca, Gista, Cista. P. κίτριον, Citrium. κίττα, Pica. O. t κιττατος, Picatus. O. κίχλα, hic Turdus, Turdus. P. Turdus. S. χιχράω, Mutuo. E. Κιχρώ, Commodo. κιχρά, Mutuat. P. κιχρώμαι, Commodor. κιχξάται, Mutuatur. P. κιχωρία, Ambubia. P. κιχώριον, Ambuvia. E. κ ίων, Columna, Columna. S. Columna. P. Columna. P. κλά, Frangit. E. κλαγγή σάλπιγγας, Clangor, Clangor. S. κλαγγάζω, Gruo, is. O. κλάγγω, Clango. O. -}- χλαδεύματα, Putamina. P. κλάδευσις, Amputacio. + κλαδευτής, Putator,Frondator, Putator, Putator. P. ή-χλαδευτα), Putatores. E. χλαδεύω, Puto, Defrudo. P. κλαδεύω αμπέλους, κλαδεύει, Amputat. Ρ. Putat. Ρ. f κλάδινος, Rameus. Ο. *t* κλαδίον, Ramulus. Ο. κλάδος, Ramus. Ρ. Ra- t κλήθρον, δένδρον, Omus, κλίνη συμποσίου, Lectus male. Ο. ^ Alnus, Repagulum. P. genialis. P. κλάδος δάφνης, Verbena. χλήθρος, Alnus. Ρ. κλινικός, Clinicus. χλάδος ελαίας, Verbena. Κλήμα αμπέλου, haic Vitis. χλινόποδες, Lectipedes. E. κλάδος μυρρίνης, Verbena. χλήμα ξηρόν, Sarmentum. χλινοπόδιον, Lectipes. Ο. χλάδος δένδρων περικεχυμένος, Appendix. Palmes. Grabataris. Ε. κλήμα τό βότρυς έχον, χλινοποιός, Lectarius, f" κλαδοειδής, Ramosus. κλήμα τό τους βότρυας έχον + κλινοφόρος, Lecticarius. Κλαίω, Ploro. t συνεκκοπέντας, Palmes. Ο. κλαίει, PJorat. Ρ. Ρ. κλίνω, DeclinOj Inclino. Κλάνιον, βραχιόλιον γυναικός, haec Viriola. Ρ clinatio. Ρ. κλήμα βότρυς έχον,palmes. κλίσις, Declinacio, Dfcκλανίον, Viriola. Ρ. Armilla, et Armillum. Ρ. pinus. Ο. Colis. Ο. κλοιόν, Boia. S. κλήμα, Palmes. Ο. Pam- κλισμος, Cespes. Ε. Viriola. S. Viriolae. P. κλήματα, Sarmenta. Ρ. Κλοιός, Boia, Eculeum. * κλα * f πανθήκη, Penuarium. S. * κλαρις, Inlustris. S. Vagitus. Flebilis. κλάω, Ploro, as. O. Κλειδίον, Clavis. κλείδιον, Clavicula. Ο. t κλειδοποιός, Glostrarius. f κλειδοστριός, Clostrarius. E. f κλειδοΐρόρος, Claviger. O. κλειδούχος, Clavicularius. O. κλειδόω, Clatro, as. G. κλειθρία, Rima. O. t Κλειθριώδης, Rimosus. O. κλείθρον, Claustrum, Clotrum, Claustruni. P. χλείθρα, Claustra. P. verb. O. f χλειθροποιός, Glaustrari- Κλήσις, Gitacio, Invitatus, us. O. Vocatus, Vocacio. κλείνει, Vibrat. Ρ. χλητεύω, Vador. O. Anχλείς, Clavis. testor, aris. O. κλε)ς, Clavis. Ρ. κλητήρ, Stator. O. κλείδες, Claves. Ε. χλητός, Vocatus. κλειώ, Cludo, Obsero, χλητιχή, Vocativus. Claudo, is. O. Sero, as. κλητιχον, Vocatorium, Ο. κλήτωρ, Invitator, Caχλέμμα, Obreptio. O. Pe- lator. P. culatus. Ο. ή-κλίβαναν, Clibanum. E, χλέος, Gloria. Ο. Κλίβανος, Glibanus. Κλέπται, Nebnlones. Ε. Αχλιβανωτόν,Testuaceum. t Κλετττάριον, Furunculus. O. κλέπτης, For, Involator, χλίθρον, Pessulum. P. Fur. P. Manticularius. Κλίμα, Regio, Pagus, O. Tractns, Regio. P. Reχλέπτης χρημάτων δημοσί- gio. S. Plaga. O. Tracων, Depeculator. tus. O. Χλέπτην, Furem. Ρ. χλίμασιν, Regionibus. P. χλεπτικός, Furax. Ο. Κλ'ιμαξ, Scala. χλέπτρια, Foronia. κλίμακες, Scalae. Ρ. χλέπτω, Furo, Involo, De- + χλιμακεων, hoc Scaiari peculor. O. Peculor, uni. aris. O. Involo. Ε. Κλινάριον, Lectulus. χλέπτει, Involat. P. Cle- κλίνεται, Inflectitur, Depit. Sarpo. P. clinatur. Κληδονίζομαι, Ominor. κλίνη, hic Leetus, Fastiχλήδων, hoc Omen, Opi- gium.s.lectus. O. Lecnio. tum. E. Lectica. O. χληδών, Oinen. Ρ. κλίνη θεών, Pulvinar. S. + κληματικός, Pampina- χλοιόν περιτίθημι, Ιη boia. "us. Ο. f κλοχχα όρνις, Gluttit. Ε. κλημάτιον, Viticulus. Ο. [Gloss. L. Gr. χροχχα: Χληματώδης, Pampinosus. Vulcanius, Κροκχ ή ορ- Ο* ^ νις, Glocit, vel Glucit.] Κληρονόμος, Heres, Heres. Κλοπή, hoc Furtum. Ρ. Ereditarius. S. He- χλοπής, Fnrti. P. res S. κλοπή πολιτικών χρημάτων, Peculatus. Κλάσμα, Fragmen, Fragmen, tum. O. κλάσμα παγετού, Crusta. κλάστης, Fractor. Κλαυθμός, Comploracio, Fletus. κλαυθμός παιδιού, Vagitus κληρονομιά, Hereditas, Hereditas. S. κλοπιμαίος, Furtivus. t Χληρονομαίος, Heredita- κλοπιμαίον, Furtivum. rms + χλοπιμαίως, Furtim. f κληρονομικός, Haeredita- Κλύδων, Estus, Gurges, nus. O. Unda. κληρονομώ, Heres fio. κλύδωνες, Undffi. E. κλήρος, haec Sors, Dici- χλύζω, Luo. bile. P. Sors. P. Sors, + κλύθ ον, Sera. Ο. [κλίϊsortis. S. Bona hsredi- flgov.] taria κλυστήρ, Clustrum. κλήροι, Sortes. Ρ. Κλυτή, Alma, Alma. P. χληροϋμαι, Sorcior. χληρουχία, Sortitus. κληρώ, Sorcio. κληρωθή, Obtigerit. P. χλήρωσις, Sortitus. t κληρωτρίς, Urna. Ρ χλυτός, Inclitus, Almus. P. Κλώ, Frango. Κλωβός, Cavea, Cavea. S. Κλώθω, Torqueo, Neo. O. κλβονά^ιον, Surculus. P. Κλώνες, τά ακρα των δεν + κληρωτώς, Sortito, ad- δρων, Verbenee

18 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 κλώνε?, Frondes. E. lis, Caverna. P. Val- κοίτη, lioc Cubile, Con- κολαστής, Punitor. κλωνίον, Rafnulus. lis. O. cubitus. S. Cubile. Ρ. κόλαφος, Colafus. κλώνο?, Ramus. κοίλη, Curva, Cava. Cista. P. Cubatus, Ο. κολαφίζειν, Depalmare.O. κλώσμα, Globus. P. f Κοιλήπατα ορνιθος, Ge- κοιτών, hoc Gubiculum, κολαφίζομαι, Caleficor. Κλωστον, Tortum. quaria. Cubiculum. P. Con- κολιός, Vagina. P. Grauκλωστήξ, Κοιλία, Venter. clave. S. Cubiculum. S. lus. E. Κλώφ, Fur. κοιλία ή εσω, Alvus. f κοιτ»νίτη?, Cubicularius. κολίανόξον, Coliandrum. Κνάπτω, Polio. κοιλία χοίρου, Aqualicum. f κοιτωνίται, Cubicularii. E. χνάπτει, Polit. Ρ. κοιλία, Venter. P. hic * Ε. κολλάριον, Collarium. t χνάπτρα, Polienda. P. Yentus. S. AIvus. Ο. κόκκινον, Ruseum. κο'λλα, Glutum, Glutis, [txvawta.] κοιλίας εχχυσις, Prolu-f κοκλιορι, Cochliarium. Glutem. S. Glutum. S. κνάραλον, Tomentum. vies. Ρ. E. [Gloss. L. G. κοχλι- κολλάω, Glutino. Ο. κνάφαλλον,τοηιβηιιιω.ρ. κοιλίας + ύπεξέκχυσις, οριξ, Du-Cang. conjicit f κόλλημα, Glutinamenκναφευς, Fullo. Proluvies. Ρ. κοχλιάριον.] tum, Glutinatio. Ε. χναφείον, Follonium. f κοιλίδιον f εκζεστον, Α- κόκκος, Bacca, hoc Gra- κόλλησις, Concinnatura. κνά», Scabo, is. O. qualiculum. num, Fabatum. P. Gra- t κολλητήριον, Glutina- Κνέφας, Crepusculum. 1" χοιλόόεσμος, Ventralis. num. P. Granum. S. torium. Κνήθω, Scalpo, f κοιλιόόεσμος, Ventrales. Flusculus. Ε. κολλητής, Glutinator. κνηβει, Scavet. P. Scavet. Ρ. κο'κκοι, Grana. κολλητδ?, Concinnus. P. Scalpit. Ρ. Κοίλος, Cavus. κόκκος σίτου, Granum. κολλούρια, Tortuni. Ρ. χνήμα τροχών, Radius. Ρ. κοίλον, Cavum. Ρ. Con- κόκκος, βάμμα, Vernii- κολλυβιστής, Nummula- Κνήμη, Sura, Tibia, Ra- cavum. Ο. Deprehen- cula, hoc Coccum. rius, Collybista, Numdius. P. Crus, Cruris. S. sum. Ρ. Κοκκύζει, Cantat. mularius. P. Numula- Tibia. Ο. κοίλον ττοδδ?, Vola. S. χοκκυμηλέα, Prunura. E. rius, sive Nummolarius. κνήμαι, Crura.P. Suprae. + κοίλο», Cavo, as. Ο. κοκκύμηλον,prunum, Pru- E. Ρ. κοιμάομαι, Dormio. O. na. Ρ. κόλλυβον, Aspratura. P. κνηκο?, Semen caudidum. Abdormio. Ο. κοκύμηλα, Pruna. Ε. χόλλυβος, Collubum. E. Ρ. Κοιμάμαι, Dormio, Dor- κοκκύμηλος, Prunus. Ο. κολλύρια, Torunda. P. t κνημιΰωτός, Ocreatus.O. mio. P. Cubo. O. t κοχκυμηλών, Prunetum. κολλύριον ιατρού, Colluriχνημ)ς, Ocrea. κοιμάται, Dormit. Ρ. Ο. um. Κνησμός, Prurigo. χοιμώμενοι, Dormientes. κόκκυξ, αρνεον, Cuculus. κολλώ, Glutino. t κνη^εϊ, Prurit. Ρ. Ρ. κόκκυξ, 'ιχθύς, κολλά, Glutinat. Ρ. κνηφη, Prurigo. Ρ. Κοινή, επίρρημα, Commu- κόκκυξ, Runiica. Ρ. κολλώμαι, Hereo. κνίδη, Vastitas. Ρ. Urtica. niter. f κοκκωτόν, Battatum. Ρ. κολλάται, Adescit. Ρ. Ε. κοιν»), Promiscue. Ρ. Granitum. Ρ. Haeret. Ρ. χνίζα, Urtica. Ρ. Vastitas. κοινή, όνομα, Communis. κολάζομαι, Plector. κολοβά, Brevis. Ε. Ρ. f κοινοβιάρχης, Abbas. Ο. κολάζεται, Punitur. Ρ. κολόβιον, Colobium, Subiχνίζαι, Prurio. Ο. Scabo, f κοινόβιος, Consors, Con- κολάζεσθαι, Puniri. Ρ. cula. is. Ο. Scalpo. Ο. sors. Ρ. Consortis. Ρ. κολάζω, Crucip, Punio, κολοβός, ό χονδός, Curtus, κνιπδ?, Cupidus. Ρ. f κοινοβιότης, Consorci- Coherceo. Curtus. Ρ. Trungulus. Κν)ς, χνιδός, Urtica, Urti- um. κολάζει, Punit. P. Co- P. ca. P. f χοινοβούλιον, Consilium. hercet. Ρ. κολοβός, ό μέρος τοϋ σώμα- Κνίσα, hic Nidor. κοινολογούμαι, Cornmuni- κολακεία, Adulatus. S. το? άφγρήμένος, Mutilus, χνίσσα, Nidor. Ρ. Nidor. co, conloquor. Ρ. Blandimentum, S. Truncus, Truncus. P. S. κοινός, Communis, Com- κολακείαι, Inlecebrae. P. Mutilus. P. f χνίστριον, Acucla, Sca- misculus. P. Commu- κολακεύω, Blandio, Adulo, κολοβο), Mutili. O. puium. nis.p. Vulgaris.P. Com- Adsector, Aucillor. Ρ. κολοβόω, Mutilo. O. Deχνυζάομαι, Gannio. O. munis. P. Adulor. O. Assentor.O. trunco. O. κνυζώ, Nicto, is. Ο. χοινόω, Inquino. Ο. κολακεύει, Ambit. Ρ. Α- κολοβά, Verebio, Mutilo. κνώδαλον, Bellua. Ρ. κοινών, Sociatus, Conjunc- dulatur. P. Adolat. Ρ. P. χόβιος, Gobio. E. tus, Copulatus. P. Blanditur. Ρ. κολοβοί, Truncat. P. K 7X*I> Conscapula, Con- κοινωνέω, Communico. O. f κολάκευμα, Blandicum. κολοιο?, Graculus. cha. Ρ. κοινωνία, Communicacio, f κολακευτή?, Blandus. Ρ. κολοιο?, όρνεον, Graculus. χογχυλευτής, Murilegulus, Societas. κολακία, Ambitus, Blan- P. Monedula. O. Gra- Murilegulus. Ρ. κοινωνίαν, Consortium. P. dimentum, Adulacio, gulus. Ε Gracula. E. των κογχυλευτών, Murile- κοινωνία, Participatio. Ε. Delinimentum, Decep- κολοχασία, Colocasia. guloruni. P. Communio. E. cio. χολόχννθα, Cucurvita, Cuχογχύλη, Murix. S. κοινωνίαν διαλύω, Disso- κολακία ι, Blandicia. curbita. Ρ. κογχύλιov, Murex. cio. χόλαξ, Adulator, Blandus, κολοκυνδη, Cucurbita. E. f χογχυλιωτός, Muricatus. κοινωνικός, Communis, E. Adulator. Ρ. κολοκυνθίδες, Volemi. P. O. κοινωνός, Socius, Partia- κόλακες, Adulatores. Ρ. χόλος, Color. O. χοδονοξ, Dentex. E. [f <ruv- rius. O. Particeps. Ε. χολαπτήρ, Scalprum. Ο. κολοι, Lacerti. E. όδους. Ε.] κοινωνός, εμπορία, Socius. f χολάπτης, Scalptor. Ο. + κολουδια, Tubera. Ρ. t Κόδξχ, Codra, Quadra. Ρ. κολάπτω, Cudo, Scalpo. [f κολόύδνα, Yulc.] + χοίαγρος, Rusco. P. f κοινωνοποιώ, Socio. O. + κολουνειον, Tormen. P. Ruppo, Rusco. P. Rus- t κοινωνοποιείν, Commu- κολάπτει, Cudit. Ρ. [Κώλου ανία, Vulc.] co, Raporasco. E. nicare. χόλασις, Cruciatus, Sup- κολοφώνια, Resitia. κοιλάδες, Cavern. Ρ. κοινωνώ, Communico. plicium, Animadversio, + κο'λοψ, Stirps. P. κοιλαινόμενα, Rotantia. Ρ. κοινώ?, Vulgo. O. Pcena.P. Suppliciam.S. κόλπος, Sinus, Sinus. P. Κοιλαίνω, Curvo, Cavo. κοινωφελή?, ή χόλασις, Coercitio. Ε. κόλποι μήτρας, Loci muκοιλαίνει, Cavat. Ρ. f ΚΟιξ, iero. Ρ. κολάσει?, Poenas. Ε. liebres. Ρ. κοιλαίνει κλάδον, Curvat. κοίρανος, Cissar. Ε. κολάσεσιν, Suppliciis. Ρ. κολπόω, Sinuo. Ο. Ρ κοιτίδες, Guna;. Ο. κολαστηριον, Garniticina. χολπώδης, Sinuosus. Ο. χοιλάς, Cavema, Conval- f κοιτά», Cubito. Ο. G. κολυμβάς έλα/α, Colyni- Gloss. Ο

19 jo6 CYRIL. PHILOX. ET ALIOR. "0Λ. bas, Granea. Albarkn, O. Tecto- Fimetun, O. -s&gtr N" c ^ s ^ U ^jgp&re ^ «r t S T " -fe fe^ " Zfuril Γρ'. U» Dealbator, At- «A^ Λ ' Tundo, O. «fcrssi, 5- μ, Tector Teoor Cudo. O. Pello, hs. O. Koprn,, Cornix, Coraicu. β, ^, Ρ. Ρ 9 ' TeCt ' Tundo. O. Pulso, to. O. la, Connx. P. Cornicla. κολύμβησον, Nata. E. p. +t %ov, Tumnltus. P. κολφο?, Sinus. E. ^v f^, ln La des «owjjat,^ j κοσκεδών Tumultus. E. χόμ,αι τών κροτάφων, An- Κονιορτος, I J ulver, rulvis, Τ κοπωσις, ^assiiuuu. ι Λ ;, cl singulare ηοη habet. plurale ηοη habet, Pul- Κόρχι όφθαλμου, Pupi. Ko W v, Gnbrum. κ Ξ ΜτΤχΙτάφων κρε- ver. Ρ. Pulvix. Ρ. Levi- 6 Κορχκίας, Gracuius. O. κοσκινοποιός, Cnbnmw. μ%2 γυνίκεΐ, An- culus. Ο. κοράκι, Comnus Ρ. «Λ, bubcerneculun, tide Ρ κονιορτοΰμαι, Pulveresco. κοραχινος, Corvus. L. U. κομάχτ'ωρ, Argentarius. O. t κορχκισκος,οοτνυδ. E. Decoramenta. S P κονιορτόω, Pulvero, as. Ο. Κοαάλλιον, Margella. 1. κόμαρος, Arbutus, Arbn- κον,ορτώδη;, Pulverulen- Corvu 8,Corvus Ρ. Kow;, Ornatus, OrnatJjJ ό tus. χόρχξ σίδηρους θΰρχς, Un- mentum, Ornatura. P. *o>χ'οας, V έστιν δε'νδρον ί, JfAij, Ciner, Cinis, Lens, cinus, Repagulum, Re- t κοσμητήριον, Scoba. _ καλούμενη άοκνος, Ar- Lendis. S. Pulvis. O. pagnlnm. P. idem. S. κοσμητη;, Omamentanus, bustus.p Vrairone. E. Lix, Lixivium. O. Len- κορα σίδηρους Uncinus. P. Ornator. χόμχροι, Fra^a. O. dis. E. Lindex. Ε. το κοράσια ν, Puella. Ρ. κοσμητικός, Ornamenta- Κόμβος, Nodus. κο'νιδε;, Lendes. Ε.?"«,,β Ε\ " us, κομβώ, Nodo, Necto. κονίσσαλος, Pulvisculus.O. Κορδύλη, Tuber. Τ κοσμητμχ, Ornatnx, Or- Κόμη, Coma, Ca;saries, χονιώ, Decalco, Albo. Καρεννύω, Saturo. natnx. P. Ctesaries. P. Capilla- κοντχφόρος, Astatus. Ρ. κορέω, SaUo, as. O. Sa- Ακοσμητριχι, Grnatnces. tim. Ο. Κοντός, Pertica, Sudis, tio, as. Ο. E. κοαη Ίππου, Juba. Camax, Camax. E. t καρεστός, Satiabilis. Ο. κοσμία γυναικός, Ornat κόμης, Castellum. Ρ. κοντοί, Asseres. Ρ. Κόρη, Puella, Puelia. P. menta, Calbs. P. Orna- Municipium. Ρ. [κώμη, κόνυζχ, βοτάνη, Cunebula. κόρη οφθαλμού, Pnpulla, menta. Ε. Du-Canw.] Ρ. Pupus, Pupilla. Ρ. Pro- κοσμικός, Seculans, Munκομήτης, Capillatus. Ρ. κόξαι, Ckmes. P. serpina P. danus. O. Cicinnatus. P. t κοπάδια, Copadia. Ε. κόρημα, bcobs. Ο. κοσμίας, Decorus, Urna- ΚομιΙή, πάνυ, Perqnam, χοπανιστήριον, Battuarium. t κο^ημάτιον, Scopula. O. tus, Comis.P. JDecorus. Valde, Adtnodum, Ni- κόπανον, Bactulum, Mar- xopiavspov,coriandrum.p. P. Modestus. O. mis. P. Admodum. P. culus, Malleolus, Mal- Koplavvov, Coriandrum. κόσμιον, Ornatum, Orna- Oppido. O. leus. P. +K P'>,Cimico,Cimis.P. mentum. κομίζω, Porto, Veho, Fe- f κόπεαν, Frustum, Frus- χαρίζομαι, Blandio. Ο. κόσμιον κεφαλής, Calienro, Gero. O. Porto, as. tum. P. t κοξίνια, Quirinalia. O. drum. P. Ornatus. S. Ο. Κοπετός, Plangor, Planc- κόριον, Coriandrum. Ρ. κοσμιότης, Decus, Modesό Κομίζων, Gerulus. G. tus ad sidera tollunt, κόρις', Cimex, Cimex. P. tia. O. κομίσεις, Vectus. P- Planctus, Planctus. Ρ. κόριδες, Cimices. Ε. κοσμίως, Modeste. P. Κομιτης άστήρ, Capillatus. κοπετός, Planctio. S. Κορμόςξυλον, Codex,Cau- κόσμος, Decus, Ornatus, t κομίται, Castellani. Ο. κοπετοίς, Plangoribus. P. dex, Caudex, Truncus. Decus. P. Decus. S. χόμμα, lncisum. Ο. Ακοπιχται, Bispelliones.P. P. Codex. Ρ. κόσμος γυναικός, Ornaχόμματχ, Tomacula. Ο. f ΚοπΙόερμος, Copidermus, κορμός άνθρωπου, Truncus, mentum, Cultus mulie- Incisurae. E. Timiso. P. Truncus. P. Cippus. P. ris. P. t κόμος, Compressio. Ε. κοπις, ή μάχαιρα, Cnltrum. Talia. Ρ. Talia. Ρ. Sti- κόσμος ο τοΰ παντός, Mun- Κόμπος, Strepitus. Κοπιώ, Laboro.. pes. Ο. dus, Orbis, Mundus, Ρ. χομπώ, Strepo, Strepito. κόπος, Lassitudo, Fatiga- κορμοί, Stipites. Ρ. κοσμοκράτωρ, Mundiree- Κομφός, Scitns, Bellus, tns, Labor. Ρ. Κόρος, Satura, Saeietas, tor. "^ Facetus, mulier commo- Κοπριά, Stercus, Stercu- Sacies, Fastidium. Ο. χοσμοσιν, Decessant. P. da et faceta est, Bellus. linum. Ρ. κορρη, Bucca.O. Mala. Ο. [χασμώσι, Vulc.] P. Nitidus. O. Saperda. f κοπριαίρετος, Sportella- Κορυόαλός, Sculpicia, Bar- χοσμώ, Condecoro, Orχομφότης, Apritudo. O. rius. P. dalia, Alauda. O. Ter- no, Decoro. κομψότερος, Magis bellus. χοπρίζω, Stereoro. raneola. O. Bardaia. Ε. χοσμεϊ, lntendit. P. Deχομφότατος, Bellissimus. χοπριχός, Stercorarius. O. Galerita. O. corat. P. Κομώ, Como. χόποινος, Stei coreus. κορυδαλλός, όρνεον, Bardala. 1* κοσμωσις, Ornatus. S. Κονδόί, Curtus. t κοπρισμός, hoc Sterci- P. Parra. P. Bardea. Ε. χόσσιφος, Merulus. P. Κόνδυλος, Colafus, Colo- dium. κόρυδος, Galerita. Ρ. κόσσυκος, Merulus. E. phus. E. t χοπροδοχειον, Sterculi- Κόρυζα, Ravis, Pipka. Ρ. κόσσυφος, Merulus, Meχόνδυλος ποδός η χειρός, hoc num. Ρ. Mucus. Ο. rula. S. Talatrum, Pugnus. Ο. + κοπραθήκη, Sterculinium. f κορυζιά, Pipitat. P, f κοτίζει, Aleam ludit. E. κόνδυλοι χειρών, Taiari. S. f κορύύιον, Galeola. Ο. κόττανον, Marisca. S. ρ. χότοος, Fimus, Stercns, κορυνήτης, Clavator. O. f χοττίζω, Aleain ludo. κόνδυλοι ποδών, Talares.Ρ. Stercus. S. Fimus. S. χορυπτίλος, Cornupeta. O. t χοττίζει, Aleam ludit.p. κόνδυλοι, Articuli. P. Laetamen. O. Fimurn, κορύπτω, Arreto, as, O. f κότιος, Alea. E. Κον'ιχ, άσβεστος, Calx. us. O. Stercus. Ρ. Κορΰπτει, Arietat, Cornu t κοττισμός, Alor. κονι'α, Tectorium. P. Cae- κόπρον δείγμα, Seama. Ε. petit. ^"οττισ-τή;, AkatoF, AleO^ mentum. O.Tectum. O. Scama. Ρ. κορι;, Galea. O. Aleator. P. κονία, ή τέφρα, Pulvis. f κοπροθέσιον, Stercuiini- \Κορυστ0ς μοδιος, Cumula- f κόττος, Alea. Ρ. κονίαμα, Tectorium. Ρ. um. tus. κοτύλη άν$ρώ που,. Coxa..

20 Ε Α Ε. VET. AUCTORUM GLOSSARIA GR.-LAT. 60 χοτύλαι, Coxae. E. pat. P. Arpago. Ρ. κριθής λέπυξον, Clunar. Ρ. κοτύλη, μ.έτξον, Cotula, κράζω, Clamo, Vociferor. χρεάδιον, Carnicula, Car- χριθα) πεφρυγμέναι, Molae Cyathus,Ciathus.S. He- O. quila. E. salsze. P. mina. Ο. κράζει, Clamat. Ρ. χρεανομία, Visceratio. Ο. κρίθινος, Hordearius. O. f χουβιός, 'ιχθύς, Cubius. κράζειν, Clamare. Ο. κρέας, Caro, Caro. Ρ. χριθησόμενος, Judicandus. Κουβούκλιον, Cubicula, κραιπαλώντες, Vacillantes. Obsonium. Ε. Ρ. Conclave. Ρ. κ εϊον, Ahenum. Ε. χριθησόμενοι, Judicandi.P. χουχούμιον, Cucuma, S. χξαχτιχος, Clamosus. κρείσσον, Meiius, Pocius. t Κρίκελλος, Circulus. f KouxxoujxoijhaecCucuina. κράμα, Temperatum, κρείσσων, Melior, Pocior, t xpix-ίον, Circellum. E. χουλαδις, Vallis. P. Mixtum. Praestancior. κρίκος, Girculum. E. κουλεδ?, Vagina. O. t χραματίνα, Aurochalca. χξείττων, Potior et Po- Κρίμα, Judicium. Κούννιον, τδ σύστημα, Cu- Ρ. tius. Ο. κρίμα, Judicium. Ρ. neum Densi cuneis se- χράμβα, Cuma. Ρ. χρείτ των ε'ι μ), Praesto. Κρίνον, το άνθος, Lilium, quisque coactis Agglo- κξάμβη, Brassica, Coli- κρέμαμαι, Pendeo. Lilia. S. merant. culus. S. Brassica. Ρ. κρέμαται, Pendit. P. κρίνα, Lilia. P. Κουρά, Tonsura, hoc Xon- Coliculae. E. Pendet. Ρ. Κρίνον, δίχασον, Judica. sum, Tonsum. S. Ton- χράμβαι, Caules. Ε. κρεμάμενος, Suspensus. χξίνω, Censeo. sura. O. Rasura. χραμβία, Coliculus. Ρ. κρεμαστήριον, Carnarium. κρίνω, δικάζω, Judico, ArχουρεΊον, Tonstrina. S. Coliculos. Ρ. E. cesso, sis. O. Textrinum. Ε. κρανέα, δένδρον, Colurnum, κρεμαστός, Pensibilis, κρίνει, Judicat. Ρ. Judiχουρε)ς, Tonsus. Ο. Cornus. Pensilis. P. cat. P. χουρεύς, Tonsor, Tonsor. κρανέα stsof δένδρου, Cor- f κρεμασία, Suspendium. κρίνετε, Judicatis. P. P. nus arbor. Ρ. κρεμάστρα, hoc Carna- κρινώ, Judicabo. P. χουρε~ις, Rasores. Ο. κρανεία, Cornus. O. lium. κρίνων, Lolietum. O. κουρεύει, Tondet. Ε. κράνειος, Corueus. Ο. κρεμαστήρ χρεών, Carna- 1* Κριομαχώ, Arieto. Κουρήτες, οί πε ) τον παιάνα, κράνειον, baec Calbaria. rius. κριδί, Aries, Aries. Ρ. Indigites, Corybantes, ή-κρανεών, Cornetum. Ο. κρεμαστήρ οικοδόμου, Per- κρίσιμος, Decretorius. Ο. Indigetes. Ρ. κράνη, οπώρα, Gorna. Ρ. pendiculum. Κρίσις, Judicacio, Judiχουριχός, Rasorius. Ο. χρανίον, Calvarium. Ρ. χρεμαστόν, Suspendo. cium, Examen. t Κούριον, Tonstrina,Ton- Calva. Ο. Calvaria. Ε. κρεμνώ, Suspendo. κρισός, Varix. Ε. strinum, Tonsorium. χραπάλη, Crapula. Ο. κρεμνά, Suspendit. Ρ. Κρίσσος, Varex, Varica. κοϋφα, Vacua. Ρ. χράσις, Mixtum. -f χρεοχόπος, Decoctor. Ρ. κρισσο), Varices. Ρ. Κουφίζω, Levo, Relevo. χράσπεδον, Fimbria, Laci- t Κρεοχοπώ, Lanio. f χρισσώδης, Varicosus. χουφίζει, Levat. P. nia, Lacinia. Ρ. κρεοπώλης, Lanio, Carna- Κριτής, Judex, Judex. P. χουφίζουσιν, Adleviant. Ρ. κράσπεδα, Fimbriae. E. rius. O. Macellarius. Ε. χριτήριον, Judicium, Exaχουρικός, Tonsorius. Ο. κραταίνω, Conforto. O. Lanius. P. men, Judicium. P. Senχούρσωρ, Exercipes. Ρ. κραταιός, Viriatus. Ο. f χρεοπωλείον, Laniatori- sus.o. χουφισθέντες, Relevati. Ρ. κραταιόω, Roboro. O. um, Macellus, Macel- κριτήρια, Judicia. P. χουφισθήναι ποιώ, Levifa- κρατερός, Arniipotens. Ο. lum. Ε. f κριώδης, Arietarius. Ο. cio. χρατέω, Possideo. Ο. Vin- χρεοπώλιον, Laniena, La- Κρόκη, Trama, Subtegχούφισμα, Levamen, Al- co, cis. O. nium. O. men, Trama. P. Subtelevatio. Ε. κρατήρ, Cratera, Cratera. + χρεουργιχός, Lanionius. men. P. κούφισμα άμαξής, Sub- S. Patera. Ο. Ο. Κροχις, hic Floccus. flamen. Ρ. κρατήρας είδος, Cantharus. χρεουργός, Lanio. Ο. κροκίδες, Flocci. Ο. χουφισμός, Immunitas. Ε. +χράτησις, Retentio. Ρ. κρεουργώ, Lanio, as. Ο. fxpoxxa όρνις, Gluttit. Ρ. κοϋφον, τό ελαφρός, Leve. t Κοατητικός, Tenax. Κρεπχλη, Crapula. [fxpoxa,] χοϋφον, τό μηδέν εχον, Va- Κράτιστοι, Optimates, sin- + κρεωθήκη, Carnarium. S. Κρόκος, hoc Crocum, plunu, gulare non habet, dici- f Κρεών, ό τόπος, Carna- rale ηοη habet, et est χουφότης, Levitas, Vaui- tur et Optimas. rium. neutrum, Crocum. P. tas κράτος, hoc Imperium, f κρεωπωλείον, Macellum. idem. S. Κόφινος, Corbes, Corbu- Imperium. S. Regnum. Ε. κρόκος ό ραινόμενος, Sparla, Qualus, Corbis, Qua- Ε. κρέως λίπος άνευ σαρκός, sio. Ρ. lus. Ρ. Corbis. S. Cista. κράτος βασίλειον, Impe- Arvina. Ρ. χροκοειδής, Lutea. Ρ _ ν rium. Ρ. Κρήδεμνον, Mitra. χροχοειδές, Croceum, Luχοφινος, παρήχται δέ άπό κρατώ, Teneo, Obtineo. Κρημνός, Praceps rupes, teolum. τοϋ 'Ελληνικού, ώς ό Ήσίο- Ο. Rupes. Ρ. Rups, ru- κρόκυς, Floccum. S. Floo δος, Formio. Ρ. κρατεί, Tenet. Ρ. Capit, pis. S, Praeceps. E. cus. S. t xo4><vo7roioi,quasillarius. Ε. κρημνό), Rupes. P, Pra- χροχύφαντος, Reticulus.P, Ε / κραυγάζω, Vocifero, Cla- cipitia. Ε. Κρόμυον, hsc Cepa, Ca?pe. Κοχλάζει, Scaturit. mo, Clamo, et Clamito. κρημνώδης, Pra;ceps. O. C«pa. S. Κόχλαξ, ό λίθος, Glarea. Ρ. Κρήνη, ή πηγή, Laccus, κρομμύου λέπυραν, Talla. Κοχλιάριον, Cochliarium, κραύγασος, Clamosus. Fons. Ο. Silanus. Ε. Ρ. κραυγαστιχός, Clamosus. Silana. Ε. Κξόνια, Saturnalia, singu- Κοχλιας, Cochiha, Co- Ο. f κρηπίδωμα, FWa. ΐ>. lare ηοη habet. clea, hasc Coclea. S. κραυγή, Clamor, Clamor. Κρηπ)ς, Crepido, Margo, κρονίοις, Saturnalibus. P. χοχλιδιον, Cochilium. Ο. P. Soccus, Pila. P. Margo, κρόνιος, Saturnalitius. O. 7 χλιος Coclnba. Ρ. κραυγή άγροίκων, Ejula- et Margos. Ρ. Κρόνος, Saturnus, Saturχοχλος, Concha. tus, Jubatus. κρησφύγετον, Subsidiuni» nus. P. Janus pater. E. y-οχώνα, Nates. Ο. κρέα μεξίζόμενα, Asigna:. Ο. Tilia. Ρ. κόφιχος, Merulus. Ε. Ρ. ^ κρητήρες, Canthari. Ε, f κξοσσίον, Peniculamenχραδαινω, Libro, Corusco, κρέα νηπίων, ο λέγουσι σι- + κριθάριον, Ordeum. Ε. tum. Ο. Cnspo, Vibro, Quasso, ζει.... Titia, Ρ. Hordiolum. Ε. κροσσός ιματίων, Fimbria, as χρεάγρα, Exemplum, Ar- Κριθή, Flordemn, Hor- S. χραδαινει, Yibrat.Ρ. ris- pago, Excipulurn, S. deum, S, κισσός, Limbus. 0.

IN UTRUMQTJE GLOSSARIUM. 361

IN UTRUMQTJE GLOSSARIUM. 361 Crusta, τίπανον. leg. τίτανον. Crusta, ypvra. Vide Petavium ad Themist. Orat. 11. Crustallum, ποδών φόφοε. leg. crotalum. Salmasius ad Hist. Aug. p. 502. * Cubiculus, amara, υπόνομοε. Germ. cuniculus.

Διαβάστε περισσότερα

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. όξννομένου. είσι δέ οι μεν 'Ανεψιοί ', τών αδελφών Α Έπικηρύξαι καϊ Έπικηρυκεύσασθαι διαφέρει. Έπικη. 7 παίδες, καθά και ημείς έκδεχόμεθα' Έξανεψιοϊ δέ, οί ρυξαι μέν

Διαβάστε περισσότερα

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.]

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] Bud. _ ex. Aristot., ' dici. Ιπί τον τελέως. σπουδαίου, '... de A Jacobs. Γ> j c Anim. I too 188. Unix Heyn. ττιιντη Horn._5, SS 485. rmmstj Κ. W; 3on a( j Eo/ qui est absolutae

Διαβάστε περισσότερα

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM.

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. ccclr LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. [pp. 425, 426. TEWATERI AUCTARIUM VOCUM PAUCARUM, RECTE AUT SECUS PRO iegyptiacis HABITARUM. NEMO facile erit, ut spero et confido, qui non magno- 'Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa ( 7043 ΟΣΤ [Τ. II. pp. 1524 1526.] ΟΣΤ 7044 autem, cujusmodi haec όστρακα fuerint, figulinane an A Lucian. 2, 330. Thom. M. 526. Moer. 226. et n. ostreoruni. Sed et ea testa, qua ova integuntur, * Όστρακόεις,

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά περί προφοράς

Εισαγωγικά περί προφοράς ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγικά περί προφοράς Προφορά. Στα λατινικά υπάρχουν δύο προφορές, η κλασσική ή σχολική και η εκκλησιαστική - µεσαιωνική. Στις λατινικές σπουδές συνήθως χρησιµοποιείται η υποτιθέµενη

Διαβάστε περισσότερα

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.]

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.] ? 0W Π Υ Θ [Τ. III. pp. 605-607.] ΠΤΘ 8044 Ul. 38» Τ1*θμ*νι#ωε, ibid. Vide Schn LM.VH", *"Μνθμενέω, Jambl. Arithm." ρ 166 A ad Diod. S. 1. c." Schmf. Mss. ^sch. f, Choeph. 940.] Est et aliud COMP. ΠυθύΧηττο*,

Διαβάστε περισσότερα

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum." [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.]

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum. [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.] 3885 ra Epp 8 3- -810-3 γει 28»6 " ruptum est, έκπίεαμα appellatur. Sic dicitur άτ» oroni, quod* suggrundarum in modum propendet. Α ' ros έγγύι, Prope, quod os fractum ad subjectam Sic iu galea γείσον

Διαβάστε περισσότερα

La Trobe University LIBRARY. Presented by

La Trobe University LIBRARY. Presented by La Trobe University LIBRARY Presented by ALAN JORDAN ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ VOL. V. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗ3 ΕΛΛΗ ΝI Κ Hi ΓΛί222Η2. THESAURUS #raecae linguae ΑΒ Η. STEPHANO CONSTRUCTUS. EDITIO NOVA AUCTIOR

Διαβάστε περισσότερα

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 accipere pro Clandestine recessu. ["Λάθρα, Cattier. Α πάνταε έλάνθανε δάκρυα λείβων, II. Χ (277 ) *Άψδ' Gazoph. Diod. S. 1, 234. ad Eur. Dan. 2S. Αάθρη, 'Αχιλήϊ

Διαβάστε περισσότερα

[* " ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309 " Schw. Mss.]

[*  ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309  Schw. Mss.] 7443 ΠΕ\Ϊ [Τ. nr. pp. 208 210.] ΠΕλΙ 7444 mus, Greg. Naz. Stelit. 2. de funere Gohstantii, cui A obviam effusa civitas eum ad tumulum usque deduxit pompatice, Μέροε γίνεται καί αίτια έκείνψ τής πρ. τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II Nominal System Catalogue

Appendix II Nominal System Catalogue Appendix II Nominal System Catalogue Introduction The following tables provide statistics and lists for the nominal system. The tables are based on a complete analysis of the lexical stock presented in

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense

Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense Hermeneumata Pseudodositheana I (vers 280) I. Colloquium Leidense Περὶ συναναστροφῆς Καθημερινὴ συναναστροφή 1. Ἡμέρα. ἥλιος ἁνέτειλεν. ἡλίου ἀνατολή. φῶς. φάος. ἤδη φωτίζει. ἠώς. προ φάους. πρωί ἔγρομαι.

Διαβάστε περισσότερα

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας

6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας 6 Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για διευκόλυνση του αναγνωστικού κοινού τύποι που σε άλλες γραμματικές ή τα σχολικά εγχειρίδια δίνονται εν συντομία (π.χ. κλίση αντωνυμιών),

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Β λυκείου. Μεταφράσεις- αρχικοί χρόνοι. Σεβαστή Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλεια: Δριμαροπούλου Σεβαστή

Λατινικά Β λυκείου. Μεταφράσεις- αρχικοί χρόνοι. Σεβαστή Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλεια: Δριμαροπούλου Σεβαστή Λατινικά Β λυκείου Μεταφράσεις- αρχικοί χρόνοι Σεβαστή Δριμαροπούλου Φιλολογική Επιμέλεια: Δριμαροπούλου Σεβαστή ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Γράφει συχνά γράμματα στη Ρώμη.

Διαβάστε περισσότερα

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014 J. A. COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA Cum Graeca versione THEODORI SIMONII HOLSATI, Innumeris in locis emendata a STEPHANO CURCELLAEO, MDCLXV. Quod opus electronice transcriptum a PHILIPPO VOLUCRE, Innumeris

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 1-20, σελ. 0 Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ XI ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 137 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ αβλαβής, ακίνδυνος, σώος, ευνοϊκός : [απήµων αγαθός, καλός, γενναίος : [εύς, [ηύς αγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

#2 De baptismo (Περί βαπτίσματος)

#2 De baptismo (Περί βαπτίσματος) #2 De baptismo (Περί βαπτίσματος) Εισαγωγή Είναι πιθανό να υπήρχε κάποια εισαγωγή που δεν σώζεται, γιατί η πραγματεία αυτή που απαρτίζεται από 20 κεφάλαια αρχίζει μάλλον απότομα. Στο έργο αυτό ο Τερτυλλιανός

Διαβάστε περισσότερα