Συστήματα πολλαπλής μετάδοσηςπολλαπλής λήψης για ασύρματα δίκτυα. Κωνσταντίνος Πέππας Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα πολλαπλής μετάδοσηςπολλαπλής λήψης για ασύρματα δίκτυα. Κωνσταντίνος Πέππας Αθήνα, 22 Μαρτίου 2006"

Transcript

1 Συστήματα πολλαπλής μετάδοσηςπολλαπλής λήψης για ασύρματα δίκτυα Κωνσταντίνος Πέππας Αθήνα 22 Μαρτίου 26

2 Το πρόβλημα των διαλείψεων στις ασύρματες επικοινωνίες (I Μη αξιόπιστη η επικοινωνία σε δίαυλο με έντονες διαλείψεις Σε δίαυλο AWG η πιθανότητα σφάλματος ενός bit για διαμόρφωση BPSK είναι ίση με P = Q 2 E o b Q ( x Για δίαυλο με διαλείψεις Rayleigh και για την ίδια τεχνική διαμόρφωσης η αντίστοιχη πιθανότητα είναι ίση με P = β.5 β + β = 2π = x exp(- Ε(α όπου α τυχαία μεταβλητή κατανεμημένη κατά Rayleigh 2 t 2 / 2 dt E b o

3 Το πρόβλημα των διαλείψεων στις ασύρματες επικοινωνίες (II Για Ε(α 2 = φαίνεται η γραφική παράσταση των δύο πιθανοτήτων Απαιτείται μεγαλύτερος λόγος σήματοςπροςθόρυβο προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια πιθανότητα σφάλματος. Δυνατές λύσεις: Διαφορική λήψη (diversity ήχρήση κατάλληλης κωδικοποίησης (coding.

4 Διαφορική λήψη (diversity Diversity: Στον δέκτη αποστέλλονται πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου σήματος πληροφορίας. Τα αντίγραφα είναι ασυσχέτιστες τυχαίες μεταβλητές. Frequency diversity: Το ίδιο σήμα πληροφορίας μεταδίδεται από L φέροντα. Η διαφορά συχνοτήτων μεταξύ δύο διαδοχικών φερόντων είναι μεγαλύτερη ή ίση του εύρους ζώνης συνοχής του καναλιού. Time diversιty: Το ίδιο σήμα πληροφορίας μεταδίδεται σε L σχισμές (slots. Η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών σχισμών είναι μεγαλύτερηήίσητουχρόνουσυνοχήςτουκαναλιού. Antenna diversity: Χρησιμοποιείται μία κεραία μετάδοσης και L κεραίες λήψης. Η απόσταση μεταξύ των κεραιών λήψης είναι τέτοια ώστε τα σήματα λήψης να είναι ασυσχέτιστα.

5 Τεχνικές πολλαπλής μετάδοσης πολλαπλής λήψης (ΜΙΜΟ Επέκταση της ιδέας της διαφορικής λήψης: Χρήση πολλαπλών κεραιών στην εκπομπή και τη λήψη Διαλείψεις δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα αίτιο για τον περιορισμό των επιδόσεων ενός ασύρματου συστήματος Σε πολλές περιπτώσεις οι διαλείψεις μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις του συστήματος Χρήση της χωρικής διάστασης (διάνυσμα θέσης κεραιών εκπομπής και λήψης σε συνδυασμό με την αντίστοιχη χρονική (διαμόρφωση και κωδικοποίηση για τη βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος

6 Πλεονεκτήματα των τεχνικών πολλαπλής μετάδοσης πολλαπλής λήψης ( Περιορισμός του φαινομένου της διασυμβολικής παρεμβολής Αποδοτικότερη χρήση του διαθέσιμου φάσματος χρησιμοποιώντας χωρική πολυπλεξία: Πολλαπλές ροές μετάδοσης δεδομένων αύξησητουρυθμούμετάδοσης. Αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού βελτίωση της ποιότητας της ζεύξης.

7 Πλεονεκτήματα των τεχνικών πολλαπλής μετάδοσης πολλαπλής λήψης (2 s C = log 2 + Tx Rx S Tx 2 s 2 Rx 2 Tx s C log 2 + S Rx P watts number of antennas in the smaller of the transmit and receive arrays Η χωρητικότητα του καναλιού ΜΙΜΟ είναι κατά προσέγγιση ακέραιο πολλαπλάσιο της αντίστοιχης του SISO Τυπική χωρητικότητα καναλιού με χρήση συμβατικών τεχνικών διαμόρφωσης και κωδικοποίησης: 3bits/sec/Hz Τυπική χωρητικότητα καναλιού χρησιμοποιώντας τεχνική BLAST: 42 bits/sec/hz!

8 Γενικό μαθηματικό μοντέλο καναλιού ΜΙΜΟ Η κρουστική απόκριση του καναλιού μεταξύ της j-οστής κεραίας εκπομπής (j = 2... Μ T και της i-οστής κεραίας λήψης (i = 2... Μ R είναι h ij (τt Ο πίνακας της κρουστικής απόκρισης του καναλιού διαστάσεων Μ R x Μ T είναι Σχέση εισόδου εξόδου: (t y i Tx Rx (t s j = ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( t h t h t h t h t h t h t h t h t h t T R R R T T τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ L O L L H = = T j j j i i t s t h t y ( ( ( τ

9 Χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ ( Χωρητικότητα καναλιού SISO: Κανάλι SIO: C B log 2 ( + SR Υποθέτουμε ότι έχουμε Ν κεραίες στη λήψη Αν τα σήματα στην λήψη έχουν ίδιο πλάτος μπορούν να προστεθούν σύμφωνα (coherently άρα η ισχύς του συνολικού σήματος είναι Ν 2 φορές η ισχύς του σήματος εκπομπής Ο θόρυβος στην λήψη προστίθεται ασύμφωνα άρα η ισχύς του πολλαπλασιάζεται επί Ν 2 Signal _ Power SR = SR oise _ Power Η χωρητικότητα του καναλιού SIO είναι τελικά ίση με C B log 2 ( + SR

10 Χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ (2 Κανάλι ΜΙSO: Υποθέτουμε ότι έχουμε κεραίες στον πομπό Αν υποθέσουμε κανάλι άγνωστο στον πομπό η ισχύς των σημάτων κάθε κεραίας εκπομπής διαιρείται δια Μ Αν τα σήματα στην λήψη έχουν ίδιο πλάτος μπορούν να προστεθούν σύμφωνα (coherently άρα η ισχύς του συνολικού σήματος στη λήψη είναι Μ 2 φορές η ισχύς του σήματος εκπομπής Επειδή έχουμε μόνο μια κεραία λήψης ο θόρυβος παραμένει ίδιος 2 Signal _ Power / SR = SR oise _ Power Η χωρητικότητα του καναλιού ISO είναι τελικά ίση με C B log 2 ( + SR

11 Χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ (3 Κανάλι ΜIO σε όλες τις κεραίες εκπομπής εφαρμόζεται το ίδιο σήμα. Συνδυασμός πλεονεκτημάτων ISO και SIO Η χωρητικότητα του καναλιού IO είναι τελικά ίση με C B log 2 ( + SR H χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη των συστημάτων ISO και SIO Λόγω της λογαριθμικής εξάρτησης από το SR αύξηση της χωρητικότητας αυξάνοντας την ισχύ μετάδοσης μπορεί να είναι ασύμφορη.

12 Χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ (4 Κανάλι ΜIO σε όλες τις κεραίες εκπομπής εφαρμόζεται διαφορετικό σήμα. Υποθέτουμε Ν Μ ώστε όλα τα σήματα μετάδοσης να αποκωδικοποιηθούν στο δέκτη. Δημιουργία ενός καναλιού για κάθε κεραία μετάδοσης με χωρητικότητα C B log 2 ( + SR Επειδή έχουμε Μ τέτοια κανάλια η συνολική χωρητικότητα πολλαπλασιάζεται επί Μ. Γραμμική αύξηση της χωρητικότητας με τον αριθμό των κεραιών μετάδοσης. Η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν αριθμό από κανάλια χαμηλής σχετικά ισχύος είναι πιο συμφέρουσα από το να χρησιμοποιηθεί ένα υψηλής ισχύος

13 Αναλυτική έκφραση χωρητικότητας καναλιού ΜΙΜΟ Επίπεδο κανάλι: C = B log 2 det I m + Es T o HH H Επιλεκτικό ως προς τη συχνότητα: E C s H f f df FS R = log 2 det I + H( H( B T

14 Τεχνικές βέλτιστης ανάθεσης ισχύος βασισμένες στον μετασχηματισμό SVD ( Θεωρούμε δίαυλο ΜΙΜΟ με επίπεδες διαλείψεις Μετασχηματισμός SVD του πίνακα Η: Σχέση εισόδου εξόδου του διαύλου: Θεωρούμε γραμμικούς μετασχηματισμούς: Σχέση εισόδου-εξόδου: r = D x + n H H= U D V H r = U D V x+ n r = x = n = r i = λi x i + n i i = 2 Lr όπου λ i οι ιδιάζουσες τιμές του Η και r o βαθμός του r = n i = r + r + 2 LΜ i i R Ο δίαυλος αποτελείται από r παράλληλους και ανεξάρτητους διαύλους SISO Ισχύς μετάδοσης σε κάθε κεραία εκπομπής: E s T Es Ισχύς στη λήψη για τον i-οστό παράλληλο δίαυλο: Pi = λi r Χωρητικότητα καναλιού: E = + s C W 2 i i= T T U V U H H H r x n H H H

15 Τεχνικές βέλτιστης ανάθεσης ισχύος βασισμένες στον μετασχηματισμό SVD (2 { 2 } γ η μεταφερόμενη ισχύς μέσω κάθε παράλληλης συνιστώσας i = Ε x i του διαύλου ΜΙΜΟ. Πρόβλημα βελτιστοποίησης: Μεγιστοποίησε την χωρητικότητα με τον r περιορισμό: γ = i= i T Διατύπωση του προβλήματος: Αναλυτική λύση: T μ Esλ opt = γi i + C = max r γ = i= ( x + i r i= T T log E 2 + x αν x = αν x < γ i s λ i Αριθμητική λύση με αλγόριθμο water-pouring

16 Aλγόριθμος water-pouring Αρχικοποίησε μετρητή επαναλήψεων p =. Υπολογισμός της ποσότητας Χρησιμοποιούμενα κανάλια Μη χρησιμοποιούμενα κανάλια r = + p + T μ r p + Es i= λi Υπολογισμόςισχύοςαπόκάθε παράλληλο δίαυλο: T = μ Esλi γ i + i = 2 Lr p + opt γ E T sλ opt γ 2 T Esλ2 opt γ 3 T Esλ3 T E λ s r T E λ s r Αν γ i < θέσε ως βέλτιστη τιμή τη μηδενική. p++. Επανέλαβε την ανωτέρω διαδικασία μέχρις ότου γ i >

17 Τεχνική Αlamouti ( Ιστορικά ο πρώτος κώδικας space-time ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα της διαφορικής λήψης Χρησιμοποιούνται δύο κεραίες εκπομπής αλλά εφαρμόζεται και με δύο κεραίες εκπομπής δύο λήψης. Ένα μπλοκ δύο συμβόλων x και x 2 κωδικοποιείται πριν από τη μετάδοση σύμφωνα με τον πίνακα X O πίνακας Χ είναι ορθογώνιος x x x 2 = 2 x

18 Τεχνική Alamouti (2 Κωδικοποίηση και μετάδοση των δεδομένων πληροφορίας από τον πομπό Συνδυασμός των σημάτων στο δέκτη Εκτίμηση του σήματος εκπομπής χρησιμοποιώντας αλγόριθμο μεγίστης πιθανοφανείας n n s s Εκτίμηση καναλιού h Κεραία μετάδοσης Κεραία μετάδοσης 2 h h2 Κεραία λήψης Κεραία λήψης 2 h Συνδυαστής (combiner h 2 h 3 Εκτίμηση καναλιού s s n n 2 3 Κεραία Κεραία 2 h h h ~ s ~ s h 3 h2 h3 t t + T s s s s h = a exp( jθ i i i Εκτίμηση μεγίστης πιθανοφάνειας

19 Τεχνική BLAST (Bell Labs Layered Space- Time Ν Τ σήματα πληροφορίας μεταδίδονται ταυτόχρονα στην ίδια μπάντα συχνοτήτων χρησιμοποιώντας Ν Τ κεραίες εκπομπής. Περιβάλλον με έντονα χαρακτηριστικά σκέδασης. Όσο εντονότερα τα χαρακτηριστικά αυτά τόσο ανώτερες οι επιδόσεις της τεχνικής Στον δέκτη Ν R Ν Τ κεραίες λήψης διαχωρίζουν και ανιχνεύουν τα σήματα πληροφορίας Ο διαχωρισμός των σημάτων περιλαμβάνει περιορισμό ή/και καταστολή παρεμβολών. Αναδρομικός αλγόριθμος διαχωρισμού των σημάτων ο οποίος συγκλίνει ταχύτατα. Η αποκωδικοποίηση των σημάτων γίνεται με συμβατικές τεχνικές που αφορούν μονοδιάστατα σήματα πράγμα το οποίο οδηγεί σε δέκτες μικρής πολυπλοκότητας.

20 Vertical BLAST Η πληροφορία διαχωρίζεται σε Ν Τ σήματα τα οποία διαμορφώνονται και μεταδίδονται ένα από κάθε κεραία μετάδοσης χωρίς κωδικοποίηση. Κάθε μονάδα επεξεργασίας ενός από τα Ν Τ σήματα ορίζεται ως στρώμα (layer Τα διαμορφωμένα Ν Τ σήματα οργανώνονται σε έναν πίνακα Χ ο οποίος έχει Ν Τ γραμμές και L στήλες όπου L το μήκος του σήματος. Η t τάξης στήλη του πίνακα Χ περιέχει τα διαμορφωμένα σήματα [ x t x 2 t T L x ] t = 2 LL t Σε δεδομένη χρονική στιγμή t ο πομπός μεταδίδει την t τάξης στήλη του πίνακα Χ ένα στοιχείο ανά κεραία μετάδοσης. Ο όρος κατακόρυφος (vertical έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι στήλες του πίνακα X. Επιπρόσθετες τεχνικές κωδικοποίησης (block συνελικτικές μπορούν να εφαρμοστούν πριν από τη διαμόρφωση κάθε συμβόλου για βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος.

21 Αξιολόγηση των επιδόσεων των τεχνικών ΜΙΜΟ στο επίπεδο συστήματος Οι βελτιώσεις που επιφέρουν τα συστήματα ΜΙΜΟ στο επίπεδο ζεύξης δεν μεταφράζονται πάντοτε σε βελτιώσεις στο επίπεδο συστήματος. Η αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μιας ζεύξης στο επίπεδο συστήματος έχει απαγορευτικό υπολογιστικό κόστος. Ανάγκη εξεύρεσης μαθηματικών μοντέλων τα οποία δίνουν ένα μέτρο της επίδοσης του δέκτη ως συνάρτηση των στιγμιότυπων του καναλιού κατά τη διάρκεια ενός συμβόλου Ένατέτοιομοντέλοείναιμέσοςλόγοςσήματοςπροςθόρυβο+ παρεμβολή SIR Για κάθε τερματικό υπολογίζεται το FER από καμπύλες της μορφής FER = F(SIR. Οι καμπύλες αυτές λαμβάνουν υπ όψιν ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων όπως ταχύτητα διαλείψεις ολίσθηση Doppler. Λαμβάνεται ο μέσος όρος ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων τα οποία συγκλίνουν στατιστικά Ο θόρυβος και οι παρεμβολές μοντελοποιούνται ως στοχαστικές ανελίξεις λευκού θορύβου.

22 Μειονεκτήματα του λόγου SIR ως μοντέλου διασύνδεσης. Το μέτρο SIR μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν διάρκεια της δομικής μονάδας κωδικοποίησης (coding block είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το χρόνο συνοχής του καναλιού (Δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος. Η παρεμβολή μοντελοποιείται ως λευκός θόρυβος Gauss. Η υπόθεση δεν είναι έγκυρη για συστήματα ΜΙΜΟ τα οποία εκμεταλλεύονται την χωρική διάσταση για καταστολή των παρεμβολών

23 Προτεινόμενη λύση: Διασύνδεση: Επίπεδο συστήματος: Δίκτυο πολλαπλών ζεύξεων H C FER Υπολογισμός ενός στιγμιαίου μεγέθους C=C(H Επίπεδο ζεύξης: Καμπύλες FER(C Ρεαλιστική μοντελοποίηση ταχέων διαλείψεων και μοντέλων καναλιών ΜΙΜΟ στο επίπεδο συστήματος. Εισαγωγή ενός βαθμωτού μεγέθους C το οποίο δίνει την πιθανότητα απόρριψης ενός frame συναρτήσει των παραμέτρων διάδοσης Αποτέλεσμα: Ανάγκη υπολογισμού πινάκων κρουστικών αποκρίσεων για κάθε τερματικό σε χρονικές στιγμές της τάξης των ms Αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

24 Μαθηματική περιγραφή του μεγέθους C: ( ( Error Frame Pr o b o b E C f E FER H H = = + = H 2 det log HH I o b E C Επίπεδο κανάλι παρεμβολές θεωρούνται λευκός θόρυβος ( ( FrameError Pr o b o b E C f E FER k 2 k 2 H H H H H H H H L L = = = + = + = k i bi o b o E E C H 2 det log H i i I I I H H R R HH I Επίπεδο κανάλι k τερματικά παρεμβάλλουν

25 Ενδεικτικές καμπύλες FER = f(c

26 Μοντέλα καναλιού ΜΙΜΟ για προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος: Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο στη γεωμετρία (3GPP-3GPP2 ( Μοντελοποίηση παραμέτρων που σχετίζονται με τη γεωμετρία του περιβάλλοντος και τη φύση των παρεμβολών Οι γεωμετρικές τοποθεσίες των σκεδαστών λαμβάνονται με τυχαίο τρόπο από δεδομένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Κάθε σκεδαστής μεταφέρει μόνο μία πολλαπλή διαδρομή Τo σήμα λήψης στο δέκτη αποτελείται από καθυστερημένες κατά Ν περιόδους εκδοχές του μεταδιδόμενου σήματος όπου είναι ο αριθμός των πολλαπλών διαδρομών Κάθε διαδρομή αποτελείται από δευτερεύουσες διαδρομές Συγκρότημ α n Δευτερεύουσα διαδρομή m Δ n m AoA Στοιχειοκεραία εκπομπής Δ n m AoD θ n m AoA δ n AoA Ω S θv v Ω BS δ n AoD θ S θ n m AoD Στοιχειοκεραία λήψης θ BS Κατεύθυνση της κίνησης του τερμ ατικ ού

27 Μοντέλα καναλιού ΜΙΜΟ για προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος: Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο στη γεωμετρία (3GPP-3GPP2 (2 Κρουστική απόκριση του καναλιού μεταξύ της κεραίας μετάδοσης t και της κεραίας λήψης r : n= m= α n : πλάτος του n-οστού τμήματος πολλαπλών διαδρομών φ n : ολίσθηση φάσης του σκεδαστή τ n : χρονική καθυστέρηση θ n : Κατεύθυνση άφιξης v 2 jπ tcosθ jφnm λ nmt αnme e δ( t τnm ar ( nmr h( t = a ( θ θ t : Αριθμός των τμημάτων πολλαπλών διαδρομών στο υπό θεώρηση σενάριο : Αριθμός ακτινών σε κάθε ομάδα συγκέντρωσης των σκεδαστών a r (θ: ισχύς της κεραίας εκπομπής υπολογιζόμενη για την κατεύθυνση άφιξης θ a t (θ: ισχύς της κεραίας λήψης υπολογιζόμενη για την κατεύθυνση αναχώρησης θ θ : Η γωνία που σχηματίζει η κατεύθυνση της προσπίπτουσας ακτίνας στο κινητό τερματικό και της κατεύθυνσης της κίνησης

28 Μοντέλα καναλιού ΜΙΜΟ για προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος: Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο σε πίνακες συσχέτισης ( Μοντέλο φίλτρου FIR: L ( = ( τ Hτ Hδ τ l= l l s z - z - z - Καθυστέρηση Καθυστέρηση 2 Καθυστέρηση L- Η (τ Η 2 (τ 2 Η L (τ L x x x Αθροιστής Aθροιστής σημάτων x H συσχέτιση μεταξύ των κεραιών λήψης είναι ανεξάρτητη από τη συσχέτιση μεταξύ των κεραιών μετάδοσης και αντιστρόφως Οι αποστάσεις μεταξύ των διπόλων κάθε στοιχειοκεραίας είναι πολύ μικρότερες από την απόσταση μεταξύ των δύο στοιχειοκεραιών Οι πίνακες συσχέτισης θεωρούνται σταθεροί κατά τη διάρκεια της κρουστικής απόκρισης του καναλιού

29 Μοντέλα καναλιού ΜΙΜΟ για προσομοιώσεις επιπέδου συστήματος: Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο σε πίνακες συσχέτισης (2 Σε πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιείται το ακόλουθο μοντέλο H = R 2 r H w R 2 t Η w είναι πίνακας διαστάσεων R T με στοιχεία i.i.d μιγαδικές τυχαίες μεταβλητές Gauss μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς R t R r είναι οι πίνακας συσχέτισης των κεραιών εκπομπής και λήψης αντίστοιχα

30 Πλατφόρμα προσομοιώσεων Σκοπός των προσομοιώσεων Συγκριτική αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών ΜΙΜΟ και SISO για ΗSDPA και Hiperlan/2 Τεχνικά προβλήματα: Ανάγκη για υλοποίηση ρεαλιστικού μοντέλου διαύλου ΜΙΜΟ. Προσομοίωση ταχέων διαλείψεων στο επίπεδο συστήματος. Ρεαλιστική προσομοίωση των αλγορίθμων επιπέδου ζεύξης (π.χ. ανάθεση ισχύος βασισμένη σε μετασχηματισμό SVD

31 Μοντελοποίηση του HSDPA και του Hiperlan/2 στην πλατφόρμα προσομοιώσεων HSDPA: 9 εξαγωνικές κυψέλες ακτίνας 4m κεραίες τριών τομέων Hiperlan/2: 6 AP πλευράς 7m ομοιοκατευθυντικές κεραίες Περιβάλλον διάδοσης: ΗSDPA: εξωτερικού χώρου Ηiperlan/2: εσωτερικού χώρου (αεροδρόμιο εξωτερικού χώρου (αστικό κέντρο Υπηρεσίες: Web 64kbps FTP 384kbps Αριθμός κεραιών στον πομπό και το δέκτη: HSDPA: 2Tx 2Rx Hiperlan/2: 2Tx 2Rx και 4Tx4Rx Cell of interest Interfering cells

32 Μεγέθη που προσομοιώνονται: Διέλευση συστήματος (throughput: ο αριθμόςτωνbits τα οποία μεταδόθηκαν επιτυχώς για μία καθορισμένη χρονική περίοδο Διέλευση ανά πλαίσιο: Throughput ρ ode_user : Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων για κάθε χρήστη τ overhead : To ποσοστό του πλαισίου AC που δεν περιέχει πληροφορία β: Επιβάρυνση λόγω CRC. PER: Ρυθμός εσφαλμένων πακέτων. Ικανοποιημένοι χρήστες: ( overhead / frame[ bps ] = ρ ode[ bps] _ User( i β PER user( i i= τ frame Ο χρήστης δεν απορρίπτεται όταν ζητά σύνδεση με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ο χρήστης χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική ποιότητα επικοινωνίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 95% της τηλεπικοινωνιακής συνόδου του Οχρήστηςδεναπορρίπτεταιαπότοσύστημακατάτηδιάρκειατηςτηλεπικοινωνιακής συνόδου του Αριθμητικό παράδειγμα: Χρήστης Web 64Kbps χρόνος προσομοίωσης 3min χαρακτηρίζεται ως ικανοποιημένος αν η διέλευσή του είναι μεγαλύτερη ή ίση από.95x64x8 bits = 944bits τ

33 Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων για HSDPA και Hiperlan/2 Εκτέλεση του αλγορίθμου στο τέλος κάθε πλαισίου (κάθε 2ms Ουρά προτεραιότητας των χρηστών του δικτύου με βάση το μέγεθος C (ή τολόγοsir Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί ουρά (buffer στην οποία αποθηκεύονται τα bits που στέλνονται από το σταθμό βάσης ανάλογα με την υπηρεσία Ο χρήστης με το μεγαλύτερο C (ή τολόγοsir εξυπηρετείται πρώτος Στο HSDPA: Ένας χρήστης εξυπηρετείται κάθε TTI. O αριθμός των bits που λαμβάνει είναι n = data rate x AC duration x (-FER Όταν ο buffer εξαντληθεί εξυπηρετείται ο χρήστης με το αμέσως επόμενο μικρότερο C Στο Hiperlan/2: Πριν την εκτέλεση υπολογίζεται το ποσοστό της διάρκειας του frame για το οποίο ο χρήστης λαμβάνει δεδομένα Όταν για δεδομένο χρήστη ο χρόνος αυτός εξαντληθεί εξυπηρετείται ο χρήστης με το αμέσως επόμενο μικρότερο C

34 Παράμετροι προσομοίωσης του ΗSDPA Αριθμός κυψελών Σχήμα κυψελών Ακτίνα της κυψέλης Μοντέλο διάδοσης Λογαριθμο-κανονική σκίαση Κινητικότητα των χρηστών Μοντέλο καναλιού ΜΙΜΟ 9 Εξαγωνικό με κεραίες τριών τομέων 4m PL = log ( d 8dB Ταχύτητες οχημάτων και ταχύτητες βαδίσματος Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο στη γεωμετρία και στοχαστικό μοντέλο βασισμένο σε πίνακες συσχέτισης Πρότυπο ακτινοβολίας των κεραιών Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων για προσομοιώσεις SISO και IO Τεχνική μετάδοσης Υπηρεσίες Ισοδύναμο φορτίο ανά τομέα A(θ = -min[2(θ/θ 2 A max ] 8 θ 8.8bps 3.6bps 5.4bps.8bps Alamouti 2x2 Περιήγηση στον Web SAF =.6 και FTP SAF=.4 3bps 6bps και 9bps

35 Παράμετροι προσομοίωσης του Hiperlan/2 Αριθμός Access Points Σχήμα κυψελών Μέγεθος της κυψέλης Μοντέλο διάδοσης Λογαριθμο-κανονική σκίαση 6 Τετραγωνικό ομοιοκατευθυντικές κεραίες 7m P L = log d αεροδρόμιο 8dB γιατοαεροδρόμιοκαιdb γιατοαστικόκέντρο P L =.7 + 2log d +. 3 d 46 αστικό κέντρο Κινητικότητα των χρηστών.8km/h για το αεροδρόμιο 3km/h γιατοαστικόκέντρο Μοντέλο καναλιού ΜΙΜΟ Στοχαστικό μοντέλο βασισμένο σε πίνακες συσχέτισης Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων Τεχνική μετάδοσης και 54bps Τεχνικές κλειστού βρόχου ανάθεσης ισχύος βασισμένες σε μετασχηματισμό SVD Υπηρεσίες Περιήγηση στον Web SAF =.4 και FTP SAF=.6 Ισοδύναμο φορτίο ανά AP και 54bps

36 Αποτελέσματα προσομοιώσεων ΗSDPA SISO Vs IO ( Συγκριτική μέση διέλευση του συστήματος HSDPA για διαφορετικά φορτία Ποσοστό % των ικανοποιημένων χρηστών του HSDPA για διαφορετικά φορτία Διέλευση (bps bps 6bps 9bps Φορτίο ανά τομέα SISO IO Ποσοστό % bps 6bps 9bps Φορτίο ανά τομέα SISO IO Ποσοστό % των χρηστών Web του HSDPA οι οποίοι επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη των 4Kbps για διαφορετικά φορτία Ποσοστό % των χρηστών FTP του HSDPA οι οποίοι επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη των 4Kbps για διαφορετικά φορτία 2 8 Ποσοστό % SISO IO Ποσοστό % SISO IO 3bps 6bps 9bps Φορτίο ανά τομέα 3bps 6bps 9bps Φορτίο ανά τομέα

37 Αποτελέσματα προσομοιώσεων ΗSDPA SISO Vs IO (2 SISO IO 2x2 Ποσοστό του ρυθμού μετάδοσης σε σχέση με τον ονομαστικό αριθμό που έλαβε κάθε χρήστης για σύστημα HSDPA ισοδύναμο φορτίο 6bps ανά τομέα

38 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων Για ισοδύναμο φορτίο ίσο με 3bps το SISO HSDPA επιτυγχάνει μια επαρκή διέλευση (περίπου 2 bps αλλά το ποσοστό των ικανοποιημένων χρηστών είναι χαμηλό Για το ίδιο φορτίο το ποσοστό των χρηστών οι οποίοι επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4 kbps και μεγαλύτερη από 4kbps είναι αρκετά υψηλό. Για 6bps το ποσοστό των ικανοποιημένων χρηστών μόλις.95%.η μέσηδιέλευσητουσυστήματοςμόνο2.9 bps. Το ποσοστό των χρηστών που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη των 4 kbps και 4 kbps είναι λιγότερο από το 5% των χρηστών του συστήματος Ακόμα μεγαλύτερη μείωση των επιδόσεων του συστήματος παρατηρείται όταν το ισοδύναμο φορτίο ανά τομέα αυξηθεί στα 9bps

39 Αποτελέσματα προσομοιώσεων Ηiperlan/2 SISO Vs IO 2x2 Διέλευση (bps Διέλευση του Hiperlan/2 για συστήματα SISO και ΜΙΜΟ 2x2 2bps αεροδρόμιο 2bps αστικό κέντρο 8bps αεροδρόμιο 8bps αστικό κέντρο SISO IO 2x2 Ποσοστό % Ποσοστό ικανοποιημένων χρηστών του Hiperlan/2 για συστήματα SISO και ΜΙΜΟ 2x2 2bps αεροδρόμιο 2bps αστικό κέντρο 8bps αεροδρόμιο 8bps αστικό κέντρο SISO IO 2x2 Ποσοστό % Ποσοστό χρηστών Web του Hiperlan/2 που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4Κbps για συστήματα SISO και ΜΙΜΟ 2x2 SISO IO 2x2 Ποσοστό % Ποσοστό χρηστών FTP του Hiperlan/2 που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4Κbps για συστήματα SISO και ΜΙΜΟ 2x2 SISO IO 2x2 2bps αεροδρόμιο 2bps αστικό κέντρο 8bps αεροδρόμιο 8bps αστικό κέντρο 2bps αεροδρόμιο 2bps αστικό κέντρο 8bps αεροδρόμιο 8bps αστικό κέντρο

40 Αποτελέσματα προσομοιώσεων IO2x2 Vs IO 4x4 Διέλευση του Hiperlan/2 για συστήματα ΜΙΜΟ 2x2 και ΜΙΜΟ 4x4 Ποσοστό ικανοποιημένω ν χρηστών για συστήματα ΜΙΜΟ 2x2 και ΜΙΜΟ 4x Διέλευση (bps bps αεροδρόμιο 27bps αστικό κέντρο 36bps αεροδρόμιο 36bps αστικό κέντρο IO 2x2 IO 4x4 Ποσοστό % bps αεροδρόμιο 27bps αστικό κέντρο 36bps αεροδρόμιο 36bps αστικό κέντρο IO 2x2 IO 4x4 Ποσοστό % των χρηστών FTP που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4Kbps για συστήματα ΜΙΜΟ 2x2 και ΜΙΜΟ 4x4 Ποσοστό % τω ν χρηστών Web που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4Kbps για συστήματα ΜΙΜΟ 2x2 και ΜΙΜΟ 4x4 Ποσοστό % bps αεροδρόμιο 27bps αστικό κέντρο 36bps αεροδρόμιο 36bps αστικό κέντρο IO 2x2 IO 4x4 Ποσοστό % bps αεροδρόμιο 27bps αστικό κέντρο 36bps αεροδρόμιο 36bps αστικό κέντρο IO 2x2 IO 4x4

41 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων Για φορτία 2 και 8bps ανά AP τα ποσοστά ικανοποιημένων χρηστών με βάση τον αυστηρό ορισμό του 95% κυμαίνονται σε αποδεκτά επίπεδα στο SISO Τα ποσοστά των χρηστών που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4kbps και 4kbps υπό καθορισμένες συνθήκες φτάνουν το 8%. Σε υψηλότερα φορτία η δυναμική του 2x2 είναι εμφανής. Για φορτίο 27Μbps το σύστημα 4x4 επιτυγχάνει να εξυπηρετήσει το σύνολο των χρηστών. Ακόμα και για φορτίο 36Μbps τα ποσοστά των χρηστών που επιτυγχάνουν διέλευση μεγαλύτερη από 4kbps και 4kbps είναι πολύ υψηλά για το σύστημα 4x4

42 Συμπεράσματα-Επίλογος Συνοπτική παρουσίαση τεχνικών ΜΙΜΟ για ασύρματα δίκτυα. Τεχνικές Alamouti BLAST βέλτιστη ανάθεση ισχύος βασισμένη σε μετασχηματισμούς SVD Μεθοδολογία προσομοιώσεων τεχνικών ΜΙΜΟ σε επίπεδο συστήματος ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της μεθοδολογίας Παρουσίαση πλατφόρμας προσομοιώσεων τεχνικών ΜΙΜΟ για HSDPA και HIPERLA/2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων προσομοίωσης που καταδεικνύουν τηνυπεροχήτωντεχνικώνμιμοσεσχέσημετιςαντίστοιχες τεχνικές SISO.

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου - Χρόνου Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου. Χρόνου

Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου. Χρόνου Κωδικοποίηση Χώρου-Χρόνου Χρόνου Μέρος Ι: Σχήμα Alamouti Ομάδα Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μ/Υ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Καραγιαννίδης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών

Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Επισκόπηση των Στατιστικών Πολυκαναλικών Επικοινωνιών Φυσικός (Bsc), Ραδιοηλεκτρολόγος (Msc, PhD) Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ

ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ (Diversity Receivers) Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos e-mail: ampoulog@auth.gr WCS GROUP, EE Dept, AUTH ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ Η ισχύς σε κάθε όδευση παρουσιάζει διακυμάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις παρεμβολές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση και εφαρμογή της τεχνικής Μεταβλητός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope)

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Διαμόρφωση ολίσθησης φάσης (Phase Shift Keying-PSK) Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Ίση Ενέργεια συμβόλων 1 Binary Phase Shift keying (BPSK) BPSK 2 Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) 3 Αστερισμός-Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου

Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Μοντέλο συστήματος αποδιαμόρφωσης παρουσία θορύβου Επίδοση παρουσία θορύβου Η ανάλυση της επίδοσης των συστημάτων διαμόρφωσης παρουσία θορύβου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σχεδίαση των διαφόρων επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιόδευση. Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath)

Πολυδιόδευση. Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath) Πολυδιόδευση Φαινόµενο Πολλαπλών ιαδροµών (multipath( multipath) Ανάλογα µε τις φάσεις των συνιστωσών η συνισταµένη είτε ενισχύεται είτε εξασθενεί. Αυτό προκαλεί την εικόνα των διαλείψεων στην περιβάλλουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 2011

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 0 Θέμα (50): Βιομηχανική μονάδα διαθέτει δύο κτίρια (Α και Β) σε απόσταση 5 Km και σε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ΗΥ 44: Ασύρµατες Επικοινωνίες Εαρινό Εξάµηνο -3 ιδάσκων: Λέανδρος Τασιούλας η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Θεωρήστε ένα κυψελωτό σύστηµα, στο οποίο ισχύει το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες Περίληψη Γενικές αρχές για τη διάδοση Απώλειες διαδρομής Διάδοση στον ελεύθερο χώρο Διάδοση πάνω από επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται μια εισαγωγή στις ψηφιακές ζωνοπερατές επικοινωνίες.

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται μια εισαγωγή στις ψηφιακές ζωνοπερατές επικοινωνίες. προλογοσ Σ αυτή την έκδοση του βιβλίου «Συστήματα επικοινωνίας» έχουν γίνει κάποιες βασικές αναθεωρήσεις στη διάταξη και το περιεχόμενό του, όπως συνοψίζονται παρακάτω: 1. Έχει δοθεί έμφαση στις αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης

Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 009-010 Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ η Εργαστηριακή Άσκηση: Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος Βασικής Ζώνης Στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝΝ ΡΑΔΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες Περίληψη Γενικές αρχές για τη διάδοση Απώλειες διαδρομής Διάδοση στον ελεύθερο χώρο Διάδοση πάνω από επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access)

Μάθηµα 12 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Μάθηµα 2 ο : Πολλαπλή πρόσβαση µε διαίρεση κώδικα (CDMA, code division multiple access) Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τa λειτουργικά χαρακτηριστικά της τεχνικής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου - Χρόνου Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικά Αντίποδα Σήματα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι. r s n E n. P r s P r s.

Δυαδικά Αντίποδα Σήματα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι. r s n E n. P r s P r s. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Πιθανότητα Σφάλματος σε AWGN Κανάλι Δυαδικά Αντίποδα Σήματα Δυαδικά Αντίποδα Σήματα Βασικής Ζώνης) : s (t)=-s (t) Παράδειγμα: Δυαδικό PA s (t)=g T (t) (παλμός με ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο

Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ασύρματες Ζεύξεις - Εργαστήριο Εξάμηνο 6 o Ακ. Έτος: 2015-2016 6 ο Εργαστήριο: Μελε τη πολύ οδης διά δοσης (προφι λ ισχύ ος, περιβά λλούσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 14 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/s15 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Βέλτιστος Δέκτης

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Βέλτιστος Δέκτης Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστος Δέκτης Σύνδεση με τα Προηγούμενα Επειδή το πραγματικό κανάλι είναι αναλογικό, κατά τη διαβίβαση ψηφιακής πληροφορίας, αντιστοιχίζουμε τα σύμβολα σε αναλογικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 8 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Ενότητα 6: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου Χρόνου Καθ. Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Η εξοικείωση του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) μεταφορά δεδομέ

Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) μεταφορά δεδομέ Αρχές σχεδιασμού, μοντέλα αναφοράς, τυποποίηση Μιλτιάδης Αναγνώστου 19 Μαΐου 2011 1/41 Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Επίδραση του θορύβου Παραδείγματα 2/41 Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με τα Προηγούμενα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή (2) Εισαγωγή. Βέλτιστος Δέκτης. παρουσία AWGN.

Σύνδεση με τα Προηγούμενα. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή (2) Εισαγωγή. Βέλτιστος Δέκτης. παρουσία AWGN. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Βέλτιστος Δέκτης για Ψηφιακά Διαμορφωμένα Σήματα παρουσία AWGN Σύνδεση με τα Προηγούμενα Στις «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες», αναφερθήκαμε στο βέλτιστο δέκτη ψηφιακά διαμορφωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Στα συστήματα διαμόρφωσης (otiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (output igl-tooie rtio). λόγος σήματος προς

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα πάνω από κινητά δίκτυα

Πολυμέσα πάνω από κινητά δίκτυα Πολυμέσα πάνω από κινητά δίκτυα Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2016 1 Πολυμέσα σε ασύρματα δίκτυα Οι πολυμεσικές επικοινωνίες μέσω φορητών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 10 : Κωδικοποίηση καναλιού Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Απόσταση και βάρος Hamming Τεχνικές και κώδικες ανίχνευσης &

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών Περίληψη Ομοδιαυλική παρεμβολή Παρεμβολή γειτονικών διαύλων Λόγος κοντινού προς μακρινό άκρο ιασυμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4//16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διαλείψεις & Χαρακτηρισμός Ασύρματου Διαύλου 1 Αθανάσιος Κανάτας Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς Περιβάλλον Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών)

Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Παράμετροι σχεδίασης παλμών (Μορφοποίηση παλμών) Κύριοι παράμετροι στη σχεδίαση παλμών είναι (στο πεδίο συχνοτήτων): Η Συχνότητα του 1ου μηδενισμού (θέλουμε μικρό BW). H ελάχιστη απόσβεση των πλαγίων λοβών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 : Θόρυβος Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Είδη θορύβου Περιγραφή θορύβου Θεώρημα Shannon Hartley Απόδοση ισχύος και εύρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Nέες Τεχνολογίες. στις Επικοινωνίες

Nέες Τεχνολογίες. στις Επικοινωνίες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Nέες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Κώδικες Διόρθωσης Λαθών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM

Διαμόρφωση μιας Φέρουσας. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Διαίρεση εύρους ζώνης καναλιού. Διαμόρφωση Πολλών Φερουσών OFDM Διαμόρφωση μιας Φέρουσας Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών και OFDM (Orthogonal Frquncy Division Multiplxing) Είδαμε ότι τα πραγματικά (μη-ιδανικά) κανάλια εισάγουν διασυμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 (2012-13) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #5 Στόχος Βασικό στόχο της 5 ης εργασίας αποτελεί η εξοικείωση με τις έννοιες και τα μέτρα επικοινωνιακών καναλιών (Κεφάλαιο 3), καθώς και με έννοιες και τεχνικές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 17 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη 3 η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst15

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (4) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Πολυπλεξία και Διασπορά Φάσματος 2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος έγκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ. Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες Περίληψη Γενικές αρχές για τη διάδοση Απώλειες διαδρομής ιάδοση στον ελεύθερο χώρο ιάδοση πάνω από επίπεδη και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες

Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες Mελέτη υλοποίησης τεχνικών κατανεμημένου προσανατολισμού σε πραγματικές συνθήκες Ον/μο: Μπότσης Βασίλης ΑΜ:168 ΣΕΣΕ 2013 Κατανεμημένος προσανατολισμός Πραγματικές συνθήκες Σχήμα δικτύου Σχήμα μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Άσκηση 1 Πρόκειται να µεταδώσουµε δυαδικά δεδοµένα σε RF κανάλι µε. Αν ο θόρυβος του καναλιού είναι Gaussian - λευκός µε φασµατική πυκνότητα W, να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικών Επικοινωνιών. των κινητών επικοινωνιών

Προσωπικών Επικοινωνιών. των κινητών επικοινωνιών ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Παρεμβολές στο ασύρματο εριβάλλον Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών Περίληψη Ομοδιαυλική παρεμβολή Παρεμβολή γειτονικών διαύλων Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I Δημήτρης Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟ (SIGAL TO OISE RATIO, ) - ΒΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση Κεφάλαιο 7 Ψηφιακή Διαμόρφωση Ψηφιακή Διαμόρφωση 2 Διαμόρφωση βασικής ζώνης H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές διαμόρφωσης παλμών βασικής ζώνης, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση ημιτονοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΜΠΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστώνοιοποίοιείναι απευθείας συνδεδεμένοι Φυσικό Επίπεδο. Περίληψη Ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point links) Ανάλυση σημάτων Μέγιστη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος

Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος Η μεθοδολογία προσομοίωσης αποτελείται από την μοντελοποίηση μιας στιγμής της θέσης των κινητών σταθμών. Σε κάθε στιγμή, τα στατιστικά (μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών Περίληψη Κυψελωτή δομή Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων Μονοδιάστατα κυψελωτά συστήματα Κυψελωτά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικών Επικοινωνιών. Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών

Προσωπικών Επικοινωνιών. Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Παρεμβολές στο ασύρματο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών Περίληψη Ομοδιαυλική παρεμβολή Παρεμβολή γειτονικών διαύλων Ενδοδιαμόρφωση Λόγος κοντινού προς μακρινό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Υπολογισμοί (ή Υπολογιστική Επιστήμη)

Επιστημονικοί Υπολογισμοί (ή Υπολογιστική Επιστήμη) Επιστημονικοί Υπολογισμοί (ή Υπολογιστική Επιστήμη) Ασχολoύνται με την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων και με τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης και τη χρήση υπολογιστών για την ανάλυση και την επίλυση επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Συστήματος Επικοινωνίας Software Radio. Καλοχριστιανάκης Μιχάλης Επόπτης: Α. Τραγανίτης

Προσομοίωση Συστήματος Επικοινωνίας Software Radio. Καλοχριστιανάκης Μιχάλης Επόπτης: Α. Τραγανίτης Προσομοίωση Συστήματος Επικοινωνίας Software Radio Καλοχριστιανάκης Μιχάλης Επόπτης: Α. Τραγανίτης 2 Δομή της παρουσίασης - η εξέλιξη των ασύρματων συστημάτων - η τεχνολογία software radio - η βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Θεωρία Πιθανοτήτων & Στοχαστικές Ανελίξεις - 5

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Θεωρία Πιθανοτήτων & Στοχαστικές Ανελίξεις - 5 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Θεωρία Πιθανοτήτων & Στοχαστικές Ανελίξεις - 5 5.10: Θόρυβος (Πηγές Θορύβου, Κατανομή Poisson, Λευκός Θόρυβος, Ισοδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργαστηριακή Άσκηση

2 η Εργαστηριακή Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΕΣ 2 η Εργαστηριακή Άσκηση Σύγκριση Ομόδυνων Ζωνοπερατών Συστημάτων 8-PSK και 8-FSK Στην άσκηση αυτή καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης Διάλεξη #5 Φαινόμενα και Μηχανισμοί Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα