Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που 146(I)του2002 του παρέχουν τα άρθρα 4(1)(η) και 21(1)(α) των περί 15(1) του 2003 Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004, εκδίδει 16(1) του 2004 το ακόλουθο Διάταγμα: 180(1) του Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα- «Απόφαση ERC/DEC/(01)/07» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2001 και τίτλο «Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ε:rrιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων της 12ης Μαρτίου 2001 για τις εναρμονισμένες συχνότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης.ειδικής άδειας των Σταθμών Χαμηλής Ισχύος που χρησιμοποιούνται για Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (RLANs) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων ΜΗΖ (ERC/DEC/(01 )07)>> (European Radio Committee Decision of 12 November 2001 οη harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual Iicensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Netννorks (RLANs) operating ίπ the frequency band ΜΗΖ (ERC/DEC/(01)07)), η οποία απόφαση θα είναι διαθέσιμη για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων «Απόφαση ECC/DEC/(04)/08» σημαίνει την απόφαση της CEPT, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2004 και τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής

2 2911 Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 12ης Νοεμβρίου 2004 για την εναρμονισμένη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στα 5 GHz από Ασύρματα Συστήματα Πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων και. Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (WAS/RLANs)>> (Electronic Communications Committee Decision of 1'2 November 2004.on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)" «CEPT» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Conference Europeenne des Administrations des Postes et de Tele)" «κινητός αεροναυτικός σταθμός» σημαίνει σταθμό ραδιοεπικοινωνίας ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε αεροσκάφος για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας του εν λόγω αεροσκάφους με άλλα αεροσκάφη ή με κινητούς.σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών, και περιλαμβάνει σταθμό για ραδιοπλοήγηση ή/και σταθμό έρευνας και διάσωσης, ή/και ραδιοφάρο κινδύνου με δυνατότητα ένδειξης θέσης «κινητός αεροναυτικός σταθμός ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει κινητό σταθμό ραδιοεπικοινωνιών με τον οποίο επικοινωνεί κινητός αεροναυτικός σταθμός «κινητός ναυτιλιακός σταθμός» σημαίνει σταθμό ραδιοεπικοινωνίας, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε πλοίο για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας του εν λόγω πλοίου με άλλα πλοία ή με κινητούς σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών ξηράς ή με άλλους σταθμούς εντός του ιδίου πλοίου ή με κινητούς αεροναυτικούς σταθμούς και δύναται να περιλαμβάνει ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου, ραδιοφάρο εντοπισμού για έρευνα και διάσωση, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης

3 2912 «κινητός ναυτιλιακός σταθμός ξηράς» σημαίνει σταθμό ραδιοεπικοινωνίας, ο οποίος βρίσκεται στην ξηρά, με τον οποίο επικοινωνεί κινητός ναυτιλιακός σταθμός 146(1) του 2002 «Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του (1) του 2003 μέχρι (Αρ.2) του 2004 και κάθε νόμο που τους τροποποιεί ή 16(1) του 2004 αντικαθιστά. 180(1) του (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται διαφορετικά από αυτό, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. Κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση 3. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό, ο οποίος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού, υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση, η οποία χορηγείται από το Διευθυντή, και σε εγγραφή: και εγγραφή. (α) κινητοί αεροναυτικοί σταθμοί ή κινητοί αεροναυτικοί σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που λειτουργούν. στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις αντίστοιχες Παράρτημα 1. 'ραδιοϋπηρεσίες, όπως φαίνεται στο Παράρτημα l' (β) κινητοί ναυτιλιακοί σταθμοί ή κινητοί ναυτιλιακοί σταθμοί ξηράς, που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις αντίστοιχες ραδιοϋπηρεσίες, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 2. Παράρτημα 2' (γ) ασύρματα τοπικά δίκτυα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση ERC/DEC/(01)/07 και λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 2400 ΜΗΖ ΜΗΖ

4 2913 (δ) ασύρματα συστήματα πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων ασύρματων τοπικών δικτύων που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση ECC/DEC/(04)/08 και λειτουργούν σ.ε οποιαδήποτε από τις ζώνες συχνοτήτων 5150 ΜΗΖ-5350 ΜΗΖ (εσωτερική χρήση μόνο) και 5470 ΜΗΖ-5725 ΜΗΖ (εσωτερική και εξωτερική χρήση): (δ)- Νοείται ότι, για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (γ) και «εσωτερική χρήση» σημαίνει χρήση εντός ενός υποστατικού' «εξωτερική χρήση» σημαίνει χρήση εντός ενιαίου συμπλέγματος υποστατικών που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας περιοχή (π.χ. αεροδρόμια, πανεπιστημιουπόλεις, εμπορικά κέντρα κλπ). Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, 4. Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Σταθμοί Υποκείμενοι σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2004 καταργείται Παράρτημα Τρίτο (Ι):

5 29]4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παράγραφος 3(α) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων κινητών αεροναυτικών σταθμών ή κινητών αεροναυτικών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών Ραδιοσυχνότητες Τυπική Παρατηρήσεις (Radiofrequencies) (Service) Χρήση (Comments) (Τypical Aeronautical Use) khz LORAN-C (Radionavigation) khz Αεροναυτικός Radionavigation) Ραδιοφάρος Radio Beacon) khz Αεροναυτικός Ραδιοφάρος ΙΝΟΒ Radio Radionavigation) Beacon/NDB) khz Αεροναυτικός Radionavigation) Ραδιοφάρος Radio Beacon) khz Αεροναυτικός Radionavigation) Ραδιοφάρος Radio Beacon) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R)) (HF voice and data)) 3023 khz Κινητή Telephony distress traffic (R) ΊVΊobiie (R))

6 khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OFi» (HF voice and data» ι khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OR» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OR» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OR» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data»

7 khz Κινητή Telephony distress traffic Mobile) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος " (OR) Mobile (OR» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OR» (HF νoί~θ and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobίle (OR» (HF φωνή κάι δεδομένα) (HF voice and data)) ΟΙ 00 khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R» (HF voice and data» khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος

8 2917 (OR) Mobile (OR)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobίle (OR)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobile (R)). (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) Mobίle (R)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (R) (Aerdnautical Mobίle (R)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobίle (OR)) (HF voice and data)) 2; khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος

9 2918,/ (R) Mobίle (R)) (HF voice and data)) khz Κινητή Επικοινωνίες αέρος (OR) Mobile (OR)) (HF voice and data)) ΜΗΖ ILS/Marker beacons Radionavigation) ΜΗΖ VOR/ILS localίser ILS/Localίser: Στη ζώνη Radionavigation) (Ιπ band) ΜΗΖ. VOR: Στη ζώνη (ΙΠ band) ΜΗΖ Κινητή Επικοινωνίες αέρος ΜΗΖ και αέρα αέρα Yπηρεσί~ (R) (VHF φωνή και δεδομένα) Mobile (R)) and air-air (VHF voice and data)) ΜΗΖ Κινητή EPIRB Mobile) ΜΗΖ Κινητή Επικοινωνίες αέρος και αέρα αέρα (R) (VH F φωνή και δεδομένα) Mobile (R)) and air-:-air (VHF voice and data)) ΜΗΖ Κινητή ΑίΓ operation control (OR)

10 2919 Mobile (OR}) ΜΗΖ Κινητή EPIRB Mobile) ΜΗΖ ILS glide path Radionavigation) ΜΗΖ Κινητή EPIRB μέσω Δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space) ) ΜΗΖ DΜΕΠ ACAN/SSR/MIDS Radionavigation) ΜΗΖ DΜΕΠΑCΑΝ/SSR/ΜΙDS Ραδιοπ λοήγηση Radionavigation) Ραδιοπ λοήγηση μέσω Δορυφόρου (Radionavigation Satellite) μέσω Δορυφόρου (Radionavigation Satellite) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) Ραδιοπ λοήγηση πλοήγησης (Radar and Navigation Systems) μέσω Δορυφόρου (Radionavigation μέσω Satellite) Δορυφόρου (Radionavigation Satellite) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης (Radar and Navigation Ραδιοπ λοήγηση Systems) μέσω Δορυφόρου

11 2920 (Radionavigation Satellite) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης (Radar and Navigation Systems) μέσω Δορυφόρου (Radionavigation Satellίte) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης (Radar and Navigation Systems) μέσω Δορυφόρου (Radionavigation μέσω Satellite) Δορυφόρου (Radionavigation Satellite) ΜΗΖ Κινητή Κινητές Δορυφορικές μέσω Δορυφόρου (Διάστημα προς Γη) (Mobile Satellίte (space-to-earth)) Επικοινωνίες (Mobile Satellite Communications) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Κινητές Δορυφορικές (Radiolocation) Εφαρμογές (π.χ. 'GNSS/GLONASS) (Mobile Satellite μέσω Δορυφόρου Applications (e.g. (Radionavigation GNSS/GLONASS)) Satellite) Κινητή μέσω Δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space) ) ΜΗΖ Κινητή Κινητές Δορυφορικές μέσω Δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space)) Επικοινωνίες (Mobile Satellίte Communications)

12 ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης (Radar and Navigation Systems) Radionavigation) ΜΗΖ Radio altimeter (Aerona utical Radionavigation) ΜΗΖ μέσω Δορυφόρου (Radionavigation Radionavigation) Satellite) μέσω Δορυφόρου (Radionavigation Satellite) Μ ΗΖ MLS Ραδ.ιοπ λοήγηση Radionavigation) ΜΗΖ Airborne weather radar Ραδιοπ λοήγηση Radionavigation) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Radar (i.e. Airborne (Radiolocation) Doppler radar, Precision approach radar) Radionavigation) GHz Airborne Doppler radar Ραδιοπ λοήγηση Radionavigation) GHz Airborne Doppler radar Ραδιοπ λοήγηση Rad ionavigation)

13 2922 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 Παράγραφος 3(β) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων κινητών ναυτιλιακών σταθμών ή κινητών ναυτιλιακών σταθμών ξηράς Ραδιοσυχνότητες Τυπική Ναυτιλιακή Παρατηρήσεις (Radiofrequencies) (Service) Χρήση (Comments) (Typical Maritime Use) khz Κινητή Ναυτιλιακή ~ khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή khz (Radionavigation) khz (Radionavigation) Κινητή Ναυτιλιακή khz (Radionavigation) khz (Radionavigation) Κινητή Ναυτιλιακή

14 kHz. Κινητή Ναυτιλιακή khz Ναυτιλιακή (Ραδιοφάρος) (Maritime Radionavigation (Radiobeacon)) khz Ναυτιλιακή Δεν μπορεί να Ραδιοπ λοήγηση (Ραδιοφάρος) (Maritime Radionavigation (Radiobeacon)) khz Ναυτιλιακός (Radionavigation) Ραδιοφάρος (Maritime Radiobeacon) khz Κινητή Ναυτιλιακή ζητηθεί προστασία από παρεμβολές (Νο protection from interference may be asked) 490 khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες ΕΝ ή Ναυτιλιακής ισοδύναμο Ασφάλειας (MSI- ΝΑVTΕΧ) (Maritime Safety standard) Information (MSI-NAVTEX)) khz Κινητή Ναυτιλιακό GMDSS (κίνδυνος και (Maritime GMDSS) κλήση) (Mobile (distress and calling)) khz Κινητή Ναυτιλιακή

15 khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες ΕΝ ή Ναυτιλιακής ισοδύναμο Ασφάλειας (MSI- ΝΑVTΕΧ) (Maritime Safety standard) Information (MSI-NA VTΕΧ)) khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή (Mobile) khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Τηλεγραφία Στενής (κίνδυνος και κλήση) (Mobile (distress and calling)) Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) 2182 khz Κινητή Ναυτιλιακό GMDSS Ραδιοτηλεφωνία, (κίνδυνος και (Maritime GMDSS) Ραδιοσυχνότητα κλήση) (Mobile (distress and calling)) khz Κινητή Ψηφιακή Επιλογική (κίνδυνος και Κινδύνου και Κινδύνου και Ασφάλειας (Radiotelephony, Emergency and Safety Radiofrequency)

16 2925 κλήση) (Mobile (distress and calling)) Ασφάλειας (DSC distress and calling) khz Κινητή Ναυτιλιακή 2520 khz Κινητή Ιδιωτική Ναυτιλιακή (Mobίle) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime RadioteIephony). Ναυτιλιακή Ραδιοπ λοήγηση (Maritime Rad.ionavigation) 2670 khz Κινητή Ιδιωτική Ναυτιλιακή (Mobile) Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime Radiotelephony) 2700 khz Κινητή Ιδιωτική Ναυτιλιακή (MobiIe) Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime Radiotelephony) 3023 khz Κινητή Έρευνα (R) Mobile (R)) khz Κινητή (Mobile) και Διάσωση Search and Rescue) 3690 khz Κινητή Ιδιωτική Ναυτιλιακή (Mobile) Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime Radiotelephony) khz Κινητή Ναυτιλιακή

17 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ναυτιλιακό GMDSS Ραδιοτηλεφωνία, (Maritime GMDSS) Ραδιοσυχνότητα Κινδύνου και khz Κινητή Ναυτιλιακή Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμ'εσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογlκή Κίνδύνου και Ασφάλειας (DSC distress and calling) 4208 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογlκή khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική 4209 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Ασφάλειας (Radiotelephony, Emergency and Safety Radiofrequency) khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Προειδοποιήσεις Ναυτιλιακής Πλοήγησης και Ασφάλειας (MSI) Μετεωρολογίας (Maritime Safety (Meteorolog ical Information (MSI)) and navigational warnings) 4210 khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety

18 2927 Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) 4220 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) 5680 khz Κινητή Έρευνα Mobile) khz Κινητή Ναυτιλιακή και Διάσωση Search and Rescue) 6215 khz Κινητή ΝαυτιΜακή Ναυτιλιακό GMDSS Ραδιοτηλεφωνία, (Maritime GMDSS) Ραδιοσυχνότητα Κινδύνου και 6268 khz Κινητή Ναυτιλιακή Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) 6312 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Κίνδύνου (DSC distress traffic) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Ασφάλειας (Radiotelephony, Emergency and Safety Radiofrequency)

19 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική 6314 khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI» 6331 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική 6332 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή (DSC callίng) 8291 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Τηλεφωνία ς (DSC callίng) Ασφάλειας και khz Κινητή Ναυτιλιακή Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) Κινδύνου (Telephony distress traffic and calling)

20 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Κίνδύνου (DSC distress traffic) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Κίνδύνου (DSC distress traffic) 8415 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (M,aritime Mobile) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική 8416 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC caiiing) 8437 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC caiiing) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Ι ηλεφωνία

21 2930 ς Ασφάλειας και khz Κινητή Ναυτιλιακή Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Κινδύνου (DSC distress traffic) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC caiiing) Κινδύνου (Telephony distress traffic and calling) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC caiiing) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC caiiing) khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική

22 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (Maritime MobiIe) (Maritime -Mobίle) khz Κινητή Ιδιωτική Ναυτιλιακή (MobiIe) Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime RadioteIephony) khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Τηλεφωνία ς Ασφάλειας και khz Κινητή Ναυτιλιακή Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης (ΝΒDΡ) Κινδύνου και Ασφάλειας (Narrow Band Direct Printing (ΝΒDΡ) for Emergency and Safety) Κινδύνου (Telephony distress traffic and calling) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική Κινδύνου (Maritime MobiIe) (DSC distress traffic) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική

23 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ψηφιακή Επιλογlκή (Mobίle) khz Κινητή Ψηφιακή Επιλογική (Mobίle) khz Κινητή Ψηφιακή Επιλογική (Mobile) khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή (Maritime Mobi!e)

24 khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή. Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή ΝαυτιλΙΏκή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI)) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογlκή khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική

25 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική ί khz Κινητή. Ίδιωτική Ναυτιλιακή (Mobile) Ραδιοτηλεφωνία (Private Maritime Radiotelephony) Ο khz Κινητή Ναυτιλιακή.J khz Κινητή ~.αυτιλιαkη Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική (DSC callίng) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική khz Κινητή Ναυτιλιακή khz Κινητή Ναυτιλιακή Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) (Maritime Safety Information (MSI) khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική ΥπηρεσίΕ khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Eπι~oγlKή

26 khz Κινητή Ναυτιλιακή Ψηφιακή Επιλογική ΜΗΖ Κινητή Ραδιοφάρος Ένδειξης Θέσεως Κινδύνου (EPIRB) Mobile) ΜΗΖ Κινητή ~ερoναυτιkή Έρευνα και Διάσωση (R) Search (Aeronauticai Mobίle (R)) and Rescue) ΜΗΖ Κινητή Ναυτιλιακή ΕΝ ή ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standa'rd), ΕΝ ή ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο. standard). Ship stations paired with ΜΗΖ. Single frequency ίη ΜΗΖ ΜΗΖ Κινητή Ναυτιλιακή Digital Selective ΕΝ ή CaIIing for distress, ισοδύναμο

27 2936 safety (or equίvalent standard) Κινητή Ναυτιλιακή ΕΝ ή ΜΗΖ ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο ;" standard), ΕΝ ή ισοδύναμο. (or equίvalent standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard). Single frequency applications ΜΗΖ Κινητή Ναυτιλιακή International distress ΕΝ ή safety and calling ισοδύναμο frequency standard) Κινητή Ναυτιλιακή ΕΝ ή ΜΗΖ ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο (or equίvalent standard), ΕΝ ή ισοδύναμο (ΟΓ equivalent standard), ΕΝ

28 ή ισοδύναμο standard). Ship stations paired with ΜΗΖ and single frequencies Κινητή Ναυτιλιακή ΕΝ ή ΜΗΖ ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard). Coast stations paired with ΜΗΖ Κινητή Ναυτιλιακή ΕΝ ή ΜΗΖ ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard), ΕΝ ή

29 2938 ισοδύναμο standard), ΕΝ ή ισοδύναμο standard). Coast stations paired with MHzfor DSC ΜΗΖ Κινητή Αυτόματο Σύστημα (Mobile) Αναγνώρισης (Shipborne Automatic Identification System (AIS)) ΜΗΖ Κινητή Αυτόματο Σύστημα (Mobile) Αναγνώρισης (Shipborne Automatic Identification System (AIS)) ΜΗΖ Κινητή Ραδιοφάρος Ένδειξης ΕΝ ή μέσω Δορυφόρου Θέσεως Κινδύνου ισοδύναμο (Γη προς (EPIRB) Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space)) standard) Κινητή Ναυτιλιακές ΕΝ ή ΜΗΖ (Mobile) Επικοινωνίες στο ισοδύναμο σκάφος (Maritime οπ board ) standard) ΜΗΖ Κινητή Ραδιοφάρος Ένδειξης ΕΝ ή μέσω Δορυφόρου Θέσεως Κινδύνου ισοδύναμο (Γη προς (EPIRB) Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space)) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης standard)

30 2939 Ραδιοπ λοήγηση μέσω Δορυφόρου. (Radionavigation Satellite) (Radar and Navigation Systems) ΜΗΖ Κινητή GMDSS μέσω Δορυφόρου, (Διάστημα προς Γη) (Mobίle Satellite (space-to-earth» ΜΗΖ Κινητή GMDSS Δορυφορικός μέσω Δορυφόρου (Διάστημα προς Γη) (Mobile Satellite (space-to-earth)) ΜΗΖ Κινητή GMDSS μέσω Δορυφόρου.. (Γη προς Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space) ) ΜΗΖ Κινητή GMDSS μέσω Δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) (Mobile Satellite (Earth-to-space) ) i ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Συστήματα ραντάρ και (Radiolocation) πλοήγησης (Radar and Navigation Systems) (Radionavigation) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Αναμεταδότης ραντάρ (Radiolocation) για Έρευνα και Διάσωση (Shipborne and VTS radar) ΜΗΖ Ραδιοεντοπισμός Αναμεταδότης ραντάρ (Radiolocation) για Έρευνα και Διάσωση Ραδιοφάρος Ένδειξης Θέσεως Κινδύνου (Satellίte EPIRB)

31 2940 (Shipborne radar.sart) GHz Κινητή.; μέσω Δορυφόρου (Mobίle Satellite)

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος. Ι. Π. Χοχλιούρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 8. Προσέγγιση και ερμηνεία βασικών όρων για θέματα πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης του ραδιοφάσματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. Π. Χοχλιούρος Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σύγχρονων δικτυακών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

(http://www.ebusinessforum.gr) ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

(http://www.ebusinessforum.gr) ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές (http://www.ebusinessforum.gr) ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ Οµάδα Εργασίας Η1 ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 146(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

(Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ. Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ (Ονοµατεπώνυµο /Επωνυµία).. ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 60 ΤΚ15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΜΑ : Αποστολή αίτησης για την αδειοδότηση ειδικού ραδιοδικτύου Σας αποστέλλουµε συνηµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Kανονισµού 9 των «Περί Ρυθµίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών(Τηλεπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*"&!*&!*&!*&)""%*")&"*%*!&%&&&$!')!1 MAT-53336-019 MAT-53336-019 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-0830094725-019

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 51

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 51 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με το άρθρο 51 των περί 7(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38200/1136 Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JAMMING (Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) Της σπουδάστριας :

JAMMING (Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) Της σπουδάστριας : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : JAMMING (Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) Της σπουδάστριας : ΚΟΛΙΟΥ- ΒΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Μ.: 5105 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΚΚΑΣ της σπουδάστριας ΚΟΛΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects

Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1. Electronic Navaids Evolution, current trends and future prospects Περίληψη Ιστορική εξέλιξη και προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας 1 Α. Η. Παλληκάρης και Γ. Θ. Κατσούλης Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής ναυτιλίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη ηµεροµηνίας Status Quo Σχέδιο τεχνικού κανονισµού "Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Στοιχεία αναφοράς. Τίτλος λήψης.

Λήξη ηµεροµηνίας Status Quo Σχέδιο τεχνικού κανονισµού Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Στοιχεία αναφοράς. Τίτλος λήψης. Σχέδιο τεχνικού κανονισµού "Υπουργική Απόφαση - Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, Ελλάς 2014/364/GR καθισµάτων, και αγκυρώσεων ζωνών - 2014-07-25 2014-10-27 καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Πολυτεχνείο Κρήτης, email: gotsis@science.tuc.gr 8 Μαρτίου, 2012 1 GMDSS Global

Διαβάστε περισσότερα