4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ"

Transcript

1 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική. Επιπροσθέτως, όταν τα όρια του πυθµένα είναι µετακινούµενα (αλλουβιακά τοιχώµατα) µια ακόµη συνθετότητα εισάγεται. Όταν η τάφρος είναι µετακινούµενη, η αντίσταση στη ροή αποτελεί µια λειτουργία της ροής. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές απόψεις σχεδιασµού και οι εξισώσεις για τις απλούστερες συνθήκες ροής (σταθερή, οµοιόµορφη ροή), καθώς επίσης οι συνθήκες που συµβαίνουν σε µια αλλουβιακή τάφρο. Η µονοδιάστατη µέθοδος χρησιµοποιείται εδώ στην περιγραφή των εξισώσεων. 4. Ροή Αλουβιακών Τάφρων 4..1 Αλλουβιακές τάφροι Αυτές οι τάφροι σχηµατίζονται σε εδαφικά υλικά τα οποία έχουν µετακινηθεί ή µπορεί να µετακινηθούν από τη ροή. Συνήθως η κοίτη της τάφρου προέρχεται από υλικά µεγέθους άµµου, χαλικιών, καθώς και κροκαλών. Η σηµασία αυτών των υλικών είναι ουσιαστική επειδή αυτά είναι τα πλέον συχνά συναντώµενα και επηρεάζουν το µέγεθος της αντίστασης στη ροή και στη διάβρωση. Τάφροι και οχετοί από σκυρόδεµα µπορεί να έχουν τοιχώµατα αλλουβιακά λόγω αποθέσεων στην κοίτη τους. 4.. Τάφροι µε αµµώδη κοίτη Τα υλικά που επικρατούν σε ρέµατα µε αµµώδη κοίτη κυµαίνονται µεταξύ χονδρόκοκκης ιλύος έως άµµου. Μπορεί να είναι υλικά λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα στην κοίτη αλλά το επικρατέστερο µέγεθος θα είναι άµµος (50% ή και περισσότερο). Σε τάφρους αµµώδους κοίτης επιφέρεται εύκολα η διάβρωση ενώ συµβαίνει συνεχής µετακίνηση και αλλαγή του σχήµατος από τη ροή. Η διάδραση µεταξύ της ροής από νερό µε περιεκτικότητα σε φερτά και της αµµώδους κοίτης δηµιουργεί διάφορους σχηµατισµούς από κοίτες οι οποίες µεταβάλλουν την αντίσταση στη ροή, την ταχύτητα και τη στάθµη της επιφάνειας του νερού, καθώς και τις ποσότητες των µεταφερόµενων φερτών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ο µηχανισµός σχηµατισµού κοιτών έτσι ώστε να µπορεί να εκτιµηθεί η αντίσταση στη ροή αλλά και τα στάδια πληµµύρας, τα βάθη ροής, καθώς και να υπολογισθεί η µηκοτοµή της επιφάνειας του νερού, προκειµένου να γίνει ο σχεδιασµός (διαστασιολόγιση κτλ.) των τάφρων αποχέτευσης ίαιτας ροής Η ροή σε αλλουβιακές τάφρους υποδιαιρείται σε δυο χαρακτηριστικές δίαιτες που διαχωρίζονται από µια µεταβατική ζώνη. Τύπος ανωµαλιών της κοίτης σε αµµώδεις τάφρους δείχνονται στο Σχήµα Οι δίαιτες ροής διακρίνονται σε τρεις χαρακτηριστικές φορφές: Η δίαιτα αβαθούς ροής, όπου η αντίσταση στη ροή είναι µεγάλη και η µεταφορά φερτών µικρή. Ο σχηµατισµός της κοίτης περιλαµβάνει κυµµατοειδείς επιφάνειες, ή αµµοθύνες, ή κάποιο συνδυασµό και των δυο. Ο κυµατισµός της επιφάνειας του νερού δε συγχρονίζεται µε το κυµµατισµό της επιφάνειας της κοίτης και υπάρχει µια ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-1 Έκδοση : 0/11/00

2 σχετικά µεγάλη ζώνη διαχωρισµού στα κατάντη της ροής από τις υβώσεις της κοίτης. Η ταχύτητα της προς τα κατάντη µετακίνησης των κυµµατισµών της επιφάνειας της κοίτης ή των αποθέσεων αµµοθυνών εξαρτάται από το ύψος αυτών και την ταχύτητα των µετακινούµενων κόκκων των υλικών πάνω από τις υβώσεις που αυτά τα ίδια σχηµατίζουν. Η µεταβατική ζώνη, όπου η µορφή της κοίτης µπορεί να κυµαίνεται, από εκείνη της τυπικής δίαιτας αβαθούς ροής έως εκείνη της δίαιτας της ροής µε την ανώτατη στάθµη επιφάνειας νερού, σε συνάρτηση κυρίως µε τις συνθήκες του προηγούµενου (ανάντη) τµήµατος της τάφρου. Εάν ο σχηµατισµός της κοίτης του προηγούµενου τµήµατος αποτελείται από αµµοθύνες, το βάθος ή η κλίση µπορεί να αυξάνεται σε τιµές περισσότερο συγκείµενες µε εκείνες της δίαιτας ροής µε την ανώτατη στάθµη νερού χωρίς να επέρχεται µεταβολή του σχηµατισµού της κοίτης, ή αντιστρόφως, αν η κοίτη στο προηγούµενο τµήµα είναι επίπεδη, το βάθος και η κλίση µπορεί να µειώνονται σε τιµές περισσότερο συγκείµενες µε εκείνες της δίαιτας αβαθούς ροής χωρίς να µεταβάλλεται ο σχηµατισµός της κοίτης. Η αντίσταση στη ροή και η µεταφορά φερτών επίσης παρουσιάζει την ίδια µεταβλητότητα όπως η µορφή της κοίτης στη µεταβατική ζώνη. Αυτό το φαινόµενο µπορεί να εξηγείται από τις µεταβολές της αντίστασης στη ροή και συνεπώς, τις µεταβολές στο βάθος και στην κλίση καθώς µεταβάλλεται η µορφή της κοίτης. Η δίαιτα της ροής µε ανώτατη στάθµη νερού, όπου η αντίσταση στη ροή είναι µικρή και ο µεταφερόµενος όγκος φερτών µεγάλος. Οι συνήθεις µορφές κοίτης είναι επίπεδες ή αντιαµµοθύνες. Ο κυµατισµός της επιφάνειας του νερού παρακολουθεί στην ίδια φάση τον κυµατισµό του πυθµένα, εκτός όταν µια αντιαµµοθύνα θραύεται και συνήθως το υγρό δεν αποχωρίζεται από τα τοιχώµατα. Η αντίσταση ροής για διαφορετικές µορφές κοίτης και περισσότερο χονδρόκοκκα υλικά κοίτης δίνεται στα επόµενα. Για ενηµέρωση επί της µεταφοράς φερτών και πρόσθετη πληροφόρηση για τις µορφές κοίτης ο αναγνώστης παραπέµπεται στο τεύχος Report No FHWA-HI Σε ροές µε βάθος, τα περισσότερα ρέµατα µε αµµώδη κοίτη µεταπηδούν από µια κοίτη µε αµµοθύνες σε µια µεταβατική κατάσταση ή σε µορφή επίπεδης κοίτης. Εάν η κλίση είναι µεγάλη µπορεί να συµβαίνει ροή µε αντιαµµοθύνες. Τότε η αντίσταση στη ροή µειώνεται στο ήµισυ έως στο ένα τρίτο εκείνης της προηγούµενης αλλαγής της µορφής της κοίτης. Η αύξηση στην ταχύτητα και την αντίστοιχη µείωση στο βάθος µπορεί να αυξάνουν τη διάβρωση και τη φθορά γύρω από βάθρα γεφυρών, να αυξάνουν το απαιτούµενο µέγεθος λιθορριπών και να µειώνουν το απαιτούµενο µέγεθος της τάφρου. Εντούτοις, το µέγεθος της τάφρου µπορεί να πρέπει να αυξάνεται ώστε να περικλείει τα κύµατα που συµβαίνουν όταν η ροή µεταβάλλεται σε ροή αντιαµµοθύνας. ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4- Έκδοση : 0/11/00

3 Σχήµα : Μορφές ανωµαλιών κοίτης σε αµµώδεις τάφρους 4..4 Χονδρόκοκκα υλικά κοίτης Σε αβαθή ροή, µπορεί τα χονδρόκοκκα αλλουβιακά υλικά να µη µετακινούνται, παρά µόνο όταν συµβαίνει µέση ή µεγάλη ροή. Με τη µετακίνηση των χονδρόκοκκων υλικών της κοίτης, µπορεί να σχηµατίζονται µεγάλες ραβδώσεις στην κοίτη οι οποίες αποτελούν υπολείµµατα σε αβαθή ροή. Αυτές οι ραβδώσεις µπορεί να αλλάζουν την κατεύθυνση της ροής και να προκαλούν διάβρωση στις όχθες, οπές από διάβρωση, καθώς και εµφράξεις των τάφρων. Η αντίσταση στη ροή από τα χονδρόκοκκα υλικά της κοίτης προκαλείται από την αδρότητα των κόκκων των υλικών και την απώλεια της µορφής της κοίτης από τις ραβδώσεις. Εντούτοις, τα χονδρόκοκκα υλικά της κοίτης σε αποχετευτικές τάφρους µπορεί να έχουν ένα ωφέλιµο αποτέλεσµα επειδή ελαττώνουν τη διάβρωση µε τη θωράκιση της κοίτης που τα ίδια δηµιουργούν. Ενηµέρωση για τη θωράκιση µπορεί ο αναγνώστης να βρει στα τεύχη HEC-18, HEC-0 της FHWA. 4.3 Σταθερή Οµοιόµορφη Ροή Σε σταθερή, οµοιόµορφη ροή ανοικτών αγωγών, δεν συµβαίνουν επιταχύνσεις, οι γραµµές του ρέµατος είναι ευθύγραµµες και παράλληλες και η κατανοµή της πίεσης είναι υδροστατική. Η κλίση της επιφάνειας του νερού S W, της επιφάνειας της κοίτης S Ο και η κλίση της γραµµής ενέργειας S f είναι ίσες (βλ. Σχήµα ). Οι συνθήκες που επικρατούν σ αυτή τη ροή είναι οι απλούστερες ως προς την ανάλυσή τους. Η σταθερή οµοιόµορφη ροή είναι µια ιδανική περίπτωση για ροή σε ανοιχτούς αγωγούς και είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόµη και σε εργαστηριακές προσοµοιώσεις. Για πολλές εφαρµογές, η ροή είναι βασικά σταθερή και οι µεταβολές στο πλάτος, το βάθος ή την κατεύθυνση (που προκύπτει από µη οµοιόµορφη ροή) είναι τόσο µικρές που µπορεί η ροή να θεωρείται ως οµοιόµορφη. Σε άλλες περιπτώσεις, οι µεταβολές συµβαίνουν σε τόσο µήκος της ροής όσο αυτή είναι βαθµιαία µεταβαλλόµενη ροή. Το βάθος σε σταθερή οµοιόµορφη ροή ονοµάζεται κανονικό βάθος και συµβολίζεται ως Υ 0. Η ταχύτητα συµβολίζεται µε V 0. Άλλες µεταβλητές που ενδιαφέρουν για τη σταθερή οµοιόµορφη ροή είναι η παροχετευτικότητα Q, η κατανοµή της ταχύτητας κατά την ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-3 Έκδοση : 0/11/00

4 κατακόρυφη έννοια v y, η απώλεια ενέργειας H L, καθώς και η διατµητική τάση, τόσο τοπικά τόσο και στην κοίτη τ 0. Όλες αυτές οι µεταβλητές συνδέονται µε σχέσεις οι οποίες δίνονται στα επόµενα Εξίσωση Manning για µέση ταχύτητα Το νερό ρέει σε µια κεκλιµένη αποχετευτική τάφρο λόγω βαρύτητας. Στη ροή προκαλείται αντίσταση από την τριβή µεταξύ του νερού και της βρεχόµενης επιφάνειας της τάφρου. Η ποσότητα του νερού που ρέει (Q), το βάθος της ροής (y), καθώς και η ταχύτητα της ροής (V) εξαρτώνται από το σχήµα της τάφρου, την τραχύτητα (n) και την κλίση S 0. Μια χρήσιµη εξίσωση είναι αυτή που ονοµάστηκε προς τιµή του Robert Manning, έναν Ιρλανδό µηχανικό. 1 V = R /3 S 1/ ( ) n όπου: V [m/s] : η µέση ταχύτητα n [m -1/3 s] : ο συντελεστής τραχύτητας του Manning R [m] : η υδραυλική ακτίνα S [m/m] : η κλίση της ενέργειας (για σταθερή οµοιόµορφη ροή S=S 0 ) Ένας σύντοµος κατάλογος συντελεστών τραχύτητας του Manning δίνεται στους Πίνακες και ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-4 Έκδοση : 0/11/00

5 Πίνακας : Τιµές συντελεστή τραχύτητας της εξίσωσης Manning σε τεχνητές εγκαταστάσεις αποχέτευσης Έργο Ιδιότητες τοιχωµάτων Συντελεστής n (m -1/3 s) Ταπεινωµένη τάφρος νησίδας α. Γαιώδη (χωρίς φυτική κάλυψη) 0,040 Επενδεδυµένες τάφροι (αποχέτευσης, συνέχειας, οφρύος, κτλ.), έγχυτοι ορθογωνικοί αγωγοί "Αβαθείς Πλευρικές τάφροι" επενδεδυµένες (τριγωνικές, τραπεζοειδείς), ρείθρα οδών Αγωγοί µε διαµόρφωση πυθµένα µε κολυµβητούς λίθους σε σκυρόδεµα β. Γαιώδη (µε φυτική κάλυψη) 0,050 γ. Χαλικόστρωτα 0,055 Παλαιό σκυρόδεµα µε καθαρές 0,016 επιφάνειες Παλαιό σκυρόδεµα, ασφαλτικό οδόστρωµα (επιφάνειες µε κατακάθιση φερτών) 0,018 Χονδρή λιθοδοµή 0,00 Επιφάνεια σκυροδέµατος : Οχετοί υπεραστικών οδών και Για έλεγχο πληρότητας (ανώτατη συλλεκτήρες αποχέτευσης 0,018 στάθµη νερού) οµβρίων αστικών περιοχών Για έλεγχο µέγιστης ταχύτητας 0,01 Τσιµεντοσωλήνες Επιφάνεια παλαιού σκυροδέµατος, 0,016 καθαρές επιφάνειες Ανεπένδυτοι τάφροι σε έδαφος Γαιοηµιβραχώδες Γαιοηµιβραχώδης πυθµένας µε αποθέσεις 0,05 Ανώµαλος βραχώδης πυθµένας 0,030 Ανεπένδυτοι τάφροι σε βραχώδες έδαφος Επενδεδυµένες τάφροι µε συρµατοκιβώτια ή µε λιθορριπή (Rip-Rap) Λίθοι µε οµαλές επιφάνειες 0,05 Σωληνωτοί αγωγοί ακαθάρτων (για ροή λυµάτων µε βαρύτητα) Χαλυβδοσωλήνες α. Πλαστικοί 0,014 β. Αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 0,015 γ. Τσιµεντοσωλήνες 0,016 Ελατός Χάλυβας Γαλβανισµένες επιφάνειες 0,013-0,017 Ελατοί Χυτοσιδηροί αγωγοί Μαύρες επιφάνειες 0,01-0,015 Επενδεδυµένες επιφάνειες 0,011-0,014 Ανεπένδυτες επιφάνειες 0,01-0,016 Κύρια κοίτη χειµάρρων-ρεµάτων Χόρτα- χαµηλή βλάστηση 0,05-0,060 Κοίτη πληµµύρας χειµάρρων Βλάστηση και δένδρα 0,050-0,150 ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-5 Έκδοση : 0/11/00

6 Πίνακας : 1. Άκαµπτα τοιχώµατα Τιµές συντελεστή τραχύτητας Manning n σε φυσικά ρέµατα 1.1 Επένδυση µε εκτοξευµένο σκυρόδεµα, γαιώδη σε καλή κατάσταση 0, Ευθύγραµµες κοίτες γαιώδεις σε καλή κατάσταση 0, Ορεινά ρέµατα µε βραχώδη κοίτη 0,040-0,050. Μικρά ρέµατα σε πεδιάδες (πλάτος πληµµυρικής επιφάνειας <30 m).1 Καθαρά, ευθύγραµµα, πλήρη, χωρίς ρήγµατα ή σχηµατιζόµενες λίµνες µικρού βάθους 0,05-0,033. Όπως (.1), αλλά µε περισσότερους λίθους και χόρτα 0,030-0,040.3 Καθαρά, ελικοειδή, µε µερικές λίµνες και τέλµατα 0,033-0,045.4 Όπως (.3), αλλά µε λίγα χόρτα και λίθους 0,035-0,050.5 Όπως (.4), χαµηλότερη πληρότητα, περισσότερες µη ενεργές κλίσεις και τµήµατα 0,040-0,055.6 Όπως (.5), αλλά µε περισσότερους λίθους 0,045-0,060.7 Βραδείας κίνησης, χορταριασµένα, βαθιές λίµνες 0,050-0,080.8 Πολύ χορταριασµένα, βαθιές λίµνες, ή πληµµυριζόµενης διαδροµής µε πάρα πολλά εµπόδια από κλαδιά και θάµνους 0,075-0, Ορεινά ρέµατα, χωρίς βλάστηση, όχθες απότοµες, δένδρα και θάµνοι κατά µήκος των όχθεων που πληµµυρίζονται 3.1 Κοίτη: χαλίκια, κροκάλες και λίγοι ογκόλιθοι 0,030-0, Κοίτη: κροκάλες µε µεγάλους ογκόλιθους 0,040-0, Μεγάλα ρέµατα (πλάτος πληµµυρικής επιφάνειας >30 m) Η τιµή n είναι µικρότερη από εκείνες των µικρών ρεµάτων µε παρόµοια περιγραφή, επειδή οι όχθες προσφέρουν λιγότερη αποτελεσµατική αντίσταση στη ροή. 4.1 Κανονική διατοµή χωρίς ογκόλιθους ή θάµνους 0,05-0, Ακανόνιστη διατοµή και τραχέα τµήµατα 0,035-0, Αλουβιακές τάφροι µε αµµώδη κοίτη χωρίς βλάστηση 5.1 Ήρεµη ροή, Fr< Επίπεδη κοίτη 0,014-0, Πτυχωτή κοίτη 0,018-0, Αµµοθύνες 0,00-0, Ξεπλυµένες αµµοθύνες ή σε µεταβατική κατάσταση 0,014-0,05 5. Ταχεία ροή, Fr> Στάσιµοι κυµατισµοί 0,010-0, Antidunnes 0,01-0,00 ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-6 Έκδοση : 0/11/00

7 4.3.3 ιατµητική ένταση Η διατµητική ένταση είναι η δύναµη που εξασκεί το νερό επί της κοίτης και των πλευρών µιας τάφρου καθώς αυτό ρέει επάνω στις επιφάνειες αυτών. Αυτές οι διατµητικές δυνάµεις υπολογίζονται από τις ακόλουθες εξισώσεις. α. Η πρώτη εξίσωση είναι µια ακριβής εξίσωση που δίνει τη διατµητική ένταση επί της βρεχόµενης περιµέτρου: τ 0 = γ R S 0 ( ) όπου: τ 0 [N/m ] : µέση διατµητική ένταση επί της βρεχόµενης περιµέτρου γ [N/m 3 ] : ειδικό βάρος του νερού R [m] : υδραυλική ακτίνα S 0 [m/m] : κατά µήκος της τάφρου, σε βαθµιαίως µεταβαλλόµενη ροή η κλίση είναι αυτή της γραµµής της ενέργειας, S 0 = S f β. Οι δύο επόµενες εξισώσεις είναι ηµι-εµπειρικές και προέρχονται από την επίλυση της εξίσωσης της ταχύτητας των Karman-Prandtl: τ0 τ0 ( v ) ρ v1 y 5, 75 log 1 y = (4.3.3-) ρv y 5, 75 log 1,7 0 k s = ( ) όπου: τ 0 [N/m ] : η διατµητική ένταση σε ένα σηµείο της ροής v [m/s] : οι σηµειακές ταχύτητες σε κατακόρυφο επίπεδο V [m/s] : η µέση ταχύτητα σε κατακόρυφο επίπεδο σε βάθος y 0 ρ [kg/m3] : πυκνότητα νερού k s [m] : µέτρο του ύψους τραχύτητας, µεταβάλλεται από το µέγεθος D 84 για κοίτη τάφρου καθαρής άµµου, έως 3,5 D 84 για κοίτη ρέµµατος χονδρόκοκκου υλικού για πρακτικούς λόγους εφαρµόζεται η τιµή 3,5 D 84. Παράδειγµα Προσδιορίστε τη διατµητική ένταση κατά µήκος της βρεχόµενης περιµέτρου µιας τραπεζοειδούς τάφρου. Επίσης προσδιορίστε τη διατµητική ένταση επί ενός σωµατιδίου κατά µήκος της κοίτης της ίδιας τάφρου. ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-7 Έκδοση : 0/11/00

8 εδοµένα: Ζητούµενα: Λύση: Πλάτος κοίτης 5 m, βάθος νερού 1,5 m και κλίση πρανών υ:β=1:3 και κατά µήκος κλίση 0,5% και διάσταση λίθων D 84 =0,15 m. (1) η διατµητική ένταση: τ 0 κατά µήκος της βρεχόµενης περιµέτρου () η διατµητική ένταση: τ 0 κατά µήκος της κοίτης (1) η διατµητική ένταση κατά µήκος της βρεχόµενης περιµέτρου υπολογίζεται από την εξίσωση τ 0 Α : γ R S : 5 x 1,5 + 3 x 1,5 = 10,94 m (επιφάνεια διατοµής) P : 5 + x 1,5 x 10 0,5 = 1,91 m (βρεχόµενη περίµετρος διατοµής) R : 10,94/1,91 = 0,85 m (υδραυλική ακτίνα) τ 0 : x 0,85 x 0,005 = 41,6 N/m () η διατµητική ένταση κατά µήκος της κοίτης σε ένα σηµείο υπολογίζεται από την εξίσωση τ 0 = ρv [ 5,75log ( 1,7 Y /k )] 0 s ,8 τ 0 = = 45,6 N/m 1,7 1,5 5,75log 3,5 0,15 Πίνακας : Επιτρεπόµενη διατµητική ένταση ανάλογα υλικού επένδυσης ιαστάσεις λίθων [mm] Επιτρεπόµενη διατµητική ένταση [Pa] 5 15,8 50 3, , ,5 ΧΑ/05/ΑSYEO/CHPTER4.doc 4-8 Έκδοση : 0/11/00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ρ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

8.1 1. 2. 8.2 1. Η 10 2. Η

8.1 1. 2. 8.2 1. Η 10 2. Η ΚΕΦ. 8 ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 8. Γενικα. Τα µαθηµατικά και φυσικά οµοιώµατα είναι πολύ χρήσιµα για βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, σε µία ευρεία περιοχή οριακών συνθηκών, δια µέσου της οποίαςείναιδυνατόνναπροκύψουνγενικοίκανόνεςσχεδιασµού..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. Παπαευαγγέλου, Dr I.N.P.Grenoble, Επιστηµονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ρα I.N.P.Grenoble,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. : 2004.05.0024 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ.:61/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ & ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΠΟΜ 44 Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Σηµειώσεις Υδρολογίας Α.. Κούσης. Γραµµικό σύστηµα: Βασικές Έννοιες και Ορισµοί Θεωρούµε την λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ.

1.3.1 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος αλλά με πλάτος μικρότερο των 3,0 μ. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Γ-1 1 Γ - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εκτέλεση εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα