Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Αρ.Απόφ.:1/2012 ΤΗΛ.& FAX e mail : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΘΕΜΑ 1 ο ) * Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρημένων Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη * Στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1586/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (8) οκτώ μελών παραβρέθηκαν παρόντα (8) μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοσθένης Σταματάτος ( Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 1. Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μαρία Μπούτση Χαραλαμπίδου Αθηνά 2. Δερμάτης Μάκης 3. Κοτζαμάνης Σπυρίδων 4. Λεγάκης Γεώργιος 5. Λιανοπούλου- Μητροπούλου Αννα 6. Μαλτέζη Αννα 1. Μαραγκάκης Κων/νος ( Αντιπρόεδρος ) 2. Ζαχαρόπουλος Πρόδρομος Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη κος Κων/νος Τσεφαλάς, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κα Ειρήνη Δερμάτη, η Διευθύντρια Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος κα Αννα Κακουλάκη, και η γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Κατερίνα Τρούλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δημοσθένης Σταματάτος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι παραθέτει προς συζήτηση και λήψη απόφασης Σχέδιο του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρημένων Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την δημοσίευσή του κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 1

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

3 ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: Η αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) και του Ν. 3852/2010 αρ.73 παρ. 1Βν. Αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου. Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις : Του Β.Δ. 24-9/ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α /1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κυρίως για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/ (ΦΕΚ 1663/Β / ) Την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 Την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (76936/3922/87) Προσωρινές λυόμενες κατασκευές Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. Του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/ ) 3

4 Του Ν. 2323/95(ΦΕΚ145 Α) :Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς και όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ-202 Α / ) Τον Ν.1416/1984(ΦΕΚ 18/Α /1984 Tροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α /1989 Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Τον Ν. 3542/2007 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α ). Τον Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ α 125 ) Tροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Π.Δ. 323/89 ) β Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ν. 1622/86 ) εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις. Τον Ν. 4038/12 ( ΦΕΚ 14/ Α ) παρ.. 1 του άρθρου 14. ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228). 3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. 4. Ανάκληση άδειας, είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. 5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της 4

5 χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας, ( άρθρο 13, παρ. 15 εδαφ. α Β.Δ. 24/9-20/ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 ). 6. Ζώνες, είναι η οριοθέτηση περιοχής, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένους οδούς και οι οποίες ζώνες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Εκτός του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ή έχουν παραχωρηθεί σ αυτόν για εκμετάλλευση. Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες. 2. Η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου, και γνωμοδοτούν για τη διακοπή και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. 3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, χορηγεί κάθε είδους γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, και Νομοθεσία για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο. 4. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του Κανονισμού και ανάλογα τη σοβαρότητα της περίπτωσης εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλάτους 1, 20 μ. τουλάχιστον. 2. Το 50% του πλάτους των πεζοδρόμων να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου το ποσοστό θα αυξομειώνεται. 3. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. 4. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.) εμπορευμάτων που ρυπαίνουν ή προκαλούν θόρυβο. 5

6 5. Καμία αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. 6. Σε κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται η αποθήκευση παντός τύπου εμπορευμάτων (π.χ. νωπών προϊόντων, πάγκων, οικιακών συσκευών, καροτσιών, ψησταριών και άλλων αντικειμένων). 7. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, δεν θα χορηγείται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, εάν συντρέχουν λόγοι που ζημιώνουν την καλαισθητική εμφάνιση της πόλης, (καθαριότητας, κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κ.λ.π). Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης οποιασδήποτε άδειας διαπιστωθούν ότι συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, θα ανακαλείται η άδεια. 8. Μπορεί να παραχωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε Νομικά Πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς αποκλειόμενης της διαφήμισης. 9. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 10. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με γραμμή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. 11. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού (παιδικές χαρές) που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 12. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 μ. από το έδαφος με εγκεκριμένη μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. Εξαιρούνται οι ονομασίες των καταστημάτων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία. 13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20 μ. καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. 14. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση σε πλατείες δεν θα υπερβαίνει το 10% της πλατείας και θα τυγχάνει πριν από την έγκριση της άδειας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της έγκρισης των υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και 6

7 την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Για οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτείται εισήγηση των υπηρεσιών για έγκριση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 15. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 16. Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 17. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια μουσικών οργάνων. 18. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη του πεζοδρομίου γίνεται σε αντίστοιχο μήκος, ίσο με την προβολή του καταστήματος, ή την παραχώρηση του δικαιώματος από διπλανές οικίες ή καταστήματα,με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από το Νόμο 1080/ Για όποιον παραβιάζει την άδεια κατάληψης Δημοτικών χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ./ 3 εδ. α,β και γ του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του άρθρου 6 του Ν. 1900/90 επιβάλλεται το σχετικό από το Νόμο πρόστιμο. 20. Σε περίπτωση καταστήματος που δεν έχει πρόσωπο σε πλατεία δύναται να του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εφόσον υπάρχει κενός και αζήτητος κοινόχρηστος χώρος από τα καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας,έχουν ενημερωθεί,αλλά δεν ενδιαφέρονται. 21. Απαγορεύεται η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων με ή χωρίς αντάλλαγμα από εκείνους προς τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο. 7

8 ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Η ανανέωση της άδειας γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου από 2 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Για την έκδοση αρχικής αδείας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου. 2. Έναρξη εργασιών. 3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση αδείας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης του χώρου που καταλαμβάνει σύμφωνα με την προηγούμενη άδειά του. 3.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. 2.ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος αποστέλλει έγγραφο ζητώντας την γνωμοδότηση από την Τεχνική Υπηρεσία και την ΕΛ.ΑΣ.- 8

9 Τμήμα Τροχαίας και προσκομίζει τον φάκελο για έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αποκλείεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμιο, με πλάτος λιγότερο του 1,20 του μέτρου ( τα δενδροφυτευμένα τμήματα ή άλλου είδους εμπόδια προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου). 3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπό την προϋπόθεση να παραμένει κενή λωρίδα 3 4,50 μέτρα ( κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) για την διέλευση Πυροσβεστικού Οχήματος ή Απορριμματοφόρου ή Ασθενοφόρου κλπ. Οχημάτων έκτακτης ανάγκης 4. ΠΛΑΤΕΙΕΣ 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης των πλατειών σε ποσοστό κάλυψης της πλατείας έως 10% εφόσον η παραχώρηση της χρήσης δεν ζημιώνει από καλαισθητική άποψη και άποψη καθαριότητας την εμφάνιση της πόλης & δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών (κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε βάθος, εφόσον η πλατεία δε χωρίζεται από το κατάστημα με δρόμο. Εάν το κατάστημα χωρίζεται από την πλατεία με δρόμο, τότε επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε βάθος ανάλογα με την περίπτωση (κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Οι οδοί και τα πεζοδρόμια που προβάλλονται σε πλατείες, υπάγονται στην κατηγορία των πλατειών στις οποίες προβάλλονται. 4. Καταστήματα που έχουν περισσότερες από μία προσόψεις, από τις οποίες η μία προβάλλεται σε πλατεία, υπάγονται στην κατηγορία της πλατείας. 5. Κοινόχρηστοι χώροι που είναι ανώνυμοι, υπάγονται στην κατηγορία της οδού ή της πλατείας που εφάπτεται σε αυτούς. 6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται άλλα αντικείμενα πλην αναφερομένων στην άδεια, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Υπηρεσίας που χορήγησε την άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δύναται να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια. 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για 9

10 τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1.Τρία ( 3 ) Τοπογραφικά διαγράμματα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. 2. Τρία ( 3 ) Διαγράμματα κάλυψης, στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου. 3.Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων. Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Επιτρέπεται σε καταστήματα και εισόδους κτηρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους να κατασκευάζονται κινητά προστεγάσματα ( τέντες ), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια, απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εμπορευμάτων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επιτρεπόμενος κοινόχρηστος χώρος που θα καταλαμβάνεται θα είναι 1 μ.χ. το μήκος επί της πρόσοψης του καταστήματος και με ανώτατο ύψος τα 1,80 μ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κρεμαστρών επί της πρόσοψης του κτηρίου. Οι ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων στους πεζόδρομους θα είναι από 7:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και από 15:00 έως 17:00 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η κυκλοφορία των οχημάτων στους θεσμοθετημένους πεζόδρομους. Επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων για τους μόνιμους κάτοικους επί των πεζόδρομων μεταξύ των ωρών 22:00 έως 7:00 π.μ. Την άδεια στάθμευσης θα εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και θα είναι ετήσιας διάρκειας, και μια για κάθε οικογένεια. Τα δικαιολογητικά θα είναι: α. Φορολογική δήλωση που θα πιστοποιεί την μόνιμη κατοικία και β. Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα του αιτούντος. 10

11 Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλοντος άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται με αίτηση τους στην Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Έναρξη επιτηδεύματος. 2. Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο. 3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 3.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,80μ. σε ύψος. 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, λαμβάνει άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου έπειτα από την εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, ή εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας και με την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. 11

12 Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα με ευθύνη των υπευθύνων. Σε περίπτωση κατάληψης του πεζοδρομίου, θα πρέπει να παραμένει κενός χώρος 1,20 μ στο μπροστινό τμήμα του πεζοδρομίου για την ασφαλή διέλευση των πεζών και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 7.1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο τέλος χρήσης Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και το μηνιαίο τέλος χρήσης θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ή της ΕΛ.ΑΣ. -Τμήμα Τροχαίας και την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών του από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και υποχρεώνεται : Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων. Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή. Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών. Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου. Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα. Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. 7.4 Άδεια λοιπών περιπτώσεων Όταν αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο. Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών. 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Στην αίτηση προς τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός 12

13 της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη, ύστερα από γνωμοδότηση της Ελληνικής Αστυνομίας - Τμήμα Τροχαίας και ενημέρωση της Ε.Θ.Ε.Λ. κατά περίπτωση για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Στην αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των Κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ αυτά, καθώς και των Κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες 13

14 ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας). Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20μ. ελεύθερο πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών αμαξιδίων ΑΜΕΑ, κ.λ.π. 10. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος που θα κάνει προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα και το χώρο που καταλαμβάνει το (σώμα του περιπτέρου) και ο χώρος που θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη και : 10.1 Δεν θα υπερβαίνει τα 10,00 τ.μ. όταν βρίσκονται σε πλατείες συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου 1,50 Χ 1, Δεν θα υπερβαίνει τα 7,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου 1,50 Χ 1,70 στα πεζοδρόμια Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν θα υπερβαίνει τα 5,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 7,00 τ.μ. το μέγιστο συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου. Σε όλες τις προαναφερθείσας περιπτώσεις θα υπαρχή τουλάχιστον 1,20 ελεύθερο πεζοδρόμιο για την ασφαλή διέλευση των πεζών και ιδιαιτέρα για τα Α.Μ.Ε.Α. Στον παραχωρούμενο χώρο, τα είδη θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι πλευρές τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου. Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1.Έναρξη επιτηδεύματος- μισθωτήριο. 2.Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο. 3. Άδεια λειτουργίας 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: 14

15 Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Άδεια λειτουργίας 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 3.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία Για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και του ισχύοντα Νόμου για τα παιχνίδια. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος τέντας άνευ διαφήμισης ή με τοποθέτηση διαφήμισης έπειτα από καταβολή ειδικού τέλους διαφήμισης χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0,5 μ. από το ρείθρο του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο ( σώμα περιπτέρου) και τις διαστάσεις του περιπτέρου (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70 μ. Χ 1,50 μ.). Άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ,και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα & με την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β / Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20 μ. μπροστά από τα περίπτερα για τη διέλευση πεζών & αμαξιδίων ΑΜΕΑ. 11. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Επιτρέπεται για τα καταστήματα έκθεσης εμπορίας αυτοκινήτων η κατάληψη πεζοδρομίων όπου η πρασιά τους είναι άνω των 3 μ. και το ελάχιστο πλάτος του πεζοδρομίου είναι 2,5 μ. Για τα καταστήματα εμπορίας δικύκλων- έκθεσης επιτρέπεται η κατάληψη στο πεζοδρόμιο όταν έχει πλάτος άνω των 2,5 μ. Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Έναρξη επιτηδεύματος. 2. Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο. 3. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 15

16 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 2.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 3.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία Οι οδοί και οι όροι λειτουργίας που θα επιτρέπονται οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων -δικύκλων με έκθεση αυτών, θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση στην Δ/νση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος και με την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου αυτή απαιτείται και με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ώστε η παραχώρηση της χρήσης να μην ζημιώνει την καλαισθητική άποψη της πόλης Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1.Έναρξη επιτηδεύματος. 2.Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.για την τοποθέτηση του ΑΤΜ. 3. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 2.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 3.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. Η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 13.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της 16

17 εκδήλωσης. Το τέλος θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε ότι αφορά τις πολιτικές συγκεντρώσεις και ιδίως σε προεκλογική περίοδο ισχύουν οι Νομοθεσίες περί εκλογών συναθροίσεων κ.λ.π. 14. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π. Για την χρήση επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου ( πεζοδρομίου), που θα χρησιμοποιείται για τη διέλευση οχημάτων σε πρατήρια βενζίνης ( πεζοδρόμιο & υπέδαφος), πλυντήρια, υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π. θα δίνεται έπειτα από τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα εκδίδεται η σχετική άδεια από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Για την τοποθέτηση της πινακίδας με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρείας πετρελαιοειδών και για τις τιμές των καυσίμων, απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου η οποία θα χορηγείται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα εκδίδεται η σχετική άδεια. 15. ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/2005 Οι θέσεις και οι άδειες για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για στάσιμους υπαίθριους μικροπωλητές δίνονται σύμφωνα με τον Ν. 2323/1995 και τον Ν. 3377/2005 όπως ισχύουν. Οι θέσεις οριοθετούνται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και μετά συγκαλείτε το αρμόδιο όργανο όπως προβλέπετε από τις πιο πάνω διατάξεις, μέχρι την 30 η Νοεμβρίου έκαστου έτους για να ανανεώσουν ή να χορηγήσουν νέες για το επόμενο έτος. Στην συνέχεια οι θέσεις διαγραμμίζονται σύμφωνα και με το σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη τοποθέτησή τους σε σημεία της πόλης όπου δεν ζημιώνει από καλαισθητική άποψη και από άποψη καθαριότητας την εμφάνιση της πόλης και δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών. Οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες παραπάνω διατάξεις όπως ισχύουν και εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος ύστερα από έγκριση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 16. ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Οι θέσεις και οι άδειες για τη συμμετοχή στα πανηγύρια του Δήμου μας σε υπαίθριους μικροπωλητές γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2323/1995 και τον Ν. 3377/2005. Οριοθετούνται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος οι διαδικασίες συμμετοχής π.χ. η ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων, η ημερομηνία κλήρωσης των θέσεων, και οι οδοί διενέργειας των πανηγυριών, και τα εγκρίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,η οποία πρέπει έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους να έχει ανακοινώσει τις ημέρες των πανηγυριών καθώς και τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και τις 17

18 ημερομηνίες διενέργειας των κληρώσεων, σύμφωνα με Ν.2323/1995 & τον Ν. 3377/2005 για το επόμενο έτος. Οι άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια συμμετοχής στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, και σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, θα χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων. 17. ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Η λειτουργία και η μεταφορά των Λαϊκών Αγορών γίνεται σύμφωνα με τον Ν3463/2006 και τους Ν. 2323/1995 και Ν. 3377/2005. Γίνεται με εισήγηση των Κοινοτικών Συμβουλίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από την γνώμη με τους εμπλεκόμενους Φορείς των οποίων η γνώμη θα έχει εισηγητικό χαρακτήρα θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες των Λαϊκών Αγορών προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/03 ( τροποποίηση του Ν.2323/95) και Ν. 3377/2005, και λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν τους όρους λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. Τα αυτοκίνητα των πωλητών θα είναι εκτός Λαϊκών Αγορών. Σε καμία περίπτωση δεν θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στα πεζοδρόμια. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα προς πώληση που περισσεύουν θα είναι τοποθετημένα κάτω από τους πάγκους και πίσω από αυτούς θα υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόμιο 1,20 μ. για την διέλευση των πεζών και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών. Το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζεται με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις, και θα εφαρμόζεται στο ακέριο. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας. Το στήσιμο των πάγκων θα γίνεται στις 6:00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Δεν επιτρέπεται κατά την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών η κίνηση οχημάτων μέσα στο χώρο αυτό, εκτός εκτάκτων αναγκών, ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα. Υποχρεούνται οι πωλητές Λαϊκών Αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου τους τοποθετώντας εντός της ειδικής σακούλας τα απορρίμματά τους. Οι πωλητές των φρέσκων ψαριών θα πρέπει: να συγκεντρώνουν τα ψαρόνερα κατά την διάρκεια του ωραρίου της Λαϊκής Αγοράς σε ειδικά δοχεία συγκέντρωσης τα οποία θα πρέπει και να απομακρύνονται από τους ίδιους με τη λήξη του ωραρίου. Ο έλεγχος της απομάκρυνσης αυτών θα γίνεται σε συνεργασία με το Σωματείο τους. Επίσης υποχρεούνται να τοποθετούν χημικές WC τουλάχιστον (1) μια για κάθε 100 επαγγελματίες πωλητές τουλάχιστον ανά Λαϊκή. 18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1) Στέγαστρα ή μηχανήματα που παρέχουν διάφορες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ή όχι (φωτογραφίες, εκτυπώσεις επισκεπτηρίων κ.α). 2) Για κατάληψη χώρου από λυόμενα γραφεία ή τροχογραφεία. 3) Για την εγκατάσταση κατασκευών διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι παιχνιδιών (Λούνα Πάρκ) και επιδείξεων (Τσίρκο), και για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και δεν εγκρίνονται ή ελέγχονται από άλλες υπηρεσίες οι άδειες 18

19 θα δίνονται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και έπειτα από τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου η νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένο όργανο για την εξέτασή τους. ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Αυθαίρετη χρήση Θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 2. Κυρώσεις σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης και πρόστιμα Καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος: 2.1 Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια και κάνουν παραπάνω κατάληψη από τα προβλεπόμενα μέτρα της άδειας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναλογούν για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 2.2 Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναλογούν για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 2.3 Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα. 2.4 Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος εντός 2 εργασίμων ημερών με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 19

20 2.5 Στοιχεία λειτουργικά η διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες. 2.6 Σε περίπτωση απόρριψης χωμάτων ή άχρηστων υλικών όπως και σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης επιφάνειας πεζόδρομου ή πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά, επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. όπως αναφέρεται στον Κανονισμό εκτέλεσης επί οδοστρώματος και πεζοδρομίων, ο οποίος έχει εκδοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 8: ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 8.1 Για την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενες ζώνες και τιμές είναι οι εξής: ΖΩΝΗ Α Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πλατείες: 1) Αγίου Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. 2) Ελευθερίου Βενιζέλου προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. 3) Ελευθερίας προτεινόμενο τέλος το τ.μ. το χρόνο. 4) Δαβάκη προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. ΖΩΝΗ Β Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι πλατείες: 1) Συγκροτήματος Αρμένικων Πολυκατοικιών. 2) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Θηβών Θεσσαλονίκης. 3) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Μπιχάκη. 4) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Ο.Σ.Ε. 5) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Θηβών ) Συγκροτήματος πολυκατοικιών Αγίας Άννης 7) Παιδικής χαράς Εδέσσης. Το τέλος γι αυτές ορίζεται σε 25,00 το χρόνο. ΖΩΝΗ Γ Λοιποί Κοινόχρηστοι Χώροι-Πάρκα Στην περίπτωση αυτή υπάγεται το πάρκο Φλέμιγκ και Πειραιώς καθώς και όποιο άλλο πάρκο ζητηθεί η χρήση του (μετά από σχετική έγκριση της Δημοτικής Αρχής) και λοιπές πλατείες. Το τέλος γι αυτή την κατηγορία ορίζεται σε 50,00 το τ.μ. το χρόνο. 20

21 ΖΩΝΗ Δ Δ1. Χρήση Υπεδάφους α) Για τα πρατήρια βενζίνης, πετρελαιοειδών, πλυντηρίων αυτοκινήτων κλπ το τέλος ορίζεται σε 25,00 το κ.μ. το χρόνο. β) Για κατάληψη και χρήση κοινόχρηστων χώρων στις εισόδους και εξόδους προτεινόμενο τέλος σε 25,00 το τ.μ. το χρόνο. γ) Για χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων π.χ. της Δ.Ε.Η. (υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα κολόνες ΔΕΗ ) θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Τοπική Κανονιστική. Για την υπογειοποίηση των καλωδίων του Ο.Τ.Ε. και των λοιπών εταιριών τηλεπικοινωνίας ισχύουν τα τέλη διέλευσης και τα δικαιώματα διέλευσης, όπως ισχύουν στην Τοπική Κανονιστική της Τεχνικής Υπηρεσίας και η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ( Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ). δ) Για την τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στύλων προτείνουμε τέλος 30,00 για κάθε κολώνα ετησίως. Δ2. Κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού από εκτέλεση τεχνικοοικοδομικών εργασιών (Ν. 1828/89 αρ. 26 παρ. 4) Για την πληρωμή του τέλους αυτού ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και ορίζεται σε: Σε 5,40 το τ.μ. μηνιαίως για ιδιώτες και Σε 10,80 το τ.μ. μηνιαίως για οικοδομικές επιχειρήσεις. Για την τοποθέτηση ικριώματος ορίζεται τιμή μηνιαίου τέλους 50,00 και για την άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών ορίζεται εβδομαδιαίο τέλος 5,00 Λοιποί Δρόμοι Πεζοδρόμια Υπάγονται όλοι οι δρόμοι πεζοδρόμια που βρίσκονται μέσα στη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. Το τέλος ορίζεται σε 25,00 το τ.μ. το χρόνο. Εκτός των οδών : Καναπιτσερή, Πειραιώς,Κηφισού, Π, Ράλλη, Θηβών, Κέννεντυ, Πύργου. Το τέλος ορίζεται σε 50,00 το τ.μ. το χρόνο. Για τα περίπτερα προτείνονται τέσσερις (3) ζώνες όπως τις ανωτέρω Α,Β,Γ το ύψος του τέλους για την : 1. Α Ζώνη: σε 90,00 το τ.μ. ετησίως συμπεριλαμβανομένων των οδών: Καναπιτσερή, Πειραιώς, Κηφισού, Π, Ράλλη, Θηβών, Κέννεντυ, Πύργου. 2. Β Ζώνη: σε 45,00 το τ.μ. ετησίως. 3. Γ Ζώνη: σε 60,00 το τ.μ. ετησίως. 21

22 ΖΩΝΗ Ε Για κάθε άλλη περίπτωση Για την τοποθέτηση ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών ανθρωποζυγών ή άλλων αντικειμένων, όπου και όταν επιτρέπεται αυτό από τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος (λόγοι κυκλοφοριακοί, τουριστικοί, καλαισθητικοί, κλπ): α) Στις πλατείες Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ελ. Βενιζέλου και στις οδούς Θηβών, Καναπιτσερή, Φλέμιγκ, Πειραιώς, Π. Ράλλη και Κηφισού, 300,00 κατά αντικείμενο το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια κατάληψης. β) Σε όλα τα άλλα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας 100,00 κατά αντικείμενο το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια κατάληψης. γ) Για κάθε άλλη περίπτωση (εναπόθεση έξω από κατάστημα εμπορευμάτων, ξυλείας, χαρτοκιβωτίων, σιδηρομετάλλων, μαρμάρων κ.λ.π.) το τέλος είναι 45,00 το τ.μ. το χρόνο. δ) Για την εποχιακή χρήση οινοβάρελων κλπ σε 3,00 το τ.μ. το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της κατάληψης. ε) Για τις κινητές καντίνες που θα τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενο τέλος 1.800,00 το χρόνο. Το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 6:00 π.μ. έως 22:00. στ) Για τα χειροκίνητα ή αυτοκινούμενα καλαίσθητα τροχοφόρα που θα πωλούν HOT DOGS κλπ το τέλος θα είναι 1.800,00 το χρόνο. Το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 6:00 π.μ. έως 22:00. ζ) Δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα και καταστήματα για ηλεκτρονικά παιχνίδια χωρίς άδεια από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο τέλος 1.000,00 ανά τεμάχιο συν το προβλεπόμενο από το Νόμο πρόστιμο. η) Δεν επιτρέπεται σε περίπτερα να διαμορφώσουν το αρχικό τους σχήμα προεκτείνοντας αυθαίρετα αυτά κατά μήκος και πλάτος επί του πεζοδρομίου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η παράβαση προτείνεται πρόστιμο 250,00 κατά το τ.μ. και συν ότι προβλέπει ο Ν. 1080/1980 για πρόστιμα και παραβάσεις. θ) Για κάθε άλλο αντικείμενο που θα τοποθετείται και δεν αναφέρεται στον Κανονισμό θα επιβάλλεται το μεγαλύτερο ισχύον τέλος της κατηγορίας για κάθε άλλη περίπτωση. ια) Για χρήση κοινοχρήστων χώρων (με εμπορεύματα, κοντέινερς κλπ) που αποκτήθηκαν από την πράξη εφαρμογής και δεν έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση (και μέχρις ότου αυτοί αφεθούν ελεύθεροι) το προτεινόμενο τέλος θα είναι 20,00 το τ.μ. το χρόνο. 22

23 ιβ) Για χρήση πεζοδρομίου, οδού ή άλλου κοινόχρηστου χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργήσουν διάφορες εκδηλώσεις για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, το προτεινόμενο τέλος είναι 30,00 το τ.μ. ανά περίπτωση, για μικρής όχλησης και κατάληψης εκδηλώσεις (μικρότερη προς χρέωση επιφάνεια 5,00 τ.μ.) και 60,00 ανά τ.μ. το χρόνο για μεγάλης όχλησης και μεγαλύτερης των 5,00 τ.μ. κατάληψης εκδηλώσεις (μεγαλύτερη επιτρεπόμενη επιφάνεια 10,00 τ.μ ανά εκδήλωση). ιγ) Για χρήση πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου για διοργάνωση διαφόρων εκθέσεων (βιβλίου κλπ) προτείνουμε τέλος από 10,00 έως 500,00 ανά τ.μ. κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή της εκδήλωσης. Ο καθορισμός του ανωτέρω τέλους θα ορίζεται ανά περίπτωση κάθε φορά με απόφαση Δημάρχου και με κριτήρια που θα αφορούν κυρίως το σκοπό της διοργάνωσης. Η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. κ) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από ΑΤΜ τραπεζών προτείνουμε τέλος 4.000,00 ανά τεμάχιο το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. λ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καρτοτηλέφωνα προτείνουμε τέλος 1.000,00 ανά τεμάχιο το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. μ) Για τα Μικτά Καταστήματα τροφίμων, Υπεραγορές Τροφίμων (Super Market) που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωσης που παραχωρεί ο Δήμος σχετική άδεια προσωρινής στάσης με προτεινόμενο τέλος 3.000,00 το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. ν) Για την τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στύλων προτείνουμε τέλος 30,00 για κάθε κολώνα ετησίως. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ α) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά για το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο, το τέλος που προτείνουμε είναι 1.800,00 το χρόνο, και γύρω από τη Λαχαναγορά και Καναπιτσερί το τέλος που προτείνουμε είναι 2.200,00 το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια κατάληψης. β) Για τους μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους στις πανήγυρης των εκκλησιών, το τέλος ορίζεται 25,00 ανά τμ και ανά πανήγυρη. γ) Για τους μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους για εποχιακά είδη όπως ( χαρταετοί, σημαίες, κάρβουνα, Χριστουγεννιάτικα δέντρα κ.λ.π.) προτείνουμε τέλος 100,00 ανά περίπτωση την εβδομάδα και κάλυψη έως 10,00 τ.μ. 23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο Λιβαδειά 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 12247 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 29 ης /20-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3-8-2010) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρόκειται για ένα νόμο καθόλου δύσκολου στην κατανόηση του, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα