ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηθαηνύρνο Φώξα Αλαζέηνπζα Αξρή ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Γεληθόο Σηόρνο Δηδηθνί Σηόρνη Αλακελόκελα απνηειέζκαηα ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Πξνζσπηθό Δξγνδόηεζεο & Ψξάξηα Καζαξηζκνύ Υιηθά & Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Αζθάιεηα θαη Υγεία Ννκνζεζία ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Γεληθόο Καζαξηζκόο θαη Σπληήξεζε ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Δξγαζηώλ Καζαξηζκνύ θαη Σπληήξεζεο Γηνίθεζε Δξγνπ Απνδέθηεο Υπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ζτμβαη Τόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ΑΠΑΙΣΗΔΙ Σηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ ΔΚΘΔΔΙ Απαηηήζεηο Δθζέζεσλ Σειίδα 2 από 29

3 7.2 Υπνβνιή θαη έγθξηζε Δθζέζεσλ Σειίδα 3 από 29

4 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1.1 Γηθαηνύρνο Φώξα Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή Ογθνινγηθό Κέληξν Τξάπεδαο Κύπξνπ «Τν Κέληξν» 2. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2.1 Γεληθόο Σηόρνο Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ, είλαη ν γεληθόο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζεο ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Λεσθόξν Αθξνπόιεσο 32, Σηξόβνιν, 2006, Λεπθσζία, βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην Δηδηθνί Σηόρνη Οη εηδηθνί ζηόρνη ηεο Σύκβαζεο πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθνπό έρνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο, ηελ κείσζε ησλ θιηληθώλ ινηκώμεσλ/κνιύλζεσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην Κέληξν. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε πιήξε ελαξκόληζε ηνπ Κέληξνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο CHKS & ISO πνπ πηνζεηήζεθε θαη εθαξκόδεηαη ζην Ογθνινγηθό Κέληξν Τξάπεδαο Κύπξνπ. 2.3 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηεο ζύκβαζεο είλαη ε ρξνληθά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξσλ, ε νπνία ζα εθηειείηαη από ηελ Οκάδα Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα αληαλαθιάηαη ζε: Καζεκεξηλό Καζαξηζκό/ Σπληήξεζε Δβδνκαδηαίν Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Μεληαίν Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Τξηκεληαίν Καζαξηζκό/ Σπληήξεζε Δηήζην Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ θάζε ρώξνπ νξίδεηαη από ην βαζκό έθζεζεο ηνπ ζε βηνινγηθνύο θαη θιηληθνύο παξάγνληεο π.ρ. έθζεζε ζε κνιπζκαηηθά /βηνινγηθά πγξά, θαζώο επίζεο θαη από ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ θάζε ρώξνπ. Η πεξίνδνο ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ζην Κέληξν είλαη κεηαμύ 06:00π.κ.- 08:00κ.κ., Γεπηέξα Κπξηαθή κε εμαίξεζε ηνπο ζαιάκνπο αζζελώλ όπνπ ζα παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηηο 11:00κκ. Πην αλαιπηηθά ηα σξάξηα θαζαξηζκνύ θαίλνληαη ζην εδάθην 4.2 ηνπ παξόληνο. Ννείηαη όηη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ θαζώο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο πνπ ππνδεηθλύνληαη πην πάλσ δύλαηαη λα αιιάμνπλ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Κέληξνπ αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Formatted: Bullets and Numbering Σειίδα 4 από 29

5 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαζαξηζκνύ, ην Κέληξν δύλαηαη λα δηελεξγεί έθηαθηνπο αιιά θαη νξγαλσκέλνπο ειέγρνπο ηεο πξνζθεξόκελεο πνηόηεηαο θαζαξηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, λα θαηαγξάθεη παξαηεξήζεηο θαη ζρόιηα ηα νπνία θαη ζα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ή αληηπξόζσπν ηνπ. Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεηά αιιαγέο ζην πξόγξακκα θαζαξηζκνύ, αλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξόθιεζε γηα κηα ζηαζεξή θαη δηαζθαιηδόκελε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηεξίνπ. Σειίδα 5 από 29

6 3. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 3.1 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Οη Δλδηαθεξόκελνη πξνζθνξνδόηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηθό ηνπο θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό, θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη/ ή κεραλήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ Πξνζωπηθό Δξγνδόηεζεο & Ωξάξηα Καζαξηζκνύ Τν θαζάξηζκα όισλ ησλ ππό αλαθνξά ρώξσλ ζα γίλεηαη από ζπλεξγείν απνηεινύκελν από όζα άηνκα ζα απαηηνύληαη γηα λα δηεθπεξαηώλεηαη ε εξγαζία ηθαλνπνηεηηθά θαη κέζα ζην ρξόλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη. Σπζηήλεηαη όπσο ν Αλάδνρνο λα απαζρνιεί (λα είλαη θαζήθνλ) 9 άηνκα από Γεπηέξα Παξαζθεπή θαη 3 άηνκα ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη Γεκόζηεο Αξγίεο. Απαηηείηαη όπσο έλα από ηα άηνκα ελ ππεξεζία ζα θαιύπηεη ΜΟΝΟΝ ηελ θνπδίλα θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ θαη δελ ζα εκπιέθεηαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ (θιηληθέο), όπσο ην ινηπό πξνζσπηθό. Δπηπιένλ ζα απαζρνιείηαη θαη Υπεύζπλε/εο Καζαξηζκνύ νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζην Κέληξν από Γεπηέξα Παξαζθεπή θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαζαξηζκνύ δειαδή από ηηο 06:00πμ 8:00μμ ελώ γηα ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο από ηηο 08:00πμ- 1:00μμ. Πέξαλ απηώλ ησλ σξώλ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηνδηθώλ ή εθηάθησλ αλαγθώλ, ν Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη θαηά κέζν όξν 3 εξγαηνώξεο εβδνκαδηαίωο, ρωξίο πξόζζεηε ακνηβή αθνύ δεηεζεί έγθαηξα από ηνλ αξκόδην ιεηηνπξγό επηθνηλσλίαο ηνπ Κέληξνπ. Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο, κε άιιν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ώζηε ην ζύλνιν ησλ εξγαηνσξώλ αλά βάξδηα λα κε κεηαβιεζεί. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεξγίαο ν Δξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζην Κέληξν αληίγξαθν ηεο εμακεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν, ηελ νπνία ππνβάιεη θαη ζηνλ Δπόπηε Δξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ αλά άηνκν πνπ ζα εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθνύ ηνπ. Τν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα, ηόζν πξνο ηνλ Δξγνδόηε θαη ηα όξγαλά ηνπ, όζν θαη πξνο απηνύο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο, αιιά θαη πξνο θάζε ηξίην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ή έμσ από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Τν Κέληξν δηθαηνύηαη λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εάλ ε εξγαζία θαη/ή ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ θξίλεηαη θαηάιιειε από ην Κέληξν. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη άκεζα ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εξγαδνκέλνπ ελώ δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ από έλα ηκήκα ζε άιιν ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Κέληξνπ. Σειίδα 6 από 29

7 Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα έρεη νκνηόκνξθε ελδπκαζία εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, εγθεθξηκέλε από ηνλ εξγνδόηε, ε νπνία λα βξίζθεηαη πάληα ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Η ελδπκαζία απηή πξέπεη λα είλαη εππξεπήο, αλάινγα κε ην θύξνο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Δξγνδόηε θαη ηε ζνβαξόηεηα θαη ηε θύζε ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα παξαρσξεί ζην πξνζσπηθό ηνπ, επαξθή αξηζκό ελδπκάησλ εξγαζίαο θαη ππόδεζεο, ώζηε ην πξνζσπηθό λα θέξεη θαζαξέο ζηνιέο θαζεκεξηλά. Τν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ, κε έμνδα πνπ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ εξγνιάβν, ζα πξνκεζεπηεί από ηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό ηνπ Κέληξνπ, θάξηα αλαγλώξηζεο ηελ νπνία ππνρξενύηαη λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δηο πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ, γηα εηδηθνύ ιόγνπο από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ, ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ην όλνκα ηνπ πξνζσπηθνύ πξνο απνρώξεζε θαη ηνλ ιόγν απνρώξεζεο ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία εξγνδόηεζεο ηνπ ελ ιόγσ ππαιιήινπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ε θάξηα αλαγλώξηζεο ηνπ ππαιιήινπ πξνο απνρώξεζε πξνο ζηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό ηνπ Κέληξνπ, ν νπνίνο ζα πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ηεο θαη ηελ έθδνζεο λέαο θάξηαο πξόζβαζεο ζην λέν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ. Ακέιεηα εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο ζα δίδεη ην δηθαίσκα ζην Κέληξν ηελ θαηαγγειία θαη ηελ δηαθνπή ηεο ζύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίδεη νιόθιεξν ην πξνζσπηθό ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδόηε ζηνπο θαηάιιεινπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, όπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζε πιήξε ηζρύ Αζθάιηζε Δπζύλεο Δξγνδόηε κε ειάρηζηε θάιπςε αλά εξγνδνηνύκελν ,00 ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα όια ηα πξόζσπα πνπ ζα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ εξγαζηώλ. Τν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο ηειηθήο απνδνρήο ηέηνηαο αζθάιηζεο θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ ελώ γηα ην ζθνπό απηό ην Κέληξν θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζα ζεσξνύληαη ηξίηα πξόζσπα (Cross Liability Clause) Υιηθά & Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όινλ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ζην Κέληξν. Ο Δμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ν Δξγνιάβνο ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα έρεη εγθξηζεί από ηνλ Δξγνδόηε γηα ηνλ, από θάζε άπνςε ηέιεην θαζαξηζκό θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, δεκηώλ, θζνξώλ θαη ελνριήζεσλ ζηνπο ρώξνπο πνπ θαζαξίδνληαη θαη ζπληεξνύληαη. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κόληκα ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ηνλ εμνπιηζκό θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε (ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαζαξηόηεηα) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε θαη ηελ άξηζηε πνηόηεηα ηνπ θαζαξηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκώμεσλ θαη ηνπ Γηεπζπληή Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν εμνπιηζκόο πνζνηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Σε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα. Να ζεκεησζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη αλάγθε ρξήζεο αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο (π.ρ. πιαηθόξκαο), ε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθεπκέλα άηνκα ελώ όια ηα ζπλαθή έμνδα ζα επηβαξύλνπλ ηνλ Δξγνιάβν. Σειίδα 7 από 29

8 Υιηθά Καζαξηζκνύ & Αλαιώζηκα Η δαπάλε ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ (βι. ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 15), ηα νπνία ζα επηιέγνληαη από ην Κέληξν, ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Όια ηα πιηθά θαζαξηζκνύ θαη άιια ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο απνζήθεο θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο, θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο εηηθέηεο ζήκαλζεο (Φύιιν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο/ MSDS). Η πξόζκημε ρεκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο θαη λα ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία, ηε δνζνινγία θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο. Όια ηα θηαιίδηα ρξήζεο ζα θέξνπλ εμεγήζεηο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ρεκηθνύ παξαζθεπάζκαηνο. Δλλνείηαη όηη νη ρξήζηεο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ηεο απαξαίηεηεο εθπαίδεπζεο, ελώ ην Κέληξν ζα απαηηεί θαηά δηαζηήκαηα ηελ ππνβνιή δεηγκάησλ ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ. Δπηπξόζζεηα ζηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, απνζήθεπζε θαη ε ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ όπσο αλαθέξνληαη ζην Έληππν 16 Πίλαθαο Δηδώλ Υγηεηλήο θαη Αλαιώζηκσλ ησλ Δγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο θάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα ππνβάιεη θαηάινγν κε ηα είδε πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην Παξάξηεκα 16 (Δίδε Υγηεηλήο & Αλαιώζηκα) αλαγξάθνληαο ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζώο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/σλ πξντόλησλ. Όια ηα είδε ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιόγσ θαηάινγν, ζα αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO & HACCP θαη δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νηαλδήπνηε θαηεγνξία επηθίλδπλσλ νπζηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πιηθώλ ν εξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγγξαθε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Κέληξνπ ελώ ν ηειεπηαίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ κε πιηθά ηεο επηινγήο ηνπ ρσξίο επηπξόζζεην θόζηνο. Τέινο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη κεληαία θαηάζηαζε θαηαλάισζεο πιηθώλ θαζαξηζκνύ, εηδώλ πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ ζην Κέληξν. 3.2 Αζθάιεηα θαη Υγεία Ννκνζεζία Ο επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη πηζηά ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκνπο ηνπ 1996 έσο ηνπ 2003 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο Καλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ δπλάκεη απηώλ. Βάζε απηώλ ζα πξέπεη λα παίξλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Δξγνδόηε θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ηελ απνθπγή δεκηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδόηε θαη ζε ηξίηνπο, (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλάθσλ Δθηίκεζε Κηλδύλωλ θαη Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πην πάλσ λνκνζεζίαο ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζην Κέληξν Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη Δθηίκεζε ησλ Κηλδύλσλ θαη κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ πξόθιεζεο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηνπ, ην πξνζσπηθό ηνπ Κέληξνπ, αζζελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο ζηα ηκήκαηα ηνπ Κέληξνπ. Σηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε θύζε ησλ εξγαζηώλ θαη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηηο εξγαζίεο Σειίδα 8 από 29

9 απηέο όπσο π.ρ. νη εξγαζίεο ζε ύςνο, δηαθίλεζε ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, δηαθίλεζε κεραλεκάησλ, ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ θιπ. Η Δθηίκεζε θηλδύλνπ θαη ην Σρέδην Αζθάιεηαο & Υγείαο ζα αλαζεσξνύληαη πεξηνδηθά κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελζσκάησζε/αληηκεηώπηζε λέσλ θηλδύλσλ πνπ δπλαηώλ λα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ. Τν Σρέδην Αζθάιεηαο & Υγείαο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην αληίζηνηρν Σύζηεκα Αζθάιεηαο & Υγείαο ηνπ Κέληξνπ. Γηα ην ιόγσ απηό ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε αλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Λεηηνπξγό Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ηνπ Κέληξνπ γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία ζε ρώξνπο εξγαζίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηπρήκαηα πνπ δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε ή δεκηά ζε πεξηνπζία ηνπ Κέληξνπ ή ζε πεξηνπζία ηξίησλ πξνζώπσλ. Σε πεξίπησζε ηέηνηνπ αηπρήκαηνο ή δεκηάο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή κεηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Τν Κέληξν δελ ζα είλαη ππεύζπλν γηα νπνηαδήπνηε αηπρήκαηα πνπ δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε ή δεκηά ζε νπνηνλδήπνηε από ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζαξίζκαηνο κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ ή θαηά ηελ δηάξθεηα κεηαθίλεζεο πξνο θαη από θηίξην ηνπ Κέληξνπ. Σειίδα 9 από 29

10 4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 4.1 Γεληθόο Καζαξηζκόο θαη Σπληήξεζε ρώξωλ ηνπ Κέληξνπ Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ζα εθηειείηαη ζηηο εκεξήζηεο θαζνξηζκέλεο ώξεο εξγαζίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1, ελώ γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο π.ρ. θαζαξηζκόο θαη γπάιηζκα πιαζηηθώλ δαπέδσλ εθηόο ηνπ πην πάλσ πξνγξάκκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ν θαζαξηζκόο ησλ γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ ζα γίλεηαη ζε κε εξγάζηκν ρξόλν γηα ην Κέληξν θαη ησλ κε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζε εξγάζηκν ρξόλν. Οη εξγάζηκεο εκέξεο/ώξεο ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ είλαη Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη νη ώξεο εξγαζίαο είλαη 08:00πκ-4:30κκ. 4.2 Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Δξγαζηώλ Καζαξηζκνύ θαη Σπληήξεζεο Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ εκπεξηέρεη 2 βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ: ηνλ Γεληθό Καζαξηζκό (G- General) θαη Καζεκεξηλό Καζαξηζκό(D-Daily). Οη δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ εθαξκόδνληαη αλά ρώξν ζηνλ νπνίν νξίδεηαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ π.ρ. εβδνκαδηαία, κεληαία θ.ν.θ Γξαζηεξηόηεηεο Καζαξηζκνύ General (G): Γεληθόο έιεγρνο / spot check Γεληθό Ξεζθόληζκα πςειώλ επηθαλίσλ Γεληθό ζθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα παηώκαηνο Πιύζηκν ζπξώλ ληνπιαπηώλ θαη αξρεηνζεθώλ θαη μεζθόληζκα επάλσ κέξνπο Καζαξηζκόο θαη γπάιηζκα πιαζηηθώλ παησκάησλ (Πιύζηκν θαη αθαίξεζε ππνζηξώκαηνο παξθεηίλεο κε εηδηθή κεραλή θαη παξθεηάξηζκα/γπάιηζκα) Βαζύο θαζαξηζκόο όισλ ησλ παησκάησλ ησλ ηνπαιεηώλ Καζαξηζκόο Χεπδνηάβαλσλ Καζαξηζκόο Γπάιηλεο Οξνθήο (Φεγγίηεο) Ξεξό ζαπνύληζκα κνθεηώλ Καζάξηζκα εζσηεξηθώλ θσηηζηηθώλ Καζάξηζκα εμσηεξηθώλ θσηηζηηθώλ θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Καζαξηζκόο εζσηεξηθώλ θπηώλ εληόο θηεξίνπ Δπηηόπηνο αθξνθαζαξηζκόο ησλ ξνιώλ παξαζύξσλ (Venetian Blinds) Καζαξηζκόο ηδακηώλ εζσηεξηθά & Δμσηεξηθά Καζαξηζκόο πεξβαδηώλ παξαζύξσλ Πιύζηκν θαη Καζαξηζκόο θνπξηηλώλ Αθξνθαζαξηζκόο όισλ ησλ θαζηζκάησλ ησλ ηξνρήιαησλ θαξεθιώλ γξαθείνπ Καθαπιζμόρ ηυν τςκηών (εζυηεπικά και εξυηεπικά) Σειίδα 10 από 29

11 Καθαπιζμόρ Φπεαηίυν Όμβπιυν Υδάηυν και ζσάπυν Καθαπιζμόρ ηυν θοςγάπυν/ζηομίυν εξαεπιζμού Daily (D): Μάδεκα ζθνππηδηώλ θαη πιύζηκν θαιαζηώλ αρξήζησλ Αιιαγή ζαθνύιαο αρξήζησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ Άδεηαζκα θάδσλ απόξξηςεο ηαηξηθώλ θαη βηνινγηθώλ απνβιήησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ςπγείν ζπληήξεζεο Σθνύπηζκα δαπέδσλ κε παξθεηέδα (dust control mop) θαη ζθνπγγάξηζκα Καζαξηζκόο κνθέηαο κε ειεθηξηθή ζθνύπα Γεληθόο θαζαξηζκόο επίπισλ & ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (Ξεζθόληζκα θαη πγξό πιύζηκν όισλ ησλ επίπισλ, πίλαθεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, πόξηεο, βηβιηνζήθεο, θαξέθιεο, Τειενξάζεηο, Ηιεθηξνλ. Υπνινγηζηέο, Φσηηζηηθά θ.ι.π) Καζαξηζκόο ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ Ξεζθόληζκα ξνιώλ παξαζύξσλ (Venetian Blinds) Σπγύξηζκα πεξηνδηθώλ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ρώξνπο αλακνλήο Καζαξηζκόο θξεβαηηώλ λνζειείαο θαη θνκνδήλσλ (Υγξό πιύζηκν) Καζαξηζκόο ησλ ηδακηώλ ζηηο πόξηεο εηζόδνπ θαη ζηα πιαίζηα αινπκηλίνπ θαη θαζξεπηώλ Καζάξηζκα εηδώλ πγηεηλήο (ηνπαιέηαο, νπξεηεξίσλ, ληνπδηέξσλ θαη ληπηήξσλ) θαζώο θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θαη δηαρσξηζηηθώλ πγηεηλήο Σπληήξεζε θαη Καζαξηζκόο Πέηξαο θαη αιάησλ από είδε πγηεηλήο κε ηα απαξαίηεηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά Τνπηθόο θαζαξηζκόο αθαζαξζηώλ θαη ιεθέδσλ από πιαζηηθά παηώκαηα Έιεγρνο θαη πιεξόηεηα Δηδώλ Υγηεηλήο (Υγξό Σαπνύλη, Φαξηί Υγείαο, Φαξηνπεηζέηεο, αξσκαηηθά ρώξνπ, Γηάιπκα νηλνπλεύκαηνο θ.ι.π) Αιιαγή Κνπξηίλαο Μπάληνπ θαη δηαρσξηζηηθήο θνπξηίλαο θιηλώλ Πιύζηκν θαη θαζαξηζκό εηδώλ ζίηηζεο Καζαξηζκόο Καλάηαο Νεξνύ Καζάξηζκα Θπξώλ θαη ρεηξνιαβώλ Καζαξηζκόο θαζηζκάησλ Έιεγρνο θαη αθαίξεζε απνηππσκάησλ/ ιεθέδσλ από ηνίρνπο Σπιινγή θαη απνκάθξπλζε ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο από δηαδξόκνπο θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο Γεκαηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ από ηνλ ζπκπηεζηή ραξηηνύ Καζαξηζκόο θαη ζθνύπηζκα ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ Κέληξνπ ζε αθηίλα κέηξα αλάινγα θαη θαζάξηζκα επίπισλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ Καζαξηζκόο Τερληηώλ Φπηώλ εζσηεξηθνύ ρώξνπ Καζαξηζκόο αλειθπζηήξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά Μεηαθνξά ιεξσκέλνπ ηκαηηζκνύ ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν θύιαμεο Σβήζηκν θώησλ θαη θιείδσκα ζπξώλ Σειίδα 11 από 29

12 Σειίδα 12 από 29

13 4.2.2 Ταμηλόκεζε Φώξωλ θαη Σπρλόηεηα Καζαξηζκνύ BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Waiting Lounge B :00-20:00 3xD G Reception B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Stairs B07+B :00-20:00 D Consultants Examination Room B :00-08:00 D G G Office No. 1 B :00-08:00 D G G Office No. 2 B :00-08:00 D G G Office No. 3 B :00-08:00 D G G Office No. 4 B :00-08:00 D G G Office No. 5 B :00-08:00 D G G Stairs B15+B :00-08:00 D Air Handling Plant B17 56 Once year Head Med Physics Office B :00-08:00 D G Staff Lockers (Male) B19+B :00-20:00 D G Staff WC (Male) B :00-20:000 D G Staff WC (Female) B :00-20:00 D G Staff Lockers (Female) B22+B :00-20:00 D G Lift Machine Room B25 11 Once Year Med. Records Room (Dirty Linen+Refuse) B26+B :00-20:00 G Medical Physics Offices(Medical Eq. Wor/shop) B :00-08:00 D G IT Offices (UPS) B :00-08:00 D G Σειίδα 13 από 29

14 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months UPS Room(EPABX) B :00-20:00 Once Year Stairs B32+B :00-20:00 D Cleaner s Room B34 4 Patient WC (M) B :00-20:00 3XD G Patient WC (F) B :00-20:00 3XD G Supply Office B :00-08:00 D G Med. Records Room B :00-08:00 Once Year Consumable Goods Store B :00-20:00 G Stationary Store B :00-20:00 G Pharmacy Store B :00-20:00 D G X-Ray Room B :00-20:00 D Dark Room B43+B :00-20:00 D Mammography Room B :00-20:00 D Film Store B :00-20:00 D Nurse Station B :00-08:00 D G Ultrasound B :00-20:00 D G Patient Change Rooms (M) B :00-20:00 D G Patient Change Rooms (F) B50+B :00-20:00 D G New Clear Doct. Office B :00-20:00 D G New Clear Medicine Room B :00-20:00 D WC Patient B :00-20:00 2xD G New Clear Waiting Room B :00-08:00 D G CT Scanner B :00-20:00 D CT Scanner Control B :00-20:00 D G Simulator B :30-20:00 D Control Room Simulator B :30-20:00 D G Admin Staff Office B :30-20:00 D G CT Processing Room B63+B :00-20:00 D G Σειίδα 14 από 29

15 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Med Physics Office B :00-08:00 D G Patient Change Room (M) B :00-20:00 D G Patient Change Room (F) B :00-20:00 D G Linear Accelerator 2 B68+B :30-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Staff Room B :00-20:00 D G Linear Accelerator 1 B :30-20:00 D G Control Room Superficial B :00-20:00 D G Remote Afterloading/ Superficial B :00-20:00 D G Med Physics Office B :00-08:00 D G Mould Room B :00-20:00 D Patient Change Room B :00-20:00 D G Plant Room B :00-20:00 G Patent Change Rooms B :00-20:00 D G Wash-Up Area B :00-20:00 D G Cleaners Room B :00-20:00 D G Laboratories B :00-20:00 D G Corridor B88A 46 06:00-20:00 D G Bone Marrow Laboratory B :00-20:00 D G Apheresis Unit B89A 24 16:00-20:00 D G Research Office B :00-20:00 D G Pharmacy B91+B92+ B :00-20:00 D G Drugs Cold Room B93+B :00-20:00 G Senior Pharmacist Office B :00-20:00 D G Boiler Room B :00-20:00 G Medical Gases B :00-20:00 G Pump Room B :00-20:00 G Engineer s Office B :00-20:00 D G Linear Accelerator 3 B :00-20:00 D G Σειίδα 15 από 29

16 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Corridor B105A 78 06:00-20:00 D G Plant Room B :00-20:00 G WC Patient B110+B :00-20:00 2XD G Staff Changing Rooms B112&B :00-20:00 D G Radiographer Office 1 B :00-20:00 D G Radiographer Office 2 B :00-20:00 D G Radiographer Office 3 B :00-20:00 D G Control Room Superficial B :00-20:00 D G Superficial B :00-20:00 D G Examination Room B :00-20:00 D G Physics Store B :00-20:00 G Control Room L3 B :00-20:00 D G Σειίδα 16 από 29

17 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Main Entrance G :00-20:00 3 x D G Foyer+Sub Lounge waiting+wait. G :00-08:00+08:00-20:00 3xD G Lift 1 P1 6 16:00-20:00 2xD G Lift 2 P2 6 16:00-20:00 2xD G Guard Area G :00-08:00 D G Store G :00-20:00 G Telephone Area G :00-20:00 2xD G Refreshments G6+G :00-20:00 D G Main Reception G :00-08:00 2xD G Administration G :00-20:00 D G Patient Administration G :00-08:00 D G Director s Office G :00-20:00 D G Dispencary G :00-08:00 D G Host G :00-08:00 D G Operational Manager s G :00-20:00 D G Office Accountant s Office G :00-20:00 D G Stairs G :00-20:00 D G Corridor G :00-20:00 2xD G G Disabled WV G :00-20:00 2 Patients WC (M) G19+G :00-20:00 3 x D G G Patients WC (F) G21+G :00-20:00 3 x D G G Stair G :00-20:00 D G Corridor G :00-20:00 2xD G Med Secret. Office G :00-08:00 D G Stairs G :00-08:00 D G Seminar Room G27+G :00-20:00 D G G Σειίδα 17 από 29

18 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Cleaner Room G :00-20:00 D G Staff WC G30+G :00-20:00 2XD G G Coridor G32+G :00-20:00 D G Consulting Room No. 1 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 2 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 3 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 4 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 5 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 6 G :00-08:00 D G Dirty Utility G :00-08:00 D G Specimen G :00-08:00 D G SubWait G :00-20:00 2xD G Nursing Store G :00-20:00 D G Admin. Reception G :00-08:00 D G G Store G :00-20:00 D G Staff WC G46&G :00-20:00 D G Corridor G :00-08:00 2xD G Emergency Room G :00-08:00 D G G Corridor G :00-08:00 D G G Treatment Room G52A+B+C 21 06:00-08:00 D G G Bed-Area G53+G53A 45 06:00-08:00 D G G Doctor s Office G54&G :00-08:00 D G Bed-Area G :00-20:00 D G G New Waiting Room G :00-20:00 2xD G Nursing Station G :00-20:00 D G Day Care Reception G :00-08:00 D G Sister s Office G :00-08:00 D G Kitchen (Pantry) G :00-08:00 D G Staff changing room G64+G65+G 66+G :00-20:00 D G G Σειίδα 18 από 29

19 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Corridor G :00-20:00 D G Wash Room G :00-08:00 D G G Lay-up-Autoclave G70+G :00-08:00 D G G Sister s Office G :00-08:00 D G Consulting Room No. 7 G76&G :00-08:00 D G Staff Cafeteria G :00-20:00 D G Admin Office G :00-08:00 D G Outside Stores :00-20:00 G Kiosk & Parking 06:00-20:00 D Σειίδα 19 από 29

20 FIRST FLOOR Room 1 Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Period Daily 3 Months Visitors Lounge F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D G Gallery F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Staff Rest Room F :00-08:00 2 x D G Patients Lounge F :00-08:00 D G Patients Lounge F :00-08:00 D G Nurse Station Ward B F :00-08:00 D G Assist. Bathroom F :00-08:00 D G Nurse Station Ward B F :00-08:00 D G Nurse Station Ward A F :00-08:00 D G Nurse Station Ward A F :00-08:00 D G Store F :00-08:00 D G WC F :00-08:00 D G Dirty Utility F :00-08:00 D G Kitchen * F :00-18:00 3xD G G Clean Utility F :00-18:00 D G Linen Store F :00-18:00 D G Examination room F :00-08:00 D G G Systems Room F :00-08:00 G Remote Afterloading&WC F :00-08:00 D G Patients toilets Rooms& F25-F35, F37-F :00-18:00 D G G Doctor s Office F :00-08:00 D G Doctor s Office F :00-08:00 D G Corridor F :00-20:00 D G Σειίδα 20 από 29

21 FIRST FLOOR Room 1 Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Period Daily 3 Months Lift P3 6 07:00-20:00 D G Jun. Doctor s Office F :00-08:00 D G Doctor s Office F50- F52&F53-F :00-08:00 D G Lobby/ Gowning F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D Doctor s Office F61-F :00-08:00 D G Σειίδα 21 από 29

22 4.2.3 Άιιεο Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ Καζαξηζκνύ 1. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη ζηνλ θαζαξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ηδακηώλ ησλ δσκαηίσλ λνζειείαο ηνπ λνζνθνκείνπ θάζε 1ε θαη 3ε εβδνκάδα θάζε κήλα. Τα δε ππόινηπα ηδάκηα θάζε 2ε εβδνκάδα θάζε κήλα. 2. Τα εμσηεξηθά ηδάκηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε 2 κήλεο. Τν Κέληξν ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αθόκα 2 επηπξόζζεηνπο θαζαξηζκνύο εηεζίσο πέξα από απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη όπσο πην πάλσ. 3. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη όπσο ζπκβάιεη ζηελ πθηζηάκελε ή άιιεο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο αλαθύθισζεο ραξηηνύ ή άιισλ πιηθώλ. 4. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ θαη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαζαξηζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθώλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ, όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Κιηληθνύ Διέγρνπ ηνπ Κέληξνπ. Οη νδεγίεο θαζαξηζκνύ επηζπλάπηνληαη ζην Έληππν 17- Δηδηθέο Οδεγίεο Καζαξηζκνύ ζηα Έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνύ. 5. Σε πεξίπησζε αιιαγώλ ζηε κέζνδν θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Κέληξνπ. 6. Ο εξγνιάβνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη παξνπζίαζε όισλ ησλ θνπξηηλώλ ζηα παξάζπξα. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ην θαηέβαζκα θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο γηα θαζαξηζκό. Η επαλαηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη είηε επάλσ ζηελ επηζηξνθή από ην πιπληήξην είηε ακέζσο εάλ κηα αληηθαηάζηαζε είλαη δηαζέζηκε από ην απόζεκα. Η εξγαζία απηή ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε ηξεηο κήλεο. 7. Σε πεξίπησζε θαηαζθεπήο λέσλ ρώξσλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, ηόηε ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ ηηκή ζα ηζνύηαη κε ηελ αλαινγία ησλ επηπιένλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ επηπξόζζεηνπ ρώξνπ. 8. Καηά ηνλ θαζαξηζκό θαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηώκαηνο ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ελεκεξώλεη ην θνηλό κε θαηάιιειν ηξόπν π.ρ. ε αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ πεξί ηεο νιηζζεξόηεηαο ηνπ παηώκαηνο ησλ ρώξσλ πνπ ζθνπγγαξίδνληαη κέρξη απηό λα ζηεγλώζεη. 9. Γεληθώο όιεο νη ηνπαιέηεο ζα είλαη θαζαξέο αλά πάζα ζηηγκή θαη νη ρώξνη θαζεκεξηλά εληόο απηώλ λα απνιπκαίλνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη. Όζα άρξεζηα πιηθά ή αληηθείκελα ππάξρνπλ θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ελ ιόγσ ρώξν ζα απνκαθξύλνληαη άκεζα. 10. Σην πίζσ κέξνο ηεο εμσηεξηθήο πόξηαο ησλ ηνπαιεηώλ ζα ππάξρεη αλαξηεκέλν έληππν ζην νπνίν ην ζπλεξγείν ζα ζεκεηώλεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ Σειίδα 22 από 29

23 πξαγκαηνπνίεζε ηνλ θαζαξηζκό. Τν έληππν απηό ζα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά από ηελ ππεύζπλε/εο θαζαξηζκνύ θαη ζα κνλνγξάθεηαη. 11. Τν ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο θαζαξηόηεηαο ζα πξέπεη λα αιιάδεη ζπρλά ην λεξό ζθνπγγαξίζκαηνο, θαζώο θαη ηηο ζθνπγγαξίζηξεο θαη όια ηα κέζα θαζαξηζκνύ (ζθνύπεο, βεηέμ, μεζθνλόπαλα) όηαλ απηά θζείξνληαη. 12. Μεηά ην ηέινο θαζαξηζκνύ ηα ζθεύε θαζώο θαη ηα κέζα θαζαξηζκνύ ζα πιέλνληαη θαη ζα θπιάζζνληαη ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαζαξηζκνύ αλά όξνθν, κε ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αθαηαζηαζία θαη ην κνύριηαζκα. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ όιεο νη ζθνπγγαξίζηξεο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη νύησο ώζηε λα είλαη ζηεγλνί θαη θαζαξνί γηα ηελ επνκέλε. 13. Τν ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ρξήδνπλ ηεο επέκβαζεο ηνπ, όπσο πιεκκύξεο, ζπάζηκν ηδακηώλ, θαζαξηζκό έθζεζεο βηνινγηθώλ πγξώλ θιπ. 14. Η αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα νξγαλώλεηαη θαηά ηξόπν αλάινγν κε ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα εθηειεζηεί. Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κεηά ην πέξαο θάζε εθδήισζεο, ζπλάληεζεο ή άιιεο δξαζηεξηόηεηαο. 15. Οη θαζαξίζηξηεο πξηλ απνρσξήζνπλ από θάζε ρώξν ζα πξέπεη λα ζβήλνπλ ηα θώηα, λα θιείλνπλ ηα παξάζπξα θαη λα θιείλνπλ ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ. Δηο πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζνπλ νπνηεζδήπνηε αηαζζαιίεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ όπσο π.ρ. δηαξξνέο λεξνύ ζηηο ηνπαιέηεο ή άιιεο δεκηέο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο δελ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ Κέληξνπ, λα ελεκεξώλνπλ ηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ ή ηνλ Μεραληθό Σπληήξεζεο. Όια ηα ζθνππίδηα θαη απνξξίκκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζην εηδηθό ρώξν (ζπκπηεζηή) κεηά ην ηέινο ηεο εκέξαο. 16. Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ πξόζιεςε λέσλ αηόκσλ λα πξνζθέξεη (πξηλ ηελ επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπο ζην Κέληξν), βαζηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζα είλαη δηάξθεηαο όρη ιηγόηεξεο ηεο κηαο (1) βδνκάδαο θαηά ηελ νπνία ζα ελεκεξώλεη ην λέν πξνζσπηθό γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο/νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, ηνπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο & Υγείαο ζην ρώξνο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέηεη ζην Κέληξν όια ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ λένπ αηόκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Μέξνπο Α. 17. Θα πξέπεη απαξαηηήησο λα αθνινπζνύληαη νη βαζηθνί θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζαξηζκνύ όπσο: α. Φξεζηκνπνίεζε κέζσ αηνκηθήο πξνζηαζίαο π.ρ. γάληηα κηαο ρξήζεο, κάζθεο, ξόπεο κηαο ρξήζεσο θιπ. β. Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κεηά από νπνηνδήπνηε θαζαξηζκό γ. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο από ακπρέο ή θνςίκαηα Σειίδα 23 από 29

24 δ. Τήξεζε ησλ ζσζηώλ νδεγηώλ θαζαξηζκνύ θαη ηνπ θώδηθα ρξσκάησλ ε. Γηπιό ζθνπγγάξηζκα (πξώηα κε θξύν λεξό θαη κε κεηά κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ) ζηα δσκάηηα αζζελώλ, εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ θαη δσκάηηα ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο. ζη. Αλαθνξά γηα ηπρώλ απώιεηεο ή δεκηέο 4.3 Γηνίθεζε Δξγνπ Αποδέκηης Τπηρεζιών Καθαριζμού Αξκόδηνο Λεηηνπξγόο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ, ελώ απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ ζεσξνύληαη όια ηα ηκήκαηα θαη νκάδεο εξγαζίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Οξγαλωηηθή δνκή ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ Η Γηεύζπλζε ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ έρεη νξίζεη Καζνδεγεηηθή Δπηηξνπή (ΚΔ) απνηεινύκελε από αλώηεξα ζηειέρε ηεο. Η ΚΔ επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλνιηθή πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Καζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο, παξέρεη θαηεπζύλζεηο, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα. Πξόεδξνο ηεο ΚΔ έρεη νξηζηεί ν Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ, ελώ παξάιιεια ζα εθηειεί θαη ρξέε Υπεύζπλνπ Σπληνληζηή. Ο πξναλαθεξζείο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ην ζπλνιηθό ζπληνληζκό ηεο πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο θαη γηα ηελ ππνβνιή όισλ ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηεο Σύκβαζεο ζηελ ΚΔ γηα ηελ έγθξηζε. Ο Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο ζα είλαη ην ζεκείν επαθήο κε ηνλ/ηελ Υπεύζπλν/ε Καζαξηζκνύ πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Αλάδνρν. Οξγαλωηηθή δνκή Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ, κέρξη ηελ ηειηθή παξαιαβή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απηό πεξηιακβάλεη ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνύ όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη Υπεύζπλν/ε πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Ο Υπεύζπλνο ζα ππνζηεξίδεηαη από ηελ νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηα ινηπά κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ. Ο Υπεύζπλνο ζα έρεη ηα παξαθάησ θαζήθνληα: Σειίδα 24 από 29

25 θαζνξηζκό ηνπ ζρεδίνπ εξγαζηώλ θαη ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ε έγθαηξε πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο, ζπλνιηθή επζύλε γηα ηελ παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ (παξαδνηέα, παξερόκελεο ππεξεζίεο) ηεο Σύκβαζεο, πξνεηνηκαζία ησλ Δθζέζεσλ έλαξμεο, πξνόδνπ θαη νινθιήξσζεο, κε ζαθή αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, δηαηήξεζε ζηελήο θαη κόληκεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (θαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο: Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο θαη ΚΔ) θαη ελεκέξσζή ηεο γηα ηελ πξόνδν πινπνίεζεο, ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηηο ιύζεηο ή επηινγέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί Παροτή διεσκολύνζεων από ηην Αναθέηοσζα Αρτή Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν: Αληίγξαθα ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ θαη θαηόςεηο ησλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν ζηελ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ θαζαξηζκνύ αλά ρώξν θαη ρξόλν θαη ζηελ επηζεώξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειείηαη. Ννείηαη όηη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη νη θαηόςεηο ηνπ θηεξίνπ ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε δεκνζίεπζε, ε απνθάιπςε ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη ε ρξήζε ηνπο γηα άιιν ζθνπό ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε αζέηεζε ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο ην Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απνδεκίσζε από ηνλ Αλάδνρν γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή απώιεηα πνπ ηπρώλ έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο ησλ ππό αλαθνξά ζηνηρείσλ. Τν Κέληξν ζα παξαρσξήζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνύ 3 απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο (έλα αλά όξνθν) ηνπο πνίνπο ζα κπνξεί ν Αλάδνρνο λα ρξεζηκνπνηεί είηε γηα ηελ θύιαμε ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ & εμνπιηζκνύ. Δπίζεο ζα παξαρσξεζεί έλαο ρώξνο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεύζπλσλ θαζαξηζκνύ πνπ ζα βξίζθνληαη ζην Κέληξν θαηά ηελ δηάξθεηα θαζαξηζκνύ. Τν Κέληξν ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή/θαη ηεθκεξίσζε έρεηο ζηελ δηάζεζε ηνπ πνπ δπλαηόλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζε έγγξαθα, απηά ζα επηζηξέθνληαη ζην Κέληξν ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ εθηέιεζεο ηεο Σύκβαζεο. Τν Κέληξν ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ν ηειεπηαίνο δπλαηόλ εύινγα λα δεηά ώζηε λα εθηειέζεη ηελ Σύκβαζε. Τν Κέληξν ζα ελεκεξώλεη ηνπο ππαιιήινπο, εθπξνζώπνπο θαη αληηπξνζώπνπο ηνπ κε όιεο ηηο νδεγίεο ή πιεξνθνξίεο πνπ δπλαηόλ λα είλαη απαξαίηεηεο ή θαηάιιειεο γηα δηεπθόιπλζε ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ Αλάδνρν. Formatted: Bullets and Numbering Σειίδα 25 από 29

26 5. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 5.1 Τόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Οη ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ ζα εθηεινύληαη ζε όινπο ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο, θαζώο επίζεο θαη εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ ζε αθηίλα έθηαζεο 15m. 5.2 Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Η αλακελόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο είλαη ε 26 Απξηιίνπ Γηα ζθνπνύο πξνζαξκνγήο όκσο ηεο Οκάδαο έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη γηα δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ κεηαβίβαζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ από ηνλ πθηζηάκελν Αλάδνρν Καζαξηζκνύ ζηνλ λέν, ε πεξίνδνο Απξηιίνπ 2010 ζα είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο δύν Δξγνιάβνπο ελώ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα ζπλερίζνπλ λα εθηεινύληαη από ηνλ πθηζηάκελν Δξγνιάβν κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ Η Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα 36 εκεξνινγηαθνύο κήλεο, δειαδή ηελ 1 ε Μαΐνπ 2010 κέρξη θαη ηελ 31 ε Απξηιίνπ 2013 κε δηθαίσκα επέθηαζεο ζπκβνιαίνπ γηα αθόκα 24 ημερολογιακού μήνες δει μέτρι θαη ηελ 31 ε Απξηιίνπ Σειίδα 26 από 29

27 6. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 6.1 Σηειέρωζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζηειερώζεη αλάινγν πξνζσπηθό γηα ηελ ζύληαμε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε. Όια ηα άηνκα ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρνπλ έλαλ θξίζηκν ξόιν ζηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο ζα αλαθέξνληαη σο βαζηθνί εκπεηξνγλώκνλεο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη γλώζεηο ησλ βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξνηύπσλ θαζαξηζκνύ (ISO & HACCP )θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα έρνπλ ηνπιάρηζην θάπνηα πείξα ζε λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. Γα ηελ παξνύζα Σύκβαζε απαξαίηεηα πξνζόληα είλαη ηα αθόινπζα: Βαζηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο 1: Υπεύζπλνο Αλαδόρνπ Απόθνηηόο Λπθείνπ /Κνιιεγίνπ Γλώζηεο ηεο Διιεληθήο & Αγγιηθήο Γισζζάο Τξηεηήο ηνπιάρηζην απνδεηγκέλε εκπεηξία/ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα θαζαξηζκνύ ζε λνζειεπηήξηα ή κεγάιεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ίζεο ή κεγαιύηεξεο από ην πθηζηάκελν θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ Γλώζηεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξόηππσλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO & HACCP θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηνκέα θαζαξηόηεηαο θιηληθνύο ρώξνπο Ηιηθίαο όρη κηθξόηεξεο ησλ 18 θαη όρη κεγαιύηεξεο ησλ 60 εηώλ Βαζηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο 2: Υπεύζπλε Σπληνλίζηξηα/εο Καζαξηζκνύ Απόθνηηή Λπθείνπ Γλώζηεο ηεο Διιεληθήο & Αγγιηθήο Γισζζάο Τξηεηήο ηνπιάρηζην εκπεηξία ζηνλ ηνκέα θαζαξηζκνύ κεγάισλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ίζσλ ή κεγαιύηεξσλ από ην πθηζηάκελν θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ Γλώζηεο ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ ησλ πξόηππσλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO & HACCP Οξγαλσηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Ιθαλόηεηεο Ηιηθία όρη κηθξόηεξε ησλ 20 εηώλ θαη όρη κεγαιύηεξε ησλ 55. Σειίδα 27 από 29

28 7. ΔΚΘΔΔΙ 7.1 Απαηηήζεηο Δθζέζεωλ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο παξαθάησ Δθζέζεηο (πιένλ ησλ παξαδνηέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.) ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεύρζεθαλ: Μεληαία θαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο ηξέρνληνο κήλα γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ αλά ρώξν ή νκάδα ρώξσλ Οινθιεξσκέλε Καηάζηαζε Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο Έθζεζε έλαξμεο & πξνόδνπ θάζε ηξίκελν (3 κήλεο) θαζ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Σύκβαζεο Έθζεζε νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζεο ζην ηέινο ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο Η Έθζεζε έλαξμεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αξρηθώλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο πξώηεο δηαπηζηώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ έλαξμή ηνπ ηα θύξηα ζέκαηα /πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ηίζεληαη ην επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο, κε ζεκεησκέλα ηα θξίζηκα ζεκεία ην πξόγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Οη Δθζέζεηο πξνόδνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπόλεζεο όισλ ησλ παξαδνηέσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ (ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε εμέιημε, απηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ αθόκε μεθηλήζεη) θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ επηθαηξνπνηεκέλν πξόγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο επόκελεο Έθζεζεο πξνόδνπ παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ πνπ απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίιπζε παιαηόηεξσλ πξνβιεκάησλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. Η εηήζηα Έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: θαηαγξαθή όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ησλ παξαδνηέσλ πνπ εθπνλήζεθαλ Σειίδα 28 από 29

29 εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθέο κε ην Αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε. Έθηαθηεο Δθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη από ηνλ Αλάδνρν όηαλ θξίλεη όηη ζα πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ή όηαλ ε ΚΔ δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν λα γλσκνδνηήζεη γηα εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο. 7.2 Υπνβνιή θαη έγθξηζε Δθζέζεωλ Όιεο νη Δθζέζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ππόςε ηνπ Υπεύζπλνπ Σπληνληζηή. Ο Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ Δθζέζεσλ ζηελ ΚΔ γηα έγθξηζε. Σειίδα 29 από 29

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα