ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηθαηνύρνο Φώξα Αλαζέηνπζα Αξρή ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Γεληθόο Σηόρνο Δηδηθνί Σηόρνη Αλακελόκελα απνηειέζκαηα ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Πξνζσπηθό Δξγνδόηεζεο & Ψξάξηα Καζαξηζκνύ Υιηθά & Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Αζθάιεηα θαη Υγεία Ννκνζεζία ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Γεληθόο Καζαξηζκόο θαη Σπληήξεζε ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Δξγαζηώλ Καζαξηζκνύ θαη Σπληήξεζεο Γηνίθεζε Δξγνπ Απνδέθηεο Υπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ζτμβαη Τόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ΑΠΑΙΣΗΔΙ Σηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ ΔΚΘΔΔΙ Απαηηήζεηο Δθζέζεσλ Σειίδα 2 από 29

3 7.2 Υπνβνιή θαη έγθξηζε Δθζέζεσλ Σειίδα 3 από 29

4 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1.1 Γηθαηνύρνο Φώξα Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή Ογθνινγηθό Κέληξν Τξάπεδαο Κύπξνπ «Τν Κέληξν» 2. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2.1 Γεληθόο Σηόρνο Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ, είλαη ν γεληθόο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζεο ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Λεσθόξν Αθξνπόιεσο 32, Σηξόβνιν, 2006, Λεπθσζία, βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην Δηδηθνί Σηόρνη Οη εηδηθνί ζηόρνη ηεο Σύκβαζεο πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζθνπό έρνπλ ηελ δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο, ηελ κείσζε ησλ θιηληθώλ ινηκώμεσλ/κνιύλζεσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην Κέληξν. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε πιήξε ελαξκόληζε ηνπ Κέληξνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο CHKS & ISO πνπ πηνζεηήζεθε θαη εθαξκόδεηαη ζην Ογθνινγηθό Κέληξν Τξάπεδαο Κύπξνπ. 2.3 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηεο ζύκβαζεο είλαη ε ρξνληθά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξσλ, ε νπνία ζα εθηειείηαη από ηελ Οκάδα Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα αληαλαθιάηαη ζε: Καζεκεξηλό Καζαξηζκό/ Σπληήξεζε Δβδνκαδηαίν Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Μεληαίν Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Τξηκεληαίν Καζαξηζκό/ Σπληήξεζε Δηήζην Καζαξηζκό / Σπληήξεζε Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ θάζε ρώξνπ νξίδεηαη από ην βαζκό έθζεζεο ηνπ ζε βηνινγηθνύο θαη θιηληθνύο παξάγνληεο π.ρ. έθζεζε ζε κνιπζκαηηθά /βηνινγηθά πγξά, θαζώο επίζεο θαη από ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ θάζε ρώξνπ. Η πεξίνδνο ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ζην Κέληξν είλαη κεηαμύ 06:00π.κ.- 08:00κ.κ., Γεπηέξα Κπξηαθή κε εμαίξεζε ηνπο ζαιάκνπο αζζελώλ όπνπ ζα παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηηο 11:00κκ. Πην αλαιπηηθά ηα σξάξηα θαζαξηζκνύ θαίλνληαη ζην εδάθην 4.2 ηνπ παξόληνο. Ννείηαη όηη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ θαζώο θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο πνπ ππνδεηθλύνληαη πην πάλσ δύλαηαη λα αιιάμνπλ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Κέληξνπ αλάινγα κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Formatted: Bullets and Numbering Σειίδα 4 από 29

5 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαζαξηζκνύ, ην Κέληξν δύλαηαη λα δηελεξγεί έθηαθηνπο αιιά θαη νξγαλσκέλνπο ειέγρνπο ηεο πξνζθεξόκελεο πνηόηεηαο θαζαξηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, λα θαηαγξάθεη παξαηεξήζεηο θαη ζρόιηα ηα νπνία θαη ζα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ή αληηπξόζσπν ηνπ. Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεηά αιιαγέο ζην πξόγξακκα θαζαξηζκνύ, αλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξόθιεζε γηα κηα ζηαζεξή θαη δηαζθαιηδόκελε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηεξίνπ. Σειίδα 5 από 29

6 3. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 3.1 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Οη Δλδηαθεξόκελνη πξνζθνξνδόηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηθό ηνπο θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό, θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη/ ή κεραλήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ Πξνζωπηθό Δξγνδόηεζεο & Ωξάξηα Καζαξηζκνύ Τν θαζάξηζκα όισλ ησλ ππό αλαθνξά ρώξσλ ζα γίλεηαη από ζπλεξγείν απνηεινύκελν από όζα άηνκα ζα απαηηνύληαη γηα λα δηεθπεξαηώλεηαη ε εξγαζία ηθαλνπνηεηηθά θαη κέζα ζην ρξόλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη. Σπζηήλεηαη όπσο ν Αλάδνρνο λα απαζρνιεί (λα είλαη θαζήθνλ) 9 άηνκα από Γεπηέξα Παξαζθεπή θαη 3 άηνκα ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη Γεκόζηεο Αξγίεο. Απαηηείηαη όπσο έλα από ηα άηνκα ελ ππεξεζία ζα θαιύπηεη ΜΟΝΟΝ ηελ θνπδίλα θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ θαη δελ ζα εκπιέθεηαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ (θιηληθέο), όπσο ην ινηπό πξνζσπηθό. Δπηπιένλ ζα απαζρνιείηαη θαη Υπεύζπλε/εο Καζαξηζκνύ νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζην Κέληξν από Γεπηέξα Παξαζθεπή θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαζαξηζκνύ δειαδή από ηηο 06:00πμ 8:00μμ ελώ γηα ηα Σαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο από ηηο 08:00πμ- 1:00μμ. Πέξαλ απηώλ ησλ σξώλ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηνδηθώλ ή εθηάθησλ αλαγθώλ, ν Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη θαηά κέζν όξν 3 εξγαηνώξεο εβδνκαδηαίωο, ρωξίο πξόζζεηε ακνηβή αθνύ δεηεζεί έγθαηξα από ηνλ αξκόδην ιεηηνπξγό επηθνηλσλίαο ηνπ Κέληξνπ. Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, αθόκα θαη ζε πεξίπησζε απεξγίαο, κε άιιν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ώζηε ην ζύλνιν ησλ εξγαηνσξώλ αλά βάξδηα λα κε κεηαβιεζεί. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεξγίαο ν Δξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζην Κέληξν αληίγξαθν ηεο εμακεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν, ηελ νπνία ππνβάιεη θαη ζηνλ Δπόπηε Δξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ αλά άηνκν πνπ ζα εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθνύ ηνπ. Τν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θόζκηα, ηόζν πξνο ηνλ Δξγνδόηε θαη ηα όξγαλά ηνπ, όζν θαη πξνο απηνύο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο, αιιά θαη πξνο θάζε ηξίην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ή έμσ από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Τν Κέληξν δηθαηνύηαη λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εάλ ε εξγαζία θαη/ή ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ θξίλεηαη θαηάιιειε από ην Κέληξν. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη άκεζα ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαπάλσ εξγαδνκέλνπ ελώ δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ από έλα ηκήκα ζε άιιν ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Κέληξνπ. Σειίδα 6 από 29

7 Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα έρεη νκνηόκνξθε ελδπκαζία εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, εγθεθξηκέλε από ηνλ εξγνδόηε, ε νπνία λα βξίζθεηαη πάληα ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Η ελδπκαζία απηή πξέπεη λα είλαη εππξεπήο, αλάινγα κε ην θύξνο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Δξγνδόηε θαη ηε ζνβαξόηεηα θαη ηε θύζε ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα παξαρσξεί ζην πξνζσπηθό ηνπ, επαξθή αξηζκό ελδπκάησλ εξγαζίαο θαη ππόδεζεο, ώζηε ην πξνζσπηθό λα θέξεη θαζαξέο ζηνιέο θαζεκεξηλά. Τν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ, κε έμνδα πνπ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ εξγνιάβν, ζα πξνκεζεπηεί από ηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό ηνπ Κέληξνπ, θάξηα αλαγλώξηζεο ηελ νπνία ππνρξενύηαη λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δηο πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ, γηα εηδηθνύ ιόγνπο από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ, ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ην όλνκα ηνπ πξνζσπηθνύ πξνο απνρώξεζε θαη ηνλ ιόγν απνρώξεζεο ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία εξγνδόηεζεο ηνπ ελ ιόγσ ππαιιήινπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ε θάξηα αλαγλώξηζεο ηνπ ππαιιήινπ πξνο απνρώξεζε πξνο ζηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό ηνπ Κέληξνπ, ν νπνίνο ζα πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ηεο θαη ηελ έθδνζεο λέαο θάξηαο πξόζβαζεο ζην λέν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ. Ακέιεηα εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο ζα δίδεη ην δηθαίσκα ζην Κέληξν ηελ θαηαγγειία θαη ηελ δηαθνπή ηεο ζύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίδεη νιόθιεξν ην πξνζσπηθό ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδόηε ζηνπο θαηάιιεινπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, όπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζε πιήξε ηζρύ Αζθάιηζε Δπζύλεο Δξγνδόηε κε ειάρηζηε θάιπςε αλά εξγνδνηνύκελν ,00 ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα όια ηα πξόζσπα πνπ ζα απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ εξγαζηώλ. Τν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο ηειηθήο απνδνρήο ηέηνηαο αζθάιηζεο θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ ελώ γηα ην ζθνπό απηό ην Κέληξν θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζα ζεσξνύληαη ηξίηα πξόζσπα (Cross Liability Clause) Υιηθά & Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Δμνπιηζκόο Καζαξηζκνύ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όινλ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ ζην Κέληξν. Ο Δμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ν Δξγνιάβνο ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα έρεη εγθξηζεί από ηνλ Δξγνδόηε γηα ηνλ, από θάζε άπνςε ηέιεην θαζαξηζκό θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, δεκηώλ, θζνξώλ θαη ελνριήζεσλ ζηνπο ρώξνπο πνπ θαζαξίδνληαη θαη ζπληεξνύληαη. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί κόληκα ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ηνλ εμνπιηζκό θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε (ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαζαξηόηεηα) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε θαη ηελ άξηζηε πνηόηεηα ηνπ θαζαξηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνηκώμεσλ θαη ηνπ Γηεπζπληή Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν εμνπιηζκόο πνζνηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Σε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα. Να ζεκεησζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξρεη αλάγθε ρξήζεο αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο (π.ρ. πιαηθόξκαο), ε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθεπκέλα άηνκα ελώ όια ηα ζπλαθή έμνδα ζα επηβαξύλνπλ ηνλ Δξγνιάβν. Σειίδα 7 από 29

8 Υιηθά Καζαξηζκνύ & Αλαιώζηκα Η δαπάλε ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ (βι. ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 15), ηα νπνία ζα επηιέγνληαη από ην Κέληξν, ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Όια ηα πιηθά θαζαξηζκνύ θαη άιια ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο απνζήθεο θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ θαη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο, θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο εηηθέηεο ζήκαλζεο (Φύιιν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο/ MSDS). Η πξόζκημε ρεκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρώξνπο θαη λα ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία, ηε δνζνινγία θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο. Όια ηα θηαιίδηα ρξήζεο ζα θέξνπλ εμεγήζεηο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ρεκηθνύ παξαζθεπάζκαηνο. Δλλνείηαη όηη νη ρξήζηεο ησλ πξντόλησλ απηώλ ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ηεο απαξαίηεηεο εθπαίδεπζεο, ελώ ην Κέληξν ζα απαηηεί θαηά δηαζηήκαηα ηελ ππνβνιή δεηγκάησλ ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ. Δπηπξόζζεηα ζηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, απνζήθεπζε θαη ε ηνπνζέηεζε εηδώλ πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ όπσο αλαθέξνληαη ζην Έληππν 16 Πίλαθαο Δηδώλ Υγηεηλήο θαη Αλαιώζηκσλ ησλ Δγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο θάζε πξνζθέξσλ νθείιεη λα ππνβάιεη θαηάινγν κε ηα είδε πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην Παξάξηεκα 16 (Δίδε Υγηεηλήο & Αλαιώζηκα) αλαγξάθνληαο ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζώο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ/σλ πξντόλησλ. Όια ηα είδε ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιόγσ θαηάινγν, ζα αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO & HACCP θαη δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νηαλδήπνηε θαηεγνξία επηθίλδπλσλ νπζηώλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πιηθώλ ν εξγνιάβνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγγξαθε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Κέληξνπ ελώ ν ηειεπηαίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθώλ κε πιηθά ηεο επηινγήο ηνπ ρσξίο επηπξόζζεην θόζηνο. Τέινο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη κεληαία θαηάζηαζε θαηαλάισζεο πιηθώλ θαζαξηζκνύ, εηδώλ πγηεηλήο θαη αλαιώζηκσλ ζην Κέληξν. 3.2 Αζθάιεηα θαη Υγεία Ννκνζεζία Ο επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη πηζηά ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκνπο ηνπ 1996 έσο ηνπ 2003 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο Καλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ δπλάκεη απηώλ. Βάζε απηώλ ζα πξέπεη λα παίξλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Δξγνδόηε θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ηελ απνθπγή δεκηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδόηε θαη ζε ηξίηνπο, (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλάθσλ Δθηίκεζε Κηλδύλωλ θαη Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πην πάλσ λνκνζεζίαο ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζην Κέληξν Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη Δθηίκεζε ησλ Κηλδύλσλ θαη κέηξα αζθάιεηαο πνπ ζα ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ πξόθιεζεο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ ζηνπο εξγνδνηνύκελνπο ηνπ, ην πξνζσπηθό ηνπ Κέληξνπ, αζζελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο ζηα ηκήκαηα ηνπ Κέληξνπ. Σηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηε θύζε ησλ εξγαζηώλ θαη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ από ηηο εξγαζίεο Σειίδα 8 από 29

9 απηέο όπσο π.ρ. νη εξγαζίεο ζε ύςνο, δηαθίλεζε ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ, δηαθίλεζε κεραλεκάησλ, ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ θιπ. Η Δθηίκεζε θηλδύλνπ θαη ην Σρέδην Αζθάιεηαο & Υγείαο ζα αλαζεσξνύληαη πεξηνδηθά κε ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ελζσκάησζε/αληηκεηώπηζε λέσλ θηλδύλσλ πνπ δπλαηώλ λα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ. Τν Σρέδην Αζθάιεηαο & Υγείαο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην αληίζηνηρν Σύζηεκα Αζθάιεηαο & Υγείαο ηνπ Κέληξνπ. Γηα ην ιόγσ απηό ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο ζα έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε αλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Λεηηνπξγό Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ηνπ Κέληξνπ γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία ζε ρώξνπο εξγαζίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηπρήκαηα πνπ δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε ή δεκηά ζε πεξηνπζία ηνπ Κέληξνπ ή ζε πεξηνπζία ηξίησλ πξνζώπσλ. Σε πεξίπησζε ηέηνηνπ αηπρήκαηνο ή δεκηάο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνπζία, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε πνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή κεηά ηελ εθηέιεζε απηήο. Τν Κέληξν δελ ζα είλαη ππεύζπλν γηα νπνηαδήπνηε αηπρήκαηα πνπ δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε ή δεκηά ζε νπνηνλδήπνηε από ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζαξίζκαηνο κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ ή θαηά ηελ δηάξθεηα κεηαθίλεζεο πξνο θαη από θηίξην ηνπ Κέληξνπ. Σειίδα 9 από 29

10 4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 4.1 Γεληθόο Καζαξηζκόο θαη Σπληήξεζε ρώξωλ ηνπ Κέληξνπ Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ζα εθηειείηαη ζηηο εκεξήζηεο θαζνξηζκέλεο ώξεο εξγαζίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1, ελώ γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο π.ρ. θαζαξηζκόο θαη γπάιηζκα πιαζηηθώλ δαπέδσλ εθηόο ηνπ πην πάλσ πξνγξάκκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ν θαζαξηζκόο ησλ γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ ζα γίλεηαη ζε κε εξγάζηκν ρξόλν γηα ην Κέληξν θαη ησλ κε γξαθεηαθώλ ρώξσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη ζε εξγάζηκν ρξόλν. Οη εξγάζηκεο εκέξεο/ώξεο ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ είλαη Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη νη ώξεο εξγαζίαο είλαη 08:00πκ-4:30κκ. 4.2 Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Δξγαζηώλ Καζαξηζκνύ θαη Σπληήξεζεο Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ εκπεξηέρεη 2 βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ: ηνλ Γεληθό Καζαξηζκό (G- General) θαη Καζεκεξηλό Καζαξηζκό(D-Daily). Οη δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ εθαξκόδνληαη αλά ρώξν ζηνλ νπνίν νξίδεηαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ π.ρ. εβδνκαδηαία, κεληαία θ.ν.θ Γξαζηεξηόηεηεο Καζαξηζκνύ General (G): Γεληθόο έιεγρνο / spot check Γεληθό Ξεζθόληζκα πςειώλ επηθαλίσλ Γεληθό ζθνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα παηώκαηνο Πιύζηκν ζπξώλ ληνπιαπηώλ θαη αξρεηνζεθώλ θαη μεζθόληζκα επάλσ κέξνπο Καζαξηζκόο θαη γπάιηζκα πιαζηηθώλ παησκάησλ (Πιύζηκν θαη αθαίξεζε ππνζηξώκαηνο παξθεηίλεο κε εηδηθή κεραλή θαη παξθεηάξηζκα/γπάιηζκα) Βαζύο θαζαξηζκόο όισλ ησλ παησκάησλ ησλ ηνπαιεηώλ Καζαξηζκόο Χεπδνηάβαλσλ Καζαξηζκόο Γπάιηλεο Οξνθήο (Φεγγίηεο) Ξεξό ζαπνύληζκα κνθεηώλ Καζάξηζκα εζσηεξηθώλ θσηηζηηθώλ Καζάξηζκα εμσηεξηθώλ θσηηζηηθώλ θαη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Καζαξηζκόο εζσηεξηθώλ θπηώλ εληόο θηεξίνπ Δπηηόπηνο αθξνθαζαξηζκόο ησλ ξνιώλ παξαζύξσλ (Venetian Blinds) Καζαξηζκόο ηδακηώλ εζσηεξηθά & Δμσηεξηθά Καζαξηζκόο πεξβαδηώλ παξαζύξσλ Πιύζηκν θαη Καζαξηζκόο θνπξηηλώλ Αθξνθαζαξηζκόο όισλ ησλ θαζηζκάησλ ησλ ηξνρήιαησλ θαξεθιώλ γξαθείνπ Καθαπιζμόρ ηυν τςκηών (εζυηεπικά και εξυηεπικά) Σειίδα 10 από 29

11 Καθαπιζμόρ Φπεαηίυν Όμβπιυν Υδάηυν και ζσάπυν Καθαπιζμόρ ηυν θοςγάπυν/ζηομίυν εξαεπιζμού Daily (D): Μάδεκα ζθνππηδηώλ θαη πιύζηκν θαιαζηώλ αρξήζησλ Αιιαγή ζαθνύιαο αρξήζησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ Άδεηαζκα θάδσλ απόξξηςεο ηαηξηθώλ θαη βηνινγηθώλ απνβιήησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ςπγείν ζπληήξεζεο Σθνύπηζκα δαπέδσλ κε παξθεηέδα (dust control mop) θαη ζθνπγγάξηζκα Καζαξηζκόο κνθέηαο κε ειεθηξηθή ζθνύπα Γεληθόο θαζαξηζκόο επίπισλ & ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (Ξεζθόληζκα θαη πγξό πιύζηκν όισλ ησλ επίπισλ, πίλαθεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, πόξηεο, βηβιηνζήθεο, θαξέθιεο, Τειενξάζεηο, Ηιεθηξνλ. Υπνινγηζηέο, Φσηηζηηθά θ.ι.π) Καζαξηζκόο ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ Ξεζθόληζκα ξνιώλ παξαζύξσλ (Venetian Blinds) Σπγύξηζκα πεξηνδηθώλ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ρώξνπο αλακνλήο Καζαξηζκόο θξεβαηηώλ λνζειείαο θαη θνκνδήλσλ (Υγξό πιύζηκν) Καζαξηζκόο ησλ ηδακηώλ ζηηο πόξηεο εηζόδνπ θαη ζηα πιαίζηα αινπκηλίνπ θαη θαζξεπηώλ Καζάξηζκα εηδώλ πγηεηλήο (ηνπαιέηαο, νπξεηεξίσλ, ληνπδηέξσλ θαη ληπηήξσλ) θαζώο θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θαη δηαρσξηζηηθώλ πγηεηλήο Σπληήξεζε θαη Καζαξηζκόο Πέηξαο θαη αιάησλ από είδε πγηεηλήο κε ηα απαξαίηεηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά Τνπηθόο θαζαξηζκόο αθαζαξζηώλ θαη ιεθέδσλ από πιαζηηθά παηώκαηα Έιεγρνο θαη πιεξόηεηα Δηδώλ Υγηεηλήο (Υγξό Σαπνύλη, Φαξηί Υγείαο, Φαξηνπεηζέηεο, αξσκαηηθά ρώξνπ, Γηάιπκα νηλνπλεύκαηνο θ.ι.π) Αιιαγή Κνπξηίλαο Μπάληνπ θαη δηαρσξηζηηθήο θνπξηίλαο θιηλώλ Πιύζηκν θαη θαζαξηζκό εηδώλ ζίηηζεο Καζαξηζκόο Καλάηαο Νεξνύ Καζάξηζκα Θπξώλ θαη ρεηξνιαβώλ Καζαξηζκόο θαζηζκάησλ Έιεγρνο θαη αθαίξεζε απνηππσκάησλ/ ιεθέδσλ από ηνίρνπο Σπιινγή θαη απνκάθξπλζε ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο από δηαδξόκνπο θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο Γεκαηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ ραξηηνύ από ηνλ ζπκπηεζηή ραξηηνύ Καζαξηζκόο θαη ζθνύπηζκα ππαηζξίσλ ρώξσλ ηνπ θηεξίνπ πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ Κέληξνπ ζε αθηίλα κέηξα αλάινγα θαη θαζάξηζκα επίπισλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ Καζαξηζκόο Τερληηώλ Φπηώλ εζσηεξηθνύ ρώξνπ Καζαξηζκόο αλειθπζηήξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά Μεηαθνξά ιεξσκέλνπ ηκαηηζκνύ ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν θύιαμεο Σβήζηκν θώησλ θαη θιείδσκα ζπξώλ Σειίδα 11 από 29

12 Σειίδα 12 από 29

13 4.2.2 Ταμηλόκεζε Φώξωλ θαη Σπρλόηεηα Καζαξηζκνύ BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Waiting Lounge B :00-20:00 3xD G Reception B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Stairs B07+B :00-20:00 D Consultants Examination Room B :00-08:00 D G G Office No. 1 B :00-08:00 D G G Office No. 2 B :00-08:00 D G G Office No. 3 B :00-08:00 D G G Office No. 4 B :00-08:00 D G G Office No. 5 B :00-08:00 D G G Stairs B15+B :00-08:00 D Air Handling Plant B17 56 Once year Head Med Physics Office B :00-08:00 D G Staff Lockers (Male) B19+B :00-20:00 D G Staff WC (Male) B :00-20:000 D G Staff WC (Female) B :00-20:00 D G Staff Lockers (Female) B22+B :00-20:00 D G Lift Machine Room B25 11 Once Year Med. Records Room (Dirty Linen+Refuse) B26+B :00-20:00 G Medical Physics Offices(Medical Eq. Wor/shop) B :00-08:00 D G IT Offices (UPS) B :00-08:00 D G Σειίδα 13 από 29

14 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months UPS Room(EPABX) B :00-20:00 Once Year Stairs B32+B :00-20:00 D Cleaner s Room B34 4 Patient WC (M) B :00-20:00 3XD G Patient WC (F) B :00-20:00 3XD G Supply Office B :00-08:00 D G Med. Records Room B :00-08:00 Once Year Consumable Goods Store B :00-20:00 G Stationary Store B :00-20:00 G Pharmacy Store B :00-20:00 D G X-Ray Room B :00-20:00 D Dark Room B43+B :00-20:00 D Mammography Room B :00-20:00 D Film Store B :00-20:00 D Nurse Station B :00-08:00 D G Ultrasound B :00-20:00 D G Patient Change Rooms (M) B :00-20:00 D G Patient Change Rooms (F) B50+B :00-20:00 D G New Clear Doct. Office B :00-20:00 D G New Clear Medicine Room B :00-20:00 D WC Patient B :00-20:00 2xD G New Clear Waiting Room B :00-08:00 D G CT Scanner B :00-20:00 D CT Scanner Control B :00-20:00 D G Simulator B :30-20:00 D Control Room Simulator B :30-20:00 D G Admin Staff Office B :30-20:00 D G CT Processing Room B63+B :00-20:00 D G Σειίδα 14 από 29

15 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Med Physics Office B :00-08:00 D G Patient Change Room (M) B :00-20:00 D G Patient Change Room (F) B :00-20:00 D G Linear Accelerator 2 B68+B :30-20:00 D G Corridor B :00-20:00 D G Staff Room B :00-20:00 D G Linear Accelerator 1 B :30-20:00 D G Control Room Superficial B :00-20:00 D G Remote Afterloading/ Superficial B :00-20:00 D G Med Physics Office B :00-08:00 D G Mould Room B :00-20:00 D Patient Change Room B :00-20:00 D G Plant Room B :00-20:00 G Patent Change Rooms B :00-20:00 D G Wash-Up Area B :00-20:00 D G Cleaners Room B :00-20:00 D G Laboratories B :00-20:00 D G Corridor B88A 46 06:00-20:00 D G Bone Marrow Laboratory B :00-20:00 D G Apheresis Unit B89A 24 16:00-20:00 D G Research Office B :00-20:00 D G Pharmacy B91+B92+ B :00-20:00 D G Drugs Cold Room B93+B :00-20:00 G Senior Pharmacist Office B :00-20:00 D G Boiler Room B :00-20:00 G Medical Gases B :00-20:00 G Pump Room B :00-20:00 G Engineer s Office B :00-20:00 D G Linear Accelerator 3 B :00-20:00 D G Σειίδα 15 από 29

16 BASEMENT Room No Dimensions m 2 Cleaning Periods Frequency Daily Weekly Monthly Every 3 Months Corridor B105A 78 06:00-20:00 D G Plant Room B :00-20:00 G WC Patient B110+B :00-20:00 2XD G Staff Changing Rooms B112&B :00-20:00 D G Radiographer Office 1 B :00-20:00 D G Radiographer Office 2 B :00-20:00 D G Radiographer Office 3 B :00-20:00 D G Control Room Superficial B :00-20:00 D G Superficial B :00-20:00 D G Examination Room B :00-20:00 D G Physics Store B :00-20:00 G Control Room L3 B :00-20:00 D G Σειίδα 16 από 29

17 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Main Entrance G :00-20:00 3 x D G Foyer+Sub Lounge waiting+wait. G :00-08:00+08:00-20:00 3xD G Lift 1 P1 6 16:00-20:00 2xD G Lift 2 P2 6 16:00-20:00 2xD G Guard Area G :00-08:00 D G Store G :00-20:00 G Telephone Area G :00-20:00 2xD G Refreshments G6+G :00-20:00 D G Main Reception G :00-08:00 2xD G Administration G :00-20:00 D G Patient Administration G :00-08:00 D G Director s Office G :00-20:00 D G Dispencary G :00-08:00 D G Host G :00-08:00 D G Operational Manager s G :00-20:00 D G Office Accountant s Office G :00-20:00 D G Stairs G :00-20:00 D G Corridor G :00-20:00 2xD G G Disabled WV G :00-20:00 2 Patients WC (M) G19+G :00-20:00 3 x D G G Patients WC (F) G21+G :00-20:00 3 x D G G Stair G :00-20:00 D G Corridor G :00-20:00 2xD G Med Secret. Office G :00-08:00 D G Stairs G :00-08:00 D G Seminar Room G27+G :00-20:00 D G G Σειίδα 17 από 29

18 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Cleaner Room G :00-20:00 D G Staff WC G30+G :00-20:00 2XD G G Coridor G32+G :00-20:00 D G Consulting Room No. 1 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 2 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 3 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 4 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 5 G :00-08:00 D G Consulting Room No. 6 G :00-08:00 D G Dirty Utility G :00-08:00 D G Specimen G :00-08:00 D G SubWait G :00-20:00 2xD G Nursing Store G :00-20:00 D G Admin. Reception G :00-08:00 D G G Store G :00-20:00 D G Staff WC G46&G :00-20:00 D G Corridor G :00-08:00 2xD G Emergency Room G :00-08:00 D G G Corridor G :00-08:00 D G G Treatment Room G52A+B+C 21 06:00-08:00 D G G Bed-Area G53+G53A 45 06:00-08:00 D G G Doctor s Office G54&G :00-08:00 D G Bed-Area G :00-20:00 D G G New Waiting Room G :00-20:00 2xD G Nursing Station G :00-20:00 D G Day Care Reception G :00-08:00 D G Sister s Office G :00-08:00 D G Kitchen (Pantry) G :00-08:00 D G Staff changing room G64+G65+G 66+G :00-20:00 D G G Σειίδα 18 από 29

19 GROUND FLOOR Room No Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Periods Daily 3 Months Corridor G :00-20:00 D G Wash Room G :00-08:00 D G G Lay-up-Autoclave G70+G :00-08:00 D G G Sister s Office G :00-08:00 D G Consulting Room No. 7 G76&G :00-08:00 D G Staff Cafeteria G :00-20:00 D G Admin Office G :00-08:00 D G Outside Stores :00-20:00 G Kiosk & Parking 06:00-20:00 D Σειίδα 19 από 29

20 FIRST FLOOR Room 1 Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Period Daily 3 Months Visitors Lounge F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D G Gallery F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Stairs F :00-20:00 D G Staff Rest Room F :00-08:00 2 x D G Patients Lounge F :00-08:00 D G Patients Lounge F :00-08:00 D G Nurse Station Ward B F :00-08:00 D G Assist. Bathroom F :00-08:00 D G Nurse Station Ward B F :00-08:00 D G Nurse Station Ward A F :00-08:00 D G Nurse Station Ward A F :00-08:00 D G Store F :00-08:00 D G WC F :00-08:00 D G Dirty Utility F :00-08:00 D G Kitchen * F :00-18:00 3xD G G Clean Utility F :00-18:00 D G Linen Store F :00-18:00 D G Examination room F :00-08:00 D G G Systems Room F :00-08:00 G Remote Afterloading&WC F :00-08:00 D G Patients toilets Rooms& F25-F35, F37-F :00-18:00 D G G Doctor s Office F :00-08:00 D G Doctor s Office F :00-08:00 D G Corridor F :00-20:00 D G Σειίδα 20 από 29

21 FIRST FLOOR Room 1 Dimensions Cleaning Frequency Weekly Monthly Every m 2 Period Daily 3 Months Lift P3 6 07:00-20:00 D G Jun. Doctor s Office F :00-08:00 D G Doctor s Office F50- F52&F53-F :00-08:00 D G Lobby/ Gowning F :00-08:00 D G Corridor F :00-08:00 D Doctor s Office F61-F :00-08:00 D G Σειίδα 21 από 29

22 4.2.3 Άιιεο Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ Καζαξηζκνύ 1. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη ζηνλ θαζαξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ηδακηώλ ησλ δσκαηίσλ λνζειείαο ηνπ λνζνθνκείνπ θάζε 1ε θαη 3ε εβδνκάδα θάζε κήλα. Τα δε ππόινηπα ηδάκηα θάζε 2ε εβδνκάδα θάζε κήλα. 2. Τα εμσηεξηθά ηδάκηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε 2 κήλεο. Τν Κέληξν ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αθόκα 2 επηπξόζζεηνπο θαζαξηζκνύο εηεζίσο πέξα από απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη όπσο πην πάλσ. 3. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη όπσο ζπκβάιεη ζηελ πθηζηάκελε ή άιιεο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο αλαθύθισζεο ραξηηνύ ή άιισλ πιηθώλ. 4. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ θαη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαζαξηζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθώλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ, όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Κιηληθνύ Διέγρνπ ηνπ Κέληξνπ. Οη νδεγίεο θαζαξηζκνύ επηζπλάπηνληαη ζην Έληππν 17- Δηδηθέο Οδεγίεο Καζαξηζκνύ ζηα Έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνύ. 5. Σε πεξίπησζε αιιαγώλ ζηε κέζνδν θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Κέληξνπ. 6. Ο εξγνιάβνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη παξνπζίαζε όισλ ησλ θνπξηηλώλ ζηα παξάζπξα. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ην θαηέβαζκα θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο γηα θαζαξηζκό. Η επαλαηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη είηε επάλσ ζηελ επηζηξνθή από ην πιπληήξην είηε ακέζσο εάλ κηα αληηθαηάζηαζε είλαη δηαζέζηκε από ην απόζεκα. Η εξγαζία απηή ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε ηξεηο κήλεο. 7. Σε πεξίπησζε θαηαζθεπήο λέσλ ρώξσλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, ηόηε ε αλαπξνζαξκνγή ζηελ ηηκή ζα ηζνύηαη κε ηελ αλαινγία ησλ επηπιένλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ επηπξόζζεηνπ ρώξνπ. 8. Καηά ηνλ θαζαξηζκό θαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηώκαηνο ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ελεκεξώλεη ην θνηλό κε θαηάιιειν ηξόπν π.ρ. ε αλάξηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ πεξί ηεο νιηζζεξόηεηαο ηνπ παηώκαηνο ησλ ρώξσλ πνπ ζθνπγγαξίδνληαη κέρξη απηό λα ζηεγλώζεη. 9. Γεληθώο όιεο νη ηνπαιέηεο ζα είλαη θαζαξέο αλά πάζα ζηηγκή θαη νη ρώξνη θαζεκεξηλά εληόο απηώλ λα απνιπκαίλνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη. Όζα άρξεζηα πιηθά ή αληηθείκελα ππάξρνπλ θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ελ ιόγσ ρώξν ζα απνκαθξύλνληαη άκεζα. 10. Σην πίζσ κέξνο ηεο εμσηεξηθήο πόξηαο ησλ ηνπαιεηώλ ζα ππάξρεη αλαξηεκέλν έληππν ζην νπνίν ην ζπλεξγείν ζα ζεκεηώλεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ Σειίδα 22 από 29

23 πξαγκαηνπνίεζε ηνλ θαζαξηζκό. Τν έληππν απηό ζα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά από ηελ ππεύζπλε/εο θαζαξηζκνύ θαη ζα κνλνγξάθεηαη. 11. Τν ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο θαζαξηόηεηαο ζα πξέπεη λα αιιάδεη ζπρλά ην λεξό ζθνπγγαξίζκαηνο, θαζώο θαη ηηο ζθνπγγαξίζηξεο θαη όια ηα κέζα θαζαξηζκνύ (ζθνύπεο, βεηέμ, μεζθνλόπαλα) όηαλ απηά θζείξνληαη. 12. Μεηά ην ηέινο θαζαξηζκνύ ηα ζθεύε θαζώο θαη ηα κέζα θαζαξηζκνύ ζα πιέλνληαη θαη ζα θπιάζζνληαη ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαζαξηζκνύ αλά όξνθν, κε ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αθαηαζηαζία θαη ην κνύριηαζκα. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ όιεο νη ζθνπγγαξίζηξεο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη νύησο ώζηε λα είλαη ζηεγλνί θαη θαζαξνί γηα ηελ επνκέλε. 13. Τν ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ρξήδνπλ ηεο επέκβαζεο ηνπ, όπσο πιεκκύξεο, ζπάζηκν ηδακηώλ, θαζαξηζκό έθζεζεο βηνινγηθώλ πγξώλ θιπ. 14. Η αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα νξγαλώλεηαη θαηά ηξόπν αλάινγν κε ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα εθηειεζηεί. Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κεηά ην πέξαο θάζε εθδήισζεο, ζπλάληεζεο ή άιιεο δξαζηεξηόηεηαο. 15. Οη θαζαξίζηξηεο πξηλ απνρσξήζνπλ από θάζε ρώξν ζα πξέπεη λα ζβήλνπλ ηα θώηα, λα θιείλνπλ ηα παξάζπξα θαη λα θιείλνπλ ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ. Δηο πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζνπλ νπνηεζδήπνηε αηαζζαιίεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ όπσο π.ρ. δηαξξνέο λεξνύ ζηηο ηνπαιέηεο ή άιιεο δεκηέο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο δελ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ Κέληξνπ, λα ελεκεξώλνπλ ηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ ή ηνλ Μεραληθό Σπληήξεζεο. Όια ηα ζθνππίδηα θαη απνξξίκκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζην εηδηθό ρώξν (ζπκπηεζηή) κεηά ην ηέινο ηεο εκέξαο. 16. Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ πξόζιεςε λέσλ αηόκσλ λα πξνζθέξεη (πξηλ ηελ επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπο ζην Κέληξν), βαζηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζα είλαη δηάξθεηαο όρη ιηγόηεξεο ηεο κηαο (1) βδνκάδαο θαηά ηελ νπνία ζα ελεκεξώλεη ην λέν πξνζσπηθό γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο/νδεγίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, ηνπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ θαη ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο & Υγείαο ζην ρώξνο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέηεη ζην Κέληξν όια ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ λένπ αηόκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Μέξνπο Α. 17. Θα πξέπεη απαξαηηήησο λα αθνινπζνύληαη νη βαζηθνί θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαζαξηζκνύ όπσο: α. Φξεζηκνπνίεζε κέζσ αηνκηθήο πξνζηαζίαο π.ρ. γάληηα κηαο ρξήζεο, κάζθεο, ξόπεο κηαο ρξήζεσο θιπ. β. Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κεηά από νπνηνδήπνηε θαζαξηζκό γ. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο από ακπρέο ή θνςίκαηα Σειίδα 23 από 29

24 δ. Τήξεζε ησλ ζσζηώλ νδεγηώλ θαζαξηζκνύ θαη ηνπ θώδηθα ρξσκάησλ ε. Γηπιό ζθνπγγάξηζκα (πξώηα κε θξύν λεξό θαη κε κεηά κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ) ζηα δσκάηηα αζζελώλ, εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ θαη δσκάηηα ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο. ζη. Αλαθνξά γηα ηπρώλ απώιεηεο ή δεκηέο 4.3 Γηνίθεζε Δξγνπ Αποδέκηης Τπηρεζιών Καθαριζμού Αξκόδηνο Λεηηνπξγόο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ, ελώ απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ηνπ Κέληξνπ ζεσξνύληαη όια ηα ηκήκαηα θαη νκάδεο εξγαζίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Οξγαλωηηθή δνκή ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ Τξάπεδαο Κύπξνπ Η Γηεύζπλζε ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ έρεη νξίζεη Καζνδεγεηηθή Δπηηξνπή (ΚΔ) απνηεινύκελε από αλώηεξα ζηειέρε ηεο. Η ΚΔ επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλνιηθή πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Καζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο, παξέρεη θαηεπζύλζεηο, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα. Πξόεδξνο ηεο ΚΔ έρεη νξηζηεί ν Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ, ελώ παξάιιεια ζα εθηειεί θαη ρξέε Υπεύζπλνπ Σπληνληζηή. Ο πξναλαθεξζείο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ην ζπλνιηθό ζπληνληζκό ηεο πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο θαη γηα ηελ ππνβνιή όισλ ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηεο Σύκβαζεο ζηελ ΚΔ γηα ηελ έγθξηζε. Ο Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο ζα είλαη ην ζεκείν επαθήο κε ηνλ/ηελ Υπεύζπλν/ε Καζαξηζκνύ πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ Αλάδνρν. Οξγαλωηηθή δνκή Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ, κέρξη ηελ ηειηθή παξαιαβή από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απηό πεξηιακβάλεη ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνύ όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη Υπεύζπλν/ε πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Ο Υπεύζπλνο ζα ππνζηεξίδεηαη από ηελ νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηα ινηπά κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ. Ο Υπεύζπλνο ζα έρεη ηα παξαθάησ θαζήθνληα: Σειίδα 24 από 29

25 θαζνξηζκό ηνπ ζρεδίνπ εξγαζηώλ θαη ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ε έγθαηξε πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο, ζπλνιηθή επζύλε γηα ηελ παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ (παξαδνηέα, παξερόκελεο ππεξεζίεο) ηεο Σύκβαζεο, πξνεηνηκαζία ησλ Δθζέζεσλ έλαξμεο, πξνόδνπ θαη νινθιήξσζεο, κε ζαθή αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, δηαηήξεζε ζηελήο θαη κόληκεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (θαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο: Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο θαη ΚΔ) θαη ελεκέξσζή ηεο γηα ηελ πξόνδν πινπνίεζεο, ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ηηο ιύζεηο ή επηινγέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί Παροτή διεσκολύνζεων από ηην Αναθέηοσζα Αρτή Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα παξαρσξήζεη ζηνλ Αλάδνρν: Αληίγξαθα ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ θαη θαηόςεηο ησλ ρώξσλ ηνπ Κέληξνπ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ Αλάδνρν ζηελ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ θαζαξηζκνύ αλά ρώξν θαη ρξόλν θαη ζηελ επηζεώξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειείηαη. Ννείηαη όηη ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη νη θαηόςεηο ηνπ θηεξίνπ ζεσξνύληαη εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε δεκνζίεπζε, ε απνθάιπςε ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη ε ρξήζε ηνπο γηα άιιν ζθνπό ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε αζέηεζε ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο ην Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απνδεκίσζε από ηνλ Αλάδνρν γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή απώιεηα πνπ ηπρώλ έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο ησλ ππό αλαθνξά ζηνηρείσλ. Τν Κέληξν ζα παξαρσξήζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνύ 3 απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο (έλα αλά όξνθν) ηνπο πνίνπο ζα κπνξεί ν Αλάδνρνο λα ρξεζηκνπνηεί είηε γηα ηελ θύιαμε ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ & εμνπιηζκνύ. Δπίζεο ζα παξαρσξεζεί έλαο ρώξνο γηα ηελ ζηέγαζε ησλ ππεύζπλσλ θαζαξηζκνύ πνπ ζα βξίζθνληαη ζην Κέληξν θαηά ηελ δηάξθεηα θαζαξηζκνύ. Τν Κέληξν ζα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή/θαη ηεθκεξίσζε έρεηο ζηελ δηάζεζε ηνπ πνπ δπλαηόλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζε έγγξαθα, απηά ζα επηζηξέθνληαη ζην Κέληξν ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ εθηέιεζεο ηεο Σύκβαζεο. Τν Κέληξν ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ν ηειεπηαίνο δπλαηόλ εύινγα λα δεηά ώζηε λα εθηειέζεη ηελ Σύκβαζε. Τν Κέληξν ζα ελεκεξώλεη ηνπο ππαιιήινπο, εθπξνζώπνπο θαη αληηπξνζώπνπο ηνπ κε όιεο ηηο νδεγίεο ή πιεξνθνξίεο πνπ δπλαηόλ λα είλαη απαξαίηεηεο ή θαηάιιειεο γηα δηεπθόιπλζε ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ Αλάδνρν. Formatted: Bullets and Numbering Σειίδα 25 από 29

26 5. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 5.1 Τόπνο εθηέιεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Οη ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Κέληξνπ ζα εθηεινύληαη ζε όινπο ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο, θαζώο επίζεο θαη εμσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ ζε αθηίλα έθηαζεο 15m. 5.2 Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο Η αλακελόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο είλαη ε 26 Απξηιίνπ Γηα ζθνπνύο πξνζαξκνγήο όκσο ηεο Οκάδαο έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη γηα δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ κεηαβίβαζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ από ηνλ πθηζηάκελν Αλάδνρν Καζαξηζκνύ ζηνλ λέν, ε πεξίνδνο Απξηιίνπ 2010 ζα είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο δύν Δξγνιάβνπο ελώ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ζα ζπλερίζνπλ λα εθηεινύληαη από ηνλ πθηζηάκελν Δξγνιάβν κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ Η Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα 36 εκεξνινγηαθνύο κήλεο, δειαδή ηελ 1 ε Μαΐνπ 2010 κέρξη θαη ηελ 31 ε Απξηιίνπ 2013 κε δηθαίσκα επέθηαζεο ζπκβνιαίνπ γηα αθόκα 24 ημερολογιακού μήνες δει μέτρι θαη ηελ 31 ε Απξηιίνπ Σειίδα 26 από 29

27 6. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 6.1 Σηειέρωζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζηειερώζεη αλάινγν πξνζσπηθό γηα ηελ ζύληαμε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε. Όια ηα άηνκα ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρνπλ έλαλ θξίζηκν ξόιν ζηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο ζα αλαθέξνληαη σο βαζηθνί εκπεηξνγλώκνλεο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαη γλώζεηο ησλ βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξνηύπσλ θαζαξηζκνύ (ISO & HACCP )θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα έρνπλ ηνπιάρηζην θάπνηα πείξα ζε λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. Γα ηελ παξνύζα Σύκβαζε απαξαίηεηα πξνζόληα είλαη ηα αθόινπζα: Βαζηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο 1: Υπεύζπλνο Αλαδόρνπ Απόθνηηόο Λπθείνπ /Κνιιεγίνπ Γλώζηεο ηεο Διιεληθήο & Αγγιηθήο Γισζζάο Τξηεηήο ηνπιάρηζην απνδεηγκέλε εκπεηξία/ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα θαζαξηζκνύ ζε λνζειεπηήξηα ή κεγάιεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ίζεο ή κεγαιύηεξεο από ην πθηζηάκελν θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ Γλώζηεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξόηππσλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO & HACCP θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηνκέα θαζαξηόηεηαο θιηληθνύο ρώξνπο Ηιηθίαο όρη κηθξόηεξεο ησλ 18 θαη όρη κεγαιύηεξεο ησλ 60 εηώλ Βαζηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο 2: Υπεύζπλε Σπληνλίζηξηα/εο Καζαξηζκνύ Απόθνηηή Λπθείνπ Γλώζηεο ηεο Διιεληθήο & Αγγιηθήο Γισζζάο Τξηεηήο ηνπιάρηζην εκπεηξία ζηνλ ηνκέα θαζαξηζκνύ κεγάισλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ίζσλ ή κεγαιύηεξσλ από ην πθηζηάκελν θηεξίνπ ηνπ Κέληξνπ Γλώζηεο ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ ησλ πξόηππσλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO & HACCP Οξγαλσηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Ιθαλόηεηεο Ηιηθία όρη κηθξόηεξε ησλ 20 εηώλ θαη όρη κεγαιύηεξε ησλ 55. Σειίδα 27 από 29

28 7. ΔΚΘΔΔΙ 7.1 Απαηηήζεηο Δθζέζεωλ Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο παξαθάησ Δθζέζεηο (πιένλ ησλ παξαδνηέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2.) ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεύρζεθαλ: Μεληαία θαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο ηξέρνληνο κήλα γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ αλά ρώξν ή νκάδα ρώξσλ Οινθιεξσκέλε Καηάζηαζε Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο Έθζεζε έλαξμεο & πξνόδνπ θάζε ηξίκελν (3 κήλεο) θαζ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Σύκβαζεο Έθζεζε νινθιήξσζεο εξγαζηώλ θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζεο ζην ηέινο ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνύ έηνπο Η Έθζεζε έλαξμεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αξρηθώλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο πξώηεο δηαπηζηώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ έλαξμή ηνπ ηα θύξηα ζέκαηα /πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ ηίζεληαη ην επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο, κε ζεκεησκέλα ηα θξίζηκα ζεκεία ην πξόγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο. Οη Δθζέζεηο πξνόδνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπόλεζεο όισλ ησλ παξαδνηέσλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ (ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε εμέιημε, απηώλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ αθόκε μεθηλήζεη) θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/ θαη άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ επηθαηξνπνηεκέλν πξόγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο επόκελεο Έθζεζεο πξνόδνπ παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ πνπ απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ επίιπζε παιαηόηεξσλ πξνβιεκάησλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. Η εηήζηα Έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: θαηαγξαθή όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ησλ παξαδνηέσλ πνπ εθπνλήζεθαλ Σειίδα 28 από 29

29 εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθέο κε ην Αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε. Έθηαθηεο Δθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη από ηνλ Αλάδνρν όηαλ θξίλεη όηη ζα πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ή όηαλ ε ΚΔ δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν λα γλσκνδνηήζεη γηα εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Αληηθείκελν ηεο Σύκβαζεο. 7.2 Υπνβνιή θαη έγθξηζε Δθζέζεωλ Όιεο νη Δθζέζεηο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ππόςε ηνπ Υπεύζπλνπ Σπληνληζηή. Ο Υπεύζπλνο Σπληνληζηήο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ Δθζέζεσλ ζηελ ΚΔ γηα έγθξηζε. Σειίδα 29 από 29

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Πίνακας Περιετομένων 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ... 4 1.1 Δηθαηνύρνο Φώξα... 4 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή... 4 1.3 Εζληθό πιαίζην αλαθνξάο... 4 1.4 Πεξηβάιινλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ-ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα