MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, 2010, επισυνάπτονται τα πιο κάτω: Δελτίο Τύπου. Τοποθέτηση προτεινόμενων ψηφισμάτων στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, Όλα τα πιο πάνω θα είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου, MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραμματέας Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου, 2010

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 Κατόπιν αιτήµατος µετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD («η Εταιρεία») που εκπροσωπούν ποσοστό ανώτερο του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί ποσοστό ανώτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µελών τα οποία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου, 2010 και ώρα 16:00, στο Marfin Laiki Sporting Club (Οδός ηµήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, στην ηµερήσια διάταξη αυτής τοποθετήθηκαν/προστέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 127Β παρ. 1β του περί Εταιρειών Νόµου, δύο (2) νέα προτεινόµενα ψηφίσµατα (Τακτικό Ψήφισµα 1 και Ειδικό Ψήφισµα 7). Κατά συνέπεια, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18 ης Νοεµβρίου, 2010 για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισµάτων όπως αυτά προτείνονται, καθώς και του πιο κάτω Τακτικού Ψηφίσµατος όπως προτείνεται ή µε τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Ειδικό Ψήφισµα 1: Όπως ο Κανονισµός 2 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισµού: «2. Λέξεις. Μέρισµα» Ερµηνεία Οποιοδήποτε µέρισµα και ενδιάµεσο µέρισµα ή προµέρισµα, εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό. Ειδικό Ψήφισµα 2: Όπως ο Κανονισµός 124 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 124: «124. Οι Σύµβουλοι όταν αποφασίζουν την καταβολή ενδιαµέσων µερισµάτων, ή η γενική συνέλευση όταν αποφασίζει την καταβολή οποιουδήποτε άλλου µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, δύνανται να καθορίζουν ότι κάθε τέτοια καταβολή ενδιαµέσου µερίσµατος, µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, ως θα είναι η περίπτωση, θα γίνεται εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού και ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισµό της γενικότητας που προαναφέρεται, µετοχών, χρεωστικών οµολόγων, τίτλων οµολογιακού δανείου εκδοτών άλλων από την Εταιρεία ή άλλων τίτλων ή αξιών κάθε µορφής, ή σε οποιαδήποτε µια ή περισσότερες από τις µορφές αυτές. Όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε µια τέτοια διανοµή, οι Σύµβουλοι δύνανται να προβαίνουν σε διευθετήσεις κατά την κρίση τους και ειδικότερα δύνανται να εκδίδουν κλασµατικά πιστοποιητικά και καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού ή µέρους αυτού, να αποφασίζουν ότι θα γίνονται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για την προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών και να µεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ενεργητικό σε εµπιστευµατοδόχους µε τον τρόπο που οι Σύµβουλοι θεωρούν σκόπιµο.» Ειδικό Ψήφισµα 3: Όπως ο Κανονισµός 132 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 132: «132.Οι Σύµβουλοι ή η γενική συνέλευση ύστερα από σύσταση των Συµβούλων, τηρουµένων των προνοιών του Καταστατικού και των προνοιών του Νόµου που δε συγκρούονται µε το Καταστατικό, δύνανται να αποφασίζουν ότι είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της Εταιρείας ή πιστωµένο στο λογαριασµό κερδοζηµιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή και ότι το ποσό αυτό θα αποδεσµευθεί για διανοµή ανάµεσα στα µέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανοµή ενδιαµέσου µερίσµατος ή µερίσµατος, ως θα είναι η περίπτωση, και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµοποιηθεί είτε προς ή έναντι της αποπληρωµής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραµένουν απλήρωτα σε σχέση µε µετοχές που κατέχονται από τα µέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την εξολοκλήρου αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί είτε χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεµηθούν πιστωµένα ως εξολοκλήρου αποπληρωµένα προς και ανάµεσα στα µέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν µέρει µε τον ένα τρόπο και εν µέρει µε τον άλλο.» Ειδικό Ψήφισµα 4: Όπως ο Κανονισµός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 131: «131. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στο άρθρο 152 (1) του Νόµου, είναι διαθέσιµα στο κάθε µέλος, κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του Κανονισµού 34, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι µικρότερος από εικοσιµιά µέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης. Στην ειδοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνεται µνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

3 Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιµα προς διανοµή στους παρισταµένους µετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και οφείλει επίσης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της για τη δηµοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νοµοθεσίας, είτε στον ηµερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρµόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε µία ή περισσότερες οργανωµένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι της.» Ειδικό Ψήφισµα 5: Όπως ο Κανονισµός 135 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 135: «135. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο µπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα µέλος µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Με την παράδοση προσωπικά στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του µέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο µέλος. Με την αποστολή µε το ταχυδροµείο προς αυτό ή προς την εγγεγραµµένη διεύθυνση του µέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκµαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών µετά την ταχυδρόµηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισµένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών µέσω του ταχυδροµείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδροµηθεί. Με τηλεοµοιότυπο σε αριθµό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το µέλος και ως θα είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη. Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το µέλος και ως θα είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη. Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα µίας ή περισσοτέρων οργανωµένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι µετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρµόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο µέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εµφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε µέλος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του µέλους. Νοείται ότι ο Κανονισµός αυτός δεν θα εκλαµβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισµό 135 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους µετοχών ή οµολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Ειδικό Ψήφισµα 6: Όπως ο Κανονισµός 137 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 137: «137. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώµατα πάνω σε µια µετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός µέλους µπορεί να δίνεται από την Εταιρεία µε οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισµό 135 απευθυνόµενη προς αυτούς ονοµαστικά, ή µε την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος µέλους ή ως επιτρόπων του µέλους που πτώχευσε ή µε παρόµοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθµό τηλεοµοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (µέχρις ότου γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση µε τον τρόπο που θα µπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συµβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Τακτικό Ψήφισµα 1: «Όπως το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από , διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, µε τη δηµιουργία νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.» Ειδικό Ψήφισµα 7: «Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) της Εταιρείας έως του ποσού των 660 εκατοµµυρίων ευρώ µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ευρώ ανά µετοχή και µε όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να µην προσφερθούν κατά πρώτον στους µετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσµατος, σε περίπτωση µετατροπής των ως άνω αξιογράφων σε µετοχές της Εταιρείας.»

4 Επεξηγήσεις: 1. Με το Ειδικό Ψήφισµα 1, προτείνεται η προσθήκη πρόνοιας στον Κανονισµό 2 (Ερµηνεία) του Καταστατικού προκειµένου να διευκρινισθεί ότι η αναφορά στον όρο «µέρισµα» περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέρισµα και ενδιάµεσο µέρισµα ή προµέρισµα, εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό. 2. Με τα πιο πάνω Ειδικά Ψηφίσµατα 2 και 3, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάµενων κανονισµών 124 και 132 του Καταστατικού ως ανωτέρω, ώστε να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να αποφασίζει την καταβολή ενδιάµεσων µερισµάτων εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή ενεργητικού και ειδικότερα µε τη διανοµή µετοχών ή άλλων τίτλων κάθε µορφής. 3. Με τα πιο πάνω Ειδικά Ψηφίσµατα 4, 5 και 6 προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάµενων κανονισµων 131, 135 και 137 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. 4. Με το ως άνω Τακτικό Ψήφισµα 1, µε το οποίο προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ , καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ιδίως: α) για την αποφασισθησόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε σκοπό την άντληση έως 488,6 εκατοµµυρίων µε έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Εταιρείας ηµερ και , β) για να υπάρχει δυνατότητα µετατροπής των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του 2011, γ) για τη διανοµή στους µετόχους ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 Ευρώ ανά µετοχή µε τη µορφή µετοχών έκδοσης της Εταιρείας µε τιµή έκδοσης 1,4472 Ευρώ, η οποία θα αποφασισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού και ταυτόχρονα µε την έγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, δ) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισµού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2009 και 2010, ε) σε περίπτωση άσκησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) και των ψηφισµάτων που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17 ης Απριλίου, 2007 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23 ης εκεµβρίου 2009, στ) για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο αντάλλαγµα για κοινές ονοµαστικές µετοχές της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κοινού Σχεδίου ιασυνοριακής Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών στις 23 εκεµβρίου, 2009, και τις αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών. 5. Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισµα 7 προτείνεται η έγκριση της έκδοσης µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securites) µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των µετόχων της Εταιρείας συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1.80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του Σκοπός της έκδοσης των µετατρέψιµων αξιογράφων είναι η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δοµής του Οµίλου µε στόχο την ενδυνάµωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρµογή στους επερχόµενους κανονισµούς αυξηµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραµµατέας Λευκωσία, 12 Νοεµβρίου, 2010 Σηµειώσεις: Όσον αφορά την ηµεροµηνία καταγραφής, τα δικαιώµατα µελών, το δικαίωµα διορισµού αντιπροσώπου και τα διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαµβάνονται στην Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµερ

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 Κατόπιν αιτήµατος των µετόχων «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «LANITIS E.C. HOLDINGS LTD», Βασιλείου Θεοχαράκη, «TALANTON INVESTMENT INC», «ΤΕΟ ΟΜΗ ΑΚΤΕ» και «ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» που κατέχουν ποσοστό 16,316%, ήτοι που εκπροσωπούν ποσοστό ανώτερο του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί ποσοστό ανώτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µελών τα οποία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η «Εταιρεία»), που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου, 2010 και ώρα 16:00, στο Marfin Laiki Sporting Club (Οδός ηµήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, στην ηµερήσια διάταξη αυτής τοποθετήθηκαν/προστέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 127Β παρ. 1β του περί Εταιρειών Νόµου, τα ακόλουθα προτεινόµενα ψηφίσµατα: ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ «Όπως το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από , διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, µε τη δηµιουργία νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.» ΕΙ ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ «Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) της Εταιρείας έως του ποσού των 660 εκατοµµυρίων ευρώ µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ευρώ ανά µετοχή και µε όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να µην προσφερθούν κατά πρώτον στους µετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσµατος, σε περίπτωση µετατροπής των ως άνω αξιογράφων σε µετοχές της Εταιρείας.» Έπεξηγήσεις: 1. Με το ως άνω Τακτικό Ψήφισµα µε το οποίο προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ , καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ιδίως: α) για την αποφασισθησόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε σκοπό την άντληση έως 488,6 εκατοµµυρίων µε έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Εταιρείας ηµερ και , β) για να υπάρχει δυνατότητα µετατροπής των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660

6 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του 2011, γ) για τη διανοµή στους µετόχους ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 Ευρώ ανά µετοχή µε τη µορφή µετοχών έκδοσης της Εταιρείας µε τιµή έκδοσης 1,4472 Ευρώ, η οποία θα αποφασισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού και ταυτόχρονα µε την έγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, δ) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισµού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2009 και 2010, ε) σε περίπτωση άσκησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) και των ψηφισµάτων που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17 ης Απριλίου, 2007 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23 ης εκεµβρίου 2009, στ) για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο αντάλλαγµα για κοινές ονοµαστικές µετοχές της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κοινού Σχεδίου ιασυνοριακής Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών στις 23 εκεµβρίου, 2009, και τις αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών. 2. Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισµα προτείνεται η έγκριση της έκδοσης µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securites) µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των µετόχων της Εταιρείας συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1.80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του Σκοπός της έκδοσης των µετατρέψιµων αξιογράφων είναι η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δοµής του Οµίλου µε στόχο την ενδυνάµωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρµογή στους επερχόµενους κανονισµούς αυξηµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Για την Εταιρεία Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραµµατέας Λευκωσία, 12 Νοεµβρίου, 2010

7 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι συµπεριέλαβε στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010 τα παρακάτω προτεινόµενα δύο ψηφίσµατα, κατόπιν αιτήµατος των µετόχων Marfin Investment Group AE, Lanitis E.C. Holdings Ltd, Βασίλειου Θεοχαράκη, Talanton Investment Inc, Τεοδοµή ΑΚΤΕ και Νικ. Ι. Θεοχαράκη ΑΕ, που κατέχουν συνολικά ποσοστό 16,316% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και των δικαιωµάτων ψήφου: 1. Τακτικό ψήφισµα για την αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου της Τράπεζας από σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµιά µε τη δηµιουργία µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία. Με την πιο πάνω αύξηση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε την έκδοση µίας νέας µετοχής για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή καθώς επίσης και για την µετατροπή των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου ύψους 660 εκ. που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης µε την πιο πάνω αύξηση καθίσταται δυνατή και η διανοµή ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 ανά µετοχή µε την µορφή µετοχών. 2. Ειδικό ψήφισµα για να εξουσιοδοτηθεί το ιοικητικό Συµβούλιο να προχωρήσει µε την έκδοση µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου της Τράπεζας µέχρι του ποσού των 660εκ µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι υπόλοιποι όροι θα καθοριστούν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η υιοθέτηση των πιο πάνω ψηφισµάτων είναι αναγκαία για την υλοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 11 Νοεµβρίου 2010, οι οποίες ανακοινώθηκαν αυθηµερόν.

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε, Λεμεσός, 28 Ιουλίου 2011. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ. 25427, 1309 Λευκωσία. Κύριε, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της ΚΕΟ plc. Με εκτίμηση, KEO plc Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 31 Μαΐου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επισυνάπτεται η

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Εσωκλείουμε για δημοσίευση το Ετήσιο Δελτίο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, το οποίο περιέχει ανακοινώσεις / πληροφορίες που κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σηµειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 29.3.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγµατοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία ιοίκησης του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι : Ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι Έκδοσης τροποποιούνται ως ακολούθως, με ισχύ από 01 Ιουνίου Όρος 5.3.5(α) Επιλογή Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων κατά την κρίση της Τράπεζας

Οι Όροι Έκδοσης τροποποιούνται ως ακολούθως, με ισχύ από 01 Ιουνίου Όρος 5.3.5(α) Επιλογή Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων κατά την κρίση της Τράπεζας Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ειδοποίηση της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα»), προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας (στο εξής καλούμενα τα «ΜΑΕΚ»),

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Εσωκλείουμε για δημοσίευση το Ετήσιο Δελτίο της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, το οποίο περιέχει ανακοινώσεις / πληροφορίες που κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT 0091/00019836/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd 0066/00019926/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ SEA STAR CAPITAL PLC Πινδάρου 27 & Βικέλλα Alpha Business Centre Block B 1 ος Όροφος Λευκωσία 1060 Κύπρος Τηλ: (+357) 22 766006 Φαξ: (+357) 22 754343 Λευκωσία, 19 Μαΐου, 2009. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19.5.2008

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) της Παρασκευής 10 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33(Ι) του 2007 77(Ι) του 2007 160(Ι) του 2007 (Ι) του 2008. Τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00019817/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005) ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατά τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και το Καταστατικό (ως ισχύουν), προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. C.C.C. Secretarial Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. C.C.C. Secretarial Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με βάση τον Περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 Αρ. 114(Ι)2005 και την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε01/2006, υποβάλλεται το Ετήσιο ελτίο της K+G Complex Public

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αυγούστου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής Γραμματεία 29/09/2010 Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Με τηλεομοιότυπο 22-570308 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία Mε τηλεομοιότυπο 22-754671 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. 22-12-17 Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Την έμπρακτη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους προς την Attica Bank εξέφρασαν

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2009 Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 224301000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 22.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα