Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY Ω /ΣΟΥ Ρόδος, 2/0/205 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 775 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ανάδειξης µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου, προϋπολογισµού 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το έτος 205. Άρθρο ο Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30/0/205 ηµέρα Παρασκευή στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η.00 πρωινή της ηµέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος (δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόµενος) θα επαναληφθεί την 06//205, ηµέρα Παρασκευή, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής µε τους ίδιους όρους. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/0 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-0 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Το Ν. 2362/95 περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

2 4) Το Ν.386/0 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το Ν.4024/, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 6) Τις διατάξεις του Π 8/07 (ΦΕΚ 50/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 7) Τις διατάξεις του Π.. 30/200 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ( Άρθρο 2, παρ. 3δ). 8) Την µε αριθµ. Πρωτ. 3530/739/ Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9) Τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου-Κω- Καλύµνου-Καρπάθου σε γραφική ύλη-φωτοτυπικό χαρτί Α4-Α3 και µελάνια έτσι όπως αναγράφονται στους επισυναπτόµενους Πίνακες Α,Β,Γ, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 0) Την 403/205 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό 2 ο /3-08-5) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. ) Την υπ αριθ. 540/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχει δε ως αντικείµενο την ανάδειξη µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης - και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου έως Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές-σφραγισµένες. Ο προϋπολογισµός ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως κάτωθι : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ : ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ : 6.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ : 4.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ :.000,00 2

3 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της προσφοράς ως η πλέον συµφέρουσα, θα είναι η προσφορά χαµηλότερης τιµής ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 2 ο ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Τα υποψήφια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο στα νησιά Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου προκειµένου να γίνεται τµηµατικά η αποστολή των ειδών προς τις Περιφερειακές ενότητες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και να το δηλώνουν εγγράφως. 2. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.599/86, του Νοµίµου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή ΝΠ, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και γενικά η επιχείρησή τους σε υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ηµόσιο τοµέα και β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Εφόσον ο προµηθευτής συµµετέχει στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο, υποβάλλει µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η νοµική µορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στο διαγωνισµό. 3

4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα να φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν αναγράφονται ευκρινώς : ) H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 3) Ο αριθµός της διακήρυξης 4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5) Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία του αποστολέα. Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (σχετική υπεύθυνη δήλωση). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς ή η υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αρθρο 3 ο. Με την οικονοµική προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει ν αναγράφεται η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ, το σύνολο κάθε είδους (πχ. 2 µελάνια Χ 0 = 20 ) όπως και το ολικό σύνολο όλων των ειδών για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισµού. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες διορθώσεις, βάση του άρθρου 2 παρ 4 του Π..8/ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο κατασκευαστή εσωτερικού ή εξωτερικού και έχουν εφόσον υπάρχει, πιστοποίηση CE ή ISO. 4. εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών µέχρι της λήξεως της συναφθεισοµένης σύµβασης. 5. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π..370/95). 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4

5 Αρθρο 4 ο Μειοδότης αναδεικνύεται όποιος προσφέρει α) την συµφερότερη τιµή ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, και β) και η προσφορά να συµφωνεί µε τις ποιοτικές προδιαγραφές. Όλα τα είδη που θα επιλεγούν πρέπει να είναι καινούργια και κλειστά µέσα στη συσκευασία τους. Είδη που δεν πληρούν τα ανωτέρω θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν έως 3/2/205 από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Οι αναφερόµενες ποσότητες στα προσφερόµενα είδη δεν είναι δεσµευτικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου-Κω-Καλύµνου- Καρπάθου, µπορούν να αυξοµειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωρίς αύξηση του συµβατικού ποσού της κάθε προµήθειας στο σύνολό της ανά κατηγορία. Άρθρο 5 ο Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη των προµηθευτών, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια του έτους 205. Η ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία θα οριστεί από την ιεύθυνση ή το Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου (άρθρο 27 του Π.. 8/07). Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της παραγγελίας σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί. Σε περίπτωση τµηµατικής σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωµή για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ µετά την παραλαβή της. Στην προσκόµιση τιµολογίου θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δελτία παραλαβής των υλικών. Αρθρο 6 ο Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συµβατικής ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς. 5

6 Η δαπάνη βαρύνει τον Π/Υ της Ν.Α. ωδ/σου Οικον. Ετους 205 και συγκεκριµένα τον φορέα 072 ΚΑΕ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου). Ρόδος, Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙ ΗΣ 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ Canon 3 black 2 Canon 5 PG Black 2 3 Canon 50 black 4 Canon 5 color 5 Canon 52 Black 6 Canon 53 color 7 Canon 76 black 8 Canon CLI-8y 9 Canon CLI-8c 0 Canon CLI-8m Canon 8 inkjet όλα τα χρωµατα 2 Canon 40 3 Canon 4colour 4 Canon 50 inkjet 5 HP 22 inkjet 6 HP 27 7 HP HP HP HP HP HP 35xl 23 HP 56 black inkjet 2 24 HP 57 color 25 HP 88 xl black 2 26 HP 88 xl color 2 27 HP 90 black 2 28 HP 90 color 2 29 HP 920 xl black 2 30 HP 920 xl color 2 3 PG-50 ink black 32 HP 2A toner 33 HP 5A 34 HP 35A ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΧΩΡ ΙΣ ΦΠΑ 7

8 35 HP 45 Α 36 HP 5X 37 HP 53A 38 HP 78A toner 39 HP 85A toner 40 SAMSUNG SF 330 inkjet 4 SAMSUNG M40 42 SAMSUNG SCX-426D3 43 SAMSUNG ML-2950 ndr 44 SAMSUNG SF-560R 45 ML-2250D5 46 ML-052L 47 LEXMARK E LEXMARK E LEXMARK X264DN 50 LEXMARK E250 5 ΧΕRΟΧ ΡΕ ΧΕRΟΧ C28 53 ΧΕRΟΧ ΡΕ EPSON C00 BLACK 52 EPSON C00 COLOR 56 EPSON S EPSON EPL 5800L 58 KONICA TN 2 59 KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA 20 6 KONICA MT TONER 303B 62 CANON FX-3 63 CANON MX CANON MX KYOCERA TK PANASONIC KX-FL5 67 PANASONIC KX-FL6 68 RICOH 230D 69 OKI 530 DN (Kωδικός : Κ ) 70 OKI 530 DN (Kωδικός : C ) 7 OKI 530 DN (Kωδικός : M ) 72 OKI 530 DN (Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : M ) OKI C 5950(Kωδικός : C ) 76 OKI B43DN 8

9 77 KONICA MINOLTA PAGE PRO 350W 78 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP PANASONIC KX-FL5 83X ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 22XI 8 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XI PANASONIC KXFP4GR 84 TONER LASER XEROX 3250 HIGH CARACITY 85 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER CANON CEXV5 87 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 350XL 88 RICOH SP TONER LAZER LEXMARK E20 90 TONER LAZER XEROX C8 9 SAMSUNG 0 TONER LAZER LEXMARK C MYC TONER LAZER LEXMARK C BK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL BK 94 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL 95 COL ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP TONER LAZER CANON IR TONER LAZER HP 38A 99 TONER LAZER KONICA PAGEPRO TONER LAZER PAGE PRO XEROX C28 DRUM 02 HP 5 03 EPSON M TONER LAZER OKI C5850/5950 COL TONER LAZER OKI DRUM C5850/5890 9

10 06 TONER LAZER SAMSUNG MLT 0S 07 TONER LAZER LEXMARK X TONER RICOH TYPE 2220D 09 TONER RICOH SP000 0 TONER LAZER LEXMARK MS30 HIGH CAPAC ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 26 2 ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 7 3 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250 4 PANASONIC KX-FAT4 5 PANASONIC KX-FAT4X 6 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 72 7 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER SAMSUNG 03LHIGH CAPAC/ML-2950NDR TONER LAZER XEROX WC PRO 65 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 343 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 933XL (yellow,cyan,magenta) ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 932XL (black) ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG 0S EPSON EPL-6200 ME TYMΠΑΝΟ EPSON EPL-6200 TONER SO MEΛΑΝΙ SHARP MIX-232D OKI MB ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT SP40 PLUS KONICA TN 303 0

11 32 KYOCERA MITA ΜΕΛΑΝΙ 72 PLOTTER HP (Mat Black,Cyan,Magenta,Yellow,Photo Black,Gray) TONER PANASONIC KX-FA83X TOSHIBA ESTUDIO 67-TONER T-640E XEROX WORKCENTER 335- TONER LASER HP 36A ΜΕΛΑΝΙ HP 505A ΜΕΛΑΝΙ HP 49A ΜΕΛΑΝΙ PANASONIC KXFL42 KONICA MINOLTA-TONER TN 72 XEROX 265 SAMSUNG ΜΕΛΑΝΙ MLT- D6L/ELS SAMSUNG ΜΕΛΑΝΙ MLT- D4L/ELS ΜΕΛΑΝΙ HP 83A ΜΕΛΑΝΙ 950XL black ΜΕΛΑΝΙ 95XL έγχρωµο όλη η σειρά ΜΕΛΑΝΙ KONIKA MINOLTA 458 ΜΕΛΑΝΙ KONIKA MINOLTA TN322 ΜΕΛΑΝΙ KYOCERA TK580 black P602cdn ΜΕΛΑΝΙ CANON 5 inkjet RICOH MP250SP BLACK TONER LEXMARK µαύρο CS30dn LEXMARK έγχρωµο CS30dn ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

12 ΦΠΑ 23% : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ : ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ α/α Περιγραφή είδους Μον. Μέτρ. Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 δεσµίδ α 2 Αποσσυραπτικό τανάλια µεταλλικό µήκους τουλάχιστον 2 εκατοστών ενδεικτική ποσότητα 300 τεµ 0 Τιµή (άνευ ΦΠΑ) Συνολική αξία (άνευ ΦΠΑ) 3 Αρχειοθήκες µε λάστιχο 25χ35χ2 χάρτινες τεµ 20 4 Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά τύπου καβαλάρη 75χ75mm τεµ 20 5 Βάση κύβου πλαστική τεµ 5 6 Βάση σελοτέιπ (8χ33 πλάτος σελοτέιπ) 7 Βάση ταινίας δεµάτων µε χέρι για 5 mm 8 Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης εγγράφων 24χ34 τεµ 5 τεµ 2 τεµ 5 9 Γόµες λευκές και λευκές-µπλε τεµ 25 0 δακτυλοβρεκτήρες τεµ 5 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 00 τεµ 2 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 00 τεµ πακ 5 πακ 0 2

13 3 ιαφάνειες εξώφυλλο πλαστικοποίησης 00 τεµ πακ 5 4 ιαχωριστικά πλαστικά 5 θεµάτων τεµ 40 5 ιαχωριστικά πλαστικά 0 θεµάτων τεµ 20 6 ιαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο 7 ιορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m 8 ιορθωτικό υγρό σετ µε ανταλλακτικό τεµ 0 τεµ 50 τεµ 20 9 Ζελατίνες µε οπές Α4 00 τεµ πακ Ζελατίνες µε οπές Α3 00 τεµ πακ 2 2 Ηµερολόγια αντζέντα ηµερήσιο δεµένο 7χ25 τεµ 5 22 Ηµερολόγια γραφείου γυριστά τεµ 5 23 Ηµερολόγιο αντζέντα ηµερήσιο σπιράλ τεµ 4 24 Ηµερολόγιο πλάνο εβδοµαδιαίο-µηνιαίο τεµ 4 25 Θήκη χάρτινη για cds-dvds 26 DVDs κύλινδρος σε 50άδα 27 CDs κύλινδρος σε 50άδα τεµ 50 τεµ. 6 τεµ USB 8GB τεµ Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό κουτί Κουτί πλαστικό 3 30 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ 50 3 Κλασέρ 4/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ. 30 3

14 32 Ντοσιέ µε λάστιχο µεγέθους Α4 διάφορα χρώµατα τεµ Ντοσιέ Α4 µε έλασµα και δύο τρύπες τεµ Κόλλα stic 20 gr τεµ Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραµµ τεµ 5 36 Κόλλες αναφοράς καντριγιέ πακ 5 37 Κοπίδι µήκους 6 εκατ και πλάτους 3 εκατ. τεµ Λαστιχάκια 500 γραµµ πάχους cm µε µάκρος 7cm τεµ 0 39 Μαρκαδόροι υπογράµµισης µε πλατιά µύτη διάφορα χρώµατα τεµ Μαρκαδόροι χονδροί µε ίσια/πλακέ µύτη,5-3 mm τεµ 30 4 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο τεµ Μελάνι ταµπόν µπλε- µαύρο-κόκκινο τεµ Μολύβια χωρίς γόµα καλής ποιότητας τεµ 0 44 Μολύβια µηχανικά 0,5-0,7 τεµ 0 45 Μολυβοθήκες µεταλλικές 46 Μπλοκ ριγέ σεµιναρίων 50 φύλων 47 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Α4 (00φύλλων) τεµ 8 τεµ 60 τεµ Βιβλίο πρακτικού (200φύλλων) κωδ. 504 Α τεµ. 0 4

15 49 Βιβλίο ιεκπεραίωσης Α4 (φύλλων 00) τεµ Βιβλίο ιεκπεραίωσης 7χ 24,5 (00φύλλων) τεµ. 5 5 Βιβλίο ιακίνησης εγγράφων 34,5χ24 ( 200 φύλλων) µε οριζόντιες ρίγες τεµ Τετράδια 00 φύλλων µε σκληρό εξώφυλλο τεµ Σκληρή επιφάνεια µε κλιπ για κράτηµα χαρτιών Α4 τεµ Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5-0,7 κουτί Ντοσιέ µε ζελατίνες πλαστικό 40 φύλλων τεµ 0 56 Ξυλοµπογιές χονδρές 2άδα πακ 5 57 Ξύστρες µολυβιών µεταλλικές τεµ Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 των 00 τεµ τεµ 5 59 Περφορατέρ διαστάσεων x9 cm 8 φύλλων τουλάχιστον τεµ 0 60 Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων τουλάχιστον και 6,5 mm τεµ 2 6 Πινέζες 00 τεµ κουτί 5 62 Πλαστικοποιητής µεγέθους Α4 τεµ 63 Σελιδοδείκτες καβαλάρηδες πλαστικό 5 τεµ 64 Σελοτέιπ απλό 2χ33 mm πακ 30 τεµ 50 5

16 65 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 8χ33 mm τεµ Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα µεγέθη 00 τεµ πακ 5 67 Σπάγγος δεµάτων τεµ Στυλό διαρκείας κρυστάλ µπλε-µαύροκόκκινο (,0) ισοδύναµο µε BIC τεµ Στυλό µαρκαδόρος 0,5-0,7-,0 µπλε- µαύρο-κόκκινο ισοδύναµο µε PILOT τεµ Συνδετήρες νο5 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ 50 7 Συνδετήρες νο7 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ Σύρµατα συρραφής νο τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο26 24/6 000 τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο23/7s 000 τεµ κουτ Συpραπτικό γίγας για 5 σελ. τουλάχ. τεµ 5 76 Συρραπτικό µεγάλο, µήκους 8 εκατ., 56mm γλώσσα και 2 mm σύρµα ανταλλ. τεµ Συραπτικό µεσαίο, µήκους 5 εκατ. για 5 σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. σύρµα τεµ 5 6

17 78 Σφραγίδα αρίθµησης µηχανική και µεταλλική τεµ 5 79 Σφραγίδα ξύλινη 3 γραµµών τεµ 5 80 Σφραγίδα µηχανική 492 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 0 8 Σφραγίδα µηχανική 493 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 5 82 Σφραγίδα µηχανική ηµεροµηνιών πλαστική τεµ 5 83 Ταινίες αριθµοµηχανής ρολό χάρτινες τεµ Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες διαφανείς 5 εκατ. τεµ 5 85 Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 εκατ. τεµ Μπαταρίες ΑΑ - αλκαλικές 87 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές 88 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο492 τεµ 20 τεµ 20 τεµ 0 89 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο493 τεµ 0 90 Ταµπόν για σφραγίδες νο3 9 Ταµπόν για σφραγίδες νο4 92 Ταµπόν για σφραγίδες γίγας 93 Φάκελα αλληλογραφίας 2χ8 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ 0 τεµ 0 τεµ 0 τεµ 500 7

18 94 Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 6,5χ23 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελος µε αυτιά χάρτινος 03 Φάκελος µε έλασµα χάρτινος 04 Φάκελος µε έλασµα και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο τεµ 00 τεµ 00 τεµ Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α4 Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α3 06 Φάκελος µε λάστιχο χάρτινος 07 Χάρακες 30 cm µήκους πλαστικοί τεµ 300 τεµ 200 τεµ 00 τεµ Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός συσκευασµένος σε ζελατίνη τεµ Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 75χ75 mm κίτρινος τεµ 50 0 Χαρτάκια αυτοκόλλητα z-notes 75χ75 mm τεµ. 70 8

19 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη τεµ 20 2 Ψαλίδι γραφείου µήκους 20cm 3 ΡΟΛΟ PLOTTER 0,9 80 gr 4 ΡΟΛΟ PLOTTER 0,6 80 gr τεµ 20 τεµ τεµ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 9

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) α/α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/FAX/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 000 SERIES (3 MHXANHMATA) ΜΕΛΑΝΙ/ΤΟΝΕΡ 5A TONER HP ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 45 BLACK HP 3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 78 COLOUR HP 4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX 320 No 52 BLACK CANNON No 53 COLOUR CANNON 6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC530A BLACK TONER HP 7. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC53A COLOUR ΜΠΛΕ HP 8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC532A COLOUR ΚΙΤΡΙΝΟ HP 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC533A COLOUR ΚΟΚΚΙΝΟ HP 0. FAX LEXMARK F4270 No 70 BLACK LEXMARK. FAX LEXMARK F4270 No 20 COLOUR LEXMARK 2. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 200MF TONER OLIVETTI 3. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 2000 TONER OLIVETTI 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT SP 40 PLUS BLACK RIBBON MI PRK EKTYΠΩΤΗΣ HP LASERJET 020(6 MHX/TA) 2A TONER HP 6. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P505 36A TONER HP 7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P005/P006 35A TONER HP 8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET M22NF MFP 85A TONER HP 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375(3 MHX/TA) 20. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375 (3 MHX/TA)+ MX395(4 MHX/TA) No 540 BLACK XL No 54 COLOUR XL 2. EKTYΠΩΤΗΣ LEXMARK E250D E250AE BLACK TONER LEXMARK 22. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8765EE BLACK HP 23. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8766E TRI-COLOUR HP 24. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (RΙΒΒΟΝ) 25. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP CYAN 3R0079 TONER XEROX 26. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP MAGENTA 3R00720 TONER XEROX 20

21 27. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP YELLOW 3R0072 TONER XEROX 28. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP BLACK 3R00722 TONER XEROX 29. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET INK HP 650 BLACK ADVANTAGE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET INK HP 650 COLOUR ADVANTAGE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML 260 MLT-D05 TONER SAMSUNG 32. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 37 COLOUR LEXMARK 33. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 37 BLACK LEXMARK 34. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ XEROX WORKCENTER 006R0046 XEROX 5638 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜ.) 35. CANON LASERBASE MF30 CANON EP-27 ΜΑΥΡΟ 36. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE 37. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE No 56 BLACK HP No 57 COLOUR HP 38. FAX RICOH SP 000 E TONER RICOH SP000E 39. Cd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 40. Cd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 4. Dvd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 42. Dvd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2

22 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PRIMULA 2( /6-8) ANA TEMAXIO 0 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε BIC CRISTAL(2ΜΑΥΡΟΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΙ-0ΜΠΛΕ) ANA ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch διαφανές ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 4 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 4 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 5 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 5 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 6 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 6 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ισοδύναµο µε 7 HORSE ANA TEMAXIO 0 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PARVA (64 8 ΓΑΖΑΚΙΑ) ANA TEMAXIO 5 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 26(24/6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 9 ΠΡΑΣΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 000 Ν0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ισοδύναµο µε EDDING 300, 20ΜΑΥΡΟΙ -20ΜΠΛΕ-0ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, ΜΕΓΕΘΟΣ 50MMx40MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, 4 ΜΕΓΕΘΟΣ 75MMx75MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5 ΚΑΡΦΙΤΣΑΚΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 6 ΚΟΛΛΑ STIC ισοδύναµο µε UHU ANA TEMAXIO 30 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΙΝΕΛΑΚΙ) ANA TEMAXIO 30 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΣΤΥΛΩ) ANA TEMAXIO 30 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ισοδύναµο µε 9 PRITT) ANA TEMAXIO ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ, ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ 5 ΜΟΛΥΒΙ ισοδύναµο µε FABER-CASTEL M ANA TEMAXIO 60 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε FABER CASTEL M ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ANA TEMAXIO 5 24 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 23CMX6CM ANA TEMAXIO 2000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 32CMX23CM ANA TEMAXIO 2000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 27 40CMX30CM ANA TEMAXIO ΨΑΛΙ Ι ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0 29 ΧΑΡΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΚΥΒΟΣ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΤ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 32 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΙΑΦΑΝΕΙΑ( ΙΦΥΛΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 000 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 22

23 35 ΓΟΜΑ ισοδύναµο µε ROTRING ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΙΚΡΟΙ Α4 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΕΓ. Α3 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε PILOT V7 HI- TECPOINT 0.7(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ-0 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε UNIBALL ΕΥΕ MICRO Ο.5(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ- 0ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 23CMX6CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 32CMX23CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 42 ΑΕΡΟΦΙΛΕ 40CMX30CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ(ΞΥΛΙΝΗ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 45 ΑΝΤΖΕΝΤΑ(ΜΕΓΑΛΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 46 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΣΑΙΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 48 ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΓΑΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23CMXCM ΜΕ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0000 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ισοδύναµο µε STAPLER-27 23/6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 53 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90 cm ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ 54 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch άσπρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ APLI Χ37MM ΠΑΚΟ ΤΩΝ 00 ΦΥΛΛΩΝ 5 56 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ισοδύναµο µε 57 STEF-LABEL No 32 04Χ46 ΠΑΚΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ 5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε RO-MA 58 TOP ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 59 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO 00 TONΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΥΣ 60 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε PILOT 0.7 ΠΟΥ 6 ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ KOYΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 8CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 4CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 64 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 65 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α3 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/A ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΑΝΙ HP LASERJET ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK CS 30DN 4. ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ 45 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ/FAX 5. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET COLOR ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360DN 7. ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ PROTER CANON IPF ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET M005 MFP 0. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LΕΧΜΑΡΚ Χ5470. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET 25C 4. ΜΕΛΑΝΙ SHARP AR 5320 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 5. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩTH ΗP LASER JET P3005DN 6. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕPSON ΕPL ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF760P ΕΚΤΥΠΩΤΗ/FAX TONER :MLT-D0S 8. MEΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ MDP 30FB (ΚΟΥΤΙ 6 COMPUPRINT PRK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 9. ΜΕΛΑΝΙ SHARP MX M232D ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ TONER:MX -235 GT 20. ΜΕΛΑΝΙ OKI MB ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ HP4500 NO ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP4500 NO ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ LEXMARK Z2420 NO ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ LEXMARK Z2420 NO ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩTH HP02 LASER 26 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ COPIER CEX-VI8 IR 024 DADF CANON ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 24

25 ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ANA TEMAXIO 2 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 2 4 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 3 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ ANA TEMAXIO 0 6 ΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 8 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 3 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 6 9 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 20 0 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ ANA TEMAXIO 0 ΚΛΑΣΕΡ Α ANA TEMAXIO 20 2 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ANA TEMAXIO 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANA TEMAXIO 70 4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ANA ΕΣΜΙ Α 65 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO 20 6 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ANA TEMAXIO 4 8 ΜΟΛΥΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ANA TEMAXIO 26 9 ΣΤΥΛΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ PILOT G-2 ANA TEMAXIO 5 20 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ANA ΚΟΥΤΙ 3 2 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΟΥΤΙ ANA ΚΟΥΤΙ 2 22 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO ΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 2 24 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ L ANA TEMAXIO ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ PEN ANA TEMAXIO 3 26 ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ANA TEMAXIO 27 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 28 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) 29 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α4 ANA TEMAXIO ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α3 ANA TEMAXIO ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 6 34 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO 5 35 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΣ Μ ΑΥΤΙΑ ANA TEMAXIO ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ANA TEMAXIO 0 38 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ANA ΚΟΥΤΙ 8 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 25

26 40 ΣΙΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕ ΙΟΥ ANA TEMAXIO 2 4 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ANA TEMAXIO 42 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 5 43 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α 45 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.60 ANA TEMAXIO 46 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.420 ANA TEMAXIO 47 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 48 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ANA TEMAXIO 0 49 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ANA TEMAXIO 3 50 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ANA TEMAXIO 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΟ 5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 25 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 6,5Χ23 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 53 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 23Χ33 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 54 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ- 55 ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ BIC ANA TEMAXIO 22 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΕ ΙΣΙΑ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ 56,5-3ΜΜ ANA TEMAXIO 2 57 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Νο 26 24/6 ANA ΚΟΥΤΙ 0 58 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 500 gr ΑΝΟΙΓΜΑ ANA ΚΙΛΟ 59 ΚΟΛΛΕΣ STICK 20 gr ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 0 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 6 ΓΟΜΕΣ ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 3 62 ΚΥΒΟΙ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 63 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 64 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 65 ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =============================================================== ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) 26

27 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ toner ΕΝ ΕΙΚΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ KYOCERA FS-6525MFP HP 020, HP 020 KYOCERA BLACK ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ(ΝΕΟ) TK-475 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LAZER JET Q262A I-SENSYS FAX-L00 CANON FAX 795A KOΝICA MINOLTA Pagepro 390MF ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 458 HP C380 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 343 (ΕΓΧΡΩΜΟ) 338 (MAYΡO) PANASONIC KX-FM330 FAX(έχει δυο µέσα) KX-FM330 GESTETNER SP200SF ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SP 200SF LEXMARK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ E260AE HP DESIGHJET 800 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP µαύρο - τύπος 0 HP µπλε τύπος 82 HP κόκκινο τύπος 82 HP κίτρινο τύπος 82 Canon 728 Starter ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 728 Canon 703 LBP 2900 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 703 Canon fax 8820 H244 FAX BF-3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΙ Χ23 50 ΦΑΚΕΛΟΙ 8Χ24 50 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 00 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 00 ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΠΑΚΕΤΟ) 5 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (ΠΑΚΕΤΟ) 5 METAΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 26(24/6) (ΠΑΚΕΤΟ) 5 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 27

28 METAΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ) 0 ΣΤΥΛΟΙ ΜΠΛΕ 40 ΣΤΥΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 0 ΣΤΥΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 0 ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 00 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 50 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΝΩ ΕΤΟΙ 25Χ35(ΜΠΛΕ) 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ 25Χ35 40 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 0 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ. ΜΑΥΡ. ΙΑΡΚ.Νο 0,3χιλ. 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ. ΜΠΛΕ ΙΑΡΚ. Νο 0,3χιλ. 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ.ΚΟΚΚ. ΙΑΡΚ.Νο 0,3 χιλ. 5 ΚΟΛΛΑ STICΚ ΜΙΚΡΗ 2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ(ΠΑΚΕΤΑ) ΜΠΛΟΚ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Α3 ΜΠΛΟΚ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Α4 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5 ΜΜ 3 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7 ΜΜ 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 8Χ34Χ28 0 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΚΕΤΟ CDR (COMPACT DISK RECORDABLE) ΤΩΝ 25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ε Ι Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΕΛΕΓXΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πρακτικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής, στα µηχανήµατα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα φωτοαντιγραφικού χαρτιού για παραλαβή..2 ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο να προβεί σε χηµικό έλεγχο του φωτοαντιγραφικού χαρτιού που θα διενεργηθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) που αποτελεί µονάδα του Ο.Π.Ε. Α.Ε. και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά µε τους όρους της Προδιαγραφής. Εκτός από τον έλεγχο για τη συµφωνία των δειγµάτων µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης το δείγµα του φωτοαντιγραφικού χαρτιού θα υποβληθεί και σε πρακτική δοκιµασία. 29

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Συµπληρώνεται από τον Προµηθευτή) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ ΟΥΣ ΤΥΠΟΣ Εργοστάσιο Κατασκευής Χώρα Εγκατάστασης Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το χαρτί για προµήθεια να είναι κατάλληλο για την απ'ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του 2 Να µην επηρρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες 3 Να παραδίδεται σε ορθογωνισµένα φύλλα διαστάσεων 2,0x29,7cm(A4) και 29,7x42,0cm(A3). ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύνθεση πολτού: 00% χηµικός, µε ανοχή -5 2 Περιεκτικότητα σε τέφρα: 5% µέγιστο 3 Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7± 0,9% 4 Μάζα: 80g/m2 ± 4% 5 Πάχος: 00 ± 0µm 6 Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% 7 Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 5% ΙΑΦΟΡΑ Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 2 Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο χαρτί) για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτια. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 30

31 2 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 ) 3 Ο αριθµός τους 4 Η µάζα (g/m 2 ) 5 Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο µηχάνηµα Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και τα ακόλουθα: Το είδος του χαρτιού 2 Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ: Οι ποσότητες των ζητουµένων ειδών είναι ενδεικτικές. Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν ότι οι τύποι των µελανιών καθώς και τα προσφερόµενα είναι γνήσια εργοστασιακά µελάνια, είναι καινούργια και αµεταχείριστα, να λήγουν τουλάχιστον ένα () χρόνο µετά την ηµεροµηνία παράδοσής τους και επίσης να δηλώνουν τη συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η µάρκα που αναγράφεται στο µελάνι να είναι ίδια µε την µάρκα του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζεται (original µελάνι). Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωµατικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται. 3

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr A.Π.:779

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr A.Π.:779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών Α Α: 464694Η- ΧΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 00 Πληροφορίες: ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 11-11-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 13544 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 14/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1566 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αρίθµ. Πρωτ. 4562/11.05.2015 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α Α : ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858550 2015-06-19

15PROC002858550 2015-06-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2752 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10303/714969 ΧΑΙ ΑΡΙ 13/08/2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα