Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY Ω /ΣΟΥ Ρόδος, 2/0/205 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 775 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ανάδειξης µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου, προϋπολογισµού 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το έτος 205. Άρθρο ο Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30/0/205 ηµέρα Παρασκευή στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η.00 πρωινή της ηµέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος (δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόµενος) θα επαναληφθεί την 06//205, ηµέρα Παρασκευή, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής µε τους ίδιους όρους. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/0 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-0 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Το Ν. 2362/95 περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

2 4) Το Ν.386/0 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 5) Το Ν.4024/, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 6) Τις διατάξεις του Π 8/07 (ΦΕΚ 50/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 7) Τις διατάξεις του Π.. 30/200 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ( Άρθρο 2, παρ. 3δ). 8) Την µε αριθµ. Πρωτ. 3530/739/ Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9) Τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου-Κω- Καλύµνου-Καρπάθου σε γραφική ύλη-φωτοτυπικό χαρτί Α4-Α3 και µελάνια έτσι όπως αναγράφονται στους επισυναπτόµενους Πίνακες Α,Β,Γ, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 0) Την 403/205 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό 2 ο /3-08-5) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. ) Την υπ αριθ. 540/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχει δε ως αντικείµενο την ανάδειξη µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης - και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου έως Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές-σφραγισµένες. Ο προϋπολογισµός ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως κάτωθι : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ : ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ : 6.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ : 4.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ :.000,00 2

3 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της προσφοράς ως η πλέον συµφέρουσα, θα είναι η προσφορά χαµηλότερης τιµής ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 2 ο ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Τα υποψήφια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο στα νησιά Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου προκειµένου να γίνεται τµηµατικά η αποστολή των ειδών προς τις Περιφερειακές ενότητες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και να το δηλώνουν εγγράφως. 2. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.599/86, του Νοµίµου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή ΝΠ, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και γενικά η επιχείρησή τους σε υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ηµόσιο τοµέα και β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Εφόσον ο προµηθευτής συµµετέχει στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο, υποβάλλει µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η νοµική µορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στο διαγωνισµό. 3

4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα να φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν αναγράφονται ευκρινώς : ) H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 3) Ο αριθµός της διακήρυξης 4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5) Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία του αποστολέα. Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (σχετική υπεύθυνη δήλωση). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς ή η υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αρθρο 3 ο. Με την οικονοµική προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει ν αναγράφεται η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ, το σύνολο κάθε είδους (πχ. 2 µελάνια Χ 0 = 20 ) όπως και το ολικό σύνολο όλων των ειδών για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισµού. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες διορθώσεις, βάση του άρθρου 2 παρ 4 του Π..8/ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο κατασκευαστή εσωτερικού ή εξωτερικού και έχουν εφόσον υπάρχει, πιστοποίηση CE ή ISO. 4. εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών µέχρι της λήξεως της συναφθεισοµένης σύµβασης. 5. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π..370/95). 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4

5 Αρθρο 4 ο Μειοδότης αναδεικνύεται όποιος προσφέρει α) την συµφερότερη τιµή ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, και β) και η προσφορά να συµφωνεί µε τις ποιοτικές προδιαγραφές. Όλα τα είδη που θα επιλεγούν πρέπει να είναι καινούργια και κλειστά µέσα στη συσκευασία τους. Είδη που δεν πληρούν τα ανωτέρω θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν έως 3/2/205 από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Οι αναφερόµενες ποσότητες στα προσφερόµενα είδη δεν είναι δεσµευτικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου-Κω-Καλύµνου- Καρπάθου, µπορούν να αυξοµειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωρίς αύξηση του συµβατικού ποσού της κάθε προµήθειας στο σύνολό της ανά κατηγορία. Άρθρο 5 ο Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη των προµηθευτών, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια του έτους 205. Η ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία θα οριστεί από την ιεύθυνση ή το Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου (άρθρο 27 του Π.. 8/07). Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της παραγγελίας σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί. Σε περίπτωση τµηµατικής σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωµή για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ µετά την παραλαβή της. Στην προσκόµιση τιµολογίου θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δελτία παραλαβής των υλικών. Αρθρο 6 ο Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συµβατικής ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς. 5

6 Η δαπάνη βαρύνει τον Π/Υ της Ν.Α. ωδ/σου Οικον. Ετους 205 και συγκεκριµένα τον φορέα 072 ΚΑΕ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου). Ρόδος, Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙ ΗΣ 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ Canon 3 black 2 Canon 5 PG Black 2 3 Canon 50 black 4 Canon 5 color 5 Canon 52 Black 6 Canon 53 color 7 Canon 76 black 8 Canon CLI-8y 9 Canon CLI-8c 0 Canon CLI-8m Canon 8 inkjet όλα τα χρωµατα 2 Canon 40 3 Canon 4colour 4 Canon 50 inkjet 5 HP 22 inkjet 6 HP 27 7 HP HP HP HP HP HP 35xl 23 HP 56 black inkjet 2 24 HP 57 color 25 HP 88 xl black 2 26 HP 88 xl color 2 27 HP 90 black 2 28 HP 90 color 2 29 HP 920 xl black 2 30 HP 920 xl color 2 3 PG-50 ink black 32 HP 2A toner 33 HP 5A 34 HP 35A ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΧΩΡ ΙΣ ΦΠΑ 7

8 35 HP 45 Α 36 HP 5X 37 HP 53A 38 HP 78A toner 39 HP 85A toner 40 SAMSUNG SF 330 inkjet 4 SAMSUNG M40 42 SAMSUNG SCX-426D3 43 SAMSUNG ML-2950 ndr 44 SAMSUNG SF-560R 45 ML-2250D5 46 ML-052L 47 LEXMARK E LEXMARK E LEXMARK X264DN 50 LEXMARK E250 5 ΧΕRΟΧ ΡΕ ΧΕRΟΧ C28 53 ΧΕRΟΧ ΡΕ EPSON C00 BLACK 52 EPSON C00 COLOR 56 EPSON S EPSON EPL 5800L 58 KONICA TN 2 59 KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA 20 6 KONICA MT TONER 303B 62 CANON FX-3 63 CANON MX CANON MX KYOCERA TK PANASONIC KX-FL5 67 PANASONIC KX-FL6 68 RICOH 230D 69 OKI 530 DN (Kωδικός : Κ ) 70 OKI 530 DN (Kωδικός : C ) 7 OKI 530 DN (Kωδικός : M ) 72 OKI 530 DN (Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : M ) OKI C 5950(Kωδικός : C ) 76 OKI B43DN 8

9 77 KONICA MINOLTA PAGE PRO 350W 78 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP PANASONIC KX-FL5 83X ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 22XI 8 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XI PANASONIC KXFP4GR 84 TONER LASER XEROX 3250 HIGH CARACITY 85 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER CANON CEXV5 87 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 350XL 88 RICOH SP TONER LAZER LEXMARK E20 90 TONER LAZER XEROX C8 9 SAMSUNG 0 TONER LAZER LEXMARK C MYC TONER LAZER LEXMARK C BK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL BK 94 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL 95 COL ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP TONER LAZER CANON IR TONER LAZER HP 38A 99 TONER LAZER KONICA PAGEPRO TONER LAZER PAGE PRO XEROX C28 DRUM 02 HP 5 03 EPSON M TONER LAZER OKI C5850/5950 COL TONER LAZER OKI DRUM C5850/5890 9

10 06 TONER LAZER SAMSUNG MLT 0S 07 TONER LAZER LEXMARK X TONER RICOH TYPE 2220D 09 TONER RICOH SP000 0 TONER LAZER LEXMARK MS30 HIGH CAPAC ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 26 2 ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 7 3 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250 4 PANASONIC KX-FAT4 5 PANASONIC KX-FAT4X 6 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 72 7 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER SAMSUNG 03LHIGH CAPAC/ML-2950NDR TONER LAZER XEROX WC PRO 65 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 343 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 933XL (yellow,cyan,magenta) ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 932XL (black) ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG 0S EPSON EPL-6200 ME TYMΠΑΝΟ EPSON EPL-6200 TONER SO MEΛΑΝΙ SHARP MIX-232D OKI MB ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT SP40 PLUS KONICA TN 303 0

11 32 KYOCERA MITA ΜΕΛΑΝΙ 72 PLOTTER HP (Mat Black,Cyan,Magenta,Yellow,Photo Black,Gray) TONER PANASONIC KX-FA83X TOSHIBA ESTUDIO 67-TONER T-640E XEROX WORKCENTER 335- TONER LASER HP 36A ΜΕΛΑΝΙ HP 505A ΜΕΛΑΝΙ HP 49A ΜΕΛΑΝΙ PANASONIC KXFL42 KONICA MINOLTA-TONER TN 72 XEROX 265 SAMSUNG ΜΕΛΑΝΙ MLT- D6L/ELS SAMSUNG ΜΕΛΑΝΙ MLT- D4L/ELS ΜΕΛΑΝΙ HP 83A ΜΕΛΑΝΙ 950XL black ΜΕΛΑΝΙ 95XL έγχρωµο όλη η σειρά ΜΕΛΑΝΙ KONIKA MINOLTA 458 ΜΕΛΑΝΙ KONIKA MINOLTA TN322 ΜΕΛΑΝΙ KYOCERA TK580 black P602cdn ΜΕΛΑΝΙ CANON 5 inkjet RICOH MP250SP BLACK TONER LEXMARK µαύρο CS30dn LEXMARK έγχρωµο CS30dn ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :

12 ΦΠΑ 23% : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ : ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ α/α Περιγραφή είδους Μον. Μέτρ. Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 δεσµίδ α 2 Αποσσυραπτικό τανάλια µεταλλικό µήκους τουλάχιστον 2 εκατοστών ενδεικτική ποσότητα 300 τεµ 0 Τιµή (άνευ ΦΠΑ) Συνολική αξία (άνευ ΦΠΑ) 3 Αρχειοθήκες µε λάστιχο 25χ35χ2 χάρτινες τεµ 20 4 Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά τύπου καβαλάρη 75χ75mm τεµ 20 5 Βάση κύβου πλαστική τεµ 5 6 Βάση σελοτέιπ (8χ33 πλάτος σελοτέιπ) 7 Βάση ταινίας δεµάτων µε χέρι για 5 mm 8 Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης εγγράφων 24χ34 τεµ 5 τεµ 2 τεµ 5 9 Γόµες λευκές και λευκές-µπλε τεµ 25 0 δακτυλοβρεκτήρες τεµ 5 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 00 τεµ 2 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 00 τεµ πακ 5 πακ 0 2

13 3 ιαφάνειες εξώφυλλο πλαστικοποίησης 00 τεµ πακ 5 4 ιαχωριστικά πλαστικά 5 θεµάτων τεµ 40 5 ιαχωριστικά πλαστικά 0 θεµάτων τεµ 20 6 ιαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο 7 ιορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m 8 ιορθωτικό υγρό σετ µε ανταλλακτικό τεµ 0 τεµ 50 τεµ 20 9 Ζελατίνες µε οπές Α4 00 τεµ πακ Ζελατίνες µε οπές Α3 00 τεµ πακ 2 2 Ηµερολόγια αντζέντα ηµερήσιο δεµένο 7χ25 τεµ 5 22 Ηµερολόγια γραφείου γυριστά τεµ 5 23 Ηµερολόγιο αντζέντα ηµερήσιο σπιράλ τεµ 4 24 Ηµερολόγιο πλάνο εβδοµαδιαίο-µηνιαίο τεµ 4 25 Θήκη χάρτινη για cds-dvds 26 DVDs κύλινδρος σε 50άδα 27 CDs κύλινδρος σε 50άδα τεµ 50 τεµ. 6 τεµ USB 8GB τεµ Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό κουτί Κουτί πλαστικό 3 30 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ 50 3 Κλασέρ 4/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ. 30 3

14 32 Ντοσιέ µε λάστιχο µεγέθους Α4 διάφορα χρώµατα τεµ Ντοσιέ Α4 µε έλασµα και δύο τρύπες τεµ Κόλλα stic 20 gr τεµ Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραµµ τεµ 5 36 Κόλλες αναφοράς καντριγιέ πακ 5 37 Κοπίδι µήκους 6 εκατ και πλάτους 3 εκατ. τεµ Λαστιχάκια 500 γραµµ πάχους cm µε µάκρος 7cm τεµ 0 39 Μαρκαδόροι υπογράµµισης µε πλατιά µύτη διάφορα χρώµατα τεµ Μαρκαδόροι χονδροί µε ίσια/πλακέ µύτη,5-3 mm τεµ 30 4 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο τεµ Μελάνι ταµπόν µπλε- µαύρο-κόκκινο τεµ Μολύβια χωρίς γόµα καλής ποιότητας τεµ 0 44 Μολύβια µηχανικά 0,5-0,7 τεµ 0 45 Μολυβοθήκες µεταλλικές 46 Μπλοκ ριγέ σεµιναρίων 50 φύλων 47 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Α4 (00φύλλων) τεµ 8 τεµ 60 τεµ Βιβλίο πρακτικού (200φύλλων) κωδ. 504 Α τεµ. 0 4

15 49 Βιβλίο ιεκπεραίωσης Α4 (φύλλων 00) τεµ Βιβλίο ιεκπεραίωσης 7χ 24,5 (00φύλλων) τεµ. 5 5 Βιβλίο ιακίνησης εγγράφων 34,5χ24 ( 200 φύλλων) µε οριζόντιες ρίγες τεµ Τετράδια 00 φύλλων µε σκληρό εξώφυλλο τεµ Σκληρή επιφάνεια µε κλιπ για κράτηµα χαρτιών Α4 τεµ Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5-0,7 κουτί Ντοσιέ µε ζελατίνες πλαστικό 40 φύλλων τεµ 0 56 Ξυλοµπογιές χονδρές 2άδα πακ 5 57 Ξύστρες µολυβιών µεταλλικές τεµ Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 των 00 τεµ τεµ 5 59 Περφορατέρ διαστάσεων x9 cm 8 φύλλων τουλάχιστον τεµ 0 60 Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων τουλάχιστον και 6,5 mm τεµ 2 6 Πινέζες 00 τεµ κουτί 5 62 Πλαστικοποιητής µεγέθους Α4 τεµ 63 Σελιδοδείκτες καβαλάρηδες πλαστικό 5 τεµ 64 Σελοτέιπ απλό 2χ33 mm πακ 30 τεµ 50 5

16 65 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 8χ33 mm τεµ Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα µεγέθη 00 τεµ πακ 5 67 Σπάγγος δεµάτων τεµ Στυλό διαρκείας κρυστάλ µπλε-µαύροκόκκινο (,0) ισοδύναµο µε BIC τεµ Στυλό µαρκαδόρος 0,5-0,7-,0 µπλε- µαύρο-κόκκινο ισοδύναµο µε PILOT τεµ Συνδετήρες νο5 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ 50 7 Συνδετήρες νο7 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ Σύρµατα συρραφής νο τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο26 24/6 000 τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο23/7s 000 τεµ κουτ Συpραπτικό γίγας για 5 σελ. τουλάχ. τεµ 5 76 Συρραπτικό µεγάλο, µήκους 8 εκατ., 56mm γλώσσα και 2 mm σύρµα ανταλλ. τεµ Συραπτικό µεσαίο, µήκους 5 εκατ. για 5 σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. σύρµα τεµ 5 6

17 78 Σφραγίδα αρίθµησης µηχανική και µεταλλική τεµ 5 79 Σφραγίδα ξύλινη 3 γραµµών τεµ 5 80 Σφραγίδα µηχανική 492 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 0 8 Σφραγίδα µηχανική 493 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 5 82 Σφραγίδα µηχανική ηµεροµηνιών πλαστική τεµ 5 83 Ταινίες αριθµοµηχανής ρολό χάρτινες τεµ Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες διαφανείς 5 εκατ. τεµ 5 85 Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 εκατ. τεµ Μπαταρίες ΑΑ - αλκαλικές 87 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές 88 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο492 τεµ 20 τεµ 20 τεµ 0 89 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο493 τεµ 0 90 Ταµπόν για σφραγίδες νο3 9 Ταµπόν για σφραγίδες νο4 92 Ταµπόν για σφραγίδες γίγας 93 Φάκελα αλληλογραφίας 2χ8 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ 0 τεµ 0 τεµ 0 τεµ 500 7

18 94 Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 6,5χ23 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελος µε αυτιά χάρτινος 03 Φάκελος µε έλασµα χάρτινος 04 Φάκελος µε έλασµα και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο τεµ 00 τεµ 00 τεµ Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α4 Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α3 06 Φάκελος µε λάστιχο χάρτινος 07 Χάρακες 30 cm µήκους πλαστικοί τεµ 300 τεµ 200 τεµ 00 τεµ Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός συσκευασµένος σε ζελατίνη τεµ Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 75χ75 mm κίτρινος τεµ 50 0 Χαρτάκια αυτοκόλλητα z-notes 75χ75 mm τεµ. 70 8

19 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη τεµ 20 2 Ψαλίδι γραφείου µήκους 20cm 3 ΡΟΛΟ PLOTTER 0,9 80 gr 4 ΡΟΛΟ PLOTTER 0,6 80 gr τεµ 20 τεµ τεµ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 9

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) α/α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/FAX/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 000 SERIES (3 MHXANHMATA) ΜΕΛΑΝΙ/ΤΟΝΕΡ 5A TONER HP ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 45 BLACK HP 3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 78 COLOUR HP 4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX 320 No 52 BLACK CANNON No 53 COLOUR CANNON 6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC530A BLACK TONER HP 7. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC53A COLOUR ΜΠΛΕ HP 8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC532A COLOUR ΚΙΤΡΙΝΟ HP 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC533A COLOUR ΚΟΚΚΙΝΟ HP 0. FAX LEXMARK F4270 No 70 BLACK LEXMARK. FAX LEXMARK F4270 No 20 COLOUR LEXMARK 2. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 200MF TONER OLIVETTI 3. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 2000 TONER OLIVETTI 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT SP 40 PLUS BLACK RIBBON MI PRK EKTYΠΩΤΗΣ HP LASERJET 020(6 MHX/TA) 2A TONER HP 6. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P505 36A TONER HP 7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P005/P006 35A TONER HP 8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET M22NF MFP 85A TONER HP 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375(3 MHX/TA) 20. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375 (3 MHX/TA)+ MX395(4 MHX/TA) No 540 BLACK XL No 54 COLOUR XL 2. EKTYΠΩΤΗΣ LEXMARK E250D E250AE BLACK TONER LEXMARK 22. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8765EE BLACK HP 23. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8766E TRI-COLOUR HP 24. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (RΙΒΒΟΝ) 25. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP CYAN 3R0079 TONER XEROX 26. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP MAGENTA 3R00720 TONER XEROX 20

21 27. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP YELLOW 3R0072 TONER XEROX 28. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP BLACK 3R00722 TONER XEROX 29. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET INK HP 650 BLACK ADVANTAGE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET INK HP 650 COLOUR ADVANTAGE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML 260 MLT-D05 TONER SAMSUNG 32. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 37 COLOUR LEXMARK 33. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 37 BLACK LEXMARK 34. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ XEROX WORKCENTER 006R0046 XEROX 5638 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜ.) 35. CANON LASERBASE MF30 CANON EP-27 ΜΑΥΡΟ 36. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE 37. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE No 56 BLACK HP No 57 COLOUR HP 38. FAX RICOH SP 000 E TONER RICOH SP000E 39. Cd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 40. Cd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 4. Dvd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 42. Dvd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2

22 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PRIMULA 2( /6-8) ANA TEMAXIO 0 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε BIC CRISTAL(2ΜΑΥΡΟΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΙ-0ΜΠΛΕ) ANA ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch διαφανές ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 4 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 4 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 5 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 5 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 6 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 6 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ισοδύναµο µε 7 HORSE ANA TEMAXIO 0 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PARVA (64 8 ΓΑΖΑΚΙΑ) ANA TEMAXIO 5 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 26(24/6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 9 ΠΡΑΣΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 000 Ν0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ισοδύναµο µε EDDING 300, 20ΜΑΥΡΟΙ -20ΜΠΛΕ-0ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, ΜΕΓΕΘΟΣ 50MMx40MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, 4 ΜΕΓΕΘΟΣ 75MMx75MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5 ΚΑΡΦΙΤΣΑΚΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 6 ΚΟΛΛΑ STIC ισοδύναµο µε UHU ANA TEMAXIO 30 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΙΝΕΛΑΚΙ) ANA TEMAXIO 30 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΣΤΥΛΩ) ANA TEMAXIO 30 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ισοδύναµο µε 9 PRITT) ANA TEMAXIO ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ, ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ 5 ΜΟΛΥΒΙ ισοδύναµο µε FABER-CASTEL M ANA TEMAXIO 60 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε FABER CASTEL M ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ANA TEMAXIO 5 24 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 23CMX6CM ANA TEMAXIO 2000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 32CMX23CM ANA TEMAXIO 2000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 27 40CMX30CM ANA TEMAXIO ΨΑΛΙ Ι ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0 29 ΧΑΡΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΚΥΒΟΣ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΤ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 32 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΙΑΦΑΝΕΙΑ( ΙΦΥΛΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 000 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 22

23 35 ΓΟΜΑ ισοδύναµο µε ROTRING ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΙΚΡΟΙ Α4 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΕΓ. Α3 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε PILOT V7 HI- TECPOINT 0.7(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ-0 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε UNIBALL ΕΥΕ MICRO Ο.5(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ- 0ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 70 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 23CMX6CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 32CMX23CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 42 ΑΕΡΟΦΙΛΕ 40CMX30CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ(ΞΥΛΙΝΗ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 45 ΑΝΤΖΕΝΤΑ(ΜΕΓΑΛΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 46 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΣΑΙΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 48 ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΓΑΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23CMXCM ΜΕ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 0000 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ισοδύναµο µε STAPLER-27 23/6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 53 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90 cm ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ 54 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch άσπρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ APLI Χ37MM ΠΑΚΟ ΤΩΝ 00 ΦΥΛΛΩΝ 5 56 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ισοδύναµο µε 57 STEF-LABEL No 32 04Χ46 ΠΑΚΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ 5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε RO-MA 58 TOP ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 59 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO 00 TONΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΥΣ 60 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε PILOT 0.7 ΠΟΥ 6 ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ KOYΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 8CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 4CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 64 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 65 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α3 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/A ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΑΝΙ HP LASERJET ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK CS 30DN 4. ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ 45 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ/FAX 5. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET COLOR ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360DN 7. ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ PROTER CANON IPF ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET M005 MFP 0. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LΕΧΜΑΡΚ Χ5470. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET 25C 4. ΜΕΛΑΝΙ SHARP AR 5320 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 5. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩTH ΗP LASER JET P3005DN 6. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕPSON ΕPL ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG SF760P ΕΚΤΥΠΩΤΗ/FAX TONER :MLT-D0S 8. MEΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ MDP 30FB (ΚΟΥΤΙ 6 COMPUPRINT PRK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 9. ΜΕΛΑΝΙ SHARP MX M232D ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ TONER:MX -235 GT 20. ΜΕΛΑΝΙ OKI MB ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ HP4500 NO ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ HP4500 NO ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ LEXMARK Z2420 NO ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ LEXMARK Z2420 NO ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩTH HP02 LASER 26 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ COPIER CEX-VI8 IR 024 DADF CANON ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 24

25 ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ANA TEMAXIO 2 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 2 4 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 3 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ ANA TEMAXIO 0 6 ΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 8 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 3 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 6 9 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 20 0 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ ANA TEMAXIO 0 ΚΛΑΣΕΡ Α ANA TEMAXIO 20 2 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ANA TEMAXIO 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANA TEMAXIO 70 4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ANA ΕΣΜΙ Α 65 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO 20 6 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ANA TEMAXIO 4 8 ΜΟΛΥΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ANA TEMAXIO 26 9 ΣΤΥΛΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ PILOT G-2 ANA TEMAXIO 5 20 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ANA ΚΟΥΤΙ 3 2 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΟΥΤΙ ANA ΚΟΥΤΙ 2 22 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO ΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 2 24 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ L ANA TEMAXIO ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ PEN ANA TEMAXIO 3 26 ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ANA TEMAXIO 27 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 28 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) 29 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α4 ANA TEMAXIO ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α3 ANA TEMAXIO ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 6 34 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO 5 35 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΣ Μ ΑΥΤΙΑ ANA TEMAXIO ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ANA TEMAXIO 0 38 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ANA ΚΟΥΤΙ 8 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 25

26 40 ΣΙΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕ ΙΟΥ ANA TEMAXIO 2 4 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ANA TEMAXIO 42 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 5 43 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α 45 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.60 ANA TEMAXIO 46 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.420 ANA TEMAXIO 47 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 48 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ANA TEMAXIO 0 49 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ANA TEMAXIO 3 50 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ANA TEMAXIO 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΟ 5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 25 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 6,5Χ23 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 53 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 23Χ33 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 54 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ- 55 ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ BIC ANA TEMAXIO 22 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΕ ΙΣΙΑ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ 56,5-3ΜΜ ANA TEMAXIO 2 57 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Νο 26 24/6 ANA ΚΟΥΤΙ 0 58 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 500 gr ΑΝΟΙΓΜΑ ANA ΚΙΛΟ 59 ΚΟΛΛΕΣ STICK 20 gr ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 0 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 6 ΓΟΜΕΣ ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 3 62 ΚΥΒΟΙ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 63 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 64 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 65 ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =============================================================== ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) 26

27 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ toner ΕΝ ΕΙΚΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ KYOCERA FS-6525MFP HP 020, HP 020 KYOCERA BLACK ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ(ΝΕΟ) TK-475 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LAZER JET Q262A I-SENSYS FAX-L00 CANON FAX 795A KOΝICA MINOLTA Pagepro 390MF ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 458 HP C380 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 343 (ΕΓΧΡΩΜΟ) 338 (MAYΡO) PANASONIC KX-FM330 FAX(έχει δυο µέσα) KX-FM330 GESTETNER SP200SF ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SP 200SF LEXMARK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ E260AE HP DESIGHJET 800 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP µαύρο - τύπος 0 HP µπλε τύπος 82 HP κόκκινο τύπος 82 HP κίτρινο τύπος 82 Canon 728 Starter ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 728 Canon 703 LBP 2900 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 703 Canon fax 8820 H244 FAX BF-3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΙ Χ23 50 ΦΑΚΕΛΟΙ 8Χ24 50 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 00 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 00 ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΠΑΚΕΤΟ) 5 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (ΠΑΚΕΤΟ) 5 METAΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 26(24/6) (ΠΑΚΕΤΟ) 5 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 27

28 METAΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ) 0 ΣΤΥΛΟΙ ΜΠΛΕ 40 ΣΤΥΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 0 ΣΤΥΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 0 ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 00 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 50 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΝΩ ΕΤΟΙ 25Χ35(ΜΠΛΕ) 0 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ 25Χ35 40 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 0 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ. ΜΑΥΡ. ΙΑΡΚ.Νο 0,3χιλ. 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ. ΜΠΛΕ ΙΑΡΚ. Νο 0,3χιλ. 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟ.ΚΟΚΚ. ΙΑΡΚ.Νο 0,3 χιλ. 5 ΚΟΛΛΑ STICΚ ΜΙΚΡΗ 2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ(ΠΑΚΕΤΑ) ΜΠΛΟΚ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Α3 ΜΠΛΟΚ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Α4 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,5 ΜΜ 3 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7 ΜΜ 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 8Χ34Χ28 0 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΚΕΤΟ CDR (COMPACT DISK RECORDABLE) ΤΩΝ 25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ε Ι Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΕΛΕΓXΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πρακτικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής, στα µηχανήµατα, για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα φωτοαντιγραφικού χαρτιού για παραλαβή..2 ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο να προβεί σε χηµικό έλεγχο του φωτοαντιγραφικού χαρτιού που θα διενεργηθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) που αποτελεί µονάδα του Ο.Π.Ε. Α.Ε. και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά µε τους όρους της Προδιαγραφής. Εκτός από τον έλεγχο για τη συµφωνία των δειγµάτων µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης το δείγµα του φωτοαντιγραφικού χαρτιού θα υποβληθεί και σε πρακτική δοκιµασία. 29

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (Συµπληρώνεται από τον Προµηθευτή) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ ΟΥΣ ΤΥΠΟΣ Εργοστάσιο Κατασκευής Χώρα Εγκατάστασης Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το χαρτί για προµήθεια να είναι κατάλληλο για την απ'ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του 2 Να µην επηρρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες 3 Να παραδίδεται σε ορθογωνισµένα φύλλα διαστάσεων 2,0x29,7cm(A4) και 29,7x42,0cm(A3). ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σύνθεση πολτού: 00% χηµικός, µε ανοχή -5 2 Περιεκτικότητα σε τέφρα: 5% µέγιστο 3 Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7± 0,9% 4 Μάζα: 80g/m2 ± 4% 5 Πάχος: 00 ± 0µm 6 Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% 7 Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 5% ΙΑΦΟΡΑ Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 2 Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο χαρτί) για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτια. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 30

31 2 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 ) 3 Ο αριθµός τους 4 Η µάζα (g/m 2 ) 5 Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο µηχάνηµα Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και τα ακόλουθα: Το είδος του χαρτιού 2 Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ: Οι ποσότητες των ζητουµένων ειδών είναι ενδεικτικές. Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν ότι οι τύποι των µελανιών καθώς και τα προσφερόµενα είναι γνήσια εργοστασιακά µελάνια, είναι καινούργια και αµεταχείριστα, να λήγουν τουλάχιστον ένα () χρόνο µετά την ηµεροµηνία παράδοσής τους και επίσης να δηλώνουν τη συµµόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η µάρκα που αναγράφεται στο µελάνι να είναι ίδια µε την µάρκα του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζεται (original µελάνι). Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωµατικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται. 3

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΝ07ΛΗ-93Υ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 29/12/2011 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 119336/7722 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 128293/1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

30.6613.002 TEXNIKH 500,00 4500

30.6613.002 TEXNIKH 500,00 4500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτ/κά µηχ/τα και φαξ» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 05/05/01 Αρ. Πρωτ. 1158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Γραφική ύλη, Υλικά μηχανογράφησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 70 / 2015

Αρ. µελέτης 70 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 66587 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 96/2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα