ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Π /88/2012 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 πλέον ΦΠΑ (23%), ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Π /88/2012 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 40.000,00 πλέον ΦΠΑ (23%), ήτοι 49.200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν.Π... Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τµήµα : Προµηθειών & Περιουσίας Πληροφορίες : Κοκκινιώτη ήµητρα Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα 10/01/2012 Αριθ. Πρωτ: ΓΠ οικ. 108 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Π /88/2012 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 πλέον ΦΠΑ (23%), ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ΘΕΜΑ : ιενέργεια Πρόχειρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑΠΙΤ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/ , τ. Α ) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ , τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95, άρθρα και του Ν.2741/1999, άρθρο Τις διατάξεις του Π 60/2007 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών» 5. Τις υπ. αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Τεύχος Β / ) και Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/Τεύχος Β / ) Αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών και του Υφυπουργού, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αντίστοιχα, που αναφέρονται στην «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», «1. Αναπροσαρµόζουµε τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως: a. Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. b. Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. c. Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 2. Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 6. Τους Νόµους 3655/ (ΦΕΚ 58, τ. Α ), άρθρα και 3846/ (ΦΕΚ 66. τ. Α ), άρθρο 20, παρ. 2, σχετικά µε τη σύσταση του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του αντίστοιχα. 1

2 7. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ενιαίων Υπηρεσιών), των Τοµέων, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ, όπως αυτές καταγράφονται στα υπηρεσιακά τους σηµειώµατα. 8. Την προϋπολογισθείσα και υπάρχουσα πίστωση στους Κωδικούς των επιµέρους προϋπολογισµών έτους 2012 των Τοµέων και της Κεντρικής ιοίκησης του ΤΑΠΙΤ. 9. Την υπ αρ. πρωτ. ΓΠ οικ/4394/ Υπηρεσιακή Εισηγητική Έκθεση. 10. Την υπ αρ.: 452/33 η / Α Σ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., µε την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια του υπ αρ.: 88/Π /12 Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 11. Την υπ αρ.: 553/41 η / Α Σ του ΤΑΠΙΤ, µε την οποία αποφασίσθηκε η Επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού. Το Νοµικό Πρόσωπο του ηµοσίου ικαίου µε την Επωνυµία «Ταµείο Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα» (ΤΑΠΙΤ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό κατά τους όρους της παρούσας και των ανωτέρω διατάξεων, µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ, για την προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑΠΙΤ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΙΤ, Ακαδηµίας 58, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΤΑΠΙΤ στον 7 ο όροφο, στις 04/02/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα 10:20 π.µ. στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ, στον 6 ο όροφο του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδηµίας 58, Αθήνα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ a. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των ,00 ευρώ πλέον του ισχύοντος κατά την ηµεροµηνία τιµολόγησης ΦΠΑ, ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (σήµερα 23%) και συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων. b. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 3. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ «Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά» του Προϋπολογισµού Γενικών απανών του ΤΑΠΙΤ, έτους 2013 και στη συνέχεια θα επιµερισθεί στους Τοµείς του ΤΑΠΙΤ, κατά το µέρος που τους αφορά η προµήθεια υλικών. 2

3 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδηµίας 58, 6 ος όροφος, τηλ.: όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή συνεταιρισµός ή κοινοπραξία Προµηθευτών. 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Για να θεωρηθεί έγκυρη και αποδεκτή µια προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, µε το ΦΠΑ, διάρκειας 6 µηνών (η οποία θα παραδοθεί στον ανάδοχο της προµήθειας 15 ηµέρες µετά την γνωστοποίηση της κατακυρωτικής Α Σ του ΤΑΠΙΤ, για την ανάθεση της προµήθειας των υλικών και εφόσον υπογραφεί η σύµβαση), ενώ στους λοιπούς προµηθευτές που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: a. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας ο υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση. b. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, κατάσταση. c. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 άρθρου 6 του Π 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π, εφόσον ζητηθούν. d. Να αναφέρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και τις διατάξεις των Π 60/2007 και 118/

4 3) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 7. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περίληψη της παρούσης Προκήρυξης θα αναρτηθεί: a. στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΙΤ, b. στο «Πρόγραµµα του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και c. σε δύο (2) εφηµερίδες των Αθηνών εµποροοικονοµικού περιεχοµένου «ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», άπαξ. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της αρχικής Προκήρυξης του υπ αρ.: 88/Π /12 (που φέρει αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./4395/ ), καθώς επίσης και της Περίληψης της παρούσας Επανάληψης της προκήρυξης του 88/Π /12 διαγωνισµού (που φέρει αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ. 108/ ), θα καταβληθούν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ αλλά θα επιβαρύνουν, τελικώς, τον/τους ανάδοχο/ους, ισοµερώς και ανεξάρτητα από το ποσό της προµήθειας που θα κατακυρωθεί στο όνοµά του/τους, και θα κατατεθούν από αυτόν/ους στον λογαριασµό Νο , ΙΒΑΝ: GR , που τηρεί η Κ.Υ. του ΤΑΠΙΤ στην Εµπορική Τράπεζα, πριν την υπογραφή της σύµβασης ή σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται από το έγγραφο κοινοποίησης της ανάθεσης που θα υπέχει θέση σύµβασης. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ I. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2. Να έχουν συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προµηθευτή. 3. Να αναγράφεται αριθµητικά η τιµή µονάδος καθώς και η συνολική τιµή προσφοράς αριθµητικώς και ολογράφως. 4. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον προµηθευτή, η δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 5. Αν οι προσφορές περιλαµβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της προκήρυξης, µπορεί αυτό (κατά την κρίση της επιτροπής) να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισµού των προµηθευτών. Αποκλίσεις όµως από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης, αποτελούν στοιχεία αποκλεισµού των προσφορών. 6. Να αναγράφουν αριθµητικά τις τιµές κάθε εφαρµογής. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. II. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4

5 Οι προσφορές όσων µετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν στην αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα και ώρα που αναφέρει η προκήρυξη. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισµένες µέσα σε κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ την αρ.: Π /88/2012 Προκήρυξη του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισµού που διενεργείται στις 04/02/2013 και φέρει αρ. πρωτ.: ΓΠ οικ. 108/ ». Στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αναγράφονται και τα στοιχεία του Αποστολέα. ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία ως εξής: - Φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» που θα περιέχει: Υπεύθυνη δήλωση, την εγγύηση συµµετοχής 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (δηλαδή 2.460,00 ευρώ) για το σύνολο της προµήθειας καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προµηθευτής συµµετέχει µε αντιπρόσωπο. - Φάκελος της τεχνικής προσφοράς σφραγισµένος και µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. - Φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένος, και µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο οποίος θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα περιέχουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (δηλ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ την αρ.: Π /88/2012 Προκήρυξη του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισµού που διενεργείται στις 04/02/2013 και φέρει αρ. πρωτ.: ΓΠ οικ. 108/ ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που να απευθύνεται στο ΤΑΠΙΤ και να προορίζεται για την αρµόδια επιτροπή µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδροµικώς θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται και στην αρµόδια υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ µε οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας, που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται ως άνω από τη Προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν στην επιτροπή. εν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που θα υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 5

6 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Γραφεία του ΤΑΠΙΤ, που βρίσκονται στην οδό Ακαδηµίας 58, στην πόλη της Αθήνας, ΤΚ 10679, στον 6 ο όροφο (Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατείας) το αργότερο µέχρι την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 10:20 π.µ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Από τους προµηθευτές θα συµπληρωθεί πίνακας οικονοµικής προσφοράς στον οποίο θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα αναφερόµενα σ αυτόν στοιχεία και όσα επιπλέον κρίνει ο προµηθευτής ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή για την καλύτερη αξιολόγηση της προσφοράς. Οι εκπτώσεις ως ποσοστό είναι προτιµότερο για τη διευκόλυνση αξιολόγησης να δίνονται στο σύνολο της προµήθειας. 9. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ Η Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ για την εκτέλεση όλου του έργου, αριθµητικώς και ολογράφως. Προσφορά που δεν δίνει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του.σ. του ΤΑΠΙΤ ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα (µεταφοράς κ.λπ.) εκτός του ΦΠΑ. Επίσης στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σε ευρώ: 1. Η τιµή µονάδος αριθµητικώς 2. Η συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικώς και ολογράφως. 3. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιµή του προσφεροµένου είδους σε ποσοστό επί τοις εκατό και σε ποσό. 10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει ώστε να προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα απευθύνει ερώτηµα στους προµηθευτές πριν τη λήξη των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα, το οποίο, κατ ανώτατο όριο, µπορεί να είναι ίσο µε το προβλεπόµενο αρχικά από τη Προκήρυξη. Οι προµηθευτές οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ή το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν τη λήξη των προσφορών και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώνουν τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 6

7 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης. 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση εγγράφως καταβάλλοντας το προβλεπόµενο κατά περίπτωση παράβολο ως εξής: a. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής Προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται στην Επιτροπή ιενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού εγγράφως, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. b. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την καταχώρηση των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία άρθρο 15 παρ. 2 γ του Π.. 118/ Ενστάσεις που θα υποβληθούν για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 3. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προµηθευτή στον διαγωνισµό θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 4. Ο Προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Είδη Ποσότητες Τεχνικές Προδιαγραφές A. Ο διαγωνισµός αυτός αφορά την προµήθεια και παράδοση στην Κεντρική ιοίκηση, στους διάφορους Τοµείς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ, διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα Α, Β Γ και, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας Προκήρυξης. B. Οι κωδικοί αριθµοί των αυθεντικών µελανιών, όπως και τα ml, όπου αναφέρονται, είναι ενδεικτικοί και σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το µοντέλο του µηχανήµατος για το οποίο προορίζονται. Σε κάθε περίπτωση που προσφέρεται συµβατό προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής και η ποσότητα της συσκευασίας ανά τεµάχιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίνεται βεβαίωση ποιότητας, ότι τα αναλώσιµα δεν δηµιουργούν πρόβληµα στους εκτυπωτές. Επιπλέον, προκειµένου για ανακατασκευασµένα αναλώσιµα, η διαδικασία παραγωγής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO Τα απλά επαναγεµισµένα αναλώσιµα, χωρίς πιστοποίηση, αποκλείονται από τον διαγωνισµό. 7

8 Επιθυµητό είναι, τµήµατα των αναλωσίµων να αποτελούνται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και µε δυνατότητα ανακύκλωσης. Όλα τα αναλώσιµα θα φέρουν σήµανση CE. 13. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Για την αποσφράγιση των προσφορών, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Καταρχήν η επιτροπή µονογράφει τον κυρίως φάκελο για να πιστοποιήσει ότι αυτοί κατατέθηκαν ενσφράγιστοι και µετά αφού µονογράψει τον υποφάκελο των δικαιολογητικών, αποσφραγίζει, µονογράφει τα δικαιολογητικά και προτείνει στο ΤΑΠΙΤ τον αποκλεισµό περιπτώσεων κατάφορης παραβίασης των δικαιολογητικών. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο σφραγίζει και υπογράφει. 3. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο. 4. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς την ίδια ηµέρα ή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό από την επιτροπή. Για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται και για την τεχνική προσφορά. 5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 6. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 8. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή κατ είδος και υλικό για τις µονάδες του ΤΑΠΙΤ που έχουν την έδρα τους στον Νοµό Αττικής και στο σύνολο της προσφοράς για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προµηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 2. Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη Προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 8

9 3. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής έχει την µορφή Εταιρείας, η επιτροπή διενέργειας έχει δικαίωµα να ζητήσει κάθε νόµιµο έγγραφο πιστοποίησης της νόµιµης εκπροσώπησής της, (π.χ. ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας) και ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει αυτό µέσα στο χρονικό διάστηµα που θα ορίσει η επιτροπή. 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών, Τεχνικών και Οικονοµικών, θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει το σχετικό Πρακτικό στην αρµόδια υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ µε το οποίο µπορεί να προτείνει: a. Κατακύρωση της προµήθειας όλης της ποσότητας στον Προµηθευτή που έχει τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. b. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη αυτού µε τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών c. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης d. Ματαίωση της προµήθειας. 3. Το Σ του Ταµείου αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας σε έναν ή περισσότερους µειοδότες, χωρίς να δεσµεύεται από την γνώµη της επιτροπής. 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας θα ανακοινωθεί εγγράφως, µε απόδειξη παραλαβής, στον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται είτε να προσέλθει εντός σε δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, είτε να ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών εντός του χρονικού ορίου που θα ορισθεί από το έγγραφο κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης, το οποίο θα υπέχει θέση σύµβασης, προσκοµίζοντας επίσης, σε χρονικό όριο που θα ορισθεί στο εν λόγω έγγραφο το οποίο θα υπέχει θέση σύµβασης, την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας, σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 2. Εφόσον η σύµβαση υπογραφεί πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί σύµβαση, αλλά αποσταλεί από την υπηρεσία έγγραφο κοινοποίησης της κατακύρωσης, που θα υπέχει θέση σύµβασης, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της απόδειξης παραλαβής του σχετικού εγγράφου από τον προµηθευτή. 3. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που τυχόν ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προµήθεια αγαθών στο οριζόµενο χρονικό διάστηµα, κηρύσσεται 9

10 έκπτωτος µε απόφαση του.σ. του ΤΑΠΙΤ και µε τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω σε σχετική παράγραφο. 5. Αν ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύµβαση θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά έγγραφα µε τη νοµιµοποίησή του ως εκπροσώπου της εταιρείας. 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ I. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ a. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον ΦΠΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση συµµετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. b. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον Προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την γνωστοποίηση της κατακυρωτικής Α Σ του ΤΑΠΙΤ. Οι εγγυήσεις των λοιπών Προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. c. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη. 3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 4) Τον αριθµό της εγγύησης. 5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τον αριθµό της σχετικής προκήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού, το αντικείµενο του διαγωνισµού και για τις δύο περιπτώσεις (εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης). 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί µερικά ή ολικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 3/08/ ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. a. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 10

11 b. Έντοκα γραµµάτια και οµόλογα δηµοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση και ισχύουν τα παρακάτω: Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι περιπτώσεις κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. Στην περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. II. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ a. Ο Ανάδοχος στον οποίον έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. b. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ή σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται από το έγγραφο κοινοποίησης της κατακύρωσης, που θα υπέχει θέση σύµβασης. 17. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών γραφικής ύλης ορίζεται το ανώτερο σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερών να καλύψει µε τµηµατικές παραδόσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας το 50% της απαιτούµενης προµήθειας. Ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικά του έξοδα να ασφαλίσει τα είδη κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους και µέχρι την τοποθέτησής τους στους χώρους της αποθήκης του ΤΑΠΙΤ. 1) Για τις µονάδες του ΤΑΠΙΤ που η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός των ορίων του Νοµού Αττικής η επιλογή του αναδόχου µειοδότη θα γίνει µε την χαµηλότερη τιµή κατ είδος και υλικό. 2) Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες µειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των αιτούµενων υλικών ειδών. 3) Η παράδοση θα γίνει µε έξοδα του Προµηθευτή στα γραφεία που στεγάζεται η κάθε µονάδα ή Περιφερειακό και σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Προϊστάµενο της κάθε Υπηρεσίας και συγκεκριµένα: Για την Κεντρική Υπηρεσία, Αθήνα, Ακαδηµίας 58, 6 ος όροφος, Τ.Κ.: Για την Α ιεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Αθήνα, Ακαδηµίας 58, 4 ος όροφος, Τ.Κ.: Για την Β ιεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Αθήνα, Ακαδηµίας 58, 5 ος όροφος, Τ.Κ.: Για την Γ ιεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Αθήνα, Ακαδηµίας 58, 3 ος όροφος, Τ.Κ.: Για την ιεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, Αθήνα, Ακαδηµίας 58, 5 ος όροφος, Τ.Κ.:

12 Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α ιεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών (Τοµέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων): 1) Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Πολυτεχνείου 10, Τ.Κ.: , τηλ ) Βόλος, Τ. Οικονοµάκη 41, Τ.Κ.: , τηλ ) Ηράκλειο Κρήτης, Μονής Πρέβελη 86-88, Τ.Κ.: , τηλ ) Θεσσαλονίκη, Πτολεµαίων 10, Τ.Κ.: , τηλ ) Ιωάννινα, Φ. Τζαβέλλα 5, Τ.Κ.: , τηλ ) Καβάλας, αγκλή 8, Τ.Κ.: , τηλ ) Κασσάνδρειας Χαλκιδικής, Τ.Κ.: , τηλ ) Κέρκυρα, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 7, Τ.Κ.: , τηλ ) Κω, Πάροδος Αργυροκάστρου, Τ.Κ.: , τηλ ) Λάρισα, Ανθίµου Γαζή 3, Τ.Κ.: , τηλ ) Ναύπλιο, Φλέσσα 5, Τ.Κ.: , τηλ ) Πάτρα, Κορίνθου 228, Τ.Κ.: , ) Πύργος Ηλείας, Αραχώβης 1 και Περκλέους, Τ.Κ.: , τηλ ) Ρέθυµνο, ηµοκρατίας 35, Τ.Κ.: , τηλ ) Ρόδος, Γ. Σεφέρη 78 80, Τ.Κ.:851 00, τηλ ) Χαλκίδα, Τσιριγώτη 15, Τ.Κ.: , τηλ ) Χανιά, Κ. Χιωτάκη 7-9, Τ.Κ.: , τηλ Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ ιεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών (Τοµέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου): 1) Θεσσαλονίκη, Πτολεµαίων 10, Τ.Κ.: , τηλ ) Ιωάννινα, Φ. Τζαβέλλα 5, Τ.Κ.: , τηλ ) Καβάλα, αγκλή 8, Τ.Κ.: , τηλ ) Κοζάνη, Ν. ελιαλή 4, Τ.Κ.: , τηλ ) Λάρισα, Ανθίµου Γαζή 3, Τ.Κ.: , τηλ ) Λειβαδιά,. Παπασπύρου 11, Τ.Κ.: , τηλ Σε κάθε περίπτωση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το υλικό εντός των ορίων του Νοµού, εφόσον υπάρχει αλλαγή διευθύνσεως, οποιασδήποτε Υπηρεσίας που αναφέρεται παραπάνω. 18. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη γραφικής ύλης. Η παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών που έχει ορισθεί και η οποία θα συντάσσει πρακτικό οριστικής παραλαβής µετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των ειδών και υλικών. 12

13 Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι τα είδη και τα υλικά µε τα οποία θα προµηθεύσει το ΤΑΠΙΤ, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας. Το Σ του Ταµείου διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Εάν τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Εφόσον από τη χρήση των παραδοθέντων ειδών επήλθε φθορά στον εξοπλισµό και στα µηχανήµατα των Υπηρεσιών του ΤΑΠΙΤ, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Αν ο προµηθευτής δεν δεχθεί ή δεν µπορέσει να τα αντικαταστήσει κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το µέρος της προµήθειας που απορρίφθηκε (µέρος ή σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Ο Προµηθευτής φέρει την ευθύνη για τη σωστή ποσότητα και ποιότητα των παραδοθέντων ειδών µέχρι την πλήρη παράδοση αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ποσότητα ειδών δεν είχε τη σωστή ποιότητα ή δεν βρέθηκε η σωστή ποσότητα, που τυχαία δε κατά την δειγµατοληπτική παραλαβή των ειδών ευρέθησαν καλώς, ο Προµηθευτής, υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη που δεν είχαν την σωστή ποιότητα ή να εκτυπώσει και προσκοµίσει τα είδη που δεν ευρέθησαν στην σωστή (συµβατική) ποσότητα, αδαπάνως για το ΤΑΠΙΤ, σε προθεσµία που θα ορισθεί από το Σ του ΤΑΠΙΤ. ιαφορετικά ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το µέρος της προµήθειας που δεν ευρέθη στην σωστή ποσότητα ή ποιότητα αντίστοιχα και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Τα είδη θα παραδοθούν στις µονάδες του ΤΑΠΙΤ και στα κατά τόπους τοπικά παραρτήµατα του Ταµείου, στον όροφο που στεγάζεται η κάθε Υπηρεσία και σε χώρους που θα υποδειχθούν, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση µε τους Προϊσταµένους των µονάδων ή των αναπληρωτών των. 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ a. Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει χωρίς τον ΦΠΑ. b. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ή σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται από το έγγραφο κοινοποίησης της κατακύρωσης, που θα υπέχει θέση σύµβασης. c. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: i. Τον αριθµό της σχετικής προκήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού, το αντικείµενο του διαγωνισµού. ii. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από την λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας, κατά έξι (6) µήνες, ήτοι οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 20. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα που οφείλει ο προµηθευτής να καταθέσει µε την Προσφορά του, πάντως δεν µπορεί να υπερβεί το χρόνο των δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 13

14 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής έτους 2013, που έχει συγκροτηθεί µε Απόφαση.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και θα συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Αν περάσει η συγκεκριµένη ηµεροµηνία παράδοσης του έργου (συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου των τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από το ΤΑΠΙΤ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π 118/2007 χωρίς να παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία το ΤΑΠΙΤ έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή. Σε περίπτωση όπου ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αρµόδια είναι τα δικαστήρια ΑΘΗΝΩΝ. Η µε υπαιτιότητα του προµηθευτή καθυστέρηση της παράδοσης του έργου σε πλήρη και καλή λειτουργία, µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης (ή όπως αυτός διαµορφώθηκε ύστερα από παράταση ή µετάθεση που δόθηκε) συνεπάγεται εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής : a. 1% επί της συµβατικής αξίας του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα στη περίπτωση που η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του προβλεπόµενου. b. 2% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα στη περίπτωση που η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του προβλεπόµενου. c. 5% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πιο πάνω διάστηµα. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν ανταποκριθεί στην συµβατική του υποχρέωση για ανταπόκριση εντός του µέγιστου χρόνου απόκρισης µε τεχνικό του σύµφωνα µε τους απαιτούµενους χρόνους, συνεπάγεται πρόστιµο το οποίο υπολογίζεται ως εξής : 0,1% του συνολικού συµβατικού τµήµατος του έργου για κάθε µία (1) εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά ρήτρας καθυστέρησης υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανώτερης βίας. 22. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του.σ. του ΤΑΠΙΤ. Με την ίδια διαδικασία ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα από τη σύµβαση υπό προµήθεια είδη µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση του.σ. του ΤΑΠΙΤ αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: a. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. b. Προµήθεια των ειδών γραφικής ύλης σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση. 14

15 Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του ΤΑΠΙΤ ή το τυχόν διαφέρον ποσό που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. c. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα. d. Σε περίπτωση που η προµήθεια των ειδών σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει, από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 23. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδιδόµενων συσκευασιών και σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν για το δηµόσιο. Ειδικότερα ο οικονοµικός διακανονισµός ορίζεται ως εξής: Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υλικών γραφικής ύλης θα γίνεται εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των υλικών που παραδόθηκαν αφού προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά. a. Τιµολόγιο του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, που να αναγράφει την ακριβή ονοµασία του είδους, σύµφωνα µε τη Προκήρυξη και τη σύµβαση και να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. b. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ c. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Κάθε τιµολόγιο αγοράς θα υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ και χαρτοσήµου υπέρ ΜΤΠΥ καθώς και ΟΓΑ χαρτοσήµου (αναλογούντος ποσού 3,072 %) οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. Κάθε τιµολόγιο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τον Ν. 2198/94. Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα της εκτέλεσης της εντολής πληρωµής. 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Για τις µεν Υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στο Νοµό Αττικής, ο µειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε ένα είδος χωριστά για τις δε Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ, στο σύνολο των αιτούµενων ειδών και υλικών. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Προκήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης και της πρόσκλησης. Στον συγκεκριµένο Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, όποιος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή και δεν προσκοµίζει, εφόσον εγγράφως ζητηθούν, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Π 118/07 καθώς και του άρθρου 8 του ίδιου Π ή αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε 15

16 την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρ.6 ή και της παρ. 3 του αρ. 8 α του Π 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της παρ. 2 του αρ. 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από την Προκήρυξη ή µεταγενέστερα εγγράφως των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του αρ. 8 του ιδίου διατάγµατος, καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη Προκήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρ. 8 α. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής έχει την µορφή Εταιρείας, η επιτροπή διενέργειας έχει δικαίωµα να ζητήσει κάθε νόµιµο έγγραφο πιστοποίησης της νόµιµης εκπροσώπησής της, (π.χ. ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας) και ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει αυτό µέσα στο χρονικό διάστηµα που θα ορίσει η επιτροπή. 25. ΕΙ ΙΚΑ Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Προκήρυξης αποτελούν τα παραρτήµατα Α, Β, Γ και σχετικά µε την περιγραφή του είδους και της ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών και υλικών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ ΓΕΝΙΚΑ Ο προµηθευτής ως προς τη Προκήρυξη και σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Αρχής που διενεργεί την προµήθεια. Με την προµήθεια αυτή, προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΤΑΠΙΤ για ένα (1) έτος, µε την διαδικασία του Πρόχειρου ιαγωνισµού, σε γραφική ύλη χαρτί (µικροαντικείµενα), είδη γραφείου και υλικά µηχανογράφησης, σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών. 27. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται στα γραφεία του ΤΑΠΙΤ, Ακαδηµίας 58, 6 ος όροφος, Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, γραφείο 607, από τις 7.30 π.µ. µέχρι µ.µ., τηλέφωνα: Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας Προκήρυξης ισχύουν τα άρθρα του Π.. 118/2007 που θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας Προκήρυξης. 16

17 Η Πρόεδρος του Σ του ΤΑΠΙΤ Καρπούζου Λαµπρινή 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ Ενιαίες Υπηρεσίες Τοµέας Προνοίας Ξενοδοχουπαλλήλων Τοµέας Προνοίας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων Τοµέας Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Τοµέας Προνοίας Λιµενεργατών Τοµέας Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ Τοµέας Προνοίας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών Τοµέας Προνοίας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων Τοµέας Προνοίας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασµάτων Τοµέας Προνοίας Προσωπικού Ιπποδροµιών ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ 1 Στυλό Faber Castell 0,3 Ριγέ PEN α)µπλε β)κόκκινο γ)µαύρο δ)πράσινο) Στυλό BIC roller 0,5 TAVROYS 120 α)µπλε β) κόκκινο 60 γ) µαύρο 60 3 Στυλό διαρκείας BPS-GP PILOT 0,7 240 α)µπλε β) κόκκινο 60 γ)µαύρο 60 4 Μολύβι κοινό µαύρο Eberhard Fabber HΒ 5 Στυλό Pilot G2 gel 0, α)µπλε β) κόκκινο 30 γ) µαύρο 20 6 Μαρκαδόροι CD 4 7 Μαρκαδόροι χοντρής γραφής 60 α)µπλε β) κόκκινο γ) µαύρο

19 πράσινο Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια βαρέως τύπου Βάση σελοτέιπ πλαστική 9 Ζελατίνα A4 µε τρύπες και άνοιγµα επάνω (set 100τµχ) 10 Ζελατίνα σχήµα L (set 100τµχ) διάφορα 1 χρώµατα 11 Ψαλίδι µεταλλικό µεσαίο µέγεθος cm 12 Χαρτοκόπτες µε πλαστική λαβή ως δείγµα 13 Φάκελος πλαστικός Α4 µε κουµπί 5 14 Φάκελος µε αυτιά και λάστιχα διάφορα χρώµατα ( όχι 200 µαύρο) 15 Φάκελος 11 x 23 αλληλογραφίας µε παράθυρο λευκός µε ιδιαίτερο λογότυπο κάθε υπηρεσίας 16 Φάκελος 11 x 23 αλληλογραφίας λευκός µε ιδιαίτερο λογότυπο κάθε υπηρεσίας 17 ιορθωτικό µε διαλυτικό (set) 20mlPelikan ή stabiloboss ή Pritt 18 Ξύστρα µεταλλική jayco 19

20 19 Γοµολάστιχες απλές Faber Castel ή Pelikan (δίχρωµες - κόκκινο - µπλέ) 20 Γοµολάστιχα λευκή BIC ήpelikan A20 ή rotring B20 ή STAEDTLER 21 Μαρκαδοράκι λεπτής γραφής STABILO ή edding ή Artline α)µπλε β)κόκκινο 10 γ)µαύρο Μαρκαδόρος υπογράµµισηςhi- TEXT- stabilobossedding α)κίτρινο β)πράσινο 10 γ)πορτοκαλί δ)γαλάζιο 40 ε)ροζ Κλασέρ πλαστικό Α4 (8-32) skag ή faros µε µηχανισµό και ενισχυµένες άκρες, α)µπλε β)κίτρινο γ)κόκκινο δ)πράσινο Κλασέρ πλαστικό Α4 (διάφορα χρώµατα) πλάτη 3εκ µε 2 κρίκους 25 Βάση ηµερολογίου µεταλλική µαύρου χρώµατος

21 Βάση ηµερολογίου πλαστική µαύρου χρώµατος 26 Μελάνια για ταµπόν Horse ή Pelikan µε πινέλο α)µπλε β)κόκκινο 27 Ταµπόν Νο 2 Horseή Pelikan χρώµατος α)µπλε β)κόκκινο Μαρκαδόρος γραφής SCHNEIDER 130 ανεξίτηλος α)µπλε β)µαύρο γ)κόκκινο δ)πράσινο 29 Σελοτέιπ ANKER πακέτα 10τεµ 30 Σετ θήκη εγγράφων γραφείου µεταλλική ανοικτού τύπου (3θέσεων) (5θέσεων) 31 Χάρακας µήκους 30cm µεταλλικός 32 Χάρακας µήκους 60cm µεταλλικός Χάρακας µήκους 60cm πλαστικός 33 Αυτοκόλλητη ετικέτα πακέτο 100τεµ. 10cm X 5cm (3τεµ ανά φύλλο) 34 Αυτοκόλλητη ετικέτα πακέτο 100τεµ. 10cm X 7cm (2τεµ ανά φύλλο)

22 35 Αυτοκόλλητη ετικέτα (4Χ10,5εκ) ολόκληρο το χαρτί Α4 πακέτο 100τεµ 36 Αυτοκόλλητη ετικέτα (7Χ3σειρες) ολόκληρο το χαρτί Α4 πακέτο 100τεµ 37 ιορθωτικό τύπου στυλό BLANCO ROLLER ή Pritt 38 Περφορατέρ LEITZ µεγάλο 39 Περφορατέρ LEITZ µικρό Φακελοι δικογραφιων 41 ίφυλλο παρουσίασης µε (clip) LEITZ διαφανές πρωτόφυλλο και διάφορα χρώµατα οπισθόφυλλο 42 Ταινίες αριθµοµηχανής Casio DR T 120 THERMAL PRINTER 12 DIGIT 43 Σετ ιαχωριστικές καρτέλες αλφαβηταρίου (Ελληνικά) 44 Αποσυρραπτικό τανάλια 45 Χαρτί φωτοτυπικού Α4 των 80gr/m α ποιότητα πακέτα 500φ. 46 Χαρτί φωτοτυπικού Α3 των 80gr/m2 α ποιότητα πακ 500φ 47 Χαρτί περιτυλίγµατος 100εκ Χ 100µ

23 48 Πλάτη για κλασέρ 49 Φάκελος µπλε µε κορδόνια, αυτιά και ράχη 15cm (25 X 35) 50 Κλασέρ µεγέθους Α3 8/32/45 51 Κλασέρ χάρτινα διαστάσεων Α4 4/32/28,5 διάφορα χρώµατα 52 Συρραφίδες roma (κίτρινο) για συρραπτικό µικρό χειρός Νο 2000/64 53 Συρραφίδες roma (πράσινο) για συρραπτικό µεγάλο χειρός Νο (24/6) 54 ίφυλλο πλαστικοποίησης Α4 (κουτί 100τεµ.) 55 ίφυλλο πλαστικοποίησης καρτών ασφαλισµένων 111Χ154χιλ.κουτί 100 τεµ 56 Συρραπτικό µεγάλο επιτραπέζιο 57 Συρραφίδες roma για συρραπτικό µεγάλο επιτραπέζιο Νο /13-Η 58 Σελιδοδείκτες περίπου 20 Χ 50 χιλ. (πακέτο 10 τεµαχίων των τεσσάρων δεσµίδων µπλοκ) Υποχρεωτικά προσκόµιση δείγµατος στην

24 επιτροπή διενέργειας 59 Κύβος χαρτάκια για πρωτόκολλο (9,5Χ9,5) ως δείγµα 60 Βιβλίο πρωτοκόλλου µεγάλα µπλέ 61 Κόλλες κατριγιέ πακέτο 100φ. 62 Ευρετήριο πλαστικό τηλεφώνου (13 Χ 20 εκ) 63 Μελάνι 88bk για 11 PROL7590 XL 64 Μελάνι 88c για 6 PROL Μελάνι 88M για 6 PROL Μελάνι 88Υ για 6 PROL Μελάνι Q7551A για 3005n Μελάνι 12A για Μελάνι για εκτυπωτή OKI Μελάνι Q6000A για Μελάνι Q6001A για Μελάνι Q6002A για Μελάνι Q6003A για

25 74 Μελάνι 78 για 940C & 930C 75 Μελάνι 15 για Μελάνι 45 για TONER SF-560 R series για FAX SAMSUNG SF 565R 78 TONER PC-D300 series/fax CANNON L TONER TK 675 για φωτοτυπικό Kyocera KM TONER TK 410 για φωτοτυπικό Kyosera KM Μελάνι 6511A για Μελάνι faxpanasonickx- FA136X 83 Μελάνι για εκτυπωτή Dot matrix A3 OKI Microline Μελάνι 8C για εκτυπωτή Cannon ip Μελάνι 8Y για εκτυπωτή Cannon ip Μελάνι 8M για εκτυπωτή Cannon ip Μελάνι 8BK για εκτυπωτή Cannon ip Μελάνι BCI 3 black Cannon

26 89 Μελάνι BCI 3 magenta για εκτυπωτή Cannon Μελάνι BCI 3 cyan Cannon Μελάνι BCI 3 yellow Cannon Μελάνι 05A C505A για Laser Jet P2055DN 93 Μελάνι TN 6300για BROTHER FAX 8360P 94 Μελάνι CONICA MINOLTA για φωτοτυπικό TN Μελάνι 5PGBK για εκτυπωτή cannon ip Toner far 1619 για fax PANAFAX UF Συρραπτικό µικρό χειρός parva 64- jolly 98 Συρραπτικό µεγάλο χειρός primula Βιβλίο πρωτοκόλλου 200φ (20 Χ 30 εκ) 100 Αυτοκόλλητη ταινία για πακετάρισµα πλάτους 5εκ διάφανη (καφέ) 101 Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως πλάτους 2 εκ. µήκους 10 µ

27 102 Toner SRGH για φωτοτυπικό µηχάνηµα cannon GP Φάκελος αλληλογραφίας κίτρινος 26 Χ 18 µε το ιδιαίτερο λογότυπο κάθε υπηρεσίας 104 Φάκελος αλληλογραφίας κίτρινος 32Χ 23 µε το ιδιαίτερο λογότυπο κάθε υπηρεσίας (ΚΕ1Φ-09) 105 Φάκελος αλληλογραφίας κίτρινος 45 Χ 32 µε το ιδιαίτερο λογότυπο κάθε υπηρεσίας (ΚΕ1αφ- 09) 106 ιαχωριστικά θεµάτων FAROS SET PLASTIK TH.1-5 (πακ 100) 107 Ηµερήσιοι ηµεροδείκτες έτους 2013 επιτραπέζιοι 108 Κλασέρ πλαστικά διάφανα µικρά 4/32 µε 2 κρίκ διάφορα χρώµατα 109 Μελανοταινίες αριθµοµηχανών (ribbons) 110 Αλφαβητικό ευρετήριο (20 * 30) 100φ. 111 Καρφίτσες πλαστικό κουτί

28 112 Σπάγγο για δέµατα (κιλά) 113 Φάκελοι µε έλασµα µπλέ Λάστιχα καλτσοδέτα µεγάλα 10 χιλ (κιλά) 115 Λάστιχα καλτσοδέτα µεγάλα 5 χιλ (κιλά) ίφυλλο παρουσίασης µε έλασµα, διαφανές πρωτόφυλλο και διάφορα χρώµατα οπισθόφυλλο 117 Μελάνι για σφραγιδάκια µάυρο R Κόλλα ρευστή σωληναριο Κόλλα UHU STICK Κοπίδι κανονικό µέγεθος Ανταλακτικές λάµες κοπιδιού Σπρέι σιλικόνης Σπρέι πεπιεσµένου αέρα Σέτ καθαριστικό οθονών Stick για πιστόλι θερµοκόλλησης 20 (χονδρό) 126 Σφραγίδες αριθµών 7 χιλ.(8 ψηφ.) 127 Φακελος αλληλογραφίας λευκός (χωρίς 500 παράθυρο) 11,1Χ25,1 128 Μλόκ σηµειώσεων 5 28

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Πληροφορίες: Χ.Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Ε-03-0. η ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη Ταχ. Κώδικας: 4 Τηλέφωνο : 40-53965 FAX : 40-5037 E-mail : prom@larissa-dimos.gr Λάρισα 0/06/04 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 96/2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα