ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου

2 Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία του ςθμαντικοφ όγκου δεδομζνων τα οποία ςυλλζγονται κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τόςο ςε επίπεδο ακαδθμαϊκϊν μονάδων, όςο και ςε ιδρυματικό επίπεδο ΠΣΔΠ.ΤΕΙ-Α Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ΤΕΙ Ακινασ (ΠΕ6) 6.1 Λειτουργικζσ και μη λειτουργικζσ απαιτήςεισ 6.2 Σχζδιο και αρχιτεκτονικι ΠΣΔΠ 6.3 Λειτουργικό ςφςτθμα ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και τιρθςθσ δεδομζνων και ςυμπεραςμάτων αξιολόγθςθσ 2

3 Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ ΣΚΟΠΟΣ Υποςτιριξθ των προγραμμάτων αξιολόγθςθσ ςτο ΤΕΙ-Α Κεντρικι ςυλλογι ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςι τουσ, παραγωγι αποτελεςμάτων Διαμόρφωςθ του ςυνόλου των εκκζςεων που προβλζπονται από το Ν.3374/2005: Τθσ «Εςωτερικι Ζκκεςθ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ», που ςυντάςςεται ετιςια για κάκε τμιμα ξεχωριςτά και τθσ αντίςτοιχθ «Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ». Τθσ «Εςωτερικι Ζκκεςθ του Ιδρφματοσ», που ςυντάςςεται ανά διετία (Ν.3374/2005, Άρκρο 2) και τθσ αντίςτοιχθ «Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ιδρφματοσ». Παροχι ςχετικϊν ςτοιχείων προσ τθν ΑΔΙΠ 3

4 Απώτεροσ ςτόχοσ Η υλοποίθςθ μθχανιςμοφ αυτόματθσ άντλθςθσ και οργάνωςθσ των ςτοιχείων ςε πλθροφορία κατάλλθλθ να οδθγιςει ςε: Διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων Στρατθγικό ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςτο περιβάλλον του Ιδρφματοσ Αποδοτικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων ϊςτε να καλφψει τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του προσ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ (φοιτθτζσ, κακθγθτζσ, προςωπικό, κράτοσ, κ.λπ) 4

5 Λετουργικό πλαίςιο του ΠΔΠ Περιλαμβάνει διακριτά αλλά ςυνεργαηόμενα μεταξφ τουσ υποςυςτιματα, εφαρμογζσ και εργαλεία υποςτιριξθσ για τθ ςυλλογι, αποκικευςθ και επεξεργαςία δεδομζνων που αφοροφν ςτθν: ποιότθτα του διδακτικοφ ζργου, ποιότθτα του ερευνθτικοφ ζργου, ποιότθτα προγραμμάτων ςπουδϊν, ποιότθτα των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, φοιτθτικισ μζριμνασ, υποδομϊν ΤΠΕ, διαχείριςθσ οικονομικϊν πόρων, κ.λπ. «εικόνα» των τμθμάτων του Ιδρφματοσ ςε ςχζςθ με τουσ λοιποφσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ & παραγωγικοφσ φορείσ (απόφοιτοι, εργοδότεσ, οργανιςμοί, κ.λπ. ) 5

6 Βαςικέσ λειτουργίεσ Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ακινασ Παραγωγι των ςχετικϊν εκκζςεων (reports) Παροχι ςχετικϊν ςτοιχείων προσ τθν ΑΔΙΠ Κεντρικι ςυλλογι ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ Κεντρικι ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςι τουσ Παραγωγι ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων Από «Ζγγραφο Προδιαγραφών & Απαιτήςεων Λογιςμικοφ» (ΕΠΑΛ) Το ΠΣΔΠ κα αποτελεί ζνα τοπικό πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, ςυμβατό με τισ λειτουργίεσ τθσ ΑΔΙΠ, το οποίο κα περιλαμβάνει διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ τθσ οργάνωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ με δυνατότθτεσ αςφαλοφσ ειςαγωγισ τυποποιθμζνων δεδομζνων και άντλθςθσ δεδομζνων από τα ιδθ υπάρχοντα επιμζρουσ πλθροφοριακά ςυςτιματα του ιδρφματοσ, κακϊσ και αξιόπιςτθσ διαχείριςθσ αποτελεςμάτων και ζκδοςθσ εκκζςεων ςε διαδικτυακό περιβάλλον. 6

7 Αρχιτεκτονική του υςτήματοσ Data store App. Logic User Interface 7

8 υλλογή δεδομένων από διαθέςιμεσ πηγέσ Υποςυςτιματα ςυλλογισ δεδομζνων Υ/Σ καταγραφισ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ ακαδ. μονάδων, Υ/Σ καταγραφισ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ μονάδων διοίκθςθσ Υ/Σ Βάςθσ Δεδομζνων και Αποκετιριο Εκκζςεων αξιολόγθςθσ Συλλογι ςτοιχείων: Από χριςτεσ μζςω εφχρθςτθσ διαπροςωπείασ (user interface) και κατάλλθλων θλεκτρονικϊν φορμϊν Αυτοματοποιθμζνα από άλλεσ διακζςιμεσ πθγζσ δεδομζνων υφιςτάμενων πλθροφ. ςυςτθμάτων, με τθ χριςθ Web Services και λοιπϊν δόκιμων τεχνολογιϊν και πρωτοκόλλων επικοινωνίασ. 8

9 Τποςτήριξη κύκλου λειτουργίασ αξιολόγηςησ 9

10 Βαςικά χαρακτηριςτικά Χρθςτικότθτα Φιλικι διαπροςωπεία, μζςω εφχρθςτων ιςτοςελίδων Πρόςβαςθ από όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα Πρόςβαςθ και από smartphones Αξιοπιςτία Διακζςιμο 24x7 Καταγραφι ςφαλμάτων και ςυςτάςεων από τελικοφσ χριςτεσ Test cases με δεδομζνα ελζγχου Επιδόςεισ Ελάχιςτοσ χρόνοσ απόδοςθσ Υποςτιριξθ 2000 χρθςτϊν ταυτόχρονα Αςφάλεια Ανωνυμία κατά τθ ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων από ςπουδαςτζσ Διαβάκμιςθ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα ανάλογα με ρόλο χριςτθ 10

11 Φρήςτεσ του ςυςτήματοσ Διαχειριςτισ ςυςτιματοσ Επιτιρθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ, ρφκμιςθ και προςαρμογι, Συντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ. Μζλοσ ΜΟΔΙΠ Συνολικι εποπτεία και διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Μζλοσ ΟΜΕΑ Εςωτερικι διαδικαςία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Σφνταξθ τθσ Ετιςιασ Εςωτερικισ Ζκκεςθσ και Σφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ. Μζλοσ Ε.Π. Συμπλιρωςθ απογραφικϊν δελτίων μακιματοσ Σπουδαςτισ Συμμετοχι ςε επιλεγμζνεσ δράςεισ αξιολόγθςθσ κυρίωσ μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων. Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ Υπάλλθλοι τθσ γραμματείασ, τθσ βιβλιοκικθσ, του τμιματοσ προμθκειϊν, τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κ.λπ. Σφςτθμα Α.ΔΙ.Π. 11

12 Απαιτήςεισ διαλειτουργικότητασ Διεπαφι άντλθςθσ δεδομζνων από το ςφςτθμα του μακθτολογίου Ζλεγχο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν (authentication) μζςω των LDAP του ΤΕΙ Ακινασ. Αποκλειςτικι χριςθ ανοιχτϊν τεχνολογιϊν: Web, HTML 5 REST JAVA 2 Enterprise Edition Χριςθ ανοιχτϊν προδιαγραφϊν και προτφπων όπου είναι εφικτό. Ελεφκερθ επιλογι RDBMS (π.χ. MySQL, Oracle, κ.λπ.) Ο κεντρικόσ εξυπθρετθτισ του ΠΣΔΠ.TEI-A πρζπει να μπορεί να λειτουργιςει ςε λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows και Gnu Linux. 12

13 Ανοιχτέσ τεχνολογίεσ και πρότυπα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα (Open Data) Διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα (Linked Data) Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic Web) Web services XML-based μεταφορά δεδομζνων Απαίτθςθ για ανταλλαγι ςτοιχείων με ςφςτθμα τθσ ΑΔΙΠ ανοιχτζσ προδιαγραφζσ / πρότυπα SOAP, WSDL, κ.λπ. REST μεκοδολογία Representational State Transfer Τεχνογνωςία ομάδασ ΜΟΔΙΠ Επεκταςιμότητα, εξζλιξη Εφκολη εναλλαγή υποςυςτημάτων 13

14 Φρήςτεσ ΠΔΠ.ΣΕΙ-Α (UML) 14

15 Γενικέσ περιπτώςεισ χρήςησ 15

16 Περιπτώςεισ χρήςησ μελών ΕΠ 16

17 Περιπτώςεισ χρήςησ ςπουδαςτών 17

18 Περιπτώςεισ χρήςησ διοικητικών υπαλλήλων Παρόμοιεσ με αυτζσ των μελϊν ΕΠ Επικουρικι πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα Ειςαγωγι ςτοιχείων μζςω προκακοριςμζνων φορμϊν, π.χ. Απογραφικά ςτοιχεία για ερευνθτικά ζργα (Επιτρ. Ερευνϊν), Εγγεγραμμζνοι ςπουδαςτζσ ανά μάκθμα (Γραμματεία),... Ειςαγωγι ςτοιχείων για τθν υποδομι του Ιδρφματοσ Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων, Διαςτάςεισ (επιφάνεια, κ.λπ.) αικουςϊν διδαςκαλίασ,... 18

19 Περιπτώςεισ χρήςησ μελών ΜΟΔΙΠ & ΟΜΕΑ 19

20 Περιπτώςεισ χρήςησ εξωτερικών ςυςτημάτων 20

21 υςχετιςμοί απαιτήςεων 21

22 Μελλοντικέσ επεκτάςεισ Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν που τίκενται από τθ ΜΟΔΙΠ Σφνδεςθ δεικτϊν με μεκοδολογίεσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ όπωσ τθν balanced scorecard. Σφνδεςθ ερευνθτικϊν δθμοςιεφςεων με ςτόχουσ ερευνθτικισ πολιτικισ ςε επίπεδο ιδρυματικό, εκνικό αλλά και ευρωπαϊκό. Αξιολόγθςθ ερευνθτικοφ ζργου με βάςθ διεκνείσ δείκτεσ ποιότθτασ Εξωτερίκευςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν με ςκοπό τθν δυνατότατα open course catalog 22

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ

Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ ανάπηςξηρ και εθαπμογήρ ηος Ηλεκηπονικού ςζηήμαηορ ςνηαγογπάθηζηρ Αζήλα, 1 ε Μαξηίνπ 2010 ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΥΠΟΨΗ : Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Πιαηεία Κάληγγνο, Τ.Κ. 10181, Αζήλα e-mail: afratz@gge.gr ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα