Απρίλιοσ Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009"

Transcript

1 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

2 Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ ακτοπλοΐασ. 43 χρόνια δυναμικισ παρουςίασ 1.4 εργαηόμενοι 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ) 5 λιμάνια ςε προςζγγιςθ Ράνω από 1 προοριςμοί & εξυπθρετοφμενεσ γραμμζσ,5 δις. αξία ςτόλου 2,5 εκ. διακινικθκαν επιβάτεσ το χιλ. Ι.Χ. διακινικθκαν το χιλ. φορτθγά διακινικθκαν το εκ. κφκλοσ εργαςιϊν του ομίλου 538 εκ. ςφνολο ενεργθτικοφ 23 εκ. Ίδια κεφάλαια 85.9 εκ. κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21 με τιμι κοινισ μετοχισ:.51, προνομ-9: 2,4 και προνομ-96: 1,34) Βαςικά Αποτελεςμάτων (FY: Δεκζμβριοσ) ( ) FY 28 Δ (%) FY 29 Δ (%) Ρωλιςεισ ,% ,8% Μεικτό Κζρδοσ ,7% ,% EBITDA ,4% ,9% EBIT ,2% ,7% EBT ,2% ,6% EAT & Minorities ,8% ,7% Ρερικϊρια Κζρδουσ % FY 28 Δ (bps) FY 29 Δ (bps) Μεικτό Κζρδοσ 19,3% ,% -124 EBITDA 9,5% ,8% -7 EBIT 5,4% -53 3,9% -143 EBT -2,3% -71-1,8% 46 EAT & Minorities -2,1% ,1% Κφκλοσ Εργαςιϊν Ομίλου (M ) 282,4 274,6 +11.% -2.8% -2.8 EBITDA Ομίλου (M ) 26,9 24,2 9,5% 8,8% EATAM Ομίλου (M ) -5,9-5,8 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 2

3 Ο ςτόλοσ τθσ ΑΝΕΚ απαρτίηεται από 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ). Η μθτρικι ζχει 11 ιδιόκτθτα πλοία. Διακζτει ςφγχρονα επιβατθγά οχθματαγωγά πλοία που προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ τόςο ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ, όςο και ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τθν Ελλάδα με τθν Ιταλία. ΑΝΕΚ HELLENIC SPIRIT OLYMPIC CHAMPION ΕΛΥΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ΣΟΦΟ- ΚΛΘΣ Β. ΡΕΒΕΛΘΣ ΚΘΤΘ Ι ΚΘΤΘ ΙΙ ΛΑΤΩ ΛΙΣΣΟΣ Ναυπιγθςθ Μεταςκευι & & Μικοσ (μζτρα) Ρλάτοσ (μζτρα) Χωρθτικότθτα (Κ.Ο.Χ.) Ταχφτθτα (κόμβοι) , ,5 22,5 22,5 21,5 19,5 Αρικ. επιβατϊν Αρικ. κλινϊν Αρικ. Ι.Χ Συνδυαςμόσ Φ/Γ και Ι.Χ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 3

4 Σθμαντικότερεσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 29 Η ΑΝΕΚ και θ κυγατρικι ΛΑΝΕ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 29, ςυμμετείχαν ςε μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ που προκιρυξε το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που αφοροφςαν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου. Οι εταιρείεσ μειοδότθςαν και, ωσ εκ τοφτου, δρομολογικθκε το πλοίο «AΤΕΜΙΣ» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΑΡΕΤΑ» και «ΡΕΒΕΛΗΣ» για τθ ςφνδεςθ των νθςιϊν των Δωδεκανιςων με τθν Κριτθ, τισ Κυκλάδεσ και τον Ρειραιά και το πλοίο «Β. ΚΟΝΑΟΣ» για τθ ςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τα Κφκθρα και τθν Ρελοπόννθςο. Επίςθσ, δρομολογικθκε το πλοίο «HIGHSPEED 1» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Σποράδων με τον Αγ. Κωνςταντίνο. Τον Απρίλιο του 29 θ Εταιρεία υπζγραψε με τθν INTERAMERICAN τθν πρωτοποριακι ςυμφωνία -ομαδικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο- «Αςφαλϊσ Μαηί» με τθν οποία παρζχονται δωρεάν προσ όλουσ τουσ επιβάτεσ τθσ, υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ μζχρι και για 7 θμζρεσ μετά το ταξίδι τουσ. Η ΑΝΕΚ είναι θ μόνθ εταιρεία ςτο χϊρο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ που παρζχει κάλυψθ υγείασ ςτουσ επιβάτεσ τθσ, ενϊ το πρόγραμμα από τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, απζδειξε τον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ. Το Μάιο του 29 θ ΑΝΕΚ υπζγραψε ςυμφωνία για τθν αγορά του 33,35% τθσ εταιρείασ HELLENIC SEAWAYS. Τζλοσ, κατά το 3 ο τρίμθνο ςυνεχίςτθκαν οι ναυλϊςεισ των πλοίων «ΑΙΑΔΝΘ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ» ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Οι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ τθσ ΑΝΕΚ αναγνωρίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, αφοφ απζςπαςε ςθμαντικά βραβεία και διακρίςεισ από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ, όπωσ θ Lloyd s List, ενϊ είχε εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παρουςία ςε πολλζσ τουριςτικζσ εκκζςεισ. Επίςθσ, θ ANEK LINES απζςπαςε το βραβείο «Καλφτερθσ Μεταςκευισ Ρλοίου» για το F/B «ΕΛΥΟΣ» από τα ShipPax Award, ενϊ το βραβείο «Ναυτικόσ τθσ Χρονιάσ» από τα Greek Shipping Awards 29 τθσ Lloyd s List απονεμικθκε ςε δφο πλοιάρχουσ τθσ Εταιρείασ. Τζλοσ, θ Εταιρεία τιμικθκε από τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λζςβου για τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ χρόνου παρουςίασ τθσ ςτθ γραμμι. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 4

5 Κίνθςθσ Η ΑΝΕΚ παρατάςςει τθν αφξθςθ των μεριδίων και τθν ενίςχυςθ τθσ διακίνθςθσ των επιβατϊν και ΙΧ κατά τθ χριςθ 29 απζναντι ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και του υψθλοφ ανταγωνιςμοφ 29 Κίνθςθ Επιβατϊν Αφξθςθ διακίνθςθσ: Επιβάτεσ (+7,2%), ΙΧ (+8,2%), Φορτθγά (αμετάβλθτο) Συνολικά, θ ΑΝΕΚ το 29 διακίνθςε 2,5 εκατομμφρια επιβάτεσ (ζναντι 2,3 εκατ. το 28), 421 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα (ζναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτθγά (ζναντι 256 χιλ.). 29 Κίνθςθ ΙΧ Μερίδια αγοράσ (Αδριατικι) Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ ςτο 29 διατιρθςε τα υψθλά μερίδια ςτθν αγορά τθσ Αδριατικισ, διακινϊντασ το 32% των επιβατϊν, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτθγϊν εκτελϊντασ το 34% των ςυνολικϊν δρομολογίων ςτισ γραμμζσ τθσ Αγκόνασ και τθσ Βενετίασ. 29 Κίνθςθ Φορτθγϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 5

6 Ρωλιςεισ Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςτθ χριςθ 29 ςε ευρϊ 274,5 εκατ., ζναντι ευρϊ 282,4 εκατ. το 28. Ππωσ προαναφζραμε θ μείωςθ αυτι αποδίδεται, κυρίωσ, ςτθ μείωςθ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ απόρροια τθσ φφεςθσ και τθσ γενικότερθσ διεκνοφσ κρίςθσ Ρωλιςεισ ανά τρίμθνο 53,7 53,2 Η διακίνθςθ ςτισ γραμμζσ του εςωτερικοφ ενιςχφκθκε κυρίωσ από τθ διείςδυςθ ςε νζεσ γραμμζσ και ςτο ΒΑ Αιγαίο. Πςον αφορά ςτθν πορεία τθσ Μθτρικισ ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςτα ευρϊ 254,3 εκατ. αυξθμζνοσ κατά 1,% ζναντι του 28 που ανιλκε ςε ευρϊ 252,1 εκατ. Σφνολο Ρωλιςεων ,1 11,2 69,4 67,7 47,1 43,5 Q4 Q3 Q2 Q Όμιλος 282,4 274,6 +11.% -2.8% Μητρική 254,3 252,1 1,% Ρωλιςεισ ανά τομζα δραςτθριότθτασ ,1 29,8 247,4 5,8 28,2 24,5 Ζςοδα από ναφλουσ Ζςοδα on board Λοιπά Ροςά ςε εκατ. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 6

7 Μεικτό Κζρδοσ - Κόςτοσ Ρωλθκζντων 28: 227,9 εκατ. Στθ διαμόρφωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κακοριςτικό παράγοντα ζχουν οι διάφοροι ςυντελεςτζσ του κόςτουσ λειτουργίασ. Το κόςτοσ των καυςίμων ςυμμετζχει ςχεδόν με ςυντελεςτι περίπου 4% ςτο ςφνολο κακιςτϊντασ τον ζνα ςθμαντικό παράγοντα. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ είναι ο επόμενοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ κόςτουσ. Ειδικότερα ςτο 29 θ αφξθςθ του ςτόλου επιβάρυνε το κόςτοσ με τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ γεγονόσ που διαμόρφωςε κατά κφριο λόγο τθν αφξθςθ αυτι ςτο κόςτοσ πωλθκζντων Τα μεικτά κζρδθ του Ομίλου υποχϊρθςαν ςε ευρϊ 49,5 εκατ. ζναντι ευρϊ 54,4 εκατ. το 28. 6,5 26% 115,9 51% 51,5 23% 29: 225,1 εκατ. Το μεικτό περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςτο 18,% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 19,3% το 28. Στθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ ςυνετζλεςε το αυξθμζνο κόςτοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ και των ςυνολικϊν αποςβζςεων λόγω τθσ αφξθςθσ του ςτόλου του Ομίλου. Τα μεικτά κζρδθ τθσ Μθτρικισ ανιλκαν ςε ευρϊ 47,1 εκατ. ζναντι ευρϊ 52,3 εκατ. το 28. Σθμείωςθ: Το % αντιπροςωπεφει αναλογία επί του ςυνόλου. Ροςά ςε εκατ. 69,1 31% Κόςτοσ μιςκοδοςίασ Λοιπά 98,5 44% 57,4 25% Καφςιμα, λιπαντικά & αναλϊςεισ υλικϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 7

8 Αποτελζςματα Τα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοοικονομικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) του Ομίλου τθ χριςθ 29 ανιλκαν ςε ευρϊ 24,2 εκατ. ζναντι ευρϊ 26,9 εκατ. το 28, ενϊ το περικϊριο EBITDA διαμορφϊκθκε ςε 8,8% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 9,5% το 28. Σε επίπεδο Εταιρείασ το EBITDA ανιλκε ςε ευρϊ 24,1 εκατ., ζναντι ευρϊ 27,3 εκατ. το 28 ακολουκϊντασ τθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ αφοφ τα γενικά ζξοδα παρζμειναν αμετάβλθτα. Τα κακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ του Ομίλου για το 29 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 5,8 εκατ., ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 5,9 εκατ. το 28, ενϊ τα κακαρά αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 3,8 εκατ. ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 3,5 εκατ. το 28. Η μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ ςυνζτεινε ςτθ διαμόρφωςθ του ωσ άνω αποτελζςματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ μειϊκθκε ςε ευρϊ 14,2 εκατ. από ευρϊ 17,9 εκατ. το 28 για τον Πμιλο και ςε ευρϊ 13,9 εκατ. από ευρϊ 17,4 εκατ. το 28 για τθν Εταιρεία λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ και τθσ αποπλθρωμισ δανείων. Ροςά ςε εκατ. EBITDA & Ρερικωρίου EBITDA 3 4% 35% 25 26,9 24,2 3% 2 25% 15 2% 1 15% 1% 5 9,5% 8,8% 5% % EATAM & Ρερικωρίου ΕΑΤΑΜ -5,8-5,9 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 8

9 Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (. ) Ράγια ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Ράγια Ενεργθτικοφ Αποκζματα Απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Σφνολο Ενεργθτικοφ Κακαρόσ Δανειςμόσ Σφνολο υποχρεϊςεων Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Δικαιϊματα μειοψθφίασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων Κδια Κεφάλαια ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 9

10 Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν (. ) Ταμειακέσ ροέσ από Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ χριςθσ (αφξθςθ/μείωςθ διακεςίμων) Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 1

11 4,% 3,% 2,% 1,%,% (x) ROCE Κάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Εξόδων 2, 1,5 1,,5, Κακαρόσ Δανειςμόσ/Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,54% 2,64% 1,5 1,7 56,78% 57,91% (x) 1,2 1,,8,6,4,2, Γενικι ευςτότθτα 1,12 Κδια Κεφάλαια/ Ράγια Ρεριουςιακά 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Επενδυτικοί αρικμοδείκτεσ υπολογιςμζνοι με αρικμό μετοχϊν τζλουσ χριςθσ: (ΚΟ) και τιμι,51 (31/3/21), (ΡΟ, 9) και τιμι 2,4 (31/3/21) και (ΡΟ, 96) και τιμι 1,34 (31/3/21), BV= Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιϊματα Μειοψθφίασ,76 Ράγια Ρεριουςιακά / Μακροπρόκεςμοσ Δανειςμόσ (x) 2,5 2, 1,5 1,,5, 47,82% 49,16% 1,88 1,99 (x),5,4,3,2,1, (x),4,3,2,1, P/BV,44,44 P/Sales,3,31 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 11

12 Ρωλιςεισ 3 CAGR: 6,3% Ο Πμιλοσ επζνδυςε ςυςτθματικά ςτθν ανάπτυξι του τα τελευταία χρόνια με αποτζλεςμα θ ςυνεχισ κατά μζςο όρο ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν να ξεπερνά το 6% ετθςίωσ ,7 224, 254,7 254,3 282,4 274, ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανζγερςθ κτθρίων για τθ ςτζγαςθ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν (25) Αγορά νζου Ε/Γ Ο/Γ και μεταςκευι του ςε υπερςφγχρονο πλοίο που αποτελεί τθν κορωνίδα του ςτόλου ςιμερα(ελυοσ) (27-8) Αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (27) Επζκταςθ ςε νζεσ γραμμζσ Απόκτθςθ 33,5% ςυμμετοχι ςτθν Hellenic Seaways (29) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 11,5 εκατ. Αναδιάρκρωςθ δανειςμοφ (27-8) Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

13 Στόχοι - Κφριοσ άξονασ τθσ ςτρατθγικισ του ομίλου ΑΝΕΚ παραμζνει θ ςυνεχισ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ και των μεγεκϊν κακϊσ και θ κατοχφρωςθ τθσ ΑΝΕΚ LINES ςτο διεκνζσ ταξιδιωτικό κοινό Ενίςχυςθ : Ενίςχυςθ τθσ θγετικισ κζςθσ ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ με αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ και διεφρυνςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων Ανανζωςθ του ςτόλου Συνεχισ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και επζκταςθ του δικτφου πωλιςεων Αφξθςθ Οικονομικϊν μεγεκϊν: Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν Συνεχισ ορκολογικι διαχείριςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ Επιςτροφι ςτθν κερδοφορία Ενίςχυςθ Αναγνωριςιμότθτασ Συμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του brand «ANEK LINES» Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 13

14 Στακμοί εξζλιξθσ τθσ ΑΝΕΚ 1967 θ ΑΝΕΚ ιδρφεται ςτα Χανιά 1973 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΤIΑ & ΕΘΥΜΝΟ κακθμερινά ςτθ γραμμι Ηράκλειο- Ρειραιά 1978 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΘΤΘ 197 Δυναμικι ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Ακτοπλοΐα (Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ ςτο λιμάνι τθσ Σοφδασ, Χανίων) 1987 Ενίςχυςθ του ςτόλου με Ε/Γ- Ο/Γ ΑΡΤΕΑ, ςτθ γραμμι Χανιά- Ρειραιά / ναυτιλιακι ςφνδεςθ Ελλάδασ-Ιταλίασ / αναγραφι του μπλε-κίτρινου λογοτφπου ςε όλα τα πλοία τθσ). κακθμερινά ςτα δφο βαςικά λιμάνια τθσ Κριτθσ ςυνδζοντασ τα με τθν θπειρωτικι Ελλάδα 1992 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛ ΟΣ (το μεγαλφτερο και πολυτελζςτε ρο πλοίο τθσ Μεςογείου) ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ./ Ε/Γ- Ο/Γ TAΛΩΣ 1989 Δραςτθριοποίθςθ ςτθν Αδριατικι Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ & ΛΑΤΩ με τθ γραμμι Ράτρα Αγκόνα (πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΚΥΔΩΝ«) 1998 Ειςαγωγι ςτο ΧΑ / ΣΟΦΟΚΛΘΣ ΒΕΝ. ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ & εντάςςονται ςτο ςτόλο τθσ τα Ε/Γ-Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ & ΑΚΑΔΙ από ςυγχϊνευςθ τθσ εκυμνιακισ ΚΘΤΘ Ι & ΚΘΤΘ ΙΙ ςτθ γραμμι Ράτρα- Αγκόνα. 2 Ε/Γ-Ο/Γ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ, & το νεότευκτο H/S/F OLYMPIC CHAMPION ςτθ γραμμι Ράτρα-Αγκόνα Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ (ΛΑΝΕ, ΑΝΕΚ LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΡ, Λ.ΟΘ) 25 Νζα γραμμι Ράτρα- Βενετία. Ανζγερςθ κτθρίου & μεταφορά 22 διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςε ιδιόκτθτεσ, Ανάδειξθ λειτουργικζσ νζου εγκαταςτάςεισ ςτα Διοικθτικοφ Χανιά, Συμβουλίου 21 δεφτερο νεότευκτο H/S/F HELLENIC SPIRIT ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ. 23 Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων 27 Φεβρουάριοσ Νζο κτιριο ςτον Ρειραιά ΑΜΚ: 11,6 εκατ. 26 H/S/F OLYMPIC CHAMPION, 1 ο Ρανευρωπαϊκό βραβείο καλφτερου επιβατθγοφ / οχθματαγωγοφ πλοίου από τθ Γερμανικι Λζςχθ Αυτοκινιτου ADAC 28 Απρίλιοσ Ε/Γ- Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Ράρο-Νάξο-Ίο- Σαντορίνθ / Ιοφλιοσ Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χίο- Μυτιλινθ / Σεπτζμβριοσ Αναβάκμιςθ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ Κριτθσ με θπειρωτικι Ελλάδα με το υπερςφγχρονο ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χανιά / Δεκζμβριοσ Βράβευςθ ωσ «H Καλφτερθ Εταιρεία τθσ Χρονιάσ 28 για τθν Επιβατθγό Ναυτιλία», - 5th Greek Shipping Awards που διοργάνωςε θ Lloyd s List Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 14

15 Γραμμζσ - Ρροοριςμοί ο όμιλοσ ΑΝΕΚ εξυπθρετεί 5 λιμάνια και πάνω από 1 προοριςμούσ με τισ γραμμζσ εςωτερικοφ (Ρειραιάσ-Χανιά, Ρειραιάσ-Ηράκλειο, Κυκλάδεσ, Ρειραιάσ-ΒΑ Αιγαίο & Ρειραιάσ-Κυκλάδεσ-Δωδεκάννθςα), τισ γραμμζσ Ιονίου (Ράτρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα) και τισ γραμμζσ Αδριατικισ (Ράτρα-Αγκόνα και Ράτρα- Βενετία, είτε κατευκείαν είτε με ενδιάμεςο ςτακμό ςτθν Ηγουμενίτςα). Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 15

16 Ο Πμιλοσ μασ Ζδρα : Αγ. Νικόλαοσ Λαςικίου Επιβατθγόσ Ναυτιλία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ (ΛΑΝΕ) (5,11%) (5%) ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΕΡΑΧΙΑΣ ΑΡΟΚΟΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΡ) Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & διάκεςθ εμφιαλωμζνου νεροφ Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & εμπορία πλαςτικϊν φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.Ε.Ε. (62%) (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA srl Ζδρα : Ancona Ιταλίασ Ρρακτόρευςθ & αντιπροςϊπευςθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Ναυτικι εταιρεία Ν.959/79 ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ (97,5%) (99,5%) ΑΝΕΚ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Τουριςμόσ - ςυμμετοχι ςε άλλεσ εταιρείεσ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Ρθγι: Οικονομικζσ καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 16

17 Μετοχισ ΑΤΗΕΧ REUTERS BLOOMBERG Σφμβολα Μετοχισ Τιμι Μετοχισ & Εμπορευςιμότθτα ANEK ANKe.AT ΑΝΕΚ GA Σφνολο Κοινϊν Μετοχϊν Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (9) Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (96) Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21) 85,9 Εκ. Ειςαγωγι ςτο Χ.Α. 21/1/1999 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 28 1,73 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 29,82 Συμμετοχι ςε Δείκτεσ FTSEL FTSE/Χ.Α. Liquid Mid FTSEI - FTSE/Χ.Α. International ΔΤΑ FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχι FTSEA FTSE/Χ.Α. 14 ΣΑΓΔ Δείκτθσ Συνολικισ Απόδοςθσ Γενικοφ Δείκτθ Χ.Α. FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 4 ΓΔ Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Χ.Α Μετοχισ ΑΝΕΚ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. 2/1/28 31/3/ Ελεφκερθ Διαςπορά 62,15% Μετοχικι Σφνκεςθ Sea Capital Plc 32,5% Ξζνοι Θεςμικοί Επενδυτζσ 5,35% ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΑΝΕΚ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 17

18 Επικοινωνία Ιωάννθσ Σ. Βαρδινογιάννθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθλ.: Στυλιανόσ Στάμοσ Οικονομικόσ Διευκυντισ τθλ.: Ραναγιϊτθσ Κωνςταντόπουλοσ Υπεφκυνοσ IFRS Reporting τθλ.: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφόροσ Καραμανλι, Χανιά τθλ

19 Διλωςθ Αποποίθςθσ Ευκφνθσ Σε αυτιν τθν παρουςίαςθ περιζχονται μελλοντικζσ προβλζψεισ υπό τθν ζννοια τθσ χρθματιςτθριακισ νομοκεςίασ. Αυτζσ οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ εμπεριζχουν κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ και υπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ ρίςκου και αβεβαιότθτασ που μποροφν να δθμιουργιςουν ςθμαντικι παρζκκλιςθ των μελλοντικϊν αποτελεςμάτων του Ομίλου από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ κακϊσ και παράγοντεσ τθσ ευρφτερθσ αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία όπωσ τα επίπεδα δραςτθριότθτασ, αποδοτικότθτασ, προοπτικζσ και δυνατότθτεσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που επθρεάηουν τον Όμιλο ΑΝΕΚ ΑΕ περιγράφονται ςτισ ανακοινϊςεισ που ζχει κάνει ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ αφοροφν μόνο τθν θμερομθνία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρουςίαςθσ. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν επίςθμθ ανανζωςθ ι ανακεϊρθςθ των μελλοντικϊν εκτιμιςεων είτε ωσ αποτζλεςμα νζων πλθροφοριϊν, μελλοντικϊν γεγονότων θ οιοδιποτε άλλο τρόπο.

20

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ:

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 1.1. Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα