Απρίλιοσ Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009"

Transcript

1 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

2 Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ ακτοπλοΐασ. 43 χρόνια δυναμικισ παρουςίασ 1.4 εργαηόμενοι 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ) 5 λιμάνια ςε προςζγγιςθ Ράνω από 1 προοριςμοί & εξυπθρετοφμενεσ γραμμζσ,5 δις. αξία ςτόλου 2,5 εκ. διακινικθκαν επιβάτεσ το χιλ. Ι.Χ. διακινικθκαν το χιλ. φορτθγά διακινικθκαν το εκ. κφκλοσ εργαςιϊν του ομίλου 538 εκ. ςφνολο ενεργθτικοφ 23 εκ. Ίδια κεφάλαια 85.9 εκ. κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21 με τιμι κοινισ μετοχισ:.51, προνομ-9: 2,4 και προνομ-96: 1,34) Βαςικά Αποτελεςμάτων (FY: Δεκζμβριοσ) ( ) FY 28 Δ (%) FY 29 Δ (%) Ρωλιςεισ ,% ,8% Μεικτό Κζρδοσ ,7% ,% EBITDA ,4% ,9% EBIT ,2% ,7% EBT ,2% ,6% EAT & Minorities ,8% ,7% Ρερικϊρια Κζρδουσ % FY 28 Δ (bps) FY 29 Δ (bps) Μεικτό Κζρδοσ 19,3% ,% -124 EBITDA 9,5% ,8% -7 EBIT 5,4% -53 3,9% -143 EBT -2,3% -71-1,8% 46 EAT & Minorities -2,1% ,1% Κφκλοσ Εργαςιϊν Ομίλου (M ) 282,4 274,6 +11.% -2.8% -2.8 EBITDA Ομίλου (M ) 26,9 24,2 9,5% 8,8% EATAM Ομίλου (M ) -5,9-5,8 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 2

3 Ο ςτόλοσ τθσ ΑΝΕΚ απαρτίηεται από 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ). Η μθτρικι ζχει 11 ιδιόκτθτα πλοία. Διακζτει ςφγχρονα επιβατθγά οχθματαγωγά πλοία που προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ τόςο ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ, όςο και ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τθν Ελλάδα με τθν Ιταλία. ΑΝΕΚ HELLENIC SPIRIT OLYMPIC CHAMPION ΕΛΥΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ΣΟΦΟ- ΚΛΘΣ Β. ΡΕΒΕΛΘΣ ΚΘΤΘ Ι ΚΘΤΘ ΙΙ ΛΑΤΩ ΛΙΣΣΟΣ Ναυπιγθςθ Μεταςκευι & & Μικοσ (μζτρα) Ρλάτοσ (μζτρα) Χωρθτικότθτα (Κ.Ο.Χ.) Ταχφτθτα (κόμβοι) , ,5 22,5 22,5 21,5 19,5 Αρικ. επιβατϊν Αρικ. κλινϊν Αρικ. Ι.Χ Συνδυαςμόσ Φ/Γ και Ι.Χ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 3

4 Σθμαντικότερεσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 29 Η ΑΝΕΚ και θ κυγατρικι ΛΑΝΕ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 29, ςυμμετείχαν ςε μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ που προκιρυξε το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που αφοροφςαν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου. Οι εταιρείεσ μειοδότθςαν και, ωσ εκ τοφτου, δρομολογικθκε το πλοίο «AΤΕΜΙΣ» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΑΡΕΤΑ» και «ΡΕΒΕΛΗΣ» για τθ ςφνδεςθ των νθςιϊν των Δωδεκανιςων με τθν Κριτθ, τισ Κυκλάδεσ και τον Ρειραιά και το πλοίο «Β. ΚΟΝΑΟΣ» για τθ ςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τα Κφκθρα και τθν Ρελοπόννθςο. Επίςθσ, δρομολογικθκε το πλοίο «HIGHSPEED 1» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Σποράδων με τον Αγ. Κωνςταντίνο. Τον Απρίλιο του 29 θ Εταιρεία υπζγραψε με τθν INTERAMERICAN τθν πρωτοποριακι ςυμφωνία -ομαδικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο- «Αςφαλϊσ Μαηί» με τθν οποία παρζχονται δωρεάν προσ όλουσ τουσ επιβάτεσ τθσ, υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ μζχρι και για 7 θμζρεσ μετά το ταξίδι τουσ. Η ΑΝΕΚ είναι θ μόνθ εταιρεία ςτο χϊρο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ που παρζχει κάλυψθ υγείασ ςτουσ επιβάτεσ τθσ, ενϊ το πρόγραμμα από τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, απζδειξε τον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ. Το Μάιο του 29 θ ΑΝΕΚ υπζγραψε ςυμφωνία για τθν αγορά του 33,35% τθσ εταιρείασ HELLENIC SEAWAYS. Τζλοσ, κατά το 3 ο τρίμθνο ςυνεχίςτθκαν οι ναυλϊςεισ των πλοίων «ΑΙΑΔΝΘ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ» ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Οι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ τθσ ΑΝΕΚ αναγνωρίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, αφοφ απζςπαςε ςθμαντικά βραβεία και διακρίςεισ από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ, όπωσ θ Lloyd s List, ενϊ είχε εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παρουςία ςε πολλζσ τουριςτικζσ εκκζςεισ. Επίςθσ, θ ANEK LINES απζςπαςε το βραβείο «Καλφτερθσ Μεταςκευισ Ρλοίου» για το F/B «ΕΛΥΟΣ» από τα ShipPax Award, ενϊ το βραβείο «Ναυτικόσ τθσ Χρονιάσ» από τα Greek Shipping Awards 29 τθσ Lloyd s List απονεμικθκε ςε δφο πλοιάρχουσ τθσ Εταιρείασ. Τζλοσ, θ Εταιρεία τιμικθκε από τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λζςβου για τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ χρόνου παρουςίασ τθσ ςτθ γραμμι. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 4

5 Κίνθςθσ Η ΑΝΕΚ παρατάςςει τθν αφξθςθ των μεριδίων και τθν ενίςχυςθ τθσ διακίνθςθσ των επιβατϊν και ΙΧ κατά τθ χριςθ 29 απζναντι ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και του υψθλοφ ανταγωνιςμοφ 29 Κίνθςθ Επιβατϊν Αφξθςθ διακίνθςθσ: Επιβάτεσ (+7,2%), ΙΧ (+8,2%), Φορτθγά (αμετάβλθτο) Συνολικά, θ ΑΝΕΚ το 29 διακίνθςε 2,5 εκατομμφρια επιβάτεσ (ζναντι 2,3 εκατ. το 28), 421 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα (ζναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτθγά (ζναντι 256 χιλ.). 29 Κίνθςθ ΙΧ Μερίδια αγοράσ (Αδριατικι) Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ ςτο 29 διατιρθςε τα υψθλά μερίδια ςτθν αγορά τθσ Αδριατικισ, διακινϊντασ το 32% των επιβατϊν, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτθγϊν εκτελϊντασ το 34% των ςυνολικϊν δρομολογίων ςτισ γραμμζσ τθσ Αγκόνασ και τθσ Βενετίασ. 29 Κίνθςθ Φορτθγϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 5

6 Ρωλιςεισ Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςτθ χριςθ 29 ςε ευρϊ 274,5 εκατ., ζναντι ευρϊ 282,4 εκατ. το 28. Ππωσ προαναφζραμε θ μείωςθ αυτι αποδίδεται, κυρίωσ, ςτθ μείωςθ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ απόρροια τθσ φφεςθσ και τθσ γενικότερθσ διεκνοφσ κρίςθσ Ρωλιςεισ ανά τρίμθνο 53,7 53,2 Η διακίνθςθ ςτισ γραμμζσ του εςωτερικοφ ενιςχφκθκε κυρίωσ από τθ διείςδυςθ ςε νζεσ γραμμζσ και ςτο ΒΑ Αιγαίο. Πςον αφορά ςτθν πορεία τθσ Μθτρικισ ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςτα ευρϊ 254,3 εκατ. αυξθμζνοσ κατά 1,% ζναντι του 28 που ανιλκε ςε ευρϊ 252,1 εκατ. Σφνολο Ρωλιςεων ,1 11,2 69,4 67,7 47,1 43,5 Q4 Q3 Q2 Q Όμιλος 282,4 274,6 +11.% -2.8% Μητρική 254,3 252,1 1,% Ρωλιςεισ ανά τομζα δραςτθριότθτασ ,1 29,8 247,4 5,8 28,2 24,5 Ζςοδα από ναφλουσ Ζςοδα on board Λοιπά Ροςά ςε εκατ. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 6

7 Μεικτό Κζρδοσ - Κόςτοσ Ρωλθκζντων 28: 227,9 εκατ. Στθ διαμόρφωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κακοριςτικό παράγοντα ζχουν οι διάφοροι ςυντελεςτζσ του κόςτουσ λειτουργίασ. Το κόςτοσ των καυςίμων ςυμμετζχει ςχεδόν με ςυντελεςτι περίπου 4% ςτο ςφνολο κακιςτϊντασ τον ζνα ςθμαντικό παράγοντα. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ είναι ο επόμενοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ κόςτουσ. Ειδικότερα ςτο 29 θ αφξθςθ του ςτόλου επιβάρυνε το κόςτοσ με τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ γεγονόσ που διαμόρφωςε κατά κφριο λόγο τθν αφξθςθ αυτι ςτο κόςτοσ πωλθκζντων Τα μεικτά κζρδθ του Ομίλου υποχϊρθςαν ςε ευρϊ 49,5 εκατ. ζναντι ευρϊ 54,4 εκατ. το 28. 6,5 26% 115,9 51% 51,5 23% 29: 225,1 εκατ. Το μεικτό περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςτο 18,% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 19,3% το 28. Στθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ ςυνετζλεςε το αυξθμζνο κόςτοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ και των ςυνολικϊν αποςβζςεων λόγω τθσ αφξθςθσ του ςτόλου του Ομίλου. Τα μεικτά κζρδθ τθσ Μθτρικισ ανιλκαν ςε ευρϊ 47,1 εκατ. ζναντι ευρϊ 52,3 εκατ. το 28. Σθμείωςθ: Το % αντιπροςωπεφει αναλογία επί του ςυνόλου. Ροςά ςε εκατ. 69,1 31% Κόςτοσ μιςκοδοςίασ Λοιπά 98,5 44% 57,4 25% Καφςιμα, λιπαντικά & αναλϊςεισ υλικϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 7

8 Αποτελζςματα Τα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοοικονομικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) του Ομίλου τθ χριςθ 29 ανιλκαν ςε ευρϊ 24,2 εκατ. ζναντι ευρϊ 26,9 εκατ. το 28, ενϊ το περικϊριο EBITDA διαμορφϊκθκε ςε 8,8% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 9,5% το 28. Σε επίπεδο Εταιρείασ το EBITDA ανιλκε ςε ευρϊ 24,1 εκατ., ζναντι ευρϊ 27,3 εκατ. το 28 ακολουκϊντασ τθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ αφοφ τα γενικά ζξοδα παρζμειναν αμετάβλθτα. Τα κακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ του Ομίλου για το 29 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 5,8 εκατ., ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 5,9 εκατ. το 28, ενϊ τα κακαρά αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 3,8 εκατ. ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 3,5 εκατ. το 28. Η μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ ςυνζτεινε ςτθ διαμόρφωςθ του ωσ άνω αποτελζςματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ μειϊκθκε ςε ευρϊ 14,2 εκατ. από ευρϊ 17,9 εκατ. το 28 για τον Πμιλο και ςε ευρϊ 13,9 εκατ. από ευρϊ 17,4 εκατ. το 28 για τθν Εταιρεία λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ και τθσ αποπλθρωμισ δανείων. Ροςά ςε εκατ. EBITDA & Ρερικωρίου EBITDA 3 4% 35% 25 26,9 24,2 3% 2 25% 15 2% 1 15% 1% 5 9,5% 8,8% 5% % EATAM & Ρερικωρίου ΕΑΤΑΜ -5,8-5,9 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 8

9 Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (. ) Ράγια ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Ράγια Ενεργθτικοφ Αποκζματα Απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Σφνολο Ενεργθτικοφ Κακαρόσ Δανειςμόσ Σφνολο υποχρεϊςεων Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Δικαιϊματα μειοψθφίασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων Κδια Κεφάλαια ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 9

10 Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν (. ) Ταμειακέσ ροέσ από Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ χριςθσ (αφξθςθ/μείωςθ διακεςίμων) Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 1

11 4,% 3,% 2,% 1,%,% (x) ROCE Κάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Εξόδων 2, 1,5 1,,5, Κακαρόσ Δανειςμόσ/Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,54% 2,64% 1,5 1,7 56,78% 57,91% (x) 1,2 1,,8,6,4,2, Γενικι ευςτότθτα 1,12 Κδια Κεφάλαια/ Ράγια Ρεριουςιακά 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Επενδυτικοί αρικμοδείκτεσ υπολογιςμζνοι με αρικμό μετοχϊν τζλουσ χριςθσ: (ΚΟ) και τιμι,51 (31/3/21), (ΡΟ, 9) και τιμι 2,4 (31/3/21) και (ΡΟ, 96) και τιμι 1,34 (31/3/21), BV= Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιϊματα Μειοψθφίασ,76 Ράγια Ρεριουςιακά / Μακροπρόκεςμοσ Δανειςμόσ (x) 2,5 2, 1,5 1,,5, 47,82% 49,16% 1,88 1,99 (x),5,4,3,2,1, (x),4,3,2,1, P/BV,44,44 P/Sales,3,31 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 11

12 Ρωλιςεισ 3 CAGR: 6,3% Ο Πμιλοσ επζνδυςε ςυςτθματικά ςτθν ανάπτυξι του τα τελευταία χρόνια με αποτζλεςμα θ ςυνεχισ κατά μζςο όρο ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν να ξεπερνά το 6% ετθςίωσ ,7 224, 254,7 254,3 282,4 274, ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανζγερςθ κτθρίων για τθ ςτζγαςθ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν (25) Αγορά νζου Ε/Γ Ο/Γ και μεταςκευι του ςε υπερςφγχρονο πλοίο που αποτελεί τθν κορωνίδα του ςτόλου ςιμερα(ελυοσ) (27-8) Αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (27) Επζκταςθ ςε νζεσ γραμμζσ Απόκτθςθ 33,5% ςυμμετοχι ςτθν Hellenic Seaways (29) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 11,5 εκατ. Αναδιάρκρωςθ δανειςμοφ (27-8) Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

13 Στόχοι - Κφριοσ άξονασ τθσ ςτρατθγικισ του ομίλου ΑΝΕΚ παραμζνει θ ςυνεχισ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ και των μεγεκϊν κακϊσ και θ κατοχφρωςθ τθσ ΑΝΕΚ LINES ςτο διεκνζσ ταξιδιωτικό κοινό Ενίςχυςθ : Ενίςχυςθ τθσ θγετικισ κζςθσ ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ με αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ και διεφρυνςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων Ανανζωςθ του ςτόλου Συνεχισ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και επζκταςθ του δικτφου πωλιςεων Αφξθςθ Οικονομικϊν μεγεκϊν: Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν Συνεχισ ορκολογικι διαχείριςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ Επιςτροφι ςτθν κερδοφορία Ενίςχυςθ Αναγνωριςιμότθτασ Συμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του brand «ANEK LINES» Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 13

14 Στακμοί εξζλιξθσ τθσ ΑΝΕΚ 1967 θ ΑΝΕΚ ιδρφεται ςτα Χανιά 1973 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΤIΑ & ΕΘΥΜΝΟ κακθμερινά ςτθ γραμμι Ηράκλειο- Ρειραιά 1978 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΘΤΘ 197 Δυναμικι ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Ακτοπλοΐα (Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ ςτο λιμάνι τθσ Σοφδασ, Χανίων) 1987 Ενίςχυςθ του ςτόλου με Ε/Γ- Ο/Γ ΑΡΤΕΑ, ςτθ γραμμι Χανιά- Ρειραιά / ναυτιλιακι ςφνδεςθ Ελλάδασ-Ιταλίασ / αναγραφι του μπλε-κίτρινου λογοτφπου ςε όλα τα πλοία τθσ). κακθμερινά ςτα δφο βαςικά λιμάνια τθσ Κριτθσ ςυνδζοντασ τα με τθν θπειρωτικι Ελλάδα 1992 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛ ΟΣ (το μεγαλφτερο και πολυτελζςτε ρο πλοίο τθσ Μεςογείου) ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ./ Ε/Γ- Ο/Γ TAΛΩΣ 1989 Δραςτθριοποίθςθ ςτθν Αδριατικι Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ & ΛΑΤΩ με τθ γραμμι Ράτρα Αγκόνα (πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΚΥΔΩΝ«) 1998 Ειςαγωγι ςτο ΧΑ / ΣΟΦΟΚΛΘΣ ΒΕΝ. ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ & εντάςςονται ςτο ςτόλο τθσ τα Ε/Γ-Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ & ΑΚΑΔΙ από ςυγχϊνευςθ τθσ εκυμνιακισ ΚΘΤΘ Ι & ΚΘΤΘ ΙΙ ςτθ γραμμι Ράτρα- Αγκόνα. 2 Ε/Γ-Ο/Γ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ, & το νεότευκτο H/S/F OLYMPIC CHAMPION ςτθ γραμμι Ράτρα-Αγκόνα Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ (ΛΑΝΕ, ΑΝΕΚ LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΡ, Λ.ΟΘ) 25 Νζα γραμμι Ράτρα- Βενετία. Ανζγερςθ κτθρίου & μεταφορά 22 διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςε ιδιόκτθτεσ, Ανάδειξθ λειτουργικζσ νζου εγκαταςτάςεισ ςτα Διοικθτικοφ Χανιά, Συμβουλίου 21 δεφτερο νεότευκτο H/S/F HELLENIC SPIRIT ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ. 23 Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων 27 Φεβρουάριοσ Νζο κτιριο ςτον Ρειραιά ΑΜΚ: 11,6 εκατ. 26 H/S/F OLYMPIC CHAMPION, 1 ο Ρανευρωπαϊκό βραβείο καλφτερου επιβατθγοφ / οχθματαγωγοφ πλοίου από τθ Γερμανικι Λζςχθ Αυτοκινιτου ADAC 28 Απρίλιοσ Ε/Γ- Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Ράρο-Νάξο-Ίο- Σαντορίνθ / Ιοφλιοσ Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χίο- Μυτιλινθ / Σεπτζμβριοσ Αναβάκμιςθ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ Κριτθσ με θπειρωτικι Ελλάδα με το υπερςφγχρονο ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χανιά / Δεκζμβριοσ Βράβευςθ ωσ «H Καλφτερθ Εταιρεία τθσ Χρονιάσ 28 για τθν Επιβατθγό Ναυτιλία», - 5th Greek Shipping Awards που διοργάνωςε θ Lloyd s List Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 14

15 Γραμμζσ - Ρροοριςμοί ο όμιλοσ ΑΝΕΚ εξυπθρετεί 5 λιμάνια και πάνω από 1 προοριςμούσ με τισ γραμμζσ εςωτερικοφ (Ρειραιάσ-Χανιά, Ρειραιάσ-Ηράκλειο, Κυκλάδεσ, Ρειραιάσ-ΒΑ Αιγαίο & Ρειραιάσ-Κυκλάδεσ-Δωδεκάννθςα), τισ γραμμζσ Ιονίου (Ράτρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα) και τισ γραμμζσ Αδριατικισ (Ράτρα-Αγκόνα και Ράτρα- Βενετία, είτε κατευκείαν είτε με ενδιάμεςο ςτακμό ςτθν Ηγουμενίτςα). Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 15

16 Ο Πμιλοσ μασ Ζδρα : Αγ. Νικόλαοσ Λαςικίου Επιβατθγόσ Ναυτιλία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ (ΛΑΝΕ) (5,11%) (5%) ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΕΡΑΧΙΑΣ ΑΡΟΚΟΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΡ) Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & διάκεςθ εμφιαλωμζνου νεροφ Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & εμπορία πλαςτικϊν φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.Ε.Ε. (62%) (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA srl Ζδρα : Ancona Ιταλίασ Ρρακτόρευςθ & αντιπροςϊπευςθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Ναυτικι εταιρεία Ν.959/79 ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ (97,5%) (99,5%) ΑΝΕΚ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Τουριςμόσ - ςυμμετοχι ςε άλλεσ εταιρείεσ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Ρθγι: Οικονομικζσ καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 16

17 Μετοχισ ΑΤΗΕΧ REUTERS BLOOMBERG Σφμβολα Μετοχισ Τιμι Μετοχισ & Εμπορευςιμότθτα ANEK ANKe.AT ΑΝΕΚ GA Σφνολο Κοινϊν Μετοχϊν Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (9) Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (96) Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21) 85,9 Εκ. Ειςαγωγι ςτο Χ.Α. 21/1/1999 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 28 1,73 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 29,82 Συμμετοχι ςε Δείκτεσ FTSEL FTSE/Χ.Α. Liquid Mid FTSEI - FTSE/Χ.Α. International ΔΤΑ FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχι FTSEA FTSE/Χ.Α. 14 ΣΑΓΔ Δείκτθσ Συνολικισ Απόδοςθσ Γενικοφ Δείκτθ Χ.Α. FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 4 ΓΔ Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Χ.Α Μετοχισ ΑΝΕΚ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. 2/1/28 31/3/ Ελεφκερθ Διαςπορά 62,15% Μετοχικι Σφνκεςθ Sea Capital Plc 32,5% Ξζνοι Θεςμικοί Επενδυτζσ 5,35% ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΑΝΕΚ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 17

18 Επικοινωνία Ιωάννθσ Σ. Βαρδινογιάννθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθλ.: Στυλιανόσ Στάμοσ Οικονομικόσ Διευκυντισ τθλ.: Ραναγιϊτθσ Κωνςταντόπουλοσ Υπεφκυνοσ IFRS Reporting τθλ.: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφόροσ Καραμανλι, Χανιά τθλ

19 Διλωςθ Αποποίθςθσ Ευκφνθσ Σε αυτιν τθν παρουςίαςθ περιζχονται μελλοντικζσ προβλζψεισ υπό τθν ζννοια τθσ χρθματιςτθριακισ νομοκεςίασ. Αυτζσ οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ εμπεριζχουν κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ και υπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ ρίςκου και αβεβαιότθτασ που μποροφν να δθμιουργιςουν ςθμαντικι παρζκκλιςθ των μελλοντικϊν αποτελεςμάτων του Ομίλου από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ κακϊσ και παράγοντεσ τθσ ευρφτερθσ αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία όπωσ τα επίπεδα δραςτθριότθτασ, αποδοτικότθτασ, προοπτικζσ και δυνατότθτεσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που επθρεάηουν τον Όμιλο ΑΝΕΚ ΑΕ περιγράφονται ςτισ ανακοινϊςεισ που ζχει κάνει ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ αφοροφν μόνο τθν θμερομθνία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρουςίαςθσ. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν επίςθμθ ανανζωςθ ι ανακεϊρθςθ των μελλοντικϊν εκτιμιςεων είτε ωσ αποτζλεςμα νζων πλθροφοριϊν, μελλοντικϊν γεγονότων θ οιοδιποτε άλλο τρόπο.

20

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Περιγραφι Εταιρείασ Θ Κρθτϊν Άρτοσ ςιμερα παράγει Παξαδνζηαθά Κξεηηθά Snack Αξηνπνηίαο Υςειήο Πνηόηεηαο κε βάζε ηελ Κξεηηθή Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ θμειώςεισ πινάκων Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων χριςθσ Α' Εξαμινου 2010: Σα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ 9 Δεκεμβρίου 2010 2004-2009: ωρευτικζσ Ηθμιζσ των 11 πιο ελλειμματικών ΔΕΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΚΟ 2004 2005 2006 2007 2008

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα