Απρίλιοσ Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009"

Transcript

1 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

2 Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ ακτοπλοΐασ. 43 χρόνια δυναμικισ παρουςίασ 1.4 εργαηόμενοι 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ) 5 λιμάνια ςε προςζγγιςθ Ράνω από 1 προοριςμοί & εξυπθρετοφμενεσ γραμμζσ,5 δις. αξία ςτόλου 2,5 εκ. διακινικθκαν επιβάτεσ το χιλ. Ι.Χ. διακινικθκαν το χιλ. φορτθγά διακινικθκαν το εκ. κφκλοσ εργαςιϊν του ομίλου 538 εκ. ςφνολο ενεργθτικοφ 23 εκ. Ίδια κεφάλαια 85.9 εκ. κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21 με τιμι κοινισ μετοχισ:.51, προνομ-9: 2,4 και προνομ-96: 1,34) Βαςικά Αποτελεςμάτων (FY: Δεκζμβριοσ) ( ) FY 28 Δ (%) FY 29 Δ (%) Ρωλιςεισ ,% ,8% Μεικτό Κζρδοσ ,7% ,% EBITDA ,4% ,9% EBIT ,2% ,7% EBT ,2% ,6% EAT & Minorities ,8% ,7% Ρερικϊρια Κζρδουσ % FY 28 Δ (bps) FY 29 Δ (bps) Μεικτό Κζρδοσ 19,3% ,% -124 EBITDA 9,5% ,8% -7 EBIT 5,4% -53 3,9% -143 EBT -2,3% -71-1,8% 46 EAT & Minorities -2,1% ,1% Κφκλοσ Εργαςιϊν Ομίλου (M ) 282,4 274,6 +11.% -2.8% -2.8 EBITDA Ομίλου (M ) 26,9 24,2 9,5% 8,8% EATAM Ομίλου (M ) -5,9-5,8 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 2

3 Ο ςτόλοσ τθσ ΑΝΕΚ απαρτίηεται από 13 ιδιόκτθτα πλοία (16 υπό διαχείριςθ). Η μθτρικι ζχει 11 ιδιόκτθτα πλοία. Διακζτει ςφγχρονα επιβατθγά οχθματαγωγά πλοία που προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ τόςο ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ, όςο και ςτισ γραμμζσ που ςυνδζουν τθν Ελλάδα με τθν Ιταλία. ΑΝΕΚ HELLENIC SPIRIT OLYMPIC CHAMPION ΕΛΥΟΣ EΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ΣΟΦΟ- ΚΛΘΣ Β. ΡΕΒΕΛΘΣ ΚΘΤΘ Ι ΚΘΤΘ ΙΙ ΛΑΤΩ ΛΙΣΣΟΣ Ναυπιγθςθ Μεταςκευι & & Μικοσ (μζτρα) Ρλάτοσ (μζτρα) Χωρθτικότθτα (Κ.Ο.Χ.) Ταχφτθτα (κόμβοι) , ,5 22,5 22,5 21,5 19,5 Αρικ. επιβατϊν Αρικ. κλινϊν Αρικ. Ι.Χ Συνδυαςμόσ Φ/Γ και Ι.Χ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 3

4 Σθμαντικότερεσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 29 Η ΑΝΕΚ και θ κυγατρικι ΛΑΝΕ, κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 29, ςυμμετείχαν ςε μειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ που προκιρυξε το Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τθν εξυπθρζτθςθ δρομολογιακϊν γραμμϊν με ςφναψθ ςυμβάςεων ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που αφοροφςαν ςτθ ςυγκοινωνία μεταξφ διάφορων νθςιϊν του Αιγαίου. Οι εταιρείεσ μειοδότθςαν και, ωσ εκ τοφτου, δρομολογικθκε το πλοίο «AΤΕΜΙΣ» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΑΡΕΤΑ» και «ΡΕΒΕΛΗΣ» για τθ ςφνδεςθ των νθςιϊν των Δωδεκανιςων με τθν Κριτθ, τισ Κυκλάδεσ και τον Ρειραιά και το πλοίο «Β. ΚΟΝΑΟΣ» για τθ ςφνδεςθ τθσ Κριτθσ με τα Κφκθρα και τθν Ρελοπόννθςο. Επίςθσ, δρομολογικθκε το πλοίο «HIGHSPEED 1» (ναυλωμζνο) για τθν εξυπθρζτθςθ των νθςιϊν των Σποράδων με τον Αγ. Κωνςταντίνο. Τον Απρίλιο του 29 θ Εταιρεία υπζγραψε με τθν INTERAMERICAN τθν πρωτοποριακι ςυμφωνία -ομαδικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο- «Αςφαλϊσ Μαηί» με τθν οποία παρζχονται δωρεάν προσ όλουσ τουσ επιβάτεσ τθσ, υπθρεςίεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ μζχρι και για 7 θμζρεσ μετά το ταξίδι τουσ. Η ΑΝΕΚ είναι θ μόνθ εταιρεία ςτο χϊρο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ που παρζχει κάλυψθ υγείασ ςτουσ επιβάτεσ τθσ, ενϊ το πρόγραμμα από τουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, απζδειξε τον ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα τθσ Εταιρείασ. Το Μάιο του 29 θ ΑΝΕΚ υπζγραψε ςυμφωνία για τθν αγορά του 33,35% τθσ εταιρείασ HELLENIC SEAWAYS. Τζλοσ, κατά το 3 ο τρίμθνο ςυνεχίςτθκαν οι ναυλϊςεισ των πλοίων «ΑΙΑΔΝΘ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ» ςε εταιρείεσ του εξωτερικοφ. Οι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ τθσ ΑΝΕΚ αναγνωρίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, αφοφ απζςπαςε ςθμαντικά βραβεία και διακρίςεισ από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ, όπωσ θ Lloyd s List, ενϊ είχε εξαιρετικά επιτυχθμζνθ παρουςία ςε πολλζσ τουριςτικζσ εκκζςεισ. Επίςθσ, θ ANEK LINES απζςπαςε το βραβείο «Καλφτερθσ Μεταςκευισ Ρλοίου» για το F/B «ΕΛΥΟΣ» από τα ShipPax Award, ενϊ το βραβείο «Ναυτικόσ τθσ Χρονιάσ» από τα Greek Shipping Awards 29 τθσ Lloyd s List απονεμικθκε ςε δφο πλοιάρχουσ τθσ Εταιρείασ. Τζλοσ, θ Εταιρεία τιμικθκε από τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Λζςβου για τθν ςυμπλιρωςθ ενόσ χρόνου παρουςίασ τθσ ςτθ γραμμι. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 4

5 Κίνθςθσ Η ΑΝΕΚ παρατάςςει τθν αφξθςθ των μεριδίων και τθν ενίςχυςθ τθσ διακίνθςθσ των επιβατϊν και ΙΧ κατά τθ χριςθ 29 απζναντι ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ και του υψθλοφ ανταγωνιςμοφ 29 Κίνθςθ Επιβατϊν Αφξθςθ διακίνθςθσ: Επιβάτεσ (+7,2%), ΙΧ (+8,2%), Φορτθγά (αμετάβλθτο) Συνολικά, θ ΑΝΕΚ το 29 διακίνθςε 2,5 εκατομμφρια επιβάτεσ (ζναντι 2,3 εκατ. το 28), 421 χιλιάδεσ Ι.Χ. αυτοκίνθτα (ζναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτθγά (ζναντι 256 χιλ.). 29 Κίνθςθ ΙΧ Μερίδια αγοράσ (Αδριατικι) Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Πμιλοσ ςτο 29 διατιρθςε τα υψθλά μερίδια ςτθν αγορά τθσ Αδριατικισ, διακινϊντασ το 32% των επιβατϊν, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτθγϊν εκτελϊντασ το 34% των ςυνολικϊν δρομολογίων ςτισ γραμμζσ τθσ Αγκόνασ και τθσ Βενετίασ. 29 Κίνθςθ Φορτθγϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 5

6 Ρωλιςεισ Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου ανιλκε ςτθ χριςθ 29 ςε ευρϊ 274,5 εκατ., ζναντι ευρϊ 282,4 εκατ. το 28. Ππωσ προαναφζραμε θ μείωςθ αυτι αποδίδεται, κυρίωσ, ςτθ μείωςθ τθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ απόρροια τθσ φφεςθσ και τθσ γενικότερθσ διεκνοφσ κρίςθσ Ρωλιςεισ ανά τρίμθνο 53,7 53,2 Η διακίνθςθ ςτισ γραμμζσ του εςωτερικοφ ενιςχφκθκε κυρίωσ από τθ διείςδυςθ ςε νζεσ γραμμζσ και ςτο ΒΑ Αιγαίο. Πςον αφορά ςτθν πορεία τθσ Μθτρικισ ο κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςτα ευρϊ 254,3 εκατ. αυξθμζνοσ κατά 1,% ζναντι του 28 που ανιλκε ςε ευρϊ 252,1 εκατ. Σφνολο Ρωλιςεων ,1 11,2 69,4 67,7 47,1 43,5 Q4 Q3 Q2 Q Όμιλος 282,4 274,6 +11.% -2.8% Μητρική 254,3 252,1 1,% Ρωλιςεισ ανά τομζα δραςτθριότθτασ ,1 29,8 247,4 5,8 28,2 24,5 Ζςοδα από ναφλουσ Ζςοδα on board Λοιπά Ροςά ςε εκατ. Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 6

7 Μεικτό Κζρδοσ - Κόςτοσ Ρωλθκζντων 28: 227,9 εκατ. Στθ διαμόρφωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κακοριςτικό παράγοντα ζχουν οι διάφοροι ςυντελεςτζσ του κόςτουσ λειτουργίασ. Το κόςτοσ των καυςίμων ςυμμετζχει ςχεδόν με ςυντελεςτι περίπου 4% ςτο ςφνολο κακιςτϊντασ τον ζνα ςθμαντικό παράγοντα. Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ είναι ο επόμενοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ κόςτουσ. Ειδικότερα ςτο 29 θ αφξθςθ του ςτόλου επιβάρυνε το κόςτοσ με τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ γεγονόσ που διαμόρφωςε κατά κφριο λόγο τθν αφξθςθ αυτι ςτο κόςτοσ πωλθκζντων Τα μεικτά κζρδθ του Ομίλου υποχϊρθςαν ςε ευρϊ 49,5 εκατ. ζναντι ευρϊ 54,4 εκατ. το 28. 6,5 26% 115,9 51% 51,5 23% 29: 225,1 εκατ. Το μεικτό περικϊριο κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςτο 18,% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 19,3% το 28. Στθ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ ςυνετζλεςε το αυξθμζνο κόςτοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ και των ςυνολικϊν αποςβζςεων λόγω τθσ αφξθςθσ του ςτόλου του Ομίλου. Τα μεικτά κζρδθ τθσ Μθτρικισ ανιλκαν ςε ευρϊ 47,1 εκατ. ζναντι ευρϊ 52,3 εκατ. το 28. Σθμείωςθ: Το % αντιπροςωπεφει αναλογία επί του ςυνόλου. Ροςά ςε εκατ. 69,1 31% Κόςτοσ μιςκοδοςίασ Λοιπά 98,5 44% 57,4 25% Καφςιμα, λιπαντικά & αναλϊςεισ υλικϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 7

8 Αποτελζςματα Τα αποτελζςματα προ φόρων, χρθματοοικονομικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων (EBITDA) του Ομίλου τθ χριςθ 29 ανιλκαν ςε ευρϊ 24,2 εκατ. ζναντι ευρϊ 26,9 εκατ. το 28, ενϊ το περικϊριο EBITDA διαμορφϊκθκε ςε 8,8% επί του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 9,5% το 28. Σε επίπεδο Εταιρείασ το EBITDA ανιλκε ςε ευρϊ 24,1 εκατ., ζναντι ευρϊ 27,3 εκατ. το 28 ακολουκϊντασ τθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ αφοφ τα γενικά ζξοδα παρζμειναν αμετάβλθτα. Τα κακαρά αποτελζςματα μετά από φόρουσ και δικαιϊματα μειοψθφίασ του Ομίλου για το 29 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 5,8 εκατ., ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 5,9 εκατ. το 28, ενϊ τα κακαρά αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε ηθμίεσ ευρϊ 3,8 εκατ. ζναντι ηθμιϊν ευρϊ 3,5 εκατ. το 28. Η μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ ςυνζτεινε ςτθ διαμόρφωςθ του ωσ άνω αποτελζςματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ μειϊκθκε ςε ευρϊ 14,2 εκατ. από ευρϊ 17,9 εκατ. το 28 για τον Πμιλο και ςε ευρϊ 13,9 εκατ. από ευρϊ 17,4 εκατ. το 28 για τθν Εταιρεία λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ και τθσ αποπλθρωμισ δανείων. Ροςά ςε εκατ. EBITDA & Ρερικωρίου EBITDA 3 4% 35% 25 26,9 24,2 3% 2 25% 15 2% 1 15% 1% 5 9,5% 8,8% 5% % EATAM & Ρερικωρίου ΕΑΤΑΜ -5,8-5,9 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 8

9 Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ (. ) Ράγια ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Ράγια Ενεργθτικοφ Αποκζματα Απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Σφνολο Ενεργθτικοφ Κακαρόσ Δανειςμόσ Σφνολο υποχρεϊςεων Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείασ Δικαιϊματα μειοψθφίασ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων Κδια Κεφάλαια ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 9

10 Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν (. ) Ταμειακέσ ροέσ από Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ χριςθσ (αφξθςθ/μείωςθ διακεςίμων) Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ Ρθγι: Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 1

11 4,% 3,% 2,% 1,%,% (x) ROCE Κάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Εξόδων 2, 1,5 1,,5, Κακαρόσ Δανειςμόσ/Συνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,54% 2,64% 1,5 1,7 56,78% 57,91% (x) 1,2 1,,8,6,4,2, Γενικι ευςτότθτα 1,12 Κδια Κεφάλαια/ Ράγια Ρεριουςιακά 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Επενδυτικοί αρικμοδείκτεσ υπολογιςμζνοι με αρικμό μετοχϊν τζλουσ χριςθσ: (ΚΟ) και τιμι,51 (31/3/21), (ΡΟ, 9) και τιμι 2,4 (31/3/21) και (ΡΟ, 96) και τιμι 1,34 (31/3/21), BV= Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δικαιϊματα Μειοψθφίασ,76 Ράγια Ρεριουςιακά / Μακροπρόκεςμοσ Δανειςμόσ (x) 2,5 2, 1,5 1,,5, 47,82% 49,16% 1,88 1,99 (x),5,4,3,2,1, (x),4,3,2,1, P/BV,44,44 P/Sales,3,31 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 11

12 Ρωλιςεισ 3 CAGR: 6,3% Ο Πμιλοσ επζνδυςε ςυςτθματικά ςτθν ανάπτυξι του τα τελευταία χρόνια με αποτζλεςμα θ ςυνεχισ κατά μζςο όρο ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν να ξεπερνά το 6% ετθςίωσ ,7 224, 254,7 254,3 282,4 274, ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ Ανζγερςθ κτθρίων για τθ ςτζγαςθ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν (25) Αγορά νζου Ε/Γ Ο/Γ και μεταςκευι του ςε υπερςφγχρονο πλοίο που αποτελεί τθν κορωνίδα του ςτόλου ςιμερα(ελυοσ) (27-8) Αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (27) Επζκταςθ ςε νζεσ γραμμζσ Απόκτθςθ 33,5% ςυμμετοχι ςτθν Hellenic Seaways (29) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 11,5 εκατ. Αναδιάρκρωςθ δανειςμοφ (27-8) Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29

13 Στόχοι - Κφριοσ άξονασ τθσ ςτρατθγικισ του ομίλου ΑΝΕΚ παραμζνει θ ςυνεχισ ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ και των μεγεκϊν κακϊσ και θ κατοχφρωςθ τθσ ΑΝΕΚ LINES ςτο διεκνζσ ταξιδιωτικό κοινό Ενίςχυςθ : Ενίςχυςθ τθσ θγετικισ κζςθσ ςτον κλάδο τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ με αφξθςθ των μεριδίων αγοράσ και διεφρυνςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων Ανανζωςθ του ςτόλου Συνεχισ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και επζκταςθ του δικτφου πωλιςεων Αφξθςθ Οικονομικϊν μεγεκϊν: Αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν Συνεχισ ορκολογικι διαχείριςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ Επιςτροφι ςτθν κερδοφορία Ενίςχυςθ Αναγνωριςιμότθτασ Συμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του brand «ANEK LINES» Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 13

14 Στακμοί εξζλιξθσ τθσ ΑΝΕΚ 1967 θ ΑΝΕΚ ιδρφεται ςτα Χανιά 1973 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΝΤIΑ & ΕΘΥΜΝΟ κακθμερινά ςτθ γραμμι Ηράκλειο- Ρειραιά 1978 Ε/Γ-Ο/Γ ΚΘΤΘ 197 Δυναμικι ειςαγωγι ςτθν Ελλθνικι Ακτοπλοΐα (Ε/Γ-Ο/Γ ΚΥΔΩΝ ςτο λιμάνι τθσ Σοφδασ, Χανίων) 1987 Ενίςχυςθ του ςτόλου με Ε/Γ- Ο/Γ ΑΡΤΕΑ, ςτθ γραμμι Χανιά- Ρειραιά / ναυτιλιακι ςφνδεςθ Ελλάδασ-Ιταλίασ / αναγραφι του μπλε-κίτρινου λογοτφπου ςε όλα τα πλοία τθσ). κακθμερινά ςτα δφο βαςικά λιμάνια τθσ Κριτθσ ςυνδζοντασ τα με τθν θπειρωτικι Ελλάδα 1992 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛ ΟΣ (το μεγαλφτερο και πολυτελζςτε ρο πλοίο τθσ Μεςογείου) ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ./ Ε/Γ- Ο/Γ TAΛΩΣ 1989 Δραςτθριοποίθςθ ςτθν Αδριατικι Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ & ΛΑΤΩ με τθ γραμμι Ράτρα Αγκόνα (πϊλθςθ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΚΥΔΩΝ«) 1998 Ειςαγωγι ςτο ΧΑ / ΣΟΦΟΚΛΘΣ ΒΕΝ. ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ & εντάςςονται ςτο ςτόλο τθσ τα Ε/Γ-Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ & ΑΚΑΔΙ από ςυγχϊνευςθ τθσ εκυμνιακισ ΚΘΤΘ Ι & ΚΘΤΘ ΙΙ ςτθ γραμμι Ράτρα- Αγκόνα. 2 Ε/Γ-Ο/Γ ΛΕΥΚΑ ΟΘ ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ, & το νεότευκτο H/S/F OLYMPIC CHAMPION ςτθ γραμμι Ράτρα-Αγκόνα Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ (ΛΑΝΕ, ΑΝΕΚ LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΡ, Λ.ΟΘ) 25 Νζα γραμμι Ράτρα- Βενετία. Ανζγερςθ κτθρίου & μεταφορά 22 διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςε ιδιόκτθτεσ, Ανάδειξθ λειτουργικζσ νζου εγκαταςτάςεισ ςτα Διοικθτικοφ Χανιά, Συμβουλίου 21 δεφτερο νεότευκτο H/S/F HELLENIC SPIRIT ςτθ γραμμι Βορείου Ιταλίασ. 23 Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων 27 Φεβρουάριοσ Νζο κτιριο ςτον Ρειραιά ΑΜΚ: 11,6 εκατ. 26 H/S/F OLYMPIC CHAMPION, 1 ο Ρανευρωπαϊκό βραβείο καλφτερου επιβατθγοφ / οχθματαγωγοφ πλοίου από τθ Γερμανικι Λζςχθ Αυτοκινιτου ADAC 28 Απρίλιοσ Ε/Γ- Ο/Γ ΡΕΒΕΛΘΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Ράρο-Νάξο-Ίο- Σαντορίνθ / Ιοφλιοσ Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χίο- Μυτιλινθ / Σεπτζμβριοσ Αναβάκμιςθ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ Κριτθσ με θπειρωτικι Ελλάδα με το υπερςφγχρονο ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΟΣ ςτθ γραμμι Ρειραιά-Χανιά / Δεκζμβριοσ Βράβευςθ ωσ «H Καλφτερθ Εταιρεία τθσ Χρονιάσ 28 για τθν Επιβατθγό Ναυτιλία», - 5th Greek Shipping Awards που διοργάνωςε θ Lloyd s List Αναδιάρκρωςθ δανειακϊν υποχρεϊςεϊν Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 14

15 Γραμμζσ - Ρροοριςμοί ο όμιλοσ ΑΝΕΚ εξυπθρετεί 5 λιμάνια και πάνω από 1 προοριςμούσ με τισ γραμμζσ εςωτερικοφ (Ρειραιάσ-Χανιά, Ρειραιάσ-Ηράκλειο, Κυκλάδεσ, Ρειραιάσ-ΒΑ Αιγαίο & Ρειραιάσ-Κυκλάδεσ-Δωδεκάννθςα), τισ γραμμζσ Ιονίου (Ράτρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα) και τισ γραμμζσ Αδριατικισ (Ράτρα-Αγκόνα και Ράτρα- Βενετία, είτε κατευκείαν είτε με ενδιάμεςο ςτακμό ςτθν Ηγουμενίτςα). Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 15

16 Ο Πμιλοσ μασ Ζδρα : Αγ. Νικόλαοσ Λαςικίου Επιβατθγόσ Ναυτιλία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ (ΛΑΝΕ) (5,11%) (5%) ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΕΡΑΧΙΑΣ ΑΡΟΚΟΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΡ) Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & διάκεςθ εμφιαλωμζνου νεροφ Ζδρα : Στφλοσ Χανίων Ραραγωγι & εμπορία πλαςτικϊν φιαλϊν και ειδϊν ςυςκευαςίασ ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.Ε.Ε. (62%) (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA srl Ζδρα : Ancona Ιταλίασ Ρρακτόρευςθ & αντιπροςϊπευςθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Ναυτικι εταιρεία Ν.959/79 ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ (97,5%) (99,5%) ΑΝΕΚ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ Ζδρα : Ελ. Βενιηζλοσ Χανίων Τουριςμόσ - ςυμμετοχι ςε άλλεσ εταιρείεσ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Ρθγι: Οικονομικζσ καταςτάςεισ Ομίλου Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 16

17 Μετοχισ ΑΤΗΕΧ REUTERS BLOOMBERG Σφμβολα Μετοχισ Τιμι Μετοχισ & Εμπορευςιμότθτα ANEK ANKe.AT ΑΝΕΚ GA Σφνολο Κοινϊν Μετοχϊν Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (9) Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ (96) Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Μζςοσ Ημεριςιοσ Πγκοσ Κεφαλαιοποίθςθ (31/3/21) 85,9 Εκ. Ειςαγωγι ςτο Χ.Α. 21/1/1999 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 28 1,73 Μζςθ Τιμι Κοινισ Μετοχισ 29,82 Συμμετοχι ςε Δείκτεσ FTSEL FTSE/Χ.Α. Liquid Mid FTSEI - FTSE/Χ.Α. International ΔΤΑ FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχι FTSEA FTSE/Χ.Α. 14 ΣΑΓΔ Δείκτθσ Συνολικισ Απόδοςθσ Γενικοφ Δείκτθ Χ.Α. FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 4 ΓΔ Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Χ.Α Μετοχισ ΑΝΕΚ vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. 2/1/28 31/3/ Ελεφκερθ Διαςπορά 62,15% Μετοχικι Σφνκεςθ Sea Capital Plc 32,5% Ξζνοι Θεςμικοί Επενδυτζσ 5,35% ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΑΝΕΚ Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 17

18 Επικοινωνία Ιωάννθσ Σ. Βαρδινογιάννθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθλ.: Στυλιανόσ Στάμοσ Οικονομικόσ Διευκυντισ τθλ.: Ραναγιϊτθσ Κωνςταντόπουλοσ Υπεφκυνοσ IFRS Reporting τθλ.: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφόροσ Καραμανλι, Χανιά τθλ

19 Διλωςθ Αποποίθςθσ Ευκφνθσ Σε αυτιν τθν παρουςίαςθ περιζχονται μελλοντικζσ προβλζψεισ υπό τθν ζννοια τθσ χρθματιςτθριακισ νομοκεςίασ. Αυτζσ οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ εμπεριζχουν κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ και υπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ ρίςκου και αβεβαιότθτασ που μποροφν να δθμιουργιςουν ςθμαντικι παρζκκλιςθ των μελλοντικϊν αποτελεςμάτων του Ομίλου από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ κακϊσ και παράγοντεσ τθσ ευρφτερθσ αγοράσ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία όπωσ τα επίπεδα δραςτθριότθτασ, αποδοτικότθτασ, προοπτικζσ και δυνατότθτεσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που επθρεάηουν τον Όμιλο ΑΝΕΚ ΑΕ περιγράφονται ςτισ ανακοινϊςεισ που ζχει κάνει ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν. Οι μελλοντικζσ εκτιμιςεισ αφοροφν μόνο τθν θμερομθνία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρουςίαςθσ. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν επίςθμθ ανανζωςθ ι ανακεϊρθςθ των μελλοντικϊν εκτιμιςεων είτε ωσ αποτζλεςμα νζων πλθροφοριϊν, μελλοντικϊν γεγονότων θ οιοδιποτε άλλο τρόπο.

20

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Ποςότητα (τόνοι) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj Ανϊλυςη των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Νομού Αιτωλοακαρνανύασ (Δεύγμα του Κλϊδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΤΕ: 2012

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΤΕ: 2012 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΤΕ: 2012 Ενοποίθςθ με τθ Eurobank: Επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ με τθν αποδοχι από τθν ΕΣΕ μετοχϊν που αντιςτοιχοφν ςτο 84,4% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Eurobank Δθμιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ Ρροετοιμαςία υλοποίθςθ - εξειδίκευςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλζποντεσ Καθηγητζσ Κουςενίδησ Δημήτριοσ Αγγελήσ Ελευθζριοσ

Επιβλζποντεσ Καθηγητζσ Κουςενίδησ Δημήτριοσ Αγγελήσ Ελευθζριοσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» Η λογιςτική και χρηματιςτηριακή πορεία των εταιριών του κλάδου πληροφορικήσ ςτην Ελλάδα Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 29 Νοεμβρίου 2011 Βαςικά ημεία : 9Μ 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 2: ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν. Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ

MARKETING PLAN ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν. Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ vagsiok@chemeng.ntua.gr MARKETING PLAN Γιάννθσ Καλογιρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Άδεια Χρήζης

Διαβάστε περισσότερα