ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011. Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3"

Transcript

1 ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ... 5 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε Ξεκλειδϊνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X Οδθγόσ Αγοράσ Σε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο δοκιμάςαμε και ςυγκρίνουμε τουσ υπολογιςτζσ που αγόραςαν τουσ τελευταίουσ μινεσ τα ςχολεία του νομοφ μασ (με επεξεργαςτζσ από 60 ωσ 100 ), υπερχρονίηουμε τον Intel Pentium Dual Cre E5500, ξεκλειδϊνουμε τον 4 ο πυρινα ςε 2 επεξεργαςτζσ Athln II X3, και προτείνουμε 3 ςυνκζςεισ επιτραπζηιων υπολογιςτϊν κατάλλθλουσ για χριςθ ςε γραφείο, ςχολικό εργαςτιριο, ι το ςπίτι. Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφεται από τον Βερφκιο Άγγελο, εκπαιδευτικό ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ.

2 2

3 Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD Συνοπτικά, θ κατάςταςθ ςτον χϊρο των CPUs αυτι τθ ςτιγμι ζχει ωσ εξισ: θ Intel κυριαρχεί ςτθν αγορά εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνολογικι υπεροχι τθσ, με τθν AMD να ζχει μείνει ςθμαντικά πίςω, ςε ςθμείο που να διαδίδονται φιμεσ για εξαγορά τθσ από άλλεσ εταιρείεσ (όπωσ θ Dell μάλλον απίκανο και θ Apple). Μοναδικι ελπίδα τθσ AMD για ανάκαμψθ φαίνεται να είναι θ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer που κα κυκλοφοριςει μζςα ςτο 2011 και θ εκμετάλλευςθ των καρτϊν γραφικϊν από τθν εξαγορά τθσ ATI. Δεδομζνων των παραπάνω, θ επζνδυςθ ςε πλατφόρμεσ τθσ AMD φαίνεται κακι επιλογι. Αν όμωσ εςτιάςουμε ςτο κομμάτι τθσ αγοράσ που αφορά τα ςχολεία και τον δθμόςιο τομζα (δθλαδι τουσ επεξεργαςτζσ χαμθλοφ κόςτουσ, με τιμι < 110 ), θ AMD ζχει μια ςειρά από πολφ ενδιαφζροντα προϊόντα, ανϊτερα από τα αντίςτοιχα τθσ Intel ςτο ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα: Η Intel ζχει μια εξαιρετικι ςειρά προϊόντων με τουσ Cre i3/i5/i7, όμωσ ςτουσ επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 100 ςτθρίηεται ςτουσ παλιοφσ πλζον Cre 2, Pentium Dual Cre και Celern. Επίςθσ θ Intel τα τελευταία 2 χρόνια ζχει παρουςιάςει μια πλθκϊρα από sckets επεξεργαςτϊν, αςφμβατων μεταξφ τουσ: ζτςι, εκτόσ από το παλιό scket LGA 775 των Cre 2, υπάρχει το LGA 1366 για τουσ Cre i7, το LGA 1156 για τουσ Cre i3/i5/i7 ενϊ τον Ιανουάριο του 2011 παρουςίαςε το νζο scket LGA 1155 για τθ νζα ςειρά Sandy Bridge των Cre i3/i5/i7 που κα αντικαταςτιςει τα LGA 775 και LGA Η κατάςταςθ ίςωσ ςτακεροποιθκεί με το scket LGA 1155 και τθν γενιά επεξεργαςτϊν Sandy Bridge, κακϊσ θ Intel το 2 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιάςει 3 μοντζλα νζων φκθνϊν Pentium βαςιςμζνων ςτθν αρχιτεκτονικι Sandy Bridge. Αυτό λογικά κα είναι και το τζλοσ των πολφ επιτυχθμζνων Cre 2 και Pentium Dual Cre. Ενδιαφζρον για τα ςχολεία ζχει ο Pentium G620 που όταν κυκλοφοριςει κα τιμάται ςτα $64 (ίςωσ 65 τιμι λιανικισ). Κακϊσ είναι φρζςκια πλατφόρμα, οι μθτρικζσ βαςιςμζνεσ ςε LGA 1155 ζχουν ακόμθ τα προβλιματα τουσ: θ Intel ανακοίνωςε ότι ο ελεγκτισ SATA II του chipset P67/H67 είναι προβλθματικόσ και υπάρχει πικανότθτα να καταρεφςει ςε διάςτθμα 3 ετϊν. Το πρόβλθμα αναμζνεται να διορκωκεί τον Μάρτιο/Απρίλιο, ςυνεπϊσ είναι καλφτερα να αποφεφγονται οι αγορζσ των Sandy Bridge ωσ τον Μάϊο/Ιοφνιο τουλάχιςτον. Το 2 ο εξάμθνο του 2011 ι ςτισ αρχζσ του 2012 θ Intel κα κυκλοφοριςει τθν επόμενθ γενιά επεξεργαςτϊν Ivy Bridge, που κα είναι θ αρχιτεκτονικι Sandy Bridge αλλά ςτα 22 νανόμετρα (αντί των 32 νανόμετρων ςιμερα). Οι Ivy Bridge κα χρθςιμοποιοφν το scket LGA Τζλοσ, το 3 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιαςκεί ζνα ακόμθ νζο scket, το LGA 2011 που κα αντικαταςτιςει το LGA 1366 για τουσ ακριβοφσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel. Η AMD ζχει εξαιρετικοφσ επεξεργαςτζσ ςτθν περιοχι τιμϊν ωσ 150, δεν μπορεί όμωσ να ανταγωνιςκεί τουσ υψθλισ απόδοςθσ Cre i5/i7 τθσ Intel, πολφ περιςςότερο τθ νζα γενιά Sandy Bridge. Ο λόγοσ είναι πωσ θ AMD ζχει μείνει μια γενιά πίςω, τόςο ςαν αρχιτεκτονικι όςο και ςαν καταςκευι: καταςκευάηει ακόμθ τουσ επεξεργαςτζσ τθσ ςτα 45 νανόμετρα (όπωσ οι Intel Cre 2 και Pentium Dual Cre), τθ ςτιγμι που θ Intel καταςκευάηει ςτα 32 νανόμετρα και ετοιμάηει τθ μετάβαςθ ςτα 22 νανόμετρα. Για να παραμείνει ανταγωνιςτικι, θ AMD δίνει ιςχυροφσ επεξεργαςτζσ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Επίςθσ οι 3

4 επεξεργαςτζσ τθσ είναι ςυμβατοί τόςο με το scket ΑΜ3 όςο και με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ με scket ΑΜ2+. Κακϊσ τα ςχολεία ζτςι κι αλλιϊσ αγοράηουν φκθνοφσ επεξεργαςτζσ ςτα 45 νανόμετρα, το τεχνολογικό μειονζκτθμα τθσ AMD δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Αντίκετα, όςο θ AMD παραμζνει ςτακερι ςτθν ςυμβατότθτα των νζων επεξεργαςτϊν τθσ με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ, είναι ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Οι νζοι επεξεργαςτζσ Bulldzer κα χρθςιμοποιοφν νζο scket AM3+, αςφμβατο με το AM3, αλλά οι μθτρικζσ AM3+ κα είναι ςυμβατζσ με επεξεργαςτζσ AM3. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Δεδομζνων των παραπάνω, γνϊμθ μου είναι πωσ μζχρι τθν παρουςίαςθ των νζων Pentium Sandy Bridge και AMD Bulldzer, θ AMD δίνει πολφ καλζσ προτάςεισ, με τουσ οι AMD Athln II X3 να ξεχωρίηουν. Δείτε ςχετικά και το άρκρο «Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ». 4

5 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρώ Δοκιμάςαμε και ςυγκρίναμε 4 επεξεργαςτζσ με τιμι από 60 ωσ 100 υπολογιςτϊν που αγοράςκθκαν από ςχολεία του νομοφ Λευκάδασ από το Νοζμβριο του 2010 ωσ το Γενάρθ του Οι επεξεργαςτζσ που δοκιμάςαμε είναι οι: Intel Pentium Dual Cre E GHz από το Γυμνάςιο Νυδριοφ, Intel Cre i GHz από το Λφκειο Καρυάσ, AMD Athln II X GHz από το ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ (δωρεά του Λυκείου Καρυάσ), και AMD Athln II X GHz από το Δθμοτικό Νυδριοφ. Οι Intel Pentium E5500 και AMD Athln II X2 255 είναι διπφρθνοι επεξεργαςτζσ. Ο Intel Cre i3 540 είναι διπφρθνοσ με HyperThreading (προςομοιϊνει δφο επιπλζον πυρινεσ) και ο AMD Athln II X3 450 είναι τριπφρθνοσ. Το ενδιαφζρον με τουσ AMD Athln II X3 450 είναι πωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι τετραπφρθνοι με κλειδωμζνο τον 4ο πυρινα, ο οποίοσ όμωσ ςυνικωσ μπορεί να ξεκλειδωκεί και να δουλεφει ςαν τετραπφρθνοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επεξεργαςτισ αναγνωρίηεται ςαν Phenm II X4. Οι τιμζσ των επεξεργαςτϊν ςτα nline καταςτιματα όπωσ φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (τόςο ςε αυτό όςο και ςε όλα τα επόμενα διαγράμματα ο Phenm II X4 3.2GHz είναι ο Athln II X3 450 με ξεκλείδωτο τον 4ο πυρινα): Από πλευράσ τιμισ, φανερά οι Athln II X2 ανταγωνίηονται τθν ςειρά Pentium E5000, ενϊ οι Athln II X3 ανταγωνίηονται όλα τα άλλα προϊόντα τθσ Intel με τιμι κάτω των 100 Ευρϊ. Πςο για τθν ςειρά Intel Cre i3 βρίςκεται ςε μια κατθγορία τιμισ μάλλον δυςπρόςιτθ για τα ςχολεία και τα γραφεία τθσ εκπαίδευςθσ. Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι: Ο Intel Pentium E5500 είναι πια δυςεφρετοσ και ζχει αντικαταςτακεί ςτα καταςτιματα από τουσ Ε5700 και Ε5800. Αυτοί είναι ίδιοι επεξεργαςτζσ με τον E5500 αλλά ςε υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Μπορείτε να υπολογίςετε τθν ιςχφ τουσ βάςει τθσ διαφοράσ ςυχνότθτασ που ζχουν με τον E5500. Για παράδειγμα, ο Ε5700 τρζχει ςτα 3GHz, δθλαδι περίπου 7% παραπάνω από τον E5500. Συνεπϊσ κα είναι το πολφ 7% ταχφτεροσ (αφοφ όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά μζνουν ίδια). Πταν αλλάηει θ οικογζνεια (για παράδειγμα κζλετε να υπολογίςετε τθν ιςχφ του E6500) αυτόσ ο τρόποσ υπολογιςμοφ μπορεί και να μθν ιςχφει, κακϊσ αλλάηουν και άλλα χαρακτθριςτικά εκτόσ τθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ, όπωσ θ ςυχνότθτα του FSB και το μζγεκοσ τθσ cache. Οι Intel Cre i3 540/550/560 πζραν του ότι είναι κάπωσ ακριβοί είναι κακι αγορά κακϊσ ςφντομα κα αντικαταςτακοφν από τουσ νζουσ Cre i3 2100/2120 τθσ γενιάσ Sandy Bridge. 5

6 Γενικά, το 2011 είναι θ χρονιά που τόςο θ Intel όςο και θ AMD κα παρουςιάςουν τθ νζα γενιά επεξεργαςτϊν τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο χαμθλό κομμάτι τθσ αγοράσ οι τιμζσ των παλιότερων μοντζλων κα πζςουν απότομα. Τα χαρακτθριςτικά των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Καταςκευαςτισ: Intel Intel AMD AMD Οικογζνεια: Pentium Dual Cre Cre i3 Athln II X2 Athln II X3 Μοντζλο: E / C2 450 Κωδικόσ: Wlfdale-3M ClarkDale Regr Rana Αρχιτεκτονικι: Cre Nehalem K10 K10 Ολοκλιρωςθ: 45 νανόμετρα 32 νανόμετρα 45 νανόμετρα 45 νανόμετρα Scket: LGA 775 LGA 1156 AM2+/AM3 AM2+/AM3 Συχνότθτα: 2800 MHz 3067 MHz 3100 MHz 3200 MHz Bus speed: 800 MHz FSB 667 MHz MC 2500GT/s DMI 533 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT 667 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT Ρολλαπλαςιαςτισ: L1 cache (KB): 2 32 / / / / 3 64 L2 cache (KB): L3 cache (KB): 4096 Θερμοκραςία (max): 74.1 C 72.6 C 74 C 75 C TDP (Watt): 65W 73W 65W 95W Τάςθ Ρυρινα Vcre: V V V V Ρυρινεσ: 2 2 (4) 2 3 Ημερομθνία: 18 Απρ Ιαν Ιαν Σεπτ Αρχικι Τιμι: $75 $133 $74 $87 Οι υπολογιςτζσ τθσ δοκιμισ είχαν παρόμοια χαρακτθριςτικά: κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθν μθτρικι (ι ςτον επεξεργαςτι, ςτθν περίπτωςθ του Cre i3 540), 2GB DDR3 μνιμθσ, και δίςκο 500GB Western Digital. Πλοι οι δίςκοι είναι τθσ ςειράσ Green, εκτόσ του Cre i3 540 που ζχει ταχφτερο δίςκο τθσ ςειράσ Blue. Επίςθσ, όλεσ οι μθτρικζσ είναι χαμθλοφ κόςτουσ (50 Ευρϊ) εκτόσ του Cre i3 540 που κοςτίηει 92 Ευρϊ. Μθτρικι: Chipset: Κάρτα γραφικϊν: Μνιμθ: Δίςκοσ: Λειτουργικό Σφςτθμα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Asus P5G41T-M LE Intel G41 / ICH7 Ενςωματωμζνθ Intel GMA X4500 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate ASRck H55DE3 Intel H55 Ενςωματωμζνθ Intel Cre HD Gfx 2 GB DDR3 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Blue Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1333MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate 6

7 Δοκιμι: Antivirus Σε αυτι τθ δοκιμι, ςκανάρουμε ζνα αρχείο μεγζκουσ 318MB με το Avira AntiVir Persnal ζκδοςθ Το αρχείο είναι το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ του NetBeans (netbeans ml-windws.exe) και βρίςκεται τοποκετθμζνο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Το ενδιαφζρον ςε αυτό το τεςτ είναι ότι όλοι οι επεξεργαςτζσ πετυχαίνουν παρόμοιεσ επιδόςεισ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό πυρινων. Ο Intel Cre i3 540 είναι ταχφτεροσ όλων, αλλά χωρίσ ςθμαντικζσ διαφορζσ από τουσ υπόλοιπουσ. Δοκιμι: Συμπίεςθ αρχείων Σε αυτι τθ δοκιμι, ςυμπιζηουμε αρχεία και φακζλλουσ ςυνολικοφ μεγζκουσ 404MB με το WinRAR x64 v3.93. Τα αρχεία που ςυμπιζηονται περιζχουν ζγγραφα Wrd, Excel και PDF, εικόνεσ, αρχεία.php και είναι είναι τοποκετθμζνα ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Νικθτισ ςε αυτι τθ δοκιμι είναι ξεκάκαρα ο Intel Cre i3 540, που νικά τον Ahtln II X3 450 είτε αυτόσ τρζχει με 3 είτε με 4 πυρινεσ. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, ο Ahtln II X2 255 νικά κακαρά τον Intel Pentium E

8 Δοκιμι: Επεξεργαςία Βίντεο Σε αυτι τθ δοκιμι, μετατρζπουμε ζνα αρχείο.mkv (Matrska Media) 720p μεγζκουσ 62.4MB ςε m4v (MP4 vide) με το HandBrake v Το μετατρεπόμενο αρχείο είναι ζνα απόςπαςμα διάρκειασ 1:16 λεπτϊν από τθν ταινία «Η Ρτϊςθ» (Der Untergang) του 2004 και είναι είναι τοποκετθμζνο ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Τα αποτελζςματα εδϊ είναι διαφορετικά: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Σκάκι Το Fritz είναι ζνα γερμανικό πρόγραμμα για ςκάκι που ζχει πετφχει μερικά εντυπωςιακά αποτελζςματα (νίκθ το 1995 με αντίπαλο το πρωτότυπο του Deep Blue, ιςοπαλία το 2002 με αντίπαλο τον τότε παγκόςμιο πρωτακλθτι Vladimir Kramnik, ιςοπαλία το 2003 με αντίπαλο τον Garry Kasparv, ιςοπαλία το 2005 με αντίπαλο τον Rustam Kasimdzhanv, νίκθ το 2006 με αντίπαλο τον Vladimir Kramnik). Τρζξαμε το Fritz Chess Benchmark (ζνα benchmark βαςιςμζνο ςτο Fritz) ςτουσ επεξεργαςτζσ τθσ δοκιμισ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςε χιλάδεσ κζςεισ που αναλφονται ανά δευτερόλεπτο (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και ςε αυτι τθ δοκιμι θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E

9 Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Φωτορεαλιςμόσ Σε αυτι τθ δοκιμι χρθςιμοποιοφμε το Cinebench x64 R11.5, ζνα benchmark που βαςίηεται ςτο CINEMA 4D τθσ MAXON και χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία ειδικϊν εφζ ςε ταινίεσ όπωσ Spider-Man, Star Wars και άλλεσ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςτο CPU Perfrmance Test του Cinebench (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και εδϊ θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks CPU scre Συνεχίηοντασ τθν αξιολόγθςθ των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ, χρθςιμοποιιςαμε 3 ςυνκετικά benchmarks που διανζμονται δωρεάν ι ςαν free trials: το PassMark Perfrmance Test 7.0, το NvaBench και το SiSftware Sandra Lite 2011c. Δυςτυχϊσ δεν μπορζςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα PCMark και 3DMark τθσ Futuremark, που κεωροφνται πρότυπα benchmarks κακϊσ είναι εμπορικά προγράμματα. Σε όλα τα παρακάτω διαγράμματα, μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ. Το PassMark Perfrmance Test δείχνει να προτιμά τουσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν περίπου 10% καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Τθν καλφτερθ επίδοςθ όμωσ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. 9

10 Στο NvaBench θ εικόνα είναι λίγο διαφορετικι: οι Intel Pentium E5500 και Ahtln II X2 255 πετυχαίνουν ίδιεσ επιδόςεισ, ενϊ ο Ahtln II X3 450 πλθςιάηει αρκετά τισ επιδόςεισ του Intel Cre i Και πάλι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Στο SiSftware Sandra Lite τα αποτελζςματα μοιάηουν ςυμφωνοφν περιςςότερο με του PassMark Perfrmance Test: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Και ςε αυτι τθ δοκιμι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks Memry scre Τζλοσ, δοκιμάςαμε τθν απόδοςθ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ χρθςιμοποιϊντασ το SiSftware Sandra Lite 2011c. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον ρυκμό μετάδοςθσ ςε GB/s (μεγαλφτεροι αρικμοί ςθμαίνουν υψθλότερο ρυκμό και άρα καλφτερθ επίδοςθ). 10

11 Η δοκιμι απόδοςθσ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ δείχνει πολφ ενδιαφζροντα αποτελζςματα: ο Intel Cre i3 540 είναι ο πιο αποδοτικόσ ςτθν επικοινωνία επεξεργαςτι / μνιμθσ, ενϊ ο Intel Pentium E5500 είναι ο χειρότεροσ, δείχνοντασ τθν θλικία τθσ ςχεδίαςθσ του. Η κακι επίδοςθ του Intel Pentium E5500 εξθγείται από τθν αρχιτεκτονικι του που είναι τφπου Frnt-Side Bus (FSB): ο ελεγκτισ τθσ μνιμθσ που χρθςιμοποιεί είναι ξεχωριςτό chip που βρίςκεται ςτθν μθτρικι και τρζχει ςτα 800MHz, και άρα δεν αξιοποιεί πλιρωσ τθν μνιμθ που είναι ςτα 1066MHz. Πλοι οι άλλοι επεξεργαςτζσ ζχουν τον ελεγκτι μνιμθσ ενςωματωμζνο ςτον επεξεργαςτι και ςυγχρονίηονται καλφτερα με τθν μνιμθ, και θ εξαιρετικι επίδοςθ του Intel Cre i3 540 δείχνει πόςο ςωςτά υλοποιικθκε αυτι θ ςχεδίαςθ. Για τθν διαφορά ανάμεςα ςτον διπφρθνο AMD Ahtln II X2 255 και τον τριπφρθνο Ahtln II X3 450, πρζπει να κυμθκοφμε ότι ο ελεγκτισ του Ahtln II X2 είναι ςτα 533 MHz ενϊ του Ahtln II X3 ςτα 667 MHz, μια διαφορά 25%, που εξθγεί και τθν κατά 19% υψθλότερθ επίδοςθ του Ahtln II X3. Σχετικι απόδοςθ, ςχετικι τιμι και ςχετικι αξία Για να καταλιξουμε ςτο ποιοσ επεξεργαςτισ είναι θ καλφτερθ αγορά, κανονικοποιοφμε ορίηοντασ ςαν βάςθ τισ επιδόςεισ του Intel Pentium E5500 ςε όλεσ τισ δοκιμζσ (κεωρϊντασ ότι οι δοκιμζσ ζχουν ίςθ βαρφτθτα): Από το διάγραμμα ςχετικισ απόδοςθσ φαίνεται ότι, αν και 25% φκθνότεροσ, ο Athln II X3 πλθςιάηει τισ επιδόςεισ του Intel Cre i3 540, ενϊ τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Με τον ίδιο τρόπο βρίςκουμε τθν ςχετικι τιμι, ορίηοντασ ςαν 100% τθν τιμι του Intel Pentium E5500: 11

12 Το διάγραμμα ςχετικισ τιμισ δείχνει ότι για παράδειγμα, ο Intel Cre i3 540 κοςτίηει 74% παραπάνω από τον Intel Pentium E5500, ενϊ όπωσ είδαμε αποδίδει μόνο 56% παραπάνω. Διαιρϊντασ τα δφο παραπάνω μεγζκθ βρίςκουμε τθν ςχετικι αξία κάκε επεξεργαςτι (τα μεγαλφτερα μεγζκθ ςθμαίνουν καλφτερθ αξία, δθλαδι αγοράηουμε περιςςότερθ ιςχφ για κάκε ευρϊ που δίνουμε): Το διάγραμμα ςχετικισ αξίασ δείχνει ότι: ο Intel Cre i3 540 είναι ακριβό προϊόν για τθν ιςχφ που παρζχει, θ AMD γενικά δίνει καλό λόγο ιςχφοσ/τιμι, ο τριπφρθνοσ AMD Athln X3 είναι εξαιρετικι αγορά, ιδιαίτερα αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Συμπζραςμα Πλοι οι νζοι επεξεργαςτζσ που αγόραςαν τα ςχολεία του νομοφ μασ κα κάνουν μια χαρά τθν δουλειά τουσ ςτα επόμενα χρόνια, και ςίγουρα είναι μια εξαιρετικι αναβάκμιςθ ςε ςχζςθ με τθν γενιά των Pentium III και Pentium 4 που αντικατζςτθςαν. Οι επεξεργαςτζσ όμωσ που ξεχωρίηουν για τισ επιδόςεισ τουσ είναι ο Intel Cre i3 και ο AMD Ahtln II X Ανάμεςα τουσ, όςον αφορά το λόγο απόδοςθσ / τιμι, ο AMD Ahtln II X3 450 είναι αξεπζραςτοσ και αποτελεί εξαιρετικι αγορά: ενϊ είναι πολφ φκθνότεροσ, πλθςιάηει τον Intel Cre i3 ςε επιδόςεισ και τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο 4 οσ πυρινασ. 12

13 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 Σε αυτό το άρκρο κα υπερχρονίςουμε τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 με τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ Vcre, VCC_DDR, VNB και VTT_FSB, Για λόγουσ κόςτουσ, κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εργοςταςιακι ψφκτρα του επεξεργαςτι, Θα αφιςουμε αρκετό περικϊριο ανάμεςα ςτθν μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ και τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία που αντζχει ο επεξεργαςτισ (74 ο C ςτθν περίπτωςθ μασ). Οι παραπάνω περιοριςμοί εγγυϊνται ότι θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι δεν κα επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Για να ελζγξουμε τα αποτελζςματα του υπερχρονιςμοφ κα χρειαςτοφμε τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα: Το CPU-Z τθσ CPUID που δίνει πλθροφορίεσ για τον επεξεργαςτι και τθν μνιμθ, Το Cre Temp για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ του επεξεργαςτι αλλά κυρίωσ για να βρίςκουμε τθν τάςθ λειτουργίασ του V ID. Το Hardware Mnitr τθσ CPUID για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ και τισ τάςεισ λειτουργίασ του επεξεργαςτι και τθσ μθτρικισ, Το Prime95 για να ελζγχουμε αν ο επεξεργαςτισ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό, και Το MemTest86+ για να ελζγχουμε αν θ μνιμθ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό. Ο επεξεργαςτισ που χρθςιμοποιιςαμε ανικει ςτο Γυμνάςιο Νυδριοφ και τον χρθςιμοποιεί ο Βαςίλθσ Θεοχάρθσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ. Ζλεγχοι πριν τον υπερχρονιςμό Η εικόνα του E5500 ςτο CPU-Z πριν τον υπερχρονιςμό είναι θ παρακάτω: 13

14 Βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα ρολόι αναφοράσ ςτα 200 MHz. Ο πολλαπλαςιαςτισ τθσ CPU μετρά τον λόγο του εςωτερικοφ ρολογιοφ τθσ CPU ωσ προσ το εξωτερικό ρολόι αναφοράσ. Ζτςι, ο E5500 ζχει πολλαπλαςιαςτι 14 και άρα εκτελεί 14 κφκλουσ για κάκε 1 κφκλο του εξωτερικοφ ρολογιοφ, ςυνεπϊσ φτάνει τθν ςυχνότθτα των 2800 MHz. Το Frnt Side Bus (FSB) είναι θ θλεκτρικι διαςφνδεςθ (δίαυλοσ) μεταξφ τθσ CPU και των άλλων μερϊν του υπολογιςτι. Η ςυχνότθτα του FSB εξαρτάται επίςθσ από το ρολόι αναφοράσ και ςτθν περίπτωςθ του E5500 χρθςιμοποιεί ζνα πολλαπλαςιαςτι 4 για να φτάςει τθ ςυχνότθτα των 800 MHz. Με το CPU-Z μποροφμε επίςθσ να δοφμε πλθροφορίεσ για τθν μνιμθ. Η μνιμθ που χρθςιμοποιοφμε είναι ζνα mdule Kingstn Value Ram DDR GB. Για να ερμθνεφςουμε τα παραπάνω πρζπει να ποφμε οριςμζνα πράγματα για τθν μνιμθ. Τα αρχικά DDR ςθμαίνουν Duble Data Rate (διπλοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ), δθλαδι ςε κάκε κφκλο ρολογιοφ θ μνιμθ εκτελεί δφο μεταφορζσ δεδομζνων μία ςτθν αρχι και μία ςτο τζλοσ του κφκλου. Για αυτό το λόγο, οι μνιμεσ DDR βαφτίηονται με τθν διπλάςια από τθν κανονικι ςυχνότθτα λειτουργίασ τουσ δθλαδι μια μνιμθ DDR-1066 ςτθν πραγματικότθτα τρζχει ςτα 533MHz. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτι θ ςυχνότθτα είναι θ μζγιςτθ ςτθν οποία ο καταςκευαςτισ εγγυάται ότι κα λειτουργιςει θ μνιμθ, και όχι θ ςυχνότθτα ςτθν οποία αυτόματα κα λειτουργιςει. Αυτι είναι και θ δικι μασ περίπτωςθ, κακϊσ όπωσ φαίνεται από το CPU-Z θ μνιμθ λειτουργεί ςτα 400 MHz αντί των 533 MHz που μπορεί να υποςτθρίξει. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το FSB του E5500 είναι ςτα 800 MHz, οπότε για να λειτουργιςει θ μνιμθ ςυγχρονιςμζνα με το FSB κα πρζπει να τρζχει ςτα 800 MHz, δθλαδι 400 MHz αφοφ είναι DDR. Αυτι τθν πλθροφορία μασ τθν δίνει ο διαιρζτθσ τθσ μνιμθσ (memry divider, FSB:DRAM ςτο CPU-Z). Ρολλαπλαςιάηοντασ τον διαιρζτθ με τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του FSB βρίςκουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ τθσ μνιμθσ, ςτθν περίπτωςθ μασ (1:2) (800 MHz FSB) = 400 MHz. Να ςθμειωκεί ότι ζχει νόθμα να εξοπλίηουμε με μνιμθ DDR-1066 ζνα υπολογιςτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί το πολφ DDR-800, γιατί (α) οι DDR-800 είναι πια ακριβότερεσ από τισ DDR-1066 αφοφ οι τελευταίεσ παράγονται μαηικότερα (β) μετά από λίγα χρόνια θ μνιμθ κα μπορεί να χρθςιμοποθκεί ςαν ανταλλακτικό με ταχφτερο επεξεργαςτι και (γ) διευκολφνουμε τον υπερχρονιςμό. 14

15 Τζλοσ, οι αρικμοί CL, trcd, tras, trfc και CR που αναφζρει το CPU-Z είναι οι χρονιςμοί τθσ μνιμθσ όςο μικρότεροι, τόςο ταχφτερα ανταποκρίνεται θ μνιμθ μασ. Κακϊσ θ Kingstn Value Ram DDR που ζχουμε είναι αρκετά ταχφτερθ από το FSB του επεξεργαςτι μασ, οι χρονιςμοί τθσ δεν κα μασ απαςχολιςουν εδϊ. Το επόμενο βιμα είναι να δοφμε τι κερμοκραςίεσ αναπτφςει ο E5500 ςε φόρτο. Για να βροφμε τθν μζγιςτθ κερμοκραςία πρζπει να αναγκάςουμε τον επεξεργαςτι να δουλεφει ςτο 100% για αρκετι ϊρα. Εκτελοφμε λοιπόν το πρόγραμμα Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 3 ϊρεσ και 20 λεπτά: Κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95, ζχουμε ανοικτό το πρόγραμμα CPUID Hardware Mnitr ϊςτε να παρακολουκοφμε τισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται. Με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 19 ο C 21 ο C, κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95 οι πυρινεσ ζφταςαν τουσ 63 ο C ενϊ ο επεξεργαςτισ τουσ 64 ο C. Σε idle κατάςταςθ, οι πυρινεσ ζχουν κερμοκραςίεσ 33 ο C και 38 ο C αντίςτοιχα. 15

16 Σαν ςυμπζραςμα, ο E5500 είναι μάλλον κερμόσ επεξεργαςτισ. Διαδικαςία υπερχρονιςμοφ Τϊρα που γνωρίηουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά του E5500, μποροφμε να ξεκινιςουμε το verclcking. Ππωσ είδαμε, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι προκφπτει από το γινόμενο του ρολογιοφ αναφοράσ επί τον πολλαπλαςιαςτι (ςτθν περίπτωςθ μασ, 200 MHz 14 = 2800 MHz). Για να αυξιςουμε λοιπόν τθν ςυχνότθτα (άρα και τθν ταχφτθτα) τθσ CPU πρζπει να αυξιςουμε είτε τον πολλαπλαςιαςτι είτε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ. Πμωσ, οι περιςςότεροι επεξεργαςτζσ τόςο τθσ Intel όςο και τθσ AMD ζχουν κλειδωμζνο πολλαπλαςιαςτι CPU δθλαδι θ τιμι του πολλαπλαςιαςτι μπορεί μόνο να μειωκεί και όχι να αυξθκεί. Τα μοντζλα CPU με ξεκλείδωτο πολλαπλαςιαςτι είναι τα Extreme Editin τθσ Intel και Black Editin τθσ AMD και πωλοφνται αρκετά ακριβότερα από τα απλά. Για τισ απλζσ CPU (όπωσ είναι και ο E5500) θ λφςθ είναι να αυξιςουμε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ από το BIOS. Πμωσ το ρολόι αναφοράσ ελζγχει και τον χρονιςμό τθσ μνιμθσ RAM, του FSB, των ελεγκτϊν nrth bridge και suth bridge κλπ., άρα πολφ εφκολα ο υπερχρονιςμόσ μπορεί να καταλιξει ςε ζνα αςτακζσ ςφςτθμα το οποίο να μθν ξεκινά. Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινιςουμε, βρίςκουμε ςτθν μθτρικι μασ τθν κζςθ του BIOS Reset Jumper, ϊςτε να κάνουμε reset τισ αλλαγζσ μασ αν κάτι πάει ςτραβά και ο υπολογιςτισ δεν ανοίγει. Οριςμόσ τάςεων λειτουργίασ και άλλεσ ρυκμίςεισ Αρχικά, απενεργοποιοφμε από το BIOS τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST) ϊςτε ο επεξεργαςτισ να λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτθν μζγιςτθ ςυχνότθτα του (αν αφιςουμε τισ επιλογζσ ενεργζσ, ο επεξεργαςτισ κα λειτουργεί ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ όταν δεν ζχει φόρτο εργαςίασ ϊςτε να εξοικονομεί ενζργεια). 16

17 Επειδι ςτόχοσ μασ είναι να μθν ξεπερνάμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ, πρζπει να ορίςουμε από το BIOS τισ τάςεισ λειτουργίασ Vcre του επεξεργαςτι, VCC_DDR τθσ μνιμθσ, VTT_FSB του FSB και VNB (VCC_CL) του Nrth Bridge ςτισ προτεινόμενεσ εργοςταςιακζσ. Αυτό το κάνουμε γιατί αν αφιςουμε αυτζσ τισ παραμζτρουσ ςτθν ρφκμιςθ Aut, κατά τον υπερχρονιςμό θ μθτρικι αυτόματα κα αυξιςει υπερβολικά τισ τάςεισ λειτουργίασ ξεπερνϊντασ τα όρια που κζλουμε. Για να βροφμε τισ τιμζσ αυτϊν των τάςεων κατεβάηουμε από το site τθσ Intel το ζγγραφο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 που περιγράφει τον E5500 επεξεργαςτι μασ και το ζγγραφο Intel 4 Series Chipset Family Datasheet March 2010 που περιγράφει το G41 chipset (που αντιςτοιχοφν ςτο 82G41 GMCH) με το οποίο είναι εξοπλιςμζνθ θ Asus P5G41T-M LE μθτρικι μασ. Από αυτά τα δφο ζγγραφα βρίςκουμε ότι οι προτεινόμενεσ τάςεισ είναι: Σφμβολο Παράμετροσ Min Nm Max VCC_DDR DDR2 I/O Supply Vltage 1.71 V 1.8 V 1.89 V DDR3 I/O Supply Vltage V 1.5 V V VTT_FSB 1.2 V System Bus Input Supply Vltage 1.14 V 1.2 V 1.26 V VCC GMCH Cre Supply Vltage V 1.1 V V VCC_CL Cntrller Supply Vltage V 1.1 V V Για αυτζσ τισ τάςεισ ορίηουμε ςτο BIOS: VCC_DDR = 1.5V κακϊσ ζχουμε DDR3 μνιμθ, VTT_FSB = 1.2V, και VNB = VCC_CL = 1.1V Πςο για τθν τάςθ λειτουργίασ του επεξεργαςτι, όπωσ περιγράφεται ςτο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 καλιμπράρεται ςτο εργοςτάςιο και δεν είναι ίδια για όλουσ τουσ E5500. Για να βροφμε το VID του δικοφ μασ E5500 χρθςιμοποιοφμε το πρόγραμμα Cre Temp το οποίο μασ αναφζρει ότι το VID του επεξεργαςτι μασ που είναι V. Πμωσ θ μθτρικι τθσ ASUS μασ επιτρζπει μόνο να αυξιςουμε αυτι τθν τιμι, ςυνεπϊσ τθν αφινουμε ςτθ ρφκμιςθ Aut. Επίςθσ, ορίηουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του διαφλου PCI Express να είναι ακριβϊσ 100 MHz ϊςτε ο δίαυλοσ να μθν επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Ο υπολογιςτισ μασ βζβαια δεν χρθςιμοποιεί τον δίαυλο PCI Express, αλλά αν προςκζςουμε αργότερα μια κάρτα γραφικϊν ςτθ κφρα PCI-E υπιρχε κίνδυνοσ να καεί. Αφξθςθ ςυχνότθτασ ρολογιοφ αναφοράσ Ζχοντασ ορίςει τισ τάςεισ λειτουργίασ όπωσ τισ κζλουμε, επαναλαμβάνουμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS αυξάνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 5 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Πταν μποφμε ςτα Windws, ελζγχουμε με το CPU-Z ότι οι αλλαγζσ που κάναμε όντωσ πραγματοποιικθκαν. Δθλαδι, αν αυξιςαμε το ρολόι από τα 200 MHz ςτα 205 MHz, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι κα πρζπει να είναι τϊρα = 2870 MHz, θ ςυχνότθτα του FSB = 820 MHz, και θ ςυχνότθτα τθσ μνιμθσ (1:2) 820 = 410 MHz. Αν ναι, προχωράμε ςτο βιμα 3, αλλιϊσ επιςτρζφουμε ςτο βιμα 1 και ελζγχουμε τισ ρυκμίςεισ μασ, 3. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 2 λεπτά. Ρροςζχουμε ϊςτε θ επιλογι Rund ff checking ςτο μενοφ Advanced να είναι επιλεγμζνθ, ϊςτε το Prime95 να ελζγχει ςφάλματα ςτρογγφλευςθσ. Αν το Prime95 τρζξει χωρίσ λάκθ, επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Διαφορετικά, ςταματάμε και εκτελοφμε τθν δεφτερθ διαδικαςία που περιγράφεται παρακάτω. 17

18 Αν ςε οποιοδιποτε ςθμείο ο υπολογιςτισ δεν μπορεί να περάςει το POST (δθλαδι δεν ξεκινά κακόλου), τότε πρζπει να κάνουμε reset το BIOS: βγάηουμε το καλϊδιο ρεφματοσ, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, τοποκετοφμε το CMOS Reset Jumper τθσ μθτρικισ ςτθ κζςθ reset, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, επαναφζρουμε το CMOS Reset Jumper ςτθν αρχικι του κζςθ, ςυνδζουμε το καλϊδιο ρεφματοσ και αρχίηουμε από τθν αρχι. Με τθν πρϊτθ διαδικαςία αυξάναμε ςυνεχϊσ το ρολόι αναφοράσ ϊςπου φτάςαμε ςε μια τιμι όπου ο υπερχρονιςμόσ είναι αςτακισ. Τϊρα κα αρχίςουμε να κατεβάηουμε ςιγά ςιγά το ρολόι αναφοράσ ϊςτε να ςτακεροποιιςουμε τον υπερχρονιςμό. Εκτελοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS μειϊνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 1-2 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs. Αν το Prime95 τρζχει ςυνεχϊσ για 12 ι 24 ϊρεσ χωρίσ λάκθ, τότε ο υπερχρονιςμόσ μασ είναι ςτακερόσ και ςταματάμε. Διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Με το τζλοσ και τθσ δεφτερθσ διαδικαςίασ ζχουμε βρει τθν μζγιςτθ ςυχνότθτα υπερχρονιςμοφ κρατϊντασ τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ. Αν κζλουμε να ανζβουμε και άλλο, τότε πρζπει να πρζπει να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ, αλλά αυτό είναι πζρα από τουσ ςκοποφσ αυτοφ του άρκρου και μάλλον κακι επιλογι για υπολογιςτι ςχολείου (κακϊσ μπορεί να μειωκεί θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι). Τελειϊνοντασ τθν διαδικαςία, από το BIOS επαναφζρουμε τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST). Αποτελζςματα Οι Pentium Dual-Cre φθμίηονται για τα μεγάλα περικϊρια υπερχρονιςμοφ τουσ. Ο E5500 του Γυμναςίου Νυδριοφ ζφταςε πολφ εφκολα φτάςαμε τον ςτα 3.5GHz, μια αφξθςθ ςυχνότθτασ κατά 25%, και δεν προςπακιςαμε να τον πάμε παραπάνω. Η μνιμθ τρζχει πλζον ςτα 500 MHz. Ραρόλο είναι ακόμθ κάτω από τισ δυνατότθτεσ τθσ (533 MHz), επειδι χρθςιμοποιεί τα ίδια timings που είχε και ςτα 400 MHz, τθν ελζγξαμε για 12 ϊρεσ ςτο memtest86. Η μνιμθ δεν παρουςίαςε προβλιματα. 18

19 Ο υπερχρονιςμόσ ελζγκθκε τρζχοντασ για 12 ϊρεσ το Prime95. Οι μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ των πυρινων ζφταςαν τουσ 66 ο C, μόλισ 3 ο C παραπάνω από όταν ο επεξεργαςτισ ζτρεχε ςτα 2.8 GHz. 19

20 Η προθγοφμενθ εικόνα πάρκθκε ενϊ ο επεξεργαςτισ ακόμα βαςανιηόταν από το Prime95. Ρροςζξτε ότι μετά από ϊρεσ λειτουργίασ ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του, θ κερμοκραςία λειτουργίασ του E5500 ζχει πζςει από το μζγιςτο των 66 ο C ςτουσ 60 ο C. Η διαδικαςία που περιγράφκθκε είναι απλι και μπορεί να εφαρμοςκεί ςε όλουσ τουσ επεξεργαςτζσ Pentium Dual Cre και Cre 2 Du. Ραραδείγματα άλλων επεξεργαςτϊν που υπερχρόνιςα με αυτό τον τρόπο είναι: Cre 2 Du E8500, από τα 3.16 GHz ςτα 3.8 GHz, Pentium Dual Cre E5400 του 2 ου Λυκείου, από τα 2.7 GHz ςτα 3.5 GHz, Pentium Dual Cre E2140 του 4 ου Δθμοτικοφ, από τα 2.0 GHz ςτα 2.2 GHz (παραπάνω δεν πιγαινε). Ρόςο αξίηει ο υπερχρονιςμόσ? Αυξάνοντασ τθν ςυχνότθτα του E5500 κατά 25%, οι επιδόςεισ του αυξάνουν (ανάλογα με τθν εφαρμογι) από 10% ωσ 25%. Κακόλου άςχθμα, δεδομζνου ότι είναι δωρεάν. Σκεφτείτε ότι θ τιμι του Pentium E6800 που τρζχει ςτα 3.2 GHz είναι 87 Ευρϊ, ενϊ ο υπερχρονιςμζνοσ μασ E5500 που τρζχει ακόμα ταχφτερα ςτα 3.5 GHz ζχει τιμι μόνο 58 Ευρϊ. 20

21 Ξεκλειδώνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X3 Είναι γνωςτό ότι οι επεξεργαςτζσ AMD Semprn 140, Ahtln II X3 και Phenm II X2 μποροφν να ξεκλειδϊςουν επιπλζον πυρινεσ. Απαιτείται μια μθτρικι με το SB710/SB750 Suthbridge που να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Σε αυτό το άρκρο περιγράφουμε τθν πολφ απλι διαδικαςία με τθν οποία ξεκλειδϊςαμε επιτυχϊσ τον 4 ο πυρινα δφο επεξεργαςτϊν Athln II X3 450 χρθςιμοποιϊντασ τθν φκθνι μθτρικι M4A78LT-M LE τθσ Asus. Μπαίνουμε ςτο BIOS και επιλζγουμε Advanced CPU Cnfiguratin. Κατόπιν κζτουμε τισ παρακάτω τιμζσ: Advanced Clck Calibratin: Aut Unleashing Mde: Enabled Active CPU Cres: Manual Σϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. Αν όλα πιγαν καλά, ο υπολογιςτισ κα ξεκινιςει και κα μπει ςτα Windws. Εκτελϊντασ τον Windws Task Manager βλζπουμε 4 πυρινεσ: Εκτελϊντασ το CPU-Z, βλζπουμε ότι ο επεξεργαςτισ μασ τϊρα αναγνωρίηεται ςαν AMD Phenm II X4 B50: 21

22 Για ςφγκριςθ, θ εικόνα του Athln II X3 450 πριν το ξεκλείδωμα ςτο CPU-Z είναι θ παρακάτω: Από το CPUID Hardware Mnitr ελζγχουμε τθν τάςθ λειτουργίασ και τισ κερμοκραςίεσ του ξεκλείδωτου επεξεργαςτι. Ραρατθριςτε ότι οι κερμοκραςίεσ που αναφζρονται είναι λάκοσ (είναι αδφνατο θ ελάχιςτθ κερμοκραςία πυρινων να είναι 8 ο C όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι.20 ο C). Το ςφάλμα αυτό είναι γνωςτό και ςυμβαίνει με τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιλογισ Advanced Clck Calibratin ςτο BIOS, ανεξάρτθτα του αν ξεκλειδϊςουμε τον 4 ο πυρινα ι όχι. 22

23 Για να ςιγουρευτοφμε ότι το ξεκλείδωτοσ πυρινασ δουλεφει ςωςτά, βάηουμε τον επεξεργαςτι να δουλζψει ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του τρζχοντασ το Prime95 για μερικζσ ϊρεσ. Οι δφο Athln II X3 450 που δοκιμάςαμε δεν είχαν κανζνα πρόβλθμα και μπόρεςαν μάλιςτα να υπερχρονιςκοφν ελαφρά (ο ζνασ ωσ τα 3440MHz και ο δεφτεροσ ωσ τα 3520MHz) χωρίσ να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ τουσ. Αν κατά το ξεκλείδωμα ο υπολογιςτισ δεν εκκινεί ι τα Windws κολλάνε ι το Prime95 δεν τρζχει ςωςτά, τότε μπορείτε να αναιρζςετε τισ επιλογζσ ςτο BIOS και να χρθςιμοποιιςετε τον Athln II X3 ςαν τριπφρθνο. 23

24 Οδθγόσ Αγοράσ Ρεριγράφουμε τρεισ ςυνκζςεισ υπολογιςτι με ενδεικτικζσ τιμζσ από 4 nline καταςτιματα (www.yu.gr, και Οι επιλογζσ βαςίηονται ςτισ εξισ παρατθριςεισ: Επεξεργαςτισ Οι επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 80 είναι παραπάνω από αρκετοί για τισ ανάγκεσ γραφείου/εργαςτθρίου. Ππωσ φάνθκε και από τισ ςυγκρίςεισ, πολφ καλι επιλογι είναι ο τριπφρθνοσ Athln II X GHz με 77. Επίςθσ καλζσ επιλογζσ είναι οι διπφρθνοι Athln II X2 με 60 αλλά και οι παλιότεροι Intel Pentium Dual Cre ςτθν ίδια τιμι. Ο φκθνότεροσ διπφρθνοσ είναι ο Intel Celern Dual Cre E GHz με 43, ο οποίοσ είναι ίδιοσ με τουσ Intel Pentium Dual Cre τθσ ςειράσ E5000 αλλά με τθν μιςι cache. Ενδιαφζρον ζχει και ο μονοπφρθνοσ AMD Semprn GHz ςτα 34 που μπορεί ςυνικωσ να ξεκλειδωκεί ςε διπφρθνο Athln II X2. Μθτρικι Μια φκθνι επϊνυμθ μθτρικι με 55 το πολφ αρκεί. Χρθςιμοποιϊντασ επϊνυμθ μθτρικι (όπωσ Asus, Gigabyte, MSI κλπ) ζχουμε καλφτερεσ πικανότθτεσ αντοχισ ςτο χρόνο. Το πρόβλθμα μιασ μελλοντικισ βλάβθσ δεν είναι το κόςτοσ αντικατάςταςθσ, αλλά θ δυςκολία εφρεςθσ ανταλλακτικοφ. Είτε ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD είτε Intel, καλό είναι θ μθτρικι να υποςτθρίηει μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2. Ρζρα από το κόςτοσ (φκθνότερεσ οι DDR3), μελλοντικά κα είναι ευκολότερο και φκθνότερο να βροφμε μνιμεσ DDR3. Εφόςον ο υπολογιςτισ προορίηεται για χριςθ γραφείου/εργαςτθρίου θ απόδοςθ των γραφικϊν δεν μασ ενδιαφζρει και καλό είναι θ μθτρικι να ζχει ενςωματωμζνα γραφικά, ϊςτε να αποφφγουμε το κόςτοσ αγοράσ ξεχωριςτισ κάρτασ γραφικϊν. Ρεριοριηόμαςτε ςε μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 2 και SATA 2, κακϊσ μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 3 ι/και SATA 3 κοςτίηουν αρκετά ακριβότερα (30 50 ). Αν ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD που ξεκλειδϊνει επιπλζον πυρινεσ, καλό είναι να προτιμιςουμε μθτρικι που να υποςτθρίηει το ξεκλείδωμα δθλαδι να ζχει SB710 ι SB750 Suthbridge και να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Μνιμθ Ρροτιμάμε μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2 για λόγουσ ταχφτθτασ, κόςτουσ (είναι πια φκθνότερεσ) και ευκολίασ εφρεςθσ ανταλλακτικϊν ςτο μζλλον. Τα 2GB μνιμθσ DDR3 είναι θ ελάχιςτθ ποςότθτα μνιμθσ για κάκε νζο υπολογιςτι (κοςτίηουν περίπου 20 ) και ακόμα καλφτερα τα 4GB. Ρροτιμάμε τισ υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ. Ρροτιμάμε ζνα mdule των 2GB παρά δφο του 1GB, ϊςτε να μθν γεμίηουν οι κζςεισ τθσ μθτρικισ. Δίςκοσ Οι μικρότεροι SATA δίςκοι ςτθν αγορά είναι ςτα 250 GB και ξεκινοφν από 37, τθ ςτιγμι που τα 500 GB ξεκινοφν από 43. Οι νζοι SATA3 6Gb/s κυριαρχοφν ενϊ οι SATA2 εξαφανίηονται και όταν υπάρχουν κοςτίηουν όςο οι SATA3. Συνεπϊσ οι SATA2 πρζπει να αποφεφγονται. Εκτόσ από τουσ δίςκουσ με ταχφτθτα περιςτροφισ 7200 ςτροφζσ ανά δευτερόλεπτο υπάρχουν και «πράςινα» (Green) μοντζλα με μικρότερεσ ταχφτθτεσ (5400 ι 5900 ςτροφϊν), χαμθλότερθ κατανάλωςθ και ελαφρά χειρότερεσ επιδόςεισ. Οι περιςςότεροι δίςκοι καταςκευάηονται από τισ εταιρείεσ Seagate και Western Digital. Δίςκοι άλλων εταιρειϊν (Hitachi, Samsung και Tshiba) είναι ςπανιότεροι και παρζχονται ςε μικρι ποικιλία. Η Seagate είναι θ πρϊτθ ςε πωλιςεισ εταιρεία δίςκων, αλλά το κφροσ τθσ ζχει δεχκεί δφο ιςχυρά πλιγματα: πρϊτα ςτισ αρχζσ του 2009 όταν 24

25 πολλοί δίςκοι τθσ ςειράσ Barracuda αποδείχκθκαν προβλθματικοί, και φζτοσ με τουσ εξωτερικοφσ δίςκουσ Expansin External Drive των 1.5TB και 2TB, που και πάλι αποδεινφονται προβλθματικοί. Τα προϊόντα τθσ Seagate που μασ ενδιαφζρουν είναι οι Barracuda SATA3. Η Western Digital είναι δεφτερθ ςε πωλιςεισ, και για επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ δίνει τουσ δίςκουσ Caviar ςε τρεισ ςειρζσ προϊόντων τουσ Green, Blue και Black. Μασ ενδιαφζρουν οι φκθνότεροι Blue και Green (χαμθλισ κατανάλωςθσ και ελαφρά χειρότερων επιδόςεων). Η αγορά ενόσ δίςκου Western Digital δίνει το δικαίωμα ςτον χριςτθ να κατεβάςει και να χρθςιμοποιιςει το Acrnis True Image Western Digital Editin, ζνα πολφ ιςχυρό εργαλείο imaging δίςκων. DVD RW Στα οπτικά μζςα αποκικευςθσ δεν χρειάηεται να είμαςτε ιδιαίτερα επιλεκτικοί: ζνα επϊνυμο (πχ LG, SONY, SAMSUNG) ςφνδεςθσ SATA κα κάνει μια χαρα τθ δουλειά του. Διαλζγουμε το φκθνότερο. Τροφοδοτικό Ζνα τροφοδοτικό 400W αρκεί για υπολογιςτι γραφείου/εργαςτθρίου και αφινει περικϊρια για αναβακμίςεισ. Ραράδειγμα ποιοτικϊν προτάςεων ςτθν κατθγορία είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W με 39, το Enermax Cyclps 405W ςτα 42 και Crsair CMPSU-430CX Builder Series 430W ςτα 57. Φυςικά υπάρχουν και τροφοδοτικά των 400W με 20 (και ο κεόσ βοθκόσ). Κουτί Η πιο δθμοφιλισ κατθγορία είναι τα mid-twer, όπου υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ για φκθνά κουτιά υπολογιςτι: Στα 35 ωσ 45 βρίςκουμε πολφ καλά κουτιά με ιςυχουσ ανεμιςτιρεσ των 120mm, καλι ποιότθτα καταςκευισ και προθγμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ τα ClerMaster Elite 310, 370 και 334, Gigabyte LUXO M1000, Thermaltake VL80001W2Z V3 Black Editin και άλλα. Στα 25 ωσ 35 υπάρχουν επϊνυμα κουτιά με ανεμιςτιρεσ ςυνικωσ των 80mm και χαμθλότερθ αλλά επαρκι ποιότθτα, όπωσ θ ςειρά των Asus Vent, τα Gigabyte GZ-Χ7 και GZ-Χ1, και άλλα. Τζλοσ, αν τα περικϊρια είναι πολφ ςτενά, υπάρχουν τα πολφ φκθνά κουτιά με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό με τιμι περίπου 40. Εκτόσ των mid-twer υπάρχουν και mini κουτιά για μθτρικζσ micr-atx, αλλά ζχουν περιοριςμζνο χϊρο και τροφοδοτικά χαμθλισ ιςχφοσ που μπορεί να μθν ανταπεξζλκουν ςτισ ανάγκεσ ιςχφοσ του υπολογιςτι, οπότε καλό είναι να τα δοκιμάςετε πριν τα αγοράςετε μαηικά. Οκόνθ Από πλευράσ κόςτουσ, ζνασ υπολογιςτισ γραφείου μπορεί άνετα να ζχει οκόνθ 22 ανάλυςθσ , αφοφ οι τιμζσ τουσ ξεκινοφν από τα 125. Πμωσ οι 22άρεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε εργαςτιριο παιδιϊν μικρισ θλικίασ (δθμοτικό και γυμνάςιο). Εκεί μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε είτε οκόνεσ 20 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 120, είτε 19 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 95. Είναι προτιμότερο θ οκόνθ να ζχει ενςωματωμζνα θχεία ϊςτε να γλιτϊνουμε τα καλϊδια και το χϊρο που πιάνουν τα εξωτερικά θχεία. Πλθκτρολόγιο, ποντίκι, θχεία Ζνα ςετ πλθκτρολόγιο/ποντίκι τθσ Micrsft ι τθσ Lgitech ξεκινοφν από τα 20, ςυνεπϊσ δεν υπάρχει λόγοσ να κάνουμε οικονομία ψάχνοντασ κάτι φκθνότερο. Αν θ οκόνθ δεν ζχει ενςωματωμζνα θχεία, τότε επιλζγουμε τα φκθνότερα θχεία

26 που μποροφμε να βροφμε, κακϊσ ζνασ υπολογιςτισ γραφείου/εργαςτθρίου δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ιχου. Λειτουργικό Τα Windws 7 είναι το νεότερο λειτουργικό τθσ Micrsft και κοςτίηουν περίπου 110. Η ζκδοςθ 32-bit μπορεί να «δεί» μόνο 3GB RAM, οπότε προτιμάμε τθν ζκδοςθ 64-bit. Αν ο νζοσ υπολογιςτισ αντικακιςτά κάποιον παλιότερο με Windws XP Retail, τότε τα Windws XP μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο νζο υπολογιςτι. Αν όμωσ τα Windws XP είναι OEM (Original Equipment Manufacturer), τότε θ νόμιμθ χριςθ τουσ είναι «δεμζνθ» με το αρχικό μθχάνθμα. Η δωρεάν εναλλακτικι λφςθ του Linux (Debian, Ubuntu κλπ) είναι καλι αν οι μόνεσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτον υπολογιςτι είναι , ffice και web brwsing. Εφαρμογζσ του «Ζπαφου» και άλλεσ εφαρμογζσ του Υπουργείου Ραιδείασ δεν κα τρζξουν εφκολα. Υπολογιςτισ γραφείου Ο υπολογιςτισ γραφείου ςτθρίηεται ςτον AMD Athln II X GHz και ζχει 4GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 500GB, κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθ μθτρικι, μεγάλθ οκόνθ 22 ανάλυςθσ , και ςχετικά ποιοτικό κουτί / τροφοδοτικό. Κοςτίηει περίπου 460 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 4GB DDR3 2 2GB DDR (1) Δίςκοσ 500GB 500 GB SATA3 Western Digital Caviar Blue ι Seagate SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Επϊνυμο 400W (2) Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 22 Η φκθνότερθ 22'' με ανάλυςθ Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: (1) Τα Multirama είχαν διακζςιμεσ μόνο μνιμεσ DDR Όλεσ οι υπόλοιπεσ μνιμεσ είναι DDR (2) Το τροφοδοτικό του είναι Enermax Cyclps 405W ενϊ από το Πλαίςιο είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W. Το τροφοδοτικό των e-shp και Multirama είναι LAMTECH 550W, κακϊσ δεν είχαν κάτι αντίςτοιχο ςε αυτι τθν κατθγορία τιμισ. Οι παραπάνω είναι τιμζσ nline και δεν περιλαμβάνουν τισ κρατιςεισ του δθμοςίου. Η παραπάνω ςφνκεςθ μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα καλό υπολογιςτι για παιχνίδια προςκζτοντασ μια ξεχωριςτι κάρτα γραφικϊν, για παράδειγμα μια Raden HD 5670 με 85, ι GeFrce GTS 450 με 120 ι Raden HD 5770 με

27 Υπολογιςτισ εργαςτθρίου Ο υπολογιςτισ γραφείου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτο εργαςτιριο. Αν κζλουμε να μειϊςουμε το κόςτοσ, χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο κουτί, φκθνότερο τροφοδοτικό, μικρότερο δίςκο, μικρότερθ οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768, μειϊνουμε τθ μνιμθ ςτο μιςό (2GB DDR3) και χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο επεξεργαςτι, όπωσ ο AMD Athln II X GHz. Κοςτίηει περίπου 360 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Οποιοδιποτε φκθνό τιμισ 25 ωσ Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: Υπολογιςτισ πολφ χαμθλοφ κόςτουσ Για να μειϊςουμε και άλλο το κόςτοσ, διαλζγουμε κουτί με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό και επεξεργαςτι Intel Celern Dual Cre E GHz, 2GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 250GB και οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768. Κοςτίηει περίπου 330 χωρίσ λειτουργικό. Ελάχιςτου κόςτουσ ςφνκεςθ για εργαςτιρια Δθμοτικϊν Σχολείων ι ελαφριά χριςθ γραφείου. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ Intel Celern Dual Cre E GHz Μθτρικι LGA775 Η φκθνότερθ με ενςωματωμζνα γραφικά και DDR Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Κουτί και PSU 400W T φκθνότερ που μποροφμε να βροφμε Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο:

28 Ενθμερωτικό Δελτίο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ, Τεφχοσ 1, Φεβρουάριοσ 2011 Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφτθκε από τον Βερφκιο Άγγελο, ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ. 28

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα