ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011. Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3"

Transcript

1 ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ... 5 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε Ξεκλειδϊνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X Οδθγόσ Αγοράσ Σε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο δοκιμάςαμε και ςυγκρίνουμε τουσ υπολογιςτζσ που αγόραςαν τουσ τελευταίουσ μινεσ τα ςχολεία του νομοφ μασ (με επεξεργαςτζσ από 60 ωσ 100 ), υπερχρονίηουμε τον Intel Pentium Dual Cre E5500, ξεκλειδϊνουμε τον 4 ο πυρινα ςε 2 επεξεργαςτζσ Athln II X3, και προτείνουμε 3 ςυνκζςεισ επιτραπζηιων υπολογιςτϊν κατάλλθλουσ για χριςθ ςε γραφείο, ςχολικό εργαςτιριο, ι το ςπίτι. Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφεται από τον Βερφκιο Άγγελο, εκπαιδευτικό ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ.

2 2

3 Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD Συνοπτικά, θ κατάςταςθ ςτον χϊρο των CPUs αυτι τθ ςτιγμι ζχει ωσ εξισ: θ Intel κυριαρχεί ςτθν αγορά εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνολογικι υπεροχι τθσ, με τθν AMD να ζχει μείνει ςθμαντικά πίςω, ςε ςθμείο που να διαδίδονται φιμεσ για εξαγορά τθσ από άλλεσ εταιρείεσ (όπωσ θ Dell μάλλον απίκανο και θ Apple). Μοναδικι ελπίδα τθσ AMD για ανάκαμψθ φαίνεται να είναι θ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer που κα κυκλοφοριςει μζςα ςτο 2011 και θ εκμετάλλευςθ των καρτϊν γραφικϊν από τθν εξαγορά τθσ ATI. Δεδομζνων των παραπάνω, θ επζνδυςθ ςε πλατφόρμεσ τθσ AMD φαίνεται κακι επιλογι. Αν όμωσ εςτιάςουμε ςτο κομμάτι τθσ αγοράσ που αφορά τα ςχολεία και τον δθμόςιο τομζα (δθλαδι τουσ επεξεργαςτζσ χαμθλοφ κόςτουσ, με τιμι < 110 ), θ AMD ζχει μια ςειρά από πολφ ενδιαφζροντα προϊόντα, ανϊτερα από τα αντίςτοιχα τθσ Intel ςτο ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα: Η Intel ζχει μια εξαιρετικι ςειρά προϊόντων με τουσ Cre i3/i5/i7, όμωσ ςτουσ επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 100 ςτθρίηεται ςτουσ παλιοφσ πλζον Cre 2, Pentium Dual Cre και Celern. Επίςθσ θ Intel τα τελευταία 2 χρόνια ζχει παρουςιάςει μια πλθκϊρα από sckets επεξεργαςτϊν, αςφμβατων μεταξφ τουσ: ζτςι, εκτόσ από το παλιό scket LGA 775 των Cre 2, υπάρχει το LGA 1366 για τουσ Cre i7, το LGA 1156 για τουσ Cre i3/i5/i7 ενϊ τον Ιανουάριο του 2011 παρουςίαςε το νζο scket LGA 1155 για τθ νζα ςειρά Sandy Bridge των Cre i3/i5/i7 που κα αντικαταςτιςει τα LGA 775 και LGA Η κατάςταςθ ίςωσ ςτακεροποιθκεί με το scket LGA 1155 και τθν γενιά επεξεργαςτϊν Sandy Bridge, κακϊσ θ Intel το 2 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιάςει 3 μοντζλα νζων φκθνϊν Pentium βαςιςμζνων ςτθν αρχιτεκτονικι Sandy Bridge. Αυτό λογικά κα είναι και το τζλοσ των πολφ επιτυχθμζνων Cre 2 και Pentium Dual Cre. Ενδιαφζρον για τα ςχολεία ζχει ο Pentium G620 που όταν κυκλοφοριςει κα τιμάται ςτα $64 (ίςωσ 65 τιμι λιανικισ). Κακϊσ είναι φρζςκια πλατφόρμα, οι μθτρικζσ βαςιςμζνεσ ςε LGA 1155 ζχουν ακόμθ τα προβλιματα τουσ: θ Intel ανακοίνωςε ότι ο ελεγκτισ SATA II του chipset P67/H67 είναι προβλθματικόσ και υπάρχει πικανότθτα να καταρεφςει ςε διάςτθμα 3 ετϊν. Το πρόβλθμα αναμζνεται να διορκωκεί τον Μάρτιο/Απρίλιο, ςυνεπϊσ είναι καλφτερα να αποφεφγονται οι αγορζσ των Sandy Bridge ωσ τον Μάϊο/Ιοφνιο τουλάχιςτον. Το 2 ο εξάμθνο του 2011 ι ςτισ αρχζσ του 2012 θ Intel κα κυκλοφοριςει τθν επόμενθ γενιά επεξεργαςτϊν Ivy Bridge, που κα είναι θ αρχιτεκτονικι Sandy Bridge αλλά ςτα 22 νανόμετρα (αντί των 32 νανόμετρων ςιμερα). Οι Ivy Bridge κα χρθςιμοποιοφν το scket LGA Τζλοσ, το 3 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιαςκεί ζνα ακόμθ νζο scket, το LGA 2011 που κα αντικαταςτιςει το LGA 1366 για τουσ ακριβοφσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel. Η AMD ζχει εξαιρετικοφσ επεξεργαςτζσ ςτθν περιοχι τιμϊν ωσ 150, δεν μπορεί όμωσ να ανταγωνιςκεί τουσ υψθλισ απόδοςθσ Cre i5/i7 τθσ Intel, πολφ περιςςότερο τθ νζα γενιά Sandy Bridge. Ο λόγοσ είναι πωσ θ AMD ζχει μείνει μια γενιά πίςω, τόςο ςαν αρχιτεκτονικι όςο και ςαν καταςκευι: καταςκευάηει ακόμθ τουσ επεξεργαςτζσ τθσ ςτα 45 νανόμετρα (όπωσ οι Intel Cre 2 και Pentium Dual Cre), τθ ςτιγμι που θ Intel καταςκευάηει ςτα 32 νανόμετρα και ετοιμάηει τθ μετάβαςθ ςτα 22 νανόμετρα. Για να παραμείνει ανταγωνιςτικι, θ AMD δίνει ιςχυροφσ επεξεργαςτζσ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Επίςθσ οι 3

4 επεξεργαςτζσ τθσ είναι ςυμβατοί τόςο με το scket ΑΜ3 όςο και με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ με scket ΑΜ2+. Κακϊσ τα ςχολεία ζτςι κι αλλιϊσ αγοράηουν φκθνοφσ επεξεργαςτζσ ςτα 45 νανόμετρα, το τεχνολογικό μειονζκτθμα τθσ AMD δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Αντίκετα, όςο θ AMD παραμζνει ςτακερι ςτθν ςυμβατότθτα των νζων επεξεργαςτϊν τθσ με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ, είναι ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Οι νζοι επεξεργαςτζσ Bulldzer κα χρθςιμοποιοφν νζο scket AM3+, αςφμβατο με το AM3, αλλά οι μθτρικζσ AM3+ κα είναι ςυμβατζσ με επεξεργαςτζσ AM3. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Δεδομζνων των παραπάνω, γνϊμθ μου είναι πωσ μζχρι τθν παρουςίαςθ των νζων Pentium Sandy Bridge και AMD Bulldzer, θ AMD δίνει πολφ καλζσ προτάςεισ, με τουσ οι AMD Athln II X3 να ξεχωρίηουν. Δείτε ςχετικά και το άρκρο «Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ». 4

5 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρώ Δοκιμάςαμε και ςυγκρίναμε 4 επεξεργαςτζσ με τιμι από 60 ωσ 100 υπολογιςτϊν που αγοράςκθκαν από ςχολεία του νομοφ Λευκάδασ από το Νοζμβριο του 2010 ωσ το Γενάρθ του Οι επεξεργαςτζσ που δοκιμάςαμε είναι οι: Intel Pentium Dual Cre E GHz από το Γυμνάςιο Νυδριοφ, Intel Cre i GHz από το Λφκειο Καρυάσ, AMD Athln II X GHz από το ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ (δωρεά του Λυκείου Καρυάσ), και AMD Athln II X GHz από το Δθμοτικό Νυδριοφ. Οι Intel Pentium E5500 και AMD Athln II X2 255 είναι διπφρθνοι επεξεργαςτζσ. Ο Intel Cre i3 540 είναι διπφρθνοσ με HyperThreading (προςομοιϊνει δφο επιπλζον πυρινεσ) και ο AMD Athln II X3 450 είναι τριπφρθνοσ. Το ενδιαφζρον με τουσ AMD Athln II X3 450 είναι πωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι τετραπφρθνοι με κλειδωμζνο τον 4ο πυρινα, ο οποίοσ όμωσ ςυνικωσ μπορεί να ξεκλειδωκεί και να δουλεφει ςαν τετραπφρθνοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επεξεργαςτισ αναγνωρίηεται ςαν Phenm II X4. Οι τιμζσ των επεξεργαςτϊν ςτα nline καταςτιματα όπωσ φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (τόςο ςε αυτό όςο και ςε όλα τα επόμενα διαγράμματα ο Phenm II X4 3.2GHz είναι ο Athln II X3 450 με ξεκλείδωτο τον 4ο πυρινα): Από πλευράσ τιμισ, φανερά οι Athln II X2 ανταγωνίηονται τθν ςειρά Pentium E5000, ενϊ οι Athln II X3 ανταγωνίηονται όλα τα άλλα προϊόντα τθσ Intel με τιμι κάτω των 100 Ευρϊ. Πςο για τθν ςειρά Intel Cre i3 βρίςκεται ςε μια κατθγορία τιμισ μάλλον δυςπρόςιτθ για τα ςχολεία και τα γραφεία τθσ εκπαίδευςθσ. Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι: Ο Intel Pentium E5500 είναι πια δυςεφρετοσ και ζχει αντικαταςτακεί ςτα καταςτιματα από τουσ Ε5700 και Ε5800. Αυτοί είναι ίδιοι επεξεργαςτζσ με τον E5500 αλλά ςε υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Μπορείτε να υπολογίςετε τθν ιςχφ τουσ βάςει τθσ διαφοράσ ςυχνότθτασ που ζχουν με τον E5500. Για παράδειγμα, ο Ε5700 τρζχει ςτα 3GHz, δθλαδι περίπου 7% παραπάνω από τον E5500. Συνεπϊσ κα είναι το πολφ 7% ταχφτεροσ (αφοφ όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά μζνουν ίδια). Πταν αλλάηει θ οικογζνεια (για παράδειγμα κζλετε να υπολογίςετε τθν ιςχφ του E6500) αυτόσ ο τρόποσ υπολογιςμοφ μπορεί και να μθν ιςχφει, κακϊσ αλλάηουν και άλλα χαρακτθριςτικά εκτόσ τθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ, όπωσ θ ςυχνότθτα του FSB και το μζγεκοσ τθσ cache. Οι Intel Cre i3 540/550/560 πζραν του ότι είναι κάπωσ ακριβοί είναι κακι αγορά κακϊσ ςφντομα κα αντικαταςτακοφν από τουσ νζουσ Cre i3 2100/2120 τθσ γενιάσ Sandy Bridge. 5

6 Γενικά, το 2011 είναι θ χρονιά που τόςο θ Intel όςο και θ AMD κα παρουςιάςουν τθ νζα γενιά επεξεργαςτϊν τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο χαμθλό κομμάτι τθσ αγοράσ οι τιμζσ των παλιότερων μοντζλων κα πζςουν απότομα. Τα χαρακτθριςτικά των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Καταςκευαςτισ: Intel Intel AMD AMD Οικογζνεια: Pentium Dual Cre Cre i3 Athln II X2 Athln II X3 Μοντζλο: E / C2 450 Κωδικόσ: Wlfdale-3M ClarkDale Regr Rana Αρχιτεκτονικι: Cre Nehalem K10 K10 Ολοκλιρωςθ: 45 νανόμετρα 32 νανόμετρα 45 νανόμετρα 45 νανόμετρα Scket: LGA 775 LGA 1156 AM2+/AM3 AM2+/AM3 Συχνότθτα: 2800 MHz 3067 MHz 3100 MHz 3200 MHz Bus speed: 800 MHz FSB 667 MHz MC 2500GT/s DMI 533 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT 667 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT Ρολλαπλαςιαςτισ: L1 cache (KB): 2 32 / / / / 3 64 L2 cache (KB): L3 cache (KB): 4096 Θερμοκραςία (max): 74.1 C 72.6 C 74 C 75 C TDP (Watt): 65W 73W 65W 95W Τάςθ Ρυρινα Vcre: V V V V Ρυρινεσ: 2 2 (4) 2 3 Ημερομθνία: 18 Απρ Ιαν Ιαν Σεπτ Αρχικι Τιμι: $75 $133 $74 $87 Οι υπολογιςτζσ τθσ δοκιμισ είχαν παρόμοια χαρακτθριςτικά: κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθν μθτρικι (ι ςτον επεξεργαςτι, ςτθν περίπτωςθ του Cre i3 540), 2GB DDR3 μνιμθσ, και δίςκο 500GB Western Digital. Πλοι οι δίςκοι είναι τθσ ςειράσ Green, εκτόσ του Cre i3 540 που ζχει ταχφτερο δίςκο τθσ ςειράσ Blue. Επίςθσ, όλεσ οι μθτρικζσ είναι χαμθλοφ κόςτουσ (50 Ευρϊ) εκτόσ του Cre i3 540 που κοςτίηει 92 Ευρϊ. Μθτρικι: Chipset: Κάρτα γραφικϊν: Μνιμθ: Δίςκοσ: Λειτουργικό Σφςτθμα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Asus P5G41T-M LE Intel G41 / ICH7 Ενςωματωμζνθ Intel GMA X4500 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate ASRck H55DE3 Intel H55 Ενςωματωμζνθ Intel Cre HD Gfx 2 GB DDR3 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Blue Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1333MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate 6

7 Δοκιμι: Antivirus Σε αυτι τθ δοκιμι, ςκανάρουμε ζνα αρχείο μεγζκουσ 318MB με το Avira AntiVir Persnal ζκδοςθ Το αρχείο είναι το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ του NetBeans (netbeans ml-windws.exe) και βρίςκεται τοποκετθμζνο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Το ενδιαφζρον ςε αυτό το τεςτ είναι ότι όλοι οι επεξεργαςτζσ πετυχαίνουν παρόμοιεσ επιδόςεισ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό πυρινων. Ο Intel Cre i3 540 είναι ταχφτεροσ όλων, αλλά χωρίσ ςθμαντικζσ διαφορζσ από τουσ υπόλοιπουσ. Δοκιμι: Συμπίεςθ αρχείων Σε αυτι τθ δοκιμι, ςυμπιζηουμε αρχεία και φακζλλουσ ςυνολικοφ μεγζκουσ 404MB με το WinRAR x64 v3.93. Τα αρχεία που ςυμπιζηονται περιζχουν ζγγραφα Wrd, Excel και PDF, εικόνεσ, αρχεία.php και είναι είναι τοποκετθμζνα ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Νικθτισ ςε αυτι τθ δοκιμι είναι ξεκάκαρα ο Intel Cre i3 540, που νικά τον Ahtln II X3 450 είτε αυτόσ τρζχει με 3 είτε με 4 πυρινεσ. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, ο Ahtln II X2 255 νικά κακαρά τον Intel Pentium E

8 Δοκιμι: Επεξεργαςία Βίντεο Σε αυτι τθ δοκιμι, μετατρζπουμε ζνα αρχείο.mkv (Matrska Media) 720p μεγζκουσ 62.4MB ςε m4v (MP4 vide) με το HandBrake v Το μετατρεπόμενο αρχείο είναι ζνα απόςπαςμα διάρκειασ 1:16 λεπτϊν από τθν ταινία «Η Ρτϊςθ» (Der Untergang) του 2004 και είναι είναι τοποκετθμζνο ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Τα αποτελζςματα εδϊ είναι διαφορετικά: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Σκάκι Το Fritz είναι ζνα γερμανικό πρόγραμμα για ςκάκι που ζχει πετφχει μερικά εντυπωςιακά αποτελζςματα (νίκθ το 1995 με αντίπαλο το πρωτότυπο του Deep Blue, ιςοπαλία το 2002 με αντίπαλο τον τότε παγκόςμιο πρωτακλθτι Vladimir Kramnik, ιςοπαλία το 2003 με αντίπαλο τον Garry Kasparv, ιςοπαλία το 2005 με αντίπαλο τον Rustam Kasimdzhanv, νίκθ το 2006 με αντίπαλο τον Vladimir Kramnik). Τρζξαμε το Fritz Chess Benchmark (ζνα benchmark βαςιςμζνο ςτο Fritz) ςτουσ επεξεργαςτζσ τθσ δοκιμισ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςε χιλάδεσ κζςεισ που αναλφονται ανά δευτερόλεπτο (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και ςε αυτι τθ δοκιμι θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E

9 Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Φωτορεαλιςμόσ Σε αυτι τθ δοκιμι χρθςιμοποιοφμε το Cinebench x64 R11.5, ζνα benchmark που βαςίηεται ςτο CINEMA 4D τθσ MAXON και χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία ειδικϊν εφζ ςε ταινίεσ όπωσ Spider-Man, Star Wars και άλλεσ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςτο CPU Perfrmance Test του Cinebench (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και εδϊ θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks CPU scre Συνεχίηοντασ τθν αξιολόγθςθ των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ, χρθςιμοποιιςαμε 3 ςυνκετικά benchmarks που διανζμονται δωρεάν ι ςαν free trials: το PassMark Perfrmance Test 7.0, το NvaBench και το SiSftware Sandra Lite 2011c. Δυςτυχϊσ δεν μπορζςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα PCMark και 3DMark τθσ Futuremark, που κεωροφνται πρότυπα benchmarks κακϊσ είναι εμπορικά προγράμματα. Σε όλα τα παρακάτω διαγράμματα, μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ. Το PassMark Perfrmance Test δείχνει να προτιμά τουσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν περίπου 10% καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Τθν καλφτερθ επίδοςθ όμωσ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. 9

10 Στο NvaBench θ εικόνα είναι λίγο διαφορετικι: οι Intel Pentium E5500 και Ahtln II X2 255 πετυχαίνουν ίδιεσ επιδόςεισ, ενϊ ο Ahtln II X3 450 πλθςιάηει αρκετά τισ επιδόςεισ του Intel Cre i Και πάλι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Στο SiSftware Sandra Lite τα αποτελζςματα μοιάηουν ςυμφωνοφν περιςςότερο με του PassMark Perfrmance Test: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Και ςε αυτι τθ δοκιμι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks Memry scre Τζλοσ, δοκιμάςαμε τθν απόδοςθ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ χρθςιμοποιϊντασ το SiSftware Sandra Lite 2011c. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον ρυκμό μετάδοςθσ ςε GB/s (μεγαλφτεροι αρικμοί ςθμαίνουν υψθλότερο ρυκμό και άρα καλφτερθ επίδοςθ). 10

11 Η δοκιμι απόδοςθσ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ δείχνει πολφ ενδιαφζροντα αποτελζςματα: ο Intel Cre i3 540 είναι ο πιο αποδοτικόσ ςτθν επικοινωνία επεξεργαςτι / μνιμθσ, ενϊ ο Intel Pentium E5500 είναι ο χειρότεροσ, δείχνοντασ τθν θλικία τθσ ςχεδίαςθσ του. Η κακι επίδοςθ του Intel Pentium E5500 εξθγείται από τθν αρχιτεκτονικι του που είναι τφπου Frnt-Side Bus (FSB): ο ελεγκτισ τθσ μνιμθσ που χρθςιμοποιεί είναι ξεχωριςτό chip που βρίςκεται ςτθν μθτρικι και τρζχει ςτα 800MHz, και άρα δεν αξιοποιεί πλιρωσ τθν μνιμθ που είναι ςτα 1066MHz. Πλοι οι άλλοι επεξεργαςτζσ ζχουν τον ελεγκτι μνιμθσ ενςωματωμζνο ςτον επεξεργαςτι και ςυγχρονίηονται καλφτερα με τθν μνιμθ, και θ εξαιρετικι επίδοςθ του Intel Cre i3 540 δείχνει πόςο ςωςτά υλοποιικθκε αυτι θ ςχεδίαςθ. Για τθν διαφορά ανάμεςα ςτον διπφρθνο AMD Ahtln II X2 255 και τον τριπφρθνο Ahtln II X3 450, πρζπει να κυμθκοφμε ότι ο ελεγκτισ του Ahtln II X2 είναι ςτα 533 MHz ενϊ του Ahtln II X3 ςτα 667 MHz, μια διαφορά 25%, που εξθγεί και τθν κατά 19% υψθλότερθ επίδοςθ του Ahtln II X3. Σχετικι απόδοςθ, ςχετικι τιμι και ςχετικι αξία Για να καταλιξουμε ςτο ποιοσ επεξεργαςτισ είναι θ καλφτερθ αγορά, κανονικοποιοφμε ορίηοντασ ςαν βάςθ τισ επιδόςεισ του Intel Pentium E5500 ςε όλεσ τισ δοκιμζσ (κεωρϊντασ ότι οι δοκιμζσ ζχουν ίςθ βαρφτθτα): Από το διάγραμμα ςχετικισ απόδοςθσ φαίνεται ότι, αν και 25% φκθνότεροσ, ο Athln II X3 πλθςιάηει τισ επιδόςεισ του Intel Cre i3 540, ενϊ τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Με τον ίδιο τρόπο βρίςκουμε τθν ςχετικι τιμι, ορίηοντασ ςαν 100% τθν τιμι του Intel Pentium E5500: 11

12 Το διάγραμμα ςχετικισ τιμισ δείχνει ότι για παράδειγμα, ο Intel Cre i3 540 κοςτίηει 74% παραπάνω από τον Intel Pentium E5500, ενϊ όπωσ είδαμε αποδίδει μόνο 56% παραπάνω. Διαιρϊντασ τα δφο παραπάνω μεγζκθ βρίςκουμε τθν ςχετικι αξία κάκε επεξεργαςτι (τα μεγαλφτερα μεγζκθ ςθμαίνουν καλφτερθ αξία, δθλαδι αγοράηουμε περιςςότερθ ιςχφ για κάκε ευρϊ που δίνουμε): Το διάγραμμα ςχετικισ αξίασ δείχνει ότι: ο Intel Cre i3 540 είναι ακριβό προϊόν για τθν ιςχφ που παρζχει, θ AMD γενικά δίνει καλό λόγο ιςχφοσ/τιμι, ο τριπφρθνοσ AMD Athln X3 είναι εξαιρετικι αγορά, ιδιαίτερα αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Συμπζραςμα Πλοι οι νζοι επεξεργαςτζσ που αγόραςαν τα ςχολεία του νομοφ μασ κα κάνουν μια χαρά τθν δουλειά τουσ ςτα επόμενα χρόνια, και ςίγουρα είναι μια εξαιρετικι αναβάκμιςθ ςε ςχζςθ με τθν γενιά των Pentium III και Pentium 4 που αντικατζςτθςαν. Οι επεξεργαςτζσ όμωσ που ξεχωρίηουν για τισ επιδόςεισ τουσ είναι ο Intel Cre i3 και ο AMD Ahtln II X Ανάμεςα τουσ, όςον αφορά το λόγο απόδοςθσ / τιμι, ο AMD Ahtln II X3 450 είναι αξεπζραςτοσ και αποτελεί εξαιρετικι αγορά: ενϊ είναι πολφ φκθνότεροσ, πλθςιάηει τον Intel Cre i3 ςε επιδόςεισ και τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο 4 οσ πυρινασ. 12

13 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 Σε αυτό το άρκρο κα υπερχρονίςουμε τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 με τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ Vcre, VCC_DDR, VNB και VTT_FSB, Για λόγουσ κόςτουσ, κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εργοςταςιακι ψφκτρα του επεξεργαςτι, Θα αφιςουμε αρκετό περικϊριο ανάμεςα ςτθν μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ και τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία που αντζχει ο επεξεργαςτισ (74 ο C ςτθν περίπτωςθ μασ). Οι παραπάνω περιοριςμοί εγγυϊνται ότι θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι δεν κα επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Για να ελζγξουμε τα αποτελζςματα του υπερχρονιςμοφ κα χρειαςτοφμε τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα: Το CPU-Z τθσ CPUID που δίνει πλθροφορίεσ για τον επεξεργαςτι και τθν μνιμθ, Το Cre Temp για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ του επεξεργαςτι αλλά κυρίωσ για να βρίςκουμε τθν τάςθ λειτουργίασ του V ID. Το Hardware Mnitr τθσ CPUID για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ και τισ τάςεισ λειτουργίασ του επεξεργαςτι και τθσ μθτρικισ, Το Prime95 για να ελζγχουμε αν ο επεξεργαςτισ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό, και Το MemTest86+ για να ελζγχουμε αν θ μνιμθ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό. Ο επεξεργαςτισ που χρθςιμοποιιςαμε ανικει ςτο Γυμνάςιο Νυδριοφ και τον χρθςιμοποιεί ο Βαςίλθσ Θεοχάρθσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ. Ζλεγχοι πριν τον υπερχρονιςμό Η εικόνα του E5500 ςτο CPU-Z πριν τον υπερχρονιςμό είναι θ παρακάτω: 13

14 Βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα ρολόι αναφοράσ ςτα 200 MHz. Ο πολλαπλαςιαςτισ τθσ CPU μετρά τον λόγο του εςωτερικοφ ρολογιοφ τθσ CPU ωσ προσ το εξωτερικό ρολόι αναφοράσ. Ζτςι, ο E5500 ζχει πολλαπλαςιαςτι 14 και άρα εκτελεί 14 κφκλουσ για κάκε 1 κφκλο του εξωτερικοφ ρολογιοφ, ςυνεπϊσ φτάνει τθν ςυχνότθτα των 2800 MHz. Το Frnt Side Bus (FSB) είναι θ θλεκτρικι διαςφνδεςθ (δίαυλοσ) μεταξφ τθσ CPU και των άλλων μερϊν του υπολογιςτι. Η ςυχνότθτα του FSB εξαρτάται επίςθσ από το ρολόι αναφοράσ και ςτθν περίπτωςθ του E5500 χρθςιμοποιεί ζνα πολλαπλαςιαςτι 4 για να φτάςει τθ ςυχνότθτα των 800 MHz. Με το CPU-Z μποροφμε επίςθσ να δοφμε πλθροφορίεσ για τθν μνιμθ. Η μνιμθ που χρθςιμοποιοφμε είναι ζνα mdule Kingstn Value Ram DDR GB. Για να ερμθνεφςουμε τα παραπάνω πρζπει να ποφμε οριςμζνα πράγματα για τθν μνιμθ. Τα αρχικά DDR ςθμαίνουν Duble Data Rate (διπλοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ), δθλαδι ςε κάκε κφκλο ρολογιοφ θ μνιμθ εκτελεί δφο μεταφορζσ δεδομζνων μία ςτθν αρχι και μία ςτο τζλοσ του κφκλου. Για αυτό το λόγο, οι μνιμεσ DDR βαφτίηονται με τθν διπλάςια από τθν κανονικι ςυχνότθτα λειτουργίασ τουσ δθλαδι μια μνιμθ DDR-1066 ςτθν πραγματικότθτα τρζχει ςτα 533MHz. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτι θ ςυχνότθτα είναι θ μζγιςτθ ςτθν οποία ο καταςκευαςτισ εγγυάται ότι κα λειτουργιςει θ μνιμθ, και όχι θ ςυχνότθτα ςτθν οποία αυτόματα κα λειτουργιςει. Αυτι είναι και θ δικι μασ περίπτωςθ, κακϊσ όπωσ φαίνεται από το CPU-Z θ μνιμθ λειτουργεί ςτα 400 MHz αντί των 533 MHz που μπορεί να υποςτθρίξει. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το FSB του E5500 είναι ςτα 800 MHz, οπότε για να λειτουργιςει θ μνιμθ ςυγχρονιςμζνα με το FSB κα πρζπει να τρζχει ςτα 800 MHz, δθλαδι 400 MHz αφοφ είναι DDR. Αυτι τθν πλθροφορία μασ τθν δίνει ο διαιρζτθσ τθσ μνιμθσ (memry divider, FSB:DRAM ςτο CPU-Z). Ρολλαπλαςιάηοντασ τον διαιρζτθ με τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του FSB βρίςκουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ τθσ μνιμθσ, ςτθν περίπτωςθ μασ (1:2) (800 MHz FSB) = 400 MHz. Να ςθμειωκεί ότι ζχει νόθμα να εξοπλίηουμε με μνιμθ DDR-1066 ζνα υπολογιςτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί το πολφ DDR-800, γιατί (α) οι DDR-800 είναι πια ακριβότερεσ από τισ DDR-1066 αφοφ οι τελευταίεσ παράγονται μαηικότερα (β) μετά από λίγα χρόνια θ μνιμθ κα μπορεί να χρθςιμοποθκεί ςαν ανταλλακτικό με ταχφτερο επεξεργαςτι και (γ) διευκολφνουμε τον υπερχρονιςμό. 14

15 Τζλοσ, οι αρικμοί CL, trcd, tras, trfc και CR που αναφζρει το CPU-Z είναι οι χρονιςμοί τθσ μνιμθσ όςο μικρότεροι, τόςο ταχφτερα ανταποκρίνεται θ μνιμθ μασ. Κακϊσ θ Kingstn Value Ram DDR που ζχουμε είναι αρκετά ταχφτερθ από το FSB του επεξεργαςτι μασ, οι χρονιςμοί τθσ δεν κα μασ απαςχολιςουν εδϊ. Το επόμενο βιμα είναι να δοφμε τι κερμοκραςίεσ αναπτφςει ο E5500 ςε φόρτο. Για να βροφμε τθν μζγιςτθ κερμοκραςία πρζπει να αναγκάςουμε τον επεξεργαςτι να δουλεφει ςτο 100% για αρκετι ϊρα. Εκτελοφμε λοιπόν το πρόγραμμα Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 3 ϊρεσ και 20 λεπτά: Κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95, ζχουμε ανοικτό το πρόγραμμα CPUID Hardware Mnitr ϊςτε να παρακολουκοφμε τισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται. Με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 19 ο C 21 ο C, κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95 οι πυρινεσ ζφταςαν τουσ 63 ο C ενϊ ο επεξεργαςτισ τουσ 64 ο C. Σε idle κατάςταςθ, οι πυρινεσ ζχουν κερμοκραςίεσ 33 ο C και 38 ο C αντίςτοιχα. 15

16 Σαν ςυμπζραςμα, ο E5500 είναι μάλλον κερμόσ επεξεργαςτισ. Διαδικαςία υπερχρονιςμοφ Τϊρα που γνωρίηουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά του E5500, μποροφμε να ξεκινιςουμε το verclcking. Ππωσ είδαμε, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι προκφπτει από το γινόμενο του ρολογιοφ αναφοράσ επί τον πολλαπλαςιαςτι (ςτθν περίπτωςθ μασ, 200 MHz 14 = 2800 MHz). Για να αυξιςουμε λοιπόν τθν ςυχνότθτα (άρα και τθν ταχφτθτα) τθσ CPU πρζπει να αυξιςουμε είτε τον πολλαπλαςιαςτι είτε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ. Πμωσ, οι περιςςότεροι επεξεργαςτζσ τόςο τθσ Intel όςο και τθσ AMD ζχουν κλειδωμζνο πολλαπλαςιαςτι CPU δθλαδι θ τιμι του πολλαπλαςιαςτι μπορεί μόνο να μειωκεί και όχι να αυξθκεί. Τα μοντζλα CPU με ξεκλείδωτο πολλαπλαςιαςτι είναι τα Extreme Editin τθσ Intel και Black Editin τθσ AMD και πωλοφνται αρκετά ακριβότερα από τα απλά. Για τισ απλζσ CPU (όπωσ είναι και ο E5500) θ λφςθ είναι να αυξιςουμε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ από το BIOS. Πμωσ το ρολόι αναφοράσ ελζγχει και τον χρονιςμό τθσ μνιμθσ RAM, του FSB, των ελεγκτϊν nrth bridge και suth bridge κλπ., άρα πολφ εφκολα ο υπερχρονιςμόσ μπορεί να καταλιξει ςε ζνα αςτακζσ ςφςτθμα το οποίο να μθν ξεκινά. Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινιςουμε, βρίςκουμε ςτθν μθτρικι μασ τθν κζςθ του BIOS Reset Jumper, ϊςτε να κάνουμε reset τισ αλλαγζσ μασ αν κάτι πάει ςτραβά και ο υπολογιςτισ δεν ανοίγει. Οριςμόσ τάςεων λειτουργίασ και άλλεσ ρυκμίςεισ Αρχικά, απενεργοποιοφμε από το BIOS τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST) ϊςτε ο επεξεργαςτισ να λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτθν μζγιςτθ ςυχνότθτα του (αν αφιςουμε τισ επιλογζσ ενεργζσ, ο επεξεργαςτισ κα λειτουργεί ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ όταν δεν ζχει φόρτο εργαςίασ ϊςτε να εξοικονομεί ενζργεια). 16

17 Επειδι ςτόχοσ μασ είναι να μθν ξεπερνάμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ, πρζπει να ορίςουμε από το BIOS τισ τάςεισ λειτουργίασ Vcre του επεξεργαςτι, VCC_DDR τθσ μνιμθσ, VTT_FSB του FSB και VNB (VCC_CL) του Nrth Bridge ςτισ προτεινόμενεσ εργοςταςιακζσ. Αυτό το κάνουμε γιατί αν αφιςουμε αυτζσ τισ παραμζτρουσ ςτθν ρφκμιςθ Aut, κατά τον υπερχρονιςμό θ μθτρικι αυτόματα κα αυξιςει υπερβολικά τισ τάςεισ λειτουργίασ ξεπερνϊντασ τα όρια που κζλουμε. Για να βροφμε τισ τιμζσ αυτϊν των τάςεων κατεβάηουμε από το site τθσ Intel το ζγγραφο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 που περιγράφει τον E5500 επεξεργαςτι μασ και το ζγγραφο Intel 4 Series Chipset Family Datasheet March 2010 που περιγράφει το G41 chipset (που αντιςτοιχοφν ςτο 82G41 GMCH) με το οποίο είναι εξοπλιςμζνθ θ Asus P5G41T-M LE μθτρικι μασ. Από αυτά τα δφο ζγγραφα βρίςκουμε ότι οι προτεινόμενεσ τάςεισ είναι: Σφμβολο Παράμετροσ Min Nm Max VCC_DDR DDR2 I/O Supply Vltage 1.71 V 1.8 V 1.89 V DDR3 I/O Supply Vltage V 1.5 V V VTT_FSB 1.2 V System Bus Input Supply Vltage 1.14 V 1.2 V 1.26 V VCC GMCH Cre Supply Vltage V 1.1 V V VCC_CL Cntrller Supply Vltage V 1.1 V V Για αυτζσ τισ τάςεισ ορίηουμε ςτο BIOS: VCC_DDR = 1.5V κακϊσ ζχουμε DDR3 μνιμθ, VTT_FSB = 1.2V, και VNB = VCC_CL = 1.1V Πςο για τθν τάςθ λειτουργίασ του επεξεργαςτι, όπωσ περιγράφεται ςτο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 καλιμπράρεται ςτο εργοςτάςιο και δεν είναι ίδια για όλουσ τουσ E5500. Για να βροφμε το VID του δικοφ μασ E5500 χρθςιμοποιοφμε το πρόγραμμα Cre Temp το οποίο μασ αναφζρει ότι το VID του επεξεργαςτι μασ που είναι V. Πμωσ θ μθτρικι τθσ ASUS μασ επιτρζπει μόνο να αυξιςουμε αυτι τθν τιμι, ςυνεπϊσ τθν αφινουμε ςτθ ρφκμιςθ Aut. Επίςθσ, ορίηουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του διαφλου PCI Express να είναι ακριβϊσ 100 MHz ϊςτε ο δίαυλοσ να μθν επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Ο υπολογιςτισ μασ βζβαια δεν χρθςιμοποιεί τον δίαυλο PCI Express, αλλά αν προςκζςουμε αργότερα μια κάρτα γραφικϊν ςτθ κφρα PCI-E υπιρχε κίνδυνοσ να καεί. Αφξθςθ ςυχνότθτασ ρολογιοφ αναφοράσ Ζχοντασ ορίςει τισ τάςεισ λειτουργίασ όπωσ τισ κζλουμε, επαναλαμβάνουμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS αυξάνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 5 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Πταν μποφμε ςτα Windws, ελζγχουμε με το CPU-Z ότι οι αλλαγζσ που κάναμε όντωσ πραγματοποιικθκαν. Δθλαδι, αν αυξιςαμε το ρολόι από τα 200 MHz ςτα 205 MHz, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι κα πρζπει να είναι τϊρα = 2870 MHz, θ ςυχνότθτα του FSB = 820 MHz, και θ ςυχνότθτα τθσ μνιμθσ (1:2) 820 = 410 MHz. Αν ναι, προχωράμε ςτο βιμα 3, αλλιϊσ επιςτρζφουμε ςτο βιμα 1 και ελζγχουμε τισ ρυκμίςεισ μασ, 3. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 2 λεπτά. Ρροςζχουμε ϊςτε θ επιλογι Rund ff checking ςτο μενοφ Advanced να είναι επιλεγμζνθ, ϊςτε το Prime95 να ελζγχει ςφάλματα ςτρογγφλευςθσ. Αν το Prime95 τρζξει χωρίσ λάκθ, επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Διαφορετικά, ςταματάμε και εκτελοφμε τθν δεφτερθ διαδικαςία που περιγράφεται παρακάτω. 17

18 Αν ςε οποιοδιποτε ςθμείο ο υπολογιςτισ δεν μπορεί να περάςει το POST (δθλαδι δεν ξεκινά κακόλου), τότε πρζπει να κάνουμε reset το BIOS: βγάηουμε το καλϊδιο ρεφματοσ, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, τοποκετοφμε το CMOS Reset Jumper τθσ μθτρικισ ςτθ κζςθ reset, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, επαναφζρουμε το CMOS Reset Jumper ςτθν αρχικι του κζςθ, ςυνδζουμε το καλϊδιο ρεφματοσ και αρχίηουμε από τθν αρχι. Με τθν πρϊτθ διαδικαςία αυξάναμε ςυνεχϊσ το ρολόι αναφοράσ ϊςπου φτάςαμε ςε μια τιμι όπου ο υπερχρονιςμόσ είναι αςτακισ. Τϊρα κα αρχίςουμε να κατεβάηουμε ςιγά ςιγά το ρολόι αναφοράσ ϊςτε να ςτακεροποιιςουμε τον υπερχρονιςμό. Εκτελοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS μειϊνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 1-2 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs. Αν το Prime95 τρζχει ςυνεχϊσ για 12 ι 24 ϊρεσ χωρίσ λάκθ, τότε ο υπερχρονιςμόσ μασ είναι ςτακερόσ και ςταματάμε. Διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Με το τζλοσ και τθσ δεφτερθσ διαδικαςίασ ζχουμε βρει τθν μζγιςτθ ςυχνότθτα υπερχρονιςμοφ κρατϊντασ τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ. Αν κζλουμε να ανζβουμε και άλλο, τότε πρζπει να πρζπει να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ, αλλά αυτό είναι πζρα από τουσ ςκοποφσ αυτοφ του άρκρου και μάλλον κακι επιλογι για υπολογιςτι ςχολείου (κακϊσ μπορεί να μειωκεί θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι). Τελειϊνοντασ τθν διαδικαςία, από το BIOS επαναφζρουμε τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST). Αποτελζςματα Οι Pentium Dual-Cre φθμίηονται για τα μεγάλα περικϊρια υπερχρονιςμοφ τουσ. Ο E5500 του Γυμναςίου Νυδριοφ ζφταςε πολφ εφκολα φτάςαμε τον ςτα 3.5GHz, μια αφξθςθ ςυχνότθτασ κατά 25%, και δεν προςπακιςαμε να τον πάμε παραπάνω. Η μνιμθ τρζχει πλζον ςτα 500 MHz. Ραρόλο είναι ακόμθ κάτω από τισ δυνατότθτεσ τθσ (533 MHz), επειδι χρθςιμοποιεί τα ίδια timings που είχε και ςτα 400 MHz, τθν ελζγξαμε για 12 ϊρεσ ςτο memtest86. Η μνιμθ δεν παρουςίαςε προβλιματα. 18

19 Ο υπερχρονιςμόσ ελζγκθκε τρζχοντασ για 12 ϊρεσ το Prime95. Οι μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ των πυρινων ζφταςαν τουσ 66 ο C, μόλισ 3 ο C παραπάνω από όταν ο επεξεργαςτισ ζτρεχε ςτα 2.8 GHz. 19

20 Η προθγοφμενθ εικόνα πάρκθκε ενϊ ο επεξεργαςτισ ακόμα βαςανιηόταν από το Prime95. Ρροςζξτε ότι μετά από ϊρεσ λειτουργίασ ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του, θ κερμοκραςία λειτουργίασ του E5500 ζχει πζςει από το μζγιςτο των 66 ο C ςτουσ 60 ο C. Η διαδικαςία που περιγράφκθκε είναι απλι και μπορεί να εφαρμοςκεί ςε όλουσ τουσ επεξεργαςτζσ Pentium Dual Cre και Cre 2 Du. Ραραδείγματα άλλων επεξεργαςτϊν που υπερχρόνιςα με αυτό τον τρόπο είναι: Cre 2 Du E8500, από τα 3.16 GHz ςτα 3.8 GHz, Pentium Dual Cre E5400 του 2 ου Λυκείου, από τα 2.7 GHz ςτα 3.5 GHz, Pentium Dual Cre E2140 του 4 ου Δθμοτικοφ, από τα 2.0 GHz ςτα 2.2 GHz (παραπάνω δεν πιγαινε). Ρόςο αξίηει ο υπερχρονιςμόσ? Αυξάνοντασ τθν ςυχνότθτα του E5500 κατά 25%, οι επιδόςεισ του αυξάνουν (ανάλογα με τθν εφαρμογι) από 10% ωσ 25%. Κακόλου άςχθμα, δεδομζνου ότι είναι δωρεάν. Σκεφτείτε ότι θ τιμι του Pentium E6800 που τρζχει ςτα 3.2 GHz είναι 87 Ευρϊ, ενϊ ο υπερχρονιςμζνοσ μασ E5500 που τρζχει ακόμα ταχφτερα ςτα 3.5 GHz ζχει τιμι μόνο 58 Ευρϊ. 20

21 Ξεκλειδώνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X3 Είναι γνωςτό ότι οι επεξεργαςτζσ AMD Semprn 140, Ahtln II X3 και Phenm II X2 μποροφν να ξεκλειδϊςουν επιπλζον πυρινεσ. Απαιτείται μια μθτρικι με το SB710/SB750 Suthbridge που να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Σε αυτό το άρκρο περιγράφουμε τθν πολφ απλι διαδικαςία με τθν οποία ξεκλειδϊςαμε επιτυχϊσ τον 4 ο πυρινα δφο επεξεργαςτϊν Athln II X3 450 χρθςιμοποιϊντασ τθν φκθνι μθτρικι M4A78LT-M LE τθσ Asus. Μπαίνουμε ςτο BIOS και επιλζγουμε Advanced CPU Cnfiguratin. Κατόπιν κζτουμε τισ παρακάτω τιμζσ: Advanced Clck Calibratin: Aut Unleashing Mde: Enabled Active CPU Cres: Manual Σϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. Αν όλα πιγαν καλά, ο υπολογιςτισ κα ξεκινιςει και κα μπει ςτα Windws. Εκτελϊντασ τον Windws Task Manager βλζπουμε 4 πυρινεσ: Εκτελϊντασ το CPU-Z, βλζπουμε ότι ο επεξεργαςτισ μασ τϊρα αναγνωρίηεται ςαν AMD Phenm II X4 B50: 21

22 Για ςφγκριςθ, θ εικόνα του Athln II X3 450 πριν το ξεκλείδωμα ςτο CPU-Z είναι θ παρακάτω: Από το CPUID Hardware Mnitr ελζγχουμε τθν τάςθ λειτουργίασ και τισ κερμοκραςίεσ του ξεκλείδωτου επεξεργαςτι. Ραρατθριςτε ότι οι κερμοκραςίεσ που αναφζρονται είναι λάκοσ (είναι αδφνατο θ ελάχιςτθ κερμοκραςία πυρινων να είναι 8 ο C όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι.20 ο C). Το ςφάλμα αυτό είναι γνωςτό και ςυμβαίνει με τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιλογισ Advanced Clck Calibratin ςτο BIOS, ανεξάρτθτα του αν ξεκλειδϊςουμε τον 4 ο πυρινα ι όχι. 22

23 Για να ςιγουρευτοφμε ότι το ξεκλείδωτοσ πυρινασ δουλεφει ςωςτά, βάηουμε τον επεξεργαςτι να δουλζψει ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του τρζχοντασ το Prime95 για μερικζσ ϊρεσ. Οι δφο Athln II X3 450 που δοκιμάςαμε δεν είχαν κανζνα πρόβλθμα και μπόρεςαν μάλιςτα να υπερχρονιςκοφν ελαφρά (ο ζνασ ωσ τα 3440MHz και ο δεφτεροσ ωσ τα 3520MHz) χωρίσ να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ τουσ. Αν κατά το ξεκλείδωμα ο υπολογιςτισ δεν εκκινεί ι τα Windws κολλάνε ι το Prime95 δεν τρζχει ςωςτά, τότε μπορείτε να αναιρζςετε τισ επιλογζσ ςτο BIOS και να χρθςιμοποιιςετε τον Athln II X3 ςαν τριπφρθνο. 23

24 Οδθγόσ Αγοράσ Ρεριγράφουμε τρεισ ςυνκζςεισ υπολογιςτι με ενδεικτικζσ τιμζσ από 4 nline καταςτιματα (www.yu.gr, και Οι επιλογζσ βαςίηονται ςτισ εξισ παρατθριςεισ: Επεξεργαςτισ Οι επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 80 είναι παραπάνω από αρκετοί για τισ ανάγκεσ γραφείου/εργαςτθρίου. Ππωσ φάνθκε και από τισ ςυγκρίςεισ, πολφ καλι επιλογι είναι ο τριπφρθνοσ Athln II X GHz με 77. Επίςθσ καλζσ επιλογζσ είναι οι διπφρθνοι Athln II X2 με 60 αλλά και οι παλιότεροι Intel Pentium Dual Cre ςτθν ίδια τιμι. Ο φκθνότεροσ διπφρθνοσ είναι ο Intel Celern Dual Cre E GHz με 43, ο οποίοσ είναι ίδιοσ με τουσ Intel Pentium Dual Cre τθσ ςειράσ E5000 αλλά με τθν μιςι cache. Ενδιαφζρον ζχει και ο μονοπφρθνοσ AMD Semprn GHz ςτα 34 που μπορεί ςυνικωσ να ξεκλειδωκεί ςε διπφρθνο Athln II X2. Μθτρικι Μια φκθνι επϊνυμθ μθτρικι με 55 το πολφ αρκεί. Χρθςιμοποιϊντασ επϊνυμθ μθτρικι (όπωσ Asus, Gigabyte, MSI κλπ) ζχουμε καλφτερεσ πικανότθτεσ αντοχισ ςτο χρόνο. Το πρόβλθμα μιασ μελλοντικισ βλάβθσ δεν είναι το κόςτοσ αντικατάςταςθσ, αλλά θ δυςκολία εφρεςθσ ανταλλακτικοφ. Είτε ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD είτε Intel, καλό είναι θ μθτρικι να υποςτθρίηει μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2. Ρζρα από το κόςτοσ (φκθνότερεσ οι DDR3), μελλοντικά κα είναι ευκολότερο και φκθνότερο να βροφμε μνιμεσ DDR3. Εφόςον ο υπολογιςτισ προορίηεται για χριςθ γραφείου/εργαςτθρίου θ απόδοςθ των γραφικϊν δεν μασ ενδιαφζρει και καλό είναι θ μθτρικι να ζχει ενςωματωμζνα γραφικά, ϊςτε να αποφφγουμε το κόςτοσ αγοράσ ξεχωριςτισ κάρτασ γραφικϊν. Ρεριοριηόμαςτε ςε μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 2 και SATA 2, κακϊσ μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 3 ι/και SATA 3 κοςτίηουν αρκετά ακριβότερα (30 50 ). Αν ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD που ξεκλειδϊνει επιπλζον πυρινεσ, καλό είναι να προτιμιςουμε μθτρικι που να υποςτθρίηει το ξεκλείδωμα δθλαδι να ζχει SB710 ι SB750 Suthbridge και να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Μνιμθ Ρροτιμάμε μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2 για λόγουσ ταχφτθτασ, κόςτουσ (είναι πια φκθνότερεσ) και ευκολίασ εφρεςθσ ανταλλακτικϊν ςτο μζλλον. Τα 2GB μνιμθσ DDR3 είναι θ ελάχιςτθ ποςότθτα μνιμθσ για κάκε νζο υπολογιςτι (κοςτίηουν περίπου 20 ) και ακόμα καλφτερα τα 4GB. Ρροτιμάμε τισ υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ. Ρροτιμάμε ζνα mdule των 2GB παρά δφο του 1GB, ϊςτε να μθν γεμίηουν οι κζςεισ τθσ μθτρικισ. Δίςκοσ Οι μικρότεροι SATA δίςκοι ςτθν αγορά είναι ςτα 250 GB και ξεκινοφν από 37, τθ ςτιγμι που τα 500 GB ξεκινοφν από 43. Οι νζοι SATA3 6Gb/s κυριαρχοφν ενϊ οι SATA2 εξαφανίηονται και όταν υπάρχουν κοςτίηουν όςο οι SATA3. Συνεπϊσ οι SATA2 πρζπει να αποφεφγονται. Εκτόσ από τουσ δίςκουσ με ταχφτθτα περιςτροφισ 7200 ςτροφζσ ανά δευτερόλεπτο υπάρχουν και «πράςινα» (Green) μοντζλα με μικρότερεσ ταχφτθτεσ (5400 ι 5900 ςτροφϊν), χαμθλότερθ κατανάλωςθ και ελαφρά χειρότερεσ επιδόςεισ. Οι περιςςότεροι δίςκοι καταςκευάηονται από τισ εταιρείεσ Seagate και Western Digital. Δίςκοι άλλων εταιρειϊν (Hitachi, Samsung και Tshiba) είναι ςπανιότεροι και παρζχονται ςε μικρι ποικιλία. Η Seagate είναι θ πρϊτθ ςε πωλιςεισ εταιρεία δίςκων, αλλά το κφροσ τθσ ζχει δεχκεί δφο ιςχυρά πλιγματα: πρϊτα ςτισ αρχζσ του 2009 όταν 24

25 πολλοί δίςκοι τθσ ςειράσ Barracuda αποδείχκθκαν προβλθματικοί, και φζτοσ με τουσ εξωτερικοφσ δίςκουσ Expansin External Drive των 1.5TB και 2TB, που και πάλι αποδεινφονται προβλθματικοί. Τα προϊόντα τθσ Seagate που μασ ενδιαφζρουν είναι οι Barracuda SATA3. Η Western Digital είναι δεφτερθ ςε πωλιςεισ, και για επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ δίνει τουσ δίςκουσ Caviar ςε τρεισ ςειρζσ προϊόντων τουσ Green, Blue και Black. Μασ ενδιαφζρουν οι φκθνότεροι Blue και Green (χαμθλισ κατανάλωςθσ και ελαφρά χειρότερων επιδόςεων). Η αγορά ενόσ δίςκου Western Digital δίνει το δικαίωμα ςτον χριςτθ να κατεβάςει και να χρθςιμοποιιςει το Acrnis True Image Western Digital Editin, ζνα πολφ ιςχυρό εργαλείο imaging δίςκων. DVD RW Στα οπτικά μζςα αποκικευςθσ δεν χρειάηεται να είμαςτε ιδιαίτερα επιλεκτικοί: ζνα επϊνυμο (πχ LG, SONY, SAMSUNG) ςφνδεςθσ SATA κα κάνει μια χαρα τθ δουλειά του. Διαλζγουμε το φκθνότερο. Τροφοδοτικό Ζνα τροφοδοτικό 400W αρκεί για υπολογιςτι γραφείου/εργαςτθρίου και αφινει περικϊρια για αναβακμίςεισ. Ραράδειγμα ποιοτικϊν προτάςεων ςτθν κατθγορία είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W με 39, το Enermax Cyclps 405W ςτα 42 και Crsair CMPSU-430CX Builder Series 430W ςτα 57. Φυςικά υπάρχουν και τροφοδοτικά των 400W με 20 (και ο κεόσ βοθκόσ). Κουτί Η πιο δθμοφιλισ κατθγορία είναι τα mid-twer, όπου υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ για φκθνά κουτιά υπολογιςτι: Στα 35 ωσ 45 βρίςκουμε πολφ καλά κουτιά με ιςυχουσ ανεμιςτιρεσ των 120mm, καλι ποιότθτα καταςκευισ και προθγμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ τα ClerMaster Elite 310, 370 και 334, Gigabyte LUXO M1000, Thermaltake VL80001W2Z V3 Black Editin και άλλα. Στα 25 ωσ 35 υπάρχουν επϊνυμα κουτιά με ανεμιςτιρεσ ςυνικωσ των 80mm και χαμθλότερθ αλλά επαρκι ποιότθτα, όπωσ θ ςειρά των Asus Vent, τα Gigabyte GZ-Χ7 και GZ-Χ1, και άλλα. Τζλοσ, αν τα περικϊρια είναι πολφ ςτενά, υπάρχουν τα πολφ φκθνά κουτιά με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό με τιμι περίπου 40. Εκτόσ των mid-twer υπάρχουν και mini κουτιά για μθτρικζσ micr-atx, αλλά ζχουν περιοριςμζνο χϊρο και τροφοδοτικά χαμθλισ ιςχφοσ που μπορεί να μθν ανταπεξζλκουν ςτισ ανάγκεσ ιςχφοσ του υπολογιςτι, οπότε καλό είναι να τα δοκιμάςετε πριν τα αγοράςετε μαηικά. Οκόνθ Από πλευράσ κόςτουσ, ζνασ υπολογιςτισ γραφείου μπορεί άνετα να ζχει οκόνθ 22 ανάλυςθσ , αφοφ οι τιμζσ τουσ ξεκινοφν από τα 125. Πμωσ οι 22άρεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε εργαςτιριο παιδιϊν μικρισ θλικίασ (δθμοτικό και γυμνάςιο). Εκεί μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε είτε οκόνεσ 20 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 120, είτε 19 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 95. Είναι προτιμότερο θ οκόνθ να ζχει ενςωματωμζνα θχεία ϊςτε να γλιτϊνουμε τα καλϊδια και το χϊρο που πιάνουν τα εξωτερικά θχεία. Πλθκτρολόγιο, ποντίκι, θχεία Ζνα ςετ πλθκτρολόγιο/ποντίκι τθσ Micrsft ι τθσ Lgitech ξεκινοφν από τα 20, ςυνεπϊσ δεν υπάρχει λόγοσ να κάνουμε οικονομία ψάχνοντασ κάτι φκθνότερο. Αν θ οκόνθ δεν ζχει ενςωματωμζνα θχεία, τότε επιλζγουμε τα φκθνότερα θχεία

26 που μποροφμε να βροφμε, κακϊσ ζνασ υπολογιςτισ γραφείου/εργαςτθρίου δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ιχου. Λειτουργικό Τα Windws 7 είναι το νεότερο λειτουργικό τθσ Micrsft και κοςτίηουν περίπου 110. Η ζκδοςθ 32-bit μπορεί να «δεί» μόνο 3GB RAM, οπότε προτιμάμε τθν ζκδοςθ 64-bit. Αν ο νζοσ υπολογιςτισ αντικακιςτά κάποιον παλιότερο με Windws XP Retail, τότε τα Windws XP μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο νζο υπολογιςτι. Αν όμωσ τα Windws XP είναι OEM (Original Equipment Manufacturer), τότε θ νόμιμθ χριςθ τουσ είναι «δεμζνθ» με το αρχικό μθχάνθμα. Η δωρεάν εναλλακτικι λφςθ του Linux (Debian, Ubuntu κλπ) είναι καλι αν οι μόνεσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτον υπολογιςτι είναι , ffice και web brwsing. Εφαρμογζσ του «Ζπαφου» και άλλεσ εφαρμογζσ του Υπουργείου Ραιδείασ δεν κα τρζξουν εφκολα. Υπολογιςτισ γραφείου Ο υπολογιςτισ γραφείου ςτθρίηεται ςτον AMD Athln II X GHz και ζχει 4GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 500GB, κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθ μθτρικι, μεγάλθ οκόνθ 22 ανάλυςθσ , και ςχετικά ποιοτικό κουτί / τροφοδοτικό. Κοςτίηει περίπου 460 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 4GB DDR3 2 2GB DDR (1) Δίςκοσ 500GB 500 GB SATA3 Western Digital Caviar Blue ι Seagate SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Επϊνυμο 400W (2) Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 22 Η φκθνότερθ 22'' με ανάλυςθ Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: (1) Τα Multirama είχαν διακζςιμεσ μόνο μνιμεσ DDR Όλεσ οι υπόλοιπεσ μνιμεσ είναι DDR (2) Το τροφοδοτικό του είναι Enermax Cyclps 405W ενϊ από το Πλαίςιο είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W. Το τροφοδοτικό των e-shp και Multirama είναι LAMTECH 550W, κακϊσ δεν είχαν κάτι αντίςτοιχο ςε αυτι τθν κατθγορία τιμισ. Οι παραπάνω είναι τιμζσ nline και δεν περιλαμβάνουν τισ κρατιςεισ του δθμοςίου. Η παραπάνω ςφνκεςθ μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα καλό υπολογιςτι για παιχνίδια προςκζτοντασ μια ξεχωριςτι κάρτα γραφικϊν, για παράδειγμα μια Raden HD 5670 με 85, ι GeFrce GTS 450 με 120 ι Raden HD 5770 με

27 Υπολογιςτισ εργαςτθρίου Ο υπολογιςτισ γραφείου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτο εργαςτιριο. Αν κζλουμε να μειϊςουμε το κόςτοσ, χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο κουτί, φκθνότερο τροφοδοτικό, μικρότερο δίςκο, μικρότερθ οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768, μειϊνουμε τθ μνιμθ ςτο μιςό (2GB DDR3) και χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο επεξεργαςτι, όπωσ ο AMD Athln II X GHz. Κοςτίηει περίπου 360 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Οποιοδιποτε φκθνό τιμισ 25 ωσ Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: Υπολογιςτισ πολφ χαμθλοφ κόςτουσ Για να μειϊςουμε και άλλο το κόςτοσ, διαλζγουμε κουτί με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό και επεξεργαςτι Intel Celern Dual Cre E GHz, 2GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 250GB και οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768. Κοςτίηει περίπου 330 χωρίσ λειτουργικό. Ελάχιςτου κόςτουσ ςφνκεςθ για εργαςτιρια Δθμοτικϊν Σχολείων ι ελαφριά χριςθ γραφείου. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ Intel Celern Dual Cre E GHz Μθτρικι LGA775 Η φκθνότερθ με ενςωματωμζνα γραφικά και DDR Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Κουτί και PSU 400W T φκθνότερ που μποροφμε να βροφμε Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο:

28 Ενθμερωτικό Δελτίο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ, Τεφχοσ 1, Φεβρουάριοσ 2011 Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφτθκε από τον Βερφκιο Άγγελο, ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ. 28

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ για ππομήθεια Εξοπλιζμού Πληποθοπικήρ ηίθενηαι ζε Δημόζια Διαβούλεςζη πποκειμένος να καηαηεθούν από ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα