ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011. Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3"

Transcript

1 ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ... 5 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε Ξεκλειδϊνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X Οδθγόσ Αγοράσ Σε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο δοκιμάςαμε και ςυγκρίνουμε τουσ υπολογιςτζσ που αγόραςαν τουσ τελευταίουσ μινεσ τα ςχολεία του νομοφ μασ (με επεξεργαςτζσ από 60 ωσ 100 ), υπερχρονίηουμε τον Intel Pentium Dual Cre E5500, ξεκλειδϊνουμε τον 4 ο πυρινα ςε 2 επεξεργαςτζσ Athln II X3, και προτείνουμε 3 ςυνκζςεισ επιτραπζηιων υπολογιςτϊν κατάλλθλουσ για χριςθ ςε γραφείο, ςχολικό εργαςτιριο, ι το ςπίτι. Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφεται από τον Βερφκιο Άγγελο, εκπαιδευτικό ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ.

2 2

3 Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD Συνοπτικά, θ κατάςταςθ ςτον χϊρο των CPUs αυτι τθ ςτιγμι ζχει ωσ εξισ: θ Intel κυριαρχεί ςτθν αγορά εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνολογικι υπεροχι τθσ, με τθν AMD να ζχει μείνει ςθμαντικά πίςω, ςε ςθμείο που να διαδίδονται φιμεσ για εξαγορά τθσ από άλλεσ εταιρείεσ (όπωσ θ Dell μάλλον απίκανο και θ Apple). Μοναδικι ελπίδα τθσ AMD για ανάκαμψθ φαίνεται να είναι θ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer που κα κυκλοφοριςει μζςα ςτο 2011 και θ εκμετάλλευςθ των καρτϊν γραφικϊν από τθν εξαγορά τθσ ATI. Δεδομζνων των παραπάνω, θ επζνδυςθ ςε πλατφόρμεσ τθσ AMD φαίνεται κακι επιλογι. Αν όμωσ εςτιάςουμε ςτο κομμάτι τθσ αγοράσ που αφορά τα ςχολεία και τον δθμόςιο τομζα (δθλαδι τουσ επεξεργαςτζσ χαμθλοφ κόςτουσ, με τιμι < 110 ), θ AMD ζχει μια ςειρά από πολφ ενδιαφζροντα προϊόντα, ανϊτερα από τα αντίςτοιχα τθσ Intel ςτο ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα: Η Intel ζχει μια εξαιρετικι ςειρά προϊόντων με τουσ Cre i3/i5/i7, όμωσ ςτουσ επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 100 ςτθρίηεται ςτουσ παλιοφσ πλζον Cre 2, Pentium Dual Cre και Celern. Επίςθσ θ Intel τα τελευταία 2 χρόνια ζχει παρουςιάςει μια πλθκϊρα από sckets επεξεργαςτϊν, αςφμβατων μεταξφ τουσ: ζτςι, εκτόσ από το παλιό scket LGA 775 των Cre 2, υπάρχει το LGA 1366 για τουσ Cre i7, το LGA 1156 για τουσ Cre i3/i5/i7 ενϊ τον Ιανουάριο του 2011 παρουςίαςε το νζο scket LGA 1155 για τθ νζα ςειρά Sandy Bridge των Cre i3/i5/i7 που κα αντικαταςτιςει τα LGA 775 και LGA Η κατάςταςθ ίςωσ ςτακεροποιθκεί με το scket LGA 1155 και τθν γενιά επεξεργαςτϊν Sandy Bridge, κακϊσ θ Intel το 2 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιάςει 3 μοντζλα νζων φκθνϊν Pentium βαςιςμζνων ςτθν αρχιτεκτονικι Sandy Bridge. Αυτό λογικά κα είναι και το τζλοσ των πολφ επιτυχθμζνων Cre 2 και Pentium Dual Cre. Ενδιαφζρον για τα ςχολεία ζχει ο Pentium G620 που όταν κυκλοφοριςει κα τιμάται ςτα $64 (ίςωσ 65 τιμι λιανικισ). Κακϊσ είναι φρζςκια πλατφόρμα, οι μθτρικζσ βαςιςμζνεσ ςε LGA 1155 ζχουν ακόμθ τα προβλιματα τουσ: θ Intel ανακοίνωςε ότι ο ελεγκτισ SATA II του chipset P67/H67 είναι προβλθματικόσ και υπάρχει πικανότθτα να καταρεφςει ςε διάςτθμα 3 ετϊν. Το πρόβλθμα αναμζνεται να διορκωκεί τον Μάρτιο/Απρίλιο, ςυνεπϊσ είναι καλφτερα να αποφεφγονται οι αγορζσ των Sandy Bridge ωσ τον Μάϊο/Ιοφνιο τουλάχιςτον. Το 2 ο εξάμθνο του 2011 ι ςτισ αρχζσ του 2012 θ Intel κα κυκλοφοριςει τθν επόμενθ γενιά επεξεργαςτϊν Ivy Bridge, που κα είναι θ αρχιτεκτονικι Sandy Bridge αλλά ςτα 22 νανόμετρα (αντί των 32 νανόμετρων ςιμερα). Οι Ivy Bridge κα χρθςιμοποιοφν το scket LGA Τζλοσ, το 3 ο τρίμθνο του 2011 κα παρουςιαςκεί ζνα ακόμθ νζο scket, το LGA 2011 που κα αντικαταςτιςει το LGA 1366 για τουσ ακριβοφσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel. Η AMD ζχει εξαιρετικοφσ επεξεργαςτζσ ςτθν περιοχι τιμϊν ωσ 150, δεν μπορεί όμωσ να ανταγωνιςκεί τουσ υψθλισ απόδοςθσ Cre i5/i7 τθσ Intel, πολφ περιςςότερο τθ νζα γενιά Sandy Bridge. Ο λόγοσ είναι πωσ θ AMD ζχει μείνει μια γενιά πίςω, τόςο ςαν αρχιτεκτονικι όςο και ςαν καταςκευι: καταςκευάηει ακόμθ τουσ επεξεργαςτζσ τθσ ςτα 45 νανόμετρα (όπωσ οι Intel Cre 2 και Pentium Dual Cre), τθ ςτιγμι που θ Intel καταςκευάηει ςτα 32 νανόμετρα και ετοιμάηει τθ μετάβαςθ ςτα 22 νανόμετρα. Για να παραμείνει ανταγωνιςτικι, θ AMD δίνει ιςχυροφσ επεξεργαςτζσ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Επίςθσ οι 3

4 επεξεργαςτζσ τθσ είναι ςυμβατοί τόςο με το scket ΑΜ3 όςο και με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ με scket ΑΜ2+. Κακϊσ τα ςχολεία ζτςι κι αλλιϊσ αγοράηουν φκθνοφσ επεξεργαςτζσ ςτα 45 νανόμετρα, το τεχνολογικό μειονζκτθμα τθσ AMD δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Αντίκετα, όςο θ AMD παραμζνει ςτακερι ςτθν ςυμβατότθτα των νζων επεξεργαςτϊν τθσ με τισ παλαιότερεσ μθτρικζσ, είναι ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Οι νζοι επεξεργαςτζσ Bulldzer κα χρθςιμοποιοφν νζο scket AM3+, αςφμβατο με το AM3, αλλά οι μθτρικζσ AM3+ κα είναι ςυμβατζσ με επεξεργαςτζσ AM3. Η AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει το 1 ο τρίμθνο του 2011 νζα μοντζλα των Phenm II X2 και Athln II X2 και X3 τα οποία απλά κα τρζχουν ςε περιςςότερα GHz από τα υπάρχοντα. Το 2 ο τρίμθνο του 2011 θ AMD ςκοπεφει να παρουςιάςει επεξεργαςτζσ καταςκευαςμζνουσ ςτα 32 νανόμετρα και βαςιςμζνουσ ςτθ νζα αρχιτεκτονικι Bulldzer, θ οποία κα είναι και θ πρϊτθ μεγάλθ αρχιτεκτονικι ανανζωςθ τθσ AMD από το Δεδομζνων των παραπάνω, γνϊμθ μου είναι πωσ μζχρι τθν παρουςίαςθ των νζων Pentium Sandy Bridge και AMD Bulldzer, θ AMD δίνει πολφ καλζσ προτάςεισ, με τουσ οι AMD Athln II X3 να ξεχωρίηουν. Δείτε ςχετικά και το άρκρο «Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ». 4

5 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρώ Δοκιμάςαμε και ςυγκρίναμε 4 επεξεργαςτζσ με τιμι από 60 ωσ 100 υπολογιςτϊν που αγοράςκθκαν από ςχολεία του νομοφ Λευκάδασ από το Νοζμβριο του 2010 ωσ το Γενάρθ του Οι επεξεργαςτζσ που δοκιμάςαμε είναι οι: Intel Pentium Dual Cre E GHz από το Γυμνάςιο Νυδριοφ, Intel Cre i GHz από το Λφκειο Καρυάσ, AMD Athln II X GHz από το ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ (δωρεά του Λυκείου Καρυάσ), και AMD Athln II X GHz από το Δθμοτικό Νυδριοφ. Οι Intel Pentium E5500 και AMD Athln II X2 255 είναι διπφρθνοι επεξεργαςτζσ. Ο Intel Cre i3 540 είναι διπφρθνοσ με HyperThreading (προςομοιϊνει δφο επιπλζον πυρινεσ) και ο AMD Athln II X3 450 είναι τριπφρθνοσ. Το ενδιαφζρον με τουσ AMD Athln II X3 450 είναι πωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι τετραπφρθνοι με κλειδωμζνο τον 4ο πυρινα, ο οποίοσ όμωσ ςυνικωσ μπορεί να ξεκλειδωκεί και να δουλεφει ςαν τετραπφρθνοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επεξεργαςτισ αναγνωρίηεται ςαν Phenm II X4. Οι τιμζσ των επεξεργαςτϊν ςτα nline καταςτιματα όπωσ φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα (τόςο ςε αυτό όςο και ςε όλα τα επόμενα διαγράμματα ο Phenm II X4 3.2GHz είναι ο Athln II X3 450 με ξεκλείδωτο τον 4ο πυρινα): Από πλευράσ τιμισ, φανερά οι Athln II X2 ανταγωνίηονται τθν ςειρά Pentium E5000, ενϊ οι Athln II X3 ανταγωνίηονται όλα τα άλλα προϊόντα τθσ Intel με τιμι κάτω των 100 Ευρϊ. Πςο για τθν ςειρά Intel Cre i3 βρίςκεται ςε μια κατθγορία τιμισ μάλλον δυςπρόςιτθ για τα ςχολεία και τα γραφεία τθσ εκπαίδευςθσ. Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι: Ο Intel Pentium E5500 είναι πια δυςεφρετοσ και ζχει αντικαταςτακεί ςτα καταςτιματα από τουσ Ε5700 και Ε5800. Αυτοί είναι ίδιοι επεξεργαςτζσ με τον E5500 αλλά ςε υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Μπορείτε να υπολογίςετε τθν ιςχφ τουσ βάςει τθσ διαφοράσ ςυχνότθτασ που ζχουν με τον E5500. Για παράδειγμα, ο Ε5700 τρζχει ςτα 3GHz, δθλαδι περίπου 7% παραπάνω από τον E5500. Συνεπϊσ κα είναι το πολφ 7% ταχφτεροσ (αφοφ όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά μζνουν ίδια). Πταν αλλάηει θ οικογζνεια (για παράδειγμα κζλετε να υπολογίςετε τθν ιςχφ του E6500) αυτόσ ο τρόποσ υπολογιςμοφ μπορεί και να μθν ιςχφει, κακϊσ αλλάηουν και άλλα χαρακτθριςτικά εκτόσ τθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ, όπωσ θ ςυχνότθτα του FSB και το μζγεκοσ τθσ cache. Οι Intel Cre i3 540/550/560 πζραν του ότι είναι κάπωσ ακριβοί είναι κακι αγορά κακϊσ ςφντομα κα αντικαταςτακοφν από τουσ νζουσ Cre i3 2100/2120 τθσ γενιάσ Sandy Bridge. 5

6 Γενικά, το 2011 είναι θ χρονιά που τόςο θ Intel όςο και θ AMD κα παρουςιάςουν τθ νζα γενιά επεξεργαςτϊν τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο χαμθλό κομμάτι τθσ αγοράσ οι τιμζσ των παλιότερων μοντζλων κα πζςουν απότομα. Τα χαρακτθριςτικά των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Καταςκευαςτισ: Intel Intel AMD AMD Οικογζνεια: Pentium Dual Cre Cre i3 Athln II X2 Athln II X3 Μοντζλο: E / C2 450 Κωδικόσ: Wlfdale-3M ClarkDale Regr Rana Αρχιτεκτονικι: Cre Nehalem K10 K10 Ολοκλιρωςθ: 45 νανόμετρα 32 νανόμετρα 45 νανόμετρα 45 νανόμετρα Scket: LGA 775 LGA 1156 AM2+/AM3 AM2+/AM3 Συχνότθτα: 2800 MHz 3067 MHz 3100 MHz 3200 MHz Bus speed: 800 MHz FSB 667 MHz MC 2500GT/s DMI 533 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT 667 MHz MC 2000 MHz 16-bit HT Ρολλαπλαςιαςτισ: L1 cache (KB): 2 32 / / / / 3 64 L2 cache (KB): L3 cache (KB): 4096 Θερμοκραςία (max): 74.1 C 72.6 C 74 C 75 C TDP (Watt): 65W 73W 65W 95W Τάςθ Ρυρινα Vcre: V V V V Ρυρινεσ: 2 2 (4) 2 3 Ημερομθνία: 18 Απρ Ιαν Ιαν Σεπτ Αρχικι Τιμι: $75 $133 $74 $87 Οι υπολογιςτζσ τθσ δοκιμισ είχαν παρόμοια χαρακτθριςτικά: κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθν μθτρικι (ι ςτον επεξεργαςτι, ςτθν περίπτωςθ του Cre i3 540), 2GB DDR3 μνιμθσ, και δίςκο 500GB Western Digital. Πλοι οι δίςκοι είναι τθσ ςειράσ Green, εκτόσ του Cre i3 540 που ζχει ταχφτερο δίςκο τθσ ςειράσ Blue. Επίςθσ, όλεσ οι μθτρικζσ είναι χαμθλοφ κόςτουσ (50 Ευρϊ) εκτόσ του Cre i3 540 που κοςτίηει 92 Ευρϊ. Μθτρικι: Chipset: Κάρτα γραφικϊν: Μνιμθ: Δίςκοσ: Λειτουργικό Σφςτθμα: Pentium E5500 Cre i3 540 Athln II X2 255 Athln II X3 450 Asus P5G41T-M LE Intel G41 / ICH7 Ενςωματωμζνθ Intel GMA X4500 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate ASRck H55DE3 Intel H55 Ενςωματωμζνθ Intel Cre HD Gfx 2 GB DDR3 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Blue Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1066MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate Asus M4A78LT-M LE AMD 760G / SB710 Ενςωματωμζνθ ATI Raden HD3000 2GB Kingstn DDR3 Value Ram 1333MHz Western Digital 500GB Caviar Green Windws 7 X64 Ultimate 6

7 Δοκιμι: Antivirus Σε αυτι τθ δοκιμι, ςκανάρουμε ζνα αρχείο μεγζκουσ 318MB με το Avira AntiVir Persnal ζκδοςθ Το αρχείο είναι το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ του NetBeans (netbeans ml-windws.exe) και βρίςκεται τοποκετθμζνο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Το ενδιαφζρον ςε αυτό το τεςτ είναι ότι όλοι οι επεξεργαςτζσ πετυχαίνουν παρόμοιεσ επιδόςεισ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό πυρινων. Ο Intel Cre i3 540 είναι ταχφτεροσ όλων, αλλά χωρίσ ςθμαντικζσ διαφορζσ από τουσ υπόλοιπουσ. Δοκιμι: Συμπίεςθ αρχείων Σε αυτι τθ δοκιμι, ςυμπιζηουμε αρχεία και φακζλλουσ ςυνολικοφ μεγζκουσ 404MB με το WinRAR x64 v3.93. Τα αρχεία που ςυμπιζηονται περιζχουν ζγγραφα Wrd, Excel και PDF, εικόνεσ, αρχεία.php και είναι είναι τοποκετθμζνα ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Νικθτισ ςε αυτι τθ δοκιμι είναι ξεκάκαρα ο Intel Cre i3 540, που νικά τον Ahtln II X3 450 είτε αυτόσ τρζχει με 3 είτε με 4 πυρινεσ. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, ο Ahtln II X2 255 νικά κακαρά τον Intel Pentium E

8 Δοκιμι: Επεξεργαςία Βίντεο Σε αυτι τθ δοκιμι, μετατρζπουμε ζνα αρχείο.mkv (Matrska Media) 720p μεγζκουσ 62.4MB ςε m4v (MP4 vide) με το HandBrake v Το μετατρεπόμενο αρχείο είναι ζνα απόςπαςμα διάρκειασ 1:16 λεπτϊν από τθν ταινία «Η Ρτϊςθ» (Der Untergang) του 2004 και είναι είναι τοποκετθμζνο ςτον φάκελλο «Τα ζγγραφα μου». Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ ςε δευτερόλεπτα (μικρότεροι χρόνοι ςθμαίνουν καλφτερθ επίδοςθ). Τα αποτελζςματα εδϊ είναι διαφορετικά: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Σκάκι Το Fritz είναι ζνα γερμανικό πρόγραμμα για ςκάκι που ζχει πετφχει μερικά εντυπωςιακά αποτελζςματα (νίκθ το 1995 με αντίπαλο το πρωτότυπο του Deep Blue, ιςοπαλία το 2002 με αντίπαλο τον τότε παγκόςμιο πρωτακλθτι Vladimir Kramnik, ιςοπαλία το 2003 με αντίπαλο τον Garry Kasparv, ιςοπαλία το 2005 με αντίπαλο τον Rustam Kasimdzhanv, νίκθ το 2006 με αντίπαλο τον Vladimir Kramnik). Τρζξαμε το Fritz Chess Benchmark (ζνα benchmark βαςιςμζνο ςτο Fritz) ςτουσ επεξεργαςτζσ τθσ δοκιμισ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςε χιλάδεσ κζςεισ που αναλφονται ανά δευτερόλεπτο (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και ςε αυτι τθ δοκιμι θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E

9 Δοκιμι: Επίλυςθ προβλθμάτων Φωτορεαλιςμόσ Σε αυτι τθ δοκιμι χρθςιμοποιοφμε το Cinebench x64 R11.5, ζνα benchmark που βαςίηεται ςτο CINEMA 4D τθσ MAXON και χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία ειδικϊν εφζ ςε ταινίεσ όπωσ Spider-Man, Star Wars και άλλεσ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το ςκορ κάκε επεξεργαςτι ςτο CPU Perfrmance Test του Cinebench (μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ). Και εδϊ θ AMD νικά τθν Intel: ο Ahtln II X3 450 πετυχαίνει λίγο καλφτερθ επίδοςθ από τον Intel Cre i3 540, ενϊ τον αφινει πολφ πίςω όταν χρθςιμοποιεί τον κλειδωμζνο 4 ο πυρινα. Στουσ διπφρθνουσ επεξεργαςτζσ, και πάλι ο Ahtln II X2 255 νικά τον Intel Pentium E5500. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks CPU scre Συνεχίηοντασ τθν αξιολόγθςθ των επεξεργαςτϊν τθσ δοκιμισ, χρθςιμοποιιςαμε 3 ςυνκετικά benchmarks που διανζμονται δωρεάν ι ςαν free trials: το PassMark Perfrmance Test 7.0, το NvaBench και το SiSftware Sandra Lite 2011c. Δυςτυχϊσ δεν μπορζςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τα PCMark και 3DMark τθσ Futuremark, που κεωροφνται πρότυπα benchmarks κακϊσ είναι εμπορικά προγράμματα. Σε όλα τα παρακάτω διαγράμματα, μεγαλφτερο ςκορ ςθμαίνει καλφτερθ επίδοςθ. Το PassMark Perfrmance Test δείχνει να προτιμά τουσ επεξεργαςτζσ τθσ Intel: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν περίπου 10% καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Τθν καλφτερθ επίδοςθ όμωσ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. 9

10 Στο NvaBench θ εικόνα είναι λίγο διαφορετικι: οι Intel Pentium E5500 και Ahtln II X2 255 πετυχαίνουν ίδιεσ επιδόςεισ, ενϊ ο Ahtln II X3 450 πλθςιάηει αρκετά τισ επιδόςεισ του Intel Cre i Και πάλι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Στο SiSftware Sandra Lite τα αποτελζςματα μοιάηουν ςυμφωνοφν περιςςότερο με του PassMark Perfrmance Test: οι Intel Cre i3 540 και Pentium E5500 πετυχαίνουν καλφτερο ςκορ από τουσ Ahtln II X3 450 και Ahtln II X2 255 αντίςτοιχα. Και ςε αυτι τθ δοκιμι τθν καλφτερθ επίδοςθ πετυχαίνει ο ξεκλείδωτοσ Ahtln II X3. Δοκιμι: Συνκετικά benchmarks Memry scre Τζλοσ, δοκιμάςαμε τθν απόδοςθ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ χρθςιμοποιϊντασ το SiSftware Sandra Lite 2011c. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον ρυκμό μετάδοςθσ ςε GB/s (μεγαλφτεροι αρικμοί ςθμαίνουν υψθλότερο ρυκμό και άρα καλφτερθ επίδοςθ). 10

11 Η δοκιμι απόδοςθσ τθσ επικοινωνίασ επεξεργαςτι / μνιμθσ δείχνει πολφ ενδιαφζροντα αποτελζςματα: ο Intel Cre i3 540 είναι ο πιο αποδοτικόσ ςτθν επικοινωνία επεξεργαςτι / μνιμθσ, ενϊ ο Intel Pentium E5500 είναι ο χειρότεροσ, δείχνοντασ τθν θλικία τθσ ςχεδίαςθσ του. Η κακι επίδοςθ του Intel Pentium E5500 εξθγείται από τθν αρχιτεκτονικι του που είναι τφπου Frnt-Side Bus (FSB): ο ελεγκτισ τθσ μνιμθσ που χρθςιμοποιεί είναι ξεχωριςτό chip που βρίςκεται ςτθν μθτρικι και τρζχει ςτα 800MHz, και άρα δεν αξιοποιεί πλιρωσ τθν μνιμθ που είναι ςτα 1066MHz. Πλοι οι άλλοι επεξεργαςτζσ ζχουν τον ελεγκτι μνιμθσ ενςωματωμζνο ςτον επεξεργαςτι και ςυγχρονίηονται καλφτερα με τθν μνιμθ, και θ εξαιρετικι επίδοςθ του Intel Cre i3 540 δείχνει πόςο ςωςτά υλοποιικθκε αυτι θ ςχεδίαςθ. Για τθν διαφορά ανάμεςα ςτον διπφρθνο AMD Ahtln II X2 255 και τον τριπφρθνο Ahtln II X3 450, πρζπει να κυμθκοφμε ότι ο ελεγκτισ του Ahtln II X2 είναι ςτα 533 MHz ενϊ του Ahtln II X3 ςτα 667 MHz, μια διαφορά 25%, που εξθγεί και τθν κατά 19% υψθλότερθ επίδοςθ του Ahtln II X3. Σχετικι απόδοςθ, ςχετικι τιμι και ςχετικι αξία Για να καταλιξουμε ςτο ποιοσ επεξεργαςτισ είναι θ καλφτερθ αγορά, κανονικοποιοφμε ορίηοντασ ςαν βάςθ τισ επιδόςεισ του Intel Pentium E5500 ςε όλεσ τισ δοκιμζσ (κεωρϊντασ ότι οι δοκιμζσ ζχουν ίςθ βαρφτθτα): Από το διάγραμμα ςχετικισ απόδοςθσ φαίνεται ότι, αν και 25% φκθνότεροσ, ο Athln II X3 πλθςιάηει τισ επιδόςεισ του Intel Cre i3 540, ενϊ τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Με τον ίδιο τρόπο βρίςκουμε τθν ςχετικι τιμι, ορίηοντασ ςαν 100% τθν τιμι του Intel Pentium E5500: 11

12 Το διάγραμμα ςχετικισ τιμισ δείχνει ότι για παράδειγμα, ο Intel Cre i3 540 κοςτίηει 74% παραπάνω από τον Intel Pentium E5500, ενϊ όπωσ είδαμε αποδίδει μόνο 56% παραπάνω. Διαιρϊντασ τα δφο παραπάνω μεγζκθ βρίςκουμε τθν ςχετικι αξία κάκε επεξεργαςτι (τα μεγαλφτερα μεγζκθ ςθμαίνουν καλφτερθ αξία, δθλαδι αγοράηουμε περιςςότερθ ιςχφ για κάκε ευρϊ που δίνουμε): Το διάγραμμα ςχετικισ αξίασ δείχνει ότι: ο Intel Cre i3 540 είναι ακριβό προϊόν για τθν ιςχφ που παρζχει, θ AMD γενικά δίνει καλό λόγο ιςχφοσ/τιμι, ο τριπφρθνοσ AMD Athln X3 είναι εξαιρετικι αγορά, ιδιαίτερα αν ξεκλειδωκεί ο τζταρτοσ πυρινασ του. Συμπζραςμα Πλοι οι νζοι επεξεργαςτζσ που αγόραςαν τα ςχολεία του νομοφ μασ κα κάνουν μια χαρά τθν δουλειά τουσ ςτα επόμενα χρόνια, και ςίγουρα είναι μια εξαιρετικι αναβάκμιςθ ςε ςχζςθ με τθν γενιά των Pentium III και Pentium 4 που αντικατζςτθςαν. Οι επεξεργαςτζσ όμωσ που ξεχωρίηουν για τισ επιδόςεισ τουσ είναι ο Intel Cre i3 και ο AMD Ahtln II X Ανάμεςα τουσ, όςον αφορά το λόγο απόδοςθσ / τιμι, ο AMD Ahtln II X3 450 είναι αξεπζραςτοσ και αποτελεί εξαιρετικι αγορά: ενϊ είναι πολφ φκθνότεροσ, πλθςιάηει τον Intel Cre i3 ςε επιδόςεισ και τον ξεπερνά αν ξεκλειδωκεί ο 4 οσ πυρινασ. 12

13 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 Σε αυτό το άρκρο κα υπερχρονίςουμε τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500 με τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ Vcre, VCC_DDR, VNB και VTT_FSB, Για λόγουσ κόςτουσ, κα χρθςιμοποιιςουμε τθν εργοςταςιακι ψφκτρα του επεξεργαςτι, Θα αφιςουμε αρκετό περικϊριο ανάμεςα ςτθν μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ και τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία που αντζχει ο επεξεργαςτισ (74 ο C ςτθν περίπτωςθ μασ). Οι παραπάνω περιοριςμοί εγγυϊνται ότι θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι δεν κα επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Για να ελζγξουμε τα αποτελζςματα του υπερχρονιςμοφ κα χρειαςτοφμε τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα: Το CPU-Z τθσ CPUID που δίνει πλθροφορίεσ για τον επεξεργαςτι και τθν μνιμθ, Το Cre Temp για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ του επεξεργαςτι αλλά κυρίωσ για να βρίςκουμε τθν τάςθ λειτουργίασ του V ID. Το Hardware Mnitr τθσ CPUID για να ελζγχουμε τισ κερμοκραςίεσ και τισ τάςεισ λειτουργίασ του επεξεργαςτι και τθσ μθτρικισ, Το Prime95 για να ελζγχουμε αν ο επεξεργαςτισ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό, και Το MemTest86+ για να ελζγχουμε αν θ μνιμθ δουλεφει ςωςτά μετά τον υπερχρονιςμό. Ο επεξεργαςτισ που χρθςιμοποιιςαμε ανικει ςτο Γυμνάςιο Νυδριοφ και τον χρθςιμοποιεί ο Βαςίλθσ Θεοχάρθσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ. Ζλεγχοι πριν τον υπερχρονιςμό Η εικόνα του E5500 ςτο CPU-Z πριν τον υπερχρονιςμό είναι θ παρακάτω: 13

14 Βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα ρολόι αναφοράσ ςτα 200 MHz. Ο πολλαπλαςιαςτισ τθσ CPU μετρά τον λόγο του εςωτερικοφ ρολογιοφ τθσ CPU ωσ προσ το εξωτερικό ρολόι αναφοράσ. Ζτςι, ο E5500 ζχει πολλαπλαςιαςτι 14 και άρα εκτελεί 14 κφκλουσ για κάκε 1 κφκλο του εξωτερικοφ ρολογιοφ, ςυνεπϊσ φτάνει τθν ςυχνότθτα των 2800 MHz. Το Frnt Side Bus (FSB) είναι θ θλεκτρικι διαςφνδεςθ (δίαυλοσ) μεταξφ τθσ CPU και των άλλων μερϊν του υπολογιςτι. Η ςυχνότθτα του FSB εξαρτάται επίςθσ από το ρολόι αναφοράσ και ςτθν περίπτωςθ του E5500 χρθςιμοποιεί ζνα πολλαπλαςιαςτι 4 για να φτάςει τθ ςυχνότθτα των 800 MHz. Με το CPU-Z μποροφμε επίςθσ να δοφμε πλθροφορίεσ για τθν μνιμθ. Η μνιμθ που χρθςιμοποιοφμε είναι ζνα mdule Kingstn Value Ram DDR GB. Για να ερμθνεφςουμε τα παραπάνω πρζπει να ποφμε οριςμζνα πράγματα για τθν μνιμθ. Τα αρχικά DDR ςθμαίνουν Duble Data Rate (διπλοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ), δθλαδι ςε κάκε κφκλο ρολογιοφ θ μνιμθ εκτελεί δφο μεταφορζσ δεδομζνων μία ςτθν αρχι και μία ςτο τζλοσ του κφκλου. Για αυτό το λόγο, οι μνιμεσ DDR βαφτίηονται με τθν διπλάςια από τθν κανονικι ςυχνότθτα λειτουργίασ τουσ δθλαδι μια μνιμθ DDR-1066 ςτθν πραγματικότθτα τρζχει ςτα 533MHz. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι αυτι θ ςυχνότθτα είναι θ μζγιςτθ ςτθν οποία ο καταςκευαςτισ εγγυάται ότι κα λειτουργιςει θ μνιμθ, και όχι θ ςυχνότθτα ςτθν οποία αυτόματα κα λειτουργιςει. Αυτι είναι και θ δικι μασ περίπτωςθ, κακϊσ όπωσ φαίνεται από το CPU-Z θ μνιμθ λειτουργεί ςτα 400 MHz αντί των 533 MHz που μπορεί να υποςτθρίξει. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το FSB του E5500 είναι ςτα 800 MHz, οπότε για να λειτουργιςει θ μνιμθ ςυγχρονιςμζνα με το FSB κα πρζπει να τρζχει ςτα 800 MHz, δθλαδι 400 MHz αφοφ είναι DDR. Αυτι τθν πλθροφορία μασ τθν δίνει ο διαιρζτθσ τθσ μνιμθσ (memry divider, FSB:DRAM ςτο CPU-Z). Ρολλαπλαςιάηοντασ τον διαιρζτθ με τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του FSB βρίςκουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ τθσ μνιμθσ, ςτθν περίπτωςθ μασ (1:2) (800 MHz FSB) = 400 MHz. Να ςθμειωκεί ότι ζχει νόθμα να εξοπλίηουμε με μνιμθ DDR-1066 ζνα υπολογιςτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί το πολφ DDR-800, γιατί (α) οι DDR-800 είναι πια ακριβότερεσ από τισ DDR-1066 αφοφ οι τελευταίεσ παράγονται μαηικότερα (β) μετά από λίγα χρόνια θ μνιμθ κα μπορεί να χρθςιμοποθκεί ςαν ανταλλακτικό με ταχφτερο επεξεργαςτι και (γ) διευκολφνουμε τον υπερχρονιςμό. 14

15 Τζλοσ, οι αρικμοί CL, trcd, tras, trfc και CR που αναφζρει το CPU-Z είναι οι χρονιςμοί τθσ μνιμθσ όςο μικρότεροι, τόςο ταχφτερα ανταποκρίνεται θ μνιμθ μασ. Κακϊσ θ Kingstn Value Ram DDR που ζχουμε είναι αρκετά ταχφτερθ από το FSB του επεξεργαςτι μασ, οι χρονιςμοί τθσ δεν κα μασ απαςχολιςουν εδϊ. Το επόμενο βιμα είναι να δοφμε τι κερμοκραςίεσ αναπτφςει ο E5500 ςε φόρτο. Για να βροφμε τθν μζγιςτθ κερμοκραςία πρζπει να αναγκάςουμε τον επεξεργαςτι να δουλεφει ςτο 100% για αρκετι ϊρα. Εκτελοφμε λοιπόν το πρόγραμμα Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 3 ϊρεσ και 20 λεπτά: Κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95, ζχουμε ανοικτό το πρόγραμμα CPUID Hardware Mnitr ϊςτε να παρακολουκοφμε τισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται. Με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 19 ο C 21 ο C, κατά τθν εκτζλεςθ του Prime95 οι πυρινεσ ζφταςαν τουσ 63 ο C ενϊ ο επεξεργαςτισ τουσ 64 ο C. Σε idle κατάςταςθ, οι πυρινεσ ζχουν κερμοκραςίεσ 33 ο C και 38 ο C αντίςτοιχα. 15

16 Σαν ςυμπζραςμα, ο E5500 είναι μάλλον κερμόσ επεξεργαςτισ. Διαδικαςία υπερχρονιςμοφ Τϊρα που γνωρίηουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά του E5500, μποροφμε να ξεκινιςουμε το verclcking. Ππωσ είδαμε, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι προκφπτει από το γινόμενο του ρολογιοφ αναφοράσ επί τον πολλαπλαςιαςτι (ςτθν περίπτωςθ μασ, 200 MHz 14 = 2800 MHz). Για να αυξιςουμε λοιπόν τθν ςυχνότθτα (άρα και τθν ταχφτθτα) τθσ CPU πρζπει να αυξιςουμε είτε τον πολλαπλαςιαςτι είτε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ. Πμωσ, οι περιςςότεροι επεξεργαςτζσ τόςο τθσ Intel όςο και τθσ AMD ζχουν κλειδωμζνο πολλαπλαςιαςτι CPU δθλαδι θ τιμι του πολλαπλαςιαςτι μπορεί μόνο να μειωκεί και όχι να αυξθκεί. Τα μοντζλα CPU με ξεκλείδωτο πολλαπλαςιαςτι είναι τα Extreme Editin τθσ Intel και Black Editin τθσ AMD και πωλοφνται αρκετά ακριβότερα από τα απλά. Για τισ απλζσ CPU (όπωσ είναι και ο E5500) θ λφςθ είναι να αυξιςουμε τθν ςυχνότθτα του ρολογιοφ αναφοράσ από το BIOS. Πμωσ το ρολόι αναφοράσ ελζγχει και τον χρονιςμό τθσ μνιμθσ RAM, του FSB, των ελεγκτϊν nrth bridge και suth bridge κλπ., άρα πολφ εφκολα ο υπερχρονιςμόσ μπορεί να καταλιξει ςε ζνα αςτακζσ ςφςτθμα το οποίο να μθν ξεκινά. Για τον λόγο αυτό πριν ξεκινιςουμε, βρίςκουμε ςτθν μθτρικι μασ τθν κζςθ του BIOS Reset Jumper, ϊςτε να κάνουμε reset τισ αλλαγζσ μασ αν κάτι πάει ςτραβά και ο υπολογιςτισ δεν ανοίγει. Οριςμόσ τάςεων λειτουργίασ και άλλεσ ρυκμίςεισ Αρχικά, απενεργοποιοφμε από το BIOS τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST) ϊςτε ο επεξεργαςτισ να λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτθν μζγιςτθ ςυχνότθτα του (αν αφιςουμε τισ επιλογζσ ενεργζσ, ο επεξεργαςτισ κα λειτουργεί ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ όταν δεν ζχει φόρτο εργαςίασ ϊςτε να εξοικονομεί ενζργεια). 16

17 Επειδι ςτόχοσ μασ είναι να μθν ξεπερνάμε τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ, πρζπει να ορίςουμε από το BIOS τισ τάςεισ λειτουργίασ Vcre του επεξεργαςτι, VCC_DDR τθσ μνιμθσ, VTT_FSB του FSB και VNB (VCC_CL) του Nrth Bridge ςτισ προτεινόμενεσ εργοςταςιακζσ. Αυτό το κάνουμε γιατί αν αφιςουμε αυτζσ τισ παραμζτρουσ ςτθν ρφκμιςθ Aut, κατά τον υπερχρονιςμό θ μθτρικι αυτόματα κα αυξιςει υπερβολικά τισ τάςεισ λειτουργίασ ξεπερνϊντασ τα όρια που κζλουμε. Για να βροφμε τισ τιμζσ αυτϊν των τάςεων κατεβάηουμε από το site τθσ Intel το ζγγραφο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 που περιγράφει τον E5500 επεξεργαςτι μασ και το ζγγραφο Intel 4 Series Chipset Family Datasheet March 2010 που περιγράφει το G41 chipset (που αντιςτοιχοφν ςτο 82G41 GMCH) με το οποίο είναι εξοπλιςμζνθ θ Asus P5G41T-M LE μθτρικι μασ. Από αυτά τα δφο ζγγραφα βρίςκουμε ότι οι προτεινόμενεσ τάςεισ είναι: Σφμβολο Παράμετροσ Min Nm Max VCC_DDR DDR2 I/O Supply Vltage 1.71 V 1.8 V 1.89 V DDR3 I/O Supply Vltage V 1.5 V V VTT_FSB 1.2 V System Bus Input Supply Vltage 1.14 V 1.2 V 1.26 V VCC GMCH Cre Supply Vltage V 1.1 V V VCC_CL Cntrller Supply Vltage V 1.1 V V Για αυτζσ τισ τάςεισ ορίηουμε ςτο BIOS: VCC_DDR = 1.5V κακϊσ ζχουμε DDR3 μνιμθ, VTT_FSB = 1.2V, και VNB = VCC_CL = 1.1V Πςο για τθν τάςθ λειτουργίασ του επεξεργαςτι, όπωσ περιγράφεται ςτο Intel Pentium Dual-Cre Prcessr E6000 and E5000 Series Datasheet Nvember 2010 καλιμπράρεται ςτο εργοςτάςιο και δεν είναι ίδια για όλουσ τουσ E5500. Για να βροφμε το VID του δικοφ μασ E5500 χρθςιμοποιοφμε το πρόγραμμα Cre Temp το οποίο μασ αναφζρει ότι το VID του επεξεργαςτι μασ που είναι V. Πμωσ θ μθτρικι τθσ ASUS μασ επιτρζπει μόνο να αυξιςουμε αυτι τθν τιμι, ςυνεπϊσ τθν αφινουμε ςτθ ρφκμιςθ Aut. Επίςθσ, ορίηουμε τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του διαφλου PCI Express να είναι ακριβϊσ 100 MHz ϊςτε ο δίαυλοσ να μθν επθρεαςτεί από τον υπερχρονιςμό. Ο υπολογιςτισ μασ βζβαια δεν χρθςιμοποιεί τον δίαυλο PCI Express, αλλά αν προςκζςουμε αργότερα μια κάρτα γραφικϊν ςτθ κφρα PCI-E υπιρχε κίνδυνοσ να καεί. Αφξθςθ ςυχνότθτασ ρολογιοφ αναφοράσ Ζχοντασ ορίςει τισ τάςεισ λειτουργίασ όπωσ τισ κζλουμε, επαναλαμβάνουμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS αυξάνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 5 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Πταν μποφμε ςτα Windws, ελζγχουμε με το CPU-Z ότι οι αλλαγζσ που κάναμε όντωσ πραγματοποιικθκαν. Δθλαδι, αν αυξιςαμε το ρολόι από τα 200 MHz ςτα 205 MHz, θ ςυχνότθτα του επεξεργαςτι κα πρζπει να είναι τϊρα = 2870 MHz, θ ςυχνότθτα του FSB = 820 MHz, και θ ςυχνότθτα τθσ μνιμθσ (1:2) 820 = 410 MHz. Αν ναι, προχωράμε ςτο βιμα 3, αλλιϊσ επιςτρζφουμε ςτο βιμα 1 και ελζγχουμε τισ ρυκμίςεισ μασ, 3. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs για 2 λεπτά. Ρροςζχουμε ϊςτε θ επιλογι Rund ff checking ςτο μενοφ Advanced να είναι επιλεγμζνθ, ϊςτε το Prime95 να ελζγχει ςφάλματα ςτρογγφλευςθσ. Αν το Prime95 τρζξει χωρίσ λάκθ, επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Διαφορετικά, ςταματάμε και εκτελοφμε τθν δεφτερθ διαδικαςία που περιγράφεται παρακάτω. 17

18 Αν ςε οποιοδιποτε ςθμείο ο υπολογιςτισ δεν μπορεί να περάςει το POST (δθλαδι δεν ξεκινά κακόλου), τότε πρζπει να κάνουμε reset το BIOS: βγάηουμε το καλϊδιο ρεφματοσ, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, τοποκετοφμε το CMOS Reset Jumper τθσ μθτρικισ ςτθ κζςθ reset, περιμζνουμε δευτερόλεπτα, επαναφζρουμε το CMOS Reset Jumper ςτθν αρχικι του κζςθ, ςυνδζουμε το καλϊδιο ρεφματοσ και αρχίηουμε από τθν αρχι. Με τθν πρϊτθ διαδικαςία αυξάναμε ςυνεχϊσ το ρολόι αναφοράσ ϊςπου φτάςαμε ςε μια τιμι όπου ο υπερχρονιςμόσ είναι αςτακισ. Τϊρα κα αρχίςουμε να κατεβάηουμε ςιγά ςιγά το ρολόι αναφοράσ ϊςτε να ςτακεροποιιςουμε τον υπερχρονιςμό. Εκτελοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία: 1. Από το BIOS μειϊνουμε το ρολόι αναφοράσ κατά 1-2 MHz, ςϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. 2. Τρζχουμε το Prime95 με τθν επιλογι In-place large FFTs. Αν το Prime95 τρζχει ςυνεχϊσ για 12 ι 24 ϊρεσ χωρίσ λάκθ, τότε ο υπερχρονιςμόσ μασ είναι ςτακερόσ και ςταματάμε. Διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία από το βιμα 1. Με το τζλοσ και τθσ δεφτερθσ διαδικαςίασ ζχουμε βρει τθν μζγιςτθ ςυχνότθτα υπερχρονιςμοφ κρατϊντασ τισ εργοςταςιακζσ τάςεισ λειτουργίασ. Αν κζλουμε να ανζβουμε και άλλο, τότε πρζπει να πρζπει να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ, αλλά αυτό είναι πζρα από τουσ ςκοποφσ αυτοφ του άρκρου και μάλλον κακι επιλογι για υπολογιςτι ςχολείου (κακϊσ μπορεί να μειωκεί θ διάρκεια ηωισ του επεξεργαςτι). Τελειϊνοντασ τθν διαδικαςία, από το BIOS επαναφζρουμε τισ επιλογζσ C1E και SpeedStep (EIST). Αποτελζςματα Οι Pentium Dual-Cre φθμίηονται για τα μεγάλα περικϊρια υπερχρονιςμοφ τουσ. Ο E5500 του Γυμναςίου Νυδριοφ ζφταςε πολφ εφκολα φτάςαμε τον ςτα 3.5GHz, μια αφξθςθ ςυχνότθτασ κατά 25%, και δεν προςπακιςαμε να τον πάμε παραπάνω. Η μνιμθ τρζχει πλζον ςτα 500 MHz. Ραρόλο είναι ακόμθ κάτω από τισ δυνατότθτεσ τθσ (533 MHz), επειδι χρθςιμοποιεί τα ίδια timings που είχε και ςτα 400 MHz, τθν ελζγξαμε για 12 ϊρεσ ςτο memtest86. Η μνιμθ δεν παρουςίαςε προβλιματα. 18

19 Ο υπερχρονιςμόσ ελζγκθκε τρζχοντασ για 12 ϊρεσ το Prime95. Οι μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ των πυρινων ζφταςαν τουσ 66 ο C, μόλισ 3 ο C παραπάνω από όταν ο επεξεργαςτισ ζτρεχε ςτα 2.8 GHz. 19

20 Η προθγοφμενθ εικόνα πάρκθκε ενϊ ο επεξεργαςτισ ακόμα βαςανιηόταν από το Prime95. Ρροςζξτε ότι μετά από ϊρεσ λειτουργίασ ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του, θ κερμοκραςία λειτουργίασ του E5500 ζχει πζςει από το μζγιςτο των 66 ο C ςτουσ 60 ο C. Η διαδικαςία που περιγράφκθκε είναι απλι και μπορεί να εφαρμοςκεί ςε όλουσ τουσ επεξεργαςτζσ Pentium Dual Cre και Cre 2 Du. Ραραδείγματα άλλων επεξεργαςτϊν που υπερχρόνιςα με αυτό τον τρόπο είναι: Cre 2 Du E8500, από τα 3.16 GHz ςτα 3.8 GHz, Pentium Dual Cre E5400 του 2 ου Λυκείου, από τα 2.7 GHz ςτα 3.5 GHz, Pentium Dual Cre E2140 του 4 ου Δθμοτικοφ, από τα 2.0 GHz ςτα 2.2 GHz (παραπάνω δεν πιγαινε). Ρόςο αξίηει ο υπερχρονιςμόσ? Αυξάνοντασ τθν ςυχνότθτα του E5500 κατά 25%, οι επιδόςεισ του αυξάνουν (ανάλογα με τθν εφαρμογι) από 10% ωσ 25%. Κακόλου άςχθμα, δεδομζνου ότι είναι δωρεάν. Σκεφτείτε ότι θ τιμι του Pentium E6800 που τρζχει ςτα 3.2 GHz είναι 87 Ευρϊ, ενϊ ο υπερχρονιςμζνοσ μασ E5500 που τρζχει ακόμα ταχφτερα ςτα 3.5 GHz ζχει τιμι μόνο 58 Ευρϊ. 20

21 Ξεκλειδώνοντασ τον 4 ο πυρινα ςτουσ Athln II X3 Είναι γνωςτό ότι οι επεξεργαςτζσ AMD Semprn 140, Ahtln II X3 και Phenm II X2 μποροφν να ξεκλειδϊςουν επιπλζον πυρινεσ. Απαιτείται μια μθτρικι με το SB710/SB750 Suthbridge που να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Σε αυτό το άρκρο περιγράφουμε τθν πολφ απλι διαδικαςία με τθν οποία ξεκλειδϊςαμε επιτυχϊσ τον 4 ο πυρινα δφο επεξεργαςτϊν Athln II X3 450 χρθςιμοποιϊντασ τθν φκθνι μθτρικι M4A78LT-M LE τθσ Asus. Μπαίνουμε ςτο BIOS και επιλζγουμε Advanced CPU Cnfiguratin. Κατόπιν κζτουμε τισ παρακάτω τιμζσ: Advanced Clck Calibratin: Aut Unleashing Mde: Enabled Active CPU Cres: Manual Σϊηουμε τισ αλλαγζσ και επανεκκινοφμε. Αν όλα πιγαν καλά, ο υπολογιςτισ κα ξεκινιςει και κα μπει ςτα Windws. Εκτελϊντασ τον Windws Task Manager βλζπουμε 4 πυρινεσ: Εκτελϊντασ το CPU-Z, βλζπουμε ότι ο επεξεργαςτισ μασ τϊρα αναγνωρίηεται ςαν AMD Phenm II X4 B50: 21

22 Για ςφγκριςθ, θ εικόνα του Athln II X3 450 πριν το ξεκλείδωμα ςτο CPU-Z είναι θ παρακάτω: Από το CPUID Hardware Mnitr ελζγχουμε τθν τάςθ λειτουργίασ και τισ κερμοκραςίεσ του ξεκλείδωτου επεξεργαςτι. Ραρατθριςτε ότι οι κερμοκραςίεσ που αναφζρονται είναι λάκοσ (είναι αδφνατο θ ελάχιςτθ κερμοκραςία πυρινων να είναι 8 ο C όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι.20 ο C). Το ςφάλμα αυτό είναι γνωςτό και ςυμβαίνει με τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιλογισ Advanced Clck Calibratin ςτο BIOS, ανεξάρτθτα του αν ξεκλειδϊςουμε τον 4 ο πυρινα ι όχι. 22

23 Για να ςιγουρευτοφμε ότι το ξεκλείδωτοσ πυρινασ δουλεφει ςωςτά, βάηουμε τον επεξεργαςτι να δουλζψει ςτο 100% τθσ ιςχφοσ του τρζχοντασ το Prime95 για μερικζσ ϊρεσ. Οι δφο Athln II X3 450 που δοκιμάςαμε δεν είχαν κανζνα πρόβλθμα και μπόρεςαν μάλιςτα να υπερχρονιςκοφν ελαφρά (ο ζνασ ωσ τα 3440MHz και ο δεφτεροσ ωσ τα 3520MHz) χωρίσ να αυξιςουμε τισ τάςεισ λειτουργίασ τουσ. Αν κατά το ξεκλείδωμα ο υπολογιςτισ δεν εκκινεί ι τα Windws κολλάνε ι το Prime95 δεν τρζχει ςωςτά, τότε μπορείτε να αναιρζςετε τισ επιλογζσ ςτο BIOS και να χρθςιμοποιιςετε τον Athln II X3 ςαν τριπφρθνο. 23

24 Οδθγόσ Αγοράσ Ρεριγράφουμε τρεισ ςυνκζςεισ υπολογιςτι με ενδεικτικζσ τιμζσ από 4 nline καταςτιματα (www.yu.gr, και Οι επιλογζσ βαςίηονται ςτισ εξισ παρατθριςεισ: Επεξεργαςτισ Οι επεξεργαςτζσ με τιμι κάτω των 80 είναι παραπάνω από αρκετοί για τισ ανάγκεσ γραφείου/εργαςτθρίου. Ππωσ φάνθκε και από τισ ςυγκρίςεισ, πολφ καλι επιλογι είναι ο τριπφρθνοσ Athln II X GHz με 77. Επίςθσ καλζσ επιλογζσ είναι οι διπφρθνοι Athln II X2 με 60 αλλά και οι παλιότεροι Intel Pentium Dual Cre ςτθν ίδια τιμι. Ο φκθνότεροσ διπφρθνοσ είναι ο Intel Celern Dual Cre E GHz με 43, ο οποίοσ είναι ίδιοσ με τουσ Intel Pentium Dual Cre τθσ ςειράσ E5000 αλλά με τθν μιςι cache. Ενδιαφζρον ζχει και ο μονοπφρθνοσ AMD Semprn GHz ςτα 34 που μπορεί ςυνικωσ να ξεκλειδωκεί ςε διπφρθνο Athln II X2. Μθτρικι Μια φκθνι επϊνυμθ μθτρικι με 55 το πολφ αρκεί. Χρθςιμοποιϊντασ επϊνυμθ μθτρικι (όπωσ Asus, Gigabyte, MSI κλπ) ζχουμε καλφτερεσ πικανότθτεσ αντοχισ ςτο χρόνο. Το πρόβλθμα μιασ μελλοντικισ βλάβθσ δεν είναι το κόςτοσ αντικατάςταςθσ, αλλά θ δυςκολία εφρεςθσ ανταλλακτικοφ. Είτε ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD είτε Intel, καλό είναι θ μθτρικι να υποςτθρίηει μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2. Ρζρα από το κόςτοσ (φκθνότερεσ οι DDR3), μελλοντικά κα είναι ευκολότερο και φκθνότερο να βροφμε μνιμεσ DDR3. Εφόςον ο υπολογιςτισ προορίηεται για χριςθ γραφείου/εργαςτθρίου θ απόδοςθ των γραφικϊν δεν μασ ενδιαφζρει και καλό είναι θ μθτρικι να ζχει ενςωματωμζνα γραφικά, ϊςτε να αποφφγουμε το κόςτοσ αγοράσ ξεχωριςτισ κάρτασ γραφικϊν. Ρεριοριηόμαςτε ςε μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 2 και SATA 2, κακϊσ μθτρικζσ με υποςτιριξθ για USB 3 ι/και SATA 3 κοςτίηουν αρκετά ακριβότερα (30 50 ). Αν ο επεξεργαςτισ μασ είναι AMD που ξεκλειδϊνει επιπλζον πυρινεσ, καλό είναι να προτιμιςουμε μθτρικι που να υποςτθρίηει το ξεκλείδωμα δθλαδι να ζχει SB710 ι SB750 Suthbridge και να υποςτθρίηει Advanced Clck Calibratin (ACC). Μνιμθ Ρροτιμάμε μνιμεσ DDR3 και όχι τισ παλιότερεσ DDR2 για λόγουσ ταχφτθτασ, κόςτουσ (είναι πια φκθνότερεσ) και ευκολίασ εφρεςθσ ανταλλακτικϊν ςτο μζλλον. Τα 2GB μνιμθσ DDR3 είναι θ ελάχιςτθ ποςότθτα μνιμθσ για κάκε νζο υπολογιςτι (κοςτίηουν περίπου 20 ) και ακόμα καλφτερα τα 4GB. Ρροτιμάμε τισ υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ. Ρροτιμάμε ζνα mdule των 2GB παρά δφο του 1GB, ϊςτε να μθν γεμίηουν οι κζςεισ τθσ μθτρικισ. Δίςκοσ Οι μικρότεροι SATA δίςκοι ςτθν αγορά είναι ςτα 250 GB και ξεκινοφν από 37, τθ ςτιγμι που τα 500 GB ξεκινοφν από 43. Οι νζοι SATA3 6Gb/s κυριαρχοφν ενϊ οι SATA2 εξαφανίηονται και όταν υπάρχουν κοςτίηουν όςο οι SATA3. Συνεπϊσ οι SATA2 πρζπει να αποφεφγονται. Εκτόσ από τουσ δίςκουσ με ταχφτθτα περιςτροφισ 7200 ςτροφζσ ανά δευτερόλεπτο υπάρχουν και «πράςινα» (Green) μοντζλα με μικρότερεσ ταχφτθτεσ (5400 ι 5900 ςτροφϊν), χαμθλότερθ κατανάλωςθ και ελαφρά χειρότερεσ επιδόςεισ. Οι περιςςότεροι δίςκοι καταςκευάηονται από τισ εταιρείεσ Seagate και Western Digital. Δίςκοι άλλων εταιρειϊν (Hitachi, Samsung και Tshiba) είναι ςπανιότεροι και παρζχονται ςε μικρι ποικιλία. Η Seagate είναι θ πρϊτθ ςε πωλιςεισ εταιρεία δίςκων, αλλά το κφροσ τθσ ζχει δεχκεί δφο ιςχυρά πλιγματα: πρϊτα ςτισ αρχζσ του 2009 όταν 24

25 πολλοί δίςκοι τθσ ςειράσ Barracuda αποδείχκθκαν προβλθματικοί, και φζτοσ με τουσ εξωτερικοφσ δίςκουσ Expansin External Drive των 1.5TB και 2TB, που και πάλι αποδεινφονται προβλθματικοί. Τα προϊόντα τθσ Seagate που μασ ενδιαφζρουν είναι οι Barracuda SATA3. Η Western Digital είναι δεφτερθ ςε πωλιςεισ, και για επιτραπζηιουσ υπολογιςτζσ δίνει τουσ δίςκουσ Caviar ςε τρεισ ςειρζσ προϊόντων τουσ Green, Blue και Black. Μασ ενδιαφζρουν οι φκθνότεροι Blue και Green (χαμθλισ κατανάλωςθσ και ελαφρά χειρότερων επιδόςεων). Η αγορά ενόσ δίςκου Western Digital δίνει το δικαίωμα ςτον χριςτθ να κατεβάςει και να χρθςιμοποιιςει το Acrnis True Image Western Digital Editin, ζνα πολφ ιςχυρό εργαλείο imaging δίςκων. DVD RW Στα οπτικά μζςα αποκικευςθσ δεν χρειάηεται να είμαςτε ιδιαίτερα επιλεκτικοί: ζνα επϊνυμο (πχ LG, SONY, SAMSUNG) ςφνδεςθσ SATA κα κάνει μια χαρα τθ δουλειά του. Διαλζγουμε το φκθνότερο. Τροφοδοτικό Ζνα τροφοδοτικό 400W αρκεί για υπολογιςτι γραφείου/εργαςτθρίου και αφινει περικϊρια για αναβακμίςεισ. Ραράδειγμα ποιοτικϊν προτάςεων ςτθν κατθγορία είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W με 39, το Enermax Cyclps 405W ςτα 42 και Crsair CMPSU-430CX Builder Series 430W ςτα 57. Φυςικά υπάρχουν και τροφοδοτικά των 400W με 20 (και ο κεόσ βοθκόσ). Κουτί Η πιο δθμοφιλισ κατθγορία είναι τα mid-twer, όπου υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ για φκθνά κουτιά υπολογιςτι: Στα 35 ωσ 45 βρίςκουμε πολφ καλά κουτιά με ιςυχουσ ανεμιςτιρεσ των 120mm, καλι ποιότθτα καταςκευισ και προθγμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ τα ClerMaster Elite 310, 370 και 334, Gigabyte LUXO M1000, Thermaltake VL80001W2Z V3 Black Editin και άλλα. Στα 25 ωσ 35 υπάρχουν επϊνυμα κουτιά με ανεμιςτιρεσ ςυνικωσ των 80mm και χαμθλότερθ αλλά επαρκι ποιότθτα, όπωσ θ ςειρά των Asus Vent, τα Gigabyte GZ-Χ7 και GZ-Χ1, και άλλα. Τζλοσ, αν τα περικϊρια είναι πολφ ςτενά, υπάρχουν τα πολφ φκθνά κουτιά με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό με τιμι περίπου 40. Εκτόσ των mid-twer υπάρχουν και mini κουτιά για μθτρικζσ micr-atx, αλλά ζχουν περιοριςμζνο χϊρο και τροφοδοτικά χαμθλισ ιςχφοσ που μπορεί να μθν ανταπεξζλκουν ςτισ ανάγκεσ ιςχφοσ του υπολογιςτι, οπότε καλό είναι να τα δοκιμάςετε πριν τα αγοράςετε μαηικά. Οκόνθ Από πλευράσ κόςτουσ, ζνασ υπολογιςτισ γραφείου μπορεί άνετα να ζχει οκόνθ 22 ανάλυςθσ , αφοφ οι τιμζσ τουσ ξεκινοφν από τα 125. Πμωσ οι 22άρεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για χριςθ ςε εργαςτιριο παιδιϊν μικρισ θλικίασ (δθμοτικό και γυμνάςιο). Εκεί μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε είτε οκόνεσ 20 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 120, είτε 19 ανάλυςθσ που ξεκινοφν από τα 95. Είναι προτιμότερο θ οκόνθ να ζχει ενςωματωμζνα θχεία ϊςτε να γλιτϊνουμε τα καλϊδια και το χϊρο που πιάνουν τα εξωτερικά θχεία. Πλθκτρολόγιο, ποντίκι, θχεία Ζνα ςετ πλθκτρολόγιο/ποντίκι τθσ Micrsft ι τθσ Lgitech ξεκινοφν από τα 20, ςυνεπϊσ δεν υπάρχει λόγοσ να κάνουμε οικονομία ψάχνοντασ κάτι φκθνότερο. Αν θ οκόνθ δεν ζχει ενςωματωμζνα θχεία, τότε επιλζγουμε τα φκθνότερα θχεία

26 που μποροφμε να βροφμε, κακϊσ ζνασ υπολογιςτισ γραφείου/εργαςτθρίου δεν ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ιχου. Λειτουργικό Τα Windws 7 είναι το νεότερο λειτουργικό τθσ Micrsft και κοςτίηουν περίπου 110. Η ζκδοςθ 32-bit μπορεί να «δεί» μόνο 3GB RAM, οπότε προτιμάμε τθν ζκδοςθ 64-bit. Αν ο νζοσ υπολογιςτισ αντικακιςτά κάποιον παλιότερο με Windws XP Retail, τότε τα Windws XP μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο νζο υπολογιςτι. Αν όμωσ τα Windws XP είναι OEM (Original Equipment Manufacturer), τότε θ νόμιμθ χριςθ τουσ είναι «δεμζνθ» με το αρχικό μθχάνθμα. Η δωρεάν εναλλακτικι λφςθ του Linux (Debian, Ubuntu κλπ) είναι καλι αν οι μόνεσ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςτον υπολογιςτι είναι , ffice και web brwsing. Εφαρμογζσ του «Ζπαφου» και άλλεσ εφαρμογζσ του Υπουργείου Ραιδείασ δεν κα τρζξουν εφκολα. Υπολογιςτισ γραφείου Ο υπολογιςτισ γραφείου ςτθρίηεται ςτον AMD Athln II X GHz και ζχει 4GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 500GB, κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ςτθ μθτρικι, μεγάλθ οκόνθ 22 ανάλυςθσ , και ςχετικά ποιοτικό κουτί / τροφοδοτικό. Κοςτίηει περίπου 460 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 4GB DDR3 2 2GB DDR (1) Δίςκοσ 500GB 500 GB SATA3 Western Digital Caviar Blue ι Seagate SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Επϊνυμο 400W (2) Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 22 Η φκθνότερθ 22'' με ανάλυςθ Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: (1) Τα Multirama είχαν διακζςιμεσ μόνο μνιμεσ DDR Όλεσ οι υπόλοιπεσ μνιμεσ είναι DDR (2) Το τροφοδοτικό του είναι Enermax Cyclps 405W ενϊ από το Πλαίςιο είναι το ClerMaster Elite Pwer RS-400-PSAP-J3 400W. Το τροφοδοτικό των e-shp και Multirama είναι LAMTECH 550W, κακϊσ δεν είχαν κάτι αντίςτοιχο ςε αυτι τθν κατθγορία τιμισ. Οι παραπάνω είναι τιμζσ nline και δεν περιλαμβάνουν τισ κρατιςεισ του δθμοςίου. Η παραπάνω ςφνκεςθ μπορεί να μετατραπεί ςε ζνα καλό υπολογιςτι για παιχνίδια προςκζτοντασ μια ξεχωριςτι κάρτα γραφικϊν, για παράδειγμα μια Raden HD 5670 με 85, ι GeFrce GTS 450 με 120 ι Raden HD 5770 με

27 Υπολογιςτισ εργαςτθρίου Ο υπολογιςτισ γραφείου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτο εργαςτιριο. Αν κζλουμε να μειϊςουμε το κόςτοσ, χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο κουτί, φκθνότερο τροφοδοτικό, μικρότερο δίςκο, μικρότερθ οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768, μειϊνουμε τθ μνιμθ ςτο μιςό (2GB DDR3) και χρθςιμοποιοφμε φκθνότερο επεξεργαςτι, όπωσ ο AMD Athln II X GHz. Κοςτίηει περίπου 360 χωρίσ λειτουργικό. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ AMD AMD Athln II X GHz Μθτρικι AM3 Asus, Gigabyte ι MSI με ενςωματωμζνα γραφικά Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Τροφοδοτικό 400W Οποιοδιποτε φκθνό τιμισ 25 ωσ Kουτί mid twer Σειρά Asus Vent ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο: Υπολογιςτισ πολφ χαμθλοφ κόςτουσ Για να μειϊςουμε και άλλο το κόςτοσ, διαλζγουμε κουτί με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό και επεξεργαςτι Intel Celern Dual Cre E GHz, 2GB DDR3 μνιμθσ, δίςκο 250GB και οκόνθ 19 ανάλυςθσ 1366x768. Κοςτίηει περίπου 330 χωρίσ λειτουργικό. Ελάχιςτου κόςτουσ ςφνκεςθ για εργαςτιρια Δθμοτικϊν Σχολείων ι ελαφριά χριςθ γραφείου. Απαίτθςθ Προϊόν Επεξεργαςτισ Intel Celern Dual Cre E GHz Μθτρικι LGA775 Η φκθνότερθ με ενςωματωμζνα γραφικά και DDR Μνιμθ 2GB DDR3 1 2GB DDR ι DDR Δίςκοσ 3.5 SATA Ο φκθνότεροσ 3.5 SATA ανεξαρτιτωσ χωρθτικότθτασ SATA DVD RW Οποιοδιποτε φκθνό LG, Sny, Samsung ι άλλο επϊνυμο Κουτί και PSU 400W T φκθνότερ που μποροφμε να βροφμε Οκόνθ 19 Η φκθνότερθ 19 TFT που μποροφμε να βροφμε Ρλθκτ/γιο + ποντίκι Micrsft ι Lgitech keybard + muse Ηχεία 2.0 Τα φκθνότερα Σφνολο:

28 Ενθμερωτικό Δελτίο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ, Τεφχοσ 1, Φεβρουάριοσ 2011 Αυτό το δελτίο προορίηεται για τθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν κλάδου ΡΕ19/20 Ρλθροφορικισ. Τα κείμενα αποτελοφν απόψεισ του γράφοντα. Το δελτίο γράφτθκε από τον Βερφκιο Άγγελο, ΡΕ19, Υπεφκυνο ΚΕΡΛΗΝΕΤ Λευκάδασ. 28

Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων

Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων 2011 Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων Σακελλαρίου Παναγιώτης Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Πανεπιςτήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανάπτυξθ υποδομισ για επικοινωνιακά ςυςτιματα μικροελεγκτών με ςτόχο τθν αποκικευςθ δεδομζνων ςε βάςθ δεδομζνων.

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο 1 Περιεχόμενα Ρερίλθψθ / Abstract... 4 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικι Ειςαγωγι:... 5 1.1 Ρωσ μπικαν ςτθν ηωι μασ οι τριςδιάςτατεσ τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ... 5 1.2 Εξζλιξθ των Τριςδιάςτατων τεχνολογιϊν... 7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού

Διαβάστε περισσότερα