ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος Μαθηµατικών συγκεκριµενοποιεί και συµπληρώνει τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων µε αριθ., για την οργάνωση και λειτουργία Π.Μ.Σ. στο Τµήµα Μαθηµατικών. Εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Μαθηµατικών και µπορεί να αναθεωρείται µία φορά κάθε ακαδηµαϊκό έτος, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντιστοίχως, µε τη χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε), στις ειδικεύσεις α. Θεωρητικά Μαθηµατικά, β. Στατιστική και Μοντελοποίηση, γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων και Ελέγχου και ιδακτορικού ιπλώµατος (..). 3. Επιτρέπεται η ανάθεση επικουρικού έργου σε διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.. 407/80. Επίσης, µέρος της διδασκαλίας µεταπτυχιακού µαθήµατος (το πολύ 1/3) µπορεί να ανατεθεί υπό ειδικές προϋποθέσεις σε διδάσκοντα µη µέλος.ε.π., µε εισήγηση του Σώµατος ιδασκόντων (Σ..) της ειδίκευσης που εντάσσεται το µάθηµα. Οι διδάσκοντες στους οποίους ανατίθεται το έργο της παραπάνω παραγράφου, ονοµάζονται Συνεργάτες ιδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης του Π.Μ.Σ.. Ο Συνεργάτης ιδασκαλίας πρέπει να έχει διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το µάθηµα καθώς και έργο, δηµοσιεύσεις και εµπειρία, αντίστοιχα µε τα απαιτούµενα για να καταλάβει θέση τουλάχιστον της βαθµίδας του Λέκτορα, σε Τµήµα Μαθηµατικών. Ο υποψήφιος Συνεργάτης ιδασκαλίας υποβάλλει αίτηση στο Σ.. της ειδίκευσης, µαζί µε γραπτή έγκριση από τον διδάσκοντα του µεταπτυχιακού µαθήµατος. Ο Συνεργάτης ιδασκαλίας λαµβάνει, για το έργο που παρέχει, βεβαίωση από τον ιευθυντή του Π.Μ.Σ. και από τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Η αµοιβή του καθορίζεται από το Σώµα ιδασκόντων της ειδίκευσης,. 4. Οι πηγές χρηµατοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι ο κρατικός προϋπολογισµός για την ενίσχυση των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν. 3685/08) και ενδεχοµένως ο προϋπολογισµός του Τµήµατος, οι πόροι από ερευνητικά προγράµµατα και οι χορηγίες επιχειρήσεων και του δηµοσίου. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. θα γίνεται από την Σ.Ε., η οποία θα ενηµερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε εξαµήνου. Σε περίπτωση που η

2 2 Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίσει τη χορήγηση υποτροφιών, σύµφωνα και µε το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης 16868/Β7/ , γι αυτές θα εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 του Ν. 2413/96. Τα όργανα του ΠΜΣ είναι: Άρθρο 2 Όργανα του ΠΜΣ 1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο N. 2083/ Το Σώµα ιδασκόντων (Σ..) που επιλαµβάνεται των ειδικών προβληµάτων και εισηγείται σχετικά στη Συντονιστική Επιτροπή. Το Σώµα των ιδασκόντων αποτελείται από τα µέλη.ε.π. του Τµήµατος, οι οποίοι διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. ή είναι επιβλέποντες σε τρέχουσες ιπλωµατικές Εργασίες ή ιδακτορικές ιατριβές. 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία είναι επταµελής, εκλέγεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από τον ιευθυντή του Π.Μ.Σ. και από δύο διδάσκοντες κάθε ειδίκευσης. Οι τελευταίοι προτείνονται από τα αντίστοιχα Σώµατα ιδασκόντων. Η θητεία της Σ.Ε. είναι διετής. Μέλος της Σ.Ε. που κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν ανήκει στο σώµα των διδασκόντων, αντικαθίσταται. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008. Την εποπτεία και το γενικότερο συντονισµό των µεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης/ις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. Άρθρο 3 Πιστωτικές µονάδες και παράρτηµα διπλώµατος 1. Ο φόρτος εργασίας για κάθε µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια αποτιµάται σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες ανά εξάµηνο και ο φόρτος εργασίας της διπλωµατικής διατριβής αποτιµάται σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στο Σχέδιο Υ.Α. του Π.Μ.Σ. 2. Στο Μ..Ε. επισυνάπτεται παράρτηµα διπλώµατος, σε σχέση µε το οποίο ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/ (ΦΕΚ 1466 τ. β ). Άρθρο 4 Προκήρυξη θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και µετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., προκηρύσσεται αριθµός θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό 45 (15 ανά ειδίκευση). Ο αριθµός αυτός, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., µπορεί να αυξηθεί σε περιπτώσεις ισοψηφίας. Υποψήφιοι µπορούν να είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων Μαθηµατικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών Πανεπιστηµιακών

3 3 Τµηµάτων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων Τµηµάτων της αλλοδαπής και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα ενδιαφερόµενα Τµήµατα. Άρθρο 5 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 1. Με εισηγήσεις των αντιστοίχων Σωµάτων ιδασκόντων ορίζεται κατ έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία αποτελείται από τρία µέλη για κάθε ειδίκευση. 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων, σύντοµο βιογραφικό, έκθεση µε περιγραφή στόχων για τη συµµετοχή στο Π.Μ.Σ., συστατικές επιστολές και πιστοποιητικά γνώσεως ξένων γλωσσών. Η επάρκεια µιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής) ελέγχεται από την κατοχή τίτλων στη γλώσσα αυτή (κατοχή διπλώµατος, ικανοποιητική επίδοση σε µαθήµατα ξένων γλωσσών σε πανεπιστήµια) ή αν δεν υπάρχουν τίτλοι από την ικανότητα των υποψηφίων να αποδίδουν µαθηµατικά κείµενα σε µία από τις γλώσσες που αναφέρθηκαν. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές ελέγχεται και η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 3. Η επιλογή γίνεται σε δύο φάσεις, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο. Οι αιτήσεις για την πρώτη φάση παραλαµβάνονται από 20 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, και η αξιολόγηση/κατάταξη των υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών της πρώτης φάσης γίνεται από 10 έως 15 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τη δεύτερη φάση παραλαµβάνονται από 1 έως 10 Οκτωβρίου και η αξιολόγηση/κατάταξη γίνεται από 10 έως 15 Οκτωβρίου. Η τελική απόφαση επιλογής, και για τις δυο φάσεις, λαµβάνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από κοινή εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 4. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται µε βάση το βαθµό του πτυχίου τους, ή του αναµενόµενου βαθµού πτυχίου τους µε την προϋπόθεση ότι µέχρι την τελική απόφαση επιλογής θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. 5. Στην πρώτη φάση: α) για την ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηµατικών οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων Μαθηµατικών και µε βαθµό πτυχίου κατ ελάχιστον 7,5 β) για την ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων και Ελέγχου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι των Τµηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 µε βαθµό κατ ελάχιστον 7,5 γ) για την ειδίκευση Στατιστική και Μοντελοποίηση οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι των Τµηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και µε βαθµό κατ ελάχιστον 7. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά βαθµολογίας, µε την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε.Μ.Φ. εκτιµά ότι έχουν επαρκές υπόβαθρο για την αιτούµενη ειδίκευση. Στην επιλογή της πρώτης φάσης καλύπτεται το πολύ το 80% των θέσεων. Στη δεύτερη φάση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι απόφοιτοι των τµηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 καθώς και όσοι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου ανεξαρτήτως βαθµού. Στην επιλογή αυτή λαµβάνονται υπόψη εκτός του

4 4 βαθµού πτυχίου και άλλα προσκοµισθέντα στοιχεία (συναφείς µε την ειδίκευση επιστηµονικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες και συστατικές επιστολές). Αίτηση πρέπει να υποβάλουν και όσοι έκαναν αίτηση τον Ιούλιο και δεν επελέγησαν. 6. Η Ε.Ε.Μ.Φ. σχηµατίζει λίστα επιλαχόντων, από τους υποψηφίους που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια και οι οποίοι µπορούν να καταλάβουν τις θέσεις αυτών που επελέγησαν και δεν πραγµατοποίησαν εγγραφή εντός του καθορισµένου για τις εγγραφές χρονικού διαστήµατος. 7. Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/µία (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ. καθώς και ένας/µία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθµός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών µπορεί να αυξάνεται. 8. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 6 Χρονική διάρκεια Μ..Ε. 1. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. που καταλήγει στην απονοµή Μ..Ε. διαρκεί κατ ελάχιστον τρία (3), και έως τέσσερα (4) εξάµηνα. Είναι όµως δυνατόν, µε εισήγηση της Σ.Ε. και µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. να παρατείνεται ο χρόνος φοίτησης κατά ένα (1) έτος. Σε κάθε περίπτωση, φοιτητής που δεν θα µπορέσει να αποκτήσει το Μ..Ε. µέχρι και τις 23 εκεµβρίου του έτους, στο οποίο συµπληρώνεται τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις για την απόκτηση Μ..Ε. 1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. καθώς και η διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης και αναγράφονται στον οδηγό σπουδών. Για την απόκτηση του Μ..Ε. κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 6 µαθήµατα και να εκπονήσει ιπλωµατική Εργασία. Ειδικότερα: Στην ειδίκευση «Θεωρητικά Μαθηµατικά» ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία σε τουλάχιστον ένα µάθηµα από κάθε οµάδα από τις Α, Β και Γ. Στην ειδίκευση «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων και Ελέγχου» ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία σε τουλάχιστον ένα µάθηµα από κάθε οµάδα από τις Α και Β. Στην ειδίκευση «Στατιστική και Μοντελοποίηση» κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία σε έξι µαθήµατα. 2. Oι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ., όπως και οι εξεταστικές περίοδοι ακολουθούν αυτές του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Κανείς διδάσκων δεν µπορεί, χωρίς άδεια από τη Σ.Ε., να µεταθέσει την ηµεροµηνία εξέτασης µαθήµατος εκτός των εξεταστικών περιόδων. Η

5 5 παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Ένας περιορισµένος αριθµός απουσιών µπορεί σε σοβαρές µόνο περιπτώσεις να δικαιολογείται από το διδάσκοντα ή τη Σ.Ε. 3. Mε πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράµµατος των µαθηµάτων και η ανακατανοµή τους µεταξύ των εξαµήνων. 4. Στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας που χορηγούνται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι βαθµοί των µαθηµάτων στα οποία ο φοιτητής εξετάστηκε µε επιτυχία. 5. α. Η ιπλωµατική Eργασία µπορεί να είναι πρωτότυπη ή συνθετικού χαρακτήρα ή συνδυασµός και των δύο. Για το σκοπό αυτό, εφόσον ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει περάσει επιτυχώς 4 µαθήµατα από τα διδασκόµενα στην ειδίκευσή του, επιλέγει ένα από τα θέµατα που προσφέρονται από το σώµα των διδασκόντων ή προτείνει κάποιο δικό του αρκεί να γίνει αποδεκτό από το σώµα των διδασκόντων της ειδίκευσης. Το σώµα αυτό οφείλει να δώσει θέµατα σ όλους τους φοιτητές που δικαιούνται και να εισηγηθεί επιβλέποντες καθηγητές και τριµελείς επιτροπές. Ο επιβλέπων της ιπλωµατικής Εργασίας µπορεί να είναι είτε διδάσκων του Π.Μ.Σ. κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος είτε άλλο µέλος.ε.π. του Τµήµατος Μαθηµατικών. Τα άλλα µέλη της επιτροπής µπορούν να είναι, είτε µέλη.ε.π. είτε ερευνητές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µε τεκµηριωµένη εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο. Οι ιπλωµατικές Εργασίες που εκπονούνται εκτός Τµήµατος, στα πλαίσια κάποιου προγράµµατος π.χ. ERASMUS κλπ, πρέπει να έχουν επιβλέποντα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Α.Π.Θ. Η συγκρότηση της τριµελούς επιτροπής για την επίβλεψη της ιπλωµατικής Εργασίας κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή µπορεί να γίνει µε ευθύνη του επιβλέποντα και να ανακοινώνεται στη Σ.Ε.. Αν υπάρχει δυσκολία ορισµού του επιβλέποντα και γενικά συγκρότησης της επιτροπής, τότε αποφασίζει σχετικά το Σώµα ιδασκόντων της ειδίκευσης. Η σύνθεση της επιτροπής και το θέµα της ιπλωµατικής Εργασίας επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο τίτλος της ιπλωµατικής Εργασίας κατατίθεται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον 15 µέρες πριν την ανάπτυξή της. Τα τρία µέλη της επιτροπής αποτελούν την τριµελή Εξεταστική Επιτροπή. Ο φοιτητής επεξεργάζεται το θέµα της ιπλωµατικής του Εργασίας και την παρουσιάζει σε δηµόσια σεµινάριο ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. Αν την ηµέρα που ορίζεται η παρουσίαση, δεν παρίστανται όλα τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, τότε η παρουσίαση αναβάλλεται και γίνεται εντός 15 ηµερών, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο µέλη της. Η βαθµολογία της εργασίας γίνεται µόνο από τα παρόντα µέλη της επιτροπής. Με τη βαθµολόγηση της τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση της ιπλωµατικής του Εργασίας. β. Η αλλαγή του επιβλέποντος ή µελών της τριµελούς επιτροπής των ιπλω- µατικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να γίνεται µε έγγραφο του επιβλέποντος που πιστοποιεί την παραίτηση του, ή την αλλαγή των µελών της τριµελούς επιτροπής και µε έγγραφο του νέου επιβλέποντος που δηλώνει ότι αναλαµβάνει τη ιπλωµατική Εργασία και προσδιορίζει τη νέα τριµελή επιτροπή. γ. Η ιπλωµατική Εργασία υποστηρίζεται µετά την επιτυχή εξέταση των απαιτουµένων µαθηµάτων. Αυτό πιστοποιείται στο πρακτικό εξέτασης και

6 6 βαθµολόγησης. Επίσης, ο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεµότητες του υποψηφίου προς τη Βιβλιοθήκη. δ. Ως ηµεροµηνία περάτωσης σπουδών των φοιτητών του Π.Μ.Σ. θεωρείται η ηµεροµηνία που η τριµελής επιτροπή καταθέτει το πρακτικό εξέτασης και βαθµολόγησης της ιπλωµατικής Εργασίας στη Γραµµατεία. Αυτή η ηµερο- µηνία θα αναγράφεται στα πιστοποιητικά και στους τίτλους. Καµία διόρθωση δεν είναι επιτρεπτή στη ιπλωµατική Εργασία µετά την κατάθεση του πρακτικού εξέτασης, γιατί θεωρείται ότι είναι το τελικό κείµενο, µετά τις τυχόν πρόσθετες υποδείξεις από την εξεταστική επιτροπή. 6. Η κλίµακα βαθµολογίας των µαθηµάτων και της ιπλωµατικής Εργασίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από µηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (µη συµπεριλαµβανοµένου)), καλώς (6). Προβιβάσιµος βαθµός είναι το 6 και οι µεγαλύτεροί του, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 7. Ο τελικός βαθµός-χαρακτηρισµός του Μ..Ε. προκύπτει κατά τα 2/3 από το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων που απαιτούνται κατ ελάχιστον, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, και κατά το 1/3 από το βαθµό της ιπλωµατικής Εργασίας. Στην περίπτωση που ο φοιτητής παρακολούθησε µε επιτυχία περισσότερα µαθήµατα, για τον υπολογισµό του τελικού βαθµού λαµβάνονται υπόψη τα µαθήµατα µε τις καλύτερες επιδόσεις. 8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονοµή του Μ..Ε. είναι η δακτυλογράφηση της εργασίας σύµφωνα µε τον τύπο που έχει εγκριθεί από τη Σ.Ε. και η κατάθεση δύο αντιτύπων της, ενός στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος και ενός στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 8 υνατότητες απασχόλησης των µεταπτυχιακών φοιτητών Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες µπορούν να προσφέρουν ολιγόωρη επικουρική εργασία στο Τµήµα (διδασκαλία ασκήσεων του προπτυχιακού προγράµµατος, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων κλπ.). Το ακριβές είδος, ο χρόνος απασχόλησης και η αποζηµίωση καθορίζονται από τη Σ.Ε. και εγκρίνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.. Κ ε φ ά λ α ι ο Β ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς δ ε υ τ έ ρ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος 1. Πτυχιούχος που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Π.Μ.Σ. και επιθυµεί την εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής υποβάλλει αίτηση στη Σ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης του υποψηφίου είναι η έγγραφη συγκατάθεση µέλους.ε.π. του Τµήµατος ότι αποδέχεται την επίβλεψη της ιδακτορικής ιατριβής από τον υποψήφιο. Για την έγκριση της αίτησης ελέγχεται αν ικανοποιείται µία από τις επόµενες προϋποθέσεις:

7 7 α) Ο υποψήφιος είναι κάτοχος Μ..Ε. της ειδίκευσης για την οποία ενδιαφέρεται να εκπονήσει ιδακτορική ιατριβή ή ισοδύναµου τίτλου οµοταγούς ιδρύµατος. β) Ο υποψήφιος δεν έχει µεταπτυχιακό τίτλο ή έχει µεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείµενο και ενδιαφέρεται να εκπονήσει ιδακτορική ιατριβή σε πεδίο µη συναφές µε τα λειτουργούντα Μ..Ε. στο Τµήµα. Στην περίπτωση αυτή, σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα και τη Σ.Ε. και µετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., ορίζονται δύο (2) τουλάχιστον από τα διδασκόµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα, στα οποία οφείλει να εξεταστεί µε επιτυχία ο υποψήφιος. 2. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και εξέτασης/βαθµολόγησης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3685/08 και του άρθρου 10 του γενικού κανονισµού του Α.Π.Θ.. Ως µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και µέλη.ε.π. τα οποία είναι σε άδεια. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της. Η υποστήριξη της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής, στην οποία δίνεται το δικαίωµα στον υποψήφιο να συγγράψει τη διατριβή του. Συνιστάται να υπάρχει µια τουλάχιστον εργασία δηµοσιευµένη ή αποδεκτή προς δηµοσίευση σε περιοδικό µε κρίση, ή να έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση και να έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος που µεσολαβεί για την απάντηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειµενική αδυναµία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ή µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µε ειδικά αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν µπορεί να συνιστά λόγο αντικατάστασης. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, µε την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλει εισηγητική έκθεση. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται µε δηµόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος της δηµόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταµελή εξεταστική επιτροπή. 3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της ιδακτορικής ιατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται, κατ εξαίρεση, δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι Μ..Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του.. ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης.., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ηµερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, µπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ηµερολογιακό έτος, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση της συµβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέµατος της διδακτορικής διατριβής, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 4. Αναγκαίος αριθµός αντιτύπων που υποβάλει κάθε υποψήφιος/α διδάκτορας στην αρµόδια Γραµµατεία του Τµήµατος είναι:

8 8 i. δύο (2) αντίτυπα ιδακτορικών ιατριβών (για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μαθηµατικών) ii. ένα (1) αντίτυπο ιδακτορικής ιατριβής για το Ε.Κ.Τ. (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) iii. ένα (1) αντίτυπο ιδακτορικής ιατριβής σε ηλεκτρονική µορφή (CD) (για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μαθηµατικών) iv. µία (1) άδετη ιδακτορική ιατριβή (πρωτότυπη) για την Υπηρεσία ηµοσιευµάτων (προκειµένου να τυπωθεί σε 20 αντίτυπα). 5. Επίσης ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου α) ένα (1) αντίτυπο ιδακτορικής ιατριβής β) ένα (1) αντίτυπο ιδακτορικής ιατριβής σε ηλεκτρονική µορφή (CD). Άρθρο 10 Γλώσσα ιδακτορικής ιατριβής Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται είτε στην ελληνική γλώσσα µε ευρεία περίληψη (τουλάχιστον 10 σελίδων) στην αγγλική, είτε στην αγγλική γλώσσα µε ευρεία περίληψη (τουλάχιστον 10 σελίδων) στην ελληνική. Άρθρο 11 Συµµετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών µπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία µελών.ε.π., σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, µε ωριαία αντιµισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Α.Π.Θ. Άρθρο 12 Καθοµολόγηση διδακτόρων Η καθοµολόγηση των διδακτόρων γίνεται µέχρι τρεις (3) φορές κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Άρθρο 13 Λοιπές ιατάξεις 1. Οι ήδη υπάρχοντες υποψήφιοι διδάκτορες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος σύµφωνα µε το νόµο και µε διαδικασία που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.. 2. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ή στον κανονισµό λειτουργίας του Α.Π.Θ. ή στην υπουργική απόφαση, αρµόδια για να αποφασίσει είναι η Γ.Σ.Ε.Σ, µετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ενέκρινε τον ανωτέρω Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη συνεδρίαση.

9 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ----------------------------------------------- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

«ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1

Καθηγητής Α. Καραμπίνης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων III.1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κομοτηνή Ιούνιιος 2010 Προοίμιο Το κείμενο αυτό αποτελεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας και πρόκειται να δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα