Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 2031 final.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 2031 final."

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) 7713/16 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής 7 Απριλίου 2016 κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C(2016) 2031 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 2031 final. συνημμ.: C(2016) 2031 final 7713/16 μκ DGG 1B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 2031 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 1.1 Γενικό πλαίσιο και στόχοι Η οδηγία 2014/65/ΕΕ (η οποία αναφέρεται συνήθως ως «MiFID II») πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2017 και, μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR), αντικαθιστά την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID I). Η MiFID II/ο MiFIR παρέχουν ένα επικαιροποιημένο και εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο που διέπει τις απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες εντός της Ένωσης. Η MiFID II/ο MiFIR αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως μέσω: της επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας: εισαγωγή ενός καθεστώτος διαφάνειας πριν και μετά τη διαπραγμάτευση για τις μη μετοχικές αξίες και ενίσχυση και διεύρυνση του υφιστάμενου καθεστώτος διαφάνειας στη διαπραγμάτευση μετοχών της προσέλκυσης περισσότερων συναλλαγών σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης: δημιουργία μιας νέας κατηγορίας πλατφορμών για τη διαπραγμάτευση παραγώγων και ομολόγων - μηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης - και υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για μετοχές σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της G20 για τα παράγωγα: υποχρεωτική διαπραγμάτευση παραγώγων σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης, εισαγωγή ορίων θέσης και απαιτήσεων αναφοράς για τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, διεύρυνση του ορισμού της επιχείρησης επενδύσεων για να συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται παράγωγα επί εμπορευμάτων ως χρηματοοικονομική δραστηριότητα της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε κεφάλαια για τις ΜΜΕ: εισαγωγή του σήματος «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» της ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών: ενίσχυση των κανόνων περί αντιπαροχών, απαγόρευση των αντιπαροχών για ανεξάρτητες συμβουλές και νέοι κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων: ρύθμιση των συναλλαγών υψηλής συχνότητας (HFT) που επιβάλλουν απαιτήσεις στους τόπους διαπραγμάτευσης και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν HFT της θέσπισης διατάξεων για την αμερόληπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες συναλλαγών και ολοκλήρωσης των συναλλαγών στη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων, κυρίως για χρηματιστηριακά παράγωγα EL 2 EL

4 της ενίσχυσης και εναρμόνισης των κυρώσεων καθώς και της διασφάλισης της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών. Τέλος, ο πρωταρχικός στόχος της δέσμης κανονιστικών ρυθμίσεων της MiFID II/του MiFIR είναι να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να τους προσφέρει την ευκαιρία να λειτουργούν προς όφελος της οικονομίας, στηρίζοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη. Η παρούσα κατ εξουσιοδότηση οδηγία αποσκοπεί στον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παράγουν ή/και διανέμουν χρηματοπιστωτικά μέσα και με την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (αντιπαροχών). 1.2 Νομικό πλαίσιο Η κατ εξουσιοδότηση οδηγία βασίζεται σε 2 εξουσιοδοτήσεις στη MiFID II και πρέπει να συνδυάζεται με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό MiFID II και τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό MiFIR. Το ζήτημα της επικουρικότητας καλύφθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων για τη MiFID II/τον MiFIR και το δικαίωμα δράσης της ΕΕ και της Επιτροπής στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τα εν λόγω κατ εξουσιοδότηση μέτρα. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις στις οποίες βασίζεται η παρούσα κατ εξουσιοδότηση οδηγία είναι επιτακτικές εξουσιοδοτήσεις. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Επιτροπή ανέθεσε στην ΕΑΚΑΑ να της παράσχει τεχνική γνωμοδότηση για πιθανές κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τη MiFID II και τον MiFIR. Στις 23 Απριλίου 2014 οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επίσημο αίτημα για την παροχή τεχνικής γνωμοδότησης («Εντολή») στην ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις πιθανές κατ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη MiFID II/τον MiFIR. Στις 22 Μαΐου 2014, η ΕΑΚΑΑ δημοσίευσε ένα έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με την τεχνική γνωμοδότησή της για τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Η ΕΑΚΑΑ έλαβε 330 απαντήσεις έως την 1η Αυγούστου Η ΕΑΚΑΑ εξέδωσε την τεχνική γνωμοδότησή της στις 19 Δεκεμβρίου Το παρόν σχέδιο κατ εξουσιοδότηση οδηγίας βασίζεται στην τεχνική γνωμοδότηση που εξέδωσε η ΕΑΚΑΑ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμμετείχαν σε πολλές συναντήσεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για να συζητήσουν τις μελλοντικές κατ εξουσιοδότηση πράξεις καθόλη τη διάρκεια του 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του Η Επιτροπή είχε επίσης πολλές ανταλλαγές απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα κατ εξουσιοδότηση μέτρα μεταξύ εμπειρογνωμόνων των υπουργείων οικονομικών και των εποπτικών αρχών των κρατών μελών με τη συμμετοχή επίσης παρατηρητών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΑΚΑΑ. Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης έφερε ευρεία συναίνεση σχετικά με το σχέδιο κατ εξουσιοδότηση οδηγίας. EL 3 EL

5 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η εκτενής διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ως άνω συμπληρώθηκε από μια έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων. Η επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων εξέδωσε θετική γνώμη στις 24 Απριλίου Δεδομένου του αριθμού των κατ εξουσιοδότηση μέτρων που καλύπτονται από την παρούσα κατ εξουσιοδότηση οδηγία, η οποία καλύπτει πολυάριθμες και τεχνικές πτυχές των κανόνων της MiFID II για τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων δεν εξετάζει στοιχεία της κατ εξουσιοδότηση οδηγίας με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ή επιπτώσεις, ή στοιχεία που ήταν συναινετικά για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διαδικασία εκτενών διαβουλεύσεων που περιγράφονται ανωτέρω. Αντίθετα, η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων επικεντρώνεται μάλλον στα μέτρα με μεγαλύτερο αντίκτυπο ή πεδίο εφαρμογής για την επιλογή της Επιτροπής. Ειδικότερα, η εκτίμηση επιπτώσεων εξέτασε τα μέτρα σε σχέση με τα όρια για τις ενδοομιλικές καταθέσεις και με τις αντιπαροχές. 3.1 Ανάλυση κόστους και οφέλους Το κόστος των επιλογών για τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις της MiFID II/ του MiFIR, οι οποίες έγιναν από την Επιτροπή και περιγράφονται στην εκτίμηση επιπτώσεων, βαρύνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιβαρύνονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες δαπάνες για την εφαρμογή των ενισχυμένων οργανωτικών και δεοντολογικών κανόνων. Η εκτίμηση επιπτώσεων παρέσχε περαιτέρω εκτιμήσεις του κόστους συμμόρφωσης που προκύπτει από τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις. Με την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής και της εφαρμογής της MiFID II και του MiFIR, οι κατ εξουσιοδότηση πράξεις θα εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι των νομικών κειμένων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την επιβολή υπέρμετρης πρόσθετης επιβάρυνσης στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα οφέλη αφορούν επιχειρήσεις επενδύσεων και άλλες οντότητες που υπόκεινται σε απαιτήσεις της MiFID II/του MiFIR, αλλά και τους επενδυτές και την κοινωνία ευρύτερα. Αυτά περιλαμβάνουν τα οφέλη από την αυξημένη ολοκλήρωση της αγοράς, τους εναρμονισμένους κανόνες ή την αυξημένη προστασία των επενδυτών. Τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να καταστήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο ασφαλείς και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη συμμετοχή στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το όφελος αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 3.2 Αναλογικότητα Η ανάγκη για αναλογικότητα επαναβεβαιώνεται σε διάφορες διατάξεις και ελήφθη δεόντως υπόψη σε όλη την κατ εξουσιοδότηση οδηγία. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή από επιχειρήσεις επενδύσεων του ορίου στα κεφάλαια πελατών που έχουν κατατεθεί σε οντότητες του ομίλου ή σε σχέση με τον διορισμό ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητα σε θέματα σχετικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών αντανακλούν ανησυχίες για την αναλογικότητα. 4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Κεφάλαιο I: Πεδίο εφαρμογής EL 4 EL

6 Το κεφάλαιο αποσαφηνίζει τους κανόνες που διευκρινίζονται περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας κατ εξουσιοδότηση οδηγίας και την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε εταιρείες διαχείρισης στο πλαίσιο των οδηγιών ΟΣΕΚΑ/ΟΔΟΕΕ. Κεφάλαιο II: Προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών Το σχέδιο κατ εξουσιοδότηση οδηγίας καθορίζει τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και τις οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών. Ειδικότερα, διευκρινίζει περαιτέρω τα μέτρα για την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των συμφωνιών παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου, κατά τις συναλλαγές με μη ιδιώτες πελάτες ή κατά την πρόληψη της ακούσιας χρήσης των χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, τις ρυθμίσεις που πρέπει να εγκριθούν σε σχέση με συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ή εκείνες που αφορούν τις απαιτήσεις καταγραφής και γνωστοποίησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι συγκέντρωσης και μετάδοσης για τα κεφάλαια των πελατών, το σχέδιο κατ εξουσιοδότηση οδηγίας ενισχύει επίσης τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να εξετάζουν οι επιχειρήσεις τη διαφοροποίηση κατά την κατάθεση των κεφαλαίων των πελατών, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή ενός ορίου για τα κεφάλαια πελατών που έχουν κατατεθεί σε οντότητες του ομίλου. Σε ό,τι αφορά την επιλογή του νομικού μέσου, για τον τομέα αυτό προτιμήθηκε οδηγία, όπου τα μέτρα και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν ισχύοντα νομικά καθεστώτα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δικαιώματα των πελατών και ειδικότερα τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά των διατάξεών της στο εθνικό δίκαιο, να εξασφαλίσουν τη συνοχή με άλλα σώματα δικαίου. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ότι οι νομικές διατάξεις σε άλλους υφιστάμενους τομείς του δικαίου που δεν συνάδουν με τις διατάξεις του σχεδίου κατ εξουσιοδότηση οδηγίας δεν θα πρέπει να καταργηθούν ή να προσαρμοστούν για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή. Κεφάλαιο III: Απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων Το κεφάλαιο καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων που θεσπίστηκαν στην MiFID II. Οι κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις επενδύσεων που κατασκευάζουν χρηματοπιστωτικά μέσα, όσο και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που τα διανέμουν στους πελάτες. Οι υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων για τους κατασκευαστές (επιχειρήσεις που δημιουργούν, αναπτύσσουν, εκδίδουν ή/και σχεδιάζουν προϊόντα) περιλαμβάνουν διαδικασίες και ρυθμίσεις για να εξασφαλίζεται ότι γίνεται σωστά η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, διαδικασίες παρακολούθησης για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, την αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των προϊόντων, την αξιολόγηση των κινδύνων μη αποδοτικών αποτελεσμάτων των επενδυτών, λήψη μέριμνας για τη δομή χρέωσης των προϊόντων, την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στους διανομείς και την τακτική επανεξέταση των προϊόντων. Οι υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων για τους διανομείς ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αποφασίζουν το εύρος των προϊόντων (που εκδίδονται από τις ίδιες/άλλες επιχειρήσεις επενδύσεων/οντότητες εκτός MiFID) και των υπηρεσιών που προτίθενται να προσφέρουν στους πελάτες και περιλαμβάνουν διαδικασίες για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα/οι υπηρεσίες που προτίθενται να προσφέρουν οι επιχειρήσεις EL 5 EL

7 επενδύσεων είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και τις ανάγκες μιας προσδιορισμένης αγοράς-στόχου, τη συμμετοχή φορέων διαχείρισης, τον περιοδικό έλεγχο των ρυθμίσεων παρακολούθησης του προϊόντος για να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν ισχυρές και κατάλληλες για το σκοπό. Κεφάλαιο IV: Αντιπαροχές Το κεφάλαιο καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους μια επιχείρηση επενδύσεων οφείλει να συμμορφώνεται κατά την παροχή ή τη λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών. Ειδικότερα, οι διατάξεις που καθορίζουν περαιτέρω την προϋπόθεση ότι οι αντιπαροχές πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πελάτη, καθώς και την εφαρμογή των νέων κανόνων για την υποδοχή ή την πληρωμή αντιπαροχών σε σχέση με επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. EL 6 EL

8 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 1, και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 12 και το άρθρο 24 παράγραφος 13, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ ορίζει πλήρες κανονιστικό πλαίσιο με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών. (2) Η προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών αποτελεί σημαντικό μέρος του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου, αφού οι επιχειρήσεις επενδύσεων υπόκεινται σε υποχρέωση να θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των επενδυτών όσον αφορά τους τίτλους και τα κεφάλαια που έχουν ανατεθεί σε επιχείρηση επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες και ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών. (3) Προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω το ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των επενδυτών και την αυξημένη σαφήνεια προς τους πελάτες και σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ένωση, μέσω ενός ολοκληρωμένου νομικού και οικονομικού πλαισίου που είναι αποτελεσματικό και αντιμετωπίζει όλους τους φορείς δίκαια, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων για την προστασία των επενδυτών ή την ακεραιότητα της αγοράς. 1 ΕΕ L 173 της , σ EL 7 EL

9 (4) Εάν η επιχείρηση επενδύσεων καταθέτει κεφάλαια που κατέχει για λογαριασμό κάποιου πελάτη της σε αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, τα μερίδια ή οι μετοχές στο εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς θα πρέπει να κατέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων που ανήκουν σε πελάτες. Οι πελάτες θα πρέπει να απαιτείται να συναινούν ρητώς στην κατάθεση των εν λόγω κεφαλαίων. Κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των μέσων της χρηματαγοράς δεν πρέπει να υπάρχει μηχανιστική εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, τυχόν υποβάθμιση κάτω από τις δύο υψηλότερες βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από οποιονδήποτε οργανισμό που είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την ΕΑΚΑΑ και ο οποίος αξιολόγησε το μέσο πρέπει να οδηγεί τον διαχειριστή στο να προβεί σε εκ νέου αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του μέσου της χρηματαγοράς προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλής ποιότητας. (5) Θα πρέπει να οριστεί ένας και μοναδικός υπάλληλος με συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των κεφαλαίων των πελατών, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι κατακερματισμού της ευθύνης σε διαφορετικά τμήματα, ιδίως σε μεγάλες και πολύπλοκες επιχειρήσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση μη ικανοποιητικών καταστάσεων, όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν γενική εικόνα των μέσων που διαθέτουν για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. Ο εν λόγω υπάλληλος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς ικανότητες και εξουσία, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και χωρίς κωλύματα, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να υποβάλλει αναφορές στην ανώτερη διοίκηση της επιχείρησης σε σχέση με την εποπτεία της αποτελεσματικότητας της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τη διασφάλιση των απαιτήσεων περιουσιακών στοιχείων του πελάτη. Ο διορισμός ενός μοναδικού υπαλλήλου δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον εν λόγω υπάλληλο να επιτελεί πρόσθετους ρόλους, εφόσον αυτό δεν εμποδίζει τον υπάλληλο να εκτελεί τα καθήκοντά του για την αποτελεσματική διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών. (6) Η οδηγία 2014/65/ΕΕ απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να διασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Το άρθρο 16 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ απαγορεύει στις επιχειρήσεις να συνάπτουν συμφωνίες παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου (TTCA) με ιδιώτες πελάτες με σκοπό την κάλυψη παρουσών ή μελλοντικών, υφιστάμενων, εξαρτώμενων από αβέβαια περιστατικά ή αναμενόμενων υποχρεώσεων. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων να συνάπτουν TTCA με μη ιδιώτες πελάτες. Ως εκ τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις επενδύσεων να χρησιμοποιούν TTCA συχνότερα απ ό,τι θα ήταν εύλογα δικαιολογημένο σε συναλλαγές με μη ιδιώτες πελάτες, υπονομεύοντας το συνολικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί για να προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των TTCA στα καθήκοντα των επιχειρήσεων προς τους πελάτες και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται οι κανόνες διασφάλισης και διαχωρισμού σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να εξετάζουν την καταλληλότητα των συμφωνιών παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου που χρησιμοποιούνται με μη ιδιώτες πελάτες μέσω της σχέσης μεταξύ των υποχρεώσεων του πελάτη προς την επιχείρηση και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών που υπόκεινται σε TTCA. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν TTCA με μη ιδιώτη πελάτη μόνον εφόσον αποδείξουν την καταλληλότητα της TTCA σε σχέση με τον συγκεκριμένο πελάτη και αποκαλύψουν τους συνεπαγόμενους κινδύνους, καθώς και EL 8 EL

10 την επίδραση της TTCA στα περιουσιακά του στοιχεία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη διαδικασία των TTCA που χρησιμοποιούν. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να συνάπτουν TTCA με μη ιδιώτες πελάτες δεν θα πρέπει να μειώνει την ανάγκη να λαμβάνουν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των πελατών για τη χρήση των περιουσιακών τους στοιχείων. (7) Η απόδειξη ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της ασφάλειας που μεταβιβάζεται στο πλαίσιο μιας TTCA και της ευθύνης του πελάτη δεν θα πρέπει να αποκλείει τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας έναντι της υποχρέωσης ενός πελάτη. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να απαιτούν επαρκή ασφάλεια και, όταν ενδείκνυται, να το πράττουν μέσω TTCA. Η εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν θα πρέπει να απαγορεύει την κατάλληλη χρήση των TTCA στο πλαίσιο των εξαρτώμενων από αβέβαια περιστατικά συναλλαγών υποχρεώσεων ή συμφωνιών επαναγοράς για μη ιδιώτες πελάτες. (8) Ενώ ορισμένες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων μπορεί να απαιτούν τη μεταβίβαση της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων των πελατών, σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ρυθμίσεις που απαγορεύονται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. (9) Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία για τους πελάτες σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT), οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να εγκρίνουν ειδικές ρυθμίσεις για να διασφαλίζεται ότι ο δανειολήπτης των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια και ότι η επιχείρηση παρακολουθεί τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της εν λόγω ασφάλειας. Το καθήκον των επιχειρήσεων επενδύσεων να παρακολουθούν την ασφάλεια πρέπει να ισχύει όταν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε συμφωνία SFT, ακόμη και αν ενεργούν ως αντιπρόσωποι για τη σύναψη SFT ή σε περιπτώσεις τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του εξωτερικού δανειολήπτη, του πελάτη και της επιχείρησης επενδύσεων. (10) Η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται από τους πελάτες και να καταγράφεται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις επενδύσεων να αποδεικνύουν με σαφήνεια τι συμφώνησε ο πελάτης και να συμβάλλουν στην αποσαφήνιση του καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καθορίζεται καμία νομική απαίτηση σε σχέση με τη μορφή με την οποία μπορεί να δίνεται η συγκατάθεση και ως καταγραφή θα πρέπει να νοείται οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Η συγκατάθεση του πελάτη μπορεί να δίνεται μία φορά κατά την έναρξη της εμπορικής σχέσης, εφόσον έχει καταστεί επαρκώς σαφές ότι ο πελάτης έχει συναινέσει στη χρήση των κινητών αξιών του. Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί με εντολή του πελάτη για να δανείζει χρηματοπιστωτικά μέσα και όταν αυτό συνιστά συγκατάθεση για τη σύναψη της συναλλαγής, οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να τηρούν στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. (11) Για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που καταθέτουν χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχονται για λογαριασμό πελατών τους σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί σε τρίτο θα πρέπει να επιδεικνύουν όλη τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή, EL 9 EL

11 τον διορισμό και τον περιοδικό έλεγχο του τρίτου και των ρυθμίσεων για την κατοχή και φύλαξη των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να διασφαλιστεί ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα υπόκεινται σε δέουσα φροντίδα και προστασία ανά πάσα στιγμή, οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει, στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειάς τους, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τη φήμη στην αγορά των λοιπών τρίτων στους οποίους ο αρχικός τρίτος, στον οποίο θα μπορούσαν να καταθέσουν χρηματοπιστωτικά μέσα, μπορεί να έχει αναθέσει καθήκοντα σχετικά με την κατοχή και φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων. (12) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επενδύσεων τοποθετούν κεφάλαια πελατών σε τρίτο, η επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να επιδεικνύει όλη τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή, τον διορισμό και τον περιοδικό έλεγχο του τρίτου και των ρυθμίσεων για την κατοχή και φύλαξη των κεφαλαίων των πελατών, και θα πρέπει να εξετάζει την ανάγκη για διαφοροποίηση και μετριασμό των κινδύνων, όταν ενδείκνυται, τοποθετώντας τα κεφάλαια των πελατών σε περισσότερους από έναν τρίτο, προκειμένου να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πελατών και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απώλειας και κατάχρησης. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν θα πρέπει να παρακάμπτουν το καθήκον τους να εξετάζουν τη διαφοροποίηση, απαιτώντας από τους πελάτες να παραιτούνται από την προστασία. Οι απαιτήσεις διαφοροποίησης θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κεφάλαια των πελατών που κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας. Οι απαιτήσεις διαφοροποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα κεφάλαια των πελατών που τοποθετούνται στο τρίτο μέρος μόνο για την εκτέλεση μιας συναλλαγής για λογαριασμό του πελάτη. Ως εκ τούτου, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων έχει μεταφέρει κεφάλαια πελατών σε συναλλακτικό λογαριασμό, προκειμένου να προβεί σε συγκεκριμένη συναλλαγή για τον πελάτη, τα εν λόγω κεφάλαια δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην απαίτηση διαφοροποίησης, για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση έχει μεταφέρει κεφάλαια σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (CCP) ή ανταλλαγή, προκειμένου να πληρώσει μια κάλυψη περιθωρίου. (13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια των πελατών προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από το άρθρο 16 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είναι απαραίτητο να οριστεί ένα συγκεκριμένο όριο για το ποσοστό των κεφαλαίων των πελατών που μπορούν να κατατεθούν σε ένα ενδοομιλικό πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά δυνητικές συγκρούσεις με απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μετάδοσης που είναι συνυφασμένος με την κατάθεση όλων των κεφαλαίων των πελατών σε πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την επιχείρηση επενδύσεων. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναλογικό και σκόπιμο οι επιχειρήσεις επενδύσεων να καταθέτουν, ύστερα από κατάλληλη εξέταση, κεφάλαια των πελατών σε οντότητες εντός του δικού τους ομίλου, οι εθνικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν στενά τους λόγους για τη μη διαφοροποίηση των κεφαλαίων των πελατών εκτός του ομίλου της επιχείρησης επενδύσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία κενών όπου εφαρμόζεται το γενικό ενδοομιλικό όριο. (14) Προκειμένου να προστατευτούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια από ιδιοποιήσεις από τρίτους που επιδιώκουν την ανάκτηση χρεών ή επιβαρύνσεων που δεν είναι χρέη ή επιβαρύνσεις του πελάτη, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να συμφωνούν για συμφέροντα ασφαλείας, εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα συμψηφισμού επί περιουσιακών στοιχείων των πελατών, μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο σε τρίτη χώρα. Θα πρέπει να γίνονται EL 10 EL

12 επαρκώς εξατομικευμένες γνωστοποιήσεις κινδύνου στους πελάτες, προκειμένου να ενημερώνονται για τους συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. (15) Προκειμένου να αποφευχθούν και να μειωθούν από πρώιμο στάδιο δυνητικοί κίνδυνοι μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για την προστασία των επενδυτών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που κατασκευάζουν και διανέμουν χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων παρακολούθησης των προϊόντων, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που δημιουργούν, αναπτύσσουν, εκδίδουν ή/και σχεδιάζουν χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σε εταιρικούς εκδότες για την έναρξη νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να θεωρούνται κατασκευαστές, ενώ οι επιχειρήσεις επενδύσεων που προσφέρουν ή πωλούν χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες στους πελάτες θα πρέπει να θεωρούνται διανομείς. (16) Οι οντότητες που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, αλλά οι οποίες μπορεί να λάβουν άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, με τις απαιτήσεις παρακολούθησης των προϊόντων οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ. (17) Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων που δημιουργεί, αναπτύσσει, εκδίδει ή σχεδιάζει χρηματοπιστωτικά μέσα συμμετέχει επίσης στη διανομή των εν λόγω προϊόντων, οι κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων θα πρέπει εφαρμόζονται τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους διανομείς. Ενώ δεν υπάρχει ανάγκη να επαναληφθεί η άσκηση αξιολόγησης της αγοράς-στόχου και της στρατηγικής διανομής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η άσκηση αξιολόγησης της ενιαίας αγοράς-στόχου και της στρατηγικής διανομής είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να εκπληρώνονται οι σχετικές υποχρεώσεις του κατασκευαστή και του διανομέα στον τομέα αυτό. (18) Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ και προς το συμφέρον της προστασίας των επενδυτών, οι κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση του προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται και τις απαιτήσεις που ισχύουν στο σημείο πώλησης. Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες μπορούν να εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προϊόντος και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να αποκτώνται δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, αφού ληφθούν υπόψη η φύση του μέσου, η επενδυτική υπηρεσία και η αγορά-στόχος. Αναλογικότητα σημαίνει ότι οι εν λόγω κανόνες θα μπορούσαν να είναι σχετικά απλοί για ορισμένα απλά προϊόντα που διανέμονται σε βάση μόνο εκτέλεσης όπου τα προϊόντα αυτά θα ήταν συμβατά με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της μαζικής λιανικής αγοράς. (19) Το επίπεδο διασποράς της αγοράς-στόχου και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την αγορά-στόχο και να καθορίσουν την κατάλληλη στρατηγική διανομής θα πρέπει να είναι σχετικά με το προϊόν και θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμηθεί ποιοι πελάτες εμπίπτουν στην αγορά-στόχο, για παράδειγμα για υποστήριξη των εν εξελίξει ελέγχων μετά την έναρξη του χρηματοπιστωτικού μέσου. Για πιο απλά και πιο κοινά προϊόντα, η αγορά-στόχος θα μπορούσε να προσδιοριστεί με λιγότερες EL 11 EL

13 λεπτομέρειες, ενώ για τα πιο πολύπλοκα προϊόντα, όπως τα μέσα που μπορούν να υπόκεινται σε διάσωση με ίδια μέσα ή τα λιγότερο κοινά προϊόντα, η αγορά-στόχος θα πρέπει να προσδιορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες. (20) Για την αποτελεσματική λειτουργία των υποχρεώσεων παρακολούθησης των προϊόντων, οι διανομείς πρέπει να ενημερώνουν τακτικά τους κατασκευαστές σχετικά με την εμπειρία τους με τα προϊόντα. Ενώ οι διανομείς δεν πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν κάθε πώληση στους κατασκευαστές, θα πρέπει να παρέχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να επανεξετάζει ο κατασκευαστής το προϊόν και να ελέγχει ότι εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της αγοράς-στόχου που ορίζεται από τον κατασκευαστή. Οι σχετικές πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με το ύψος των πωλήσεων εκτός της αγοράς-στόχου του κατασκευαστή, συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη των πελατών, περίληψη των καταγγελιών που ελήφθησαν ή υποβάλλοντας ερωτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή σε ένα δείγμα πελατών για ανατροφοδότηση. (21) Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών και να αυξηθεί η σαφήνεια προς τους πελάτες ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, η οδηγία 2014/65/ΕΕ περιόρισε περαιτέρω τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν ή να πληρώνουν αντιπαροχές. Για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς όροι για τη λήψη ή την πληρωμή αντιπαροχών. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να πλαισιωθεί περαιτέρω ο όρος ότι οι αντιπαροχές θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα της υπηρεσίας προς τον πελάτη. Για τον σκοπό αυτό, και υπό ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, θα πρέπει να προβλέπεται ένας μη εξαντλητικός κατάλογος καταστάσεων που κρίνονται σημαντικές για την προϋπόθεση οι αντιπαροχές να βελτιώνουν την ποιότητα της υπηρεσίας προς τον σχετικό πελάτη. (22) Μια αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος θα πρέπει να καταβάλλεται ή να εισπράττεται μόνο όταν αυτό δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον σχετικό πελάτη. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την παροχή επενδυτικών συμβουλών σχετικά με ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου αριθμού μέσων από τρίτους παρόχους προϊόντων, ή την παροχή μη ανεξάρτητων συμβουλών σε συνδυασμό είτε με προσφορά στον πελάτη, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, για την αξιολόγηση της συνέχισης της καταλληλότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία ο πελάτης έχει επενδύσει είτε με άλλη εν εξελίξει υπηρεσία που είναι πιθανό να έχει αξία για τον πελάτη. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβαίνει, στον τομέα των μη συμβουλευτικών υπηρεσιών, όταν οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν πρόσβαση, σε ανταγωνιστική τιμή, σε ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι πιθανό να καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου αριθμού μέσων από τρίτους παρόχους προϊόντων που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την επιχείρηση επενδύσεων, σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με την παροχή εργαλείων προστιθέμενης αξίας, όπως εργαλεία αντικειμενικής πληροφόρησης, τα οποία βοηθούν τον σχετικό πελάτη να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις ή επιτρέποντας στον σχετικό πελάτη να παρακολουθεί, να μοντελοποιεί και να προσαρμόζει το φάσμα των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία έχουν επενδύσει. Η αξία των προαναφερόμενων βελτιώσεων ποιότητας που παρέχει η επιχείρηση επενδύσεων στους πελάτες που λαμβάνουν τη σχετική υπηρεσία πρέπει να είναι αναλογική με τις αντιπαροχές που λαμβάνει η επιχείρηση επενδύσεων. EL 12 EL

14 (23) Ενώ οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει, αφότου εκπληρώσουν το κριτήριο βελτίωσης της ποιότητας, να διατηρήσουν το ενισχυμένο επίπεδο ποιότητας, αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ότι υποχρεούνται να παρέχουν συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου. (24) Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων να μετακυλίουν στους πελάτες όλες τις αμοιβές, προμήθειες ή χρηματικά οφέλη που παρέχονται από τρίτους σε σχέση με επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μετακυλίουν τις αντιπαροχές το συντομότερο δυνατόν, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι οι πληρωμές τρίτων μπορούν να λαμβάνονται από την επιχείρηση επενδύσεων σε διάφορα χρονικά σημεία και για πολλούς πελάτες ταυτόχρονα. (25) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες θα λαμβάνουν συνολική εικόνα των σχετικών πληροφοριών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με τις αμοιβές, τις προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που μεταφέρονται σε αυτούς. (26) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες τόσο εκτέλεσης όσο και έρευνας θα πρέπει να τις τιμολογούν και να τις παραδίδουν χωριστά, προκειμένου να δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση να συμμορφώνονται με την απαίτηση να μην αποδέχονται και να μην παρακρατούν αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. (27) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή νέων κανόνων για τη λήψη ή την πληρωμή αντιπαροχών, ιδίως σε σχέση με επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με την πληρωμή ή τη λήψη έρευνας. Ειδικότερα, όταν η έρευνα δεν πληρώνεται απευθείας από την επιχείρηση επενδύσεων από ιδίους πόρους της, αλλά ως ανταμοιβή για πληρωμές από χωριστό λογαριασμό πληρωμών για έρευνα, θα πρέπει να διασφαλίζονται ορισμένοι βασικοί όροι. Ο λογαριασμός πληρωμών για έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται μόνο από μια ειδική χρέωση έρευνας στον πελάτη, η οποία θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε έναν προϋπολογισμό για την έρευνα που ορίζεται από την επιχείρηση επενδύσεων και να μη συνδέεται με τον όγκο ή/και την αξία των συναλλαγών που εκτελούνται για λογαριασμό πελατών. Οποιεσδήποτε λειτουργικές ρυθμίσεις για την είσπραξη της χρέωσης έρευνας του πελάτη θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς τους όρους. Όταν χρησιμοποιεί τις εν λόγω ρυθμίσεις, μια επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το κόστος της έρευνας που χρηματοδοτείται από χρεώσεις πελατών δεν συνδέεται με τον όγκο ή την αξία άλλων υπηρεσιών ή οφελών και δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων σκοπών, όπως χρεώσεις για την εκτέλεση. (28) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι επενδύσεων παρακολουθούν δεόντως τα ποσά που καταβάλλονται για την έρευνα και να διασφαλιστεί ότι οι ερευνητικές δαπάνες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον του πελάτη, είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερείς απαιτήσεις EL 13 EL

15 παρακολούθησης για τις δαπάνες στον τομέα της έρευνας. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διατηρούν επαρκή έλεγχο των συνολικών δαπανών για την έρευνα, την είσπραξη των χρεώσεων έρευνας των πελατών και τον καθορισμό των πληρωμών. Η έρευνα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να νοείται ότι καλύπτει το υλικό ή υπηρεσίες έρευνας που αφορούν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, ή τους εκδότες ή εν δυνάμει εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, ή να συνδέεται στενά με έναν συγκεκριμένο κλάδο ή αγορά, ούτως ώστε να τεκμηριώνει απόψεις για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα περιουσιακά στοιχεία ή τους εκδότες εντός του εν λόγω τομέα. Αυτός ο τύπος υλικού ή υπηρεσιών συνιστά ή υποδεικνύει ρητώς ή σιωπηρώς μια επενδυτική στρατηγική και παρέχει μια τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με την παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή τιμή των εν λόγω μέσων ή περιουσιακών στοιχείων, ή περιέχει, υπό άλλη μορφή, ανάλυση και πρωτότυπες ιδέες, και καταλήγει σε συμπεράσματα με βάση νέες ή υφιστάμενες πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί μια επενδυτική στρατηγική και να είναι σχετική και ικανή να προσθέσει αξία στις αποφάσεις της επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασμό των πελατών που χρεώνονται για την εν λόγω έρευνα. (29) Για περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τον περιορισμό της παραλαβής των αντιπαροχών από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση με ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές ή τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την εφαρμογή κανόνων έρευνας, είναι επίσης σκόπιμο να παρατεθεί πώς μπορεί να εφαρμοστεί η απαλλαγή από ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη σε σχέση με ορισμένους άλλους τύπους πληροφοριών ή υλικού που λαμβάνονται από τρίτους. Ειδικότερα, γραπτό υλικό από τρίτο που ανατίθεται και πληρώνεται από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για να προωθήσει μια νέα έκδοση από την εν λόγω εταιρεία, ή όταν ο τρίτος έχει διοριστεί συμβατικά και έχει πληρωθεί από τον εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω υλικού σε συνεχή βάση, θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτό ως ήσσονος σημασίας μη χρηματικό όφελος που υπόκειται σε γνωστοποίηση και την ανοικτή διαθεσιμότητα του εν λόγω υλικού. Επιπροσθέτως, μη ουσιαστικό υλικό ή υπηρεσίες που αποτελούνται από βραχυπρόθεσμο σχολιασμό της αγοράς σχετικά με τις τελευταίες οικονομικές στατιστικές ή τα αποτελέσματα της εταιρείας για παράδειγμα, ή πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες κυκλοφορίες ή γεγονότα, οι οποίες παρέχονται από τρίτους και περιέχουν μόνο μια σύντομη περίληψη της δικής τους γνώμης για τις εν λόγω πληροφορίες που δεν τεκμηριώνονται ούτε περιλαμβάνουν κάποια ουσιαστική ανάλυση, όπως όταν απλώς επαναλαμβάνουν μια άποψη που βασίζεται σε μια υφιστάμενη σύσταση ή ουσιαστικό ερευνητικό υλικό ή υπηρεσίες, μπορούν να θεωρηθούν πληροφορίες σχετικές με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή επενδυτική υπηρεσία τέτοιας κλίμακας και φύσεως, ώστε να συνιστά αποδεκτό ήσσονος σημασίας μη χρηματικό όφελος. (30) Ειδικότερα, κάθε μη χρηματικό όφελος που περιλαμβάνει τη διάθεση πολύτιμων πόρων στην επιχείρηση επενδύσεων από τρίτο δεν θεωρείται ήσσονος σημασίας και κρίνεται ότι εμποδίζει τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της επιχείρησης επενδύσεων να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. (31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα στην προστασία του καταναλωτή, το δικαίωμα πραγματικής EL 14 EL

16 προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. (32) Ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τους κανόνες που προβλέπονται σε αυτήν την οδηγία. (33) Προκειμένου να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρήσεις επενδύσεων να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την οδηγία, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, η ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο αυτής της οδηγίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και έναρξης εφαρμογής της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. (34) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Κεφάλαιο I Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις εταιρείες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. 2. Για τους σκοπούς των κεφαλαίων II, III και IV της παρούσας οδηγίας, οι παραπομπές στις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τις δομημένες καταθέσεις σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. 3. «συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων»: συναλλαγές όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης «αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων»: ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που έχει αδειοδοτηθεί βάσει της οδηγίας 2009/65/EΚ, ή που υπόκειται σε εποπτεία και, κατά περίπτωση, έχει αδειοδοτηθεί από μια αρχή 2 ΕΕ L 337 της , σ. 1 EL 15 EL

17 βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους, και ο οποίος πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) πρωταρχικός επενδυτικός σκοπός του πρέπει να είναι η διατήρηση της καθαρής αξίας της περιουσίας του οργανισμού, είτε σταθερά στο άρτιο (χωρίς τα κέρδη) είτε στην αξία του αρχικού κεφαλαίου των επενδυτών συν τα κέρδη β) για την επίτευξη του πρωταρχικού επενδυτικού σκοπού, πρέπει να επενδύει αποκλειστικά σε υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς με ληκτότητα ή εναπομένουσα ληκτότητα μεγαλύτερη των 397 ημερών, ή με τακτικές προσαρμογές απόδοσης συνεπείς με αυτή τη ληκτότητα, και με σταθμισμένη μέση ληκτότητα 60 ημερών. Μπορεί επίσης να επιτυγχάνει το αποτέλεσμα αυτό επενδύοντας σε παρεπόμενη βάση σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα γ) πρέπει να παρέχει ρευστότητα με διακανονισμό την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) ένα μέσο χρηματαγοράς θεωρείται υψηλής ποιότητας εάν η εταιρεία διαχείρισης/επενδύσεων εκτελέσει τη δική της τεκμηριωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των μέσων χρηματαγοράς που της επιτρέπει να θεωρήσει υψηλής ποιότητας ένα μέσο χρηματαγοράς. Εάν ένας ή περισσότεροι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένοι και εποπτεύονται από την ΕΑΚΑΑ έχουν δώσει βαθμολογία του μέσου, η εσωτερική αξιολόγηση της εταιρείας διαχείρισης/επενδύσεων πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εν λόγω αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Κεφάλαιο ΙΙ Προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών Άρθρο 2 Προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών 1. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) πρέπει να τηρούν αρχεία και λογαριασμούς έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό ενός πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία β) πρέπει να τηρούν τα αρχεία και τους λογαριασμούς τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό πελατών καθώς και ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ως διαδρομή ελέγχου γ) πρέπει να εξετάζουν τακτικά τη συμφωνία μεταξύ των εσωτερικών λογαριασμών και αρχείων τους και εκείνων τυχόν τρίτων που κατέχουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία EL 16 EL

18 δ) πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών που έχουν κατατεθεί σε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 3, μπορούν να διαχωριστούν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην επιχείρηση επενδύσεων και από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στον εν λόγω τρίτο, με τη χρήση λογαριασμών με διαφορετικές ονομασίες στα βιβλία του τρίτου ή με άλλα ισοδύναμα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας ε) πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει οι πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 4, σε κεντρική τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα που έχει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα ή σε αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων κατέχονται σε λογαριασμό ή λογαριασμούς χωριστούς από τυχόν άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την κατοχή κεφαλαίων που ανήκουν στην επιχείρηση επενδύσεων στ) πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων πελατών ή των δικαιωμάτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, ελλιπούς τήρησης αρχείου ή αμέλειας. 2. Εάν για λόγους που σχετίζονται με το εφαρμοστέο δίκαιο, περιλαμβανομένης ιδίως της νομοθεσίας σχετικά με την περιουσία ή την αφερεγγυότητα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 16 παράγραφοι 8 και 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας στην οποία κατέχονται τα κεφάλαια ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών εμποδίζει τις επιχειρήσεις επενδύσεων να συμμορφωθούν με τα στοιχεία δ) ή ε) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη επιβάλλουν απαιτήσεις με ισοδύναμο αποτέλεσμα όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών. Όταν βασίζονται σε τέτοιου είδους ισοδύναμες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία δ) ή ε), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενημερώνουν τους πελάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επωφελούνται από τις διατάξεις που προβλέπονται από την οδηγία 2014/65/ΕΕ και την παρούσα οδηγία. 4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι συμφέροντα ασφαλείας, εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα συμψηφισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη που επιτρέπουν σε τρίτους να διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του πελάτη, για την είσπραξη οφειλών που δεν έχουν σχέση με τον πελάτη ή την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη δεν επιτρέπονται, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία σε δικαιοδοσία τρίτης χώρας στην οποία κατέχονται τα κεφάλαια ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα του πελάτη EL 17 EL

19 Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, εφόσον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συνάπτει συμφωνίες που δημιουργούν τα εν λόγω συμφέροντα ασφαλείας, εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα συμψηφισμού, να αποκαλύψει τις εν λόγω πληροφορίες στους πελάτες, ενημερώνοντάς τους για τους κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω ρυθμίσεις. Όταν συμφέροντα ασφαλείας, εμπράγματα βάρη ή δικαιώματα συμψηφισμού παρέχονται από την επιχείρηση επί των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του πελάτη, ή όταν η επιχείρηση ενημερωθεί ότι έχουν παρασχεθεί, πρέπει να καταγράφονται σε συμβάσεις του πελάτη και στους λογαριασμούς της ίδιας της επιχείρησης για να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, όπως σε περίπτωση αφερεγγυότητας. 5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια των πελατών στις ακόλουθες οντότητες: αρμόδιες αρχές, διορισμένους επαγγελματίες στον τομέα της αφερεγγυότητας και υπευθύνους για την εξυγίανση των αφερέγγυων ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται περιλαμβάνουν τις εξής: α) σχετικούς εσωτερικούς λογαριασμούς και αρχεία που προσδιορίζουν εύκολα τα υπόλοιπα των κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχονται για κάθε πελάτη β) περιπτώσεις όπου τα κεφάλαια πελατών κατέχονται από την επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, καθώς και λεπτομέρειες των λογαριασμών όπου κατέχονται κεφάλαια των πελατών και τις σχετικές συμφωνίες με τις εν λόγω οντότητες γ) περιπτώσεις όπου τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατέχονται από την επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και λεπτομέρειες των λογαριασμών που έχουν ανοιχτεί σε τρίτους και τις σχετικές συμφωνίες με τις εν λόγω οντότητες δ) λεπτομέρειες τρίτων που ασκούν οποιαδήποτε σχετικά καθήκοντα (εξωτερικής ανάθεσης) και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε καθηκόντων εξωτερικής ανάθεσης ε) άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις στην επιχείρηση και που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για την επίβλεψη των απαιτήσεων της επιχείρησης σε σχέση με τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη και στ) συμφωνίες σχετικά με τη σύσταση κυριότητας των πελατών επί των περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 3 Κατάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να καταθέτουν χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχουν για λογαριασμό πελατών τους σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί σε τρίτο, υπό τον όρο οι επιχειρήσεις να επιδεικνύουν όλη τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή, EL 18 EL

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15556/15 EF 238 ECOFIN 1008 DELACT 180 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0114 (NLE) 8071/16 COEST 97 WTO 93 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10688/17 PECHE 271 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 653 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2398 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2398 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 8356/16 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2017) 195 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0123 (COD) 9668/17 ADD 1 TRANS 212 CODEC 923 IA 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0083 (NLE) 8457/17 COEST 85 ELARG 28 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2859 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 9030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2676 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8590/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ECOFIN 292 STATIS 41 UEM 110 DELACT 47 Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2015 COM(2015) 581 final 2015/0266 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15459/15 AGRI 685 AGRIORG 102 DELACT 175 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2011 COM(2011) 746 τελικό 2011/0360 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11963/14 ADD 1 MAR 116 ENV 679 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα