VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ"

Transcript

1 VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

2 & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς Κσρίοσ ηοσ Έργοσ (Δημόζιο και Φορείς ποσ ακολοσθούν ηη Νομοθεζία Δημοζίων Έργων) είηε από πλεσράς Αναδότων Εργοληπηών Δημοζίων Έργων, ηηο κεζνδνινγίεο, ηηο θξίζηκεο επηζεκάλζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο γηα ηελ νξζή ζχληαμε: α) ησλ Πξσηνθφιισλ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), - Παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ β) ησλ Πξνυπνινγηζκψλ Μειέηεο (Γεκνπξάηεζεο), (Π.Π.Α.Δ.) πνπ είλαη θξίζηκνη ζπκβαηηθνί παξάγνληεο ζηελ πινπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γ. ΜΑΚΡΖ Γιπλυμαηούσορ Πολιηικόρ Μησανικόρ & Πηςσιούσορ Νομικήρ, ηέλεσορ ΤΠΔΥΩΓΔ (Γ.Γ.Γ.Δ.), ςγγπαθέαρ βιβλίυν Σεσνικήρ Νομοθεζίαρ, Ππόεδπορ ζε μεγάλο απιθμό διαγυνιζμών, Διζηγηηήρ ζηο ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ και ζε άλλοςρ θοπείρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (Π.Π.Α.Δ.), ΑΤ + ΦΑΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΜΔΛΔΣΖ(ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ) ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΡΗΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Α) ΜΔΡΟ: H ζεκαζία ησλ ΠΠΑΔ θαη ησλ ΠΑΔ σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πιεξσκή. Πφηε ζπληάζζνληαη. Σεχρε θαηακεηξήζεσλ, Γηάθξηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. πζρέηηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ κε ην ηηκνιφγην, κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Σξφπνο ζχληαμεο ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο πξηλ ηελ ζχληαμή ηνπο. Έγθξηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. Πξνζεζκίεο θαη απηνδίθαηα έγθξηζε. Σειηθή Δπηκέηξεζε: Αλαθεθαιαίσζε ησλ ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. ρεηηθέο πξνζεζκίεο. Δπηζεκάλζεηο - Αλαθνξά ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ. Δξγαζίεο κε ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο Παξαδείγκαηα. Β) ΜΔΡΟ: Β1: ΠΚΣΜΝΔ Πφηε παξίζηαηαη αλάγθε ζχληαμεο ΑΠΔ θαη ΠΚΣΜΝΔ. Βαζηθέο ηηκέο θαη ΔΓΣΓΔ. Νέεο ηηκέο: Γηαθξίζεηο δηαθνξνπνηήζεηο. Σξφπνο ππνινγηζκνχ λέσλ ηηκψλ θαη ζχληαμεο ΠΚΣΜΝΔ. Δπηζεκάλζεηο - Αλαθνξά ζε εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ, ζε γλσκνδνηήζεηο ΝΚ θαη απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ. Β2: ΑΤ + ΦΑΤ Ση είλαη, πνηα ε δηαθνξά ηνπο, πφηε απαηηνχληαη, πνηνο ηα θάλεη. Πεξηπηψζεηο Μειεηψλ θαη Έξγσλ. ρεηηθή Ννκνζεζία. χληαμε θαη πεξηερφκελν ΑΤ θαη ΦΑΤ. Δπηζεκάλζεηο Αλαθνξέο ζε απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ Απξέιηνο 11, 12/2011 Ηνύληνο 6, 7/2011 ΝνΫκβξηνο 7, 8/2011

3 ΜΔΛΔΣΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα επηκνξθψζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο απφθνηηνπο κεραληθνχο ησλ ΣΔΗ, ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, ζηελ ζχληαμε θηηξηαθψλ κειεηψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παξαγσγή ζηαηηθψλ κειεηψλ θηηξηαθψλ έξγσλ. Πολιηικοί μησανικοί με πολςεηή εμπειπία ζηη μελέηη & επίβλετη έπγυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα. Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Αξρηηεθηνληθνί Πεξηνξηζκνί Απαηηήζεηο Καλνληζκψλ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΦΟΡΔΑ, ΣΑΣΗΚΖ & ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Τπνινγηζκφο θνξηίσλ θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ Σνηρία (αλσδνκήο, ππνγείνπ) Κιηκαθνζηάζην Κεθιηκέλεο δνθνί θαη πιάθεο Αληζφζηαζκε ζεκειίσζε ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Θεκειηψδεηο Απαηηήζεηο ΔΑΚ Έιεγρνο Δπάξθεηαο Σνηρίσλ Δηζαγσγή θνξέα απφ Ο.. Δπηιχζεηο Γηαζηαζηνιφγεζε Όπιηζε Έιεγρνο Κνληνχ Τπνζηπιψκαηνο Έιεγρνο πεξίζθπμεο Αληηζεηζκηθφο αξκφο. ΥΔΓΗΑΜΟ Σνπνζέηεζε νπιηζκψλ Αγθπξψζεηο Λεπηνκέξεηεο δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ ρέδηα Μειέηεο Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο Σει

4 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα επηκνξθψζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηερληθνχο ζε πξαθηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα ελφο αληηζεηζκηθνχ θηηξίνπ θαη επίζεο ζηε ρξήζε θαηαζθεπαζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε φινπο ηνπο ηερληθνχο ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ, Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, Δπηβιέπνληεο, Δξγνδεγνχο, Σερλίηεο. ΔΗΖΓΖΣΔ Π.ΚΤΛΑΦΖ Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π. Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο. Μέινο Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο IRCA Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. ΔΣΑΜ. Μ.ΒΟΤΓΗΟΤΚΑ Dr Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π. Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Δ.Μ.Π. Αληηπξφεδξνο Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο. Μέινο Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο IRC. Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. ΔΣΑΜ. (Διιεληθφ Σκήκα Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο ΣΔΔ). 1. ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΛΔΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Γνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζθειεηφ (πιάθεο, δνθνί, θνιψλεο - ηνηρία, ζθάιεο, πέδηια, ζεκειηνεζράξεο, γεληθέο θνηηνζηξψζεηο) ηαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ πιαθψλ, δνθψλ, ζηχισλ θαη ζεκειίσζεο (παξαδείγκαηα κέζσ ινγηζκηθνχ). Αληζφζηαζκεο ζεκειηψζεηο. Φνξηία ζθειεηνχ απφ Ο.. 2. ΣΑ ΚΑΛΟΤΠΗΑ ΚΑΗ Ζ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Σξφπνη θαηαζθεπήο θαινππηψλ (πλήζεηο Βηνκεραληθνί) Δπηξξνή ηεο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ ζεξκνκφλσζεο ζηελ ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ. Καηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο πάλσ ζηνλ ζθειεηφ απφ Ο.. ρέδην εθαξκνγήο θαινππψκαηνο ζθειεηνχ απφ Ο.. κε ζεξκνκφλσζε. Ζ Θεξκνκφλσζε ζηελ ηνηρνπνηία. 3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπηθαιχςεηο νπιηζκψλ Διάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ Κάκςεηο νπιηζκψλ Αληηζεηζκηθνί ζπλδεηήξεο. 4. ΟΠΛΗΖ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑΣΧΝ Διάρηζηεο δηαηνκέο Διάρηζηα θαη κέγηζηα πνζνζηά νπιηζκνχ Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο ππνζηπιψκαηνο Διάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. Ύςε Αλακνλψλ Αγθπξψζεηο. Σξφπνη ηνπνζέηεζεο δηακήθσλ νπιηζκψλ. Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο, κνξθέο θαη ηχπνη ζπλδεηήξσλ) 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΛΔΣΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ. Δθαξκνγή παξαδεηγκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν

5 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 6. ΟΠΛΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΤΝΘΔΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Διάρηζηεο δηαηνκέο αθξαίσλ ππνζηπισκάησλ Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο ηνηρίνπ Διάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. Ύςε Αλακνλψλ Μαηίζεηο θαηαθφξπθσλ ξάβδσλ. Σξφπνη ηνπνζέηεζεο νξηδνληίσλ θαη δηακήθσλ νπιηζκψλ. Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο, κνξθέο θαη ηχπνη ζπλδεηήξσλ) 7. ΟΠΛΗΖ ΠΛΑΚΧΝ Σξφπνη φπιηζεο πιαθψλ (πκπαγείο Zoellner) Μέγηζηεο απνζηάζεηο νπιηζκψλ Πνζνζηά νπιηζκψλ 8. ΟΠΛΗΖ ΓΟΚΧΝ Διάρηζηεο δηαζηάζεηο δνθψλ. Διάρηζηα θαη κέγηζηα πνζνζηά νπιηζκνχ. Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο. Σξφπνη φπιηζεο δηακήθσλ ξάβδσλ δνθψλ. Αγθπξψζεηο Μαηίζεηο. 9. ΟΠΛΗΖ ΚΑΛΧΝ, ΘΔΜΔΛΗΧΝ Σξφπνη ζηήξημεο θαη φπιηζεο θιηκάθσλ Δπηξξνή θιηκάθσλ ζην ζθειεηφ ηνπ θηηξίνπ. Σξφπνη φπιηζεο Θεκειίσλ (Πέδηια, Πεδηινδνθνί, Κνηηνζηξψζεηο, ζπλδεηήξηνη δνθνί). 10. ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΚΔΛΔΣΟΤ Πεξηγξαθή ηξφπνπ ππνινγηζκνχ πξνκέηξεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ Βειηηζηνπνίεζε κεθψλ ξάβδσλ νπιηζκνχ. 10. ΥΔΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΛΔΣΟΤ Παξνπζίαζε ζρεδίσλ κειέηεο εθαξκνγήο θαη ζρνιηαζκνί πάλσ ζε απηά. 11. ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πξνκέηξεζε - Κνζηνιφγεζε θαη ρεδίαζε κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ινγηζκηθνχ ΜΪξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 20, 21/2011 Οθηώβξηνο 29,30/2010

6 ΝΔΔ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΖΡΑΓΓΔ ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξένπ ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο γεσηερληθήο κεραληθήο (ζήξαγγεο ζεκειηψζεηο αληηζηεξίμεηο). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιάδα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Γεσηερληθνχο Μεραληθνχο πνπ απαζρνινχληαη ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα κε ηηο Μειέηεο θαη ηελ Καηαζθεπή Σερληθψλ Έξγσλ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Μεηαλλειολόγορ Μησανικόρ, MSc Δ.Μ.Π. ζε ζσεδιαζμό & καηαζκεςή ςπογείυν έπγυν, Τποτήθιορ Γιδάκηυπ Πολςηεσνείος Κπήηηρ, Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ γπαθείυν μελεηών με εξειδίκεςζη ζε γευηεσνικά έπγα. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Σύπνη Γεσηερληθώλ Ϋξγσλ ζήξαγγεο, επηρψκαηα, εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, αληηζηεξίμεηο. Γεσηερληθά Έξεπλα επί ηφπνπ παξνπζία ζηε γεσηερληθή έξεπλα, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ. άξαγγεο ζε εδαθηθνχο θαη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο, ηχπνη ζεξάγγσλ, κεζνδνινγίεο δηάλνημεο, επηινγή κεζφδνπ. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. Θεκειηώζεηο θηηξηαθψλ έξγσλ, γεθπξψλ, elephant foot ζεξάγγσλ, έιεγρνο θαζηδήζεσλ. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. Αληηζηεξέμεηο θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ πξαλψλ, κέζνδνη αληηζηήξημεο. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. ΣερλνινγηθΪ ΘΫκαηα ηξφπνη δηαζηαζηνιφγεζεο, αλαιπηηθέο, κέζνδνη. Ζ/Τ αξηζκεηηθέο Πξνγξάκκαηα ΚνηλσληθΪ ΘΫκαηα απνδνρή γεσηερληθψλ έξγσλ ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη φριεζεο ζε έξγα εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. ΣππηθΪ παξαδεέγκαηα γεσηερληθώλ Ϋξγσλ ζηνλ θόζκν. ΜΪξηηνο 16,17/2011 Ηνύιηνο 4, 5/2011 ΓεθΫκβξηνο 12, 13/2011

7 ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΗΝΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΔΚΣΟΞΔΤOΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ EFNARC ηόρνο ηνπ ζεκηλαξένπ ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, εθηφμεπζεο, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ απφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα Πξφηππα, ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Μεζφδνπο Γνθηκψλ ηφζν ζην Δξγαζηήξην φζν θαη επί ηφπνπ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Τπφγεηα Έξγα, έξγα Οδνπνηίαο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα Πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ θπξνδέκαηνο, Αδξαλψλ Τιηθψλ, Σζηκέλησλ θ.η.ι.. ΔΗΖΓΖΣΔ ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ν. ΜΑΡΔΛΛΟ Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π., Μέλορ ζςνηακηικήρ Δπιηποπήρ ηος Κανονιζμού Σεσνολογίαρ κςποδέμαηορ ΚΣ-97, Μέλορ ηηρ αναθευπηηικήρ Δπιηποπήρ ΚΣ-2006/07, ADOLAB A.E.,ειζηγηηήρ ζεμιναπίυν με 20εηή διδακηική εμπειπία. Δθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα Ση είλαη ην εθηνμεπoκέλν ζθπξφδεκα, πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ, πνπ νκνηάδνπλ θαη πνπ δηαθέξνπλ απφ ην ζπκβαηηθφ ζθπξφδεκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πνηεο είλαη νη ηερληθέο εθαξκνγήο ηνπ θ.ι.π. Ηλνπιηζκέλν εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα κε κεηαιιηθέο ίλεο Πσο νπιίδεηαη κε κεηαιιηθέο ίλεο ην ζθπξφδεκα, πσο εθαξκφδεηαη ζηα έξγα, γηαηί αληηθαηέζηεζε ηελ ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο, ηη πξνβιήκαηα επηιχεη ζηε δηάλνημε ζεξάγγσλ. Μειέηε ζχλζεζεο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο Πνηα ε θηινζνθία ηεο κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, πνηα ηα ζπζηαηηθά, πνηεο νη απαηηήζεηο, πσο θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ αλακηγκάησλ. Γηαδηθαζία εθηφμεπζεο Πνηεο νη γεληθέο αξρέο εθηφμεπζεο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πσο εθπαηδεχνληαη νη ρεηξηζηέο θαη νη άιινη εκπιεθφκελνη Ο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο EFNARC Ση είλαη ην EFNARC, ηη είλαη ν Καλνληζκφο EFNARC γηα ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα θαη πνηεο νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. Νέεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Πνηεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο έρνπλ εθδνζεί θαη ηη πεξηέρνπλ; Ση ηζρχεη ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα; ρέδην Διιεληθνχ Καλνληζκνχ, Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΟΚ θ.ι.π. Απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Υαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή, ειάρηζηε θακπηηθή αληνρή, θαζνξηζκφο δπζζξαπζηφηεηαο, παξακέλνπζα αληνρή θαη απνξξφθεζε ελέξγεηαο. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο Πσο νξίδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο, πνηεο δνθηκέο ππνζηεξίδνπλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πνηα ε ζπρλφηεηα δνθηκψλ, πνηνο ν ξφινο ηεο επίβιεςεο, πνηα ε αμία ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ. ΜΪξηηνο 28, 29/2011 ΜΪηνο 30, 31/2011 επηϋκβξηνο 26, 27/2011 ΓεθΫκβξηνο 1, 2/2011

8 ΠΡΟΔΗΜΗΚΖ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΘΧΡΑΚΗΖ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία Ν.Π.Γ.Γ. Ν.Π.Η.Γ. & ΟΣΑ, ζηνπο κεραληθνχο Γεκνζίνπ & Ηδησηηθνχ Σνκέα, ζε ηερληθέο & θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ζηνπο ηερλνιφγνπο εξγνδεγνχο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο δνκηθψλ έξγσλ & ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. ΔΗΖΓΖΣE Γιπλυμαηούσορ Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π. Ιδπςηικό μέλορ και Γ.. Δλληνικού Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ. Μέλορ Γιεθνούρ Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ IRCA Ιδπςηικό μέλορ και Λ.. ΔΣΑΜ Dr Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π. Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ Δ.Μ.Π. Ανηιππόεδπορ Δλληνικού Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ. Μέλορ Γιεθνούρ Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ IRC. Ιδπςηικό μέλορ και Γ.. ΔΣΑΜ. (Δλληνικό Σμήμα Ανηιζειζμικήρ Μησανικήρ ΣΔΔ) Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΓΔΝΗΚΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Φ.Ο. ΑΠΟΣΤΠΧΔΗ ΓΟΚΗΜΗΑ ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΔΝΔΣΟΜΔΣΡΖΔΗ ΤΠΔΡΖΥΟΗ ΔΞΟΛΚΔΤΖ ΗΛΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΝΣΟΥΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ: ΡΖΣΗΝΔΝΔΔΗ ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΔΗ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ (GUNITE) ΤΝΔΣΑ ΤΛΗΚΑ (ΑΝΘΡΑΚΟΔΛΑΜΑΣΑ ΤΑΛΟΤΦΑΜΑ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΝΔΑ ΤΛΗΚΑ ΑΝΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΔΗΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΝΗΥΤΖ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔ ΒΛΑΒΔ ΔΗΜΟΤ - ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΜΑΝΓΤΣΔ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ GUNITE ΡΖΣΗΝΔΝΔΔΗ - ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΘΡΑΚΟΝΖΜΑΣΑ ΗΝΟΠΛΗΜΔΝΑ ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΓΗΑΣΑΡΑΥΣΔ ΚΟΠΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο Σει

9 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΡΟ 1 Ο ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ. Σν 1ν κέξνο αθηεξψλεηαη ζηηο εθζθαθέο, ζηα πιηθά επηρψζεσλ, ζηελ θαηάμε ησλ εδαθψλ θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε πνπ έρνπλ απαζρφιεζε ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Έξγα Οδνπνηταο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ Δδαθνκεραληθήο, Αδξαλψλ πιηθψλ θιπ. ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΔΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με 20εηή διδακηική εμπειπία Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ: απφ ηηο εθζθαθέο, ηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ, ηα δνθηκαζηηθά επηρψκαηα έσο ηηο ηειηθέο εξγαζίεο δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο & παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Οη έιεγρνη αθνξνχλ: α) ζηηο εθζθαθέο (ζπλέρεηα ησλ εθζθαθψλ, απαηηνχκελε αληνρή ζε θφξηηζε ηνπ εδάθνπο ζηνλ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο, ηήξεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο εθζθαθήο) β) ζηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ (ηα εδαθηθά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο επηρψζεηο λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχλ νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ). Σα πιηθά απηά ζα ειέγρνληαη πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Οη έιεγρνη ζα εθηεινχληαη απφ θαηάιιειν εξγαζηήξην. Καζ όιε ηε δηϊξθεηα ηνπ ζεκηλαξένπ ζα δνζνύλ ζηνηρεέα: α) Δδαθνκεραληθήο: δνκή εδάθνπο, πνξψδεο, θνθθνκεηξία, πιαζηηθφηεηα, ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θιπ. β) ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ: δνθηκέο εηδηθνχ βάξνπο, πνζνζηνχ πγξαζίαο, θαηλφκελνπ βάξνπο, φξηα Atterberg, δνθηκέο Proctor θιπ. γ) ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο: κέηξεζε επί ηφπνπ ππθλφηεηαο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε πιάθαο, CBR, παξακνξθσζίκεηξν. δ) αξρψλ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ εδαθνκεραληθήο: ρψξνη, ζπζθεπέο, πξνζσπηθφ, κέζνδνη δνθηκψλ, επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ε) βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο: ΠΣΠ Υ1, ΠΣΠ 0150 & 0155, ΠΔΣΔΠ/Η0Κ, Δ-105/86, Δ-106/86 ΦεβξνπΪξηνο 14, 15/2011 Οθηώβξηνο 20, 21/2011

10 ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ. Σν 2ν κέξνο αθηεξψλεηαη ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζηηο ηερληθέο ζπκππθλψζεσλ, ζηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, ζηνπο θαζεκεξηλνχο ειέγρνπο, ζηηο επηηφπηεο δνθηκέο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζε ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Έξγα Οδνπνηταο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε πζηήκαηα Πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ Δδαθνκεραληθήο Αδξαλψλ πιηθψλ θιπ. ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΔΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΡΟ 2 Ο Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ: απφ ηηο εθζθαθέο, ηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ, ηα δνθηκαζηηθά επηρψκαηα έσο ηηο ηειηθέο εξγαζίεο δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο & παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Οη Ϋιεγρνη αθνξνύλ: α) ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξηλ ην έξγν πηζαλφλ κε δνθηκαζηηθά επηρψκαηα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ εξγαζίαο (θαηαιιειφηεηα πιηθνχ, πάρνο ζηξψζεσλ, βαζκφο πγξαζίαο, βάξνο θπιίλδξνπ, αξηζκφο πεξαζκάησλ, ηαρχηεηα θπιίλδξνπ θιπ) θαη πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ (κέηξεζε ππθλφηεηαο ή βαζκφο ζπκπχθλσζεο, κέηξεζε κέηξνπ παξακφξθσζεο θιπ) β) ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Δξγνιάβνο (Αλάδνρνο) πξέπεη λα εθηειεί ειέγρνπο θαζεκεξηλά κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Θα δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη νη ηξφπνη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη αληίζηνηρνη κε εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε (θαη ζηε δνθηκαζηηθή επίρσζε). Όινη νη έιεγρνη πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ Δξγνιάβν (Αλάδνρν) πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη κέζα απφ έλα εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ηα δε απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ην Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ εξγνιάβνπ ζε εκεξήζηα βάζε. Ο ππεχζπλνο ειέγρνπ ηνπ Δληνιέα (ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ) εθηειεί ηφζν ζην εξγνηάμην αιιά, φπνπ απαηηείηαη, θαη ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην, ζεηξά ειέγρσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ, κέζα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δηάζηξσζε ζηξψζεσλ θαη παρψλ, ηαρχηεηα ζπκπχθλσζεο, αξηζκφο πεξαζκάησλ, πεξίγξακκα πξαλψλ, θιίζεηο, εθηέιεζε δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο, δνθηκή θφξηηζεο πιάθαο, έιεγρνη πηζηνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θιπ). Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα δνζνχλ ζηνηρεία: α) Δδαθνκεραληθήο: δνκή εδάθνπο, πνξψδεο, θνθθνκεηξία, πιαζηηθφηεηα, ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θιπ. β) ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ: δνθηκέο εηδηθνχ βάξνπο, πνζνζηνχ πγξαζίαο, θαηλφκελνπ βάξνπο, φξηα Atterberg, δνθηκέο Proctor θιπ. γ) ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο: κέηξεζε επί ηφπνπ ππθλφηεηαο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε πιάθαο, CBR, παξακνξθσζίκεηξν. δ) αξρψλ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ εδαθνκεραληθήο: ρψξνη, ζπζθεπέο, πξνζσπηθφ, κεζφδνη δνθηκψλ, επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ε) βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο: ΠΣΠ Υ1, ΠΣΠ 0150 & 0155, ΠΔΣΔΠ/Η0Κ, Δ-105/86, Δ- 106/86 Απξέιηνο 14, 15/2011 ΝνΫκβξηνο 28, 29/2011

11 ηόρνη ηνπ πξνγξϊκκαηνο εέλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα ελεκεξσζνχλ: ζε λέα ζέκαηα ηερλνινγίαο πιηθψλ ζε ζέκαηα πηζηνπνίεζεο δνκηθψλ πιηθψλ ζε ζέκαηα ζρέζεο θφζηνπο πξνδηαγξαθψλ κεηαμχ λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ θαη παιαηψλ πιηθψλ ζε ζέκαηα ηεο πθηζηάκελεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο ζηα δνκηθά πιηθά Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε: Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο Δξγνδεγνχο Δξγνηαμηάξρεο ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΑΣΔΝΗΧΣΖ Μησανικόρ Γημοζίυν Έπγυν, Δπιθευπηηήρ EOQ, CEN Technical expert, Διζηγηηήρ με μεγάλη διδακηική και ππακηική εμπειπία. ΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΖΜΔΡΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ CE ΠΡΑΗΝΑ ΤΛΗΚΑ ΝνκηθΫο ππνρξεώζεηο κειεηεηώλ επηβιεπόλησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα ηελ επηινγά ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο θαηαζθεπϋο Πξνδηαγξαθέο Γεκνζίσλ έξγσλ ΠΔΣΔΠ Πξνδηαγξαθέο εθαξκνγψλ Πνηόηεηα, ΠξνδηαγξαθΫο Πξάζηλα πιηθά ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ Παιαηάο & λέαο ηερλνινγίαο πιηθά (ρέζε θφζηνπο πξνδηαγξαθψλ κεηαμχ λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ & παιαηψλ πιηθψλ) Σππνπνίεζε πιηθψλ Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ ηερληθνί θάθεινη Πηζηνπνέεζε Γνκηθώλ πιηθώλ Μέζνδνη πηζηνπνίεζεο Φνξείο πηζηνπνίεζεο Δπίπεδα πηζηνπνίεζεο Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο εκάλζεηο θαηά CE Έιεγρνο ΑγνξΪο ζηνλ ΚιΪδν ησλ Γνκηθώλ Τιηθώλ Δπξσπατθή λνκνζεζία Δζληθή λνκνζεζία Έιεγρνη γλεζηόηεηαο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο θαηϊ CE Σξάπεδεο πιεξνθνξηψλ Τπνρξεψζεηο θνξέσλ πηζηνπνίεζεο Μεζνδνινγία αλαγλψξηζεο πιαζηψλ ζεκάλζεσλ ΔπξσπατθΪ πξόηππα δνκηθώλ πιηθώλ χληαμε - Αλαζεψξεζε πξνηχπσλ Γνκή κεζνδνινγία πεδία εθαξκνγήο Δθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ πξνηχπσλ ΜΪξηηνο 17, 18/2011 Ηνύληνο 9, 10/2011 Οθηώβξηνο 6, 7/2011

12 ΜΟΝΣΔΡΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο &ηερληθέο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ρδηεζλψο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, ζηειέρε ηερληθψλ εηαηξεηψλ, ζηειέρε Ν.Π.Η.Γ. (πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ & ηελ εθηέιεζε έξγσλ) θαζψο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο. ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΗKΗΝΖ PhD Πολιηικόρ Μησανικόρ, Μεηαδιδακηοπικόρ επεςνηηήρ ζηο ημήμα Πολιηικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών, Καθηγηηήρ ΣΔΙ Παηπών, ημήμαηορ έπγυν ςποδομήρ, με πλούζια απθπογπαθική δπάζη. ΚηηξηαθΪ Έξγα: Νένη ηχπνη μπινηχπσλ θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο θαηαζθεπήο, θηηξηαθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, εθαξκνγή πξνθαηαζθεπήο ζε θηηξηαθά έξγα. ΓΫθπξεο: Θεκειίσζε ζε παζζάινπο, Μέζνδνη θαηαζθεπήο παζζάισλ θαη θεθαινδέζκσλ, Θεκειίσζε ζε θξέαξ, χγρξνλεο κέζνδνη θαηαζθεπήο βάζξσλ, ηαζεξά ηθξηψκαηα, Αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη, Πξνθαηαζθεπή δνθψλ ηεο αλσδνκήο, Καηαζθεπή πιαθνγεθπξψλ ζε ζηαζεξά ηθξηψκαηα, ηαδηαθή θαηαζθεπή αλσδνκήο ζε θηλεηφ (πξνσζνχκελν) ηθξίσκα, Γφκεζε ελ-πξνβφιν κε επηηφπνπ ζθπξνδέηεζε, Γφκεζε ζε πξφβνιν κε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζπνλδχινπο, Πξνψζεζε ηνπ θνξέα αλσδνκήο. Καηαζθεπά εξϊγγσλ: χγρξνλεο κέζνδνη δηάλνημεο θαη επέλδπζεο ζεξάγγσλ, εηδηθνί μπιφηππνη θαη θνξεία, εθηφμεπζε ζθπξνδέκαηνο. ΣερληθΪ Έξγα Οδνπνηέαο: χγρξνλεο κέζνδνη θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο πξαλψλ θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο, Καηαζθεπέο απφ «Οπιηζκέλε γε», Γεσζπλζεηηθά πιηθά ζηα έξγα νδνπνηίαο. Δηδηθνέ ηύπνη θπξνδϋκαηνο: θπξφδεκα ππνβξχρησλ θαηαζθεπψλ, Διαθξνζθπξφδεκα, Ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, Απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα, Κπιηλδξνχκελν ζθπξφδεκα, θπξφδεκα πςειήο αληνρήο, Αλαθχθισζε παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο. ΝΫεο κϋζνδνη εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ: Δλίζρπζε κε φπιηζε θαη καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, Δθαξκνγή Ηλνπιηζκέλσλ Πνιπκεξψλ (ΗΟΠ) γηα ηελ ελίζρπζε θαηαζθεπψλ απφ ηνηρνπνηία, Δθαξκνγή ΗΟΠ ζε θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Ο), Δλίζρπζε θαηαζθεπψλ Ο κε κεηαιιηθνχο καλδχεο. Παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ Έξγσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ κε ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαηαζθεπήο. ΜΪξηηνο Απξέιηνο 31,1/2011 ΜΪηνο 19, 20/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011

13 ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΣΟΤ ΤΝΣΑΞΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ EXCEL ΚΑΗ ΣΑ ΓΝΧΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ ζηηο νξζνινγηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη δηαηάμεηο. Ζ εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαγξάκκαηα θφζηνπο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Μεραληθνχο Παξαγσγήο Έξγσλ, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ ζε φια ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνηήζεσο, απφ ηε θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ Μειέηεο κέρξη ηελ Σειηθή Παξάδνζε γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Σν πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θφζηνπο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο, θαη ζηηο πκβαηηθέο Μεζφδνπο ππνινγηζκνχ κε βάζε ηζηνξηθά ή/θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία, ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο θαη ηα Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα. Γίλεηαη εηδηθή έκθαζε ζηελ αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ, θαη ηελ αληηθεηκεληθή ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Υ. ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ Ομόηιμορ Καθηγηηήρ Δθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. 1. Θεσξία Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο 1.1. Τπνινγηζκφο σξηαίαο παξαγσγηθφηεηαο κεραλεκάησλ πεξηνδηθήο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο Γεληθέο αξρέο ππνινγηζκνχ σξηαίνπ θφζηνπο δνκηθψλ κεραλεκάησλ. Κφζηνο εμππεξέηεζεο θεθαιαίνπ, θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, θφζηνο πξνζσπηθνχ. Τπνζηήξημε κε ην εξγαιείν EXCEL. Παξαθνινχζεζε θφζηνπο επηζθεπψλ, αληηθαηάζηαζε κεραλήκαηνο. Δθαξκνγέο κε EXCEL. 2. Τπνινγηζκφο θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηζηνξηθά ή/θαη ζπκβαηηθά ζηνηρεία, Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα, Νέεο Σηκέο Μνλάδνο. χληαμε ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 3. Κνζηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγνπ κε ππνζηήξημε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ Υξνληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ κε ην ινγηζκηθφ PRIMAVERA. 4. Αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 5. Έιεγρνο θφζηνπο Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πνξείαο έξγνπ (παξαδείγκαηα) ΜΪξηηνο 8, 9/2011 ΜΪηνο 12, 13/2011 επηϋκβξηνο 22,23/2011 ΝνΫκβξηνο 5, 6/2011

14 Γ Η ΑΥ Δ Η Ρ Η Ζ ΔΡΓΧΝ ( C ONSTRUCTION M AN AGEMENT) ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ - ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ- ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΡΓΟΤ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο παξαγσγήο ΥΡΟΝΟ ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ θαη παξαγσγήο έξγσλ, ζηειέρε ηνπ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ) πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ. Υ. ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ Οκφηηκνο Καζεγεηήο Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Α. Γεληθά ζεσξέα, Γηαρεέξηζε Έξγσλ 1.1. Δηζαγσγή. Υξνληθφο θαη Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Καηαζθεπψλ. Πνιπηέιεηα, πξκφο ή Αλαγθαηφηεηα; Οξγάλσζε θαηαζθεπαζηηθψλ θνξέσλ Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Οξηζκνί. Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Γηαρείξηζε Μειεηψλ, Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο θαη Διέγρνπ, Γηαρείξηζε Καηαζθεπψλ. Ζγεηηθή θαη Γηαρείξηζε Αλάιπζε ησλ Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ Οξγάλσζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ Βαζηθνί νξηζκνί θαη αξρέο ησλ Πνζνηηθψλ (Λνγηζκηθψλ) Μεζφδσλ Πξνγξακκαηηζκνχ Καηά θφκβνπο δηθηπσηά γξαθήκαηα. Αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ. χληαμε πίλαθα ρξνληθψλ ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζκεξνιφγην πξφγξακκα εξγαζηψλ, Bar Chart Ζ έλλνηα ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο θαη ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ (νιηθνχ θαη ειεπζέξνπ). πκβνιή ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε. Αληηθεηκεληθφο ππνινγηζκφο ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη θφζηνπο έξγνπ κε βάζε ηα Μέζα Παξαγσγήο. Απεξηφξηζηα θαη Πεξηνξηζκέλα Μέζα Παξαγσγήο (Driving Activities θαη Driving Resources) Ζκεξνιφγηα Γξαζηεξηνηήησλ θαη Μέζσλ Παξαγσγήο. Χξηαία εξγαζία, βάξδηεο Ηζηνγξάκκαηα Καηαλνκήο Μέζσλ Παξαγσγήο. Βέιηηζηε θαηαλνκή. Οκαινπνίεζε (Leveling) Γξαθηθέο παξαζηάζεηο Οηθνλνκηθήο Ρνήο Έξγνπ. Κακπχιεο Πξνγξακκαηηζκέλνπ θφζηνπο Planned Cost, Σξέρνληνο Κφζηνπο Current Estimate, Πξαγκαηνπνηνπκέλεο Αμίαο Earned Value.

15 Γ Η ΑΥ Δ Η Ρ Η Ζ ΔΡΓΧΝ ( C ONSTRUCTION M AN AGEMENT) ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ - ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ- ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΡΓΟΤ 1 Β. Γηαρεέξηζε Ϋξγσλ κε εθαξκνγά ινγηζκηθνύ 2.1. Δηζαγσγή έξγνπ. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξνληθέο δηάξθεηεο θαη αιιεινπρίεο. Αιγφξηζκνο Τπνινγηζκνχ Γηακφξθσζε πίλαθα ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφζζεζε ζηειψλ ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή/θαη κε επηινγήο ηνπ ρξήζηε. 2.3 Γηαγξαθή, πξφζζεζε θαη αληηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ Δπζχγξακκν πξφγξακκα εξγαζηψλ, Ραβδσηφ Γηάγξακκα Bar Chart Γηαρείξηζε Μέζσλ Παξαγσγήο. χληαμε Ηεξαξρηθνχ Καηαιφγνπ Μέζσλ, Resource Dictionary. Αληηζηνίρηζε Μέζσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Καζνξηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο / Μέζα Ηζηφγξακκα θαηαλνκήο θαη αζξνηζηηθή θακπχιε Μέζσλ. Βέιηηζηε θαηαλνκή Leveling, Οκαινπνίεζε Smoothing Μνξθνπνίεζε απνηειεζκάησλ. Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ. Γέθπξα Hammock. Κνκβηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρήο / ηέινπο, νξηαθέο εκεξνκελίεο Οξγάλσζε έξγνπ ζε παθέηα εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε θσδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Activity Codes Οξγάλσζε έξγνπ ζε παθέηα εξγαζηψλ κε αλάιπζε ζε ηεξαξρηθά επίπεδα ειέγρνπ, WBS (Work Breakdown Structure Analysis) Δηζαγσγή λέσλ αιγνξίζκσλ ζην πξφγξακκα κε ηηο εληνιέο Custom Data Item θαη Global Change Γηεχξπλζε ζηειψλ ηνπ πίλαθα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. Αλαιπηηθή πηλαθνπνίεζε θφζηνπο θαηαζθεπήο Ζκεξνιφγηα δξαζηεξηνηήησλ θαη Μέζσλ Παξαγσγήο. Αληηζηνίρηζε. Δηζαγσγή εξγαζίκσλ θαη κε εξγαζίκσλ εκεξψλ Πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ κε ρξνληθή κνλάδα ηελ ψξα. Δξγαζία ζε βάξδηεο Οκαδνπνίεζε έξγσλ, Project Group Αληηγξαθή, δηαγξαθή, αλαθεθαιαίσζε έξγσλ. Δθαξκνγή θίιηξσλ. Γ. Έιεγρνο πξνόδνπ Ϋξγνπ 3.1. Δηζαγσγή έξγσλ ζηφρνπ, Target Project. 3.2 Απεηθφληζε ειέγρνπ πξνφδνπ έξγνπ ζην ξαβδσηφ δηάγξακκα. χγθξηζε ηξέρνληνο έξγνπ πξνο ην έξγν ζηφρνπ Απεηθφληζε θακππιψλ πξνφδνπ έξγνπ. Οηθνλνκηθέο θακπχιεο ξνήο ζρεδηαζκνχ, εθηίκεζεο θαη πξαγκαηνπνηνπκέλνπ θφζηνπο, Planned Cost, Current Estimated, Earned Value. Απξέιηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 ΝνΫκβξηνο 21,22/2011

16 ΚΟΠΟ θνπόο ηνπ ζεκηλαξένπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ηνπ ΦΠΑ θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ζέκαηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ κε φιεο ηηο επίθαηξεο αιιαγέο ζχκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο, Πξντζηακέλνπο & Τπαιιήινπο Λνγηζηεξίνπ Σερληθψλ Δηαηξηψλ, Λνγηζηηθά Γξαθεία & Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ. Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑ Πηςσιούσορ ΑΟΔΔ, Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ Α Σάξηρ. Δζυηεπικόρ Δλεγκηήρ μεγάλος Ομίλος, λειηοςπγεί υρ Φοποηεσνικόρ ύμβοςλορ Δπισειπήζευν άνυ ηυν 25 εηών. Πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ από ηο ΔΚΔΠΙ Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - ΚΒ- ΦΠΑ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΟΠΧ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΝΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ- ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ην ζεκηλάξην ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Φνξνινγηθή αλάιπζε ησλ ηερληθώλ θαη νηθνδνκηθώλ επηρεηξάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζνχλ: Οη έλλνηεο ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ νηθνδνκηθώλ Ϋξγσλ κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Οη ππνρξεψζεηο ζχληαμεο απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη πιηθψλ απφ ηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο (Ηδησηηθψλ Γεκφζησλ) ηερληθψλ έξγσλ. Οη ππνρξεψζεηο ζχληαμεο απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη πιηθψλ απφ ηηο νηθνδνκηθϋο επηρεηξάζεηο κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Ο ρξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ θαηαζθεπήο, επεμεξγαζίαο θαη ηνπνζέηεζεο πιηθψλ αγαζψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. Οη πεξηπηψζεηο έθδνζεο ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Σηκνιφγην έξγνπ. Πφηε εθδίδεηαη ζεσξεκέλν θαη πφηε αζεψξεην. Πεξηγξαθή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην ηηκνιφγην. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ ηδησηηθώλ ηερληθώλ Ϋξγσλ. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ Γεκνζέσλ ηερληθώλ Ϋξγσλ. Απνγξαθή ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε βηβιία Β θαηεγνξίαο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Απνγξαθή ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηξφπνη θνξνιφγεζεο φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ ησλ Κ/Ξ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Οη ηξφπνη θνξνιφγεζεο ησλ δηαλεκφκελσλ θαη κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.. Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ κε βάζε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2238/94 θαη αληίζηνηρε λνκνινγία. Δηδηθά ζέκαηα Φ.Π.Α. ζηηο λεφδκεηεο νηθνδνκέο. Παξαγξαθέο Φ.Π.Α.. Γηαδηθαζίεο επηζηξνθήο. Απηνέιεγρνο ρξήζεο Πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. ΣερληθΫο επηρεηξάζεηο θαη ειεθηξνληθά δηαβέβαζε πιεξνθνξηώλ. ΣερληθΫο επηρεηξάζεηο θαη ειεθηξνληθά ηηκνιόγεζε. ΣΪζεηο θαη πξννπηηθϋο. ΠξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα δηαλνκάο θεξδώλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ. ΦεβξνπΪξηνο 24, 25/2011 ΜΪηνο 23, 24/2011 Οθηώβξηνο 20, 21/2011

17 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΚΑΗ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΖΜΑΝΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΖΡΑΓΓΧΝ ΚΟΠΟ θνπόο ηνπ ζεκηλαξένπ εέλαη: λα αλαιπζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο νδψλ θαη ζεξάγγσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο. λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία θαη ε θηινζνθία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο ζε ελαξκφληζε κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη: ηα ζηειέρε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Πεξηθεξεηψλ, Ννκαξρηψλ, Γήκσλ, Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα) θαη Ηδησηηθψλ Φνξέσλ (ζε έξγα παξαρψξεζεο θιπ) πνπ έρνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο Οδηθά Γίθηπα. ε Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο, Μεραληθνχο, πγθνηλσληνιφγνπο. ΝΗΚΟ Θ. ΠΟΡΗΧΣΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π. πγθνηλσληνιφγνο Μειεηεηήο Γεκνζίσλ Έξγσλ κε πηπρίν Γ ηάμεο ζηελ θαηεγνξία 10 (Μειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ). Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο νδψλ. Μέινο ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηνπ Κ.Ο.Κ., επηηξνπψλ ζχληαμεο εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο, ηεο ad hoc επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. (UN/ECE) γηα ηελ αζθάιεηα ζεξάγγσλ θαη ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο. Αληηπξφεδξνο ΔΛΠΑ. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ζήκαλζε ησλ νδψλ θαη ζεξάγγσλ δηέπεηαη, πιένλ, απφ ηελ θηινζνθία ζρεδηαζκνχ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο, ηφζν θαηαθφξπθεο (πηλαθίδεο) φζν θαη νξηδφληηαο (δηαγξακκίζεηο θαη αλαγξαθέο ζην νδφζηξσκα), ηα νπνία, κε ηελ θαηάιιειε ζπλέξγεηα κεηαμχ ηνπο, παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Ζ εζληθή λνκνζεζία έρεη, ζε κεγάιν κέξνο, πηνζεηήζεη ηηο επξσπατθέο νδεγίεο επί ηνπ ζέκαηνο θαη, εθφζνλ εθαξκνζζεί ζσζηά, απμάλεη ηα επίπεδα νδηθήο αζθάιεηαο ησλ νδψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ αιιά θαη ησλ ζεξάγγσλ. Ζ νξζή θαη πιήξεο ζήκαλζε απαηηείηαη φρη κφλν ζε φιεο ηηο νδνχο (αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο), αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία αιιά θαη φηαλ επ απηψλ ιεηηνπξγνχλ εξγνηάμηα, νπφηε εθαξκφδεηαη εηδηθή εξγνηαμηαθή ζήκαλζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο νηη ζε φιεο ηηο ηερλννηθνλνκηθέο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο άκεζσλ κέηξσλ, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ε ζήκαλζε έρεη, ζρεδφλ πάληα, ηνλ πςειφηεξν ιφγν απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνο θφζηνο, θαζηζηψληαο απηήλ ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ επηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο κηάο νδνχ ή ελφο δηθχνπ. 1. Γεληθέο αξρέο, αλαγθαηφηεηα θαη ινγηθή ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο, θάζε θαηεγνξίαο νδνχ. πλέξγεηα νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο. 2. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ ζήκαλζεο (νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο) φισλ ησλ θαηεγνξηψλ νδνχ. 3. Πξνδηαγξαθέο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο. 4. ήκαλζε εηδηθψλ κνξθψλ (πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ, εηδηθή ζήκαλζε ζεξάγγσλ, θιπ.). 5. Αλαθνξά ζε ζπζηήκαηα ζήκαλζεο άιισλ ρσξψλ. 6. Αλάιπζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξάμε θαη ηξφπνη επίιπζεο απηψλ. 14 ΧΡΔ ΦεβξνπΪξηνο 21, 22/2011 ΜΪηνο 9, 10/2011 επηϋκβξηνο 26, 27/2011

18 OΗ ΟΡΟΗ ΑΜΟΗΒΖ ΔΡΓΑΗΑ & ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΑΠ Α Υ Ο Λ ΟΤΜΔΝΧΝ Δ Σ Δ Υ Ν Η Κ Α & Ο Η Κ Ο Γ Ο Μ Η Κ Α Δ Ρ Γ Α ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα αλαιχζεη, ηα εηδηθά ζέκαηα κηζζνδνζίαο & αζθάιηζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζε ηερληθά εξγνιεπηηθά & νηθνδνκηθά έξγα κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεχζπλνπο Μηζζνδνζίαο, Πξνζσπηθνχ & ζηειέρε ηερληθψλ & νηθνδνκηθψλ εηαηξεηψλ. Οικονομολόγορ, Πηςσιούσορ Α.Β..Π, Δπγαζιακόρ ζύμβοςλορ, Απθπογπάθορ, ςγγπαθέαρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Οη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο: o ησλ νηθνδφκσλ κφληκσλ ζπλεξγείσλ o ησλ νηθνδφκσλ ειεχζεξσλ ζπλεξγείσλ πκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ & πκβάζεηο έξγνπ Ζ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο Οηθνδφκνη εξγαδφκελνη ζε ππεξγνιάβνπο, Υξνληθά φξηα εξγαζίαο Σν πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππεξεξγαζία θαη ηελ ππεξσξία Δβδνκάδα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ Νπρηεξηλά, Κπξηαθέο & Αξγίεο Πξνζδηνξηζκφο απνδνρψλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο κηζζσηψλ Ζ απαζρφιεζε ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδνο (άββαην) To πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο κηζζσηνχο Δπηδφκαηα ενξηψλ (Γψξα) Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα Θέκαηα κηζζνδνζίαο ζε πεξίπησζε αζζελείαο κηζζσηνχ Δξγαηηθά αηπρήκαηα. Απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο Τπνρξεψζεηο ηερληθνχ αζθαιείαο Βηβιίν απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο Δξγνδφηεο νηθνλνκνηερληθψλ έξγσλ. Τπφρξενη απνγξαθήο: χληαμε Α.Π.Γ. νηθνλνκνηερληθψλ έξγσλ, Πξνζσξηλέο δειψζεηο Φ.Μ.Τ., Οξηζηηθή δήισζε Δ7, Ση ηζρχεη γηα ηα ζηεγαζκέλα επαγγέικαηα Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο επί εξγνδνηψλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία Παξαδείγκαηα Δθαξκνγέο Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο Σει

19 ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κεηαδψζεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εξγνηαμίσλ ζχκθσλα κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο απφςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ Management. ην πεξηερφκελν ηνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεπξέο ηεο δηαρείξηζεο φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ Δξγνηαμίνπ, ε επάλδξσζε ηνπ, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, ε θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ε αλάιπζε θηλδχλσλ, ηα ζέκαηα πνηφηεηνο, ε Τγεία θαη ε Αζθάιεηα, νη ζρέζεηο κε ηελ επίβιεςε, ε λνκηθή θαη ζπκβαηηθή πιεπξά, ε παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νη ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη θνηλσληθφ), ε αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ, ε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θ.ι.π. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη Γηεπζπληέο Έξγσλ, Δξγνηαμηάξρεο, ζηειέρε ηερληθψλ εηαηξηψλ θαη εξγνηαμίσλ φπσο θαη κεραληθνχο πνπ θηινδνμνχλ λα πξνσζεζνχλ ζηηο ζέζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ κε επηηπρία θαη αζθάιεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ. ΖΑΨΑ Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ζε κεγάια έξγα. πληνληζηήο ηεο κφληκεο επηηξνπήο ζεκάησλ Καηαζθεπαζηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ ηνπ ΣΔΔ θαη εηδηθά ησλ νκάδσλ γηα ηε κειέηε ηνπ πζηήκαηνο Γεκνπξάηεζεο θαη εθείλεο γηα ηα ΓΗΣ. Μέινο ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζην International Project Management Association (IPMA) θαη Πξφεδξνο ηεο Scheme Committee γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Διιεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Project Managers ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο PMBaseline. Έρεη νξγαλψζεη αξθεηά ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ» Δηζεγεηήο ζεμιναπίυν κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Οη έλλνηεο ηνπ Project θαη ηνπ Project Management. Γεληθέο αξρέο Project Management θαη δηεζλήο πξαθηηθή. Δμεηδίθεπζε ζηα ηερληθά έξγα. Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηελ επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ. ρεδηαζκφο εξγνηαμίνπ. Δγθαηάζηαζε ζην έξγν Mobilization (παξαιαβή ρψξνπ θ.ι.π κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θ.ι.π) Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ. Πξνγξακκαηηζκφο πφξσλ (Τιηθά, Δπάλδξσζε, Μεραλήκαηα) Πξνγξακκαηηζκφο άκεζνπ θφζηνπο φπσο θαη ηνπ έκκεζνπ (Γεληθά έμνδα, Με παξαγσγηθφ πξνζσπηθφ, θφζηνο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θ.ι.π) Καζηέξσζε δηαδηθαζηψλ, κεζνδνινγηψλ, επηζεσξήζεσλ θαη αλαθνξψλ. Οξγάλσζε Πξσηνθφιινπ- Αξρείνπ. Οξγάλσζε ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ (Αξρέο, Μέζα, ηνπηθή Κνηλσλία, Marketing). Οξγάλσζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (πλεξγεία, Λαηνκεία, Πξνκήζεηεο, Πξνθαηαζθεπέο) Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία ελεκέξσζε (Meetings, αλαθνξέο, Αιιεινγξαθία) Οξγάλσζε παξαγγειηψλ - απνζήθεο χληαμε θαη έγθξηζε ησλ Work Procedures χληαμε θαη έγθξηζε ησλ Method Statements Έιεγρνο ηήξεζεο Πξνγξάκκαηνο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο Παξαθνινχζεζε θφζηνπο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο Τπεξγνιάβσλ Αλάιπζε Κηλδχλσλ Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (κε Δπηηειείν θαη απιφ Πξνζσπηθφ) έκπλεπζε θαη παξαθίλεζε. Κιείζηκν εξγνηαμίνπ (Πξσηφθνιια Παξαιαβψλ, Οηθνλνκηθφ Κιείζηκν As Built (ρέδηα εθ Καηαζθεπήο) θαη Απνινγηζκφο- Demobilization) Γηαζθάιηζε θαη παξάδνζε αξρείσλ- Ηζηνξίαο ηνπ Έξγνπ Δθαξκνγή ζηα Έξγα Παξαρψξεζεο. ΦεβξνπΪξηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 23, 24/2011 ΝνΫκβξηνο 14, 15/2011

20 ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΧΣΟΤ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΓΗΧΞΖ ΣΧΝ ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΧΝ (CLAIMS) θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κεηαδψζεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρή δηεθδίθεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, κέζα απφ ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε. Eπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί ε πεηζηηθή δηαηχπσζε θαη ε εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ θαη ε ηεθκεξίσζή ηνπ. ην πεξηερόκελν ηνπ πεξηιακβϊλνληαη όιεο νη πιεπξϋο ηεο δηαρεέξηζεο όπσο ν εληνπηζκόο ησλ θηλδύλσλ, ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ κϋηξσλ πξόιεςεο, ε πξνεθηέκεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο, ν ζρεδηαζκόο ηεο αληηκεηώπηζεο όπσο θαη, ε λνκηθά θαη ζπκβαηηθά πιεπξϊ ηνπο. ΣΫινο ε ηάξεζε ζρεηηθνύ αξρεένπ γηα ηελ δηϊζσζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ηελ ζσζηόηεξε αληηκεηώπηζε ζην κϋιινλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ΓηεπζπληΫο Έξγσλ, ΔξγνηαμηΪξρεο, ζηειϋρε ηερληθώλ εηαηξηώλ, Δηαηξηώλ πκβνύισλ φπσο θαη Μεραληθνχο πνπ θηινδνμνχλ λα πξνσζεζνχλ ζηηο ζέζεηο απηέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζνπλ κε επηηπρία θαη αζθάιεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ. ΖΑΨΑ Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία ζε κεγάια έξγα. πληνληζηήο ηεο κφληκεο επηηξνπήο ζεκάησλ Καηαζθεπαζηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ ηνπ ΣΔΔ θαη εηδηθά ησλ νκάδσλ γηα ηε κειέηε ηνπ πζηήκαηνο Γεκνπξάηεζεο θαη εθείλεο γηα ηα ΓΗΣ. Μέινο ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζην International Project Management Association (IPMA) θαη Πξφεδξνο ηεο Scheme Committee γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Διιεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Project Managers ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο PMBaseline. Έρεη νξγαλψζεη αξθεηά ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ» Δηζεγεηήο ζεμιναπίυν κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Οη έλλνηεο ηεο δηεθδίθεζεο ή απαίηεζεο (Claim) θαη ηεο δηαθσλίαο (dispute) Ζ έλλνηα ηεο απφθξνπζεο βιαπηηθήο ελέξγεηαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεθδίθεζεο θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή. Δληνπηζκφο ησλ δπλεηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Κίλδπλνη θαη πεδία πηζαλψλ δηεθδηθήζεσλ. Διαηηψκαηα ζπκβάζεσλ. Αηηήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο Γηεθδηθήζεηο έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ Γηεθδηθήζεηο έλαληη ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Φνξέσλ. Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα δηεθδίθεζε θαη ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο Τπνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο δηεθδίθεζεο Δμεηδηθεπκέλνο Ννκηθφο χκβνπινο (Contract Advisor) Ζ ζεκαζία ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο. Παξαθνινχζεζε Γηαπξαγκάηεπζε Γηαθνξέο αλάκεζα ζηα θνηλά έξγα θαη ζηα Έξγα Παξαρψξεζεο θαη ηηο πκπξάμεηο Γεκηνπξγηθή ηερληθή θαη ζεσξία ζελαξίσλ ε πνηα θάζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έλα Claim Οξγάλσζε αξρείνπ απαηηήζεσλ. Αζθάιηζε απαηηήζεσλ Γηαηηεζία. ΜΪηνο 9, 10/2011 ΓεθΫκβξηνο 8, 9/2011

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ Πξνο: Τπφςε: Αξηζκφο Fax: Αξηζκφο Σει Απφ: Σκήκα: Αξηζκφο Σει: Αξηζκφο Fax: ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ SAP ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ 1) Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα SAP - Overview 24,25/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα