VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ"

Transcript

1 VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

2 & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς Κσρίοσ ηοσ Έργοσ (Δημόζιο και Φορείς ποσ ακολοσθούν ηη Νομοθεζία Δημοζίων Έργων) είηε από πλεσράς Αναδότων Εργοληπηών Δημοζίων Έργων, ηηο κεζνδνινγίεο, ηηο θξίζηκεο επηζεκάλζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο γηα ηελ νξζή ζχληαμε: α) ησλ Πξσηνθφιισλ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), - Παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ β) ησλ Πξνυπνινγηζκψλ Μειέηεο (Γεκνπξάηεζεο), (Π.Π.Α.Δ.) πνπ είλαη θξίζηκνη ζπκβαηηθνί παξάγνληεο ζηελ πινπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γ. ΜΑΚΡΖ Γιπλυμαηούσορ Πολιηικόρ Μησανικόρ & Πηςσιούσορ Νομικήρ, ηέλεσορ ΤΠΔΥΩΓΔ (Γ.Γ.Γ.Δ.), ςγγπαθέαρ βιβλίυν Σεσνικήρ Νομοθεζίαρ, Ππόεδπορ ζε μεγάλο απιθμό διαγυνιζμών, Διζηγηηήρ ζηο ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ και ζε άλλοςρ θοπείρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (Π.Π.Α.Δ.), ΑΤ + ΦΑΤ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΜΔΛΔΣΖ(ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ) ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΡΓΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΡΗΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Α) ΜΔΡΟ: H ζεκαζία ησλ ΠΠΑΔ θαη ησλ ΠΑΔ σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πιεξσκή. Πφηε ζπληάζζνληαη. Σεχρε θαηακεηξήζεσλ, Γηάθξηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. πζρέηηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ κε ην ηηκνιφγην, κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Σξφπνο ζχληαμεο ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο πξηλ ηελ ζχληαμή ηνπο. Έγθξηζε ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. Πξνζεζκίεο θαη απηνδίθαηα έγθξηζε. Σειηθή Δπηκέηξεζε: Αλαθεθαιαίσζε ησλ ΠΠΑΔ θαη ΠΑΔ. ρεηηθέο πξνζεζκίεο. Δπηζεκάλζεηο - Αλαθνξά ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ. Δξγαζίεο κε ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο Παξαδείγκαηα. Β) ΜΔΡΟ: Β1: ΠΚΣΜΝΔ Πφηε παξίζηαηαη αλάγθε ζχληαμεο ΑΠΔ θαη ΠΚΣΜΝΔ. Βαζηθέο ηηκέο θαη ΔΓΣΓΔ. Νέεο ηηκέο: Γηαθξίζεηο δηαθνξνπνηήζεηο. Σξφπνο ππνινγηζκνχ λέσλ ηηκψλ θαη ζχληαμεο ΠΚΣΜΝΔ. Δπηζεκάλζεηο - Αλαθνξά ζε εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ, ζε γλσκνδνηήζεηο ΝΚ θαη απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ. Β2: ΑΤ + ΦΑΤ Ση είλαη, πνηα ε δηαθνξά ηνπο, πφηε απαηηνχληαη, πνηνο ηα θάλεη. Πεξηπηψζεηο Μειεηψλ θαη Έξγσλ. ρεηηθή Ννκνζεζία. χληαμε θαη πεξηερφκελν ΑΤ θαη ΦΑΤ. Δπηζεκάλζεηο Αλαθνξέο ζε απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ΤΠΔΥΧΓΔ Απξέιηνο 11, 12/2011 Ηνύληνο 6, 7/2011 ΝνΫκβξηνο 7, 8/2011

3 ΜΔΛΔΣΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα επηκνξθψζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο απφθνηηνπο κεραληθνχο ησλ ΣΔΗ, ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ, ζηελ ζχληαμε θηηξηαθψλ κειεηψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ παξαγσγή ζηαηηθψλ κειεηψλ θηηξηαθψλ έξγσλ. Πολιηικοί μησανικοί με πολςεηή εμπειπία ζηη μελέηη & επίβλετη έπγυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα. Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Αξρηηεθηνληθνί Πεξηνξηζκνί Απαηηήζεηο Καλνληζκψλ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΦΟΡΔΑ, ΣΑΣΗΚΖ & ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Τπνινγηζκφο θνξηίσλ θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ Σνηρία (αλσδνκήο, ππνγείνπ) Κιηκαθνζηάζην Κεθιηκέλεο δνθνί θαη πιάθεο Αληζφζηαζκε ζεκειίσζε ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Θεκειηψδεηο Απαηηήζεηο ΔΑΚ Έιεγρνο Δπάξθεηαο Σνηρίσλ Δηζαγσγή θνξέα απφ Ο.. Δπηιχζεηο Γηαζηαζηνιφγεζε Όπιηζε Έιεγρνο Κνληνχ Τπνζηπιψκαηνο Έιεγρνο πεξίζθπμεο Αληηζεηζκηθφο αξκφο. ΥΔΓΗΑΜΟ Σνπνζέηεζε νπιηζκψλ Αγθπξψζεηο Λεπηνκέξεηεο δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ ρέδηα Μειέηεο Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο Σει

4 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα επηκνξθψζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηερληθνχο ζε πξαθηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα ελφο αληηζεηζκηθνχ θηηξίνπ θαη επίζεο ζηε ρξήζε θαηαζθεπαζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε φινπο ηνπο ηερληθνχο ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ, Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, Δπηβιέπνληεο, Δξγνδεγνχο, Σερλίηεο. ΔΗΖΓΖΣΔ Π.ΚΤΛΑΦΖ Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π. Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο. Μέινο Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο IRCA Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. ΔΣΑΜ. Μ.ΒΟΤΓΗΟΤΚΑ Dr Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π. Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Δ.Μ.Π. Αληηπξφεδξνο Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο. Μέινο Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δπηζθεπήο θπξνδέκαηνο IRC. Ηδξπηηθφ κέινο θαη Γ.. ΔΣΑΜ. (Διιεληθφ Σκήκα Αληηζεηζκηθήο Μεραληθήο ΣΔΔ). 1. ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΛΔΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Γνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζθειεηφ (πιάθεο, δνθνί, θνιψλεο - ηνηρία, ζθάιεο, πέδηια, ζεκειηνεζράξεο, γεληθέο θνηηνζηξψζεηο) ηαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ πιαθψλ, δνθψλ, ζηχισλ θαη ζεκειίσζεο (παξαδείγκαηα κέζσ ινγηζκηθνχ). Αληζφζηαζκεο ζεκειηψζεηο. Φνξηία ζθειεηνχ απφ Ο.. 2. ΣΑ ΚΑΛΟΤΠΗΑ ΚΑΗ Ζ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ Σξφπνη θαηαζθεπήο θαινππηψλ (πλήζεηο Βηνκεραληθνί) Δπηξξνή ηεο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ ζεξκνκφλσζεο ζηελ ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ. Καηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο πάλσ ζηνλ ζθειεηφ απφ Ο.. ρέδην εθαξκνγήο θαινππψκαηνο ζθειεηνχ απφ Ο.. κε ζεξκνκφλσζε. Ζ Θεξκνκφλσζε ζηελ ηνηρνπνηία. 3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπηθαιχςεηο νπιηζκψλ Διάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ Κάκςεηο νπιηζκψλ Αληηζεηζκηθνί ζπλδεηήξεο. 4. ΟΠΛΗΖ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑΣΧΝ Διάρηζηεο δηαηνκέο Διάρηζηα θαη κέγηζηα πνζνζηά νπιηζκνχ Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο ππνζηπιψκαηνο Διάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. Ύςε Αλακνλψλ Αγθπξψζεηο. Σξφπνη ηνπνζέηεζεο δηακήθσλ νπιηζκψλ. Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο, κνξθέο θαη ηχπνη ζπλδεηήξσλ) 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΛΔΣΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ. Δθαξκνγή παξαδεηγκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν

5 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΠΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Ζ ΣΔΥΝΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 6. ΟΠΛΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΤΝΘΔΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Διάρηζηεο δηαηνκέο αθξαίσλ ππνζηπισκάησλ Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο ηνηρίνπ Διάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ. Ύςε Αλακνλψλ Μαηίζεηο θαηαθφξπθσλ ξάβδσλ. Σξφπνη ηνπνζέηεζεο νξηδνληίσλ θαη δηακήθσλ νπιηζκψλ. Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ πεξίζθηγμεο (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο, κνξθέο θαη ηχπνη ζπλδεηήξσλ) 7. ΟΠΛΗΖ ΠΛΑΚΧΝ Σξφπνη φπιηζεο πιαθψλ (πκπαγείο Zoellner) Μέγηζηεο απνζηάζεηο νπιηζκψλ Πνζνζηά νπιηζκψλ 8. ΟΠΛΗΖ ΓΟΚΧΝ Διάρηζηεο δηαζηάζεηο δνθψλ. Διάρηζηα θαη κέγηζηα πνζνζηά νπιηζκνχ. Κξίζηκεο θαη κε θξίζηκεο πεξηνρέο. Σξφπνη φπιηζεο δηακήθσλ ξάβδσλ δνθψλ. Αγθπξψζεηο Μαηίζεηο. 9. ΟΠΛΗΖ ΚΑΛΧΝ, ΘΔΜΔΛΗΧΝ Σξφπνη ζηήξημεο θαη φπιηζεο θιηκάθσλ Δπηξξνή θιηκάθσλ ζην ζθειεηφ ηνπ θηηξίνπ. Σξφπνη φπιηζεο Θεκειίσλ (Πέδηια, Πεδηινδνθνί, Κνηηνζηξψζεηο, ζπλδεηήξηνη δνθνί). 10. ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΚΔΛΔΣΟΤ Πεξηγξαθή ηξφπνπ ππνινγηζκνχ πξνκέηξεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ Βειηηζηνπνίεζε κεθψλ ξάβδσλ νπιηζκνχ. 10. ΥΔΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΛΔΣΟΤ Παξνπζίαζε ζρεδίσλ κειέηεο εθαξκνγήο θαη ζρνιηαζκνί πάλσ ζε απηά. 11. ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πξνκέηξεζε - Κνζηνιφγεζε θαη ρεδίαζε κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ινγηζκηθνχ ΜΪξηηνο 21, 22/2011 Ηνύληνο 20, 21/2011 Οθηώβξηνο 29,30/2010

6 ΝΔΔ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΖΡΑΓΓΔ ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ηόρνο ηνπ ζεκηλαξένπ ε ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο γεσηερληθήο κεραληθήο (ζήξαγγεο ζεκειηψζεηο αληηζηεξίμεηο). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιάδα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Γεσηερληθνχο Μεραληθνχο πνπ απαζρνινχληαη ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα κε ηηο Μειέηεο θαη ηελ Καηαζθεπή Σερληθψλ Έξγσλ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Μεηαλλειολόγορ Μησανικόρ, MSc Δ.Μ.Π. ζε ζσεδιαζμό & καηαζκεςή ςπογείυν έπγυν, Τποτήθιορ Γιδάκηυπ Πολςηεσνείος Κπήηηρ, Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ γπαθείυν μελεηών με εξειδίκεςζη ζε γευηεσνικά έπγα. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Σύπνη Γεσηερληθώλ Ϋξγσλ ζήξαγγεο, επηρψκαηα, εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, αληηζηεξίμεηο. Γεσηερληθά Έξεπλα επί ηφπνπ παξνπζία ζηε γεσηερληθή έξεπλα, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ. άξαγγεο ζε εδαθηθνχο θαη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο, ηχπνη ζεξάγγσλ, κεζνδνινγίεο δηάλνημεο, επηινγή κεζφδνπ. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. Θεκειηώζεηο θηηξηαθψλ έξγσλ, γεθπξψλ, elephant foot ζεξάγγσλ, έιεγρνο θαζηδήζεσλ. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. Αληηζηεξέμεηο θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ πξαλψλ, κέζνδνη αληηζηήξημεο. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ Διιεληθφ Υψξν. ΣερλνινγηθΪ ΘΫκαηα ηξφπνη δηαζηαζηνιφγεζεο, αλαιπηηθέο, κέζνδνη. Ζ/Τ αξηζκεηηθέο Πξνγξάκκαηα ΚνηλσληθΪ ΘΫκαηα απνδνρή γεσηερληθψλ έξγσλ ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη φριεζεο ζε έξγα εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. ΣππηθΪ παξαδεέγκαηα γεσηερληθώλ Ϋξγσλ ζηνλ θόζκν. ΜΪξηηνο 16,17/2011 Ηνύιηνο 4, 5/2011 ΓεθΫκβξηνο 12, 13/2011

7 ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΗΝΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΔΚΣΟΞΔΤOΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ EFNARC ηόρνο ηνπ ζεκηλαξένπ ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, εθηφμεπζεο, ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ απφ ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα Πξφηππα, ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Μεζφδνπο Γνθηκψλ ηφζν ζην Δξγαζηήξην φζν θαη επί ηφπνπ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Τπφγεηα Έξγα, έξγα Οδνπνηίαο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα Πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ θπξνδέκαηνο, Αδξαλψλ Τιηθψλ, Σζηκέλησλ θ.η.ι.. ΔΗΖΓΖΣΔ ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ν. ΜΑΡΔΛΛΟ Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π., Μέλορ ζςνηακηικήρ Δπιηποπήρ ηος Κανονιζμού Σεσνολογίαρ κςποδέμαηορ ΚΣ-97, Μέλορ ηηρ αναθευπηηικήρ Δπιηποπήρ ΚΣ-2006/07, ADOLAB A.E.,ειζηγηηήρ ζεμιναπίυν με 20εηή διδακηική εμπειπία. Δθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα Ση είλαη ην εθηνμεπoκέλν ζθπξφδεκα, πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ, πνπ νκνηάδνπλ θαη πνπ δηαθέξνπλ απφ ην ζπκβαηηθφ ζθπξφδεκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πνηεο είλαη νη ηερληθέο εθαξκνγήο ηνπ θ.ι.π. Ηλνπιηζκέλν εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα κε κεηαιιηθέο ίλεο Πσο νπιίδεηαη κε κεηαιιηθέο ίλεο ην ζθπξφδεκα, πσο εθαξκφδεηαη ζηα έξγα, γηαηί αληηθαηέζηεζε ηελ ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο, ηη πξνβιήκαηα επηιχεη ζηε δηάλνημε ζεξάγγσλ. Μειέηε ζχλζεζεο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο Πνηα ε θηινζνθία ηεο κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, πνηα ηα ζπζηαηηθά, πνηεο νη απαηηήζεηο, πσο θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ αλακηγκάησλ. Γηαδηθαζία εθηφμεπζεο Πνηεο νη γεληθέο αξρέο εθηφμεπζεο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πσο εθπαηδεχνληαη νη ρεηξηζηέο θαη νη άιινη εκπιεθφκελνη Ο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο EFNARC Ση είλαη ην EFNARC, ηη είλαη ν Καλνληζκφο EFNARC γηα ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα θαη πνηεο νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ. Νέεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Πνηεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο έρνπλ εθδνζεί θαη ηη πεξηέρνπλ; Ση ηζρχεη ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα; ρέδην Διιεληθνχ Καλνληζκνχ, Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΗΟΚ θ.ι.π. Απαηηήζεηο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Υαξαθηεξηζηηθή ζιηπηηθή αληνρή, ειάρηζηε θακπηηθή αληνρή, θαζνξηζκφο δπζζξαπζηφηεηαο, παξακέλνπζα αληνρή θαη απνξξφθεζε ελέξγεηαο. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ ηλνπιηζκέλνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο Πσο νξίδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο, πνηεο δνθηκέο ππνζηεξίδνπλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πνηα ε ζπρλφηεηα δνθηκψλ, πνηνο ν ξφινο ηεο επίβιεςεο, πνηα ε αμία ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ. ΜΪξηηνο 28, 29/2011 ΜΪηνο 30, 31/2011 επηϋκβξηνο 26, 27/2011 ΓεθΫκβξηνο 1, 2/2011

8 ΠΡΟΔΗΜΗΚΖ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΘΧΡΑΚΗΖ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία Ν.Π.Γ.Γ. Ν.Π.Η.Γ. & ΟΣΑ, ζηνπο κεραληθνχο Γεκνζίνπ & Ηδησηηθνχ Σνκέα, ζε ηερληθέο & θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ζηνπο ηερλνιφγνπο εξγνδεγνχο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο δνκηθψλ έξγσλ & ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. ΔΗΖΓΖΣE Γιπλυμαηούσορ Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π. Ιδπςηικό μέλορ και Γ.. Δλληνικού Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ. Μέλορ Γιεθνούρ Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ IRCA Ιδπςηικό μέλορ και Λ.. ΔΣΑΜ Dr Πολιηικόρ Μησανικόρ Δ.Μ.Π. Δπιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ Δ.Μ.Π. Ανηιππόεδπορ Δλληνικού Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ. Μέλορ Γιεθνούρ Ινζηιηούηος Δπιζκεςήρ κςποδέμαηορ IRC. Ιδπςηικό μέλορ και Γ.. ΔΣΑΜ. (Δλληνικό Σμήμα Ανηιζειζμικήρ Μησανικήρ ΣΔΔ) Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΓΔΝΗΚΑ ΗΣΟΡΗΚΟ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Φ.Ο. ΑΠΟΣΤΠΧΔΗ ΓΟΚΗΜΗΑ ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΔΝΔΣΟΜΔΣΡΖΔΗ ΤΠΔΡΖΥΟΗ ΔΞΟΛΚΔΤΖ ΗΛΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΝΣΟΥΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ: ΡΖΣΗΝΔΝΔΔΗ ΣΗΜΔΝΣΔΝΔΔΗ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ (GUNITE) ΤΝΔΣΑ ΤΛΗΚΑ (ΑΝΘΡΑΚΟΔΛΑΜΑΣΑ ΤΑΛΟΤΦΑΜΑ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΝΔΑ ΤΛΗΚΑ ΑΝΔΛΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΔΗΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΝΗΥΤΖ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔ ΒΛΑΒΔ ΔΗΜΟΤ - ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΜΑΝΓΤΣΔ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ GUNITE ΡΖΣΗΝΔΝΔΔΗ - ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΘΡΑΚΟΝΖΜΑΣΑ ΗΝΟΠΛΗΜΔΝΑ ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΜΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΓΗΑΣΑΡΑΥΣΔ ΚΟΠΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθϋξνληνο επηθνηλσλάζηε καδέ καο Σει

9 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΡΟ 1 Ο ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ. Σν 1ν κέξνο αθηεξψλεηαη ζηηο εθζθαθέο, ζηα πιηθά επηρψζεσλ, ζηελ θαηάμε ησλ εδαθψλ θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε πνπ έρνπλ απαζρφιεζε ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Έξγα Οδνπνηταο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ Δδαθνκεραληθήο, Αδξαλψλ πιηθψλ θιπ. ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΔΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με 20εηή διδακηική εμπειπία Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ: απφ ηηο εθζθαθέο, ηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ, ηα δνθηκαζηηθά επηρψκαηα έσο ηηο ηειηθέο εξγαζίεο δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο & παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Οη έιεγρνη αθνξνχλ: α) ζηηο εθζθαθέο (ζπλέρεηα ησλ εθζθαθψλ, απαηηνχκελε αληνρή ζε θφξηηζε ηνπ εδάθνπο ζηνλ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο, ηήξεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο εθζθαθήο) β) ζηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ (ηα εδαθηθά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο επηρψζεηο λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχλ νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ). Σα πιηθά απηά ζα ειέγρνληαη πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Οη έιεγρνη ζα εθηεινχληαη απφ θαηάιιειν εξγαζηήξην. Καζ όιε ηε δηϊξθεηα ηνπ ζεκηλαξένπ ζα δνζνύλ ζηνηρεέα: α) Δδαθνκεραληθήο: δνκή εδάθνπο, πνξψδεο, θνθθνκεηξία, πιαζηηθφηεηα, ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θιπ. β) ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ: δνθηκέο εηδηθνχ βάξνπο, πνζνζηνχ πγξαζίαο, θαηλφκελνπ βάξνπο, φξηα Atterberg, δνθηκέο Proctor θιπ. γ) ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο: κέηξεζε επί ηφπνπ ππθλφηεηαο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε πιάθαο, CBR, παξακνξθσζίκεηξν. δ) αξρψλ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ εδαθνκεραληθήο: ρψξνη, ζπζθεπέο, πξνζσπηθφ, κέζνδνη δνθηκψλ, επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ε) βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο: ΠΣΠ Υ1, ΠΣΠ 0150 & 0155, ΠΔΣΔΠ/Η0Κ, Δ-105/86, Δ-106/86 ΦεβξνπΪξηνο 14, 15/2011 Οθηώβξηνο 20, 21/2011

10 ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ σο πξνο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ. Σν 2ν κέξνο αθηεξψλεηαη ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζηηο ηερληθέο ζπκππθλψζεσλ, ζηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, ζηνπο θαζεκεξηλνχο ειέγρνπο, ζηηο επηηφπηεο δνθηκέο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζε ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζε Σερληθά Έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, Έξγα Τπνδνκήο, Έξγα Οδνπνηταο θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε πζηήκαηα Πνηφηεηαο Σερληθψλ Έξγσλ, Δξγαζηεξίσλ Δδαθνκεραληθήο Αδξαλψλ πιηθψλ θιπ. ΑΝΣ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ Γπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Γ/νηηρ επγαζηηπίυν: Δδαθομησανικήρ, κςποδέμαηορ, Αδπανών ςλικών, ΚΔΓΔΠ/ΓΔΗ. Διζηγηηέρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΜΔΡΟ 2 Ο Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ: απφ ηηο εθζθαθέο, ηα πιηθά ησλ επηρψζεσλ, ηα δνθηκαζηηθά επηρψκαηα έσο ηηο ηειηθέο εξγαζίεο δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο & παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Οη Ϋιεγρνη αθνξνύλ: α) ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξηλ ην έξγν πηζαλφλ κε δνθηκαζηηθά επηρψκαηα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ εξγαζίαο (θαηαιιειφηεηα πιηθνχ, πάρνο ζηξψζεσλ, βαζκφο πγξαζίαο, βάξνο θπιίλδξνπ, αξηζκφο πεξαζκάησλ, ηαρχηεηα θπιίλδξνπ θιπ) θαη πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ (κέηξεζε ππθλφηεηαο ή βαζκφο ζπκπχθλσζεο, κέηξεζε κέηξνπ παξακφξθσζεο θιπ) β) ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Δξγνιάβνο (Αλάδνρνο) πξέπεη λα εθηειεί ειέγρνπο θαζεκεξηλά κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Θα δηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη νη ηξφπνη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη αληίζηνηρνη κε εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε (θαη ζηε δνθηκαζηηθή επίρσζε). Όινη νη έιεγρνη πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ Δξγνιάβν (Αλάδνρν) πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη κέζα απφ έλα εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ηα δε απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ην Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ εξγνιάβνπ ζε εκεξήζηα βάζε. Ο ππεχζπλνο ειέγρνπ ηνπ Δληνιέα (ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ) εθηειεί ηφζν ζην εξγνηάμην αιιά, φπνπ απαηηείηαη, θαη ζε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην, ζεηξά ειέγρσλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ, κέζα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δηάζηξσζε ζηξψζεσλ θαη παρψλ, ηαρχηεηα ζπκπχθλσζεο, αξηζκφο πεξαζκάησλ, πεξίγξακκα πξαλψλ, θιίζεηο, εθηέιεζε δνθηκψλ ζπκπχθλσζεο, δνθηκή θφξηηζεο πιάθαο, έιεγρνη πηζηνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θιπ). Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα δνζνχλ ζηνηρεία: α) Δδαθνκεραληθήο: δνκή εδάθνπο, πνξψδεο, θνθθνκεηξία, πιαζηηθφηεηα, ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θιπ. β) ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ: δνθηκέο εηδηθνχ βάξνπο, πνζνζηνχ πγξαζίαο, θαηλφκελνπ βάξνπο, φξηα Atterberg, δνθηκέο Proctor θιπ. γ) ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο: κέηξεζε επί ηφπνπ ππθλφηεηαο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε πιάθαο, CBR, παξακνξθσζίκεηξν. δ) αξρψλ ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ εδαθνκεραληθήο: ρψξνη, ζπζθεπέο, πξνζσπηθφ, κεζφδνη δνθηκψλ, επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ. ε) βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο: ΠΣΠ Υ1, ΠΣΠ 0150 & 0155, ΠΔΣΔΠ/Η0Κ, Δ-105/86, Δ- 106/86 Απξέιηνο 14, 15/2011 ΝνΫκβξηνο 28, 29/2011

11 ηόρνη ηνπ πξνγξϊκκαηνο εέλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα ελεκεξσζνχλ: ζε λέα ζέκαηα ηερλνινγίαο πιηθψλ ζε ζέκαηα πηζηνπνίεζεο δνκηθψλ πιηθψλ ζε ζέκαηα ζρέζεο θφζηνπο πξνδηαγξαθψλ κεηαμχ λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ θαη παιαηψλ πιηθψλ ζε ζέκαηα ηεο πθηζηάκελεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο ζηα δνκηθά πιηθά Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε: Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνχο Δξγνδεγνχο Δξγνηαμηάξρεο ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΑΣΔΝΗΧΣΖ Μησανικόρ Γημοζίυν Έπγυν, Δπιθευπηηήρ EOQ, CEN Technical expert, Διζηγηηήρ με μεγάλη διδακηική και ππακηική εμπειπία. ΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΖΜΔΡΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ CE ΠΡΑΗΝΑ ΤΛΗΚΑ ΝνκηθΫο ππνρξεώζεηο κειεηεηώλ επηβιεπόλησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα ηελ επηινγά ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο θαηαζθεπϋο Πξνδηαγξαθέο Γεκνζίσλ έξγσλ ΠΔΣΔΠ Πξνδηαγξαθέο εθαξκνγψλ Πνηόηεηα, ΠξνδηαγξαθΫο Πξάζηλα πιηθά ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ Παιαηάο & λέαο ηερλνινγίαο πιηθά (ρέζε θφζηνπο πξνδηαγξαθψλ κεηαμχ λέσλ πηζηνπνηεκέλσλ & παιαηψλ πιηθψλ) Σππνπνίεζε πιηθψλ Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ ηερληθνί θάθεινη Πηζηνπνέεζε Γνκηθώλ πιηθώλ Μέζνδνη πηζηνπνίεζεο Φνξείο πηζηνπνίεζεο Δπίπεδα πηζηνπνίεζεο Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο εκάλζεηο θαηά CE Έιεγρνο ΑγνξΪο ζηνλ ΚιΪδν ησλ Γνκηθώλ Τιηθώλ Δπξσπατθή λνκνζεζία Δζληθή λνκνζεζία Έιεγρνη γλεζηόηεηαο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο θαηϊ CE Σξάπεδεο πιεξνθνξηψλ Τπνρξεψζεηο θνξέσλ πηζηνπνίεζεο Μεζνδνινγία αλαγλψξηζεο πιαζηψλ ζεκάλζεσλ ΔπξσπατθΪ πξόηππα δνκηθώλ πιηθώλ χληαμε - Αλαζεψξεζε πξνηχπσλ Γνκή κεζνδνινγία πεδία εθαξκνγήο Δθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ πξνηχπσλ ΜΪξηηνο 17, 18/2011 Ηνύληνο 9, 10/2011 Οθηώβξηνο 6, 7/2011

12 ΜΟΝΣΔΡΝΔ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο &ηερληθέο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ρδηεζλψο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, ζηειέρε ηερληθψλ εηαηξεηψλ, ζηειέρε Ν.Π.Η.Γ. (πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ & ηελ εθηέιεζε έξγσλ) θαζψο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο. ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΗKΗΝΖ PhD Πολιηικόρ Μησανικόρ, Μεηαδιδακηοπικόρ επεςνηηήρ ζηο ημήμα Πολιηικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών, Καθηγηηήρ ΣΔΙ Παηπών, ημήμαηορ έπγυν ςποδομήρ, με πλούζια απθπογπαθική δπάζη. ΚηηξηαθΪ Έξγα: Νένη ηχπνη μπινηχπσλ θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο θαηαζθεπήο, θηηξηαθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, εθαξκνγή πξνθαηαζθεπήο ζε θηηξηαθά έξγα. ΓΫθπξεο: Θεκειίσζε ζε παζζάινπο, Μέζνδνη θαηαζθεπήο παζζάισλ θαη θεθαινδέζκσλ, Θεκειίσζε ζε θξέαξ, χγρξνλεο κέζνδνη θαηαζθεπήο βάζξσλ, ηαζεξά ηθξηψκαηα, Αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη, Πξνθαηαζθεπή δνθψλ ηεο αλσδνκήο, Καηαζθεπή πιαθνγεθπξψλ ζε ζηαζεξά ηθξηψκαηα, ηαδηαθή θαηαζθεπή αλσδνκήο ζε θηλεηφ (πξνσζνχκελν) ηθξίσκα, Γφκεζε ελ-πξνβφιν κε επηηφπνπ ζθπξνδέηεζε, Γφκεζε ζε πξφβνιν κε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζπνλδχινπο, Πξνψζεζε ηνπ θνξέα αλσδνκήο. Καηαζθεπά εξϊγγσλ: χγρξνλεο κέζνδνη δηάλνημεο θαη επέλδπζεο ζεξάγγσλ, εηδηθνί μπιφηππνη θαη θνξεία, εθηφμεπζε ζθπξνδέκαηνο. ΣερληθΪ Έξγα Οδνπνηέαο: χγρξνλεο κέζνδνη θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο πξαλψλ θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο, Καηαζθεπέο απφ «Οπιηζκέλε γε», Γεσζπλζεηηθά πιηθά ζηα έξγα νδνπνηίαο. Δηδηθνέ ηύπνη θπξνδϋκαηνο: θπξφδεκα ππνβξχρησλ θαηαζθεπψλ, Διαθξνζθπξφδεκα, Ηλνπιηζκέλν ζθπξφδεκα, Απηνζπκππθλνχκελν ζθπξφδεκα, Κπιηλδξνχκελν ζθπξφδεκα, θπξφδεκα πςειήο αληνρήο, Αλαθχθισζε παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο. ΝΫεο κϋζνδνη εληζρύζεσλ θαη επηζθεπώλ: Δλίζρπζε κε φπιηζε θαη καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, Δθαξκνγή Ηλνπιηζκέλσλ Πνιπκεξψλ (ΗΟΠ) γηα ηελ ελίζρπζε θαηαζθεπψλ απφ ηνηρνπνηία, Δθαξκνγή ΗΟΠ ζε θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Ο), Δλίζρπζε θαηαζθεπψλ Ο κε κεηαιιηθνχο καλδχεο. Παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ Έξγσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ κε ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαηαζθεπήο. ΜΪξηηνο Απξέιηνο 31,1/2011 ΜΪηνο 19, 20/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011

13 ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΣΟΤ ΤΝΣΑΞΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΣΔΤΥΧΝ Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ EXCEL ΚΑΗ ΣΑ ΓΝΧΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΜΔ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Μεραληθψλ ζηηο νξζνινγηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη δηαηάμεηο. Ζ εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαγξάκκαηα θφζηνπο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Μεραληθνχο Παξαγσγήο Έξγσλ, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή έξγσλ ζε φια ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνηήζεσο, απφ ηε θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ Μειέηεο κέρξη ηελ Σειηθή Παξάδνζε γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία. Σν πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θφζηνπο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο, θαη ζηηο πκβαηηθέο Μεζφδνπο ππνινγηζκνχ κε βάζε ηζηνξηθά ή/θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία, ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο θαη ηα Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα. Γίλεηαη εηδηθή έκθαζε ζηελ αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ, θαη ηελ αληηθεηκεληθή ζχληαμε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Υ. ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ Ομόηιμορ Καθηγηηήρ Δθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος. Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. 1. Θεσξία Λεηηνπξγηθήο Αλάιπζεο 1.1. Τπνινγηζκφο σξηαίαο παξαγσγηθφηεηαο κεραλεκάησλ πεξηνδηθήο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο Γεληθέο αξρέο ππνινγηζκνχ σξηαίνπ θφζηνπο δνκηθψλ κεραλεκάησλ. Κφζηνο εμππεξέηεζεο θεθαιαίνπ, θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, θφζηνο πξνζσπηθνχ. Τπνζηήξημε κε ην εξγαιείν EXCEL. Παξαθνινχζεζε θφζηνπο επηζθεπψλ, αληηθαηάζηαζε κεραλήκαηνο. Δθαξκνγέο κε EXCEL. 2. Τπνινγηζκφο θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηζηνξηθά ή/θαη ζπκβαηηθά ζηνηρεία, Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα, Νέεο Σηκέο Μνλάδνο. χληαμε ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 3. Κνζηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγνπ κε ππνζηήξημε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ Υξνληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ κε ην ινγηζκηθφ PRIMAVERA. 4. Αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 5. Έιεγρνο θφζηνπο Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πνξείαο έξγνπ (παξαδείγκαηα) ΜΪξηηνο 8, 9/2011 ΜΪηνο 12, 13/2011 επηϋκβξηνο 22,23/2011 ΝνΫκβξηνο 5, 6/2011

14 Γ Η ΑΥ Δ Η Ρ Η Ζ ΔΡΓΧΝ ( C ONSTRUCTION M AN AGEMENT) ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ - ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ- ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΡΓΟΤ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο παξαγσγήο ΥΡΟΝΟ ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ θαη παξαγσγήο έξγσλ, ζηειέρε ηνπ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ) πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε έξγσλ. Υ. ΔΦΡΑΗΜΗΓΖ Οκφηηκνο Καζεγεηήο Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία. Α. Γεληθά ζεσξέα, Γηαρεέξηζε Έξγσλ 1.1. Δηζαγσγή. Υξνληθφο θαη Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Καηαζθεπψλ. Πνιπηέιεηα, πξκφο ή Αλαγθαηφηεηα; Οξγάλσζε θαηαζθεπαζηηθψλ θνξέσλ Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Γηαρείξηζεο Έξγνπ. Οξηζκνί. Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Γηαρείξηζε Μειεηψλ, Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο θαη Διέγρνπ, Γηαρείξηζε Καηαζθεπψλ. Ζγεηηθή θαη Γηαρείξηζε Αλάιπζε ησλ Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ Οξγάλσζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ Βαζηθνί νξηζκνί θαη αξρέο ησλ Πνζνηηθψλ (Λνγηζκηθψλ) Μεζφδσλ Πξνγξακκαηηζκνχ Καηά θφκβνπο δηθηπσηά γξαθήκαηα. Αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ. χληαμε πίλαθα ρξνληθψλ ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζκεξνιφγην πξφγξακκα εξγαζηψλ, Bar Chart Ζ έλλνηα ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο θαη ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ (νιηθνχ θαη ειεπζέξνπ). πκβνιή ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε. Αληηθεηκεληθφο ππνινγηζκφο ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη θφζηνπο έξγνπ κε βάζε ηα Μέζα Παξαγσγήο. Απεξηφξηζηα θαη Πεξηνξηζκέλα Μέζα Παξαγσγήο (Driving Activities θαη Driving Resources) Ζκεξνιφγηα Γξαζηεξηνηήησλ θαη Μέζσλ Παξαγσγήο. Χξηαία εξγαζία, βάξδηεο Ηζηνγξάκκαηα Καηαλνκήο Μέζσλ Παξαγσγήο. Βέιηηζηε θαηαλνκή. Οκαινπνίεζε (Leveling) Γξαθηθέο παξαζηάζεηο Οηθνλνκηθήο Ρνήο Έξγνπ. Κακπχιεο Πξνγξακκαηηζκέλνπ θφζηνπο Planned Cost, Σξέρνληνο Κφζηνπο Current Estimate, Πξαγκαηνπνηνπκέλεο Αμίαο Earned Value.

15 Γ Η ΑΥ Δ Η Ρ Η Ζ ΔΡΓΧΝ ( C ONSTRUCTION M AN AGEMENT) ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ - ΥΡΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΧΝ ΚΑΗ ΚΟΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΔΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ- ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΡΓΟΤ 1 Β. Γηαρεέξηζε Ϋξγσλ κε εθαξκνγά ινγηζκηθνύ 2.1. Δηζαγσγή έξγνπ. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξνληθέο δηάξθεηεο θαη αιιεινπρίεο. Αιγφξηζκνο Τπνινγηζκνχ Γηακφξθσζε πίλαθα ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφζζεζε ζηειψλ ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή/θαη κε επηινγήο ηνπ ρξήζηε. 2.3 Γηαγξαθή, πξφζζεζε θαη αληηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ Δπζχγξακκν πξφγξακκα εξγαζηψλ, Ραβδσηφ Γηάγξακκα Bar Chart Γηαρείξηζε Μέζσλ Παξαγσγήο. χληαμε Ηεξαξρηθνχ Καηαιφγνπ Μέζσλ, Resource Dictionary. Αληηζηνίρηζε Μέζσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Καζνξηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο / Μέζα Ηζηφγξακκα θαηαλνκήο θαη αζξνηζηηθή θακπχιε Μέζσλ. Βέιηηζηε θαηαλνκή Leveling, Οκαινπνίεζε Smoothing Μνξθνπνίεζε απνηειεζκάησλ. Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ. Γέθπξα Hammock. Κνκβηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρήο / ηέινπο, νξηαθέο εκεξνκελίεο Οξγάλσζε έξγνπ ζε παθέηα εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε θσδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Activity Codes Οξγάλσζε έξγνπ ζε παθέηα εξγαζηψλ κε αλάιπζε ζε ηεξαξρηθά επίπεδα ειέγρνπ, WBS (Work Breakdown Structure Analysis) Δηζαγσγή λέσλ αιγνξίζκσλ ζην πξφγξακκα κε ηηο εληνιέο Custom Data Item θαη Global Change Γηεχξπλζε ζηειψλ ηνπ πίλαθα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. Αλαιπηηθή πηλαθνπνίεζε θφζηνπο θαηαζθεπήο Ζκεξνιφγηα δξαζηεξηνηήησλ θαη Μέζσλ Παξαγσγήο. Αληηζηνίρηζε. Δηζαγσγή εξγαζίκσλ θαη κε εξγαζίκσλ εκεξψλ Πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ κε ρξνληθή κνλάδα ηελ ψξα. Δξγαζία ζε βάξδηεο Οκαδνπνίεζε έξγσλ, Project Group Αληηγξαθή, δηαγξαθή, αλαθεθαιαίσζε έξγσλ. Δθαξκνγή θίιηξσλ. Γ. Έιεγρνο πξνόδνπ Ϋξγνπ 3.1. Δηζαγσγή έξγσλ ζηφρνπ, Target Project. 3.2 Απεηθφληζε ειέγρνπ πξνφδνπ έξγνπ ζην ξαβδσηφ δηάγξακκα. χγθξηζε ηξέρνληνο έξγνπ πξνο ην έξγν ζηφρνπ Απεηθφληζε θακππιψλ πξνφδνπ έξγνπ. Οηθνλνκηθέο θακπχιεο ξνήο ζρεδηαζκνχ, εθηίκεζεο θαη πξαγκαηνπνηνπκέλνπ θφζηνπο, Planned Cost, Current Estimated, Earned Value. Απξέιηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 ΝνΫκβξηνο 21,22/2011

16 ΚΟΠΟ θνπόο ηνπ ζεκηλαξένπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ηνπ ΦΠΑ θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ζέκαηα ησλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ κε φιεο ηηο επίθαηξεο αιιαγέο ζχκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν. Σν ζεκηλϊξην απεπζύλεηαη ζε Οηθνλνκηθνχο Γ/ληέο, Πξντζηακέλνπο & Τπαιιήινπο Λνγηζηεξίνπ Σερληθψλ Δηαηξηψλ, Λνγηζηηθά Γξαθεία & Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ. Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑ Πηςσιούσορ ΑΟΔΔ, Λογιζηήρ Φοποηεσνικόρ Α Σάξηρ. Δζυηεπικόρ Δλεγκηήρ μεγάλος Ομίλος, λειηοςπγεί υρ Φοποηεσνικόρ ύμβοςλορ Δπισειπήζευν άνυ ηυν 25 εηών. Πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ από ηο ΔΚΔΠΙ Διζηγηηήρ ζεμιναπίυν με μεγάλη διδακηική εμπειπία. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - ΚΒ- ΦΠΑ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΟΠΧ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΝΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ- ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ην ζεκηλάξην ζα αλαπηπρζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Φνξνινγηθή αλάιπζε ησλ ηερληθώλ θαη νηθνδνκηθώλ επηρεηξάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζνχλ: Οη έλλνηεο ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ νηθνδνκηθώλ Ϋξγσλ κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Οη ππνρξεψζεηο ζχληαμεο απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη πιηθψλ απφ ηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο (Ηδησηηθψλ Γεκφζησλ) ηερληθψλ έξγσλ. Οη ππνρξεψζεηο ζχληαμεο απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη πιηθψλ απφ ηηο νηθνδνκηθϋο επηρεηξάζεηο κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Ο ρξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίσλ θαηαζθεπήο, επεμεξγαζίαο θαη ηνπνζέηεζεο πιηθψλ αγαζψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. Οη πεξηπηψζεηο έθδνζεο ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Σηκνιφγην έξγνπ. Πφηε εθδίδεηαη ζεσξεκέλν θαη πφηε αζεψξεην. Πεξηγξαθή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην ηηκνιφγην. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ ηδησηηθώλ ηερληθώλ Ϋξγσλ. Υξφλνο έθδνζεο ηηκνινγίνπ Γεκνζέσλ ηερληθώλ Ϋξγσλ. Απνγξαθή ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε βηβιία Β θαηεγνξίαο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Απνγξαθή ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Σξφπνο θαηαρψξεζεο. Παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηξφπνη θνξνιφγεζεο φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ ησλ Κ/Ξ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Οη ηξφπνη θνξνιφγεζεο ησλ δηαλεκφκελσλ θαη κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ησλ ηερληθώλ επηρεηξάζεσλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.. Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ κε βάζε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2238/94 θαη αληίζηνηρε λνκνινγία. Δηδηθά ζέκαηα Φ.Π.Α. ζηηο λεφδκεηεο νηθνδνκέο. Παξαγξαθέο Φ.Π.Α.. Γηαδηθαζίεο επηζηξνθήο. Απηνέιεγρνο ρξήζεο Πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ζηηο ηερληθϋο επηρεηξάζεηο κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. ΣερληθΫο επηρεηξάζεηο θαη ειεθηξνληθά δηαβέβαζε πιεξνθνξηώλ. ΣερληθΫο επηρεηξάζεηο θαη ειεθηξνληθά ηηκνιόγεζε. ΣΪζεηο θαη πξννπηηθϋο. ΠξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα δηαλνκάο θεξδώλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ. ΦεβξνπΪξηνο 24, 25/2011 ΜΪηνο 23, 24/2011 Οθηώβξηνο 20, 21/2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα