14REQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14REQ002144818 2014-07-03"

Transcript

1 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΚΖΓΜ 14REQ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 03/7/2014 Αξ πξση: 3673 ΠΔΡΗΦ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΓΖΜΖΣΡΟ 59 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΟ: FAX: ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑ: «ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔ.ΓΤ. ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 2 ΜΖΝΧΝ» Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Ν.Π.Γ.Γ., έρνληαο ππφςε: 1. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ _δεκνζίνπ». 2. Σν Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν Σν Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ 43/Α/ ) «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ & άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν Σν Ν. 2556/97 (ΦΔΚ 270/97) «Μέηξα θαηά ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, δηαζθάιηζε εζφδσλ ΗΚΑ θαη άιια ζέκαηα», άξζξν 20 παξ Σν Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α/10) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», άξζξν 68, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/ Σελ ππ αξηζ. 470/176/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηεπείγνπζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ. 7. Απφθαζε έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο 3533/2014/ΑΓΑ:Β5ΞΚΟΞ7Μ-312 Πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 9.183, Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ΑΑΤΜ 6/ΑΓΑ:78ΠΝΟΞ7Μ-ΣΒΕ 1

2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάζεζε ζε ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαζαξηζκνχ ησλ θάησζη θηηξίσλ: ηνηρεία Τπεξεζίαο Σαρ/θή Γ/λζε Χθέιηκε Δπηθάλεηα η.κ. Μ.Τ. ΜΔΓΑΡΧΝ Π.Δ.Ο.Α.Κ & ΜΗΝΧΑ ΜΔΓΑΡΑ Μ.Τ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Παξαιία Ασπροπύργου / ΑΠΡΟΠΥΡΓΟ Μ.Τ. ΔΛΔΤΗΝΑ Γξαγνχκε θαη Κνληνχιε Διεπζίλα. ΚΔΝΣΡΟ ΜΑΝΑ Δι. Βεληδέινπ θαη Θεηξψλ &ΠΑΗΓΗΟΤ ΔΛΔΤΗΝΑ Διεπζίλα Δξγαηνψξεο Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 9.183,24. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 2319 η.κ. Υ 0,09 /η.κ. Υ 22 εκέξεο/κήλα Υ 2 κήλεο = 9.183,24. ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΣΟΧΡΑ κε ΦΠΑ (1 ψξα επί 5 εκέξεο/εβδνκάδα, δει. 5 ψξεο αλά εβδνκάδα) πεξηιακβαλνκέλνπ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο: 500. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εξγαηνσξψλ δηαηξνχκε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν πνζφ δηά 500 θαη πξνθχπηνπλ νη αλψηαηεο εξγαηνψξεο αλά εβδνκάδα, ηηο νπνίεο ζηξνγγπινπνηνχκε ζηνλ θαηψηεξν αθέξαην. Ζ αλάζεζε νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (2) δχν κελψλ αξρνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο αλάζεζεο απφ ηελ Τπεξεζία καο πξνο ηνλ κεηνδφηε αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη γηα επίζθεςε ζηνπο πξνο θαζαξηζκφ ρψξνπο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ ζην ηει , πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηδίαλ αληίιεςε. Ζ πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν αλαγξάθνληαο ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΠΔ.ΓΤ. ΜΔΓΑΡΧΝ, ΔΛΔΤΗΝΑ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ,ΚΔΝΣΡΟ ΜΑΝΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΟΤ» θαη ζα απεπζχλεηαη ζηε ΠΔ.ΓΗ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ηνπ ΔΟΠΤΤ ζηελ δ/λζε ΓΖΜΖΣΡΟ 59 ΔΛΔΤΗΝΑ Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10/07/ 2014 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη κέρξη ηελ 12 Ζ κεζεκβξηλή. Πξνζθνξέο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα κε ηελ παξαιαβή απηψλ, ήηνη ζηηο10/07/2014 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 12:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΠΔ.ΓΗ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη απηέο θαη ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ μεθηλά λα απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδεη θαη ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, πξνρσξά ζην άλνηγκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πκκεηέρνληεο πνπ απνθιείνληαη ζε θάπνην ζηάδην θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία, δελ ζπκκεηέρνπλ ζην επόκελν. Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο- νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ) νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα θαηαθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηεο ΠΔ.ΓΗ., ν νπνίνο θαη ζα ιάβεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ππεξεζία, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ( ιφγσ ηνπ εμ. επείγνληνο) απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, 2

3 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Φνξέα δηελέξγεηαο, θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο : α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΠΔ.ΓΤ. ΜΔΓΑΡΧΝ, ΔΛΔΤΗΝΑ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ,ΚΔΝΣΡΟ ΜΑΝΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΟΤ» β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ήηνη : ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) ΠΔ. ΓΗ. ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ γ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ θιεηζηό θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη : Α. Κιεηζηφο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο όπσο απηά αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Β. Κιεηζηφο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (Πξσηφηππν Αληίγξαθν). Γ. Κιεηζηφο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηνλ νπνίν ζα εζσθιείνληαη ηα Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (Πξσηφηππν Αληίγξαθν) σο ππφδεηγκα [1]. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ Σερληθή πξνζθνξά ζα πεξηγξάθεη ηα κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζπλεξγείν ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα [Β] ηεο πξφζθιεζεο. Δπίζεο ζην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαηά ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο [Α] ηεο πξόζθιεζεο θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο λα απνδεηθλχεηαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα φηη ν ππνγξάθσλ εθπξνζσπεί λφκηκα ηελ εηαηξεία. Γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηνο ησλ ρψξσλ απαηηείηαη ε απαζρφιεζε θαζεκεξηλά (Γεπηέξα- Παξαζθεπή) απφ ηελ 00:00 πξσηλή έσο ηελ 00:00 απνγεπκαηηλή. ( ) αηφκνπ-σλ απνιχησο εηδηθεπκέλνπ-σλ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), ζηελ νπνία : i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 3

4 - δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε. - Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο). iii. Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Π.Γ. 2. Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαζέζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: Έιαβαλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί πνηλή απνξξίςεσο. Δπηζθέθζεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΟΠΤΤ, επηζεψξεζαλ ηνπο ππφ θαζαξηζκφ ρψξνπο (εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο) θαη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηνπηθέο θαη εηδηθέο ζπλζήθεο. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ ζα θέξνπλ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο απφ ην Γ.Υ.Κ., ελψ ηα απνιπκαληηθά ρψξνπ ζα θέξνπλ Άδεηα Κπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Σα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ (ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) ζα πξέπεη λα θέξνπλ έλδεημε θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε C.E. ηελ επηρείξεζή ηνπο δε κεηέρεη βνπιεπηήο. Σν πξνζσπηθφ ηνπο ζα απαζρνιείηαη (Γεπηέξα-Παξαζθεπή) ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ζα είλαη απνιχησο εηδηθεπκέλν. Ζ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ ή εμαηηίαο απηήο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε ζην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ, είηε ζε ηπρφλ ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζε θάζε ηξίην θαη νη ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνμελεζνχλ ζε φινπο απηνχο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Δξγνιάβν. Σν ίδην ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο ή ηε ζαλάησζε πξνζψπνπ θαη γηα ηελ εμ απηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, αιιά θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε θάζε ηξίηνλ, ζαλ ηέηνηνπ (ηξίηνπ) λννπκέλνπ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Οθείινπλ λα απνθαζηζηνχλ απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθιεζεί ζε βάξνο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έζησ θαη αλ απηφ νθείιεηαη θαη ζε ειαθξά αθφκε ακέιεηά ηνπο ή ησλ απφ απηνχο πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. 3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α 75), ζηελ νπνία: 3.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. 3.2 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε : -γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα : ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 4

5 πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α 305). -γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο. -γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 3.3 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία. 3.4 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία. 3.5 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη: -ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, -φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. -Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. 3.6 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζε (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο). 3.7 Να δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 3.8 Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. 3.9 Να δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα Να δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ Να δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεκνπξαηνχκελεο Τπεξεζίαο Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ Τπεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 4. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλε ε επηρείξεζε. 6. Έλνξθε βεβαίσζε (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, δελ απαηηείηαη. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή καδί κε ηελ πξνζθνξά ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληα από ην δηαγσληζκό. Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε κηα δήισζε. Επιζημαίνεηαι όηι ζύμθωνα με ηο άρθρο 3 ηοσ ν. 4250/2014, «η σπεύθσνη δήλωζη θα θέρει ημερομηνία ενηός ηων ηελεσηαίων ηριάνηα ημερολογιακών ημερών προ ηης καηαληκηικής 5

6 ημερομηνίας σποβολής ηων προζθορών και δεν απαιηείηαι βεβαίωζη ηοσ γνηζίοσ ηης σπογραθής από αρμόδια διοικηηική αρτή ή ηα ΚΕΠ». Ο θαζαξηζκφο ηνπ σο άλσ ρψξσλ ζα γίλεηαη κε εμνπιηζκφ, πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη αζρνινχληαη λφκηκα κε ην αληηθείκελν ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα δίλνληαη ζε επξψ θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχνπλ δε θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ. Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα. Απνθιείεηαη αλαζεώξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνζθέξνληα, πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πεξηιακβάλεη ηηο κηθηέο απνδνρέο εξγαδνκέλσλ (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ), θόζηνο Γώξσλ, Δπηδόκαηνο αδείαο εξγαδνκέλσλ, Κόζηνο αλαπιήξσζεο αδείαο εξγαδνκέλσλ (κηθηέο απνδνρέο θαη ΗΚΑ), δηνηθεηηθό θόζηνο, θόζηνο πιηθώλ θαζαξηόηεηαο (αλαιώζηκα κεραλήκαηα) θαη εξγνιαβηθό θέξδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: Οη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. O ΔΟΠΤΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία απνδεκίσζε πξνο ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : λα δηαζέηεη γηα ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ ζπλεξγείν επαλδξσκέλν κε απνιχησο θαηάιιειν εηδηθεπκέλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληθψο εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εξγαιεία θαη λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ ζα εθηειείηαη ε εξγαζία απηή ιακβάλνληαο ππφςε θάζε δπζρέξεηα, ε νπνία ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ην ΔΟΠΤΤ θαη λα αλαιάβεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν απηήο ηεο δπζρέξεηαο ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηβάξπλζή ηνπ Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία..δ. ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Ο ΔΟΠΤΤ δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν ηνπ Αλαδφρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο (ε αζθάιηζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά απηφλ). Να αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε, παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ. Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην πξνζσπηθφ ηνπ, φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη θάζε κήλα, βάζεη πξσηφηππσλ ηηκνινγίσλ θαη πξαθηηθψλ παξαιαβήο πνπ ζα εθδίδνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη : ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ( ΔΟΠΤΤ) Σα ζηνηρεία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη ηα θάησζη : ΔΠΧΝΤΜΗΑ : ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ( ΔΟΠΤΤ) Α.Φ.Μ : Γ.Ο.Τ. : ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ 6

7 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Κεθηζίαο Μαξνύζη κε ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηελ πιεξσκή ν Δξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 ) θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 ), θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ην νπνίν ηπρφλ δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΟΠΤΤ. Ο αλάδνρνο εξγνιάβνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (3,072% ππέξ ΜΣΠΤ-ΟΓΑ-Υαξη., 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΤΤΚΑ, 0,1% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), πιελ ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ ΔΟΠΤΤ. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.2238/1994, ζηνλ Δξγνιάβν πνπ ζα αλαδεηρζεί επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζπληειεζηή 8% γηα πιεξσηέα πνζά άλσ ησλ 150,00. Οη θξαηήζεηο απηέο παξαθξαηνχληαη θαη απνδίδνληαη ζην Γεκφζην θαη ζηα δηθαηνχρα ηακεία. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα ηζρχεη γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Αλαπόζπαζηα κέξε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ απνηεινύλ θαη ηα θάησζη ζπλεκκέλα: Παξάξηεκα Παξάξηεκα ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 [Α] Δηδηθνί όξνη θαζαξηόηεηαο [Β] Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζαξηόηεηαο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ύκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 7

8 1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξάξηεκα [Α] ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά, βάζεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λόκνπ 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην κε πνηλή απνθιεηζκνύ, εθηόο ησλ άιισλ, ηα εμήο: α) Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. γ) Σν θαηώηαην όξην κηζζνύ ή εκεξνκηζζίνπ όπσο απηό νξίδεηαη κε ην αξ.1 παξ.6 ηνπ Ν.4046/12 ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηελ από 15/7/2010 Δ.Γ...Δ. δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. Δπηζεκαίλνπκε όηη νη ζπκκεηέρνληεο, γηα ηελ αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηηο εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο όπσο απηέο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. Οη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαζνξίδνληαη κε ειεχζεξε ζπκθσλία θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππνιείπνληαη ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ φπσο απηφ νξίδεηαη κε ην αξ.1 παξ.6 ηνπ Ν.4046/12 ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηελ απφ 15/7/2010 Δ.Γ...Δ. Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνπζεο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ην έξγν θαη ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ άηνκα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ν ππνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 2. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ. Θα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε κεληαία ζπλνιηθή ηηκή θαη δηκεληαία ζπλνιηθή ηηκή πξν θαη κεηά Φ.Π.Α. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, φπσο ελδεηθηηθά νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο κηζζνδνζίαο (εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο 8

9 εηζθνξέο, επηδφκαηα αδεηψλ θαη ενξηψλ ησλ θαζαξηζηξηψλ θαη θαζαξηζηψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηνλ εξγνιάβν), ην θφζηνο ελδπκαζίαο απηψλ σο επίζεο θαη ε αμία ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ, νη απνζβέζεηο ησλ απαηηνχκελσλ ηερλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ (κερ/ησλ, ζπζθεπψλ, εξγαιείσλ), ηα πάζεο θχζεο έμνδα θαη ν εξγνιάβνο δελ ζα έρεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα λα απαηηήζεη επαχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαζεκεξηλά κε απαζρφιεζε. αηφκσλ θαη ειάρηζην. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ηζρχνπζα..δ. γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη αλάινγα κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπ θαζελφο. 3. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 4. ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 5. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζε απηήο, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά. 6. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΟΠΤΤ Ο ΔΟΠΤΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα: Να αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε κέξνο ή ηκήκα ησλ σο άλσ ρψξσλ κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο «αληίζηνηρνπο» (απφ άπνςε εκβαδψλ θαη απαηηήζεσλ θαζαξηζκνχ). Να αλαζέηεη λένπο (ή λα αθαηξεί παιαηνχο ρψξνπο). Οη κεηαβνιέο απηέο ζα δηελεξγνχληαη κε απιή έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ εξγνιάβν (7 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο κεηαβνιήο) ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη: Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπο. Σα εκβαδά ησλ ρψξσλ κε αληίζηνηρε απμνκείσζε ηνπ εξγνιεπηηθνχ ηηκήκαηνο. ε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην αλσηέξσ θηίξην θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν Οξγαληζκφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ή λα θαηαγγέιιεη ηελ ζχκβαζε ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο κεηά απφ έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ελφο (1) κελφο ή λα ζπλερίζεη λα ηζρχεη ε ζχκβαζε απηή κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ θαη κε αλάινγε αχμεζε ή κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο αλάινγα ηνπ εκβαδνχ ησλ λέσλ ρψξσλ. Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρεη ην απόιπην δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ, νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη ρσξίο λα ππάξρεη ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 9

10 Υξόλνο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα δχν (2) κήλεο. Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο ζα ιπζεί απηφκαηα θαη αδεκίσο γηα ην ΔΟΠΤΤ, ρσξίο πεξαηηέξσ αμίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Γηαγσληζκφ πνπ έρεη δξνκνινγεζεί. Ζ νξζή, πιήξεο θαη πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα πηζηνπνηείηαη ζπλερψο απφ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θαζαξηζκνχ, θαη ηεο νπνίαο νη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ζα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ [Β] ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 1. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Σα ζπλεξγεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ αλάινγε εκπεηξία ζπλαθψλ ρψξσλ φπσο Ννζνθνκεία, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνί, Σξάπεδεο θ.ι.π. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ αλαιάβεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο Τπεξεζίεο θαζψο θαη ην πειαηνιφγην ησλ Τπεξεζηψλ πνπ είραλ αλαδεηρζεί. 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΡΟΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 2.1. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΥΧΡΟΤ Α. Κνηλόρξεζηνη ρώξνη (ρώξνη αλακνλήο, γξαθεία, δηάδξνκνη, ζθάιεο, θιηκαθνζηάζηα αλειθπζηήξεο, θνηλόρξεζηα απνρσξεηήξηα). 1. ΓΑΠΔΓΑ - δχν θνξέο ηελ εκέξα (πξσί θαη απφγεπκα) θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / ζθνχπηζκα θαη πγξφ ζθνπγγάξηζκα / ηεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ 1% θαη πιχζηκν κνθεηψλ φηαλ απαηηείηαη. 2. ΣΟΗΥΟΗ αλά βδνκάδα ή εθηάθησο / πγξφ ηξίςηκν / ηεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ 1% ή αληνληθά ηαζηελεξγά θαη έιεγρνο ζνβαηνπί γηα ζθφλεο θαη θαζάξηζκα εβδνκαδηαίσο. 3. ΔΠΗΠΛΑ θαζεκεξηλά = μεζθφληζκα, κεληαίσο = πγξφ ηξίςηκν / ηεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ 1% ή αληνληθά ηαζηελεξγά. 4. ΦΟΡΔΗΑ ΚΑΡΟΣΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΧΝ εβδνκαδηαίσο θαη φπνηε άιινηε ρξεηαζηεί πγξφ ηξίςηκν κε ηεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ 1% ή αληνληθά ηαζηελεξγά. 5. ΣΕΑΜΗΑ, ΠΑΡΑΘΤΡΑ εβδνκαδηαίσο / πγξφ ηξίςηκν / αληνληθά ηαζηελεξγά θαη θξέκαζκα μεθξέκαζκα θνπξηηλψλ φηαλ απαηηείηαη (ηδάκηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ). 6. ΑΠΟΥΧΡΖΣΖΡΗΑ α) ΓΑΠΔΓΑ - θαζεκεξηλά (πξσί θαη απφγεπκα) θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφ ζθνπγγάξηζκα / γιπνμάιε 1% θαη πνιπεμαλίδην 1% β) ΣΟΗΥΟΗ - θαζεκεξηλά (πξσί θαη απφγεπκα) / πγξφ ηξίςηκν / ακθνιχηεο 1% γ) ΗΦΧΝΗΑ - εβδνκαδηαίσο / ξίςε δηαιχκαηνο / ριψξην 1 δηζθίν ζε 100 ml λεξνχ δ) ΝΗΠΣΖΡΔ, ΛΟΤΣΖΡΔ - κία θνξά ηελ εκέξα θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφ ηξίςηκν / ριψξην 1 δηζθίν ζε 1 ιίηξν λεξνχ ε) ΛΔΚΑΝΔ - θαζεκεξηλά (πξσί θαη απφγεπκα) θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφ ηξίςηκν / ριψξην 1 δηζθίν ζε κηζφ ιίηξν λεξνχ. 7. ΚΖΛΗΓΔ ΑΗΜΑΣΟ ΣΑ ΓΑΠΔΓΑ - φπνηε επηζεκαλζνχλ / θάιπςε κε ππθλφ απνιπκαληηθφ ην νπνίν αθήλνπκε λα δξάζεη γηα 10 θαη θαηφπηλ ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε άιιν απνιπκαληηθφ / ακθνιχηεο 1% γηα 10 θαη ριψξην 1 δηζθίν ζε 100 ml λεξνχ. Ηζρχεη ην ίδην θαη γηα θειίδεο αίκαηνο ζε ηαηξεία, εξγαζηήξηα, ζαιάκνπο, ρεηξνπξγεία. 8. ΠΑΝΗΑ, ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ, ΦΟΤΓΓΑΡΟΠΑΝΑ κεηά απφ θάζε ρξήζε / βχζηζε, μέβγαικα, ζηέγλσκα / ριψξην 1 δηζθίν ζε 10 ιίηξα λεξνχ. 9. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ κία θνξά ηελ εβδνκάδα / ηξίςηκν κε απνξξππαληηθφ θαη λεξφ / κε ηνληθά ηαζηελεξγά ή γιπνμάιε 1%. Σα θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα δελ απνιπκαίλνληαη κε απνιπκαληηθέο νπζίεο δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζνχλ ηνμηθνί αηκνί. Β. Απνζήθεο αξρεία 1. ΑΠΟΘΖΚΔ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 11

12 Θα γίλεηαη ζθνχπηζκα θαη πγξφ ζθνπγγάξηζκα κία θνξά ηελ εβδνκάδα κε ηεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ 1%. Δπίζεο μεζθφληζκα ησλ ξαθηψλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 2. ΑΠΟΘΖΚΔ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ηζρχνπλ ηα ίδηα φκσο ε θαζαξηφηεηα (ζπρλφηεηα, ηξφπνο θ.η.ι.) ζα γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο απνζήθεο. Οη απνζήθεο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο (ρψξνη φπνπ θπιάζζνληαη ηα θαξφηζηα, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ) ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (κέξα παξά κέξα) θαη λα απνιπκαίλνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Οη απνζήθεο απηέο είλαη ρψξνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηδηαίηεξα πςειφ κνιπζκαηηθφ θνξηίν, δηφηη ηα θαξφηζηα θαζαξηζκνχ κεηαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο. Γ. Υώξνη κε απμεκέλεο απαηηήζεηο θαζαξηζκνύ (ηαηξεία, εξγαζηήξηα). Ηζρχνπλ φζα πεξηιακβάλνληαη ζηα 1-7 ηνπ Α. θεθαιαίνπ θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα εμήο : 1. ΠΑΓΚΟΗ κία θνξά ηελ εκέξα (ζηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο) θαη εθηάθησο φπνηε απαηηεζεί / πγξφ ηξίςηκν / γιπνμάιε 1% ή ελψζεηο ρισξίνπ. 2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ηα πιηθά θαη ε κέζνδνο θαζαξηφηεηαο εμαξηψληαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ε δε θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γ. Αθάιππηνη ρώξνη, πεδνδξόκηα, εμσηεξηθά πεξβάδηα, πξναύιηα, θξεάηηα, θσηαγσγνί, ζηόκηα θιηκαηηζκνύ, δαξηηληέξεο. Α) Θα θαζαξίδνληαη κία θνξά εκεξεζίσο κε έθπιπζε κε πηεζηηθφ λεξνχ θαη κία θνξά κεληαίσο κε έθπιπζε κε πηεζηηθφ λεξνχ θαη θαηφπηλ ακθνιχηεο 1%. Β) Δβδνκαδηαίν πιχζηκν ζηα παηάθηα εηζφδνπ. Γ) Πφηηζκα ινπινπδηψλ φπνηε ρξεηαζηεί. ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ: 1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε νπδέηεξα θαζαξηζηηθά θαη κε εηδηθφ αληηζεπηηθφ. Άδεηαζκα ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε ζαθνχιαο (θαζάξηζκα ησλ θαιαζηψλ εμσηεξηθά), ζπγθέληξσζε απνξξηκκάησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ησλ ζηαρηνδνρείσλ κε απνιπκαζκέλν χθαζκα. Καζάξηζκα επηθαλεηψλ απφ απνηππψκαηα ρεξηψλ, απφ ηηο πφξηεο, ηδάκηα,ζπζθεπψλ ηειεθψλνπ, Ζ/Τ θαη αξηζκνκεραλψλ. Ξεζθφληζκα μαξάρληαζκα ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ. Καζάξηζκα φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ επίπισλ θαη δηαρσξηζηηθψλ θαη παληφο ηχπνπ θαζηζκάησλ κε παλί (ηχπνπ vetex) βξεγκέλν κε απνιπκαληηθφ. Καζάξηζκα ληπηήξσλ θη απνιχκαλζή ηνπο, θαζάξηζκα-γπάιηζκα θαζξεπηψλ θαη αθαίξεζε αιάησλ λεξνχ απφ ηηο ζσιελψζεηο ρξσκίνπ θαη ηηο βξχζεο. απνχληζκα θαη απνιχκαλζε πιαθηδίσλ ρψξσλ πγηεηλήο. θνπγγάξηζκα δαπέδνπ ρψξσλ πγηεηλήο κε νπδέηεξν θαζαξηζηηθφ θαη κε απνιπκαληηθφ πγξφ (φρη ριψξην) Πιχζηκν λεξνρχηε θαη ιεθάλεο ηνπαιέηαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (θαη ηα θαπάθηα ηεο ηνπαιέηαο) θαη απνιχκαλζε κε εηδηθφ πγξφ θαη πδξνρισξηθφ νμχ (ηηο ιεθάλεο ηεο ηνπαιέηαο) Αληηθαηάζηαζε πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα ησλ αρξήζησλ θαη πιχζηκφ ηνπο εθφζνλ ρξεηάδεηαη. Σνπνζέηεζε ζην W.C. ραξηηψλ πγείαο, ρεηξνπεηζεηψλ θαη ζαπνπληνχ ληπηήξσλ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ & ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 12

13 Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο. Πάληλεο ζθνχπεο κε ππνρξέσζε λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κέξα θαζαξή. Απνξξνθεηηθά μεζθνλφπαλα. Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. θνπγγαξίζηξεο. Γάληηα ρνληξά θνπδίλαο θαη κηαο ρξήζεσο. αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ. - Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. - Ζ δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο λα είλαη ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο πξντφλησλ. - Οη αλειθπζηήξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. - Οη ζάθνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ αθνχ γεκίζνπλ κέρξη ηα ¾ πξηλ κεηαθεξζνχλ ζα δέλνληαη θαιά. Αλ θάπνηνο ζάθνο έρεη δηαξξνή πγξψλ, ζα ηνπνζεηείηαη ζε δεχηεξν, πνπ θη απηφο ζα δέλεηαη κε πιαζηηθφ ζθηγθηήξα. - Οη ζάθνη ζπιινγήο δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θάζε θνξά ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαζαξνχο. - Σα απνιπκαληηθά δελ αλακηγλύνληαη πνηέ κε άιια απνξξππαληηθά γηαηί ράλνπλ ηελ απνιπκαληηθή ηνπο δξάζε. Δπίζεο θάλνπλ ρεκηθέο ελψζεηο θαη αλαζπκηάζεηο. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ Σα πιηθά θαζαξηφηεηαο (πγξά-ζθφλεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα θέξνπλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο απφ ην Γ.Υ.Κ., ελψ ηα απνιπκαληηθά ρψξνπ ζα θέξνπλ Άδεηα Κπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Σα δηπιά πιηθά θαζαξηζκνχ (πιηθά θαζαξηφηεηαο-απνιπκαληηθά ρψξνπ) ζα θέξνπλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο απφ ην Γ.Υ.Κ. θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Σα κέζα θαη πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο, δειαδή ζθνπγγαξίζηξεο, ζθνχπεο, δνρεία ζθνπγγαξίζηξαο, παληά θαζαξηφηεηαο, πγξφ ριψξην, πγξφ δαπέδνπ, ζθφλε θαζαξηζκνχ καξκάξσλ, πγξφ θαζαξηζκνχ ηδακηψλ, πγξφ απνιπκαληηθφ, πδξνρισξηθφ νμχ, ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ, ζαθνχιεο θαιαζηψλ αρξήζησλ θ.ι.π. ζα ηα ρνξεγεί ν ΔΡΓΟΛΑΒΟ ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Απφ ηα αλσηέξσ πιηθά θαζαξηφηεηνο εμαηξνύληαη ηα ραξηηά πγείαο, νη ρεηξνπεηζέηεο θαη ην πγξφ ζαπνχλη πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. Ο Δξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη ζθεχε σο θαη ζάθνπο απνξξηκκάησλ. Σα κεραλήκαηα θαη ζθεχε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ ζα είλαη απνδεδεηγκέλα πξψηεο πνηφηεηαο. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ είλαη απξφζθνπηε. 13

14 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ [1] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ α/α 1 2 ΥΧΡΟΗ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ Μ.Τ. Σνπηθν Ηαηξείν.. ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ (m2 ) ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΧΡΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ Δ ( ) ΥΧΡΗ Φ.Π.Α..... Το ποσοστό του Φ.Π.Α. είναι :. πλνιηθή ηηκή κε ΦΠΑ: ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ: ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ:. ΖΜΔΡΔ & ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ:. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΤΠΟΒΑΛΔΣΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ): ΤΦΟ ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΤΦΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ (ΔΡΓΟΓΟΣΖ-ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ):. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ:.. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ:.. ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ:.. ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ:. ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΣΡΗΣΧΝ:.. Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΔΡΓΟΛΑΒΟ 14 (ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ) (ΦΡΑΓΗΓΑ). (ΣΖΛΔΦΧΝΟ). (ΤΠΟΓΡΑΦΖ)..

15 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ [2] ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ολνκαζία Σξάπεδαο Καηάζηεκα.... (Γ/λζε νδφο - αξηζκφο Σ.Κ, FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο : ΔΟΠΤΤ Κεθηζίαο 39 Σ.Κ Μαξνύζη αο γλσξίδνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δίδεζεο, θαη απφ ην δηθαίσκά καο λα ζαο πξνβάινπκε φιεο ηηο νπνηεζδήπνηε, αθφκε θαη κε πξνζσπνπαγείο, ελζηάζεηο ηνπ πξση νθεηιέηε, ηδηαίηεξα δε θάζε άιιε έλζηαζε απφ ηα άξζξα , & , ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη απφ ηα ηπρφλ δηθαηψκαηά καο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πην πάλσ άξζξα, εγγπφκαζηε, κε ηελ παξνχζα ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη επζπλφκαζηε έλαληί ζαο εηο νιφθιεξνλ θαη σο απη νθεηιέηεο ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ εδξεχεη. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ.δτρχ, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππνρξεψζεσλ αλέιαβε ν ελ ιφγσ «Αλάδνρνο», ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ... πνπ ζπλνκνιφγεζε καδί ζαο γηα. αληίγξαθν ηεο νπνίαο καο παξαδφζεθε, βεβαηψλεηαη δε κε ηελ παξνχζα ε ιήςε απηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο παξαπάλσ εγγχεζεο, απνθαζίζεηε θαηά ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο, ηελ νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε, φηη ν ελ ιφγσ Αλάδνρνο παξέβε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ πην πάλσ χκβαζε, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο, θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα απηή ηελ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ παξαπάλσ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή έλζηαζε, επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ Αλαδφρνπ ζε δηαηηεζία ή ζε δηθαζηήξηα κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε απηήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ζέζε απηήο ζε δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Γειψλνπκε αθφκε φηη ε εγγχεζή καο απηή ζα ηζρύεη γηα δύν (2) κήλεο κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ ή Δξγνιάβνπ πνπ αλέιαβε κε ηελ παξαπάλσ ύκβαζε θαη κε ηα ζπκπιεξψκαηα ηεο θαη κέρξη λα επηζηξαθεί απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ Αλάδνρν ή Δξγνιάβν κε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξαδψζεη ζηελ εθδφηξηα Σξάπεδα. Απφ ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ηνλ ΔΟΠΤΤ δελ ζα θέξεη νηαλδήπνηε επζχλε έλαληη ηεο εθδφηξηαο Σξάπεδαο. Βεβαηνχληαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 15

16 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ *3] ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ Στο ςιμερα..., θμζρα......, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι (οδόσ Κθφιςίασ, αρικμόσ 39), νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Ρεριφερειακι Δ/νςθσ, εφεξισ αποκαλοφμενο ςτθν παροφςα Σφμβαςθ «Ε.Ο.ΡΥ.Υ.», χάριν του οποίου καταρτίηεται θ παροφςα Σφμβαςθ και 2. Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία., με ζδρα επί τθσ οδοφ.., τθλ.:., fax:.., ΑΦΜ:., ΔΟΥ., εφεξισ αποκαλοφμενθσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ «Ανάδοχοσ», θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από. ςφμφωνα με το από. Καταςτατικό τθσ. ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: ΑΘΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συςτατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3060/ Τισ διατάξεισ του Ν. 3310/ Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/ Τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Αϋ204) «Ρερί Λογιςτικοφ Ν.Ρ.Δ.Δ.». 5. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Ρρομικειεσ Δθμοςίου Τομζα & υκμίςεισ Συναφϊν Θεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & λοιπζσ διατάξεισ». 6. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Ρ1 3305/ (ΦΕΚ τ. Βϋ αρ. 1789/ ) «Σφναψη, εκτζλεςη και διαδικαςίεσ ςφναψησ ςυμβάςεων προμηθειϊν, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2286/95». 7. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 8. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε. περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν». 9. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/10) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», άρκρο 68, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/ Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (Αϋ 43) ςχετικά με τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. 11. Τθν υπ αρικ /739 απόφαςθ «Αφξθςθ χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Βϋ 1291). 12. Τθν υπ αρικ. 937/152/ (ΑΔΑ ΒΛΓΚΟΞ7Μ-ΧΜ4) απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΟΡΥΥ, που αναφζρεται ςτθν προζγκριςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ. 13. Τθν υπ αρικ. 470/176/ (ΑΔΑ ΒΙΙΟΟΞ7Μ-ΥΛ7) απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΟΡΥΥ, που αναφζρεται ςτθν προζγκριςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ. 14. Τθν υπ αρικ... (ΑΔΑ ) απόφαςθ του Δ/ντι τθσ ΡΕ.ΔΙ.., που αναφζρεται ςτθν ζγκριςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 15. Τθν αρ. Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 16

17 ΑΘΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.) ανακζτει ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο (Ανάδοχο), ο οποίοσ αποδζχεται και αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου κακαριςμοφ των χϊρων των κάτωκι κτιρίων: ηνηρεία Τπεξεζίαο Σαρ/θή Γ/λζε Χθέιηκε Δπηθάλεηα η.κ. Δξγαηνψξεο Μ.Τ Σνπηθφ Ηαηξείν Σνπηθφ Ηαηξείν Σνπηθφ Ηαηξείν ΑΘΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- ΟΟΙ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΟΟΙ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κα παρζχονται για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, για. ϊρεσ θμερθςίωσ και για. θμζρεσ τθν εβδομάδα (από ϊρασ.. ζωσ.). Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ των χϊρων κα εκτελοφνται υπό τισ οδθγίεσ και τθν επίβλεψθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ και κα είναι υποχρεωτικζσ για το απαςχολοφμενο προςωπικό. Η ΡΕ.ΔΙ. μπορεί να προβαίνει ςε ςυςτάςεισ προσ τον ανάδοχο προφορικά ι εγγράφωσ για τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΟΟΙ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΟΥ Α. Κοινόχρθςτοι χϊροι (χϊροι αναμονισ, γραφεία, διάδρομοι, ςκάλεσ, κλιμακοςτάςια ανελκυςτιρεσ, κοινόχρθςτα αποχωρθτιρια). 1. ΔΑΡΕΔΑ - δφο φορζσ τθν θμζρα (πρωί και απόγευμα) και εκτάκτωσ όποτε απαιτθκεί / ςκοφπιςμα και υγρό ςφουγγάριςμα / τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου 1% και πλφςιμο μοκετϊν όταν απαιτείται. 2. ΤΟΙΧΟΙ ανά βδομάδα ι εκτάκτωσ / υγρό τρίψιμο / τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου 1% ι ανιονικά ταςιενεργά και ζλεγχοσ ςοβατοπί για ςκόνεσ και κακάριςμα εβδομαδιαίωσ. 3. ΕΡΙΡΛΑ κακθμερινά = ξεςκόνιςμα, μθνιαίωσ = υγρό τρίψιμο / τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου 1% ι ανιονικά ταςιενεργά. 4. ΦΟΕΙΑ ΚΑΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ εβδομαδιαίωσ και όποτε άλλοτε χρειαςτεί υγρό τρίψιμο με τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου 1% ι ανιονικά ταςιενεργά. 5. ΤΖΑΜΙΑ, ΡΑΑΘΥΑ εβδομαδιαίωσ / υγρό τρίψιμο / ανιονικά ταςιενεργά και κρζμαςμα ξεκρζμαςμα κουρτινϊν όταν απαιτείται (τηάμια εςωτερικοφ χϊρου). 6. ΑΡΟΧΩΗΤΗΙΑ α) ΔΑΡΕΔΑ - κακθμερινά (πρωί και απόγευμα) και εκτάκτωσ όποτε απαιτθκεί / υγρό ςφουγγάριςμα / γλυοξάλθ 1% και πολυεξανίδιο 1% β) ΤΟΙΧΟΙ - κακθμερινά (πρωί και απόγευμα) / υγρό τρίψιμο / αμφολφτεσ 1% γ) ΣΙΦΩΝΙΑ - εβδομαδιαίωσ / ρίψθ διαλφματοσ / χλϊριο 1 διςκίο ςε 100 ml νεροφ δ) ΝΙΡΤΗΕΣ, ΛΟΥΤΗΕΣ - μία φορά τθν θμζρα και εκτάκτωσ όποτε απαιτθκεί / υγρό τρίψιμο / χλϊριο 1 διςκίο ςε 1 λίτρο νεροφ ε) ΛΕΚΑΝΕΣ 17

18 - κακθμερινά (πρωί και απόγευμα) και εκτάκτωσ όποτε απαιτθκεί / υγρό τρίψιμο / χλϊριο 1 διςκίο ςε μιςό λίτρο νεροφ. 7. ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΔΑΡΕΔΑ - όποτε επιςθμανκοφν / κάλυψθ με πυκνό απολυμαντικό το οποίο αφινουμε να δράςει για 10 και κατόπιν ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα με άλλο απολυμαντικό / αμφολφτεσ 1% για 10 και χλϊριο 1 διςκίο ςε 100 ml νεροφ. Ιςχφει το ίδιο και για κθλίδεσ αίματοσ ςε ιατρεία, εργαςτιρια, καλάμουσ, χειρουργεία. 8. ΡΑΝΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΟΡΑΝΑ μετά από κάκε χριςθ / βφκιςθ, ξζβγαλμα, ςτζγνωμα / χλϊριο 1 διςκίο ςε 10 λίτρα νεροφ. 9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ μία φορά τθν εβδομάδα / τρίψιμο με απορρυπαντικό και νερό / μθ ιονικά ταςιενεργά ι γλυοξάλθ 1%. Τα κλιματιςτικά μθχανιματα δεν απολυμαίνονται με απολυμαντικζσ ουςίεσ διότι υπάρχει περίπτωςθ να δθμιουργθκοφν τοξικοί ατμοί. Β. Αποκικεσ αρχεία 1. ΑΡΟΘΗΚΕΣ ΓΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Θα γίνεται ςκοφπιςμα και υγρό ςφουγγάριςμα μία φορά τθν εβδομάδα με τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου 1%. Επίςθσ ξεςκόνιςμα των ραφιϊν μία φορά τθν εβδομάδα. 2. ΑΡΟΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ιςχφουν τα ίδια όμωσ θ κακαριότθτα (ςυχνότθτα, τρόποσ κ.τ.λ.) κα γίνεται υπό τθν επίβλεψθ του υπεφκυνου τθσ αποκικθσ. Οι αποκικεσ των ειδϊν κακαριότθτασ (χϊροι όπου φυλάςςονται τα καρότςια, εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ) κα πρζπει να κακαρίηονται τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα (μζρα παρά μζρα) και να απολυμαίνονται μία φορά τθν εβδομάδα. Οι αποκικεσ αυτζσ είναι χϊροι που ςυγκεντρϊνουν ιδιαίτερα υψθλό μολυςματικό φορτίο, διότι τα καρότςια κακαριςμοφ μεταφζρονται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ τθσ Μονάδασ. Γ. Χϊροι με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ κακαριςμοφ (ιατρεία, εργαςτιρια). Ιςχφουν όςα περιλαμβάνονται ςτα 1-7 του Α. κεφαλαίου και ςυμπλθρϊνονται τα εξισ : 1. ΡΑΓΚΟΙ μία φορά τθν θμζρα (ςτθ λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ) και εκτάκτωσ όποτε απαιτθκεί / υγρό τρίψιμο / γλυοξάλθ 1% ι ενϊςεισ χλωρίου. 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ τα υλικά και θ μζκοδοσ κακαριότθτασ εξαρτϊνται από τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, θ δε κακαριότθτα κα γίνεται μόνον κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο ιατρό του εργαςτθρίου. Δ. Ακάλυπτοι χϊροι, πεηοδρόμια, εξωτερικά περβάηια, προαφλια, φρεάτια, φωταγωγοί, ςτόμια κλιματιςμοφ, ηαρτινιζρεσ. Α) Θα κακαρίηονται μία φορά θμερθςίωσ με ζκπλυςθ με πιεςτικό νεροφ και μία φορά μθνιαίωσ με ζκπλυςθ με πιεςτικό νεροφ και κατόπιν αμφολφτεσ 1%. Β) Εβδομαδιαίο πλφςιμο ςτα πατάκια ειςόδου. Γ) Πότιςμα λουλουδιϊν όποτε χρειαςτεί. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ Ηλεκτρικζσ ςκοφπεσ. Ράνινεσ ςκοφπεσ με υποχρζωςθ να τθ χρθςιμοποιοφν κάκε μζρα κακαρι. Απορροφθτικά ξεςκονόπανα. Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με κάδουσ ςφουγγαρίςματοσ (μπλε και κόκκινουσ) διπλοφ ςυςτιματοσ. Σφουγγαρίςτρεσ. Γάντια χοντρά κουηίνασ και μιασ χριςεωσ. Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων ανκεκτικζσ, διαφόρων μεγεκϊν. 18

19 - Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να μθν προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων. - Η διάλυςθ των παραςκευαηομζνων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων κακαριςμοφ που κα κάνουν οι κακαριςτζσ να είναι ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ προϊόντων. - Οι ανελκυςτιρεσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων πρζπει να διατθροφνται πάντα κακαροί. - Οι ςάκοι ςυλλογισ απορριμμάτων αφοφ γεμίςουν μζχρι τα ¾ πριν μεταφερκοφν κα δζνονται καλά. Αν κάποιοσ ςάκοσ ζχει διαρροι υγρϊν, κα τοποκετείται ςε δεφτερο, που κι αυτόσ κα δζνεται με πλαςτικό ςφιγκτιρα. - Οι ςάκοι ςυλλογισ δεν κα επαναχρθςιμοποιοφνται αλλά κάκε φορά κα αντικακίςτανται με κακαροφσ. - Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνφονται ποτζ με άλλα απορρυπαντικά γιατί χάνουν τθν απολυμαντικι τουσ δράςθ. Επίςθσ κάνουν χθμικζσ ενϊςεισ και ανακυμιάςεισ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ Τα υλικά κακαριότθτασ (υγρά-ςκόνεσ) που κα χρθςιμοποιοφνται κα φζρουν αρικμό καταχϊρθςθσ από το Γ.Χ.Κ., ενϊ τα απολυμαντικά χϊρου κα φζρουν Άδεια Κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. Τα διπλά υλικά κακαριςμοφ (υλικά κακαριότθτασ-απολυμαντικά χϊρου) κα φζρουν αρικμό καταχϊρθςθσ από το Γ.Χ.Κ. και Άδεια Κυκλοφορίασ από τον Ε.Ο.Φ. Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και τα υλικά κακαριότθτασ που ειςάγονται από τθν Ε.Ε. πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ. Τα μζςα και υλικά κακαριότθτασ και υγιεινισ, δθλαδι ςφουγγαρίςτρεσ, ςκοφπεσ, δοχεία ςφουγγαρίςτρασ, πανιά κακαριότθτασ, υγρό χλϊριο, υγρό δαπζδου, ςκόνθ κακαριςμοφ μαρμάρων, υγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν, υγρό απολυμαντικό, υδροχλωρικό οξφ, ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν, ςακοφλεσ καλακιϊν αχριςτων κ.λ.π. κα τα χορθγεί ο ΕΓΟΛΑΒΟΣ ςτο προςωπικό του. Από τα ανωτζρω υλικά κακαριότθτοσ εξαιροφνται τα χαρτιά υγείασ, οι χειροπετςζτεσ και το υγρό ςαποφνι που κα διατίκενται από τον ΕΟΡΥΥ. Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία μθχανιματα και ςκεφθ ωσ και ςάκουσ απορριμμάτων. Τα μθχανιματα και ςκεφθ πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ από άποψθ λειτουργίασ. Επίςθσ να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ που κα είναι αποδεδειγμζνα πρϊτθσ ποιότθτασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου είναι απρόςκοπτθ. ΑΘΟ 4: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3863/2010 Στθν προςφορά του Αναδόχου περιλαμβάνεται πίνακασ με τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013, ο οποίοσ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Επί πλζον ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ αναφζρονται ειδικοί όροι για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφαλείασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, τουσ οποίουσ πρζπει να τθρεί ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα με τον ανωτζρω Ν. 3863/2010. ΑΘΟ 5: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι, καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ του κατωτάτου ορίου μιςκοφ ι θμερομιςκίου όπωσ αυτό ορίηεται με το αρ.1 παρ.6 19

20 του Ν.4046/12 ο οποίοσ τροποποίθςε τθν από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με αντικατάςταςθ των εργαηομζνων οι οποίοι βρίςκονται ςε άδεια, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει απ αυτζσ. 2. Σε περίπτωςθ δε, που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν Ανάδοχο εταιρεία (άρκρο 68 του ν. 3863/2010) με κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ. 3. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο. 4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει κατάςταςθ προςωπικοφ που κα αναλάβει τον κακαριςμό του κτιρίου κακϊσ και να πλθροφορεί και τθν επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν και υπθρεςιϊν για κάκε αλλαγι του προςωπικοφ που κα γίνεται με ςχετικι επιςτολι τθσ. 5. Η κατάςταςθ προςωπικοφ κα είναι κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ενϊ επίςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει κατάςταςθ μιςκοδοςίασ για το ςυγκεκριμζνο προςωπικό και αναλυτικι περιοδικι διλωςθ που υποβάλλει ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η κατάςταςθ αυτι κα πρζπει να αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν ΡΕΔΙ. Με τθν προςζλευςι τουσ οι εργαηόμενοι κα υπογράφουν ςε βιβλίο παρουςίασ. 6. Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό & ςτισ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου ι ςε οιονδιποτε τόπο, εφ όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου (του αναδόχου) ι των εργαςιϊν του και ςε περίπτωςθ άρνθςισ του κα προςδιορίηεται το ιςόποςο τθσ ηθμιάσ και κα αφαιρείται από τθν αμοιβι του. 7. Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό (ο αρικμόσ του οποίου κα ζχει προςδιοριςκεί από τουσ οικονομικοφσ όρουσ ςυμμετοχισ) ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ & ςτο προςωπικό του Οργανιςμοφ και το οποίο να τθρεί πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων & τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ. Το προςωπικό του αναδόχου να ζχει νομιμότθτα εργαςίασ και δυνατότθτα ςυνεννόθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 8. Υποχρεοφται να είναι αςφαλιςμζνοσ ςε Κρατικό Αςφαλιςτικό Οργανιςμό και να ζχει αςφαλιςμζνο το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτισ παραπάνω εργαςίεσ ςε Κρατικοφσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ. 9. Κατά τθν θμζρα ανάλθψθσ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ΡΕ.ΔΙ.. τα ονοματεπϊνυμα των υπαλλιλων που κα απαςχολοφνται, του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ και κάκε μεταβολι του προςωπικοφ αυτοφ. 10. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ & εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: 11. ουδεμία εξάρτθςθ & εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τον Οργανιςμό. 12. ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ, κακϊσ επίςθσ και ο υπεργολάβοσ ςε περίπτωςθ που του ζχει ανατεκεί το ζργο ι μζροσ αυτοφ, όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 13. Ο ΕΟΡΥΥ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά του προςωπικοφ του εργολάβου εντόσ των χϊρων του Οργανιςμοφ, όπου πρζπει να τθρείται τάξθ και θςυχία. Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να δζχεται αδιαμαρτφρθτα οποιονδιποτε ζλεγχο τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν ζξοδό του από τον Οργανιςμό. 14. Υποχρεοφται να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμοδίουσ του ζργου, με ςκοπό τθν αναγραφι ς αυτό των τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 15. Υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ του ζργου. Εάν ο ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ζωσ και του 50% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ, ανάλογα με τθν βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΡΥΥ, παρακρατοφμενθ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο 20

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ (ΣΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ) ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ Δ.Κ.Α.Β. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Δ.Κ.Α.Β. Υαλκίδα 03/06/2014 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΟΛΗ / ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 3/6/2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (όνομα είδοσς ή σπηρεζίας ) ΔΣΗΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΥΑΛΚΙΓΑ 205 η.μ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ

Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 / 09 / 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΕΔΤ/ 1383 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698327 2015-04-08

15PROC002698327 2015-04-08 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ Θάλςμνορ, 08/04/2015 Απιθ. Ξπωη.: 7067 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Κισαήλ Κπαϊπάμηρ Σειέθσλν: 22430-59

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει : 210-5283113)

Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει : 210-5283113) Ηκεξ: 12/09/2014 ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ. Καξφινπ 27, 104 37 Αζήλα ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΔΧΝ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 34.518,24 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα