ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 )"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των μετόχων Σχέσεις της εταιρείας με το δίκτυο AGN 7 INTERNATIONAL. 3. Εταιρική διακυβέρνηση 8 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του Νόμου 3693/ Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος Δήλωση εξασφάλισης της ανεξαρτησίας Θέματα συνεχούς εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Τρόπος καθορισμού της αμοιβής των ελεγκτών 26 και των μετόχων. Στοιχεία επικοινωνίας 27 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Νόμος 3693/2008, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», απαιτεί από τα ελεγκτικά γραφεία, εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στην Ε.Λ.Τ.Ε και να δημοσιοποιούν από το διαδικτυακό τους τόπο, ετήσια έκθεση διαφάνειας. Ειδικότερα, στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008, ορίζονται τα εξής : «'Άρθρο 36 - Έκθεση διαφάνειας 1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 13, 14 και 15 του παρόντος νόμου, έχουν υποχρέωση, εντός τριών μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να υποβάλλουν στην ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιούν από το διαδικτυακό τους τόπο, ετήσια έκθεση διαφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: Α) Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των πραγματικών μετόχων, εταίρων ή ιδιοκτητών, μέχρι τελικού φυσικού προσώπου. Β) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νομικών και διαρθρωτικών σχέσεων του δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο. Γ) Περιγραφή της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν και είναι διαχειριστές του ελεγκτικού γραφείου. Δ) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο και δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού, για τον τρόπο ελέγχου της ορθής εφαρμογής του και τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν. Ε) Ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 'Άρθρο 27 του παρόντος νόμου, καθώς και αναλυτική περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. ΣΤ) Κατάλογος και πλήρη στοιχεία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και περιγραφή της φύσης και έκτασης των υποχρεωτικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η έκθεση διαφάνειας. Ζ) Δήλωση του αρμόδιου προσώπου ή οργάνου για την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και δήλωσή του ότι διενεργήθηκε τέτοιος έλεγχος για όλες τις αναληφθείσες εργασίες. Η) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο 'Άρθρο 11 του παρόντος νόμου, 3

4 καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθμό εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Θ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών με ανάλυση των αμοιβών σε αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους, από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή λογιστικών υπηρεσιών και από παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ι) Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών και των μετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών. 2. Η Έκθεση διαφάνειας υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο ως ένδειξη της ακρίβειας και πληρότητας του περιεχομένου της. 3. Η ΕΛΤΕ έχει δικαίωμα ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου της έκθεσης διαφάνειας. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς ή μη πλήρους έκθεσης διαφάνειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται, πέραν των λοιπών κυρώσεων, την αποβολή του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από το σύστημα δημόσιας εποπτείας και οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία διενεργείται από αυτούς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.» Η παρούσα, είναι η 1 η «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», που υποβάλλει και δημοσιοποιεί, η εταιρεία " ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ", ( εφεξής «Εταιρεία» ) Στόχος της Εταιρείας, είναι, η συνεχής βελτίωση : α) της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και β) της εσωτερικής οργάνωσης, στα θέματα εκπαίδευσης, ανεξαρτησίας και ποιοτικού ελέγχου. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Πρόεδρος του Δ.Σ. 4

5 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία " ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ " με διακριτικό τίτλο: " ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ " (για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση «ORION CERTIFIED AUDITORS S.A»), ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2003, και δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Έχει αριθμό μητρώου (ΑΡ.Μ.Α.Ε) 54144/01/Β/03/188 και είναι, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ ), με Αριθμό Μητρώου 146. Λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία και στο καταστατικό της, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι : «Το Καταστατικό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Επίσης για οποιαδήποτε θέματα που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν και οι εκάστοτε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελεγκτικού επαγγέλματος γενικότερα.» ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 1. Η σε κάθε περίπτωση, υποκείμενη στην αποκλειστική αρμοδιότητα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, από πρόσωπα που έχουν τα προσόντα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς ανεγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την κείμενη και εφαρμοστέα νομοθεσία. 2. Η σε κάθε περίπτωση, υποκείμενη στην αποκλειστική αρμοδιότητα Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης που απαιτεί λογιστικές γνώσεις, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας καθώς και ειδικών λογαριασμών ή ομάδων περιουσίας. 3. Ο έλεγχος και θεώρηση εμπορικών βιβλίων κατόπιν δικαστικής διαταγής. 4. Η διενέργεια ελέγχου επί συγκεκριμένων λογαριασμών, αντικειμένων ή θεμάτων καθώς και η διενέργεια γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους σε υποχρεωτικό έλεγχο. 5. Η μελέτη της λογιστικής οργανώσεως οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικών. 5

6 6. Η άσκηση έργων εκκαθαριστού, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτωχεύσεως. 7. Η άσκηση παντός έργου, το οποίο δεν είναι ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 8. Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης με κάθε πρόσφορο μέσο ή τρόπο. Προς εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ή να συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με τον επιδιωκόμενο από την ίδια σκοπό καθώς και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της. Αυτοί οι σκοποί μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της (δηλ. λήγει στις ). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους και ανέρχονται σε τεμάχια, με ονομαστική αξία ένα ευρώ έκαστη. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές : Μέτοχοι Διεύθυνση κατοικίας Μετοχές Α.Δ.Ταυτό τητας ΑΡ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 1. Μανδηλαράς Δημήτριος Κ. Παλαιολόγου ΑΒ Γλυφάδα 2. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος Περικλέους ΑΒ Ελευσίνα. 3. Σακκής Κωνσταντίνος Αστυπάλαιας ΑΗ Αθήνα. 4. Γεωργιάδης Πρόδρομος Ρόδων 16 - Ν. Ιωνία Η ΣΥΝΟΛΟ

7 2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ AGN INTERNATIONAL. «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΥΧΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Η ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ». ΓΕΝΙΚΑ Η AGN International είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (association), παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρείες που είναι ανεξάρτητα μέλη και όχι από την AGN International απευθείας. Οι εταιρείες μέλη παρέχουν ελεγκτικολογιστικές, φορολογικές και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικού περιεχομένου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις δημόσιου τομέα. Η AGN International με τη συνεχή επαφή μεταξύ των μελών της, με την ανταλλαγή απόψεων, με τα συνέδρια και σεμινάρια, με την έκδοση περιοδικού, καθώς επίσης και με το κεντρικό site (intranet) έχει σαν τελικό σκοπό να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών των μελών της ώστε να ικανοποιούνται οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών τους. Η AGN International είναι μια οντότητα με δικό της προσωπικό. Τα έξοδά της καλύπτονται από εισφορές των εταιρειών-ανεξαρτήτων μελών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ AGN INTERNATIONAL ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η AGN International στην Ελλάδα Η «.», είναι ανεξάρτητο μέλος της AGN International στην Ελλάδα από το 2004 και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση αυτή. Εταιρείες ανεξάρτητα μέλη Όσες εταιρείες είναι ανεξάρτητα μέλη της AGN International είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες, που λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους, σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές των χωρών που δραστηριοποιούνται, ενώ είναι πλήρως υπεύθυνες για το προσωπικό τους. Επίσης κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη, στα πλαίσια της εκάστοτε νομοθεσίας, για την επαγγελματική πρόοδο του προσωπικού της, καθώς επίσης και για τις προσλήψεις, καθορισμό των αποδοχών του και την εν γένει παρακολούθηση. Υποχρεώσεις των εταιρειών-μελών Για την είσοδο των εταιρειών στον οργανισμό (association) της AGN International είναι απαραίτητος εντατικός ποιοτικός έλεγχος. Στη συνέχεια οι εταιρείες μέλη, εκτός της καταβολής ετήσιας εισφοράς, έχουν τις κατωτέρω υποχρεώσεις. α) Τροφοδότηση τράπεζας πληροφοριών με φορολογικά δεδομένα που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. 7

8 β) Αποστολή οικονομικώς στοιχείων στην AGN International που αφορούν την εταιρεία μέλος, καθώς επίσης αποτελεσμάτων από ποιοτικούς ελέγχους που υφίστανται. Επίσης οι εταιρείες μέλη έχουν τις εξής δυνατότητες : α) Συμμετοχή σε ετήσια συνέδρια (παγκόσμια και ευρωπαϊκά) β) Επιμόρφωση προσωπικού με συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια γ) Αποστολή επαγγελματικών άρθρων για τη σύνταξη του περιοδικού της AGN International 3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». Διοίκηση της Εταιρείας Τα ανώτερα όργανα Διοίκησης, της Εταιρείας είναι: η Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και είναι επιφορτισμένα με τις διαχειριστικές, εκτελεστικές και εποπτικές λειτουργίες διοίκησης. Ειδικότερα το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι : «Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.» Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Κ.Ν 2190/20, απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν : στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 'Άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 'Άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διοικητικό Συμβούλιο Απαρτίζεται στο σύνολό των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την Εταιρεία και η θητεία του λήγει στις , αποτελείται από τους : 1. Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος 2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ : Κωνσταντίνος Σακκής 8

9 3. Διευθύνων Σύμβουλος : Δημήτριος Μανδηλαράς 4. Μέλος : Πρόδρομος Γεωργιάδης. Την εταιρεία εκπροσωπούν: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Σακκής και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Μανδηλαράς. Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στους: Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Σακκή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Μανδηλαρά, Διευθύνοντα Σύμβουλο Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μία από τις άνω τρείς (3) υπογραφές, υπογράφουν συμβάσεις με τρίτους, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων όψεως, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό. Εξαιρετικά απαιτούνται : α) δύο (2 ) από τις παραπάνω τρεις (3) υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα από τους λογαριασμούς καταθέσεων το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (30.000,00), και β) Οι τρεις (3) παραπάνω υπογραφές όταν πρόκειται για, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, και να συνομολογηθούν δάνεια, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά (10.000,00). Ειδικότερα το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι : «Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε (3 έως 5) συμβούλους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους. 3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και νομικά πρόσωπα. Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. 9

10 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Αντιπροσώπευση μελών-απαρτία - Πλειοψηφία Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.» Αναλυτικότερα, οι διαδικασίες διοίκησης της Εταιρείας, περιγράφονται στον «Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας». Σκοπός, του κανονισμού αυτού, είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας προβλέπει, τα κατωτέρω θέματα: α) Δομή Οργάνωσης. Οργανωτική δομή (Οργανόγραμμα), περιγραφή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, της Διοίκησης, και του προσωπικού καθώς και των διαφόρων επιτροπών που έχουν συσταθεί ( «Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας» και «Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας»). β) Θέματα Προσωπικού. Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και προαγωγής. Διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Διαδικασίες καθορισμού των αμοιβών του προσωπικού γ) Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης. Διαδικασία εγκρίσεως και λογιστικοποίησης των δαπανών. Διαδικασία ελέγχου των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Διαδικασία σύνταξης και ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων. δ) Θέματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας - Ανεξαρτησίας- Αντικειμενικότητας Εμπιστευτικότητας και Επαγγελματικού απορρήτου. ε) Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Οργανωτική Δομή Η εταιρεία διακρίνεται οργανωτικά στα εξής Τμήματα: Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης Τμήμα Εργασιών Η διαγραμματική απεικόνιση των ανωτέρω Εταιρείας. παρατίθεται στο οργανόγραμμα της 10

11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου απαρτίζεται από τα μέλη της Διοίκησης (Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο και Κωνσταντίνο Σακκή ) και είναι επιφορτισμένη με τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής. Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας Η Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας, απαρτίζεται από μέλη της Διοίκησης (Δημήτριο Μανδηλαρά και Πρόδρομο Γεωργιάδη ) και είναι επιφορτισμένη με τη παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Η ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ». ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 11

12 Η Διοίκηση της Εταιρείας έχοντας υπόψη, τις βασικές αρχές και τις βασικές διαδικασίες που προβλέπουν : α) Το Διεθνές Πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας, «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1» ( ISQC 1), β) Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, 220 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», και γ) Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, 2220 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», προσπαθεί, να επιτύχει το δυνατόν καλλίτερο αποτέλεσμα και να καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία και το προσωπικό της, συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την ΩΡΙΩΝ Α.Ε, για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης της Ποιότητας του Ελεγκτικού Έργου είναι : 1) ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ). 2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ( ΕΠΟΠΤΕΙΑ )ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 5) ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι ανωτέρω διαδικασίες παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω : 1). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗ Το προσωπικό της εταιρίας είναι προσηλωμένο στις αρχές της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Έχει ανατεθεί στην «Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας» να παρέχει οδηγίες και να επιλύει προβλήματα σε θέματα : ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και εχεμύθειας. Κοινοποιεί αρχές, μεθόδους και διαδικασίες αναφορικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική συμπεριφορά προς το προσωπικό όλων των βαθμίδων μέσα στην εταιρία. Ενημερώνει το προσωπικό πάνω στις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες της εταιρίας και το συμβουλεύει στο ότι είναι απαίτηση να εξοικειωθεί προς αυτά. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες αναφορικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική συμπεριφορά. Επιθεωρεί περιοδικώς τη σχέση της εταιρίας με τους πελάτες για να βεβαιωθεί αν τομείς ανάμειξης μπορεί ή φαίνεται ότι μπορεί να βλάπτουν σοβαρά την ανεξαρτησία της εταιρίας. 12

13 2). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΗ Η εταιρία πρέπει να στελεχωθεί με προσωπικό που κατέχει και διατηρεί τα τεχνικά πρότυπα και την επαγγελματική ικανότητα που χρειάζεται για να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τις υπευθυνότητες τους με την οφειλόμενη επιμέλεια. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο γίνεται προγραμματισμός για την εξασφάλιση κατάλληλου προσωπικού με βάση την μελέτη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό, του καθορισμού στόχων, καθώς και θέσπισης προσόντων. Έχουν θεσπιστεί τα εξής προσόντα για την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη σε κάθε επαγγελματική βαθμίδα. - Ευστροφία, Ακεραιότητα, Τιμιότητα, Κίνητρα και Κλίση για το επάγγελμα. - Επιτεύγματα και εμπειρίες που είναι επιθυμητές για την πρόσληψη πεπειραμένου προσωπικού. - Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των ατόμων που αναζητούνται είναι : Ακαδημαϊκή εμπειρία : Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής. Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης Γλώσσας Επαγγελματική εμπειρία : Προϋπηρεσία ( εφόσον ζητείται άτομο με εμπειρία ) Ο Εντοπισμός των πιθανών υποψήφιων για πρόσληψη γίνεται κυρίως μέσω σχετικών αγγελιών σε εξειδικευμένες για το σκοπό αυτό εφημερίδες. Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη γίνεται με την χρήση ειδικού εντύπου αξιολόγησης. Γίνεται συνάντηση συνέντευξη του υποψήφιου για πρόσληψη με δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας πριν την πρόσληψη. Ο υποψήφιος για πρόσληψη ενημερώνεται για την Εταιρία και το Επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι προσλήψεις γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Γίνεται Επιθεώρηση περιοδικώς των αποτελεσμάτων προσλήψεων για να καθοριστεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι ανάγκες σε προσωπικό ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω : Εξωτερικής εκπαίδευσης ( Πάγια αρχή της Εταιρείας είναι η εκπαίδευση όλων των νεοπροσληφθέντων στο διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Σ.Ο.Λ. ) Περιοδικών εταιρικών εκπαιδεύσεων ( Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον σε κάθε τρίμηνο, όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης ) Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών ( Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, Λογιστικά φορολογικά περιοδικά & εφημερίδες και Εσωτερική περιοδική ενημέρωση ). ΠΡΟΑΓΩΓΗ 13

14 Έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές που θεωρούνται αναγκαίες για τις διάφορες βαθμίδες υπευθυνότητας μέσα στην εταιρεία. Υπάρχουν βασικές οδηγίες που περιγράφουν τις υπευθυνότητες σε κάθε βαθμίδα και την αναμενόμενη απόδοση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή σε κάθε βαθμίδα, συμπεριλαμβανομένων: Των τίτλων και συναφών υπευθυνοτήτων Του μεγέθους εμπειρίας Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης και ης αναμενόμενης εξειδίκευσης, είναι : Τεχνικές γνώσεις Αναλυτικές και κριτικές ικανότητες Ικανότητες επικοινωνίας Διοικητική και εκπαιδευτική εμπειρία Προσωπική στάση και επαγγελματικό ύφος (χαρακτήρας, ευστροφία, κρίση και κίνητρα) Για την κοινοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών στο προσωπικό έχει συνταχθεί σχετικός κανονισμός Η Αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και ενημέρωσή του για την πρόοδό του γίνεται σε ετήσια βάση με την συμπλήρωση σχετικής «Έκθεσης Αξιολόγησης». Η Συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών για την απόδοση του προσωπικού γίνεται από τους υπεύθυνους των Ελεγκτικών εργασιών και τηρούνται σχετικά στοιχεία στους φακέλους προσωπικού. Η υπευθυνότητα για λήψη αποφάσεων προαγωγής ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 3). ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΗ Το ελεγκτικό έργο πρέπει να ανατίθεται σε προσωπικό που έχει το βαθμό της τεχνικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που απαιτούν οι περιστάσεις. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Κατά τον Σεπτέμβριο Οκτώβριο γίνεται σχεδιασμός των συνολικών και κατά γραφείο αναγκών της Εταιρείας και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη εξισορρόπησης των απαιτήσεων ελεγκτικού δυναμικού, ειδικοτήτων προσωπικού, ατομικής ανάπτυξης και καλής χρησιμοποίησης. Ειδικότερα γίνεται : Σχεδιασμός των αναγκών προσωπικού της εταιρείας σε καθολική βάση και κατά γραφείο χωριστά. Προσδιορισμός σε έγκαιρη βάση των απαιτήσεων σε στελέχη για συγκεκριμένους ελέγχους. Σύνταξη προϋπολογισμών απαιτούμενου χρόνου για ελέγχους ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για δυναμικό και να προγραμματίζεται το ελεγκτικό έργο. Μελέτη των παρακάτω παραγόντων ώστε να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των απαιτήσεων ελεγκτικού δυναμικού, ειδικοτήτων προσωπικού, ατομικής ανάπτυξης και χρησιμοποίησης Του μεγέθους του ελέγχου και της πολυπλοκότητάς του Της διαθεσιμότητας προσωπικού Της απαιτούμενης ειδικής εμπειρίας Της επιλογής του χρόνου της προ εκτέλεση εργασίας Της συνέχισης και της εκ περιτροπής εναλλαγής του προσωπικού Των ευκαιριών επιμόρφωσης κατά την εκτέλεση του έργου 14

15 4 ) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ( ΕΠΟΠΤΕΙΑ )ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ Θα χρειαστεί αρκετή καθοδήγηση, επίβλεψη και επιθεώρηση των εργασιών σε όλες τις βαθμίδες για να επιτευχθεί λογική διασφάλιση ότι το εκτελούμενο έργο καλύπτει τα δέοντα πρότυπα ποιότητας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Ανάληψη υπευθυνότητας για το σχεδιασμό του ελέγχου και την κατάστρωση του προγράμματος ελέγχου. Ανάπτυξη ιστορικής πληροφόρησης που λήφθηκε από προηγούμενους ελέγχους και ενημέρωση με τις μεταβληθείσες περιπτώσεις Περιγραφή των θεμάτων που θα περιληφθούν στο γενικό ελεγκτικό σχέδιο και το ελεγκτικό πρόγραμμα, όπως είναι τα εξής: Επεξεργασία προγραμμάτων του προτεινόμενου έργου για συγκεκριμένους τομείς ελεγκτικού ενδιαφέροντος Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε προσωπικό και της ανάγκης εξειδικευμένων γνώσεων Διατύπωση εκτιμήσεων του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου Εκτίμηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών που επηρεάζουν τον πελάτη ή το κλάδο του και τις πιθανές επιπτώσεις στη διεξαγωγή του ελέγχου. Πρόβλεψη διαδικασιών για την τήρηση των προτύπων ποιότητας της εταιρείας για το εκτελούμενο έργο. Πρόβλεψη κατάλληλης επίβλεψης σε όλες τις οργανωτικές βαθμίδες, λαμβάνοντας υπόψη την επιμόρφωση, την ικανότητα και την εμπειρία του προσωπικού της ανάθεσης. Διατύπωση βασικών οδηγιών για τη μορφή και το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας Χρησιμοποίηση τυποποιημένων εντύπων, καταλόγων ελέγχου, και ερωτηματολογίων στο βαθμό που χρειάζεται για υποβοήθηση της εκτέλεσης του ελέγχου. Παρακολούθηση αναθέσεων για να διαπιστωθεί ότι το προσωπικό: Εκπληρώνει, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις της εμπειρίας της σχετικής νομοθεσίας του κανονιστικού ή επαγγελματικού φορέα Αποκτά εμπειρία σε διάφορους τομείς ελέγχων και σε ποικίλους κλάδους Απασχολείται κάτω από διάφορο εποπτικό προσωπικό. ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗ Οσάκις παρίσταται ανάγκη, πρέπει να επιδιώκεται η λήψη συμβουλής μέσα ή έξω από την εταιρία από ειδικούς εμπειρογνώμονες. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Εντοπισμός τομέων και ειδικών καταστάσεων όπου χρειάζονται εμπειρογνώμονες για ενθάρρυνση του προσωπικού να προσφύγει στις συμβουλές τους ή να χρησιμοποιεί αυθεντικές πηγές πάνω σε άλλες περίπλοκες ή ασυνήθεις υποθέσεις. 15

16 Ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες συμβουλευτικού χαρακτήρα της εταιρίας. Εντοπισμός τομέων ή ειδικών καταστάσεων που απαιτούν λήψη συμβουλών λόγω της φύσης ή της πολυπλοκότητας των υποθέσεων. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΗ Η αδιάλειπτη καταλληλότητα και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθείται. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Καθορίζεται η έκταση και το περιεχόμενο του προγράμματος παρακολούθησης της εταιρίας. Ειδικότερα γίνεται : Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης που χρειάζονται για την παροχή λογικής διασφάλισης ότι οι άλλες μέθοδοι και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου λειτουργούν αποδοτικά. Καθορισμός σκοπών και σύνταξη οδηγιών και προγραμμάτων επιθεώρησης που θα χρησιμοποιηθούν στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Παροχή βασικών οδηγιών για την έκταση του έργου και τα κριτήρια επιλογής των αναθέσεων για κριτική ανασκόπηση. Θέσπιση της συχνότητας και της επιλογής του χρόνου παρακολούθησης των δραστηριοτήτων. Θέσπιση διαδικασιών για την επίλυση ασυμφωνιών που δυνατόν να προκύψουν μεταξύ επιθεωρητών και αναθέσεων ή διοικητικού προσωπικού. Θέσπιση βαθμίδων ικανότητας κλπ για προσωπικό που θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες παρακολούθησης και της μεθόδου επιλογής του. Καθορισμός κριτηρίων επιλογής προσωπικού παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των βαθμίδων υπευθυνότητας στην εταιρία και προαπαιτούμενα για εξειδικευμένες γνώσεις. Ανάθεση υπευθυνότητας για επιλογή προσωπικού παρακολούθησης. Καθοδήγησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης Κριτική επισκόπηση και έλεγχος εφαρμογής των γενικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών της εταιρίας για τον ποιοτικό έλεγχο. Κριτική ανασκόπηση των αναθέσεων που επιλέγησαν για συμμόρφωση προς τα επαγγελματικά πρότυπα και προς τις αρχές, μεθόδους και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας. 5). ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗ Διενέργεια αξιολόγησης υποψηφίων πελατών και επιθεώρησης, σε αδιάλειπτη βάση του υφισταμένου πελατολογίου. Στη λήψη απόφασης για αποδοχή ή διατήρησης πελάτη, θα λαμβάνεται υπόψη η ανεξαρτησία της εταιρίας και η ικανότητα κατάλληλης εξυπηρέτησης του πελάτη και η ακεραιότητα της διοίκησης του πελάτη. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΩΡΙΩΝ Α.Ε Κατά την διαδικασία αποδοχής αξιολόγησης των πελατών λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία, τα οποία συμπληρώνονται με τη μορφή κατάλληλων ερωτηματολογίων. 6). ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 16

17 Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της σύνταξης κατάλληλων «Ερωτηματολογίων», με τα οποία ελέγχονται τα κατωτέρω σημεία : 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ). Από τα τέλη του έτους 2008, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ελεγκτικό πρόγραμμα λογισμικού «IDEA». Είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί επεξεργασία και ανάλυση τεράστιου όγκου στοιχείων και πληροφοριών. Το συγκεκριμένο ελεγκτικό λογισμικό επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε στοιχεία διαφόρων ηλεκτρονικών μορφών (ASCII, κ.λ.π), και διευκολύνει τον έλεγχο και γενικότερα διευκολύνει το έργο του ελεγκτή. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΩΡΙΩΝ Α.Ε, αποφασίζει στο τέλος κάθε έτους, σχετικά με τον αριθμό των Ελεγκτικών εργασιών για τις οποίες θα διενεργηθεί ο Ποιοτικός Έλεγχος. Οι Έλεγχοι διενεργούνται από τα μέλη της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου και με την βοήθεια έμπειρων στελεχών της Εταιρείας στα οποία δεν θα ανήκει άτομο, το οποίο συμμετείχε στην υπό αξιολόγηση Ελεγκτική Εργασία. Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου συντάσσει σχετική «Έκθεση» προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 17

18 Τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την «Έκθεση» παρουσιάζονται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την βελτίωση των αδυναμιών που έχουν επισημανθεί. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ. «Ως μέλη του αρμοδίου οργάνου για την για την διασφάλιση της ποιότητας, δηλώνουμε ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2008, διενεργήσαμε έλεγχο για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, που εφαρμόζει η «. Τα βασικό συμπέρασμα από τον έλεγχο αυτό ήταν ότι : Η «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» εφαρμόζει, τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την διενέργεια των ελέγχων που πραγματοποιεί, οι οποίες κρίνονται επαρκείς από ουσιώδη άποψη και οι επισημάνσεις που αναφέρονται στην «Έκθεση» πρέπει να ληφθούν υπόψη για την βελτίωση των διαδικασιών.» Τα μέλη της Επιτροπής Ποιοτικού ελέγχου Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος Σακκής Κωνσταντίνος 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3693/2008. «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3693/2008, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ». Για το ημερολογιακό έτος 2008, δεν έχουν τύχει εφαρμογής στην Εταιρεία, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του Ν. 3693/ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.» 18

19 Στον επόμενο Πίνακα, παρατίθενται οι εισηγμένες εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, που αποτέλεσαν πελάτες τακτικού ελέγχου της Εταιρείας, για το ημερολογιακό έτος 2008 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΤΙΝΟΣ HELLAS Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2304/06/Β/86/ /06/Β/87 / /70/Β/03 /03 ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 7. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Τ.Κ Θέση ΑΜΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω εταιρειών. 7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. «ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Εταιρείας στον τομέα αυτό, έχουν σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας της Εταιρείας και των μελών της κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Ν. 3693/2008, και συγκεκριμένα τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα προβλέπουν τα εξής : «Άρθρο 20. Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόμενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο ανεξάρτητο. Κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η μη συμμετοχή τους, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων, που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας. 19

20 2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, όταν μεταξύ του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόμενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν ενημερωμένο, αντικειμενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών υπηρεσιών. 3. Όταν η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από καταστάσεις αυτοελέγχου, ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας, ο ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να λάβουν πρόσφορα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας σε ανεκτό βαθμό. Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να περιορίσουν σε ανεκτό βαθμό τον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. 4. Στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, εάν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος. 5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην ΕΛΤΕ, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τα πρόσφορα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισμό του κινδύνου σε ανεκτό βαθμό, για τη λήψη μη δεσμευτικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης επί του πρακτέου, δεδομένου ότι η τελική κρίση περί της ανεξαρτησίας γίνεται κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 'Aρθρου 27 του παρόντος νόμου. 6. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να περιγράφει αναλυτικά, στα Φύλλα Εργασίας, όλους τους κινδύνους για την ανεξαρτησία του, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον περιορισμό των κινδύνων σε ανεκτό βαθμό.. 'Aρθρο 22. Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου 1. Στην περίπτωση που υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου, οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μετόχου ή εταίρου ή ιδιοκτήτη ή μέλους της διοίκησης ή μέλους του εποπτικού οργάνου του ελεγκτικού γραφείου θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του νόμιμου ελεγκτή, τιμωρείται, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις, με ανάκληση της επαγγελματικής άδειας του ελεγκτικού γραφείου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών... 20

21 Άρθρο 38. Ανεξαρτησία 1. Πέραν των οριζομένων στα άρθρα 20 και 22 του παρόντος νόμου, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: Α) κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου την ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόμενης οντότητας, Β) κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη οντότητα, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων, Γ) διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 'Aρθρου 20 του παρόντος νόμου. 2. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους: Α) ο νόμιμος ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά παρέλευση δύο συνεχών χρόνων, Β) ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή χρόνια και ο ορισμός του μπορεί να επαναληφθεί μετά από παρέλευση τριών συνεχών χρόνων. 3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, πριν από την παρέλευση δύο χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε να ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα.» Όλα τα μέλη της Εταιρείας οφείλουν να εξετάζουν, πριν την ανάληψη της διενέργειας ενός ελέγχου εάν η ανεξαρτησία τους διακυβεύεται καθ οποιονδήποτε τρόπο. Η διαδικασία διασφάλισης της ανεξαρτησίας που ακολουθεί η Εταιρεία, θεωρείται τμήμα και προαπαιτούμενο του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας της Εταιρείας, που αναλύεται στο κεφάλαιο 4 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. «Ως μέλη του αρμοδίου οργάνου, για την εξασφάλιση θεμάτων ανεξαρτησίας, δηλώνουμε ότι, κατά το ημερολογιακό έτος 2008, η ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες, σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της, κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για το σύνολο των αναληφθεισών από αυτή εργασιών.» Τα μέλη της επιτροπής θεμάτων Εξασφάλισης της Ανεξαρτησίας. Μανδηλαράς Δημήτριος Γεωργιάδης Πρόδρομος 21

22 8. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ». ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Εταιρεία απασχολούνται, εκτός των ατόμων που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οκτώ άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και δύο άτομα με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού, που ακολουθεί η Εταιρεία, θεωρείται τμήμα και προαπαιτούμενο του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που αναλύεται στο κεφάλαιο 4 «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής καθορίζουν αφενός, τις ανάγκες εκπαίδευσης και αφετέρου, την μισθολογική πολιτική της Εταιρείας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Εταιρεία, έχει θέση βασική προτεραιότητα την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού της, με επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία και χρηματοδοτεί. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται για κάθε άτομο ξεχωριστά, μετά από την ετήσια αξιολόγηση του και βάσει των γενικών εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά και προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον προσδιορισμό των αναγκών αυτών λαμβάνονται υπόψη εκτός των ανωτέρω και οι ανάγκες που επιβάλλονται από την αγορά και τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας. 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Η ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». α) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22

23 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2007 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 9.417, ,45 0, , ,92 0,08 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 9.417, ,45 0, , ,92 0,08 5. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,51 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,00 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,51 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.267, ,00 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,51 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,77 Μείον : Προβλέψεις , , , ,68 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 0, ,25 11.Χρεώστες διάφοροι , ,94 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 3.631,42 642,26 IV. Διαθέσιμα , ,13 1.Ταμείο 242, ,52 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,04 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) , ,17 E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,76 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 8.836, ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο ( μετοχές των 1,00 ευρώ.) Ποσά κλειομένης Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2008 χρήσεως Καταβλημένο , ,00 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 23

24 1.Τακτικό αποθεματικό , ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AΙV) , ,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,80 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 6.194, ,96 4.Προκαταβολές πελατών , ,48 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,16 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,48 10.Μερίσματα πληρωτέα , ,00 11.Πιστωτές διάφοροι , ,16 Δ. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,24 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 220,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,76 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 8.836, ,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2008) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2007 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,57 Μείον:Κόστος πωλήσεων , ,32 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,25 ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,74 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.710, , , ,70 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,55 MΕIΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 540,71 495,44 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 827,26-286,55 462,32 33,12 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,67 ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2,71 15,00 Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.701,48 307,04 4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 5.990, , , ,35 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) , ,32 MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,83 Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,53 0, ,83 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,32 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2008 χρήσεως 2007 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως , ,32 (--) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων ,55 0,00 Σύνολο , ,32 ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος , ,41 Κέρδη προς διάθεση , ,91 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1.Τακτικό αποθεματικό 0, ,78 2.Μέρισμα , ,00 7.Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου , , , ,91 Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 30/3/2009. β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2008, της Εταιρείας αναλύεται σε : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους ,23 62,77% Λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες ,81 18,12% Συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα ,00 1,76% Παροχή λογιστικών υπηρεσιών 0,00 0,00% Αποτιμήσεις επιχειρήσεων ,00 7,48% Αμοιβές εκκαθαριστών ,64 4,79% Παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ,00 5,08% ΣΥΝΟΛΟ ,68 100,00% 25

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284.

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284. ΘΕΜΑ 1 ο Προτείνετε η έγκριση τροποποίησης διάθεσης των αποτελεσμάτων του ισολογισμού 2014 και η έγκριση του ισολογισμού, που οφείλεται στις τελευταίες διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , ,

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , LACOMAR A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε 47882/04/Β/00/12(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 124193399000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ... 4 ΣΚΟΠΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα