Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά"

Transcript

1 Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά Πολυςακχαρίτεσ από Φφκη Ειςαγωγή.. 2. Αλγινικό οξφ, Αλγινικά άλατα 3. Καρραγενάνεσ 4. Άγαρ. 5. Άλλα πολυμερή 6. Βιβλιογραφία.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των διαφόρων φφλων που απαρτίηουν τα φφκθ είναι ότι περιλαμβάνουν εκτόσ από μονοκφτταρουσ και πολυκυττάριουσ μικροοργανιςμοφσ, που ςχθματίηουν πολφπλοκουσ καλλοφσ, δθλαδι ςυςςωματϊματα κυττάρων τα οποία είναι ελάχιςτα διαφοροποιθμζνα, εφκαμπτα και δεν περιζχουν λιγνίνθ. Εκτόσ από ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ θ «μιτρα» που περικλείει τα κφτταρα του φφκουσ είναι ςακχαριτικισ φφςθσ και οι περιεχόμενοι πολυςακχαρίτεσ είναι πολυμερι ικανά να ςχθματίηουν γζλεσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι θ προςαρμογι ςτο καλάςςιο περιβάλλον απαιτεί περιςςότερο ευλυγιςία από ακαμψία, εφόςον θ βαρφτθτα δεν αςκεί δράςθ ςτα φυτά αυτά, όπωσ αςκεί ςτα χερςαία. Οι τρεισ μεγάλεσ τάξεισ φυκϊν, ςτισ οποίεσ ανικουν τα είδθ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ζχουν θ κακεμία τουσ ίδιουσ χαρακτθριςτικοφσ πολυςακχαρίτεσ: αλγινικό οξφ και φουκάνεσ ςτα φαιοφφκθ, κειοφχεσ γαλακτάνεσ (καρραγενάνεσ και άγαρ) ςτα ροδοφφκθ, και πολφπλοκοι πολυςακχαρίτεσ, ςυχνά κειοφχοι, ςτα πράςινα φφκθ. τα φφκθ υπάρχουν επίςθσ και άλλα πολυμερι, όπωσ κυτταρίνθ ςτα πράςινα φφκθ, μαννάνεσ (Codium, Acetabularia), ξυλάνεσ, 42

2 θμικυτταρίνεσ και ςυςτατικά τφπου πθκτίνθσ. Εκτόσ από τουσ δομικοφσ αυτοφσ πολυςακχαρίτεσ, τα φφκθ περιζχουν και πολυςακχαρίτεσ αποκικευςθσ: άμυλο ςτα πράςινα φφκθ, άμυλο χαρακτθριςτικό των ροδοφυκϊν, και λαμιναράνθ (μια β-(1 3) γλυκάνθ) ςτα φαιοφφκθ. τα φαιοφφκθ οι βαςικοί μονοςακχαρίτεσ είναι ςυχνά πολυόλεσ: D-μαννιτόλθ, D-ςορβιτόλθ. Θ χριςθ φυκϊν ςτθν ανκρϊπινθ διατροφι είναι ςυνικεια κοινι και γνωςτι από παλιά ςτθν Απω Ανατολι: nori (φφλλα και νιφάδεσ από Porphyra), kombu (από αποξθραμζνθ Laminaria), ι wakame (αποξθραμζνθ Undaria) χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν Ιαπωνία. Θ αγορά (μερικζσ δεκάδεσ εκατοντάδεσ τόνοι) εφοδιάηεται από καλλιζργειεσ καλαςςίων φυκϊν. Επειδι τα καλάςςια φφκθ είναι φτωχά ςε λιπαρά, πλοφςια ςε μθ διαςπϊμενουσ πολυςακχαρίτεσ (30-50%) υπάρχει θ γενικι παραδοχι ότι αυτοί ομοιάηουν με τισ διαιτθτικζσ ίνεσκαι πλοφςιεσ ςε βιταμίνεσ και ανόργανα άλατα (αλκάλεα και αλκαλικζσ γαίεσ υπο μορφι κατιόντων, ιϊδιο, ςίδθροσ) ζχουν προκαλζςει ζνα αυξανόμενο ενδιαφζρον ςτισ Δυτικζσ χϊρεσ. Θ κατανάλωςι τουσ, αν και ςχετικά περιοριςμζνθ, αυξάνεται με γοργό ρυκμό ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαικισ Ενωςθσ. Τπάρχουν προδιαγραφζσ για τουλάχιςτον 11 είδθ καλαςςίων φυκϊν, τα οποία ζχουν ζγκριςθ για κατανάλωςθ ςαν λαχανικά ι αρτφματα, και τα οποία εμπίπτουν ςτισ εξισ παρακάτω κατθγορίεσ: 1. φαιοφφκθ: Fucus vesiculosus L. Ascophyllum nodosum (L.), Le Jolis, Himanthalia elongata (L.), S. Gray, Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar 2. πράςινα καλάςςια φφκθ: κυρίωσ είδθ των γενϊν Enteromorpha και Ulva (π.χ.u. lactuca L.) 3. ροδοφφκθ: Porphyra umbilicalis (L.) Kutzing, Palmaria palmata (L.) Kuntze, Chondrus crispus Lingby 4. Spirulina sp. Σα ανωτζρω καλάςςια φφκθ οφείλουν να πλθροφν τοξικολογικά κριτιρια: μζγιςτο ποςοςτό ιωδίου [<5g/Kg+, τοξικϊν μετάλλων *αρςενικό <3 mg/kg, κάδμιο <0.5 mg/kg, καςςίτεροσ και μόλυβδοσ <5 mg/kg, υδράργυροσ <0.1 mg/kg+, ενϊ τα αποξθραμζνα καλάςςια φφκθ οφείλουν να πλθροφν τα ακόλουκα μικροβιολογικά κριτιρια (ανά g): E. coli κοπράνων <10, αναερόβιοι μικροοργανιςμοί <100, αερόβιοι μικροοργανιςμοί <10 4, Clostridium <1. Σα καλάςςια φφκθ δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ, όπου χαρακρθρίηονται ςαν τρόφιμα ςε οριςμζνεσ μόνο χϊρεσ (π.χ. Ιρλανδία, Δανία). τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ θ χριςθ τουσ ςαν άρτυμα ζχει τθν ζγκριςθ του FDA, ςτθν οποία απαιτείται να πλθροφν ανάλογεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ. Οικονομικό ενδιαφζρον των θαλαςςίων φυκών Σο κυριότερο ενδιαφζρον των καλαςςίων φυκϊν είναι το γεγονόσ ότι αποτελοφν ςθμαντικι πθγι πολυςακχαριτϊν με διογκωτικζσ και ηελατινοποιθτικζσ ιδιότθτεσ: θ παγκόςμια παραγωγι τθσ βιομθχανίασ κολλοειδϊν ιταν, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80, 55,000 τόνοι αλγινικά άλατα, καρραγενάνεσ και άγαρ, κυρίωσ για χριςθ ςτθν τεχνολογία τροφίμων. 43

3 Σο ενδιαφζρον τθσ φαρμακευτικισ εςτιάηεται κατά κφριο λόγο ςτισ ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των γελϊν που παραςκευάηονται από κολλοειδι καλαςςίων φυκϊν, επίςθσ όμωσ ςτο πικανό κεραπευτικό ενδιαφζρον των δευτερογενϊν μεταβολιτϊν από καλάςςια φυτά (τερπζνια, αλογονωμζνα πολυφαινολικά, αηωτοφχεσ ουςίεσ κ.λ.π.), τα οποία όπωσ και τα χερςαία φυτά μελετϊνται ςυςτθματικά τόςο φυτοχθμικά όςο και φαρμακολογικά. Σα καλάςςια φφκθ ζχουν επίςθσ άλλεσ εφαρμογζσ: αφοφ χρθςιμοποιικθκαν επί μακρόν ςαν πθγι αλάτων καλίου και ιωδίου, ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφςταςθ υγρϊν λιπαςμάτων για κιπουσ, κερμοκιπια και για οριςμζνεσ γεωργικζσ εφαρμογζσ 1, για διατροφι, ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν και ςτθ καλαςςοκεραπεία: «διθκιματα» καλαςςίων φυκϊν (π.χ. Undaria, Fucus, Palmaria, Ulva), «ςυμπυκνϊματα», εκχυλίςματα (ςε νερό, ζλαια, γλυκόλθ), κακϊσ και κεκακαρμζνα κλάςματα (π.χ. πολυπτίδια από το γζνοσ Aosa). Σα «καυματουργά» αυτά προϊόντα διεκδικοφν ιδιότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι πάντα τεκμθριωμζνεσ (π.χ. «αναδόμθςθ γθραςμζνων ιςτϊν» ι «ςφςφιξθ»). Σζλοσ, άλλεσ εφαρμογζσ των κολλοειδϊν βαςίηονται ςτθν ικανότθτά τουσ να ακινθτοποιοφν κφτταρα τα οποία παράγουν μονοκλωνικά αντιςϊματα ι για τθν ηφμωςθ τθσ ςαμπάνιασ ςτισ φιάλεσ. 2. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΟΞΤ, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΑΛΑΣΑ φμφωνα με τθν 3 θ ζκδοςθ τθσ Ευρωπαικισ Φαρμακοποιίασ, το αλγινικό οξφ ορίηεται ωσ «μίγμα πολυουρονικϊν οξζων *.+, το οποίο περιζχει άνω του 19.0% και λιγότερο από 25.0% ομάδεσ καρβοξυλίου (CΟΟΘ), υπολογιςμζνα επί ξθρισ ουςίασ». Θ Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία περιλαμβάνει επίςθσ μια μονογραφία για το αλγινικό νάτριο. Πηγζσ αλγινικοφ οξζωσ. Σο αλγινικό οξφ είναι ςτθν πραγματικότθτα ςυχνό ςυςτατικό των φαιοφυκϊν. Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει βενκικά ι πελαγικά φφκθ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: οι χλωροπλάςτεσ τουσ περιζχουν χλωροφφλλθ Α και χλωροφφλλθ C, β-καροτζνιο και χαρακτθριςτικζσ ξανκοφφλλεσ (φουκοξανκίνθ), θ μεςοκυττάρια ουςία αποτελείται κυρίωσ από αλγινικά άλατα και φουκάνεσ και ςτα χυμοτόπια απαντϊνται λαμιναράνεσ, μαννιτόλθ και παράγωγα φλωρογλυκινόλθσ. Σα φαιοφφκθ του γζνουσ Laminaria και άλλα ςυγγενικά Laminariales που περιγράφονται με το όρο kelp είναι τα κυριότερα γζνθ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθ βιομθχανικι παραγωγι αλγινικοφ οξζωσ και αλγινικϊν αλάτων. Οι πολυςακχαρίτεσ αυτοί αντιςτοιχοφν, ανάλογα με το είδοσ, τθν προζλευςθ και τθν εποχι, ςτο 15-40% του ξθροφ βάρουσ. 1 Μεγάλεσ ποςότθτεσ maёrl βελτιωτικό εδάφουσ, μίγμα από άμμο, όςτρακα και καλάςςια φφκθ χρθςιμοποιείται ακόμθ ςτθ γεωργία. Σο Μaerl παραςκευάηεται από κάποια ερυκροφφκθ, τα οποία ςυςςωρεφουν κειικό αςβζςτιο, π.χ. Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin ι Lithothamnion corallioides P. Crouan & H. Crouan (Corallinaceae), που ςυλλζγονται ςτθν Ιρλανδία. Αντίκετα θ χριςθ ςτθ γεωργία ακατζργαςτων καλαςςίων φυκϊν περιορίηεται ςιμερα ςε λίγεσ μικρζσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. 44

4 Άλλα γζνθ φαιοφυκϊν που είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι αλγινικοφ οξζοσ: είναι τα Ascophyllum, Ecklonia, Nereocystis και Durvillea. Σο αλγινικό οξφ παράγεται επίςθσ από οριςμζνουσ μικροοργανιςμοφσ. Με τθν πάροδο του χρόνου και εφόςον το κόςτοσ βιοτεχνολογικισ προςζγγιςθσ κρικεί αποδοτικό, κα είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν αυτοί οι οργανιςμοί (π.χ. Azotobacter, Pseudomonas), για τθν παραγωγι εξωπολυςακχαριτϊν, με τροποποιθμζνα και ομοιόμορφα δομικά χαρακτθριςτικά. LAMINARIAS, Laminaria spp, Laminariaceae Κυρίωσ L. digitata Lamouroux και L. hyperborea (Gunnerus) Fosli Σα ανωτζρω Laminariales είναι μεγάλα πολυετι καλάςςια φφκθ, με ιςχυρι ςυνοχι, με κυλινδρικό ι κωνικό ςτζλεχοσ προςκολλθμζνο ςε βράχουσ με διακλαδιςμζνεσ απολιξεισ. To ςτζλεχοσ ςτθν κορυφι είναι διευρυμζνο ςε πλατφ ζλαςμα, το οποίο μερικζσ φορζσ διαιρείται ςε παλαμοειδείσ λωρίδεσ (L. digitata), ή άλλοτε είναι λογχοειδζσ, και ολόκλθρο με κυματοειδι άκρα και με χαρακτθριςτικι υφι. Σα φφκθ Laminarias αφκονοφν ςτισ ακτζσ τθσ Μάγχθσ, όπου καλφπτουν τθν υποπαλιρροιακι ηϊνθ, ανάμεςα ςτθ βακειά παλιρροιακι ηϊνθ και ζνα βάκοσ περίπου είκοςι μζτρων. Θ ςυλλογι τουσ γίνεται μθχανικά ςτισ ακτζσ τθσ Βρετάνθσ και αποτελοφν (ςτθ Γαλλία) τθν κφρια μάηα ακατζργαςτθσ πρϊτθσ φλθσ για τθ βιομθχανία κολλοειδϊν. Σα δφο ανωτζρω είδθ Laminaria χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι ςτείρασ λαμινάριασ για χειρουργικι χριςθ (γαλλικι Φαρμακοποιία, 10 θ ζκδοςθ): Σα ςτελζχθ κακαριςμζνα, μορφοποιοφνται ςε ειδικό τροχό ςε λεία τεμάχια διαμζτρου 2-9 mm. MACROCYSTIS (CALIFORNIA GIANT KELP), Macrocystis pyrifera Agarth., Lessoniaceae 45

5 Σα ανωτζρω γιγάντια καλάςςια φφκθ ( m) του Ειρθνικοφ Ωκεανοφ, ζχουν ζλαςμα διθρθμζνο ςε μονόπλευρα φυλλάρια, διογκωμζνο ςτθ βάςθ ςε μια κφςτθ κενι, θ οποία τουσ επιτρζπει να επιπλζουν. Θ διαίρεςθ του ελάςματοσ ςυνεχίηεται ςτο ςτζλεχοσ δίνοντάσ του τελικά διακλαδιςμζνθ όψθ. Σο είδοσ Macrocystis αφκονεί ιδιαίτερα ςτισ ακτζσ τθσ Καλιφόρνια, όπου ςυλλζγονται ετθςίωσ 120,000 (μθ αποξθραμζνοι) τόνοι, κακϊσ και ςτισ νότιεσ κάλαςςεσ. FUCUS, Fucus serratus L., F. vesiculosus L., Fucaceae Tα ανωτζρω πολυετι καλάςςια φφκθ αφκονοφν ςε εφκρατεσ και κερμζσ καλάςςιεσ ακτζσ του βόρειου θμιςφαιρίου. Προςκολλϊνται ςτουσ βράχουσ με δίςκουσ προςκόλλθςθσ και ςχθματίηουν δζςμεσ από μεμβρανϊδεισ, διχοτομθμζνεσ λωρίδεσ. το F. vesiculosus, δίοικο είδοσ, μπορεί κανείσ να διακρίνει εκατζρωκεν του μζςου «νεφρου» τθν παρουςία αεροκφςτεων, οι οποίεσ είναι είτε μεμονωμζνεσ είτε ανά ηεφγθ και ζχουν παχφ τοίχωμα. Ο αποξθραμζνοσ καλλόσ των δφο ανωτζρω ειδϊν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθ 10 θ ζκδοςθ τθσ γαλλικισ φαρμακοποιίασ. Θ δρόγθ ζχει μορφι καφζ-μαφρων ι καφζ-πράςινων κραυςμάτων, με αλμυρι γεφςθ και χαρακτθριςτικι καλαςςινι οςμι. Δομή του αλγινικοφ οξζως. Σο αλγινικό οξφ είναι ζνα γραμμικό πολυμερζσ αποτελοφμενο από δφο ουρονικά οξζα, το D-μαννουρονικό (Μ) και το L-γουλουρονικό (G). Θ ςφνδεςθ μεταξφ των μονομερϊν είναι τφπου β-(1 4). Σα οξζα αυτά μζςα ςτο πολυμερζσ βρίςκονται υπό μορφι ομογενϊν ομάδων πολυ-μ ι πολυ-g, οι οποίεσ χωρίηονται από περιοχζσ όπου εναλλάςςονται (G- Μ-G-Μ). τθ φυςικι κατάςταςθ τα αλγινικά υπάρχει υπό μορφι μικτϊν αλάτων (Νa +, Mg 2+, Ca 2+ ) τα οποία κατά ζνα μζροσ ςυνδζονται με φουκάνεσ. 46

6 Διαμόρφωςθ μαννουρονικϊν (Ι) και γουλουρονικϊν (ΙΙ) ομάδων Οι ςχετικζσ αναλογίεσ των δφο οξζων ποικίλλουν, ανάλογα με τθ βοτανικι τουσ προζλευςθ: ςτο Μ. pyrifera θ αναλογία μαννουρονικό / γουλουρονικό είναι 1,56, ςτο Ascophyllum nodosum Le Jolis 1,85 και ςτα ςτελζχθ του L. hyperborea 0,45. Σο μικοσ των ομάδων του τφπου Ι και ΙΙ, οι αναλογίεσ και θ αλλθλουχία τουσ κακορίηονται επίςθσ από τθ βοτανικι προζλευςθ του δείγματοσ κακϊσ και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι θ εποχι ςυλλογισ, θ εντόπιςι του μζςα ςτο φφκοσ (ςτζλεχοσ, φφλλωμα). το Μ. pyrifera, για παράδειγμα το 40% του αλγινικοφ οξζοσ αποτελείται από τμιματα πολυ-μ, ενϊ ςτο L. hyperborea to 60% αποτελείται από τμιματα πολυ-g. Παραλαβή αλγινικοφ οξζως και αλγινικών αλάτων. Σο αλγινικό οξφ ζχει ζντονο πολυανιονικό χαρακτιρα, είναι αδιάλυτο ςτο νερό και ικανό να ςχθματίηει άλατα: ευδιάλυτα άλατα νατρίου, καλίου ι αμμωνίου και αδιάλυτα άλατα αςβεςτίου. Θ εκχφλιςθ των τεμαχιςμζνων ι κονιοποιθμζνων καλλϊν ςυνικωσ αρχίηει με ζκπλυςθ με οξινιςμζνο απιονιςμζνο νερό ϊςτε να απομακρυνκοφν τα ανόργανα άλατα και τα υδατοδιαλυτά ςάκχαρα. Ακολουκεί εμβροχι υπό ανάδευςθ των καλλϊν ςε ηεςτό αλκαλικό διάλυμμα (50 o C, ανκρακικό νάτριο) θ οποία οδθγεί ςτθ διαλυτοποίθςθ του αλγινικοφ οξζοσ. Με διικθςθ απομακρφνεται το ςτερεό υπόλειμμα και με προςκικθ ςτο διικθμα διαλφματοσ χλωριοφχου αςβεςτίου το αλγινικό αςβζςτιο κακιηάνει: Σο ίηθμα αποχρωματίηετα και μετά από απόςμθςθ είναι δυνατόν να επαναχρθςιμοποιθκεί, μετά από κακαριςμό, επαναδιάλυςθ και κακίηθςθ που οδθγοφν εκ νζου ςτθν παραλαβι αλγινικοφ οξζωσ. Σο αλγινικό οξφ είναι δυνατόν να απομονωκεί απ ευκείασ με οξίνιςθ του αλκαλικοφ διαλφμματοσ: το πολυμερζσ δεν είναι πια ευδιάλυτο και το διοξείδιο του άνκρακα το οποίο ςχθματίηεται το παραςφρει ςτθν επιφάνεια. Με τισ δφο παραλλαγζσ τθσ διαδικαςίασ παράγονται διάφορα άλατα: νατρίου, καλίου, αμμωνίου, αςβεςτίου, ι εναλλακτικά ζνασ εςτζρασ (αλγινικι προπυλενο-γλυκόλθ). Κυριϊτερεσ χϊρεσ παραγωγισ είναι θ Αγγλία (κωτία), Νορβθγία, Κίνα, ΘΠΑ, κακϊσ και ο Καναδάσ, θ Ιαπωνία, θ Γαλλία, θ Χιλι, θ Ιςπανία. Ιδιότητες. Σα αλγινικά άλατα μονοςκενϊν κατιόντων και μαγνθςίου, διαλφονται ςτο νερό ςχθματίηοντασ ιξϊδθ κολλοειδι διαλφματα με ψευδοπλαςτικι ςυμπεριφορά ςε χαμθλζσ 47

7 ςυγκεντρϊςεισ. Θ προοδευτικι προςκικθ διςκενϊν κατιόντων (αςβεςτίου) προκαλεί κερμικά μθ αναςτρζψιμο ςχθματιςμό μιασ ελαςτικισ γζλθσ. Οι δομικζσ μονάδεσ γουλουρονικοφ δθμιουργοφν μια πτυχωτι διαμόρφωςθ όπου ςυνδζονται ιόντα αςβεςτίου, ανάμεςα ςε παράλλθλεσ αλυςίδα. Θ τακτικι αυτι αλλθλουχία τφπου «αυγοκικθσ» εμφανίηεται περιοδικά: ςχθματίηεται μια τριδιάςτατθ διάταξθ με οργανωμζνεσ ηϊνεσ, οι οποίεσ ςυνδζονται με μονάδεσ πολυ-μ ι πολυ-(μ- G). Κατά ςυνζπεια, θ δομι του πολυμεροφσ είναι ο παράγων που κακορίηει τθν ρεολογικι ςυμπεριφορά των γελϊν αλγινικοφ οξζοσ. Θ αναλογία και το μικοσ των ςχθματιςμϊν πολυ-g ρυκμίηει τον ςχθματιςμό και τθν ιςχφ των γελϊν, οι οποίεσ παραςκευάηονται παρουςία αςβεςτίου 2. χθματιςμόσ γζλθσ αλγινικϊν φνδεςθ ιόντων αςβεςτίου ( ) ςτισ μονάδεσ πολυ-g και ςχθματιςμόσ περιοχϊν ςφνδεςθσ τφπου «αυγοκικθσ». τθν πράξθ, θ υφι και θ ποιότθτα τθσ γζλθσ τροποποιείται με ελαφρά μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιόντων αςβεςτίου (π.χ. θ χριςθ αλάτων αςβεςτίου διαφορετικισ διαλυτότθτασ, θ προςκικθ χθλικϊν παραγόντων). Σα αλγινικά παρουςιάηουν λίγεσ αςυμβαςίεσ (τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου, ιόντα μετάλλων). Δοκιμασίες. Θ ταυτοποίθςθ του αλγινικοφ οξζοσ αποδεικνφεται με τθν ικανότθτα του αλγινικοφ διαλφματοσ είτε να διατθρεί το ιξϊδεσ του μετά από προςκικθ χλωριοφχου μαγνθςίου είτε να ςχθματίηει γζλθ μετά από προςκικθ χλωριοφχου αςβεςτίου. θμειωτζα είναι θ χρωςτικι αντίδραςθ που γίνεται με κζρμανςθ παρουςία 1,3-υδροξυναφκαλενίου και υδροχλωρικοφ οξζοσ. Θ δοκιμαςία περιλαμβάνει επίςθσ μζτρθςθ των ιόντων χλωρίου (< 1%), ανίχνευςθ βαρζων μετάλλων ςτο υπόλειμμα μετά από καφςθ παρουςία οξειδίου του μαγνθςίου και μζτρθςθ των καρβοξυλομάδων με επανατιτλοδότθςθ. Σο αλγινικό οξφ πρζπει να πλθρεί τθ δοκιμαςία για παρουςία Escherichia coli και Salmonella. Σο ολικό μετροφμενο φορτίο αερόβιων μικροβίων δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 10 3 μικροοργανιςμοφσ ανά γραμμάριο. 2 in vivo, οι παλαιότεροι και πιο ςκλθροί ιςτοί, είναι οι πλουςιότεροι ςε γουλουρονικό οξφ. 48

8 Χρήσεις - ςτη φαρμακευτική Σα αλγινικά άλατα και το αλγινικό οξφ χρθςιμοποιοφνται ςε πακιςεισ του πεπτικοφ. Kατά κανόνα ςυνδυάηονται με διττανκρακικι ςόδα και υδροξείδιο του αλουμινίου και λαμβάνονται μετά το γεφμα. Θ οξφτθτα του ςτομάχου ελευκερϊνει αλγινικό οξφ, το οποίο ςχθματίηει μια αφρϊδθ γζλθ (ελευκερϊνεται διοξείδιο του άνκρακα) και δθμιουργεί ζνα επιπλζοντα φραγμό επάνω ςτο γαςτρικό περιεχόμενο. Θ παλινδρόμθςθ, εάν ςυμβαίνει, περιορίηεται και θ γζλθ προςτατεφει τον βλεννογόνο του οιςοφάγου από τα γαςτρικά υγρά. Κατ αναλογία, οι ανωτζρω πολυςακχαρίτεσ ενςωματϊνονται ςε παραςκευάςματα (γαςτρικά αντιόξινα) για τθν ςυμπτωματικι αγωγι διαταραχϊν που οφείλονται ςε πακολογικι οξφτθτα: παλινδρόμθςθ, οιςοφαγίτιδα, διαφραγματοκιλθ και πφρωςθ (κάψιμο πίςω από το ςτζρνο από γαςτρο-οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ). Tα μετά νατρίου άλατα του β-πολυ-d-μαννουρονικοφ οξζωσ προτείνονται ςαν ςυμπλθρϊματα ςε δίαιτεσ περιοριςμοφ κερμίδων κατά τθ κεραπεία τθσ παχυςαρκίασ. Λαμβάνονται πριν το γεφμα, διογκϊνονται ςτο ςτομάχι και αφξανουν το αίςκθμα του κορεςμοφ με μικρότερθ κατανάλωςθ τροφισ. Σο αλγινικό αςβζςτιο διακινείται επίςθσ υπό μορφιν αιμοςτατικοφ βάμβακοσ ι γάηασ (επιδζςμου): κατά τθν επαφι του με αίμα ι εκκρίματα ςχθματίηει ινϊδθ γζλθ με αποτζλεςμα τθν ταχεία αιμόςταςθ. Σα προϊόντα αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε εκτεταμζνεσ επιφανειακζσ αιμορραγίεσ, υγρά τραφματα, ι ςε επίςταξθ 3, κακϊσ και ςτθν ςτοματολογία (ςαν αιμοςτατικά παραςκευάςματα κατά τθν εξαγωγι δοντιϊν). Σο αλγινικό αςβζςτιο διατίκεται ακόμθ υπό μορφιν επικζματοσ, κακϊσ και ςαν ςκόνθ (εκνζφωμα). Χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ ςκόνθ επιπάςεωσ ςε αμυχζσ (ςτθ ςυμπτωματικι κεραπεία δερματικϊν ελκϊν). τθν φαρμακευτικι τεχνολογία τα αλγινικά πολυμερι εκτιμϊνται για τισ διογκωτικζσ και ςυνδετικζσ τουσ ιδιότθτεσ (ςτακεροποιθτζσ γαλακτωμάτων και εναιωρθμάτων), και για τθν αποςακρωτικι τουσ δράςθ (παραςκευι διςκίων). Χρθςιμοποιοφνται ακόμθ ςε προϊόντα βραδείασ αποδζςμευςθσ (διςκία με υδρόφιλο περίβλθμα) και ςε προϊόντα ανκεκτικά ςτθ γαςτρικι οξφτθτα (κάψουλεσ με εντερικό επικάλυμμα). Θ κοςμθτολογία επωφελείται από τθ μαλακτικι και ενυδατικι τουσ δράςθ κακϊσ, από τθν ιδιότθτά τουσ να ςχθματίηουν υμζνιο και από τθν ικανότθτά τουσ να δίνουν προϊόντα τα οποία απλϊνονται εφκολα ςτο δζρμα και είναι ευχάριςτα ςτθν αφι. - άλλεσ χρήςεισ Σο αλγινικό οξφ και τα αλγινικά άλατα αναγνωρίηονται ωσ μθ τοξικά (τόςο από οξεία όςο και από χρόνια τοξικότθτα) και κατά ςυνζπεια επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ςε τρόφιμα ωσ πρόςκετα. τθν Ευρϊπθ φζρουν τουσ κωδικοφσ Ε 400, Ε 401, Ε 402, Ε 403, Ε 404 και Ε 405 για το αλγινικό οξφ, τα άλατά 3 ρινορραγία 49

9 του μετά νατρίου, καλίου, αμμωνίου και αςβεςτίου και τθν. αλγινικι προπυλενογλυκόλθ αντίςτοιχα. τθ βιομθχανία τροφίμων χρθςιμοποιοφνται ςαν παράγοντεσ ςχθματιςμοφ γζλθσ, ςαν διογκωτικά, ςαν γαλακτωματοποιθτζσ, κακϊσ και για τθν ςυγκράτθςθ υγραςίασ. τθν υφαντουργία τζλοσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςαν ςυςτατικά που βοθκοφν ςτθ βαφι. Fucus. Ο καλλόσ του Fucus χρθςιμοποιείται ςτθ φυτοκεραπεία με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: παραδοςιακά χρθςιμοποιείται ςαν βοθκθτικό ςε δίαιτεσ αδυνατίςματοσ. Θ ζνδειξθ «παραδοςιακά» προφανϊσ βαςίηεται ςτθ μθ αποδεδειγμζνθ υπόκεςθ, με τθν οποία ςυνδζεται θ πρόςλθψθ ιωδίου με τθν υπερζκκριςθ ορμονϊν του κυρεοειδι, με ςυνζπεια τον αυξθμζνο καταβολιςμό του λίπουσ τθν ίδια υποςθμείωςθ κακορίηεται ότι ο καλλόσ του Fucus είναι υπακτικό με διογκωτικι δράςθ, όπωσ και οι καλλοί των Laminaria, Chondrus και Ascophyllum. Οι ανωτζρω καλλοί χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ, ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ των φαιοφυκϊν πρζπει να προςδιορίηεται θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ του δραςτικοφ ςυςτατικοφ προκειμζνου το προϊόν να διακζτει άδεια κυκλοφορίασ. Για παράδειγμα ο WHO ςυνιςτά ωσ μζγιςτθ θμεριςια πρόςλθψθ ιωδίου τα μg και ανϊτατο όριο το 1mg (17 μg/κg). Θ μονογραφία τθσ γερμανικισ Επιτροπι Ε κακορίηει ότι είναι δυνατόν να χρθςιμοποιοφνται παραςκευάςματα με Fucus, μεταξφ άλλων και για διαταραχζσ τθσ λειτουργίασ του κυρεοειδοφσ και για παχυςαρκία. Ωςτόςο επειδι θ αποτελεςματικότθτα μιασ δοςολογίασ μικρότερθσ των 150 μg/θμερθςίωσ δεν είναι ςθμαντικι για τισ ανωτζρω ενδείξεισ, ενϊ δοςολογίεσ μεγαλφτερεσ των 150 μg είναι επικίνδυνεσ γιατί μποροφν να προκαλζςουν ι να επιδεινϊςουν προχπάρχοντα υπερκυρεοειδιςμό, θ επιτροπι δεν ςυνιςτά τθν χριςθ των προϊόντων αυτϊν. Ο κίνδυνοσ από υπερδοςολογία ιωδίου με τα προϊόντα από καλάςςια φφκθ δεν είναι αμελθτζοσ: εφόςον θ θμεριςια πρόςλθψθ υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ, θ μακροχρόνια λιψθ ςυμπλθρωμάτων, ακόμθ και ςε μικρζσ ποςότθτεσ, μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα κυρεοειδιςμοφ ςε ευαίςκθτα άτομα. Κατά τθν εγκυμοςφνθ είναι προτιμότερο να μθν χορθγοφνται τα προϊόντα αυτά, αλλά και κατά το κθλαςμό, εφόςον το ιϊδιο διζρχεται ςτο μθτρικό γάλα. Πολλοί ςυγγραφείσ ςυμβουλεφουν να μθν χορθγοφνται προϊόντα με Fucus ςτα παιδιά. Γενικότερα, προϊόντα που περιζχουν ιϊδιο δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τθ ςυμβουλι ειδικοφ. Εξαιτίασ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να ςυςςωρεφουν μεταλλοειδι και βαρζα μζταλλα, τα καλάςςια φφκθ απαιτοφν τθ μεγιςτθ επαγρφπνθςθ ςχετικά με τθν προζλευςθ τουσ και τθν εφαρμογι ουςιαςτικοφ ποιοτικοφ ελζγχου. Αυτό ακριβϊσ απεικονίηεται ςε πρόςφατθ μονογραφία τθσ γαλλικισ φαρμακοποιίασ: ανϊτατα όρια βαρζων μετάλλων και αρςενικοφ, ποςοτικόσ ζλεγχοσ για κάδμιο με φαςματοφωτομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ (maximum 5 ppm). τθ Γαλλία εγκεκριμζνα προϊόντα με Fucus πρζπει να περιζχουν ςυνολικά επίπεδα ιωδίου μεταξφ 0.03% και 0.2%. Θ ςυγκζντρωςθ ιωδίου ςε προϊόντα από καλάςςια φφκθ ποικίλει ευρζωσ και ελαττϊνεται ταχζωσ κατά τθν αποκικευςθ. 50

10 3. ΚΑΡΡΑΓΕΝΑΝΕ Οι καρραγενάνεσ, παραλαμβάνονται από διάφορα καλάςςια φφκθ των οικογενειϊν Rodophyceae, Gigartinaceae, Solieraceae, Hypneaceae και Furcellariaceae, μετά από κατεργαςία με κερμό φδωρ και κακίηθςθ με αικανόλθ, μεκανόλθ, προπανόλθ-2 ι υδροξείδιο του καλίου. Πρζπει να περιζχουν από 15% μζχρι 40% κείο, εκφραςμζνο ςε κειικά άλατα. Δομικζσ μονάδεσ κειοφχων γαλακτανϊν από ροδοφφκθ Πηγζς καρραγενάνης. Πθγζσ καρραγενανϊν για τθ βιομθχανία αποτελοφν διάφορα είδθ τθσ οικογζνειασ Rodophyceae. Σα φφκθ αυτά χαρακτθρίηονται από τθν παρουςία αμφλου ζξω από τα πλαςτίδια (άμυλο χαρακτθριςτικό των ροδοφυκϊν με δομι τφπου αμυλοπθκτίνθσ), εςτζρων γλυκερόλθσ, χλωροφφλλθσ Α και D, κακϊσ και χαρακτθριςτικϊν χρωςτικϊν, οι οποίεσ απορροφοφν τθν κυανοπράςινθ και πράςινθ ακτινοβολία (φυκομπιλιπρωτείνεσ: φυκοερυκρίνεσ και άλλα αντίςτοιχα προϊόντα). Θ ηιτθςθ για καρραγενάνεσ καλφπτεται ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ με εκχυλίςεισ του Chondrus crispus, κυρίωσ ςτον Καναδά (Νζα κωτία), κακϊσ και με εκχυλίςεισ άλλων ειδϊν Rodophyceae (Eucheuma, Gymnogongrus, Ahnfeltina, Gigartina), κυρίωσ ςτθ Δανία και τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. CHONDRUS Chondrus crispus Lingby, Gigartinaceae Σο καλάςςιο αυτό φφκοσ, γνωςτό και ςαν «ιρλανδικόσ λειχινασ», ζχει μικρό μζγεκοσ και διακλαδιςμζνο καλλό. Προςκολλάται ςε βράχουσ των ακτϊν του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ και τθσ 51

11 Μάγχθσ, όπου και ςυλλζγεται χειρωνακτικά. Σο είδοσ είναι δυνατόν να καλλιεργθκεί επίςθσ ςε δεξαμενζσ. Δομή των καρραγενανών. Πρόκειται για γαλακτάνεσ ι πολυμερι D- γαλακτόηθσ, με υψθλό ποςοςτό κειικϊν ομάδων. Είναι ανιόντα με πολυάρικμουσ θλεκτρολφτεσ και ζχουν μοριακό βάροσ από 10 5 μζχρι Ολεσ οι καρραγενάνεσ ζχουν γραμμικι δομι τφπου (ΑΒ) n, με αλλεπάλλθλουσ δεςμοφσ τφπου 1 3 και 1 4, όπου Α κα Β είναι μονάδεσ γαλακτοπυρανόηθσ. Οι μονάδεσ Α και Β φζρουν πάντα κειικι ομάδα, ςτθ κζςθ 2 ι 4 για τθν Α και ςτθ κζςθ 2 ι 6 (ι και ςτισ δφο) για τθν Β. Θ μονάδα Β είναι δυνατόν να είναι θ D- γαλακτόηθ ι εςωτερικόσ αικζρασ 3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ. Διακρίνονται επτά τφποι καρραγενάνθσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ αλλθλλουχίασ. Οι δομζσ των επαναλαμβανόμενων μονάδων (ι, κ, λ, μ, ν, ξ) ςυνοψίηονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 52

12 53

13 Θ δομικι ποικιλία των καρραγενανϊν ςχετίηεται με τα είδθ από τα οποία προζρχονται, κακϊσ και από παράγοντεσ όπωσ για το Chondrus crispus τουλάχιςτον- θ εναλλαγι των γενεϊν: -ο ςχθματιςμόσ εςωτερικοφ αικζρα μεταξφ μονάδων Β (3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ) και ο ςχθματιςμόσ κειικϊν θμι-εςτζρων, ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν οι 4-υδροξυλομάδεσ των μονάδων Α είναι χαρακτθριςτικά του απλοειδοφσ γαμετόφυτου. -θ παρουςία κειικϊν ομάδων ςτθ κζςθ 2 τθσ μονάδασ Α ςυναντάται ςτο διπλοειδζσ τετραςποριόφυτο. Θ κυριότερθ καρραγενάνθ από ςποριόφυτα είναι κατά κανόνα θ λ- καρραγενάνθ, ενϊ θ κ- καρραγενάνθ επικρατεί ςτα γαμετόφυτα. Οι μεταβλθτότθτα ςτθν περιεχόμενθ 3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ, θ οποία παρατθρείται ςτθν καρραγενάνθ από γαμετόφυτα φαίνεται ότι ςυνδζεται με τον ποικίλοντα βακμό μετατροπισ μεταξφ των δομϊν τφπου μ και ν (που κεωροφνται ωσ οι πρόδρομεσ) και των δομϊν χωρίσ κειικζσ ομάδεσ, κ και ι αντίςτοιχα. Φαίνεται ότι το ποςοςτό μετατροπισ (πικανότατα ενηυματικισ) υπόκειται ςτθν επίδραςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Επίςθσ θ αναλογία ςποροφφτων και γαμετοφφτων ςε ζνα πλθκυςμό εξαρτάται από το βάκοσ κακϊσ και τθ γεωγραφικι προζλευςθ και το είδοσ. τθν πραγματικότθτα οι καρραγενάνεσ είναι υβρίδια πολυμερϊν: φαίνεται ότι δεν υπάρχει καρραγενάνθ, θ οποία να ςχθματίηεται με τθν επανάλθψθ μιασ και μόνο διςακχαριτικισ μονάδασ. κ- καρραγενάνθ λ-καρραγενάνθ Ιδιότητες των καρραγενανών. Από τθ δομι των καρραγενανϊν εξαρτάται θ ικανότθτά τουσ να ςχθματίηουν γζλεσ, κακϊσ και οι ιδιότθτεσ των παραγόμενων γελϊν. Οι κ- και οι ι- καρραγενάνεσ διαλφονται εφκολα ςε ηεςτό νερό: θ μακρομοριακι αλυςίδα κατανζμεται ομοιόμορφα ςτο χϊρο υπό τθ μορφι τυχαίασ ςπείρασ. ε ςυνικθ κερμοκραςία τμιματα ςυμμετρικά των μορίων ςυνδζονται ςε διπλζσ ζλικεσ, οι οποίεσ ςτακεροποιοφνται με αςκενείσ δεςμοφσ μεταξφ των αλυςίδων, με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό γζλθσ κερμικά αναςτρζψιμθσ. Θ εμφάνιςθ αςυμμετρίασ ςτο πολυμερζσ δθμιουργεί ςυςτροφζσ, οι οποίεσ εξαναγκάηουν κάκε αλυςίδα να ςυνδζεται με άλλεσ γειτονικζσ, ςχθματίηοντασ ζνα τριςδιάςτατο ςφμπλεγμα, υπεφκυνο για τθ ςυνοχι τθσ γζλθσ. τθν περίπτωςθ των ι-καρραγενανϊν οι κειικζσ ομάδεσ που βρίςκονται ςτθν εξωτερικι πλευρά των διπλϊν ελίκων τισ εμποδίηουν με θλεκτροςτατικι άπωςθ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ και ζτςι θ ςχθματιηόμενθ γζλθ είναι ελαςτικι 54

14 και δεν ςυναιρείται. τθν περίπτωςθ των κ-καρραγενανϊν ςχθματίηουν διπλζσ ζλικεσ οι οποίεσ λόγω απουςίασ κειικϊν θμιεςτζρων ςτθ κζςθ 2 τθσ μονάδασ Β μποροφν να ςυνακροίηονται: θ παραγόμενθ γζλθ είναι άκαμπτθ, εφκραςτθ και οδθγείται ςε ςυναίρεςθ. Σα διαλφματα τθσ λ-καρραγενάνθσ δεν δθμιουργοφν γζλθ. Οι θμιεςτερικζσ ομάδεσ ςτισ κζςεισ 2 και 6 τθσ B μονάδασ εμποδίηει το ςχθματιςμό ελικοειδϊν δομϊν. Είναι διαλυτι ςε κρυο νερό και το μόνο που δίνει είναι πολφ ιξϊδθ διαλφματα. Οι καραγενίνεσ αλλθλεπιδροφν με γαλακτομαννάνεσ που ενιςχφουν τθ ςυνοχι τθσ γζλθσ. Αλλθλεπιδροφν επίςθσ με τισ πρωτεΐνεσ, ιδιαίτερα εκείνεσ του γάλακτοσ με τισ οποίεσ ςχθματίηουν ςυγκεκριμζνεσ ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Ζχουν λίγεσ αςυμβαςίεσ (ηελατίνθ ςε όξινα μζςα, τεταρτοταγι αμμωνιακά άλατα) και θ ςτακερότθτα των πθκτωμάτων τουσ είναι καλι. Παραγωγή των καρραγενανών. Αν και θ αρχι τθσ εξαγωγισ είναι απλι, θ τεχνολογικι εφαρμογι τθσ απαιτεί ουςιαςτικι τεχνογνωςία. Μετά από ζνα πλφςιμο που αποβάλλει διάφορα υπολείμματα και ανόργανα ςτοιχεία, τα φφκια εκχυλίηονται με ελαφρϊσ αλκαλικό κερμό νερό. Σα υπολείμματα των καλλϊν φιλτράρονται υπό πίεςθ και απορρίπτονται. Σο υπερκείμενο νερό ςυμπυκνϊνεται μερικϊσ και προςτίκεται μια αλκοόλθ (παραδείγματοσ χάριν προπανόλθ 2) για να κατακρθμνίςει τον πολυςακχαρίτθ. Οι καρραγενάνεσ ξεραίνονται, και αλζκονται. Εάν είναι απαραίτθτο, θ καρραγενάνθ μπορεί να κλαςματωκεί ςε ςυςτατικά (ςτο εργαςτιριο) με τθν εκλεκτικι κακίηθςθ τθσ κ-καρραγενάνθσ με χλωριοφχο κάλιο, αφινονταστο λ-κλάςμα ςε διάλυςθ. Δοκιμές. Μεταξφ των πολυάρικμων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν προςδιοριςμϊν που ηθτοφνται από τθ φαρμακοποιία οριςμζνεσ είναι οι ακόλουκεσ: - χαρακτθριςμόσ γαλακτόηθσ (με TLC) μετά από τθ κειικι όξινθ υδρόλυςθ του πολυμεροφσ -εκτίμθςθ του ιξϊδουσ ενόσ διαλφματοσ 15 g/l ςτουσ 75 C -δοκιμι ορίων για βαρζα μζταλλα -υπόλειμμα ςτθ μεκανόλθ και τθν προπανόλθ 2 (με ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΊΑ: <0.1 %) - ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ των κειικϊν ομάδων με υπερχλωρικό βάριο. Χρήσεις των καρραγενανών. Θ φαρμακευτικι βιομθχανία αξιοποιεί των ιδιοτιτων των πθκτωμάτων για τισ εφαρμογζσ ςτθ φαρμακευτικι τεχνολογία (π.χ., μορφοποίθςθ κρεμϊν και γαλακτωμάτων), κακϊσ επίςθσ και για τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ ι για το διαβθτθ: ςυμπτωματικι αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ (αυξάνει τον όγκο των κοπράνων), προςταςία του εντερικοφ βλεννογόνου, χριςθ ωσ ςυμπλιρωμα ςε δίαιτεσ περιοριςμζνων κερμίδων (αυξάνουν τθν αίςκθςθ του κορεςμοφ). Οι καραγενίνεσ χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςτθ μορφοποίθςθ προϊόντων υγιεινισ και καλλυντικϊν: οδοντόπαςτεσ, ςαμπουάν, αλοιφζσ, κρζμεσ, πθκτϊματα, λοςιόν, και οφτω κακ'εξισ. 55

15 Οι πρόςκετεσ χριςεισ των καρραγενανϊν είναι ουςιαςτικά όλεσ ςτθν περιοχι τροφίμων. Αυτά τα πολυμερι ςϊματα (κ και ι-καρραγενάνεσ), που δεν απορροφϊνται, δεν πζπτωνται, και είναι μθ τοξικζσ ουςίεσ (E407), ενςωματϊνονται ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςαν: -παράγοντεσ ςχθματιςμοφ γζλθσ, ςτακεροποιθτζσ, αναςταλτικοί παράγοντεσ τθσ κρυςτάλλωςθσ παγωτοφ, κλπ, ςε γαλακτοκομικά προϊόντα (όπου εκμεταλλεφονται τθν αλλθλεπίδραςθ με τισ πρωτεΐνεσ γάλακτοσ), και επίςθσ ςε υδατικά προϊόντα - ωσ ςτακεροποιθτζσ ι πυκνωτικά μζςα ςε γαλακτϊματα (λ-καραγενίνεσ). 4. ΑΓΑΡ φμφωνα με τθν 3θ ζκδοςθ τθσ ευρωπαικισ Φαρμακοποιίασ, το άγαρ «αποτελείται από πολυςακχαρίτεσ από διάφορα είδθ Rhodophyceae / ροδοφφκθ, κυρίωσ του γζνουσ Gelidium. Παραλαμβάνεται με εκχφλιςθ, μετά από κατεργαςία των φυκϊν με βραςτό νερό. Σο εκχφλιςμα διθκείται εν κερμϊ, ςυμπυκνϊνεται και ξθραίνεται». Πηγζς άγαρ. Όπωσ και οι καρραγενάνεσ, το άγαρ εκχυλίηεται από τουσ καλλοφσ διαφόρων ειδϊν Rhodophyceae. Μεταξφ των πολυάρικμων ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται είναι εκείνα του γζνουσ Gelidium, που προζρχονται από κάλαςςεσ εφκρατων και κερμϊν περιοχϊν, και τα οποία ζχουν πτεροειδι διακλάδωςθ (G. corneum [Hudson] Lamouroux, G. amansii Lamouroux). Αναφζρονται επίςθσ διάφορα είδθ Gracilaria (G. confervoides Greville από τισ βόρειεσ ακτζσ του Ατλαντικοφ, G. lichenoides Agardh de Java) κακϊσ και ωριςμζνα είδθ των γενϊν Gelidiela και Pterocladia. Όλα τα ανωτζρω είδθ είναι μικροφ μεγζκουσ και αναπτφςςονται προςκολλθμζνα ςε βράχουσ. Θ παραγωγι άγαρ, γινόταν κατ αρχιν ςτθν Ιαπωνία, ςιμερα ωςτόςο γίνεται και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, όπωσ: Κορζα, Ιςπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Χιλι, Μεξικό, Θν Πολιτείεσ, Αυςτραλία και Νζα Ηθλανδία. Σα καλάςςια φφκθ ςυλλζγονται ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον ι καλλιεργοφνται ςε τεχνθτό υπόςτρωμα και, παραδοςιακά, ξθραίνονται ςτον ιλιο πριν υποςτοφν κατεργαςία. τθ ςυνζχεια πλζνονται με νερό και εκχυλίηονται εν κερμϊ. Σο διάλυμα διθκείται, οπότε το ςτερεό υπόλειμμα απορρίπτεται, καταψφχεται, οπότε διαχωρίηονται οι δφο φάςεισ και απομακρφνεται το μεγαλφτερο μζροσ του υπερκείμενου νεροφ. Σζλοσ το προϊόν εκπλζνεται, αποχρωματίηεται, ξθραίνεται και κονιοποιείται. Δομή του άγαρ. Ο πολυςακχαρίτθσ αυτόσ είναι γαλακτάνθ με πολφπλοκθ δομι, και ςτο παρελκόν κεωρείτο μίγμα δφο κλαςμάτων, τθσ αγαρόηθσ και τθσ αγαροπθκτίνθσ. τθν πραγματικότθτα είναι ζνα 56

16 μεταβλθτό μίγμα ενδιάμεςων δομϊν μεταξφ τριϊν ακραίων μορφϊν: αγαρόηθσ, πυροςταφυλικισ αγαρόηθσ και μιασ μορφισ με πολλζσ κειικζσ ομάδεσ, χωρίσ πολλοφσ εςωτερικοφσ αικζρεσ. Θ αγαρόηθ είναι γραμμικό πολυμερζσ, με λίγεσ κειικζσ ομάδεσ και ζχει γραμμικι δομι τφπου (ΑΒ)n με εναλλαςςόμενουσ δεςμοφσ, ςτουσ οποίουσ οι ομάδεσ Α είναι D- γαλακτόηθ μερικϊσ μεκυλιωμζνθ και οι ομάδεσ Β είναι D-γαλακτόηθ υπό μορφιν L εναντιομεροφσ (ςχεδόν πάντα τφπου 3,6-ανυδρθ L-γαλακτόηθ). Θ πυρουβικι αγαρόηθ είναι επίςθσ πτωχι ςε κειικζσ ομάδεσ και περιζχει μεγάλθ αναλογία εςωτερικϊν ανυδριτϊν (3,6). Ζνα μικρό ποςοςτό των ομάδων Α είναι 4,6-Ο-(1- καρβοξυαικυλιδενο) - D-γαλακτόηθ, όπου τα υδροξφλια των ανκράκων C-4 και C-6 είναι δεςμευμζνα ςε μια κυκλικι κετάλθ θ οποία ςχθματίηεται μετά από αντίδραςθ με το πυροςταφυλικό οξφ. Οι αναλογίεσ των διαφόρων μορφϊν ποικίλουν ανάλογα με το παραγωγό είδοσ. Χαρακτηριστικά, δοκιμασίες, ιδιότητες και χρήσεις. Σο άγαρ-άγαρ διακινείται υπό μορφιν θμιδιαφανϊν και ανκεκτικϊν ταινιϊν ι νιφάδων άχρωμων ι με χρϊμα ανοιχτό κίτρινο. Χαρακτθρίηεται από μια παροδικι χρϊςθ παρουςία ιωδίου και από τθν κακίηθςθ κειικϊν ιόντων μετά από κζρμανςθ ςε όξινο περιβάλλον. Διαλυόμενο ςε ηεςτό νερό (διάλυμα 1%) το άγαρ ςχθματίηει γζλθ ςτουσ o C, θ οποία υγροποιείται ςε κερμοκραςία ανϊτερθ των 80 o C. Θ δοκιμαςία ανίχνευςθσ περιλαμβάνει τον κακοριςμό του δείκτθ διόγκωςθσ (>10 και πζριξ του 10% τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ ςυςκευαςία τιμισ), τον κακοριςμό του ολικοφ ποςοςτοφ τζφρασ (<5%), τθσ απϊλειασ κατά τθν ξιρανςθ (<20%), κακϊσ και τθν ανίχνευςθ παρουςίασ ηελατίνθσ (ζλλειψθ κολότθτασ παρουςία πικρικοφ οξζοσ) και τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ ςυςτατικϊν αδιάλυτων ςε οξινιςμζνο νερό (<1%). Σο άγαρ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτον ζλεγχο για Escherichia coli και για ςαλμονζλα. Σο ανϊτερο επιτρεπόμενο ολικό ποςοςτό βιϊςιμων αερόβιων δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 10 3 μικροοργανιςμοφσ/g. Σο άγαρ διαλφεται ςε ηεςτό νερό και με ψφξθ ςχθματίηει παχφρρευςτεσ γζλεσ: θ αγαρόηθ ςχθματίηει δομζσ ςε διπλι ζλικα, οι οποίεσ ςυςςωματϊνονται ςε ζνα τριςδιάςτατο πλζγμα ικανό να ςυγκρατεί μόρια νεροφ. Δεν είναι αφομοιϊςιμο, δεν υφίςταται ηφμωςθ και είναι μθ τοξικό, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιείται ςαν μθχανικό υπακτικό το οποίο δρα με αφξθςθ του όγκου και τθσ υγραςίασ του εντερικοφ περιεχομζνου και ρυκμίηει τισ κενϊςεισ. Είναι ακόμθ δυνατόν να 57

17 χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι ςκευαςμάτων για τθν προςταςία του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ. τθ βακτθριολογία το άγαρ χρθςιμοποιείται κλαςςικά ςαν υπόςτρωμα για τισ καλλιζργειεσ και για τθν παραγωγι φυτϊν in vitro. τθ βιοχθμεία χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι ανκεκτικισ γζλθσ με πολυάρικμεσ χριςεισ: μόνθ ι ςε ςυνδυαςμό με πολυακρυλαμίδιο χρθςιμοποιείται ςαν ςτατικι φάςθ ςτθ χρωματογραφία αποκλειςμοφ, ενϊ μετά από ενοφκαλμιςμό με διάφορα ςυςτατικά ςτθ χρωματογραφία ςυγγζνειασ. Επίςθσ είναι υπόςτρωμα / ςτατικι φάςθ ςτθν θλεκτροφόρθςθ και ςε διάφορεσ ανοςολογικζσ τεχνικζσ. Όπωσ και άλλα υδροκολλοειδι φυτικισ προζλευςθσ, το άγαρ-άγαρ είναι εγκεκριμζνο πρόςκετο υφισ (Ε 406 ) και χρθςιμοποιείται ςτθν τεχνολογία τροφίμων. 5. ΑΛΛΑ ΠΟΛΤΜΕΡΗ ΏΜΑΣΑ Furcellaran Αυτό το πολυμερζσ ςϊμα ζχει δομι παραπλιςια με αυτιν τθσ κ-καρραγενάνθσ. Απομονϊνεται από το Furcellaria fastigiata (L.) Lamoureux, ζνα μικρό κόκκινο φφκοσ άφκονο ςτισ κρφεσ κάλαςςεσ (Δανία, ουθδία). Οι ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των διαλυμάτων του το κακιςτοφν χριςιμο ςτισ ηωοτροφζσ. Τποςτθρίηεται μερικζσ φορζσ από τουσ φυτοκεραπευτζσ (Δανικό αγάρ). Fucans Οι φουκάνεσ είναι κειωμζνοι πολυςακχαρίτεσ που βρίςκονται ςτο μεςοκυττάριο χϊρο των Phaeophyceae. χθματίηουν μια ομάδα ετερογενϊν πολυμερϊν, που αποτελοφνται κυρίωσ από L- φουκόηθ, D-ξυλόηθ, και D-γλυκουρονικό οξφ, και μπορεί να υπάρχουν ςε φυςικι κατάςταςθ ωσ πρωτεογλυκάνεσ. Αυτοί οι πολυςακχαρίτεσ ζχουν αντιπθκτικι δράςθ όπωσ ζνασ άλλοσ κειοφχοσ πολυςακχαρίτθσ-θ θπαρίνθ-και αυτό παρά τισ χαρακτθριςτικζσ δομικζσ διαφορζσ (π.χ., απουςία αηϊτου, διαφορετικϊν δεςμϊν, μεγαλφτερου μοριακοφ βάρουσ). Ο προτεινόμενοσ μθχανιςμόσ τθσ δράςθσ είναι επίςθσ διαφορετικόσ. Διάφορεσ φουκάνεσ ζχουν παρουςιάςει επίςθσ ενδιαφζρουςεσ αντιογκογόνουσ ιδιότθτεσ ςε μερικά πειραματικά μοντζλα. Θ δράςθ τουσ φαίνεται ςυνδεμζνθ με τθν ενεργοποίθςθ μιασ μθ εξειδικευμζνθσ ανοςολογικισ απόκριςθσ. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Boisson-Vidal, C, Colliec-Jouault, S., Fischer, A.M., Tapon-Bretaudiere, J., Sternberg, C., Durand, P. and Jozefonvicz, J. (1991). Biological Activities of Fucans Extracted from Brown Seaweeds, Drugs Fut., 16, Bowen, I.H. and Cubbin, I.J. (1997). Fucus vesiculosus and Allied Brown Algae, in "Adverse Effects of Herbal Drugs", (De Smet, P.A.G.M., Keller, K., Hansel, R. and Chandler, R.E, eds.), vol. 3, p , Spinger-Verlag, Berlin. Johnson, EA., Craig, D.Q.M. and Mercer, A.D. (1997). Characterization of the Block Structure and Molecular Weight of Sodium Alginates, J. Phann. Phannacol., 49,

18 Le Luyer, B., Mougenot, J.F., Mashako, L., Chapoy, P., Olives, J.P., Morali, A., Chevallier, B., Ginies, J.L., Dupont, C, Dagorne, Moo Juifbielsky, M.C and Morer, 1. (1992). Etude multicentrique de l'alginate de sodium dans Ie traitement des regurgitations du nourrisson, Ann. Pidiatr. (Paris), 39, Mabeau S. and Fleurence, J. (1993). Seaweed in Food Products: Biochemical and Nutritional Aspects, Trends Food Sci. Technol.,4, Matsuhiro, B. and Urzua, C. C (1992). Heterogeneity ofcarrageenans from Chondrus crispus, Phytochemistry. 31, Michel, A.S., Mestdagh, M.M. and Axelos, M.A.V. (1997). Physico-chemical Properties of Carrageenan Gels in Presence of Various Cations, Int. J. Bioi. Macromol., 21, Michel, C and Macfarlane G.T. (1996). Digestive Fates of Soluble Polysaccharides from Marine Macroalgae: Involvment of the Colonic Microflora and Physiological Consequences for the Host, J. Appl. Bacteriol., 80, Milford, CA., Bleach, N.R., Sudderick, R.M., O'Flynn, P.E. and Mugliston, T.A. (1991). Calcium Alginate as a Nasal Pack, Revue de Laryngologie, 112, Percival, E. and McDowell, R. (1990). Algal Polysaccharides, in "Methods in Plant Biochemistry, vol. 2: Carbohydrates", (Dey, P.M., Ed), p , Academic Press, San Diego. Rehm, B.H.A. and Valla, S. (1997). BacteIial Alginates; Biosynthesis and Applications, Appl. Microbiol. Biotechnol., 48, Sayag, J., Meaume, S. and Bohbot, S. (1996). Healing Properties of Calcium Alginate Dressings, J. Wound Care,S, Seymour, J. (1997). Alginate Dressings in Wound Care Management, Nursing Times, 93, (44), Για γενικότερεσ πλθροφορίεσ επι των μεταβολιτϊν από φφκθ και καλάςςιασ προζλευςθσ φυςικά προϊόντα δειτε: Faulkner, DJ. (1998). Marine Natural Products, Nat. Prod. Rep., 15, McConnell, OJ., Longley, R.E. and Koehn, F.E. (1994). The Discovery of Marine Natural Products with Therapeutic Potential, in "The Discovery of Natural Products with Therapeutic Potential", (Gullo, V.P., Ed.), p , Butterworth-Heinemann, Boston. 59

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κίμων Χρηςτάνησ ΠΑΣΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΥΔΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ» ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα