Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά"

Transcript

1 Πολυςακχαρίτεσ από Κατώτερα Φυτά Πολυςακχαρίτεσ από Φφκη Ειςαγωγή.. 2. Αλγινικό οξφ, Αλγινικά άλατα 3. Καρραγενάνεσ 4. Άγαρ. 5. Άλλα πολυμερή 6. Βιβλιογραφία.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των διαφόρων φφλων που απαρτίηουν τα φφκθ είναι ότι περιλαμβάνουν εκτόσ από μονοκφτταρουσ και πολυκυττάριουσ μικροοργανιςμοφσ, που ςχθματίηουν πολφπλοκουσ καλλοφσ, δθλαδι ςυςςωματϊματα κυττάρων τα οποία είναι ελάχιςτα διαφοροποιθμζνα, εφκαμπτα και δεν περιζχουν λιγνίνθ. Εκτόσ από ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ θ «μιτρα» που περικλείει τα κφτταρα του φφκουσ είναι ςακχαριτικισ φφςθσ και οι περιεχόμενοι πολυςακχαρίτεσ είναι πολυμερι ικανά να ςχθματίηουν γζλεσ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι θ προςαρμογι ςτο καλάςςιο περιβάλλον απαιτεί περιςςότερο ευλυγιςία από ακαμψία, εφόςον θ βαρφτθτα δεν αςκεί δράςθ ςτα φυτά αυτά, όπωσ αςκεί ςτα χερςαία. Οι τρεισ μεγάλεσ τάξεισ φυκϊν, ςτισ οποίεσ ανικουν τα είδθ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ζχουν θ κακεμία τουσ ίδιουσ χαρακτθριςτικοφσ πολυςακχαρίτεσ: αλγινικό οξφ και φουκάνεσ ςτα φαιοφφκθ, κειοφχεσ γαλακτάνεσ (καρραγενάνεσ και άγαρ) ςτα ροδοφφκθ, και πολφπλοκοι πολυςακχαρίτεσ, ςυχνά κειοφχοι, ςτα πράςινα φφκθ. τα φφκθ υπάρχουν επίςθσ και άλλα πολυμερι, όπωσ κυτταρίνθ ςτα πράςινα φφκθ, μαννάνεσ (Codium, Acetabularia), ξυλάνεσ, 42

2 θμικυτταρίνεσ και ςυςτατικά τφπου πθκτίνθσ. Εκτόσ από τουσ δομικοφσ αυτοφσ πολυςακχαρίτεσ, τα φφκθ περιζχουν και πολυςακχαρίτεσ αποκικευςθσ: άμυλο ςτα πράςινα φφκθ, άμυλο χαρακτθριςτικό των ροδοφυκϊν, και λαμιναράνθ (μια β-(1 3) γλυκάνθ) ςτα φαιοφφκθ. τα φαιοφφκθ οι βαςικοί μονοςακχαρίτεσ είναι ςυχνά πολυόλεσ: D-μαννιτόλθ, D-ςορβιτόλθ. Θ χριςθ φυκϊν ςτθν ανκρϊπινθ διατροφι είναι ςυνικεια κοινι και γνωςτι από παλιά ςτθν Απω Ανατολι: nori (φφλλα και νιφάδεσ από Porphyra), kombu (από αποξθραμζνθ Laminaria), ι wakame (αποξθραμζνθ Undaria) χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν Ιαπωνία. Θ αγορά (μερικζσ δεκάδεσ εκατοντάδεσ τόνοι) εφοδιάηεται από καλλιζργειεσ καλαςςίων φυκϊν. Επειδι τα καλάςςια φφκθ είναι φτωχά ςε λιπαρά, πλοφςια ςε μθ διαςπϊμενουσ πολυςακχαρίτεσ (30-50%) υπάρχει θ γενικι παραδοχι ότι αυτοί ομοιάηουν με τισ διαιτθτικζσ ίνεσκαι πλοφςιεσ ςε βιταμίνεσ και ανόργανα άλατα (αλκάλεα και αλκαλικζσ γαίεσ υπο μορφι κατιόντων, ιϊδιο, ςίδθροσ) ζχουν προκαλζςει ζνα αυξανόμενο ενδιαφζρον ςτισ Δυτικζσ χϊρεσ. Θ κατανάλωςι τουσ, αν και ςχετικά περιοριςμζνθ, αυξάνεται με γοργό ρυκμό ςε οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαικισ Ενωςθσ. Τπάρχουν προδιαγραφζσ για τουλάχιςτον 11 είδθ καλαςςίων φυκϊν, τα οποία ζχουν ζγκριςθ για κατανάλωςθ ςαν λαχανικά ι αρτφματα, και τα οποία εμπίπτουν ςτισ εξισ παρακάτω κατθγορίεσ: 1. φαιοφφκθ: Fucus vesiculosus L. Ascophyllum nodosum (L.), Le Jolis, Himanthalia elongata (L.), S. Gray, Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar 2. πράςινα καλάςςια φφκθ: κυρίωσ είδθ των γενϊν Enteromorpha και Ulva (π.χ.u. lactuca L.) 3. ροδοφφκθ: Porphyra umbilicalis (L.) Kutzing, Palmaria palmata (L.) Kuntze, Chondrus crispus Lingby 4. Spirulina sp. Σα ανωτζρω καλάςςια φφκθ οφείλουν να πλθροφν τοξικολογικά κριτιρια: μζγιςτο ποςοςτό ιωδίου [<5g/Kg+, τοξικϊν μετάλλων *αρςενικό <3 mg/kg, κάδμιο <0.5 mg/kg, καςςίτεροσ και μόλυβδοσ <5 mg/kg, υδράργυροσ <0.1 mg/kg+, ενϊ τα αποξθραμζνα καλάςςια φφκθ οφείλουν να πλθροφν τα ακόλουκα μικροβιολογικά κριτιρια (ανά g): E. coli κοπράνων <10, αναερόβιοι μικροοργανιςμοί <100, αερόβιοι μικροοργανιςμοί <10 4, Clostridium <1. Σα καλάςςια φφκθ δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ, όπου χαρακρθρίηονται ςαν τρόφιμα ςε οριςμζνεσ μόνο χϊρεσ (π.χ. Ιρλανδία, Δανία). τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ θ χριςθ τουσ ςαν άρτυμα ζχει τθν ζγκριςθ του FDA, ςτθν οποία απαιτείται να πλθροφν ανάλογεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ. Οικονομικό ενδιαφζρον των θαλαςςίων φυκών Σο κυριότερο ενδιαφζρον των καλαςςίων φυκϊν είναι το γεγονόσ ότι αποτελοφν ςθμαντικι πθγι πολυςακχαριτϊν με διογκωτικζσ και ηελατινοποιθτικζσ ιδιότθτεσ: θ παγκόςμια παραγωγι τθσ βιομθχανίασ κολλοειδϊν ιταν, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80, 55,000 τόνοι αλγινικά άλατα, καρραγενάνεσ και άγαρ, κυρίωσ για χριςθ ςτθν τεχνολογία τροφίμων. 43

3 Σο ενδιαφζρον τθσ φαρμακευτικισ εςτιάηεται κατά κφριο λόγο ςτισ ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των γελϊν που παραςκευάηονται από κολλοειδι καλαςςίων φυκϊν, επίςθσ όμωσ ςτο πικανό κεραπευτικό ενδιαφζρον των δευτερογενϊν μεταβολιτϊν από καλάςςια φυτά (τερπζνια, αλογονωμζνα πολυφαινολικά, αηωτοφχεσ ουςίεσ κ.λ.π.), τα οποία όπωσ και τα χερςαία φυτά μελετϊνται ςυςτθματικά τόςο φυτοχθμικά όςο και φαρμακολογικά. Σα καλάςςια φφκθ ζχουν επίςθσ άλλεσ εφαρμογζσ: αφοφ χρθςιμοποιικθκαν επί μακρόν ςαν πθγι αλάτων καλίου και ιωδίου, ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφςταςθ υγρϊν λιπαςμάτων για κιπουσ, κερμοκιπια και για οριςμζνεσ γεωργικζσ εφαρμογζσ 1, για διατροφι, ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν και ςτθ καλαςςοκεραπεία: «διθκιματα» καλαςςίων φυκϊν (π.χ. Undaria, Fucus, Palmaria, Ulva), «ςυμπυκνϊματα», εκχυλίςματα (ςε νερό, ζλαια, γλυκόλθ), κακϊσ και κεκακαρμζνα κλάςματα (π.χ. πολυπτίδια από το γζνοσ Aosa). Σα «καυματουργά» αυτά προϊόντα διεκδικοφν ιδιότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι πάντα τεκμθριωμζνεσ (π.χ. «αναδόμθςθ γθραςμζνων ιςτϊν» ι «ςφςφιξθ»). Σζλοσ, άλλεσ εφαρμογζσ των κολλοειδϊν βαςίηονται ςτθν ικανότθτά τουσ να ακινθτοποιοφν κφτταρα τα οποία παράγουν μονοκλωνικά αντιςϊματα ι για τθν ηφμωςθ τθσ ςαμπάνιασ ςτισ φιάλεσ. 2. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΟΞΤ, ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΑΛΑΣΑ φμφωνα με τθν 3 θ ζκδοςθ τθσ Ευρωπαικισ Φαρμακοποιίασ, το αλγινικό οξφ ορίηεται ωσ «μίγμα πολυουρονικϊν οξζων *.+, το οποίο περιζχει άνω του 19.0% και λιγότερο από 25.0% ομάδεσ καρβοξυλίου (CΟΟΘ), υπολογιςμζνα επί ξθρισ ουςίασ». Θ Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία περιλαμβάνει επίςθσ μια μονογραφία για το αλγινικό νάτριο. Πηγζσ αλγινικοφ οξζωσ. Σο αλγινικό οξφ είναι ςτθν πραγματικότθτα ςυχνό ςυςτατικό των φαιοφυκϊν. Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει βενκικά ι πελαγικά φφκθ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: οι χλωροπλάςτεσ τουσ περιζχουν χλωροφφλλθ Α και χλωροφφλλθ C, β-καροτζνιο και χαρακτθριςτικζσ ξανκοφφλλεσ (φουκοξανκίνθ), θ μεςοκυττάρια ουςία αποτελείται κυρίωσ από αλγινικά άλατα και φουκάνεσ και ςτα χυμοτόπια απαντϊνται λαμιναράνεσ, μαννιτόλθ και παράγωγα φλωρογλυκινόλθσ. Σα φαιοφφκθ του γζνουσ Laminaria και άλλα ςυγγενικά Laminariales που περιγράφονται με το όρο kelp είναι τα κυριότερα γζνθ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθ βιομθχανικι παραγωγι αλγινικοφ οξζωσ και αλγινικϊν αλάτων. Οι πολυςακχαρίτεσ αυτοί αντιςτοιχοφν, ανάλογα με το είδοσ, τθν προζλευςθ και τθν εποχι, ςτο 15-40% του ξθροφ βάρουσ. 1 Μεγάλεσ ποςότθτεσ maёrl βελτιωτικό εδάφουσ, μίγμα από άμμο, όςτρακα και καλάςςια φφκθ χρθςιμοποιείται ακόμθ ςτθ γεωργία. Σο Μaerl παραςκευάηεται από κάποια ερυκροφφκθ, τα οποία ςυςςωρεφουν κειικό αςβζςτιο, π.χ. Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey & McKibbin ι Lithothamnion corallioides P. Crouan & H. Crouan (Corallinaceae), που ςυλλζγονται ςτθν Ιρλανδία. Αντίκετα θ χριςθ ςτθ γεωργία ακατζργαςτων καλαςςίων φυκϊν περιορίηεται ςιμερα ςε λίγεσ μικρζσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. 44

4 Άλλα γζνθ φαιοφυκϊν που είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι αλγινικοφ οξζοσ: είναι τα Ascophyllum, Ecklonia, Nereocystis και Durvillea. Σο αλγινικό οξφ παράγεται επίςθσ από οριςμζνουσ μικροοργανιςμοφσ. Με τθν πάροδο του χρόνου και εφόςον το κόςτοσ βιοτεχνολογικισ προςζγγιςθσ κρικεί αποδοτικό, κα είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν αυτοί οι οργανιςμοί (π.χ. Azotobacter, Pseudomonas), για τθν παραγωγι εξωπολυςακχαριτϊν, με τροποποιθμζνα και ομοιόμορφα δομικά χαρακτθριςτικά. LAMINARIAS, Laminaria spp, Laminariaceae Κυρίωσ L. digitata Lamouroux και L. hyperborea (Gunnerus) Fosli Σα ανωτζρω Laminariales είναι μεγάλα πολυετι καλάςςια φφκθ, με ιςχυρι ςυνοχι, με κυλινδρικό ι κωνικό ςτζλεχοσ προςκολλθμζνο ςε βράχουσ με διακλαδιςμζνεσ απολιξεισ. To ςτζλεχοσ ςτθν κορυφι είναι διευρυμζνο ςε πλατφ ζλαςμα, το οποίο μερικζσ φορζσ διαιρείται ςε παλαμοειδείσ λωρίδεσ (L. digitata), ή άλλοτε είναι λογχοειδζσ, και ολόκλθρο με κυματοειδι άκρα και με χαρακτθριςτικι υφι. Σα φφκθ Laminarias αφκονοφν ςτισ ακτζσ τθσ Μάγχθσ, όπου καλφπτουν τθν υποπαλιρροιακι ηϊνθ, ανάμεςα ςτθ βακειά παλιρροιακι ηϊνθ και ζνα βάκοσ περίπου είκοςι μζτρων. Θ ςυλλογι τουσ γίνεται μθχανικά ςτισ ακτζσ τθσ Βρετάνθσ και αποτελοφν (ςτθ Γαλλία) τθν κφρια μάηα ακατζργαςτθσ πρϊτθσ φλθσ για τθ βιομθχανία κολλοειδϊν. Σα δφο ανωτζρω είδθ Laminaria χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι ςτείρασ λαμινάριασ για χειρουργικι χριςθ (γαλλικι Φαρμακοποιία, 10 θ ζκδοςθ): Σα ςτελζχθ κακαριςμζνα, μορφοποιοφνται ςε ειδικό τροχό ςε λεία τεμάχια διαμζτρου 2-9 mm. MACROCYSTIS (CALIFORNIA GIANT KELP), Macrocystis pyrifera Agarth., Lessoniaceae 45

5 Σα ανωτζρω γιγάντια καλάςςια φφκθ ( m) του Ειρθνικοφ Ωκεανοφ, ζχουν ζλαςμα διθρθμζνο ςε μονόπλευρα φυλλάρια, διογκωμζνο ςτθ βάςθ ςε μια κφςτθ κενι, θ οποία τουσ επιτρζπει να επιπλζουν. Θ διαίρεςθ του ελάςματοσ ςυνεχίηεται ςτο ςτζλεχοσ δίνοντάσ του τελικά διακλαδιςμζνθ όψθ. Σο είδοσ Macrocystis αφκονεί ιδιαίτερα ςτισ ακτζσ τθσ Καλιφόρνια, όπου ςυλλζγονται ετθςίωσ 120,000 (μθ αποξθραμζνοι) τόνοι, κακϊσ και ςτισ νότιεσ κάλαςςεσ. FUCUS, Fucus serratus L., F. vesiculosus L., Fucaceae Tα ανωτζρω πολυετι καλάςςια φφκθ αφκονοφν ςε εφκρατεσ και κερμζσ καλάςςιεσ ακτζσ του βόρειου θμιςφαιρίου. Προςκολλϊνται ςτουσ βράχουσ με δίςκουσ προςκόλλθςθσ και ςχθματίηουν δζςμεσ από μεμβρανϊδεισ, διχοτομθμζνεσ λωρίδεσ. το F. vesiculosus, δίοικο είδοσ, μπορεί κανείσ να διακρίνει εκατζρωκεν του μζςου «νεφρου» τθν παρουςία αεροκφςτεων, οι οποίεσ είναι είτε μεμονωμζνεσ είτε ανά ηεφγθ και ζχουν παχφ τοίχωμα. Ο αποξθραμζνοσ καλλόσ των δφο ανωτζρω ειδϊν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθ 10 θ ζκδοςθ τθσ γαλλικισ φαρμακοποιίασ. Θ δρόγθ ζχει μορφι καφζ-μαφρων ι καφζ-πράςινων κραυςμάτων, με αλμυρι γεφςθ και χαρακτθριςτικι καλαςςινι οςμι. Δομή του αλγινικοφ οξζως. Σο αλγινικό οξφ είναι ζνα γραμμικό πολυμερζσ αποτελοφμενο από δφο ουρονικά οξζα, το D-μαννουρονικό (Μ) και το L-γουλουρονικό (G). Θ ςφνδεςθ μεταξφ των μονομερϊν είναι τφπου β-(1 4). Σα οξζα αυτά μζςα ςτο πολυμερζσ βρίςκονται υπό μορφι ομογενϊν ομάδων πολυ-μ ι πολυ-g, οι οποίεσ χωρίηονται από περιοχζσ όπου εναλλάςςονται (G- Μ-G-Μ). τθ φυςικι κατάςταςθ τα αλγινικά υπάρχει υπό μορφι μικτϊν αλάτων (Νa +, Mg 2+, Ca 2+ ) τα οποία κατά ζνα μζροσ ςυνδζονται με φουκάνεσ. 46

6 Διαμόρφωςθ μαννουρονικϊν (Ι) και γουλουρονικϊν (ΙΙ) ομάδων Οι ςχετικζσ αναλογίεσ των δφο οξζων ποικίλλουν, ανάλογα με τθ βοτανικι τουσ προζλευςθ: ςτο Μ. pyrifera θ αναλογία μαννουρονικό / γουλουρονικό είναι 1,56, ςτο Ascophyllum nodosum Le Jolis 1,85 και ςτα ςτελζχθ του L. hyperborea 0,45. Σο μικοσ των ομάδων του τφπου Ι και ΙΙ, οι αναλογίεσ και θ αλλθλουχία τουσ κακορίηονται επίςθσ από τθ βοτανικι προζλευςθ του δείγματοσ κακϊσ και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι θ εποχι ςυλλογισ, θ εντόπιςι του μζςα ςτο φφκοσ (ςτζλεχοσ, φφλλωμα). το Μ. pyrifera, για παράδειγμα το 40% του αλγινικοφ οξζοσ αποτελείται από τμιματα πολυ-μ, ενϊ ςτο L. hyperborea to 60% αποτελείται από τμιματα πολυ-g. Παραλαβή αλγινικοφ οξζως και αλγινικών αλάτων. Σο αλγινικό οξφ ζχει ζντονο πολυανιονικό χαρακτιρα, είναι αδιάλυτο ςτο νερό και ικανό να ςχθματίηει άλατα: ευδιάλυτα άλατα νατρίου, καλίου ι αμμωνίου και αδιάλυτα άλατα αςβεςτίου. Θ εκχφλιςθ των τεμαχιςμζνων ι κονιοποιθμζνων καλλϊν ςυνικωσ αρχίηει με ζκπλυςθ με οξινιςμζνο απιονιςμζνο νερό ϊςτε να απομακρυνκοφν τα ανόργανα άλατα και τα υδατοδιαλυτά ςάκχαρα. Ακολουκεί εμβροχι υπό ανάδευςθ των καλλϊν ςε ηεςτό αλκαλικό διάλυμμα (50 o C, ανκρακικό νάτριο) θ οποία οδθγεί ςτθ διαλυτοποίθςθ του αλγινικοφ οξζοσ. Με διικθςθ απομακρφνεται το ςτερεό υπόλειμμα και με προςκικθ ςτο διικθμα διαλφματοσ χλωριοφχου αςβεςτίου το αλγινικό αςβζςτιο κακιηάνει: Σο ίηθμα αποχρωματίηετα και μετά από απόςμθςθ είναι δυνατόν να επαναχρθςιμοποιθκεί, μετά από κακαριςμό, επαναδιάλυςθ και κακίηθςθ που οδθγοφν εκ νζου ςτθν παραλαβι αλγινικοφ οξζωσ. Σο αλγινικό οξφ είναι δυνατόν να απομονωκεί απ ευκείασ με οξίνιςθ του αλκαλικοφ διαλφμματοσ: το πολυμερζσ δεν είναι πια ευδιάλυτο και το διοξείδιο του άνκρακα το οποίο ςχθματίηεται το παραςφρει ςτθν επιφάνεια. Με τισ δφο παραλλαγζσ τθσ διαδικαςίασ παράγονται διάφορα άλατα: νατρίου, καλίου, αμμωνίου, αςβεςτίου, ι εναλλακτικά ζνασ εςτζρασ (αλγινικι προπυλενο-γλυκόλθ). Κυριϊτερεσ χϊρεσ παραγωγισ είναι θ Αγγλία (κωτία), Νορβθγία, Κίνα, ΘΠΑ, κακϊσ και ο Καναδάσ, θ Ιαπωνία, θ Γαλλία, θ Χιλι, θ Ιςπανία. Ιδιότητες. Σα αλγινικά άλατα μονοςκενϊν κατιόντων και μαγνθςίου, διαλφονται ςτο νερό ςχθματίηοντασ ιξϊδθ κολλοειδι διαλφματα με ψευδοπλαςτικι ςυμπεριφορά ςε χαμθλζσ 47

7 ςυγκεντρϊςεισ. Θ προοδευτικι προςκικθ διςκενϊν κατιόντων (αςβεςτίου) προκαλεί κερμικά μθ αναςτρζψιμο ςχθματιςμό μιασ ελαςτικισ γζλθσ. Οι δομικζσ μονάδεσ γουλουρονικοφ δθμιουργοφν μια πτυχωτι διαμόρφωςθ όπου ςυνδζονται ιόντα αςβεςτίου, ανάμεςα ςε παράλλθλεσ αλυςίδα. Θ τακτικι αυτι αλλθλουχία τφπου «αυγοκικθσ» εμφανίηεται περιοδικά: ςχθματίηεται μια τριδιάςτατθ διάταξθ με οργανωμζνεσ ηϊνεσ, οι οποίεσ ςυνδζονται με μονάδεσ πολυ-μ ι πολυ-(μ- G). Κατά ςυνζπεια, θ δομι του πολυμεροφσ είναι ο παράγων που κακορίηει τθν ρεολογικι ςυμπεριφορά των γελϊν αλγινικοφ οξζοσ. Θ αναλογία και το μικοσ των ςχθματιςμϊν πολυ-g ρυκμίηει τον ςχθματιςμό και τθν ιςχφ των γελϊν, οι οποίεσ παραςκευάηονται παρουςία αςβεςτίου 2. χθματιςμόσ γζλθσ αλγινικϊν φνδεςθ ιόντων αςβεςτίου ( ) ςτισ μονάδεσ πολυ-g και ςχθματιςμόσ περιοχϊν ςφνδεςθσ τφπου «αυγοκικθσ». τθν πράξθ, θ υφι και θ ποιότθτα τθσ γζλθσ τροποποιείται με ελαφρά μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιόντων αςβεςτίου (π.χ. θ χριςθ αλάτων αςβεςτίου διαφορετικισ διαλυτότθτασ, θ προςκικθ χθλικϊν παραγόντων). Σα αλγινικά παρουςιάηουν λίγεσ αςυμβαςίεσ (τεταρτοταγι άλατα αμμωνίου, ιόντα μετάλλων). Δοκιμασίες. Θ ταυτοποίθςθ του αλγινικοφ οξζοσ αποδεικνφεται με τθν ικανότθτα του αλγινικοφ διαλφματοσ είτε να διατθρεί το ιξϊδεσ του μετά από προςκικθ χλωριοφχου μαγνθςίου είτε να ςχθματίηει γζλθ μετά από προςκικθ χλωριοφχου αςβεςτίου. θμειωτζα είναι θ χρωςτικι αντίδραςθ που γίνεται με κζρμανςθ παρουςία 1,3-υδροξυναφκαλενίου και υδροχλωρικοφ οξζοσ. Θ δοκιμαςία περιλαμβάνει επίςθσ μζτρθςθ των ιόντων χλωρίου (< 1%), ανίχνευςθ βαρζων μετάλλων ςτο υπόλειμμα μετά από καφςθ παρουςία οξειδίου του μαγνθςίου και μζτρθςθ των καρβοξυλομάδων με επανατιτλοδότθςθ. Σο αλγινικό οξφ πρζπει να πλθρεί τθ δοκιμαςία για παρουςία Escherichia coli και Salmonella. Σο ολικό μετροφμενο φορτίο αερόβιων μικροβίων δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 10 3 μικροοργανιςμοφσ ανά γραμμάριο. 2 in vivo, οι παλαιότεροι και πιο ςκλθροί ιςτοί, είναι οι πλουςιότεροι ςε γουλουρονικό οξφ. 48

8 Χρήσεις - ςτη φαρμακευτική Σα αλγινικά άλατα και το αλγινικό οξφ χρθςιμοποιοφνται ςε πακιςεισ του πεπτικοφ. Kατά κανόνα ςυνδυάηονται με διττανκρακικι ςόδα και υδροξείδιο του αλουμινίου και λαμβάνονται μετά το γεφμα. Θ οξφτθτα του ςτομάχου ελευκερϊνει αλγινικό οξφ, το οποίο ςχθματίηει μια αφρϊδθ γζλθ (ελευκερϊνεται διοξείδιο του άνκρακα) και δθμιουργεί ζνα επιπλζοντα φραγμό επάνω ςτο γαςτρικό περιεχόμενο. Θ παλινδρόμθςθ, εάν ςυμβαίνει, περιορίηεται και θ γζλθ προςτατεφει τον βλεννογόνο του οιςοφάγου από τα γαςτρικά υγρά. Κατ αναλογία, οι ανωτζρω πολυςακχαρίτεσ ενςωματϊνονται ςε παραςκευάςματα (γαςτρικά αντιόξινα) για τθν ςυμπτωματικι αγωγι διαταραχϊν που οφείλονται ςε πακολογικι οξφτθτα: παλινδρόμθςθ, οιςοφαγίτιδα, διαφραγματοκιλθ και πφρωςθ (κάψιμο πίςω από το ςτζρνο από γαςτρο-οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ). Tα μετά νατρίου άλατα του β-πολυ-d-μαννουρονικοφ οξζωσ προτείνονται ςαν ςυμπλθρϊματα ςε δίαιτεσ περιοριςμοφ κερμίδων κατά τθ κεραπεία τθσ παχυςαρκίασ. Λαμβάνονται πριν το γεφμα, διογκϊνονται ςτο ςτομάχι και αφξανουν το αίςκθμα του κορεςμοφ με μικρότερθ κατανάλωςθ τροφισ. Σο αλγινικό αςβζςτιο διακινείται επίςθσ υπό μορφιν αιμοςτατικοφ βάμβακοσ ι γάηασ (επιδζςμου): κατά τθν επαφι του με αίμα ι εκκρίματα ςχθματίηει ινϊδθ γζλθ με αποτζλεςμα τθν ταχεία αιμόςταςθ. Σα προϊόντα αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε εκτεταμζνεσ επιφανειακζσ αιμορραγίεσ, υγρά τραφματα, ι ςε επίςταξθ 3, κακϊσ και ςτθν ςτοματολογία (ςαν αιμοςτατικά παραςκευάςματα κατά τθν εξαγωγι δοντιϊν). Σο αλγινικό αςβζςτιο διατίκεται ακόμθ υπό μορφιν επικζματοσ, κακϊσ και ςαν ςκόνθ (εκνζφωμα). Χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ ςκόνθ επιπάςεωσ ςε αμυχζσ (ςτθ ςυμπτωματικι κεραπεία δερματικϊν ελκϊν). τθν φαρμακευτικι τεχνολογία τα αλγινικά πολυμερι εκτιμϊνται για τισ διογκωτικζσ και ςυνδετικζσ τουσ ιδιότθτεσ (ςτακεροποιθτζσ γαλακτωμάτων και εναιωρθμάτων), και για τθν αποςακρωτικι τουσ δράςθ (παραςκευι διςκίων). Χρθςιμοποιοφνται ακόμθ ςε προϊόντα βραδείασ αποδζςμευςθσ (διςκία με υδρόφιλο περίβλθμα) και ςε προϊόντα ανκεκτικά ςτθ γαςτρικι οξφτθτα (κάψουλεσ με εντερικό επικάλυμμα). Θ κοςμθτολογία επωφελείται από τθ μαλακτικι και ενυδατικι τουσ δράςθ κακϊσ, από τθν ιδιότθτά τουσ να ςχθματίηουν υμζνιο και από τθν ικανότθτά τουσ να δίνουν προϊόντα τα οποία απλϊνονται εφκολα ςτο δζρμα και είναι ευχάριςτα ςτθν αφι. - άλλεσ χρήςεισ Σο αλγινικό οξφ και τα αλγινικά άλατα αναγνωρίηονται ωσ μθ τοξικά (τόςο από οξεία όςο και από χρόνια τοξικότθτα) και κατά ςυνζπεια επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ςε τρόφιμα ωσ πρόςκετα. τθν Ευρϊπθ φζρουν τουσ κωδικοφσ Ε 400, Ε 401, Ε 402, Ε 403, Ε 404 και Ε 405 για το αλγινικό οξφ, τα άλατά 3 ρινορραγία 49

9 του μετά νατρίου, καλίου, αμμωνίου και αςβεςτίου και τθν. αλγινικι προπυλενογλυκόλθ αντίςτοιχα. τθ βιομθχανία τροφίμων χρθςιμοποιοφνται ςαν παράγοντεσ ςχθματιςμοφ γζλθσ, ςαν διογκωτικά, ςαν γαλακτωματοποιθτζσ, κακϊσ και για τθν ςυγκράτθςθ υγραςίασ. τθν υφαντουργία τζλοσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςαν ςυςτατικά που βοθκοφν ςτθ βαφι. Fucus. Ο καλλόσ του Fucus χρθςιμοποιείται ςτθ φυτοκεραπεία με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: παραδοςιακά χρθςιμοποιείται ςαν βοθκθτικό ςε δίαιτεσ αδυνατίςματοσ. Θ ζνδειξθ «παραδοςιακά» προφανϊσ βαςίηεται ςτθ μθ αποδεδειγμζνθ υπόκεςθ, με τθν οποία ςυνδζεται θ πρόςλθψθ ιωδίου με τθν υπερζκκριςθ ορμονϊν του κυρεοειδι, με ςυνζπεια τον αυξθμζνο καταβολιςμό του λίπουσ τθν ίδια υποςθμείωςθ κακορίηεται ότι ο καλλόσ του Fucus είναι υπακτικό με διογκωτικι δράςθ, όπωσ και οι καλλοί των Laminaria, Chondrus και Ascophyllum. Οι ανωτζρω καλλοί χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυςτθματικι αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ, ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ των φαιοφυκϊν πρζπει να προςδιορίηεται θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ του δραςτικοφ ςυςτατικοφ προκειμζνου το προϊόν να διακζτει άδεια κυκλοφορίασ. Για παράδειγμα ο WHO ςυνιςτά ωσ μζγιςτθ θμεριςια πρόςλθψθ ιωδίου τα μg και ανϊτατο όριο το 1mg (17 μg/κg). Θ μονογραφία τθσ γερμανικισ Επιτροπι Ε κακορίηει ότι είναι δυνατόν να χρθςιμοποιοφνται παραςκευάςματα με Fucus, μεταξφ άλλων και για διαταραχζσ τθσ λειτουργίασ του κυρεοειδοφσ και για παχυςαρκία. Ωςτόςο επειδι θ αποτελεςματικότθτα μιασ δοςολογίασ μικρότερθσ των 150 μg/θμερθςίωσ δεν είναι ςθμαντικι για τισ ανωτζρω ενδείξεισ, ενϊ δοςολογίεσ μεγαλφτερεσ των 150 μg είναι επικίνδυνεσ γιατί μποροφν να προκαλζςουν ι να επιδεινϊςουν προχπάρχοντα υπερκυρεοειδιςμό, θ επιτροπι δεν ςυνιςτά τθν χριςθ των προϊόντων αυτϊν. Ο κίνδυνοσ από υπερδοςολογία ιωδίου με τα προϊόντα από καλάςςια φφκθ δεν είναι αμελθτζοσ: εφόςον θ θμεριςια πρόςλθψθ υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ, θ μακροχρόνια λιψθ ςυμπλθρωμάτων, ακόμθ και ςε μικρζσ ποςότθτεσ, μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα κυρεοειδιςμοφ ςε ευαίςκθτα άτομα. Κατά τθν εγκυμοςφνθ είναι προτιμότερο να μθν χορθγοφνται τα προϊόντα αυτά, αλλά και κατά το κθλαςμό, εφόςον το ιϊδιο διζρχεται ςτο μθτρικό γάλα. Πολλοί ςυγγραφείσ ςυμβουλεφουν να μθν χορθγοφνται προϊόντα με Fucus ςτα παιδιά. Γενικότερα, προϊόντα που περιζχουν ιϊδιο δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τθ ςυμβουλι ειδικοφ. Εξαιτίασ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να ςυςςωρεφουν μεταλλοειδι και βαρζα μζταλλα, τα καλάςςια φφκθ απαιτοφν τθ μεγιςτθ επαγρφπνθςθ ςχετικά με τθν προζλευςθ τουσ και τθν εφαρμογι ουςιαςτικοφ ποιοτικοφ ελζγχου. Αυτό ακριβϊσ απεικονίηεται ςε πρόςφατθ μονογραφία τθσ γαλλικισ φαρμακοποιίασ: ανϊτατα όρια βαρζων μετάλλων και αρςενικοφ, ποςοτικόσ ζλεγχοσ για κάδμιο με φαςματοφωτομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ (maximum 5 ppm). τθ Γαλλία εγκεκριμζνα προϊόντα με Fucus πρζπει να περιζχουν ςυνολικά επίπεδα ιωδίου μεταξφ 0.03% και 0.2%. Θ ςυγκζντρωςθ ιωδίου ςε προϊόντα από καλάςςια φφκθ ποικίλει ευρζωσ και ελαττϊνεται ταχζωσ κατά τθν αποκικευςθ. 50

10 3. ΚΑΡΡΑΓΕΝΑΝΕ Οι καρραγενάνεσ, παραλαμβάνονται από διάφορα καλάςςια φφκθ των οικογενειϊν Rodophyceae, Gigartinaceae, Solieraceae, Hypneaceae και Furcellariaceae, μετά από κατεργαςία με κερμό φδωρ και κακίηθςθ με αικανόλθ, μεκανόλθ, προπανόλθ-2 ι υδροξείδιο του καλίου. Πρζπει να περιζχουν από 15% μζχρι 40% κείο, εκφραςμζνο ςε κειικά άλατα. Δομικζσ μονάδεσ κειοφχων γαλακτανϊν από ροδοφφκθ Πηγζς καρραγενάνης. Πθγζσ καρραγενανϊν για τθ βιομθχανία αποτελοφν διάφορα είδθ τθσ οικογζνειασ Rodophyceae. Σα φφκθ αυτά χαρακτθρίηονται από τθν παρουςία αμφλου ζξω από τα πλαςτίδια (άμυλο χαρακτθριςτικό των ροδοφυκϊν με δομι τφπου αμυλοπθκτίνθσ), εςτζρων γλυκερόλθσ, χλωροφφλλθσ Α και D, κακϊσ και χαρακτθριςτικϊν χρωςτικϊν, οι οποίεσ απορροφοφν τθν κυανοπράςινθ και πράςινθ ακτινοβολία (φυκομπιλιπρωτείνεσ: φυκοερυκρίνεσ και άλλα αντίςτοιχα προϊόντα). Θ ηιτθςθ για καρραγενάνεσ καλφπτεται ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ με εκχυλίςεισ του Chondrus crispus, κυρίωσ ςτον Καναδά (Νζα κωτία), κακϊσ και με εκχυλίςεισ άλλων ειδϊν Rodophyceae (Eucheuma, Gymnogongrus, Ahnfeltina, Gigartina), κυρίωσ ςτθ Δανία και τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. CHONDRUS Chondrus crispus Lingby, Gigartinaceae Σο καλάςςιο αυτό φφκοσ, γνωςτό και ςαν «ιρλανδικόσ λειχινασ», ζχει μικρό μζγεκοσ και διακλαδιςμζνο καλλό. Προςκολλάται ςε βράχουσ των ακτϊν του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ και τθσ 51

11 Μάγχθσ, όπου και ςυλλζγεται χειρωνακτικά. Σο είδοσ είναι δυνατόν να καλλιεργθκεί επίςθσ ςε δεξαμενζσ. Δομή των καρραγενανών. Πρόκειται για γαλακτάνεσ ι πολυμερι D- γαλακτόηθσ, με υψθλό ποςοςτό κειικϊν ομάδων. Είναι ανιόντα με πολυάρικμουσ θλεκτρολφτεσ και ζχουν μοριακό βάροσ από 10 5 μζχρι Ολεσ οι καρραγενάνεσ ζχουν γραμμικι δομι τφπου (ΑΒ) n, με αλλεπάλλθλουσ δεςμοφσ τφπου 1 3 και 1 4, όπου Α κα Β είναι μονάδεσ γαλακτοπυρανόηθσ. Οι μονάδεσ Α και Β φζρουν πάντα κειικι ομάδα, ςτθ κζςθ 2 ι 4 για τθν Α και ςτθ κζςθ 2 ι 6 (ι και ςτισ δφο) για τθν Β. Θ μονάδα Β είναι δυνατόν να είναι θ D- γαλακτόηθ ι εςωτερικόσ αικζρασ 3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ. Διακρίνονται επτά τφποι καρραγενάνθσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ αλλθλλουχίασ. Οι δομζσ των επαναλαμβανόμενων μονάδων (ι, κ, λ, μ, ν, ξ) ςυνοψίηονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 52

12 53

13 Θ δομικι ποικιλία των καρραγενανϊν ςχετίηεται με τα είδθ από τα οποία προζρχονται, κακϊσ και από παράγοντεσ όπωσ για το Chondrus crispus τουλάχιςτον- θ εναλλαγι των γενεϊν: -ο ςχθματιςμόσ εςωτερικοφ αικζρα μεταξφ μονάδων Β (3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ) και ο ςχθματιςμόσ κειικϊν θμι-εςτζρων, ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν οι 4-υδροξυλομάδεσ των μονάδων Α είναι χαρακτθριςτικά του απλοειδοφσ γαμετόφυτου. -θ παρουςία κειικϊν ομάδων ςτθ κζςθ 2 τθσ μονάδασ Α ςυναντάται ςτο διπλοειδζσ τετραςποριόφυτο. Θ κυριότερθ καρραγενάνθ από ςποριόφυτα είναι κατά κανόνα θ λ- καρραγενάνθ, ενϊ θ κ- καρραγενάνθ επικρατεί ςτα γαμετόφυτα. Οι μεταβλθτότθτα ςτθν περιεχόμενθ 3,6-ανυδρο-D-γαλακτόηθ, θ οποία παρατθρείται ςτθν καρραγενάνθ από γαμετόφυτα φαίνεται ότι ςυνδζεται με τον ποικίλοντα βακμό μετατροπισ μεταξφ των δομϊν τφπου μ και ν (που κεωροφνται ωσ οι πρόδρομεσ) και των δομϊν χωρίσ κειικζσ ομάδεσ, κ και ι αντίςτοιχα. Φαίνεται ότι το ποςοςτό μετατροπισ (πικανότατα ενηυματικισ) υπόκειται ςτθν επίδραςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Επίςθσ θ αναλογία ςποροφφτων και γαμετοφφτων ςε ζνα πλθκυςμό εξαρτάται από το βάκοσ κακϊσ και τθ γεωγραφικι προζλευςθ και το είδοσ. τθν πραγματικότθτα οι καρραγενάνεσ είναι υβρίδια πολυμερϊν: φαίνεται ότι δεν υπάρχει καρραγενάνθ, θ οποία να ςχθματίηεται με τθν επανάλθψθ μιασ και μόνο διςακχαριτικισ μονάδασ. κ- καρραγενάνθ λ-καρραγενάνθ Ιδιότητες των καρραγενανών. Από τθ δομι των καρραγενανϊν εξαρτάται θ ικανότθτά τουσ να ςχθματίηουν γζλεσ, κακϊσ και οι ιδιότθτεσ των παραγόμενων γελϊν. Οι κ- και οι ι- καρραγενάνεσ διαλφονται εφκολα ςε ηεςτό νερό: θ μακρομοριακι αλυςίδα κατανζμεται ομοιόμορφα ςτο χϊρο υπό τθ μορφι τυχαίασ ςπείρασ. ε ςυνικθ κερμοκραςία τμιματα ςυμμετρικά των μορίων ςυνδζονται ςε διπλζσ ζλικεσ, οι οποίεσ ςτακεροποιοφνται με αςκενείσ δεςμοφσ μεταξφ των αλυςίδων, με αποτζλεςμα το ςχθματιςμό γζλθσ κερμικά αναςτρζψιμθσ. Θ εμφάνιςθ αςυμμετρίασ ςτο πολυμερζσ δθμιουργεί ςυςτροφζσ, οι οποίεσ εξαναγκάηουν κάκε αλυςίδα να ςυνδζεται με άλλεσ γειτονικζσ, ςχθματίηοντασ ζνα τριςδιάςτατο ςφμπλεγμα, υπεφκυνο για τθ ςυνοχι τθσ γζλθσ. τθν περίπτωςθ των ι-καρραγενανϊν οι κειικζσ ομάδεσ που βρίςκονται ςτθν εξωτερικι πλευρά των διπλϊν ελίκων τισ εμποδίηουν με θλεκτροςτατικι άπωςθ να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ και ζτςι θ ςχθματιηόμενθ γζλθ είναι ελαςτικι 54

14 και δεν ςυναιρείται. τθν περίπτωςθ των κ-καρραγενανϊν ςχθματίηουν διπλζσ ζλικεσ οι οποίεσ λόγω απουςίασ κειικϊν θμιεςτζρων ςτθ κζςθ 2 τθσ μονάδασ Β μποροφν να ςυνακροίηονται: θ παραγόμενθ γζλθ είναι άκαμπτθ, εφκραςτθ και οδθγείται ςε ςυναίρεςθ. Σα διαλφματα τθσ λ-καρραγενάνθσ δεν δθμιουργοφν γζλθ. Οι θμιεςτερικζσ ομάδεσ ςτισ κζςεισ 2 και 6 τθσ B μονάδασ εμποδίηει το ςχθματιςμό ελικοειδϊν δομϊν. Είναι διαλυτι ςε κρυο νερό και το μόνο που δίνει είναι πολφ ιξϊδθ διαλφματα. Οι καραγενίνεσ αλλθλεπιδροφν με γαλακτομαννάνεσ που ενιςχφουν τθ ςυνοχι τθσ γζλθσ. Αλλθλεπιδροφν επίςθσ με τισ πρωτεΐνεσ, ιδιαίτερα εκείνεσ του γάλακτοσ με τισ οποίεσ ςχθματίηουν ςυγκεκριμζνεσ ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Ζχουν λίγεσ αςυμβαςίεσ (ηελατίνθ ςε όξινα μζςα, τεταρτοταγι αμμωνιακά άλατα) και θ ςτακερότθτα των πθκτωμάτων τουσ είναι καλι. Παραγωγή των καρραγενανών. Αν και θ αρχι τθσ εξαγωγισ είναι απλι, θ τεχνολογικι εφαρμογι τθσ απαιτεί ουςιαςτικι τεχνογνωςία. Μετά από ζνα πλφςιμο που αποβάλλει διάφορα υπολείμματα και ανόργανα ςτοιχεία, τα φφκια εκχυλίηονται με ελαφρϊσ αλκαλικό κερμό νερό. Σα υπολείμματα των καλλϊν φιλτράρονται υπό πίεςθ και απορρίπτονται. Σο υπερκείμενο νερό ςυμπυκνϊνεται μερικϊσ και προςτίκεται μια αλκοόλθ (παραδείγματοσ χάριν προπανόλθ 2) για να κατακρθμνίςει τον πολυςακχαρίτθ. Οι καρραγενάνεσ ξεραίνονται, και αλζκονται. Εάν είναι απαραίτθτο, θ καρραγενάνθ μπορεί να κλαςματωκεί ςε ςυςτατικά (ςτο εργαςτιριο) με τθν εκλεκτικι κακίηθςθ τθσ κ-καρραγενάνθσ με χλωριοφχο κάλιο, αφινονταστο λ-κλάςμα ςε διάλυςθ. Δοκιμές. Μεταξφ των πολυάρικμων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν προςδιοριςμϊν που ηθτοφνται από τθ φαρμακοποιία οριςμζνεσ είναι οι ακόλουκεσ: - χαρακτθριςμόσ γαλακτόηθσ (με TLC) μετά από τθ κειικι όξινθ υδρόλυςθ του πολυμεροφσ -εκτίμθςθ του ιξϊδουσ ενόσ διαλφματοσ 15 g/l ςτουσ 75 C -δοκιμι ορίων για βαρζα μζταλλα -υπόλειμμα ςτθ μεκανόλθ και τθν προπανόλθ 2 (με ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΊΑ: <0.1 %) - ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ των κειικϊν ομάδων με υπερχλωρικό βάριο. Χρήσεις των καρραγενανών. Θ φαρμακευτικι βιομθχανία αξιοποιεί των ιδιοτιτων των πθκτωμάτων για τισ εφαρμογζσ ςτθ φαρμακευτικι τεχνολογία (π.χ., μορφοποίθςθ κρεμϊν και γαλακτωμάτων), κακϊσ επίςθσ και για τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ ι για το διαβθτθ: ςυμπτωματικι αντιμετϊπιςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ (αυξάνει τον όγκο των κοπράνων), προςταςία του εντερικοφ βλεννογόνου, χριςθ ωσ ςυμπλιρωμα ςε δίαιτεσ περιοριςμζνων κερμίδων (αυξάνουν τθν αίςκθςθ του κορεςμοφ). Οι καραγενίνεσ χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςτθ μορφοποίθςθ προϊόντων υγιεινισ και καλλυντικϊν: οδοντόπαςτεσ, ςαμπουάν, αλοιφζσ, κρζμεσ, πθκτϊματα, λοςιόν, και οφτω κακ'εξισ. 55

15 Οι πρόςκετεσ χριςεισ των καρραγενανϊν είναι ουςιαςτικά όλεσ ςτθν περιοχι τροφίμων. Αυτά τα πολυμερι ςϊματα (κ και ι-καρραγενάνεσ), που δεν απορροφϊνται, δεν πζπτωνται, και είναι μθ τοξικζσ ουςίεσ (E407), ενςωματϊνονται ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςαν: -παράγοντεσ ςχθματιςμοφ γζλθσ, ςτακεροποιθτζσ, αναςταλτικοί παράγοντεσ τθσ κρυςτάλλωςθσ παγωτοφ, κλπ, ςε γαλακτοκομικά προϊόντα (όπου εκμεταλλεφονται τθν αλλθλεπίδραςθ με τισ πρωτεΐνεσ γάλακτοσ), και επίςθσ ςε υδατικά προϊόντα - ωσ ςτακεροποιθτζσ ι πυκνωτικά μζςα ςε γαλακτϊματα (λ-καραγενίνεσ). 4. ΑΓΑΡ φμφωνα με τθν 3θ ζκδοςθ τθσ ευρωπαικισ Φαρμακοποιίασ, το άγαρ «αποτελείται από πολυςακχαρίτεσ από διάφορα είδθ Rhodophyceae / ροδοφφκθ, κυρίωσ του γζνουσ Gelidium. Παραλαμβάνεται με εκχφλιςθ, μετά από κατεργαςία των φυκϊν με βραςτό νερό. Σο εκχφλιςμα διθκείται εν κερμϊ, ςυμπυκνϊνεται και ξθραίνεται». Πηγζς άγαρ. Όπωσ και οι καρραγενάνεσ, το άγαρ εκχυλίηεται από τουσ καλλοφσ διαφόρων ειδϊν Rhodophyceae. Μεταξφ των πολυάρικμων ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται είναι εκείνα του γζνουσ Gelidium, που προζρχονται από κάλαςςεσ εφκρατων και κερμϊν περιοχϊν, και τα οποία ζχουν πτεροειδι διακλάδωςθ (G. corneum [Hudson] Lamouroux, G. amansii Lamouroux). Αναφζρονται επίςθσ διάφορα είδθ Gracilaria (G. confervoides Greville από τισ βόρειεσ ακτζσ του Ατλαντικοφ, G. lichenoides Agardh de Java) κακϊσ και ωριςμζνα είδθ των γενϊν Gelidiela και Pterocladia. Όλα τα ανωτζρω είδθ είναι μικροφ μεγζκουσ και αναπτφςςονται προςκολλθμζνα ςε βράχουσ. Θ παραγωγι άγαρ, γινόταν κατ αρχιν ςτθν Ιαπωνία, ςιμερα ωςτόςο γίνεται και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, όπωσ: Κορζα, Ιςπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Χιλι, Μεξικό, Θν Πολιτείεσ, Αυςτραλία και Νζα Ηθλανδία. Σα καλάςςια φφκθ ςυλλζγονται ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον ι καλλιεργοφνται ςε τεχνθτό υπόςτρωμα και, παραδοςιακά, ξθραίνονται ςτον ιλιο πριν υποςτοφν κατεργαςία. τθ ςυνζχεια πλζνονται με νερό και εκχυλίηονται εν κερμϊ. Σο διάλυμα διθκείται, οπότε το ςτερεό υπόλειμμα απορρίπτεται, καταψφχεται, οπότε διαχωρίηονται οι δφο φάςεισ και απομακρφνεται το μεγαλφτερο μζροσ του υπερκείμενου νεροφ. Σζλοσ το προϊόν εκπλζνεται, αποχρωματίηεται, ξθραίνεται και κονιοποιείται. Δομή του άγαρ. Ο πολυςακχαρίτθσ αυτόσ είναι γαλακτάνθ με πολφπλοκθ δομι, και ςτο παρελκόν κεωρείτο μίγμα δφο κλαςμάτων, τθσ αγαρόηθσ και τθσ αγαροπθκτίνθσ. τθν πραγματικότθτα είναι ζνα 56

16 μεταβλθτό μίγμα ενδιάμεςων δομϊν μεταξφ τριϊν ακραίων μορφϊν: αγαρόηθσ, πυροςταφυλικισ αγαρόηθσ και μιασ μορφισ με πολλζσ κειικζσ ομάδεσ, χωρίσ πολλοφσ εςωτερικοφσ αικζρεσ. Θ αγαρόηθ είναι γραμμικό πολυμερζσ, με λίγεσ κειικζσ ομάδεσ και ζχει γραμμικι δομι τφπου (ΑΒ)n με εναλλαςςόμενουσ δεςμοφσ, ςτουσ οποίουσ οι ομάδεσ Α είναι D- γαλακτόηθ μερικϊσ μεκυλιωμζνθ και οι ομάδεσ Β είναι D-γαλακτόηθ υπό μορφιν L εναντιομεροφσ (ςχεδόν πάντα τφπου 3,6-ανυδρθ L-γαλακτόηθ). Θ πυρουβικι αγαρόηθ είναι επίςθσ πτωχι ςε κειικζσ ομάδεσ και περιζχει μεγάλθ αναλογία εςωτερικϊν ανυδριτϊν (3,6). Ζνα μικρό ποςοςτό των ομάδων Α είναι 4,6-Ο-(1- καρβοξυαικυλιδενο) - D-γαλακτόηθ, όπου τα υδροξφλια των ανκράκων C-4 και C-6 είναι δεςμευμζνα ςε μια κυκλικι κετάλθ θ οποία ςχθματίηεται μετά από αντίδραςθ με το πυροςταφυλικό οξφ. Οι αναλογίεσ των διαφόρων μορφϊν ποικίλουν ανάλογα με το παραγωγό είδοσ. Χαρακτηριστικά, δοκιμασίες, ιδιότητες και χρήσεις. Σο άγαρ-άγαρ διακινείται υπό μορφιν θμιδιαφανϊν και ανκεκτικϊν ταινιϊν ι νιφάδων άχρωμων ι με χρϊμα ανοιχτό κίτρινο. Χαρακτθρίηεται από μια παροδικι χρϊςθ παρουςία ιωδίου και από τθν κακίηθςθ κειικϊν ιόντων μετά από κζρμανςθ ςε όξινο περιβάλλον. Διαλυόμενο ςε ηεςτό νερό (διάλυμα 1%) το άγαρ ςχθματίηει γζλθ ςτουσ o C, θ οποία υγροποιείται ςε κερμοκραςία ανϊτερθ των 80 o C. Θ δοκιμαςία ανίχνευςθσ περιλαμβάνει τον κακοριςμό του δείκτθ διόγκωςθσ (>10 και πζριξ του 10% τθσ αναγραφόμενθσ ςτθ ςυςκευαςία τιμισ), τον κακοριςμό του ολικοφ ποςοςτοφ τζφρασ (<5%), τθσ απϊλειασ κατά τθν ξιρανςθ (<20%), κακϊσ και τθν ανίχνευςθ παρουςίασ ηελατίνθσ (ζλλειψθ κολότθτασ παρουςία πικρικοφ οξζοσ) και τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ ςυςτατικϊν αδιάλυτων ςε οξινιςμζνο νερό (<1%). Σο άγαρ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτον ζλεγχο για Escherichia coli και για ςαλμονζλα. Σο ανϊτερο επιτρεπόμενο ολικό ποςοςτό βιϊςιμων αερόβιων δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 10 3 μικροοργανιςμοφσ/g. Σο άγαρ διαλφεται ςε ηεςτό νερό και με ψφξθ ςχθματίηει παχφρρευςτεσ γζλεσ: θ αγαρόηθ ςχθματίηει δομζσ ςε διπλι ζλικα, οι οποίεσ ςυςςωματϊνονται ςε ζνα τριςδιάςτατο πλζγμα ικανό να ςυγκρατεί μόρια νεροφ. Δεν είναι αφομοιϊςιμο, δεν υφίςταται ηφμωςθ και είναι μθ τοξικό, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιείται ςαν μθχανικό υπακτικό το οποίο δρα με αφξθςθ του όγκου και τθσ υγραςίασ του εντερικοφ περιεχομζνου και ρυκμίηει τισ κενϊςεισ. Είναι ακόμθ δυνατόν να 57

17 χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι ςκευαςμάτων για τθν προςταςία του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ. τθ βακτθριολογία το άγαρ χρθςιμοποιείται κλαςςικά ςαν υπόςτρωμα για τισ καλλιζργειεσ και για τθν παραγωγι φυτϊν in vitro. τθ βιοχθμεία χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι ανκεκτικισ γζλθσ με πολυάρικμεσ χριςεισ: μόνθ ι ςε ςυνδυαςμό με πολυακρυλαμίδιο χρθςιμοποιείται ςαν ςτατικι φάςθ ςτθ χρωματογραφία αποκλειςμοφ, ενϊ μετά από ενοφκαλμιςμό με διάφορα ςυςτατικά ςτθ χρωματογραφία ςυγγζνειασ. Επίςθσ είναι υπόςτρωμα / ςτατικι φάςθ ςτθν θλεκτροφόρθςθ και ςε διάφορεσ ανοςολογικζσ τεχνικζσ. Όπωσ και άλλα υδροκολλοειδι φυτικισ προζλευςθσ, το άγαρ-άγαρ είναι εγκεκριμζνο πρόςκετο υφισ (Ε 406 ) και χρθςιμοποιείται ςτθν τεχνολογία τροφίμων. 5. ΑΛΛΑ ΠΟΛΤΜΕΡΗ ΏΜΑΣΑ Furcellaran Αυτό το πολυμερζσ ςϊμα ζχει δομι παραπλιςια με αυτιν τθσ κ-καρραγενάνθσ. Απομονϊνεται από το Furcellaria fastigiata (L.) Lamoureux, ζνα μικρό κόκκινο φφκοσ άφκονο ςτισ κρφεσ κάλαςςεσ (Δανία, ουθδία). Οι ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των διαλυμάτων του το κακιςτοφν χριςιμο ςτισ ηωοτροφζσ. Τποςτθρίηεται μερικζσ φορζσ από τουσ φυτοκεραπευτζσ (Δανικό αγάρ). Fucans Οι φουκάνεσ είναι κειωμζνοι πολυςακχαρίτεσ που βρίςκονται ςτο μεςοκυττάριο χϊρο των Phaeophyceae. χθματίηουν μια ομάδα ετερογενϊν πολυμερϊν, που αποτελοφνται κυρίωσ από L- φουκόηθ, D-ξυλόηθ, και D-γλυκουρονικό οξφ, και μπορεί να υπάρχουν ςε φυςικι κατάςταςθ ωσ πρωτεογλυκάνεσ. Αυτοί οι πολυςακχαρίτεσ ζχουν αντιπθκτικι δράςθ όπωσ ζνασ άλλοσ κειοφχοσ πολυςακχαρίτθσ-θ θπαρίνθ-και αυτό παρά τισ χαρακτθριςτικζσ δομικζσ διαφορζσ (π.χ., απουςία αηϊτου, διαφορετικϊν δεςμϊν, μεγαλφτερου μοριακοφ βάρουσ). Ο προτεινόμενοσ μθχανιςμόσ τθσ δράςθσ είναι επίςθσ διαφορετικόσ. Διάφορεσ φουκάνεσ ζχουν παρουςιάςει επίςθσ ενδιαφζρουςεσ αντιογκογόνουσ ιδιότθτεσ ςε μερικά πειραματικά μοντζλα. Θ δράςθ τουσ φαίνεται ςυνδεμζνθ με τθν ενεργοποίθςθ μιασ μθ εξειδικευμζνθσ ανοςολογικισ απόκριςθσ. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Boisson-Vidal, C, Colliec-Jouault, S., Fischer, A.M., Tapon-Bretaudiere, J., Sternberg, C., Durand, P. and Jozefonvicz, J. (1991). Biological Activities of Fucans Extracted from Brown Seaweeds, Drugs Fut., 16, Bowen, I.H. and Cubbin, I.J. (1997). Fucus vesiculosus and Allied Brown Algae, in "Adverse Effects of Herbal Drugs", (De Smet, P.A.G.M., Keller, K., Hansel, R. and Chandler, R.E, eds.), vol. 3, p , Spinger-Verlag, Berlin. Johnson, EA., Craig, D.Q.M. and Mercer, A.D. (1997). Characterization of the Block Structure and Molecular Weight of Sodium Alginates, J. Phann. Phannacol., 49,

18 Le Luyer, B., Mougenot, J.F., Mashako, L., Chapoy, P., Olives, J.P., Morali, A., Chevallier, B., Ginies, J.L., Dupont, C, Dagorne, Moo Juifbielsky, M.C and Morer, 1. (1992). Etude multicentrique de l'alginate de sodium dans Ie traitement des regurgitations du nourrisson, Ann. Pidiatr. (Paris), 39, Mabeau S. and Fleurence, J. (1993). Seaweed in Food Products: Biochemical and Nutritional Aspects, Trends Food Sci. Technol.,4, Matsuhiro, B. and Urzua, C. C (1992). Heterogeneity ofcarrageenans from Chondrus crispus, Phytochemistry. 31, Michel, A.S., Mestdagh, M.M. and Axelos, M.A.V. (1997). Physico-chemical Properties of Carrageenan Gels in Presence of Various Cations, Int. J. Bioi. Macromol., 21, Michel, C and Macfarlane G.T. (1996). Digestive Fates of Soluble Polysaccharides from Marine Macroalgae: Involvment of the Colonic Microflora and Physiological Consequences for the Host, J. Appl. Bacteriol., 80, Milford, CA., Bleach, N.R., Sudderick, R.M., O'Flynn, P.E. and Mugliston, T.A. (1991). Calcium Alginate as a Nasal Pack, Revue de Laryngologie, 112, Percival, E. and McDowell, R. (1990). Algal Polysaccharides, in "Methods in Plant Biochemistry, vol. 2: Carbohydrates", (Dey, P.M., Ed), p , Academic Press, San Diego. Rehm, B.H.A. and Valla, S. (1997). BacteIial Alginates; Biosynthesis and Applications, Appl. Microbiol. Biotechnol., 48, Sayag, J., Meaume, S. and Bohbot, S. (1996). Healing Properties of Calcium Alginate Dressings, J. Wound Care,S, Seymour, J. (1997). Alginate Dressings in Wound Care Management, Nursing Times, 93, (44), Για γενικότερεσ πλθροφορίεσ επι των μεταβολιτϊν από φφκθ και καλάςςιασ προζλευςθσ φυςικά προϊόντα δειτε: Faulkner, DJ. (1998). Marine Natural Products, Nat. Prod. Rep., 15, McConnell, OJ., Longley, R.E. and Koehn, F.E. (1994). The Discovery of Marine Natural Products with Therapeutic Potential, in "The Discovery of Natural Products with Therapeutic Potential", (Gullo, V.P., Ed.), p , Butterworth-Heinemann, Boston. 59

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν Ερευνθτικι Μονάδα Νανομθχανικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου

Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου Του Ιωάννη Αβραμίδη (κωδ. 7344) Ιωάννινα 2011 Ειςαγωγή Κατά τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ιδρφονται

Διαβάστε περισσότερα