Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου"

Transcript

1 Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου Αννα Σζανηίλη-Κακοςλίδος Τμήμα Φαρμακεστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2

3 Δςπωπαϊκή Φαπμακοποιία Σα επίζεκα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο δεκνζηεύνληαη ζηα Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά. Από ηα ζπκβαιιόκελα Κξάηε ζηε ύκβαζε γηα ηελ Δθπόλεζε ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο είλαη δπλαηό λα εθπνλεζνύλ κεηαθξάζεηο ζε άιιεο γιώζζεο. ε πεξηπηώζεηο ακθηβνιίαο ή δηαθσλίαο νη κόλεο έγθπξεο είλαη νη εθδνρέο ζηα Αγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά.

4 Δςπωπαϊκή Φαπμακοποιία/ Δλληνική Φαπμακοποιία Δγρεηξίδην γηα ηελ πνηόηεηα ησλ θαξκάθσλ Ση πεξηέρεη? Σι δεν πεπιέσει

5 Δλληνική Φαπμακοποιία Σι δεν πεπιέσει Φαξκαθνινγηθή δάζεε Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Σξόπνη ρξήζεο- Γνζνινγία

6 Δλληνική Φαπμακοποιία Ση πεξηέρεη? Πξνδηαγξαθέο Διέγρνπο Απζηεξά ηππηθή νξνινγία θαη ζύληαμε ησλ θεηκέλσλ

7 2. Μέζνδνη Αλάιπζεο 2.1. Οξγαλα Φπζηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο κέζνδνη Η αλαθνξά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνύο παξαπέκπεη ζηελ αληίζηνηρε κέζνδν 2.3 Αληηδξάζεηο ηαπηνπνίεζεο 2.4. Διεγρνη νξίνπ γηα αλόξγαλεο πξνζκίμεηο 2.5. Πνζνηηθνί Πξνζδηνξηζκνί 2.6. Βηνινγηθνί έιεγρνη 2.7. Βηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί 2.8 Μέζνδνη Φαξκαθνγλσζίαο 2.9 Φαξκαθνηερληθέο δηαδηθαζίεο

8 3,Τιηθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηεθηώλ 3.2.Πεξηέθηεο 4. Αληηδξαζηήξηα 4.1 Αληηδξαζηήξηα, πξόηππα δηαιύκαηα θαη ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα Τν γξάκκα (Α) πνπ ηνπνζεηείηαη κεηά ην όλνκα νπζίαο ή δηαιύκαηνο ζε θείκελν ηεο Φαξκαθνπνηίαο ππνδεηθλύεη αληηδξαζηήξην 4.2. Ογθνκεηξηθή αλάιπζε

9 Ιωδιούσων ππόηςπο διάλςμα (10 ppm I). Γηάιπκα, ην νπνίν ζηα 100,0 ml πεξηέρεη ησδηνύρν θάιην (Α) ηζνδύλακν κε 0,131 g KI, αξαηώλεηαη ακέζσο πξηλ από ηε ρξήζε ζην 100πιάζην ηνπ όγθνπ κε λεξό (Α). Ρςθμιζηικό διάλςμα (θωζθοπικών) ph 7,0 (Α1). 250,0 ml 0,2 Μ δηζόμηλνπ θσζθνξηθνύ θαιίνπ (Α) αλακηγλύνληαη κε 148,2 ml δηαιύκαηνο πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (Α) 8 g/l. Μεηά ηε ξύζκηζε ηνπ ph (2.2.3), αλ είλαη αλαγθαίν, ζπκπιεξώλεηαη ν όγθνο ζηα 1000,0 ml κε λεξό (Α).

10 5. Γεληθά θείκελα 5.1. Γεληθά θείκελα ζρεηηθά κε ηε ζηεηξόηεηα 5.2. Γεληθά θείκελα ζρεηηθά κε εκβόιηα.. 6. Μνλνγξαθίεο

11 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Λεπηή, ιεπθή ή ζρεδόλ ιεπθή θόληο, ρσξίο ρνλδξόθνθθα ζσκαηίδηα. Δίλαη πξαθηηθά αδηάιπηε ζην λεξό θαη ηνπο νξγαληθνύο δηαιύηεο, πνιύ ιίγν δηαιπηή ζηα νμέα θαη ηα δηαιύκαηα πδξνμεηδίσλ ησλ αιθαιίσλ. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΒΑΡΙΟ ΘΔΙΙΚΟ Barii sulfas BaSO4 Mr 233,4 [ ] Α.0,2 g νπζίαο δένληαη κε 5 ml δηαιύκαηνο αλζξαθηθνύ λαηξίνπ (Α) 500 g/l γηα 5 min, πξνζηίζεληαη 10 ml λεξνύ (Α) θαη ην κίγκα δηεζείηαη. Έλα κέξνο ηνπ δηεζήκαηνο νμηλίδεηαη κε αξαηό πδξνρισξηθό νμύ (Α). Σν δηάιπκα δίλεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζεηηθώλ (2.3.1). B.Σν ππόιεηκκα από ηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν πιέλεηαη δηαδνρηθά κε ηξεηο κηθξέο πνζόηεηεο λεξνύ (Α). Πξνζηίζεληαη 5 ml αξαηνύ πδξνρισξηθνύ νμένο (Α). Αθνινπζεί δηήζεζε θαη ζην δηήζεκα πξνζηίζεληαη 0,3 ml αξαηνύ ζεηηθνύ νμένο (Α). ρεκαηίδεηαη ιεπθό ίδεκα πνπ είλαη αδηάιπην ζε αξαηό δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (Α).

12 ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ Γιάλςμα Γ. ε 20,0 g νπζίαο πξνζηίζεληαη 40 ml απεζηαγκέλνπ λεξνύ (Α) θαη 60 ml αξαηνύ νμηθνύ νμένο (Α). Σν κίγκα δέεηαη γηα 5 min, δηεζείηαη, ςύρεηαη θαη αξαηώλεηαη ζηα 100 ml κε απεζηαγκέλν λεξό (Α). Οξύηηηα ή αλκαλικόηηηα. 5,0 g νπζίαο ζεξκαίλνληαη κε 20 ml λεξνύ ειεύζεξνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Α) ζε πδξόινπηξν γηα 5 min θαη ην κίγκα δηεζείηαη. ε 10 ml δηεζήκαηνο πξνζηίζεληαη 0,05 ml δηαιύκαηνο θπαλνύ ηεο βξσκνζπκόιεο (Α1). Γελ απαηηνύληαη πεξηζζόηεξα από 0,5 ml 0,01 M πδξνρισξηθνύ νμένο ή 0,01 M πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ γηα λα αιιάμεη ην ρξώκα ηνπ δείθηε. Οςζίερ διαλςηέρ ζηα οξέα. 25 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ εμαηκίδνληαη κέρξη μεξνύ ζε πδαηόινπηξν θαη ην ππόιεηκκα μεξαίλεηαη κέρξη ζηαζεξήο κάδαο ζηνπο 100 C έσο 105 C. Σν ππόιεηκκα δελ δπγίδεη πεξηζζόηεξν από 15 mg (ην πνιύ 0,3 %). Οξειδώζιμερ ενώζειρ ηος θείος. 1,0 g νπζίαο αλαθηλείηαη κε 5 ml λεξνύ (Α) γηα 30 s θαη ην κίγκα δηεζείηαη. ην δηήζεκα πξνζηίζεληαη 0,1 ml δηαιύκαηνο ακύινπ (Α). ην κίγκα δηαιύεηαη 0,1 g ησδηνύρνπ θαιίνπ (Α), πξνζηίζεηαη 1,0 ml πξόζθαηνπ δηαιύκαηνο ησδηθνύ θαιίνπ (Α) 3,6 mg/l, 1 ml 1 M πδξνρισξηθνύ νμένο, θαη ην κίγκα αλαθηλείηαη θαιά. Σν ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο είλαη εληνλόηεξν από ην ρξώκα πξνηύπνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη ηαπηόρξνλα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, παξαιείπν

13 Τδποσλωπικό οξύ 1 M. 103,0 g πδξνρισξηθνύ νμένο (Α) αξαηώλνληαη ζηα 1000,0 ml κε λεξό (Α). Τηηινδόηεζε. 1,000 g αλζξαθηθνύ λαηξίνπ (ΑΟ) δηαιύεηαη ζε 50 ml λεξνύ (Α), πξνζηίζεηαη 0,1 ml δηαιύκαηνο πνξηνθαινρξόνπ ηνπ κεζπιίνπ (Α) θαη ην δηάιπκα νγθνκεηξείηαη κε ην δηάιπκα ηνπ πδξνρισξηθνύ νμένο κέρξηο όηνπ αξρίζεη λα πξνζιακβάλεη εξπζξνθίηξηλε ρξνηά. ηε ζπλέρεηα δέεηαη επί 2 min, νπόηε επαλέξρεηαη ην θίηξηλν ρξώκα. Σν δηάιπκα ςύρεηαη θαη ζπλερίδεηαη ε νγθνκέηξεζε κέρξη λα εκθαληζζεί ην εξπζξνθίηξηλν ρξώκα. 1 ml 1 M πδξνρισξηθνύ νμένο ηζνδπλακεί κε 53,00 mg Na2CO3. Οη πξσηνγελείο νπζίεο γηα δηαιύκαηα νγθνκέηξεζεο ραξαθηεξίδνληαη κε ηα γξάκκαηα Α.Ο.

14 Γιαλςηά άλαηα ηος βαπίος: όρη πεξηζζόηεξν από 10 ppm. 10 ml αξαηνύ ζεηηθνύ νμένο (Α) πξνζηίζεληαη ζε 2,5 ml δηαιύκαηνο ληηξηθνύ βαξίνπ (Α) 0,2 mg/l ζε κίγκα 30 όγθσλ αηζαλόιεο (96%) (Α) θαη 70 ml λεξνύ (Α). Σν κίγκα αλαθηλείηαη θαη αθήλεηαη ζε εξεκία επί 5 min. ε 1 ml απηνύ ηνπ δηαιύκαηνο, πξνζηίζεληαη 10 ml ηνπ δηαιύκαηνο Γ. Παξαζθεπάδεηαη πξόηππν κε ηνλ ίδην ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο 10 ml πξνηύπνπ δηαιύκαηνο βαξίνπ (2 ppm Ba) (A) αληί γηα ην δηάιπκα Γ. Αλ εκθαληζζεί νπαιηζκόο ζην δηάιπκα ειέγρνπ κεηά από 10 min, δελ πξέπεη λα είλαη εληνλόηεξνο από απηόλ ηνπ πξνηύπνπ. Βαπέα μέηαλλα (2.4.8). 10 ml δηαιύκαηνο Γ αξαηώλνληαη ζηα 20 ml κε λεξό (Α). 12 ml απηνύ ηνπ δηαιύκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζηνλ έιεγρν Α ηνπ νξίνπ γηα ηα βαξέα κέηαιια (10 ppm). Σν πξόηππν παξαζθεπάδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πξόηππν δηάιπκα κνιύβδνπ (1 ppm Pb) (A). Απώλεια καηά ηην πύπωζη. Όρη κεγαιύηεξε από 2,0%. Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη ζε 1,0 g νπζίαο, ζηνπο C.

15 ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΦΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ Warfarinum natricum clathratum ΟΡΙΣΜΟΣ Μίγμα, ζε μοπθή ενώζεωρ εγκλείζεωρ, ναηπιούσος βαπθαπίνερ (2-οξο-3-[(1RS)-3-οξο-1- θαινςλοβοςηςλο]-2h-1-βενδοπςπανο-4-ολικό νάηπιο) και πποπαν-2-όλερ ζε μοπιακή αναλογία 2:1 (ιζοδςναμεί με ναηπιούσο βαπθαπίνε ίζε πεπίπος με 92%) Πεξηεθηηθόηεηα: -λαηξηνύρνο βαξθαξίλε: 98,0% έσο 102,0% (άλπδξε θαη ειεύζεξε πξνπαλ-2- όιεο νπζία), - πξνπαλ-2-όιε: 8,0% έσο 8,5%. ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Λεπθή ή ζρεδόλ ιεπθή, θξπζηαιιηθή θόληο, πνιύ δηαιπηή ζην λεξό θαη ηελ αηζαλόιε (96%), δηαιπηή ζηελ αθεηόλε, πνιύ ιίγν δηαιπηή ζην κεζπιελνρισξίδην.

16 ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ Α. Έιεγρνο κε θαζκαηνθσηνκεηξία ππεξύζξνπ (2.2.24). Σύγθξηζε: λαηξηνύρνο βαξθαξίλε ΧΟΑ. Β. 1 g νπζίαο δηαιύεηαη ζε 10 ml λεξνύ (Α). Αθνινπζεί πξνζζήθε 5 ml ληηξηθνύ νμένο (Α) θαη δηήζεζε. ην δηήζεκα πξνζηίζεληαη 2 ml δηαιύκαηνο δηρξωκηθνύ θαιίνπ (Α1) θαη ην κίγκα αλαθηλείηαη επί 5 min. ηε ζπλέρεηα αθήλεηαη ζε εξεκία επί 20 min. Σν ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη θπαλνπξάζηλν ζε ζύγθξηζε κε ηπθιό. Γ. Γίλεη ηελ αληίδξαζε (β) ηνπ λαηξίνπ (2.3.1).

17 ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ Δμθάνιζη ηος διαλύμαηορ. 1,0 g νπζίαο δηαιύεηαη ζε λεξό (Α) θαη αθνινπζεί αξαίσζε ζηα 20 ml κε ηνλ ίδην δηαιύηε. Σν δηάιπκα είλαη δηαπγέο (2.2.1) θαη άρξσκν (Μέζνδνο ΙΙ, 2.2.2). ph (2.2.3). 1,0 g νπζίαο δηαιύεηαη ζε λεξό ειεύζεξν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Α) θαη αθνινπζεί αξαίσζε ζηα 100 ml κε ηνλ ίδην δηαιύηε. Σν ph ηνπ δηαιύκαηνο είλαη 7,6 έσο 8,6. ςγγενείρ οςζίερ. Τγξή ρξσκαηνγξαθία (2.2.29). Μίγκα δηαιπηώλ: κεζαλόιε (Α), λεξό (Α) (25:75 ν/ν). Γηάιπκα ειέγρνπ. 40,0 mg ηεο εμεηαδόκελεο νπζίαο δηαιύνληαη ζην κίγκα δηαιπηώλ θαη αθνινπζεί αξαίσζε ζηα 50,0 ml κε ην κίγκα δηαιπηώλ. Γηάιπκα αλαθνξάο (a). 2 mg πδξνμπθνπκαξίλεο (Α) (πξόζκημε B) θαη 2 mg βελδαιαθεηόλεο (Α) (πξόζκημε Γ) δηαιύνληαη ζε 25 ml κεζαλόιεο (Α) θαη αθνινπζεί αξαίσζε ζηα 100 ml κε λεξό (Α). Γηάιπκα αλαθνξάο (β). 1,0 ml ηνπ δηαιύκαηνο ειέγρνπ αξαηώλεηαη ζηα 100,0 ml κε ην κίγκα δηαιπηώλ. 1,0 ml ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ αξαηώλεηαη ζηα 10,0 ml κε ην κίγκα δηαιπηώλ. Σηήιε:.

18 ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 0,100 g νπζίαο δηαιύνληαη ζε 0,01 M πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ θαη αθνινπζεί αξαίσζε ζηα 100,0 ml κε ηνλ ίδην δηαιύηε. 10,0 ml ηνπ δηαιύκαηνο αξαηώλνληαη ζηα 100,0 ml κε 0,01 M πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ. 10,0 ml ηνπ ηειεπηαίνπ δηαιύκαηνο αξαηώλνληαη ζηα 100,0 ml κε 0,01 M πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ. Μεηξείηαη ε απνξξόθεζε (2.2.25) ζην κέγηζην ζηα 308 nm. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε C19H15ΝaO4 ππνινγίδεηαη ζεσξώληαο ηελ εηδηθή απνξξόθεζε ίζε κε 431. ΓΙΑΣΗΡΗΗ Γηαηεξείηαη ζε αεξνζηεγή πεξηέθηε, πξνζηαηεπκέλε από ην θσο.

19 ΠΡΟΜΙΞΔΙ Καζνξηζκέλεο πξνζκίμεηο: Β, Γ. Άιιεο αληρλεύζηκεο πξνζκίμεηο: A. A. (5RS)-3-(2-πδξνμπθαηλπιν)-5-θαηλπινθπθινεμ-2-ελόλε, Β. 4-πδξνμπ-2H-1-βελδνππξαλν-2-όλε (4-πδξνμπθνπκαξίλε), Γ. (3E)-4-θαηλπινβνπη-3-ελ-2-όλε (βελδαιαθεηόλε).

20 ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ ΝΑΣΡΙΟΤΥΟΤ ΓΙΚΙΑ Warfarini natrici compressi ΟΡΙΜΟ H πεξηεθηηθόηεηα ησλ δηζθίσλ λαηξηνύρνπ βαξθαξίλεο ζε C19H15O4Na δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ην 95,0% θαη κεγαιύηεξε από ην 105,0% ηεο δεινύκελεο. Αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κνλνγξαθία Γηζθία θαη επηπιένλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:

21 ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ Πνζόηεηα θνληνπνηεκέλσλ δηζθίσλ πνπ πεξηέρεη 0,1 g λαηξηνύρνπ βαξθαξίλεο εθρπιίδεηαη κε 30 ml λεξνύ (Α), πξνζηίζεηαη 0,1 ml 2 Μ πδξνρισξηθνύ νμένο, ην κίγκα δηεζείηαη, ην ίδεκα πιέλεηαη κε λεξό (Α) θαη μεξαίλεηαη. Σν ίδεκα ζεξκαίλεηαη πξνζεθηηθά κε 3 ml αηζαλόιεο (96%) (Α), δηεζείηαη, θαη ζην δηήζεκα πξνζηίζεληαη 25 ml λεξνύ (Α) πνπ πεξηέρεη 0,1 ml 2 Μ πδξνρισξηθνύ νμένο. Μεηά ηε δηήζεζε πιέλεηαη ην ίδεκα κε λεξό (Α) θαη μεξαίλεηαη ζηνπο 105 C. ην ίδεκα εθηεινύληαη νη έιεγρνη ηαπηνπνίεζεο Α θαη Β. ην δηήζεκα εθηειείηαη ν έιεγρνο Γ. Α. Έιεγρνο κε θαζκαηνθσηνκεηξία ππεξύζξνπ (2.2.24). Σν θάζκα ηνπ ηδήκαηνο ζπγθξίλεηαη κε ην θάζκα λαηξηνύρνπ βαξθαξίλεο ΥΟΑ πνπ έρεη ππνζηεί ηελ ίδηα θαηεξγαζία. Β. Σν ζεκείν ηήμεσο ηνπ ηδήκαηνο είλαη πεξίπνπ 159 C. Γ. Σν δηήζεκα δίλεη ηελ αληίδξαζε (β) ηνπ λαηξίνπ (2.3.1).

22 ΔΛΔΓΥΟΙ Γιαλςηοποίηζη (2.9.3). Μέζν δηαιπηνπνίεζεο: λεξό (Α), 900 ml. Σπζθεπή: κε πηεξύγην. Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο: 50 ζηξνθέο αλά ιεπηό. Γηάξθεηα ειέγρνπ: 30 min. Γηάιπκα ειέγρνπ. Πνζόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ ιακβάλεηαη κεηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ πεξηζηξνθήο δηεζείηαη, ιακβάλνληαη 5 ml από ην δηήζεκα, θαη ν όγθνο ζπκπιεξώλεηαη κέρξη ηα 10 ml κε 0,02 M NaOH. Μεηξείηαη ε απνξξόθεζε ηνπ δηαιύκαηνο ζηα 307 nm (κέγηζην απνξξόθεζεο) θαη ζηα 360 nm, ρξεζηκνπνηώληαο 0,01 M NaOΗ, σο ηπθιό. Από ηε δηαθνξά απνξξνθήζεσλ ζηα δύν κήθε θύκαηνο ππνινγίδεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε λαηξηνύρν βαξθαξίλε ζεσξώληαο ηε δηαθνξά ησλ εηδηθώλ απνξξνθήζεσλ ίζε κε 428. Πξέπεη λα έρεη δηαιπηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο δεινπκέλεο πνζόηεηαο ζε 30 min. Ομοιομοπθία πεπιεσομένος. Δθαξκόδεηαη ζε δηζθία κε πεξηεθηηθόηεηα ζε λαηξηνύρν βαξθαξίλε κηθξόηεξε ησλ 2 mg. O έιεγρνο εθηειείηαη όπσο ζηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό κε ηε δηαθνξά όηη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο βάζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δηζθίνπ. ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ Έιεγρνο κε πγξή ρξσκαηνγξαθία (2.2.29).

23 ΑΜΤΛΟ ΑΡΑΒΟΙΣΟΤ Maydis amylum ΟΡΙΜΟ Σν άκπιν αξαβνζίηνπ ιακβάλεηαη από ηνλ θαξύνςε ηνπ Zea mays L. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Θακπή, ιεπθή ή ζρεδόλ ιεπθή έσο ππνθίηξηλε, πνιύ ιεπηή θόληο πνπ ηξίδεη όηαλ πηεζζεί αλάκεζα ζηα δάθηπια. Πξαθηηθά αδηάιπηε ζην θξύν λεξό θαη ηελ αηζαλόιε (96%). ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο εκθαλίδνληαη θόθθνη κε ξσγκέο ή αλσκαιίεο ζην ρείινο. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ Α. Καηά ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε (ειάρηζηε κεγέζπλζε 20 ), ρξεζηκνπνηώληαο κίγκα ίζσλ όγθσλ γιπθεξόιεο (Α) θαη λεξνύ (Α) εκθαλίδνληαη θόθθνη είηε πνιπεδξηθνί, γσληώδεηο κε άληζα κεγέζε θαη δηακέηξνπο από 2 κm έσο 23 κm είηε ζηξνγγπινί ή ζθαηξηθνί κε άληζα κεγέζε θαη δηακέηξνπο από 25 κm έσο 35 κm...

24 ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ph (2.2.3). 4,0 έσο 7,0. 5,0 g νπζίαο αλαθηλνύληαη κε 25,0 ml λεξνύ ειεύζεξνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Α) επί 60 s. Σν κίγκα αθήλεηαη ζε εξεκία επί 15 min. Ξένερ ύλερ. Καηά ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε, ρξεζηκνπνηώληαο κίγκα ίζσλ όγθσλ γιπθεξόιεο (Α) θαη λεξνύ (Α) δελ εκθαλίδνληαη παξά ίρλε πιώλ άιισλ εθηόο θόθθσλ ακύινπ. Κόθθνη ακύισλ άιιεο πξνέιεπζεο δελ εκθαλίδνληαη. Oξειδωηικέρ οςζίερ (2.5.30): ην πνιύ 20 ppm, ππνινγηζκέλεο σο H2O2. Γιοξείδιο ηος θείος (2.5.29): ην πνιύ 50 ppm. ίδηπορ (2.4.9): ην πνιύ 10 ppm. 1,5 g αλαθηλείηαη κε 15 ml αξαηνύ πδξνρισξηθνύ νμένο (Α) θαη αθνινπζεί δηήζεζε. Σν δηήζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έιεγρν νξίνπ ηνπ ζηδήξνπ. Απώλεια καηά ηην ξήπανζη (2.2.32). Όρη κεγαιύηεξε από 15,0%. Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη ζε 1,000 g νπζίαο, κε μήξαλζε ζηνπο 130 C επί 90 min. Θειική ηέθπα (2.4.14). Όρη πεξηζζόηεξε από 0,6%. Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη ζε 1,0 g νπζίαο.

25 Μικποβιακό θοπηίο. πλνιηθόο αξηζκόο αεξνβίσλ κηθξννξγαληζκώλ (2.6.12), όρη πεξηζζόηεξα από 103 βαθηήξηα θαη 102 κύθεηεο αλά γξακκάξην. Πξνζδηνξίδεηαη κε αξίζκεζε ζε ηξπβιία. Δπίζεο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έιεγρν γηα Escherichia coli (2.6.13).

26 ΓΑΛΛΙΟΤ ( 67 Ga) ΚΙΣΡΙΚΟΤ ΓΙΑΛΤΜΑ ΔΝΔΙΜΟ Gallii (67Ga) citratis solutio iniectabilis ΟΡΙΜΟ Σν ελέζηκν δηάιπκα θηηξηθνύ γαιιίνπ (67Ga) είλαη ζηείξν δηάιπκα γαιιίνπ-67 κε ηε κνξθή θηηξηθνύ γαιιίνπ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεη ηζόηνλν κε ηελ πξνζζήθε ρισξηνύρνπ λαηξίνπ θαη θηηξηθνύ λαηξίνπ θαη λα πεξηέρεη θαηάιιειν αληηκηθξνβηαθό ζπληεξεηηθό, όπσο βελδπιηθή αιθνόιε. Σν γάιιην-67 είλαη έλα ξαδηελεξγό ηζόηνπν ηνπ γαιιίνπ θαη είλαη δπλαηό λα παξαζθεπαζζεί αθηηλνβνιώληαο κε πξσηόληα θαηάιιειεο ελέξγεηαο ςεπδάξγπξν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη εκπινπηηζκέλνο ζε ςεπδάξγπξν-68. Σν γάιιην-67 είλαη δπλαηό λα δηαρσξηζηεί από ηνλ ςεπδάξγπξν εθρπιίδνληαο κε δηαιύηεο ή κε ρξσκαηνγξαθία ζηήιεο. Σν ελέζηκν δηάιπκα δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ιηγόηεξν από 90,0% θαη πεξηζζόηεξν από 110,0% ηεο δεινύκελεο ξαδηελέξγεηαο γαιιίνπ-67 θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηγξαθή. Σν πνιύ 0,2% ηεο νιηθήο ξαδηελέξγεηαο είλαη δπλαηόλ λα νθείιεηαη ζε γάιιην-66. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Γηαπγέο, άρξσκν δηάιπκα. Σν γάιιην-67 έρεη ρξόλν ππνδηπιαζηαζκνύ ίζν κε 3,26 εκέξεο θαη εθπέκπεη αθηηλνβνιία γάκκα.

27 ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ph (2.2.3). Σν ph ηνπ ελεζίκνπ δηαιύκαηνο είλαη 5,0 έσο 8,0. Ραδιονοςκλιδική καθαπόηηηα. Καηαγξάθεηαη ην θάζκα ησλ αθηίλσλ γάκκα ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν όξγαλν όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κνλνγξαθία Ραδηνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Σν θάζκα δελ πξέπεη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά από ην θάζκα πξνηύπνπ δηαιύκαηνο γαιιίνπ- 67, κε εμαίξεζε ηπρόλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα απνδνζνύλ ζηελ παξνπζία γαιιίνπ-66. Σν γάιιην-66 έρεη ρξόλν ππνδηπιαζηαζκνύ ίζν κε 9,4 h θαη ην θύξην θσηόλην γάκκα πνπ εθπέκπεη έρεη ελέξγεηα 1,039 MeV. Σν πνιύ 0,2% ηεο νιηθήο ξαδηελέξγεηαο είλαη δπλαηόλ λα νθείιεηαη ζην γάιιην-66. Φεςδάπγςπορ. ε 0,1 ml εμεηαδόκελνπ ελέζηκνπ δηαιύκαηνο πξνζηίζεληαη 0,9 ml λεξνύ (Α), 5 ml ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο νμηθώλ ph 4,7 (Α), 1 ml δηαιύκαηνο ζεηνζεηηθνύ λαηξίνπ (Α) 250 g/l θαη 5,0 ml δηαιύκαηνο δηζεηδόλεο πνπ παξαζθεπάδεηαη σο εμήο: 10 mg δηζεηδόλεο (Α) δηαιύνληαη ζε 100 ml κεζπιαηζπινθεηόλεο (Α), ην δηάιπκα αθήλεηαη ζε εξεκία επί 5 min, δηεζείηαη θαη ακέζσο πξηλ από ηε ρξήζε αξαηώλεηαη ζε αλαινγία 1 πξνο 10 κε κεζπιαηζπινθεηόλε (Α).

28 ηειπόηηηα. Αληαπνθξίλεηαη ζηνλ έιεγρν ζηεηξόηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε κνλνγξαθία Ραδηνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Σν ελέζηκν δηάιπκα είλαη δπλαηό λα απνδεζκεπζεί γηα ρξήζε πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ. Μεηξείηαη ε ξαδηελέξγεηα όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κνλνγξαθία Ραδηνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειε ζπζθεπή απαξίζκεζεο θαη ζπγθξίλνληαο κε πξόηππν δηάιπκα γαιιίνπ-67 ή κεηξώληαο κε όξγαλν βαζκνλνκεκέλν κε ηε βνήζεηα ηέηνηνπ δηαιύκαηνο. ΓΙΑΣΗΡΗΗ Βι. ηε κνλνγξαθία Ραδηνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. ΔΠΙΗΜΑΝΗ Βι. ηε κνλνγξαθία Ραδηνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα.

29 Μνλνγξαθίεο εκβνιίσλ Μνλνγξαθίεο δξνγώλ.

Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα

Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα Η Φαξκαθνπνηία ζην θαξκαθείν ηνπ ζήκεξα Γιάννης Σσλλιγνάκης Φαρμακοποιός Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε V Σέηαξην πκπιήξσκα πεξηέρεη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηνλ έλεγτο, αιιά θαη ηελ παραγωγή θαξκαθεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία)

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο Ησλίαο 34, 50100, Κνδάλε Σειέθσλν: 6978093017 Email: koutsianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Aλάιπζε κηγκάησλ Η ρξσκαηνγξαθηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κεζόδσλ δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ αλόξγαλσλ ή νξγαληθώλ νπζηώλ ζηηο επηκέξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 009 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Δηάιεμε 9 Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα