ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ;"

Transcript

1 Ηµερίδα: ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ; Το νησί απέναντι σε κρίσιµες επιλογές. Κυριακή 1 Ιουνίου 2008 Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισµού «Η Τζια µας» Κορησσία, Κέα Κέα: Παραθεριστική κατοικία Σύµµαχος ή ανταγωνιστής της τουριστικής δραστηριότητας. κείµενο: Νικηφόρος Γ. Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρηµα Α.Ε. (αναδόχου της µελέτης του Ε.Χ.Σ. για τον Τουρισµό)

2 Εισαγωγή Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό πυλώνα για την Ελλάδα Η ασχεδίαστη όµως τουριστική ανάπτυξη της χώρας παγίωσε ένα στρεβλό και σπάταλο πρότυπο Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους που σχετίζονται µε την δυνατότητά της να τροφοδοτεί και άλλες δραστηριότητες δεν αµφισβητείται από κανέναν. Το πρότυπο όµως χωρικής οργάνωσης της τουριστικής δραστηριότητας, οι παράµετροι που καθορίζουν τη δυναµική του, την ποιότητα και την πληρότητά του, τη συµβατότητά του µε τους πόρους που επιχειρεί ν αξιοποιήσει, την αποδοτικότητά και το βαθµό διάχυσης των αποτελεσµάτων του στην κοινωνία δεν διαµορφώνονται µέχρι σήµερα στη βάση ενός σχεδιασµού που τον αποφασίζει και τον υλοποιεί η πολιτεία, αλλά µε έναν τυχαίο και συχνά ασύδοτο τρόπο. Με την έννοια αυτή η ανάγκη ενός ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό αναγνωρίστηκε µε αρκετή καθυστέρηση και αφού ορισµένα από τα προβλήµατα οξύνθηκαν υπερβολικά και προκάλεσαν µη αναστρέψιµες επιπτώσεις σε αξιόλογους τουριστικούς πόρους. Σηµειώνεται επιπλέον και η απουσία κοινής τουριστικής πολιτικής στην ΕΕ, γεγονός που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο το πρόβληµα. 1. Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον Αυξάνεται η παγκόσµια τουριστική δραστηριότητα Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα, ο τουρισµός εισήλθε ως σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα στην παγκόσµια αγορά. Σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία του WTO i, το 1/6 του παγκόσµιου πληθυσµού µετακινείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο για τουρισµό, ενώ στην επόµενη δεκαετία προβλέπεται µια ακόµα πιο δυναµική αύξηση των τιµών των κυρίων τουριστικών δεικτών. Ο τουρισµός ως οικονοµική δραστηριότητα, υπό το καθεστώς του παγκόσµιου ανταγωνισµού, ο οποίος εντείνεται διαρκώς, εκσυγχρονίζεται και εµπλουτίζεται αναπτύσσοντας νέα προϊόντα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της προσφοράς. Οι σύγχρονες εθνικές τουριστικές πολιτικές δίνουν ιδιαίτερη σηµασία αφ ενός στη δυνατότητα πρόσβασης στον προορισµό και αφ ετέρου στη δυνατότητα εξατοµίκευσης του τουριστικού προϊόντος, βάσει των προσωπικών επιλογών των επισκεπτών. Η καινοτοµία έχει διευκολύνει σηµαντικά τις πολιτικές αυτές τροποποιώντας και συχνά περιορίζοντας το ρόλο των ενδιαµέσων διαχειριστών (touroperators). Σε τοπικό επίπεδο επιδιώκεται η διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας µέσα από τη δηµιουργία τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και τη διευκόλυνση της

3 Οι σύγχρονες εθνικές πολιτικές επιδιώκουν τη βελτίωση της προσβασιµότητας των προορισµών και την εξατοµίκευση του προϊόντος Οι ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού αντιµετωπίζονται πλέον ως οικονοµικά συµφέρουσες για τις τοπικές κοινωνίες. ιευκολύνουν τη χωρική χρονική και θεµατική διεύρυνση της δραστηριότητας Το µαζικό (οµαδικό) πρότυπο παρά την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών, παραµένει κυρίαρχο. κίνησης των επισκεπτών. Σηµειώνεται ωστόσο ότι ο βαθµός προώθησης των παραπάνω τάσεων ποικίλει ανάλογα µε τις επιµέρους εθνικές τουριστικές πολιτικές. Στην Ελλάδα, παρά τη σηµαντική της θέση στην παγκόσµια τουριστική αγορά, παρατηρείται σηµαντική υστέρηση στα ζητήµατα εισαγωγής της καινοτοµίας, εξατοµίκευσης του προϊόντος και άµβλυνσης της εξάρτησης από τους ενδιάµεσους διαχειριστές. Στην παγκόσµια τουριστική οικονοµία και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή, προωθούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι ήπιες και εναλλακτικές ii µορφές τουριστικής ανάπτυξης που είναι συµβατές µε τις κατευθύνσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των αξιόλογων µνηµείων και οικιστικών συνόλων. Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας τόσο των φυσικών, όσο και των ανθρωπογενών πόρων κερδίζει έδαφος όχι µόνο στο πλαίσιο µιας ιδεολογικής βάσης, αλλά κυρίως υπό το πρίσµα των θετικών αναπτυξιακών αποτελεσµάτων που µπορεί να εξασφαλίσει: Επιτυγχάνει από τη µια τη χωρική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας, διευκολύνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τη χρονική της διεύρυνση. Από την άλλη, εξασφαλίζει τη δυνατότητα προστασίας και αποκατάστασης (όπου χρειάζεται) των τουριστικών πόρων, οι οποίοι έχουν σε πολλές περιπτώσεις αποκαλύψει τα πεπερασµένα όρια αξιοποίησής των. Σηµειώνεται ωστόσο ότι η ανάγκη εξατοµίκευσης του προϊόντος αντιµετωπίζεται άλλοτε συµπληρωµατικά και άλλοτε σε αντιδιαστολή µε το µαζικό (οµαδικό) µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι, ο παραθερισµός σε παράκτιες περιοχές, συνεχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη µορφή τουρισµού στη Μεσόγειο, ενώ οι εναλλακτικές µορφές λειτουργούν κυρίως ως παράγοντες εµπλουτισµού και διεύρυνσης του κυρίαρχου προτύπου. 2. Η Ελληνική Πραγµατικότητα Από µακροσκοπική άποψη, αντιµετωπίζοντας τη χώρα ως ενιαίο προορισµό, η επάρκεια και η ποιότητα των τουριστικών πόρων, υπό την έννοια των φυσικών διαθεσίµων και του πολιτισµικού κεφαλαίου, µπορούν να θεωρηθούν κορυφαίες στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού, για την ανάπτυξη ορισµένων µορφών τουρισµού. Συγκεκριµένα, το κλίµα, ο πολυνησιακός χαρακτήρας, το µήκος και η ποιότητα των ακτών, η ποικιλία και η έντονη εναλλαγή της µορφολογίας και των χαρακτηριστικών του χώρου, η πυκνότητα των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και το πολιτισµικό κεφάλαιο

4 Η επάρκεια και η ποιότητα των τουριστικών πόρων της χώρας, υπό την έννοια των φυσικών διαθεσίµων και του πολιτισµικού κεφαλαίου, µπορούν να θεωρηθούν κορυφαίες στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού εν υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στην ποιότητα των πόρων και στην τελική ποιότητα του εθνικού τουριστικού προϊόντος αποτελούν τα στοιχεία που συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας έναντι των υπολοίπων προορισµών της Μεσογείου. Σηµειώνεται, ότι εκτός από τα στοιχεία που αφορούν στους παράκτιους πόρους (µήκος ακτών, πολλά και ιδιαίτερης φυσιογνωµίας νησιά), οι υπόλοιποι παράγοντες δεν είναι µοναδικοί, αλλά συναντώνται και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Η συνδυασµένη όµως παρουσία τους στον ελληνικό χώρο πολλαπλασιάζει την αξία του «δυνάµει» τουριστικού προϊόντος της χώρας. Το τρέχον ωστόσο ελληνικό τουριστικό προϊόν, αυτό δηλαδή που σήµερα διατίθεται προς κατανάλωση, δε χαρακτηρίζεται µόνο από την επάρκεια και την ποιότητα των πόρων του εθνικού χώρου. Ο τρόπος διάθεσής του (ποιότητα υποδοµών και εξυπηρέτησης, ποικιλία επιλογών, βαθµός εκσυγχρονισµού κλπ) και η τιµή του, επηρεάζουν σηµαντικά την κατάταξή του στη διεθνή τουριστική αγορά. Και οι παράµετροι αυτές έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να καταστεί ανταγωνιστικό. Ο µηχανισµός ο οποίος δηµιούργησε, κατά την εξέλιξη του φαινοµένου της τουριστικής ανάπτυξης, τα σύγχρονα προβλήµατα του τοµέα, εµφανίζεται σχηµατικά, στο διάγραµµα 1 που ακολουθεί. Η χρησιµότητα του διαγράµµατος έγκειται στην αναγνώριση της σχέσης αιτίου αποτελέσµατος, ώστε να αναδειχθούν εκείνες οι παράµετροι που δηµιούργησαν τις διαπιστωµένες αδυναµίες στο τρέχον τουριστικό πρότυπο. ΑΙΤΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΕ ΜΑΖΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΕΙΣ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ "ΦΤΩΧΟ" ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ "ΠΑΙ ΕΙΑ" ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΗΜΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ "ΦΤΗΝΟ" ΟΜΑ ΙΚΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΤΕΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιάγραµµα 1 Πως παγιώθηκε το τρέχον πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης

5 «Ήλιος Θάλασσα» ένα εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν που όµως δεν επαρκεί πια... Η τουριστική κουλτούρα των επιχειρηµατιών και της κοινωνίας διαµορφώθηκε στη βάση της αντίληψης ότι η δραστηριότητα γεννά «εύκολο κέρδος» Η πολιτεία ανέχθηκε την αυθαιρεσία την προχειρότητα και την κερδοσκοπία Το τρέχον πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης στηρίζεται - σχεδόν αποκλειστικά- στην αξιοποίηση του κλίµατος και των ακτών («ήλιος θάλασσα»). Οι δύο αυτοί πόροι απετέλεσαν το βασικό µοχλό τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Αποδείχθηκαν ανθεκτικοί, ώστε να καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τα κενά που δηµιούργησε η ασχεδίαστη εξέλιξη, η µέτρια ποιότητα των υποδοµών και τα φαινόµενα κερδοσκοπίας απέναντι στους επισκέπτες και αυθαιρεσίας στο χώρο. Αυτή και µόνο η διαπίστωση αρκεί, για να χαρακτηριστούν οι ίδιοι οι πόροι (ήλιος και θάλασσα) ως ο ενεργός παράγων βιωσιµότητας του ελληνικού τουρισµού. Η αναγκαιότητα όµως της διεύρυνσης και εµπλουτισµού της δραστηριότητας, ή ακόµα και της εξ αρχής προώθησης άλλων µορφών τουρισµού, επιβάλλεται από το βαθµό ωρίµανσης του τουριστικού φαινοµένου στην Ελλάδα, αλλά και από το διεθνή ανταγωνισµό. Το βασικό πρόβληµα του τουρισµού στη χώρα ανάγεται στη διαδικασία ανάπτυξής του. Το ότι ο τουρισµός είναι µια κερδοφόρα δραστηριότητα, η οποία δεν απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις, ούτε ιδιαίτερη εξειδίκευση, υπήρξε µια γενικευµένη αντίληψη, που εκ των υστέρων αποδεικνύεται επιπόλαιη. Η παραπάνω επιχειρηµατική άποψη συναντάται ακόµα και σήµερα, αλλά σε µικρότερο βαθµό απ ότι στο παρελθόν. Η αντίληψη µάλιστα αυτή, διαπερνούσε όλες τις κοινωνικές οµάδες και φορείς που συµµετείχαν στον καθορισµό του τουριστικού προτύπου (πολιτεία, επιχειρηµατίες, αλλά και σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας). Από την πλευρά της πολιτείας, η «αυτόµατη» λειτουργία της οικονοµικής δραστηριότητας που σχετιζόταν µε τον τουρισµό, γέννησε αφ ενός ανεκτικότητα σε γενικευµένες ενέργειες υποβάθµισης και αλλοίωσης των πόρων και αφ ετέρου τη βεβαιότητα ότι η ενίσχυση µε δηµόσια φροντίδα ήταν περιττή, αφού η οικονοµία του τουρισµού εµφανιζόταν ως αυτοτροφοδοτούµενη. Με τον τρόπο αυτό, παγιώθηκε το τρίπτυχο «φτωχό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, ανεπαρκείς δηµόσιες δαπάνες, χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών» iii, το οποίο δεν απαιτούσε ούτε ένα σθεναρό και συνεπές πρόγραµµα προβολής, ούτε όµως και την εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων στη λειτουργία της αγοράς που θα µπορούσαν να την καταστήσουν σύγχρονη και υγιή. Κυριάρχησε η λογική της εύκολης αγοράς, που δεν απαιτούσε ούτε υψηλή εξειδίκευση, ούτε επαγγελµατισµό, ούτε την καλλιέργεια αντανακλαστικών στην οικονοµία ώστε να αναγνωρίζει και να προσαρµόζεται στις διαµορφούµενες τάσεις. Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον, την έλλειψη σχεδιασµού, ήρθε να καλύψει η δυναµική είσοδος των µεγάλων τουριστικών γραφείων του εξωτερικού (tour-operators) στη διαδικασία παραγωγής, προώθησης και κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, η οποία

6 τελικά επέτρεψε τη µετατόπιση του κέντρου διαµόρφωσης σηµαντικών παραµέτρων της τουριστικής ανάπτυξης, προς φορείς εκτός της ελληνικής οικονοµίας. Ο σχεδιασµός εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε κυρίως από τους µεγάλους touroperators σχεδόν ερήµην της πολιτείας. Η προστασία των πόρων δεν αποτελεί επιλογή βελτίωσης αλλά όρο επιβίωσης της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Η παραθεριστική κατοικία είναι ένα φαινόµενο που επεβάρυνε ακόµα περισσότερο τους πόρους Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα, από την εµφάνιση της τουριστικής δραστηριότητας στον εθνικό χώρο και ιδιαίτερα από τις αρχές του 70, όπου το φαινόµενο απέκτησε εντονότερα χαρακτηριστικά, µέχρι σήµερα, είναι εµφανής. Μάλιστα, όπου αυτό συνέβη, ο όποιος σχεδιασµός εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε κυρίως από µεγάλους ιδιωτικούς τουριστικούς οργανισµούς, οι οποίοι αξιοποίησαν το έλλειµµα τουριστικής πολιτικής και το ελαστικό καθεστώς προστασίας των πόρων, καθόρισαν τις προδιαγραφές των καταλυµάτων, και επηρέασαν τη διαµόρφωση της µορφής (αρχιτεκτονική, απαιτήσεις εξυπηρετήσεων, µεγέθη κλπ.) και της ποιότητας των καταλυµάτων, διευκολύνοντας ακόµα και οικονοµικά τις επενδύσεις. Όπως είναι αναµενόµενο, ο σχεδιασµός αυτός, παρά το γεγονός ότι µεσοπρόθεσµα ωφέλησε την οικονοµία ορισµένων περιοχών του εθνικού χώρου, δε φρόντισε ούτε για την προστασία των πόρων, ούτε για την ισόρροπη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, ούτε και για τη σύνδεσή της µε τους υπολοίπους τοµείς της οικονοµίας. Από την πλευρά της πολιτείας, το φαινόµενο απέκτησε χαρακτήρα προβλήµατος µε την εµφάνιση των πρώτων στοιχείων ύφεσης, αλλά η αντιµετώπισή του, παρ όλο που στόχευσε σε υπαρκτά προβλήµατα, εντούτοις λόγω του παρεµβατικού - αµυντικού και όχι στρατηγικού της χαρακτήρα, ρύθµισε µόνο ορισµένα δευτερογενή αποτελέσµατα του κυρίαρχου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, ενώ δηµιούργησε και ορισµένα νέα προβλήµατα. Οι επιπτώσεις στην οικονοµία, τους πόρους, αλλά και την ίδια τη βιωσιµότητα του τουρισµού, είναι ορατές πια, τόσο σε σχέση µε τους οικονοµικούς δείκτες, όσο και µε τα φαινόµενα αλλοίωσης των πόρων, έντονης εποχικότητας και θεµατικού εγκλωβισµού σε ένα φτωχό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Αποτελεί πια όρο επιβίωσης της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα η φροντίδα για την προστασία των τουριστικών πόρων και η συνολική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Σ αυτή τη πραγµατικότητα, έχει παράλληλα αναπτυχθεί µια, ακόµα πιο επικίνδυνη για τους φυσικούς πόρους, δραστηριότητα: η παραθεριστική κατοικία είτε µε τη µορφή οργανωµένων υποδοχέων (οικοδοµικοί συνεταιρισµοί) είτε µέσω µεµονωµένων παρεµβάσεων. Ορισµένες από τις βασικές στρεβλώσεις επί των οποίων στηρίχθηκε το φαινόµενο είναι:

7 Ορισµένες αιτίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινοµένου Η εκτός σχεδίου δόµηση είναι νόµιµη σε όλη την επικράτεια Οι χιλιάδες εγκαταλελειµµένοι ή φθίνοντες οικισµοί δεν αντιµετωπίζονται ως οικιστικό απόθεµα Η παραθεριστική κατοικία λειτουργεί και ως κριτήριο κοινωνικής καταξίωσης ενταγµένο σε ένα σύστηµα αξιών και προτεραιοτήτων µε µικροαστικές αφετηρίες Η εκούσια αποµόνωση σε πολυτελή ερηµητήρια από αντικοινωνική συµπεριφορά έχει µετατραπεί σε παράγοντα κοινωνικής καταξίωσης Οι τουριστικοί πόροι αξιόλογων περιοχών δεν είχαν τη δυνατότητα αξιοποίησης στο πλαίσιο του κυρίαρχου προτύπου ανάπτυξης και έτσι αντιµετωπίστηκαν ως παραγωγικά «άχρηστο» κεφάλαιο Οι φυσικοί και πολιτισµικοί πόροι αντιµετωπίζονται σχεδόν ως παρακολουθήµατα της ιδιοκτησίας ή των ιδιοκτησιών επί των οποίων υφίστανται. Οι ρυθµοί απαξίωσης της γεωργικής και γενικότερα της αδόµητης γης είναι τόσο έντονοι ώστε ο όρος «ανάπτυξη» να έχει ταυτιστεί στην Ελλάδα µε την κατασκευαστική δραστηριότητα. Η διεθνής ζήτηση για παραθεριστική κατοικία αυξάνεται ραγδαία. Η Ελλάδα πιέζεται από την τρέχουσα συγκυρία να απελευθερώσει την οικιστική ανάπτυξη για δηµιουργία της λεγόµενης «τουριστικής κατοικίας» Ένα στοιχείο της τρέχουσας συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο που σχετίζεται µε τις παραµέτρους που θέτει ο ανταγωνισµός είναι η αλµατώδης ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας ιδιαίτερα στις χώρες της Ιβηρικής. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα εµφανίζονται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Οι απαιτήσεις των δυνάµει χρηστών για ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, ασφάλεια, χαµηλό κόστος αγοράς, και ένα ανεκτό επίπεδο δηµοσίων εξυπηρετήσεων και υποδοµών, τοποθετούν τη χώρα σε σχετικά ανταγωνιστική θέση. Από την άλλη, το κατασκευαστικό κεφάλαιο και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει δυναµικά χαρακτηριστικά, το µεν πρώτο στη βάση της ενίσχυσής του από την δραστηριότητα που ανέπτυξε κατά την υλοποίηση των έργων υποδοµής των τριών ΚΠΣ, το δε δεύτερο από τη γενικότερη τάση τριτογενοποίησης της οικονοµίας. Η συγκυρία συνεπώς ευνοεί την ανάπτυξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας επί της οποίας έχουν ήδη αναπτυχθεί και διατυπωθεί προσδοκίες από συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κύκλους.

8 Η παραθεριστική κατοικία καταναλίσκει τουριστικούς πόρους χωρίς να αποδίδει ούτε οικονοµικά ούτε αναπτυξιακά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες Σηµαντικό τµήµα της ζήτησης θα µπορούσε στην Ελλάδα να καλυφθεί από το πλεονάζον οικιστικό κεφάλαιο των εγκαταλελειµµένων ή φθινόντων οικισµών Ωστόσο η διεθνής εµπειρία που προκύπτει από την ραγδαία ανάπτυξη της οικονοµίας του real estate στην Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν δικαιολογεί αισιοδοξία ως προς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µιας αντίστοιχης εξέλιξης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα αξιόλογοι και εκτεταµένοι τουριστικοί πόροι των χωρών αυτών καταναλώθηκαν σε µια δραστηριότητα που έχει οικονοµικά αποτελέσµατα µόνο κατά την φάση κατασκευής και πώλησης των διαµερισµάτων, ενώ στη συνέχεια περιορίζεται ή και µαταιώνεται η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης των πόρων. Πρόκειται στην ουσία για µια εφ άπαξ διαδικασία, της οποίας µάλιστα τα µεν οφέλη εµφανίζουν µικρή διάχυση στην κοινωνία, οι δε επιπτώσεις αποκτούν µη αναστρέψιµα χαρακτηριστικά. Στην πραγµατικότητα η παραθεριστική κατοικία δεν είναι απλώς µια δραστηριότητα ανεξάρτητη από τον τουρισµό αλλά είναι και ανταγωνιστική προς αυτόν αφού καταναλίσκει τους ίδιους πόρους. Όλες οι ανακοινώσεις σε διεθνή τουριστικά fora περιγράφουν το παράδειγµα της Ισπανίας ως πρότυπο προς αποφυγήν. Ακόµα και οι ίδιοι οι Ισπανοί είτε µέσω ακαδηµαϊκών επεξεργασιών είτε µέσω πολιτικών δράσεων επιχειρούν να ελέγξουν την ασυγκράτητη τάση οικοπεδοποίησης των ακτών. Η ζήτηση για παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα είναι πράγµατι αυξηµένη. Σηµειώνεται ότι ένα τµήµα της ζήτησης αυτής, θα µπορούσε να καλυφθεί από την αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ή φθινόντων οικισµών του εθνικού χώρου. Η τάση άλλωστε αυτή έχει ήδη διαφανεί χωρίς την υποστήριξη από κάποια θεσµική ρύθµιση, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το βέβαιο είναι ότι όσο η ζήτηση καλύπτεται από το πλεονάζον οικιστικό κεφάλαιο, των αξιόλογων οικισµών του εθνικού χώρου οι προσδοκίες για ραγδαία ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και του real estate θα παραµένουν ανικανοποίητες. Αν ωστόσο η πίεση που προκύπτει από τη ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας ξεπεράσει τη δυνατότητα κάλυψής της µε τον προτεινόµενο τρόπο, είναι προτιµότερο να αναπτυχθούν οικιστικοί υποδοχείς παραθεριστικής κατοικίας σε επαφή µε υφισταµένους οικισµούς, αποτελώντας φυσική τους συνέχεια σε µια κατεύθυνση ενσωµάτωσής τους, παρά σε παρθένες περιοχές. Άλλωστε το παράδειγµα της εκτεταµένης ανάπτυξης οικοδοµικών συνεταιρισµών σε διάφορα σηµεία της επικράτειας ελάχιστα ωφέλησε τις τοπικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα δέσµευσε τουριστικούς πόρους. Τέλος το επιχείρηµα περί της δυνατότητας προσέλκυσης επενδύσεων, (αυτή η δραστηριότητα έχει ζήτηση, αυτήν προσφέρουµε) απαξιώνει τη δυναµική του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αναγνωρίζοντας στον Ελληνικό

9 τουρισµό έναν ρόλο ουραγού των διεθνών εξελίξεων και όχι διαµορφωτή τους. Πιθανότατα άλλοι τοµείς της οικονοµίας να πρέπει να αντιµετωπιστούν υπό το πρίσµα της πάσει θυσία προσέλκυσης µεγάλων ξένων κεφαλαίων. Στον τοµέα του τουρισµού όµως, τόσο η διεθνής κατάταξη της χώρας, όσο και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα επιτρέπουν τη χάραξη µιας πολιτικής µε µακροπρόθεσµο ορίζονται και µε βασικό στόχο τη διασφάλιση, προβολή και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων και σε καµία περίπτωση την εκποίησή τους. 3. Η περίπτωση της Κέας iv Στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας άλλαξε τη µορφολογία και την οικονοµία του νησιού Σήµερα, πράγµατι στο νησί η παραθεριστική κατοικία δεν έχει αναπτυχθεί στη βάση των εντατικοποιηµένων προτύπων που περιγράφονται παραπάνω. Η εκτός σχεδίου οικοδοµική δραστηριότητα όµως, εµφανίζεται εξαιρετικά δυναµική, όπως και η κτηµαταγορά δοµίσιµων αγροτεµαχίων. Τα δε πρώτα αποτελέσµατα είναι ορατά στους δηµογραφικούς δείκτες στην εµφανή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανεπάρκεια του συστήµατος σε σηµαντικούς πόρους και υπηρεσίες ιάγραµµα 2 Εξέλιξη πληθυσµού νήσου Κέας, (ΕΣΥΕ) Η δηµογραφική αύξηση των δύο τελευταίων δεκαετιών συσχετίζεται µε την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά το έτος 2000 απεγράφησαν 2716 κτίσµατα στο νησί από τα οποία το 90% (δηλαδή τα 2450) είχαν χρήση «κατοικία». Αυτό σηµαίνει ότι η ραγδαία δηµογραφική αύξηση που σηµειώνεται στις απογραφές πληθυσµού οφείλεται στην απογραφή ενός αµελητέου ποσοστού των «παραθεριστών».

10 Εικ Ε1 ιάσπαρτη εκτός σχεδίου δόµηση Ν της Κορησσίας Η αναλογία παρόντος εποχικού προς µόνιµο πληθυσµό υπερβαίνει το 4:1στην περίοδο αιχµής Ήδη, το επίπεδο ανάπτυξης των κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών και το συνολικό φυσικό κεφάλαιο κρισίµων διαθεσίµων οριακά αντέχουν τις απαιτήσεις των περιόδων αιχµής ιαφορετικά πρέπει να υιοθετηθεί η παραδοχή ότι αντιστοιχεί µία κατοικία ανά άτοµο στο σύνολο του νησιού. Έτσι µε τη µετριοπαθή παραδοχή ότι το µέσο µέγεθος «νοικοκυριού» είναι 2,5 άτοµα συµπεραίνεται ότι σε περίοδο αιχµής, εξαιρουµένων των τουριστών που διαµένουν σε καταλύµατα, το νησί φιλοξενεί σε κατοικίες άτοµα. Αν σ αυτά προστεθούν και περίπου 700 επισκέπτες που διαµένουν σε ξενοδοχεία (µε την παραδοχή ότι η πληρότητα δεν ξεπερνάει το 70%) τότε το 2001 στην περίοδο αιχµής το νησί φιλοξένησε τουλάχιστον ανθρώπους. Αν µάλιστα υιοθετηθεί και η εκτίµηση που προέρχεται από τα στοιχεία της ΕΗ ότι κάθε χρόνο προστίθενται τουλάχιστον 200 νέες οικιακές συνδέσεις σηµαίνει ότι από το 2001 µέχρι σήµερα έχουν προστεθεί περίπου 3500 επιπλέον οικιστές. Μια έρευνα προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας του νησιού είναι βέβαιο ότι θα αποκάλυπτε ότι η ικανότητά του να φιλοξενεί αυτόν τον πληθυσµό βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ όψιν ότι οι απαιτήσεις κάθε οικιστή σε κρίσιµα διαθέσιµα και κοινωνικές υπηρεσίες (νερό, ηλεκτρισµός, οδοποιία, αποχέτευση, απορρίµµατα), είναι πολλαπλάσιες ενός τυπικού επισκέπτη ή ενός µονίµου κατοίκου. Οι πισίνες επί παραδείγµατι, που αποτελούν πολύ συχνά απαραίτητο εξοπλισµό των νέων κατοικιών, και οι γεµάτοι υδροβόρα καλλωπιστικά φυτά κήποι, συρρικνώνουν το υδατικό απόθεµα, αδειάζουν τους υδροφορείς και αποτελούν σηµαντική αιτία υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων στις παράκτιες περιοχές. Συµπερασµατικά, η επιβάρυνση του νησιού - υποδοχέα από την παρουσία τόσων «οικιστών» δε αφορά µόνο στην καταστροφή του τοπίου, η στην αλλοίωση του πολιτισµικού κεφαλαίου αλλά και σε σειρά ζωτικών για την επιβίωσή του παραγόντων.

11 Αν ο έλεγχος του φαινοµένου της παραθεριστικής κατοικίας είναι σχετικά εύκολος στα αρχικά στάδια εµφάνισής του, δυσκολεύει δραµατικά όσο το φαινόµενο εξελίσσεται. Η Κέα σήµερα βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό της µέλλον: Ο κίνδυνος να µετατραπεί το νησί σε µαζικό υποδοχέα παραθεριστικής κατοικίας είναι πλέον ορατός Η υγιής τουριστική ανάπτυξη της Κέας προϋποθέτει ήπιες παρεµβάσεις, σηµασία στην ποιότητα και έλεγχο της οικοδοµικής δραστηριότητας Από τη µια οι τάσεις εξέλιξης του φαινοµένου έχουν ήδη αποκτήσει εκθετική µορφή ενώ ταυτόχρονα διαµορφώνεται ένα θεσµικό πλαίσιο που διευκολύνει τη δραµατική µαζικοποίησή του. Πρόκειται για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό που προβλέπει την δηµιουργία µεγάλων οικιστικών υποδοχέων µε µικτή χρήση τουρισµού παραθεριστικής κατοικίας σε ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα. Η βελτίωση της προσβασιµότητας του νησιού σε σχέση µε την Πρωτεύουσα αλλά και µε το διεθνές αεροδρόµιό της, το κατατάσσει σε έναν από τους πλέον «ελκυστικούς» υποψήφιους τόπους για την ανάπτυξη «τουριστικών» εκµεταλλεύσεων τέτοιου τύπου. Ακόµα όµως κι αν για κάποιο λόγο, αποφευχθεί µια τέτοια εξέλιξη θα παραµείνει η σηµερινή δυναµική σε σχέση µε τους ρυθµούς δόµησης πολυτελών κατοικιών εκτός σχεδίου, από Έλληνες οικιστές. Από την άλλη, αναδεικνύεται ως αναγκαίο αλλά και εφικτό ένα πρότυπο ήπιας και ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης στη βάση της τροφοδότησης και των υπολοίπων παραγωγικών τοµέων (γεωργία, κτηνοτροφία, µεταποίηση), µε όρους προστασίας των φυσικών και πολιτισµικών πόρων. Το ενδεχόµενο αυτό έχει σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν περισσότερες δυνατότητες υλοποίησης γιατί απαντάει σε απαιτήσεις µιας διαρκώς αναπτυσσόµενης εναλλακτικής τουριστικής αγοράς. Ειδικότερα, όπως ανεφέρθη και στο πρώτο κεφάλαιο, ήδη οι εθνικές τουριστικές πολιτικές χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία προσανατολίζονται στη διευκόλυνση της εξατοµίκευσης του προϊόντος στις απαιτήσεις ενός εκάστου επισκέπτη. Τα Ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα όσα δεν απετέλεσαν διεθνείς τουριστικούς προορισµούς και συνεπώς διατήρησαν την επαφή τους µε το λιτό νησιωτικό τρόπο ζωής, είναι δυνατόν να καλύψουν ανάγκες µιας απαιτητικής οµάδας επισκεπτών, οι οποίοι όχι µόνον δεν προκαλούν µη αναστρέψιµες επιβαρύνσεις στους πολιτισµικούς και φυσικούς πόρους, αλλά αντίθετα αποτελεί κύριο κριτήριο ή και προϋπόθεση επιλογής του τόπου διακοπών τους, η αυξηµένη φροντίδα για το σύνολο των πόρων. Αυτού του τύπου ο τουρισµός έχει αµβλυµµένη εποχικότητα, διευκολύνει την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και ιδιαίτερα των βιολογικών προϊόντων, προϋποθέτει όµως αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης και γενικά απαιτεί ποιότητα στο σύνολο των συνιστωσών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν που καταναλίσκει.

12 Οι σύγχρονες τάσεις στην τουριστική αγορά διευκολύνουν τις ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουριστικής ανάπτυξης Αργά ή γρήγορα η συνολική αναβάθµιση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα προβάλλει ως αναγκαιότητα για την επιβίωση του ελληνικού τουρισµού. Κι αυτό γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο έχουν αναπτυχθεί τουριστικοί πόλοι, το προϊόν των οποίων πιέζει από πλευράς ανταγωνιστικότητας την ελληνική τουριστική δραστηριότητα. Η κίνηση του οµαδικού, χαµηλών απαιτήσεων, τουρισµού θα κατευθύνεται διαρκώς σε περιοχές που εξασφαλίζουν χαµηλό κόστος και συνεπώς αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Έναντι αυτών των ανταγωνιστών (Βόρεια Αφρική, Τουρκία), το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχει λίγα µόνο συγκριτικά πλεονεκτήµατα µε βάση την ιεράρχηση των απαιτήσεων που θέτουν οι ίδιες οι οµάδες επισκεπτών που επιλέγουν την οµαδική χαµηλού κόστους διακίνηση και διαµονή. Αυτά είναι η αυξηµένη ασφάλεια των προορισµών και η ιδιαίτερη ταυτότητα των περισσοτέρων απ αυτούς (τοπικότητα), πλεονεκτήµατα όµως που δεν επαρκούν για τη διατήρηση των υψηλών µεριδίων αγοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Έτσι η κύρια δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού είναι η αναβάθµιση της ποιότητάς του και η σταδιακή του στροφή προς ένα πρότυπο που θα ικανοποιεί επισκέπτες υψηλότερων απαιτήσεων. Με την έννοια αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένους τόπους, ο οποίοι παρότι διέθεταν αξιόλογους πόρους παρέµειναν εκτός της τουριστικής κίνησης (όπως η Τζια) να µετατραπούν από ουραγοί σε πρωτοπόρους ενός βιώσιµου και φιλικού προς το περιβάλλον προτύπου ανάπτυξης. i WTO: World Tourism Organization, (Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού). ii Με τον όρο ήπια χαρακτηρίζεται η τουριστική δραστηριότητα που δεν επιβαρύνει σηµαντικά κι ανεπανόρθωτα ένα πόρο, φυσικό ή ανθρωπογενή, ενώ εναλλακτική αυτή που διαφέρει από το εκάστοτε κυρίαρχο µοντέλο. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι στην πλειονότητά τους και ήπιες, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα. iii Με τον όρο φτωχό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης εννοείται η κυριαρχία της αντίληψης, που επέτρεπε τη µερική και αποσπασµατική αξιοποίηση των διαθεσίµων πόρων, στη βάση της θεωρίας ότι η χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις αξιοποίηση των πόρων ήλιος - θάλασσα, θα παρέµενε αποδοτική ακόµα και χωρίς την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που καθιστούν µια αγορά υγιή, σύγχρονη και ανταγωνιστική και µεγιστοποιούν την απόδοσή της, µακροπρόθεσµα. iv Τα στοιχεία που αφορούν στο δήµο Κέας αντλήθηκαν από το υπό εκόνησιν ΣΧΟΟΑΠ ( Σ &Κ Φωτόπουλος και Συνεργάτες)

κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ. για τον Τουρισμό)

κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ. για τον Τουρισμό) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (εισήγηση σε ημερίδα της Ν.Α. Μεσσηνίας στις 18/6/07) κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α ΦΑΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί μαζί με τους χάρτες που το συνοδεύουν την Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης;

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης; Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Διημερίδα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρασκευή 12 και Σάββατο 13/06/09 Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού

Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού 1η Έκδοση: Ιούλιος 2011 Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού Σχεδιασμός εξωφύλλου: Κυριακή Βογιατζή Φιλολογική επιμέλεια: Ροδάνθη Παπαδομιχελάκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10 ΤΕΙ:ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ.:7810 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΥΡΛΟΓΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΔΗΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: Δυναμική των χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Ο τουρισµός αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων κοινωνιών της µεταπολεµικής περιόδου. Εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ξεκούραση και ανανέωση των

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ

Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Προσχέδιο προγράμματος ΠΙΝ Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενο Προοίμιο... 3 Άξονες... 3 Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στην ΠΙΝ... 3 Δράσεις... 3 Σε διοικητικό επίπεδο... 3 Σε οικονομικό επίπεδο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Προβλήµατα - Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα