Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή"

Transcript

1 Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη νη ηόπνη ηζηνξηθνύ ελδηαθέξνληνο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο θαη ζπλδένπλ ην παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ. Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ρώξνη πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο νη νπνίνη απνηεινύλ ηνπο θαη' εμνρήλ θνξείο ηνπ Διιεληθνύ αιιά θαη ηνπ Παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ, θαιύπηνληαο έλα ρξνληθό θάζκα εηώλ. Ύδξα: Ηζηνξηθό Μνπζείν Ύδξαο. Σν Μνπζείν ηδξύζεθε ην 1918 θαη ζηεγάδεηαη ζε παξαδνζηαθό αξρνληηθό. ηηο ζπιινγέο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πνξηξέηα, έλα πινύζην αξρείν έγγξαθσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαη δηάθνξα εθζέκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο Βαιθαληθνύο θαη παγθνζκίνπο Πνιέκνπο. πέηζεο: Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνί ρώξνη πίηη ηεο Λαζθαξίλαο Μπνπκπνπιίλαο. Λεηηνπξγεί σο κνπζείν. Πξόθεηηαη γηα έλα αξρνληηθό 300 εηώλ, όπνπ έδεζε ε κνλαδηθή γπλαίθα ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία κε ηίηιν λαπάξρνπ. Αμίδεη λα δείηε ηα κνλαδηθά έπηπια, ην ζθαιηζηό ηαβάλη ηεο ζθάιαο, ηνπο βελεηζηάληθνπο θαζξέπηεο, ηηο βπδαληηλέο εηθόλεο, ηα όπια, ηηο γθξαβνύξεο, ηηο πξνηνκέο, θαη εθζέκαηα από ην 17ν σο θαη ηνλ 20ό αηώλα. 1

2 Μνπζείν πεηζώλ. ηεγάδεηαη ζην αξρνληηθό ηνπ Υαηδή Γηάλλε Μέμε. Σα εθζέκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ ζπάληα θεηκήιηα ηεο Δπαλάζηαζεο. Πεξηιακβάλεη ηελ αξραηνινγηθή, ηελ ηζηνξηθή θαη ηε ιανγξαθηθή ζπιινγή ηνπ λεζηνύ. Από ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ μερσξίδνπλ ηα αγγεία ηεο πξσηνειιαδηθήο θαη θιαζζηθήο πεξηόδνπ, ηα γιππηά θαη ε ζπιινγή λνκηζκάησλ πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηε ξσκατθή θαη ηε βπδαληηλή επνρή. Δπίζεο, αμηόινγε είλαη ε ζπιινγή κε ηηο βπδαληηλέο εηθόλεο θαη ηηο ηνπηθέο ελδπκαζίεο. Αίγηλα Ζ Κνιώλα είλαη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο, από ηα επξήκαηα ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξραία Αίγηλα.Βξίζθεηαη αξηζηεξά από ηνιηκάλη ηεο Αίγηλαο θαη απνηέιεζεηελ Αθξόπνιε ηεο Αίγηλαο ζηελ αξραηόηεηα. Απνηέιεζε ηελ ζξεζθεπηηθήθαη ηελ πνιηηηθή βάζε ηεο πόιεο. Σν όλνκα δόζεθε από ηελ κνλαδηθή θνιώλα πνπ ζώδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα.ζ πξώηε θαηνίθεζε ηεο Κνιώλαο αλάγεηαη πεξίπνπ ην 3500 π.υ., ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ.Ο νηθηζκόο είρε νρπξσζεί γηα λα πξνζηαηεύεηαη κε ηείρνο, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ έγηλε πεξί ην 3000 π.υ. Ο νηθηζκόο θαηαζηξάθεθε αιιεπάιιεια, πεξί ηηο 10 θνξέο, θαη αλνηθνδνκήζεθε. ώδνληαη ηα βόξεηα ηείρε, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ αλάγεηαη πεξίπνπ ζην 1600 π.υ. θαη θάπνηα εξείπηα πνπ ρξνλνινγνύληαη γύξσ ζην 1300 π.υ.ηελ λόηηα πιεπξά ππάξρνπλ θαηάινηπα Βπδαληηλώλ ρηηζκάησλ θαη ςειά ζηνλ ιόθν ππνιείκκαηα από ηηο θαηνηθίεο ησλ ηεξέσλ. ηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ ηεο Κνιώλαο ππήξρε ν πεξίπηεξνο λαόο ηνπ Απόιισλα. Καηαζθεπάζηεθε πεξί ηνλ 6ν αηώλα π.υ. θαη από ηνλ λαό ζώδεηαη ζήκεξα κόλν κηα 2

3 θνιώλα.ο λαόο είρε ζρήκα νξζνγώληνπ παξαιιεινγξάκνπ κε 11 θνιώλεο ζηελ κεγάιε πιεπξά θαη 6 ζηελ κηθξή. Νόηηα ηνπ Νανύ ππήξρε ην πξνπύιην θαη 2 κηθξά νξζνγώληα θηίζκαηα.ο λανο ηνπ ΑπόισλαΑλαηνιηθά ππήξρε ν βσκόοηνπ Νανύ, λνηηναλαηνιηθά ν λαόο ηεο Αξηέκηδνο, δπηηθά έλα θπθιηθό θηήξην θαη βόξεηα ζώδνληαη ηα ζεκέιηα ελόο νξζνγώληνπ θηεξίνπ. ε αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ βόξεηα ηνπ λανύ ηνπ Απόιισλα απνθαιύθζεθε αξραίν λεθξνηαθείν ζην νπνίν βξέζεθαλ πνιινί ιαμεπηνί ηάθνη. ηνπο ηάθνπο βξέζεθε πνζόηεηα ρξπζώλ θνζκεκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην βξεηαληθν κνπζεην. Ο Ναόο ηεο Αζελάο: Βόξεηα ηνπ λεζηνύ, είλαη θηηζκέλνο ν Ναόο ηεο Αζελάο Αθαίαο, κέζα ζηα πεύθα κε ζέα ηελ απέξαληε γαιάδηα ζάιαζζα. Δίλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. ώδνληαη 24 από ηηο 34, ζπλνιηθά, θνιώλεο ηνπ λανύ. Έρεη θηηζηεί ην 480 π.υ. κεηά ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο. Σν Διιάλην Όξνο είλαη ην πην ςειό βνπλό ηεο Αίγηλαο. Έρεη ύςνο 532 κ. θαη ζηελ θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ην Δθθιεζάθη ηεο Αλάιεςεο. Καηά ηελ κπζνινγία ζε πεξίνδν μεξαζίαο ν Αηαθόο παξαθάιεζε ηνλ Γία γηα λα βξέμεη. Οη παξαθιήζεηο ηνπ εηζαθνύζηεθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Αηαθόο έρηηζε έλα ηεξό πξνο ηηκήλ ηνπ Διιάληνπ Γία, ζηελ ζεκεξηλή ζέζε θπξίρηξεο. ώδεηαη έλαο ηνίρνο από ηνπο Διιεληζηηθνύο ρξόλνπο θαη δίπιαηνπ κηα πέηξηλε ζθάια. ην πάλσ κέξνο ηεο ζθάιαο ππάξρεη έλαο επίπεδνο ρώξνο επάλσ ζηνλ νπνίν είρε θηηζηεί ην ηεξό ηνπ Διιάληνπ Γτα. Διάλην Όξνο Φαίλνληαη ηα ζεκέιηα ελόο κεγάινπ νηθνδνκήκαηνο θαη νη βάζεηο από ηξεηο ζεηξέο θνιώλεο. Πην ςειά ππήξραλ δύν δεμακελέο λεξνύ, αλάκεζα ζηα βξάρηα. Ζ ςήιόηεξε είλαη ε κεγαιύηεξε.ζ ζέα από ηελ θνξπθή ηνπ ΔιιάληνπΌξνπο είλαη θαληαζηηθή. Κπξηνιεθηηθά αγλαληεύεηο όινλ ηνλ αξσληθό. 3

4 ηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ όξνπο βξίζθεηαη ν ηεξόο λαόο ησλ Σαμηναξρώλ θαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηεο Παρείαο Ράρεο, θηηζκέλνο ζηελπιαγηά, πάλσ από ηνλ Μαξαζώλα. Αλαζθαθέο πόξνο Σν Ηεξό ηνπ Πνζεηδώλα ζηνλ Πόξν είλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο αξραηόηεηαο, κε κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ Πόξν ζήκεξα. Οη αλαζθαθέο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ήδε δώζεη κηα πιεζώξα εληππσζηαθώλ επξεκάησλ. Όπσο είλαη γλσζηό ήδε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο Πνξηώηεο θαη ζε όζνπο έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Πόξν, ην Ηεξό ηνπ Πνζεηδώλα δελ είλαη πινύζην ζε εληππσζηαθά κλεκεία, όπσο απηά πνπ έρνπκε ίζσο ζπλεζίζεη λα βιέπνπκε ζε άιια ζεκαληηθά ηεξά ηεο Διιάδαο. Ο λαόο απηόο θαζαπηόο, αιιά θαη ηα ππόινηπα θηήξηα, κεηαθηλήζεθαλ σο ηε Βαγηνληά από όπνπ κεηαθέξζεθαλ κε θαξάβηα ζηελ Ύδξα, πηζαλόηαηα γηα λα ρηηζηεί ην εθεί κνλαζηήξη. Απηό ην γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα, δηόηη καο ην θαηαζέηεη έλαο απηόπηεο κάξηπξαο, ν Άγγινο πεξηεγεηήο Richard Chandler, ν νπνίνο βξέζεθε ζηνλ Πόξν ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα. ίγνπξα, όπσο δείρλνπλ θάπνηεο αλαθαιύςεηο ηεο λέαο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ, αξθεηέο από ηηο πέηξεο ηνπ Ηεξνύ κεηαθέξζεθαλ θαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ λεζηνύ ζηα λεόηεξα ρξόληα, ίζσο γηα λα ρηηζηεί ην κνλαζηήξη ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο, αιιά θαη ηδησηηθά θηίζκαηα. Ζ ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηνύληαη θνκκάηηα από αξραία θηίζκαηα γηα λα θηηαρηνύλ λεόηεξα είλαη άιισζηε θάηη πνπ ζπλαληάκε πνιύ ζπρλά ζε όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν, όρη κόλν ζηελ ζύγρξνλε, αιιά θαη ζηελ αξραία επνρή. αιακίλα Ζ αιακίλα απιώλεηαη ζήκεξα ζε έλαλ ηόπν ηζηνξηθό θαη αγαπεκέλνγηα όζνπο ηνλ ήμεξαλ θαη ηνλ δνπλ. Σα Ακπειάθηα απέρνπλ 4 ρικ, Ν.Α. από ηελ πξσηεύνπζα. Δδώ βξηζθόηαλ ην 4

5 ιηκάλη ηεο αξραίαο αιακίλαο, ζην βπζό ηνπ νπνίνπ, ππάξρνπλ εξείπηα αξραίσλ θηηζκάησλ. Από ην αξραίν ιηκάλη θαη ην αθξσηήξη ηεο Κπλνζνύξαο ν επηζθέπηεο ζα δεη ηνλ Σύκβν ησλ αιακηλνκάρσλ ηεο ηζηνξηθήο αιακίλαο ηνπ 480 π.υ. Ο ηόπνο έγηλε θηιόμελε αγθαιηά θαη έκπλεπζε γηα ηνλ από ζθελήο θηιόζνθν, ηνλ Δπξηπίδε, αιιά θαη ηειεπηαίνο ζηαζκόο γηα ηνλ Καξατζθάθε θαη άιινπο αγσληζηέο ηνπ Παηξίδα ηνπ Οκεξηθνύ Αίαληα θαη ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνύ Δπξηπίδε, ηόπνο δηακνλήο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ πνηεηή Άγγεινπ ηθειηαλνύ θαη θηινμελίαο ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, ε αιακίλα είλαη επξύηεξα γλσζηή ζηελ παγθόζκηα ηζηνξία γηα ηε κεγαιύηεξε Ναπκαρία ησλ αηώλσλ, πνπ έγηλε ζην ζηελό ηεο ην 480 π. Υ. Από ηελ έθβαζε ηεο νπνίαο, κε λίθε ησλ Διιήλσλ, δηαζώζεθε θαη αλαπηύρζεθε ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο θαη δηαδόζεθε ζηε Γύζε θαη ζηνλ θόζκν. Ζ ΤΓΡΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ 1821 Ζ Ύδξα είρε αλαπηύμεη κεγάιν εκπόξην ζίηνπ θαηά ηνπο Ναπνιεόληεηνπο πνιέκνπο, από ην νπνίν είρε απνθηήζεη ακύζεην πινύην από ρξπζά λνκίζκαηα. Από νηθνλνκηθήο πιεπξάο ην λεζί ήηαλ έηνηκν λα πάξεη κε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε. ηηο παξακνλέο ηνπ 1821 ε Ύδξα δηέζεηε 115 πινία ρσξεηηθόηεηαο πάλσ από 100 ηόλνπο θαη πνιιά άιια κηθξόηεξα. Σα πινία απηά επαλδξσκέλα κε λαύηεο εκπεηξνπόιεκνπο από ηελ ππνρξεσηηθή λαπηνινγία ηνπο ζηνλ ηνπξθηθό ζηόιν θαη από ηε ζύγθξνπζε ηνπο κε πεηξαηέο απνηέιεζαλ, καδί κε ηα πινία ησλ πεηζώλ, ησλ Φαξώλ θαη άιισλ λεζηώλ, απνθαζηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη γηα ηελ απνηξνπή ηνπξθηθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Πεινπόλλεζν. Σνπιάρηζηνλ από ην 1820 νη πξνεζηνί είραλ κπεζεί από ηε Φηιηθή Δηαηξεία ζην κπζηηθό ηεο Δπαλάζηαζεο. Όηαλ θεξύρζεθε ε Δπαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν, νη Τδξαίνη ελεκεξώζεθαλ κε αιιεινγξαθία από ηνπο πεινπνλλήζηνπο νπιαξρεγνύο. Με επηζηνιή ηεο 24 Μαξηίνπ 1821 νη πξνύρνληεο ηεο Πεινπνλλήζνπ ελεκεξώλνπλ ηνπο Τδξαίνπο θαη πεηζηώηεο όηη ε Δπαλάζηαζε άξρηζε ελσξίηεξα γηαηί ην κπζηηθό είρε πξνδνζεί από "ηνπξθνιάηξεο", θαη δεηνύλ ηε βνήζεηα ηνπο γηα λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ ερζξνύ. Οη πεηζηώηεο ύςσζαλ ηε ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο ηελ 26 Μαξηίνπ, αιιά νη Τδξαίνη θάλεθαλ δηζηαθηηθνί ζην λα εμεγεξζνύλ ακέζσο, ζπκνύκελνη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ είραλ 5

6 πάζεη θαηά ηελ πξνεγνύκελε απνηπρεκέλε εμέγεξζε ηνπ 1770 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζηξαηησηηθή ππεξνρή ηνπ ερζξνύ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1820 έθηαζε ζηελ Ύδξα ν Παπαθιέζζαο κε επηζηνιή ηνπ Αιεμάλδξνπ Τςειάληε πξνο ηνλ Φηιηθό Ηάθσβν (Γηαθνπκάθε) Σνκπάδε θαη άιινπο Τδξαίνπο, ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Αγώλα, νη λνηθνθπξαίνη όκσο ηνπ λεζηνύ, παξά ην γεγνλόο όηη αλάκεζα ηνπο ήηαλ θαη νη Φηιηθνί, είραλ επηθπιάμεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο, πνπ ηελ ζεσξνύζαλ άθαηξε. ηηο 27 Μαξηίνπ ν Αληώλεο Οηθνλόκνπ «πινίαξρνο δεπηέξαο ηάμεσο», κπεκέλνο ζηε Φηιηθή Δηαηξεία, ύςσζε ηελ επαλαζηαηηθή ζεκαία θαη ζηηο 31 Μαξηίνπ νη πξόθξηηνη ηεο Ύδξαο κε έγγξαθό ηνπο ηνλ αλαγλώξηζαλ σο δηνηθεηή ησλ δπλάκεσλ ηνπ λεζηνύ θαη αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπ ζπκπαξαζηέθνληαη κε θάζε ηξόπν. ηηο 17 Απξηιίνπ ν Οηθνλόκνπ νη πξόθξηηνη θαη ν πδξατθόο ιαόο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνλ λαό ηεο Μνλήο ηεο Παλαγίαο όπνπ έγηλε δνμνινγία από ηνλ αξρηεξέα ηνπ λεζηνύ Γεξάζηκν, θαη από ηελ ζηηγκή εθείλε ε Ύδξα βξέζεθε ζηελ πξσηνπνξία ηνπ λαπηηθνύ αγώλα. Σα πδξατθά πινία έιαβαλ κέξνο ζε όιεο ηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ «Σξηλεζίνπ ζηόινπ», θαηαλαπκάρεζαλ επαλεηιεκκέλα ηελ ηνπξθηθή αξκάδα, θαη ζπλεηέιεζαλ ζηνλ ζξίακβν ησλ επαλαζηαηηθώλ δπλάκεσλ ζην Αηγαίν. Πνιιέο κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο πνπ έδσζε ε Ύδξα πήξαλ κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ Απηνί ήηαλ νη ζαιαζζνκάρνη Βώθνη, νη ππξπνιεηέο Η. Μαηξόδνο θαη Α. Πηπίλνο, ν λαύαξρνο Α. Μηανύιεο, ν πινίαξρνο Α. Οηθνλόκνπ, ν νπνίνο ππνθίλεζε ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ζην λεζί, νη Ηάθσβνο θαη Μαλώιεο Σνπάδεο. Δπίζεο θαη νη θαπεηαλαίνη Α. Σζακαδόο, Γ. αρηνύξεο θαη Γ. αρίλεο. Ο Ηάθσβνο Σνπάδεο ή Σνκπάδεο κε ηε έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ζηελ Ύδξα,νξίζηεθε πξώηνο λαύαξρνο ηνπ Τδξατθνύ ζηόινπ. Γηα ηνλ αγώλα αθηέξσζε όιε ηελ πεξηνπζία ηνπ ελώ πξόζθεξε θαη ηα ηέζζεξα πινία ηνπ, ηα νπνία ηα κεηέηξεςε ζε πνιεκηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη απηόο πξώηα εηζεγήζεθε ηελ ρξήζε ππξπνιηθώλ, πνπ απνδείρηεθαλ ηξνκεξά όπια ζηνλ Αγώλα ηνπ Δπίζεο δηεύζπλε ηελ λαπκαρία ηεο Δξεζζνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ζπκκεηείρε σο πιεξεμνύζηνο ηεο Ύδξαο ζε δηάθνξεο Δζλνζπλειεύζεηο. Ο Γεώξγηνο αρίλεο όηαλ μεθίλεζε ε Δπαλάζηαζε βξηζθόηαλ ζηε ηθειία, αιιά γύξηζε ακέζσο θαη εληάρζεθε ζηνλ λαπηηθό ζηόιν ηεο Ύδξαο, κε ην πινίν ηνπ «Μηιηηάδεο» κε ην νπνίν πήξε κέξνο ζε πάλσ από είθνζη λαπκαρίεο ππό ηνλ λαύαξρν Αλδξέα Μηανύιε. 6

7 Ο ζεκαληηθόηεξνπο από όινπο όκσο ήηαλ ν Αλδξέαο Μηανύιεο, ν νπνίνο δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ επαλάζηαζε ηνπ Με ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο νξίζηεθε από ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ λαύαξρνο ηνπ πδξαίηθνπ ζηόινπ. Γξήγνξα όκσο νη επηηπρίεο ηνπ ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ ηνλ αλέδεημαλ λαύαξρν νιόθιεξνπ ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1822 λίθεζε ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν ζηελ Πάηξα, ην επηέκβξην ηνπ 1822 ζηνλ Αξγνιηθό, ην 1823 κεηαμύ Άζσ-Λήκλνπ, ην 1824 ζηνλ θόιπν ηνπ Γέξνληα. Σν 1822 απέθιεηζε ην Ναύπιην από ηε ζάιαζζα θαη ζπληόκεπζε έηζη ηελ πηώζε ηεο πόιεο, ην 1825 ππξπόιεζε ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν ζηε Μεζώλε, ην 1826 δηέζπαζε ηξεηο θνξέο ην λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη εθνδίαζε κε ηξόθηκα ηνπο πνιηνξθνύκελνπο. Καη γεληθά δελ ππήξμε λαπηηθή επηρείξεζε ζ` όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Αγώλα ζηελ νπνία λα κελ πάξεη κέξνο. Άιιε ζπνπδαία πξνζσπηθόηεηα ηνπ Αγώλα θαη ε ζεκαληηθόηεξε από ηηο γπλαηθείεο ήηαλ ε Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα, ε νπνία ηνλ επηέκβξην ηνπ 1821 πξνζήιζε ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε, πνπ πνιηνξθνύζε ηελ Σξηπνιηηζά, θαη ήηαλ αλάκεζα ζηηο πξώηεο δπλάκεηο πνπ εηζέβαιαλ ζηελ πόιε (21 επηεκβξίνπ). Από ηνλ Μάην είρε αληαπνθξηζεί ζε επηζηνιή ηνπ Κνινθνηξώλε(ν νπνίνο ηελ απνθαιεί «θαπεηάληζζα Γεκεηξάθαηλα Μπνύκπνπιε») λα ηνλ εθνδηάζεη κε νθάδεο κνιύβη (13 Ματνπ). Μεηά ηλ άισζε, δηαηξέρνληαο ηελ επαλαζηαηεκέλε Πεινπόλλεζν, ε Μπνπκπνπιίλα έζπεπδε παληνύ όπνπ κπνξνύζε λα πξνζθέξεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα. ην απεηινύκελν από ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν Γαιαμίδη δεηήζεθε ελίζρπζε λαπηηθήο δύλακεο από ηελ «θπξίαλ Μπνπκπνπιίλαλ» (επηζηνιή Αλδξέα Λόληνπ πξνο ηελ επαλαζηαηηθή επηηξνπή ηεο πόιεο, 18 Ηνπλίνπ 1821) Ζ Ύδξα είλαη λεζί ηνπ Αξγνζαξσληθνύ. Με ην απηό όλνκα θέξεηαη ε πξσηεύνπζα θαη ιηκέλαο ηεο λήζνπ πνπ απνηειεί νκώλπκν Γήκν, πνπ αξηζκνύζε θαηνίθνπο ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001, νη Ύδξα δωή ρωξίο απηνθίλεην 7

8 νπνίνη, ιόγσ ηνπ άγνλνπ εδάθνπο, αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκό. Δίλαη εμαηξεηηθά γξαθηθό, αξρνληηθό θαη θνζκνπνιίηηθν λεζί. Ζ Ύδξα είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο πξννξηζκόο γηα μέλνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη Αζελαίνπο, δεδνκέλεο ηεο ζρεηηθά κηθξήο ηεο απόζηαζεο από ηελ πξσηεύνπζα. Οθείιεη ην όλνκά ηεο ζηα άθζνλα λεξά, πνπ αλάβιπδαλ από ηηο πινύζηεο πεγέο πνπ είρε θαηά ηελ αξραηόηεηα. Έρεη ζεκαληηθή λαπηηθή ηζηνξία θαη παξάδνζε. Ναυτικι ςχολι Ύδρασ Αλαπαιαησκέλα αξρνληηθά, ην παιηό γξαθηθό ιηκάλη κε ηηο πνιεκίζηξεο θαη ηα θαλόληα, ηα κνπζεία, ηα κνλαζηήξηα, ε λαπηηθή ζρνιή, ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηνπ λεζηνύ, ε νπνία κάο καξηπξεί ηελ ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο. Καηά ηνλ αγώλα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ε Ύδξα καδί κε ηηο πέηζεο θαη ηα Φαξά έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν, ιόγσ ηεο κεγάιεο λαπηηθήο δύλακεο πνπ δηέζεηαλ. ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ε Ύδξα δηέζεηε 186 πινία. Μεγάινη Πινηνθηήηεο, Ναπκάρνη ηνπ 1821, θαη πνιηηηθνί θαηάγνληαη από ην λεζί, αλάκεζά ηνπο νη Αλδξέαο Μηανύιεο, Κνπληνπξηώηεο, Κξηεδήο,Σζακαδόο,αρίλεο,Σνκπάδεο θ.α. Απηή ε λαπηηθή παξάδνζε ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε έλαλ κηθξό αιηεπηηθό ζηόιν θαη ηελ Αθαδεκία Δκπνξνπινηάξρσλ, πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη είλαη ε αξραηόηεξε ζρνιή εκπνξνπινηάξρσλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηηο κέξεο καο ζηεγάδεηαη ζην αξρνληηθό ηνπ Λάδαξνπ Σζακαδνύ θαη ηεο Μαξίαο Γ. αρίλε θαη βνεζεηηθά θηίξηα δσξεάο Αζ. Κνπινύξα. Ανδρζασ Μιαοφλθσ 8 Λάηαροσ Κουντουριώτθσ

9 Ζ πόιε ηεο Ύδξαο, πνπ είλαη θαη ε κνλαδηθή πόιε ηνπ λεζηνύ, έρεη αλαθεξπρζεί δηαηεξεηέα θαη απαγνξεύνληαη ηα ηξνρνθόξα. Δίλαη απισκέλε ζε δύν βξαρώδεηο ιόθνπο θαη ζθύδεη από παξαδνζηαθά ζπίηηα κε θεξακηδέληεο ζθεπέο, έληνλεο κπιε πόξηεο θαη παξάζπξα. Ζ Ύδξα εδώ θαη δεθαεηίεο, είλαη έλαο από ηνπο αγαπεκέλνπο πξννξηζκνύο Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζθεπηώλ. ην λεζί ππάξρνπλ 300 εθθιεζίεο θαη πέληε κνλαζηήξηα. Ζ ζεκαληηθόηεξε γηνξηή ζήκεξα ζηελ Ύδξα είλαη ηα Μηανύιεηα, ηα νπνία είλαη εθδειώζεηο, αθηεξσκέλεο ζηε δξάζε ηνπ Ναύαξρνπ Μηανύιε θαη πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν, πξνο ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ. Ζ Ύδξα, πεξηζζόηεξν από όια ηα Διιεληθά λεζηά, ελέπλεπζε ηηο Καιέο Σέρλεο. Γηάζεκνη Έιιελεο θαη μέλνη δσγξάθνη απεηθόληζαλ ζηα έξγα ηνπο ηα ηνπία ηεο. Μεγάινη θαιιηηέρλεο, όπσο ν Πάκπιν Πηθάζν θαη ν Μαξθ αγθάι, ηελ επηζθέθηεθαλ θαη απνηύπσζαλ ζε ζρέδηα ηα απζηεξά ηεο ζρήκαηα. Γελ είλαη ηπραίν όηη ζηελ Ύδξα ππάξρεη παξάξηεκα ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ από ην 1936, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην ηεηξαώξνθν αξρνληηθό ηνπ Δκκαλνπήι Σνκπάδε θαη ηεο Ξαλζήο Γ. αρίλε ζηα δεμηό ηκήκα ηνπ ιηκαληνύ. Ζ Ύδξα ζπλδέεηαη αθηνπιντθώο, όιν ην έηνο, κε ηα ππόινηπα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνύ, θαζώο θαη κε ηα Μέζαλα, ηελ Δξκηόλε, ην Πόξην Υέιη, ην Ναύπιην, ηνλ Tπξό. Μπνξεί λα κε δηαζέηεη αεξνδξόκην θαη ίζσο πνηέ δελ ζα απνθηήζεη εμαηηίαο ηνπ νξεηλνύ εδάθνπο ηεο, πιελ όκσο δηαζέηεη ειηθνδξόκην. Ζ Ύδξα ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 Ζ Δπαλάζηαζε βξίζθεη ηελ Ύδξα θάηνρν ακύζεηνπ πινύηνπ από ρξπζά λνκίζκαηα ηεο επνρήο, απνηέιεζκα θπξίσο ηεο επηηπρεκέλεο εκπινθήο ηεο ζην εκπόξην ζίηνπ θαηά ηνπο 9

10 Ναπνιεόληεηνπο πνιέκνπο. Σν εκπόξην κεηά ην 1810 είρε θάκςε αιιά ν ζηόινο ηεο αξηζκνύζε 186 κηθξά θαη κεγάια πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηόλσλ. Σα πιεξώκαηα είραλ απνθηήζεη θαη πνιεκηθή εκπεηξία ιόγσ ησλ ζπγθξνύζεσλ κε πεηξαηέο ηεο Αιγεξίαο. Σνπιάρηζηνλ από ην 1820 νη πξνεζηνί είραλ κπεζεί από ηε Φηιηθή Δηαηξεία ζην κπζηηθό ηεο Δπαλάζηαζεο. Όηαλ θεξύρζεθε ε Δπαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν, νη Τδξαίνη ελεκεξώζεθαλ κε αιιεινγξαθία από ηνπο πεινπνλλήζηνπο νπιαξρεγνύο. Με επηζηνιή ηεο 24 Μαξηίνπ 1821 νη πξνύρνληεο ηεο Πεινπνλλήζνπ ελεκεξώλνπλ ηνπο Τδξαίνπο θαη πεηζηώηεο όηη ε Δπαλάζηαζε άξρηζε ελσξίηεξα γηαηί ην κπζηηθό είρε πξνδνζεί από "ηνπξθνιάηξεο", θαη δεηνύλ ηε βνήζεηά ηνπο γηα λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ ερζξνύ. Οη πεηζηώηεο ύςσζαλ ηε ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο ηελ 26 Μαξηίνπ, αιιά νη Τδξαίνη θάλεθαλ δηζηαθηηθνί ζην λα εμεγεξζνύλ ακέζσο, ζπκνύκελνη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ είραλ πάζεη θαηά ηελ πξνεγνύκελε απνηπρεκέλε εμέγεξζε ηνπ 1770 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζηξαηησηηθή ππεξνρή ηνπ ερζξνύ. Σειηθώο θήξπμαλ ηελ επαλάζηαζε ζηηο 14 Απξηιίνπ κε εθθιεζηαζηηθή πνκπή θαη ηαπηόρξνλα εμέδσζαλ γξαπηή επαλαζηαηηθή δηαθήξπμε πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν "Γηαβαηήξηνλ ησλ Διιεληθώλ Μαρνκέλσλ Πινίσλ". Σν έγγξαθν απηό απνηέιεζε θαη εζληθή δηαθήξπμε, παξόκνηα κε απηή πνπ εθδόζεθε από άιιεο Διιεληθέο Αξρέο: "Σν Διιεληθόλ Έζλνο βεβαξπκέλνλ πιένλ λα ζηελάδε ππό ηνλ ζθιεξόλ δπγόλ ππό ηνλ νπνίνλ ηέζζαξαο πεξίπνπ αηώλαο θαηαζιίβεηαη επνλεηδίζησο, ηξέρεη κε γεληθήλ θαη νκόθσλνλ νξκήλ εηο ηα όπια δηα λα θαηαζπληξίςε ηαο βαξείαο αιύζζνπο ηαο ππό ησλ βαξβάξσλ Μσακεζαλώλ πεξηηεζίζαο εηο απηό.... Ζκείο νη πξνύρνληεο, νη ζπγθξνηνύληεο ηελ δηνίθεζηλ ηεο Νήζνπ ηαύηεο επηηξέπνκελ εηο ηνλ Καπεηάληνλ Γηαθνπκάθελ Σνπκπάδελ ηνπ πινίνπ Θεκηζηνθιήο, ην νπνίνλ έρεη θαλόληα δεθαέμη θαη άιια πνιεκηθά όπια ππό ηελ Διιεληθήλ ζεκαίαλ λα ππάγε κεηά ηνπ πινίνπ ηνύηνπ, όπνπ ήζειε θξίλεη σθέιηκνλ θαη αλαγθαίνλ εηο ηνλ θνηλόλ αγώλα, θαη λα ελεξγή θαηά ησλ Οζσκαληθώλ δπλάκεσλ δηα μεξάο ηε θαη ζαιάζζεο πάλ ό,ηη ζπγρσξείηαη εηο λόκηκνλ πόιεκνλ, έσο νύ ε ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία ηνπ Διιεληθνύ Γέλνπο λα απνθαηαζηαζή κε ζηεξέσζηλ Απξηιίνπ 1821". 10

11 Δπί Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ηα πδξαίηθα πιεξώκαηα απνθαινύληαλ "νπινπηδαιήδεο", έλαληη ησλ πεηζηώηηθσλ πνπ απνθαινύληαλ "Σδακνπηδαιήδεο", πνπ όκσο ήηαλ ιίαλ πεξηδήηεηα αθόκε θαη από ηνπο Οζσκαλνύο ζηνιάξρνπο, όπσο θαη από ηνλ Καξά-Αιή. Πεξί ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ε δηάζεκε εζνπνηόο νθία Λόξελ, αληαπνθξηλόκελε ζε αίηεκα ηεο ηόηε Βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο, "γύξηζε" ζηελ Ύδξα ηελ γλσζηή θηλεκαηνγξαθηθή επηηπρία "Σν παηδί θαη ην δειθίλη", ηα γπξίζκαηα ηεο νπνίαο παξαθνινύζεζε ε ίδηα ε Βαζίιηζζα. Ήηαλ αθξηβώο ε απαξρή ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο (αλάπηπμεο) από ην Λνπηξάθη ζηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνύ, ππνβνεζνύκελε από ηελ έβδνκε ηέρλε. Το παιδί και το δελφίνι, άγαλμα του 2006 ςτθν Ύδρα, αφιερωμζνο ςτθν ομώνυμθ ταινία του 1957 Δύξεζε πνιηηηζηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζρέζεωλ Σνπηθέο Δθδειώζεηο Οη εθδειώζεηο ζηελ Ύδξα Ζ Ύδξα πξνζθέξεη ζηνπο θηινμελνύκελνπο ηεο ηελ επθαηξία, κέζα από έλα πιήζνο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, λα ςπραγσγεζνύλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Ναπηηθή παξάδνζε ηεο Ύδξαο. Σα Μηανύιηα είλαη ηξηήκεξεο εθδήισζεηο, αθηεξσκέλεο ζηε δξάζε ηνπ Ναύαξρνπ Αλδξέα Μηαoύιε θαη πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ρξόλν, πξνο ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ. Απνηεινύλ κέξνο ηεο Ναπηηθήο Δβδνκάδαο. Σα "Μηανύιηα" πεξηιακβάλνπλ δεκνηηθνύο ρνξνύο, ιακπαδεδξνκίεο, ιεκβνδξνκίεο θαη αζιεηηθνύο αγώλεο. Οη εθδειώζεηο θιείλνπλ παλεγπξηθά κε ηελ θαύζε ππξνηερλεκάησλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ππξπόιεζεο ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο, ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία κέξα ησλ εθδειώζεσλ. 11

12 ΚΟΤΝΣΟΤΡΗΩΣΔΗΑ Δνξηαζηηθέο εθδειώζεηο πξνο ηηκήλ ηνπ Ναπάξρνπ Παύινπ Κνπληνπξηώηε, ήξσα ηνπ , απειεπζεξσηή ηνπ Αηγαίνπ, πξώηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη Αληηβαζηιέα. Πξόθεηηαη γηα έλα εμαήκεξν πξόγξακκα νκηιηώλ, μελαγήζεσλ, πξνβνιώλ, εθζέζεσλ, βηβιηνπαξνπζηάζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Σελ εκέξα ηεο επεηείνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ηειείηαη δνμνινγία θαη επηκλεκόζπλε δέεζε ζηνλ Ηεξό Καζεδξηθό Ναό Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζην εξών θαη ηνλ ηάθν ηνπ ελδόμνπ Ναπάξρνπ. Οη εθδειώζεηο ιακβάλνπλ ρώξα γύξσ ζηηο 22 Απγνύζηνπ, όπνπ ζην λεζί θαηαθζάλεη πιήζνο επηζθεπώλ, επίζεκνη, εθπξόζσπνη ησλ πνιηηηθώλ αξρώλ, θαη βέβαηα Φξεγάηα ζηελ νπνία επηβαίλεη πςειόβαζκνο Αμησκαηηθόο ηνπ Πνιεκηθό Ναπηηθνύ. Σελ άλνημε ζηελ Ύδξα, δηνξγαλώλεηαη ηζηηνπινϊθόο αγώλαο από ηνλ Παλειιήλην Οκηιν Ηζηηνπινΐαο Αλνηθηήο Θαιάζζεο (Π.Ο.Η.Α.Θ.) ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη πάκπνιια ζθάθε, πηζαλόηαηα γηαηί πξναλαγγέιιεη ην θαινθαίξη. Ο αγώλαο απηόο κάιηζηα ζπκπίπηεη κε ηελ εζληθή ενξηή ηεο 25ε Μαξηίνπ. Αληίζηνηρνο αγώλαο ιακβάλεη κέξνο θαη ηνλ Οθηώβξε, από άιιν θνξέα θαη κάιηζηα ζπκπίπηεη θαη απηόο κε ηελ εζληθή ενξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ. Απηνί νη 2 αγώλεο. είλαη νη κεγάιεο δηνξγαλώζεηο πνπ θιείλνπλ θαη αλνίγνπλ αληίζηνηρα ηελ αγσληζηηθή ζεδόλ. Κάζε Ηνύιην δηνξγαλώλεηαη ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Μαξηνλέηαο, κε ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Δίλαη κηα εθδήισζε πνπ δελ έρεη θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη αγθαιηάδεη όιε ηελ Διιάδα. Γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ Διιάδαο θαη νπεδίαο. Αλνηρηό ζε όινπο, ην Φεζηηβάι έρεη παξακεξίζεη ζύλνξα ειηθίαο θαη πνιηηηζκηθέο 12

13 δηαθνξέο. Δίλαη ην κόλν θεζηηβάι ζην νπνίν νη θαιιηηέρλεο ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ακνηβή θαη νη ζεαηέο ρσξίο εηζηηήξην. Παξόιν πνπ ην Φεζηηβάι μεθίλεζε δεηιά, ππνζηεξίρηεθε κε ελζνπζηαζκό από ηελ Μειίλα Μεξθνύξε. Έηζη αλαπηύρζεθε ζε ζεζκό πνπ πξνζθέξεηαη θάζε ρξόλν ζηνπο Τδξαίνπο. Αλάκεζα ζηα άιια, δίλεη θαη λέα πλνή ζηελ ειιεληθή παξάδνζε ζην ρώξν ηεο θνύθιαο. Καζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, γίλνληαη ζην λεζί εθζέζεηο δωγξαθηθήο θαη κνπζηθέο εθδειώζεηο (Φεζηηβάι Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη ζπλαπιίεο). Σηο Απόθξηεο, ληόπηνη θαη μέλνη επηζθέπηεο, δηαζθεδάδνπλ θαη ραίξνληαη έληνλα ζην Τδξαίϊθν θαξλαβάιη, κε κεηακθηεζκέλνπο λα πεξηδηαβαίλνπλ ζηα ζνθάθηα ηεο πόιεο ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο, έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηνλ βαζηιηά θαξλάβαιν. Ζ πνκπή δηαβαίλεη όια ηα ζνθάθηα ηεο Ύδξαο, έρνληαο από πίζσ πιήζνο θόζκνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζην ιηκάλη, όπνπ ζπλερίδεηαη ην μεθάλησκα, κέρξη αξγά ην βξάδπ. Σν πην όκνξθν θαη ην πην γξαθηθό Τδξαίτθν έζηκν είλαη ε πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ πνπ γίλεηαη κε κεγάιε επιάβηα ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο ζηα Κακίληα. Δθεί ε πνκπή ηνπ Έπηηαθίνπ, κεηά από ηελ πεξηθνξά ηεο ζηελ ζπλνηθία, θαηαιήγεη κέζα ζηε ζάιαζζα γηα λα επινγεζνύλ ηα λεξά θαη λα γίλεη δέεζε ππέξ ησλ λαπηηθώλ πνπ ηαμηδεύνπλ, γηα ήζπρα ηαμίδηα θαη θαιό γπξηζκό. Ζ Αλάζηαζε γίλεηαη κέζα ζε θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα, ζην θσο ησλ θεξηώλ, ζε όιεο ηηο Δθθιεζίεο ηνπ λεζηνύ θαη ηειεηώλεη ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα κε ην παξαδνζηαθό ςήζηκν ηνπ νβειία θαη ην Κάςηκν ηνπ Ηνύδα, κέζα ζε παλδαηκόλην από ππξνηερλήκαηα θαη θξνηίδεο. ην ηέινο ηεο θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ (14 Ννεκβξίνπ), γηνξηάδεηαη ε κλήκε ηνπ Πνιηνύρνπ ηεο Ύδξαο, ηνπ Νενκάξηπξα Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ Τδξαίνπ, ζηελ Δθθιεζία πνπ ρηίζηεθε πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, ζηε ζέζε Κηάθα. ηελ Ύδξα δηνξγαλώλνληαη θαηά θαηξνύο πνιιά πλέδξηα, όπσο ην Γηνξζόδνμνλ Δπηζηεκνληθό πλέδξην, πνπ νξγάλσζε ν ηόηε εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ύδξαο, θ.θ. Ηεξόζενο. Ο επηζθέπηεο έρεη επίζεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηέο παξαδνζηαθέο γηνξηέο θαη παλεγύξηα, πνπ δηαηεξνύλ ην απζεληηθό, ιατθό ραξαθηήξα ηνπο, όπσο ησλ νρηώ Αγίσλ πξνζηαηώλ ηνπ λεζηνύ (24 Ηνπλίνπ) θαη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ. 13

14 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ κνλαδηθόηεηα ηεο Ύδξαο έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκό ηεο θνζκνπνιίηηθεο αηκόζθαηξαο κε ην πνιύκνξθν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ πινύζηα παξάδνζε. Δίλαη ν παξάδεηζνο ηνπ πεξηπαηεηή θαη ηνπ θπζηνιάηξε, θαζώο ην ήπην θιίκα ηεο επλνεί ηελ πεδνπνξία όιν ην ρξόλν. Οη δέθα δηαδξνκέο πνπ νξηνζεηνύλ ηα αληίζηνηρα κνλνπάηηα, ζα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε επηζθέπηε. Οη δηαδξνκέο είλαη απηνμελάγεηεο. Σα μύιηλα ζήκαηα πνπ ζα δηαθξίλεηe θαηά κήθνο ηνπο, ζα ζαο θαζνδεγήζνπλ θαη ζα ζαο παξαπέκςνπλ ζε αμηνζέαηα. Καηά ηελ δηαδξνκή πξνζπαζείζηε λα αλαγλσξίζεηε όπνην δέληξν ή ζάκλν ζπλαληήζεηε ζηελ πνξεία ζαο. Σν νηθνζύζηεκα ηεο Ύδξαο έρεη αμηόινγε ελαιιαγή εηδώλ ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην πιήζνο από ηα αγξηνινύινπδα πνπ θπηξώλνπλ ζην λεζί, όπσο νη ζπάληεο ζπέληδεο, ηα θπθιάκηλα θαη νη παπαξνύλεο. Σν ζθεληθό ζπκπιεξώλνπλ πεύθα, θππαξίζζηα, ζπκάξη, ζάκλνη θαη αησλόβηεο ειηέο. Σζίριεο, πέξδηθεο, νξηύθηα, ηξπγόληα θαη πνιιά είδε πνπιηώλ πνπ δνπλ κόληκα ή ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Ύδξα ζην δξόκν ηεο κεηαλάζηεπζήο ηνπο. Μηθξά ζειαζηηθά, όπσο αγξηνθνύλεια, ιαγνί, γάηεο θαη βέβαηα ηα κνλαδηθά αγξηνθάηζηθα ηεο Ύδξαο, δηακνξθώλνπλ ην ςεθηδσηόηεο θύζεο, καδί κε έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ακθηβίσλ θαη εξπεηώλ. ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ-ΚΛΗΜΑ ΝΖΗΟΤ H Ύδξα έρεη έθηαζε 52 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη απέρεη 6 λαπηηθά κίιηα από ηελ λνηηναλαηνιηθε αθηή ηεο Αξγνιίδαο. Δίλαη κηα βξαρώδεο νξνζεηξά, κήθνπο 20 ρηιηνκέηξσλ θαη πιάηνπο από 1,5 ρκ. έσο 6 ρκ. Σν λεζί είλαη άγνλν θαη άλπδξν, κε ςειόηεξε θνξπθή ην Έξε (592 κ.) θαη απέρεη 35 λαπηηθά κίιηα από ηνλ Πεηξαηά. Ο Γήκνο ηεο Ύδξαο έρεη πεξίπνπ θαηνίθνπο. Σν θιίκα ηνπ λεζηνύ είλαη ηππηθά κεζνγεηαθό, εύθξαην, μεξό, ήπην κε δξνζεξά παξαηεηακέλα θαινθαίξηα θαη καιαθνύο ρεηκώλεο. Οη βόξεηνη θπξίσο άλεκνη απνκαθξύλνπλ ηελ αριή ηεο ζάιαζζαο θαη δεκηνπξγνύλ έλα ιακπξό θαη θαζαξό νξίδνληα. Κέληξν Αλαθύθιωζεο ζηελ Ύδξα Δγθαηληάζζεθε από ην Γήκαξρν Ύδξαο, Άγγειν Λ. Κνηξώλε, ην Οινθιεξσκέλν Κέληξν Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο, πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζην ρώξν ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο.ην πιαίζην ηεο αλάδεημεο ηεο δπλακηθήο ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 14

15 πεξηβάιινληνο, μεθίλεζε έκπξαθηα ε δέζκεπζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο αλαθύθισζεο, ε νπνία έιεηπε από ην λεζί. Σν Oινθιεξωκέλν Κέληξν Αλαθύθιωζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρνύο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην πιινγηθό ύζηεκα «Αληαπνδνηηθή Αλαθύθιωζε», ζπλεξγαζία ε νπνία μεθίλεζε αξρέο ηνπ ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε μεπεξάζηεθαλ όιεο νη δπζθνιίεο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, νη νπνίεο είραλ λα θάλνπλ κε ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, αιιά θπξίσο κε ηε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο κνξθνινγίαο ηεο Ύδξαο. ην πςειήο ηερλνινγίαο κεράλεκα νη δεκόηεο κπνξνύλ λα αλαθπθιώλνπλ άδεηεο ζπζθεπαζίεο από κέηαιιν, πιαζηηθό θαη γπαιί, θαζώο επίζεο θαη πιαζηηθέο ζαθνύιεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληαπνδνηηθήο αλαθύθισζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε ην αληίηηκν ην νπνίν ηνπ αλαινγεί, είηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ωο εθπηωηηθό θνππόλη γηα αγνξέο πξνϊόληωλ, είηε λα ην πξνζθέξεη ζην Κνηλωληθό Παληνπωιείν ηνπ Γήκνπ. Σα πεξηβαιινληηθά Μνλνπάηηα ηεο Ύδξαο Μία από ηηο κνλαδηθόηεηεο ηεο Ύδξαο είλαη ν κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο θνζκνπνιίηηθν ραξαρηήξα λεζηνύ κε ην ππέξνρν θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη ληόπηνη θαη νη ιάηξεηο ηνπ λεζηνύ ζα ζαο ηόληδαλ όηη, έλαο αιεζηλόο παξάδεηζνο γηα ηνλ νδνηπόξν θαη θπζηνιάηξε βξίζθεηαη ζηελ Ύδξα. Δπίζεο, ην ήπην θιίκα ηνπ λεζηνύ, αθήλεη λα απνιακβάλεη θαη λα ραιαξώλεη ηνπο πεξπαηεηέο κε ηηο ππέξνρεο δηαδξνκέο ηνπο όιν ην ρξόλν. Τπάξρνπλ δέθα θαιά ζπληεξεκέλα θαη ζεκαηνδνηεκέλα κνλνπάηηα πνπ νδεγνύλ ζε δηάθνξεο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ εληππσζηάδνπλ. ε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζα βιέπεηε ζρεηηθά ζπρλά μύιηλεο πηλαθίδεο πνπ ζα ζαο ελεκεξώλνπλ γηα ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα απνιακβάλεηε ηελ πνηθηιία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο πνπ είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή γηα έλα ηόζν κηθξό ηνπίν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζα 15

16 ζπλαληήζεηε έλαλ κεγάιν αξηζκό από αγξηνινύινπδα θαη ηελ εηθόλα ζπκπιεξώλνπλ κεγάια πεύθα, ςειά θππαξίζζηα θαη θπζηθά πνιιέο αησλόβηεο ειηέο. ηηο πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο ζα βξίζθεηε εμνρηθέο θαηνηθίεο πνπ δέλνπλ όκνξθα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σα Μνλνπάηηα ηεο Ύδξαο είλαη ηα εμήο : Καζηξάθη - Κάζηξν Ύδξα - Καζηξάθη: 17 ιεπηά Καζηξάθη - Μίξα Μάξε: 10 ιεπηά Μίξα Μάξε - Κάζηξν: 15 ιεπηά 'απηή ηελ δηαδξνκή ζπλαληάκε ην 'Καζηξάθη', έλα κηθξό παξαζαιάζζην θάζηξν, ε ηζηνξία ηνπ νπνίνπ καο νδεγεί ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα. πλερίδνληαο, θηάλνπκε ζην 'Μαλδξάθη', ηνλ πνιεκηθό λαύζηαζκν ηεο Ύδξαο θαη ην πξαγκαηηθό ιηκάλη θαηά ηνλ 16ν, 18ν αηώλα. ήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε μελνδνρείν κε ηελ επσλπκία Mira Mare. ηελ πνξεία ζπλαληάκε ην 'Κάζηξν', νρπξσκαηηθό έξγν ησλ αξρώλ ηνπ 16νπ αηώλα, πνπ δηακνξθώζεθε όπσο είλαη ζήκεξα θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ Άγηνο Νηθόιανο Ύδξα - Αγ. Νηθόιανο: 55 ιεπηά Πεγαίλνληαο γηα ηελ γπλαηθεία Μνλή ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, ηνπ 17νπ αηώλα, ν δξόκνο είλαη ρσκάηηλνο θαη επθνινδηάβαηνο. ' απηή ηελ δηαδξνκή ν πεξηπαηεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεη ηελ κνλαδηθή ζέα πνπ ζπλζέηεη έλα ηνπίν άγξηαο αιιά παξάιιεια θαη ηόζν θηιόμελεο νκνξθηάο. Αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη, θαηαιήγνπκε ζην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Αγία Μαηξώλα - Αγία Σξηάδα Ύδξα - Αγ. Μαηξώλα: 40 ιεπηά Αγ. Μαηξώλα-Αγ.Σξηάδα: 15 ιεπηά Ξεθηλώληαο από ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Φσηεηλήο, αθνινπζνύκε ην ρσκάηηλν κνλνπάηη θαη κεηά από ιίγν ζπλαληάκε ηνλ 'Μύιν', έλα πέηξηλν θηίζκα ηνπ 18νπ αηώλα, ην νπνίν απνηεινύζε κνλάδα παξαγσγήο επεμεξγαζίαο ζίηνπ. 'απηό ην ζεκείν ν δξόκνο ρσξίδεηαη ζε δύν κνλνπάηηα, ηα νπνία νδεγνύλ ζηα Μνλαζηήξηα ηεο Αγίαο Μαηξώλαο θαη ηεο Αγίαο Σξηάδνο. 16

17 Υνύληα ηνπ Ρήγα Ύδξα - Υνύληα Ρήγα: 1 ώξα & 40 ιεπηά Αθνινπζνύκε ηελ δηαδξνκή Αγία Φσηεηλή (Γπλαηθεία Μνλή) - Μύινη. Οη Μύινη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή κπαξνπηηνύ. Από εθεί, ζηελ Αγία Σξηάδα (1704) θαη ζηνλ Άγην Νηθόιαν. Από ηνλ Άγην Νηθόιαν πεδνπνξνύκε ζην ρσκάηηλν κνλνπάηη ην νπνίν νδεγεί ζηελ πεξηνρή 'Κιηζακπξίληα'. 'απηή ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη έλα παιηό αιώλη θαη ζηέξλα, από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα. πλερίδνληαο, ν δξόκνο ζηελεύεη θαη γίλεηαη πην ηξαρύο, γηα λα καο νδεγήζεη ηειηθά ζηε Υνύληα ηνπ Ρήγα. Σν ηνπσλύκην, κεηαθξάδεηαη ζε 'Μύηε - άθξν ηνπ Ρήγα'. Από απηό ην ζεκείν ν επηζθέπηεο κπνξεί λα μεδηπιώζεη ηε καηηά ηνπ θαη λα ειεπζεξώζεη θάζε αίζζεζε ζην απέξαλην γαιάδην ηνπ Μπξηώνπ Πειάγνπο. Ενύβξα Ύδξα - Ενύξβα: 2 ώξεο & 45 ιεπηά Πνξεπόκαζηε ζηε δηαδξνκή Ύδξα - Άγηνο Νηθόιανο. Γηαζρίδνληαο ην ρσκάηηλν κνλνπάηη ζπλαληάκε πνιιά πέηξηλα γθξεκηζκέλα ζπίηηα, ηα νπνία θαηνηθνύληαλ από Τδξαίνπο βνζθνύο κέρξη θαη ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα. Ο δξόκνο δηαζρίδεη ηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Οκπόξη (506 m), "ζηαζκόο πξνβάησλ" ζη' Αξβαλίηηθα. Από απηό ην ζεκείν θαη έσο ηελ Μνλή Ενύξβαο ζπλαληάκε πνιιά μσθιήζηα θηηζκέλα ην 18ν αηώλα, πνπ πξόζθαηα έρνπλ αλαθαηληζηεί. Μεξηθά από απηά είλαη: Αγία Παξαζθεπή, Πξνθήηεο Ζιίαο, Άγηνο Γεώξγηνο. ηελ πνξεία καο γηα ηελ Μνλή ηεο Ενύξβαο απαληάκε δύν πνηάκηα ηα νπνία είλαη πιένλ μεξά θαη άλπδξα, ζθακκέλα ζαλ ξπηίδεο πάλσ ζην ρντθό ζώκα ηεο κλήκεο. Πξνθήηεο Ζιίαο - Έξωο Ύδξα - Πξ. Ζιίαο: 45 ιεπηά Πξ. Ζιίαο - Έξσο: 15 ιεπηά Ξεθηλώληαο από ηελ Δθθιεζία ηνπ Πνιηνύρνπ ηνπ λεζηνύ, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ Τδξαίνπ, αθνινπζνύκε ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ Μνλή ηνπ Πξνθήηε Ζιία, πνπ θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ιεηηνύξγεζε σο θπιαθή. ηε δηαδξνκή ζπλαληάκε ην πεπθόθπην δάζνο θαη ηελ πεξηνρή ησλ 'Παιαηώλ Καινγξαηώλ", παιηό γπλαηθείν Μνλαζηήξη. ην πξναύιην ηνπ Μνλαζηεξηνύ ηνπ Πξνθήηε Ζιία ππάξρεη ζηέξλα κε πόζηκν λεξό, αιώλη θαη ζηάβινη. 17

18 ε κηθξή απόζηαζε βξίζθεηαη ην ςειόηεξν βνπλό ηνπ λεζηνύ, ην 'Έξσο' (588m). Από απηό ην ζεκείν πξνζθέξεηαη παλνξακηθή ζέα ηνπ λεζηνύ, ηνπ Αξγνζαξσληθνύ Κόιπνπ θαη ηνπ Μπξηώνπ Πειάγνπο, έλαο πςηπεηήο ελαγθαιηζκόο ζην άπεηξν ζάκβνο ηεο δεκηνπξγίαο, ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ σξαίνπ. Βιπρόο - Παιακίδαο Ύδξα - Βιπρόο: 25 ιεπηά Βιπρόο - Παιακίδαο: 20 ιεπηά Γηαζρίδνληαο ηνλ παξαιηαθό δξόκν από ηελ πόιε ηεο Ύδξαο θηάλνπκε ζηνλ νηθηζκό 'Κακίλη' όπνπ ππάξρεη θπζηθό ιηκάλη, όκνξθε παξαιία κε βόηζαια θαη παξαδνζηαθά ηαβεξλάθηα. Παίξλνληαο ην ρσκάηηλν παξαιηαθό κνλνπάηη θηάλνπκε ζηνλ παξαζαιάζζην νηθηζκό 'Βιπρό'. Πεξλώληαο, ζα ζπλαληήζνπκε κία γέθπξα ηνπ 17νπ αηώλα κνλαδηθήο νκνξθηάο. Μεηά από 20 ιεπηά πεδνπνξίαο θηάλνπκε ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή 'Παιακίδαο'. Δθεί βξίζθεηαη ην Αξρνληηθό Βνύιγαξε θαη ην ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνύζε, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν Καπνπδάλ Παζάο. Δπηζθνπή - Νίζηδα Ύδξα - Δπηζθνπή: 1 ώξα & 15 ιεπηά Δπηζθνπή - Νήζηδα: 35 ιεπηά Ζ πνξεία καο αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή Ύδξα - Βιπρό - Παιακίδα. Κάλνληαο κία ζηάζε ζην μσθιήζη ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ν επηζθέπηεο ζα ελζνπζηαζηεί θαη ζα αλαδσνγνλεζεί από ηελ ππέξνρε ζέα. Φηάλνληαο ζηελ Δπηζθνπή ζα αληηθξίζνπκε όκνξθα παξαδνζηαθά ζπίηηα, ειαηώλεο θαη ρσξάθηα. Απηή ε πεξηνρή είλαη ν δηαζεκόηεξνο θπλεγόηνπνο ηνπ λεζηνύ. πλερίδνληαο πξνο ηελ πεξηνρή Νήζηδα, ν δξόκνο γίλεηαη πην πεηξώδεο. Αμίδεη, όκσο, ιίγν παξαπάλσ θόπν, δηόηη ν επηζθέπηεο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαύζεη κία από ηηο νκνξθόηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Δπηζθνπή - Εόγεξη Ύδξα - Δπηζθνπή: 1 ώξα & 15 ιεπηά Δπηζθνπή - Εόγεξη: 35 ιεπηά Μέρξη ηελ Δπηζθνπή, ε δηαδξνκή γηα ηνλ Εόγεξη είλαη ε ίδηα κε απηή γηα ηελ Νήζηδα Αλεβαίλνληαο ην βνπλό "Μπαξκπαξί" αληηθξίδνπκε ηα πξώηα εμνρηθά ζπίηηα ηεο πεξηνρήο. Φηάλνληαο ζηνλ νηθηζκό, καο ππνδέρεηαη κία ππέξνρε ζέα, πνπ ηθαλνπνηεί θάζε αηζζεηηθή 18

19 αλαδήηεζε. Καηεθνξίδνληαο πξνο ηελ ζάιαζζα, ε παλέκνξθε ακκνπδηά ηνπ Άγηνπ Νηθνιάνπ καο πξνζθαιεί γηα θνιύκπη. Ύδξα - Αγ. Μάκαο: 1 ώξα Αγ. Μάκαο - Κιηκάθη: 30 ιεπηά Δίλαη κία από ηηο δπζθνιόηεξεο θαη νκνξθόηεξεο δηαδξνκέο. Φηάλνληαο, όκσο, ζην Δθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Μάκα θπξηνιεθηηθά καγεύεζαη! Βξίζθεηαη ζην πιάησκα ηνπ όξνπο Έξσο. Έλα κηθξό, ιεπθό Δθθιεζάθη κε θαζαπηό λεζησηηθό ηύπν. Σελ εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αγίνπ Μάκα, ζηηο 2 επηεκβξίνπ, ζην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο, ν ηεξέαο, εθηόο από ηνπο πηζηνύο, επινγεί έλα - έλα θαη όια ηα ππνδύγηα. ηελ Ύδξα, όια ηα ηαπεηλά αλζξώπηλα έξγα κεηνπζηώλνληαη ζε κηθξά θαζεκεξηλά ζαύκαηα. 19

20 Πεξηερόκελα Παξνπζίαζε θαη ζεσξηηηθή γλσξηκία ησλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξσληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα).ζει. 1-5 Ζ Ύδξα ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ζει. 5-7 Ύδξα - δσή ρσξίο απηνθίλεην..ζει Δύξεζε πνιηηηζηηθώλ θαη πεξβαιινληηθώλ ζρέζεσλ.. ζει Σα πεξβαιινληηθά κνλνπάηηα ηεο Ύδξαο...ζει

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ Τάνη Ε Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ Σχξλική χοξμιά 2010-2011 Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ Γνωριμία με ηην Αμμότωζηο Απόσπασμα από το βιβλίο «Ελάτε να γνωρίσουμε

Διαβάστε περισσότερα