H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη Ειδικής επιστήμονος στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης ως μέσο κοινωνικής πολιτικής 2. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης δεν ακολουθεί τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου 3. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης μειονεκτεί σε σχέση με την ασφάλιση της αυτοτελούς απασχόλησης Συμπεράσματα Εισαγωγή Στην Ευρώπη το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση, δηλαδή με απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την κανονική 1 αυξάνεται. Από 15,4% που *** H παρούσα εισήγηση έχει προδημοσιευθεί στην Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Κ.Α.) στο τεύχος 3/2006, σ και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων 8-9/2006, σ Σχετικά με την έννοια και τον ορισμό της μερικής απασχόλησης βλ. την 175 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Επίσης ( Δ.Ο.Ε.), Pelekanos D., «International Social Security Instruments and Alternative Work Patterns», στα πρακτικά του συνεδρίου του E.I.S.S. (European Institution of Social Security) του 1999, με θέμα Changing Work Patterns and Social Security, επιμ. Pieters D., εκδ. Kluwer Law International, 2000, σ Ιbid, Courbier S., «Part Time Work in Europe», σ. 110 επ. που παρατηρεί ότι ο ορισμός του Δ.Ο.Ε. δεν λαμβάνει υπόψη ότι η μερική απασχόληση θεωρητικά τουλάχιστον δεν αποκλείεται και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους. Η Οδηγία 97/81 Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 15 ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης, Επίσημη Εφημερίδα, L 014 της , σ στο άρθρο 3 με τον τίτλο Ορισμοί, προβλέπει ότι «για τους σκοπούς της οδηγίας, νοούνται ως 1. Εργαζόμενος με μερική απασχόληση, ο εργαζόμενος που οι ώρες εργασίας του υπολογιζόμενες σε εβδομαδιαία βάση ή κατά μέσο όρο για μια περίοδο απασχόλησης ενός έτους, είναι λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας ενός συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση». Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν ακολουθούν ενιαίο ορισμό. Άλλα κράτη μέλη προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό ωρών, π.χ. εργασία τουλάχιστον ίση με το 1/5 της πλήρους απασχόλησης (Γαλλία). Άλλα την προσδιορίζουν κατά τρόπο ευρύ, ως μειωμένη σε σχέση με την πλήρη απασχόληση (Κάτω Χώρες). Τέλος, άλλα κράτη μέλη την εξειδικεύουν δια μέσου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Δανία). Στην Ελλάδα, το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2639/98 που αντικατέστησε το άρθρο 38 του ν. 1892/90 ορίζει τη μερική απασχόληση ως τη «συμφωνία για ορισμένου ή αορίστου χρόνου εργασία ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία με μικρότερη διάρκεια απ ότι η κανονική». Ο ορισμός αυτός συμπίπτει με αυτόν της Οδηγίας 97/81 Ε.Κ. Ο Kαπαντάης Α., «Μερική απασχόληση, πενθήμερη εργασία», Επ.Ι.Κ.Α., 2000, σ. 258, υποστηρίζει ότι στοιχείο του ορισμού της μερικής απασχόλησης είναι και οι μικρότερες αποδοχές που καταβάλλονται με βάση τη σχετική συμφωνία και παραπέμπει στη σχετική προ της εκδόσεως του ν. 1892/90 νομολογία. Πράγματι, στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 1892/90, η μερική απασχόληση ορίζεται ως η παροχή εργασίας μικρότερης διάρκειας από την κανονική με αποδοχές όχι κατώτερες των αντίστοιχων νομίμων, δηλαδή όχι κατώτερες των προβλεπόμενων για τους απασχολούμενους κατά πλήρες ωράριο για την ίδια εργασία που αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Βλ. ενδεικτικά Α.Π. 991/96, Δ.Ε.Ν. 1997, 176, Α.Π. 316/93, Δ.Ε.Ν., 1993, 987, Εφ. Αθ. 7169/01, Δ/νη 2003, 836, Εφ. Αθ. 8137/99, 1

2 ήταν το 1997 ανήλθε σε 16,7% το 2002 Στην Δανία, στην Γερμανία, στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Σουηδία το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 20%, ενώ στις Κάτω Χώρες φθάνει το 44%. Στην Ελλάδα, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία και στην Σλοβακία το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 5% 2. Στην Ελλάδα, η μερική απασχόληση προβλέπεται στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο 3 από τα άρθρα 38 και 39 του ν. 1892/90 που τροποποιήθηκαν με τους νόμους 2639/98 και 2601/98 αντίστοιχα. Οι παρεμβάσεις του νομοθέτη του 1992 και του 1998 εντάσσονται σε ένα πλέγμα ρυθμίσεων για την εισαγωγή και ενίσχυση των άτυπων μορφών εργασίας 4 στη χώρα, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο για την απασχόληση. Παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα μειωμένης χρονικά απασχόλησης, αλλά τούτο συνέβαινε κυρίως στις περιπτώσεις που ο εργοδότης αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα ή που το επέλεγε ο εργαζόμενος για προσωπικούς του λόγους 5. Πρόσφατα, ο νομοθέτης θέσπισε Δ/νη, 2000, 511 κ.λπ. Ωστόσο, ο ν. 2639/98 καταργεί την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 1892/90 και ορίζει τη μερική απασχόληση με αποκλειστικό κριτήριο τον χρόνο εργασίας. 2 European Commission, The social situation in the European Union, 2004, σ. 51, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Απασχόλησης, Ιούλιος 2002, πίνακες Ι.2 και ΙΙ.2. 3 Βλ. το άρθρο 2 παρ. 15 του ν. 2639/98 που ως προς την έννοια του ευρύτερου δημόσιου τομέα παραπέμπει στο άρθρο 14 του ν. 2190/94. Εξαιρούνται το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι οργανισμοί για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόμους. 4 Δηλαδή, των μορφών απασχόλησης που διαφοροποιούνται από το κλασικό μοντέλο της εργασίας, τη μίσθωση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, διότι δεν συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα από τα τρία εννοιολογικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή το εξαρτημένο της εργασίας, το σταθερό της εργασιακής σχέσεως ή το πλήρες ωράριο. Τέτοιες μορφές ενδεικτικά είναι η τηλεργασία, οι συμβάσεις κατανομής της εργασίας, η εργασία μετά την κλήση του εργοδότη, κ.λπ. καθώς επίσης και γνωστές από παλαιότερα άτυπες μορφές εργασίας, όπως π.χ. η κατ οίκον εργασία με σύστημα φασόν, η εργασία εκτός της εγκαταστάσεως του εργοδότη, η εποχιακή εργασία, η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, η εργασία σε συγγενικά πρόσωπα, οι συμβάσεις μαθητείας κ.λπ. Η μερική απασχόληση ειδικότερα δεν καλύπτει το πλήρες ωράριο και όσο λιγότερες ώρες διαρκεί τόσο περισσότερο απομακρύνεται από την τυπική απασχόληση. Βλ. Greiner D., «Atypical Work in the European Union», στο Changing Work Patterns and Social Security, ό.π., σ. 47, Πετρόγλου Αθ., Πετρόγλου Παν. και Μανιάτη Ι., «Οι νέες μορφές απασχόλησης και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική ασφάλιση», Ε.Δ.Κ.Α., 1997, σ. 257 επ., Δόκα Μ., «Άτυπες μορφές εργασίας και κοινωνική ασφάλιση», Ε.Δ.Κ.Α., 2001, σ. 562 επ. 5 Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης, κατά την ορολογία του Ι.Κ.Α. της «μειωμένης απασχόλησης», μέχρι το 1990 στηρίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του α. ν. 1846/51, σύμφωνα με το οποίο «στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. υπάγονται τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής», όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4476/65 κατά το οποίο «η έννοια του κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλιση προσώπων με μειωμένη απασχόληση» και στο άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. που διακρίνει δύο περιπτώσεις: α) Την απασχόληση με ωράριο μικρότερο του ½ του νομίμου. β) Την απασχόληση με ωράριο μεγαλύτερο του ½ του νομίμου. Οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί με τον ν. 1892/90. Βλ. Ψηλός Γ., «Μερική απασχόληση και ασφάλιση», Δ.Ε.Ν., 1988, σ. 161 επ., Λεβέντης Γ., «Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία κατά τον ν. 2639/98», Δ.Ε.Ν. 1999, σ. 82, Κουκιάδης Ι., «Το νέο νομικό καθεστώς για τον χρόνο εργασίας», Ε.Ε.Δ., 1991, σ. 546 επ., Δεδούλη Ά., «Η μερική απασχόληση στο Ι.Κ.Α.», ο Ασφαλισμένος, τ. 9 ο, 2001, σ. 36 επ., της ιδίας «Η προβληματική της ασφάλισης των νέων μορφών εργασίας», ο Ασφαλισμένος, τ. 11 ο, σ. 36 επ., Χριστοφοράτος Χ., «Προώθηση της απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση, Ε.Ε.Δ., 46, σ Ως προς το εάν η «μειωμένη» απασχόληση καλύπτει την προϋπόθεση της άσκησης κυρίου επαγγέλματος, η νομολογία 2

3 ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, οι οποίες δεν τροποποιούν από κοινωνικοασφαλιστικής πλευράς αυτά που ισχύουν για τη μερική απασχόληση. Ωστόσο, η εξέταση της μερικής απασχόλησης παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι αν και είναι η παλαιότερη και διεθνώς η πλέον διαδεδομένη μορφή άτυπης εργασίας, στην Ελλάδα, δεν φαίνεται ότι έχει αρκούντως αξιοποιηθεί 6. Τα ερωτήματα που τίθενται και στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα εισήγηση, προκειμένου να καταλήξει σε προτάσεις για την πληρέστερη αξιοποίησή της με βάση τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού δικαίου, είναι τα εξής: Πώς μπορεί η ασφαλιστική νομοθεσία για τη μερική απασχόληση να συμβάλλει στην επίτευξη άλλων κοινωνικο οικονομικών στόχων; Συνάδουν οι ρυθμίσεις για την ασφάλιση της μερικής απασχόλησης με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και τις επιταγές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου; Μήπως η περιορισμένη ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα οφείλεται στην προτίμηση για τις συμβάσεις μισθώσεως έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών; 1. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης ως μέσο κοινωνικής πολιτικής Εξετάζεται πώς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. αξιοποιούν τη μερική απασχόληση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα τυχόν περιθώρια για τη θέσπιση ασφαλιστικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση διαφόρων στόχων της κοινωνικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης 7. Ενδεικτικά αναλύονται στη συνέχεια τρεις περιπτώσεις: δέχεται ότι ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. ο μερικώς απασχολούμενος, εφόσον δεν έχει άλλη κύρια πηγή για τον βιοπορισμό του. Εξάλλου, το κύριο έργο προϋποθέτει την άσκηση δευτερεύουσας απασχόλησης και τη σύγκριση του χρόνου και της καταβαλλόμενης για κάθε απασχόληση αμοιβής. Στη μερική απασχόληση τέτοια προϋπόθεση εξ ορισμού δεν συντρέχει. βλ. Σ.τ.Ε. 1398/94, Ε.Δ.Κ.Α., 1995, σ. 83 και Πετρόγλου Αθ., Πετρόγλου Παν. και Μανιάτη Ι., ό.π., σ Όσον αφορά τα ειδικά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, ελάχιστα έχουν ειδικές διατάξεις για τη μερική ή μειωμένη απασχόληση, όπως για παράδειγμα το Τ.Α.Υ.Σ.Ο. Βλ. Δεδούλη Α., ό.π., «Η μερική απασχόληση στο Ι.Κ.Α.», ό.π., σ. 36 επ. που αναφέρει ότι το καταστατικό του ταμείου προβλέπει μειωμένη απασχόληση και ασφάλιση για τις καθαρίστριες που αμείβονται με αποδοχές κατώτερες του 50% του 25πλάσιου του Η.Α.Ε. και για τους λοιπούς ασφαλισμένους που αμείβονται με αποδοχές κατώτερες του 75% του κατώτάτου ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών. Ο υπολογισμός της συντάξεώς τους γίνεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του ταμείου, δηλαδή με το 80% του μέσου όρου των αποδοχών των τελευταίων 24 μηνών (άρθρα 17 και 21 της Υ.Α /Σ1667/22-1/ , όπως ισχύει). 6 Μετζητάκος Α., «Αναποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις», Δ.Ε.Ν. 1999, σ Λεβέντης Γ., ό.π., σ. 83 που αναφέρει ειδικότερα την αντιμετώπιση της ανεργίας, την κατανομή της εργασίας μεταξύ περισσότερων εργαζομένων, την παροχή ευελιξίας στις επιχειρήσεις και την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας. Dupeyroux J. - J., M. Borghetto, Lafore R., Ruellan R., Droit de la sécurité sociale, 14 η εκδ. Précis Dalloz, 2001, σ. 851 επ. Επίσης, η Οδηγία 97/81 Ε.Κ., ό.π., στις 3

4 α) Η πρώτη περίπτωση, αναφέρεται στη δυνατότητα να χορηγηθεί κατ επιλογήν του ασφαλισμένου, τμηματική σύνταξη, εφόσον μετά τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας, π.χ. του 60 ου έτους και μέχρι την πλήρη συνταξιοδότησή του απασχολείται μερικώς 8. Η τμηματική σύνταξη - που στην Ελλάδα δεν ισχύει - σε συνδυασμό με τη μερική απασχόληση επιδρά διττώς. Αφ ενός διευκολύνεται η σταδιακή έξοδος από την απασχόληση. Αφ ετέρου ενισχύεται η παραμονή στην απασχόληση μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν καταπονείται με την πλήρη απασχόληση και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ικανό εισόδημα από την τμηματική σύνταξη και τη μερική απασχόληση έχει κίνητρο να αναβάλλει την πλήρη συνταξιοδότησή του. Η παράταση του επαγγελματικού βίου στην Ε.Ε. έχει μεγάλη σημασία, λόγω των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων. Συγκεκριμένα, το 2050 στην Ε.Ε. υπολογίζεται να ζούν 66 εκ. πρόσωπα ηλικίας ετών και 48 εκ. ηλικίας ετών 9. Εφόσον οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιωθούν, αναμένονται προβλήματα στη βιωσιμότητα των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων και επιβράδυνση των ρυθμών αναπτύξεως της ευρωπαϊκής οικονομίας 10. Συνεπώς, ο συνδυασμός της μερικής απασχόλησης με την γενικές παρατηρήσεις και υπό τον αρ. 5 αναφέρει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας αποδίδουν σημασία στη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ανδρών και γυναικών σε εργασία μερικής απασχόλησης, προκειμένου να μπορέσουν να προετοιμασθούν για τη συνταξιοδότηση, για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις ευκαιρίες σταδιοδρόμησής τους, προς αμοιβαίο όφελος των εργοδοτών και των εργαζομένων, κατά τρόπο που θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιχείρησης». 8 Τον συνδυασμό της τμηματικής σύνταξης και της μερικής απασχόλησης προβλέπουν οι νομοθεσίες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Φινλανδίας. Ειδικότερα: Στην Γαλλία, όποιος μετά τη συμπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας του συνεχίζει να εργάζεται με μερική απασχόληση δικαιούται τμήμα της συντάξεώς του. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της μερικής απασχόλησης συνυπολογίζεται συνταξιοδοτικά κατά ποσοστό 30%, εφόσον η μερική απασχόληση αντιστοιχεί χρονικά στο 60% έως το 80% της πλήρους απασχόλησης. Στην Σλοβενία, ένας ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή του μπορεί να ζητήσει την τμηματική σύνταξιοδότησή του, εφόσον απασχολείται μερικώς για χρόνο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους απασχολήσης. Η τμηματική σύνταξη ισούται στο ήμισυ της σύνταξης γήρατος που θα δικαιούτο. Στην Φινλανδία, επιτρέπεται η χορήγηση τμηματικής επαγγελματικής σύνταξης (όχι όμως η χορήγηση τμηματικής εθνικής σύνταξης), εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ηλικία μεταξύ του 58 ου και του 67ού έτους, μειώνει από 16 μέχρι 28 ώρες την εβδομαδιαία απασχόλησή του και το εισόδημά του αντίστοιχα μειώνεται κατά 35-70% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εισόδημά του. Η τμηματική σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% της απώλειας του εισοδήματος. Στην Ισπανία επιτρέπεται η μερική σύνταξη υπό προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας του και έχει συνάψει σύμβαση μερικής απασχόλησης. Βλ. τους συγκριτικούς πίνακες του Μissoc για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία την , 9 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πράσινη Βίβλος «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών», Βρυξέλλες, COM (2005) 94 τελικό, σ. 8 και γράφημα σ Σήμερα τέσσερεις εργαζόμενοι στηρίζουν ένα συνταξιούχο, ενώ το 2040 προβλέπεται ότι δύο εργαζόμενοι θα στηρίζουν ένα συνταξιούχο Ήδη, οι δαπάνες για τις παροχές γήρατος και θανάτου αντιπροσωπεύουν το 43% των δαπανών της συνολικής κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή 4

5 τμηματική σύνταξη μπορεί να δράσει ευεργετικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και συνακόλουθα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων και της οικονομικής ανάπτυξης. β) Η δεύτερη περίπτωση, αναφέρεται στην εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων, εφόσον οι ώρες εργασίας και αντίστοιχα το εισόδημα που αποκερδαίνουν από την απασχόλησή τους είναι κατώτερο του ορίου που θέτει ο νόμος 11. Η εξαίρεση συγκεντρώνει συχνά τα πυρά των θεωρητικών της κοινωνικής ασφάλισης, διότι φοβούνται τον αποκλεισμό από την ασφάλιση ενός μεγάλου αριθμού των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποσοστό 30% των απασχολουμένων παραμένει ανασφάλιστο και ότι συχνά οι ανασφάλιστοι είναι γυναίκες 12. Ωστόσο, η κριτική αναφέρεται στο ύψος του ποσοστού των μερικώς απασχολουμένων που αποκλείονται και όχι καθ εαυτό στην εξαίρεση. Εξάλλου, το γεγονός του κατά κύριο λόγο αποκλεισμού των γυναικών συναρτάται με το ότι οι γυναίκες κάνουν μεγαλύτερη χρήση των ρυθμίσεων για τη μερική απασχόληση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) το 30% των γυναικών απασχολείται μερικώς, έναντι του 6,5% των ανδρών. Μάλιστα, η μερική απασχόληση των γυναικών υπερέχει συντριπτικά έναντι της μερικής απασχόλησης των ανδρών στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην Ε.Ε. Χαρακτηριστικά, στις Κάτω Χώρες η μερική απασχόληση των γυναικών αντιστοιχεί στα 2/3 της συνολικής απασχόλησης των γυναικών και στο Ηνωμένο 'Ενωση. Βλ. Supplementary pension schemes: Commission Communication: , Supplementary pensions the next steps: Commission Communication: , Modernizing and improving social protection in the European Union, COM(97) , σσ. 3, 4, 10 και Έκθεση για την κοινωνική προστασία στην Ευρώπη το 1999, COM(2000) 163 τελική, της , σ Τούτο προβλέπεται στην Δανία, στην Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Αυστρία, στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα εξαιρούνται από την ασφάλιση: Στην Δανία, όσοι εργάζονται λιγότερο από 9 ώρες εβδομαδιαίως. Στην Γερμανία, οι εργαζόμενοι με «ασήμαντη» απασχόληση, δηλαδή απασχόληση που αποφέρει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 400 Ευρώ) ή μια μικρή χρονικά απασχόληση, δηλαδή διάρκειας μέχρι 2 μήνες ή 50 εργάσιμες ημέρες το έτος, εφόσον ο εργαζόμενος αποκομίζει μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των 400 Ευρώ. Στην Ισπανία, εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε μισθωτή εργασία που θεωρείται «περιθωριακή», δηλαδή δεν μπορεί ο εργαζόμενος να προσπορίσει τα αναγκαία προς το ζην επειδή και οι ώρες εργασίας είναι λίγες και το σχετικό εισόδημα είναι ασήμαντο. Στην Ιρλανδία, όσοι κερδίζουν εβδομαδιαίως λιγότερα από 38 Ευρώ καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν εισόδημα μικρότερο των Ευρώ. Στο Λουξεμβούργο, όσοι απασχολούνται ευκαιριακά σε μια επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον καθορίζεται εκ των προτέρων η διάρκεια της απασχόλησης και δεν υπερβαίνει ετησίως τους τρεις μήνες. Στην Αυστρία, όσοι έχουν εισόδημα μικρότερο από το ελάχιστο που αντιστοιχεί σε 323,46 Ευρώ μηνιαίως (Geringfügigkeitsgrenze) Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν καταβάλλουν εισφορές τα πρόσωπα των οποίων των εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπει ο νόμος ( Lower Earnings Limit) που αντιστοιχεί σε 112 Ευρώ εβδομαδιαίως. Το αυτό ισχύει και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους που ετησίως κερδίζουν λιγότερα από Ευρώ. Βλ. τους συγκριτικούς πίνακες του Μissoc για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία την , 12 Πετρόγλου Αθ., Πετρόγλου Παν. και Μανιάτη Ι., ό.π., σ

6 Βασίλειο στο 43,9%. 13. Η μερική απασχόληση, αν απαλλαγεί από τη διαδικαστική και την οικονομική επιβάρυνση της ασφάλισης θα μπορούσε να διαδοθεί, ιδίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή ένταξη στην απασχόληση αυτών των ομάδων που σήμερα παραμένουν εργασιακά, οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένες. Κατά συνέπεια, υπάρχει πεδίο προβληματισμού για την εξαίρεση από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση όσων απασχολούνται πολύ λίγες ώρες και αποκερδαίνουν ασήμαντα εισοδήματα 14. γ) Η τρίτη περίπτωση, αναφέρεται στην για περιορισμένο και μόνο χρόνο επιδότηση των εισφορών για ορισμένες κατηγορίες μερικώς απασχολουμένων. Εδώ υπάρχουν πολλές επί μέρους εφαρμογές, όπως ενδεικτικά: Η επιδότηση των εισφορών όσων οι συμβάσεις έχουν μετατραπεί αναγκαστικά από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, προκειμένου να εξυγιανθεί μια επιχείρηση. Η επιδότηση των εισφορών προκειμένου να διατηρηθεί το προσωπικό, στην περίπτωση που η επιχείρηση μειώνει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας σε 35 ώρες ή τον ετήσιο χρόνο σε ώρες, όπως έγινε στην Γαλλία 15. Η επιδότηση των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων που έχουν αναπηρίες. Η επιδότηση των μερικώς απασχολουμένων σε προγράμματα «βοήθειας στο σπίτι» για τη φύλαξη μικρών παιδιών ή για τη φροντίδα ηλικιωμένων και εν γένει προσώπων που έχουν 13 Βλ. European Commission, The social situation in Europe, 2004, σ Greiner D., ό.π. σ. 50 επ. που αναφέρει ότι τρεις τάσεις παρατηρούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: H αύξηση του αριθμού των μερικώς απασχολούμενων, β) η μεγαλύτερη ποσοστιαία μερική απασχόληση των γυναικών, γ) η προσπάθεια να εξασφαλισθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μερικώς απασχολουμένων. 15 Dupeyroux J. - J., M. Borghetto, Lafore R., Ruellan R.,ό.π., σ. 851 επ. Στην Γαλλία, ο νόμος Robien της 11 ης Ιουνίου 1996 είχε καθιερώσει τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μερική απασχόληση για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας ή για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ο νόμος αυτός έδιδε δύο δυνατότητες: Πρώτον, η επιχείρηση να μειώσει τον χρόνο εργασίας όλου του προσωπικού της π.χ. κατά 10%, να προσλάβει επιπλέον εργαζόμενους τουλάχιστον σε αντίστοιχο (10%) ποσοστό και να τύχουν μειώσεως οι εργοδοτικές εισφορές για μία επταετία και συγκεκριμένα τον πρώτο χρόνο κατά 40% και στη συνέχεια κατά 30% για τα επόμενα έτη. Αν οι προσλήψεις υπερέβαιναν το 15%, τότε η μείωση των εργοδοτικών εισφορών μπορούσε να φθάσει το 50% το πρώτο έτος και το 40% το δεύτερο. Δεύτερον, η μερική απασχόληση να ενταχθεί σε ένα «κοινωνικό πλάνο», δηλαδή σε μία προσπάθεια εξυγιάνσεως της επιχειρήσεως. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε λίγο αργότερα με τον ν. Aubry της 13 ης Ιουνίου 1998 και εφαρμόζεται στις συμβάσεις που είχαν συναφθεί προ της ισχύος του τελευταίου. Ο ν. Aubry προβλέπει επίσης ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται έκπτωση στις εργοδοτικές εισφορές, εφόσον απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους και έχουν συμφωνήσει στη μείωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης σε 35 ώρες ή της ετήσιας σε 1600 ώρες και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Ακολούθησε ο ν. Αubry II της 19 ης Ιανουαρίου 2000 που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη μειωμένη απασχόληση διατηρώντας τις θέσεις εργασίας ή δημιουργώντας νέες δικαιούνται μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τους μισθούς που είναι κατώτεροι του 1,8 του κατώτατου νόμιμου μισθού ( SMIC). Τα κίνητρα των δύο νόμων είναι σωρευτικά. Έτσι, υπολογίζεται ότι η μείωση αντιστοιχεί σε γαλλικά φράγκα για ένα μηνιαίο μισθό κατώτερο ή ίσο με το SMIC και ύψους φράγκων για τους λοιπούς μισθούς. 6

7 ανάγκη τη συμπαράστασης τρίτου προσώπου 16 κ.λπ. Τονίζουμε ότι η επιδότηση των εισφορών πρέπει να είναι προσωρινή και λελογισμένη, διότι στερεί έσοδα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε τελική ανάλυση επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό που καλείται να καλύψει τα ελλείμματα, ενόψει του ότι κατά το Σύνταγμα το Κράτος εγγυάται την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Συνεπώς, η ολική ή μερική χρηματοδότηση της ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων μπορεί να απορροφήσει τους κοινωνικούς κραδασμούς από την επέλευση κινδύνων, όπως η ανεργία. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση της απασχόλησης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αποτρέποντας τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό τους. Η κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα η κοινωνική προστασία εξ ορισμού χαρακτηρίζονται από δυναμισμό αφού χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό δεν έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στις ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο Έλληνας νομοθέτης δεν έχει προβληματισθεί με τις παραπάνω δυνατότητες και ακολουθεί μια, θα έλεγε κανείς, στατική σε σχέση με τα σύγρονα κοινωνικά αιτήματα και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στάση. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο σε σχέση με τη μερική απασχόληση, ώστε να την καταστήσει ένα δραστικό μέσο κοινωνικής πολιτικής. Χρειάζεται λοιπόν να προσδιορισθούν οι επιθυμητοί στόχοι, να τύχουν επεξεργασίας και να αξιοποιηθεί η μερική απασχόληση από κοινωνικοασφαλιστικής πλευράς. 2. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης δεν ακολουθεί τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου Το άρθρο 39 του ν. 1892/90, όπως ισχύει και το π.δ. 508/91, όπως ερμηνεύονται από την εγκύκλιο Ι.Κ.Α. 95/92 Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων προβλέπουν την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων στους οικείους οργανισμούς για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση αντίστοιχα καθώς και στον Ο.Α.Ε.Δ. και στον Ο.Ε.Κ. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, η μερική ασφάλιση ισχύει και για τον γενικό οργανισμό ασφάλισης των μισθωτών και για τους ειδικούς 17. Δεν ασφαλίζονται όμως οι μερικώς 16 Dupeyroux J. - J., M. Borghetto, Lafore R., Ruellan R., ό.π., σσ Πετρόγλου Αθ., Πετρόγλου Παν. και Μανιάτη Ι., ό.π., σ. 262 και Δόκα Μ., ό.π., σ

8 απασχολούμενοι στην οικία του εργοδότη και οι συγγενείς του 18. Προβλέπεται επίσης ο υπολογισμός της σύνταξης ακόμη και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης με πλήρη και με μερική απασχόληση. Οι παραπάνω τεχνικού χαρακτήρα κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς δύο σημεία: α) Όσον αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης: Διακρίνονται δύο περιπτώσεις για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο 19. Η πρώτη, περιλαμβάνει τους μερικώς απασχολούμενους που σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 1892/90 αναγνωρίζουν όλες τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε ασφαλιστική περίοδο, εφαρμοζομένων των διατάξεων για την αναγνώριση ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 20. Πρόκειται για όσους παρέχουν εργασία μικρότερη ή ίση του ½ του νομίμου ωραρίου, εφόσον οι αποδοχές τους δεν ειναι μεγαλύτερες του τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης 21. Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης βρίσκεται με ειδικό υπολογισμό κατά το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. και συγκεκριμένα από το πηλικον που προκύπτει από τη διαίρεση των μηνιαίων αποδοχών του τεκαμρτού ημερομισθίου της πρώτης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης με τις ημέρες απασχόλησης. Η δεύτερη περίπτωση, περιλαμβάνει τους μερικώς απασχολούμενους των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται κατά το Π.Δ. 508/91 με βάση το άρθρα 29 παρ. 1 και 37 παρ. 2 του α. ν. 1846/51 «και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το μισό του κατά περίπτωση χορηγούμενου από το Ι.Κ.Α. κατωτάτου ορίου».δηλαδή, καθιερώνεται υπέρ αυτών ένα ακόμη κατώτατο όριο στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. 22. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται α) όσοι παρέχουν εργασία ανώτερη του ½ του νομίμου ωραρίου και β) όσοι παρέχουν εργασία ίση ή μικρότερη από το νόμιμο ωράριο, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο που αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσό από το προκύπτον από την πρώτη ειδική ασφαλιστική κλάση. 18 Παρ. 7 άρθρου 39 του ν. 1892/90 που προβλέπει ότι για τους συγγενείς του εργοδότη ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/88 και οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. 19 Ψηλός Γ., ό.π. 1020, Δεδούλη Ά., «Η μερική απασχόληση στο Ι.Κ.Α.», και «Η προβληματική της ασφάλισης των νένων ή άτυπων μορφών εργασίας», ό.π. Η συγγραφέας κωδικοποιεί τις περιπτώσεις: Για τους μερικώς απασχολούμενους, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερησίας απασχόλησης: α) Εάν ο ημερήσιος μισθός υπολείπεται του Τ.Η της 1 ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, τότε οι ημέρες ασφάλισης είναι όσες και οι ημέρες απασχόλησης (άρθρο 39 ν.1892/90). β) Εάν ο ημερήσιος μισθός υπερβαίνει το Τ.Η. της 1 ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξειςτου π.δ. 508/91 20 Σ.τ.Ε. 2331/03, Ε.Δ.Κ.Α., 2004, σ. 521 σχετικά με την απασχόληση εργάτη (οδοκαθαριστή) σε Δήμο. 21 Παρ. 1 του άρθρου 1 της από πράξεως νομοθετικής περιεχομένου που κυρώθηκε με τον ν. 1305/ Δεδούλη Α., ό.π., «Η μερική απασχόληση στο Ι.Κ.Α., σ. 36 επ. 8

9 Το πόσο δυσμενέστερη είναι η θέση της πρώτης κατηγορίας σε σχέση με τη δεύτερη καθίσταται εμφανές από το παράδειγμα του καθηγητή φροντιστηρίου που έχει χρησιμοποιηθεί στη σχετική αρθρογραφία που ακολούθησε τη δημοσίευση του ν. 1892/90 και άσκησε κριτική στις παραπάνω διακρίσεις 23. Ο Α καθηγητής φροντιστηρίου με μερική απασχόληση 5 ημέρες την εβδομάδα από 4 ώρες ημερησίως, συνολικά δηλ. 20 ώρες την εβδομάδα, ασφαλίζεται στο ΙΚΑ για ημέρες το μήνα. Αντίθετα, ο Β καθηγητής φροντιστηρίου με μερική απασχόληση 2 μόνον ημέρες την εβδομάδα επί 10 ώρες κάθε ημέρα, συνολικά δηλ. και πάλι 20 ώρες την εβδομάδα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ για 8-9 ημέρες το μήνα, ακόμα και αν έχει λάβει υψηλότερες αποδοχές και έχει ως εκ τούτου καταβάλλει περισσότερες εισφορές από τον Α. Ο νόμος ρυθμίζει ικανοποιητικά τη μια από τις δύο εκδοχές της μερικής απασχόλησης 24, δηλαδή την καθημερινή απασχόληση με ωράριο μικρότερο μεν αλλά έστω και οριακά ανώτερο του ημίσεως αυτού. Επίσης, την περίπτωση της καθημερινής μερικής απασχόλησης με ωράριο μικρότερο του ημίσεως του νομίμου αλλά αμοιβές μεγαλύτερες του τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης. Δεν ρυθμίζει όμως το ίδιο ικανοποιητικά την άλλη εκδοχή, δηλαδή την παροχή εργασίας σε λιγότερες ημέρες ανά εβδομάδα, 10ήμερο, 15νθήμερο ή μήνα. Η επιστημονική κριτική που έχει ασκηθεί για τις δυσμενείς συνέπειες για εκείνους που εργάζονται και ασφαλίζονται περισσότερες ώρες σε λιγότερες ημέρες έναντι εκείνων που εργάζονται περισσότερες ημέρες αλλά πάνω από το ήμισυ του νομίμου ωραρίου δεν έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων. Η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων στο παραπάνω παράδειγμα που παρέχουν τον ίδιο αριθμό ωρών εργασίας προκύπτει επειδή η βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι η ημέρα εργασίας (Η.Ε.) στην ασφάλιση 25, κατ αντιγραφή αυτού που 23 Ψηλός Γ., ό.π. 1020, Δεδούλη Ά., «Η μερική απασχόληση στο Ι.Κ.Α.» και «Η προβληματική της ασφάλισης των νέων ή άτυπων μορφών εργασίας», ό.π.. 24 Καπαντάης Α., ό.π., σ Με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., εάν για την παροχή εργασίας συμφωνήθηκε μηνιαίος μισθός αναγνωρίζονται 25 Η.Ε. στην ασφάλιση. Εάν συμφωνήθηκε ημερομίσθιο ή μισθός κατά εβδομάδα, δεκαήμερο κ.λπ,. στην ασφάλιση αναγνωρίζονται τόσες Η.Ε. όσες ημέρες παρασχέθηκε εργασία ή ο μισθωτός δικαιούται αποδοχές. Συνεπώς, αναγνωρίζονται τόσες Η.Ε. στην ασφάλιση όσες οι ημέρες της πραγματικής απασχολήσεως ανεξάρτητα από τη διάρκεια της καθημερινής εργασίας. Γι αυτούς που εργάζονται πέντε ημέρες εβδομαδιαίως αναγνωρίζεται στην ασφάλιση και η ημέρα του Σαββάτου. Οι εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται. Εφόσον η ημερήσια αμοιβή (δηλαδή το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου [π.χ. μηνός] δια του αριθμού των Η.Ε. στην ασφάλιση [πραγματικών συν του Σαββάτου γι αυτούς που έχουν πενθήμερη εργασία] υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομισθίου της ειδικής 1 ης ασφαλιστικής κλάσεως (2.050 δρχ. το 2001), οι εισφορές υπολογίζονται στο πολλαπλάσιο του 9

10 συμβαίνει στην πλήρη απασχόληση. Η διακριτική αυτή μεταχείριση αντίκειται στην αρχή της ισότητας και στην αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, με βάση αντικειμενικά και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας κριτήρια, γιατί δύο εργαζόμενοι στην αυτή εργασία, με τις αυτές συνθήκες, με τον αυτό αριθμό ωρών εργασίας και με μόνη διαφορά την κατανομή των ωρών εργασίας σε πέντε ή σε λιγότερες ημέρες την εβδομάδα έχουν τόσο διαφορετική κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση. Στο παράδειγμά μας, ο ένας εργαζόμενος αναγνωρίζει Η.Ε., ενώ ο άλλος 8-9. Η κριτική αυτή ενισχύεται από την Οδηγία 97/81 Ε.Κ. του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης, η οποία αναγνωρίζει μεν ότι τα θέματα που αφορούν την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των μερικώς εργαζομένων υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά παράλληλα προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ασφαλιστικά συστήματα «πιο φιλικά προς την απασχόληση με την ανάπτυξη συστημάτων προστασίας που θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν στα νέα πρότυπα εργασίας και να παρέχουν την κατάλληλη προστασία στα άτομα που απασχολούνται με αυτές τις μορφές της εργασίας». Η Ελλάδα δεν θεσπίζει κατάλληλη προστασία στα άτομα που απασχολούνται με μερική απασχόληση, επειδή ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση την Η.Ε. στην ασφάλιση οδηγεί σε μειωμένη προστασία όσων απασχολούνται λίγες ημέρες, ακόμη και αν τις ημέρες αυτές εργάζονται πολλές ώρες. Η διάκριση αυτή μεταξύ των μερικώς απασχολουμένων είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η Οδηγία και γενικότερα η Ε.Ε. ενθαρρύνει την ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης και την παροχή κατάλληλης ασφαλιστικής προστασίας 26. Συνεπώς, απαιτείται για τις ίδιες ημερησίου αυτού ποσού επί της Η.Ε. που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση. Εφόσον η ημερήσια αμοιβή είναι μεγαλύτερη από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως, τότε η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 29 παρ. 1 και 37 παρ. 2 του α.ν. 1846/51 και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το μισό του κατά περίπτωση χορηγούμενου από το Ι.Κ.Α. κατωτάτου ορίου». 26 Commission Européenne, Lignes Directrices pour les politiques de l emploi ( ). Στον αρ. 20 δίδεται έμφαση στην ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, Rapport Emploi en Europe 2004, όπου αναφέρεται ότι με τα σημερινά δεδομένα για να αυξηθεί το ποσοστό της απασχόλησης απαιτείται η προσφυγή στις ενεργείς πολιτικές για την απασχόληση και στη μερική απασχόληση. Recommandation du Conseil sur la mise en oeuvre des politiques de l emploi des Etats membres (2004). Στις παρατηρήσεις και συστάσεις αναφέρεται ότι η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης στην Ε.Ε., ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, ότι η «μαύρη» εργασία παραμένει σημαντική, ότι η παραγωγικότητα είναι χαμηλή, ιδίως λόγω του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζομένων. Η Ελλάδα, οφείλει να λάβει μέτρα για να κάνει περισσότερο ελκυστική τη μερική απασχόληση και να ενθαρρύνει την επαγγελματική απασχόληση των γυναικών κυρίως με την ενίσχυση της μερικής απασχόλησης κ.λπ. 10

11 ώρες εργασίας στην ίδια εργασία η ίδια ασφαλιστική κάλυψη, ανεξαρτήτως του εάν έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές ή λιγότερες ημέρες 27. β) Όσον αφορά τη θεμελίωση δικαιώματος στις παροχές: Οι μερικώς απασχολούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τις ίδιες περιόδους ασφάλισης με τους πλήρως απασχολούμενους και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται να υπάρχει ενεργός ασφαλιστικός δεσμός, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει ορισμένες ημέρες στην ασφάλιση προ της επελεύσεως του κινδύνου 28. Είναι προφανές ότι οι μερικώς απασχολούμενοι, ιδίως αυτοί που εργάζονται λίγες Η.Ε. και πολλές ώρες, έχουν αντικειμενική δυσκολία στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών. Ούτε η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εξυπηρετεί, διότι απαιτεί την πραγματοποίηση Η.Ε. στην ασφάλιση ή 500 Η.Ε. εντός των τελευταίων 5 ετών από τη διακοπή της απασχόλησης 29. Όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται επειδή δεν καθιερώνεται δικαίωμα των μερικώς απασχολουμένων να λάβουν σε κάθε περίπτωση τη σύνταξη που αντιστοιχεί στις εισφορές τους. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα οι μερικώς απασχολούμενοι, όταν δεν κατορθώνουν να θεμελιώσουν δικαίωμα στις επί μέρους παροχές, να χρηματοδοτούν απλώς τις παροχές των λοιπών, κατά κύριο λόγο πλήρως απασχολουμένων ασφαλισμένων 30. Όλα αυτά δεν συνάδουν με τις επιταγές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου για κατάλληλο ασφαλιστικό καθεστώς που θα διευκολύνει την διάδοση της μερικής απασχόλησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα συντηρεί διακρίσεις σε βάρος τους. Οι ρυθμίσεις αυτές αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους και σε ορισμένες περιπτώσεις τους στρέφουν προς τις συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 3. Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης μειονεκτεί σε σχέση με την ασφάλιση της αυτοτελούς απασχόλησης Στην Ελλάδα, το μικρό ποσοστό των ασφαλισμένων για μερική απασχόληση έχει σχέση και με τις εξής δύο παραμέτρους: Πρώτον, η ασφάλιση για μισθωτή εργασία αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ της αφαλιζόμενης απασχόλησης, ενώ η 27 Πάντως, είναι ελπιδοφόρο ότι σε πολύ πρόσφατη προφορική επικοινωνία μας με μέλος της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και συγκεκριμένα με τον κ. Δ. Μπούρλο πληροφορηθήκαμε ότι μελετάται η αντικατάσταση της ρυθμίσεως αυτής. 28 Ενδεικτικά, για το επίδομα ασθένειας 100 ημέρες στην ασφάλιση κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την πλήρη σύνταξη 15 έτη ασφάλισης (4.500 Η.Ε.), για τη σύνταξη αναπηρίας Η.Ε. από τις οποίες 600 την τελευταία πριν της επέλευση της αναπηρίας 5ετία, για την σύνταξη λόγω θανάτου Η.Ε. από τις οποίες 300 την τελευταία προ του θανάτου 5ετία κ.λπ. 29 Άρθρο 41 α.ν. 1841/ Βλ. Πετρόγλου Αθ., Πετρόγλου Παν. και Μανιάτη Ι., ό.π., σ

12 ασφάλιση των αυτοτελώς απασχολουμένων, των αγροτών (χωρίς τους μισθωτους στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής) και των επιστημόνων αντιστοιχεί περίπου στο έτερο ήμισυ 31. Η οργάνωση της ελληνικής οικονομίας και οι κρατούσες νοοτροπίες και στάσεις ζωής έχουν αναδείξει τον αυτοτελώς απασχολούμενο ως σημαντικό στοιχείο και οικονομικό παράγοντα. Αντίθετα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως του Βορρά η οικονομία και η απασχόληση στηρίζονται στη μισθωτή εργασία 32. Είναι λοιπόν αναμενόμενο στα κράτη αυτά η πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο για τη μερική απασχόληση να έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη απ ότι στην Ελλάδα. Δεύτερον, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι καθένας για δικούς του λόγους μπορεί να προτιμούν την ασφάλιση για ανεξάρτητη εργασία έναντι της ασφάλισης για μερική απασχόληση. Ειδικότερα: α) Οι εργαζόμενοι από τη μια πλευρά, όταν ασφαλίζονται για ανεξάρτητη εργασία, καλύπτονται για τους κύριους ασφαλιστικούς κινδύνους (γήρατος, αναπηρίας, ατυχήματος, θανάτου, ασθένειας). Δεν καλύπτονται όμως για τους κινδύνους της ανεργίας, της στράτευσης, των οικογενειακών επιδομάτων, της εργατικής κατοικίας και της εργατικής εστίας. Ωστόσο, επειδή ασφαλίζονται για πλήρη απασχόληση, ανεξαρτήτως του αν στην πραγματικότητα απασχολούνται πλήρως ή όχι, η ασφάλισή τους είναι συνεχής έως τη διακοπή ασκήσεως του επαγγέλματος. Έτσι, δεν τίθεται θέμα χρονικών ορίων ή ενεργού ασφαλιστικού δεσμού στην περίπτωση που δεν έχουν διακόψει την επαγγελματική τους ενασχόληση. Σημειωτέον, ότι οι ίδιοι είναι υπόχρεοι και καταβάλλουν τις εισφορές για την ασφάλισή τους που υπολογίζονται με βάση πλασματικές αποδοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε διάφορες ασφαλιστικές κλάσεις. Οι εισφορές αυτές μπορεί να είναι υψηλότερες από ότι στη μερική απασχόληση με βάση την 1 η ειδική ασφαλιστική κλάση, αλλά οδηγούν τελικώς σε υψηλότερη σύνταξη σε σχέση με τις συντάξεις επί μερικής απασχόλησης. Επιπλέον, στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης οι ασφαλισμένοι συχνά δεν συμπληρώνουν πλήρη ασφαλιστικό βίο και για τον λόγο 31 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού του Υ.Ε.Κ.Α. του έτους 2003, σ. 367 επ., οι ασφαλισμένοι για κύρια ασφάλιση στους οργανισμούς ανεξαρτήτων επαγγελματιών ανέρχονται σε , στους οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών σε , στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων σε και συνολικά σε Αντίστοιχα, οι ασφαλισμένοι στους οργανισμούς ασφαλίσεων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και των τραπεζών και του τύπου ανέρχονται συνολικά περίπου σε Σ αυτά τα ποσοστά δεν περιλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας και οι υπάλληλοι των Δήμων που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο. 32 Greiner D., ό.π. σ. 61 που διαπιστώνει ότι γενικότερα στον Νότο της Ε.Ε. παρατηρείται μικρότερη διάδοση της μερικής απασχόλησης και αντίστοιχα μεγαλύτερη των συμβάσεων έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σχέση με τον Βορρά. 12

13 αυτό δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σε παροχές. Συνεπώς, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν επιβεβαιώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μερικώς απασχολουμένων στους οργανισμούς αυτοαπασχολουμένων είναι υποδεέστερη. Αντιθέτως, τούτο ισχύει για την πλήρη απασχόληση 33. β) Οι εργοδότες από την άλλη προτιμούν κατά κανόνα την ανεξάρτητη εργασία, διότι δεν επιβαρύνονται τις εισφορές. Λογικά όμως, στις αποδοχές του απασχολουμένου σε ψευδοανεξάρτητη εργασία θα περιλαμβάνεται κάποιο χρηματικό ποσό που θα καλύπτει μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος της ασφάλισής του. Το πλεονέκτημα της μη επιβάρυνσης του εργοδότη δεν είναι ευκαταφρόνητο δεδομένης της φυγής πολλών επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη σε χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας και συχνά με ελάχιστη ή καθόλου ασφαλιστική επιβάρυνση. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι εργοδότες δεν επιβαρύνονται με τη διαδικασία για τη δήλωση της μερικής απασχόλησης που είναι περισσότερο πολύπλοκη, τυπική και χρονοβόρα σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία αναγγελίας εργαζομένου. Ειδικότερα, απαιτείται η σύναψη εγγράφου συμφωνίας που θα αναφέρει τουλάχιστον τα στοιχεία της ταυτότητας των συμβαλλομένων, τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, τον χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, τον τρόπο αμοιβής και τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης 34. Επιπρόσθετα, απαιτείται η γνωστοποίηση της συμβάσεως εντός 15 ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και, στην περίπτωση που δεν γίνει η γνωστοποίηση, τεκμαίρεται ότι η σύμβαση καλύπτει εργασία πλήρους απασχόλησης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 2639/98 για όσες συμφωνίες μερικής απασχόλησης είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, οι επιχειρήσεις οφείλουν εντός 9 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου να υποβάλουν προς την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για να θεωρηθεί ότι έχει έγκυρα συναφθεί σύμβαση μερικής απασχόλησης. Αν δεν το πράξουν, τότε τεκμαίρεται ότι οι σχετικές συμβάσεις καλύπτουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και επιβάλλονται οι εισφορές πλέον των προστίμων και προσαυξήσεων. Τα τεκμήρια αυτά είναι μαχητά Στεργίου Ά., Αυτοαπσχολούμενος και μισθωτός στην κοινωνική ασφάλιση, εκδ. Σάκκουλα, 2005, σ. 82 επ. 34 Γκούτος Χ., «Ζητήματα της μερικής απασχολήσεως», Δ.Ε.Ν., 1999, σ επ. 35 Λεβέντης Γ., ό.π., σ. 84 που αναφέρει ότι: O εργοδότης μπορεί να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι χωρίς τον άκυρο (λόγω μη τηρήσεως του εγγράφου τύπου) όρο για μερική απασχόληση δεν θα καταρτιζόταν ποτέ η συγκεκριμένοι σύμβαση εργασίας, διότι οι εργαζόμενοι απέβλεψαν κατά κύριο λόγο στη μερική απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα του όρου συνεπιφέρει την ακυρότητα όλης της συμβάσεως εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 181 Α.Κ.. Μπακόπουλος Κ., «Το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίαςα 13

14 Πάγια είναι και η σχετική νομολογία των διοικητικών Δικαστηρίων ότι η μερική απασχόληση πρέπει να αποδεικνύεται από την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του ασφαλισμένου, από τις καταστάσεις προσωπικού που είναι θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και από τα εκκαθαριστικά σημειώματα ή τις αποδείξεις πληρωμής που χορηγεί ο εργοδότης 36. Η θέσπιση των παραπάνω τεκμηρίων αντανακλά τον διπλό φόβο του νομοθέτη μήπως η μερική απασχόληση αποτελέσει το όχημα για να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις για την ασφάλιση της εργασίας με πλήρη απασχόληση από τη μια και μήπως καταστρατηγηθούν οι διατάξεις για τη διάκριση της εξαρτημένης από την ανεξάρτητη εργασία από την άλλη 37. Η σύγχυση των ορίων μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης εργασίας στην πράξη οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση και ταλαιπωρεί τους Ο.Κ.Α., τους εργοδότες, τους ασφαλισμένους και τα Δικαστήρια. Οι διακρίσεις είναι επισφαλείς και το πρόβλημα επιχειρείται να αντιμετωπισθεί με την καθιέρωση διαφόρων τεκμηρίων 38. Τούτο δεν αποτελεί προϊόν της ελληνικής στον ν. 2639/98, Δ.Ε.Ν., 1999, σ. 9 επ. με ενδιαφέρεουσες σκέψεις για τη νομική φύση του εν λόγω τεκμηρίου και τη λειτουργία του, Ψηλός Γ., ό.π., σ. 1018, Στεργίου Ά., ό.π., σ. 445 επ. 36 Δ.Εφ. Πειρ., 500/03, ΔΔίκη, 2004, 750, Δ.Εφ. Τρ., 51/03, Ε.Δ.Κ.Α., 2004, 458, Δ.Εφ.Αθ. 3343/95, Ε.Δ.Κ.Α., 1999, 203, Δ.Πρ. Ρόδ., 22/03, στην τράπεζα νομικών πληροφοριών Νόμος, Δ.Πρ. Θεσ. 817/02, Αρμ., 2003, 237, Δ.Πρ.Αθ., 2356/00, Ε.Δ.Κ.Α., 2000, 859. Η νομολογία δέχεται ότι, εφόσον ο εργοδότης δεν τηρεί κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας περί μειωμένης απασχόλησης, ιδιωτικό συμφωνητικό για τη μειωμένη απασχόληση, αποδείξεις πληρωμής κ.λπ., ορθώς το Ι.Κ.Α. δέχεται ότι πρόκειται για πλήρη απασχόληση και προσδιορίζει κατ ανέλεγκτη κρίση τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης φέρει το βάρος αποδείξεως ότι πρόκειται για μερική απασχόληση. Οι ένορκες βεβαιώσεις του ιδίου του εργαζομένου δεν αρκούν επειδή εξαρτάται εργασιακά από τον εργοδότη. Αντίθετα, αν ο εργοδότης τηρεί νόμιμα τα παραπάνω προβλεπόμενα για την απόδειξη της μερικής απασχόλησης στοιχεία, το Ι.Κ.Α. φέρει το βάρος αποδείξεως της εικονικότητας των ασφαλιστικών δεδομένων. 37 Στο εργατικό δίκαιο εξαρτημένη θεωρείται η εργασία όταν ο μεν εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και εποπτείας και καθορίζει τον τόπο, τον τρόπο, τον χρόνο και τις λοιπές συνθήκες της παροχής της, ο δε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις του. Βλ. Καρακατσάνης Αλ., Γαρδίκας Στ., Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σ. 45 με παραπομπή στη σχετική νομολογία. Μεγάλη σημασία έχει το ποιός φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Εκτενή ανάπτυξη της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας και της δέσμης των κριτηρίων με βάση τα οποία διακρίνεται από την ανεξάρτητη κάνει ο Στεργίου Ά., ό.π., σ. 218 επ. Ο συγγραφέας καταλήγει στα εξής επτά κριτήρια: 1. Αν απασχολείται κανείς για λογαριασμό άλλου προσώπου, 2. αν διαπιστώνεται κάποια μορφή οικονομικής εξάρτησης, 3. αν ομοιάζουν οι συνθήκες εργασίας του απασχολούμενου με εκείνες των μισθωτών του κλάδου δρασττηριότητας ή επιχείρησης, 4. αν αναμειγνύεται τρίτος στην εκτέλεση της εργασίας ενός προσώπου (προσωπική νομική εξάρτηση), 5. αν ασκείται πραγματικός έλεγχος κατά την εκτέλεση της εργασίας, 6. αν διαπιστώνεται ένταξη του εργαζομένου στην οργανωμένη εκμετάλλευση (επιχείρηση) ενός άλλου προσώπου και 7. αν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή εφαρμογής της εργαστικής νομοθεσίας. 38 Ή με τη δια νόμου επιλογή ενός ασφαλιστικού οργανισμού προς άρση της ασάφειας. Βλ. π.χ. το άρθρο 22 του ν. 1902/90 περί υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ο.Ε.Κ., των προσώπων που απασχολούνται αυτοπροσώπως και κατά κύρια απασχόληση στις διαδικασίες της παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αμείβονται με το κομμάτι (φασόν) και εργάζονται στο σπίτι τους ή σε 14

15 εφευρηματικότητας, αλλά δόκιμη συνταγή που συναντάται και σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις 39. Στην Ελλάδα, ισχύουν δύο τεκμήρια για την εξαρτημένη και ανεξάρτητη εργασία: Από τη μια το τεκμήριο του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. α του α.ν. 1846/51 υπέρ της εξαρτημένης εργασίας επί δυσχερούς διακρίσεως από την ανεξάρτητη εργασία. Από την άλλη το τεκμήριο του άρθρου 1 του ν. 2639/98, σύμφωνα με το οποίο η μεταξύ εργοδότη και απασχολουμένου συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσιες αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), κατ οίκον απασχόλησης και τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύτπει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η συμφωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 15 ημέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Το τεκμήριο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της αποκλειστικής εργασίας ή της εργασίας κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτική κατάσταση με τις σχετικές συμφωνίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και αν δεν το πράξει θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στο τεκμήριο του ν. 2639/98 η θεωρία έχει ασκήσει κριτική 40 που επικεντρώνεται κυρίως στο ότι αποδεικτέο θέμα είναι η φύση της εργασίας ως εξαρτημένης ή μη. Η θέσπιση τεκμηρίων για τη διευκόλυνση της απόδειξης της φύσεως της εργασίας, με βάση την τήρηση ή μη ορισμένων διατυπώσεων, δεν συνδέεται με το αποδεικτέο θέμα. Συνεπώς, το τεκμήριο αυτό είναι κατ εξοχήν απρόσφορο για την απόδειξη του κρίσιμου ζητήματος της έννοιας της εξαρτήσεως. Πάντως, το όλο ζήτημα κατά τη γνώμη μας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική βάση προς συζήτηση. Η διάκριση μεταξύ της εξαρτημένης και της εργαστήρια που βρίσκονται εκτός του χώρου λειτουργίας των επιχειρήσεων του εργοδότη, έστω και αν χρησιμοποιούν δικά τους εργαλεία. Σχετικά με τη διεύρυνση της εξάρτησης με νομοθετικές εξομοιώσεις διαφόρων ειδών εργασίας με εξαρτημένη εργασία, όσον αφορά τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. βλ. Στεργίου Ά., ό.π., σ. 348 επ. που επισημαίνει τα προβλήματα που ανακύπτουν από την πρακτική αυτή στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και τα ζητήματα συνταγματικότητας που μπορεί να εγείρει η αφαίρεση της δυνατότητας του δικαστικού ελέγχου και συνακόλουθα ο περιορισμός της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας από τον χαρακτηρισμό των εννόμων σχέσεων, όπως εν προκειμένω από τον χαρακτηρισμό της εξαρτημένης ή μη εργασίας. 39 Βλ. παραπάνω υποσημείωση με αρ Στεργίου Ά., ό.π., σ. 454 επ., που τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση κριτηρίου είναι το εργατικό δίκαιο και ως εκ τούτου δεν θίγει το τεκμήριο του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1846/51 που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, το οποίο έχει αυτονομία έναντι του εργατικού. Επίσης, βλ. Δόκα Μ., ό.π., σ. 570, Μπακόπουλου Κ., «Το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίας στον ν. 2639/98, Δ.Ε.Ν. 1999, σ. 8 επ., Παπαϊωάννου Αθ., «Η διάκριση της εξαρτημένης εργασίας από την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και έργου, το τεκμήριο του ν. 2643/98», Ε.Δ.Κ.Α. 1998, σ. 334 επ., Κονταξόπουλου Ι., «Η άλωση του εργατικού δικαίου από την ανεξάρτητη εργασία σκέψεις με αφετηρία το παράδειγμα του γαλλικού τεκμηρίου υπέρ της ανεξάρτητης εργασίας», Ε.Ε.Δ. 1998, σ. 818 επ. 15

16 ανεξάρτητης εργασίας έχει γενικότερα αμβλυνθεί, διότι όπως έχει παρατηρηθεί «μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης εργασίας δεν αναπτύσσεται τόσο μια σχέση αντίθεσης όσο μια σχέση διαβάθμισης» 41. Η ανεξάρτητη εργασία αποκτά όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά της εξάρτησης και το αντίστροφο, η εξαρτημένη εργασία αποκτά όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης εργασίας 42. Ασφαλώς, η «κοινή για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες κοινωνική ασφάλιση» 43 παρακάμπτει το πρόβλημα της διακρίσεως. Ωστόσο δεν απαιτείται κατ ανάγκην η ενοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη σταδιακή ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής των παροχών, την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και, σε ορισμένους κινδύνους για τους οποίους οι αυτοαπασχολούμενοι δεν καλύπτονται, με τη σύγκλιση του καθεστώτος των ασφαλιζόμενων για ανεξάρτητη και για εξαρτημενη εργασία 44. Όταν η ασφάλιση για εξαρτημένη εργασία και για ανεξάρτητη εργασία είναι ισοδύναμες, τότε σημασία έχει μόνο η υπαγωγή στην ασφάλιση και όχι σε ποιόν οργανισμό γίνεται η υπαγωγή. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέγει και έμμεσα καθιερώνεται μιας μορφής «άμιλα» μεταξύ των οργανισμών να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Ειδικότερα, στη μερική απασχόληση, όταν δεν προκύπτει με ασφάλεια η φύση της εργασίας (γκρίζες ζώνες), θα έπρεπε να επιλέγει ο απασχολούμενος το καθεστώς και τον οργανισμό στο οποίο προτιμά να υπαχθεί, εκτιμώντας ο ίδιος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ασφαλίσεώς του ως μισθωτού σε σχέση με την ασφάλισή του ως αυτοτελώς απασχολούμενου. Η κοινωνική ασφάλιση πρωτίστως ενδιαφέρεται να ασφαλισθεί ο εργαζόμενος και δευτερευόντως πού θα ασφαλισθεί. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο συμφέρουσα για τους μερικώς απασχολούμενους, ιδίως όσους εργάζονται πολλές ώρες αλλά λίγες ημέρες, η ασφάλισή τους για ανεξάρτητη εργασία, ακόμη και αν δεν είναι πράγματι ανεξάρτητη, διότι με τον τρόπο που υπολογίζονται οι συντάξεις τους ως μισθωτών και με τις ισχύουσες χρονικές προύποθέσεις για την ασφάλισή τους, συχνά ματαιώνονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 41 Στεργίου Ά., ό.π., σ. 470 που παραπέμπει στον Supiot A., «L avenir d un vieux couple. Travail et sécurité sociale», Droit Social, 1995, σ. 823 επ. 42 Στεργίου Ά., ό.π., σ. 289 επ. 43 Στεργίου Ά., ό.π., σ Τούτο έχει επιχειρηθεί για τους ασφαλισμένους μετά την , με βάση τον ν. 2084/92. 16

17 Συμπεράσματα α) Η ασφάλιση της μερικής απασχόλησης, αν συνδυασθεί με την τμηματική σύνταξη και τη χρονικά περιορισμένη επιδότηση των εισφορών μπορεί να συμβάλλει στη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή 45, στη σταδιακή έξοδο των ασφαλισμένων από την απασχόληση, στην παραμονή των εργαζομένων για μεγαλύτερο χρόνο στην απασχόληση, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας κ.λπ. Εξάλλου, η εξαίρεση από την ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων που εργάζονται λίγες ώρες και αποκερδαίνουν ασήμαντα για τη διαβίωσή τους εισοδήματα θα εξυπηρετούσε την ένταξη στην απασχόληση ομάδων του πληθυσμού που σήμερα βρίσκονται αποκλεισμένες. β) Η δυσμενής κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση σημαντικής μερίδας των μερικώς απασχολουμένων είναι ένας από τους λόγους που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Ήδη, η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει συστήσει στη χώρα μας τη λήψη μέτρων για την προώθηση της μερικής απασχόλησης. Τέτοια μέτρα είναι η αντικατάσταση της Η.Ε. στην ασφάλιση με την ώρα εργασίας, η κατάργηση των εμποδίων για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και, γενικότερα, η επανεξέταση των χρονικών και λοιπών προϋποθέσεων για την απονομή των παροχών στους μερικώς απασχολούμενους καθώς και η αντικατάσταση των δύσκαμπτων και αυστηρών διαδικασιών για την υπαγωγή στην ασφάλιση. γ) Τα τεκμήρια υπαγωγής στην ασφάλιση και οι διακρίσεις μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας στο ασφαλιστικό δίκαιο δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Σκοπός είναι η ασφαλιστική κάλυψη. Εν αμφιβολία, θα μπορούσε να επιλέγει ο εργαζόμενος. Η κοινωνική ασφάλιση δεν πρέπει να ασχολείται με το επι μέρους «συμφέρον» οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού να μη του διαφύγει μικρό μέρος της ασφαλιστέας ύλης, αν τυχόν ο εργαζόμενος ασφαλισθεί σε κάποιον άλλον οργανισμό 46, αλλά με τη συνολική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η επαρκής κάλυψη των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων από τους γνωστούς και τους νέους κοινωνικούς 45 Οδηγία 97/81 Ε.Κ. του Συμβουλίου, ό.π. 46 Μπακόπουλος Κ., ό.π., σ. 12 που θεωρεί ότι το τεκμήριο του ν. 2639/98 αποβλέπει να δημιουργηθεί «φόβητρο» στον εργοδότη που συνάπτει συμφωνίες με τις ειδικές μορφές απασχόλησης, ώστε να υποχρεωθεί να τις αναγγείλει στη δημόσια αρχή επί ποινή χαρακτηρισμού του ως «εργοδότη» κατά την έννοια της εργατικής νομοθεσίας, - προκειμένου να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην ασφάλλιση του Ι.Κ.Α. κατά τοάρθρο 22 του ν. 1902/90 και να μη διαφεύγει ασφαλιστέα ύλη από το Ίδρυμα. 17

18 κινδύνους δια μέσου της λειτουργίας ενός δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος. 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Υπολογισμός της σύνταξης με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, δικηγόρος Ι. Εισαγωγικά Η πλειονότητα των πορισμάτων των επιτροπών που από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 5 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5 1.2 Μορφή εργοσήμου.5 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο..6 1.5 Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο..6

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 10/04/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/41/28207 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ιούνιος 2015 Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνοπτικός πίνακας 3 Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ. 5 Α. Παροχή εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα