ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ»"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Το καταστατικό του α ό 4 εκεµβρίου 1999 ιδρυθέντος αθλητικού σωµατείου µε την ε ωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΙΚ - ΜΠΟΞΙΝΓΚ" και διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Κ.» και στη ξενόγλωσση µετάφραση "PANHELLENIC KICK - BOXING FEDERATION" ή "FEDERATION PANHELLENIQUE KICK - BOXING", αναγνωρίσθηκε νόµιµα µε την υ αρ. 1177/1999 α όφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε νόµιµα στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του ικαστηρίου αυτού µε αύξοντα αριθµό Μητρώου 634, στη συνέχεια τρο ο οιήθηκε µε την υ αρ. 3719/2000 α όφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο ότε και ορίσθηκε ως έδρα του η Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη συνέχεια τρο ο οιήθηκε µε την υ αρ. 184/2004 α όφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. Έδρα της Πανελλήνιας Οµοσ ονδίας Κικ Μ όξινγκ ορίζεται η Αθήνα. ύναται όµως η Οµοσ ονδία να διατηρεί γραφεία ρος εξυ ηρέτηση των σκο ών της και σε άλλες όλεις της Ελλάδος. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Η Π.Ο.Κ. έχει ως σκο ό να ε εξεργάζεται και να υλο οιεί τα ρογράµµατα για την ανά τυξη, διάδοση και καλλιέργεια του αθλήµατος του ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ, στα αγωνιστικά στυλ Light Contact (Λάιτ Κόντακτ,

2 ελαφριάς συνεχόµενης ε αφής), Semi contact/point Fighting (Σέµι Κόντακτ, διακο τόµενης ροής µε όντους), Kick Light, (Κικ Λάιτ, ελαφριάς συνεχόµενης ε αφής µε χαµηλά λακτίσµατα), Full Contact (Φουλ Κόντακτ λήρους συνεχόµενης ε αφής), Low Kick ( λήρους ε αφής µε χαµηλά λακτίσµατα), K-1 Rules (χτυ ήµατα και µε τα γόνατα), Aero Kick boxing (αεροκικµ οξινγκ, αεροβικό κικ µ όξινγκ), Musical Forms (µιούζικαλ φορµς, φόρµες µε τεχνικές και µουσική ε ένδυση) Ε ίσης την ανά τυξη του φιλάθλου νεύµατος, την ροσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισµό και γενικότερα την κοινωνική και ολιτιστική δια αιδαγώγηση της νεολαίας µέσα α ό τον αθλητισµό και την ανά τυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης µεταξύ των λαών για την εδραίωση της αγκόσµιας ειρήνης. 2. Η Π.Ο.Κ. δύναται να ιδρύει κλάδους άθλησης για συναφή αγωνιστικά στυλ του αθλήµατος ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ, καθώς και για ο οιοδή οτε άλλο µη αναγνωρισµένο άθληµα θεωρεί ότι µ ορεί να ροχωρήσει στην ανά τυξη και καλλιέργεια του. Για τους σκο ούς αυτούς συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς, το αρµόδιο για τα θέµατα αθλητισµού Υ ουργείο, την Γ.Γ.Α. και το υ ουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και µε όλες τις Παγκόσµιες Οµοσ ονδίες ή Οργανισµούς των µαχητικών αθληµάτων, αγωνιστικών στυλ και κλάδων άθλησης ου καλλιεργεί σήµερα, ή ου ιθανόν θα θελήσει να καλλιεργήσει στο µέλλον. 3. Η Π.Ο.Κ. µετέχει στον ετήσιο αθλητικό σχεδιασµό και υ οβάλλει στον αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υ ουργό τα συµ εράσµατα, τις αρατηρήσεις και τις ροτάσεις της µέσα στις νόµιµες ροθεσµίες. 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ, ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ: Η Π.Ο.Κ. ε ιτυγχάνει τους σκο ούς της: α) Με την ε ο τεία και τον έλεγχο στα Ελληνικά αθλητικά σωµατεία της δύναµής της και µε την ε ικοινωνία µε τους Οργανισµούς, οι ο οίοι έχουν αρα λήσιους σκο ούς. β) Με την τέλεση κάθε µορφής αθλητικών αγώνων του ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ, µεταξύ των ο οίων, σύµφωνα µε τους Νόµους και Κανονισµούς, και τα Πανελλήνια ρωταθλήµατα. γ) Με την έκδοση ειδικών εντύ ων, ετήσιας ε ετηρίδας, εριοδικού δελτίου της Π.Ο.Κ. εκτύ ωση γενικών και ειδικών κανονισµών, ό ως ε ίσης και συγγραµµάτων για θέµατα και ζητήµατα σχετικά µε το ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ, τους σκο ούς του και γενικά µε την έκδοση κάθε χρήσιµου για την διάδοση του αθλήµατος - δηµοσιεύµατος. δ) Με τη συνεργασία της µε τον σχολικό αθλητισµό, τον αθλητισµό, ο ο οίος καλλιεργείται στις Ένο λες υνάµεις και τους µαζικούς φορείς. ε) Με την ε ικοινωνία της µε τις ιεθνείς Οµοσ ονδίες, του Συνδέσµους και του Οργανισµούς, οι ο οίοι έχουν όµοιους ή αρεµφερείς σκο ούς, και µε τη συνεργασία µαζί τους για την διοργάνωση αθλητικών αγώνων. στ) Με τη µέριµνά της για την κατάρτιση, την ε ιµόρφωση και την µετεκ αίδευση των γυµναστών, των κριτών, των διαιτητών και των ρο ονητών, καθώς και µε τη συµµετοχή της σε όλα τα αγωνιστικά, τα οργανωτικά και αθλητικά ζητήµατα. ζ) Με τη συνεργασία της µε άλλες Ελληνικές αθλητικές οργανώσεις και Οµοσ ονδίες ή Οργανισµούς, ό ως και µε τη συµµετοχή της σε υ άρχοντες ή µέλλοντες, ου υ άρχουν ή ου θα συσταθούν και οι ο οίοι ε ιδιώκουν τους ίδιους ή αράλληλους σκο ούς µε την Π.Ο.Κ. 3

4 η) Με την κατασκευή γυµναστηρίων, σταδίων και κάθε άλλη αθλητική εγκατάσταση, ό ως και µε την εξεύρεση των αναγκαίων χώρων και όρων. θ) Με την διεξαγωγή έρευνας σε ε ιστηµονικά ή τεχνικά θέµατα, τα ο οία αφορούν το Κικ Μ όξινγκ και τον αθλητισµό γενικότερα. ι) Με τη συγκρότηση εθνικών οµάδων ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ σε όλες τις κατηγόριες και τα αγωνιστικά στυλ, και τη συµµετοχή αυτών των εθνικών οµάδων σε κάθε διεθνή αγώνα. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ 1) Μέλη της Π.Ο.Κ. µ ορούν να γίνουν όλα τα Αθλητικά Σωµατεία, τα ο οία είναι αναγνωρισµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, έχουν έδρα εντός της Ελληνικής Ε ικράτειας και καλλιεργούν το άθληµα του Κικ Μ όξινγκ ή τα αγωνιστικά του στυλ και τους κλάδους άθλησης ου καλλιεργεί ή θα καλλιεργήσει η ΠΟΚ στο µέλλον και διαθέτουν ρο ονητή ιστο οιηµένο α ό το αρµόδιο Υ ουργείο ή α ό την τεχνική ε ιτρο ή της Π.Ο.Κ. ό ως θα οριστεί µε σχετική α όφαση του.σ., ου δεν θα εργάζεται σε άλλο σωµατείο για τα αγωνιστικά στυλ και τους κλάδους άθλησης ου καλλιεργεί η Π.Ο.Κ. 2) Κάθε Αθλητικό Σωµατείο, το ο οίο ε ιθυµεί να εγγραφεί µέλος στην Π.Ο.Κ. και να υ αχθεί στη δύναµή της, ρέ ει να υ οβάλλει το αίτηµα εγγράφως και να συνυ οβάλλει α αραίτητα και τα αρακάτω έγγραφα: 1.- βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας Αρχής (ΓΓΑ) ότι αναγνωρίζεται ως αθλητικό σωµατείο. 2.- ε ίσηµο αντίγραφο του καταστατικού του στο ο οίο να αναγράφεται ρητά η ύ αρξη τµήµατος για το άθληµα του κικµ όξινγκ ή σχετικό ρακτικό /Σ ή Γ/Σ για ίδρυση σχετικού τµήµατος, ό ως ε ίσης και ε ίσηµο αντίγραφο του εσωτερικού κανονισµού εφόσον υ άρχει. 3.- Πιστο οιητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων. 4

5 4.- Α όφαση του /Σ ερί α οδοχής του αρόντος καταστατικού και των α οφάσεων του /Σ της ΠΟΚ, καθώς και των α οφάσεων ο οιασδή οτε άλλης ε ιτρο ής τη λειτουργίας της ο οίας ροβλέ ει το αρόν καταστατικό. 5.- Κατάσταση µελών του /Σ. 6.- Το.Σ. της Π.Ο.Κ. α οφασίζει µέσα σε εύλογο χρόνο α ό την υ οβολή της αίτησης για την εγγραφή του µέλους. 5.- Κάθε τρο ο οίηση του καταστατικού ενός σωµατείου µέλους της ΠΟΚ ρέ ει να γνωστο οιείται µέσα σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερών α ό τη δηµοσίευσή του στον ΠΟΚ. 7. Καµία αθλητική συνάντηση των σωµατείων µε ξένα σωµατεία ή Οµοσ ονδίες δεν ε ιτρέ εται χωρίς γρα τή άδεια της Π.Ο.Κ. Σε αντίθετη ερί τωση το.σ. υ οχρεούται να αρα έµ ει τα µέλη του.σ. του συγκεκριµένου Σωµατείου στην ικαστική Ε ιτρο ή µε αιτιολογηµένη α όφασή του, στην ο οία θα ρέ ει να α αραιτήτως να αναφέρονται και τα ραγµατικά εριστατικά, ε ί των ο οίων στήριξε την α όφασή του ερί της αρα οµ ής. 8. Α αγορεύεται ρητά σε ο οιοδή οτε αθλητικό σωµατείο ή και σε ο οιοδή οτε άλλο νοµικό ρόσω ο ιδιωτικού δικαίου (σχολές, γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα κλ ), ή σε φυσικά ρόσω α, να ασκούν και καλλιεργούν ή να διατείνονται ότι καλλιεργούν το άθληµα του Κικ Μ όξινγκ καθώς και τα αγωνιστικά στυλ και τους κλάδους άθλησης ου αναφέρονται στους σκο ούς της Οµοσ ονδίας, χωρίς ροηγούµενη ένταξή τους στην ΠΟΚ ή χωρίς γρα τή άδεια των αρµοδίων οργάνων της Οµοσ ονδίας. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 1.- Για την διαγραφή αθλητικού σωµατείου µέλους της ΠΟΚ α ό τη δύναµή της α αιτείται σχετική ρόταση δύο τουλάχιστον σωµατείων ή του 5

6 /Σ ρος τη Γενική Συνέλευση και α όφαση της τελευταίας αιτιολογηµένη, η ο οία λαµβάνεται κατά λειοψηφία των 3/5 των µελών της. 2. Το σωµατείο διαγράφεται για τους αρακάτω αναφερόµενους λόγους: α. Αν στερήθηκε της δικαστικής αναγνώρισης ως αθλητικό σωµατείο. β. Αν στερήθηκε της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ως αθλητικό σωµατείο. γ. Αν δηλώσει γρα τά ρος την Π.Ο.Κ. ότι α οχωρεί α ό τη δύναµή της άνευ ο οιαδή οτε αιτιολογίας. δ. Αν δεν έχει τουλάχιστον δεκα έντε (15) αθλητές ου να έχουν λάβει µέρος σ' ένα ε ίσηµο αγώνα κάθε χρόνο. ε. Αν συµµετέχει σε αγώνες KICK BOXING ή συναφών αγωνισµάτων ου διοργανώνουν Οµοσ ονδίες- ιεθνείς Οµοσ ονδίες Οργανισµοί Σύλλογοι ή ο οιοσδή οτε άλλος φορέας, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό χωρίς ροηγούµενη έγγραφη άδεια της ΠΟΚ. ζ. Αν αραβιάζει τους εσωτερικούς κανονισµούς και το καταστατικό της Οµοσ ονδίας και µε τις συγκεκριµένες δράσεις του ζηµιώνει τα συµφέροντα της ΠΟΚ η. Αν για ο οιοδή οτε λόγο άψει να διαθέτει ρο ονητή µε τυχίο ρο ονητή χορηγηµένο α ό την Γ.Γ.Α. για το άθληµα του Κικ Μ όξινγκ ή εγκεκριµένο α ό το.σ. της Π.Ο.Κ. θ. Αν καθυστερεί µε δική του ευθύνη τις συνδροµές του άνω α ό 6µήνες και δεν τις τακτο οιήσει µέσα σε 15 ηµέρες α ό την ρόσκλησή του α ό το /Σ. 3. Το σωµατείο ου µε ο οιοδή οτε τρό ο α οχώρησε ή διαγράφηκε α ό την Π.Ο.Κ, εξακολουθεί να ευθύνεται α έναντι σ αυτήν για τις υ οχρεώσεις ου είχε αναλάβει ενόσω ήταν µέλος της. 6

7 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Π.Ο.Κ. Πόροι της, α ό την ΓΓΑ, αθλητικής Οµοσ ονδίας είναι: α) Οι ε ιχορηγήσεις της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. β) Οι ε ιχορηγήσεις της Ε ιτρο ής Ολυµ ιακών Αγώνων. γ) Οι α ό κάθε άλλη ηγή ε ιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήµατα. δ) Οι ετήσιες συνδροµές και οι εγγραφές των σωµατείων µελών, Οι εισ ράξεις α ό αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, οι ο οίες διοργανώνονται α ό την αθλητική Οµοσ ονδία ή τελούν υ ό την αιγίδα της. στ) Τα καθοριζόµενα κατά συγκεκριµένη ερί τωση οσοστά α ό αγώνες, οι ο οίοι οργανώνονται µε την έγκριση και την ε ίβλεψη της, ζ) Τα καθοριζόµενα κατά συγκεκριµένη ερί τωση αράβολα ου καταβάλλουν τα σωµατεία µέλη για συµµετοχή τους σε αγώνες ου οργανώνονται µε την έγκριση και την ε ίβλεψη της Π.Ο.Κ. η) Τα αράβολα µεταγραφών αθλητών και αθλητριών. θ) Τα αράβολα των ρο ονητών και διαιτητών για την εγγραφή τους στα οικεία µητρώα της Π.Ο.Κ. ι) Τα έσοδα α ό τις συµβάσεις χορηγιών και διαφηµίσεων ου συνά τει το ιοικητικό Συµβούλιο µε φυσικά ή νοµικά ρόσω α του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα κερδοσκο ικού ή µη χαρακτήρα. ια) Τα έσοδα α ό χορήγηση άδειας σε αθλούµενους να αγωνισθούν στο εξωτερικό ιβ) Τα έσοδα α ό ώληση εισιτηρίων για συναντήσεις εθνικών οµάδων. ιγ) Τα έσοδα α ό συµβάσεις για αραχώρηση τηλεο τικών δικαιωµάτων για αναµετάδοση α ό τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, συναντήσεων και αγώνων των εθνικών οµάδων ή διοργανώσεων ου διεξάγονται υ ό την αιγίδα της Π.Ο.Κ. 7

8 ιδ) Τα έσοδα α ό οσοστά ου της αναλογούν για αραχώρηση έγκρισης διαφήµισης σε σωµατεία µέλη στις εµφανίσεις των αθλητών τους ή α ό την το οθέτηση διαφηµίσεων στους αγωνιστικούς χώρους ου διεξάγονται αγώνες ή συναντήσεις υ ό την αιγίδα της. Η ετήσια συνδροµή των Σωµατείων Μελών, τα τέλη εγγραφής καθώς και οι λοι ές οικονοµικές υ οχρεώσεις τους καθορίζονται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσ ονδίας. ΑΡΘΡΟ 7 1. Η οµοσ ονδία τηρεί υ οχρεωτικά τα εξής βιβλία: α. Μητρώου µελών β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων ιοικητικού Συµβουλίου δ. Γ Κατηγορίας ε. Περιουσιακών Στοιχείων στ. Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 2. Η οµοσ ονδία τηρεί µητρώο αθλητών και µητρώο ρο ονητών. Άρθρο 8 Η ετήσια συνδροµή των Σωµατείων µελών, τα τέλη εγγραφής καθώς και οι λοι ές οικονοµικές υ οχρεώσεις καθορίζονται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο και ε ικυρώνονται α ό τις γενικές Συνελεύσεις. ΑΡΘΡΟ 9 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Κ. 1. Όργανα της Π.Ο.Κ. είναι: α. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες β. Το ιοικητικό Συµβούλιο γ. Η δικαστική ε ιτρο ή 8

9 δ. Η εξελεγκτική ε ιτρο ή ε. Κάθε Ε ιτρο ή ου ροβλέ εται α ό το αρόν καταστατικό ή ου θα συσταθεί µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσ ονδίας. 2.- ε µ ορεί να είναι µέλος οργάνου ου ροβλέ εται α ό το αρόν καταστατικό ό οιος εµ ί τει στους εριορισµούς, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των αρ. 3 και 12 του ν. 2725/1999 ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα. ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Κ. 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Π.Ο.Κ. και έχει το δικαίωµα να α οφασίζει για θέµατα, τα ο οία αφορούν την Π.Ο.Κ., να τρο ο οιεί το Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της Π.Ο.Κ., να εγκρίνει τον α ολογισµό και τον ροϋ ολογισµό της Οµοσ ονδίας, να ελέγχει το ιοικητικό Συµβούλιο. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες. Η Γενική Συνέλευση α οφασίζει ε ίσης για κάθε ζήτηµα µη ροβλε όµενο α ό το καταστατικό και καθορίζει γενικά την ορεία της Οµοσ ονδίας για το συµφέρον των µελών της και του Ελληνικού Αθλητισµού. Ε ίσης, η Γενική Συνέλευση ψηφίζει γενικούς ή ειδικούς κανονισµούς, µε τους ο οίους τίθενται οι κανόνες ου ισχύουν για όλα τα θέµατα ου αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήµατος του Κικ Μ όξινγκ, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε τοµέρεια. Για την κατάρτιση των ανωτέρω κανονισµών λαµβάνονται υ όψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισµοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υ οχρεωτική για τα µέλη της οµοσ ονδίας. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υ οχρεωτικά µια φορά το χρόνο ύστερα α ό ρόσκληση του /Σ κατά το ρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώµα εγκρίνει: 9

10 α) την έκθεση ε ραγµένων του /Σ β)τον οικονοµικό α ολογισµό και ισολογισµό του ερασµένου καθώς και τον ροϋ ολογισµό του ε όµενου έτους γ) κάθε άλλο θέµα ου υ οβάλλεται στην κρίση της Συνέλευσης. 3.α) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκαιρα, όταν αρευρίσκονται σ αυτήν οι αντι ρόσω οι των µισών τουλάχιστον α ό τα έχοντα δικαίωµα ψήφου σωµατεία. β) Σε ερί τωση έλλειψης α αρτίας κατά την ρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. καλείται σε ε αναλη τική συνεδρίαση εντός οκτώ (8) ηµερών το αργότερο α ό την χρονολογία της ρώτης ου µαταιώθηκε. Στην ερί τωση αυτή η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα µε ο οιοδή οτε αριθµό αρόντων µελών. γ) Οι α οφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο, µε λειοψηφία 50+1 των αρόντων µελών. 4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε α όφαση του Σ ή µετά α ό έγγραφη αίτηση των τριών έµ των (3/5) των µελών της Π.Ο.Κ. Όσα σωµατεία έχουν δικαίωµα ψήφου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, έχουν και στις ενδιάµεσες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις µέχρι τη λήξη του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 5.α. Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στης Γενικές Συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωµατείο, εφόσον στο ρο της Γενικής Συνέλευσης ηµερολογιακό έτος δεν είχε συµµετοχή σε αγώνες ου διοργανώνονται α ό την ΠΟΚ µε έντε (5) διαφορετικούς αθλητές σε έξι (6) τουλάχιστον α ό τα αγωνιστικά στυλ ου καλλιεργεί η Οµοσ ονδία. Η συµµετοχή α οδεικνύεται α ό τα ε ίσηµα φύλλα αγώνων. β) Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε αθλητικό σωµατείο ου δεν έχει καταβάλλει την ετήσια συνδροµή του δεκα έντε ηµέρες ριν την ραγµατο οίηση της ρώτης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 10

11 6. α. Τα σωµατεία υ οχρεούνται να γνωστο οιούν στην Π.Ο.Κ. τους αντι ροσώ ους τους, τακτικούς και ανα ληρωµατικούς, δεκα έντε ηµέρες (15) ριν α ό την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. β. Κάθε σωµατείο µέλος της Οµοσ ονδίας εκ ροσω είται στο Γενική Συνέλευση µε έναν (1) µόνο αντι ρόσω ο, ου ορίζεται µε τον ανα ληρωτή του, µε α όφαση του Σ του σωµατείου. Ως αντι ρόσω ος ορίζεται µέλος του σωµατείου ου έχει α οκτήσει κατά το χρόνο του ορισµού του το δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντι ρόσω ος µ ορεί να εκ ροσω εί ένα µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο µέλος της Οµοσ ονδίας διαθέτει µία µόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. γ. Οι ορισµένοι για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αντι ρόσω οι των σωµατείων λογίζονται αντι ρόσω οι και για τις ενδιάµεσες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν το σωµατείο διορίσει άλλους, ό ως δικαιούται. δ. Οι αντι ρόσω οι δεν ε ιτρέ εται να είναι αθλητές εν ενεργεία, ε ιφυλασσοµένων των διατάξεων του Νόµου, καθώς και υ άλληλοι ή ρο ονητές του Σωµατείου, µε σύµβαση εργασίας µε τον Σύλλογο και για ένα χρόνο α ό τη λήξη αυτής, καθώς και οι συµβαλλόµενοι µε το Σωµατείο για εκτέλεση έργου µε αµοιβή, για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για δύο (2) έτη µετά την αράδοση αυτού. Ε ιτρέ εται αντι ρόσω ος να είναι αντι ρόσω ος σωµατείου διαιτητής ή ερασιτέχνης ρο ονητής χωρίς µισθό. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. δύναται να καλέσει στις Γενικές Συνελεύσεις εκ ροσώ ους φορέων, οι ο οίοι υ ηρετούν τους σκο ούς της Οµοσ ονδίας και οι ο οίοι δικαιούνται να ανα τύξουν τις α όψεις τους. 8. Η κλήση των µελών ου έχουν δικαίωµα ψήφου στην Γενική Συνέλευση θα γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε καταχώρηση σε εφηµερίδα 5 ηµέρες νωρίτερα ή ό ως ορίσει το.σ. της Π.Ο.Κ. 11

12 ΑΡΘΡΟ 11 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Κ. 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσ ονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµ ιακών Αγώνων. 2. Το Σ µε αιτιολογηµένη α όφασή του έχει το δικαίωµα σε ερί τωση δια ιστώσεως αδυναµίας να εκτελέσει τα καθήκοντά του α ό ο οιοδή οτε λόγο, να ροκηρύξει νωρίτερα εκλογές για την ανάδειξη νέου Σ. Η α όφαση αυτή ρέ ει α αραιτήτως να λαµβάνεται µε λειοψηφία 2/3 του ροβλε όµενου αριθµού µελών του Σ. Σε ερί τωση ου για ο οιονδή οτε λόγο το Σ δεν εξαντλήσει τη θητεία για την ο οία εκλέχθηκε, το νέο Σ ου θα εκλεγεί έχει θητεία για το υ όλοι ο της θητείας του ροηγούµενου. 3. Ο αριθµός των µελών του Σ ορίζεται σε: α) έντε (5) εάν η Οµοσ ονδία έχει στη δύναµή της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) σωµατεία β) ε τά (7) εάν η Οµοσ ονδία έχει στη δύναµή της α ό τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία γ) έντεκα (11) εάν η Οµοσ ονδία έχει στη δύναµή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια ενήντα (250) σωµατεία δ) δεκα έντε (15) εάν η Οµοσ ονδία έχε στη δύναµή της διακόσια ενήντα ένα (251) και ερισσότερα σωµατεία Ο οιαδή οτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της Οµοσ ονδίας µετά την εκλογή των µελών του /Σ δεν ε ηρεάζει την αριθµητική του συγκρότηση. Μαζί µε τα τακτικά µέλη εκλέγονται υ οχρεωτικά και τρία (3) ανα ληρωµατικά µέλη, τα ο οία καταλαµβάνουν τις θέσεις των 12

13 α οχωρούντων, εκ ι τόντων ή θανόντων συµβούλων, ή κατά ερί τωση ό ως ορίζει ο Αθλητικός νόµος. 4. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. εκλέγονται α ό τους αντι ροσώ ους των σωµατείων µε τους εριορισµούς του αρόντος. 5. Οι υ οψηφιότητες για την ανάδειξη των µελών του.σ. υ οβάλλονται µε την κατάθεση σχετικής ε ιστολής µε βέβαιη χρονολογία στη Γραµµατεία της Π.Ο.Κ. δεκα έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ου έχει ροκηρυχθεί για τη διενέργεια των εκλογών. 6. Στο.Σ. της Π.Ο.Κ. δύνανται να εκλεγούν και άτοµα, τα ο οία δεν είναι αντι ρόσω οι σωµατείων µελών της ή µέλη σωµατείου της δύναµής της. 7. Εάν µέλος του Σ εκλεγεί µέλος του Σ άλλης Οµοσ ονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι αραιτείται αυτοδικαίως α ό το ρώτο αξίωµα. Με α όφαση της Οµοσ ονδίας δια ιστώνεται η ε έλευση της ιο άνω αραίτησης. 8. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. στην ρώτη συνεδρίαση, η ο οία ρέ ει να γίνει µέσα σε 10 µέρες α ό τη Γενική Συνέλευση, συγκαλούµενα α ό τον λειοψηφήσαντα Σύµβουλο, εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τους τρεις (3) Αντι ροέδρους, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Έφορο Υλικού και τα µέλη των υ ολοί ων οργάνων και ε ιτρο ών. 9. α) Όλοι οι Έλληνες ολίτες, µ ορούν να δηλώσουν υ οψηφιότητα για το.σ. και την Εξελεγκτική Ε ιτρο ή εάν δεν υ άγονται στα κωλύµατα και στα ασυµβίβαστα των άρθρων 3 και 12 και 21 του Ν. 2725/1999, ό ως αυτός τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα. β) Ε ίτιµα µέλη µ ορεί να είναι φυσικά ρόσω α ου ροσφέρουν εξαιρετικές υ ηρεσίες, ροάγοντας τους σκο ούς της Οµοσ ονδίας και ανακηρύσσοντας µε α όφαση της Γ.Σ., µετά ροηγούµενη ρόταση του.σ.. Τα ε ίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται ούτε υ οχρεούνται σε εγγραφή και καταβολή συνδροµής. 13

14 Ο τίτλος του Ε ίτιµου Προέδρου α ονέµεται σε ένα µόνο ρόσω ο ισοβίως και αύει µε το θάνατο ή την αραίτηση του. Ο ε ίτιµος ρόεδρος µ ορεί να συµµετέχει ελεύθερα στις συνεδριάσεις του.σ. ή και των Γ.Σ. της Οµοσ ονδίας µε αναφαίρετο δικαίωµα να εκφέρει τη γνώµη του, αλλά δίχως δικαίωµα ψήφου κατ αυτές. 10. Αν για ο οιοδή οτε λόγο δεν εκλεγεί ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρόν, το υφιστάµενο ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι την εκλογή νέου και όχι για χρονικό διάστηµα άνω των δύο µηνών, µετά την άροδο των ο οίων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 11. Α αγορεύεται στο Σ να συνά τει συµβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υ ηρεσιών, έργου, ροµηθειών ή ο οιεσδή οτε άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα µε µέλη του Σ, µε τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή µε νοµικά ρόσω α στα ο οία µετέχουν τα ροαναφερόµενα ρόσω α. Η αράβαση της διάταξης αυτής συνε άγεται την έκ τωση των µελών του Σ ου έλαβαν τη σχετική α όφαση. Η έκ τωση ενεργείται µε α όφαση του αρµοδίου δικαστηρίου. Ε ιτρέ ονται ροσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις ρος την οµοσ ονδία α ό τα µέλη του Σ για την αντιµετώ ιση ε ειγουσών αναγκών. Η ιδιότητα του µέλους είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη του Σ, όταν µετακινούνται εκτός του τό ου της µόνιµης κατοικίας τους για ροσφορά ο οιασδή οτε υ ηρεσίας στην οµοσ ονδία, ε ιτρέ εται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής. 12. Κάθε µέλος.σ. της Οµοσ ονδίας υ οχρεούνται να υ οβάλλει δήλωση της εριουσιακής του κατάσταση, της συζύγου και ανήλικων τεκνών του στον αρµόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρειού Πάγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις Νόµου 2429/1996 (άρθρα 24 εώς 29). 14

15 ΑΡΘΡΟ 12 1.Εάν ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. εξαιτίας θανάτου, αραίτησης ή έκ τωσης µειωθεί κάτω του αριθµού των 2/3 του εκάστοτε νόµιµα εκλεγµένου και δεν υ άρχουν εξ οιουδή οτε άλλου λόγου νόµιµοι ανα ληρωτές, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ενεργούντες α ό κοινού, συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση ρος ανάδειξη νέας διοίκησης. 2.Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον µία φορά τον µήνα και έκτατα ό οτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γρα τά τουλάχιστον έντε (5) µέλη του.σ., δικαιολογώντας και το λόγο αίτησης τους, ο οίος ρέ ει να κριθεί βάσιµος α ό τον Πρόεδρο του.σ. 3.Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. βρίσκεται σε α αρτία όταν αρίστανται έξι (6) τουλάχιστον µέλη του. Οι α οφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και µε σχετική λειοψηφία. Προκειµένου για ροσω ικά θέµατα ή όταν το ζητήσουν τρία (3) µέλη του, οι α οφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε ισοψηφία υ ερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος και ανα ληρούντος αυτόν. Τα ρακτικά των συνεδριάσεων ε ικυρώνονται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. 4.Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ου α ουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκ ί τει µε α όφαση του.σ. του αξιώµατός του, λαµβανοµένης µε α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των µελών. 5.Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. έχει δικαίωµα να εκδίδει εγκυκλίους, µε τις ο οίες θα καθορίζει τους τρό ους ε ικοινωνίας αλληλογραφίας των σωµατείων ρος την Π.Ο.Κ. και 15

16 ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. : α. Εκ ροσω εί την Π.Ο.Κ. σε όλες τις σχέσεις της µε τους τρίτους και ενώ ιον κάθε ικαστικής, ιοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, ό ως ε ίσης ενώ ιον κάθε οργανισµού, τρά εζας και κάθε νοµικού ροσώ ου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β. Συγκαλεί το.σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, ροεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει µε τον Γενικό Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη. γ. Υ ογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα ρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. καθώς και όλα τα εξερχόµενα α ό την Οµοσ ονδία έγγραφα ή τα καθ οιονδή οτε τρό ο σχετιζόµενα µε την Π.Ο.Κ. δ. Υ ογράφει όλα τα αραστατικά εισ ράξεων και ληρωµών, ό ως ε ίσης κάθε συναλλαγµατική ή ε ιταγή ή ο οιοδή οτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. ε. Αριθµεί και µονογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα, όλα τα βιβλία, τα ο οία τηρεί η Π.Ο.Κ., ε ο τεύει των εργασιών και των οργάνων της, ε ιµελείται ο οιοδή οτε λόγο να ροκηρύξει νωρίτερα την ανάδειξη νέου.σ. Η α όφαση αυτή ρέ ει α αραιτήτως να λαµβάνεται µε λειοψηφία (2/3) του ροβλε όµενου αριθµού µελών του.σ., ήτοι οκτώ (8) τουλάχιστον µελών. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΩΝ Οι αντι ρόεδροι κατά τη σειρά της εκλογής τους ανα ληρούν τον Πρόεδρο της ΠΟΚ όταν αυτός κωλύεται ή α ουσιάζει σε όλα του τα δικαιώµατα. Εάν ο 16

17 Πρόεδρος και οι Αντι ρόεδροι κωλύονται ή α ουσιάζουν τους αντικαθιστά ο µεγαλύτερος σε ηλικία Σύµβουλος. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΟΚ: Α) ιεξάγει την αλληλογραφία, υ ογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, µεριµνά για την τήρηση και ε ικύρωση των ρακτικών των συνεδριάσεων του /Σ. ε ίσης µεριµνά για τη σύνταξη των ρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, τα ο οία ε ικυρώνει το ροεδρείο τους. Β) έχει την ε ίβλεψη, ευθύνη και ε ο τεία του ροσω ικού και των υ ηρεσιών της ΠΟΚ και αρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Ε ιτρο ών και οργάνων της. Γ) είναι υ εύθυνος για την λειτουργία της Γραµµατείας και την τήρηση βιβλίου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Το Γενικό Γραµµατέα βοηθάει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραµµατέας και τον ανα ληρώνει όταν αυτός α ουσιάζει ή κωλύεται. Με α όφαση του /Σ το Γενικό Γραµµατέα δύναται να ανα ληρώνει και άλλο µέλος όταν αυτός κωλύεται ή α ουσιάζει. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταµίας της ΠΟΚ α) διαχειρίζεται τη χρηµατική εριουσία της ΠΟΚ ενεργεί τις εισ ράξεις και τις ληρωµές και υ ογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα τα γραµµάτια εισ ράξεων και τα εντάλµατα ληρωµών. β) καταθέτει τα χρήµατα σε τρα εζικό λογαριασµό στο όνοµα της ΠΟΚ σε 17

18 ο οιαδή οτε αναγνωρισµένη ελληνική Τρά εζα. γ) συνά τει µαζί µε τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα τον ισολογισµό, α ολογισµό και ροϋ ολογισµό της Οµοσ ονδίας. δ) σε ερί τωση α ουσίας ή κωλύµατος του Ταµία το /Σ δύναται µε α όφασή του να τον ανα ληρώσει µε άλλον Σύµβουλο. ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο έφορος υλικού της ΠΟΚ Ε ιµελείται όλων των εριουσιακών στοιχείων, των οργάνων, των ε άθλων, των αναµνηστικών, της βιβλιοθήκης της ΠΟΚ, τηρεί βιβλία για όλα τα εριουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη τους και ασκεί καθήκοντα κοσµήτορα Λέσχης. Όταν ο έφορος α ουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται µε α όφαση του /Σ α ό άλλο Σύµβουλο. Η ανάληψη της θέσεως του εφόρου υλικού ραγµατο οιείται σε την υ ογραφή ρωτοκόλλου αραλαβής του υλικού α ό τον ροηγούµενο έφορο κατό ιν σχετικής α οφάσεως του /Σ η ο οία θα ορίσει τον χρόνο αραλαβής και ταυτόχρονου αναλήψεως των καθηκόντων του µε αντίστοιχη ανάληψη των σχετικών ευθυνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΑΡΘΡΟ 19 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Α ό τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Κ. εκλέγεται ταuτόχρονα µε το ιοικητικό Συµβούλιο και ικαστική E ιτρο ή. 2. Η ικαστική E ιτρο ή α οτελείται α ό έντε (5) µέλη. Ε ίσης εκλέγoνται και δύο (2) ανα ληρωµατικά. 3. Η θητεία των µελών της ικαστικής Ε ιτρο ής είναι τριετής µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 29 του αρόντος. 4. Η εκλογή των µελών της ικαστικής Ε ιτρο ής γίνεται µε το 18

19 σύστηµα, το ο οίο ροβλέ εται µε το άρθρο 30 του αρόντος. 5.Τα µέλη της ικαστικής Ε ιτρο ής στην ρώτη συνεδρίασή τoυς, η ο οία ρέ ει να γίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό τη Γενική Συνέλευση, συγκαλoύµενα α ό τον λειοψηφίσαντα σύµβουλο, εκλέγoυν τον Πρόεδρο, τον Αντι ρόεδρο και το Γραµµατέα της E ιτρo ής. 6.Η Ε ιτρο ή βρίσκεται σε α αρτία, όταν αρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Οι α οφάσεις λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία των αρόντων µελών. Στις συνεδριάσεις της ικαστικής Ε ιτρο ής µετέχει υ οχρεωτικά µε συµβουλευτική γνωµοδοτική αρµοδιότητα ο νοµικός σύµβουλος της Οµοσ ονδίας. 7. Ο Γραµµατέας της ικαστικής Ε ιτρο ής: α) Τηρεί τα ρακτικά των συνεδριάσεων, τα ο οία µετά την καθαρογραφή τους α οτελούν τµήµα της α όφασής της. β)συντάσσει τις σχετικές κλήσεις για α ολογία ή εξέταση αροχή λnροφοριών για τις εκδικαζόµενες υ οθέσεις. γ )Τηρεί βιβλίο κίνησης των υ οθέσεων,των κλήσεων και δnµοσίευσnς των α οφάσεων. δ) Τηρεί όλn την αλληλογραφία, ρωτόκολλο και αρχείο των υ οθέσεων. 8. Τα κωλύµατα εκλογής για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ισχύουν και για τα µέλη της ικαστικής E ιτρo ής. ΑΡΘΡΟ Η ικαστική Ε ιτρο ή έχει αρµοδιότητα: α. Να ε ιβάλλει, µεταρρυθµίζει ή διαγράφει οινές στα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του άρθρου 36 του αρόντος, οι ο οίες ροβλέ ονται και τιµωρούνται α ό τον Πειθαρχικό Εσωτερικό Κανονισµό. β. Να εκδικάζει εφέσεις, οι ο οίες ασκούνται α ό φυσικά ή νοµικά ρόσω α κατά α οφάσεων διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων, τα 19

20 ο οία έχουν σχέση µε αρα τώµατα του άρθρου 36 του αρόντος και τις ο οίες ε ιβάλλουν σύµφωνα µε το καταστατικό τους. 2. Οι α οφάσεις της ικαστικής Ε ιτρο ής είναι δεσµευτικές για τα σωµατεία, τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α και την Π.Ο.Κ., το ιοικητικό Συµβούλιο της ο οίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσής τους. 3. Η ικαστική E ιτρο ή ε ιλαµβάνεται στην ερί τωση α τnς αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου µόνο µετά α ό α όφαση του.σ. της Π.Ο.Κ., στην ο οία ρέ ει να υ άρχει εµ εριστατωµένη έκθεση της αράβασης ή της κατηγορίας, η ο οία α οδίδεται κατά του φυσικού ή νοµικού ροσώ ου Η α όφαση του Σ της Π.Ο.Κ., η ο οία διαβιβάζεται α ό το Γενικό Γραµµατέα στη ικαστική Ε ιτρο ή, α οτελεί την έγκληση. 4. Η έφεση στην ερί τωση β της αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου ασκείται α ό τον ενδιαφερόµενο µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών α ό την ηµέρα της ε ίδοσης σε αυτόν της α όφασης του.σ. του σωµατείου 5. Οι α οφάσεις της ικαστικής Ε ιτρο ής είναι εκτελεστές και ροσβάλλονται µόνο ενώ ιον του ΑΣΕΑ, ό ως ο νόµος ορίζει Αίτηση αναστολής της α όφασης στα ολιτικά δικαστήρια δεν ε ιτρέ εται και είναι α αράδεκτη. 6. Για την άσκηση της έφεσης ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει αράβολο, το ύψος του ο οίου καθορίζεται µε α όφαση του Σ της Π.Ο.Κ. και το ο οίο εριέρχεται στο Ταµείο της. ΑΡΘΡΟ 21 Στις συνεδριάσεις της ικαστικής Ε ιτρο ής δεν δύναται να µετέχουν µέλη της, τα ο οία µετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφεροµένων µερών ή έχουν συγγένεια µέχρι τετάρτου βαθµού µε τους ενδιαφερόµενους στην εκδικαζόµενη υ όθεση. 20

21 ΑΡΘΡΟ 22 1.Μόλις εισαχθεί µια υ όθεση ενώ ιον της ικαστικής Ε ιτρο ής ο Πρόεδρος ορίζει ένα α ό τα µέλη της ως Εισηγητή. 2.Ο εισηγητής µέσα στην καθοριζοµένη α ό τον Πρόεδρο ροθεσµία ενεργεί εξέταση της υ όθεσης και έχει δικαίωµα να καλέσει ο οιονδή οτε ενδιαφερόµενο ρόσω ο ρος εξέταση ή αροχή ληροφοριών. 3.Ο κατηγορούµενος καλείται άντοτε εγγράφως σε α ολογία. Η κλήση ε ιδίδεται µε συστηµένη ε ιστολή ή τηλεγραφικά ή µε Fax ή µε ειδο οίηση του αντίκλητου ή ληρεξούσιου του δικηγόρου. 4.Ο Εισηγητής τηρεί ρακτικά για τις ενέργειες του. Στις ερι τώσεις, κατά τις ο οίες εξετάζονται ρόσω α ή α ολογείται κατηγορούµενος, τα ρακτικά ροσυ ογράφονται και α ό τα ρόσω α αυτά α αραιτήτως και ε ί οινή ακυρότητας 5.Μετά την ολοκλήρωση της ροδικασίας, ο Εισηγητής υ οβάλλει στον Πρόεδρο έκθεση ο ο οίος και συγκαλεί µέσα σε δέκα (10) µέρες τη ικαστική Ε ιτρο ή για την εκδίκαση της υ όθεσης 6.Στη συζήτηση της υ όθεσης καλείται άντοτε ο κατηγορούµενος και όσα ρόσω α κρίνει ο Πρόεδρος, ότι µ ορούν να χρησιµεύουν ως µάρτυρες. 7.Στοιχεία ή αντίγραφα α ό την υ όθεση δεν χορηγούνται αρά µόνο στον άµεσα ενδιαφερόµενο ή τον ληρεξούσιο δικηγόρο του και στο Σ της Π.Ο.Κ., η ο οία ενήργησε την αρα οµ ή. ΑΡΘΡΟ 23 1.Οι α οφάσεις της ικαστικής Ε ιτρο ής συντάσσονται γρα τά εριέχουν εµ εριστατωµένη αιτιολογία και καταχωρούνται σε ερίληψη στο ροβλε όµενο ρος τούτο βιβλίο. 2. Αντίγραφο της α όφασης κοινο οιείται στον κατηγορούµενο, στο Σ της Π.Ο.Κ. και στο σωµατείο του κατηγορουµένου καθώς και στην 21

22 αρµόδια Τ.Ε στην ο οία ανήκει στο σωµατείο. 3.Η οινή αρχίζει α ό την ηµέρα δηµοσιεύσεως της α όφασης στο βιβλίο των α οφάσεων της ικαστικής Ε ιτρο ής. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Α ό τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Κ. εκλέγεται ταυτόχρονα µε το ιοικητικό Συµβούλιο και η Εξελεγκτική Ε ιτρο ή. 2.Η Εξελεγκτική Ε ιτρο ή α οτελείται α ό τρία (3) µέλη και δύο (2) ανα ληρωµατικά 3.Η θητεία των µελών της εξελεγκτικής ε ιτρο ής είναι τριετής µε την ε ιφύλαξη του άρθρο 28 του αρόντος. 4.Η εκλογή των µελών της εξελεγκτικής ε ιτρο ής γίνεται µε το σύστηµα, το ο οίο ροβλέ εται α ό το άρθρο 29 του αρόντος. 5.Η Εξελεγκτική Ε ιτρο ή έχει ως ροορισµό τον έλεγχο του ταµείου, καθώς και των εν γένει οικονοµικών της Οµοσ ονδίας και την υ οβολή σχετικής έκθεσης της, η ο οία ανακοινώνεται ρος τη Γενική Συνέλευση α ό τον ροεδρεύοντα ου είναι ο µεγαλύτερος σε ηλικία α ό τα µέλη της. 6.Τα κωλύµατα εκλογής για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ισχύουν και για τα µέλη της εξελεγκτικής ε ιτρο ής. 7. Η Εξελεγκτική Ε ιτρο ή δύναται να υ οβοηθείται στο έργο της α ό εξειδικευµένα ρόσω α µετά α ό α όφαση του Σ της Π.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Με α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. συστήνεται Οικονοµική Ε ιτρο ή, α οτελούµενη α ό 3 µέλη 22

23 2.Η Οικονοµική Ε ιτρο ή συντάσσει τον ροϋ ολογισµό και ισολογισµό της Π.Ο.Κ., ε ιβλέ ει, ελέγχει και αρακολουθεί την τήρηση του ροϋ ολογισµού, τις δα άνες, τα λογιστικά βιβλία και γενικά κάθε έσοδο και έξοδο της Π.Ο.Κ., ενηµερώνει το Σ για την οικονοµική κατάσταση της Π.Ο.Κ. και εισηγείται ρος το Σ για κάθε θέµα και ζήτηµα, το ο οίο σχετίζεται µε την ορεία του ροϋ ολογισµού και την εξεύρεση όρων. Με αιτιολογηµένη α όφαση του Σ ένα ή δύο µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής είναι δυνατό να α οζηµιώνονται για τις ροσφερόµενες υ ηρεσίες τους. Ε ίσης ελέγχει και αρακολουθεί την ταµιακή διαχείριση όλων των Τ.Ε. 3. ρόεδρος της ε ιτρο ής είναι υ οχρεωτικά ο Ταµίας της ΠΟΚ. ΑΡΘΡΟ 26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1.Το.Σ. της Π.Ο.Κ. δικαιούται να συστήσει Τεχνικές Ε ιτρο ές. 2.Κάθε Τεχνική Ε ιτρο ή έχει τους κάτωθι σκο ούς και αρµοδιότητες: α. Την µελέτη κάθε θέµατος του αθλήµατος β. Την εισήγηση για την τρο ο οίηση των Ειδικών Κανονισµών σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις. γ. Την ρόταση για τη συγκρότηση της αντι ροσω ευτικής οµάδας για τις διεθνείς συναντήσεις. δ. Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων. ε. Την µελέτη και το σχεδιασµό αγωνιστικών και ε ιµορφωτικών ρογραµµάτων, ό ως και κάθε θεάµατος, το ο οίο συµβάλλει στην ανά τυξη του αθλήµατος 3.α. Το.Σ. της Π.Ο.Κ. συγκροτεί τις Τεχνικές Ε ιτρο ές α ό µέλη του.σ., Τεχνικούς, Ε ιστηµονικό ροσω ικό, εκ ροσώ ους αθλητικών φορέων, ρο ονητές ή και φιλάθλους. β. Οι Τεχνικές Ε ιτρο ές τηρούν ρακτικά των συνεδριάσεων τους, τα ο οία υ οβάλλουν στο.σ. της Π.Ο.Κ. 23

24 4.Οι α οφάσεις των Τεχνικών Ε ιτρο ών υ οβάλλονται για έγκριση στο.σ. της Π.Ο.Κ., το ο οίο α οφασίζει σχετικά και έχει δικαίωµα να δεχθεί, να τρο ο οιήσει ή α ορρίψει τις εισηγήσεις τους. 5. Το.Σ. µε α όφαση του συντάσσει κανονισµούς λειτουργίας των Τεχνικών Ε ιτρο ών. ΑΡΘΡΟ 27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1. Στην Π.Ο.Κ. λειτουργεί Ε ιτρο ή Μεταγραφών και α οτελείται α ό έντε (5 µέλη, τα ο οία εκλέγονται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ.. Μέλη της Ε ιτρο ής Μεταγραφών είναι υ οχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ένας Αντι ρόεδρος, ο ο οίος είναι και Πρόεδρος της Ε ιτρο ής, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας ή ο Ειδικός Γραµµατέας ή α λός Σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα άλλα τρία (3) µέλη είναι φίλαθλοι, οι ο οίοι τουλάχιστον τα έντε (5) ροηγούµενα χρόνια δεν µετείχαν στη διοίκηση ο οιουδή οτε αθλητικού σωµατείου µέλους. Η Ε ιτρο ή ορίζεται κάθε Ιούλιο και η θητεία της είναι ετησίας διαρκείας. 2. Στην αρµοδιότητα της έχει τον έλεγχο, έγκριση και νοµιµότητα των µεταγραφών των αθλητών, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την αναµόρφωση του αθλητικού µητρώου των σωµατείων και κάθε άλλης εργασίας, η ο οία έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες αυτές. 3. Η Ε ιτρο ή Μεταγραφών συγκαλείται α ό τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε α αρτία, εφόσον αρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη της. Οι α οφάσεις της λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία των αρόντων. Σε ισοψηφία υ ερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Οι α οφάσεις της Ε ιτρο ής ρέ ει να ε ικυρωθούν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. σύµφωνα µε το νόµο και ροσβάλλονται µε ροσφυγή ενώ ιον του ΑΣΕΑ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 24

25 ΑΡΘΡΟ 28 Σε ερί τωση κατά την ο οία το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. αραιτηθεί για ο οιοδή οτε λόγο ή ο αριθµός των µελών του µειωθεί κάτω των δύο τρίτων (2/3), σύµφωνα µε το άρθρο 9του αρόντος, τελειώνει ταυτόχρονα και η θητεία της ικαστικής καθώς και Εξελεγκτικής Ε ιτρο ής. ΑΡΘΡΟ 29 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1.Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Ε ιτρο ής και της ικαστικής Ε ιτρο ής της Π.Ο.Κ. γίνεται µε το σύστηµα του ενιαίου ψηφοδελτίου, στο ο οίο όλοι οι υ οψήφιοι αναγράφονται µε α όλυτη αλφαβητική σειρά Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της ΠΟΚ διεξάγονται α ό τριµελή Εφορευτική Ε ιτρο ή, της ο οίας ροεδρεύει δικαστικός αντι ρόσω ος, την ο οία εκλέγει η Γενική Συνέλευση και η ο οία αµέσως µετά την εκλογή της συγκροτείται σε Σώµα µε την ανάδειξη Προέδρου και Γραµµατέα. Μέλη της Εφορευτικής Ε ιτρο ής δεν µ ορούν να είναι υ οψήφιοι για Μέλη του /Σ. 2. Σε κάθε σωµατείο µε δικαίωµα ψήφου αρέχεται το δικαίωµα να θέσει ε ί του ενιαίου ψηφοδελτίου κατ ανώτατο όριο ε τά (7) σταυρούς ροτίµησης για την εκλογή µελών Σ, τρεις (3) σταυρούς ροτιµήσεως για την εκλογή µελών της δικαστικής ε ιτρο ής και δύο (2) σταυρούς ροτιµήσεως για την εκλογή µελών της εξελεγκτικής ε ιτρο ής 3. Σε ερί τωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση α ό την Εφορευτική Ε ιτρο ή. 4. Ανα ληρωµατικοί είναι οι υ οψήφιοι, οι ο οίοι έχουν σειρά ε ιτυχίας µετά τους τακτικούς και ο αριθµός τους ανέρχεται σε τρεις (3) συνολικά. 5. Σε ερί τωση ισοψηφίας, η ο οία ροκύ τει α ό την εφαρµογή 25

26 όλων των αρα άνω, γίνεται κλήρωση α ό την Εφορευτική Ε ιτρο ή 6. Οι υ οψήφιοι για το ιοικητικό Συµβούλιο και τα λοι ά όργανα της ΠΟΚ µ ορούν να υ οβάλλουν γρα τή αίτηση ρος την Εφορευτική Ε ιτρο ή το αργότερο 5 ηµέρες ριν την ηµεροµηνία των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται µε ευθύνη του /Σ και της Εφορευτικής Ε ιτρο ής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. για την καλύτερη υλο οίηση και ροώθηση των σκο ών της στην εριφέρεια δύναται να ιδρύσει Το ικές Ε ιτρο ές (Τ.Ε.) και να καθορίσει µε την ίδια α όφαση την έδρα τους και την εριφέρεια αρµοδιότητας τους. 2. Οι Το ικές Ε ιτρο ές είναι βοηθητικά όργανα της Π.Ο.Κ. για την ραγµατο οίηση των σκο ών της στην εριφέρεια κάθε Το ικής Ε ιτρο ής και είναι εκ ρόσω οι της στη συγκεκριµένη εριφέρεια, µέσα στα όρια του αρόντος Καταστατικού και των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ο.Κ. 3. Οι Το ικές Ε ιτρο ές δεν έχουν νοµική ροσω ικότητα και για να έχουν ισχύ οι ράξεις τους ρέ ει να εγκριθούν α ό το διοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. 4.Οι ειδικότεροι σκο οί και τα καθήκοντα των το ικών ε ιτρο ών είναι: α) Η καλλιέργεια και η διάδοση στην εριφέρειά τους του αθλήµατος του Κικ Μ όξινγκ, η µελέτη των το ικών αθλητικών ροβληµάτων, η οργάνωση και η διεξαγωγή των το ικών ρωταθληµάτων, µετά α ό έγκριση, σε συνεργασία και κάτω α ό τις οδηγίες της Π.Ο.Κ., η ε ο τεία και ο έλεγχος στα αθλητικά σωµατεία της εριοχή της. 26

27 Για την ε ιτυχία αυτών των σκο ών δίνει οδηγίες, εξασφαλίζει τα µέσα και γενικά µεριµνά για την α ρόσκο τη εφαρµογή και οµαλή λειτουργία των ρογραµµάτων καλλιέργειας, διάδοσης και ανά τυξης του αθλήµατος, ό ως αυτά εκ ονούνται και υλο οιούνται α ό τον Π.Ο.Κ. β) Η σύνδεση και η συνεργασία της µε την Το ική Αυτοδιοίκηση, τους το ικούς λαϊκούς φορείς και την εργατική εκ ροσώ ηση για την ροώθηση της ειρήνης και της ροόδου για τη δηµιουργία κοινωνικών και ολιτιστικών εκδηλώσεων στην εριοχή της, ου θα έχουν ως σκο ό την ανά τυξη του ολιτιστικού ε ι έδου του λαού της εριοχής της. 5. Το.Σ. της Π.Ο.Κ. δύναται να ενώσει δύο (2) Τ.Ε. σε µια ή να χωρίσει µια Τ.Ε. σε δύο (2), εφόσον αυτό εξυ ηρετεί την καλύτερη ροώθηση και ανά τυξη του αθλητισµού ή το ε ιβάλλουν λειτουργικές ανάγκες. ΑΡΘΡΟ Οι το ικές ε ιτρο ές διοικούνται α ό διοικητικό Συµβούλιο το ο οίο α οτελείται α ό τρία (3) µέχρι ε τά (7) µέλη και ορίζονται α ό το.σ. της Π.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ Τα αρα τώµατα των σωµατείων, τα ο οία καλλιεργούν το άθληµα του άρθρου 1 του αρόντος, των αθλητών τους, των µελών τους, των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων των Σωµατείων, των Τ.Ε. και της Π.Ο.Κ., των αντι ροσώ ων, των γυµναστών, των ρο ονητών, των κριτών των διαιτητών και των άλλων οργάνων της Π.Ο.Κ. και Τ.Ε. οι ο οίες έχουν σχέση µε την αράβαση της α αραίτητης ευ ρέ ειας στις αθλητικές σχέσεις και την ουσιαστική αντίθεση νεύµατος, ό ως ε ίσης και η αράβαση του Καταστατικού και των Κανονισµών της Π.Ο.Κ., εκδικάζονται και 27

28 τιµωρούνται κατά τον τρό ο ου ορίζει το αρόν καταστατικό ή το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 33 Τα αρα τώµατα αραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εγγράφως εντός δύο (2) ετών α ό της τελέσεώς τους. Η αραγραφή δεν ισχύει για αρα τώµατα, τα ο οία ο οινικός νόµος θεωρεί ατιµωτικά. ΑΡΘΡΟ 34 Οι α οφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των σωµατείων, ου ε ιβάλλουν τιµωρία σε αθλητές του σύµφωνα µε το καταστατικό τους δε ισχύουν, αν δεν υ οβληθούν µέσα σε είκοσι (20) µέρες α ό την ηµέρα ου ελήφθησαν, στο.σ. της Π.Ο.Κ.. Οι α οφάσεις αυτές καταχωρούνται α ό τον Γενικό Γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο κίνησης µεταβολών κάθε αθλητή και δηµοσιεύονται στο ελτίο τύ ου της Π.Ο.Κ. και ισχύον µόνο όταν καταστούν τελεσίδικες. ΑΡΘΡΟ 35 ΠΟΙΝΕΣ Οι οινές ου µ ορεί να ε ιβάλει η δικαστική ε ιτρο ή είναι: Α. Στις Το ικές Ε ιτρο ές: α. Γρα τή ε ί ληξη β. Γρα τή ε ί ληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωµατεία και τις το ικές ε ιτρο ές γ. Α αγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους ροσωρινά ή οριστικά δ. Παρα οµ ή στην ΕΦΙ σύµφωνα µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας ου ισχύει. 28

29 ιαγραφή α ό τα µητρώα της Π.Ο.Κ. Γ. ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ α. Γρα τή ε ί ληξη β. Γρα τή ε ί ληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωµατεία και τις το ικές ε ιτρο ές γ. Χρηµατικό ρόστιµο µέχρι δ. Προσωρινός α οκλεισµός µέχρι ένα χρόνο α ό κάθε ε ίσηµη διοργάνωση ε. ιαγραφή α ό τα µητρώα της Π.Ο.Κ.. ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ α. Γρα τή ε ί ληξη β. Γρα τή ε ί ληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωµατεία και τις το ικές ε ιτρο ές γ. Προσωρινή α οβολή α ό αγώνες, ε ίσηµους και ανε ίσηµους, µέχρι δύο (2) χρόνια. δ. ιαγραφή α ό τα µητρώα της Π.Ο.Κ. Ε. ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ α. Γρα τή ε ί ληξη β. Γρα τή ε ί ληξη µε ανακοίνωση σε όλα τα σωµατεία και τις το ικές ε ιτρο ές γ. Α αγόρευση εισόδου, ροσωρινή ή οριστική, σε αγωνιστικούς χώρους, όταν γίνονται αγώνες. δ. Παρα οµ ή στην ΕΦΙ σύµφωνα µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας ου ισχύει. ΣΤ. Ε ίσης η ικαστική Ε ιτρο ή µ ορεί να ε ιβάλει σε όλες τις κατηγορίες των φυσικών ή νοµικών ροσώ ων ( ερι τώσεις Α- ) και την υ οχρέωση να ανακαλέσουν ο οιοδή οτε γρα τό κείµενο, το ο οίο θα κριθεί ότι έχει ύφος ανάρµοστο. 29

30 Όλες οι αρα άνω οινές µ ορούν να ε ιβληθούν και µε αναστολή, τη διάρκεια της ο οίας καθορίζει η α όφαση, εφόσον το αρά τωµα δεν είναι σύµφωνα µε τον οινικό νόµο ατιµωτικό και δεν διώκεται α ό αυτόν. Σε ερί τωση όµως εντός του χρόνου της αναστολής, τότε το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο εκτίει και την ανασταλείσα οινή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Στους αγώνες του αθλήµατος του ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ (άρθρο 1 του αρόντος) οι ο οίοι οργανώνονται α ό την Π.Ο.Κ., α ό τις Τ.Ε. ή α ό σωµατεία της δύναµής της, µετέχουν µόνο φίλαθλοι, ό ως η ιδιότητα αυτή ροβλέ εται και καθορίζεται α ό τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς για το άθληµα. 2. Οι Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες του αθλήµατος του Κικ Μ όξινγκ, ό ως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας, ρυθµίζεται και ρογραµµατίζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ο.Κ.. ΑΡΘΡΟ 37 ΑΓΩΝΟ ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Οι Αγωνοδίκες ε ιτρο ές ο οιασδή οτε φύσης αγώνα έχουν τη δικαιοδοσία, η ο οία ροβλέ εται α ό τους ιεθνείς Κανονισµούς του αθλήµατος του Κικ Μ όξινγκ και τους κανονισµούς, τους ο οίους εκδίδει το.σ. της Π.Ο.Κ.. 2. Τα µέλη των Ε ιτρο ών ορίζονται µε α όφαση του.σ. της Π.Ο.Κ. 3. Το.Σ. της Π.Ο.Κ. δύναται να εκχωρήσει το αρα άνω δικαίωνα στο.σ. τη Τ.Ε. στην εριοχή της ο οίας τελούνται οι αγώνες. 30

31 4. Το.Σ. της Π.Ο.Κ., α οφασίζει για όλες τις καταγγελίες, οι ο οίες αφορούν ράξεις ή αραλείψεις των Αγωνοδικών κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ό ως και για αρα τώµατα των αθλούµενων και δικαιούται αράλληλα να αρα έµψει την υ όθεση στη ικαστική Ε ιτρο ή. Το Σ της Π.Ο.Κ. δύναται µε αιτιολογηµένη α όφασή του να α οκλείσει τον κριτή ή τον αθλητή ου αρα έµ ει στη ικαστική Ε ιτρο ή α ό τους αρα έρα αγώνες και µέχρι να εκδοθεί α όφαση της ικαστικής Ε ιτρο ής. ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1.Είναι δυνατή και ε ιτρέ εται η συγχώνευση δύο ή ερισσότερων αναγνωρισµένων α ό την Π.Ο.Κ. σωµατείων 2.α. Η Συγχώνευση γίνεται µε α όφαση των Γενικών Συνελεύσεων των σωµατείων για τη διάλυση και τη συγχώνευσή τους σε ένα νέο. β. Συγχώνευση µ ορεί να γίνει και µε διάλυση ενός ή ερισσοτέρων σωµατείων και την ροσχώρησή τους σε άλλο. 3. Η συγχώνευση ισχύει α ό τη δηµοσίευση του νέου σωµατείου στο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου της έδρας τους ή α ό την καταχώρηση της ράξης διάλυσης σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα στο ίδιο βιβλίο στην ερί τωση της ερί τωσης β της αραγράφου 2 του αρόντος άρθρου. Οι αθλητές του νέου σωµατείου δεν α οδεσµεύονται αλλά εγγράφονται αυτοδίκαια στη δύναµη του νέου σωµατείου. ΑΡΘΡΟ 39 'Όλα τα σωµατεία, τα ο οία υ άγονται στην Π.Ο.Κ., συµφωνούν α οδέχονται και καθιστούν α οκλειστικά αρµόδια για την ε ίλυση όλων, χωρίς εξαίρεση, των διαφορών ου αναφύονται µεταξύ τους και οι ο οίες 31

32 έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία των νόµων ου ισχύουν κάθε φορά, του καταστατικού, των Κανονισµών της Π.Ο.Κ. και των ροκηρύξεων των αγώνων, µόνο τα ροβλε όµενα α ό το αρόν καταστατικό διοικητικά όργανα τον Κανονισµό, και τον ν. 2725/1999 και την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, α αγορευµένης ο οιασδή οτε ροσφυγής στα Πολιτικά ικαστήρια ΑΡΘΡΟ 40 Η διάλυση της Π.Ο.Κ. µ ορεί να α οφασισθεί σε Ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ο οία ευρίσκεται σε α αρτία όταν αρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των µελών του µε δικαίωµα ψήφου και η α όφαση ρέ ει να ληφθεί µε λειοψηφία των τεσσάρων έµ των (4/5) των αρόντων. Σε ερί τωση διάλυσης, η εριουσία της Π.Ο.Κ. εριέχεται ση Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. ΑΡΘΡΟ 41 Η Π.Ο.Κ. έχει σφραγίδα κυκλικού σχήµατος, η ο οία φέρει εριφερειακά τις λέξεις "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΙΚ - ΜΠΟΞΙΝΓΚ", εσωτερικά σε έναν µικρότερο κύκλο τον αριθµό ρωτοκόλλου αναγνώρισης της Οµοσ ονδίας και το έτος ίδρυσης της Οµοσ ονδίας (1999), και στο κέντρο α εικόνιση δύο αθλητών του Κικ Μ όξινγκ σε στάση λαγιοκυκλικής κλωτσιάς. ΑΡΘΡΟ 42 Η Οµοσ ονδία έχει το δικαίωµα να συστήσει και να λειτουργήσει Σχολή ιαιτησίας και Σχολή Προ ονητών µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις, οι ο οίες αναλυτικά θα ροβλεφθούν α ό το.σ της Π.Ο.Κ. 32

33 ΑΡΘΡΟ 43 Το καταστατικό αυτό ου α οτελείται α ό 43 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση της και θέλει ισχύσει µετά την υ ό του αρµοδίου ικαστηρίου έγκρισή του. Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος του.σ. 33

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις υ οψηφίων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α) και µαθηµάτων ειδικότητας (Οµάδα Β) µε ανα ηρία και ειδικές εκ αιδευτικές ανάγκες έτους 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - - /ΝΣΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A - - - - Ταχ. /νση: Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 T.K. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr/exams

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα