ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ."

Transcript

1 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ:.Γ.Ο ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΣΟ: 2012 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΜΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΖΑΪΛΗΓΟΤ ΑΔΜ:

2 ύλνςε ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 1.1 Δηζαγσγή ζει Αλαγθαηόηεηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζει Γηάξζξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζει 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 2.1 Δηζαγσγή - Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε ζει Δπελδύζεηο θαη Γηάθξηζή ηνπο ζει 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 3.1 Δηζαγσγή ζει Αλαπηπμηαθνί Νόκνη ζει Σα επελδπηηθά θίλεηξα ηνπ Νόκνπ 1262/1982 ζει ύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ Ν. 1892/1990 ζει Δπελδπηηθά Κίλεηξα ηνπ Νόκνπ 3299/2004 ζει Σα επελδπηηθά θίλεηξα ηνπ Νόκνπ 3908/11 ζει ρόιηα γηα ην είδνο ησλ θηλήηξσλ ζει Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα ζει 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 4.1 Δηζαγσγή ζει Έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ηεο Δπέλδπζεο ζει Υξεκαηννηθνλνκηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο ηεο Δπέλδπζεο ζει Μέζνδνο Δζσηεξηθνύ Πνζνζηνύ Απόδνζεο ή Πξνεμνθιεηηθνύ Πνζνζηνύ Απόδνζεο (Internal rate of return method or Discounted rate of return method) ζει Καζαξή Παξνύζα Αμία ζει Νεθξό ζεκείν ζει 33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 5.1 Δηζαγσγή ζει πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο ησλ επελδπηηθώλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ επελδπηηθώλ λόκσλ ζει ύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ Ν.1892/90 ζει ύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ Νόκνπ 2601/1998 ζει 39 2

3 5.2.3 ύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ Νόκνπ 3299/2004 ζει ύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ Νόκνπ 3908/2011 ζει 41 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ζει 46 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Διιεληθή ζει 48 Ξελόγισζζε ζει 48 Πεγέο από ην Γηαδίθηπν ζει 49 3

4 Δηζαγσγή O ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θξηηηθή αλαζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο αιιά θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηνπο Νφκνπο 1262/1982, 1892/1990, 2601/1998, 2399/2004 θαη 3908/2011. Σα επξήκαηα καο θαζνδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηα επελδπηηθά ζρέδηα. Σέινο, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 4

5 Κεθάιαην 1 ν - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 1.1 Δηζαγσγή ην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζεί ζπλνπηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ησλ εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ φπσο ιακβάλνπλ ρψξα ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ζα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο. 1.2 Αλαγθαηόηεηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Ζ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ κε ηε ρξήζε πξφηππσλ ζπζηεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ απφ ην 1982 κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο, κε ηελ ηφζν ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη ιάβεη ζήκεξα ν φξνο «επέλδπζε» γηα ηελ ρψξα καο, δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηή πνπ είρε πξηλ 20 ρξφληα ή 30 ρξφληα. Οη κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία θαη ην επνπηηθφ πιαίζην, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο ηξαπεδηθνχ ηνκέα κέζσ ηεο επξείαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, νδήγεζαλ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά ζηε δεκηνπξγία επελδπηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη Δπελδπηηθνί Νφκνη φπσο ηνπο γλσξίζακε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη θαη ζήκεξα θαη είλαη νη 1262/1982, 1892/1990, 2601/1998, 2399/2004 θαη 3908/2011. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θξηηηθή αλαζθφπεζε ησλ εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο φπσο απηά απνηππψλνληαη κέζα απφ ηνπο λφκνπο θαη ηελ εξκελεία ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα κηαο αληηθεηκεληθήο ζθνπηάο, ψζηε λα ζπλαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνθχςνπλ πηζαλέο βειηηψζεηο θαη πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα απηά. Κάηη ηέηνην θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο ε πηνζέηεζε θαη αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ (κνληέισλ) αμηνιφγεζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζσξάθηζε δηαζθάιηζεο ηνπ εζληθνχ καο πινχηνπ απέλαληη ζηηο απεηιέο θαη ελ γέλεη ηηο βιαπηηθέο θαη επηδήκηεο πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο. 5

6 1.3 Γηάξζξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη κηα βαζηά ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ηφζν γεληθά, φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, κε έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ ηειηθή πξνζζήθε αμίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηφζν πξνο φθεινο ηνπ έιιελα πνιίηε, φζν θαη πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, θαζηζηψληαο έηζη αλαγθαία ηε ζπγγξαθή ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ ακέζσο κεηά αλαιχεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα, νη θαηεγνξίεο θαη ε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο, ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ζε βάζνο ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε αλάιπζε απηή, επηρεηξήζεθε ε δηάθξηζή ησλ θηλήηξσλ ηφζν ζε επίπεδν αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, φζν θαη ζε επίπεδν θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ή θνηλνηηθψλ πιαηζίσλ ζηήξημεο. Αθνινπζεί ην ηέηαξην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ. Σν πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ην έηνο 1982 (Ν.1262/1982) κέρξη θαη ζήκεξα (Ν.3908/2011). Αλαθέξνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία γηα θάζε λφκν θαη πψο απηνί ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Έπεηηα, γίλεηαη κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη αλαζθφπεζε ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο, γίλνληαη θάπνηεο επηζεκάλζεηο βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 6

7 Κεθάιαην 2 ν -ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 2.1 Δηζαγσγή - Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε Δπέλδπζε είλαη ε δαπάλε πνπ γίλεηαη ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν γηα λα παξάγνπκε θεθαιαηνπρηθά αγαζά δειαδή κεραλέο, νηθνδνκέο, εξγνζηάζηα, θιπ. ή γηα λα απμήζνπκε ηα απνζέκαηα απφ πξψηεο χιεο, θαηαλαισηηθά αγαζά, θιπ. Ζ έλλνηα ησλ επελδχζεσλ δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Τιηθφ θεθάιαην είλαη ην απφζεκα ηνπ πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο πνπ ππάξρεη ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή θαη πνπ απνηειείηαη απφ παξαγσγηθά κέζα θαη απνζέκαηα απφ άκεζα θαη δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε πξνεγνχκελεο παξαγσγηθέο πεξηφδνπο. (N. Gregory Mankiw (2006), «Macroeconomics», Worth Publishers Inc Pages 23-2 & & ) Έηζη ην πιηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ ζπζζψξεπζε επελδχζεσλ ζην παξειζφλ, ελψ νη επελδχζεηο απνηεινχληαη απφ λέα αγαζά πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν θαη απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκίαο. Οη επελδχζεηο δηαθξίλνληαη ζε αθαζάξηζηεο θαη θαζαξέο. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο είλαη ηα αγαζά πνπ έρνπλ παξαρζεί, αιιά δελ έρνπλ θαηαλαισζεί κέζα ζε κηα νξηζκέλνη πεξίνδν. Οη θαζαξέο επελδχζεηο πξνθχπηνπλ αλ αθαηξέζνπκε ηελ απφζβεζε ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έγηλε ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν σο επέλδπζε νξίδεηαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα, γηα ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ γηα λέεο θαηνηθίεο. Ζ ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζε κηα νηθνλνκία ζπλνςίδεηαη: ζηελ πνιιαπιάζηα αχμεζε ηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη γεληθφηεξεο αλάπηπμεο. (Ignacy Sachs, (2000), «Understanding Development», Oxford University Press, pages ) 7

8 ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ε επέλδπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: θηίξηα, κεραλνινγηθφπαξαγσγηθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά κέζα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, εμνπιηζκφ γξαθείσλ θ.ιπ. 2.2 Δπελδύζεηο θαη Γηάθξηζή ηνπο Οη επελδχζεηο θαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα δηαθξίλνληαη: (Weaver, J., and Jameson, K., «Economic Development, Competing Paradigms», University Press of America, 1981, pages 10-14) Αλάινγα κε ην θνξέα πινπνίεζεο ζε: Γεκφζηεο, απηέο πνπ γίλνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο. Ηδησηηθέο, πνπ γίλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Αλάινγα κε ηελ αύμεζε ή όρη ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο ζε: Καζαξέο επελδχζεηο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. Δπελδχζεηο αληηθαηάζηαζεο, πνπ γίλνληαη ζε αληηθαηάζηαζε απνζβεζζέλησλ παγίσλ. Αθαζάξηζηεο επελδχζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο θαζαξέο θαη ηηο επελδχζεηο αληηθαηάζηαζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε επελδύζεηο ζηνλ: Πξσηνγελή ηνκέα: γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία θ.ιπ. Γεπηεξνγελή ηνκέα: κεηαπνίεζε, βηνκεραλία, βηνηερλία. Σξηηνγελή ηνκέα: ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο, εκπφξην θαη άιιεο ππεξεζίεο. Αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηεο επέλδπζεο: Αγξνηηθέο Βηνκεραληθέο Μεηαιιεπηηθέο Σνπξηζηηθέο Ναπηηιηαθέο Δλεξγεηαθέο θ.ιπ. Με βάζε ην θπζηθό αληηθείκελν: Νέα παξαγσγηθή κνλάδα. Δπέθηαζε πθηζηάκελεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Μεηεγθαηάζηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελεο κνλάδαο. Δθζπγρξνληζκφο κεραλνινγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ πθηζηάκελεο κνλάδαο. Δμαγνξά πθηζηάκελεο κνλάδαο. 8

9 Από ηελ άπνςε ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο: Δληάζεσο εξγαζίαο. Δληάζεσο θεθαιαίνπ. Δληάζεσο εδαθηθψλ πφξσλ. Δληάζεσο ηερλνινγίαο θαη γλψζεο. Αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε: Σνπηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, Δζληθέο, Πνιπεζληθέο. Από ηελ άπνςε κεγέζνπο: Μηθξέο, Μεζαίεο, Μεγάιεο επελδχζεηο. (Βαζίιεο Μ. Παπαδάθεο, Σηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ εθδόζεηο Μπέλνπ, 4 ε έθδνζε, Αζήλα 2002, ζει ) Ζ απόθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Καζνξίδεη ηε βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Απαηηεί θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Δίλαη αλάγθε λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο φπνπ ε επέλδπζε ζα παξνπζηάδεη έιιεηκκα ή θαη πιεφλαζκα παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο απηέο. Ζ αβεβαηφηεηα θαη νη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ επηθπιάζζεη ην κέιινλ φζνλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θιάδνπ, ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο. Ζ δπζθνιία λα αληηζηξαθνχλ ζην κέιινλ ηα απνηειέζκαηα κηαο δπζκελνχο επέλδπζεο, ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε θαη πινπνηήζεθε. (Γηάλλεο Τ. Λαδαξίδεο Γεκήηξεο Λ. Παπαδόπνπινο, Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηεύρνο Α θαη Β, Β έθδνζε, Θεζζαινλίθε 2005, ζει 12-14) 9

10 Κεθάιαην 3 ν- ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 3.1 Δηζαγσγή Ζ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ απνηειεί βαζηθφ κνριφ, φρη κφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αιιά θαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο. Απηή ε παξαδνρή έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ εηθνζηπεληαεηία. Ζ ζηήξημε απηήο ηεο παξαδνρήο έρεη γίλεη κε ηελ παξνρή ζηνπο επελδπηέο θηλήηξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ, απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο. Απηή ε παξνρή θηλήηξσλ έρεη απνηππσζεί ζε δηάθνξνπο λφκνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο φπσο ζπλήζσο νλνκάδνληαη. Οη πην πξφζθαηνη λφκνη είλαη ν Ν. 3299/2004 «Κίλεηξα Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε» θαη ν 3908/2011 «Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή πλνρή». Ο ζθνπφο ην παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηα επελδπηηθά θίλεηξα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηνπο λφκνπο, φπσο είλαη ν Ν. 1262/1982 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 70/ ), ν Ν. 1892/1990 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 101/ ), ν Ν. 2601/1998 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 81/ ), ν Ν. 2399/2004 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 261/ ) θαη ν Ν. 3908/2011 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 8/ ) θαη πσο επεξέαζαλ ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 3.2 Αλαπηπμηαθνί Νόκνη Βαζηθφο ζπληειεζηήο πξνφδνπ ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο είλαη νη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πάγηα (κεραλήκαηα, θηίξηα θ.ιπ.) γηα λα απμεζνχλ ηα παξαγφκελα ζηε ρψξα αγαζά θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα απμεζεί ην βηνηηθφ επίπεδν πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν απφ ηελ θπβέξλεζε θάζε ρψξαο. Με άιια ιφγηα, νη επελδχζεηο είλαη ν κνλφδξνκνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη άλεπ ηνχησλ νπδέλ εζηί γελέζζαη. Με ηελ επίγλσζε ηνπ απνθαζηζηηθνχ ξφινπ πνπ παίδνπλ νη επελδχζεηο ζηελ επκάξεηα ηνπ ιανχ, ε θάζε θπβέξλεζε πξνζπαζεί κε δηάθνξα κέζα λα ζπξψμεη (θαηά θάπνην ηξφπν) ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζηηο ζαπκαηνπξγέο πιένλ επελδχζεηο. Σν θχξην κέζν ψζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα επελδχζεηο είλαη νη λφκνη πνπ ςεθίδεη ην θξάηνο γηα ην ζθνπφ απηφ. Δίλαη ηα ιεγφκελα θίλεηξα. Οη λφκνη θίλεηξα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή επηρνξεγήζεσλ, επηδνηήζεσλ, απαιιαγήο απφ ηε θνξνινγία θεξδψλ, θάιπςε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θ.ιπ. 10

11 Μέζσ ησλ παξερφκελσλ ππφ ησλ λφκσλ εληζρχζεσλ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, απνζθνπείηε ε πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. πλεπψο κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη άιισλ κνξθψλ, αιιά θαη ηε ιήςε γεληθφηεξσλ κέηξσλ, πξνζδνθάηαη ε επηβνήζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο Σα επελδπηηθά θίλεηξα ηνπ Νόκνπ 1262/1982 Ο λφκνο απηφο ήηαλ ν πξψηνο απφ κία ζεηξά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ζθνπφ είρε λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ζηνρεπφκελσλ θηλήζεσλ θαη ηζφξξνπεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Σέζεθε ζε ηζρχ ζε κία πνιχ θξίζηκε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ρξνληθή ζηηγκή (ιίγα έηε κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Ο.Κ.) θαη ήξζε λα θαιχςεη θελά ζηε λνκνζεζία πνπ γηα ρξφληα δεκηνπξγνχζαλ αξλεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαλνκή ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ ζηηο εμήο επξείεο πεξηνρέο αλάπηπμεο: ΠΔΡΗΟΥΖ Α Ο λνκφο Αηηηθήο (εθηφο απφ ηηο επαξρίεο Σξνηδηλίαο, Κπζήξσλ θαη Λαπξεσηηθήο), ην ηκήκα ηνπ λνκνχ Κνξηλζίαο πνπ ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Αηηηθήο θαη κέρξη ηνλ Ηζζκφ Κνξίλζνπ, ν λνκφο Θεζζαινλίθεο εθηφο απφ ην ηκήκα δπηηθά ηνπ πνηακνχ Αμηνχ θαη ηεο επαξρίαο Λαγθαδά. ΠΔΡΗΟΥΖ Β Οη λνκνί Βνησηίαο, Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Κνξηλζίαο (εθηφο απφ ην ηκήκα πνπ ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Αηηηθήο θαη κέρξη ηνλ Ηζζκφ Κνξίλζνπ), Αραταο πιελ ηεο επαξρίαο Καιαβξχησλ, Ζξαθιείνπ, ε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ αθηίλα 15 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Ννκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηεο πφιεο, νη επαξρίεο Λαπξεσηηθήο θαη Σξνηδελίαο, ην ηκήκα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο δπηηθά ηνπ πνηακνχ Αμηνχ, ε επαξρία Λαγθαδά θαη ε πφιε ηεο Υαιθίδαο. ΠΔΡΗΟΥΖ Γ Οη λνκνί Ζκαζίαο, Κνδάλεο, Καβάιαο, Φσθίδαο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Δχβνηαο (πιελ ηεο πφιεο Υαιθίδαο), Άξηαο, Πξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Πέιιαο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, εξξψλ, Γξάκαο, Ζιείαο, Μεζζελίαο, Υαλίσλ, Κέξθπξαο, Φζηψηηδαο, Πηεξίαο, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Λεπθάδαο, Κεθαινληάο, Εαθχλζνπ, Δπξπηαλίαο, Γξεβελψλ, Φιψξηλαο, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ θαη νη επαξρίεο Κπζήξσλ 11

12 θαη Καιαβξχησλ. Δπίζεο ηα ηκήκαηα ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο ινηπέο πεξηνρέο εθηφο ησλ αθξηηηθψλ πεξηνρψλ ησλ δηαθφξσλ λνκψλ (πιελ ηεο λήζνπ Κέξθπξαο) ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ζχλνξα θαζψο θαη ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηέκλνληαη απφ ηε δψλε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ. ΠΔΡΗΟΥΖ Γ Οη λνκνί Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ, Γσδεθαλήζνπ πιελ ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ αθηίλα 15 ρηιηνκέηξσλ απφ ην λνκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηεο πφιεο, νη αθξηηηθέο πεξηνρέο ησλ δηαθφξσλ λνκψλ (πιελ ηεο λήζνπ Κέξθπξαο) ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ζχλνξα θαζψο θαη νη Γήκνη ή Κνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηέκλνληαη απφ ηε δψλε ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ. Γηα ηελ πξνψζεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη επηρεηξήζεηο δφζεθαλ επηρνξεγήζεηο πνπ ζπλίζηαλην ζε θεθαιαηαθή ελίζρπζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ σο αθνινχζσο: α) Γηα επελδχζεηο κέρξη 400 εθαη. Γξρ. ε επηρνξήγεζε δηλφηαλ δσξεάλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. β) Γηα επελδχζεηο απφ 400 εθαη. Γξρ. θαη κέρξη 600 εθαη. δξρ. θαη γηα ην πέξαλ ησλ 400 εθαη. δξρ. πνζφ, ε επηρνξήγεζε θαηά 50% δηλφηαλ δσξεάλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη θαηά ην 50% είρε ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία έπαηξλε ππνρξεσηηθά ηε κνξθή Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. γ) Γηα επελδχζεηο πάλσ απφ 600 εθαη. δξρ. θαη γηα ην πέξαλ ησλ 600 εθαη. δξρ. πνζφ, ε επηρνξήγεζε είρε ηε κνξθή εμ νινθιήξνπ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο, γηα ηελ πξνψζεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη επηρεηξήζεηο δφζεθαλ επηδνηήζεηο επηηνθίνπ σο αθνινχζσο: 1. ηηο επελδχζεηο πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ παξφληνο λνκνχ, παξέρνληαλ επηδφηεζε επηηνθίνπ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, νκνινγηαθψλ δαλείσλ εθδηδφκελσλ ζε δεκφζηα εγγξαθή ή δαλείσλ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ιεθζέλησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σν πνζνζηφ επηδφηεζεο ήηαλ ίζν πξνο ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο πνπ εγθξίζεθε θαη παξερφηαλ γηα ηα ηξία (3) πξψηα ρξφληα εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ πνπ είραλ ζπλαθζεί, εθηφο απφ ηηο επελδχζεηο ηεο πεξηνρήο Γ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο εηδηθέο δψλεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ηνπ λφκνπ, γηα ηηο νπνίεο ε επηδφηεζε επηηνθίνπ παξερφηαλ γηα ηα έμη (6) πξψηα ρξφληα. 12

13 2. Γηα λα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαβνιή επηδφηεζεο επηηνθίνπ έπξεπε λα δηαπηζησζεί κε έθζεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ ή ηήξεζε ησλ φξσλ εγθξηηηθήο πξάμεο. 3. Σν πνζφ επηδφηεζεο επηηνθίνπ πνπ εηζέπξαηηε ε επηρείξεζε, κείσλε ην πνζφ ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ, πνπ αθαηξνχληαλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα θαζαξά θέξδε πνπ θνξνινγνχληαλ. 4. Ζ επηδφηεζε επηηνθίνπ δελ παξερφηαλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επέλδπζε ππαγφηαλ ζην θαζεζηψο ησλ αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ. Δπίζεο, γηα ηελ πξνψζεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη επηρεηξήζεηο δφζεθαλ αθνξνιόγεηεο εθπηώζεηο σο αθνινχζσο: 1. Παξήρζεζαλ εθπηψζεηο απφ ηα ππνθείκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήηαλ εγθαηαζηεκέλεο ή κεηαθέξζεθαλ ή ηδξχζεθαλ ζηηο πεξηνρέο Β,Γ θαη Γ ηνπ άξζξνπ3 απηνχ ηνπ λφκνπ εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ λέεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ κέρξη ηεο Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1, γ ίζρπζε ην θαζεζηψο ηεο Γ Πεξηνρήο αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, εθηφο ησλ κεηαιιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηνρήο Γ, ηηο νπνίεο ίζρπζε ην θαζεζηψο ηεο Πεξηνρήο απηήο. 2. Σα πνζνζηά ησλ αθνξνινγήησλ εθπηψζεσλ επί ηεο αμίαο ησλ λέσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ κέρξη ηα νπνία κπνξνχζε λα θζάζεη ε αθνξνιφγεηε έθπησζε, θιηκαθψλνληαλ θαηά πεξηνρή σο εμήο: Πεξηνρέο Πνζνζηφ αθνξνιφγεηεο Πνζνζηφ εηήζησλ θεξδψλ Έθπησζεο επί ηεο αμίαο κέρξη ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ηεο επέλδπζεο θζάζεη ε αθνξνιφγεηε έθπησζε Α - - Β 40% 60% Γ 55% 75% Γ 70% 90% 3. ε πεξίπησζε πνπ επέλδπζε ηχγραλε επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο επηηνθίνπ, δε κπνξνχζε λα ππαρζεί ζην θαζεζηψο ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ. Σέινο, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θίλεηξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ήηαλ νη απμεκέλεο απνζβέζεηο. πγθεθξηκέλα, νη ζπληειεζηέο ησλ ηαθηηθψλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ 13

14 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλνληαλ πξνθείκελνπ γηα πάγηα πνπ ζα είραλ απνθηεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην θαη αλάινγα κε ηηο βάξδηεο εξγαζίαο, θαηά ηα παξαθάησ πνζνζηά: Πεξηνρή Α βάξδηα Β βάξδηα Γ βάξδηα Α - 20% 40% Β 20% 40% 80% Γ 35% 70% 120% Γ 50% 100% 150% Οπζηαζηηθά κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δίλνληαο θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε πεξηνρέο κε ρακειά επίπεδα απαζρφιεζεο θαη θαη επέθηαζε πςειή αλεξγία θαη ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν. Με ηνπο επφκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο δεκηνπξγήζεθε ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο θαη ηζρχεη ζήκεξα ύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ Ν. 1892/1990. ην λφκν απηφ, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα Ν. 1262/1982, ππάγνλην ζεηξά θηλήηξσλ γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Χο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζεσξνχλην: (α) ν εθζπγρξνληζκφο βηνκεραλνζηαζίσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, (β) ε αγνξά θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, (γ) ε αγνξά κεραλεκάησλ, ινηπνχ κεραλνινγηθνχ ή ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, (δ) ε αγνξά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπιεξνθνξηθήο, (ε) ε αγνξά θαηλνχξησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, (ζη) νη δαπάλεο κειεηψλ θαη επελδχζεσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη (δ) νη δαπάλεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη δαπάλεο επηζθεπήο θαη αλαθαίληζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ά. ην λφκν απηφ αθφκε ππάγνλην νη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο: (α) κεηαπνηεηηθέο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη ρεηξνηερληθέο, (β)γεσξγηθέο, δαζηθέο, θηελνηξνθηθέο, αιηεπηηθέο θαη κεηαιιεπηηθέο, (γ) επηρεηξήζεηο αμηνπνίεζεο αγξνηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, (δ) επηρεηξήζεηο αγξνηηθψλ θαη αγξνηνβηνκεραληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, (ε) επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο, απνμήξαλζεο, θαηάςπμεο ή αθπδάησζεο γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θαη (ζη) επηρεηξήζεηο πγξψλ θαπζίκσλ θ.ιπ. 14

15 Οη εληζρχζεηο δηέθεξαλ αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ Δπηθξάηεηα δηαηξείην ζηηο εμήο πεξηνρέο: (α)πδρηουζ Α (Ννκνί Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο) (β)πδρηουζ Β (Ννκνί Βνησηίαο, Μαγλεζίαο, Λάξηζαο, Κνξηλζίαο, Ζξαθιείνπ). (γ)πδρηουζ Γ (Ννκνί Ζκαζίαο, Κνδάλεο, Καβάιαο, Φσθίδαο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Δχβνηαο, Άξηαο, Πξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Πέιιαο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, εξξψλ, Γξάκαο, Ζιείαο, Υαλίσλ, Κέξθπξαο, Φζηψηηδαο, Πηεξίαο, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Λεπθάδαο, Κεθαιινληάο, Εαθχλζνπ, Δπξπηαλίαο, Γξεβελψλ, Φιψξηλαο, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ), (δ)πδρηουζ Γ (Ννκνί Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ, Μεζζελίαο, Γσδεθαλήζνπ). Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο, δηέθεξαλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη νξίδεην σο εμήο: Πνζνζηφ επηρνξήγεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο παξαγσγηθήο ΠΔΡΗΟΥΖ επέλδπζεο Β 15% Γ 25% Γ 35% ΘΡΑΚΖ 45% Σν πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηηο επηρνξεγνχκελεο επελδχζεηο δελ κπνξνχζε λα ήηαλ θαηψηεξν απφ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή Β, 35% ζηελ πεξηνρή Γ, 25% ζηελ πεξηνρή Γ θαη 15% ζηελ Θξάθε. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή γηα ηηο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο ζεσξείην ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαηφ ηνπο, γηα δε ηηο πθηζηάκελεο ην χςνο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Σν χςνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κπνξνχζε λα είλαη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο θαη ειάρηζην. Ο λφκνο 1892/90 ζηα θίλεηξα γηα ηηο επελδχζεηο, πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηρνξεγήζεσλ, πεξηείρε θαη ηελ επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ κεζν-καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Σν χςνο ηνπ δαλείνπ κπνξνχζε λα απνηειεί ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο λέαο επέλδπζεο. Σν πνζνζηφ επηδφηεζεο ήηαλ ίζν πξνο ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο, πνπ εγθξίζεθε θαη παξείρεην γηα ηα πξψηα ηξία ρξφληα εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ, πνπ είραλ 15

16 ζπλαθζεί. ηελ πεξηνρή Γ ε επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ παξείρεην γηα ηα έμη πξψηα ρξφληα. Ζ επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ παξείρεην ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηηφθην δελ επηδνηείην απφ άιιε πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο λνκνχο Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ε επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ παξείρεην γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη δέθα ρξφληα θαη αλψηαην φξην. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο ζα έπξεπε λα ππάξρεη απφθαζε νινθιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. Σέινο, νη αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ήηαλ κηα αθφκε κνξθή θηλήηξσλ ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Οη αθνξνιφγεηεο εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη ζηα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ππφθεηλην ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Σα πνζνζηά ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ επί ηεο αμίαο ησλ λέσλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κέρξη ηα νπνία κπνξνχζε λα θζάζεη ε αθνξνιφγεηε έθπησζε θιηκαθψλνληαλ θαηά πεξηνρή σο εμήο: ΠΔΡΗΟΥΖ Πνζνζηφ αθνξνιφγεηεο Πνζνζηφ εηήζησλ θεξδψλ κέρξη ηνπ έθπησζεο επί ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο νπνίνπ κπνξεί λα θζάζεη ε αθνξνιφγεηε έθπησζε Α - - Β 60% 60% Γ 75% 75% Γ 90% 90% ΘΡΑΚΖ 100% 100% ε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε ή ηκήκα απηήο έηπρε επηρνξήγεζεο, ε επέλδπζε απηή δελ κπνξνχζε λα ππαρζεί ζην θαζεζηψο ησλ αθνξνιφγεησλ εθπηψζεσλ. Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαβνιή ησλ εληζρύζεσλ Καηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο - Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δφζεηο. - Ζ πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο θαη έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ επελδπηή, ε νπνία θαηαηίζεηαη καδί κε ηα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ην αξγφηεξν εληφο 6 κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, φπσο απηή ηζρχεη. 16

17 - Γηα ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ κηζψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ πξψησλ πιψλ θαη πσιήζεσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Καηαβνιή επηδνηήζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - Ζ επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ην ζχλνιν ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ βάζε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε κνλάδα κεηά απφ πηζηνπνίεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν έιεγρν. Καηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο - Ζ επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο θαηαβάιιεηαη αλά εμάκελν κεηά απφ αίηεζε ηνπ επελδπηή. Καηφπηλ νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ θαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ πνζψλ ησλ εληζρχζεσλ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο ησλ εληζρπόκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ζπλέπεηεο κε ηήξεζεο Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο θαη κέρξη ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο νθείινπλ: - λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ππαγσγήο, - λα απνθηνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, - λα κε δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα, - λα κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα, - λα κε κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ εληζρπζεί Δπελδπηηθά Κίλεηξα ηνπ Νόκνπ 3299/2004 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ λόκνπ Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο έρεη ζαλ ζθνπφ ηνπ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 17

18 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο. Αθφκε ν λφκνο απηφο πξνβιέπεη (άξζξν 9) ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ εληζρχζεσλ. αλ επελδπηηθά ζρέδηα ζεσξνχληαη αθφκε νη επελδχζεηο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Πεξηνρέο θηλήηξσλ πνπ ρσξίδεηαη ε ρώξα (άξζξν 2) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ε Δπηθξάηεηα θαηαλέκεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο σο εμήο: ΠΔΡΗΟΥΖ Α: Πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο πιελ ησλ ηκεκάησλ ηνπο πνπ εληάζζνληαη ζηηο ινηπέο πεξηνρέο. ΠΔΡΗΟΥΖ Β: Πεξηιακβάλεη ηηο Βηνκεραληθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο (Β.Δ.ΠΔ.), ηελ Δπαξρία Λαγθαδά θαη ην ηκήκα δπηηθά ηνπ πνηακνχ Αμηνχ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Δπαξρία Λαγθαδά θαη ην ηκήκα δπηηθά ηνπ πνηακνχ Αμηνχ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Δπαξρία Σξνηδελίαο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. ΠΔΡΗΟΥΖ Γ: Πεξηιακβάλεη ηελ Εψλε Λαπξεσηηθήο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, φπσο απηή θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζκφ 37349/5/ (ΦΔΚ 950Β ) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, ηνπο Ννκνχο ή ηα ηκήκαηα Ννκψλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο Α, Β θαη Γ. ΠΔΡΗΟΥΖ Γ: Ζ πεξηνρή Γ δηαηξείηαη ζε ηξεηο ππνπεξηνρέο ηηο Γ1, Γ2 θαη Γ3. Αλαιπηηθφηεξα: Ζ Γ1 πεξηιακβάλεη ηελ παξακεζφξην δψλε ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ζχλνξα, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη νη δήκνη ή νη θνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηέκλνληαη απφ ηε δψλε απηή, ην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ πιελ ηεο πεξηνρήο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο Ρφδνπ, ηα Νεζηά ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, ηεξεάο Διιάδνο, Αηηηθήο, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Κξήηεο κε πιεζπζκφ κέρξη θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ

19 Ζ Γ2 πεξηιακβάλεη ηελ παξακεζφξην δψλε ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ζχλνξα ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηέκλνληαη απφ ηε δψλε απηή, ηηο Β.Δ.ΠΔ. ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηε λήζν Θάζν θαη ηα λεζηά ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ κε πιεζπζκφ κέρξη θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Ζ Γ3 πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ. Πνηα είλαη ηα ππαγόκελα επελδπηηθά ζρέδηα ην λφκν απηφ ππάγνληαη πέληε θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ: (α) επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, (β) επελδπηηθά ζρέδηα ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, (γ) επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, (δ) επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη (ε) εηδηθά επελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο (γ) ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δμ άιινπ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ νξίδνληαη πξνδηαγξαθέο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα εμεηδίθεπζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο (γ). Πσο νξίδνληαη νη παξερόκελεο εληζρύζεηο θαηά πεξηνρή Γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ παξέρνληαη θαηά πεξηνρέο νη αθφινπζεο εληζρχζεηο: (α) Δπηρνξήγεζε ή / θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Καηεγνξία Δπέλδπζεο Πεξηνρή Α Πεξηνρή Β Πεξηνρή Γ Πεξηνρή Γ1 Πεξηνρή Γ2 Πεξηνρή Γ3 Καηεγνξία 1 0% 18% 30% 35% 40% 40% Καηεγνξία 2 0% 13% 25% 35% 35% 35% Καηεγνξία 3 40% 40% 40% 40% 40% 40% Καηεγνξία 4 30% 30% 35% 35% 40% 40% Καηεγνξία 5 35% 35% 35% 35% 35% 35% Πεγή: Γηάλλεο Τ. Λαδαξίδεο Γεκήηξεο Λ. Παπαδόπνπινο, Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηεύρνο Α θαη Β, Β έθδνζε, Θεζζαινλίθε 2005 ηα παξαθάησ πνζνζηά, εθηφο ησλ επελδχζεσλ ησλ πεξηνρψλ φπνπ εμαληιείηαη ην φξην ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ θαη εθηφο ησλ Δπελδχζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 5, 19

20 πξνζηίζεληαη επηπιένλ πνζνζηφ 5% ζπλνιηθά, εθφζνλ ζπληξέρεη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: (α) εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο Β.Δ.ΠΔ., (β) ίδξπζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαηεγνξίαο 4 ή 5 αζηέξσλ, (γ) κεηαηξνπή παξαδνζηαθνχ ή δηαηεξεηένπ ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα, (δ) εθζπγρξνληζκφ μελνδνρείνπ κε αλαβάζκηζή ηνπ ζε θαηεγνξία 4 ή 5 αζηέξσλ, (ε) εθζπγρξνληζκφ μελνδνρείνπ ραξαθηεξηζκέλνπ παξαδνζηαθνχ ή δηαηεξεηένπ θαη (ζη) εγθαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.). (β) Φνξνινγηθή απαιιαγή θαηά ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα: Καηεγνξία Δπέλδπζεο Πεξηνρή Α Πεξηνρή Β Πεξηνρή Γ Πεξηνρή Γ1 Πεξηνρή Γ2 Πεξηνρή Γ3 Καηεγνξία 1 0% 50% 100% 100% 100% 100% Καηεγνξία 2 0% 50% 100% 100% 100% 100% Καηεγνξία 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% Καηεγνξία 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Καηεγνξία 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ή ελαιιαθηηθά (γ) Δπηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο θαηά ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα: Καηεγνξία Πεξηνρή Πεξηνρή Β Πεξηνρή Γ Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Δπέλδπζεο Α Γ1 Γ2 Γ3 Καηεγνξία 1 0,0% 18,4% 35,1% 40,0% 45,5% 48,1% Καηεγνξία 2 0,0% 18,4% 33,2% 40,0% 45,5% 45,5% Καηεγνξία 3 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,5% 40,0% Καηεγνξία 4 35,0% 35,0% 40,0% 40,0% 45% 48,1% Καηεγνξία 5 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% Πεγή: Γηάλλεο Τ. Λαδαξίδεο Γεκήηξεο Λ. Παπαδόπνπινο, Χξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηεύρνο Α θαη Β, Β έθδνζε, Θεζζαινλίθε

21 Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο, πεξηνξηζκνί θαη όξνη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εληζρύζεσλ ηηο εληζρχζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην χςνο θαηά πεξίπησζε σο θαησηέξσ: - Γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ. - Γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ. - Γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο επξψ. - Γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, εθαηφ ρηιηάδεο επξψ. Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκφο 70/2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο (EL 2001 L 10/33), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο άλσ ησλ επξψ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ελίζρπζεο, λα ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή εκπνξηθήο εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ Σα επελδπηηθά θίλεηξα ηνπ Νόκνπ 3908/11. Ο Νένο Δπελδπηηθόο Νόκνο (Ν. 3908/2011) δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηελ λέα ηνπ κνξθή, ν Νφκνο πξνβιέπεη θίλεηξα επηρνξήγεζεο, επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη θνξνινγηθήο απαιιαγήο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ θεξδψλ πξν θφξσλ. Ζ έληαζε ησλ εληζρχζεσλ θπκαίλεηαη απφ 15% έσο 50%, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, ην είδνο θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο. Ζ Διιεληθή Δπηθξάηεηα έρεη δηαρσξηζηεί ζε ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν δηαθνξνπνηνχλ ην χςνο ηεο ελίζρπζεο. ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ Νφκνπ ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, πιελ ζπγθεθξηκέλσλ εμαηξέζεσλ. Σα επελδπηηθά ζρέδηα δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο: (Ν. 3908/2011 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φύιινπ 8/ ), Δζληθό Τππνγξαθείν, 21

22 Γεληθά Δπελδπηηθά ρέδηα α. Γεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο: πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη δελ εληάζζνληαη ζε άιιε θαηεγνξία. ηα ζρέδηα απηά παξέρνληαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο. β. Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο: πεξηιακβάλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή παξέρεηαη επηρνξήγεζε θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε θνξνινγηθή απαιιαγή. γ. Πεξηθεξεηαθήο πλνρήο: πεξηιακβάλνληαη επελδπηηθά ζρέδηα ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηνπηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, αληηκεησπίδνπλ ηνπηθέο αλάγθεο θαη πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα κε πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, εηζάγνπλ ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλαζπγθξφηεζε, αλάπιαζε θαη αλάπηπμε πεξηνρψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθά Δπελδπηηθά ρέδηα α. Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ Νέσλ: ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ππεξβεί ην ηεζζαξαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη αζθνχλ απνθιεηζηηθά ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο. β. Μεγάια Δπελδπηηθά ρέδηα: αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ, ππνινγηδφκελα κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο. γ. Οινθιεξσκέλα Πνιπεηή Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα: επελδπηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ πνιπεηψλ (2-5 εηψλ) επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηνπο, ειάρηζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επξψ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ, δηνηθεηηθφ, νξγαλσηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ εθζπγρξνληζκφ θαη αλάπηπμε, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. δ. πλέξγεηαο θαη Γηθηύσζεο: επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ζρήκαηα ζπλέξγεηαο θαη δηθηχσζεο δέθα ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεσλ, ππφ κνξθή Κνηλνπξαμίαο θαη 22

23 απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είηε αμηνπνηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε αμηνπνηνχλ ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε εζληθή θαη θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε, είηε ζπληεινχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ησλ Γεληθψλ Δπελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ δεχηεξε πεξίνδν ππνβνιψλ ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ νινθιεξψζεθαλ ηελ 31ε Οθησβξίνπ Ζ επφκελε πεξίνδνο ππνβνιψλ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, ελψ ε πεξίνδνο ππνβνιψλ γηα ηα ρέδηα πλέξγεηαο θαη Γηθηχσζεο ζα δηαξθέζεη απν 30 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Μαξηίνπ Παξάιιεια, ηα Μεγάια Δπελδπηηθά ρέδηα ππνβάιινληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ νη πξψηε πεξίνδνο ππνβνιψλ γηα ηα ρέδηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Σα βαζηθά ινηπφλ θίλεηξα είλαη ηα αλαπηπμηαθά ηα νπνία πεξηέρνληαη ζήκεξα θαη ζηνλ Ν.3908/2011. πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, ν ζθνπφο ησλ παξερνκέλσλ εληζρχζεσλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ρόιηα γηα ην είδνο ησλ θηλήηξσλ θνπφο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο κε ηε δηακφξθσζε θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ, κε ηα νπνία βειηηψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πεξηθεξεηαθή ζπλνρή θαη πξνσζνχληαη ε πξάζηλε νηθνλνκία, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμαλ αξθεηνί αλαπηπμηαθνί λφκνη πνπ ηέζεθαλ δηαδνρηθά ζε εθαξκνγή ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Οη λφκνη απηνί παξέρνπλ θίλεηξα βαζηθά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη: 23

24 α) Δπηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ δσξεάλ παξνρή απφ ην Γεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηεο εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. β) Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηεηαη γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. γ) Φνξνινγηθή απαιιαγή χςνπο κέρξη ελφο πνζνζηνχ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ηεο αμίαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε. Ζ ελίζρπζε απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. δ) Δπηδόηεζε ηνπ θόζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην απαζρφιεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην γηα κηα δηεηία, ηκήκαηνο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηίαο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Γελ αξθνχλ φκσο νη λφκνη γηα λα ξηζθάξεη ν επηρεηξεκαηίαο ηελ επέλδπζε. Πξνυπφζεζε γηα λα θηλεζεί είλαη λα έρεη απέλαληη ηνπ έλαλ αμηφπηζην ππνθηλεηή θαη πξνζηάηε πνπ ζα ηνπ εγγπεζεί φηη ζα δψζεη ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηα ππνζρφκελα θαη φηη δελ ζα αιιάμεη «επί ηα ρείξσ», ην θνξνινγηθφ πιαίζην, νη φξνη δειαδή ηνπ παηρληδηνχ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ γηα ηελ επέλδπζε Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Σν Γ Κ.Π Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ Αλάπηπμεο (Δ...Α.), ηνπ Γ ΚΠΣ ή φπσο απνθαιείηαη Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ). Ζ δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ππνπξγεία, πεξηθέξεηεο, ηνπηθή θαη λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θ.ιπ.), δηάινγν κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηελ νξγάλσζε πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπλεδξίσλ, ηε δηεμαγσγή κειεηψλ θαη εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην Δ...Α. θαη λα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέρξη ην Φζηλφπσξν ηνπ 2006, φπσο 24

25 πξνβιέπεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Μεηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ε εθηακίεπζε ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, πνπ γηα ηελ πεξίνδν αλέξρνληαη γηα ηελ Διιάδα ζηα 20,101 δηο. επξψ. ηνπο θνηλνηηθνχο απηνχο πφξνπο ζα πξνζηεζνχλ νη εζληθνί θαη νη ηδησηηθνί πφξνη θαη ζα δηακνξθσζεί ν ζπλνιηθφο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ ΚΠ. Σν Γ ΚΠ θαη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζε απηφ, δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο-άμνλεο αλάπηπμεο πνπ απηέο ζέηνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο: ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ππεξεζίεο θαη ηνπηθέο ηερληθέο ππνδνκέο πξνο ηηο ΜΜΔ, πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αμηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο θ.α. Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο θαη ησλ ππεξεζηώλ γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ, εζληθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ελέξγεηαο, πεξηθεξεηαθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξόιεςε θηλδύλσλ: πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέηξα πξφιεςεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ, αλάπηπμε νηθνινγηθψλ βηνκεραληψλ, αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θ.α. Αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο: αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε, αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θ.α. Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο: βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θ.ιπ. Δλίζρπζε δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο: πξνψζεζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο Δ.Δ., ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Οη παξαπάλσ πξνθαηαξηηθέο θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο θαη αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 25

26 χκθσλα κε ηελ 3 ε Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ , ην Γ ΚΠΣ ζα πεξηιακβάλεη έμη Σνκεαθά θαη πέληε Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, σο εμήο: Τνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (Τ.Δ.Π.) Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», (δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ, θπζηθφ πεξηβάιινλ, ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θ.ιπ.). Δ.Π. «Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο, ζπλδπαζκέλεο θαη αζηηθέο κεηαθνξέο). Δ.Π. «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα», (ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο, πξνψζεζε θαηλνηνκίαο, νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ππνδνκέο θαη δηθηπψζεηο επηρεηξήζεσλ θ.ιπ.). Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε», (πξνψζεζε ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην δεκφζην ηνκέα, ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.). Δ.Π. «Αλζξψπηλνη Πφξνη», (αλζξψπηλν δπλακηθφ, εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, δεκφζηα δηνίθεζε, δεκφζηα πγεία θ.ιπ.). Δ.Π. «Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο», (κέηξα ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γ ΚΠ). Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ΠΔΠ Μαθεδνλίαο Θξάθεο: πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ: πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ηνλίσλ λήζσλ. ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ: πεξηθέξεηεο Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν θαη Νφηην Αηγαίν. ΠΔΠ Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ, ηεξεάο Διιάδαο: πεξηθέξεηεο Θεζζαιία, Ήπεηξνο, ηεξεά Διιάδα. ΠΔΠ Αηηηθήο: πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 26

27 Κεθάιαην 4 ν - ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 4.1 Δηζαγσγή Ζ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ, κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηηο απινπνηεκέλεο κεζφδνπο, είηε κε ηηο κεζφδνπο εθείλεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο. Απηή ε δεχηεξε θαηεγνξία κεζφδσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν νλνκάδνληαη επηζηεκνληθέο κέζνδνη ή κέζνδνη κε βάζε ηελ πξνεμφθιεζε ηεο ηακεηαθήο ξνήο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νφκνπ 3908/2011 αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνξέα, απηά πνπ βαζκνινγνχληαη κέζν ζηαζκηθά είλαη ν δείθηεο ηνπ εζσηεξηθνχ πνζνζηνχ απφδνζεο, ν δείθηεο ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο δαλείσλ, ν δείθηεο θεξδνθνξίαο θαη ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 4.2 Έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ηεο Δπέλδπζεο Οη κεραληζκνί πξνζαλαηνιηζκνχ, πξνψζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επελδπηηθά θαη ινηπά πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο ππνδνκήο, απνηεινχλ εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηηψζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ηνπ "θεθαιαίνπ, ηφλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη θαη' επέθηαζε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο ρψξαο (Υηψηεο, 1972, Νηθνιατδεο θαη Υξηζηνπνχινπ, 2003). χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο ην δήηεκα ηεο επηινγήο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο παξακέηξνπο κε έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηδξάζεηο ησλ κνλάδσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ, ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη "δπλακηθέο" ηνπνζεζίεο γηα ηελ πξνζέιθπζε αμηφινγσλ επελδχζεσλ, ζηελ κεηεγθαηάζηαζεπαχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, θ.ά. Οκνίσο ππνζηεξίδνπλ φηη ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο απνηειεί επίζεο ην εάλ θαη θαηά πφζνλ εμεηάδνληαη επαξθψο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο νη εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο - επηινγήο ησλ επελδχζεσλ θαη ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ εληζρπζέλησλ επηρεηξήζεσλ. 27

28 Καηά ζπλέπεηα θξίλνπλ αλαγθαία ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαη θπξίσο ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί φιν απηφ ην δηάζηεκα ησλ δεθαεηηψλ εθαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. ηε βάζε ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, ε παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ γεληθή αλαζθφπεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Δηδηθφηεξα επηθεληξψλεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ επελδχζεσλ. 4.3 Υξεκαηννηθνλνκηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο ηεο Δπέλδπζεο Μέζνδνο Δζσηεξηθνύ Πνζνζηνύ Απόδνζεο ή Πξνεμνθιεηηθνύ Πνζνζηνύ Απόδνζεο (Internal rate of return method or Discounted rate of return method) Ζ κέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ πνζνζηνχ απφδνζεο απνβιέπεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πξνεμφθιεζεο πνπ θαζηζηά ηελ παξνχζα αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ εηήζησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ κηαο επέλδπζεο ίζε κε ηελ αξρηθή εθξνή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ή θαζηζηά ηελ Καζαξά Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) απηήο ίζε κε ην κεδέλ. Απηφ ην πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ ιχζε ηεο παξαθάησ ζρέζεο, ΚΠΑ= Α 1 (1+ξ) -1 +Α 2 (1+ξ) Α n (1+ξ) -n - Α 0 =0 (4-1) Σν εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο (ξ) είλαη ην πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο πνπ θαζηζηά ηελ κειεηψκελε επέλδπζε νξηαθή επέλδπζε, ελψ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο ΚΠΑ ε παξνχζα αμία απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί ε επηρείξεζε λα πιεξψζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηαδφκελε επέλδπζε. Σν ξ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο επέλδπζεο. (Αξγύξεο Λ. Αδακίδεο, Αλάιπζε Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ εθδόζεηο University Studio Press, Α έθδνζε, Θεζζαινλίθε 1998, ζει.27-40) ηαλ νη εμεηαδφκελεο επελδχζεηο είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο ηφηε, κε βάζε ηε κέζνδν απηή, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ, παγίνπ θεθαιαίνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη επελδχζεηο ησλ νπνίσλ ην εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ πνζνζηφ απφδνζεο ην νπνίν θαη απνηειεί ην «πνζνζηφ φξην» (hurdle rate) πνπ ζα πξέπεη λα απνθέξνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άληιεζε ή εμεχξεζε θεθαιαίσλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. 28

29 ηελ πεξίπησζε πνπ νη εμεηαδφκελεο επελδχζεηο είλαη ακνηβαία απνθιεηόκελεο ηφηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί εθείλε ε νπνία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά ην κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο θαη θπζηθά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζνζηφ απφδνζεο ηεο επηιεγείζεο επέλδπζεο είλαη πςειφηεξν απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ πνζνζηφ απφδνζεο. Οη επελδχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ πνζνζηφ απφδνζεο ζα πξέπεη θαη αξράο λα απνθιεηζηνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ επηρεηξεκαηηθήο ζθνπηκφηεηαο, επεηδή θάηη ηέηνην ζα έρεη απνηειέζκαηα αληίζεηα απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο. (Γεκήηξεο Λ. Παπαδόπνπινο, Αλάιπζε Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Θεζζαινλίθε 1985, ζει θαη 46-51, ζει 8-11) Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ θαλφλα αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζα γίλεη αλ ηνλίζνπκε ηελ ρξεκαηνδνηηθή δηάζηαζε ηεο επέλδπζεο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε επηρείξεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηεί έλα δάλεην ηνπ νπνίνπ ε εμφθιεζε, ηνπ αξρηθνχ χςνπο ηνπ θαη ε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ ηνπ, ζα γίλεη απφ ηηο θαζαξέο εηζξνέο ηεο επέλδπζεο θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκία αλ ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ είλαη ίζν κε ην εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο θαη απιψο έρνπκε επαλάθηεζε ηεο αξρηθήο εθξνήο ηεο επέλδπζεο. κσο αλ ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ εζσηεξηθνχ πνζνζηνχ απφδνζεο ηφηε ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ην δάλεην κε ηνπο ηφθνπο θαη αθφκε λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδνο. Σέινο, αλ ην επηηφθην είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εζσηεξηθνχ πνζνζηνχ απφδνζεο ηφηε νη θαζαξέο εηζξνέο ηεο επέλδπζεο δελ ζα είλαη επαξθείο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ θαη ε επηρείξεζε ζα έρεη δεκία. Δπνκέλσο, ην εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο είλαη ην κεγαιχηεξν επηηφθην πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε αλ απηή ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηαθά θεθάιαηα. Ζ ίδηα αθξηβψο ινγηθή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεκαηνδνηεί ηελ επέλδπζε ζπγρξφλσο κε ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα κε ηελ δηαθνξά φηη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ην επηηφθην ηνπ δαλείνπ κε ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή κε ην ειάρηζην απνδεθηφ πνζνζηφ απφδνζεο. (Michael Bromwich, The Economics of Capital Budgeting, Penguin Books, Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England, 1976, pp 74-78) 29

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα