ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Ταχ. Δ/νση:T.Θ Αιτωλικού Ταχ. Κωδ.: Τηλ/Fax : Πληροφορίες : Γιάννης Κασβίκης Αιτωλικό, 15 /11/2012 Αρ.Πρωτ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου µε την υπ αριθµ. 367 Απόφαση της 89ης Συνεδρίασης/ , ενέκρινε τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 µε τίτλο «Δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας», της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού και νήσων Εχινάδων» που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ Ο συνολικός προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανά κατηγορία Προµήθειας κατανέµεται ως ακολούθως: Οµάδα 1: Εξοπλισµός ηλεκτρονικός και επόπτευσης, για τις ανάγκες παρακολούθησης, επόπτευσης και ενηµέρωσης κοινού συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής: Υποοµάδα 1 Α :Προµήθεια δύο (2) τηλεσκόπιων, δύο (2) κιαλιών και µίας (1) φωτογραφικής µηχανής, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Β :Προµήθεια δύο (2) Η/Υ, δύο (2) εκτυπωτών πολυµηχανηµάτων, ενός (1) Scanner, τριών (3) Ups, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, προϋπολογισµού 4.250,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Γ :Προµήθεια ενός (1) Ploter, προϋπολογισµού 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οµάδα 2: Αφορά στην προµήθεια ενός (1) οχήµατος 4x4 τύπου jeep για τις ανάγκες παρακολούθησης και επόπτευσης της περιοχής συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

2 Τα παραδοτέα, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι όροι υλοποίησης της προµήθειας περιέχονται στην αναλυτική διακήρυξη του «Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού». Η Περίληψη καθώς και το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν τη σφραγισµένη προσφορά τους µέχρι την Πέµπτη 29/11/2012 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, (Αιτωλικό, Ανατολικά γεφύρια). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Αναγνόπουλος

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οµάδα 1: Εξοπλισµός ηλεκτρονικός και επόπτευσης, για τις ανάγκες παρακολούθησης, επόπτευσης και ενηµέρωσης κοινού. Υποοµάδα 1 Α : Προµήθεια δύο (2) τηλεσκόπιων, δύο (2) κιαλιών και µίας (1) φωτογραφικής µηχανής. Υποοµάδα 1 Β : Προµήθεια δύο (2) Η/Υ, δύο (2) εκτυπωτών πολυµηχανηµάτων, ενός (1) Scanner, τριών (3) Ups, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων. Υποοµάδα 1 Γ : Προµήθεια ενός (1) Ploter. Οµάδα 2: Προµήθεια ενός (1) οχήµατος 4x4 τύπου jeep για τις ανάγκες παρακολούθησης και επόπτευσης της περιοχής.

4 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολικά: ανά κατηγορία προµήθειας: Οµάδα 1: ,00 (µε ΦΠΑ) Υποοµάδα 1 Α ,00 (µε ΦΠΑ) Υποοµάδα 1 Β ,00 (µε ΦΠΑ) Υποοµάδα 1 Γ ,00 (µε ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Οµάδα 2: ,00 (µε ΦΠΑ) Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», άξονας προτ. 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Έως και 29/11/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (Αιτωλικό, Ανατολικά γεφύρια) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/11/2012 Αιτωλικό

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 14. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 17. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

6 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οµάδα 1: Εξοπλισµός ηλεκτρονικός και επόπτευσης, για τις ανάγκες παρακολούθησης, επόπτευσης και ενηµέρωσης κοινού συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής: Υποοµάδα 1 Α :Προµήθεια δύο (2) τηλεσκόπιων, δύο (2) κιαλιών και µίας (1) φωτογραφικής µηχανής, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Β :Προµήθεια δύο (2) Η/Υ, δύο (2) εκτυπωτών πολυµηχανηµάτων, ενός (1) Scanner, τριών (3) Ups, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, προϋπολογισµού 4.250,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Γ :Προµήθεια ενός (1) Ploter, προϋπολογισµού 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οµάδα 2: Αφορά στην προµήθεια ενός (1) οχήµατος 4Χ4 τύπου jeep για τις ανάγκες παρακολούθησης και επόπτευσης της περιοχής συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ή υποοµάδα. Η υποβολή µερικής προσφοράς είναι δυνατή και απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή να αφορά το σύνολο µιας υποοµάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο οµάδας ή του διαγωνισµού θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε υποοµάδα. 2.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α 199). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του Δηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».

7 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α 230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 7. Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ /208/0015/ Υπ. Οικονοµικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/ «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 8. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ). 9. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και άλλες διατάξεις»(φεκ 53/Α/ ). 10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΦΕΚ 1965/ ). 11. Τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΦΕΚ 1965/ ). 12. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΦΕΚ 1442/ ). 13. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 2012 της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΣΑ 2004ΣΕ , 2004ΣΕ , µε κωδικό ΟΠΣ ). 14. Την υπ αριθµ. 367 Απόφαση της 89ης Συνεδρίασης/ , που αφορά τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού». 15. Την Απόφαση 366/της 89ης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου και αφορά τη σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Ανάθεσης αποτελούµενη από τους: 1.) Αναγνόπουλο Νίκολαο, Πρόεδρο 2.) Κρασακοπούλου Ευαγγελία, Μέλος 3.) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, Μέλος 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του εκάστοτε Προµηθευτή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Γιάννη Κασβίκη τηλ: , ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο εξοπλισµός ηλεκτρονικός και επόπτευσης καθώς και το όχηµα, µε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο στην παρούσα προκήρυξη παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. Η οριστική παραλαβή και η έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγµατοποιηθεί µετά την παράδοση και λειτουργικό έλεγχο των υπό προµήθεια ειδών κάθε επιµέρους υποοµάδας, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα I. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.Δ 118/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωµα συµµετοχής στον πρόχειρο διαγωνισµό, έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να αφορούν το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών κάθε επιµέρους υποοµάδας όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, να µη φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ, να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο. Σε κάθε περίπτωση η αρµόδια Επιτροπή Ανάθεσης θα µονογράψει κατά τον έλεγχο τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα τις σφραγίσει και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις ή έχει συνταχθεί µε τρόπο που την καθιστούν ασαφή ως προς τα παραδοτέα.

9 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, το αργότερο µέχρι τις 29/11/2012 και ώρα 15:00 (λαµβάνοντας υπόψη και το ΠΔ 118/2007, Άρθρο 10, παράγραφος 6) µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προµηθευτή και τα εξής: ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ) ΑΙΤΩΛΙΚΟ Τ.Κ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΟΜΑΔΑ...:... ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «.» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: «Να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από την αρµόδια Επιτροπή Ανάθεσης» Οι προσφέροντες µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, και οι υποβάλλοντες αυτές θα αποκλείονται του διαγωνισµού. Επίσης, δεν γίνεται δεκτή, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή ενός προσφέροντα σε περισσότερες της µιας προσφορές για την ίδια υποοµάδα. Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, τρεις ανεξάρτητους υποφακέλους µε τις ενδείξεις: Α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών, ο οποίος θα είναι σφραγισµένος και θα περιλαµβάνει, τα εξής: - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολο τους. β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριµένα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

10 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την περ. (3) του εδ. α ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, - ως προς τα νοµικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριµένα: - Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω ειδοποίησης. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν: ΑΔΑ: Β4ΣΨ46Ψ8ΒΡ πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. - Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσίας στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και EE) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης

11 εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας. - για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο, εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/ Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους Β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισµένος και θα περιλαµβάνει (επί ποινή απόρριψης) σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο, ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, τα εξής: 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά που θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποψηφίου (επωνυµία, νοµική µορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισµός και στοιχεία νόµιµων εκπροσώπων για τη συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό). Εταιρική παρουσίαση, πληροφορίες σχετικά µε την υποδοµή, το πελατολόγιο, είναι προαιρετικά και εφόσον περιληφθούν θα βρίσκονται σε σχετικό Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς. 2. Τεχνική προσφορά που θα πληροί κατά το ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης προκήρυξης (Παράρτηµα I). 3. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι: τα προσφερόµενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού Γ) Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόµενη τιµή σε ευρώ, αριθµητικώς και ολογράφως, άνευ και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση του Πίνακα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα (το ένα πρωτότυπο και το άλλο φωτοτυπία). Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά στο σύνολο της κάθε υποοµάδας του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας πρόσκλησης - Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. ΠΙΝΑΚΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συνολικό ποσόν οικονοµικής προσφοράς της (Ολογράφως σε εταιρείας ή ένωσης (χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ) (Αριθµητικά σε Ευρώ) ΦΠΑ Συνολικό ποσόν προσφοράς της εταιρείας ή ένωσης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθµητικά σε Ευρώ) (Αριθµητικά σε Ευρώ)

12 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών του εξοπλισµού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου, βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών του εξοπλισµού και την αποπληρωµή τους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα αναφέρουν ηµεροµηνία Λήξης ισχύος µικρότερη της παραπάνω αναγραφόµενης ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόµενα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Προµηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την αρµόδια Επιτροπή Ανάθεσης, του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, όπως αυτή έχει οριστεί µε την υπ' αριθµ. 366/της 89ης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι προµηθευτές ή νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, µε παραστατικό εκπροσώπησης. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος β) Μονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, της Τεχνικής και της Οικονοµικής Προσφοράς. γ) Αποσφραγίζονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και µονογράφονται τα επιµέρους δικαιολογητικά κατά φύλλο. δ) Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. ε) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών διαπιστώσει ότι οι προσφορές που έχουν υποβληθεί έχουν ελλιπή στοιχεία ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, αποκλείουν τις προσφορές των εν λόγω διαγωνιζοµένων από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού. στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει και µονογράφει κατά φύλλο τις Οικονοµικές Προσφορές. Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συµµετέχοντες εφόσον ζητηθούν. ζ) Η συνολική καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών.

13 η) Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Μειοδότης κάθε υποοµάδας αναδεικνύεται εκ των εγκύρως συµµετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική τιµή για κάθε Υποοµάδα του Διαγωνισµού, στα οποία πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάθεσης, να αποφασίσει τη τελική µαταίωση της προµήθειας συνολικά η µερικά που διενεργεί µε την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συµµετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (ί) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ϋ) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (ίν) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια. Σε περίπτωση µαταίωσης του Διαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανάθεσης. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 2. Χρόνος παράδοσης µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 6. Προσφορά που αφορά µέρος µόνο κάποιας υποοµάδας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων προϊόντων.

14 7. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της Προµήθειας. 8. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: Πριν την απόρριψη µιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προµήθεια / την πρωτοτυπία / καινοτοµία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισµός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Αρετή Δράκου τηλ: , Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στο site του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου: 10.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός του παρόντος πρόχειρου διαγωνισµού όπως αναλύεται ακολούθως, ανέρχεται για Οµάδα 1: Εξοπλισµός ηλεκτρονικός και επόπτευσης, για τις ανάγκες παρακολούθησης, επόπτευσης και ενηµέρωσης κοινού συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που αναλύεται ως εξής: Υποοµάδα 1 Α :Προµήθεια δύο (2) τηλεσκόπιων, δύο (2) κυάλιων και µίας (1) φωτογραφικής µηχανής προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Β :Προµήθεια ενός (2) Η/Υ, δύο (2) εκτυπωτών πολυµηχανηµάτων, ενός (1) Scanner, τριών (3) Ups, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, προϋπολογισµού 4.250,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υποοµάδα 1 Γ :Προµήθεια ενός (1) Ploter, προϋπολογισµού 3.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οµάδα 2: Αφορά στην προµήθεια ενός (1) οχήµατος 4Χ4 τύπου jeep για τις ανάγκες παρακολούθησης και επόπτευσης της περιοχής συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

15 11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον κάθε Ανάδοχο θα ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 12. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή - Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσµα ή να µαταιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισµό(ολικά ή µερικά), σταθµίζοντας τα συµφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ' αυτόν. Ο κάθε Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός (ολικά ή µερικά)είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα που θα πάρει την σχετική πρόσκληση να παρουσιαστεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου για την υπογραφή της σύµβασης [υποβάλλοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα (άρθρο 5)], αλλιώς µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Όταν µε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει το αναληφθέν έργο εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ανάλογα. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και µόνο µειοδότη ανά Υποοµάδα, αποκλειοµένου του καταµερισµού των υπηρεσιών µεταξύ περισσότερων αναδόχων. Σύµβαση θα υπογραφεί από τον κάθε Ανάδοχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του και την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει στο µέλλον, η οποία θα υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 13.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χρόνος παράδοσης των παρεχόµενων ειδών εξοπλισµού είναι τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την παράδοση του συνόλου του προµηθευόµενου εξοπλισµού. Η παράδοση του παρεχόµενου εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.

16 Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το σύνολο του προβλεπόµενου εξοπλισµού κάθε υποοµάδας εντός της παραπάνω προθεσµίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται µονοµερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενηµερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 14. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευοµένων ειδών µε την παρούσα θα πραγµατοποιηθεί από την τριµελή Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόµενα στη σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκµηριώνοντας την Απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 15.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προµηθειών, όπως προβλέπεται από το Παράρτηµα I. Προκειµένου να καταβληθεί το συµβατικό τίµηµα, ο κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στο Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου το αντίστοιχο παραστατικό στοιχείο (Τιµολόγιο) καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο κάθε Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.

17 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Νίκος Αναγνόπουλος

18 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Στο Αιτωλικό σήµερα... / /2012, στο γραφείο του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, µεταξύ των συµβαλλόµενων: α) του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΑΦΜ ΔΟΥ.), νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Νίκο Αναγνόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Εργοδότης» β) της εταιρείας.. (ΑΦΜ ΔΟΥ.), µε έδρα την, οδός Τ.Κ, νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον/την κ, µε ΑΔΤ ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος» συµφωνούνται τα ακόλουθα: Στις / /2012 διενεργήθηκε πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια εξοπλισµού «Υποοµάδα...:...» του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 µε τίτλο «Δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας», της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού και νήσων Εχινάδων» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 2012 της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΣΑ 2004ΣΕ , 2004ΣΕ , µε κωδικό ΟΠΣ ). Με την από την υπ' αριθµ... / απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού «Υποοµάδα...:», στην εταιρεία διότι κατέθεσε προσφορά που πληροί τις προδιαγραφές και µε την χαµηλότερη τιµή, έναντι του ποσού των.... (µε Φ.Π.Α). Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού «Υποοµάδα...:.», του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου σε ηµεροµηνίες που θα της υποδειχθούν και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνούν τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της παρούσας. Ως ηµεροµηνία παραλαβής ορίζεται η ηµεροµηνία σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.

19 ΠΛΗΡΩΜΗ: Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε τιµολόγια επί πιστώσει και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Το τιµολόγιο θα εκδίδεται σύµφωνα µε τα δελτία αποστολής και εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Πέραν των παραπάνω όρων, για οτιδήποτε σχετικό µε την ανωτέρω προµήθεια που δεν προβλέπεται µε την παρούσα σύµβαση, ισχύουν αναλογικά οι όροι του τεύχους προκήρυξης και η προσφορά του Αναδόχου. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος συµφωνητικού. 2) Όλοι οι όροι της παραπάνω σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε εξ αυτών εκ µέρους του Αναδόχου παρέχει το δικαίωµα στο Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου να τον κηρύξει έκπτωτο. Αυτό δεν δηµιουργεί καµία απαίτηση του Αναδόχου έναντι του Φορέα Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Επίσης ο Φορέας Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου διατηρεί το δικαίωµα να αξιώσει και την αποκατάσταση κάθε άµεσης ή έµµεσης ζηµίας σε περίπτωση κακής τήρησης της παρούσας. 3) Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 4) Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) παραληφθούν όλα τα είδη που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση β) έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις και γ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη κατά τα προβλεπόµενα από την σύµβαση

20 Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη υπογράφηκε σε 3 αντίτυπα, από τα οποία κάθε µέρος έλαβε από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Εργοδότη Για τον Ανάδοχο Νίκος Αναγνόπουλος. Πρόεδρος.Σ.

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:12(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα