ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 18/07/2013. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 18/07/2013. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 18/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:24171 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 1348 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ , Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών» Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου 3). Τις διατάξεις των άρθρων 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006 4). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 5). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 6).Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 7) Το Π.Δ.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 8). Την 229/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σκοπιμότητας της προμήθειας 9). Την 77/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με νέα μελέτη. 10).Την 184/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού του ,20 και εγκρίθηκαν η 17/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προδιαγραφές και οι σχετικοί όροι διακήρυξης. 11) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α.: ) Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός της 17ης Ιουλίου 2013 δεν διεξήχθη ύστερα από ψήφισμα της ΚΕΔΕ για κλείσιμο των υπηρεσιών των δήμων στο χρονικό διάστημα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, η επειδή τα προς προμήθεια είδη αποτελούν διαιρετό υλικό, για όλα τα είδη μιας ή και περισσότερων ομάδων με σφραγισμένες προσφορές. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά έχει ως εξής:

2 ΟΜΑΔΑ Α: Μηχανολογικά Α1 Μυζητικός Σωλήνας 12 τεμ ,00 Α2 Φίλτρο Μυζ. Σωλήνα 6 τεμ ,00 Α3 Φορητή Αντλία 6 τεμ ,00 Α4 Ψαλίδα Απλή 8 τεμ ,00 Α5 Ψαλίδα Βαρέως Τύπου 8 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 2.880,00 ΟΜΑΔΑ Β: Εξοπλισμός Προστασίας για Δασοπυρόσβεση Β1 Κράνος Δασοπυρόσβεσης 14 τεμ ,00 Β2 Κράνος Αστικής Πυροσβ. 6 τεμ ,00 Β3 Φακός Κράνους 16 τεμ ,00 Β4 Κλιπ Αγκίστρωσης Φακού 16 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.400,00 ΟΜΑΔΑ Γ: Εξοπλισμός Επικοινωνίας Γ1 Φορητός Πομποδέκτης 14 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1.820,00 ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Δ1 Σειρήνα και Ηχείο 4 τεμ ,00 Δ2 Περιστροφικός Φάρος 8 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1.940,00 ΟΜΑΔΑ Ε: Εξοπλισμός Προστασίας για Βλαβερά Αέρια Ε1 Αναπνευστική Συσκευή 4 τεμ ,00 Ε2 Φιάλη Αναπν. Συσκευής 4 τεμ ,00 Ε3 Μάσκα Ημίς. Προσώπου 100 τεμ ,00 Ε4 Φίλτρα Μάσκας 100 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.700,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εξοπλισμός Προστασίας για το Κρύο ΣΤ1 Κοστούμι Ισχυρού Ψύχους 30 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.000,00 ΟΜΑΔΑ Ζ: Βασικός Εξοπλισμός Προστασίας Ζ1 Στρατιωτικά Άρβυλα 40 ζεύγη ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 2.000,00 ΟΜΑΔΑ Η: Εξοπλισμός Διάσωσης

3 Η1 Στατικό σχοινί 10,5 mm 100 μέτρα 1,30 130,00 Η2 Κορδονέτο 6 mm. 10 μέτρα 0,60 6,00 Η3 Καραμπίνερ ασφ. OVAL 8 τεμ ,00 Η4 Καραμπίνερ ασφ. HMS 4 τεμ ,00 Η5 Καραμπίνερ ασφ. ORBIT 4 τεμ ,00 BLACK Η6 Οκτάρι 4 τεμ. 6 24,00 Η7 Μποντριέ διπλής ρύθμισης 4 τεμ ,00 Η8 Μποντριέ εργατ. ολόσωμο 2 τεμ ,00 Η9 Τροχαλία διπλή BIG 4 τεμ ,00 Η10 Τροχαλία μονή BIG 6 τεμ ,00 Η11 Αναβατήρας αριστερός 2 τεμ ,00 Η12 Αναβατήρας δεξιός 2 τεμ ,00 Η13 Ιμάντας OPEN 16mm/60cm 10 μ. 2,5 25,00 Η14 Τροχαλία mini traction 2 τεμ ,00 Η15 Τροχαλία pro traction 2 τεμ ,00 Η16 Αναβατήρας στήθους 2 τεμ ,00 Η17 Ζώνη στήθους 2 τεμ ,00 Η18 Ιμάντας στήριξης 19 mm 10 μ. 1,1 11,00 Η19 Σακίδιο σχοινιών 2 τεμ ,00 Η20 Φακός κεφαλής 5 led 10 τεμ. 6 60,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ (Α - Η) ,00 ΦΠΑ 23% 6.725,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,20 Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30-12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Αγ. Στέφανος, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 17/2013 μελέτης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστοι μέρος της παρούσης. 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα είδη που προσφέρει. Ο δε χρόνος ισχύος της θα είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 1. την ημερομηνία έκδοσης, 2. τον εκδότη, 3. τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 4. τον αριθμό της εγγύησης, 5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 7. τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού, 8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διζήσεως, 9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 11. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία με υπεύθυνη δήλωση σχετικά με αυτό. 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, Τ.Κ Άγιος Στέφανος μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι 25η Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00μμ που κλείνει το πρωτόκολλο. 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σε ημερήσια βάση και τόπο όπως ορίζεται από τη συγγραφή ειδικών υποχρεώσεων. 10) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 11) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 12) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

5 1. την ημερομηνία έκδοσης, 2. τον εκδότη, 3. τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 4. τον αριθμό της εγγύησης, 5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 7. τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά, 8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διζήσεως, 9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 11. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες, 12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Ο Δήμαρχος Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Δημάρχου 2 Τμήμα Προμηθειών 3. Τμήμα Λογιστηρίου Ιωάννης Καλαφατέλης 4. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης /2013 Άγιος Στέφανος, 22 Απριλίου 2012 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η προμήθεια από το Δήμο συγκεκριμένου ηλεκτρο-μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες, σωλήνες, αναπνευστικές συσκευές, εξοπλισμός διάσωσης, κλπ) που θα χρησιμοποιείται από τα συνεργεία τεχνιτών και τους εθελοντές πολιτικής προστασίας του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (φωτιά, πλημμύρα, χιονόπτωση, ατυχήματα, κλπ). Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλα τα κατωτέρω είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές, εύφημων οίκων με αξιόπιστη αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά, με δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και service) και θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. Όλες οι κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες που πρέπει να πληρούν τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που θα προσφερθούν. Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικά φυλλάδια / καταλόγους με αναλυτικά τεχνικά στοιχεία του προς προμήθεια εξοπλισμού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτά τα φυλλάδια ή να υποβληθούν ξεχωριστά, όλες οι πιστοποιήσεις ποιότητας (π.χ. ISO 9001, κλπ) που διαθέτει η εταιρία κατασκευής ενός εκάστου είδους καθώς επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας κλπ (ΕΝ, κλπ.) με τις οποίες συμμορφώνεται το κάθε είδος. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. ΟΜΑΔΑ Α: Μηχανολογικά Α1. Μυζητικός Σωλήνας Πλαστικός ημιάκαμπτος σωλήνας με νεύρο, διαμέτρου 65 mm, μήκους 5m έκαστος με ταχυσύνδεσμο storz σε κάθε άκρο. Α2. Φίλτρο Μυζητικού Σωλήνα Ορειχάλκινο φίλτρο με ταχυσύνδεσμο storz 65mm. Α3. Φορητή Ηλεκτροκίνητη Αντλία

7 Υποβρύχια αντλία (βυθιζόμενη) ακάθαρτων υδάτων, ανοξείδωτου άξονα και περιβλήματος κινητήρα, ενδεικτικού βάρους 12 kg, μέγιστου βάθους βύθισης 5m, μέγιστου ύψους 10,5 m, μέγιστης παροχής 22 m3/h, εισαγωγής 1 ½, IP68, 230V, ονομαστικής ισχύος κινητήρα 0,60 kw, μήκους καλωδίου 5m. Α4. Ψαλίδα Κοπής Συρμάτων (Απλή) 600mm Α5. Ψαλίδα Κοπής Συρμάτων (Βαρέως Τύπου) 750mm ΟΜΑΔΑ Β: Εξοπλισμός Προστασίας για Δασοπυρόσβεση Β1. Κράνος Δασοπυρόσβεσης Κράνος δασοπυρόσβεσης πλήρες με αντανακλαστικές ταινίες, κάλυμα αυχένος, φακός xenon και βάση προσαρμογής φακού. Β2. Κράνος Αστικής Πυρόσβεσης Κράνος αστικής πυρόσβεσης πλήρες με φακό xenon και δύο βάσεις στήριξης φακού, κάλυμα αυχένος και θήκη προστασίας. Β3. Φακός Κράνους Φακός xenon για τα ανωτέρω κράνη. Β4. Κλιπ Αγκίστρωσης Φακού Κράνους Κλιπ αγκίστρωσης ανωτέρω φακού κράνους. ΟΜΑΔΑ Γ: Εξοπλισμός Επικοινωνίας Γ1. Φορητός Πομποδέκτης Φορητός πομποδέκτης, με δυνατότητα βύθισης IPX7, έντασης ήχου 800mW τουλάχιστον, με μπαταρία ισχύος 1400mAh τουλάχιστον, εύρους MHz, άμεση πληκτρολόγηση συχνότητας, δυνατότητα αποστολής ταυτότητας ανάγκης, βάρος έως 400 gr. ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Δ1. Σειρήνα και Ηχείο για Πυροσβεστικό Όχημα Ηλεκτρονική σειρήνα (ενισχυτής) 12 VDC, 100 W με επιλογή διαφορετικών ήχων (τουλάχιστον 8). Συμπαγείς διαστάσεις, ενδεικτικά 100x160x50 mm, με αποσπώμενο μικρόφωνο χειρηστήριο από το οποίο ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες της σειρήνας και το οποίο είναι φωτιζόμενο. Δυνατότητα ρυθμιζόμενης έντασης εκπεμπόμενου ήχου. Ηχείο 100W, 8 Ohm για σειρήνα αυτοκινήτου με ηχητική απόδοση άνω των 120 db. Ενδεικτικές διαστάσεις 160x55x200mm και βάρος 2,6 Kg.

8 Δ2. Περιστροφικός Φάρος Περιστροφικός φάρος λυχνίας αλογόνου, σταθερής τοποθέτησης, αεροδυναμικής σχεδίασης, ισχύος 70W τουλάχιστον. Χρώμα καλύμματος πορτοκαλί ή κόκκινο, τάση λειτουργίας 24VDC, ένταση ρεύματος 2,9A, ενδεικτικές διαστάσεις Δ153xΥ178mm, flashrate 160FPM, με πιστοποίηση περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (95/54 ΕΕ). ΟΜΑΔΑ Ε: Εξοπλισμός Προστασίας για Βλαβερά Αέρια Ε1. Πλήρης Αναπνευστική Συσκευή Πλήρης αναπνευστική συσκευή, ελαφριά και άνετη, με επενδύσεις στους ιμάντες ώμων και μέσης, αντιστατικό πλαίσιο από ανθρακονήματα, λαβές για εύκολη μεταφορά, ολοκληρωμένοι σωλήνες ενσωματωμένοι στο πλαίσιο της συσκευής, ιμάντας από καουτσούκ για την προσαρμογή μονής φιάλης πεπιεσμένου αέρα, 1o στάδιο balanced μειωτήρα, φωσφορούχο μανόμετρο πεπιεσμένου αέρα, σφυρίχτρα προειδοποίησης ενσωματωμένη στο μανόμετρο στο στήθος, κουμπωτός αεροπνεύμονας, φιάλη πεπιεσμένου αέρα 6lt, 200bar, μάσκα ολόκληρου προσώπου με σύστημα ανακύκλωσης αέρα για αποφυγή θαμπώματος. Πιστοποίηση κατά ΕΝ. Ε2. Ανταλλακτική Φιάλη Αναπνευστικής Συσκευής Φιάλη πεπιεσμένου αέρα 6lt, 200bar. Ε3. Μάσκα Ημίσεως Προσώπου Μάσκα σκόνης και αερίων ημίσεως προσώπου με διπλό φίλτρο. Κεφαλόδερμα από μαλακό και εύκαμπτο υλικό, σημείο εφαρμογής στη μύτη εύκαμπτο και ευπροσάρμοστο σε κάθε σχήμα με σταγανότητα και άριστη εφαρμογή με γυαλιά εργασίας. Υποαλλεργικές ιδιότητες υλικού με αντοχή και διάταξη ιμάντων που εξασφαλίζει την άριστη κατανομή του βάρους της μάσκας στο πρόσωπο. Ταχυσύνδεσμοι εφαρμογής δύο φίλτρων τύπου Α1Β1Ε1Κ1 Ηg P3 R (γενικής χρήσης). Ε4. Ανταλλακτικό Φίλτρο Μάσκας Ημίσεως Προσώπου Φίλτρο τύπου Α1Β1Ε1Κ1 Ηg P3 R (γενικής χρήσης). ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εξοπλισμός Προστασίας για το Κρύο ΣΤ1. Κοστούμι Ισχυρού Ψύχους με Αντανακλαστικές Λωρίδες Κουστούμι ισχυρού ψύχους από ύφασμα σύνθεσης ενδεικτικά πολυέστερ 70% και βαμβάκι 30%, υδροαπωθητικό (κλίμακα 5), αποτελούμενο από χιτώνιο και ξεχωριστό παντελόνι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ. Το χιτώνιο θα έχει τσέπες εξωτερικά (με καπάκι και velcro) και εσωτερικά, θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ και velcro, θα έχει σύσφιξη μανικιών, επένδυση από καπιτονέ βάτα, αποσπώμενη κουκούλα επενδεδυμένη με καπιτονέ βάτα, αποσπώμενα μανίκια, αντανακλαστικές λωρίδες στη μέση, στους ώμους και στα μανίκια, πλάτους 5 cm χρώματος ασημί. Το παντελόνι θα είναι ίσιας γραμμής, με λάστιχο στο πίσω μέρος της μέσης, θα έχει θυλάκια ζώνης, εξωτερικές τσέπες πίσω που κλείνουν με καπάκι με velco, κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ και κουμπί, επένδυση από καπιτονέ βάτα, αντανακλαστικές λωρίδες πλάτους 5 cm χρώματος ασημί σε κάθε μπατζάκι.

9 Πιστοποίηση ή δήλωση πιστότητας κατά ΕΝ για ρουχισμό κακοκαιρίας μέχρι -5oC. Πιστοποίηση ή δήλωση πιστότητας κατά EN για ρουχισμό προστασίας και υψηλής ευκρίνειας. Χρώματα φθορίζον κίτρινο ή φθορίζον πορτοκαλί. ΟΜΑΔΑ Ζ: Βασικός Εξοπλισμός Προστασίας Ζ1. Άρβυλα Στρατιωτικού Τύπου Στρατιωτικά άρβυλα υψηλής αντοχής. ΟΜΑΔΑ Η: Εξοπλισμός Διάσωσης Η τεχνική περιγραφή προκύπτει μονοσήμαντα από την ονομασία. Η1. Στατικό σχοινί 10,5 mm (κόννινο) Η2. Κορδονέτο (κόκκινο) 6 mm. Η3. Καραμπίνερ ασφαλείας OVAL Η4. Καραμπίνερ ασφαλείας HMS Η5. Καραμπίνερ ασφαλείας ORBIT BLACK Η6. Οκτάρι Η7. Μποντριέ διπλής ρύθμισης Η8. Μποντριέ εργατικό ολόσωμο Η9. Τροχαλία διπλή BIG Η10. Τροχαλία μονή BIG Η11. Αναβατήρας αριστερός Η12. Αναβατήρας δεξιός Η13. Ιμάντας open 16mm/60cm Η14. Τροχαλία mini traction Η15. Τροχαλία pro traction Η16. Αναβατήρας στήθους Η17.Ζώνη στήθους Η18. Ιμάντας στήριξης 19 mm Η19. Σακίδιο σχοινιών Η20. Φακός κεφαλής 5 led

10 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επειδή τα προς προμήθεια είδη αποτελούν διαιρετό υλικό, είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς είτε για όλα τα είδη της μελέτης είτε για όλα τα είδη μίας μόνο ή και περισσότερων ομάδων ειδών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας (όλες οι τιμές σε ) των ανωτέρω ειδών είναι ως εξής: Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) Σύνολο ( ) ΟΜΑΔΑ Α: Μηχανολογικά Α1 Μυζητικός Σωλήνας 12 τεμ Α2 Φίλτρο Μυζ. Σωλήνα 6 τεμ Α3 Φορητή Αντλία 6 τεμ Α4 Ψαλίδα Απλή 8 τεμ Α5 Ψαλίδα Βαρέως Τύπου 8 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 2.880,00 ΟΜΑΔΑ Β: Εξοπλισμός Προστασίας για Δασοπυρόσβεση Β1 Κράνος Δασοπυρόσβεσης 14 τεμ Β2 Κράνος Αστικής Πυροσβ. 6 τεμ Β3 Φακός Κράνους 16 τεμ Β4 Κλιπ Αγκίστρωσης Φακού 16 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 6.400,00 ΟΜΑΔΑ Γ: Εξοπλισμός Επικοινωνίας Γ1 Φορητός Πομποδέκτης 14 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 1.820,00 ΟΜΑΔΑ Δ: Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Δ1 Σειρήνα και Ηχείο 4 τεμ Δ2 Περιστροφικός Φάρος8 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 1.940,00 ΟΜΑΔΑ Ε: Εξοπλισμός Προστασίας για Βλαβερά Αέρια Ε1 Αναπνευστική Συσκευή 4 τεμ Ε2 Φιάλη Αναπν. Συσκευής 4 τεμ Ε3 Μάσκα Ημίς. Προσώπου 100 τεμ

11 Ε4 Φίλτρα Μάσκας 100 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 6.700,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εξοπλισμός Προστασίας για το Κρύο ΣΤ1 Κοστούμι Ισχυρού Ψύχους 30 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 ΟΜΑΔΑ Ζ: Βασικός Εξοπλισμός Προστασίας Ζ1 Στρατιωτικά Άρβυλα 40 ζεύγη ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 ΟΜΑΔΑ Η: Εξοπλισμός Διάσωσης Η1 Στατικό σχοινί 10,5 mm 100 μέτρα 1, Η2 Κορδονέτο 6 mm. 10 μέτρα 0,60 6 Η3 Καραμπίνερ ασφ. OVAL 8 τεμ Η4 Καραμπίνερ ασφ. HMS 4 τεμ Η5 Καραμπίνερ ασφ. ORBIT BLACK 4 τεμ Η6 Οκτάρι 4 τεμ Η7 Μποντριέ διπλής ρύθμισης 4 τεμ Η8 Μποντριέ εργατ. ολόσωμο 2 τεμ Η9 Τροχαλία διπλή BIG 4 τεμ Η10 Τροχαλία μονή BIG 6 τεμ Η11 Αναβατήρας αριστερός 2 τεμ Η12 Αναβατήρας δεξιός 2 τεμ Η13 Ιμάντας OPEN 16mm/60cm 10 μ. 2,5 25 Η14 Τροχαλία mini traction 2 τεμ Η15 Τροχαλία pro traction 2 τεμ Η16 Αναβατήρας στήθους 2 τεμ Η17 Ζώνη στήθους 2 τεμ Η18 Ιμάντας στήριξης 19 mm 10 μ. 1,1 11 Η19 Σακίδιο σχοινιών 2 τεμ Η20 Φακός κεφαλής 5 led 10 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00

12 ΣΥΝΟΛΟ Α -Η29.240,00 ΦΠΑ 23% 6.725,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 Σύνολο δαπάνης: τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά. Ο Συντάξας Παπαδόπουλος Απόστολος Μηχ/γος Μηχ/κός Ελέγχθηκε Αγγελική Κουρουπάκη Τοπογράφος Μηχανικός Προϊσταμένη Έργων & Μελετών Τ.Υ. Θεωρήθηκε Άννα Αγγελίνα Πολιτικός Μηχανικός Διευθύντρια Τ.Υ.

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. µελ: 53/2011 «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ================= Ο ήµαρχος ράµας 'Εχοντας υπ'όψη τις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002788050 2015-05-20

15PROC002788050 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 18/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 18228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα