ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ"

Transcript

1 Α Α: ΒΛΛΨΩΚΑ-ΗΧΕ Α Α: ΒΛΛ6ΩΚΑ-ΟΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 08/10/2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας Λογισµικού Προγράµµατος για την Εκπόνηση Στατικών Μελετών, για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α (Προµήθεια Προγραµµάτων Η/Υ), οικονοµικού έτους 2013 και έως του ύψους ποσού των 3.936,00 (Τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». Κατόπιν της µε αριθ.πρωτ /10/2013/Α Α: ΒΛΕΖΩΚΑ-Ξ16 Ανακοίνωσης προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, προβαίνει στην επαναληπτική ανακοίνωση σχετικά µε την προµήθεια Λογισµικού Προγράµµατος για την Εκπόνηση Στατικών Μελετών, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού 3.936,00 (Τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Προµήθεια Προγραµµάτων Η/Υ), του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 2013, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε την υπ.αριθ. 27/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, περί «έγκρισης για την διενέργεια προµηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονοµικό έτος 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη οικονοµικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α. ΒΕΤΠΩΚΑ-ΤΓΩ, την υπ. αριθ. 600/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού 3.936,00 (Τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι Ευρώ)», σε βάρος των ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ 330/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

2 ύψους ποσού 3.936,00 (συµπ/νου Φ.Π.Α. 23%) για την προµήθεια Λογισµικού Προγράµµατος για την Εκπόνηση Στατικών Μελετών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη σε βάρος του Κ.Α (Προµήθεια Προγραµµάτων Η/Υ οικονοµικού έτους 2013», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΡΡΗ καθώς στην ιστοσελίδα µε µοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ): 13REQ και τη µε αρ.πρωτ. Β1/2518/77178/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί άµεσα, κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Τµήµατος Αποθηκών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση του είδους θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη του ήµου στο κτίριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, συνολική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών Τεχνικών Οικονοµικών Λογισµικών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ.11/ απόφαση του ηµ. Συµβουλίου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ. πρωτ Β1/2518/77178/ Τεχνική περιγραφή του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών υπ όψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών έτους 2013, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 11/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την ευτέρα 14/10/2013 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α. Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β. H λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ. Αφορά: «Ανάθεση για την προµήθεια Λογισµικού Προγράµµατος για την Εκπόνηση Στατικών Μελετών, για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που

3 εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86,στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προµήθεια είδους θα παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισµοί). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 11:00 π.µ., από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα πέντε (5) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια Β1/2815/77178 Νικαια: 23/11/2012 Αρ πρωτ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια λογισµικού προγράµµατος εκπόνησης στατικών µελετών, για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η προµήθεια θα γίνουν µε κριτήριο κατακύρωσης τη πιο χαµηλή τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/80. Επί ποινή αποκλεισµού, αναλυτικά περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν το πρόγραµµα. Σχεδίαση και ιαστασιολόγηση Φορέων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Επίλυση Χωρικού Πλαισίου. Εισαγωγή αρχιτεκτονικού σχεδίου dxf ως υποβάθρου για την περιγραφή του ξυλοτύπου. Εισαγωγή έτοιµου ξυλοτύπου που έχει περιγραφεί στο AUTOCAD. Πλήρης παραµετροποίηση και ευχερής δυνατότητα παρέµβασης από το χρήστη σε οποιοδήποτε σηµείο του προγράµµατος µε ενεργό on screen HELP. Αυτόµατη αναγνώριση της γεωµετρίας (πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα) και φόρτισης κάθε στάθµης, µόνο από τις δοκούς ή γραµµές (µπαλκονιών, κλιµακ/σίου κλπ) που περικλείουν τα φατνώµατα και ταυτόχρονη επίλυση των πλακών µε κατανοµή των φορτίων τους σε δοκούς και υποστυλώµατα, καθώς και αυτόµατη εκ νέου αναγνώριση σε περίπτωση διαγραφής, προσθήκης, ή αλλαγής στοιχείων κάτοψης. Αναγνώριση καµπύλων δοκών, καµπύλων υποστυλωµάτων, καµπύλων ακµών (προβόλων, οπών, κλπ). Περιγραφή οποιουδήποτε σχήµατος στατικής κάτοψης, δηλ. µη κανονικές µορφές τύπου Γ ή Τ, παράγωνου σχήµατος, κλπ. Λοξά σε κάτοψη υποστυλώµατα (υπό γωνία), Σύνθετα υποστυλώµατα (µορφής Τ, Ζ, Π, Γ) και οποιασδήποτε µορφής µε απλή πρόσθεση ορθογωνίων σε υπάρχοντα ορθογώνια. Κεκλιµένα καθ ύψος υποστυλώµατα, και Μεταβλητής καθ' ύψος ιατοµής υποστυλώµατα, Φυτευτά υποστυλώµατα. Καµπύλα οκάρια, Καµπύλα Τοιχεία υπογείων, καµπύλα µπαλκόνια, Καµπύλα Υποστυλώµατα (µε υπολογισµό ακραίων κρυφοκολωνών και σχεδίαση πλήρους λεπτοµέρειας όπλισης του τοιχείου-υποστυλώµατος). Αρθρώσεις στα άκρα δοκών και υποστυλωµάτων µέσα στην περιγραφή ξυλοτύπου (χωρίς επέµβαση σε µητρώα) αλλαγή στηρίξεων των πλακών, δήλωση των έµµεσων στηρίξεων δοκών (ποια δοκός θέλουµε να πατάει σε ποια)

5 Αυτόµατη µετατροπή των περιµετρικών δοκών σε τοιχεία υπογείου, µε µόνη την αλλαγή του ύψους τους (από όριο που καθορίζεται από το χρήστη) και ταυτόχρονη προσοµοίωση τους µε χιαστί άκαµπτα µέλη στο χωρικό πλαίσιο, καθώς και αυτόµατη διαστασιολόγησή τους σε ωθήσεις γαιών (ηρεµίας, σεισµού). Ανισόσταθµες θεµελιώσεις (θεµελίωση σε όσες στάθµες επιθυµούµε). Θεµελίωση µε Πέδιλα και συνδετήριες δοκούς, Πεδιλοδοκούς, Κοιτόστρωση, και συνδυασµούς αυτών. Αναγνώριση πολλαπλών στεγών στην ίδια κάτοψη, µε αυτόµατη αλλαγή υψών δοκών και στύλων. Αυτόµατη δηµιουργία Χωρικού Πλαισίου (κόµβων, µελών, φορτίων) µε δυνατότητα επέµβασης σε αυτό (µετακινήσεων κόµβων, εισαγωγής νέων µελών ή διαγραφής δεδοµένων µελών) πριν την επίλυση. υναµική Ανάλυση Ακριβής, εξαιρετικά ταχεία επίλυση του Χωρικού Πλαισίου µε υναµική Ανάλυση του φορέα (6 βαθµοί ελευθερίας ανά κόµβο χωρ. πλαισίου, ανάλυση µε µάζες συγκεντρωµένες ανά κόµβο στάθµης). Ελληνικοί Κανονισµοί Ευρωκώδικες Αντισεισµική Επίλυση- ιαστασιολόγηση σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς ΕΑΚ2003-ΕΚΩΣ2000, ή και µε τους Παλαιούς Κανονισµούς (1959,1984/85). Επίλυση- ιαστασιολόγηση σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες EC8 (Αντισεισµικός), EC2 (Σκυρόδεµα), EC1 (Φορτίσεων). Αυτόµατη Ενηµέρωση των απαιτούµενων Παραµέτρων Αντισεισµικού EC8, µετά την αρχική επίλυση (µε βάση την υπολογιζόµενη κανονικότητα σε κάτοψη και σε όψη, τη στρεπτική ευαισθησία και τις εκκεντρότητες), αυτόµατο υπολογισµό από το πρόγραµµα των q (συντελεστής συµπεριφοράς), αu/a1 (δείκτης υπεραντοχης), µφ (δείκτη πλαστηµοτητας), αυτόµατο υπολογισµό επίδρασης τοιχοπληρωσεων και απαιτούµενων ποσοστών οπλισµού δοκώνυποστυλωµάτων. Aυτόµατη αναγνώριση τοιχωµάτων και υπολογισµός λόγου όψεων τοιχωµάτων για προσδιορισµό k w. Υπολογισµός Κανονικότητας κτιρίου σε Οψη και Κάτοψη µε βάση τη γεωµετρία σε ύψος και κάτοψη, και µε βάση τους ελέγχους δυστρεψίας και λυγηρότητας. Εποπτική απεικόνιση κέντρου µάζας και κέντρου δυστρεψίας, κύκλου αδράνειας, έλλειψης δυστρεψίας, και οριακού τετραγώνου (0.3r x,0.3r y ). Αυτόµατη αναγνώριση τοιχοπληρώσεων και υπολογισµός µείωσής τους για προσαύξηση τέµνουσας (Pilotis). Συνδυασµοί µε υσµενείς Φορτίσεις. Ανακατανοµή Ροπών για εξοµάλυνση οπλισµού στηρίξεων δοκών. Υπολογισµός ποσοστών οπλισµών δοκών. Έλεγχος συνάφειας κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων. Ικανοτικός έλεγχος ροπών κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων και αυτόµατος υπολογισµός ικανοτικών τεµνουσών από ΣΜR b /ΣΜR c. ιαγράµµατα περιβάλλουσας ροπών-τεµνουσών τοιχωµάτων. Έλεγχοι διάτµησης & περίσφιγξης υποστυλωµάτων/τοιχωµάτων. Έλεγχος διάτµησης κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων ΚΠΥ. Έλεγχοι επιρροής τοιχοπληρώσεων σε υποστυλώµατα (µονόπλευρη τοιχοπλήρωση ή διακοπή τοίχου καθ ύψος) µε αυτόµατη αναγνώριση από τη σχεδίασή τους στην κάτοψη.

6 Έλεγχος Υπάρχοντος και Ενισχύσεις Οπλ. Σκυροδέµατος µε ΚΑΝ.ΕΠΕ. Περιγραφή Υφιστάµενου Κτιρίου µε διαστάσεις και οπλισµό στύλων (κύριο, κατασκευαστικό, συνδετήρες), δοκών (ανοίγµατος, στηρίξεων), πλακών (ανοίγµατος και στηρίξεων) και πεδίλων (διαστάσεων και ύψους). Έλεγχος Αποτίµησης Φέρουσας Ικανότητας µε ΚΑΝ.ΕΠΕ. µε αυτόµατο προσδιορισµό q (µε βάση τη Στάθµη Επιτελεστικότητας και Αξιοπιστίας εδοµένων) και συντελεστων ασφαλειας γς κ.λ.π. Μανδύες Σκυροδέµατος περιµετρικά των υποστυλωµάτων (ή και σε 3 ή σε 2 µόνον πλευρές, µορφής Π ή Γ), µε υπολογισµό διεπιφάνειας, βλήτρων, αναρτήρων, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ενίσχυση µε λάµες, ανθρακονήµατα, κλπ Προσθήκη νέων υποστυλωµάτων, και µάλιστα σε επαφή µε παλαιά, και ανεξάρτητη διαστασιολόγησή τους. Εκτυπώσεις και Ξυλότυποι µε διάκριση παλαιών και νέων στοιχείων Αυτόµατη παραγωγή τεχνικών εκθέσεων - περιγραφών σύµφωνα µε το κεφ.10 του ΚΑΝ.ΕΠΕ Περί αποτίµησης υφιστάµενου και ανασχεδιασµού κτιρίων. Αποτελέσµατα-Ξυλότυποι Παραµετροποιηµένες και ολοκληρωµένες εκτυπώσεις αποτελεσµάτων, πλήρων και αναλυτικών προµετρήσεων υλικών, µε ανάλυση οπλισµών ανά διάµετρο. Ξυλότυποι µε λεπτοµέρειες οπλισµών υποστυλωµάτων, αναλυτικούς πίνακες οπλισµών δοκών - υποστυλωµάτων, και εξατοµικευµένο Υπόµνηµα Παραδοχών ενηµερωµένο από Σταθερές και Αποτελέσµατα της µελέτης. Εξαγωγή σχεδίων και σε µορφή DXF. Αναπτύγµατα-Πίνακες Οπλισµών Eξελιγµένη παρουσίαση σχεδίων αναπτυγµάτων οπλισµών Πλακών σε κάτοψη. οκών σε κάτοψη και σε όψη, µε αναπτύγµατα οπλισµών και µε σχέδια τοµών δοκών σε ανοίγµατα και στηρίξεις. Εξαγωγή σχεδίων και σε µορφή DXF. ηµιουργία Πινάκων αναλυτικού οπλισµού όλων των στοιχείων (πλακών, δοκών, υποστυλωµάτων, θεµελίων) και εκτύπωση σε µορφή επεξεργάσιµου µητρώου και σε εκτυπωτή. Φέρουσα Τοιχοποιϊα Κτίρια µε πεσσούς λιθοδοµής ή πλινθοδοµής, περιγραφόµενους ως ορθογώνια, µε διαφορετική διάσταση και θέση σε υπερκείµενους ορόφους. Κατανοµή φορτίων από πλάκες στους πεσσούς αυτόµατα από το πρόγραµµα. Υποστηρίζει και σύµµεικτους φορείς µε υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρουσα τοιχοποιία. ιαστασιολόγηση κατά Ευρωκώδικα 6. Ξύλινη Στέγη

7 Περιγραφή και επίλυση Ξύλινων δικτυωτών Ζευκτών και ηµι-ζευκτών Στέγης µε Ευρωκώδικα 5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει: Πλήρη εγχειρίδια οδηγιών χρήσεως, dvd µε παραδείγµατα περιγραφής κτιρίων. Προσωπική εκπαίδευση, για εκµάθηση του προγράµµατος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς περιορισµό ωρών εκπαίδευσης. Υποστήριξη τηλεφωνική και µέσω ιαδικτύου, για επίλυση αποριών, παροχή συµβουλών σε µελέτες χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Ο προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.936,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου µας. ΝΊΚΑΙΑ / / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΊΚΑΙΑ / / 2012 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΝΙΚΑΙΑ / / 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Κων/νος Βαλής Γεώργιος Κένζογλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ανδρέας Γιαµαλάκης Τοπογράφος Μηχανικός

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 2 Σχεδίαση και διαστασιολόγηση φορέων Ο.Σ, στατική ανάλυση στατικού πλαισίου, δυναµική ανάλυση, χρήση Ελληνικών κανονισµών και Ευρωκωδίκων, αναπτύγµατα Οπλισµών, πίνακες Οπλισµών Ενισχύσεις & έλεγχος υπάρχοντος ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ 1 630,00 600,00 3 Φέρουσα τοιχοποιία ΤΕΜ 1 405,00 400,00 4 Ξύλινη Στέγη ΤΕΜ 1 90,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.200,00 736, ,00

9 ΝΊΚΑΙΑ / / 2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΝΊΚΑΙΑ / / 2012 Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΝΙΚΑΙΑ / / 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Κων/νος Βαλής Γεώργιος Κένζογλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ανδρέας Γιαµαλάκης Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. µελ: 53/2011 «Προµήθεια για την αντικατάσταση δαπέδου κλειστού γυµναστηρίου» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ================= Ο ήµαρχος ράµας 'Εχοντας υπ'όψη τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα