Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ"

Transcript

1 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008

2 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 2 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ Δξεπλεηηθό έξγν κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Τδξαπιηθώλ Έξγσλ Δξγνιήπηεο: Κωλζηαληίλνο Αληωληάδεο, Αιεμόπνπινο, Κππξηαλή Σεξαιίδνπ, Βαζίιεηνο Παπαϊωάλλνπ, Γεκήηξηνο Σθπξήο ΞΑΝΘΗ 2008

3 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 3 1. ΔΙΑΓΧΓΗ O ζηόρνο ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο από Αηνιηθή εγθαηάζηαζε ηνπνζεηεκέλε ζε νξηζκέλε ζέζε ζηνλ Βνξεηνειιεληθό ρώξν, πεξηνρή Κηιθίο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Η δηεξεύλεζε απηή ζα γίλεη δπλαηή κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, κε ζύγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα, ηεο εληάζεσο θαη ηεο δηεπζύλζεσο ηνπ αλέκνπ. Η επεμεξγαζία απηώλ ζα γίλεη κε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Η θαηαγξαθή αθνξά ρξνληθό δηάζηεκα νιίγσλ κόλν κελώλ κέζα ζην Η ρώξα καο βξίζθεηαη ζηελ εύθξαηε δώλε όπνπ επηθξαηνύλ θαιήο ηαρύηεηαο άλεκνη θαη έρεη επλντθή δηακόξθσζε εδάθνπο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαύμεζε ηεο Αηνιηθήο ελέξγεηαο. Η εθκεηάιιεπζε ηεο, ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθώλ καο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα γίλεη πεγή εζληθνύ πινύηνπ. ηνλ Διιαδηθό ρώξν, ιόγσ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο Διιεληθήο ρεξζνλήζνπ, ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν επηθξαηνύλ ηνπηθνί βόξεηνη-βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη ε έληαζε ησλ νπνίσλ είλαη κέζε έσο ηζρπξή, ηελ άλνημε γίλνληαη λόηησλ δηεπζύλζεσλ, ηζρπξήο επίζεο έληαζεο, ελώ ην θαινθαίξη ε έληαζε ησλ αλέκσλ πέθηεη κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε πνιιώλ εκεξώλ κε λελεκία. Η ρξήζε ηεο Αηνιηθήο ελέξγεηαο δηεθδηθεί δπλακηθά κία ζέζε αλάκεζα ζηηο ιεγόκελεο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, όπσο ην πεηξέιαην, ε βελδίλε θαη ν άλζξαθαο, πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο πεγέο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθώλ καο αλαγθώλ. Έλα κεγάιν ζύλνιν ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ δεκηνπξγεί κηα ζεηξά από πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε γλσζηόηεξν απηό ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη αλακελόκελν όηη ε αλάγθε γηα ελέξγεηα ζπλερώο ζα κεγαιώλεη, αθνύ ν πιεζπζκόο ηεο γεο απμάλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, νη νπνίεο ηειηθά απαηηνύλ κεγαιύηεξα πνζά ελέξγεηαο γηα θαηαλάισζε. 2. ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΔΧ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλέκνπ ζε κηα ζέζε είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Η έληαζε ηνπ αλέκνπ θαη νη δηαθπκάλζεηο ζην κέηξν θαη

4 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 4 ηελ δηεύζπλζε είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο όρη όκσο θαη νη κνλαδηθέο. Πνιιέο θαη ζεκαληηθέο είλαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα έρεη ππόςε ν Μεραληθόο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ επηινγή ηεο νξηζηηθήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, όπσο, Οικονομική αξία. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο κηα αλεκνγελλήηξηαο είλαη λα κεηώζεη ην θόζηνο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γη απηό ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα είλαη ε πξσηαξρηθή ηδηόηεηα γηα ηελ απνδνρή ή όρη κηα ζέζεο. Έλαο άιινο νηθνλνκηθόο παξάγνληαο πξσηαξρηθνύ ελδηαθέξνληνο είλαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. Σνύην είλαη αηζζεηά κεησκέλν αλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη θνληά ζε ππάξρνληεο δξόκνπο θαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο. Δπιδπάζειρ ζηο πεπιβάλλον. Γεληθά νη επηδξάζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξέο. Οη επηδξάζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν είλαη ε νπηηθναθνπζηηθή επίδξαζε, επηδξάζεηο ζηα πνπιηά. Δπίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ηα κεηεσξνινγηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ν παγεηόο θαη νη ππεξβνιηθά ηζρπξνί άλεκνη.. Υαπακηηπιζηικά ηος εδάθοςρ. Η επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελόο αεξνθηλεηήξα ζε κηα επίπεδε πεξηνρή είλαη ζρεηηθά εύθνιε θαη εμαξηάηαη θπξίσο από δύν παξάγνληεο, ηελ επηθαλεηαθή ηξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο πνπ επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα θαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά εκπόδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε ξνή ηνπ αέξα. Η έθηαζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα θαιύπηεη από ιίγα κέρξη νξηζκέλεο ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία έξεπλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο παξακέλεη κηα πνιύ κηθξόηεξε πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ θαίλεηαη λα είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκε θαη θνηλσληθά απνδεθηή.

5 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 5 ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε θαηαλνκή ηνπ Αηνιηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ Γήκν Υέξζνπ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο, ρήκα 2.1. Ο ιόγνο πνπ επηιέμακε απηό ην ζεκείν είλαη ην ρακειό ινθώδεο έδαθνο ηεο πεξηνρήο, νπνύ ε δηαθνξά ύςνπο κεηαμύ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο ζε αθηίλα 12.0 km δελ μεπεξλά ηα 80.0 m. Δπίζεο νη ιόθνη πνπ ππάξρνπλ ζε αθηίλα 4.0 km λα έρνπλ ιόγν ύςνο πξνο πιάηνο κηθξόηεξν από Θέζε κεηξήζεσλ Σρήκα 2.1 Χάξηεο Ννκνύ Κηιθίο Δπίζεο, νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη ειάρηζηεο θαη ζηελ πεξηνρή δελ επηθξαηνύλ ηζρπξνί άλεκνη νπόηε δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα γηα ηνλ ηζηό ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Σέινο, κεηαθεξόκελα πιηθά από ηνλ αέξα δελ ππάξρνπλ αθνύ ε πεξηνρή βξίζθεηαη καθξηά από ηελ ζάιαζζα.

6 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 6 Σρήκα 2.2 Θέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ αλεκόκεηξνπ ζην Γήκν Χέξζνπ, Ν. Κηιθίο 3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔΣΡΗΔΧΝ Η αγνξά ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ έγηλε κέζσ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηνπ ππεύζπλν ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ από ηελ εηαηξία Scientact A.E. Η ίδηα εηαηξία αλέιαβε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ ζηηο 29 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008, νπόηε θαη άξρηζαλ νη κεηξήζεηο ηεο δηεύζπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Ο ηζηόο ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ έρεη ύςνο 10.0 m, ρήκα 3.1, θαη είλαη θαηάζθεπαζκέλoο από ηελ εηαηξία Scientact. Απνηειείηαη από ζώκα ηζηνύ ζπαζηνύ ηύπνπ θαηαζθεπαζκέλν από ηξία ηεκάρηα κήθνπο 3.0 m έθαζην θαη έλα ηεκάρην κήθνπο 1.0 m θαηαζθεπαζκέλα από 1 1/4" ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ζσιήλα, ρήκα 3.2.

7 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 7 Σρήκα 3.1 Ο αλεκνκεηξηθόο ζηαζκόο κεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ην επηζηεκνληθό πξνζωπηθό

8 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 8 Σρήκα 3.2 Δπηκέξνπο ηκήκαηα ηζηνύ Σν θάζε ηκήκα θέξεη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ αξζεληθό ζπείξσκα ζπλαξκνγήο. πλνδεύεηαη από ηξία θπθιηθά πεξηθόριηα γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ, κε ζειπθό ζπείξσκα. Η βάζε γηα ηελ έδξαζε ηνπ ηζηνύ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αηζάιηλα ειάζκαηα πάρνπο 5.0 mm. Γηα ηελ πάθησζε ηεο βάζεο ηνπ ηζηνύ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν αληεξίδεο θαη ηέζζεξεηο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ κε ζπξκαηόζθνηλα κήθνπο cm θαη δηακέηξνπ 16.0 mm. Απαηηνύληαη 3 πεξηκεηξηθά θνιάξα (3.0 m, 6.0 m θαη 9.0 m ύςνπο) γηα ηελ επί ηνπ ηζηνύ ζηεξέσζε ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. Σα θνιάξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θπθιηθό ραιύβδηλν έιαζκα κε ελ ςπρξώ γαιβαληζκό θαη θέξνπλ θεληξηθή νπή γηα ηελ είζνδν ηνπ ζσιήλα θαη πεξηκεηξηθά ηέζζεξεηο νπέο ζύλδεζεο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ, ρήκα 3.3.

9 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 9 Σρήκα 3.3 Βάζε ζηήξημεο ηνπ ηζηνύ Γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ ρξεηάδεηαη ζπξκαηόζθνηλν ζπλνιηθνύ κήθνπο m γαιβαληζκέλνπ ηύπνπ δηαηνκήο 5.0 mm θαη δώδεθα εληαηήξεο λαπηηθνύ ηύπνπ γηα ηελ ηάλπζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ηελ νξηδνληίσζε ηνπ ηζηνύ. Ο ηζηόο δηαζέηεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο βξαρίνλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηεξίσλ θαζώο επίζεο θαη κεηαιιηθό θνπηί κε δηπιό κάλδαιν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζηέγαζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ρήκαηα 3.4, θαη 3.5. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλόδνπ θαη θαζόδνπ αλά πάζα ζηηγκή γηα ζπληήξεζε ή επηζθεπέο ησλ αηζζεηεξίσλ. Σέινο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ από ηνπο θεξαπλνύο ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ ππάξρεη αιεμηθέξαπλν απνηεινύκελν από γαιβαληζκέλε αθίδα, ζπλαξκνγή ζηεξέσζεο ηεο αθίδαο ζηνλ ηζηό, αγσγό γείσζεο θαζώο θαη δαθηπιίνπο ζύλδεζεο αγσγνύ γείσζεο θαη αθίδσλ γείσζεο.

10 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 10 Σρήκα 3.4 Κπθιηθά πεξηθόριηα γηα ηελ ζηεξέωζε ηνπ ηζηνύ

11 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 11 Σρήκα 3.5 Δληαηήξεο λαπηηθνύ ηύπνπ 4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΜΔΣΡΗΣΧΝ Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθώλ κεηξήζεσλ είλαη ην Windrose. Γέρεηαη έσο 1000 αξρεία ASCII γεληθνύ format κε ηηο εκεξνκελίεο ζε επξσπατθό ή ακεξηθάληθν ηύπν θαη κπνξεί σο εθ ηνύηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεμεξγαζηεί αξρεία από δηάθνξνπο data loggers (όπσο: ηπιίηεο, Nrg, Nomad, Campbell, θιπ). Σν κνληέιν ηνπ data-logger ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ είλαη Stylitis 42, ρήκα 4.1. Απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ. ηελ είζνδν ηνπ data-logger κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ έσο θαη ηξία αηζζεηήξηα κε παικηθή έμνδν θαζώο θαη ηέζζεξα κε αλαινγηθή έμνδν. Σν βήκα θαηαγξαθήο είλαη επηιεγόκελν από ηνλ ρξήζηε από κηα θαηαγξαθή αλά ιεπηό έσο κηα θαηαγξαθή αλά ώξα. Ο logger απηόκαηα κεηξά αλά 1.0 sec ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηεξίσλ θαηά ηελ θαηαγξαθή

12 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 12 απηόκαηα ππνινγίδεη θαη απνζεθεύεη ηελ κέζε ηηκή, ηελ κέγηζηε ηηκή, ηελ ειάρηζηε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε (Standard Deviation). Η επηθνηλσλία κε ην ζύζηεκα γίλεηαη κέζσ θνξεηνύ ππνινγηζηή, ή ρξεζηκνπνηνύληαη PCMCIA θάξηεο κλήκεο. Με απηέο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θνξεηνύ ππνινγηζηή γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ. Σέινο, αλά πάζα ζηηγκή έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύκε ηειεκαηηθά κε ηνλ ζηαζκό (ΟΣΔ, θηλεηή ηειεθσλία, UHF). Ο ζηαζκόο ηξνθνδνηείηαη κε δύν απιέο 9.0 V κπαηαξίεο κε δηάξθεηα πεξίπνπ δύν κήλεο. Σν θαηαγξαθηθό δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ γηα ηελ επί ηόπνπ έλδεημε ησλ κεηξήζεσλ. Ο αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο αλέκνπ είλαη κνληέιν First Class ηνπ νίθνπ Adolf Thies Clima Γεξκαλίαο. Δίλαη κηα ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη πςειήο αθξίβεηαο αηζζεηήξην κέηξεζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κε νπηνειεθηξηθό ζύζηεκα κέηξεζεο πεξηζηξνθώλ. Σν ζώκα ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηαβξσηηθέο ζπλζήθεο, αλνδηνκέλν αινπκίλην. Η πεξηνρή κέηξεζεο ηνπ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη m/sec, ελώ ε κέγηζηε αληνρή ηνπ ζε αλέκνπο είλαη m/sec θαη ζε ζεξκνθξαζία έσο βαζκνύο Kειζίνπ. Σν ζήκα εμόδνπ παξάγεηαη κε ηεηξαγσληθήο κνξθήο παικνύο κε αλώηεξε ηάζε δηέγεξζεο 15.0 V DC. Όζνλ αθνξά ηελ γξακκηθόηεηα κεηαμύ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ζπρλόηεηαο, ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη r<0.999 ζηελ πεξηνρή έληαζεο αλέκνπ m/sec. Η ηαρύηεηα εθθίλεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο. Σν αλακελόκελν θνξηίν είλαη πεξίπνπ 100 N ζε ηαρύηεηα 75.0 m/sec θαη ην βάξνο ηνπ είλαη πεξίπνπ gr.

13 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 13 Σρήκα 4.1 Ψεθηαθό θαηαγξαθηθό STYLITIS 42 Ο κεηξεηήο δηαζέηεη ηξία εκηζθαηξηθά θύπειια δηακέηξνπ 80.0 mm, θαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό κε αλζξαθνλήκαηα, ρήκα 4.2. Η δηάκεηξνο ηνπ ιαηκνύ ηνπ είλαη 18.0 mm Η απόζηαζε ηεο θάησ πιεπξάο ησλ θαπέισλ από ην άλσ κέξνο ηεο βάζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη mm. Σα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ αηζζεηήξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνδησκέλν αινπκίλην. Ο αηζζεηήξαο δηαζέηεη ιαβπξηλζώδνπο κνξθήο θιάληδεο ώζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη ζθόλεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αηζζεηήξα.

14 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 14 Σρήκα 4.2 Μεηξεηήο έληαζεο αλέκνπ Ο αηζζεηήξαο δηεύζπλζεο αλέκνπ είλαη κνληέιν PRV ηνπ νίθνπ Wittich & Visser Οιιαλδίαο, ρήκα 4.3. Γηαζέηεη κεραληθή πεξηνρή κέηξεζεο ν, κε λεθξή δώλε 7.0 ν θαη γξακκηθόηεηα 1.0 ν. Σν πεξηζηξεθόκελν ηκήκα ηνπ, απνηειείηαη από ξνπιεκάλ από αλνμείδσην ράιπβα θαζώο θαη πνηελζηόκεηξν κε αληνρή 20x106 πεξηζηξνθέο. Η ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη από ηνλ data-logger. Η έμνδνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ κέζσ ηεο κεηαβνιήο κηαο αληίζηαζεο αλαγλσξίδεηαη απηόκαηα από ην θαηαγξαθηθό.

15 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 15 Σρήκα 4.3 Μεηξεηήο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ιίγν πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ρώξν κεηξήζεωλ 5. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΛΗΦΔΧ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΙΟΛΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σν WindRose είλαη έλα πξόγξακκα γηα ηελ αλάιπζε αλεκνινγηθώλ-κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη δηεύζπλζε αλέκνπ, ηύξβε, ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν WindRose δελ είλαη κία απηόλνκε εθαξκνγή αιιά έλα πξόζζεην πξόγξακκα (Αdd-in) ζην Microsoft Excel.Σα απνηειέζκαηα θάζε αλάιπζεο είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά θαη ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε έλα θύιιν εξγαζίαο ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί όπσο έλα νπνηνδήπνηε αξρείν ηνπ.

16 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 16 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη, Τπνινγίδεη ηα πιήξε ζηαηηζηηθά ησλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαηαλνκήο Weibull, αλά δηεύζπλζε θαη ζπλνιηθά, θαζώο θαη ηα ξνδνγξάκκαηα σο πξνο ηνλ ρξόλν θαη ηελ ελέξγεηα. Πξαγκαηνπνηεί ζπζρεηίζεηο ηαρύηεηαο, δηεύζπλζεο θαη ηύξβεο κεηαμύ 2 ηζηώλ θαη πξνζνκνηώλεη ειιηπή δεδνκέλα, βάζε ησλ ππνινγηζκέλσλ ζπζρεηίζεσλ κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. Τπνζηεξίδεη ηζηνύο κε πνιιαπιά (θαζ ύςνο) αλεκόκεηξα θαη αλεκνδείθηεο, ππνινγίδνληαο αθξηβέζηεξα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζε κεγαιύηεξα ύςε. Δκπεξηέρεη θακπύιεο ηζρύνο αλεκνγελλεηξηώλ θαη ππνινγίδεη ηελ αλακελόκελε παξαγόκελε ελέξγεηα. Λακβάλεη ππόςε ηελ κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο κε ην πςόκεηξν. Γέρεηαη δεδνκέλα κε επηιέμηκν ρξνληθό βήκα (10ιεπην, ώξα, θιπ). Γέρεηαη έσο 1000 αξρεία ASCII γεληθνύ format κε ηηο εκεξνκελίεο ζε επξσπατθό ή ακεξηθάληθν ηύπν θαη κπνξεί σο εθ ηνύηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεμεξγαζηεί αξρεία από δηάθνξνπο data loggers (όπσο: ηπιίηεο, NRG, NOMAD, CAMPBELL, θ.ι.π.). Παξάγεη κεληαία γξαθήκαηα κε ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο, ηεο δηεύζπλζεο, ηεο ελέξγεηαο Α/Γο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αλά ώξα ηεο εκέξαο. Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξρεία ASCII κε ηνπιάρηζηνλ 5 ζηήιεο δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα αλέκνπ, δηεύζπλζε αλέκνπ, ηππηθή απόθιηζε (standard deviation) ηαρύηεηαο αλέκνπ, ώξα, εκεξνκελία.

17 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 17 Δπίζεο (πξναηξεηηθά), αλ ππάξρνπλ ζηα αξρεία απηά θαη ζηήιεο κε, κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο (ξηπή), ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, ηόηε ιακβάλνληαη ππόςε θαη ππνινγίδνληαη ηα αλάινγα κεγέζε. Αθόκα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ WindRose ώζηε λα δηαβάδεη αξρεία άιιεο κνξθήο, κεηά από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε. Η θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ελόο εξγαιείνπ πνπ παξάγεη κελ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, αιιά πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα ην πξνζαξκόζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ π.ρ. κπνξεί λα πξνζζέζεη εηθόλεο, λα αλαδηαηάμεη όια ηα γξαθήκαηα, λα ηνπο αιιάμεη ρξώκαηα θαη δηαζηάζεηο, λα αιιάμεη ην θείκελν, λα δεκηνπξγήζεη ζπλδεδεκέλα αξρεία Word πνπ ελεκεξώλνληαη απηνκάησο κεηά από θάζε εθηέιεζε ηνπ WindRose, λα δεκηνπξγήζεη έλα άιιν spreadsheet θαη λα δνπιεύεη ζην εμήο κε απηό, θ.ν.θ. Γύν θύιια εξγαζίαο, κεηαμύ ησλ 25 δηαζεζίκσλ, ηα Input θαη Power Curve, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όια ηα ππόινηπα θύιια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ κε κνξθή γξαθεκάησλ ή/θαη πηλάθσλ εθηόο ηνπ WindCorr πνπ ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηά ζηηο ζπζρεηίζεηο. Σππηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, δίλεηαη ζην ρήκαηα 5.1, 5.2 θαη 5.3. Αλαιπηηθά ηα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη (ηππηθά απνηειέζκαηα όρη ηεο παξνύζαο έξεπλαο) είλαη,

18 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 18 Σρήκα 5.1 Τα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πίλαθα. Φύιιν εξγαζίαο results

19 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 19 Σρήκα 5.2 Τα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεδηάγξακκα. Φύιιν εξγαζίαο results Σρήκα 5.3 Μεηαβνιή ηεο κέζεο εκεξήζηαο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ

20 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΡΗΔΧΝ-ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ην θύιιν results παξνπζηάδεηαη ε ηηκή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ην πνζνζηό ηεο ηύξβεο θαζώο θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη απηή. Δπίζεο, έρνπκε αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην πνζνζηό εθ ησλ όπνησλ είλαη έγθπξν θαη ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο ηεο θαηαλνκήο Weibull βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ ηα γξαθήκαηα. Σέινο, θαηαγξάθεηαη ε αλακελόκελε πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνληαλ κε απηόλ ηνλ ηύπν ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλ ιεηηνπξγνύζε ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηα ρήκαηα 6.1 θαη 6.2. Μέζη ηατύηηηα ανέμοσ (ζε ύυος 10μ.) 5,0 m/s Ένηαζη ηύρβης (ζηα 10m/s) 13,0 % Μέγιζηη ηατύηηηα ανέμοσ (μέζη ηιμή 10λεπηοσ) 25,3 m/s (2/3/ :20) Αβεβαιόηηηα μέηρηζης ηατύηηηας 0,2 m/s Μέζη Ιζτύς ανέμοσ 243,7 Watt/m² Σσνολική Δνέργεια ανέμοσ 581,4 kwh/m² Σσνηελεζηές καηανομής Weibull shape factor (k) 1,20 scale factor (C) 5,1 m/s Σύνολο έγκσρφν δεδομένφν Αριθμός απνοιών (<2m/s) 2651 Πληρόηηηα δεδομένφν 85,0 % Αναμενόμενη παραγφγή Α/Γ ,9 kwh (Gamesa G80-2.0MW) Σσνηελεζηής θορηίοσ Α/Γ 22,2 % (ρ ave=1,175kg/m 3 ) Δκηιμώμενη Μέζη ηατύηηηα ζηα 67μ. 5,8 m/s (α=0,08) Αναμ. Δηήζια παραγφγή Α/Γ & ζσνη. θορηίοσ σπολογιζμός βάζη ηης καηανομής δεδομένφν ,3 kwh 22,20 %

21 Πιθανότητα στο τρόνο Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 21 σπολογιζμός βάζη ηης καηανομής Weibull ,0 kwh 22,09 % Δνέργεια: κύρια διεύθσνζη ΒΓ 66,64 % 2η κύρια διεύθσνζη ΒΒΓ 23,14 % Χρόνος: κύρια διεύθσνζη ΒΓ 31,17 % 2η κύρια διεύθσνζη ΒΒΓ 16,80 % Σρήκα 6.1 Τα απνηειέζκαηα ηωλ κεηξήζεωλ ηνπ θύινπ results 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Καηανομή δεδομένφν Β ΒΒΓ ΒΓ ΓΒΓ Γ ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ Α ΑΒΑ ΒΑ ΒΒΑ >15m/s 10-15m/s 5-10m/s 0-5m/s Σρήκα 6.2 Καηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπο κε νξηζκέλε ηαρύηεηα Σν δεύηεξν θύιιν είλαη ην Windrose, όπνπ απνηειείηαη από δύν ιεπηνκεξή ξνδνγξάκκαηα (δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο). ην πξώην παξνπζηάδεηαη ην ξνδόγξακκα ρξόλνπ, ρήκα 6.3 θαη ζην δεύηεξν ηεο ελέξγεηαο, ρήκα 6.4.

22 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 22 ΒΓ ΒΒΓ Β 12% 10% 8% ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ 6% 4% ΑΒΑ 2% Γ 0% Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.3 Σπγθεληξωηηθό ξνδόγξακκα αλέκνπ ωο πξνο ηνλ ρξόλν

23 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 23 ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ Γ 10% 5% 0% ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ Σρήκα 6.4 Σπγθεληξωηηθό ξνδόγξακκα ελέξγεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν Παξαθάησ, ρήκαηα 6.5, αθινπζνύλ ηα κεληαία ξνδνγξάκκαηα γηα ηνπο πέληε κήλεο ησλ κεηξήζεσλ.

24 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 24 Ιανοσάριος Φεβροσάριος τρόνος % ενέργει α % τρόνος % ενέργει α % ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β 20% 15% 10% 5% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β 30% 20% 10% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Γ 0% Α Γ 0% Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Μάρηιος Απρίλιος τρόνος % ενέργει α % τρόνος % ενέργει α % ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% 10% 5% 0% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% 10% 5% 0% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ

25 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 25 Μάιος τρόνος % ενέργει α % ΒΒΓ Β 30% ΒΒΑ ΒΓ 20% ΒΑ ΓΒΓ Γ 10% 0% ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.5 Αλαιπηηθά κεληαία ξνδνγξάκκαηα ρξόλνπ θαη ελέξγεηαο ην θύιιν upolar, ρήκα 6.6, παξνπζηάδνληαη πέληε κεληαία πνιηθά δηαγξάκκαηα κε ηελ κέζε θαη κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ

26 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 26 Μάρηιος Απρίλιος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ Γ 10 0 ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Μάιος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ 10 5 ΑΒΑ Γ 0 Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.6 Μεληαία ξνδνγξάκκαηα κε ηελ κέζε θαη ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ άλεκν Σν θύιιν time charts, ρήκα 6.7, ζπλζέηνπλ ηξία δηαγξάκκαηα θαη δίλνπλ ηελ γεληθή εηθόλα ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή ησλ κεηξήζεσλ.

27 Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Γιακύμανζη ηης ηατύηηηας ανέμοσ ανά ημέρα Μέγιζηη Ριπ ή ημέρας Μέγιζηη ηατύηηηα 10λεπ ηοσ ημέρας Μέζη ηιμή ημέρας /1/08 2/2/08 22/2/08 13/3/08 2/4/08 22/4/08 12/5/08 1/6/08 Ημερομηνία Σρήκα 6.7 Μεηαβνιή ηεο κέζεο εκεξήζηαο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ην επόκελν δηάγξακκα, ρήκα 6.8, παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αλά κήλα. 7 Tατύηηηα ανέμοσ ανά μήνα Μέση τιμή Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιοσν Ιοσλ Ασγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ελάτ ιστη από τις μην ιαίες μέσες τιμές Μήνας Μέγιστη από τις μην ιαίες μέσες τιμές Σρήκα 6.8 Μέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αλά κήλα

28 Παραγφγή Α/Γς (kwh) Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 28 Σν ηειεπηαίν γξάθεκα απηνύ ηνπ θύιινπ, ρήκα 6.9, παξνπζηάδεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο αλά κήλα θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεη ε αλεκνγελλήηξηα ζε kwh κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιοσν Ιοσλ Ασγ επ Οκη Νοε Γεκ Μήνας Παραγωγή Α/Γς (kwh) Σατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.9 Μεληαία κεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ε αληίζηνηρε παξαγόκελε ελέξγεηα ζε kwh ην θύιιν tables ππάξρνπλ δύν αλαιπηηθνί πίλαθεο. Ο 1 νο είλαη πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηηο % έληαζεο ηεο ηύξβεο αλά δηεύζπλζε αλέκνπ θαη αλά δηάζηεκα 1.0 m/sec, ρήκα Ο 2 νο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πάιη αλά δηεύζπλζε θαη δηάζηεκα ηαρύηεηαο 1.0 m/sec, ρήκα 6.11.

29 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 29 Σρήκα 6.10 Έληαζε ηύξβεο %αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ Σρήκα 6.11 Καηαλνκή δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ

30 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 30 ην θύιιν 3D παξνπζηάδνληαη 2 ηξηζδηάζηαηα γξαθήκαηα, ρήκαηα 6.12 θαη Ένηαζη ηύρβης (%) ανά διεύθσνζη και ηατύηηηα ανέμοσ ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ ΝΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β Σρήκα 6.12 Έληαζε ηύξβεο % αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ

31 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 31 Καηανομή δεδομένφν ανά διεύθσνζη και ηατύηηηα ανέμοσ ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ ΝΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β Σρήκα 6.13 Kαηαλνκή δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ Αθνινπζεί ην θύιιν 12pie όπνπ παξνπζηάδνληαη 12 pie charts, έλα γηα θάζε κήλα (εδώ 4 κήλεο) θαη απεηθνλίδνληαη νη δύν θύξηεο δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ ρξνληθά (κπιε ρξώκα) θαη ελεξγεηαθά (πξάζηλν ρξώκα), ρήκα 6.14.

32 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 32 Ιανοσάριος ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β ΝΝΑ Φεβροσάριος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ Μάρηιος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ Απρίλιος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ

33 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 33 Μάιος ΒΒΓ ΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ ΑΒΑ Γ ΓΝΓ Α ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Δνέργεια Χρόνος Μήνας Κύρια διεύθσνζη 2η κύρια διεύθσνζη Κύρια διεύθσνζη 2η κύρια διεύθσνζη Ιανοσάριος Α 37,7% ΝΝΑ 14,2% Α 23,6% ΝΝΑ 19,0% Φεβροσάριος ΒΓ 67,9% ΒΒΓ 30,1% ΒΓ 40,6% ΒΒΓ 28,4% Μάρηιος ΒΓ 68,0% ΒΒΓ 16,4% ΒΓ 24,4% ΝΑ 14,3% Απρίλιος ΒΓ 60,7% ΒΒΓ 15,6% ΒΓ 22,5% ΝΝΑ 15,0% Μάιος ΒΓ 65,6% ΒΒΓ 15,0% ΒΓ 35,5% ΒΒΓ 13,6% Σρήκα 6.14 Οη θύξηεο δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ ρξνληθά θαη ελεξγεηαθά γηα θάζε κήλα Αθνινπζεί ην θύιιν Weibull κε ηξία δηαγξάκκαηα θαη έλα πίλαθα λα ζπλζέηνπλ ηελ ζειίδα απηή. ην πξώην εκθαλίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ αλά ηαρύηεηα καδί κε ηελ θαηαλνκή Weibull πνπ ηελ πξνζεγγίδεη, ρήκα Αληηζέησο, ζηνλ πίλαθα ηνπ θύιινπ απηνύ, παξνπζηάδνληαη αλά ηνκέα δηεύζπλζεο νη ζπληειεζηέο θαηαλνκήο Weibull,ην εθαηνζηηαίν πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ, ε κέζε ηαρύηεηα θαη ε έληαζε ηεο ηύξβεο. Σν δεύηεξν είλαη απηό κε ηελ αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα (%) ζε ζπλάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ρήκα Σν ηειεπηαίν δηάγξακκα, ρήκα 6.17, παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηεο ηύξβεο αλά δηεύζπλζε γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ πνπ θαζνξίζηεθε ζην θύιιν input.

34 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 34 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Καηανομή δεδομένων Καηανομή Weibull (1,20, 5,1) 6% 4% 2% 0% Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.15 Η θαηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ αλά ηαρύηεηα θαζώο θαη ε θαηαλνκή Weibull πνπ ηελ πξνζεγγίδεη Αθροιζηική Πιθανόηηηα Αθροιζηική Πιθανόηηηα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.16 Αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ

35 Wind Speed [m/s] Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 35 Γιεύθσνζη Γφνία ( ) Weibull shape Weibull scale Καηανομή δεδομένφν Μέζη ηατύηηηα Δνη.ηύρβης ζηα 10m/s ΒΒΑ 11,25-33,75 1,33 2,17 0,96% 2,2 ΒΑ 33,75-56,25 0,50 0,36 1,33% 2,0 20,2 ΑΒΑ 56,25-78,75 1,63 2,00 2,00% 2,3 Α 78,75-101,25 2,40 3,10 5,59% 2,9 ΑΝΑ 101,25-123,75 2,41 2,76 7,57% 2,6 ΝΑ 123,75-146,25 2,12 3,34 10,79% 3,0 ΝΝΑ 146,25-168,75 2,68 4,33 10,88% 3,9 15,4 Ν 168,75-191,25 2,70 4,08 6,99% 3,5 14,9 ΝΝΓ 191,25-213,75 1,91 3,25 2,04% 3,0 ΝΓ 213,75-236,25 1,18 1,82 1,14% 2,0 ΓΝΓ 236,25-258,75 0,69 0,97 0,73% 2,3 20,0 Γ 258,75-281,25 0,88 2,08 1,33% 2,7 29,6 ΓΒΓ 281,25-303,75 1,06 4,08 4,88% 4,3 14,9 ΒΓ 303,75-326,25 1,83 8,86 27,10% 7,9 12,6 ΒΒΓ 326,25-348,75 1,97 7,89 14,91% 6,9 13,1 Β 348,75-11,25 1,96 3,25 1,77% 2,8 Σρήκα 6.17 Παξνπζίαζε αλά δηεύζπλζε ηωλ επηκέξνπο ζπληειεζηώλ ηεο θαηαλνκήο Weibull, ηνπ πνζνζηνύ ηωλ δεδνκέλωλ, ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηύξβεο Η κέζε ηαρύηεηα γηα ηνπο κήλεο ησλ κεηξήζεσλ, ρήκα 6.18, είλαη, Φεβροσάριος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 6,1m/s Πληρόηηηα δεδομένων:100,0% Day

36 Wind Speed [m/s] Wind Speed [m/s] Wind Speed [m/s] Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Μάρτιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 4,5m/s Πληρόηηηα δεδομένων:72,8% Day Απρίλιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 4,2m/s Πληρόηηηα δεδομένων:74,6% Day Μάιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 5,1m/s Πληρόηηηα δεδομένων:77,5% Day Σρήκα 6.18 Μεηαβνιή ηεο κέζεο ωξηαίαο ηαρύηεηαο ζηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα

37 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ YΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κέξρη ηνύδε έξεπλαο δίλνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά,. H κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε ύςνο 10.0 m είλαη 5.0 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ αλέκνπ είλαη W/m 2. Αλακελόκελε εηήζηα παξαγσγή ηεο αλεκνγελλεηξίαο κε βάζε ηε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ είλαη kwh κε εγθαηεζηεκέλε κνλάδα ηζρύνο 2.0 MW (Gamesa G80) θαη εθηηκώκελε ηαρύηεηα ζηα 67 m ίζε κε 5.8 m/s.. Η επηθξαηνύζα θύξηα δηεύζπλζε είλαη ε βνξεηνδπηηθή κε % πηζαλόηεηα εκθαλίζεσο. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερηζζνύλ γηα πεξαηηέξσ νξζνινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο ηεο ππόςε ζέζεσο. 8. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Δηδηθή Έθδνζε, Διεύζεξνο Σύπνο, «Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο», Γ. Κνιηγηάλλε, «Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη Αλεκνθηλεηήξεο», Γ. Μπεξγειέο, «Αλεκνθηλεηήξεο», Δθδόζεηο πκεώλ, Ι. Β. νύιεο, «Yπνινγηζηηθή Μεραληθή Ρεπζηώλ», Γ.Π.Θ., Ξάλζε, Ι. Β. νύιεο, «Τδξαπιηθαί ηξνβηινκεραλαί», Σόκνο Γεύηεξνο, Δθδόζεηο Αηβάδε, Θεζζαινλίθε, Ι. Β. νύιεο, «Τδξαπιηθαί ηξνβηινκεραλαί», Σόκνο Πξώηνο, Δθδόζεηο Αηβάδε, Θεζζαινλίθε, Γ. Υαξαιακπόπνπινο,, «εκεηώζεηο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γιαδικηςακοί ηόποι Δλληνικοί 1. (ΣΔΙ Κξήηεο) 2. (ΚΑΠΔ) (ύλδεζκνο Ηιεθηξνπαξαγσγώλ ΑΠΔ Διιάδνο) 6.

38 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ (Διιεληθή Μεηεσξνινγηθή Δηαηξεία) 9. (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) 10. ( Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ) 11. (Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο) 12. (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 13. Ξένοι (Οn-line Δγθπθινπαίδεηα)

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα