Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ"

Transcript

1 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008

2 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 2 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ Δξεπλεηηθό έξγν κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Τδξαπιηθώλ Έξγσλ Δξγνιήπηεο: Κωλζηαληίλνο Αληωληάδεο, Αιεμόπνπινο, Κππξηαλή Σεξαιίδνπ, Βαζίιεηνο Παπαϊωάλλνπ, Γεκήηξηνο Σθπξήο ΞΑΝΘΗ 2008

3 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 3 1. ΔΙΑΓΧΓΗ O ζηόρνο ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο από Αηνιηθή εγθαηάζηαζε ηνπνζεηεκέλε ζε νξηζκέλε ζέζε ζηνλ Βνξεηνειιεληθό ρώξν, πεξηνρή Κηιθίο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Η δηεξεύλεζε απηή ζα γίλεη δπλαηή κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, κε ζύγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα, ηεο εληάζεσο θαη ηεο δηεπζύλζεσο ηνπ αλέκνπ. Η επεμεξγαζία απηώλ ζα γίλεη κε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Η θαηαγξαθή αθνξά ρξνληθό δηάζηεκα νιίγσλ κόλν κελώλ κέζα ζην Η ρώξα καο βξίζθεηαη ζηελ εύθξαηε δώλε όπνπ επηθξαηνύλ θαιήο ηαρύηεηαο άλεκνη θαη έρεη επλντθή δηακόξθσζε εδάθνπο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επαύμεζε ηεο Αηνιηθήο ελέξγεηαο. Η εθκεηάιιεπζε ηεο, ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθώλ καο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα γίλεη πεγή εζληθνύ πινύηνπ. ηνλ Διιαδηθό ρώξν, ιόγσ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο Διιεληθήο ρεξζνλήζνπ, ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν επηθξαηνύλ ηνπηθνί βόξεηνη-βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη ε έληαζε ησλ νπνίσλ είλαη κέζε έσο ηζρπξή, ηελ άλνημε γίλνληαη λόηησλ δηεπζύλζεσλ, ηζρπξήο επίζεο έληαζεο, ελώ ην θαινθαίξη ε έληαζε ησλ αλέκσλ πέθηεη κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε πνιιώλ εκεξώλ κε λελεκία. Η ρξήζε ηεο Αηνιηθήο ελέξγεηαο δηεθδηθεί δπλακηθά κία ζέζε αλάκεζα ζηηο ιεγόκελεο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, όπσο ην πεηξέιαην, ε βελδίλε θαη ν άλζξαθαο, πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο πεγέο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθώλ καο αλαγθώλ. Έλα κεγάιν ζύλνιν ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ δεκηνπξγεί κηα ζεηξά από πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε γλσζηόηεξν απηό ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δίλαη αλακελόκελν όηη ε αλάγθε γηα ελέξγεηα ζπλερώο ζα κεγαιώλεη, αθνύ ν πιεζπζκόο ηεο γεο απμάλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, νη νπνίεο ηειηθά απαηηνύλ κεγαιύηεξα πνζά ελέξγεηαο γηα θαηαλάισζε. 2. ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΔΧ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλέκνπ ζε κηα ζέζε είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Η έληαζε ηνπ αλέκνπ θαη νη δηαθπκάλζεηο ζην κέηξν θαη

4 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 4 ηελ δηεύζπλζε είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο όρη όκσο θαη νη κνλαδηθέο. Πνιιέο θαη ζεκαληηθέο είλαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα έρεη ππόςε ν Μεραληθόο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ επηινγή ηεο νξηζηηθήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, όπσο, Οικονομική αξία. Ο ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο κηα αλεκνγελλήηξηαο είλαη λα κεηώζεη ην θόζηνο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γη απηό ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα είλαη ε πξσηαξρηθή ηδηόηεηα γηα ηελ απνδνρή ή όρη κηα ζέζεο. Έλαο άιινο νηθνλνκηθόο παξάγνληαο πξσηαξρηθνύ ελδηαθέξνληνο είλαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. Σνύην είλαη αηζζεηά κεησκέλν αλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη θνληά ζε ππάξρνληεο δξόκνπο θαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελεξγείαο. Δπιδπάζειρ ζηο πεπιβάλλον. Γεληθά νη επηδξάζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξέο. Οη επηδξάζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν είλαη ε νπηηθναθνπζηηθή επίδξαζε, επηδξάζεηο ζηα πνπιηά. Δπίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ηα κεηεσξνινγηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ν παγεηόο θαη νη ππεξβνιηθά ηζρπξνί άλεκνη.. Υαπακηηπιζηικά ηος εδάθοςρ. Η επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελόο αεξνθηλεηήξα ζε κηα επίπεδε πεξηνρή είλαη ζρεηηθά εύθνιε θαη εμαξηάηαη θπξίσο από δύν παξάγνληεο, ηελ επηθαλεηαθή ηξαρύηεηα ηνπ εδάθνπο πνπ επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα θαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά εκπόδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε ξνή ηνπ αέξα. Η έθηαζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα θαιύπηεη από ιίγα κέρξη νξηζκέλεο ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Αθνύ ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία έξεπλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο παξακέλεη κηα πνιύ κηθξόηεξε πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ θαίλεηαη λα είλαη νηθνλνκηθά βηώζηκε θαη θνηλσληθά απνδεθηή.

5 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 5 ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε θαηαλνκή ηνπ Αηνιηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ Γήκν Υέξζνπ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο, ρήκα 2.1. Ο ιόγνο πνπ επηιέμακε απηό ην ζεκείν είλαη ην ρακειό ινθώδεο έδαθνο ηεο πεξηνρήο, νπνύ ε δηαθνξά ύςνπο κεηαμύ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εδάθνπο ζε αθηίλα 12.0 km δελ μεπεξλά ηα 80.0 m. Δπίζεο νη ιόθνη πνπ ππάξρνπλ ζε αθηίλα 4.0 km λα έρνπλ ιόγν ύςνο πξνο πιάηνο κηθξόηεξν από Θέζε κεηξήζεσλ Σρήκα 2.1 Χάξηεο Ννκνύ Κηιθίο Δπίζεο, νη επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη ειάρηζηεο θαη ζηελ πεξηνρή δελ επηθξαηνύλ ηζρπξνί άλεκνη νπόηε δελ ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα γηα ηνλ ηζηό ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Σέινο, κεηαθεξόκελα πιηθά από ηνλ αέξα δελ ππάξρνπλ αθνύ ε πεξηνρή βξίζθεηαη καθξηά από ηελ ζάιαζζα.

6 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 6 Σρήκα 2.2 Θέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ αλεκόκεηξνπ ζην Γήκν Χέξζνπ, Ν. Κηιθίο 3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΟ ΜΔΣΡΗΔΧΝ Η αγνξά ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ έγηλε κέζσ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηνπ ππεύζπλν ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ από ηελ εηαηξία Scientact A.E. Η ίδηα εηαηξία αλέιαβε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ ζηηο 29 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008, νπόηε θαη άξρηζαλ νη κεηξήζεηο ηεο δηεύζπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Ο ηζηόο ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ έρεη ύςνο 10.0 m, ρήκα 3.1, θαη είλαη θαηάζθεπαζκέλoο από ηελ εηαηξία Scientact. Απνηειείηαη από ζώκα ηζηνύ ζπαζηνύ ηύπνπ θαηαζθεπαζκέλν από ηξία ηεκάρηα κήθνπο 3.0 m έθαζην θαη έλα ηεκάρην κήθνπο 1.0 m θαηαζθεπαζκέλα από 1 1/4" ελ ζεξκώ γαιβαληζκέλν ζσιήλα, ρήκα 3.2.

7 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 7 Σρήκα 3.1 Ο αλεκνκεηξηθόο ζηαζκόο κεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ην επηζηεκνληθό πξνζωπηθό

8 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 8 Σρήκα 3.2 Δπηκέξνπο ηκήκαηα ηζηνύ Σν θάζε ηκήκα θέξεη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ αξζεληθό ζπείξσκα ζπλαξκνγήο. πλνδεύεηαη από ηξία θπθιηθά πεξηθόριηα γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ, κε ζειπθό ζπείξσκα. Η βάζε γηα ηελ έδξαζε ηνπ ηζηνύ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αηζάιηλα ειάζκαηα πάρνπο 5.0 mm. Γηα ηελ πάθησζε ηεο βάζεο ηνπ ηζηνύ ρξεζηκνπνηνύληαη δύν αληεξίδεο θαη ηέζζεξεηο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ κε ζπξκαηόζθνηλα κήθνπο cm θαη δηακέηξνπ 16.0 mm. Απαηηνύληαη 3 πεξηκεηξηθά θνιάξα (3.0 m, 6.0 m θαη 9.0 m ύςνπο) γηα ηελ επί ηνπ ηζηνύ ζηεξέσζε ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ. Σα θνιάξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θπθιηθό ραιύβδηλν έιαζκα κε ελ ςπρξώ γαιβαληζκό θαη θέξνπλ θεληξηθή νπή γηα ηελ είζνδν ηνπ ζσιήλα θαη πεξηκεηξηθά ηέζζεξεηο νπέο ζύλδεζεο ησλ ζπξκαηόζθνηλσλ, ρήκα 3.3.

9 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 9 Σρήκα 3.3 Βάζε ζηήξημεο ηνπ ηζηνύ Γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ ρξεηάδεηαη ζπξκαηόζθνηλν ζπλνιηθνύ κήθνπο m γαιβαληζκέλνπ ηύπνπ δηαηνκήο 5.0 mm θαη δώδεθα εληαηήξεο λαπηηθνύ ηύπνπ γηα ηελ ηάλπζε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ηελ νξηδνληίσζε ηνπ ηζηνύ. Ο ηζηόο δηαζέηεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο βξαρίνλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηεξίσλ θαζώο επίζεο θαη κεηαιιηθό θνπηί κε δηπιό κάλδαιν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζηέγαζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ρήκαηα 3.4, θαη 3.5. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλόδνπ θαη θαζόδνπ αλά πάζα ζηηγκή γηα ζπληήξεζε ή επηζθεπέο ησλ αηζζεηεξίσλ. Σέινο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ από ηνπο θεξαπλνύο ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ ππάξρεη αιεμηθέξαπλν απνηεινύκελν από γαιβαληζκέλε αθίδα, ζπλαξκνγή ζηεξέσζεο ηεο αθίδαο ζηνλ ηζηό, αγσγό γείσζεο θαζώο θαη δαθηπιίνπο ζύλδεζεο αγσγνύ γείσζεο θαη αθίδσλ γείσζεο.

10 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 10 Σρήκα 3.4 Κπθιηθά πεξηθόριηα γηα ηελ ζηεξέωζε ηνπ ηζηνύ

11 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 11 Σρήκα 3.5 Δληαηήξεο λαπηηθνύ ηύπνπ 4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΜΔΣΡΗΣΧΝ Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθώλ κεηξήζεσλ είλαη ην Windrose. Γέρεηαη έσο 1000 αξρεία ASCII γεληθνύ format κε ηηο εκεξνκελίεο ζε επξσπατθό ή ακεξηθάληθν ηύπν θαη κπνξεί σο εθ ηνύηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεμεξγαζηεί αξρεία από δηάθνξνπο data loggers (όπσο: ηπιίηεο, Nrg, Nomad, Campbell, θιπ). Σν κνληέιν ηνπ data-logger ηνπ αλεκνκεηξηθνύ ζηαζκνύ είλαη Stylitis 42, ρήκα 4.1. Απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ. ηελ είζνδν ηνπ data-logger κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ έσο θαη ηξία αηζζεηήξηα κε παικηθή έμνδν θαζώο θαη ηέζζεξα κε αλαινγηθή έμνδν. Σν βήκα θαηαγξαθήο είλαη επηιεγόκελν από ηνλ ρξήζηε από κηα θαηαγξαθή αλά ιεπηό έσο κηα θαηαγξαθή αλά ώξα. Ο logger απηόκαηα κεηξά αλά 1.0 sec ηηο ηηκέο ησλ αηζζεηεξίσλ θαηά ηελ θαηαγξαθή

12 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 12 απηόκαηα ππνινγίδεη θαη απνζεθεύεη ηελ κέζε ηηκή, ηελ κέγηζηε ηηκή, ηελ ειάρηζηε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε (Standard Deviation). Η επηθνηλσλία κε ην ζύζηεκα γίλεηαη κέζσ θνξεηνύ ππνινγηζηή, ή ρξεζηκνπνηνύληαη PCMCIA θάξηεο κλήκεο. Με απηέο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θνξεηνύ ππνινγηζηή γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ. Σέινο, αλά πάζα ζηηγκή έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύκε ηειεκαηηθά κε ηνλ ζηαζκό (ΟΣΔ, θηλεηή ηειεθσλία, UHF). Ο ζηαζκόο ηξνθνδνηείηαη κε δύν απιέο 9.0 V κπαηαξίεο κε δηάξθεηα πεξίπνπ δύν κήλεο. Σν θαηαγξαθηθό δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ γηα ηελ επί ηόπνπ έλδεημε ησλ κεηξήζεσλ. Ο αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο αλέκνπ είλαη κνληέιν First Class ηνπ νίθνπ Adolf Thies Clima Γεξκαλίαο. Δίλαη κηα ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη πςειήο αθξίβεηαο αηζζεηήξην κέηξεζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κε νπηνειεθηξηθό ζύζηεκα κέηξεζεο πεξηζηξνθώλ. Σν ζώκα ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηαβξσηηθέο ζπλζήθεο, αλνδηνκέλν αινπκίλην. Η πεξηνρή κέηξεζεο ηνπ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη m/sec, ελώ ε κέγηζηε αληνρή ηνπ ζε αλέκνπο είλαη m/sec θαη ζε ζεξκνθξαζία έσο βαζκνύο Kειζίνπ. Σν ζήκα εμόδνπ παξάγεηαη κε ηεηξαγσληθήο κνξθήο παικνύο κε αλώηεξε ηάζε δηέγεξζεο 15.0 V DC. Όζνλ αθνξά ηελ γξακκηθόηεηα κεηαμύ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο ζπρλόηεηαο, ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη r<0.999 ζηελ πεξηνρή έληαζεο αλέκνπ m/sec. Η ηαρύηεηα εθθίλεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο. Σν αλακελόκελν θνξηίν είλαη πεξίπνπ 100 N ζε ηαρύηεηα 75.0 m/sec θαη ην βάξνο ηνπ είλαη πεξίπνπ gr.

13 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 13 Σρήκα 4.1 Ψεθηαθό θαηαγξαθηθό STYLITIS 42 Ο κεηξεηήο δηαζέηεη ηξία εκηζθαηξηθά θύπειια δηακέηξνπ 80.0 mm, θαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό κε αλζξαθνλήκαηα, ρήκα 4.2. Η δηάκεηξνο ηνπ ιαηκνύ ηνπ είλαη 18.0 mm Η απόζηαζε ηεο θάησ πιεπξάο ησλ θαπέισλ από ην άλσ κέξνο ηεο βάζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ είλαη mm. Σα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ αηζζεηήξα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνδησκέλν αινπκίλην. Ο αηζζεηήξαο δηαζέηεη ιαβπξηλζώδνπο κνξθήο θιάληδεο ώζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη ζθόλεο ζην εζσηεξηθό ηνπ αηζζεηήξα.

14 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 14 Σρήκα 4.2 Μεηξεηήο έληαζεο αλέκνπ Ο αηζζεηήξαο δηεύζπλζεο αλέκνπ είλαη κνληέιν PRV ηνπ νίθνπ Wittich & Visser Οιιαλδίαο, ρήκα 4.3. Γηαζέηεη κεραληθή πεξηνρή κέηξεζεο ν, κε λεθξή δώλε 7.0 ν θαη γξακκηθόηεηα 1.0 ν. Σν πεξηζηξεθόκελν ηκήκα ηνπ, απνηειείηαη από ξνπιεκάλ από αλνμείδσην ράιπβα θαζώο θαη πνηελζηόκεηξν κε αληνρή 20x106 πεξηζηξνθέο. Η ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεηαη από ηνλ data-logger. Η έμνδνο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ κέζσ ηεο κεηαβνιήο κηαο αληίζηαζεο αλαγλσξίδεηαη απηόκαηα από ην θαηαγξαθηθό.

15 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 15 Σρήκα 4.3 Μεηξεηήο δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ιίγν πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ρώξν κεηξήζεωλ 5. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΛΗΦΔΧ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΙΟΛΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Σν WindRose είλαη έλα πξόγξακκα γηα ηελ αλάιπζε αλεκνινγηθώλ-κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη δηεύζπλζε αλέκνπ, ηύξβε, ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν WindRose δελ είλαη κία απηόλνκε εθαξκνγή αιιά έλα πξόζζεην πξόγξακκα (Αdd-in) ζην Microsoft Excel.Σα απνηειέζκαηα θάζε αλάιπζεο είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά θαη ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε έλα θύιιν εξγαζίαο ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί όπσο έλα νπνηνδήπνηε αξρείν ηνπ.

16 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 16 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη, Τπνινγίδεη ηα πιήξε ζηαηηζηηθά ησλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαηαλνκήο Weibull, αλά δηεύζπλζε θαη ζπλνιηθά, θαζώο θαη ηα ξνδνγξάκκαηα σο πξνο ηνλ ρξόλν θαη ηελ ελέξγεηα. Πξαγκαηνπνηεί ζπζρεηίζεηο ηαρύηεηαο, δηεύζπλζεο θαη ηύξβεο κεηαμύ 2 ηζηώλ θαη πξνζνκνηώλεη ειιηπή δεδνκέλα, βάζε ησλ ππνινγηζκέλσλ ζπζρεηίζεσλ κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. Τπνζηεξίδεη ηζηνύο κε πνιιαπιά (θαζ ύςνο) αλεκόκεηξα θαη αλεκνδείθηεο, ππνινγίδνληαο αθξηβέζηεξα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζε κεγαιύηεξα ύςε. Δκπεξηέρεη θακπύιεο ηζρύνο αλεκνγελλεηξηώλ θαη ππνινγίδεη ηελ αλακελόκελε παξαγόκελε ελέξγεηα. Λακβάλεη ππόςε ηελ κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο κε ην πςόκεηξν. Γέρεηαη δεδνκέλα κε επηιέμηκν ρξνληθό βήκα (10ιεπην, ώξα, θιπ). Γέρεηαη έσο 1000 αξρεία ASCII γεληθνύ format κε ηηο εκεξνκελίεο ζε επξσπατθό ή ακεξηθάληθν ηύπν θαη κπνξεί σο εθ ηνύηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεμεξγαζηεί αξρεία από δηάθνξνπο data loggers (όπσο: ηπιίηεο, NRG, NOMAD, CAMPBELL, θ.ι.π.). Παξάγεη κεληαία γξαθήκαηα κε ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο, ηεο δηεύζπλζεο, ηεο ελέξγεηαο Α/Γο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αλά ώξα ηεο εκέξαο. Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξρεία ASCII κε ηνπιάρηζηνλ 5 ζηήιεο δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα αλέκνπ, δηεύζπλζε αλέκνπ, ηππηθή απόθιηζε (standard deviation) ηαρύηεηαο αλέκνπ, ώξα, εκεξνκελία.

17 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 17 Δπίζεο (πξναηξεηηθά), αλ ππάξρνπλ ζηα αξρεία απηά θαη ζηήιεο κε, κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο (ξηπή), ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, ηόηε ιακβάλνληαη ππόςε θαη ππνινγίδνληαη ηα αλάινγα κεγέζε. Αθόκα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ WindRose ώζηε λα δηαβάδεη αξρεία άιιεο κνξθήο, κεηά από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε. Η θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ελόο εξγαιείνπ πνπ παξάγεη κελ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, αιιά πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα ην πξνζαξκόζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ π.ρ. κπνξεί λα πξνζζέζεη εηθόλεο, λα αλαδηαηάμεη όια ηα γξαθήκαηα, λα ηνπο αιιάμεη ρξώκαηα θαη δηαζηάζεηο, λα αιιάμεη ην θείκελν, λα δεκηνπξγήζεη ζπλδεδεκέλα αξρεία Word πνπ ελεκεξώλνληαη απηνκάησο κεηά από θάζε εθηέιεζε ηνπ WindRose, λα δεκηνπξγήζεη έλα άιιν spreadsheet θαη λα δνπιεύεη ζην εμήο κε απηό, θ.ν.θ. Γύν θύιια εξγαζίαο, κεηαμύ ησλ 25 δηαζεζίκσλ, ηα Input θαη Power Curve, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όια ηα ππόινηπα θύιια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ κε κνξθή γξαθεκάησλ ή/θαη πηλάθσλ εθηόο ηνπ WindCorr πνπ ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηά ζηηο ζπζρεηίζεηο. Σππηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ, δίλεηαη ζην ρήκαηα 5.1, 5.2 θαη 5.3. Αλαιπηηθά ηα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη (ηππηθά απνηειέζκαηα όρη ηεο παξνύζαο έξεπλαο) είλαη,

18 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 18 Σρήκα 5.1 Τα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πίλαθα. Φύιιν εξγαζίαο results

19 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 19 Σρήκα 5.2 Τα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεδηάγξακκα. Φύιιν εξγαζίαο results Σρήκα 5.3 Μεηαβνιή ηεο κέζεο εκεξήζηαο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ

20 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΡΗΔΧΝ-ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ην θύιιν results παξνπζηάδεηαη ε ηηκή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ην πνζνζηό ηεο ηύξβεο θαζώο θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο θαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη απηή. Δπίζεο, έρνπκε αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην πνζνζηό εθ ησλ όπνησλ είλαη έγθπξν θαη ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο ηεο θαηαλνκήο Weibull βάζε ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ ηα γξαθήκαηα. Σέινο, θαηαγξάθεηαη ε αλακελόκελε πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγνληαλ κε απηόλ ηνλ ηύπν ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλ ιεηηνπξγνύζε ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηα ρήκαηα 6.1 θαη 6.2. Μέζη ηατύηηηα ανέμοσ (ζε ύυος 10μ.) 5,0 m/s Ένηαζη ηύρβης (ζηα 10m/s) 13,0 % Μέγιζηη ηατύηηηα ανέμοσ (μέζη ηιμή 10λεπηοσ) 25,3 m/s (2/3/ :20) Αβεβαιόηηηα μέηρηζης ηατύηηηας 0,2 m/s Μέζη Ιζτύς ανέμοσ 243,7 Watt/m² Σσνολική Δνέργεια ανέμοσ 581,4 kwh/m² Σσνηελεζηές καηανομής Weibull shape factor (k) 1,20 scale factor (C) 5,1 m/s Σύνολο έγκσρφν δεδομένφν Αριθμός απνοιών (<2m/s) 2651 Πληρόηηηα δεδομένφν 85,0 % Αναμενόμενη παραγφγή Α/Γ ,9 kwh (Gamesa G80-2.0MW) Σσνηελεζηής θορηίοσ Α/Γ 22,2 % (ρ ave=1,175kg/m 3 ) Δκηιμώμενη Μέζη ηατύηηηα ζηα 67μ. 5,8 m/s (α=0,08) Αναμ. Δηήζια παραγφγή Α/Γ & ζσνη. θορηίοσ σπολογιζμός βάζη ηης καηανομής δεδομένφν ,3 kwh 22,20 %

21 Πιθανότητα στο τρόνο Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 21 σπολογιζμός βάζη ηης καηανομής Weibull ,0 kwh 22,09 % Δνέργεια: κύρια διεύθσνζη ΒΓ 66,64 % 2η κύρια διεύθσνζη ΒΒΓ 23,14 % Χρόνος: κύρια διεύθσνζη ΒΓ 31,17 % 2η κύρια διεύθσνζη ΒΒΓ 16,80 % Σρήκα 6.1 Τα απνηειέζκαηα ηωλ κεηξήζεωλ ηνπ θύινπ results 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Καηανομή δεδομένφν Β ΒΒΓ ΒΓ ΓΒΓ Γ ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ Α ΑΒΑ ΒΑ ΒΒΑ >15m/s 10-15m/s 5-10m/s 0-5m/s Σρήκα 6.2 Καηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπο κε νξηζκέλε ηαρύηεηα Σν δεύηεξν θύιιν είλαη ην Windrose, όπνπ απνηειείηαη από δύν ιεπηνκεξή ξνδνγξάκκαηα (δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο). ην πξώην παξνπζηάδεηαη ην ξνδόγξακκα ρξόλνπ, ρήκα 6.3 θαη ζην δεύηεξν ηεο ελέξγεηαο, ρήκα 6.4.

22 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 22 ΒΓ ΒΒΓ Β 12% 10% 8% ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ 6% 4% ΑΒΑ 2% Γ 0% Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.3 Σπγθεληξωηηθό ξνδόγξακκα αλέκνπ ωο πξνο ηνλ ρξόλν

23 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 23 ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ Γ 10% 5% 0% ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ Σρήκα 6.4 Σπγθεληξωηηθό ξνδόγξακκα ελέξγεηαο ωο πξνο ηνλ ρξόλν Παξαθάησ, ρήκαηα 6.5, αθινπζνύλ ηα κεληαία ξνδνγξάκκαηα γηα ηνπο πέληε κήλεο ησλ κεηξήζεσλ.

24 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 24 Ιανοσάριος Φεβροσάριος τρόνος % ενέργει α % τρόνος % ενέργει α % ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β 20% 15% 10% 5% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β 30% 20% 10% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Γ 0% Α Γ 0% Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Μάρηιος Απρίλιος τρόνος % ενέργει α % τρόνος % ενέργει α % ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% 10% 5% 0% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β 25% 20% 15% 10% 5% 0% ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ

25 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 25 Μάιος τρόνος % ενέργει α % ΒΒΓ Β 30% ΒΒΑ ΒΓ 20% ΒΑ ΓΒΓ Γ 10% 0% ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.5 Αλαιπηηθά κεληαία ξνδνγξάκκαηα ρξόλνπ θαη ελέξγεηαο ην θύιιν upolar, ρήκα 6.6, παξνπζηάδνληαη πέληε κεληαία πνιηθά δηαγξάκκαηα κε ηελ κέζε θαη κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Ιανοσάριος Φεβροσάριος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ ΓΝΓ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΑΝΑ

26 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 26 Μάρηιος Απρίλιος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ Γ 10 0 ΑΒΑ Α ΓΒΓ Γ ΑΒΑ Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Μάιος Μέζη ηατύηηηα Μέγιζηη ηατύηηηα ΒΓ ΒΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ 10 5 ΑΒΑ Γ 0 Α ΓΝΓ ΑΝΑ ΝΓ ΝΑ ΝΝΓ ΝΝΑ Ν Σρήκα 6.6 Μεληαία ξνδνγξάκκαηα κε ηελ κέζε θαη ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ άλεκν Σν θύιιν time charts, ρήκα 6.7, ζπλζέηνπλ ηξία δηαγξάκκαηα θαη δίλνπλ ηελ γεληθή εηθόλα ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή ησλ κεηξήζεσλ.

27 Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Γιακύμανζη ηης ηατύηηηας ανέμοσ ανά ημέρα Μέγιζηη Ριπ ή ημέρας Μέγιζηη ηατύηηηα 10λεπ ηοσ ημέρας Μέζη ηιμή ημέρας /1/08 2/2/08 22/2/08 13/3/08 2/4/08 22/4/08 12/5/08 1/6/08 Ημερομηνία Σρήκα 6.7 Μεηαβνιή ηεο κέζεο εκεξήζηαο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ην επόκελν δηάγξακκα, ρήκα 6.8, παξνπζηάδεηαη ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αλά κήλα. 7 Tατύηηηα ανέμοσ ανά μήνα Μέση τιμή Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιοσν Ιοσλ Ασγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ελάτ ιστη από τις μην ιαίες μέσες τιμές Μήνας Μέγιστη από τις μην ιαίες μέσες τιμές Σρήκα 6.8 Μέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ αλά κήλα

28 Παραγφγή Α/Γς (kwh) Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 28 Σν ηειεπηαίν γξάθεκα απηνύ ηνπ θύιινπ, ρήκα 6.9, παξνπζηάδεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο αλά κήλα θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεη ε αλεκνγελλήηξηα ζε kwh κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιοσν Ιοσλ Ασγ επ Οκη Νοε Γεκ Μήνας Παραγωγή Α/Γς (kwh) Σατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.9 Μεληαία κεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ε αληίζηνηρε παξαγόκελε ελέξγεηα ζε kwh ην θύιιν tables ππάξρνπλ δύν αλαιπηηθνί πίλαθεο. Ο 1 νο είλαη πίλαθαο κε ηηο ηηκέο ηηο % έληαζεο ηεο ηύξβεο αλά δηεύζπλζε αλέκνπ θαη αλά δηάζηεκα 1.0 m/sec, ρήκα Ο 2 νο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκό ησλ δεδνκέλσλ πάιη αλά δηεύζπλζε θαη δηάζηεκα ηαρύηεηαο 1.0 m/sec, ρήκα 6.11.

29 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 29 Σρήκα 6.10 Έληαζε ηύξβεο %αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ Σρήκα 6.11 Καηαλνκή δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ

30 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 30 ην θύιιν 3D παξνπζηάδνληαη 2 ηξηζδηάζηαηα γξαθήκαηα, ρήκαηα 6.12 θαη Ένηαζη ηύρβης (%) ανά διεύθσνζη και ηατύηηηα ανέμοσ ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ ΝΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β Σρήκα 6.12 Έληαζε ηύξβεο % αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ

31 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 31 Καηανομή δεδομένφν ανά διεύθσνζη και ηατύηηηα ανέμοσ ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ ΝΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β Σρήκα 6.13 Kαηαλνκή δεδνκέλωλ αλά δηεύζπλζε θαη ηαρύηεηα αλέκνπ Αθνινπζεί ην θύιιν 12pie όπνπ παξνπζηάδνληαη 12 pie charts, έλα γηα θάζε κήλα (εδώ 4 κήλεο) θαη απεηθνλίδνληαη νη δύν θύξηεο δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ ρξνληθά (κπιε ρξώκα) θαη ελεξγεηαθά (πξάζηλν ρξώκα), ρήκα 6.14.

32 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 32 Ιανοσάριος ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ Β ΝΝΑ Φεβροσάριος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ Μάρηιος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ Απρίλιος Β ΒΒΑ ΒΑ ΑΒΑ Α ΑΝΑ ΝΑ Ν ΝΝΓ ΝΓ ΓΝΓ Γ ΓΒΓ ΒΓ ΒΒΓ ΝΝΑ

33 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 33 Μάιος ΒΒΓ ΒΓ Β ΒΒΑ ΒΑ ΓΒΓ ΑΒΑ Γ ΓΝΓ Α ΑΝΑ ΝΓ ΝΝΓ Ν ΝΝΑ ΝΑ Δνέργεια Χρόνος Μήνας Κύρια διεύθσνζη 2η κύρια διεύθσνζη Κύρια διεύθσνζη 2η κύρια διεύθσνζη Ιανοσάριος Α 37,7% ΝΝΑ 14,2% Α 23,6% ΝΝΑ 19,0% Φεβροσάριος ΒΓ 67,9% ΒΒΓ 30,1% ΒΓ 40,6% ΒΒΓ 28,4% Μάρηιος ΒΓ 68,0% ΒΒΓ 16,4% ΒΓ 24,4% ΝΑ 14,3% Απρίλιος ΒΓ 60,7% ΒΒΓ 15,6% ΒΓ 22,5% ΝΝΑ 15,0% Μάιος ΒΓ 65,6% ΒΒΓ 15,0% ΒΓ 35,5% ΒΒΓ 13,6% Σρήκα 6.14 Οη θύξηεο δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ ρξνληθά θαη ελεξγεηαθά γηα θάζε κήλα Αθνινπζεί ην θύιιν Weibull κε ηξία δηαγξάκκαηα θαη έλα πίλαθα λα ζπλζέηνπλ ηελ ζειίδα απηή. ην πξώην εκθαλίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ αλά ηαρύηεηα καδί κε ηελ θαηαλνκή Weibull πνπ ηελ πξνζεγγίδεη, ρήκα Αληηζέησο, ζηνλ πίλαθα ηνπ θύιινπ απηνύ, παξνπζηάδνληαη αλά ηνκέα δηεύζπλζεο νη ζπληειεζηέο θαηαλνκήο Weibull,ην εθαηνζηηαίν πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ, ε κέζε ηαρύηεηα θαη ε έληαζε ηεο ηύξβεο. Σν δεύηεξν είλαη απηό κε ηελ αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα (%) ζε ζπλάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ρήκα Σν ηειεπηαίν δηάγξακκα, ρήκα 6.17, παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηεο ηύξβεο αλά δηεύζπλζε γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ πνπ θαζνξίζηεθε ζην θύιιν input.

34 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 34 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Καηανομή δεδομένων Καηανομή Weibull (1,20, 5,1) 6% 4% 2% 0% Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.15 Η θαηαλνκή ηωλ δεδνκέλωλ αλά ηαρύηεηα θαζώο θαη ε θαηαλνκή Weibull πνπ ηελ πξνζεγγίδεη Αθροιζηική Πιθανόηηηα Αθροιζηική Πιθανόηηηα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Τατύηηηα ανέμοσ (m/s) Σρήκα 6.16 Αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ

35 Wind Speed [m/s] Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ 35 Γιεύθσνζη Γφνία ( ) Weibull shape Weibull scale Καηανομή δεδομένφν Μέζη ηατύηηηα Δνη.ηύρβης ζηα 10m/s ΒΒΑ 11,25-33,75 1,33 2,17 0,96% 2,2 ΒΑ 33,75-56,25 0,50 0,36 1,33% 2,0 20,2 ΑΒΑ 56,25-78,75 1,63 2,00 2,00% 2,3 Α 78,75-101,25 2,40 3,10 5,59% 2,9 ΑΝΑ 101,25-123,75 2,41 2,76 7,57% 2,6 ΝΑ 123,75-146,25 2,12 3,34 10,79% 3,0 ΝΝΑ 146,25-168,75 2,68 4,33 10,88% 3,9 15,4 Ν 168,75-191,25 2,70 4,08 6,99% 3,5 14,9 ΝΝΓ 191,25-213,75 1,91 3,25 2,04% 3,0 ΝΓ 213,75-236,25 1,18 1,82 1,14% 2,0 ΓΝΓ 236,25-258,75 0,69 0,97 0,73% 2,3 20,0 Γ 258,75-281,25 0,88 2,08 1,33% 2,7 29,6 ΓΒΓ 281,25-303,75 1,06 4,08 4,88% 4,3 14,9 ΒΓ 303,75-326,25 1,83 8,86 27,10% 7,9 12,6 ΒΒΓ 326,25-348,75 1,97 7,89 14,91% 6,9 13,1 Β 348,75-11,25 1,96 3,25 1,77% 2,8 Σρήκα 6.17 Παξνπζίαζε αλά δηεύζπλζε ηωλ επηκέξνπο ζπληειεζηώλ ηεο θαηαλνκήο Weibull, ηνπ πνζνζηνύ ηωλ δεδνκέλωλ, ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηύξβεο Η κέζε ηαρύηεηα γηα ηνπο κήλεο ησλ κεηξήζεσλ, ρήκα 6.18, είλαη, Φεβροσάριος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 6,1m/s Πληρόηηηα δεδομένων:100,0% Day

36 Wind Speed [m/s] Wind Speed [m/s] Wind Speed [m/s] Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Μάρτιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 4,5m/s Πληρόηηηα δεδομένων:72,8% Day Απρίλιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 4,2m/s Πληρόηηηα δεδομένων:74,6% Day Μάιος, 2008 Μέζη ηαχύηηηα: 5,1m/s Πληρόηηηα δεδομένων:77,5% Day Σρήκα 6.18 Μεηαβνιή ηεο κέζεο ωξηαίαο ηαρύηεηαο ζηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα

37 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ YΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κέξρη ηνύδε έξεπλαο δίλνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά,. H κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε ύςνο 10.0 m είλαη 5.0 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ αλέκνπ είλαη W/m 2. Αλακελόκελε εηήζηα παξαγσγή ηεο αλεκνγελλεηξίαο κε βάζε ηε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ είλαη kwh κε εγθαηεζηεκέλε κνλάδα ηζρύνο 2.0 MW (Gamesa G80) θαη εθηηκώκελε ηαρύηεηα ζηα 67 m ίζε κε 5.8 m/s.. Η επηθξαηνύζα θύξηα δηεύζπλζε είλαη ε βνξεηνδπηηθή κε % πηζαλόηεηα εκθαλίζεσο. Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα ζπλερηζζνύλ γηα πεξαηηέξσ νξζνινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο ηεο ππόςε ζέζεσο. 8. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Δηδηθή Έθδνζε, Διεύζεξνο Σύπνο, «Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο», Γ. Κνιηγηάλλε, «Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη Αλεκνθηλεηήξεο», Γ. Μπεξγειέο, «Αλεκνθηλεηήξεο», Δθδόζεηο πκεώλ, Ι. Β. νύιεο, «Yπνινγηζηηθή Μεραληθή Ρεπζηώλ», Γ.Π.Θ., Ξάλζε, Ι. Β. νύιεο, «Τδξαπιηθαί ηξνβηινκεραλαί», Σόκνο Γεύηεξνο, Δθδόζεηο Αηβάδε, Θεζζαινλίθε, Ι. Β. νύιεο, «Τδξαπιηθαί ηξνβηινκεραλαί», Σόκνο Πξώηνο, Δθδόζεηο Αηβάδε, Θεζζαινλίθε, Γ. Υαξαιακπόπνπινο,, «εκεηώζεηο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γιαδικηςακοί ηόποι Δλληνικοί 1. (ΣΔΙ Κξήηεο) 2. (ΚΑΠΔ) (ύλδεζκνο Ηιεθηξνπαξαγσγώλ ΑΠΔ Διιάδνο) 6.

38 Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ (Διιεληθή Μεηεσξνινγηθή Δηαηξεία) 9. (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) 10. ( Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ) 11. (Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο) 12. (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) 13. Ξένοι (Οn-line Δγθπθινπαίδεηα)

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα