Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν"

Transcript

1 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile!

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ íá óçìáíôéêü óôïé åßï ãéá ìéá ìáêñïðñüèåóìç ðñüãíùóç äéáôþñçóçò ôùí áðïêáôáóôüóåùí ðüíù óå åìöõôåýìáôá åßíáé ç õãåßá ôùí ðåñéåìöõôåõìáôéêþí éóôþí. Ç åöáñìïãþ êáôüëëçëçò êáé ôáêôéêþò óôïìáôéêþò õãéåéíþò áðïôåëåß óçìáíôéêü ðáñüãïíôá, äéüôé ç ïäïíôéêþ ðëüêá Ý åé ðáñüìïéá óýóôáóç óôéò ðåñéï Ýò ôùí åìöõôåõìüôùí êáé óôéò ðåñéï Ýò ôïõ ðåñéïäïíôßïõ. Ôï îåêßíçìá êáé ç ðïñåßá ìéáò ðåñéåìöõôåõìáôéêþò öëåãìïíþò Ý ïõí ôçí ßäéá êëéíéêþ, éóôïëïãéêþ êáé ìéêñïâéïëïãéêþ åîýëéîç üðùò ìéá ðåñéïäïíôéêþ áëëïßùóç, áëëü ç Ýêôáóç ôçò êáôáóôñïöþò ôùí éóôþí åßíáé ðåñéóóüôåñï åìöáíþò ãýñù áðü ôá åìöõôåýìáôá ðáñü ãýñù áðü ôá äüíôéá. ÅðïìÝíùò, ç âáêôçñéáêþ ðëüêá ðïõ åíáðïôßèåôáé ãýñù áðü ôïí ðåñéåìöõôåõìáôéêü âëåííïãüíï ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé åðßóçò öëåãìïíþ, ðïõ ìðïñåß íá ïäçãþóåé óå áðïôõ ßá ôçò èåñáðåßáò êáé áðüðôùóç ôïõ åìöõôåýìáôïò. ÌåôÜ ôï ôýëïò ôçò êõñßùò èåñáðåßáò, êáôü ôï ðñþôï Ýôïò ñåéüæåôáé åðáíåîýôáóç áíü 3 Þ 4 ìþíåò ãéá ôç äéáôþñçóç ôïõ èåñáðåõôéêïý áðïôåëýóìáôïò. Ç óõ íüôçôá ôùí êáôïðéíþí åðéóêýøåùí èá ðñïãñáììáôéóèåß áíüëïãá ìå ôçí éêáíüôçôá êüèå áóèåíïýò íá äéáôçñþóåé Ýíá êáëü åðßðåäï åëýã ïõ ôçò ïäïíôéêþò ðëüêáò. Óå êüèå ðåñßðôùóç üìùò óõóôþíïíôáé ôïõëü- éóôï äõï åôþóéåò åðáíåîåôüóåéò Ýôóé þóôå ï õãéåéíïëüãïò íá ìðïñåß íá êáèáñß-óåé ó ïëáóôéêü ôá äüíôéá - óôçñßãìáôá. ÓõóôÞíåôáé åðßóçò ìéá åôþóéá åðßóêåøç ãéá Ýëåã ï (ôóåê-áð) áðü ôïí ïäïíôßáôñï, ãéá íá åëýãîåé ôç óýãêëåéóç êáé íá åîåôüóåé áêôéíïãñáöéêü ôá äüíôéá, áí ñåéüæåôáé. ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ ÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÉÊÙÍ ÅÐÁÍÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÅÍÏÓ ÁÓÈÅÍÏÕÓ ÌÅ ÅÌÖÕÔÅÕÌÁÔÁ Ïé áêüëïõèåò äéåñãáóßåò åêôåëïýíôáé êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ðåñéïäéêþò åðáíåîýôáóçò: ÅîÝôáóç êáé åðáíáîéïëüãçóç ôïõ ðåñéåìöõôåõìáôéêïý âëåííïãüíïõ êáé Ýëåã ïò ôçò ïäïíôéêþò ðëüêáò. ÕðïóôçñéêôéêÞ èåñáðåßá Áíôéìåôþðéóç ðéèáíþò âëåííïãïíßôéäáò Óôßëâùóç ôùí åìöõôåõìüôùí êáé ôùí ðñïóèåôéêþí áðïêáôáóôüóåùí. ÅÎÅÔÁÓÇ ÊÁÉ ÅÐÁÍÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÔÏÕ ÐÅÑÉÅÌÖÕÔÅÕÌÁÔÉÊÏÕ ÂËÅÍÍÏÃÏÍÏÕ ÊÁÉ ÅËÅà ÏÓ ÔÇÓ ÏÄÏÍÔÉÊÇÓ ÐËÁÊÁÓ Óå êüèå åðáíåîýôáóç, åßíáé áíáãêáßï íá ãßíåé åðáíáîéïëüãçóç ôçò êáôüóôáóçò ôùí éóôþí ôïõ ðåñéåìöõôåõìáôéêïý âëåííïãüíïõ, ðåñíþíôáò ìéá ðëáóôéêþ ðåñéïäïíôéêþ ìýëç êáôü ìþêïò ôùí ïñßùí ôïõ âëåííïãüíïõ êáé óçìåéþíïíôáò ôçí ðáñïõóßá Þ ôçí áðïõóßá áéìïññáãßáò. Áõôüò ï Ýëåã ïò ìðïñåß íá ãßíåé ãýñù áð' üëá ôá óôçñßãìáôá, áíåîüñôçôá áðü ôïí ôýðï ôçò ðñïóèåôéêþò áðïêáôüóôáóçò ðïõ Ý åé ôïðïèåôçèåß. ñçóéìïðïéåßôáé ìéá ðåñéïäïíôéêþ ìýëç êáôáóêåõáóìýíç áðü ðëáóôéêü ãéá íá áðïöåõ èåß ç êáôáóôñïöþ ôùí åðéöáíåéþí ôïõ ôéôáíßïõ. Åßíáé áðáñáßôçôï íá áîéïëïãçèïýí ôá ðáñáêüôù: Ðáñïõóßá Þ áðïõóßá ïäïíôéêþò ðëüêáò êáé ôñõãßáò Ðáñïõóßá Þ áðïõóßá ðõüññïéáò Êéíçôéêüôçôá ôïõ åìöõôåýìáôïò Áðïññüöçóç ôïõ öáôíéáêïý ïóôïý Ï ñüëïò ôïõ õãéåéíïëüãïõ åßíáé íá äéáôçñþóåé ôï âëåííïãüíï ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá óå êáôüóôáóç õãåßáò, ùñßò óçìåßá öëåãìïíþò, åðïìýíùò ç áéìïññáãßá ãýñù áðü ôá üñéá ôïõ âëåííïãüíïõ êáé ç óõóóþñåõóç ïäïíôéêþò ðëüêáò ðñýðåé íá áîéïëïãïýíôáé ðñïóåêôéêü. Áí êüðïéá óçìåßá áëëáãþò ãßíïõí åìöáíþ, üðùò Ýíôïíç áéìïññáãßá, ïßäçìá, åñýèçìá, óõñßããéï Þ êéíçôéêüôçôá, ï õãéåéíïëüãïò ðñýðåé íá åíçìåñþóåé ôïí ïäïíôßáôñï, ï ïðïßïò èá ìåôñþóåé ìå ôçí ðåñéïäïíôéêþ ìýëç ôïõò ðåñéåìöõôåõìáôéêïýò éóôïýò, èá óõãêñßíåé ôéò ìåôñþóåéò ìå ôçí áðåéêüíéóç ôùí éóôþí êáôü ôïí áêôéíïãñáöéêü Ýëåã ï êáé èá äñüóåé áíüëïãá þóôå íá áíôéìåôùðßóåé ôç öëåãìïíþ. ÕÐÏÓÔÇÑÉÊÔÉÊÇ ÈÅÑÁÐÅÉÁ Áí ñåéüæåôáé, ï áóèåíþò èá ðñýðåé íá åíåñãïðïéçèåß ðåñéóóüôåñï êáé ðñýðåé íá ðñïóäéïñéóôïýí üëåò ïé áéôßåò ãéá ôéò ïðïßåò ï áóèåíþò äåí Þôáí óå èýóç íá äéáôçñþóåé óå Ýíá êáëü åðßðåäï ôïí Ýëåã ï ôçò ïäïíôéêþò ðëüêáò, ãýñù áðü ôá åìöõôåýìáôá. Êáôüðéí ðñýðåé íá åíéó ýåôáé ç åíåñãïðïßçóç ôïõ áóèåíïýò óå ó Ýóç ìå ôçí áéôßá ôçò áìýëåéáò. ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÐÉÈÁÍÇÓ ÂËÅÍÍÏÃÏÍÉÔÉÄÁÓ ¼ôáí åêôåëïýìå ôç èåñá-ðåßá äéáôþñçóçò ôïõ áðïôåëýóìáôïò ãéá ôá åìöõôåýìáôá, ï ñüëïò ôïõ õãéåéíïëüãïõ ðåñéïñßæåôáé óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âëåííïãïíßôéäáò, äçëáäþ ôçò öëåãìïíþäïõò áíôßäñáóçò ôùí ìáëáêþí éóôþí ðïõ ðåñéâüëëïõí ôï åìöýôåõìá. Ç èåñáðåßá ôçò ðåñéåìöõôåõìáôßôéäáò, äçëáäþ ôçò öëåãìïíþò ðïõ ðñïêáëåß áðþëåéá ïóôïý ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá áðïôåëåß êáèþêïí ôïõ ïäïíôßáôñïõ ìüíï. Ç áðïìüêñõíóç ôçò ðëüêáò êáé ôçò ôñõãßáò áðü ôçí ðåñéï Þ ðïõ ðåñéâüëëåé ôá äüíôéá áðáéôåß êáôüëëçëïõò åéñéóìïýò þóôå íá äéáôçñçèåß üóï ðåñéóóüôåñï ãßíåôáé ç áñ éêþ ëåßá åðéöüíåéá ôïõ ôéôáíßïõ. Ôï ôéôüíéï ìðïñåß åýêïëá íá áñá èåß êáé íá áðïêôþóåé ìéá ôñá éü åðéöüíåéá ðïõ äéåõêïëýíåé ôç óõãêñüôçóç ôçò ïäïíôéêþò ðëüêáò. Óðïããþäåò íþìá ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí áðïìüêñõíóç ôçò ïäïíôéêþò ðëüêáò áðü ôá äüíôéá óôçñßãìáôá ãéáôß áõôïß ïé ôýðïé ôïõ íþìáôïò ìðïñïýí åýêïëá íá áãêáëéüóïõí ôá óôçñßãìáôá. Ôá äõï Üêñá ôïõ íþìáôïò ôïðïèåôïýíôáé éáóôß üðùò üôáí äýíïõìå ìéá ãñáâüôá êáé ìåôü ãëéóôñïýí áðáëü ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá. Ç åðéëïãþ ôïõ ôýðïõ ôïõ íþìáôïò åîáñôüôáé áðü ôï åýñïò ôïõ äéáóôþìáôïò áíüìåóá óôïí ðåñéåìöõôåõìáôéêü âëåííïãüíï êáé ôçí ðñïóèåôéêþ áðïêáôüóôáóç. Ôï óðïããþäåò íþìá ñçóéìïðïéåßôáé óå óôåíü äéáóôþìáôá. 2

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ç ôå íéêþ áõôþ ñçóéìïðïéåßôáé óå êüèå åìöýôåõìá, ðåñéóôñýöïíôáò ôï íþìá ãýñù áðü êüèå óôþñéãìá ôüóï áðü ôçí ðáñåéáêþ üóï êáé áðü ôç ãëùóóéêþ ðëåõñü. Áí ïé åéñéóìïß ðáñïõóéüæïõí ìåãüëç äõóêïëßá, ìéá ëåðôþ ëáâßäá Þ ìéá åéäéêþ èçëþ ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí ãéá íá äéåõêïëýíïõí ôç äéýëåõóç ôïõ óðïããþäåò íþìáôïò. Áí ôá äéáóôþìáôá åßíáé áñêåôü ìåãüëá ñçóéìïðïéåßôáé Ýíá ðåñéóóüôåñï óðïããþäåò íþìá. ÓÔÉËÂÙÓÇ ÔÙÍ ÅÌÖÕÔÅÕÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÐÑÏÓÈÅÔÉÊÙÍ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÅéäéêÜ âïõñôóüêéá êáé ðëáóôéêü êõðåëëïåéäþ ðïõ ðñïóáñìüæïíôáé óå ìéá åéñïëáâþ, ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôç óôßëâùóç ôùí åìöõôåõìüôùí. ÁõôÜ ôá åñãáëåßá ðåñíïýí åõêïëüôåñá áíüìåóá óôá óôçñßãìáôá êáé ñçóéìïðïéïýíôáé ìáæß ìå ðüóôá óôßëâùóçò ìéêñþò áðïôñéðôéêþò éêáíüôçôáò. ÅðéãñáììáôéêÜ Ðñïúüíôá óôïìáôéêþò õãéåéíþò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôç öñïíôßäá ôùí åìöõôåõìüôùí åßíáé: ïäïíôüâïõñôóá åìöõôåõìüôùí ìïíïèýóáíç ïäïíôüâïõñôóá ðëáóôéêïðïéçìýíá ìåóïäüíôéá âïõñôóüêéá íþìáôá óðïããþäç íþìáôá óôïìáôüðëõìá jet óôüìáôïò çëåêôñéêþ ïäïíôüâïõñôóá. Åñãáëåßá áðïîýóåùò áðü áíïîåßäùôï Üëõâá Þ óõóêåõýò õðåñþ ùí äåí ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí ãéá íá áðïìáêñýíïõí ôéò åíáðïèýóåéò ôñõãßáò ðïõ óõóóùñåýïíôáé óôá óôçñßãìáôá ãéáôß ôá åñãáëåßá áõôü ìðïñïýí íá áñüîïõí ôçí åðéöüíåéá ôïõ ôéôáíßïõ. ïõí åðéíïçèåß äéüöïñïé ôýðïé åñãáëåßùí áðïîýóåùò åéäéêü ãé' áõôü ôï óêïðü. Áðïìáêñýíïõí ôçí ôñõãßá, áëëü äåí êáôáóôñýöïõí ôçí åðéöüíåéá ôùí åìöõôåõìüôùí. ÁõôÜ ôá åñãáëåßá ìðïñïýí íá êáôáóêåõáóôïýí áðü áíèñáêïíþìáôá, áðü ïîéêü Üëáôá, áðü ñõóü Þ ôéôüíéï. Áí ôï åñãáëåßï áðüîåóçò ðïõ åðéëýãåôáé Ý åé ôïí ó åäéáóìü åíüò åñãáëåßïõ universal, åßíáé äõíáôü íá åðéôåõ èåß åðáñêþò ðñüóâáóç óå üëåò ïé ðåñéï Ýò ôçò óôïìáôéêþò êïéëüôçôáò ãéá íá êáèáñéóôïýí. Áí Ý åé ó çìáôéóèåß ìéá óçìáíôéêþ ðïóüôçôá ôñõãßáò ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá, ìðïñåß íá ãßíåé ìéá áðïôåëåóìáôéêþ áðüîåóç ãýñù áðü ôï åìöýôåõìá ìå Ýíá ìç áíéêü åñãáëåßï ôçò óõóêåõþò õðåñþ ùí, ðïõ åßíáé åîïðëéóìýíï ìå Ýíá ìåôáëëéêü Üêñï ðïõ êáëýðôåôáé ìå Ýíá ðëáóôéêü Ýíèåôï ìéáò ñþóçò. Φροντίδα εμφυτευμάτων Η σωστή φροντίδα της στοματικής υγιιεινής είναι σημαντική για την επιτυχημένη διατήρηση των εμφυτευμάτων. Η TePe διαθέτει μια μεγάλη γκάμα ειδικών προϊόντων για τον μηχανικό καθαρισμό των εμφυτευμάτων. Όλα τα προϊόντα δημιουργούνται πάντα σε συνεργασία με ειδικούς οδοντιάτρους και σχεδιάζονται για να προσφέρουν καλό καθαρισμό σε δύσκολα σημεία του στόματος. ΑΠΡ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Υπεύθυνοι τυπογραφικών εργασιών: BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ Σ. Καρανίκα GRAFO A.E. Βενιζέλου 22 Τηλ.: Τα διανέμονται αποκλειστικά στους οδοντιάτρους κάθε 3μηνο. Το τεύχος Ν ο 26 διανέμεται στους φαρμακοποιούς. Made in Sweden, χρησιμοποιούνται παγκοσμίως PRIVATE ENGLISH LESSONS from American - All levels/all ages - Anatolia Preparation - 20 years experience For information: - University of Michigan Examiner ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ απο Αμερικανίδα - Θεσσαλονίκη - Όλα τα επίπεδα/όλες οι ηλικίες - Προετοιμασία - 20 χρόνια εμπειρία για το Ανατόλια - Εξετάστρια του Πανεπιστημίου Για πληροφορίες του Michigan

4 MARKETING ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Πώληση στο φαρμακείο Πηγή: Marketing Φαρμακείου, Λάμπρος Βάρσος Εκδόσεις Βήτα Οι γνώσεις Οι γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας φαρμακοποιός για να είναι καλός πωλητής, είναι οι εξής: Επιστημονικές γνώσεις Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επιστήμη του, να ενημερώνεται συνεχώς, αλλά και να ανανεώνει τις γνώσεις που δεν χρησιμοποιεί συνέχεια. Οι πελάτες μας θέλουν άριστους ως προς τις γνώσεις που αφορούν τη φαρμακευτική επιστήμη. Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να πουλήσουμε προϊόντα που πλευρές τους δεν τις γνωρίζουμε καλά. Γνώσεις επί των προϊόντων Τα προϊόντα που πουλάμε στο φαρμακείο δεν είναι μόνο φάρμακα. Κάθε φορά που ένα νέο προϊόν τοποθετείται στο φαρμακείο, ο φαρμακοποιός οφείλει να γνωρίζει όλα όσα το αφορούν. Χρήσεις, δράσεις, αντενδείξεις, προφυλάξεις, συσκευασίες, τιμές, ομοειδή με αυτό, διαφορές και ομοιότητες με άλλα, τον ανταγωνισμό του, είναι οι ελάχιστες γνώσεις που πρέπει να έχουμε για καθένα από τα μη φαρμακευτικά προϊόντα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα καλύπτονται από την προηγούμενη περί της επιστήμης παράγραφο. Γνώσεις από συναφείς ειδικότητες και επιστήμες Ανατομία, φυσιολογία, ιατρική ορολογία, κοσμητολογία, εναλλακτικές θεραπείες, ομοιπαθητική, τραυματολογία, πρώτες βοήθειες και πολλές άλλες κατηγορίες ειδικών γνώσεων αφορούν επίσης το φαρμακοποιό. Οι ερωτήσεις που μπορεί να μας τεθούν δεν υπακούουν σε περιορισμούς. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα τέλεια. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε έστω και σε βασικά ζητήματα όσο το δυνατό καλύτερα. Γνώσεις επί των μεθόδων πωλήσεων και διαπραγμάτευσης Γενικότερες γνώσεις Οι γνώσεις αυτές από τον κόσμο του πνεύματος, της τέχνης, της επιστήμης, της κοινωνίας και των σύγχρονων τάσεων στον τρόπο ζωής δημιουργούν μια ζωηρή, ευχάριστη και τελικά πειστική προσωπικότητα, που θα μας κάνει να αναδειχθούμε στο χώρο που ζούμε. Μετάδοση γνώσεων Ο φαρμακοποιός που έχει κατακτήσει τις γνώσεις που αναφέραμε παραπάνω, πρέπει να είναι σε θέση να τις μεταδώσει πειστικά προς τους πελάτες του και αποτελεσματικά. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να αναπτύξει ορισμένες απαραίτητες ικανότητες. Ικανότητα πειθούς Στόχος μας, όπως και κάθε πωλητή, είναι να κάνουμε το συνομιλητή μας και υποψήφιο αγοραστή να ασπασθεί τις ιδέες που του εκθέτουμε και να του τις μεταβιβάσουμε, ώστε να γίνουν και δικές του ιδέες. Πρέπει λοιπόν να τον πείσουμε. Για να τον πείσουμε, πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζουμε τις εξής αρχές: Να έχουμε τέλεια γνώση του αντικειμένου που συζητάμε Να μιλάμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση Να ακούμε προσεκτικά Να οικοδομούμε και να μην καταστρέφουμε Να σεβόμαστε το συνομιλητή μας Να μένουμε σταθεροί στον στόχο μας Να μην προκαλούμε Να μην επιβάλλουμε αλλά να επιδιώκουμε συναίνεση και συμφωνία Γνώσεις της αγοράς Οι γνώσεις αυτές αναφέρονται στους τρόπους προβολής των προϊόντων, στις μεθόδους προώθησής τους, στα μερίδια αγοράς του καθενός (όσο είναι δυνατό), στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, στις τάσεις που επικρατούν, στα ποσά που διακινούνται και στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται και πολλά άλλα. Αυτά αφορούν τα προϊόντα, αλλά και η συνολική εξέλιξη της φαρμακευτικής αγοράς κατά κατηγορίες και προϊόντα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Φυσικά, μας ενδιαφέρουν και όλα όσα σχετίζονται με την εξέλιξη του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Γνώσεις που αφορούν τους πελάτες και τη συμπεριφορά καταναλωτών Θα ήθελα να τονίσω εδώ τη σημασία που έχουν οι γνώσεις αυτές για να μπορούμε να πουλάμε καλύτερα. Γνώσεις που αφορούν το περιβάλλον του φαρμακείου Αναφέρονται στους άλλους επαγγελματίες, την εμπορικότητα της περιοχής, την ανάπτυξή της και πολλά άλλα, που έχουμε ήδη αναφέρει στο περιβάλλον του φαρμακείου....κάθε φορά που ένα νέο προϊόν τοποθετείται στο φαρμακείο, ο φαρμακοποιός οφείλει να γνωρίζει όλα όσα το αφορούν... 4

5 Βρεφικά προϊόντα Σας παρουσιάζουμε μια σειρά από ειδικά προϊόντα για τη φροντίδα και προστασία των νεογιλών δοντιών. Τα παρακάτω προϊόντα συνιστώνται ιδιαίτερα από τους παιδοδοντίατρους. Έτσι το παιδί μαθαίνει τη φροντίδα των δοντιών ήδη από τη βρφική ηλικία. Βάλσαμο για την Οδοντοφυία 15ml Βιοενεργό βάλσαμο για την οδοντοφυία. Με εκχυλίσματα Πρόπολης και Λακτοφερρίνη. Ανακουφίζει την ενόχληση από την οδοντοφυία. Βρεφική δακτυλική οδοντόβουρτσα Μαλακή από σιλικόνη χωρίς PVC. Βοηθά στον καθαρισμό και στο μασάζ των παιδικών δοντιών και ούλων. Τοποθετείστε στις τρίχες Baby Βάλσαμο ή πολύ μικρή ποσότητα (κόκκου ριζιού) Baby Οδοντόκρεμα. Οδοντόκρεμα τύπου Ζελέ 25ml Φυσική Στοματική Φροντίδα για βρέφη και παιδιά. Με εκχυλίσματα από πρωτόγαλα και απαλό άρωμα φρούτων. Από την ηλικία των 6 μηνών. Made in Belgium BioXtra Μητέρα Οδοντόκρεμα 75ml Ιδιαίτερη φροντίδα του στόματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οδοντόκρεμα για τις μέλλουσες μητέρες. Με βιοενεργά μόρια γάλακτος. Spiffies Ειδικά Μαντηλάκια για τον καθαρισμό των νεογιλών δοντιών. Διατίθενται σε 3 γεύσεις: μάνγκο, σταφύλι και πράσινο μήλο. Η χρήση τους είναι για παιδάκια 4 μηνών έως 5 ετών. Με φυσική αντιτερηδογόνο γλυκαντική ουσία ξυλιτόλη. Made in USA Tenders Βρεφικός Τύπος Οδοντόβουρτσας 90% βαμβάκι και 10% πολυεστέρας. Πολλαπλών χρήσεων. Made in USA Made in Sweden - Τα προϊόντα βρίσκονται και στις φαρμακαποθήκες. - Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα υποστηριχθούν με έντονη διαφήμιση τόσο σε οδοντιάτρους όσο και στο ευρύ κοινό. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) STANDS ÌÅ ÐÑÏÚÏÍÔÁ TEPE Ôá stand ôùí ðñïúüíôùí ôçò TePe äßíïõí ôçí åõêáéñßá ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ìéáò åõñåßáò ãêüìáò ôùí ðñïúüíôùí ôçò. ÕðÜñ ïõí äéüöïñá ìïíôýëá áíüëïãá ìå ôïí äéáèýóéìï þñï. ΜΕΓΑΛΟ Áêñõëéêü (äéáöáíýò) stand. ÅííÝá áíåîüñôçôïé âñá ßïíåò ¾øïò: 48cm ÖÜñäïò: 42cm ÂÜèïò: 22cm ÐåñéÝ åé êõñßùò ìåóïäüíôéá âïõñôóüêéá, ïäïíôüâïõñôóåò êáé óõíôáãïãñáöïýìåíá ðñïúüíôá ôçò TePe. Óýíïëï: 100 ðñïúüíôá ΜΕΣΑΙΟ TePe Stand Τοποθέτησης προϊόντων Δέκα ανεξάρτητοι βραχίονες. Υλικό από λευκό plexi glass. Ύψος: 40cm, Φάρδος: 29cm, Βάθος: 11cm ΜΙΚΡΟ Áêñõëéêü (äéáöáíýò) stand. ÔÝóóåñéò áíåîüñôçôïé âñá ßïíåò ¾øïò: 20cm ÖÜñäïò: 40cm ÂÜèïò: 18cm TePe Ìåóïäüíôéá ÂïõñôóÜêéá ÐñïóöÝñåôáé óå 2 ðïóüôçôåò: - A) 30 ìåóïäüíôéá âïõñôóüêéá - B) 48 ìåóïäüíôéá âïõñôóüêéá ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÆçôÞóôå ôïí áíáëõôéêü êáôüëïãï ðñïúüíôùí ôçò TePe.

6 MARKETING ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 Ικανότητα αξιολόγησης του συνομιλητή μας Είναι η ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουμε, ώστε να αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο του συνομιλητή μας. Δηλαδή, το μυαλό μας επεξεργάζεται ταχύτατα όλα τα στοιχεία, για να αντιληφθούμε το επίπεδο των γνώσεών του, την αυτοπεποίθηση με την οποία εκφράζεται, το πρόβλημα που τον απασχολεί περισσότερο, τι επιδιώκει να κερδίσει από τη συνομιλία μας και μια ολόκληρη σειρά τέτοιων πληροφοριών, ώστε να τον χειριστούμε ανάλογα. Χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε ποια μέθοδο σκέψης ακολουθεί (αποδεικτική, σύγκρισης, αποκλεισμού λύσεων κλπ.) Ένα απλό ψυχογράφημα είναι επίσης ένα στόχος μας. Προσδιορίζουμε δηλαδή πιθανούς φόβους, συμπλέγματα, επιθυμίες, πώς αποκρίνεται στα ερεθίσματα, αν είναι ανοικτός ή κλειστός τύπος, αν έχει κάποιο ιδιαίτερο θετικό ή αρνητικό χαρακτηριστικό κ.α. Για να είναι η αξιολόγηση αυτή όσο το δυνατό πιο σωστή, πρέπει να τον κάνουμε να μιλήσει και να τον ακούσουμε προσεκτικά. Αξιολογήστε λοιπόν τον συνομιλητή σας, δίνοντάς του τη δυνατότητα αλλά και το κατάλληλο ερέθισμα για να εκφραστεί. Ικανότητα να κατευθύνουμε τη συζήτηση Χωρίς να αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα, χωρίς να κάνουμε τον έξυπνο, χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν ακούμε ή ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις, έντεχνα πρέπει να κατευθύνουμε τη συζήτηση εκεί που μας ενδιαφέρει. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται με κραυγαλέο τρόπο. Δεν πρέπει όμως να επιτρέπουμε να παρεισφρέουν άσχετα θέματα στη συζήτησή μας ή να πλατιάζουμε οι ίδιοι (να «κάνει κοιλιά», όπως λέμε, η συζήτηση). Στην προσπάθειά μας αυτή πρέπει να αποφεύγουμε επίσης απότομες «στροφές» στη συζήτηση. Όμως το πλέον βασικό όλων, για να κατευθύνουμε μια συζήτηση είναι να διατηρούμε την πρωτοβουλία και να μην επιτρέψουμε να μας περιορίσουν σε δευτερεύοντες ρόλους. Για να το καταφέρουμε, πρέπει να αισθανόμαστε πάντοτε ότι εμείς γνωρίζουμε περισσότερα για το θέμα ή το προϊόν μας και εκεί πρέπει να δίνουμε τη μάχη και όχι σε άλλες σφαίρες. Επιμονή και υπομονή Επιμένουμε πάντοτε στον στόχο μας, αλλά και δείχνουμε υπομονή με αυτά που μας λένε ή με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουμε. Δεν ανυπομονούμε, αλλά και αν αυτό συμβαίνει, δεν το δείχνουμε. Ό,τι και αν συμβαίνει, δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας, δεν αντιδικούμε, δεν δείχνουμε αγχώδεις, δεν επιμένουμε χωρίς αποδείξεις, δεν επιβάλλουμε τις απόψεις μας και δεν εγκαταλείπουμε τον πελάτη και την προσπάθεια. Πίστη στον εαυτό μας Η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός γι αυτό που κάνουμε επιδρούν στους απέναντί μας και δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα και τελικά διευκολύνουν τις προσπάθειές μας. Πίστη στο προϊόν που προτείνουμε Τη σιγουριά ότι προτείνουμε το καλύτερο για την περίπτωση πρέπει να την επιβεβαιώνουμε με τη στάση μας, επειδή γνωρίζουμε το προϊόν και γνωρίζουμε επίσης τις όποιες εναλλακτικές λύσεις, που δεν είναι οι καλύτερες. Δεν επηρεαζόμαστε ψυχολογικά Πιθανά δυσάρεστα γεγονότα της ημέρας και αντιξοότητες της δουλειάς ή της ζωής δεν πρέπει να μας κάνουν να χάνουμε την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία και την άνετη και σίγουρη στάση μας. Δεν φοβόμαστε τον πελάτη Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί είναι κάποιο σπουδαίο πρόσωπο ή γιατί είναι δύσκολος χαρακτήρας, πείτε το φόβο σας ή τους δισταγμούς σας στον πελάτη. Αυτός θα κολακευτεί και σεις θα έχετε αποβάλλει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος. Γενικότερα, πρέπει να κατανοούμε ότι είμαστε στο χώρο μας και ότι σίγουρα γνωρίζουμε περισσότερα απ αυτόν για τα θέματα που συζητάμε. Αν όλα αυτά τα ζητήματα τα χειριζόμαστε καλά, είναι βέβαιο ότι ο πελάτης θα μας ακούει προσεκτικά, θα πείθεται ευκολότερα και ανετότερα θα φθάνουμε στο αποτέλεσμα 6 που θέλουμε, δηλαδή την πώληση. Στοιχεία επιτυχίας μας ως πωλητών Η προσωπικότητά μας αποκαλύπτεται στο συνομιλητή με διάφορα μέσα και τρόπους. Τα πλέον σημαντικά είναι τα εξής: Ομιλία Η ομιλία είναι το κυριότερο μέσο που χρησιμοποιούμε για την παρουσίαση των ιδεών, γνώσεων, θέσεων και απόψεών μας. Φωνή Η άρθρωση: Να είναι καθαρή και ευκρινής. Ο ήχος: Δεν πρέπει να είναι δυνατός ούτε και σιγανός ή ξεψυχισμένος. Η ταχύτητα: Δεν πρέπει να μιλάμε γρήγορα, να κόβουμε λέξεις ή να τις παραλείπουμε. Η ταχύτητα να είναι φυσική και ανάλογη με την περίσταση. Παύσεις αυξομείωση: Για να μην γίνεται μονότονη η ομιλία, χρησιμοποιούμε μικρές παύσεις (όχι κενά) και αυξομειώνουμε τον τόνο. Γενικά, η φωνή μας πρέπει να είναι τέτοια, που να καθησυχάζει, να επηρεάζει, να πείθει και να τονίζει αυτά που θέλουμε. Λεξιλόγιο Το λεξιλόγιό μας πρέπει να είναι πλούσιο και πρωτότυπο (όχι όμως εξεζητημένο). Οι εκφράσεις μας πρέπει να είναι θετικές, για να έχουμε και θετική ανταπόκριση. Για να το πετύχουμε πρέπει: Να χρησιμοποιούμε παραστατικές λέξεις και ζωντανές εκφράσεις, ώστε τα λόγια μας να παίρνουν πνοή και να απευθύνονται και στο νου και στην καρδιά του συνομιλητή μας. Να ακριβολογούμε, για να αντιλαμβάνεται άμεσα ο συνομιλητής μας αυτό που θέλουμε να πούμε. Να είμαστε σαφείς, για να μην γίνονται παρανοήσεις. Να μιλάμε απλά, με εκφράσεις απλές (όχι όμως απλοϊκές), λέξεις πρωτότυπες (όχι εξεζητημένες), όμορφες φράσεις με απόλυτο συνειρμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Εκφράσεις που πρέπει να αποφεύγονται: 1. Εκφράσεις αρνητικές: π.χ. Δεν θα θέλατε; ή Δεν νομίζετε 2. Εκφράσεις που προκαλούν αμφιβολία: π.χ. Θα μπορούσατε ίσως Μου φαίνεται ότι Νομίζετε ότι Εντούτοις, το προϊόν αυτό 3. Εκφράσεις που περιέχουν υπόθεση: π.χ. Εάν θα θέλατε Εάν μπορούσατε Στην περίπτωση που θα συμφωνούσατε Αν συμφωνείτε 4. Εκφράσεις μειωτικές για μας ή αδικαιολόγητες αιτήσεις συγγνώμης: π.χ. Συγγνώμη, μπορώ να σας μιλήσω; Με συγχωρείτε, μπορώ να σας εξηγήσω; 5. Εκφράσεις καταστροφικές: π.χ. Μην ανησυχείτε Μην έχετε κανένα φόβο Κανένας κίνδυνος Καμία δυσάρεστη συνέπεια 6. Λέξεις όπως: Ειλικρινώς, τίμια, σας ορκίζομαι 7. Εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να γεμίζουν την κουβέντα, όταν δεν έχουμε άλλα επιχειρήματα 8. Εκφράσεις που δηλώνουν αντίθεση: π.χ. Δεν συμφωνώ Διαφωνώ κ.λπ. Γενικά το λεξιλόγιο πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι, ώστε να κάνει την ομιλία ουσιώδη, άμεση και αποτελεσματική.

7 Made in Sweden Ζητήστε δωρεάν το ΝΕΟ έντυπο με τις οδηγίες χρήσης μεσοδοντίων. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Κάτι περισσότερο από επιφανειακό. "¼ðoéá åßíáé ç åìðéóôïóýíç ìáò, ôýôïéá åßíáé êáé ç éêáíüôçôü ìáò". William HAZLITT H Êáßóóç Þôáí Ýíá Þóõ ï, óåìíü êïñßôóé. Áí Þèåëåò íá öáíåßò êáêüò èá ìðïñïýóåò íá ôçí áðïêáëýóåéò "Üôïëìç".Äåí åß å êáìéü éäéüôçôá ðïõ èá ôçí Ýêáíå íá îå ùñßæåé áðü ïðïéáäþðïôå Üëëç Ýöçâç. Ôá ìáëëéü ôçò äåí Þôáí ôåëåßùò îáíèü. Ôá ìüôéá ôçò Þôáí ìðëå - ðéèáíüí íá Þôáí üìïñöá áí ìðïñïýóåò íá ôá äåéò - Þôáí üìùò ðüíôá áìçëùìýíá. Ôá áñáêôçñéóôéêü ôçò Þôáí êáíïíéêü - Ýíáò Üëëïò ôñüðïò ãéá íá ìçí ôá ðåé êáíåßò "êïéíü". ÓðÜíéá áìïãåëïýóå. ¼ôáí ç Êáßóóç áìïãåëïýóå, Ýâáæå ôï Ýñé ôçò ìðñïóôü óôï óôüìá ôçò. Ðáñüëï ðïõ åß å ôï ëõãåñü êïñìß ìéáò Ýöçâçò, ôï êïñßôóé áõôü óõìðåñéöåñüôáí óáí íá íôñåðüôáí ãéá ôï ðáñïõóéáóôéêü ôçò. Ç ìçôýñá ôçò áíôßèåôá Þôáí ìéá æùíôáíþ, åîùóôñåöþò ãõíáßêá. Ç ðáèçôéêþ åóùóôñýöåéá ôçò Êáßóóç óôåíï ùñïýóå êáé áðïãïþôåõå ôç ìçôýñá ôçò. "Åãþ åßìáé áðüöïéôç ôïõ Vassar", åêìõóôçñåýôçêå ç ìçôýñá. "Èá ìðïñïýóå êáé ç Êáßóóç. Ôï êïñßôóé áõôü åßíáé ôï êëçñïäüôçìü ìïõ êáé ç ßäéá åßíáé êüôé ðáñáðüíù áðü áðëþò Ýîõðíç. ¼ìùò äåí èýëåé ïýôå êáí íá ðñïóðáèþóåé". Ìå ìüôéá ðïõ ãõüëéæáí, ç ìçôýñá ôçò Êáßóóç êïýíçóå ôï êåöüëé ôçò êáé åßðå, "ÈÝëåé íá ãßíåé ìýëïò ôïõ Åéñçíåõôéêïý Óþìáôïò êáé íá ðüåé óå êüðïéï ìýñïò, üðïõ èá äéäüóêåé ôïõò áíèñþðïõò ðþò íá öõôåýïõí ðáôüôåò. Åßíáé ó åäüí óáí ç êüñç ìïõ íá èýëåé íá ôï óêüóåé". Ç êáôüóôáóç Þôáí èëéâåñþ, ïðùóäþðïôå, üìùò óõ íü ôá ðáéäéü áðïãïçôåýïõí ôïõò ãïíåßò ôïõò. ÁõôÞ ç óõãêåêñéìýíç áðïãïþôåõóç öáéíüôáí áíáðüöåõêôç. Ç Êáßóóç äåí öáéíüôáí íá Ý åé ôï óùóôü õëéêü. Ãé' áõôü ôï êïñßôóé, óêåöôüìïõí åêåßíï ôïí êáéñü, ßóùò ï åýêïëïò äñüìïò íá åßíáé ìéá äýóêïëç äéáäñïìþ. Óå ìéá áðü ôéò ôáêôéêýò ôçò åðéóêýøåéò ãéá ïäïíôéáôñéêü Ýëåã ï, ç Êáßóóç íôñïðáëü, äéáôýðùóå ìéá áíçóõ ßá ãéá ôçí åìöüíéóç ôùí ðñïóèßùí äïíôéþí ôçò. "Èá ìðïñïýóáí íá êáëõöèïýí ìå óôåöüíåò;" ñþôçóå. Ïé "êåíôñéêïß ôçò" - ï ïäïíôéáôñéêüò üñïò ãéá ôá ôýóóåñá ðñüóèéá äüíôéá - Þôáí ìéêñïß êáé åß áí êåíü áíüìåóü ôïõò. ¹ôáí üìùò õãéåßò. "Ìçí åßóáé áíüçôç", ôçò åßðá. "Äåí õðüñ åé ôßðïôá êáêü ìå ôá ìðñïóôéíü óïõ äüíôéá. Öáßíïíôáé ìéá áñü óå ìýíá. Êáé åßíáé ôåëåßùò õãéþ. Äåí õðüñ åé êáíýíáò ëüãïò íá ôá êáëýøïõìå ìå óôåöüíåò. ÁðëÜ îý áóý ôï". Ç Êáßóóç êé åãþ åß áìå ôçí ßäéá óõæþôçóç, óôï åðüìåíü ôçò ñáíôåâïý ãéá ïäïíôéáôñéêþ åîýôáóç. ÁõôÞ ôç öïñü êáôüöåñå íá ìïõ ðåé ðùò íïìßæåé üôé ôá äüíôéá ôçò èá ìðïñïýóáí "íá öáßíïíôáé êáëýôåñá". ÁëëÜ êáé ðüëé ç êñßóç ìïõ ùò êëéíéêïý ïäïíôéüôñïõ åðåêñüôçóå. îé ìþíåò áñãüôåñá, åðáíýëáâá ôçí áðüññéøç ôùí áíçóõ éþí ôçò Êáßóóç, ãéá ôá ìðñïóôéíü ôçò äüíôéá. ÁõôÞ ôç öïñü ìïõ õðýäåéîå ìå óôáèåñüôçôá ôçí áðïöáóéóôéêüôçôü ôçò íá ôïðïèåôçèïýí óôåöüíåò óôá äüíôéá ôçò. ÅðåéäÞ ðßóôåõå üôé åãþ äåí Þèåëá íá áíáëüâù áõôþ ôçí åñãáóßá, ìå ñþôçóå áí èá ìðïñïýóá íá ôçí ðáñáðýìøù óå êüðïéïí Üëëï - ðéï êáëüâïëï - ïäïíôßáôñï. ÔåëéêÜ, åðåéäþ áíáãíþñéóá ðüóï ôï êïñßôóé áõôü Þôáí áðïöáóéóìýíï, óõìöþíçóá íá îåêéíþóù áõôþ ôçí åñãáóßá. ¼ôáí üëåò ïé èåñáðåõôéêýò äéáäéêáóßåò åß áí ôåëåéþóåé, ñåéüóôçêå ðñüãìáôé íá ðáñáäå ôþ üôé ôá ðñüóèéá äüíôéá ôçò ìå ôéò êáéíïýñãéåò óôåöüíåò öáßíïíôáí ðïëý üìïñöá. íá çëéüëïõóôï êáëïêáéñéíü áðüãåõìá, ðåñßðïõ ôýóóåñéò ìþíåò áñãüôåñá, Ýöôáóå óôï éáôñåßï ìïõ ç ìçôýñá ôçò Êáßóóç, ùñßò íá ìå Ý åé åéäïðïéþóåé. Ìå óõíüíôçóå óôï äéüäñïìï êáé ìïõ åßðå, "Óõããíþìç ãéáôñý. åôå Ýíá ëåðôü íá ìïõ äéáèýóåôå; Èá Þèåëá íá äåßôå ôé Ý åôå êüíåé óôçí Êáßóóç". Ôï áßìá ìïõ ðüãùóå. Áõôü ðïõ ìüëéò åß å ðåé áõôþ ç ãõíáßêá, ìå Ýêáíå íá ôñïìüîù. Åêåßíç ôç óôéãìþ äåí Þîåñá áí âñéóêüìïõí ìðñïóôü óå ìéá äéüèåóç ãéá åêäßêçóç, ìéá êáôáããåëßá ãéá áìýëåéá êáôü ôçí Üóêçóç ôïõ ïäïíôéáôñéêïý ìïõ êáèþêïíôïò Þ êáé ôá äýï. Äåí ìðïñïýóá íá áðïöáóßóù ðïéá áðü ôéò äõï áðüøåéò ôïõ ðåðñùìýíïõ ìïõ Þôáí ç åéñüôåñç. ÊáôÜöåñá üìùò ìå êüðï íá áìïãåëüóù åëáöñü êáé ìå äõóêïëßá åßðá "Óßãïõñá" åíþ ôçí áêïëïõèïýóá ðñïò ôçí áßèïõóá áíáìïíþò ôïõ éáôñåßïõ ìïõ. Åêåß åßäá íá Ýñ åôáé ðñïò ôá åìýíá ìå áðüëõôç Üñç, ìéá üìïñöç íåáñþ êïðýëá ìå ëáìðåñü ìüôéá. ñåéüóôçêå íá ðáñáìåßíù Ýêðëçêôïò ãéá Ýíá ëåðôü ìý ñé íá áíáãíùñßóù ôçí åðéóêýðôñéü ìïõ. Ç êïðýëá áõôþ äåí Þôáí ç Üôïëìç Êáßóóç ðïõ åß á ãíùñßóåé. ÁõôÞ ç Êáßóóç Þôáí Ýîõðíç êáé öùôåéíþ êáèþò êáé åîùóôñåöþò - ìéá üìïñöç êïðýëá ìå áõôïðåðïßèçóç. "Èá Þèåëá íá óáò åõ áñéóôþóù ãéá ôç íýá ìïõ åìöüíéóç", åßðå, ìå Ýíá áóôñáöôåñü áìüãåëï, "ðñïôïý öýãù ãéá ôï Vassar". "Ôï Vassar;" "Íáé", åßðå ç ìçôýñá ôçò Êáßóóç, áãêáëéüæïíôáò ãåñü ôçí êüñç ôçò, ãýñù áðü ôïõò þìïõò êáé áðïëáìâüíïíôáò ôç óôéãìþ. "Ç Êáßóóç èá ãßíåé ðñùôïåôþò öïéôþôñéá, áõôü ôï öèéíüðùñï". ÅðéôÝëïõò, ç ãåìüôç æùíôüíéá ìçôýñá êáé ôï åðßóçò ãåìüôï æùíôüíéá êïñßôóé öáßíïíôáí óáí ìçôýñá êáé êüñç. Ç Êáßóóç áìïãýëáóå óôç ìçôýñá ôçò êáé åßðå. "ÁðïöÜóéóá üôé èá ìðïñïýóá íá âïçèþóù êáëýôåñá óôï Åéñçíåõôéêü Óþìá, áöïý ôåëåéþóù ôéò óðïõäýò ìïõ." Ç Êáßóóç áñãüôåñá áðïöïßôçóå áðü ôï Vassar êáé óõíý éóå ôç æùþ ôçò. Äåí ôçí îáíáåßäá ðéá. ¼ìùò ðïôý äåí èá îå Üóù ôï ìüèçìá ðïõ ìïõ äßäáîå. ¼ôáí ç íåáñþ áõôþ êïðýëá ðßóôåõå üôé åîáéôßáò ôùí äïíôéþí ôçò äåí Þôáí üìïñöç, åß å äßêéï. Äåí Þôáí. Åß á áíôéìåôùðßóåé ôï ðñüâëçìá ôçò Êáßóóç ùñßò êáí íá Ý ù áíáãíùñßóåé üôé õðþñ å. Åíþ åãþ äåí åß á áíôéëçöèåß üôé ç Êáßóóç åß å êüðïéï ðñüâëçìá, åêåßíç åß å. Êáé Üó åôá ìå ôï ðüóï åéäþìùí Þìïõí, Þôáí ç Üðïøç ôçò Êáßóóç ãéá ôïí åáõôü ôçò, ðïõ åß å óçìáóßá-ü é ç äéêþ ìïõ. Ôç äåêáåôßá ôïõ 1860, ï Äñ. Joseph Lister äßäáóêå ôïõò íåáñïýò ìáèçôýò ôïõ: "Íá áêïýôå ôïí áóèåíþ óáò. Ðñïóðáèåß íá óáò åîçãþóåé ôé ôïõ óõìâáßíåé". ÐáñáìÝíåé ðüíôïôå Ýíá ïõóéáóôéêü ìüèçìá üôé êüèå ãéáôñüò - áêüìá êáé åìåßò ïé åéñïõñãïß - Ý åé ðñüãìáôá íá ìüèåé. ÊÜðïéá ðñüãìáôá èá ðñýðåé íá ôá ìáèáßíïõìå åê íýïõ. Jay L. Wolff.DDS Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού βλεννογόνου Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 8 ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

9 TePe Angle TM - σχηματίζει γωνία για καλύτερη προσπέλαση NEO Το μεσοδόντιο βουρτσάκι TePe Angle είναι εύχρηστο και έχει δημιουργηθεί για την καλύτερη δυνατή προσπέλαση σε όλα τα μεσοδόντια διαστήματα. Η λεπτή κεφαλή της οδοντόβουρτσας σχηματίζει γωνία για εύκολη πρόσβαση π.χ. ανάμεσα στα πίσω δόντια, από την υπερώια και γλωσσική πλευρά επίσης. Ο έξυπνος σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό του TePe Angle. H μακριά και επίπεδη λαβή εξασφαλίζει ένα φυσικό εργονομικό κράτημα, επιτρέποντας ο καθαρισμός να γίνεται με ελεγχόμενες και σταθερές κινήσεις. Για να μπορεί να εισχωρεί τόσο σε στενά όσο και σε φαρδύτερα μεσοδόντια διαστήματα, το TePe Angle διατίθεται σε έξι χρωματικά κωδικοποιημένα μεγέθη, αντίστοιχα με τα αυθεντικά μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Όλα τα μεγέθη έχουν σύρμα επενδεδυμένο με πλαστικό για απαλό καθάρισμα. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο. Καθαρισμός των πίσω δοντιών από την παρειακή πλευρά. Καθαρισμός των πίσω δοντιών από τη γλωσσική πλευρά. Καθαρισμός των προσθίων δοντιών από τη γλωσσική πλευρά. Καθαρισμός των εμφυτευμάτων από την παρειακή πλευρά. Καθαρισμός των εμφυτευμάτων από την υπερώια πλευρά. Κεφαλή που σχηματίζει γωνία για καλύτερη προσπέλαση Σύρμα επενδεδυμένο με πλαστικό Εργονομική λαβή Συσκευασία blister των 6 τεμαχίων του ιδίου μεγέθους ή all sizes Angle, η οποία συμπεριλαμβάνει και ένα διάφανο προστατευτικό καπάκι. Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Φαρμακείο PURPUR, ARCHITEKTUR VON TOEDLING, LAENGAUER, BORIC MAG. JOB S MARIENAPOTHEKE PHARMACY ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ βρίσκεται στην πόλη Eisenstadt της Αυστρίας. Χαρακτηριστικές του είναι οι άρτιες και καθαρές γραμμές των επίπλων, η πρωτοτυπία των ραφιών, ο σχεδιασμός του πάγκου εργασίας καθώς και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, ξύλο και γυαλί. Το φαρμακείο διαθέτει χώρο έκθεσης, προβολής και αποθήκευσης προϊόντων καθώς και γραφεία. Αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα. 10

11 Κάτοψη Φαρμακείου 11

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ TO ΜΟΥΣΕΙΟ MAGRITTE ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ Ðåñßðïõ åßêïóé ñüíéá ðñéí, êáèþò óõëëïãéæüìïõí ôé èá Ýêáíå íá öáßíåôáé êáôáðëçêôéêü ôï ìïõóåßï ôçò ìïíôýñíáò (êáé óýã ñïíçò) ÔÝ- íçò óôéò ÂñõîÝëëåò, áíáêáëþ óôç ìíþìç ìïõ Ýíá ôñéðëü ðëüíï ãéá Ýíá ìïõóåßï Üîéï ãéá ôçí ðñùôåýïõóá ôçò Åõñþðçò. Áñ éêü, Ýëåãá üôé èá Ýðñåðå íá ôéìþóïõìå ôçí óõëëïãþ êåñéþí ôïõ É ïõ áéþíá ôïõ ìïõóåßïõ ôùí ðáíçãõñéþí, ôïõ Spitzner. Èá ìðïñïýóáìå íá ðáñáôçñþóïõìå ðñïóåêôéêü ôá íïóçñü ôýñáôá ðïõ åñùôïôñïðïýí, åðéíïþóåéò ôçò âåëãéêþò éäéïöõßáò óôç ñþóç ôïõ õëéêïý (Rops, Ensor, Wiertz). ÊáôÜ äåýôåñï ëüãï, óêåðôüìïõí, åðéâüëëåôáé ç äçìéïõñãßá åíüò ìïõóåßïõ Herge-Tintin. ÔÝëïò, óêýöôçêá üôé åðéâüëëåôáé åðßóçò ìéá ôñßôç èýóç, ç áöéýñùóç óå ìéá áðü ôéò êáôáðëçêôéêüôåñåò éäéïöõßåò ðïõ Ý åé ãåííçèåß óå áõôþ ôç þñá: ôïí Rene Magritte. Áðü ôá ôñßá áõôü ðëüíá ðïõ öáßíïíôáí ïõôïðéêü, ìïíü á ôï ôåëåõôáßï ìðüñåóå íá ðñáãìáôïðïéçèåß êáé ìüëéóôá ìýóá óôéò ÂñõîÝëëåò. ¼ìùò ìåëåôþèçêå êáé ïñãáíþèçêå ôüóï êáëü, ðïõ Ý åé óâþóåé üëåò ôéò áìöéâïëßåò êáé ôéò äéáøåýóåéò ìïõ. Ï Magritte ï ßäéïò äßíåé ôç ìáñôõñßá åíüò ðáñüîåíïõ áóôåúóìïý, öõóéêïý êáé óõã ñüíùò óçìåéïëïãéêïý, ôïõ Âåëãéêïý ðëáíþôç. Åßíáé ç åéêüíá êáé ï ëüãïò. Ôï Ýäáöïò êáé ôï óýìðáí. Ç øõ ñüôçôá êáé ôï éïýìïñ. Ç ôáðåéíüôçôá ìýóá óôç äýíáìç. Ç åðßóêåøç ó' áõôü ôï ìïõóåßï éóïäõíáìåß ìå ìéá äéåßóäõóç óå Ýíáí "Ìáãåõôéêü Ôüðï" üðïõ, áíáöýñïíôáò ôá ëüãéá ôïõ Aragon, "ôá üíåéñá åßíáé ðéï ìáêñéü áðü ôç íý ôá". Ðüóç áñü êáé ðüóï "äýóêïëç äéáäñïìþ" ñåéüóôçêå ãéá íá êáôáëþîåé êáíåßò óå Ýíáí ôýôïéï èñßáìâï! Ôç äåêáåôßá ôïõ 1950 (ï Magritte ðëçóßáæå ôá åîþíôá), äéýó éóá ãñþãïñá ôéò Üäåéåò ó åäüí áßèïõóåò ìéáò ìåãüëçò Ýêèåóçò ðïõ Þôáí áöéåñùìýíç ó'åêåßíïí óôï ðáëüôé ôùí Êáëþí Ôå íþí óôéò ÂñõîÝëëåò. Ôï ìïõóåéáêü êýíôñï ôïõ Magritte åßíáé Ýíá äçìéïýñãçìá ôýôïéáò Ýêôáóçò, ðïõ êáèþò âñßóêåôáé óôï êýíôñï ôçò ðáëéüò ðüëçò èá ìðïñïýóå êüëëéóôá íá ìåôáìïñöþóåé ôçí ôïõñéóôéêþ äñáóôçñéüôçôá óôéò ÂñõîÝëëåò, ðñïóöýñïíôáò åðßóçò ôçí åõêáéñßá íá èáõìüóåé êáíåßò åðßóçò ôïõò Breughel, Rubens, Ensor Wouters, ðïëý êïíôü åêåß, íá åðéóêåöèåß ôï êáôáðëçêôéêü ìïõóåßï ôùí ìïõóéêþí ïñãüíùí áðýíáíôé, ùñßò íá ðáñáëåßøåé íá ðüñåé ðñùéíü óôï Vieux Saint Martin, ìáæß ìå ìéá åðßóêåøç óôïõ Marcolini, ìåôñ óôçí ðáñáóêåõþ óïêïëüôáò, óôï Sablon, 50 ìýôñá ìáêñéü... Èá ìðïñýóåé íá äåé êáíåßò óå ìéá ìüíéìç äéáñêþ Ýêèåóç 300 Ýñãá - ðßíáêåò, áãüëìáôá, áíôéêåßìåíá, ó Ýäéá, öùôïãñáößåò, öéëì óïýðåñ8, ìáæß ìå ðïëõüñéèìåò ïèüíåò ãéá ðñïâïëþ âßíôåï. ñãá ôý íçò áíåðáíüëçðôá êáé öçìéóìýíá óôçí ðáãêüóìéá êëßìáêá ôçò áíáðáñáãùãþò (ç Áõôïêñáôïñßá ôùí öþôùí, ç Ðåñéïõóßá ôïõ Arnheim) âüæïõí ðïëý øçëü ôïí ðþ ç. ¹äç óôçí êáôï Þ ôçò óõëëïãþò ôïõ ìïõóåßïõ ðåñéëáìâüíïíôáí ðåñßðïõ åêáôü ðßíáêåò ðïõ áðïêôþèçêáí Þ äüèçêáí ùò 12 äùñåýò áðü ãåííáéüäùñïõò êáé óôï áóôéêïýò ìáéêþíåò, üðùò ç Georgette Magritte êáé ç Irene Hamoir, Þñá ôïõ Louis Scrutenaire, óõíïäïéðüñïõ ôïõ Rene Magritte. Êáé áõôü ðïõ Ý ïõìå óþìåñá ôç áñü íá áíáêáëïýìå åßíáé ï êáñðüò ôçò åíèïõóéþäïõò óõíåñãáóßáò äõï ðñïóùðéêïôþôùí ôùí Âñõîåëëþí: ôïõ Charly Herscovici, êëçñïíüìïõ ôùí äéêáéùìüôùí ôïõ Magritte êáé ôïõ Michel Draguet, åðéêåöáëþò ôùí åðéóôáôþí ôùí âáóéëéêþí ìïõóåßùí ôùí Êáëþí Ôå íþí óôï ÂÝëãéï. Ãéá ðýíôå ñüíéá, áõôïß ïé äõï êáëïß ãíþóôåò ôïõ Ìáããñßôåéïõ êüóìïõ åñãüóôçêáí ãéá íá åðéâåâáéþóïõí ôéò ðñïóöïñýò ôùí äéáöüñùí ìáéêçíþí (ÓïõÝæ, ïé õðïõñãïß Ðïëéôéóìïý êáé Ïéêïíïìéêþí, óõëëýêôåò éäéþôåò êáé äáíåéóôýò). Éäïý Ýíá åîáéñåôéêü ðáñüäåéãìá ìéáò ðïëéôéóôéêþò åðéôõ ßáò, ðïõ ç ðñáãìáôïðïßçóþ ôçò åßíáé ôï áðïôýëåóìá äçìüóéùí óôéãìþí êáé áôïìéêþí äõíáôïôþôùí. Óôçí Åõñþðç, ðïëý óõ íü Þìáóôáí äýóðéóôïé óå ôýôïéïõò óõíäõáóìïýò, ìç âëýðïíôáò ðáñü êáôá ñþóåéò ôçò åîïõóßáò, åíþ óôçí ðåñßðôùóç áõôþ ðñüêåéôáé ãéá ôçí åêôßìçóç ìéáò ìåãáëýôåñçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò... Pierre STERCKX ÐçãÞ: Ðåñéïäéêü Beaux arts

13 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

14 ΣΤΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ Διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης ÖõóéïëïãéêÝò ìáóçôéêýò äõíüìåéò Áí øü íåôå ãéá áðáíôþóåéò óå ó Ýóç ìå ôïí ðüíï óôçí ÊÃÍ (êñïôáöïãíáèéêþ Üñèñùóç), åßíáé êáëü íá îåêéíþóåôå áðü ôïí ïäïíôßáôñü óáò. Ãéá ôá Üôïìá ðïõ õðïöýñïõí áðü áõôþ ôçí ðïëý êïéíþ äéáôáñá Þ, ôï ðñþôï âþìá ðñïò ôçí áíáêïýöéóç åßíáé ìéá óùóôþ äéüãíùóç - åêåß ìðïñåß íá âïçèþóåé ç ïìüäá öñïíôßäáò ôçò óôïìáôéêþò óáò õãåßáò. Ôá óôïé åßá ãéá ôéò äéáôáñá Ýò ôçò ÊÃÍ. éëéüäåò ëëçíåò õðïöýñïõí áðü äéáôáñá Ýò ôçò ÊÃÍ. ÁõôÞ ç ìåãüëç ïìüäá ðåñéëáìâüíåé áíèñþðïõò üëùí ôùí çëéêéþí - Üôïìá óôçí ðñïåöçâåßá, åöþâïõò, íåá-ñïýò åíþëéêåò, Üôïìá ìýóçò çëéêßáò êáé çëéêéùìýíá Üôïìá. Ïé ëýîåéò "Äéáôáñá Ýò ôçò ÊÃÄ" áðïôåëïýí óõ íü Ýíáí üñï ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá ðåñéãñüøåé ôç äõóëåéôïõñãßá ôùí ìõþí ôùí ãíüèùí êáé ôùí áñèñþóåùí. Ïé êñïôáöïãíáèéêýò áñèñþóåéò óõí-äýïõí ôï ïóôïý ôçò ãíüèïõ ìå ôï êñáíßï êáé åíôïðßæïíôáé áêñéâþò ìðñïóôü áðü êüèå áõôß. Åßíáé áñèñþóåéò ïëßóèçóçò "êåöáëþ êáé âïèñßï" êáé åîáñôþíôáé áðü ôç óùóôþ äéåõèýôçóç ãéá íá åñãüæïíôáé ïìáëü. Ìðïñåßôå íá áéóèáíèåßôå ôéò áñèñþóåéò óáò íá åñãüæïíôáé, ôïðïèåôþíôáò ôá äü ôõëü óáò åðüíù ôïõò, êáèþò áíïßãåé êáé êëåßíåé ôï óôüìá óáò. Ðïéá åßíáé ôá óçìåßá ôçò äéáôáñá Þò ôçò ÊÃÄ; ¼ôáí ïé áñèñþóåéò äåí åñãüæïíôáé éêáíï-ðïéçôéêü, ìðïñåßôå íá áéóèáíèåßôå êüðïéá áðü ôá ðáñáêüôù óõìðôþìáôá: Ýíôïíïõò èïñýâïõò ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôçí êßíçóç óôéò Êà áñèñþóåéò (óáí Ýíá êëéê, îçñüò êñüôïò, ôñßîéìï) ðüíï üôáí áíïßãåé ðëþñùò ôï óôüìá ìåéùìýíï Üíïéãìá ôïõ óôüìáôïò óößîéìï Þ ôñßîéìï ôùí äïíôéþí ðüíï óôï ðñüóùðï êáé ìéá áßóèçóç êüðùóçò ôùí ìõþí ôïõ ðñïóþðïõ ðüíï óôï áõôß ðïõ äåí ó åôßæåôáé ìå ùôßôéäåò ðåñéóôáóéáêü "êëåßäùìá" üôáí ç ãíüèïò öáßíåôáé íá "ìýíåé ìáãêùìýíç áíïé ôþ" ðñïóùñéíü åìâïþ óôá áõôéü óõ íïß ðïíïêýöáëïé Ôé ðñïêáëåß ôéò äéáôáñá Ýò ôçò ÊÃÄ; Ìéá êáëþ êáôáíüçóç ôùí áéôéþí ðïõ ðñïêáëïýí ôç Äéáôáñá Þ ôçò ÊÃÄ îåêéíüåé ìå ôç âáóéêþ ãíþóç ôïõ ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï ëåéôïõñãåß ç Êà Üñèñùóç. Êáé ïé äõï áñèñþóåéò áðïôåëïýíôáé áðü ìéá "óöáßñáêåöáëþ", ãíùóôþ ùò êüíäõëïò, ðïõ âñßóêåôáé óôçí êüôù ãíüèï êáé áðü Ýíá "âïèñßï" óå êüèå ðëåõñü ôïõ êñáíßïõ. ÁíÜìåóá óôéò äõï ïóôéêýò åðéöüíåéåò, "Ýíáò äßóêïò" ëåéôïõñãåß óáí áðïññïöçôþò êñáäáóìþí, þóôå íá åðéôñýðåé óôçí Üñèñùóç ìéá ïìáëþ êßíçóç ïëßóèçóçò. Ï äßóêïò ðáñáìýíåé óôç èýóç ôïõ, óôçí ðßóù åðéöüíåéá ôçò Üñèñùóçò, ìå ôç âïþèåéá óõíäýóìùí êáé óõíäåôéêïý éóôïý, ðïõ ðåñéëáìâüíåé áéìïöüñá áããåßá êáé íåýñá. Ïé ìõúêýò ïìüäåò åßíáé Üìåóá óõíäåäåìýíåò ðüíù óôá ïóôü ôùí ãíüèùí, ãéá íá åõèõãñáììßæïõí, íá óôáèåñïðïéïýí êáé íá åëýã ïõí ôçí êßíçóç ôùí ãíüèùí. Ìç öõóéïëïãéêýò ìáóçôéêýò (äéáôáñá Þ ôçò óýãêëåéóçò) Ìéá äéáôáñá Þ ôçò ÊÃÄ ìðïñåß íá äçìéïõñãçèåß ãéá ðïëëïýò ëüãïõò: áðþëåéá äïíôéþí Þ óõíùóôéóìüò äïíôéþí áõîçìýíç êáôáêüñõöç ðñüôáîç äüíôéá ðïõ äåí óõíáñìüæïõí êáëü (äéáôáñá Þ ôçò óýãêëåéóçò) ðáñáìïñöùôéêþ áñèñßôéäá äéüöïñïé ôñáõìáôéóìïß ôçò êåöáëþò êáé ôïõ ôñá Þëïõ, ðåñéëáìâáíïìýíïõ êáé ôïõ áõ åíéêïý óõíäñüìïõ óôñåò ðïõ ðñïêáëåß óößîéìï ôùí äïíôéþí (âñõãìü) êáé ìõúêïýò óðáóìïýò ÏðïéáäÞðïôå áðü áõôýò ôéò êáôáóôüóåéò ìðïñåß íá Ý åé óáí áðïôýëåóìá ìåôáôüðéóç ôçò ãíüèïõ, ðïõ äçìéïõñãåß Ýíôáóç óôá íåýñá, óôá áéìïöüñá áããåßá, óôïõò ìõò êáé óôï óõíäåôéêü éóôü ôçò Êà Üñèñùóçò. ¼ôáí ç êáôüóôáóç áõôþ ðáñáôåßíåôáé, ôï óþìá óáò ìðïñåß íá îåêéíþóåé íá ôçí áíôéóôáèìßæåé, ðñïóðáèþíôáò íá ðñïóáñìïóôåß óå ìéá ìç öõóéïëïãéêþ èýóç, åìðëýêïíôáò ôïõò ìõò ôïõ áõ Ýíá, ôçò ðëüôçò, áëëü êáé ôùí åñéþí êáé ôçò ëåêüíçò. Ðþò ìðïñåß íá âïçèþóåé ï ïäïíôßáôñüò ìïõ; Ï ïäïíôßáôñüò óáò ìðïñåß íá ñçóéìåýóåé ùò ôï ìýëïò - êëåéäß ìéáò ïìüäáò ãéá ôç öñïíôßäá ôçò õãåßáò, ç ïðïßá èá ìðïñïýóå, áíüëïãá ìå ôçí áéôßá ôçò äéáôáñá Þò ôçò ÊÃÄ íá ðåñéëáìâüíåé Ýíáí ïñèïäïíôéêü, Ýíá åéñïõñãü óôüìáôïò, ôïí ãåíéêü ãéáôñü óáò, áêüìá êáé Ýíáí øõ ïëüãï. ÅðåéäÞ ðáñïõóéüæïíôáé êáé Üëëïõ ôýðïõ ðüíïé, ïé ïðïßïé ìéìïýíôáé ôïí ðüíï ðïõ ðñïýñ åôáé áðü ôç äéáôáñá Þ ôçò ÊÃÍ, ìéá ðñïóåêôéêþ êáé ëåðôïìåñþò éáôñéêþ êáé ïäïíôéáôñéêþ áîéïëüãçóç åßíáé ïõóéáóôéêþ ãéá íá êáôáëþîïõìå óå ìéá áêñéâþ äéüãíùóç. Áí ç êáôüóôáóþ óáò õðïäåß íåé üôé õðüñ ïõí áéôßåò Üëëåò áðü ôçí êáôüóôáóç ôùí äïíôéþí óáò, ï ïäïíôßáôñüò óáò ìðïñåß íá óáò ðáñáðýìøåé óå Ýíá Üëëï ìýëïò ôçò éáôñéêþò ïìüäáò Þ óå Ýíáí åéäéêü ãéá ðåñáéôýñù äéüãíùóç Þ èåñáðåßá. Áí ôá óõìðôþìáôü óáò õðïäåß íïõí üôé õðüñ åé Ýíá ïäïíôéêü ðñüâëçìá, ï ïäïíôßáôñüò óáò ðéèáíüí íá âãüëåé áêôéíïãñáößåò ôùí äïíôéþí êáé ôùí ãíüèùí óáò. Ðéèáíüí íá ñåéáóôïýí åêìáãåßá ãéá ôïí Ýëåã ï ôçò óõíáñìïãþò (óýãêëåéóçò) ôùí Üíù êáé êüôù äïíôéþí êáé ãéá íá êáèïñéóôåß áí Ýñ ïíôáé óùóôü óå åðáöþ. Èåñáðåßá Áí äéáãíùóôïýí äéáôáñá Ýò ôçò óýãêëåéóçò, ôá äüíôéá ßóùò íá ñåéáóôïýí êüðïéåò åðáíïñèùôéêýò åñãáóßåò ãéá íá âåëôéùèåß "ôï äüãêùìü" óáò êáé ç êáôüóôáóç ôùí Êà áñèñþóåþí óáò. ÁõôÝò ìðïñåß íá ðåñéëáìâüíïõí ôçí êáôáóêåõþ óôåöáíþí Þ ôïí åêëåêôéêü ôñï éóìü ôùí ìáóçôéêþí åðéöáíåéþí, ãéá ôç âåëôßùóç "ôïõ äáãêþìáôïò" Þ ôçò óýãêëåéóçò. 14

15 To πρώτο βήμα για ένα υγιές χαμόγελο Η καλή συνήθεια να βουρτσίζουμε τα δόντια μας σωστά από τη μικρή ηλικία είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε υγιή δόντια στο μέλλον. Η νέα οδοντόβουρτσα TePe Mini TM είναι μια οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι. Made in Sweden Από 0 έως 3-4 ετών ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

16 ΣΤΗΛΗ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 14 ¼ôáí ï âñõãìüò Þ "ôï ôñßîéìï" ôùí äïíôéþí, áðïôåëïýí Ýíá åðßìïíï, áóõíåßäçôï áíôáíáêëáóôéêü, ìéá óõóêåõþ, ìå ôç óõíþèç ïíïìáóßá "íüñèçêáò", ìðïñåß íá êáôáóêåõáóôåß ðáßñíïíôáò ìýôñá áðü ôï óôüìá ôïõ áóèåíïýò, þóôå íá áöþíåé Ýíá êåíü áíüìåóá óôá ðüíù êáé óôá êüôù äüíôéá ãéá íá åîéóïññïðþóåé ôï äüãêùìá. Áí óáò ðñïôåßíïõí Ýíá íüñèçêá, èá óáò óõóôþóïõí íá ôïí öïñüôå êáè' üëç ôç äéüñêåéá ôçò çìýñáò Þ ìüíï óôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ. Âñá õðñüèåóìá, ï ïäïíôßáôñïò Þ ï ãéáôñüò óáò ìðïñåß íá óáò ðñïôåßíåé êüðïéá èåñáðåßá ãéá ôçí Üìåóç áíáêïýöéóç ôïõ ðüíïõ êáé ôïõ ìõúêïý óðáóìïý. ÔÝôïéá èåñáðåßá ðåñéëáìâüíåé ôç óõíôáãïãñüöçóç ìõï áëáñùôéêþí, áíáëãçôéêþí, ôçí ôïðïèýôçóç èåñìþí åðéèåìüôùí Þ ôç ñþóç êïìðñýóáò ðüãïõ. Ïé ãéáôñïß ìðïñïýí åðßóçò íá ðñïôåßíïõí êüðïéåò ôå íéêýò áõôïèåñáðåßáò, üðùò äéüñèùóç ôçò óôüóçò, åéäéêýò áóêþóåéò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò åëáóôéêüôçôáò êáé ôçò éó ýïò ôùí ìõþí ôùí ãíüèùí êáé ìéá äßáéôá áðü ôçí ïðïßá Ý ïõí áðïêëåéóôåß óêëçñýò ôñïöýò, üðùò ôï êáñüôï Þ ôñïöýò ðïõ ìáóþíôáé äýóêïëá, üðùò ç ìðñéæüëá. ÖõóéïëïãéêÞ ÊÃÄ Ãéá ôçí áíáêïýöéóç ôïõ óôñåò êáé ôïõ Üã ïõò ñçóéìïðïéïýíôáé óõ íü ôå íéêýò áëüñùóçò Þ óõìâïõëåõôéêþ øõ ïëïãßá. Ç öõóéïèåñáðåßá ìðïñåß íá ðåñéëáìâüíåé ñþóç õðåñþ ùí, äéüñèùóç ôçò óôüóçò, êéíçôïðïßçóç êáé áóêþóåéò ãéá ôéò ãíüèïõò. Ìüíï óå óðüíéåò ðåñéðôþóåéò ñåéüæåôáé åéñïõñãéêþ áíôéìåôþðéóç ãéá ôç äéüñèùóç ôçò Äéáôáñá Þò ôçò ÊÃÄ. Áñèñïóêüðçóç Þ áñèñïêýíôçóç, ñçóéìïðïéþíôáò ìéêñü åñãáëåßá êáé âåëüíåò ãéá ôçí Ýêðëõóç ôçò Üñèñùóçò êáé ôçí äéï Ýôåõóç áíôéöëåãìïíùäþí öáñìüêùí ìðïñåß íá åðéöýñïõí áíáêïýöéóç. Ç áðïêáôüóôáóç ìýóù ôùí ìáëáêþí éóôþí áðáéôåßôáé óõíþèùò, üôáí ï äßóêïò ñåéüæåôáé íá åðáíáôïðïèåôçèåß óôç èýóç ôïõ Þ ìéá "êëåéäùìýíç ãíüèïò" ñåéüæåôáé íá åëåõèåñùèåß. Ëåðôüò êáé óõìðéåóìýíïò äßóêïò ¼ôáí ç áñèñßôéäá ðñïêáëåß óïâáñþ åêöýëéóç ôùí áñèñþóåùí, ðïëëýò ôå íéêýò ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ãßíåé åðáíüñèùóç Þ áíôéêáôüóôáóç ôùí äéáôåôñéììýíùí äßóêùí êáé íá ëåéáíèïýí ïé ïóôéêýò åðéöüíåéåò. ¼ìùò, óôéò ðåñéðôþóåéò ôùí Äéáôáñá þí ôçò ÊÃÄ, ç åéñïõñãéêþ áíôéìåôþðéóç ãåíéêü èåùñåßôáé êáôüëëçëç ìüíï áöïý üëåò ïé Üëëåò èåñáðåßåò Ý ïõí ðëþñùò åîåôáóôåß. Ç åðéôõ çìýíç èåñáðåßá ðïëëþí áôüìùí ðïõ õðïöýñïõí áðü äéáôáñá Þ ôçò ÊÃÄ, îåêéíüåé ìå Þðéá êáé Ýìðåéñç öñïíôßäá - åäþ áêñéâþò, óôï ïäïíôéáôñåßï. íôïíç óõìðßåóç êáé êáôáóôñïöþ ôïõ äßóêïõ êáé ôùí áñèñéêþí åðéöáíåéþí ôçò ÊÃÄ Ειδικά σπογγώδη νήματα Thornton Ðñùôïðüñïé óôçí ðñüëçøç ôçò ïõëßôéäáò Bridge & Implant Cleaners Ãéá êáèáñéóìü ãåöõñþí êáé åìöõôåõìüôùí. ÍÞìá 3 óå 1 ¼ðïõ õðüñ ïõí åíäåßîåéò ñþóçò íþìáôïò. Periodontal Floss Ãéá ðåñéïäïíôßôéäåò êáé Üëëåò áóèýíåéåò ôùí ïýëùí. Made in USA Διατίθεται σε 4 χρώματα και σε συσκευασία των 24 τεμαχίων. Περιλαμβάνεται θήκη ταξιδίου. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 16

17

18 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ TONGUE PIERCING Ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò: Ìéá áðåéëþ ãéá ôç óôïìáôéêþ õãåßá Ç áéóèçôéêþ ôüóç ãéá ôï ôñýðçìá óå ðåñéï Ýò ôçò óôïìáôéêþò êïéëüôçôáò -ãëþóóá, åßëç êáé ìüãïõëá- ãéá ôçí ôïðïèýôçóç êïóìçìüôùí, èýëåé íá äþóåé ôçí åíôýðùóç áôüñá ïõ åéñáöåôçìýíïõ áôüìïõ, ôïëìçñïý êáé ßóùò áêüìá áíèñþðïõ ðïõ äå öïâüôáé. Óå ôåëåõôáßá áíüëõóç, áõôüò ðïõ öïñüåé áõôü ôá êïóìþìáôá óôçí ðåñéï Þ ôïõ óôüìáôïò, äý ôçêå íá ðïíýóåé ãéá íá áðïêôþóåé áõôþ ôçí ôüóï åîôñåìéóôéêþ åìöüíéóç. Áõôü ðïõ ðïëëü Üôïìá äåí õðïëïãßæïõí åßíáé ï óçìáíôéêüò êßíäõíïò óôïí ïðïßï åêôßèåíôáé êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ôñõðþìáôïò êáèþò êáé ìåôýðåéôá. Ïé êßíäõíïé áðü ôï ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò Ìüëõíóç ¼ðïôå õðüñ åé ëýóç ôçò óõíå åßáò ôïõ äýñìáôïò, õðüñ åé ðéèáíüôçôá ãéá ìüëõíóç. Ç ðéèáíüôçôá åìöüíéóçò öëåãìïíþò åßíáé áõîçìýíç üôáí õðüñ åé ëýóç ôçò óõíå åßáò ôïõ äýñìáôïò óôçí ðåñéï Þ ôïõ óôüìáôïò, åðåéäþ åßíáé Ýíá ðåñéâüëëïí ðëïýóéï óå ìéêñüâéá. Ôï ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò öýñåé ìáæß ôïõ Ýíáí ìåãáëýôåñï êßíäõíï ìüëõíóçò óôï óçìåßï ðïõ ãßíåôáé ôï ôñýðçìá. Ïé åéñéóìïß êáôü ôçí ôïðïèýôçóç ôïõ êïóìþìáôïò áõîüíïõí ôïí êßíäõíï, áöïý âáêôçñßäéá áðü ôï ðåñéâüëëïí ðñïóôßèåíôáé óôá âáêôçñßäéá ðïõ âñßóêïíôáé ìýóá óôï óôüìá. Ïßäçìá Ïßäçìá óôç ãëþóóá åìöáíßæåôáé óõ íü ìåôü ôï ôñýðçìá. Ç ãëþóóá óáò âñßóêåôáé óå óõíå Þ êßíçóç, ç ïðïßá ìåéþíåôáé êáé äçìéïõñãåß åðéðëïêýò óôç äéáäéêáóßá ôçò åðïýëùóçò. ïõí áíáöåñèåß ðïëý óïâáñü ðåñéóôáôéêü, üðïõ ôï ïßäçìá ôçò ãëþóóáò áðïöñüóóåé ôçí áíáðíåõóôéêþ ïäü. ÐáñáôåôáìÝíç áéìïññáãßá êáé ôñáõìáôéóìüò íåýñùí Ç ãëþóóá Ý åé ðïëëü áéìïöüñá áããåßá êáé íåýñá. ÏðïéáäÞðïôå êáôáóôñïöþ ôùí áéìïöüñùí áããåßùí ôçò ãëþóóáò öýñåé ôïí êßíäõíï óïâáñþò áðþëåéáò áßìáôïò. Áí Ýíá íåýñï ôñáõìáôéóôåß ôçí þñá ôïõ ôñõðþìáôïò, ôï áðïôýëåóìá ìðïñåß íá åßíáé ìüíéìç êáôáóôñïöþ ìå ôçí ðéèáíüôçôá íá åðçñåáóôåß ìüíéìá ç ïìéëßá Þ ç ðýøç. ÌåôÜäïóç íïóçìüôùí ìýóù ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ áßìáôïò Ôï ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò Ý åé áíáöåñèåß áðü ôá ÅèíéêÜ Éíóôéôïýôá Õãåßáò óáí Ýíáò åíï ïðïéçôéêüò ðáñüãïíôáò ãéá ôç ìåôüäïóç ôçò çðáôßôéäáò B, C, D êáé G. Eíäïêáñäßôéäá Ðñüóöáôåò ìåëýôåò õðïäåß íïõí üôé ç õãåßá ôçò êáñäéüò ìðïñåß íá áðåéëçèåß áðü âáêôçñßäéá ôçò óôïìáôéêþò êïéëüôçôáò ðïõ ìåôáöýñïíôáé ìýóù ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ áßìáôïò. Ôï ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò áõîüíåé ôïí êßíäõíï ôçò åìöüíéóçò åíäïêáñäßôéäáò, ìéáò öëåãìïíþò ôùí êáñäéáêþí âáëâßäùí êáé ôïõ êáñäéáêïý éóôïý. Ôï óçìåßï ôïõ ôñõðþìáôïò ìðïñåß íá áðïôåëýóåé åßóïäï ôùí âáêôçñéäßùí ôçò óôïìáôéêþò êïéëüôçôáò óôçí êõêëïöïñßá ôïõ áßìáôïò êáé ôçí ðéèáíþ ìåôáöïñü ôïõò óôçí êáñäéü. Áõôü ôï ãåãïíüò áðïôåëåß êßíäõíï ãéá Üôïìá ìå áíáôïìéêýò áíùìáëßåò ôçò êáñäéüò, óôá ïðïßá ôá âáêôçñßäéá óõíåíþíïíôáé êáé äçìéïõñãïýí áðïéêßåò. ÅðéðëïêÝò ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôçí ôïðïèýôçóç êïóìçìüôùí Ç óõíå Þò åðáöþ ìå ôï êüóìçìá ôçò ãëþóóáò ìðïñåß íá êáôáóôñýøåé ôïí ìáëáêü éóôü ôùí ïýëùí êáé ôçí áäáìáíôßíç ôïõ äïíôéïý. Ï ìáëáêüò éóôüò ìðïñåß íá ôõðçèåß Þ íá ó éóôåß - áëëü åðßóçò áí ôá êïóìþìáôá âñßóêïíôáé óå óõíå Þ åðáöþ ìå ôá ïýëá, ìðïñïýí íá ïäçãþóïõí óå õößæçóç ôùí ïýëùí. Óõ íü áíáöýñïíôáé óðáóßìáôá êáé ñáãßóìáôá ôùí äïíôéþí, êáèþò ôï ìýôáëëï óõíå þò ôõðüåé ðüíù óôá äüíôéá. Ôá êïóìþìáôá ôïõ óôüìáôïò ìðïñïýí åðßóçò íá åìðïäßóïõí ôç öõóéïëïãéêþ ëåéôïõñãßá ôïõ óôüìáôïò, äéåãåßñïíôáò ôçí õðåñâïëéêþ Ýêêñéóç óüëéïõ. Ôá êïóìþìáôá ìðïñïýí íá ðáñýìâïõí óôç öõóéïëïãéêþ Üñèñùóç ôùí ëýîåùí êáé ìðïñïýí íá äçìéïõñãþóïõí ðñïâëþìáôá óôç ìüóçóç êáé óôçí êáôüðïóç ôçò ôñïöþò. Ôá êïóìþìáôá ðïõ Ý ïõí áëáñþóåé ìðïñåß íá áðïôåëýóïõí êßíäõíï êáôáðëçîßáò (óïê)- êáé áí êáôáðïèïýí ìðïñïýí íá ôñáõìáôßóïõí ôïí ðåðôéêü óùëþíá. ÅíçìÝñùóç Ï ïäïíôßáôñïò ìðïñåß íá äþóåé óùóôýò óõìâïõëýò óå áõôïýò ðïõ óêýöôïíôáé íá ôñõðþóïõí ôç ãëþóóá ôïõò. Ðéèáíüí íá Ý åôå èåñáðåýóåé áóèåíåßò ðïõ Ý ïõí ôñõðþóåé ôç ãëþóóá ôïõò êáé íá ìðïñåßôå íá äþóåôå ðëçñïöïñßåò áðü ðñþôï Ýñé êáèþò êáé ôéò ôåëåõôáßåò éáôñéêýò ðëçñïöïñßåò. Ç åíçìýñùóç åßíáé ç êáëýôåñç Üìõíá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò õãåßáò ôùí áóèåíþí óáò êáé äåí õðüñ åé êáôáëëçëüôåñï Üôïìï áðü åóüò ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôç óôïìáôéêþ õãåßá ôïõò. Ôï ôñýðçìá ôçò ãëþóóáò ßóùò åßíáé ç ôåëåõôáßá ìüäá. Åíçìåñþóôå ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò üìùò ãéá ôïõò êéíäýíïõò ãéá ôç óôïìáôéêþ êáé ôç ãåíéêþ õãåßá ðñéí ðüñïõí ôç ìåãüëç áðüöáóç. Ó áõôïýò ðïõ Ý ïõí Þäç êüíåé ôñýðçìá óôç ãëþóóá äþóôå ôïõò ðëçñïöïñßåò ãéá ôïõò êéíäýíïõò êáé ãéá ôç óùóôþ öñïíôßäá ôçò ðåñéï Þò ðïõ Ý åé ôñõðçèåß. 18

19 picks Η εταιρία Plac Control συμπληρώνει τη σειρά των οδοντογλυφίδων με τις νέες ελαστικές οδοντογλυφίδες Plac aid picks. NEEΣ Οι ελαστικές οδοντογλυφίδες PLAC AID PICKS είναι πολύ μαλακές και άνετες στη χρήση με μοναδικό σχεδιασμό. ΝEO! Διατίθεται σε 2 μεγέθη small και large Η μικρή ευέλικτη ελαστική άκρη αποτελείται από 76 μαλακές πλαστικές τρίχες και εισχωρεί εύκολα ακόμη και στα στενότερα μεσοδόντια διαστήματα. Ελαττώνει την πιθανότητα βλάβης των δοντιών και των ούλων. Καθαρίζει αποτελεσματικά την πλάκα και τα υπολείμματα τροφών στα μεσοδόντια διαστήματα. Η χρήση τους προκαλεί αποτελεσματική μάλαξη, ενδυνάμωση των ούλων και αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα ενάντια στις ασθένειες των ούλων. Περιλαμβάνεται μια πλαστική θήκη μεταφοράς για να διατηρούνται καθαρές έτοιμες προς χρήση. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H εταιρία Plac Control αποκλειστικός αντιπρόσωπος - διανομέας των προϊόντων υγιεινής στόματος TePe θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει τα εξής: 1 ον ) Τα μεσοδόντια βουρτσάκια TePe κυκλοφορούν στην Ελλάδα με οδηγίες χρήσης γραμένες στη συσκευασία στα ελληνικά. Η διάθεση προϊόντων στον καταναλωτή χωρίς την αναγραφή στην ελληνική γλώσσα των ενδείξεων, των χαρακτηριστικών και των οδηγιών χρήσεως του προϊόντος αντίκειται σε μια σειρά από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1, του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησής του. Επίσης, στο άρθρο 39 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 προβλέπεται ότι επί της εξωτερικής συσκευασίας των προϊόντων, πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις: α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), β) Το είδος του προϊόντος περιέχεται, γ) Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά, δ) Η χώρα παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε., ε) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορανομικές διατάξεις. 2 ον ) Σύμφωνα με το άρθρο 21, του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, ο φαρμακοποιός όταν χορηγεί φάρμακα που αναγράφονται σε συνταγές, καθώς και τα άλλα διακινούμενα προϊόντα, οφείλει να ελέγχει αν τα χορηγούμενα είδη πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές. 3 ον ) Η κυκλοφορία του προϊόντος χωρίς τις προβλεπόμενες οδηγίες χρήσης εκθέτει σε πραγματικό κίνδυνο τον καταναλωτή, ο οποίος χρησιμοποιεί το μεσοδόντιο βουρτσάκι χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης του με κίνδυνο αυτοτραυματισμού. 4 ον ) Η εταιρία έχει ενημερώσει όλες τις φαρμακαποθήκες να αποφεύγουν αγορές από ευκαιριακούς εισαγωγείς συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, στην προστασία του φαρμακευτικού επαγγέλματος και του προϊόντος. Παρακαλούμε, για τους λόγους αυτούς και λόγω της ιδιαίτερης μέριμνας που πρέπει να επιδεικνύει ο φαρμακοποιός για τα προϊόντα που πωλούνται στο φαρμακείο του, εάν προμηθευτείτε μεσοδόντια βουρτσάκια TePe χωρίς οδηγίες χρήσης και ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα, να τα επιστρέψετε άμεσα στον όποιο προμηθευτή σας από όπου παραλάβατε τις ποσότητες αυτές έτσι ώστε να παύσει η παράνομη κυκλοφορία του προϊόντος. Με εκτίμηση, Plac Control Κλάδος Ενημέρωσης Φαρμακείων ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ)

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) 44 ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) Óå äéüöïñåò öõóéêýò åöáñìïãýò õðüñ ïõí ìåãýèç ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóèïýí ìüíï ìå Ýíá áñéèìü. ÔÝôïéá ìåãýèç, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá, ç èåñìïêñáóßá

Διαβάστε περισσότερα

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò Áíôþíçò Ïéêïíüìïõ aeconom@math.uoa.gr ÌáÀïõ óêçóç (Ross, Exer. 4.8) Áí E[X] êáé V ar[x] 5 íá âñåßôå. E[( + X) ],. V ar[4 + X]. óêçóç (Ross, Exer. 4.64)

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï. Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå. Åóåßò, ðáéäéü, èá ìáò áêïëïõèþóåôå;

ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï. Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå. Åóåßò, ðáéäéü, èá ìáò áêïëïõèþóåôå; Αυτό το καλοκαίρι η παρέα των παιδιών βρέθηκε στην παραλία, αναζητώντας ξεχωριστές... μαγικές... περιπέτειες. ÁñéÜäíç ÉÜóïíáò Ñßêé ÐÜïëï Åêåß âëýðù ìéá óðçëéü. ÐÜìå íá ôçí åîåñåõíþóïõìå; Ñßêé, öýãáìå.

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ 28 ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ 3.1 ÅéóáãùãÞ Ãéá êüèå ôåôñáãùíéêü ðßíáêá A áíôéóôïé åß Ýíáò ðñáãìáôéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò êáëåßôáé ïñßæïõóá êáé óõíþèùò óõìâïëßæåôáé ìå A Þ det(a). ÌåôáèÝóåéò: Ìéá áðåéêüíéóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Estimation Theory Exercises*

Estimation Theory Exercises* Estimation Theory Exercises* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@math.uoa.gr December 22, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô. ÐáðáúùÜííïõ, ôéò óçìåéþóåéò

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

5Ô Ô ÚÓÔ. ðüóï 15 ðüóï 1/ ðüóï 2/ ðüóï 4/ ðüóï ðüóï ðüóï. 13 ðüóï 33 ðüóï ðüóï ðüóï. ðüóï 26 ðüóï 2XA ðüóï 3XA ¼ëïé ðüóï

5Ô Ô ÚÓÔ. ðüóï 15 ðüóï 1/ ðüóï 2/ ðüóï 4/ ðüóï ðüóï ðüóï. 13 ðüóï 33 ðüóï ðüóï ðüóï. ðüóï 26 ðüóï 2XA ðüóï 3XA ¼ëïé ðüóï 5Ô Ô ÚÓÔ ª ıëùòó Bã ÎÏÔ ¼ëïé óôçí ðñþôç / K 2 Ìïßñáóå ï  3 Q 10 6 2 6 J 8 7 6 3 5 7 2 / 10 8 5 4 / A J 9 7 3 A 9 7 3 K J 5 6 Q 4 6 K 10 5 A Q 9 3 5 J 10 5 4 / Q 6 3 3 8 4 3 6 A 9 5 2 5 K 8 6 ðüóï 15 ðüóï

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419435-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Chi-Square Goodness-of-Fit Test*

Chi-Square Goodness-of-Fit Test* Chi-Square Goodness-of-Fit Test* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@mathuoagr February 6, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô ÐáðáúùÜííïõ êáé ôá âéâëßá

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ Ενότητα 5 Μάθημα 38 Ο κύκλος 1. Ná êáôáíïþóïõí ôçí Ýííïéá ôïõ êýêëïõ. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôïí êýêëï. 1. Íá ðáßîïõí êáé íá ôñáãïõäþóïõí ôï «Ãýñù-ãýñù üëïé» êáé «To ìáíôçëüêé».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

> ÁíáãåíÝò óôüäéï (ðïëý ìåãüëç äéüñêåéá) Ôï áíáãåíýò åßíáé ôï óôüäéï ôçò áíüðôõîçò. Ç ôñß á áñ ßæåé íá ãåííéýôáé êáé ðïëý ãñþãïñá ðáßñíåé ôçí ïëïêëçñù

> ÁíáãåíÝò óôüäéï (ðïëý ìåãüëç äéüñêåéá) Ôï áíáãåíýò åßíáé ôï óôüäéï ôçò áíüðôõîçò. Ç ôñß á áñ ßæåé íá ãåííéýôáé êáé ðïëý ãñþãïñá ðáßñíåé ôçí ïëïêëçñù ÊåöÜëáéï 5.2 ÓôÜäéá áíüðôõîçò ôçò ôñß áò Óêïðüò ôïõ êåöáëáßïõ áõôïý åßíáé ïé ìáèçôýò/ ôñéåò íá ãíùñßóïõí ôá óôüäéá áíüðôõîçò ôçò ôñß áò. > ÅéóáãùãÞ Ïé ôñß åò óå üðïéïí ôýðï ôñé þìáôïò êáé áí áíþêïõí (

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 430223-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ .1 Ç Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò 55.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò Åñþ ôçóç 1 Ôé ëýãåôáé óõíüñôçóç; ÁðÜíôçóç Ç ó Ýóç åêåßíç ðïõ êüèå ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò x, áíôéóôïé ßæåôáé óå ìéá ìüíï ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò y ëýãåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 406852-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419585-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 408724-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå Êáëþò Þëèáôå Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò ÓõíäÝóôå ÅãêáôáóôÞóôå Áðïëáýóôå Ôé õðüñ åé óôç óõóêåõáóßá Áêïõóôéêü DECT 122 Óôáèìüò âüóçò DECT 122 ÌïíÜäá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò Ôçëåöùíéêü êáëþäéï Åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ Ó ÅÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ

ÏÄÇÃÏÓ Ó ÅÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ v ÅÉÓÃÙÃÇ Ï áñ éêüò óêïðüò áõôþò ôçò äïõëåéüò Þôáí ç ðáñïõóßáóç ìéáò óåéñüò ãñþãïñùí åðéèåôéêþí óõóôçìüôùí ðïõ èá êáôáëþãïõí óå óïõô ìåôü áðï ìßá Þ äýï ðüóåò. Ìå ôï ðýñáóìá ôïõ ñüíïõ, üìùò, ôï âéâëßï åîåëß

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Äýï áõôïêßíçôá Á êáé Â êéíïýíôáé ìå ìýóåò ôá ýôçôåò 60km/h êáé 90km/h êáé äéáíýïõí

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Τυπικές Γλώσσες (μέρος 1ο) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ORIGINAL PAPER

ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ORIGINAL PAPER 26 Â. ÔÓÉÌÉ OÄÇÌÏÓ êáé óõí ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2004, 21(1):26 36 ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2004, 21(1):26 36...... Åðßäñáóç ôçò öåíïöéâñüôçò óôá åðßðåäá ôçò

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí.

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ : 404158-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ 1 µ (µ µ µ ) ÔïðïèÝôçóç øçöéáêþò êüñôáò................. 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò Þ áöáßñåóç ìéáò øçöéáêþò êüñôáò.............................

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. : 419432-151 2007 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 66 ÊåöÜëáéï 3 ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 3.1 ÅéóáãùãÞ óôù üôé S åßíáé Ýíá óýíïëï áðü óçìåßá óôïí n äéüóôáôï þñï. Ìéá óõíüñôçóç (ðïõ ïñßæåôáé óôï S) åßíáé ìéá ó Ýóç ç ïðïßá ó åôßæåé êüèå óôïé åßï ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 2o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.1. ÓùóôÞ áðüíôçóç åßíáé ç Ä. ΘΕΜΑ 1ο 1.2. ñçóéìïðïéïýìå ôçí êáôáíïìþ ôùí çëåêôñïíßùí óå áôïìéêü ôñï éáêü óýìöùíá

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot :

MultiBoot : MultiBoot : 405530-151 2006 µ 1 µ 2 Computer Setup 3 µ µ 4 µ MultiBoot Ñýèìéóç íýáò ðñïåðéëåãìýíçò äéüôáîçò åêêßíçóçò óôï Computer Setup.................. 4 2 ÅðéëïãÞ ôçò óõóêåõþò åêêßíçóçò ñçóéìïðïéþíôáò

Διαβάστε περισσότερα