ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,900, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-Μαϊ-12 Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ Ι. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1,671, Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 106, ΕΚΣΚΑΦΕΣ (Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ) = Εκσκαφή ορυγµάτων-θεµελείων εντός κτιρίων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 2 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 3 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m NA Υ Ρ Ν\ N NA Υ Ρ Ν\ N NA Υ Ρ Ν\ N Υ Ρ m , Υ Ρ m ΜΤΦ , Υ Ρ m ΜΤΦ , σελ.1 of 38

2 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 4 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m NA Υ Ρ Ν\ N Υ Ρ m ΜΤΦ , ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ = Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 6 Φορτοεκφόρτωση µπαζων ξυλείας επί αυτοκινήτου. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 7 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 8 Μεταφορές µε αυτοκίνητο. δια µέσου οδών καλής βατότητας 9 Μεταφορές µπαζων ξυλείας µε αυτοκίνητο. διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας \ Ν\ N \ \ Ν\ N ΟΙΚ ton , ΟΙΚ m ΟΙΚ ton , ΟΙΚ ton.km 4, , ΟΙΚ m3/κm 1, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ = \20.02 ΟΙΚ m ΜΤΦ , Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. 11 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη γρανιτικά- κροκαλοπαγή 12 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη γαιώδη- ηµιβραχώδη \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m ΜΤΦ , σελ.2 of 38

3 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 13 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 14 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m. για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων. \20.10 ΟΙΚ m , Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου διατοµ cm. 17 Εξυγιαντικές στρώσεις µε Αµµο και Θραυστό Υλικό Λατοµείου διατοµής cm. Ν\ N Ν\ N. ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m ΜΤΦ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ = Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή. \22.01 ΟΙΚ m ΜΤΦ Καθαιρέσεις πλινθοδοµών. \22.04 ΟΙΚ m , Καθαίρεση διακοσµητικών τοξοτών πλαισίων παραθύρων (κορνίζες κορνίζες) όψεων, µε ιδιαίτερη προσοχή.. 21 Καθαίρεση διακοσµητικών ταινιών (γείσωµατα γείσωµατα-κορνίζες κορνίζες) όψεων, µε ιδιαίτερη προσοχή.. 22 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 23 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα... Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 24 Καθαίρεση Προβόλου(Μαρκιζα Μαρκιζα) από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ιδιαίτερη προσοχή χωρίς να καταστραφή ο οπλισµός.. - Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. Ν\ N Ν\22.04.N \ \ Ν\ N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ τεµ m m ΜΤΦ , m ΜΤΦ , m ΜΤΦ σελ.3 of 38

4 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 25 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 26 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 27 Καθαίρεση επικεραµώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50%. Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. \ \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m m , m , Καθαίρεση επιχρισµάτων. \22.23 ΟΙΚ m2 3, , ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές. Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 30 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 31 ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές. Για οπές επιφανείας µεγαλυτερων των 2,50 m2 \ \ Ν\ N ΟΙΚ-2261A 28 ΟΙΚ-2261B 29 ΟΙΚ τεµ , τεµ , m ΜΤΦ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων. 33 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. 34 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης. \22.45 ΟΙΚ m , \22.50 ΟΙΚ m , \22.51 ΟΙΚ m , Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. \22.53 ΟΙΚ m , Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών. \22.56 ΟΙΚ kg Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα \ ΟΙΚ kg σελ.4 of 38

5 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 38 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων. Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας \ ΟΙΚ m , Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων. \22.72 ΟΙΚ m Β. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 432, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ = Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 41 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 42 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 43 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοιποίας µε εφαρµογή αµφίπλευρης στρώσης οπλισµένου εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. \ \ \ NA Ο Ο Ν\Β N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Υ Ρ m , m , m , m , , , ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ = Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα. \32.15 ΟΙΚ m Ξυλότυποι χυτών τοίχων. \38.01 ΟΙΚ m Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. \38.03 ΟΙΚ m2 1, , Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων. \38.10 ΟΙΚ m Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων. \38.13 ΟΙΚ m , Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) \ ΟΙΚ kg 73, , σελ.5 of 38

6 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 50 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 51 Προφίλ γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου, τραπεζοειδούς σχήµατος και πάχους 1.25mm, τύπου SYMDECK 73. Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις χωρις την επικάλυψη. \ Ν\ Ν ΟΙΚ ΟΙΚ kg 4, , m , Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 103, ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ = Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης. Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου \ ΟΙΚ m ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΕΣ = Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 54 Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς)πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 55 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 56 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) \ \ \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m m m , m ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙ ΩΝ, ΚΑΠΝΟ ΟΧΩΝ, κλπ) ) = Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες T πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm \ ΟΙΚ m , ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ ΣΕΝΑΖ) ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΩΝ = σελ.6 of 38

7 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 58 ιαζώµατα (σενάζ σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ σενάζ) δροµικών τοίχων 59 ιαζώµατα (σενάζ σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ σενάζ) µπατικών τοίχων 60 ιακοσµητική Ταινία(Μπορντούρα Μπορντούρα) ) - ιαζώµα (σενάζ σενάζ) µε ειδική διαµόρφωση ξυλοτύπου, από οπλισµένο σκυρόδεµα. \ \ Ν\ Ν ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m , m , m , ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ = Κατασκευή υαλοτοίχων. Από υαλόπλινθους κοινούς 62 Ηχοαπορροφητικος εσωτερικός τοίχος ξηράς δόµησης, πάχους 10cm µε µονή Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα στην τυφλή πλευρα και ηχοαπορροφητικα διάτρητα πυράντοχα πανέλα στην άλλη.. 63 Εσωτερικός τοίχος ξηράς δόµησης, πάχους 10cm µε διπλή Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα αµφίπλευρα και ορθοστάτες 50mm ανά 40 cm. \ Ν\ N Ν\ N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m , m , m , ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ = Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα. \71.21 ΟΙΚ m2 4, , Επιχρίσµατα τοξοτών πλαισίων παραθύρων τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε αµφίπλευρο τοξοτό µεταλλότυπο.. 66 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα. 67 Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ αρτιφισιέλ) µε χαραγές. Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο έγχρωµου µαρµάρου Ν\ Ν Ν\ Ν \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ τεµ m m , σελ.7 of 38

8 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 68 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. 69 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm. 70 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου. \71.71 ΟΙΚ m2 1, , \71.82 ΟΙΚ µµ 1, \71.83 ΟΙΚ µµ , ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 388, = Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN20X3,4. 72 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 4 ins. 73 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN25X4,2. 74 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN32X5,4. 75 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN40X6,7. 76 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins. 77 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3 ins. 78 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 40 mm. 79 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 50 mm. 80 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 75 mm. 81 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 100 mm. Ν ΗΛΜ 4 100% 71 m , Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ 4 100% 72 m Ν ΗΛΜ 4 100% 73 m Ν ΗΛΜ 4 74 m ΗΛΜ 5 100% 90 m ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ 8 96 m Ν ΗΛΜ 8 99 m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ 8 97 m , σελ.8 of 38

9 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 82 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 125 mm. 83 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 16mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 84 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 18mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 85 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 22mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 86 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 28mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. 87 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 35mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. 88 Χαλκοσωλήνας γυµνός εξωτερικής διαµέτρου 65mm πάχους τοιχώµατος 2 mm. Ν ΗΛΜ 8 98 m Ν ΗΛΜ m 1, , Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ100 mm. Ν ΗΛΜ τεµ Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές ντερές). Ν ΗΛΜ m , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30x30cm. 92 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 40χ50cm. 93 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 40Χ40 cm. 94 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 50Χ50 cm. 95 Φρεάτιο µετρητή δικτύου ύδρευσης, διαστάσεων 30x40cm. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ % 81 τεµ Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά σιδηρά. Ν ΗΛΜ kg ιαχωριστήρας πετρελαίου κατάλληλος γιά τον διαχωρισµό πετρελαίου. Ν ΗΛΜ τεµ σελ.9 of 38

10 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 98 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins. 99 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins. 100 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins. 101 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/4 ins. Ν ΗΛΜ % 75 τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 3/4 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 1/4 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 1/2 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Υδροµετρητής, διαµέτρου Φ1 1 1/4''. Ν ΗΛΜ % 82 τεµ Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα διαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΛΜ % 80 τεµ Μονάδα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ,, IP router. Ν ΗΛΜ τεµ Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµού σωληνώσεων νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 3/8 ins,. 110 Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα µίκα, κεφαλή αερισµού). 111 Κρουνός εκροής (βρύση βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου Φ1/2 ins. 112 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins. Ν8128 ΗΛΜ 1 83 τεµ Ν8129 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ σελ.10 of 38

11 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 113 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νεροχύτη διαµέτρου Φ 1/2 ins. 114 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος λουτήρα ή λεκάνης µε κινητό καταιονητήρα. 115 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη µε το δοχείο πλύσεως. 116 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήµενη για ΑΜΕΑ ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν8151 ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ οχείο πλύσεως για ΑΜΕΑ. Ν ΗΛΜ τεµ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm. 119 Καθρέπτης ειδικός κινητός τουαλέτας για ΑΜΕΑ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm ΗΛΜ τεµ , Ν8168 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης. Ν ΗΛΜ τεµ οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο. Ν8174 ΗΛΜ τεµ Λαβή τουαλέτας (νίκελ νίκελ) για ΑΜΕΑ.. Ν8175 ΗΛΜ τεµ Μονάδα θερµού αέρα, στεγνώµατος χεριών, στεγανή, για τοποθέτηση σε WC, 1000W πλήρης. 125 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm. Ν8177 ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ τεµ Κάθισµα λεκάνης ειδικό για ΑΜΕΑ.. Ν ΗΛΜ τεµ Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρωµάτων διαφόρων. 128 Πυροσβεστήρας τύπου Cold-Fire, φορητός 6 Kgr. 129 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόµατος οροφής τοπικής εφαρµογής γοµώσεως 6Kg ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ σελ.11 of 38

12 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 130 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γοµώσεως 6 kg. 131 Πυροσβεστικό ερµάριο µε κρουνό εκροής. 132 Βαλβίδα διαφορικής πίεσης ονοµαστικής διαµέτρου 1 ins. 133 Ταχυθερµαντήρας ηλεκτρικός µε κρουνό ισχύος 3000 W. 134 Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ µπόϊλερ) κατα DIN4803 χωρητικότητας 200 l. 135 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 11Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,60m. 136 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 11Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 137 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 22Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 138 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,60m. 139 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 140 Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins ΗΛΜ τεµ Ν8204 ΗΛΜ τεµ Ν τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν8447 ΗΛΜ τεµ Λέβητας χαλύβδινος, θερµαντικής ισχύος Kcal/h. Ν ΗΛΜ τεµ , , , Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως Kg/h. 143 εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη. 144 είκτης στάθµης πετρελαίου. 145 Μανόµετρο για εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης. Ν ΗΛΜ τεµ , , , Ν ΗΛΜ kg 1, , Ν8459 ΗΛΜ τεµ Ν8460 ΗΛΜ τεµ σελ.12 of 38

13 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 146 Ανώδειο µαγνησίου. 147 Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, κοχλιωτό, διαµέτρου 3/4''. 148 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου,ικανότητας 100l/h. 149 Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4 mm. 150 Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαµαρίνα διπλού τοιχώµατος µε µόνωση διαµέτρου Φ40. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ % 79 τεµ Ν ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ kg Ν ΗΛΜ m , οχείο διαστολής κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 400 Ltr. Ν ΗΛΜ τεµ Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής. 153 Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου FCU Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου FCU Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής. 156 Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 3/4 ins. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ kg Ν ΗΛΜ m 1, , Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 1 ins. 158 θερµική µόνωση σωληνώσεων τύπου Armaflex 1 1/2 in. 159 Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 2 1/2 ins. Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m τεµ m Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου ή παραθύρου παροχής έως 365 m3/h. 161 Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου ή παραθύρου παροχής απο 365 έως 630 m3/h. Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , σελ.13 of 38

14 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 162 Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως παροχής εως 2100 m3/h. Ν ΗΛΜ τεµ Έξοδος µε τον ανάλογο σ'αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσης από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου διανοµέως ή συλλέκτου 57/63 mm. 164 Συλλέκτης θερµάνσεως επίτοιχος πλήρης. 165 Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτι κού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου διανοµέως ή συλλέκτου 254/267 mm. 166 Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης. 167 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h. 168 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6, ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συν δέσεως διαµέτρου 3/4''. 170 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συν δέσεως διαµέτρου 1''. 171 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα διαµέτρου 1 1/4 '' προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδεσης. 172 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα διαµέτρου 2 1/2 '' προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδεσης. Ν ΗΛΜ τεµ Ν τεµ , ΗΛΜ τεµ Ν8605 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής σ υνδέσεως 2 1/2 ins. Ν ΗΛΜ τεµ σελ.14 of 38

15 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 174 Στόµιο επιστροφής αέρα µε µια σειρά οριζόντια πτερύγια και διάφραγµα, διαστάσεων 200Χ200 mm. 175 Αισθητήρας πολλαπλών λειτουργιών (SMex-ΚΝΧ ΚΝΧ), εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, λευκού χρώµατος. Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ Ανιχνευτής διαρροής νερού INSTABUS. Ν ΗΛΜ τεµ , Ανιχνευτής κίνησης (DM-ΚΝΧ ΚΝΧ), ύψους τοποθέτησης 2,2 µέτρα, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα. Ν ΗΛΜ τεµ , Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως C. 179 Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως ως περιφερειακό υλικό κεντρικού συστήµατος ελέγχου (BMS) ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Όργανο µέτρησης και καταγραφής ενέργειας (τεσσάρων ενεργειακών µεγεθών,, Watt, Volt, Ampere, cosφ), πλήρως τοποθετηµένο και προγραµµατισµένο. 181 Σύστηµα µέτρησης, καταγραφής και ελέγχου φυσ. Μεγ., έως και 64 σηµείων, µε δυν. αποµ. ελέγχου και πλήρη λειτ. της θέρµανσης και µε Ελλ. πρόγραµµα απεικόνισης και χειρισµού, BMS (PLC) Θέρµνασης - Φωτ.. (πίν ( πίν. Ελέγχου στο λεβητοστάσιο µε οθόνη), όπως περιγραφ. 182 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου, τύπου PT100 (-50~+200 C), σε κυτίο 80x80 mm από PVC. 183 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας εξωτερικού χώρου, τύπου PT100 (-50~+200 C), σε κυτίο 80x80 mm από PVC. Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ , , , τεµ , τεµ σελ.15 of 38

16 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 184 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας επαφής, τύπου PT100 (- 50~+200 C),. 185 Εύκαµπτος σωλήνας καλωδίων σπιράλ διατοµής Φ13,5 έως 23 mm. 186 Εύκαµπτος σωλήνας καλωδίων από σκληρό PVC, IP 40, µε χρήση πλήρης σειρά εξαρτηµάτων (στηρίγµατα στηρίγµατα, γωνίες, ταυ, εύκαµπτα κ.λπ λπ.) όπου απαιτείται, χρώµατος γκρι, διατοµής Φ16 έως 20 mm. 187 Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 100Χ Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 200Χ Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 300Χ Καπάκι σχάρας διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 300Χ50 50Χ0,75. 0, Κυτίο διακλαδώσεως IP40 10Χ10 cm απο σκληρό PVC χρώµατος λευκού για τοποθέτηση εξωτερική ή σε ψευδοροφή, στεγανό (διέλευση µέσω στυπιοθληπτών). Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ , m 1, , m m , m , m m τεµ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 1,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 2,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 6mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό ιατοµής 4 Χ 1,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ιατοµής 5 Χ 1,5mm ΗΛΜ m 4, , ΗΛΜ m 3, , ΗΛΜ m ΗΛΜ m , ΗΛΜ m 2, , Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 7Χ1,5 mm2. Ν ΗΛΜ m , σελ.16 of 38

17 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 198 Καλώδιο κεραίας οµοαξονικό 75Ω, δορυφορική. Ν m , Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 150 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 300 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 25 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ mm ΗΛΜ m , ΗΛΜ m , ΗΛΜ m ΗΛΜ m , Καλώδιο NYΥ 5x16 mm2 (J1W-U). 204 Καλώδιο NYΥ 5x25 mm2 (J1W-U). 205 Καλώδιο NYΥ 5x35 mm2 (J1W-U). Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m m , m Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm Αγωγός τύπου Υ διαµέτρου Φ2Χ1 1 mm µε θερµοπλαστική µόνωση ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m 1, , Εύκαµπτο καλώδιο 3Χ1Χ1,5mm2 1,5mm2 LiYCY τοποθετηµένο εντός καναλιού, σχάρας ή πλαστικού σωλήνα. 209 Καλώδιο 2x2x0,8 mm2, µε συνεστραµένους αγωγούς, µπλεντάζ και ενισχυµένη εξωτερική µόνωση (YCYM 2x2x0,8), καλώδιο KNX ενισχυµένης µόνωσης. 210 Καλώδιο SFTP 4x2x0,51 mm2, κατηγορίας 6e. Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m 1, , m 1, , m 2, , Καλώδιο µεγαφωνικής εγκατάστασης. Ν ΗΛΜ m 1, , σελ.17 of 38

18 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 212 Kαλώδιο συναγερµού 3Ζ. Ν ΗΛΜ m 1, Τηλεφωνικός χειρισµός συστήµατος KNX, 10 εντολών,, 6 KNX και 4 συµβατικές. 214 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 8 εντολών (ΚΝΧ ΚΝΧ), πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, µαύρου χρώµατος. 215 Μπουτόν διπλό (2Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 216 Τηλεχειριστήριο RF 17 εντολών (ΚΝΧ ΚΝΧ), πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, µαύρου χρώµατος. 217 Μπουτόν µονό (1Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 218 Μπουτόν µονό µε δέκτη RF (1ΒRF- ΚΝΧ), µε διαφ. θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδ. λειτ., πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο,. 219 Μπουτόν τετραπλό (4Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτ., πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 220 Ρελέ φορτίου ονοµαστικής έντασης 25Α,2 ανοικτές επαφές όπως αναλυτικά περιγράφεται στην µελέτη ισχυρών ρευµάτων πλήρης. 221 Ρευµατοδότης SCHUKO µε καπάκι (µηχανισµός µηχανισµός, πλαίσιο κάλυµα) λευκού χρώµατος ονοµαστικής έντασης 16Α. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ % 238 ΗΛΜ 100% τεµ τεµ τεµ , τεµ τεµ τεµ τεµ , τεµ τεµ , σελ.18 of 38

19 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 222 ότης τηλεφωνικού σήµατος (τηλ τηλ. Κέντρου) ) - δικτύου DATA (Η/Υ), ( µε τερµατισµό RJ45, κατάλληλα πιστοποιηµένος στα δύο άκρα. 223 Προσαρµοστής γραµµής - περιοχής, µε ενσωµατωµένη κλέµµα KNX, για τη δεύτερη γραµµή. 224 Γεφύρωση µεταλλικών σχαρών καλωδίων, καθώς και οιοδήποτε µεταλλικού στοιχείου όδευσης καλωδίων, µε γυµνό επικασιτερωµένο χαλκό γείωσης Cu 50mm2, µετά των παρελκοµένων του. 225 Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 3Χ885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 960 mm, πλάτους 685 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 1860 mm, πλάτους 885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 600 mm, πλάτους 600 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ , τεµ , τεµ τεµ , , , τεµ , , , τεµ τεµ , τεµ σελ.19 of 38

20 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 230 Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 1250 mm, πλάτους 800 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. 231 Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 650 mm, πλάτους 400 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ Πληκτρολόγιο συναγερµού. 233 Πίνακας συναγερµού 24Ζ πλήρης. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Προστασία υπέρτασης για κάθε τροφοδοτικό του συστήµατος INSTABUS. 235 Πολυόργανο µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών. 236 Οθόνη touch panel screen 5,5" A/M, πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα. 237 Οθόνη αφής 5,5" χειρισµού και ελέγχου συστήµατος θέρµανσης και αερισµού. Προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού (γραφεία γραφεία). Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ , τεµ , , , τεµ , , , ιακόπτης ισχύος 315Α. Ν ΗΛΜ τεµ ιακόπτης ισχύος 50Α (Θ: : 40-50Α, Μ: Α,, 40kA). 240 ιακόπτης ισχύος 63Α (Θ: : 50-63Α, Μ: Α,, 40kA). 241 ιακόπτης ισχύος 80Α (Θ: : 63-80Α, Μ: Α,, 40kA). 242 Προστασία υπερτάσεων. 243 ιακόπτης φορτίου ράγας, τριπολικός, 3x40A. Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ % 244 ΗΛΜ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ σελ.20 of 38

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα