ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2,900, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-Μαϊ-12 Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ Ι. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1,671, Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 106, ΕΚΣΚΑΦΕΣ (Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) ) = Εκσκαφή ορυγµάτων-θεµελείων εντός κτιρίων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 2 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 3 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m NA Υ Ρ Ν\ N NA Υ Ρ Ν\ N NA Υ Ρ Ν\ N Υ Ρ m , Υ Ρ m ΜΤΦ , Υ Ρ m ΜΤΦ , σελ.1 of 38

2 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 4 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή. Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m NA Υ Ρ Ν\ N Υ Ρ m ΜΤΦ , ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ = Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 6 Φορτοεκφόρτωση µπαζων ξυλείας επί αυτοκινήτου. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 7 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 8 Μεταφορές µε αυτοκίνητο. δια µέσου οδών καλής βατότητας 9 Μεταφορές µπαζων ξυλείας µε αυτοκίνητο. διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας \ Ν\ N \ \ Ν\ N ΟΙΚ ton , ΟΙΚ m ΟΙΚ ton , ΟΙΚ ton.km 4, , ΟΙΚ m3/κm 1, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ = \20.02 ΟΙΚ m ΜΤΦ , Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. 11 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη γρανιτικά- κροκαλοπαγή 12 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη γαιώδη- ηµιβραχώδη \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m ΜΤΦ , σελ.2 of 38

3 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 13 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 14 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m. για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων. \20.10 ΟΙΚ m , Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου διατοµ cm. 17 Εξυγιαντικές στρώσεις µε Αµµο και Θραυστό Υλικό Λατοµείου διατοµής cm. Ν\ N Ν\ N. ΟΙΚ ΟΙΚ m ΜΤΦ , m ΜΤΦ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ = Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή. \22.01 ΟΙΚ m ΜΤΦ Καθαιρέσεις πλινθοδοµών. \22.04 ΟΙΚ m , Καθαίρεση διακοσµητικών τοξοτών πλαισίων παραθύρων (κορνίζες κορνίζες) όψεων, µε ιδιαίτερη προσοχή.. 21 Καθαίρεση διακοσµητικών ταινιών (γείσωµατα γείσωµατα-κορνίζες κορνίζες) όψεων, µε ιδιαίτερη προσοχή.. 22 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 23 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα... Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 24 Καθαίρεση Προβόλου(Μαρκιζα Μαρκιζα) από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ιδιαίτερη προσοχή χωρίς να καταστραφή ο οπλισµός.. - Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. Ν\ N Ν\22.04.N \ \ Ν\ N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ τεµ m m ΜΤΦ , m ΜΤΦ , m ΜΤΦ σελ.3 of 38

4 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 25 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 26 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 27 Καθαίρεση επικεραµώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50%. Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. \ \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m m , m , Καθαίρεση επιχρισµάτων. \22.23 ΟΙΚ m2 3, , ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές. Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 30 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 31 ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές. Για οπές επιφανείας µεγαλυτερων των 2,50 m2 \ \ Ν\ N ΟΙΚ-2261A 28 ΟΙΚ-2261B 29 ΟΙΚ τεµ , τεµ , m ΜΤΦ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων. 33 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. 34 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης. \22.45 ΟΙΚ m , \22.50 ΟΙΚ m , \22.51 ΟΙΚ m , Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. \22.53 ΟΙΚ m , Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών. \22.56 ΟΙΚ kg Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα \ ΟΙΚ kg σελ.4 of 38

5 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 38 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων. Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας \ ΟΙΚ m , Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων. \22.72 ΟΙΚ m Β. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 432, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ = Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 41 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 42 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 43 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοιποίας µε εφαρµογή αµφίπλευρης στρώσης οπλισµένου εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. \ \ \ NA Ο Ο Ν\Β N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Υ Ρ m , m , m , m , , , ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ = Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα. \32.15 ΟΙΚ m Ξυλότυποι χυτών τοίχων. \38.01 ΟΙΚ m Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. \38.03 ΟΙΚ m2 1, , Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων. \38.10 ΟΙΚ m Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων. \38.13 ΟΙΚ m , Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) \ ΟΙΚ kg 73, , σελ.5 of 38

6 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 50 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 51 Προφίλ γαλβανισµένου χαλυβδόφυλλου, τραπεζοειδούς σχήµατος και πάχους 1.25mm, τύπου SYMDECK 73. Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις χωρις την επικάλυψη. \ Ν\ Ν ΟΙΚ ΟΙΚ kg 4, , m , Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 103, ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ = Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης. Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου \ ΟΙΚ m ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΕΣ = Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 54 Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς)πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 55 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 56 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (µιάς ( µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) \ \ \ \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m m m , m ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙ ΩΝ, ΚΑΠΝΟ ΟΧΩΝ, κλπ) ) = Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG. Tοιχοποιίες T πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm \ ΟΙΚ m , ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ ΣΕΝΑΖ) ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΩΝ = σελ.6 of 38

7 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 58 ιαζώµατα (σενάζ σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ σενάζ) δροµικών τοίχων 59 ιαζώµατα (σενάζ σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ σενάζ) µπατικών τοίχων 60 ιακοσµητική Ταινία(Μπορντούρα Μπορντούρα) ) - ιαζώµα (σενάζ σενάζ) µε ειδική διαµόρφωση ξυλοτύπου, από οπλισµένο σκυρόδεµα. \ \ Ν\ Ν ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m , m , m , ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ = Κατασκευή υαλοτοίχων. Από υαλόπλινθους κοινούς 62 Ηχοαπορροφητικος εσωτερικός τοίχος ξηράς δόµησης, πάχους 10cm µε µονή Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα στην τυφλή πλευρα και ηχοαπορροφητικα διάτρητα πυράντοχα πανέλα στην άλλη.. 63 Εσωτερικός τοίχος ξηράς δόµησης, πάχους 10cm µε διπλή Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα αµφίπλευρα και ορθοστάτες 50mm ανά 40 cm. \ Ν\ N Ν\ N ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ m , m , m , ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ = Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα. \71.21 ΟΙΚ m2 4, , Επιχρίσµατα τοξοτών πλαισίων παραθύρων τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα µε αµφίπλευρο τοξοτό µεταλλότυπο.. 66 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα. 67 Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ αρτιφισιέλ) µε χαραγές. Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο έγχρωµου µαρµάρου Ν\ Ν Ν\ Ν \ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ τεµ m m , σελ.7 of 38

8 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 68 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας. 69 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm. 70 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου. \71.71 ΟΙΚ m2 1, , \71.82 ΟΙΚ µµ 1, \71.83 ΟΙΚ µµ , ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 388, = Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN20X3,4. 72 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 4 ins. 73 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN25X4,2. 74 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN32X5,4. 75 Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου PN40X6,7. 76 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 1 ins. 77 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 3 ins. 78 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 40 mm. 79 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 50 mm. 80 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 75 mm. 81 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 100 mm. Ν ΗΛΜ 4 100% 71 m , Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ 4 100% 72 m Ν ΗΛΜ 4 100% 73 m Ν ΗΛΜ 4 74 m ΗΛΜ 5 100% 90 m ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ 8 96 m Ν ΗΛΜ 8 99 m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ 8 97 m , σελ.8 of 38

9 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 82 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, ιαµέτρου 125 mm. 83 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 16mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 84 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 18mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 85 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 22mm πάχους τοιχώµατος 1 mm. 86 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 28mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. 87 Χαλκοσωλήνας επενδεδυµένος εξωτερικής διαµέτρου 35mm πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. 88 Χαλκοσωλήνας γυµνός εξωτερικής διαµέτρου 65mm πάχους τοιχώµατος 2 mm. Ν ΗΛΜ 8 98 m Ν ΗΛΜ m 1, , Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ100 mm. Ν ΗΛΜ τεµ Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές ντερές). Ν ΗΛΜ m , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 30x30cm. 92 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 40χ50cm. 93 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 40Χ40 cm. 94 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 50Χ50 cm. 95 Φρεάτιο µετρητή δικτύου ύδρευσης, διαστάσεων 30x40cm. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ % 81 τεµ Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά σιδηρά. Ν ΗΛΜ kg ιαχωριστήρας πετρελαίου κατάλληλος γιά τον διαχωρισµό πετρελαίου. Ν ΗΛΜ τεµ σελ.9 of 38

10 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 98 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins. 99 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins. 100 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 ins. 101 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 1 1/4 ins. Ν ΗΛΜ % 75 τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 3/4 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 1/4 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Σφαιρική βαλβίδα (BALLVALVE), ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 1/2 INS,. Ν ΗΛΜ τεµ Υδροµετρητής, διαµέτρου Φ1 1 1/4''. Ν ΗΛΜ % 82 τεµ Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα διαµέτρου Φ 3/4 ins ΗΛΜ % 80 τεµ Μονάδα σύνδεσης σε δίκτυο Η/Υ,, IP router. Ν ΗΛΜ τεµ Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµού σωληνώσεων νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 3/8 ins,. 110 Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα µίκα, κεφαλή αερισµού). 111 Κρουνός εκροής (βρύση βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου Φ1/2 ins. 112 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins. Ν8128 ΗΛΜ 1 83 τεµ Ν8129 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ σελ.10 of 38

11 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 113 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νεροχύτη διαµέτρου Φ 1/2 ins. 114 Αναµικτήρας (µπαταρία µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος λουτήρα ή λεκάνης µε κινητό καταιονητήρα. 115 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη µε το δοχείο πλύσεως. 116 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη καθήµενη για ΑΜΕΑ ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν8151 ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ οχείο πλύσεως για ΑΜΕΑ. Ν ΗΛΜ τεµ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm. 119 Καθρέπτης ειδικός κινητός τουαλέτας για ΑΜΕΑ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm ΗΛΜ τεµ , Ν8168 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης. Ν ΗΛΜ τεµ οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο. Ν8174 ΗΛΜ τεµ Λαβή τουαλέτας (νίκελ νίκελ) για ΑΜΕΑ.. Ν8175 ΗΛΜ τεµ Μονάδα θερµού αέρα, στεγνώµατος χεριών, στεγανή, για τοποθέτηση σε WC, 1000W πλήρης. 125 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm. Ν8177 ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ τεµ Κάθισµα λεκάνης ειδικό για ΑΜΕΑ.. Ν ΗΛΜ τεµ Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρωµάτων διαφόρων. 128 Πυροσβεστήρας τύπου Cold-Fire, φορητός 6 Kgr. 129 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόµατος οροφής τοπικής εφαρµογής γοµώσεως 6Kg ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ σελ.11 of 38

12 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 130 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γοµώσεως 6 kg. 131 Πυροσβεστικό ερµάριο µε κρουνό εκροής. 132 Βαλβίδα διαφορικής πίεσης ονοµαστικής διαµέτρου 1 ins. 133 Ταχυθερµαντήρας ηλεκτρικός µε κρουνό ισχύος 3000 W. 134 Θερµαντήρας νερού (µπόϊλερ µπόϊλερ) κατα DIN4803 χωρητικότητας 200 l. 135 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 11Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,60m. 136 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 11Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 137 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 22Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 138 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,60m. 139 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33Κ οιουδήποτε µήκος αξονικού ύψους 0,90m. 140 Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικών σωµάτων, ορειχάλκινη επινικελωµένη διαµ.1/4 ins ΗΛΜ τεµ Ν8204 ΗΛΜ τεµ Ν τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν ΗΛΜ m , Ν8447 ΗΛΜ τεµ Λέβητας χαλύβδινος, θερµαντικής ισχύος Kcal/h. Ν ΗΛΜ τεµ , , , Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως Kg/h. 143 εξαµενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαµαρίνα µαύρη. 144 είκτης στάθµης πετρελαίου. 145 Μανόµετρο για εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης. Ν ΗΛΜ τεµ , , , Ν ΗΛΜ kg 1, , Ν8459 ΗΛΜ τεµ Ν8460 ΗΛΜ τεµ σελ.12 of 38

13 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 146 Ανώδειο µαγνησίου. 147 Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, κοχλιωτό, διαµέτρου 3/4''. 148 Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου,ικανότητας 100l/h. 149 Καπναγωγός κατασκευασµένος από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4 mm. 150 Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαµαρίνα διπλού τοιχώµατος µε µόνωση διαµέτρου Φ40. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ % 79 τεµ Ν ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ kg Ν ΗΛΜ m , οχείο διαστολής κλειστό µε µεµβράνη χωρητικότητας 400 Ltr. Ν ΗΛΜ τεµ Σύστηµα αυτόµατης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής. 153 Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου FCU Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου FCU Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής. 156 Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 3/4 ins. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ kg Ν ΗΛΜ m 1, , Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 1 ins. 158 θερµική µόνωση σωληνώσεων τύπου Armaflex 1 1/2 in. 159 Θερµική µόνωση σωλήνων µε armaflex διαµέτρου 2 1/2 ins. Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m τεµ m Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου ή παραθύρου παροχής έως 365 m3/h. 161 Ανεµιστήρας αξονικός τοίχου ή παραθύρου παροχής απο 365 έως 630 m3/h. Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , σελ.13 of 38

14 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 162 Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως παροχής εως 2100 m3/h. Ν ΗΛΜ τεµ Έξοδος µε τον ανάλογο σ'αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού χρήσης από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαµέτρου διανοµέως ή συλλέκτου 57/63 mm. 164 Συλλέκτης θερµάνσεως επίτοιχος πλήρης. 165 Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτι κού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαµέτρου διανοµέως ή συλλέκτου 254/267 mm. 166 Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης. 167 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής έως 2,50 m3/h. 168 Κυκλοφορητής νερού χαµηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6, ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συν δέσεως διαµέτρου 3/4''. 170 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συν δέσεως διαµέτρου 1''. 171 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα διαµέτρου 1 1/4 '' προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδεσης. 172 ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα διαµέτρου 2 1/2 '' προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδεσης. Ν ΗΛΜ τεµ Ν τεµ , ΗΛΜ τεµ Ν8605 ΗΛΜ τεµ ΗΛΜ τεµ , ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ , Ν ΗΛΜ τεµ Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής σ υνδέσεως 2 1/2 ins. Ν ΗΛΜ τεµ σελ.14 of 38

15 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 174 Στόµιο επιστροφής αέρα µε µια σειρά οριζόντια πτερύγια και διάφραγµα, διαστάσεων 200Χ200 mm. 175 Αισθητήρας πολλαπλών λειτουργιών (SMex-ΚΝΧ ΚΝΧ), εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, λευκού χρώµατος. Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ Ανιχνευτής διαρροής νερού INSTABUS. Ν ΗΛΜ τεµ , Ανιχνευτής κίνησης (DM-ΚΝΧ ΚΝΧ), ύψους τοποθέτησης 2,2 µέτρα, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα. Ν ΗΛΜ τεµ , Θερµόµετρο εµβαπτίσεως, κεντρικής θερµάνσεως, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως C. 179 Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβαπτίσεως ως περιφερειακό υλικό κεντρικού συστήµατος ελέγχου (BMS) ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Όργανο µέτρησης και καταγραφής ενέργειας (τεσσάρων ενεργειακών µεγεθών,, Watt, Volt, Ampere, cosφ), πλήρως τοποθετηµένο και προγραµµατισµένο. 181 Σύστηµα µέτρησης, καταγραφής και ελέγχου φυσ. Μεγ., έως και 64 σηµείων, µε δυν. αποµ. ελέγχου και πλήρη λειτ. της θέρµανσης και µε Ελλ. πρόγραµµα απεικόνισης και χειρισµού, BMS (PLC) Θέρµνασης - Φωτ.. (πίν ( πίν. Ελέγχου στο λεβητοστάσιο µε οθόνη), όπως περιγραφ. 182 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου, τύπου PT100 (-50~+200 C), σε κυτίο 80x80 mm από PVC. 183 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας εξωτερικού χώρου, τύπου PT100 (-50~+200 C), σε κυτίο 80x80 mm από PVC. Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ , , , τεµ , τεµ σελ.15 of 38

16 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 184 Αισθητήριο µέτρησης και ελέγχου θερµοκρασίας επαφής, τύπου PT100 (- 50~+200 C),. 185 Εύκαµπτος σωλήνας καλωδίων σπιράλ διατοµής Φ13,5 έως 23 mm. 186 Εύκαµπτος σωλήνας καλωδίων από σκληρό PVC, IP 40, µε χρήση πλήρης σειρά εξαρτηµάτων (στηρίγµατα στηρίγµατα, γωνίες, ταυ, εύκαµπτα κ.λπ λπ.) όπου απαιτείται, χρώµατος γκρι, διατοµής Φ16 έως 20 mm. 187 Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 100Χ Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 200Χ Μεταλλική σχάρα διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 300Χ Καπάκι σχάρας διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 300Χ50 50Χ0,75. 0, Κυτίο διακλαδώσεως IP40 10Χ10 cm απο σκληρό PVC χρώµατος λευκού για τοποθέτηση εξωτερική ή σε ψευδοροφή, στεγανό (διέλευση µέσω στυπιοθληπτών). Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ , m 1, , m m , m , m m τεµ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 1,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 2,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ιατοµής 3 Χ 6mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό ιατοµής 4 Χ 1,5mm Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό ιατοµής 5 Χ 1,5mm ΗΛΜ m 4, , ΗΛΜ m 3, , ΗΛΜ m ΗΛΜ m , ΗΛΜ m 2, , Καλώδιο τύπου ΝΥΜ ορατό 7Χ1,5 mm2. Ν ΗΛΜ m , σελ.16 of 38

17 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 198 Καλώδιο κεραίας οµοαξονικό 75Ω, δορυφορική. Ν m , Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 150 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 300 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 25 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής διατοµής 3 Χ mm ΗΛΜ m , ΗΛΜ m , ΗΛΜ m ΗΛΜ m , Καλώδιο NYΥ 5x16 mm2 (J1W-U). 204 Καλώδιο NYΥ 5x25 mm2 (J1W-U). 205 Καλώδιο NYΥ 5x35 mm2 (J1W-U). Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m m , m Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 6 mm Αγωγός τύπου Υ διαµέτρου Φ2Χ1 1 mm µε θερµοπλαστική µόνωση ΗΛΜ m Ν ΗΛΜ m 1, , Εύκαµπτο καλώδιο 3Χ1Χ1,5mm2 1,5mm2 LiYCY τοποθετηµένο εντός καναλιού, σχάρας ή πλαστικού σωλήνα. 209 Καλώδιο 2x2x0,8 mm2, µε συνεστραµένους αγωγούς, µπλεντάζ και ενισχυµένη εξωτερική µόνωση (YCYM 2x2x0,8), καλώδιο KNX ενισχυµένης µόνωσης. 210 Καλώδιο SFTP 4x2x0,51 mm2, κατηγορίας 6e. Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ m 1, , m 1, , m 2, , Καλώδιο µεγαφωνικής εγκατάστασης. Ν ΗΛΜ m 1, , σελ.17 of 38

18 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 212 Kαλώδιο συναγερµού 3Ζ. Ν ΗΛΜ m 1, Τηλεφωνικός χειρισµός συστήµατος KNX, 10 εντολών,, 6 KNX και 4 συµβατικές. 214 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 8 εντολών (ΚΝΧ ΚΝΧ), πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, µαύρου χρώµατος. 215 Μπουτόν διπλό (2Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 216 Τηλεχειριστήριο RF 17 εντολών (ΚΝΧ ΚΝΧ), πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα, µαύρου χρώµατος. 217 Μπουτόν µονό (1Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτουργίας, πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 218 Μπουτόν µονό µε δέκτη RF (1ΒRF- ΚΝΧ), µε διαφ. θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδ. λειτ., πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο,. 219 Μπουτόν τετραπλό (4Β-ΚΝΧ ΚΝΧ), µε διαφορετική θέση πίεσης Ι/Ο και θέση ετικέτας ένδειξης λειτ., πλήρης µε τον προσαρµοστή BUS, το πλαίσιο, το κάλυµµα και την BUS κλέµα σύνδεσης, λευκού χρώµατος. 220 Ρελέ φορτίου ονοµαστικής έντασης 25Α,2 ανοικτές επαφές όπως αναλυτικά περιγράφεται στην µελέτη ισχυρών ρευµάτων πλήρης. 221 Ρευµατοδότης SCHUKO µε καπάκι (µηχανισµός µηχανισµός, πλαίσιο κάλυµα) λευκού χρώµατος ονοµαστικής έντασης 16Α. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ % 238 ΗΛΜ 100% τεµ τεµ τεµ , τεµ τεµ τεµ τεµ , τεµ τεµ , σελ.18 of 38

19 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 222 ότης τηλεφωνικού σήµατος (τηλ τηλ. Κέντρου) ) - δικτύου DATA (Η/Υ), ( µε τερµατισµό RJ45, κατάλληλα πιστοποιηµένος στα δύο άκρα. 223 Προσαρµοστής γραµµής - περιοχής, µε ενσωµατωµένη κλέµµα KNX, για τη δεύτερη γραµµή. 224 Γεφύρωση µεταλλικών σχαρών καλωδίων, καθώς και οιοδήποτε µεταλλικού στοιχείου όδευσης καλωδίων, µε γυµνό επικασιτερωµένο χαλκό γείωσης Cu 50mm2, µετά των παρελκοµένων του. 225 Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 2010 mm, πλάτους 3Χ885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 960 mm, πλάτους 685 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, επιδαπέδιος βάθους 260 mm, ύψους 1860 mm, πλάτους 885 mm, µε βάση βάθρου, µε µπάρες διανοµής δεξιά, µε αδιαφανή πόρτα, αναλυτικά συναρµολογούµενος, µεταλλικός,, IP Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 600 mm, πλάτους 600 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ , τεµ , τεµ τεµ , , , τεµ , , , τεµ τεµ , τεµ σελ.19 of 38

20 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ 230 Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 1250 mm, πλάτους 800 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. 231 Πίνακας διανοµής, εξωτερικός επίτοιχος βάθους mm, ύψους 650 mm, πλάτους 400 mm, µε αδιαφανή πόρτα, µεταλλικός,, IP55, βιοµηχανικού τύπου µε κλεµοσειρά. Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ Πληκτρολόγιο συναγερµού. 233 Πίνακας συναγερµού 24Ζ πλήρης. Ν ΗΛΜ τεµ Ν ΗΛΜ τεµ Προστασία υπέρτασης για κάθε τροφοδοτικό του συστήµατος INSTABUS. 235 Πολυόργανο µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών. 236 Οθόνη touch panel screen 5,5" A/M, πλήρης µε τα απαραίτητα παρελκόµενα. 237 Οθόνη αφής 5,5" χειρισµού και ελέγχου συστήµατος θέρµανσης και αερισµού. Προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού (γραφεία γραφεία). Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ τεµ τεµ , τεµ , , , τεµ , , , ιακόπτης ισχύος 315Α. Ν ΗΛΜ τεµ ιακόπτης ισχύος 50Α (Θ: : 40-50Α, Μ: Α,, 40kA). 240 ιακόπτης ισχύος 63Α (Θ: : 50-63Α, Μ: Α,, 40kA). 241 ιακόπτης ισχύος 80Α (Θ: : 63-80Α, Μ: Α,, 40kA). 242 Προστασία υπερτάσεων. 243 ιακόπτης φορτίου ράγας, τριπολικός, 3x40A. Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ % 244 ΗΛΜ τεµ τεµ τεµ τεµ τεµ σελ.20 of 38

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 34/ 2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002333619 2014-10-10 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα