Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Transcript

1 Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων Το νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή Το νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή στον πλανήτη. Η ίδια η ύπαρξή µας καθώς και οι οικονοµικές δραστηριότητές µας εξαρτώνται ολοκληρωτικά από αυτόν τον πολύτιµο πόρο. Ωστόσο, σε παγκόσµιο επίπεδο το νερό είναι συχνά ένας περιορισµένος πόρος. Γεγονότα κλειδιά σχετικά µε την κατάσταση του νερού παγκοσµίως Λιγότερο από 1% των υδάτων του πλανήτη είναι διαθέσιµο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Περισσότεροι από 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό. Σε σύγκριση µε τις συνθήκες σε µερικά µέρη του κόσµου, η κατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτινων πόρων είναι σχετικά ευνοϊκή: η ήπειρος δεν αντιµετωπίζει γενικές ελλείψεις νερού και ακραία προβλήµατα ύδρευσης όπως ξηρασίες και πληµµύρες είναι σπάνια. Ωστόσο, µια πιο προσεκτική εξέταση καθιστά σαφές ότι η ποιότητα του νερού της Ευρώπης απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Γεγονότα - κλειδιά σχετικά µε την κατάσταση του νερού στην Ευρώπη 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση. Τα υπόγεια ύδατα παρέχουν περίπου το 65% όλου του πόσιµου νερού της Ευρώπης. 60% των ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκµετάλλευση των πόρων των υπόγειων υδάτων τους. 50% των υγρότοπων βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων. Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 20% από το εδοµένων των πολυάριθµων και αυξανόµενων πιέσεων στους υδάτινους πόρους µας, έχει ζωτική σηµασία να υπάρξουν αποτελεσµατικά νοµοθετικά όργανα που θα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα και θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση αυτών των πόρων για τις επόµενες γενιές. Η οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων (WFD) επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της προστασίας των υδάτων σε όλα τα ύδατα και θέτει ως σαφείς στόχους ότι µέχρι το 2015 πρέπει να επιτευχθεί "καλή κατάσταση" για όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα και να εξασφαλιστεί αειφόρος χρήση του νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το νέο σύστηµα-οµπρέλα έρχεται την κατάλληλη στιγµή, καθώς οι υδάτινοι πόροι της Ευρώπης αντιµετωπίζουν αυξανόµενες πιέσεις. εν υπάρχει καταλληλότερος χρόνος από τώρα για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και να βοηθηθεί η εξασφάλιση των υδάτινων πόρων µας για σήµερα και για τις επόµενες γενιές. 2

3 Συγκέντρωση όλων των ενδιαφεροµένων Για την ανάπτυξη αυτής της νοµοθεσίας, χρησιµοποιήθηκαν εκατοντάδες τεχνικοί από τη βιοµηχανία και τη γεωργία µέχρι τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών καθώς και τις τοπικές και εθνικές αρχές. Αυτή η συνεργασία είναι θεµελιώδης, διότι το νερό αποτελεί τη βάση για ολόκληρη κλίµακα δραστηριοτήτων από τη γεωργία και την αλιεία µέχρι την παραγωγή ενέργειας, τη βιοµηχανία, τις µεταφορές και τον τουρισµό. Ποιος άλλος εκτός από τους εκπροσώπους και τους καταναλωτές αυτών των δραστηριοτήτων είναι καταλληλότερος να δώσει συµβουλές σχετικά µε την ανάπτυξη πολιτικής που θα επηρεάσει όλους µας καθώς και αυτούς τους ίδιους; Αυτή η παρατεταµένη και ανοιχτή περίοδος διαβούλευσης οδήγησε σε µια ευρεία συµφωνία σχετικά µε τους στόχους και τα µέτρα της Οδηγίας, καθώς και σε σαφείς προθεσµίες για την περίοδο υλοποίησης. Η Οδηγία απαιτεί επίσης συνεργασία µεταξύ χωρών και ενθαρρύνει τους πολίτες, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς και τις αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να συµµετέχουν περισσότερο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα τηρηθεί το απαιτητικό χρονοδιάγραµµα. Πώς θα λειτουργήσει; Η νέα Οδηγία αποτελεί µια φιλόδοξη και καινοτόµο προσέγγιση για τη διαχείριση των υδάτων. Τα στοιχείακλειδιά της νοµοθεσίας περιλαµβάνουν: Την προστασία όλων των υδάτων -ποταµών, λιµνών, παράκτιων υδάτων και υπόγειων υδάτων. Τον καθορισµό φιλόδοξων στόχων για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ύδατα θα ανταποκρίνονται στην "καλή κατάσταση" µέχρι το Την απαίτηση για διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ χωρών και όλων των εµπλεκόµενων µερών. Εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής όλων των φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών οργανισµών και των τοπικών κοινοτήτων, στις δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων. Απαίτηση για πολιτικές τιµολόγησης του νερού και εξασφάλιση του ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Εξισορρόπηση των συµφερόντων του περιβάλλοντος µε τα συµφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό. Αυτό το φυλλάδιο έχει σκοπό να δώσει µια γενική εικόνα των στόχων και των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαισίου περί Υδάτων. 3

4 Το νερό δεν γνωρίζει σύνορα Όποιος έχει επισκεφτεί τις µεγάλες λεκάνες απορροής ποταµών της Ευρώπης όπως ο ούναβης και ο Ρήνος γνωρίζει ότι το νερό δεν σταµατάει στα σύνορα. Αφού συµβαίνει αυτό, ο καλύτερος τρόπος να γίνει διαχείριση των υδάτων είναι µε διεθνή συνεργασία. Η ΕΕ έµαθε από την πείρα που αποκτήθηκε σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ευρώπη, όπως στη λεκάνη απορροής του Ρήνου, όπου υπάρχει µακρά παράδοση διεθνούς συνεργασίας. Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων απαιτεί όλοι οι εταίροι σε µια λεκάνη απορροής ποταµού να διαχειρίζονται τα ύδατα από κοινού, σε στενή συνεργασία. Ορίζει ρητώς ότι οι χώρες πρέπει να καταρτίσουν κοινό Πρόγραµµα ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού µε µέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Οδηγίας θα επιτευχθούν µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες. Αυτά τα προγράµµατα θα µελετηθούν και θα υλοποιηθούν ανά λεκάνη απορροής ποταµού τη φυσική γεωλογική και υδρολογική µονάδα που ενώνει όσους έχουν συµφέροντα στα ανάντη και στα κατάντη του ποταµού: τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές αρχές καθώς και εµπλεκόµενους φορείς συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην ουσία, η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων αποσκοπεί να δηµιουργήσει νέο καθεστώς σύµπραξης για τη διαχείριση των υδάτων στις λεκάνες απορροής ποταµών. Ο ποταµός Έλβας: Ο σολοµός επέστρεψε Για χρόνια ο ποταµός Έλβας κατατασσόταν µεταξύ των πιο ρυπασµένων ποταµών στην Ευρώπη. Ύστερα από τις πολιτικές αλλαγές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Τσεχική ηµοκρατία, η Γερµανία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συµφώνησαν, το 1990, να συγκροτήσουν τη ιεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Έλβα. Με βάση τις κοινές αρχές και προσεγγίσεις που συµφωνήθηκαν ύστερα από σειρά µελετών, οι χώρες στη λεκάνη απορροής του Έλβα έχουν ήδη πραγµατοποιήσει σηµαντική επιτυχία. Πράγµατι, ο σολοµός ένας από τους δείκτες καθαρών υδάτων επέστρεψε στη λεκάνη απορροής του Έλβα. Οι επιτυχίες που πραγµατοποίησαν αυτές οι χώρες θα διευρυνθούν ασφαλώς από το γεγονός ότι δύο άλλες χώρες θα συµµετάσχουν τώρα στο πρόγραµµα. Όλες οι χώρες στη λεκάνη απορροής θα εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας - Πλαισίου περί Υδάτων. 4

5 Το νερό είναι υπόθεση όλων Όπως ακριβώς οι διάφορες χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι διάφοροι παράγοντες από διάφορους τοµείς. Επειδή όλοι χρησιµοποιούµε νερό στην καθηµερινή µας ζωή και στην εργασία µας (είτε σε εργοστάσιο, είτε σε αγρόκτηµα, είτε σε γραφείο), είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε όλοι στην επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας. Γι αυτό το λόγο η Οδηγία ενθαρρύνει όλους εκείνους που έχουν συµφέρον να συµµετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων. Όσο περισσότερο κατανοούµε την επίδρασή µας στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού, τόσο περισσότερο µπορούµε να βοηθήσουµε στην προστασία των πολύτιµων υδάτινων πόρων µας. Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να λάβουν µέρος στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων τους. Σε τελευταία ανάλυση, αυτοί που έλαβαν µέρος στη διεργασία ανάπτυξης της νοµοθεσίας ήταν ένας συνδυασµός οµάδων πολιτών και αρµόδιων παραγόντων. Το επόµενο βήµα είναι ο σχεδιασµός ενός "Προγράµµατος ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού" που θα περιλάβει ανάλυση των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής ποταµού, εξέταση της επίπτωσης που έχει στο νερό η ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και οικονοµική ανάλυση της χρήσης των υδάτων. Κατόπιν, σε συνεργασία µε εµπλεκόµενους φορείς και χρήστες, θα θεσπιστούν και θα υλοποιηθούν µέτρα. Αυτή η συνεργασία µεταξύ φορέων όπως οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, οι τοπικές αρχές και διάφορα επίπεδα δηµόσιων αρχών σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης, είναι αποφασιστικής σηµασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικά και µε διαφάνεια. Και αυτή η συµµετοχή πρέπει να συνεχιστεί, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία συµφερόντων µεταξύ περιβάλλοντος και αυτών που εξαρτώνται από αυτό. Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF) συνεργασία για την αύξηση της επίγνωσης Το το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Γλυκών Υδάτων του WWF, µε οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργάνωσε µια σειρά τριών σεµιναρίων, καθένα από τα οποία πραγµατευόταν ένα συγκεκριµένο θέµα - κλειδί για την υλοποίηση της Οδηγίας - Πλαισίου περί Υδάτων: (1) Νερό και γεωργία, (2) Ο ρόλος των υγρότοπων στην ενιαία διαχείριση λεκανών απορροής ποταµών και (3) Καλή πρακτική στο σχεδιασµό λεκανών απορροής ποταµών. Οι κύριοι στόχοι αυτών των σεµιναρίων ήταν: να δοθούν πληροφορίες και η ευκαιρία για δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την Οδηγία, µε ταυτόχρονη ανταπόκριση στην ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια και συνειδητοποίηση της κοινής γνώµης, για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εµπειριών και πραγµατογνωµοσύνης και ο προσδιορισµός της καλής πρακτικής για την υλοποίηση βασικών στοιχείων της νοµοθεσίας. Έχει συνταχθεί ένα πρώτο πρακτικό έγγραφο - πηγή σχετικά µε τα σεµινάρια και µπορεί να βρεθεί στο: 5

6 Το νερό είναι ένας ευαίσθητος πόρος Η επιβάρυνση λόγω χηµικών ατυχηµάτων Η µόλυνση ποταµών από χηµικά ατυχήµατα απεικονίζει δραµατικά τη σύνδεση µεταξύ διαφόρων µερών του οικοσυστήµατος και διάφορων χρήσεων του νερού από τον άνθρωπο. Σχετική περίπτωση είναι το ατύχηµα στην αποθήκη της Sandoz στη Βασιλεία της Ελβετίας το Το νερό που χρησιµοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς µολύνθηκε µε υδράργυρο, οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα και άλλα χηµικά. Αυτό το νερό κατέληξε κατόπιν στον Ρήνο προκαλώντας µαζική ρύπανση και τον θάνατο µισού εκατοµµυρίου ψαριών και ανιχνεύθηκε σε όλη τη διαδροµή µέχρι την Ολλανδία. Η παροχή πόσιµου νερού που τροφοδοτούσε 9 εκατοµµύρια ανθρώπων κατά µήκος του Ρήνου χρειάστηκε να διακοπεί άµεσα Ένα συµβάν στα ανάντη επηρέασε ολόκληρη την κατάντη ροή του ποταµού και ως αποτέλεσµα χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να αποκατασταθεί πλήρως ο Ρήνος. Το ατύχηµα οδήγησε στη στενή συνεργασία µεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν και, ως αποτέλεσµα, τα ψάρια, συµπεριλα- µβανοµένου του σολοµού, έχουν επανέλθει στον Ρήνο. Παρόµοια ατυχήµατα συνέβησαν στον ούναβη, όπως το ατύχηµα της Baia Mare στη Ρουµανία το έτος 2000 ή το ατύχηµα που συνέβη το 1998 στο Aznalcóllar (Ανδαλουσία της Ισπανίας) όπου ένα ρήγµα σε φράγµα δηλητηρίασε το περιβάλλον στο εθνικό πάρκο της Doñana. Μια σταγόνα επικίνδυνης ουσίας µπορεί να ρυπάνει χιλιάδες λίτρα νερού. Η ρύπανση που γίνεται σήµερα θα µπορούσε να παραµείνει για γενιές στα υπόγεια ύδατά µας που θέλουµε να χρησιµοποιούµε για πόσιµο νερό. Πράγµατι, οι υδάτινοι πόροι επηρεάζονται από πολλές διαφορετικές χρήσεις του νερού όπως η γεωργία, η βιοµηχανία και τα νοικοκυριά. Ουσιαστικά, η Οδηγία - Πλαίσιο στοχεύει στο να αποτρέψει τη ρύπανση στην πηγή και δηµιουργεί µηχανισµούς ελέγχου για να εξασφαλίζεται ότι σε όλες τις πηγές ρύπανσης θα γίνεται διαχείριση µε βιώσιµο τρόπο. Προστατεύει τα υπόγεια ύδατα και θέτει φιλόδοξους στόχους για την ποιότητα και την ποσότητά τους. Για τα υδάτινα οικοσυστήµατα των ποταµών, λιµνών και παράκτιων υδάτων µας τίθενται επίσης φιλόδοξοι οικολογικοί στόχοι. Αν και πολλά από τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης είναι σήµερα ρυπασµένα, θα πρέπει όλα να επιτύχουν "καλή κατάσταση" µέχρι το

7 Πολιτικές ολοκλήρωσης Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε περαιτέρω ενοποίηση των διάφορων πολιτικών ανά περιοχές. Στην ουσία, η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων ενθαρρύνει, και σε µερικές περιπτώσεις απαιτεί, την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Ως τέτοιες, για παράδειγµα, νοούνται οι ενέργειες αγροτών που αλλάζουν τη γεωργική χρήση γης για να µειώσουν τις διαρροές νιτρικών αλάτων στα υπόγεια ύδατα, ή βιοµηχανικών παραγωγών που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για να µειώσουν τις εκποµπές, ή καταναλωτών που αγοράζουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα (όπως βιοαποδοµήσιµα απορρυπαντικά). Συνεπώς, οι στόχοι της βιώσιµης χρήσης νερού σύµφωνα µε την Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων πρέπει να ενσωµατώνονται στους στόχους άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικά µε τη γεωργία και την αλιεία, την ενέργεια, τις µεταφορές, τον τουρισµό κ.λπ. Όπου η υπάρχουσα νοµοθεσία αποτυγχάνει να λύσει τα προβλήµατα της καλής ποιότητας νερού, τα κράτη µέλη πρέπει να εξακριβώνουν πότε συµβαίνει αυτό και να µελετούν πρόσθετα µέτρα για την εκπλήρωση όλων των σχετικών στόχων. Αυτά θα µπορούν να περιλαµβάνουν για παράδειγµα αυστηρότερους ελέγχους για τις εκποµπές ρύπανσης από τη βιοµηχανία ή τη γεωργία. Είναι ουσιώδες να αποτραπεί και να ελεγχθεί η ρύπανση Σε θέµατα ελέγχου της ρύπανσης, η Οδηγία να συνδυάζει δύο προσεγγίσεις την καλύτερη δυνατή µείωση των εκποµπών και ελάχιστο όριο ποιότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι "καλής οικολογικής ποιότητας" νερού θα εκπληρωθούν µέχρι το Αυτό πρέπει να επιτευχθεί από τα κράτη µέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί "πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον" όπου δίνεται ο ορισµός της "καλής χηµικής κατάστασης". Συγχρόνως, ετοιµάζονται µέτρα ελέγχου εκποµπών τα οποία κλιµακώνονται από τη µείωση µέχρι την εξάλειψη των διαρροών στο υδάτινο περιβάλλον µέσα σε χρονικό διάστηµα 20 ετών για τους χειρότερους ρύπους στα ευρωπαϊκά ύδατα, τις "κατά προτεραιότητα επικίνδυνες ουσίες". Και πάλι, η ενοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων θα είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός τόσο φιλόδοξου στόχου για τις κατά προτεραιότητα επικίνδυνες ουσίες. 7

8 Βιώσιµη χρήση του νερού Τώρα που γνωρίζουµε ότι τόσο πολλές δραστηριότητες επηρεάζουν το νερό, µπορούµε να κατανοήσουµε τη σηµασία της διατήρησης του νερού και της βοήθειας στην προστασία του από ρύπους. Είναι ακόµη πιο σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι η ζήτηση αυξάνει συνεχώς. Συνεπώς, εναπόκειται σε µας να εξασφαλίσουµε ότι η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων θα υλοποιηθεί αποτελεσµατικά, ότι υπάρχει αρκετό νερό για τις ερχόµενες γενιές και ότι το νερό αυτό πληροί προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Ζωή µε ανεπάρκεια νερού Καθώς οι ελλείψεις του νερού αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσµο, οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους επαναχρησιµοποίησης των υγρών αποβλήτων. Αυτό είναι λογικό, διότι επιτρέπει διπλή χρήση µε την ίδια δαπάνη άντλησης και δαπάνη υποχρεωτικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μειώνει επίσης την ποσότητα των υδάτων που πρέπει να εκτραπούν, εξοικονοµώντας έτσι πόρους. Το µόνο µειονέκτηµα είναι ότι µειώνει τη διαθέσιµη ποσότητα νερού επειδή όταν καταναλώνεται επαναχρησιµοποιηµένο νερό, επιστρέφει λιγότερο νερό στο φυσικό υδρολογικό σύστηµα. Η επαναχρησιµοποίηση είναι µια σηµαντική και φυσική µέθοδος διαχείρισης των υδάτων αποστράγγισης. Για να αποκοµιστεί το µεγαλύτερο όφελος από δεδοµένη παροχή νερού και για να βοηθηθεί η διάθεση υδάτων αποστράγγισης, έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές επαναχρησιµοποίησης του νερού. Αυτό γίνεται επειδή πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες, από τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τις µακροπρόθεσµες ανάγκες καθώς και ευαίσθητα τοπικά ζητήµατα. Σε ξηρές περιοχές όπου είναι περιορισµένες η παροχή νερού άρδευσης, το νερό αποστράγγισης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συµπλήρωµα. Ωστόσο, η ποιότητα του νερού αποστράγγισης προσδιορίζει ποιες καλλιέργειες µπορούν να αρδευτούν. Νερό αποστράγγισης µε µεγάλη περιεκτικότητα άλατος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άρδευση ευαίσθητων στο αλάτι καλλιεργειών. Θα µπορούσε, ωστόσο, να επαναχρησιµοποιηθεί σε ανθεκτικές χορτονοµές ή σε υφάλµυρα συστήµατα γεωργίας-δασοκοµίας. Πράγµατι, το υφάλµυρο νερό αποστράγγισης επαναχρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για την άρδευση ανθεκτικών στο αλάτι καλλιεργειών και δέντρων. Επίσης, όπου ένα αρδευτικό έργο βρίσκεται κοντά σε φυσικό υγρότοπο, το νερό αποστράγγισης µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί στον υγρότοπο. Ακόµη και εδώ, ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα του νερού αποστραγγίσεων δεν βλάπτει τα ψάρια, τα υδρόβια πτηνά ή άλλα άγρια είδη στον υγρότοπο και ότι η ποσότητα του νερού που περνά µέσα από τον υγρότοπο είναι αρκετή για να αποτρέψει συγκεντρώσεις ουσιών που δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα κινδύνου. 8

9 Η σωστή τιµή του νερού Το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά θα πρέπει να θεωρείται πολύτιµη κληρονοµιά. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να δοθεί στο νερό µια τιµή, επειδή η τιµολόγηση ενεργεί ως κίνητρο για την ενθάρρυνση περισσότερο βιώσιµης χρήσης. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές ευρωπαϊκές χώρες τιµολογούν το νερό εδώ και χρόνια. Μελέτες απέδειξαν ότι προσεκτική τιµολόγηση του νερού ενεργεί ως κίνητρο για τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη χρήση των υδάτινων πόρων και από µια µελέτη της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας προέκυψε ότι η καθιέρωση της χρήσης µετρητών έχει ως αποτέλεσµα άµεση οικονοµία στη χρήση του νερού που εκτιµάται σε 10-25% της κατανάλωσης. Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων απαιτεί από τα κράτη µέλη να αναπτύξουν πολιτικές τιµολόγησης του νερού στις οποίες όλοι οι χρήστες συµβάλλουν κατάλληλα. Η βασική αρχή της Οδηγίας είναι ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώνει, διότι σε τελευταία ανάλυση κάποιος πρέπει πάντοτε να πληρώσει το τίµηµα της ρύπανσης. Η Οδηγία απαιτεί από τις Αρχές των Λεκανών Απορροής Ποταµών να αναπτύξουν συστήµατα τιµολόγησης που να λαµβάνουν υπόψη τη φυσική, κοινωνική, θεσµική και πολιτική κατάσταση κάθε τόπου. Με άλλα λόγια, θα γίνουν µελέτες για την ανάλυση των δαπανών ανάλογα µε τους διάφορους τοµείς όπως νοικοκυριά, βιοµηχανία και γεωργία και για την ενσωµάτωση σ αυτές τις δαπάνες για παράδειγµα των µακροπρόθεσµων προβλέψεων που αφορούν επενδύσεις σε υποδοµή από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Θα πραγµατοποιηθούν επίσης διαβουλεύσεις, έτσι ώστε το τελικό σύστηµα που θα υιοθετηθεί να φέρει σε ισορροπία την παροχή και τη ζήτηση µε τρόπο που να είναι ευνοϊκός για το δηµόσιο συµφέρον σήµερα και στο µέλλον. Συγχρόνως, επειδή το νερό έχει τόσο αποφασιστική σηµασία για τη δηµόσια υγεία, η Οδηγία θα προβλέψει εξαιρέσεις για λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, έτσι ώστε οι βασικές υπηρεσίες να παρέχονται σε ανεκτή τιµή. Συµπεράσµατα από τις τιµές νερού της Γαλλίας Η Γαλλία είναι χώρα που εδώ και χρόνια χρεώνει για τις υπηρεσίες ύδατος. Πρόσφατα έγινε µελέτη για την εξαγωγή συµπερασµάτων από τις τιµές του νερού. Προέκυψε ότι η τιµή των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σ αυτή τη χώρα ποικίλλει από 0,8 ευρώ έως 3,15 ευρώ ανά κυβικό µέτρο. Πώς συµβαίνει αυτό; ιάφοροι παράγοντες εξηγούν αυτές τις διαφορές τιµών που συµπεριλαµβάνουν: τον τύπο εξοπλισµού στην εγκατάσταση καθαρισµού των υδάτων, το σύστηµα παραγωγής και διανοµής πόσιµου νερού, τον τύπο του συστήµατος συλλογής χρησιµοποιηµένου νερού και επεξεργασίας του, τις φυσικές συνθήκες, την κατανοµή ή διασπορά του πληθυσµού. Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση των τιµών του νερού στην Ευρώπη; Μολονότι η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων στοχεύει σε αποτελεσµατική τιµολόγηση του νερού, δεν απαιτεί µία καθορισµένη τιµή για το νερό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιµές θα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και θα εξαρτώνται από παράγοντες όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και από άλλους, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους. Αυτό που θα είναι κοινό είναι η διαφάνεια που θα διέπει τις αποφάσεις για τη χρέωση νερού σ ολόκληρη την Ευρώπη. Θα γνωρίζουµε ποιος χρησιµοποιεί, ποιος ρυπαίνει, τι στοιχίζει και ποιος πληρώνει γι αυτό! Όλοι θα ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε συζητήσεις για να εξασφαλίζεται ότι οι χρεώσεις έχουν µελετηθεί κατάλληλα και περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές. 9

10 Υλοποίηση από κοινού Ο τρόπος που θα υλοποιηθεί η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων είναι µοναδικός. Βασίζεται στη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών. ίνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη µέλη, στις υποψήφιες χώρες και σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µια χωρίς προηγούµενο ευκαιρία για νέα συνεργασία που θα καθοδηγεί τη διαδικασία και θα εξασφαλίζει αποτελεσµατική και συνεπή υλοποίηση. Οι διατάξεις της Οδηγίας είναι πολύπλοκες και εκτεταµένες και έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι η υλοποίηση θα βοηθηθεί σε µεγάλο βαθµό µε την προετοιµασία οδηγιών σε µια κλίµακα τεχνικών θεµάτων. Αυτή η πρόκληση αντιµετωπίστηκε στο πλαίσιο της Κοινής Στρατηγικής Υλοποίησης για την Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων που αναπτύχθηκε από κοινού από τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συµφωνήθηκε τον Μάιο του Σηµαντικές προθεσµίες της Οδηγίας: εκέµβριος 2003 Προσαρµογή εθνικών και τοπικών νόµων στην Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων. Λειτουργία της συνεργασίας για λεκάνες απορροής ποταµών. εκέµβριος 2004 Ολοκλήρωση ανάλυσης των πιέσεων και επιπτώσεων στα ύδατά µας, συµπεριλαµβανοµένης οικονοµικής ανάλυσης. εκέµβριος 2006 Λειτουργία προγραµµάτων παρακολούθησης ως βάσης για τη διαχείριση των υδάτων. εκέµβριος 2008 Παρουσίαση στο κοινό των προγραµµάτων ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών. εκέµβριος 2009 ηµοσίευση των πρώτων προγραµµάτων ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών. εκέµβριος 2015 Τα νερά πρέπει να ανταποκρίνονται στην καλή κατάσταση. 10

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων: Αντλήστε από αυτή! Λουξεµβούργο: Γραφείο Επίσηµων ηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 14,85 X 21 cm ISBN

12 Αντίτυπα αυτής της έκδοσης διατίθενται δωρεάν µέχρις εξαντλήσεώς της στην παρακάτω διεύθυνση: Centre d'information(bu-9 0/11)(Κέντρο Πληροφόρησης) Direction générale de l'environnement (Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος) Commission européenne (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) B-1049 Brussels φαξ (32-2) Για περισσότερες πληροφορίες: KH GR-C Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υττάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2002 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium Τυπωµένο σε ανακυκλωµένο χαρτί ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ L-2985 Luxembourg Design by Qwentès

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Ποια είναι τα παγκόσµια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού

Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού Αξιολόγηση της οικονομικής σημασίας της χρήσης ύδατος στην κατοικημένη και τουριστική περιοχή της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα -1- Ευχαριστίες. -3- Περίληψη.. -4-1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

panorama η στρατηγική της εε για την περιοχή του δούναβη inforegio Μια ενιαία απάντηση στις κοινές προκλήσεις Άνοιξη 2011

panorama η στρατηγική της εε για την περιοχή του δούναβη inforegio Μια ενιαία απάντηση στις κοινές προκλήσεις Άνοιξη 2011 panorama inforegio 37 Άνοιξη 2011 η στρατηγική της εε για την περιοχή του δούναβη el Μια ενιαία απάντηση στις κοινές προκλήσεις ΠΕΡΙΕΧΟμΕΝΑ 3 KΥΡΙΟ AΡΘΡΟ 4-7 ΕΠΙΣKOΠΗΣΗ Η Στρατηγική της ΕΕ για ευημερία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους MEMO/05/496 Βρυξέλλες, 21 εκεµβρίου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και για την ανακύκλωσή τους 1. Περί τίνος πρόκειται; Τα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 Σεπτεµβρίου 2002 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 Σεπτεµβρίου 2002 2 Μετάφραση: Επιµέλεια: Σοφία Μάρη Χριστίνα Θεοχάρη 4

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γραφικό σχέδιο: ΕΟΠ/Intrasoft Σελιδοποίηση: Rosendahl-Schultz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Μια αειφόρος, ασφαλής και προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενέργεια. Μια αειφόρος, ασφαλής και προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ενέργεια Μια αειφόρος, ασφαλής και προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί ήδη από τώρα για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα