Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εδαφών Η ποιότητα του εδάφους και οι κύκλοι των θρεπτικών στο σύστηµα εδάφους/νερού/φυτού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εδαφών Η ποιότητα του εδάφους και οι κύκλοι των θρεπτικών στο σύστηµα εδάφους/νερού/φυτού"

Transcript

1 Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υδρογεωχηµικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών Η ποιότητα του εδάφους και οι κύκλοι των θρεπτικών στο σύστηµα εδάφους/νερού/φυτού Φωτεινή Σταµάτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, MsC Νικόλαος Νικολαΐδης (επιβλέπων) Νικόλαος Καλογεράκης Ελευθερία Ψυλλάκη 2 η Συνάντηση υδρομε ΩΝ 11&12 Ιουλίου 2008, Βόλος Έδαφος: ορίζεται ως το επιφανειακό στρώµα του φλοιού της γης, µεταξύ του υποστρώµατος και της επιφάνειας, εκτός από το υπόγειο νερό.

2 Προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το έδαφος Αέρας ηµόσια υγεία Παραγωγή Βιοµάζας (π.χ. τροφική αλυσίδα Επιφανειακά νερά Κουλτούρα/Πολιτισµός Έδαφος Βιοποικιλότητα Υπόγειο νερό W.E.H. Blum, 2004

3 Χάνουµε τοέδαφος~100 φορές πιο γρήγορα από ότι η φύση το παράγει Αυτό είναι µη βιώσιµο! Συµπίεση N και P λιπάσµατα Άρδευση Σκοπός: Μεγιστοποίηση της παραγωγής = αντιµετώπιση της πείνας (µεταπολεµικό κατάλοιπο φάε το φαί σου, οι άνθρωποι στην πεινάνε κι εσύ ) Ζιζανιοκτόνα ιάβρωση Καύση

4 EU-SOIL COMMUNICATION 2002 (COM(2002)179) Προς µία θεµατική Στρατηγική για τη προστασία του εδάφους Οι 8 απειλές στο έδαφος Μείωση της οργανικής ύλης ιάβρωση Συµπίεση Μείωση της βιοποικιλότητς Πληµµύρες& κατολισθήσεις Ρύπανση (τοπική & διάχυτη) Σφράγιση Αλάτωση Παγκόσµιες επιπτώσεις της απώλειας της εδαφικής οργανικής ύλης ιεθνής σύµβαση για την βιοποικιλότητα ιεθνής σύµβαση για την ερηµοποίηση ιεθνής σύµβαση για τις κλιµατικές αλλαγές και Πρωτόκολλο του Κιότο

5 είκτης Υποβάθµισης του εδάφους Αριθµητικός µέσος των: ιάβρωση (Pan-European Soil Erosion Risk Assessment PESERA) Περιεχόµενοσεοργανικόάνθρακα(%) στον επιφανειακό ορίζοντα των εδαφών στην Ευρώπη Πυκνότητα πληθυσµού (Population density disaggregated with Corine land cover 2000 (vers4)) Organic carbon content (%) PESERA (tn/ha/yr) Population density (pr 1 km 2 grid cell) 1 > >20 >2000

6 Υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των πρακτικών διαχείρισης των εδαφών, ολιστική προσέγγιση της ποιότητας/υγείας του εδάφους, καθιέρωση δεικτών για την αξιολόγηση της τρέχουσας ποιότητας του εδάφους. ΕΙΚΤΕΣ = ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την κατανόηση και διαχείριση πολύπλοκων συστηµάτων. Καταγεγραµµένες 488 εργασίες, σχετικές µε την καθιέρωση δεικτών για την ποιότητα του εδάφους Connie Hall, M.L.S. (2003). Προβληµατισµοί: πολυπλοκότητα, συµβατότητα, επαναληψιµότητα. Προοπτική: δείκτες οικονοµικοί στην εφαρµογή, ακριβής και ευαίσθητοι σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καταδεικνύουν τις αλλαγές στην ποιότητα του εδάφους και να είναι ικανοί να ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις των πιο σηµαντικών απειλών του εδάφους σε αυτό. Ανάγκη για N-δείκτες Το Ν είναι το µόνο θρεπτικό που δεν απελευθερώνεται από τη διάβρωση των πετρωµάτων.

7 Μερικές πρόσφατες ανακαλύψεις για το DON στο περιβάλλον Το DON µπορεί να εκχυλιστεί από τα εδάφη και να ενσωµατωθεί στους µικροοργανισµούς και τα φυτά (Neff et al, 2003). Ο λόγος DON /TDN στη βροχόπτωση είναι περίπου 1/3 (median 30%, std: 16 %) (Neff et al, 2002). Ο λόγος DON /TDN κυµαίνεται από 50% (Wondzell & Swanson 1996) έως 95% (Hedin et al. 1995) σε λεκάνες, αλλά µόνο 10 20% σε λεκάνες µε υψηλή φόρτιση σε ανόργανο Ν (Perakis and Hedin 2002; Van Breeman 2002; Cambell et al., 2000). Το DON και το DOC δεν συσχετίζονται θετικά στις περισσότερες λεκάνες (Clark et al., 2004) Πρόσφατες έρευνες σχετικά µε την ικανότητα ανοργανοποίησης των εδαφών προτείνουν ότι το DON δεν µπορεί να εξαιρεθεί από την ταξινόµηση γονιµότητας των εδαφών (Murphy et al., 2000). Τα εδάφη βοσκότοπων περιέχουν τα µεγαλύτερα ποσά DON & DOC σε σχέση µε άλλες χρήσεις γης (Ghani et al., 2007) και φυσικά εδάφη (Murphy et al., 2000), διαφορετικής συµπεριφοράς µεταξύ τους.

8 DIN, mg/l Γιατί τόσο πολύ DON στη Μεσόγειο 7 Mulargia 6 Med-Grecce Anapodaris Aks ios North Europe 2 America Pardiela Acheloos Evrotas 1 Krathis 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 DON/TDN Αξιός, km 2 Το DON στο ποτάµι συσχετίζεται µε τα φορτία που προέρχονται από την κτηνοτροφία Load (tn/y) y = 4785x - 191,32 R 2 = 0,9996 Ευρώτας, 2400 km 2 Κράθις, 149 km 2 Αχελώος, 6000 km 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 DON EXPORT LOAD Linear (DON EXPORT LOAD) Normalized Input DON Load from Pasture (tn/km 2 )

9 Προσέγγιση Η ποιότητα του εδάφους αποτελεί µια αντανάκλαση των εγγενών χαρακτηριστικών τους εδάφους και των πρακτικών που εφαρµόζονται σε αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η ΕΟΥ αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά της ποιότητας του εδάφους. Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός απλού δείκτη της ποιότητας της ΕΟΥ. Ο δείκτης αυτός θα είναι σε θέση να διαχωρίζει τις διαφορετικές πηγές προέλευσης (π.χ. ζωική και φυτική) της ΟΥ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποδείξει τη βιωσιµότητα της γονιµότητας του εδάφους και τις επιπτώσεις της υπερβόσκησης στην ΕΟΥ. Οπροτεινόµενος δείκτης βασίζεται στην αρωµατικότητα της ΕΟΥ η οποία εκτιµάται µε UV ανάλυση εκχυλίσµατος του εδάφους. Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε δείγµατα εδάφους που πάρθηκαν από τη νήσο Κρήτη, και αντιστοιχούν σε διαφορετικές γεωργικές χρήσεις γης και πρακτικές διαχείρισης.

10 Περιοχές ειγµατοληψίας Νοµός Χανίων, νήσος Κρήτη, Ελλάδα

11 Μεθοδολογία Βασικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους και της ΕΟΥ πορώδες, ξηρή πυκνότητα, ph, αγωγιµότητα, ολικός οργανικός άνθρακας (Walkley-Black method), και ολικό kjeldahl N του εδάφους Γονιµότητα του εδάφους σε Ν Περιεχόµενο σε ανόργανο N υνητικά ανοργανοποιήσιµο Ν(βραχυπρόθεσµα) Εκχύλιση µε 2MKClσε µια αναλογία στερεού/υγρού 1:5, ανακίνηση στις 200 rpm, για 1h στους 20 o C, και για 1 εβδοµάδα στους 40 o C, αντίστοιχα. Τα εκχυλίσµατα φιλτράρονται (0.45 µm Nylon filter) και αναλύονται φασµατοσκοπικά για NO3-N, NH4-N, ΤΚΝ, και για DOC µε χρήση αυτόµατου αναλυτή TOC. UV ανάλυση των εκχυλισµάτων προσδιορισµός του φάσµατος απορρόφησης των δειγµάτων στο εύρος nm, µε χρήση κυψελίδας χαλαζία Αρωµατικότητα: ειδική απορρόφηση UV (SUVA, Specific UV Absorbance) (L/mg m), δηλαδή ο λόγος της απορρόφησης προς τη συγκέντρωση σε DOC (mg/l) του εκχυλίσµατος στα 280 nm (SUVA280), καθώς εκεί θεωρείται ότι δεν απορροφούν τα νιτρικά. Εξέταση του δείκτη που οµοιάζει µε την SUVA και προκύπτει από το λόγο της απορρόφησης προς τη συγκέντρωση σε DON (mg/l) του εκχυλίσµατος στα 280 nm.

12 Βασικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους και της ΕΟΥ

13 Αποτελέσµατα των τεστ γονιµότητας Το ανόργανο N (mineral N), το δυνητικά ανοργανοποιήσιµο Ν(PMN) και το δυνητικά ολικό διαλυτό Ν (PTSN) δίνουν 3 διαφορετικές ταξινοµήσεις όσο αφορά στην γονιµότητα και δεν συσχετίζονται σηµαντικά µεταξύ τους. 100% 80% 60% 40% 20% 0% PL1 Nitrogen partioning in the leachate of Mineral N test PL3 PL5 Nitrogen, mg/kg PL PL9 CF5 PL3 CF1 CF3 Sample code PL5 PL1 CF5 SE1 PL9 PL4 CF4 PL2 PL6 SE3 CM2 Sample code 100% 80% 60% 40% 20% 0% PL1 Nitrogen partioning in the leachate of PMN N test PL3 SE1 PL8 SE3 PL7 PL10 CF2 CF1 CF3 Mineral N PMN PTSN PL5 PL7 PL9 CF1 CF6 SE2 CF3 Sample code CF5 SE1 SE3 CM2 NO3-N NH3-N (PMN) DON (PMN) NO3-N NH3-N (PMN) DON (PMN)

14 PL2 PL1 PL1 PL2 PL4 CF5 SE3 CF6 SE1 CF2 CF4 CF είκτες αρωµατικότητας SOC Aromaticity Index CF5 PL5 PL7 PL9 PL8 PL3 PL6 PL10 SE2 SE1 SE3 CF1 CF3 Soil ID SON Aromaticity Index PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 CF1 CF2 CF3 SE2 CF4 PL3 A(280)/DOC, (m mg) Soil ID A(280)/DOC, (m mg) -1

15 Συντελεστές κατανοµής 1200 Kd, ml/g (STKN/PMN) SON-ArI Εδάφη µε µικρή ικανότητα ανοργανοποίησης Ν και εµπλουτισµένα σε DON, το οποίο εκχυλίζεται εύκολα Kd, ml/g (STKN/DON of the Mineral test) SON-ArI

16 Κατανοµή του DON σε αρωµατικό και µη αρωµατικό DOC = DOCar + DOCnon ar DON = DONar + DONnon ar DOCar = mar A(280) 1 DONar = DOCar = rar mar A(280) rar DOCnon ar = DOC DOCar DONnon ar = DON DONar DOCar CF 6 rar = = 2.00 DONar 1 DOC mar = = = SUVA(280) A(280) CF DON non aromatic 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% y = 0,0298x R 2 = 1 y = -0,0298x + 1,0001 R 2 = SON ArI DON non aromatic DON aromatic Li (DON ti ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DON aromatic

17 Μέχρι τώρα: Οπροτεινόµενος δείκτης φαίνεται να είναι σε θέση να µας δώσεις αξιόπιστες ενδείξεις για την επίδραση της διαχείρισης στην ποιότητα της οργανικής ύλης των αγροτικών εδαφών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης για την γονιµότητα των εδαφών σε σχέση µε το Ν και ως διαχειριστικό εργαλείο για την λίπανση, και ως δείκτης των επιπτώσεων της υπερβόσκησης στα εδάφη. Τρέχουσες εργασίες: Συσχέτιση του δείκτη µε την«βιοποικιλότητα» ή καλύτερα αφθονία των ειδών (βακτήρια και µύκητες). Ταυτοποίηση των ειδών των βακτηρίων. Μελλοντικές εργασίες: Επαλήθευση της µεθοδολογίας και του δείκτη σε µελέτη στην IOWA, USA, σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εδαφών. Μελέτη της σύνδεσης της ποιότητας των εδαφών µε την ποιότητα στο ποτάµι και τη διάβρωση (µελέτες ιζηµάτων). Θα πραγµατοποιηθεί στη λεκάνη απορροής του ποταµού Creek στην IOWA. Μελέτη του κύκλου ζωής των φραγµιτών και του µηχανισµού αναδιανοµής του φωσφόρου σε αυτούς, υπό ελεγχόµενες συνθήκες. (διαφορετικές λιπάνσεις και εδάφη διαφορετικής ποιότητας) Θα πραγµατοποιηθούν στο πανεπιστήµιο της IOWA στις ΗΠΑ, υπό την συνεπίβλεψη του καθηγητή Jerald L. Schnoor.

18 Ο ξεχασµένος µηχανισµός N & P περιεχόµενο - Phragmites australis April June August September December NO3-N Total-P Concentration in the Reeds, mg/kg dw Συγκέντρωση PO4-P (g/kg) Μέσος όρος Θ1-Θ3, Αποστραγγιστικό κανάλι στη Σκάλα, Ν. Λακωνίας /2/ /3/ /5/2008 1/7/2008 Ηµεροµηνία Άνω Μέση Κάτω Ρίζες Ο P επιστρέφει στις ρίζες µηχανισµός αυτολίπανσης Έχουν ξεχάσει τα φυτά τον µηχανισµό Τι θα συµβεί µετά το 2025 χωρίς P?

19 Ευχαριστούµε γιατηνυποστήριξηταευρωπαϊκάπρογράµµατα SoilCritZone και LIFE05-EnviFriendly (www.envifriendly.tuc.gr), και την υποστήριξη από το ίδρυµα Μποδοσάκη για διδακτορικές σπουδές. Η βιωσιµότητα των εδαφών στην Ευρώπη όπως προκύπτει από την έρευνα της κρίσιµης ζώνης Soil Sustainability In Europe As Deduced From Investigation Of The Critical Zone

20 Ευχαριστώ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ» Εκπόνηση: ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά»

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χηµικών Μηχανικών & Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών 2014 Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών Κατάλογος με καλές πρακτικές για την προστασία των εδαφών οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρακτικές αυτές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΥΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα µε βάση την Ευρωπαϊκή Θεµατική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 7: Επισκόπηση αποµείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για εφοδιαστικές αλυσίδες τοπικής κλίμακας και θερμικές χρήσεις Κωδικός έργου: IEE/13/574 Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 DRAFT Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη Υπεύθυνος φορέας της ράσης: ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα