ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη"

Transcript

1 ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα κέξα πέξαζε από θεη έλαο μέλνο. «Έρεηο θαλέλα θξαγθάθη λα κνπ δώζεηο;» κνπξκνύξηζε ν δεηηάλνο απιώλνληαο κεραληθά ην παιηό, θζαξκέλν ηνπ θαπέιν. «Δελ έρσ ηίπνηα λα ζνπ δώζσ», είπε ν μέλνο, «αιιά πεο κνπ, ηη είλ απηό πνπ θάζεζαη πάλσ ηνπ; «Σίπνηα», απνθξίζεθε ν δεηηάλνο. «Έλα παιηό θνπηί. Όζα ρξόληα ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ, θάζνκαη πάλσ ηνπ». «Κνίηαμεο πνηέ κέζα ζην θνπηί;» ξώηεζε ν μέλνο. «Όρη», είπε ν δεηηάλνο. «Ση λόεκα ζα είρε; Δελ έρεη ηίπνηα κέζα». «Γηα ξίμε κηα καηηά», επέκεηλε ν μέλνο. Ο δεηηάλνο θαηάθεξε κε δπζθνιία λα αλνίμεη ην θαπάθη. Μελ πηζηεύνληαο ζηα κάηηα ηνπ, θαηάπιεθηνο θη ελζνπζηαζκέλνο, είδε όηη ην θνπηί ήηαλ γεκάην ρξπζάθη. Μήπσο ν αιεζηλόο πινύηνο βξίζθεηαη ήδε εδώ θαη νη επηζπκίεο ην κόλν πνπ θάλνπλ είλαη λα καο απνκαθξύλνπλ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα καο απνπιαλνύλ; H επηζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε, ηε ζηέξεζε, ηελ απνπζία θαη ζπρλά ηε ληώζνπκε ζαλ αλάγθε γηα θάηη θαη ζαλ ιαρηάξα γηα γέκηζκα θαη εθπιήξσζε. Γηαηί όκσο ππάξρεη ε αίζζεζε έιιεηςεο ή ζηέξεζεο; Γηαηί άξαγε ν αλζξώπηλνο λνπο ή ηα αλζξώπηλα πιάζκαηα θπλεγάλε πάληα θάηη; Γηαηί ππάξρεη απηή ε έληνλε επηζπκία γηα θάηη πνπ ζα ζε γεκίζεη ή ζα ζε θαιύςεη; Πώο γίλεηαη θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από καο ππάξρεη κηα αίζζεζε θελνύ, κνλαμηάο, κηα αίζζεζε άδεηνπ; Πώο πξνθύπηεη απηό ην θελό, ην άδεην θαη ε ζπλαθόινπζε επηζπκία; Δελ μέξσ αλ κπνξνύκε λα δώζνπκε απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, αιιά κπνξνύκε λα δνύκε όηη ε θίλεζε ηεο επηζπκίαο είλαη, εμ νξηζκνύ, κηα θίλεζε απνζηξνθήο από ηελ παξνύζα πξαγκαηηθόηεηα αθνύ ζηξεθόκαζηε ζε θάηη άιιν, θάπνπ αιινύ. Απηή ε δηαδηθαζία όκσο κε βγάδεη έμσ, κε θαζηζηά ήδε εθηόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κνπ. Πξόθεηηαη γηα θπλεγεηό ή ειπίδα απόθηεζεο θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη θάπνπ αιινύ, θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή. Έηζη ηειηθά, απνθεύγνπκε πάληα απηό πνπ «είλαη» ήδε εδώ. Όκσο γηαηί ην απνθεύγνπκε; ε απηή ηελ εξώηεζε, ε απάληεζε θαίλεηαη απηνλόεηε: Σν απνθεύγνπκε γηαηί είλαη ειιηπέο. Τπάξρεη έλα έιιεηκκα ζε απηό πνπ ηώξα δσ, θαη ηη πην θπζηνινγηθό από ην λα ζέισ λα γεκίζσ

2 ην έιιεηκκα κε θάηη άιιν, θάηη πνπ λα ην επηζπκώ; Αιιά, ηη ζεκαίλεη λα είλαη θάηη «ειιηπέο»; Ωο πξνο ηη είλαη «ειιηπέο»; Καη αθόκα, ηη είλαη απηό πνπ έξρεηαη λα πάξεη ηε ζέζε ηεο έιιεηςεο, απηό πνπ ην ληώζνπκε σο ην επηζπκεηό; Ίζσο ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα κπνξνύζακε λα ηα δνύκε πην θαζαξά ζην θσο ελόο ζηηγκηόηππνπ από θάπνην πεξηζηαηηθό. ήκεξα ν άληξαο κνπ κνύ έθαλε έλα δώξν πνπ ην επηζπκνύζα εδώ θαη πνιύ θαηξό. Απηήλ ηελ ηζάληα. Είλαη πνιύ αθξηβή. Σελ θαληαδόκνπλ θαη πίζηεπα όηη ζα ραηξόκνπλ πνιύ αλ ηελ απνρηνύζα. ήκεξα όκσο δε ζπλέβε θάηη ηέηνην ζπλερίδσ λα ληώζσ ην ίδην θελό Απηή ε γπλαίθα επηζπκνύζε κηα ηζάληα. Σελ θαληαδόηαλ! Σελ απνθηά αιιά δελ ραίξεηαη. Γηαηί; Ση ζπκβαίλεη εδώ; Μήπσο ζηε πξαγκαηηθόηεηά ηεο ππάξρεη έλα θελό πνπ δελ κπνξεί λα γεκίζεη από κηα ηζάληα; Μήπσο ππάξρεη έλα θελό πνπ δελ κπνξεί λα γεκίζεη από θακηά θαληαζίσζε θαη θακηά επηζπκία; Κάηη αληίζηνηρν δε ζπκβαίλεη κε πνιιέο από ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ; Σν παηδί, ζπρλά, δε δέρεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο είλαη, αιι όπσο απηό ηε ζέιεη λα είλαη. Ζεη κέζα ζηηο θαληαζηώζεηο ηνπ θαη ην δηθό ηνπ όξακα πξαγκαηηθόηεηαο. Η επηζπκία ηνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επαιήζεπζε ηεο θαληαζίσζήο ηνπ. Αλ δελ εθπιεξσζεί ε επηζπκία ηνπ θαη δελ επαιεζεπζεί ε θαληαζίσζή ηνπ, ππνθέξεη. Οξγίδεηαη, θη ε ιεηηνπξγία ηεο νξγήο ηνπ είλαη λα εμαλαγθάζεη ηνλ θόζκν (κέζσ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο) λ αληαπνθξηζεί ζηελ επηζπκία ηνπ. Είλαη ζαλ λα κάρεηαη κε λύρηα θαη κε δόληηα (θαη κε θξαπγέο) λα ληθήζεη ην έιιεηκκα θαη ηε καηαησηηθή πιεπξά ηεο πξαγκαηηθόηεηάο ηνπ. Γηα ηνλ Φξόπλη (ζύκθσλα κε ην ιεμηιόγην ηεο ςπραλάιπζεο ησλ Laplanche- Pontalis), ε επηζπκία είλαη αδηάζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηα «κλεκνληθά ίρλε» πνπ γελληνύληαη όηαλ κηα θαηάζηαζε εζσηεξηθήο έληαζεο (π.ρ. κηα αλάγθε) ηθαλνπνηείηαη. Η επηζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζήκαηα απηήο ηεο ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ηελ θαληαζίσζε. Σν ζπλαθόινπζν ηεο επηζπκίαο είλαη ε θαληαζίσζε θαη, γηα ηελ θξνϋδηθή ςπραλάιπζε, όπσο θαη γηα ηνλ Lacan, θαηέρεη θεληξηθή ζέζε. Τπάξρεη έλαο θνηλόο ηόπνο αλάκεζα ζηε θξνϋδηθή ζεσξία θαη ηελ ππαξμηαθή θαηλνκελνινγία: Καη νη δπν δέρνληαη όηη είλαη ζηε θύζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο λα καο παξνπζηάδεηαη σο ειιηπήο. Η απνπζία θαη ην έιιεηκκα είλαη αλαπόζπαζηεο πιεπξέο ηεο ύπαξμεο, θαη αθξηβώο εδώ γελληέηαη ε θαληαζίσζε θαη ε επηζπκία. Γηα ηνλ Φξόπλη όκσο, όιν ην ζέκα ηειεηώλεη εδώ. Η επηζπκία αλάγεηαη ζε θηλεηήξην δύλακε θαη ζεκέιην ηνπ ςπρηζκνύ. Δελ κπνξνύκε λα πάξνπκε απόζηαζε από απηήλ. Αληίζεηα, ε Τπαξμηαθή θαηλνκελνινγία αλαξσηηέηαη: Μήπσο, ηειηθά, ε επηζπκία είλαη κηα θίλεζε θπγήο από ηελ πξαγκαηηθόηεηά κνπ, κηα θίλεζε θπγήο από ηνπο θόβνπο κνπ, ηηο αλεζπρίεο κνπ, ηε κνλαμηά

3 κνπ, ην θελό ηεο πξαγκαηηθόηεηάο κνπ; Μήπσο ε επηζπκία κηαο θαληαζίσζεο πνπ απνζθνπεί λα γεκίζεη έλα θελό θη έλα έιιεηκκα, είλαη κηα πιάλε; Μα ηόηε, ζα κπνξνύζε λα ξσηήζεη θαλείο, ηη κπνξεί λα γίλεη; Αλ εγθαηαιείςνπκε ηελ θηλεηηθόηεηα πνπ καο δίλεη ε επηζπκία, ηόηε, δελ θαηαδηθάδνπκε ηνλ εαπηό καο ζε κηα αθηλεζία; Μηα κνηξνιαηξηθή αθηλεζία; Θα ήηαλ ίζσο έηζη, αλ ε θίλεζε ή ε αθηλεζία είραλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά κε καο. Αλ ήηαλ δειαδή θάηη ζαλ επηινγή καο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο καο. πκβαίλεη όκσο, λα βξηζθόκαζηε εμ αξρήο ξηγκέλνη ζε κηα ξνή θαη έλα γίγλεζζαη. Απηό είλαη ζεκειηώδεο γηα ηελ Τπαξμηαθή Φαηλνκελνινγία. Σν όηη βξηζθόκαζηε ξηγκέλνη ζε κηα θίλεζε θαη κηα ξνή πνπ έξρεηαη θαη καο βξίζθεη, είλαη ίζσο απηό πνπ δεκηνπξγεί ην έιιεηκκα. Δελ πθίζηαηαη κηα ζηαηηθή θαη θιεηζηή νιόηεηα ηελ νπνία ζα κπνξνύζακε θάπνηε, θάπσο, λα θαηαθηήζνπκε κε όρεκα ηηο επηζπκίεο καο. Είκαζηε ξεπζηνί θαη αλνηθηνί, θαη ν θόζκνο πνπ θαηνηθνύκε, ε πξαγκαηηθόηεηά καο, αιιά θαη εκείο! ε απηή ηε πεξίπησζε, πνηνο είλαη ν δξόκνο πνπ καο αλνίγεηαη; Ίζσο ν δξόκνο ελόο αιεζηλνύ θνηηάγκαηνο «απηνύ πνπ ππάξρεη» ώζηε λα πξνθύςεη κηα αιεζηλή ζπλνκηιία καδί ηνπ εδώ θαη ηώξα. Μέζα από ηε ζπλνκηιία κε απηό πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη, ίζσο θαη αξρήλ σο έιιεηκκα θαη απνπζία, ζα γελλεζεί ην αιεζηλά λέν. Κάηη πνπ δελ ζα είλαη κηα απιή αλαπαξαγσγή ηεο θαληαζίσζήο κνπ Μήπσο ε επηζπκία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε θαληαζίσζε ελώ θαίλεηαη όηη πξνζδίδεη θηλεηηθόηεηα ζηε δσή καο ελ ηέιεη αληηκάρνληαη ηελ θίλεζε θαη ηε ξνή; Μήπσο αζρνιείηαη κε ην λα δηαηεξεί δσληαλό ην παξειζόλ (επεηδή ρσξίο απηό- πνηνο είζαη;), θαζώο επίζεο πξνβάιιεη ζπλερώο ηνλ εαπηό ζην κέιινλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα κηαο ηαπηόηεηαο θαη γηα λα επηδηώμεη λα βξεη εθεί θάπνην είδνο αλαθνύθηζεο ή ηθαλνπνίεζεο; Λέεη: «Κάπνηα κέξα, όηαλ ζπκβεί απηό, εθείλν ή ην άιιν, ζα είκαη θαιά, επηπρηζκέλνο, ήξεκνο. Μήπσο όκσο ε παξνύζα ζηηγκή θξαηά ην θιεηδί ηεο απειεπζέξσζεο; Σα γαιάδηα βνπλά είλαη από κόλα ηνπο γαιάδηα βνπλά Σα ιεπθά ζύλλεθα είλαη από κόλα ηνπο ιεπθά ζύλλεθα. ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ παηδηνύ, απηή ε ζηάζε αιιάδεη ζηγά -ζηγά ζε κηα πην ώξηκε, όπνπ ην παηδί ζπκθηιηώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηά ηεο. Σν άηνκν όκσο πνπ δελ έρεη εγθαηαιείςεη ηε λαξθηζζηζηηθή ζηάζε σο πξνο ηε πξαγκαηηθόηεηα, δελ

4 θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζ απηό ην ζεκείν. Επηκέλεη πσο ε πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηηο ηδέεο ηνπ, θη όηαλ δηαπηζηώλεη πσο δελ είλαη έηζη, αληηδξά ή κε ηελ νξκή λα εμαλαγθάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα λ αληαπνθξηζεί ζηηο επηζπκίεο ηνπ (δειαδή λα θάλεη ην αδύλαην) ή κε ην ζπλαίζζεκα ηεο αδπλακίαο θαη ηεο ππνηαγήο, αθνύ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην αδύλαην. Αιιά αθόκα θη απηή ε αξλεηηθή ζηάζε, ε νπνία ηε καηαίσζε ηελ θαζηζηά κνίξα, δε ζπληζηά απειεπζέξσζε απ ηελ επηζπκία παξά πξνζθόιιεζε θαη έθπησζε ζηελ επηζπκία. «Απηόο πνπ αιπζνδέλεη ηε ραξά γύξσ ηνπ θαηαζηξέθεη ηα θηεξά ηεο δσήο». (Γνπίιηακ Μπιέηθ) -Δελ αληέρσ ηε καηαίσζε. Σν ρεηξόηεξν πνπ κπνξεί λα κνπ ζπκβεί είλαη λα κνπ αθπξώζνπλ ή λα αλαβάιινπλ θάηη πξνγξακκαηηζκέλν. Σόηε απνδηνξγαλώλνκαη. Εμνξγίδνκαη -Ση ζεκαίλεη γηα εζάο απηή ε καηαίσζε; -Είλαη ζαλ λα γθξεκίδεηαη απηό πνπ πεξηκέλσ, ζαλ λα κελ ππνινγίδνπλ νη άιινη ηηο δηθέο κνπ επηζπκίεο, ζαλ λα κε αθπξώλνπλ. -Καη κε ζαο ηη ζπκβαίλεη; Δελ αλαβάιιεηαη θαη δελ αθπξώλεηε πνηέ θάηη; -Μα, θαη βέβαηα. Εγώ κπνξώ λα ην θάλσ. Μπνξώ λα θάλσ όηη ζέισ. -Όπσο; -Όηαλ ην πξσί δελ έρσ δηάζεζε, παίξλσ ηειέθσλν ζηε δνπιεηά, πξνθαζίδνκαη θάηη θαη κέλσ ζην ζπίηη. -Καη πώο ληώζεηε ηόηε; -Όρη θαιά. Δελ είλαη θάηη πνπ κνπ αξέζεη αιιά είλαη γηα κέλα ν εύθνινο δξόκνο. ε κηα άιιε ζπλεδξία. -Σν όηη δελ κπνξώ λα ειέγμσ ηα πξάγκαηα, λα ηα εμεγήζσ ινγηθά, λα βξσ κηα εμήγεζε, απηό κε απνζπληνλίδεη. -Έρεηε ληώζεη θάηη παξόκνην παιηόηεξα, ζε άιιεο θάζεηο ηεο δσήο ζαο; -Όρη. Δε ζπκάκαη ηίπνηα ηέηνην. Γηα όια ππήξρε κηα ινγηθή εμήγεζε. Όηαλ ήκνπλ παηδί είρα ό,ηη επηζπκνύζα. Θπκάκαη έληνλα κηα κέξα. Σόηε πνπ ην θνξηηζάθη ηεο απέλαληη πνιπθαηνηθίαο κνπ έδεηρλε ηελ θαηλνύξηα ηεο θνύθια, ην δώξν ησλ γελεζιίσλ ηεο. Άξρηζα λα θιαίσ θη απαίηεζα κία νιόηδηα. Η επηζπκία κνπ εθπιεξώζεθε ηελ ίδηα ζηηγκή. Σα θαηάθεξα κε κεγάιε επθνιία. -Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα; -Αθξηβώο. Αθόκα θαη ζήκεξα ε κεηέξα κνπ θξνληίδεη λα κνπ παξέρεη νηηδήπνηε επηζπκώ. Όηαλ δελ έρσ ρξήκαηα γηα λα απνθηήζσ θάηη πνπ επηζπκώ, ζπεύδεη εθείλε κε κεγάιε πξνζπκία θαη κνπ ηα παξέρεη.

5 Είλαη ζ όινπο καο γλσζηό ην θπλήγη ησλ επηζπκηώλ. Πηζηεύνπκε όηη κε ην λα εθπιεξσζεί κηα επηζπκία καο ζα ληώζνπκε θαιύηεξα, ζα γίλνπκε επηπρηζκέλνη. Καη ίζσο ζπκβαίλεη λα ληώζνπκε κηα πξόζθαηξε αλαθνύθηζε, έλα πξνζσξηλό γέκηζκα ηνπ άδεηνπ πνπ καο δηαθαηέρεη. Ση γίλεηαη όκσο ζηε ζπλέρεηα; Όιν θαη θάπνηα θαηλνύξηα επηζπκία ζα μεπεδήζεη θαη ζα γίλεη ην θπξίαξρν ζηε δσή καο θη όιν καο ην δπλακηθό ζα πεξηζηξέθεηαη γύξσ απ ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. Κη είλαη έλα θπλήγη δίρσο ηειεησκό. Η κία επηζπκία, έπεηηα ε άιιε, ε άιιε Κη εγώ, ην ηζρπξό ππνθείκελν, πνπ κπνξώ αλά πάζα ζηηγκή λα επηζπκώ νηηδήπνηε θαη λα ην ζέησ ππό ηελ θαηνρή κνπ, πνπ επηζηξαηεύσ όιν ην ζύκπαλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηώλ κνπ, πνπ θηάλσ ζην ζεκείν λα ηαπηίδσ ηελ ύπαξμή κνπ κε ην πνζεηό, κεηαιιάζζνκαη ζε δπλάζηε ηεο ύπαξμήο κνπ, ζε έξκαην ησλ επηζπκηώλ κνπ. Απνκαθξύλνκαη απ ηνλ εαπηό κνπ, αθνύ ππνηάζζνκαη ζην επηζπκεηό, θάηη πνπ κνπ ζηεξεί ηελ επαθή κνπ κε ην κίιεκα ησλ πξαγκάησλ. Επηιέγσ ηε ζηαζηκόηεηα εθόζνλ ε επηζπκία είλαη θάηη πνπ έξρεηαη απ ην παξειζόλ θαη δηεθδηθεί πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην παξόλ αθνύ θαηαθιύδεη ηελ ύπαξμή κνπ. Ο άλζξσπνο, κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, είλαη έηζη ε απόιπηε αξρή ησλ όλησλ, θαζώο νη επηζπκίεο ηνπ, ε εθπιήξσζε θαη ε καηαίσζή ηνπο, απνθαζίδνπλ ην εάλ είλαη ή δελ είλαη ηα πξάγκαηα! Αο αθνύζνπκε ζ απηό ην ζεκείν έλα ζηηγκηόηππν. -Είκαη πνιύ ράιηα. Δελ κπνξώ λα ην αληέμσ όιν απηό. Ννκίδσ όηη δελ αμίδεη απηή ε ζρέζε ώζηε λα ηαιαηπσξνύκαη ηόζν. -Ση είλαη απηό πνπ θπξίσο ζε βαζαλίδεη; -Κάπσο αιιηώο πεξίκελα ηε ζρέζε. Πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ, ζπρλή ηειεθσληθή επηθνηλσλία, πνιιά κελύκαηα -Κη εθείλνο; - Δε ιέσ, ελδηαθέξεηαη κε ηνπο δηθνύο ηνπ όξνπο όκσο. Πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο κνπ αιιά όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα κνπ άξεζε. Γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα κε αλαθνπθίδεη ε ηδέα ηνπ ρσξηζκνύ. -Ελλνείο ρσξηζκό από ηνλ Γ. έηζη όπσο ηνλ έρεηο ζην κπαιό ζνπ ή από ηνλ πξαγκαηηθό Γ. -Μάιινλ δελ ηνλ έρσ γλσξίζεη αθόκα! Λίγεο κέξεο κεηά -Είκαη πνιύ θαιά όιν απηό ην δηάζηεκα. Καιά ζηε ζρέζε αιιά θαη κέζα κνπ ληώζσ εζπρία θαη εξεκία. -Ση είλαη απηό πνπ άιιαμε;

6 -Είλαη ζαλ λα παξαηηήζεθα από ηηο επηζπκίεο κνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γ. Αθέζεθα λα ηνλ γλσξίζσ. Οκνινγώ πσο απηό πνπ εηζέπξαμα δελ ην πεξίκελα. -Ση ελλνείο; -Μέρξη ηώξα επηζπκνύζα ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο από ηνλ Γ. Απαηηνύζα από εθείλνλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ κνπ ζέισ. Πξνζπαζνύζε κα, δελ ηα θαηάθεξλε. Σώξα πνπ δε δεηάσ ηίπνηα έξρνληαη όια από κόλα ηνπο. Νηώζνπκε θη νη δπν κεγάιε επξπρσξία θαη κνηξαδόκαζηε θάηη πνιύ όκνξθν. Εθείλνο κε παίξλεη πνιύ ζπρλά ηειέθσλν θαη κνπ κηιάεη κε κεγάιε ηξπθεξόηεηα. Είλαη εθπιεθηηθόο άλζξσπνο! Απηό ην «από κόλν ηνπ» είλαη ν θπζηνινγηθόο ηξόπνο δξάζεο. Δελ έρεη θαζόινπ λα θάλεη κε παζεηηθόηεηα θη αθηλεζία. Είλαη όπσο όηαλ ηα κάηηα «βιέπνπλ από κόλα ηνπο», ηα απηηά «αθνύλ από κόλα ηνπο» θαη ην ζηόκα «αλνίγεη από κόλν ηνπ», ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην βηάζνπλ ηα δάρηπια. Μπαίλεη ζην δάζνο θαη δελ θνπλά νύηε έλα ρνξηάξη. Μπαίλεη ζην λεξό θαη δελ πξνθαιεί νύηε έλα θύκα. Πνιιέο θνξέο είλαη ν θόβνο πνπ καο θαηαθπξηεύεη όηη ηα πξάγκαηα ζα μεθύγνπλ απ ηνλ έιεγρό καο. Τπάξρεη ν θόβνο ηεο απώιεηαο, ν θόβνο ηεο απνηπρίαο, ν θόβνο λα κελ πιεγσζνύκε θ.ν.θ Ίζσο όκσο θάζε θόβνο είλαη ν θόβνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εγώ, ν θόβνο ηεο εθκεδέληζεο. Κη είλαη ν θόβνο πνπ καο θάλεη λα πξνζθνιινύκαζηε ζην γλσζηό, ζην ζηαζεξό. Είλαη ζαλ λα πεγαίλνπκε ζην δάζνο, λα θαζαξίδνπκε έλα κηθξό κέξνο, λα ην θξάδνπκε, λα θηηάρλνπκε κηα κηθξή θαιύβα, έλα κηθξό θήπν, κηα πξαζηά θαη λα καζηε εληάμεη. Πέξα από ην θξάθηε καο είλαη ην δάζνο, ε άγξηα θύζε, ην αλνίθεην. Οη θαιόγεξνη ζ όιν ηνλ θόζκν έρνπλ απαξλεζεί ηελ επηζπκία, έρνπλ αληηζηαζεί ζηελ επηζπκία, έρνπλ ηαπηίζεη ηελ επηζπκία κε ηνπο ζενύο ηνπο. Αιιά είλαη πάληα επηζπκία. Μπνξεί λα ππάξμεη απειεπζέξσζε απ ην θόβν αλ θαηαξράο δελ απνθηεζεί ελόξαζε ζ όιν ηεο ην βάζνο; Δελ είλαη θαζόινπ απηνλόεην όηη «νη επηζπκίεο κνπ» είλαη επηζπκίεο δηθέο κνπ. Πνιύ ζπρλά έξρεηαη ζην θσο, κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, όηη πξόθεηηαη γηα πηνζέηεζε θαη πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο επηζπκηώλ άιισλ πξνζώπσλ (επί ην πιείζηνλ ζπγγεληθώλ ). Έηζη εγώ, βξίζθνκαη λα ππεξεηώ πόζνπο άιισλ, ρσξίο λα είκαη θαλ ελήκεξνο γη απηό. Απνθηώληαο επίγλσζε βιέπνπκε θαη θαζαξόηεξα. Κάπσο έηζη: -Ξέξεηε έρσ θαη θάπνηα θξηηήξηα όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ζπληξόθνπ( θαη ηα απαξηζκεί). -Τπάξρνπλ θαη γηα θάπνηνλ άιιν ηα ίδηα θξηηήξηα;

7 -(ησπά γηα ιίγν) Γηα ηε κεηέξα κνπ. Σώξα πνπ ην ζθέθηνκαη θαιύηεξα είλαη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα. Καη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ξσηήζεη: «Γίλεηαη λα κελ ππάξρνπλ επηζπκίεο;» Σν ζέκα καο όκσο δε βξίζθεηαη εδώ. Εμαξηάηαη από ην πώο ζα νξίζσ ηελ επηζπκία. Αλ μεθύγνπκε από ην αζθπθηηθό ηεο επηηαγήο ηνπο, αλ απνθηήζνπκε κηα άλεζε σο πξνο ηελ εθπιήξσζή ηνπο, εάλ ε ύπαξμή κνπ απνδεζκεπηεί από ηελ θαζήισζε ζηελ επηζπκία, αλ είκαη αλνηρηόο λα δερηώ θαη ηελ εθπιήξσζε θαη ηε καηαίσζε, ηόηε ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Σόηε κπνξώ λα αθνύζσ ηελ επηζπκία σζάλ ην θάιεζκα. Σόηε θάζε ζπκβάλ μεπεδά απ ην πνπζελά όπσο «από ηελ επηθάλεηα κηαο θαζαξήο ιίκλεο αλαπεδά μαθληθά έλα ςάξη». Μόλν όηαλ απνθνιιεζώ από ηελ πξνζθόιιεζε ζηελ επηζπκία, εζπράδσ, γαιελεύσ θαη ε αιήζεηα ηνπ κπζηεξίνπ ππάξρεη. Σόηε ζπκβαίλεη ηόζν ειεύζεξα ην πέξαζκα ησλ επνρώλ. «Ο ρεηκώλαο θεύγεη θαη ε άλνημε έξρεηαη». Λέεη ν Υνπλγθ Σζνπ-ηζ ελγθ: Αλ ν λνπο ζνπ δελ είλαη θνξησκέλνο κε αλέκνπο θαη θύκαηα, ηόηε ζα δεηο πάληα αλάκεζα ζηα γαιάδηα βνπλά θαη ζηα πξάζηλα δέληξα. Αλ ε αιεζηλή ζνπ θύζε δηαζέηεη ηε δεκηνπξγηθή δύλακε ηεο ίδηαο ηεο θύζεο, ηόηε όπνπ θη αλ παο, ζα βιέπεηο ςάξηα λα πεδνύλ θαη ρήλεο λα θηεξνθνπάλε.

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF

ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ. Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή. Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF ΦΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΤΣΙ Από ηελ Ιλδνλεζία κέρξη θαη ηε Υηιή Μηα πξόηαζε γηα ηε FAI/IRF Μηα έθδνζε από ηα θπιαθηζκέλα κέιε ηεο πλσκνζίαο Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο Αθνύκε ην ηξαγνύδη ηεο θσηηάο πνπ έξρεηαη από καθξηά.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα