Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 27 / 04 /2011 Αριθ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας. 2 ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου. Τ.Κ.: ΣΠΑΡΤΗ Πληροφορίες: Ι. Ράλλης. Τηλέφωνο : εσωτερικό 1109 FAX: ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2011 στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισμού με ΦΠΑ ευρώ. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Νόμο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Το Π.Δ. 131/ (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3.Το ΠΔ 60/2007 ( Α 64 ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ 150/ Α/ ) Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου. 5.Τις διατάξεις του Νόμου 2362/95 (ΦΕΚ 247 / Α / 1995 ) περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/210) Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη. 6.Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ Περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 7.To N. 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης την διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ και ιδίως το άρθρο 5 αυτού. 8.Το Ν. 3310/ Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ( ΦΕΚ 30/Α/ 2005 ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/ ( ΦΕΚ 279/Α/2005 ). 9.Τον ΚΑΝ.1564/ της Επιτροπής ( ΕΕ L 257/ ). 10.Τον Ν. 2286/ και (ΦΕΚ 19/Α/ ) Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα. 11.Την υπ αριθμόν 6 εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/ Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από

2 12.Τον υπ αριθμόν 1177/2007 ( L 314/ σελ ) Κανονισμό της επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ. 13.Τον Ν. 3548/2007 Περί δημοσιεύσεων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/09 πληρωμή δαπάνης δημοσιεύσεων. 14. Την αριθμόν 16820/ (ΦΕΚ 1515/Β/ Υπουργική Απόφαση του υπουργού επικράτειας Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων Νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθμόν 1500/2011 (ΦΕΚ 134/Β/ ) Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών. 15.Την υπ αριθμόν /3378/ Υπουργική Απόφαση με θέμα Καταπολέμηση του δάκου. 16.Το ΠΔ 113/2010 ( ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 16.Την υπ αριθμόν 731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή της Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας κατά το Ελαιοκομικό έτος 2011 καθώς και η διενέργεια Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Εργολάβων των εργασιών της Δακοκτονίας. 17. Την υπ αριθμόν 50/ Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαδικασιών για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών προγράμματος δακοκτονίας 2011 στην ΠΕ Λακωνίας και η συγκρότηση αντίστοιχων επιτροπών. 18. Την υπ αριθμόν 19141/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Απόκεντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 με ποσό ευρώ προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη Χαμηλότερη μόνο Τιμή για την Ανάδειξη Εργολάβων Εργασιών ψεκασμών Δακοκτονίας Έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λακωνίας με προϋπολογισμό ευρώ με τον ΦΠΑ 13%. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Σπάρτη στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας που βρίσκεται στο 2 ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου με αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή που συστάθηκε με την υπ αριθμόν 50/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 07 / 06/ 2011 ημέρα Τρίτη κι ώρα 9:00 π.μ. για τις περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβάσιας και Σπάρτης. Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσματος για κάποιες περιοχές ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους της παρούσας προκήρυξης μετά από Δημοσίευση και από ανακοίνωση της Υπηρεσίας στους Δήμους που ανήκουν οι εν λόγω περιοχές και ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό τύπο (σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία ) από το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισμών και την συμμετοχή σε αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει με τους παρακάτω όρους : Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Α. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 1. Έλληνες πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισμοί 5. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ε.Ε., από χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 ( ΦΕΚ 139/Α/ ) καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.. Β. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό : - Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. - Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. - Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς στοιχεία. - Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιανδήποτε τρόπο

3 - Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Επίσης αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστική απόφαση για τα παραπτώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και μπορούν να αποκλειστούν όσοι τελούν σε κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ Τ Ρ Ο Π Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την Δευτέρα κι ώρα 14:00 π.μ. στην Γραμματεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Επίσης θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα φθάσουν ταχυδρομικά και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως την προαναφερομένη προθεσμία. 2. Στον φάκελο (εξωτερικά) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη προσφορά. β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που κάνει τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (Αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία). δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας τα σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου και οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα εσωτερικό 1109, στο φαξ και στο κατά το χρονικό διάστημα από την δημοσίευσης της διακηρύξεως στον τύπο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ο οποίος εξωτερικά θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσης. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς στοιχεία ως εξής: α. Υποφάκελος : Απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγυήσεις. β. Υποφάκελος : Στοιχεία τεχνικής προσφοράς ( Υ.Δ. για το προσωπικό κ.ά.). Στον φάκελο αυτό εκτός των άλλων θα αναγράφεται η ένδειξη τεχνική προσφορά. γ. Υποφάκελος : Οικονομικής προσφοράς, στον οποίο περιέχεται μόνον η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα είναι του τύπου του συνημμένου στην προκήρυξη εντύπου. Ο υποφάκελος αυτός επί ποινή απορρίψεως είναι πάντοτε σφραγισμένος και εκτός των άλλων θα αναγράφεται εξωτερικά σ αυτόν η ένδειξη οικονομική προσφορά. δ. Γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνονται οι περιοχές σε συμφωνία πάντα με την προκήρυξη για τις οποίες δίδεται η προσφορά. ΙΙ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου ( άρθρο 2 παραγ 2 ). ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΙV. Στον (α) υποφάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά που είναι : α) Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 15 % της δαπάνης ενός γενικού ψεκασμού ( συν ΦΠΑ 13 % ) των δένδρων που δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει. Ως τιμή ανά δένδρο για τον υπολογισμό της εγγυητικής θα λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η εργολαβία για την οποία δίνει προσφορά. β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου του Ν. 1599/1986 ( Α 75 ) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες : Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα : 1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 2) Δωροδοκία 3) Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 5) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα υποβάλλουν : α) Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο - 3 -

4 είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε.. β) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α. Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία ). 6)Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.( Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ). 7)Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ( Α 101 ), όπως εκάστοτε ισχύει. ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ). 8) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 9)Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισμούς ). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 10)Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 11) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο τους συνεταιρισμούς ), και υπάρχει απόφαση του ΔΣ του Συνεταιρισμού για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και για την εκπροσώπηση του. 12)Αναλαμβάνουν την υποχρέωση εφόσον κληθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προηγούμενα. Όσοι υποβάλλουν προσφορές δύνανται να κάνουν χρήση του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι εργολάβοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο τους. δ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του ( για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύσουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. V. Στον (β) υποφάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετείται: Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι : 1) Διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή δολωματικών από εδάφους ψεκασμών. 2) Εάν έχουν εργασθεί ως εργολάβοι δακοκτονίας κατά την τελευταία 3ετία και εάν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την σωστή εκτέλεση ψεκασμών και ποια ποινή. 3) Τον αριθμό και το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων που διαθέτουν όπως και των λοιπών μηχανημάτων που έχουν στην διάθεση τους καθώς και του αριθμού των εργατών που επίσης έχουν στην διάθεση τους. 4) Ότι υποχρεούνται εφ όσον κληθούν για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο α) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προηγούμενα β) για δε την περίπτωση μισθωμένων γεωργικών ελκυστήρων με ψεκαστικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από έως θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών καθώς και τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και κατάσταση με δύο στήλες στην πρώτη των οποίων θα αναγράφεται κατά αύξουσα σειρά οι αριθμοί κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και στην δεύτερη τα ονοματεπώνυμα των χειριστών τους ιδιοκτητών ή μη. Όσοι υποβάλλουν προσφορές δύνανται να κάνουν χρήση του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. VI. Στον (γ) σφραγισμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. VII. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου έξι (6) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο

5 Μετά την πρώτη αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει κατόπιν ειδοποίησης του να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 11 : Α) Έλληνες πολίτες : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ( συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ), ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ειδοποίησής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της ειδοποίησης τους.για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ ( Δήμου ). Β) Οι αλλοδαποί. 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από ειδοποίησης τους από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της προαναφερομένης Α1 παραγράφου. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου Α2 και Α3. 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης τους. Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α, Β, του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την ειδοποίηση τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α / 101 ), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ). 3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες Α.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναγράφονται στην παράγραφο Α1 του παρόντος άρθρου. 4)Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένοι η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7 β. 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν / 1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Δ) Συνεταιρισμοί : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω Α1 περίπτωσης. 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α2 και Α3 εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης Β2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης Γ2 του παρόντος άρθρου. 3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ). Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

6 VIII. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των ευρώ από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των ευρώ, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. - Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. IV. του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Προσφορά ενώσεων προμηθευτών : 1 Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης προμηθευτών. 2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε κάθε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3 Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ι Σ Χ Υ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους εργολάβους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού έως 15 Νοεμβρίου Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά για τις προσφορές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ( ενδικοφανής προσφυγή ).Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. β) κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε εργολάβου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια - 6 -

7 διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής εργολάβου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως η παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε (10) δέκα εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.δ) Εκτός των ανωτέρων περιπτώσεων, κατά κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8 α του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3).Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4).Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5).Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 20, 34, 39 του ΠΔ 118/2007 προσφυγή για τους λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό ( 0,10 % ) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ( 1000 ) και μεγαλύτερο των πέντε ( 5000) χιλιάδων ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό (ΚΑΕ ) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 7).Ο προσφέρων έχει δικαίωμα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 3886/ ).Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιανδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράληψης να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προσφυγής.δεν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε εργολάβοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 1. Τα διατιθέμενα για εργασία μηχανήματα (τρακτέρ κ.ά.) και ο αριθμός των ψεκαστών με ψεκαστήρες πλάτης. Σημειώνεται ότι εφόσον εργολάβος δώσει προσφορές για περισσότερες από μία περιοχές ( όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 3 ) θα πρέπει να διαθέτει συνολικά, αριθμό ψεκαστικών μηχανημάτων με τους οδηγούς τους ή εργάτες ψεκαστές ( με ψεκαστήρες πλάτης ) ίσο με το άθροισμα των αναγραφομένων στο πίνακα Παράρτημα 3, ψεκαστικών - 7 -

8 μηχανημάτων και εργατών των περιοχών για τις οποίες δίνει προσφορά. Λόγω των ορίων των ή ελαιοδένδρων που δύναται κατ ανώτατο όριο να αναλάβει κάποιος εργολάβος ( με την αναφερομένη πιο πάνω εξαίρεση για την περίπτωση των ελαιοδένδρων ) ο ανώτερος αριθμός απαιτούμενων τρακτέρ ψεκασμού ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) και των εργατών με ψεκαστήρες πλάτης σε τριάντα (30). Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυξάνεται αναλογικά ο αριθμός των απαιτούμενων εργατών - ψεκαστών. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Στον σχετικό συνημμένο πίνακα στην διακήρυξη Παράρτημα 1 φαίνονται οι περιοχές που θα ψεκαστούν από το έδαφος κατά το 2011 και ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων που υπάρχουν σε αυτές. Ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιοδένδρων έχουν υπολογιστεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής βάσει δικών της στοιχείων (στατιστικών κι επιδοτήσεων). Τα ελαιόδενδρα του Παραρτήματος 1 έχουν προκύψει αφού από το σύνολο των δένδρων της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας έχουν αφαιρεθεί αυτά που έχουν ενταχθεί στην βιολογική γεωργία ή είναι πυρόπληκτα μη παραγωγικά. Για να ενταχθούν πυρόπληκτα ελαιόδενδρα στο πρόγραμμα ορίζουμε την παρέλευση τεσσάρων ετών από το συμβάν της πυρκαγιάς. Βιολογικοί ελαιώνες δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Σε συνημμένο επίσης επόμενο πίνακα Παράρτημα 3 εμφανίζονται: 1. Ο αριθμός των απαιτούμενων ψεκαστικών μηχανημάτων και εργατών κατά περιοχή. 2. Η ανώτερη διάρκεια ψεκασμού σε ημέρες. Σε λίγες περιοχές μικρής δυσκολίας δολωματικών ψεκασμών (πίνακας παράρτημα 2 ) υπάρχουν και μικροπεριοχές για τις οποίες θα απαιτηθεί η χρήση εργατών με ψεκαστήρες πλάτης. Λόγω του μικρού μεγέθους των περιοχών αυτών στον πίνακα παράρτημα 3 δεν αναφέρεται αριθμός εργατών ψεκαστών. Οι εργολάβοι υποχρεούνται να ψεκάζουν και αυτές τις περιοχές με εργάτες ψεκαστές με ψεκαστήρες πλάτης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν : (α) Την ημερομηνία έκδοσης. (β) Τον εκδότη. (γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Διεύθυνση Αγροτικής Οικ. & Κτην ΠΕ Λακωνίας ). (δ) Τον αριθμό της εγγύησης. (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (ζ) Τους όρους ότι : (Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμοδίας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15 % επί της δαπάνης ενός (1) γενικού ψεκασμού ( με Φ.Π.Α.) με βάσει την μεγαλύτερη τιμή της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η εργολαβία για την οποία δίνει προσφορά και των δένδρων που δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει. Το ποσόν θα είναι στρογγυλευμένο στην επόμενη ακεραία μονάδα β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα: (1) Την σχετική διακήρυξη την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς εκτέλεση έργο ( π.χ. για ανάληψη εργολαβίας ελαιοδένδρων ). (2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.(η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη δηλαδή 5 μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού). γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με τη προσφορά είναι: - 8 -

9 (1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. (2) Ο αριθμός της διακήρυξης. (3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. (4) Η ημερομηνία έκδοσής της. (5) Τα στοιχεία του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται. (6) Κείμενο που θα αναφέρεται αν η εγγυητική ισχύει σε περίπτωση επανάληψης δημοπράτησης μιας περιοχής Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. δ. Ουδεμία απόκλιση προς τα κάτω του ποσού της εγγυητικής γίνεται δεκτή από το ποσό που υπολογίζεται με τον ανωτέρω συντελεστή. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % ( χωρίς ΦΠΑ ) της συμβατικής αξίας για όλους τους Δήμους τριών (3) γενικών ψεκασμών (της συγκεκριμένης περιοχής που ζητά να του ανατεθεί και η οποία βρίσκεται εντός των ανωτέρω ευρύτερων περιοχών). β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τις περιοχές που κρίθηκε μειοδότης καθώς την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα μετά τη λήξη των εργασιών της δακοκτονίας δηλαδή ( = λήξη εργασιών της δακοκτονίας). 6. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά εργολάβο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργολαβία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σε περίπτωση που αδυνατούν (οι λοιποί προμηθευτές) να παραλάβουν τις εγγυητικές επιστολές στο προηγούμενο διάστημα, η παραλαβή τους θα γίνεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής το αργότερο εντός μηνός. 8. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω κυρώσεων, τότε προ της ενάρξεως κάθε ψεκασμού θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Η Τ Ι Μ Η Η τιμή που θα προσφερθεί θα αναφέρεται κατά ελαιοκομική περιοχή όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο σχετικό πίνακα της παρούσης προκήρυξης και θα δίδεται σε Ευρώ ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο. Οι αριθμοί θα γράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και δεν μπορεί να έχουν περισσότερα από τρία ( 3 ) δεκαδικά. Εάν μία εργολαβία αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες διαφορετικών βαθμών δυσκολίας και επομένως διαφορετικών ανωτάτων τιμών μπορούν να δοθούν διαφορετικές τιμές όμως για όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της ίδιας εργολαβίας και τον ίδιο βαθμό δυσκολίας θα πρέπει να δίνεται μία τιμή. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. Εξαιτίας του λόγου αυτού η αξία του ψεκασμού υπόκεινται σε κρατήσεις 3,072% για το Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο και ΟΓΑ, καθώς και φόρο εισοδήματος που σήμερα είναι 8% (στοιχεία που ενδεχομένως τροποποιηθούν).επίσης προβλέπονται κρατήσεις 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30 % υπέρ του ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου ( επί της κράτησης 0,30 % προβλέπεται τέλος χαρτοσήμου 2% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%).Ο ΦΠΑ (13 %) θα βαρύνει την υπηρεσία. Η τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο πρέπει να είναι χαμηλότερη ή ίση των πιο κάτω ορίων τιμών : α) για περιοχές με μεγάλη δυσκολία 0,068 Ευρώ β) για περιοχές με ενδιάμεση δυσκολία 0,054 Ευρώ γ) για περιοχές με μικρή δυσκολία 0,044 Ευρώ Οι ανωτέρω περιοχές ανά κατηγορία μέγιστων τιμών εμφαίνονται στον συνημμένο στην προκήρυξη πίνακα Παράρτημα δύο (2) Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά ( τιμή ) δεν είναι εντός του πιο πάνω ορίου θα απορρίπτεται η προσφορά εξ ολοκλήρου για την συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Δεν επιτρέπεται εργολάβος σε καμία περίπτωση να αναλάβει προς ψεκασμό αριθμό ελαιοδένδρων συνολικά μεγαλύτερο από , των προηγούμενων β και γ κατηγοριών. Δεν επιτρέπεται εργολάβος να αναλάβει προς ψεκασμό αριθμό ελαιοδένδρων μεγαλύτερο από ελαιόδενδρα της προηγούμενης (α) κατηγορίας (μεγάλης δυσκολίας), εκτός αν πρόκειται για μια Δημοτική ή Τοπική κοινότητα με μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων από Σε περίπτωση που κάποιος κριθεί μειοδότης σε περιοχές των δύο προηγούμενων κατηγοριών η μη υπέρβαση των ορίων διασφαλίζεται λαμβάνοντας υπόψη την σχέση 5,83 : 1 ( : ). Μειοδότης κρίνεται κατά σειρά για τις περιοχές μικρής ενδιάμεσης και - 9 -

10 μεγάλης δυσκολίας ώστε να λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων πριν το όριο των ελαιοδένδρων. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές για όλη την δακική περίοδο και δεν θα αναπροσαρμοσθούν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν-Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Τ Ι Μ Ω Ν α) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών αποσφραγίζει τους υποφακέλους που περιέχουν τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την αποσφράγιση των δύο (2) υποφακέλων η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, κατά περιοχή σε πρακτικό το οποίο και μονογράφεται από τα μέλη της και σφραγίζεται. Όλοι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. Ο εν λόγω φάκελος θα αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόσκληση. β) Η αποσφράγιση όλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόκληση μετά το τέλος της διαδικασίας ανοίγματος και ελέγχου των τεχνικών προσφορών και υποβληθέντων δικαιολογητικών του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια στο Διοικητήριο της ΠΕ. Λακωνίας για τις προσφορές που έγιναν δεκτές. Όσοι υπέβαλλαν προσφορά μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν και της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων θα ενημερωθούν με πρόσκληση. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Οι προσφορές συνολικά θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει την εργολαβία στον τελευταίο μειοδότη, εφόσον έχει αποχρώσες ενδείξεις για την αφερεγγυότητα ή την μη ικανότητα του να φέρει εις πέρας επιτυχώς το έργο ή εφ όσον ο εργολάβος έχει τιμωρηθεί για την μη τήρηση των συμβατικών όρων δακοκτονίας σε προηγούμενες δακικές περιόδους. Σε περίπτωση που αναδειχθούν ισότιμες προσφορές για κάποιες περιοχές τελικά ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών αναδεικνύεται αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998(Α 290 ) ο μειοδότης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε προηγούμενο άρθρο. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που ορισθεί μετά από πρόσκληση που θα γίνει Δημόσια στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών με απόδειξη παραλαβής ( Γραμματεία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ). Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει μετά την αξιολόγηση των προσφορών ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτε καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Όταν ο συμμετέχων υπέβάλλε ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των τεχνικών προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που συμμετέχων στον διαγωνισμό μειοδοτήσει για αριθμό ελαιοδένδρων μεγαλύτερο των τεθέντων ορίων στο άρθρο 9, αυτός θα αναγνωριστεί μειοδότης για τις περιοχές που θα αναδειχθούν ως εξής: Κατ αρχήν αναγνωρίζεται μειοδότης στην περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων. Στη συνέχεια προστίθενται οι αριθμοί ελαιοδένδρων των λοιπών περιοχών στις οποίες μειοδότησε κατά φθίνουσα τάξη, αρχικά ανά δύο (2) και στη συνέχεια ανά τρεις (3) (εφόσον υπάρχουν κι ούτω καθεξής). Μειοδότης τελικά θα κριθεί για τις περιοχές που το ανωτέρω άθροισμα των ελαιοδένδρων τους προσεγγίζει περισσότερο το ανώτατο όριο του άρθρου 9. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (συνολικά ή εν μέρει) και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Η επιτροπή επί πλέον έχει το δικαίωμα της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος ή την πλήρη ματαίωση Α Ρ Θ Ρ Ο 12

11 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ-Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Μετά το τέλος της προηγούμενης διαδικασίας ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο εργολάβος (προμηθευτής) στο όνομα του οποίου έγινε η κατακύρωση υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πρόσκλησή του ή εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος αν έτσι ορίζεται στην πρόσκληση να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής εργολάβος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός όλων των εργολαβιών και για όλη την περίοδο ανέρχεται σε ευρώ με τον ΦΠΑ ( ΦΠΑ: 13 %). Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά εργολαβία αναγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα 5. Είναι δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας ( τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τοπικοί ψεκασμοί κτλ) η αυξομείωση των πιστώσεων ανά εργολαβία. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ & Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Τ Ω Ν Ψ Ε Κ Α Σ Μ Ω Ν 1. Η περίοδος των ψεκασμών είναι από έως περίπου. 2. Η διαπίστωση της εκτέλεσης και ο έλεγχος της ποιότητας των ψεκασμών η εκπρόθεσμη έναρξη, η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του προγράμματος θα γίνεται από τους επόπτες ή τομεάρχες δακοκτονίας, τους Γεωπόνους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και από τους Επιστάτες δακοκτονίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 15 Ε Κ Π Τ Ω Σ Η Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν δεν υπογράφει την σύμβαση στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη αυτή. β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης εργολάβου αυτός καλείται πριν την λήψη της σχετικής απόφασης για παροχή εξηγήσεων. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκδίδεται απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή και για την ανάθεση υπογράφεται σύμβαση από τον Περιφερειάρχη και τον εργολάβο. 2. Το κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στην διακήρυξη. 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί μέχρι το τέλος της περιόδου έχουν γίνει σύμφωνα με όλους τους όρους της προκήρυξης και έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή επιπτώσεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 17 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Το σύνολο των προς κάλυψη ( με τους ψεκασμούς ) ελαιοδένδρων της Περιφερειακής Ενότητας ή οι επί μέρους αριθμοί ελαιοδένδρων (όπως αυτοί αναφέρονται στην κατάσταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) μπορεί να αυξομειωθούν μέχρι 50% εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής για διαφόρους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρονται : 1) Εκτίμηση της καρποφορίας μετά από έλεγχο του Επόπτη 2) Παρεμπόδιση από τους κατοίκους της διενέργειας ψεκασμών σε περίπτωση διαφωνίας απόφασης Συμβουλίου Τοπικής ή Δημοτικής Ενότητας και Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ένταξη μιας περιοχής. 3) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες που μειώνουν την παραγωγή

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.570,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα