Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 27 / 04 /2011 Αριθ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας. 2 ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου. Τ.Κ.: ΣΠΑΡΤΗ Πληροφορίες: Ι. Ράλλης. Τηλέφωνο : εσωτερικό 1109 FAX: ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2011 στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισμού με ΦΠΑ ευρώ. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τον Νόμο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Το Π.Δ. 131/ (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3.Το ΠΔ 60/2007 ( Α 64 ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/07 ( ΦΕΚ 150/ Α/ ) Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου. 5.Τις διατάξεις του Νόμου 2362/95 (ΦΕΚ 247 / Α / 1995 ) περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/210) Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη. 6.Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ Περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 7.To N. 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης την διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ και ιδίως το άρθρο 5 αυτού. 8.Το Ν. 3310/ Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων ( ΦΕΚ 30/Α/ 2005 ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/ ( ΦΕΚ 279/Α/2005 ). 9.Τον ΚΑΝ.1564/ της Επιτροπής ( ΕΕ L 257/ ). 10.Τον Ν. 2286/ και (ΦΕΚ 19/Α/ ) Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα. 11.Την υπ αριθμόν 6 εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/ Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από

2 12.Τον υπ αριθμόν 1177/2007 ( L 314/ σελ ) Κανονισμό της επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ. 13.Τον Ν. 3548/2007 Περί δημοσιεύσεων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/09 πληρωμή δαπάνης δημοσιεύσεων. 14. Την αριθμόν 16820/ (ΦΕΚ 1515/Β/ Υπουργική Απόφαση του υπουργού επικράτειας Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων Νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε με την αριθμόν 1500/2011 (ΦΕΚ 134/Β/ ) Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών. 15.Την υπ αριθμόν /3378/ Υπουργική Απόφαση με θέμα Καταπολέμηση του δάκου. 16.Το ΠΔ 113/2010 ( ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 16.Την υπ αριθμόν 731/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή της Δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας κατά το Ελαιοκομικό έτος 2011 καθώς και η διενέργεια Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Εργολάβων των εργασιών της Δακοκτονίας. 17. Την υπ αριθμόν 50/ Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαδικασιών για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών προγράμματος δακοκτονίας 2011 στην ΠΕ Λακωνίας και η συγκρότηση αντίστοιχων επιτροπών. 18. Την υπ αριθμόν 19141/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Απόκεντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 με ποσό ευρώ προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη Χαμηλότερη μόνο Τιμή για την Ανάδειξη Εργολάβων Εργασιών ψεκασμών Δακοκτονίας Έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λακωνίας με προϋπολογισμό ευρώ με τον ΦΠΑ 13%. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Σπάρτη στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας που βρίσκεται στο 2 ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου με αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή που συστάθηκε με την υπ αριθμόν 50/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 07 / 06/ 2011 ημέρα Τρίτη κι ώρα 9:00 π.μ. για τις περιοχές που ανήκουν στους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβάσιας και Σπάρτης. Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσματος για κάποιες περιοχές ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους της παρούσας προκήρυξης μετά από Δημοσίευση και από ανακοίνωση της Υπηρεσίας στους Δήμους που ανήκουν οι εν λόγω περιοχές και ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό τύπο (σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία ) από το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισμών και την συμμετοχή σε αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει με τους παρακάτω όρους : Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Α. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 1. Έλληνες πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισμοί 5. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ε.Ε., από χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 ( ΦΕΚ 139/Α/ ) καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.. Β. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό : - Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. - Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. - Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς στοιχεία. - Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιανδήποτε τρόπο

3 - Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. Επίσης αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστική απόφαση για τα παραπτώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και μπορούν να αποκλειστούν όσοι τελούν σε κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΚΑΙ Τ Ρ Ο Π Ο Σ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την Δευτέρα κι ώρα 14:00 π.μ. στην Γραμματεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Επίσης θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα φθάσουν ταχυδρομικά και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου έως την προαναφερομένη προθεσμία. 2. Στον φάκελο (εξωτερικά) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη προσφορά. β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που κάνει τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (Αριθμός Πρωτοκόλλου και ημερομηνία). δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας τα σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου και οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα εσωτερικό 1109, στο φαξ και στο κατά το χρονικό διάστημα από την δημοσίευσης της διακηρύξεως στον τύπο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ο οποίος εξωτερικά θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσης. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς στοιχεία ως εξής: α. Υποφάκελος : Απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγυήσεις. β. Υποφάκελος : Στοιχεία τεχνικής προσφοράς ( Υ.Δ. για το προσωπικό κ.ά.). Στον φάκελο αυτό εκτός των άλλων θα αναγράφεται η ένδειξη τεχνική προσφορά. γ. Υποφάκελος : Οικονομικής προσφοράς, στον οποίο περιέχεται μόνον η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα είναι του τύπου του συνημμένου στην προκήρυξη εντύπου. Ο υποφάκελος αυτός επί ποινή απορρίψεως είναι πάντοτε σφραγισμένος και εκτός των άλλων θα αναγράφεται εξωτερικά σ αυτόν η ένδειξη οικονομική προσφορά. δ. Γραπτή δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνονται οι περιοχές σε συμφωνία πάντα με την προκήρυξη για τις οποίες δίδεται η προσφορά. ΙΙ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου ( άρθρο 2 παραγ 2 ). ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΙV. Στον (α) υποφάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά που είναι : α) Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 15 % της δαπάνης ενός γενικού ψεκασμού ( συν ΦΠΑ 13 % ) των δένδρων που δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει. Ως τιμή ανά δένδρο για τον υπολογισμό της εγγυητικής θα λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η εργολαβία για την οποία δίνει προσφορά. β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου του Ν. 1599/1986 ( Α 75 ) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες : Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα : 1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 2) Δωροδοκία 3) Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 5) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα υποβάλλουν : α) Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο - 3 -

4 είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε.. β) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α. Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία ). 6)Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.( Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ). 7)Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ( Α 101 ), όπως εκάστοτε ισχύει. ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ). 8) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 9)Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση ( δεν αφορά συνεταιρισμούς ). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 10)Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 11) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο τους συνεταιρισμούς ), και υπάρχει απόφαση του ΔΣ του Συνεταιρισμού για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και για την εκπροσώπηση του. 12)Αναλαμβάνουν την υποχρέωση εφόσον κληθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προηγούμενα. Όσοι υποβάλλουν προσφορές δύνανται να κάνουν χρήση του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι εργολάβοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο τους. δ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του ( για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύσουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. V. Στον (β) υποφάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετείται: Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι : 1) Διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή δολωματικών από εδάφους ψεκασμών. 2) Εάν έχουν εργασθεί ως εργολάβοι δακοκτονίας κατά την τελευταία 3ετία και εάν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την σωστή εκτέλεση ψεκασμών και ποια ποινή. 3) Τον αριθμό και το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων που διαθέτουν όπως και των λοιπών μηχανημάτων που έχουν στην διάθεση τους καθώς και του αριθμού των εργατών που επίσης έχουν στην διάθεση τους. 4) Ότι υποχρεούνται εφ όσον κληθούν για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο α) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προηγούμενα β) για δε την περίπτωση μισθωμένων γεωργικών ελκυστήρων με ψεκαστικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από έως θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών καθώς και τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και κατάσταση με δύο στήλες στην πρώτη των οποίων θα αναγράφεται κατά αύξουσα σειρά οι αριθμοί κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και στην δεύτερη τα ονοματεπώνυμα των χειριστών τους ιδιοκτητών ή μη. Όσοι υποβάλλουν προσφορές δύνανται να κάνουν χρήση του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. VI. Στον (γ) σφραγισμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. VII. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου έξι (6) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο

5 Μετά την πρώτη αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει κατόπιν ειδοποίησης του να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 11 : Α) Έλληνες πολίτες : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ( συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ), ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ειδοποίησής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της ειδοποίησης τους.για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ ( Δήμου ). Β) Οι αλλοδαποί. 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από ειδοποίησης τους από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της προαναφερομένης Α1 παραγράφου. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου Α2 και Α3. 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης τους. Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α, Β, του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την ειδοποίηση τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α / 101 ), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ). 3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες Α.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναγράφονται στην παράγραφο Α1 του παρόντος άρθρου. 4)Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένοι η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7 β. 12 του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν / 1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Δ) Συνεταιρισμοί : 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω Α1 περίπτωσης. 2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α2 και Α3 εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης Β2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης Γ2 του παρόντος άρθρου. 3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα ( από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ). Ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

6 VIII. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των ευρώ από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των ευρώ, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. - Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. IV. του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Προσφορά ενώσεων προμηθευτών : 1 Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης προμηθευτών. 2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε κάθε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3 Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ι Σ Χ Υ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους εργολάβους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού έως 15 Νοεμβρίου Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά για τις προσφορές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ( ενδικοφανής προσφυγή ).Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. β) κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε εργολάβου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια - 6 -

7 διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής εργολάβου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως η παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε (10) δέκα εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.δ) Εκτός των ανωτέρων περιπτώσεων, κατά κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8 α του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3).Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4).Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5).Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 20, 34, 39 του ΠΔ 118/2007 προσφυγή για τους λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό ( 0,10 % ) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ( 1000 ) και μεγαλύτερο των πέντε ( 5000) χιλιάδων ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό (ΚΑΕ ) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 7).Ο προσφέρων έχει δικαίωμα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 3886/ ).Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιανδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράληψης να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα του. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προσφυγής.δεν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε εργολάβοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 1. Τα διατιθέμενα για εργασία μηχανήματα (τρακτέρ κ.ά.) και ο αριθμός των ψεκαστών με ψεκαστήρες πλάτης. Σημειώνεται ότι εφόσον εργολάβος δώσει προσφορές για περισσότερες από μία περιοχές ( όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 3 ) θα πρέπει να διαθέτει συνολικά, αριθμό ψεκαστικών μηχανημάτων με τους οδηγούς τους ή εργάτες ψεκαστές ( με ψεκαστήρες πλάτης ) ίσο με το άθροισμα των αναγραφομένων στο πίνακα Παράρτημα 3, ψεκαστικών - 7 -

8 μηχανημάτων και εργατών των περιοχών για τις οποίες δίνει προσφορά. Λόγω των ορίων των ή ελαιοδένδρων που δύναται κατ ανώτατο όριο να αναλάβει κάποιος εργολάβος ( με την αναφερομένη πιο πάνω εξαίρεση για την περίπτωση των ελαιοδένδρων ) ο ανώτερος αριθμός απαιτούμενων τρακτέρ ψεκασμού ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) και των εργατών με ψεκαστήρες πλάτης σε τριάντα (30). Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυξάνεται αναλογικά ο αριθμός των απαιτούμενων εργατών - ψεκαστών. 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Στον σχετικό συνημμένο πίνακα στην διακήρυξη Παράρτημα 1 φαίνονται οι περιοχές που θα ψεκαστούν από το έδαφος κατά το 2011 και ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων που υπάρχουν σε αυτές. Ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιοδένδρων έχουν υπολογιστεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής βάσει δικών της στοιχείων (στατιστικών κι επιδοτήσεων). Τα ελαιόδενδρα του Παραρτήματος 1 έχουν προκύψει αφού από το σύνολο των δένδρων της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας έχουν αφαιρεθεί αυτά που έχουν ενταχθεί στην βιολογική γεωργία ή είναι πυρόπληκτα μη παραγωγικά. Για να ενταχθούν πυρόπληκτα ελαιόδενδρα στο πρόγραμμα ορίζουμε την παρέλευση τεσσάρων ετών από το συμβάν της πυρκαγιάς. Βιολογικοί ελαιώνες δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Σε συνημμένο επίσης επόμενο πίνακα Παράρτημα 3 εμφανίζονται: 1. Ο αριθμός των απαιτούμενων ψεκαστικών μηχανημάτων και εργατών κατά περιοχή. 2. Η ανώτερη διάρκεια ψεκασμού σε ημέρες. Σε λίγες περιοχές μικρής δυσκολίας δολωματικών ψεκασμών (πίνακας παράρτημα 2 ) υπάρχουν και μικροπεριοχές για τις οποίες θα απαιτηθεί η χρήση εργατών με ψεκαστήρες πλάτης. Λόγω του μικρού μεγέθους των περιοχών αυτών στον πίνακα παράρτημα 3 δεν αναφέρεται αριθμός εργατών ψεκαστών. Οι εργολάβοι υποχρεούνται να ψεκάζουν και αυτές τις περιοχές με εργάτες ψεκαστές με ψεκαστήρες πλάτης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν : (α) Την ημερομηνία έκδοσης. (β) Τον εκδότη. (γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Διεύθυνση Αγροτικής Οικ. & Κτην ΠΕ Λακωνίας ). (δ) Τον αριθμό της εγγύησης. (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (ζ) Τους όρους ότι : (Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμοδίας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15 % επί της δαπάνης ενός (1) γενικού ψεκασμού ( με Φ.Π.Α.) με βάσει την μεγαλύτερη τιμή της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η εργολαβία για την οποία δίνει προσφορά και των δένδρων που δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει. Το ποσόν θα είναι στρογγυλευμένο στην επόμενη ακεραία μονάδα β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα: (1) Την σχετική διακήρυξη την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς εκτέλεση έργο ( π.χ. για ανάληψη εργολαβίας ελαιοδένδρων ). (2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.(η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη δηλαδή 5 μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού). γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με τη προσφορά είναι: - 8 -

9 (1) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. (2) Ο αριθμός της διακήρυξης. (3) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. (4) Η ημερομηνία έκδοσής της. (5) Τα στοιχεία του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται. (6) Κείμενο που θα αναφέρεται αν η εγγυητική ισχύει σε περίπτωση επανάληψης δημοπράτησης μιας περιοχής Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. δ. Ουδεμία απόκλιση προς τα κάτω του ποσού της εγγυητικής γίνεται δεκτή από το ποσό που υπολογίζεται με τον ανωτέρω συντελεστή. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % ( χωρίς ΦΠΑ ) της συμβατικής αξίας για όλους τους Δήμους τριών (3) γενικών ψεκασμών (της συγκεκριμένης περιοχής που ζητά να του ανατεθεί και η οποία βρίσκεται εντός των ανωτέρω ευρύτερων περιοχών). β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τις περιοχές που κρίθηκε μειοδότης καθώς την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα μετά τη λήξη των εργασιών της δακοκτονίας δηλαδή ( = λήξη εργασιών της δακοκτονίας). 6. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά εργολάβο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργολαβία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σε περίπτωση που αδυνατούν (οι λοιποί προμηθευτές) να παραλάβουν τις εγγυητικές επιστολές στο προηγούμενο διάστημα, η παραλαβή τους θα γίνεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής το αργότερο εντός μηνός. 8. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω κυρώσεων, τότε προ της ενάρξεως κάθε ψεκασμού θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Η Τ Ι Μ Η Η τιμή που θα προσφερθεί θα αναφέρεται κατά ελαιοκομική περιοχή όπως αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο σχετικό πίνακα της παρούσης προκήρυξης και θα δίδεται σε Ευρώ ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο. Οι αριθμοί θα γράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και δεν μπορεί να έχουν περισσότερα από τρία ( 3 ) δεκαδικά. Εάν μία εργολαβία αποτελείται από Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες διαφορετικών βαθμών δυσκολίας και επομένως διαφορετικών ανωτάτων τιμών μπορούν να δοθούν διαφορετικές τιμές όμως για όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες της ίδιας εργολαβίας και τον ίδιο βαθμό δυσκολίας θα πρέπει να δίνεται μία τιμή. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. Εξαιτίας του λόγου αυτού η αξία του ψεκασμού υπόκεινται σε κρατήσεις 3,072% για το Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο και ΟΓΑ, καθώς και φόρο εισοδήματος που σήμερα είναι 8% (στοιχεία που ενδεχομένως τροποποιηθούν).επίσης προβλέπονται κρατήσεις 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30 % υπέρ του ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου ( επί της κράτησης 0,30 % προβλέπεται τέλος χαρτοσήμου 2% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%).Ο ΦΠΑ (13 %) θα βαρύνει την υπηρεσία. Η τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο πρέπει να είναι χαμηλότερη ή ίση των πιο κάτω ορίων τιμών : α) για περιοχές με μεγάλη δυσκολία 0,068 Ευρώ β) για περιοχές με ενδιάμεση δυσκολία 0,054 Ευρώ γ) για περιοχές με μικρή δυσκολία 0,044 Ευρώ Οι ανωτέρω περιοχές ανά κατηγορία μέγιστων τιμών εμφαίνονται στον συνημμένο στην προκήρυξη πίνακα Παράρτημα δύο (2) Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά ( τιμή ) δεν είναι εντός του πιο πάνω ορίου θα απορρίπτεται η προσφορά εξ ολοκλήρου για την συγκεκριμένη περίπτωση. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Δεν επιτρέπεται εργολάβος σε καμία περίπτωση να αναλάβει προς ψεκασμό αριθμό ελαιοδένδρων συνολικά μεγαλύτερο από , των προηγούμενων β και γ κατηγοριών. Δεν επιτρέπεται εργολάβος να αναλάβει προς ψεκασμό αριθμό ελαιοδένδρων μεγαλύτερο από ελαιόδενδρα της προηγούμενης (α) κατηγορίας (μεγάλης δυσκολίας), εκτός αν πρόκειται για μια Δημοτική ή Τοπική κοινότητα με μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων από Σε περίπτωση που κάποιος κριθεί μειοδότης σε περιοχές των δύο προηγούμενων κατηγοριών η μη υπέρβαση των ορίων διασφαλίζεται λαμβάνοντας υπόψη την σχέση 5,83 : 1 ( : ). Μειοδότης κρίνεται κατά σειρά για τις περιοχές μικρής ενδιάμεσης και - 9 -

10 μεγάλης δυσκολίας ώστε να λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων πριν το όριο των ελαιοδένδρων. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές για όλη την δακική περίοδο και δεν θα αναπροσαρμοσθούν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν-Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Τ Ι Μ Ω Ν α) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών αποσφραγίζει τους υποφακέλους που περιέχουν τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποφάκελοι και τα δικαιολογητικά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την αποσφράγιση των δύο (2) υποφακέλων η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, κατά περιοχή σε πρακτικό το οποίο και μονογράφεται από τα μέλη της και σφραγίζεται. Όλοι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. Ο εν λόγω φάκελος θα αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόσκληση. β) Η αποσφράγιση όλων των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόκληση μετά το τέλος της διαδικασίας ανοίγματος και ελέγχου των τεχνικών προσφορών και υποβληθέντων δικαιολογητικών του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια στο Διοικητήριο της ΠΕ. Λακωνίας για τις προσφορές που έγιναν δεκτές. Όσοι υπέβαλλαν προσφορά μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν και της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων θα ενημερωθούν με πρόσκληση. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Οι προσφορές συνολικά θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει την εργολαβία στον τελευταίο μειοδότη, εφόσον έχει αποχρώσες ενδείξεις για την αφερεγγυότητα ή την μη ικανότητα του να φέρει εις πέρας επιτυχώς το έργο ή εφ όσον ο εργολάβος έχει τιμωρηθεί για την μη τήρηση των συμβατικών όρων δακοκτονίας σε προηγούμενες δακικές περιόδους. Σε περίπτωση που αναδειχθούν ισότιμες προσφορές για κάποιες περιοχές τελικά ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών αναδεικνύεται αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998(Α 290 ) ο μειοδότης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε προηγούμενο άρθρο. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σε ημερομηνία και ώρα που ορισθεί μετά από πρόσκληση που θα γίνει Δημόσια στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών με απόδειξη παραλαβής ( Γραμματεία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ). Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει μετά την αξιολόγηση των προσφορών ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτε καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Όταν ο συμμετέχων υπέβάλλε ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των τεχνικών προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που συμμετέχων στον διαγωνισμό μειοδοτήσει για αριθμό ελαιοδένδρων μεγαλύτερο των τεθέντων ορίων στο άρθρο 9, αυτός θα αναγνωριστεί μειοδότης για τις περιοχές που θα αναδειχθούν ως εξής: Κατ αρχήν αναγνωρίζεται μειοδότης στην περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιοδένδρων. Στη συνέχεια προστίθενται οι αριθμοί ελαιοδένδρων των λοιπών περιοχών στις οποίες μειοδότησε κατά φθίνουσα τάξη, αρχικά ανά δύο (2) και στη συνέχεια ανά τρεις (3) (εφόσον υπάρχουν κι ούτω καθεξής). Μειοδότης τελικά θα κριθεί για τις περιοχές που το ανωτέρω άθροισμα των ελαιοδένδρων τους προσεγγίζει περισσότερο το ανώτατο όριο του άρθρου 9. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (συνολικά ή εν μέρει) και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Η επιτροπή επί πλέον έχει το δικαίωμα της ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος ή την πλήρη ματαίωση Α Ρ Θ Ρ Ο 12

11 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ-Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Μετά το τέλος της προηγούμενης διαδικασίας ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο εργολάβος (προμηθευτής) στο όνομα του οποίου έγινε η κατακύρωση υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πρόσκλησή του ή εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος αν έτσι ορίζεται στην πρόσκληση να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο προμηθευτής εργολάβος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός όλων των εργολαβιών και για όλη την περίοδο ανέρχεται σε ευρώ με τον ΦΠΑ ( ΦΠΑ: 13 %). Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά εργολαβία αναγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα 5. Είναι δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας ( τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τοπικοί ψεκασμοί κτλ) η αυξομείωση των πιστώσεων ανά εργολαβία. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 Χ Ρ Ο Ν Ο Σ & Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Τ Ω Ν Ψ Ε Κ Α Σ Μ Ω Ν 1. Η περίοδος των ψεκασμών είναι από έως περίπου. 2. Η διαπίστωση της εκτέλεσης και ο έλεγχος της ποιότητας των ψεκασμών η εκπρόθεσμη έναρξη, η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του προγράμματος θα γίνεται από τους επόπτες ή τομεάρχες δακοκτονίας, τους Γεωπόνους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και από τους Επιστάτες δακοκτονίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 15 Ε Κ Π Τ Ω Σ Η Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν δεν υπογράφει την σύμβαση στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη αυτή. β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης εργολάβου αυτός καλείται πριν την λήψη της σχετικής απόφασης για παροχή εξηγήσεων. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκδίδεται απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή και για την ανάθεση υπογράφεται σύμβαση από τον Περιφερειάρχη και τον εργολάβο. 2. Το κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στην διακήρυξη. 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί μέχρι το τέλος της περιόδου έχουν γίνει σύμφωνα με όλους τους όρους της προκήρυξης και έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή επιπτώσεις. Α Ρ Θ Ρ Ο 17 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Το σύνολο των προς κάλυψη ( με τους ψεκασμούς ) ελαιοδένδρων της Περιφερειακής Ενότητας ή οι επί μέρους αριθμοί ελαιοδένδρων (όπως αυτοί αναφέρονται στην κατάσταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) μπορεί να αυξομειωθούν μέχρι 50% εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής για διαφόρους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρονται : 1) Εκτίμηση της καρποφορίας μετά από έλεγχο του Επόπτη 2) Παρεμπόδιση από τους κατοίκους της διενέργειας ψεκασμών σε περίπτωση διαφωνίας απόφασης Συμβουλίου Τοπικής ή Δημοτικής Ενότητας και Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ένταξη μιας περιοχής. 3) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες που μειώνουν την παραγωγή

12 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφο της στην Οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί την μη δημοπράτηση μιας περιοχής επικαλούμενη την παράγραφο Δ της /3378/ Υπουργικής Απόφασης Προϋποθέσεις εφαρμογής δακοκτονίας σε περίπτωση που για κάποια Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα : 1)Δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις προσώπων που θα εργαστούν ως παγιδοθέτες ή οριοδείκτες εργολαβιών έως την 15 Μαίου 2011 σύμφωνα με το 732 / έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς τους Δήμους. 2) Έχουν υποβληθεί αιτήσεις προσώπων που θα εργαστούν ως παγιδοθέτες ή οριοδείκτες εργολαβιών που δεν θα γίνουν δεκτές από την Υπηρεσία σε περίπτωση που προηγούμενα έτη τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν εργαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 3) Διαπιστωθεί ποσοστό καρποφορίας των ελαιοδένδρων μικρότερο από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες ελιές. 4)Διαπιστωθεί ότι υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες σε μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των ελαιοδένδρων του Δημοτικού Διαμερίσματος Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην διενεργήσει ψεκασμούς σε περίπτωση που Δημοτικό Διαμέρισμα που έχει δημοπρατηθεί αλλά στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος προκύψουν προβλήματα από τους λόγους 1 έως 3 της πρώτης παραγράφου και 1 έως 4 της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που μετά από εισήγηση της υπηρεσίας δεν δημοπρατηθεί μια Δημοτική ή Τοπική κοινότητα οι εργολαβίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 θα δημοπρατηθούν κανονικά για το υπόλοιπο του αριθμού των δένδρων που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του αριθμού των δένδρων της Δημοτικής ή Τοπικής Ενότητας που δεν θα δημοπρατηθεί. Επίσης η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν καθώς και δικαίωμα μείωσης του αριθμού των ψεκασμών από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αν το ύψος του δακοπληθυσμού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Α Ρ Θ Ρ Ο 18 Λ Ο Ι Π Ε Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Β Ο Λ Η Σ Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν Ο Διευθυντής δακοκτονίας μπορεί να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα στους εργολάβους που δεν θα εφαρμόσουν τις οδηγίες της Υπηρεσίας για τους κάτωθι λόγους : Α) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιμο υπερημερίας 300,00 ευρώ για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασμών. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών η υπηρεσία δύναται κατόπιν αποφάσεως της να συνεχίσει την επιβολή της ως άνω ποινής ή να εισηγηθεί την επιβολή στον εργολάβο στο σύνολο ή μεμονωμένα τις κατωτέρω κυρώσεις για τον συγκεκριμένο ψεκασμό ή και για ολόκληρη την σύμβαση εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση ήτοι: 1. Έκπτωση από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα από αυτήν. 2. Κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά ποσοστό ανάλογο προς το μέρος της σύμβασης που δεν έχει εκτελεσθεί. 3. Την εις βάρος του έκπτωτου εργολάβου διενέργεια διαγωνισμού η δι απευθείας συμφωνίας ανάθεση της εργασίας σε άλλο εργολάβο και τον καταλογισμό της τυχόν διαφοράς μεταξύ της συμβατικής τιμής και της τιμής που έγινε η εργασία από τον άλλο εργολάβο. 4. Καταλογισμό σε βάρος του της ζημιάς που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 5. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του έκπτωτου από τους διαγωνισμούς της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη/κης. 6. Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε λόγους ανώτερης βίας. Η επίκληση της ανωτέρας βίας γίνεται αυθημερόν (24) ώρες και τα στοιχεία προσκομίζονται εντός τριών (3) ημερών διαφορετικά χάνεται το δικαίωμα επίκλησης εκ των υστέρων ανωτέρας βίας. Το ύψος των χρηματικών ποινών θα καθορίζεται ανάλογα με την επίπτωση που έχει η συγκεκριμένη παράβαση στο έργο της δακοκτονίας. Β) Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι Γεωπόνοι, Επόπτες ή Τομεάρχες Δακοκτονίας, αναφέρουν γραπτώς περίπτωση εργολάβου που έχει αφήσει εκτεθειμένα στον ήλιο τα βαρέλια που περιέχουν την ελκυστική ουσία ή εντομοκτόνα, ο Διευθυντής Δακοκτονίας επιβάλλει με απόφαση του σε αυτόν πρόστιμο 180 ευρώ. Γ) Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι Γεωπόνοι, Επόπτες ή Τομεάρχες Δακοκτονίας, αναφέρουν γραπτώς περίπτωση εργολάβου που δεν εκτελεί σωστά το τριπλό πλύσιμο των κενών συσκευασίας των εντομοκτόνων ο Διευθυντής Δακοκτονίας επιβάλλει με απόφαση του σε αυτόν πρόστιμο 180 ευρώ. Δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παρασκευασθέν διάλυμα σε ένα βυτίο περιέχει λιγότερα φάρμακα ( εντομοκτόνο και ελκυστική ουσία ) ο Δ/ντής Δακοκτονίας επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 200 ευρώ στον εργολάβο δακοκτονίας. Ε) Σε περίπτωση που οι Επόπτες ή οι αποθηκάριοι της αποθήκης Δακοκτονίας, αναφέρουν γραπτώς περίπτωση εργολάβου που επιστρέψει κενά δοχεία εντομοκτόνων τα οποία δεν έχουν πλυθεί τρεις φορές σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας αυτά επιστρέφονται στο εργολάβο που είναι υποχρεωμένος να τα πλύνει με δική του δαπάνη πριν τα παραδώσει. Ομοίως επιστρέφονται τα κενά σε περίπτωση που βρεθούν μαζί τους δοχεία με μικρές ποσότητες εντομοκτόνων. Ο Διευθυντής δακοκτονίας έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή του να επιβάλλει χρηματικές ποινές στους εργολάβους όταν δεν τηρούν λοιπούς όρους της προκήρυξης για τους οποίους δεν γίνεται μνεία ποινών σε άλλα σημεία της προκήρυξης αλλά δημιουργήσουν προβλήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης έχει δικαίωμα να εισηγείται την επιβολή κι άλλων ποινών όπως τον αποκλεισμό τους από συμμετοχή στους διαγωνισμούς των επομένων ετών

13 Οι αποφάσεις περί καθορισμού και καταλογισμού των, από την παρούσα προβλεπομένων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων του Δημοσίου αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ-Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασμών γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας και τον εργολάβο και θεωρείται από τον Διευθυντή δακοκτονίας. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας τα οποία θα συντάσσονται από τον εργολάβο ή ένα τομεάρχη δακοκτονίας και θα εγκρίνονται από τον Επόπτη δακοκτονίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε περίπτωση που η συνολικά χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος σε μια περιοχή υπολείπεται πέραν του 3 % από αυτήν που εξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 26 ΙΙ, β, θα προβαίνει συνολικά σε περικοπή διπλασίου αριθμού ελαιοδένδρων από τον αριθμό ελαιοδένδρων που αντιστοιχεί στην ελλείπουσα πέραν του 3% ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος. Η περικοπή θα είναι ανάλογος του υπολειπομένου πέραν του 3 % από το κανονικό ψεκαστικό διάλυμα και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης σε μια περιοχή μεγαλύτερης ποσότητας διαλύματος, από αυτήν που εξάγεται με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 26 ΙΙ β, ο εργολάβος δεν θα αμοίβεται για τα επί πλέον ελαιόδενδρα από αυτά που αναφέρεται στην προκήρυξη ότι έχει η περιοχή. Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλου θέματος εκτέλεσης της σύμβασης αυτός έχει το δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα κατά της απόφασης αυτής εντός 10 ημερών από της λήψεως από αυτόν της σχετικής ανακοινώσεως, στην Οικονομική Επιτροπή δια μέσου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας. Μετά την ανωτέρω προθεσμία χάνεται το δικαίωμα υποβολής υπομνήματος τελεσίδικα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο. Στην Οικονομική Επιτροπή μπορεί να κληθεί να εκθέσει τις απόψεις του ο ενιστάμενος εργολάβος. Α Ρ Θ Ρ Ο 20 Ε Κ Χ Ω Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης εκχώρηση από τον εργολάβο μέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή σχετικής πράξης. Α Ρ Θ Ρ Ο 21 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ο Υ Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ 1. Υποχρεώσεις Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου έγινε η κατακύρωση της εργασίας υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί σύμφωνα προς τα παραπάνω αναφερόμενα. 2. Κυρώσεις Σε περίπτωση κατά την οποία ο μειοδότης κληθεί κατά τα προηγούμενα και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το κατά νόμο αρμόδιο όργανο γνωμοδοτεί αφού έχει καλέσει τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επιβάλλονται στο σύνολο ή μεμονωμένα τις παρακάτω κυρώσεις. α. Έκπτωση του εργολάβου από την στο όνομά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα του από αυτή. β. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. γ. Την επανάληψη του διαγωνισμού εις βάρος του ή την ανάθεση της εργασίας σε βάρος του επίσης στους αμέσως μετά από αυτόν μειοδότες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ή σε άλλο εργολάβο που θα αναδειχθεί καθοιονδήποτε τρόπο. δ. Τον καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς μεταξύ της τιμής κατακύρωσης και της τιμής στην οποία το Δημόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατόν να αναθέσει την κατακυρωθείσα εργασία καθώς και κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημίας που θα προκύψει λόγω μη υπογραφής της σύμβασης. ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του μειοδότη από τους διαγωνισμούς της δακοκτονίας. 3. Προσδιορισμός ζημιάς Σε όσες περιπτώσεις η ζημιά του Δημοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει αποτελεσμάτων διαγωνισμού, ο προσδιορισμός αυτής ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου, βάσει παντός κατά την κρίση αυτού στοιχείου, πάντως όμως με βάση τις αρχές της καλής πίστης λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. Α Ρ Θ Ρ Ο 22 Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Για την πληρωμή της αξίας του ψεκασμού θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ( από το ΙΚΑ ) καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

14 Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε ψεκασμό αφού πιστοποιηθεί η εργασία όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα καταβάλλεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας αμέσως με την προσκόμιση των προβλεπομένων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την λήξη εκτέλεσης των εργασιών και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.η σειρά πληρωμής θα γίνεται με κριτήριο την ημερομηνία της εντολής έναρξης ψεκασμού και αναλογικά ανά εργολάβο σε περίπτωση που εργολάβος έχει αναλάβει περισσότερες από μία εργολαβίες. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ 1. Περίληψη της διακήρυξης αυτής να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) καθημερινές τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τον Νόμο 3548/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους εργολάβους μειοδότες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Νόμου 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/ Θα γίνει ανάρτησή της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε εμφανές σημείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λακωνίας. 3. Η διακήρυξη θα σταλεί στην επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τα έξοδα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 4.Επίσης θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αναφορά της ημερομηνίας αποστολής στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5.Αντίγραφο θα σταλεί στα επιμελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ. Α Ρ Θ Ρ Ο 24 Π Η Γ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ Πηγή χρηματοδότησης είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι πιστώσεις μεταφέρονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων από την αρμόδια ΥΔΕ η οποία θα κάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την εκκαθάριση της δαπάνης. Α Ρ Θ Ρ Ο 25 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Α Ρ Θ Ρ Ο 26 Τ ε χ ν ι κ έ ς π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς κ α ι σ υ σ τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν ο μ α λ ή δ ι ε ξ α γ ω γ ή τ η ς δ α κ ο κ τ ο ν ί α ς. Ι. Γ Ε Ν Ι Κ Α 1. Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δένδρα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειασθεί με την ίδια τιμή. 2. Οι ψεκασμοί θα γίνουν την περίοδο από 01 Ιουλίου 15 Νοεμβρίου περίπου. Η έκταση και η ημερομηνία έναρξης του κάθε ψεκασμού θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή σε έκτακτες περιπτώσεις. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελεί τους ψεκασμούς καθοδηγώντας-κατευθύνοντας ο ίδιος ή συνεργάτες του (οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν την ψεκαζόμενη περιοχή) τους οδηγούς ψεκαστές οι οποίοι δεν είναι από την περιοχή. 3. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία. 4. Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της Δακοκτονίας ( Επόπτες- Τομεάρχες και μόνιμο προσωπικό). 5. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης δεν θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων φυτοφαρμάκων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 6. Εφ όσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τους ψεκασμούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών

15 7. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται, σ αυτόν στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα υλικά αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται και διανέμονται στα συνεργεία με ευθύνη του εργολάβου. Τα περισσεύματα κάθε ψεκασμού ή όποια άλλα αποθέματα θα φυλάσσονται με ευθύνη του εργολάβου σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους, για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον ήλιο, κ.λ.π. μέχρι της τελικής παράδοσης. 8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι Δημόσιο υλικό και αποτελούν αποδεικτικό υλικό της χρήσης τους. Γι αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα στα χαρτόκουτα που ήταν γεμάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τελευταία παράδοση κενών δοχείων ή άλλου πλεονάζοντος υλικού είναι η 15 η Νοεμβρίου και σε περίπτωση που συμπίπτει με Αργία η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 9. Ο εργολάβος οφείλει σε κεντρικό σημείο ή σημεία των Δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων στα όρια των οποίων πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί ψεκασμό και τα οποία θα του υποδειχθούν από την Τοπική Αρχή να ανακοινώνει συγκεκριμένα (και όχι αόριστα) τις περιοχές που θα ψεκάσει την επόμενη ημέρα ή ημέρες για ενημέρωση τόσο των ελαιοπαραγωγών όσο και των κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων της περιοχής. Ομοίως ο εργολάβος οφείλει να ενημερώνει την Τοπική Δημοτική Αρχή ή τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτική ή Τοπικής Κοινότητας. 10. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ την απαραίτητη από τον νόμο ηλικία και μάλιστα να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι ετών). 11. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των εργαζομένων στους ψεκασμούς για τις τεχνικές προδιαγραφές της δακοκτονίας. 12. Απαγορεύεται κατά τους ψεκασμούς η χρησιμοποίηση άλλων ψεκαστικών μηχανημάτων (τρακτέρ) από αυτά που δηλώθηκαν κατά την δημοπρασία. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται άλλα μηχανήματα όταν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως σοβαρή βλάβη, ασθένεια του οδηγού κ.λ.π., υποβάλλοντας τα κατάλληλα παραστατικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 13. Κατά την παράδοση των υλικών εφ όσον ευρεθεί έλλειμμα φαρμάκων υποχρεούται ο εργολάβος να το αντικαταστήσει με ίση ποσότητα από το εμπόριο. Έως ότου γίνει η αντικατάσταση των υλικών ο εργολάβος δεν μπορεί να παραλάβει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει. ΙΙ. Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ω Ν Ψ Ε Κ Α Σ Μ Ω Ν α. Δ Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ Οι δοσολογίες των δακοκτόνων υλικών θα είναι: Για τους ψεκασμούς που θα γίνουν μέχρι τις 31 Ιουλίου θα χρησιμοποιηθεί το εντομοκτόνο A-CYPERMETHRIN (FASTAC 10 SC) στην δόση των 300 cc ( κυβικών εκατοστών ) στα 100 λίτρα νερό. Για όλη την περίοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα SUCCESS 0.24 CB (Spinosad) στην δόση των 3,3 λίτρων ανά 100 κιλά νερό. Για τους ψεκασμούς μετά τις 31 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της περιόδου θα χρησιμοποιείται το εντομοκτόνο DIMETHOATE ( Ντιμεθοέϊτ ) στη δόση των 750 cc στα 100 κιλά νερό. Είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν και άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντοτε θα προστίθεται στο διάλυμα κι ελκυστική ουσία (πρωτεΐνη) εκτός του Success στην δόση 2 ή 3%.Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε περίπτωση, κατά την παρασκευή του διαλύματος ψεκασμού πρώτα θα προστίθεται το εντομοκτόνο και μετά η ελκυστική ουσία ( πρωτεΐνη ) υπό συνεχή ανάδευση. Η παρασκευή του διαλύματος πάντοτε γίνεται παρουσία των εντεταλμένων Γεωπόνων της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παρασκευασθέν διάλυμα σε ένα βυτίο περιέχει λιγότερα φάρμακα ( εντομοκτόνο και ελκυστική ουσία) ο Δ/ντής Δακοκτονίας επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 200 ευρώ στον εργολάβο δακοκτονίας. β. Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Η διάρκεια ψεκασμού σε κάθε περίπτωση Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και θα κυμαίνεται από μία (1) έως έξι (6) ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των ελαιοδένδρων, τις συνθήκες του εδάφους, λοιπές συνθήκες και ανάγκες της υπηρεσίας, πλήν των ψεκασμών της Δημοτικής ( Τοπικής ) Κοινότητας Γερακίου και Πύργου Διρού που μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ημέρες. Η ανώτερη διάρκεια που μπορεί να δοθεί εμφανίζεται στον Πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ο εργολάβος για την σωστή εκτέλεση του έργου πρέπει να διαθέτει κατ αρχήν επαρκή και κατάλληλα μέσα (μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες πλάτης, μπέκ, θερμόμετρο, δοχείο χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) κιλών πρωτεϊνης ως μέτρο, ζυγό ζύγισης της πρωτείνης κατά την πρώτη ημέρα εργασίας καθώς και ογκομετρικό σωλήνα κ.λ.π για την ακριβή μέτρηση του εντομοκτόνου Ντιμεθοέϊτ (Rogor) που χρησιμοποιείται στην δόση των 750cc/ανά 100 lt νερού). Θα λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε ψεκαστικό συγκρότημα (τρακτέρ) μπορεί να ψεκάζει κατ ανώτατο όριο ημερησίως 750 κιλά διαλύματος

16 Τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο Νοέμβριο εφ όσον επικρατούν μέτριες θερμοκρασίες και μόνον για πεδινές περιοχές είναι δυνατόν μετά από έγγραφη απόφαση του Διευθυντού δακοκτονίας να καθοριστούν ο χρόνος έναρξης εφαρμογής και οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που το προηγούμενο όριο να μπορεί να φθάσει τα 1000 κιλά. Στην περίπτωση ψεκασμού με 750 λίτρα διαλύματος και με ψεκασμό ενός (1) ελαιοδένδρου ανά δύο (2) αντιστοιχούν 5000 προστατευόμενα ελαιόδενδρα ημερησίως ανά τρακτέρ ψεκασμού. Το ανώτατο ποσό ψεκαστικού διαλύματος που γίνεται δεκτό ανά εργάτη ψεκαστή με ψεκαστήρα πλάτης είναι τα 150 λίτρα ημερησίως σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάμετρος της οπής των μπέκ στα τρακτέρ πρέπει να είναι 1,8 ή 2 χιλιοστά και η ανώτατη πίεση λειτουργίας της αντλίας του ψεκαστικού σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20 ατμόσφαιρες. Είναι απόλυτα αναγκαίο το ψεκαστικό διάλυμα να εκτοξεύεται υπό μορφή χονδρών σταγόνων, διαμέτρου των σταγονιδίων άνω του ενός (1) χιλιοστού για να μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για τον δάκο, να μην αποξηραίνεται γρήγορα ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται πολύ καλύτερα η υγεία των ψεκαστών. Τηρουμένων των προηγουμένων (διάμετρος μπεκ 2mm και πίεση 20 Atm) βυτίο 500 λίτρων σε στάση και συνεχή λειτουργία απαιτεί το λιγότερο χρόνο 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου για να εκκενωθεί. Στις ψεκαστήρες πλάτης απαγορεύεται η διεύρυνση-άνοιγμα της οπής του μπεκ ο δε χρόνος εκκένωσής τους σε στάση ανέρχεται περί τα 20 λεπτά. Τα χρησιμοποιούμενα βυτία θα πρέπει να φέρουν εμφανείς ογκομετρικές ενδείξεις και θα πρέπει να σφραγίζουν καλά ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές με συνέπεια την μόλυνση των νερών, του εδάφους και γενικότερα του περιβάλλοντος καθώς και η απώλεια υλικών. Τυχόν άλλες έξοδοι των βυτίων πλην αυτής που καταλήγει στο μπεκ ψεκασμού (βανάκια κλπ) θα πρέπει να σφραγίζονται με τάπα. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να είναι καθαρό χωρίς άλατα (να μην προέρχεται από γεωτρήσεις που το αντλούμενο από αυτές νερό έχει άλατα) και λοιπά κατάλοιπα. Τα εντομοκτόνα δεν πρέπει ποτέ να προστίθενται κοντά σε πηγές, ποτάμια, ρυάκια, πηγάδια, υδροληψίες γεωτρήσεων. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο του κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου με νερό με ευθύνη του Τομεάρχη και του εργολάβου. Το νερό του πλυσίματος θα ρίχνεται στο βυτίο με το ψεκαστικό διάλυμα.μετά το πέρας του ψεκασμού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην διακήρυξη την οποία θα έχει επίσης υπογράψει ο Τομεάρχης που επέβλεπε την διαδικασία.. Κατά τις ημέρες εργασίας ο ίδιος ο εργολάβος η εκπρόσωπός του υποχρεούται να παρευρίσκεται στην περιοχή ψεκασμού. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει ψεκασμούς κατά τις Κυριακές και τις Αργίες. Το διάλυμα στα βυτία θα παρασκευάζεται πάντα παρουσία του Τομεάρχη Γεωπόνου. Ψεκασμός μπορεί να γίνεται σε όλα τα ελαιόδενδρα ενός ελαιώνα ή ανά δεύτερο ή τρίτο δένδρο αυτού, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επιβλέποντος Τομεάρχη Γεωπόνου, θα ψεκάζονται δε όλα τα δένδρα όταν η πυκνότητα τους ανά στρέμμα είναι μέχρι 10, ανά δεύτερο δένδρο όταν η πυκνότητά τους είναι 20 δένδρα ανά στρέμμα και ανά τρίτο δένδρο όταν η πυκνότητά τους είναι 30 δένδρα ανά στρέμμα. Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, το απαιτούμενο συνολικά ψεκαστικό διάλυμα θα υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ελαιοδένδρων της προκήρυξης και του Μέσου όρου (Μ.Ο) της σχέσης ψεκαζομένων προς αψέκαστα που είναι 1:1,3. Σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής ενότητας η προηγούμενη σχέση διαμορφώνεται σε 1:1. Το ψεκαστικό διάλυμα θα κατευθύνεται πάντοτε πάνω από την διακλάδωση των μπράτσων των δένδρων και στο εσωτερικό του δένδρου (στην σκιά, όχι εξωτερικά στο φύλλωμα). Δεν πρέπει το διάλυμα να ψεκάζεται στον κορμό ή την βάση του κορμού του ελαιοδένδρου. Κατά τον ψεκασμό θα ψεκάζονται τριακόσια (300) γραμμάρια περίπου διαλύματος σε κάθε ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο μέσης ανάπτυξης (διάρκεια χρόνου ψεκασμού περί τα 2 δευτερόλεπτα). Όλο το περιεχόμενο στα βυτία διάλυμα πρέπει να ψεκάζεται στα ελαιόδενδρα. Σε περίπτωση που κάποια ποσότητα σκόπιμα παραμένει εντός του βυτίου (αντί να ψεκάζεται) αυτή θα αφαιρείται από την συνολικά εμφανιζόμενη ως ψεκασθείσα ποσότητα διαλύματος. Τα συνεργεία δεν πρέπει να αφήνουν αψέκαστες περιοχές ή να επικαλύπτουν τις ίδιες περιοχές (Διπλός ψεκασμός), με ευθύνη των επιστατών για τον έλεγχο του ανωτέρω σε συνεργασία με τον Τομεάρχη. Οι ψεκαστές - οδηγοί των τρακτέρ ψεκασμού μετά το τέλος του ψεκασμού κάθε ημέρας, θα πρέπει να επιστρέφουν σε σημείο που έχει προκαθοριστεί σε συνεργασία του εργολάβου και του τομεάρχη δακοκτονίας. Θεωρείται ορθό και συνιστάται να οριοθετείται η περιοχή που θα ψεκάζει ο κάθε ψεκαστής οδηγός τρακτέρ ( ως όρια, δρόμοι, ρεματιές, κορυφογραμμές λόφων κλπ) και την ίδια περιοχή ο ίδιος να ψεκάζει και κατά τους επόμενους ψεκασμούς. Επί πλέον δε θα πρέπει τα τρακτέρ ψεκασμού κατά την ίδια ημέρα εργασίας να μην ψεκάζουν σε πολύ απομεμακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές ώστε να καθίσταται εφικτός πέραν των άλλων και ο έλεγχός τους. Ο εργολάβος θα λαμβάνει πρόνοια στις περιοχές που από εμπειρία γνωρίζουμε, ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει γρήγορα (πχ περιοχή Γερακίου) να μην παρασκευάζεται ποσότητα διαλύματος μεγάλη που πιθανότατα θα περισσέψει. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους κ.α.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης εργαζόμενους παράλληλα με το βυτίο για την κάλυψη αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές αυτές είναι εκτεταμένες σε ορισμένες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επί πλέον συνεργείο με ψεκαστήρες πλάτης ο ψεκασμός θα πραγματοποιείται την ίδια μέρα που ψεκάζουν και τα τρακτέρ. Για μεμονωμένους και πολύ απομακρυσμένους ελαιώνες μπορεί σε συνεργασία Τομεάρχη δακοκτονίας τοπικών φορέων και εργολάβου να δίδονται τα μέσα (ψεκαστικό διάλυμα και ψεκαστήρες πλάτης) στους ιδιοκτήτες τους για να καλύπτουν οι ίδιοι με τι οδηγίες του γεωπόνου τους ελαιώνες τους

17 Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος της ίδιας ημέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.α.). Αν χρειασθεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οποίο αυτό θα ρίχνεται μετά δε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει αρκετό ασβέστι και χώμα. Τα μπεκ των τρακτέρ ψεκασμού ή των ψεκαστήρων πλάτης κατά την μετάβαση από δένδρο σε δένδρο θα πρέπει να κλείνονται για να μην χύνεται το ψεκαστικό υγρό άσκοπα και για να προστατεύεται το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να διακόπτεται η εργασία ψεκασμού μηχανημάτων από τα οποία υπάρχει διαρροή διαλύματος προς το έδαφος. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση των ψεκαστών με ψεκαστήρες όταν υπάρχει διαρροή των ψεκαστήρων. Στην προηγούμενη περίπτωση τα διαλύματα θα μεταγγίζονται και θα ψεκάζονται από άλλα ψεκαστικά ή άλλους εργάτες. Κατά τους ψεκασμούς δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των ψεκαστικών μηχανημάτων ή εργατών που εργάζονται σε μια περιοχή από ημέρα σε ημέρα (πολύ λίγα ή πάρα πολλά).οι αποκλίσεις θα πρέπει κατ ανώτατο όριο να κυμαίνονται περί το 30% του αναγκαιούντος Μ.Ο. Ο Τομεάρχης δύναται σε περιπτώσεις όπως οι προηγούμενες να μην επιτρέπει την διενέργεια ψεκασμού ή να μην επιτρέπει να εργασθεί ορισμένος αριθμός μηχανημάτων ή εργατών ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου και προσωπικού η αδυναμία ελέγχου των εργασιών. Ο υπεύθυνος Τομεάρχης δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των ψεκασμών και θα καθορίζει την ώρα ενάρξεως, λήξεως ή διακοπής των ψεκασμών, λαμβάνοντας υπόψη την θερμοκρασία, την εκτίμηση του για την ένταση του ανέμου και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο. Ο εργολάβος υποχρεούται να απολύει τους ψεκαστές που αποδεδειγμένα χύνουν το ψεκαστικό διάλυμα, αλλάζουν τα μπεκ με μεγαλύτερα κατά την διάρκεια της εργασίας και όταν αδιαφορούν για την εργασία τους. Η απόλυση γίνεται είτε με ατομική του απόφαση είτε μετά από έγγραφη ειδοποίησή του από την Υπηρεσία. Τους απολυόμενους ψεκαστές έχουν υποχρέωση να μην προσλαμβάνουν οι υπόλοιποι εργολάβοι στα συνεργεία τους. Ο εργολάβος δεν δικαιολογείται για οποιδήποτε λόγο να διακόπτει τον ψεκασμό μιας περιοχής υποβάλλοντας αιτήματα προς την υπηρεσία και απαιτώντας ικανοποίησή τους προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο.(η διακοπή ψεκασμού μπορεί να έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του). Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα στην προηγούμενη περίπτωση να προτείνει την αποβολή του εργολάβου από την εργολαβία με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες στην περίπτωση της αποβολής. Επίσης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την μη συμμετοχή του σε επόμενες δημοπρασίες για ορισμένα χρόνια. Επίσης επιβάλλονται σε αυτόν και οι ποινές που προβλέπονται σε άλλο σημείο της διακήρυξης. γ. Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ Ψ Ε Κ Α Σ Μ Ο Υ Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ήλιου εφ όσον η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 12 ο βαθμών Κελσίου και θα σταματά όταν η θερμοκρασία φθάνει τους 28 ο βαθμούς Κελσίου. Ο ψεκασμός θα σταματά επίσης όταν βρέχει ή πρόκειται να βρέξει και όταν φυσάει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε (5) μποφώρ, ( λύγισμα μικρών δένδρων, ταχύτητα ανέμου 8-10,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο). Σε περίπτωση που βρέξει σε ψεκασθείσα περιοχή (κανονική βροχή) πριν περάσουν δύο (2) ώρες, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται στην εν λόγω περιοχή, με πρόσθετη αμοιβή του εργολάβου για το επί πλέον αυτό έργο, με βάση τα ελαιόδενδρα που έγινε η επανάληψη του ψεκασμού. Δεν θα γίνονται ψεκασμοί τις ημέρες που επικρατεί καύσωνας. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ψεκασμοί με πρωτοβουλία του εργολάβου με καιρικές συνθήκες ακατάλληλες για ψεκασμό (υψηλή θερμοκρασία, άνεμος, βροχή κλπ) όχι μόνο δεν θα αμοίβεται για την ψεκασθείσα έκταση αλλά θα καταλογίζεται εις βάρος του και η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, υποχρεούται δε να επαναλάβει τον ψεκασμό, στην έκταση που ψεκάσθηκε χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις από άποψη καιρού. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά την διάρκεια των ψεκασμών να παρακολουθούν τα δελτία καιρού. δ. Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ψ Ε Κ Α Σ Τ Ω Ν-Χ Ω Ρ Ω Ν Οι εργαζόμενοι θα πρέπει με ευθύνη του εργολάβου να φέρουν κατάλληλη φόρμα, μάσκα, γυαλιά, γάντια, μπότες για να προστατεύονται από την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων και για να αποφεύγονται τα ατυχήματα κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα και ζημίες (ανθρώπων, μηχανημάτων, κλπ) κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διακόπτει την εργασία των εργατών ψεκασμών (ψεκαστήρες πλάτης) ή των ψεκαστών οδηγών τρακτέρ όταν οι ψεκαστήρες ψεκαστικά παθαίνουν βλάβες και λόγω της βλάβης υπάρχουν διαρροές διαλύματος που μπορεί να έλθει σε επαφή με το δέρμα τους ή τα ρούχα τους. Επίσης έχει υποχρέωση στα τρακτέρ να υπάρχει δοχείο με νερό όπως και ένα δοχείο με νερό στα συνέργεια των ψεκαστών με ψεκαστήρες πλάτης. Οι εργάτες που παρασκευάζουν το ψεκαστικό υγρό πρέπει να φοράνε γάντια, ρούχα με μανίκια, παντελόνια και να μην εισπνέουν πάνω από το βυτίο. Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού με εντομοκτόνα, ψεκαστικό υγρό, υλικά συσκευασίας εντομοκτόνων, ελκυστικών ουσιών κλπ απαγορεύεται

18 Τα συνεργεία των ψεκαστών (με τρακτέρ ή ψεκαστήρες πλάτης) δεν πρέπει να ψεκάζουν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από κατοικίες ή ζώα, καλλιέργειες κηπευτικών και οπωροφόρων δένδρων. Ο εργολάβος με το συνεργείο του δεν πρέπει να ψεκάζει ελαιοκτήματα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας τα οποία όμως οι καλλιεργητές τους ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν ή υποδεικνύουν. ε. Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ι Ψ Ε Κ Α Σ Μ Ω Ν Οι εργασίες δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες δακοκτονίας καθώς και από τους επιστάτες δακοκτονίας που έχουν προσληφθεί και αμείβονται από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Τομεάρχου δακοκτονίας αφορά την ποιότητα εργασίας των ψεκασμών και την κατανάλωση των φυτοφαρμάκων και ελκυστικών ουσιών. Η ευθύνη των επιστατών δακοκτονίας αφορά την ποιότητα εργασίας των ψεκασμών, όσον αφορά κυρίως την κάλυψη της έκτασης της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, την αποφυγή επικάλυψης ψεκαζομένων περιοχών, τον κατά μέτωπο ψεκασμό της περιοχής, την επίβλεψη των οδηγών των ψεκαστικών μηχανημάτων σε συνεργασία με τον Τομεάρχη Γεωπόνο. Η επιτροπή κατάρτισης των όρων και την σύνταξη της διακήρυξης βάσει της υπ αριθμόν 50/ Απόφασης της οικονομικής Επιτροπής: 1.Τούμπας Χρήστος 2. Ράλλης Ιωάννης 3.Ισμυρνιόγλου Αναστασία Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Συνημμένα : 1.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2011 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2011 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2011 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2011 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2011 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΨΕΚΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ 1) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1) ΠΕΤΡΙΝΑ )ΜΕΛΙΤΙΝΗ-ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ = )ΠΡΟΣΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΘ = )ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ )ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ = ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ 6)ΚΡΗΝΗ-ΛΥΓΕΡΕΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ = )ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ )ΑΡΕΟΠΟΛΗ (τμήμα) ) ΕΥΡΩΤΑ 1) ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ ) ΓΕΡΑΚΙ ) ΚΑΡΙΤΣΑ ) ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1)ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ = ) ΒΕΛΙΕΣ ) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ ) ΝΟΜΙΑ ) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ.- ΤΑΛΑΝΤΑ = ) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ) ΜΟΛΑΟΙ-ΚΟΥΠΙΑ = ) ΠΑΚΙΑ-ΕΛΑΙΑ = ) ΣΥΚΕΑ ) ΕΛΙΚΑ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ = ) ΑΣΩΠΟΣ ) ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ ) ΦΟΙΝΙΚΙ ) ΣΠΑΡΤΗΣ 1) ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ ) ΑΦΥΣΣΟΥ ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΟΡΑΝΟΙ = ) ΚΑΜΙΝΙΑ-ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ = ) ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ )ΑΝΩΓΕΙΑ ) ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ )ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ-ΣΕΛΛΑΣΙΑ = )ΘΕΟΛΟΓΟΣ )ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ-ΚΛΑΔΑΣ = )ΑΛΕΥΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ = )ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΟΡΙΑΝΗ = )ΚΑΣΤΟΡΙ-ΒΟΡΔΟΝΙΑ = )ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΣ )ΠΕΛΛΑΝΑ ) ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ

20 17) ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 4) ΣΠΑΡΤΗΣ 18)ΓΚΟΡΙΤΣΑ )ΣΚΟΥΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ = ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 43 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα