ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 14/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 14/2012"

Transcript

1 ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 14/2012 Κείμενο ςυςτάςεωσ: Η κατάρτιςθ τεχνικϊν απαιτιςεων για τθν εγκατάςταςθ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα ψυγεία φορτθγϊν/οχθμάτων με ςκοπό τον εντοπιςμό : του ρεφματοσ διαφυγισ (residual current) προσ αποφυγι κινδφνου θλεκτροπλθξίασ, του βραχυκυκλϊματοσ και τθσ υπερφόρτωςθσ, τθσ ανιςοκατανομισ φορτίου των φάςεων (phase imbalance). Αρικμόσ εκκζςεωσ ςτθν οποία διατυπώκθκε: 01/2012: Πυρκαγιά ςτο χϊρο του γκαράη του Ε/Γ- Ο/Γ ΚΡΗΣΗ ΙΙ (Δείτε την ζκθεση εδώ.) Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ του Φορζασ προσ τον οποίο διατυπώκθκε: πλοίου Ημερομθνία κατά τθν οποία εκδόκθκε: 19/11/2014 χόλια επεξθγιςεισ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ Σφποσ πλοίου : Ε/Γ-Ο/Γ Ζτοσ καταςκευισ : 1979 Πυρκαγιά ςτο χώρο γκαράη Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Ιςτορικό το Ε/Γ - Ο/Γ και ενϊ βριςκόταν 4 ν.μ περίπου ΒΔ του λιμζνα Πατρϊν, προερχόμενο από τθ Βενετία, εκδθλϊκθκε πυρκαγιά ςτον πρωραίο χϊρο του κλειςτοφ κφριου γκαράη του κυρίου καταςτρϊματοσ. Ο πλοίαρχοσ προζβθ ςτθν ενεργοποίθςθ του μονίμου ςυςτιματοσ πυρόςβεςθσ του πλοίου ( Drencher ) για τθν αντιμετϊπιςθ και κατάςβεςθ πυρκαγιάσ, ενϊ παράλλθλα ενεργοποιικθκε θ Ομάδα Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνου, θ οποία ειςιλκε ςτον χϊρο

2 εκδιλωςθσ τθσ πυρκαγιάσ. Ωςτόςο, δεν κατζςτθ εφικτι θ προςζγγιςθ τθσ εςτίασ τθσ πυρκαγιάσ λόγω του πυκνοφ καπνοφ που είχε κατακλφςει το χϊρο. Με απόφαςθ του Πλοίαρχου, το πλιρωμα προζβθ ςτθ διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ των επιβατϊν ςτο ςτακμό ςυγκζντρωςθσ Νο 7, ο οποίοσ βριςκόταν ςτον πρυμναίο εξωτερικό χϊρο του Νο 7 καταςτρϊματοσ και ςτθν προετοιμαςία των ςωςτικϊν μζςων εγκατάλειψθσ του πλοίου. Ενθμερϊκθκαν οι τοπικζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ κακϊσ και το Ενιαίο Κζντρο υντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι το πλοίο βριςκόταν πλθςίον του λιμζνα τθσ Πάτρασ, αποφαςίςτθκε ο κατάπλουσ του ςτον λιμζνα με ςκοπό τθν αποβίβαςθ των επιβατϊν και τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ και από τισ δυνάμεισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, οι οποίεσ είχαν τεκεί ςε ετοιμότθτα ςτθν περιοχι του λιμζνα εν αναμονι του κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ. Σο πλοίο Φωτογραφίεσ από τισ ηθμιζσ που ενδεικτικά υπζςτθςαν θ οροφι του γκαράη και φορτθγά οχιματα πλαγιοδζτθςε ςτον νζο λιμζνα τθσ Πάτρασ και άμεςα κινικθκε θ διαδικαςία αποβίβαςθσ των επιβατϊν από τον δεξιό καταπζλτθ τθσ πρφμνθσ, θ οποία διιρκθςε 15 λεπτά περίπου. Παράλλθλα, πραγματοποιικθκε θ καταμζτρθςθ των επιβατϊν από ςτελζχθ τθσ Λιμενικισ Αρχισ με τθ ςυνδρομι του πλθρϊματοσ του πλοίου και επιβεβαιϊκθκε θ αςφαλισ αποβίβαςθ όλων των επιβατϊν.

3 τθν επιχείρθςθ αντιμετϊπιςθσ και κατάςβεςθσ τθσ πυρκαγιάσ, εκτόσ του πλθρϊματοσ του Ε/Γ-Ο/Γ, ενεπλάκθςαν οι χερςαίεσ δυνάμεισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ με πζντε πυροςβεςτικά οχιματα, ζνα Πυροςβεςτικό πλοιάριο τθσ ΠΤ και δφο ρυμουλκά λιμζνα. Η προζκταςθ (μπαλαντζηα) θ οποία ιταν ςυνδεδεμζνθ ςε ψυγείο φορτθγοφ/οχιματοσ το οποίο εκτιμάται ωσ ζνα εκ των πικανϊν ςθμείων ζναυςθσ τθσ πυρκαγιάσ. τθν εικόνα απεικονίηεται θ κατεςτραμμζνθ πλευρά του καλωδίου που κατζλθγε ςτο ψυγείο του φορτθγοφ/οχιματοσ κακϊσ και ο ρευματολιπτθσ (πρίηα) που ιταν ςυνδεδεμζνοσ ςτον ρευματοδότθ DP2. Η ςυμμετοχι των πλωτϊν μζςων ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πυρκαγιάσ αφοροφςε ςτθ ρίψθ νεροφ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ των εξωτερικϊν ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ του πλοίου. Η ςτοιβαςία των φορτθγϊν οχθμάτων, δεν επζτρεπε τθν άμεςθ πρόςβαςθ και προςζγγιςθ τθσ εςτίασ τθσ πυρκαγιάσ από τισ χερςαίεσ δυνάμεισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ και το πλιρωμα του πλοίου, δυςχεραίνοντασ τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ και κατάςβεςθσ ςτον χϊρο εκδιλωςισ τθσ. Κατά ςυνζπεια, θ επιχείρθςθ εξελίχκθκε ςταδιακά, με τθν προοδευτικι εκφόρτωςθ των οχθμάτων από τον κατακλυςμζνο με καπνό κλειςτό χϊρο του γκαράη του πλοίου. Από τθν πυρκαγιά δεν αναφζρκθκε τραυματιςμόσ ατόμου.

4 Ζκταςθ τθσ ηθμιάσ Οι ςυνζπειεσ του εξεταηόμενου ατυχιματοσ περιορίςκθκαν ςε περιοριςμζνθσ ζκταςθσ υλικζσ ηθμιζσ ςτο πλοίο και ςε εκτεταμζνεσ υλικζσ ηθμιζσ ςε φορτθγά οχιματα ευριςκόμενα πλθςίον τθσ εςτίασ τθσ πυρκαγιάσ ςτο κυρίωσ γκαράη του πλοίου. Πικανι αιτία φμφωνα με τα ςυλλεχκζντα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ, παρόλο που οι καταγεγραμμζνεσ μθνιαίεσ αναφορζσ ελζγχου τθσ αντίςταςθσ των μονϊςεων του εξοπλιςμοφ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ του πλοίου με τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν με τθ ςυςκευι Megger (Megger Test) από τον Προϊςτάμενο και το προςωπικό του Ηλεκτρολογικοφ Σομζα του πλοίου ιταν ικανοποιθτικζσ, οριςμζνοι ρευματοδότεσ ευρζκθςαν με υπολείμματα ακροδεκτϊν των ρευματολθπτϊν (πρίηεσ) ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ, τα οποία οφείλονταν ςε ανάπτυξθ θλεκτρικοφ τόξου, λόγω κακισ επαφισ τουσ. Ο ςτφλοσ μεταξφ των νομζων ο οποίοσ εντοπίςκθκε με αυξθμζνουσ δείκτεσ καφςθσ ςτθν πρωραία του πλευρά, θ βάςθ του ρευματοδότθ και το κομμζνο καλϊδιο. Επίςθσ διακρίνονται τα ςθμάδια τιξθσ του υλικοφ του ρευματοδότθ ςτον πυροςβεςτιρα και ςτο δάπεδο. Πρόςκετα, ςε οριςμζνα καλϊδια των προεκτάςεων παρατθρικθκαν αλλοιϊςεισ που ενδεχομζνωσ να οφείλονταν ςε βραχυκφκλωμα, ενϊ το καλϊδιο τθσ προεκτάςεωσ με το οποίο ιταν ςυνδεδεμζνο το ψυγείο που κεωρείται ζνα εκ των πικανϊν ςθμείων ζναυςθσ τθσ πυρκαγιάσ, παρουςίαηε φκορζσ ςε πολλά ςθμεία τα οποία είχαν καλυφκεί με μονωτικι ταινία.

5 Η πρυμναία πλευρά του ςτφλου μεταξφ των νομζων και το κομμζνο καλϊδιο. Αναφορικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ επιςθμαίνεται ότι αυτι εκδθλϊκθκε ςε χρόνο ανεκτζλεςτθσ περιπολίασ (fire patrol). Επίςθσ, ςτο μόνιμο ςφςτθμα καταιονιςμοφ Drencher που αποτζλεςε το μοναδικό μζςο για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ για όςο διάςτθμα το πλοίο βριςκόταν εν πλω κακόςον δεν κατζςτθ εφικτι θ προςζγγιςθ τθσ εςτίασ τθσ πυρκαγιάσ από τθν Ομάδα Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνου (ΟΑΚ), δφο εκ των τριϊν κεφαλϊν ευρζκθςαν φραγμζνεσ μετά τθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. Φραγμζνθ κεφαλι και ςωλινα του ςυςτιματοσ DRENCHER Επιςθμαίνεται τζλοσ, ότι θ παράλλθλθ λειτουργία πολλϊν ηωνϊν του ςυςτιματοσ Drencher, ιτοι θ ενεργοποίθςθ επιπλζον ηωνϊν για ψφξθ, ενδζχεται να επθρζαςε τθν απόδοςι του ςτον χϊρο τθσ πυρκαγιάσ κακϊσ δεν υφίςταται πλαίςιο τεχνικϊν οδθγιϊν για τον μζγιςτο αρικμό ηωνϊν καταιονιςμοφ ςε παράλλθλθ λειτουργία ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ του μόνιμου ςυςτιματοσ Drencher.

6 Διδάγματα που πρζπει να αντλθκοφν Η κατάρτιςθ, από τουσ Αναγνωριςμζνουσ Οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ πλοίων, τεχνικϊν απαιτιςεων για τθν εγκατάςταςθ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα ψυγεία φορτθγϊν/οχθμάτων με ςκοπό τον εντοπιςμό : του ρεφματοσ διαφυγισ (residual current) προσ αποφυγι κινδφνου θλεκτροπλθξίασ, του βραχυκυκλϊματοσ και τθσ υπερφόρτωςθσ, τθσ ανιςοκατανομισ φορτίου των φάςεων (phase imbalance).

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 Κείμενο ςυςτάςεωσ: Η επανεξζταςθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ του με τουσ Οργανιςμοφσ Διερεφνθςθσ για τθν άμεςθ παροχι αιτοφμενων πλθροφοριϊν. Αρικμόσ εκκζςεωσ ςτθν οποία διατυπώκθκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικό Εργαςύα «Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ» ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν

Τον Δεκέμβπη ολοκληπώθηκαν 57 σπόνια από ηην αποθοίηηζη ηυν ππώηυν ελλήνυν Ιςτορία-Αποςτολή-Οργάνωςη Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 50 ξεκινά μια ευρφτερθ προςπάκεια αναδιοργάνωςθσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων υπό τα νζα -για τθν εποχι εκείνθ- δεδομζνα, με ςαφείσ επιρροζσ πλζον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ 2012 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 2 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ άτυπθ κωδικοποίθςθ Φεβρουράριοσ 2012 επιμζλεια: inomoi θλεκτρονικι νομικι βιβλιοκικθ για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΕΛΥΔΝΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 01/2012 ΘΕΜΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι... 3 1 Η Εταιρία μασ... 4 2 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ... 9 3 Αγορά... 12 4 Εργαηόμενοι... 21 5 Ρεριβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα