Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 8 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2008, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 20.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 3 εκεµβρίου 2008 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Γράσος Ανδρέας, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νίκου Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 37/2008 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βέρρος Αριστείδης, Νικολαΐδης Αχιλλέας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Κακουλίδης Αναστάσιος, µετά την αριθ. 701/2008 Α Σ. Κλειτσιώτης Γεώργιος, Παππάς Ευάγγελος, Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθ. 705/2008 Α Σ. Επανήλθαν: Κακουλίδης Αναστάσιος, µετά την αριθ. 702/2008 Α Σ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Πριν την έναρξη αυτού του θέµατος, λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Κακουλίδης, είπε ότι αποχωρεί από την αίθουσα, λόγω συγγενικής του σχέσης µε τον κ. Τόµπρο, η υπόθεση του οποίου θα συζητηθεί παρακάτω. 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Άρσεις απαλλοτρίωσης», ανέγνωσε το αριθ /2008 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τ. Υ. κ. Νικ. ηµητριάδη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι το νοµοθετικό πλαίσιο του θέµατος των άρσεων απαλλοτρίωσης είναι το εξής: Σύµφωνα µε την παρ.4 α του άρθρου 29 του Ν.2831/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν.3044/02, καθώς και την εγκύκλιο 29454/ , οι τροποποιήσεις εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν µείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων και των αναγκαίων κοινωφελών χώρων µε µόνη εξαίρεση τις άρσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σε συµµόρφωση αποφάσεων του συµβουλίου της Επικρατείας ή ιοικητικών Εφετείων η οποία ακυρώνει την άρνηση της ιοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση. Σε περίπτωση δικαστικής ακυρώσεως της αρνήσεως της ιοικήσεως να άρει αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου ή να βεβαιώσει την αυτοδίκαιη ανάκληση της, εν όψει του ότι η σχετική δικαστική απόφαση κρίνει για την χρονική και µόνο ισχύ της απαλλοτριώσεως, η ιοίκηση προκειµένου να συµµορφωθεί προς την επιβαλλόµενη σε αυτή υποχρέωση δεν κωλύεται να επιβάλει νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση στο ίδιο ακίνητο για τον εφεξής χρόνο, µε άµεση αποζηµίωση των ιδιοκτητών και µετά τη διαπίστωση ότι ο υπό αποχαρακτηρισµό κοινόχρηστος χώρος εξυπηρετεί σοβαρές πολεοδοµικές ανάγκες της περιοχής. Σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3212/2003 (που προσθέτει την περίπτωση ε στην παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.2508/1997): Οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως µε τις διατάξεις του Ν / και στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική αναγκαστική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε µε την ένταξη στο σχέδιο, σε συµµόρφωση αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται µε την πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου. Η εισφορά αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο της πράξης τροποποίησης και διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων που θεσµοθετούνται µε την τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή χρήση µετά τη δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.1337/1983. Εάν µε την τροποποίηση του σχεδίου επιβάλλεται για λόγους πολεοδοµικούς η δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν και του Ν5269/1931(ΦΕΚ 274Α) για το επιπλέον τµήµα. Αν η ύπαρξη οικοδοµής, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 42 του Ν , νοµίµως υφισταµένης, εµποδίζει τη διάθεση της εισφοράς για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου είναι δυνατόν, κατά την κρίση της υπηρεσίας να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισµός της αξίας για την πραγµατοποίηση της µετατροπής αυτής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2882/2001. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της εγκυκλίου 30 ΥΠΕΧΩ Ε ( ΤΕ/β/οικ.10891/40 6/ ), ως αναγκαστική ρυµοτοµική απαλλοτρίωση θεωρείται ο χαρακτηρισµός του χώρου ως κοινοχρήστου και όχι ως κοινωφελούς, και θα πρέπει να έχει θεσµοθετηθεί µε την έγκριση του σχεδίου και όχι µε µεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι είτε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ.4 του ν.2882/01 και βεβαιώνουν την άπρακτη παρέλευση του 18µήνου από την έκδοση της δικαστικής απόφασης καθορισµού τιµής µονάδας είτε αυτές που βεβαιώνουν την άρση της απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης του ευλόγου χρόνου και παραπέµπουν το θέµα στη ιοίκηση. Με έγγραφα της (16178/ Τόµπρου, 1798/ Φέσσα, 12719/ Παγοποιείο, 26611/ Μηλιώτη/Ιακωβίδη, 22905/ ΕΗ) η /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε, µας γνωρίζει ότι στην υπηρεσία αυτή υπεβλήθησαν αιτήσεις για τροποποίηση σχεδίου πόλεως Καβάλας σε συµµόρφωση δικαστικών αποφάσεων κι επειδή είναι υποχρεωµένη να εξετάσει το θέµα της άρσης απαλλοτρίωσης και της σχετικής τροποποίησης, ζητά από το ήµο Καβάλας µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου το συντοµότερο δυνατό να καταστήσει γνωστά τα παρακάτω: -Την πολεοδοµική αναγκαιότητα διατήρησης του χώρου ως κοινοχρήστου ή/και κοινωφελούς χώρου. 2

3 -Την πρόθεση και δυνατότητα του να αποζηµιώσει άµεσα τους ιδιοκτήτες µε την προσήκουσα αποζηµίωση (βάσει στοιχείων αντικειµενικών αξιών της αρµόδιας.ο.υ.). Σε θετική περίπτωση θα πρέπει να φροντίσει να εγγραφεί στο ηµοτικό Προϋπολογισµό (και µάλιστα σε εξειδικευµένο κονδύλιο που θα αφορά µόνον την περίπτωση αυτή), η απαιτούµενη δαπάνη αποζηµίωσης αναφέροντας συγκεκριµένα και το ύψος του ποσού καθώς και την επιφάνεια της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση οικονοµικής του αδυναµίας αυτή η αδυναµία πρέπει να τεκµηριώνεται από συγκεκριµένα στοιχεία οικονοµικής διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένης και της δανειοληπτικής ικανότητας αυτού (σύναψη δανείου). Οι ιδιοκτησίες για τις οποίες εκδόθηκε δικαστική απόφαση για άρση απαλλοτρίωσης είναι οι παρακάτω: α/α Ιδιοκτησία Θέση/Οδός Αρ.απόφ. ικαστικής 1 Φραγκόπουλου- Γιαννιώτη 2 Τόµπρου καπναποθήκες 3 Μηλιώτη Ιακωβίδη Παλιό Καβάλας Ο.Τ. 62,63,64 Ρωµανού & αδιεξόδου Ελευθερίας Σάµου, Ρόδου, Λέρου 4.Ε.Η. Σέκερη & Ιεροσολύµων 5 Παγοποιείο- Τενέδου & Ψυγείο Α.Ε. Χρυσ. Εµβαδόν ιδιοκτ. τ.µ. Χαρακτηρισµός του σχεδ.πόλης 156/ ,23 Χώροι ανέγερσης κτιρίων Κοινής Ωφέλειας. & parking. 174/ ,19 Χώρος Σχολικών κτιρίων 274/ ,45 Χώρος ανέγερ. Νηπιαγ.- Παιδικ. Σταθ. & Κ.Χ. 260/ ,79 Αθλητικ.εγκατ.& δρόµοι 456/ ,00 Χώρος Πρασίνου Σµύρνης 6 Φέσσα Εγνατίας 263/ ,41 π.ρ. Παιδ. Χαρά & ρόµοι 7 Παταργιά κλπ Παλιό 391/ (368, , ρόµος και Χ.Π. Καβάλας, 05) Ο.Τ. 93,94, Στογιαννίδη & Σεφέρη 8 Εγνατία Τουριστική Α.Ε. 7 ης Μεραρχίας 608/ ,65 Κ.Χ. Για την κάθε περίπτωση άρσης απαλλοτρίωσης προτείνονται τα παρακάτω: 1) Ο οικισµός του Παληού τα τελευταία χρόνια έχει κατοικηθεί από µόνιµους κατοίκους της Καβάλας σε µεγάλο βαθµό και ολοένα ο πληθυσµός του αυξάνεται. Ελλείψεις σε υποδοµή έχουν γίνει ήδη αισθητές. Για τον λόγο αυτό προτείνουµε από το ισχύον σχέδιο πόλης: α) Από την βόρεια πλευρά της επαρχιακής οδού να δηµιουργηθούν 1 ον ) ένα Ο.Τ. επιφανείας 2000τ.µ. µε χρήση parking και 2 ον ) ένα Ο.Τ. επιφανείας 8.000,00τ.µ. µε χρήση σχολικού συγκροτήµατος (εκεί µπορεί να εξυπηρετηθεί ένα δεύτερο ηµοτικό Σχολείο και ένα Γυµνάσιο) και αθλητικών εγκαταστάσεων που θα µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα είτε σε συνδυασµό µε το σχολικό συγκρότηµα καθώς και χρήση πολιτισµού. Για τις χρήσεις αυτές θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να αποζηµιωθούν άµεσα και β) να διατηρηθεί η χρήση του εµπορικού κέντρου µε τον χώρο της στάθµευσης και η υπόλοιπη ιδιοκτησία να αλλάξει χρήση σε Πολεοδοµικό Κέντρο εκτός πρατήριων βενζίνης και εγκαταστάσεων µέσων µαζικών µεταφορών ώστε οι ιδιοκτήτες να µπορέσουν να δοµήσουν στο οικόπεδό τους. Για τις ιδιωτικές αυτές χρήσεις δεν τίθεται 3

4 θέµα απαλλοτρίωσης άρα και αποζηµίωσης από την πλευρά του ήµου. Έτσι µειώνεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η απολύτως αναγκαία υποδοµή. Το σχέδιο πόλης προέβλεπε χώρους στάθµευσης, Εµπορικό Κέντρο, Σχολικό Συγκρότηµα, Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Η πρόταση Β1 Στάδιο µελέτης Γ.Π.Σ., αφήνει το σχέδιο πόλης ως έχει εκτός από το Ε.Κ. που το κάνει Πολιτιστικά. Από τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής, όσον αφορά στην Εκπαίδευση προκύπτει Πλεόνασµα 2.379τ.µ. για νηπιαγωγείο- δηµοτικό, 6.141τ.µ. για γυµνάσιο- λύκειο, Όσον αφορά στα Πολιτιστικά προκύπτει πλεόνασµα 923τ.µ., Όσον αφορά στον Αθλητισµό, Πλεόνασµα 2595τ.µ., (όπου όµως υπολογίζεται η ιδιοκτησία Φραγκόπουλου- Γιαννιώτη). Η αξία του οικοπέδου, µε βάσει τον αντικειµενικό προσδιορισµό, είναι ( τµ * 351,50 /τµ, µε ΣΑΟ= 0,60 και τιµή ζώνης =1350). Σας υποβάλλουµε συνηµµένα την µε αρ / εξώδικη αίτηση πρόσκληση Φραγκόπουλου. 2) Όπως αναφέρεται στη πρόταση µελέτης ΓΠΣ του ήµου, από χώρο σχολικών κτιρίων που προέβλεπε το προηγούµενο ΓΠΣ και περιελάµβανε την πλατεία και ορισµένα από τα γύρω διατηρητέα κτίρια (καπναποθήκες ) προτείνεται να µετατραπεί σε Κ.Χ- Πλατεία ο ελεύθερος χώρος, ενώ τα διατηρητέα κτήρια να ενταχθούν στη χρήση της γύρω περιοχής που είναι Κεντρικές Λειτουργίες. Τα κτίρια είναι διατηρητέα αλλά όχι πια απαλλοτριωτέα. Συµφωνούµε µε την µελέτη καθώς η πλατεία Μακέδου (πρώην Μιλλέτ) έχει τη δική της σηµασία για την ιστορική µνήµη της πόλης και η διάσωση και ανάδειξή της θα πρέπει να αποτελεί άµεση προτεραιότητα για τον ήµο. Εξάλλου, σύµφωνα µε την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων, οι ελεύθεροι χώροι µεταξύ των καπναποθηκών θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως ευκαιρίες για την εξασφάλιση νησίδων αναπνοής της πυκνοδοµηµένης πόλης της Καβάλας, προς όφελος των µνηµείων αλλά και της ορθής πολεοδοµικής ανάπτυξης της πόλης. Σύµφωνα µε το 2452/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, η εν λόγω υπόθεση εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (άρθρο 10) καθώς πρόκειται για τροποποίηση στον περιβάλλοντα χώρο διατηρητέων κτιρίων. Αναµένεται σχετική γνωµοδότηση. Σύµφωνα µε το 16178/ της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ Ε, το Υπουργείο Πολιτισµού,Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, παρακαλείται για τις απόψεις του δεδοµένου ότι στην υπόψη ιδιοκτησία Τόµπρου βρίσκονται κτίρια για τα οποία έχουν εκδοθεί σχετικές Αποφάσεις κήρυξης τους ως διατηρητέων(αρ.πρ.υππογ3394/57273/ , ΥΠΠΟ/ ΙΛΑΠΟΓ2919/1200, ΥΠΠΟ/ ΙΛΑΠ/Γ1946/31584/ , ΥΠΠΟ/ ΙΛΑΠ/Γ1398/31585) όπως και τις απόψεις του Γ Τµήµατος της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού σχετικά µε τις Γ77613/1987 ΥΠΕΧΩ Ε, Γ3394/57273/ και /13/ Από τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής ανά Π.Ε. (στην πρόταση Β1 του ΓΠΣ), ως προς την Εκπαίδευση προκύπτουν τα εξής: Έλλειµµα 6.074τ.µ. για νηπιαγωγεία- δηµοτικά, (µε την παρατήρηση ότι εξυπηρετείται από τις ΠΕ 2 και 5) και έλλειµµα 5.419τ.µ. για γυµνάσια- λύκεια (µε την παρατήρηση ότι εξυπηρετείται από τις ΠΕ 5 και 7). Κατά την τροποποίηση σχεδίου προτείνεται η Ο.Γ. να είναι στο περίγραµµα των καπναποθηκών όχι µόνο της ιδιοκτησίας Τόµπρου, µε αποχαρακτηρισµό από χώρο σχολείου και να καταργηθούν και οι περιµετρικοί δρόµοι (που διαχωρίζουν τον χώρο σχολείου από τα όµορα Ο.Τ.) Από το συνολικό εµβαδό 4165,19 τµ της ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται στο διάγραµµα, προτείνεται ως χώρος πλατείας η ιδιοκτησία 22 και 21, εµβαδού 1374τµ περίπου (1163τµ και 211τµ). Με τιµή αντικειµενικού προσδιορισµού 843 /τµ,(σ.. 2,4 (ΧVΙ), τιµή ζώνης Ι =1200 ), απαιτείται ένα ποσό της τάξης των Μεγάλο µέρος της δαπάνης αποζηµίωσης καλύπτεται από την οφειλόµενη αποζηµίωση των παρόδιων ιδιοκτησιών, κατά τη σύνταξη της πράξης αναλογισµού που απαιτείται. Σύµφωνα µε το ΤΕ/β/26331/825/ έγγραφο της /νσης Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΧΩ Ε, οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση των απαλλοτριωτέων ακινήτων επιβάλλονται στους ωφελούµενους παρόδιους, δηλ. σ αυτούς που έχουν ή αποκτούν δια τακτοποιήσεως πρόσωπο σε 4

5 κοινόχρηστο χώρο καθώς και στο δήµο κατά τα οριζόµενα από ειδικές διατάξεις. Από την υποχρέωση αυτή δεν απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που δεσµεύονται για τη κοινωφελή δραστηριότητα ή οι φορείς των κοινωφελών χώρων, εφ όσον φυσικά οι χώροι έχουν αποκτηθεί από αυτούς. Στη διάνοιξη του χώρου µε την πράξη αναλογισµού κατά τις διατάξεις του Ν.. της , δεν συµµετέχει η ιδιοκτησία για την οποία ήρθη η απαλλοτρίωση, η οποία και εξάντλησε τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισφορών σε γη. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα το µε αρ / υπόµνηµα προειδοποίηση Τόµπρου, την µε αρ. 7869/ αίτηση Τόµπρου, τη µε αρ. 3762/ καταγγελία υπόµνηµα Τόµπρου προς Περιφέρεια, την αγωγή αποζηµίωσης κατά Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ήµου Καβάλας, Ελληνικού ηµοσίου. 3) Από την ιδιοκτησία Μηλιώτη- Ιακωβίδη, τµήµα εµβαδού 4.365,02 τ.µ. έχει καθορισθεί ως χώρος για την ανέγερση νηπιαγωγείου και παιδικού σταθµού, ενώ τµήµα εµβαδού 2,084,43 τ.µ. ρυµοτοµείται για την διάνοιξη των δρόµων και την δηµιουργία κοινοχρήστων εν γένει χώρων. Όπως φαίνεται από το Β1 στάδιο της υπό εκπόνηση µελέτης του Γ.Π.Σ., από τους σχετικούς πίνακες σε ανάγκες για κοινωνική υποδοµή, ανά Πολεοδοµική Ενότητα, στην Π. Ε. Προφήτη Ηλία- Χωράφας- Αγ. Αθανασίου στην οποία ανήκει το εν λόγω ακίνητο, υπάρχει πλεόνασµα σε ελευθέρους χώρους και νηπιαγωγεία αλλά υπάρχει έλλειµµα σε παιδικούς σταθµούς κατά 116 τ. µ. Ωστόσο η Π.Ε. εξυπηρετείται ως προς την ανάγκη σε παιδικούς σταθµούς από την Π.Ε. 12 (Περιγιάλι Α1, Α2 και Β). Για τον υπολογισµό των αναγκών σε κοινωνική στην Π.Ε. Προφήτη Ηλία- Χωράφας- Αγ. Αθανασίου το πλεόνασµα σε ελεύθερους χώρους και νηπιαγωγεία υπολογίστηκε µε όρια της Π.Ε. διευρυµένα έως την περιµετρική οδό. Οι πίνακες υπολογισµού των αναγκών σε κοινωνική υποδοµή και ελεύθερους χώρους του Β1 σταδίου της µελέτης ΓΠΣ πρέπει να αναπροσαρµοσθούν µετά την αφαίρεση των χώρων που έχουν υπολογισθεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς εντός της δασικής γραµµής. Είναι προφανές ότι µετά από αυτό πλεονάσµατα που αναφέρονται στους πίνακες θα µετατραπούν σε ελλείµµατα στις Πολεοδοµικές Ενότητες που συνορεύουν µε το δάσος. Η πρόταση ΓΠΣ χαρακτηρίζει την περιοχή ως χώρο πρασίνου. Η Υπηρεσία προτείνει να διατηρηθεί ένα τµήµα επιφανείας 1500τ.µ. µε χρήση νηπιαγωγείου. Στην περίπτωση που ο ήµος επέλεγε να απαλλοτριώσει όλο ή τµήµα του ακινήτου, θα πρέπει να λάµβανε υπ όψιν για την προς απαλλοτρίωση επιφάνεια του οικοπέδου, ότι η τιµή του αντικειµενικού προσδιορισµού της περιοχής είναι 241 ανά τετραγωνικό µέτρο (µε ΣΑΟ =0,80 και τιµή ζώνης ΚΣΤ=1000). Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3212/03 το ακίνητο στο σύνολό του οφείλει εισφορά σε γη επιφανείας 520,35τ.µ. Εποµένως εάν στην θέση του δηµιουργηθούν οικοδοµικά τετράγωνα η επιφάνεια αυτή της εισφοράς σε γη θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία των απαραίτητων κοινοχρήστων χώρων χωρίς να απαιτηθεί στην περίπτωση αυτή ο ήµος να πληρώσει τίµηµα για απαλλοτριώσεις. Επιπλέον, όπως φαίνεται από το τοπογραφικό διάγραµµα τµήµατα των οδών Ρόδου και Λέρου που έχουν διαµορφωθεί ως κοινόχρηστες από πολλά χρόνια εµπίπτουν µέσα στην ιδιοκτησία. Σύµφωνα µε το 12/11786/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµίας προς το ΥΠΕΧΩ Ε, αυτά τα τµήµατα συνολικής έκτασης 838τ.µ., έχουν καταστεί κοινόχρηστοι χώροι ( διαµορφωµένοι δρόµοι µε άσφαλτο, δίκτυα, κ.λ.π.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1337/83 και εποµένως θα πρέπει να εξαιρεθούν της άρσης, όπως ρητά προκύπτει από το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης. Η ιοίκηση του ήµου, λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, προτείνει να δηµιουργηθούν Ο.Τ. µε χρήση Γενικής Κατοικίας, όπως τα όµορα, οπότε δεν προκύπτει και τίµηµα απαλλοτρίωσης. 4) Το εµβαδόν της ιδιοκτησίας είναι 4.146,79 τµ., µε τµήµα 2071 τµ χαρακτηρισµένο ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και τµήµα 2071 τµ, ως δρόµο (άρα σε περίπτωση απόδοσης σε Ο.Τ., η εισφορά είναι 660τµ). Η µελέτη ΓΠΣ προτείνει χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων. Από τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής, ο αθλητισµός έχει πλεόνασµα 1082 τµ, όπου όµως υπολογίζεται η ιδιοκτησία ΕΗ. Λόγω των αναγκών και της γειτνίασης µε το δηµοτικό στάδιο, συµφωνούµε µε την πρόταση, µε τη συµπλήρωση των χρήσεων αθλητικών εγκαταστάσεων, µε χρήσεις πολιτισµού και διοίκησης. Η αξία του οικοπέδου, µε βάσει τον αντικειµενικό προσδιορισµό, είναι (4146,79τµ *436 /τµ, µε ΣΑΟ= 1,6 και τιµή ζώνης ΚΓ=1050). 5

6 5) Η µελέτη ΓΠΣ προτείνει Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Προτείνεται να χαρακτηρισθεί το τµήµα της ιδιοκτησίας που εµπίπτει εντός του υλοποιηµένου χώρου στάθµευσης ως χώρος στάθµευσης και το υπόλοιπο της ιδιοκτησίας µε χρήση ελεύθερου χώρου- αστικού πράσινου, (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Π , όπου επιτρέπονται µόνο: αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και χώρος συνάθροισης κοινού), καθώς υπάρχει έλλειµµα σε χώρους πρασίνου στην Π.Ε. του Βύρωνα. Σύµφωνα µε το µε αρ.3308/ έγγραφο της εταιρίας προς το ΥΠΕΧΩ Ε, το συνολικό εµβαδό της ιδιοκτησίας είναι 4300 τµ. Η αξία του οικοπέδου, µε βάσει τον αντικειµενικό προσδιορισµό, είναι (4.300τµ * 436 /τµ, µε ΣΑΟ= 1,6 και τιµή ζώνης ΚΓ=1050). 6) Η οικοπεδική έκταση των 13 ιδιοκτητών αποτελείται από 7 διακεκριµένα οικόπεδα που ρυµοτοµούνται καθ ολοκληρία ή εν µέρει από δρόµους του σχεδίου πόλης και παιδική χαρά και η συνολική ρυµοτοµούµενη επιφάνειά τους είναι 1705,41 τ. µ. Η πρόταση Β1 της µελέτης ΓΠΣ προτείνει χώρο νηπιαγωγείων. Από τον πίνακα κοινωνικής υποδοµής επιπέδου Π.Ε. της συνοικίας του Βύρωνα στην οποία ανήκει το εν λόγω ακίνητο προκύπτει πλεόνασµα επιφανείας 2.342,00 τµ. σε δηµοτικά- νηπιαγωγεία, ενώ έλλειµµα επιφανείας 2.479,00τ.µ. σε αστικό πράσινο. Προτείνεται να χαρακτηρισθεί η ιδιοκτησία ως χώρος πρασίνου καθώς βρίσκεται µέσα σε πυκνοδοµηµένο τµήµα της πόλης. Εναλλακτικά εφόσον το έλλειµµα σε πράσινο εκλείψει λόγω της παραπάνω περίπτωσης 5 προτείνεται ως χρήση η γενική κατοικία όπως υπάρχει στα γειτονικά Ο.Τ. Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3212/03 το ακίνητο στο σύνολό του οφείλει εισφορά σε γη επιφανείας 181,90 τ.µ (λόγω των πολλών συνιδιοκτητών). Εποµένως εάν στην θέση του δηµιουργηθεί οικοδοµικό τετράγωνο η επιφάνεια αυτή της εισφοράς σε γη θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία των απαραίτητων δρόµων. Η αντικειµενική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε ( 1705,41 τµ *569 /τµ, µε τιµή ζώνης Ι =1200 και ΣΑΟ= 1,6). Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει µελετηθεί τροποποίηση σχεδίου πόλης όπως φαίνεται στο τοπογραφικό που συνοδεύει την εισήγηση αυτή, όπου προτείνεται, να µην γίνει η τετράµετρη οδός που ενώνει την οδό Ναυπλίου µε την οδό Εγνατίας (εξ άλλου η συνέχειά της καλύπτεται από οικοδοµή), αλλά αντί αυτής να δηµιουργηθεί ακάλυπτος χώρος σε κοινή χρήση (ΑΧ-ΚΧ) για την κυκλοφορία µόνο πεζών, πλάτους τεσσάρων µέτρων µετατοπισµένος έτσι ώστε να ενώνονται πιο άµεσα οι δύο οδοί, µέσω της παιδικής χαράς. Η εισφορά σε γη θα υπολογιστεί για τα τµήµατα του ακινήτου επιφανείας 126τ.µ. και 55τ.µ. που βρίσκονται µέσα στην δωδεκάµετρη οδό. Στην περίπτωση αυτή ο ήµος δεν θα οφείλει να πληρώσει καθόλου τίµηµα για απαλλοτριώσεις και γίνεται άµεσα η σύνδεση των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας. Ως παιδική χαρά αποµένει η προβλεπόµενη από το σχέδιο πόλης επί ιδιοκτησιών για τις οποίες δεν υπάρχει δικαστική απόφαση σχετικά µε άρση απαλλοτρίωσης. Σηµειώνεται ότι οι ιδιοκτησίες αυτές καταλαµβάνονται από οικοδοµές κάποιες από αυτές πολυώροφες µε νόµιµες οικοδοµικές άδειες της δεκαετίας του 1990 (λόγω ακύρωσης του σχεδίου). Άποψή µας είναι ότι µε την γενικότερη πολεοδοµική ρύθµιση που θα επιβάλλει το ΥΠΕΧΩ Ε,θα πρέπει να αποχαρακτηριστεί κι ο υπόλοιπος χώρος της παιδικής χαράς, όπου βρίσκονται οι νεόκτιστες οικοδοµές. Σηµειώνεται επίσης ότι τµήµα της προβλεπόµενης παιδικής χαράς νότια της ιδιοκτησίας κληρονόµων Φέσσα που είναι ακάλυπτο, ιδιοκτησιακά είναι κοινόχρηστος χώρος. Στην παραπάνω πρόταση τροποποίησης έχει ληφθεί υπόψη ότι η ιδιοκτησία Φέσσα θα δοµηθεί ως ένα οικόπεδο που θα προκύψει από συνένωση, οπότε θα είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο µε τον κανόνα στην περιοχή. 7) Από το ένα τµήµα της ιδιοκτησίας (των 1918 τµ) ρυµοτοµούνται 368,15 τµ, ενώ από το άλλο (των 1375,36 τµ) ρυµοτοµούνται και δεσµεύονται ως χώρος πρασίνου 1195,05 τµ. (όπως φαίνεται στο υποβαλλόµενο τοπογραφικό διάγραµµα και όχι από έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας).υπολογίζεται συνολική εισφορά 200 τµ. Η τιµή του αντικειµενικού προσδιορισµού είναι 351,50 /τµ (µε ΣΑΟ= 0,60 και τιµή ζώνης =1350). Προτείνεται τροποποίηση σχεδίου µε αποχαρακτηρισµό της νησίδας κι ενσωµάτωση στο Ο.Τ. 93. Η κατάργηση του πλάγιου δρόµου δεν δηµιουργεί πρόβληµα στους άξονες των οδών Στογιαννίδη και Σεφέρη. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κόστος απαλλοτρίωσης. 6

7 8) Ήδη το ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε για τροποποίηση σχεδίου πόλης, να χαρακτηρισθεί όλη η ιδιοκτησία ως Τουρισµός Αναψυχή λόγω του υφιστάµενου ξενοδοχείου (σχετ. το αίτηµα της Εγνατίας Τουριστικής Α.Ε), οπότε δεν προκύπτει κόστος αποζηµίωσης. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Κοινή είναι η διαπίστωση ότι η δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων αναβαθµίζει το περιβάλλον, τις κοινωνικές παροχές και γενικότερα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με στόχο την οργανωµένη αντιµετώπιση και τη σταδιακή επίλυση του θέµατος που έχει ανακύψει από τη µη εφαρµογή του σχεδίου και την παράλληλη δραστηριοποίηση µε ένδικα µέσα για αποχαρακτηρισµό χώρων (ήδη άλλες εννέα (9) περιπτώσεις είναι στη διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης άρσης, 11158/ έγγραφο Πολεοδοµίας-υπόθεση Καφά,11157/ έγγραφο Πολεοδοµίας- υπόθεση ηµοσθ. Γεωργή, 12419/ έγγραφο Πολεοδοµίας- υπόθεση Αδάµ Μαγκαφίνη, 43787/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε- υπόθση Αµπελίδου, 18694/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε υπόθεση Κυρ. Μιχαηλίδη 43772/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε-υπόθεση Παυλίδη, 31651/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε υπόθεση Αγνής Χατζάκη, 33606/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε, υπόθεση Νουνοπούλου, 13283/ έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε-υπόθεση Θάλειας Λαζίδη), προτείνουµε τα παρακάτω: Εντοπισµός καταγραφή όλων των µη υλοποιηµένων και µη διανοιγµένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ιεράρχηση των αδιάνοικτων τµηµάτων µε προτεραιότητα στους οδικούς άξονες και τις βασικές συλλεκτήριες οδούς. Εκτίµηση του µεγέθους των απαλλοτριώσεων µε βάση την απαιτούµενη ιεράρχηση. Προγραµµατισµός κατ` έτος και κατά προτεραιότητα, µε βάση την ιεράρχηση. Καταβολή των αποζηµιώσεων, εκ µέρους του επισπεύδοντος την απαλλοτρίωση ήµου, ο οποίος θα εισπράττει τα ποσά που θα καταβάλλει για τους παρόδιους. Συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες, εκ µέρους του ήµου για τη συναίνεση τους στη χρήση πολεοδοµικών µηχανισµών όπως της µεταφοράς συν/τη δόµησης, (για το λόγο αυτό και η πρόταση του ΓΠΣ για ΖΥΣ), της απευθείας αγοράς των ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών, της ανταλλαγής µε οικόπεδα από Τράπεζα γης του ήµου, της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2508 που αναφέρεται στην εξασφάλιση σηµαντικών κοινόχρηστων χώρων σε παλιά σχέδια. Σύµφωνα µε το άρθρο 16, για την καταβολή των αποζηµιώσεων επιβάλλεται υπέρ του ήµου εφάπαξ ειδική εισφορά η οποία κατανέµεται κατά µερίδια, στα ακίνητα (ανάλογα µε τη ζώνη που βρίσκονται) ολόκληρης της Π.Ε, όπως αυτή προσδιορίζεται µε το Γ.Π.Σ. και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του από 17/7/ Ν. /τος και του άρθρου 6 του Α.Ν. 5269/1931, όπως ισχύει για τον αναλογισµό της δαπάνης. Λαµβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω κι ενόψει των συζητήσεων του Τεχνικού προγράµµατος 2009 του Προϋπολογισµού και του Γ.Π.Σ του ήµου Καβάλας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης εγγραφής σε εξειδικευµένο κωδικό απαλλοτριώσεων που θα αφορά στην κάθε περίπτωση άρση απαλλοτρίωσης ξεχωριστά ως εξής: Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Φραγκόπουλου-Γιαννιώτη στο Παληό Καβάλας Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Τόµπρου επί των οδών Ρωµανού & αδιεξόδου Ελευθερίας Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ΕΗ επί των οδών Σέκερη & Ιεροσολύµων Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Παγοποιείο - Ψυγείο Α.Ε. επί των οδών Τενέδου & Χρυσ. Σµύρνης Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: ήµαρχος: Το θέµα των ρυµοτοµικών δεσµεύσεων που είχαν επιβληθεί µε το Σχέδιο Πόλης του 1980, είναι γνωστό και ταλανίζει εδώ και πολύ καιρό, τόσο την ίδια µας την πόλη όσο και τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες αλλά και τους περιοίκους, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για την εξέλιξη στο θέµα αυτό. Φυσικά θα πρέπει να ανησυχούµε κι εµείς, γιατί είναι µια εκκρεµότητα η οποία αµφισβητεί το Κράτος ικαίου που πρέπει να υπάρχει και εδώ, και στο ήµο µας, µε την υπερβολικά πολύχρονη δέσµευση των ιδιοκτησιών των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι θα µπορούσαν κάλλιστα, να εκµεταλλευτούν τις περιουσίες τους ποικιλότροπα και πάντως όχι µε τον τρόπο που δεσµεύονται από το Σχέδιο Πόλης του 1980 και θα πρέπει, βέβαια, και να δεσµευτούν και στο µέλλον. 7

8 Αυτό το λέω γιατί η «όµορφη γαλάζια πολιτεία µας», παρουσιάζει φαινόµενα έντονης και πυκνής δόµησης στον οικιστικό ιστό ο οποίος δηµιουργήθηκε µετά το 1935, από την περιοχή του Βύρωνα µέχρι την περιοχή των Σφαγείων. Είµαστε λοιπόν εκ των πραγµάτων δεσµευµένοι και υποχρεωµένοι, να συµµορφωθούµε στις επιλογές των συντακτών του Σχεδίου Πόλης του 1980, διότι έκτοτε δεν υπήρξε καµία άλλη δέσµευση, δεν υπήρξε καµία απελευθέρωση χώρου και κατά συνέπεια η πόλη µας ταλαιπωρείται απ αυτό το πρόβληµα. Οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καµία διάθεση να δεσµεύσουν χρήµατα για την εξαγορά ή απαλλοτρίωση ή µε κάποιον άλλο τρόπο, αντικατάσταση αυτών των ιδιοκτησιών και άρχισαν να ασκούν τα δικονοµικά τους δικαιώµατα. Απευθύνθηκαν στη δικαιοσύνη, οι προσφυγές τους γίνονται δεκτές, διότι το ΣτΕ κάνει πάγιο δεκτό το γεγονός ότι αυτές οι δεσµεύσεις πρέπει να διαρκούν λίγο χρόνο, µέσα σε δεκαοκτώ µήνες πρέπει να τελειώσουν και να καταβληθούν τα χρήµατα. Εδώ είχαµε τριάντα σχεδόν χρόνια και οι ιδιοκτήτες δικαιώνονται συνεχώς, χωρίς να υπάρξει η παραµικρή αλλαγή στην πάγια νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Σ αυτές τις περιπτώσεις η υπόθεση δικάζεται άπαξ και διά παντός. εν έχει δικαίωµα ο ήµος να ασκήσει έφεση, η δε αναίρεση στο ΣτΕ η οποία γίνεται µόνο για νοµικούς και τυπικούς λόγους, καταπίπτει. Όταν υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις, ο κ. Εριφυλλίδης δεν προσέφυγε στο ΣτΕ, δεν έκανε αναίρεση και εγώ τον εµέµφθην, µία και δύο ίσως φορές ή και παραπάνω. Έπρεπε όµως να το κάνει για να κερδίσει χρόνο, ούτως ώστε ωριµάζοντας το θέµα αυτό και στο ηµοτικό Συµβούλιο και στην κοινωνία της Καβάλας, να παρθούν οι αποφάσεις οι οποίες απαιτούνται, αν και είναι σκληρές. Όµως άφησε το πρόβληµα πίσω για να το λύσουµε και αυτό εµείς. Είναι αδιανόητο για µένα να υπάρχει απόφαση του 2004 και να µην έχει γίνει καµία κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μέχρι στιγµής, όπως προκύπτει και από την εισήγηση, υπάρχουν υποθέσεις επί των οποίων έχουν βγει αποφάσεις, µας έχει ειδοποιήσει το ΥΠΕΧΩ Ε να τοποθετηθούµε επ αυτών, αν δηλαδή επιθυµούµε ή όχι να υπάρξει η οποιαδήποτε περαιτέρω δέσµευση για τις ιδιοκτησίες αυτές ή αν επιθυµούµε, να τις αποδεσµεύσουµε και ανάλογα το ΥΠΕΧΩ Ε να προχωρήσει στην έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, για τον καθορισµό πλέον οριστικής χρήσης στα συγκεκριµένα αυτά ακίνητα. Παράλληλα υπάρχουν κι άλλες αποφάσεις, που αυτήν τη στιγµή εκκρεµούν. Εµείς τώρα συζητάµε µόνο για τις υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη επιλυθεί δικαστικά και οι οποίες όµως αποτελούν το µείζον πρόβληµα της πολεοδοµικής ενότητας της πόλης µας, γιατί οι υπόλοιπες αγωγές που εκκρεµούν, είναι λιγότερο σηµαντικές. Αφορούν κυρίως δρόµους, πρασιές και ελεύθερους χώρους. Εµείς ως διοίκηση, ακούγοντας και τη γνώµη της Υπηρεσίας, προτείνουµε να απαλλοτριώσουµε το µείζον µέρος απ αυτές τις εκτάσεις που είχαν δεσµευτεί µε το Σχέδιο Πόλης του Απαλλάσσουµε δυο τρεις ιδιοκτησίες οι οποίες είναι επουσιώδεις και για τις οποίες υπάρχει, πολεοδοµικού τύπου επιχειρηµατολογία. Εδώ τώρα πλέον, ύστερα από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, εµείς υποχρεωµένοι ή να πούµε να γίνουν οικοδοµικά τετράγωνα και να χτιστούν ή να συνεχίσουµε τη δέσµευση. Εδώ όµως πλέον ο νοµοθέτης είναι αυστηρός. εν µπορούµε να δεσµεύουµε επ αόριστον και µάλιστα ύστερα από δικαστική απόφαση, την ιδιοκτησία. Θα πρέπει να εντάξουµε στον προϋπολογισµό του ήµου, µε ξεχωριστό κονδύλι και µε χρήµατα µέσα στον προϋπολογισµό, που αντιστοιχούν στην αξία του οικοπέδου που θέλουµε να δεσµεύσουµε. Γι αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολη η απόφαση που θα πάρουµε σήµερα, γιατί πραγµατικά δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής χρηµάτων από το ήµο και µια υποχρέωση καταβολής χρηµάτων από τις επόµενες γενιές και προσωπικά δεν το βρίσκω λάθος. Γίνεται προσπάθεια να διεκδικήσουµε χρήµατα από την κεντρική διοίκηση, µαζί µε άλλους ήµους που έχουν παρόµοιο πρόβληµα. Η διοίκηση προτείνει να αποφασίσουµε να λύσουµε αυτό το «γόρδιο δεσµό» αλλιώς θα χάσουµε µια τεράστια ευκαιρία και θα έχουµε την κατακραυγή των επόµενων γενεών, αν δεν προχωρήσουµε στη δέσµευση αυτών των ακινήτων, όπως σας τις παρουσιάζουµε. Πιστεύουµε ότι επιτυγχάνεται σε ένα ικανοποιητικό βαθµό και η ικανοποίηση των συµφερόντων των ιδιωτών, όπου δεν δηµιουργείται πολεοδοµικό πρόβληµα. Εριφυλλίδης Ε.: Φιλοσοφικά και πολιτικά, ταυτίζοµαι µε τη λογική του ηµάρχου, µε ορισµένες διαφοροποιήσεις, βέβαια, και αποφεύγοντας τον πολιτικό λόγο, γιατί το θέµα δεν είναι για πολιτική εκµετάλλευση. Είναι για το καλό της πόλης. Η δική µας φιλοσοφία ήταν τότε, να τα πάρουµε όλα. Όσα πιο πολλά πάρεις, τόσο πιο καλά για το κοινωνικό σύνολο. Κι επειδή αυτή η περιουσία θα υφίσταται στο διηνεκές, είναι λογικό να πληρώσουν το δάνειο και οι επερχόµενες γενεές, διότι µόνο µε δάνειο θα µπορούσαν να παρθούν όλες αυτές οι εκτάσεις, που απαιτούν τεράστια ποσά. Θα υπερψήφιζα εποµένως και µια τέτοια θέση της διοίκησης, διότι αφού θέλουµε να κάνουµε το καλό, 8

9 γιατί να µην το κάνουµε συνολικά. εν έµεινα όµως ικανοποιηµένος από τη θέση του ηµάρχου, όσον αφορά τα παραλιακά στο Παληό. Ξεκάθαρα πέστε µας. Τι θα γίνει το παραλιακό; Θα µείνει στον ιδιώτη ή θα το αφήσουµε παρκινγκ; ήµαρχος: Παρκινγκ. Εριφυλλίδης Ε.: Ταυτόχρονα µε τις άρσεις είναι και τροποποίηση Σχεδίου Πόλης σε ορισµένα οικόπεδα. Λέω µήπως έχουµε και τυπικό πρόβληµα στην όλη διαδικασία. ήµαρχος: Έγινε από το δικαστήριο η τροποποίηση. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να πάρουµε αποφάσεις. Εριφυλλίδης Ε.: Όσον αφορά στο Παγοποιείο, λέει εδώ «χώρος στάθµευσης». Βάλτε το «υπόγειος χώρος στάθµευσης», διότι αν ποτέ πρυτανεύσει η λογική και προχωρήσει η µελέτη αξιοποίησης του Βερούλειου, η µία από τις δύο προτάσεις είναι «υπόγειο παρκινγκ». Επίσης, το έχετε εδώ για «χώρους πολιτιστικούς ή συνάθροισης κοινού». Μία από τις προτάσεις των µελετητών για να γίνει το Συνεδριακό Κέντρο, ήταν το συγκεκριµένο οικόπεδο. Βάλτε το εδώ και ας βρίσκεται. Μπορεί η επόµενη διοίκηση να συµφωνήσει µ αυτήν τη λογική. ήµαρχος: Ίσως έχουµε όµως τον κίνδυνο αν το µετατρέψουµε σε χώρο ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας, να χάσουµε την εισφορά στη γη, που µας διευκολύνει πάρα πολύ οικονοµικά.. Εριφυλλίδης Ε.: Κοινής ωφέλειας είναι το Συνεδριακό. Αν έχουµε καλό δικηγόρο, στον όρο «πολιτιστικές χρήσεις» είναι το Συνεδριακό Κέντρο, πολιτισµός. εν θα τολµήσει ένας ιδιώτης να κάνει Συνεδριακό Κέντρο, γιατί είναι αντιπαραγωγική επένδυση γι αυτόν. Μ αυτές τις παρατηρήσεις, υπερψηφίζουµε το θέµα και να βρούµε έναν τρόπο, βέβαια στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων δεν ξέρω αν θα ξεπεράσετε την εικοσαετία, θα είναι δυσβάστακτο το τοκοχρεολύσιο και η δόση, αν τα πάρουµε όλα. Εµείς που θα ψηφίσουµε θετικά, αναλαµβάνουµε ένα τεράστιο κόστος το οποίο θα είναι πολλά εκατοµµύρια παραπάνω απ αυτό που εισηγείστε. Καραµπουρνιώτης Α.: εν χωράει αµφιβολία ότι η συγκεκριµένη κίνηση, είναι µια κίνηση η οποία εµπεριέχει σοβαρότητα και πράγµατι θυµίζει κυβερνήσεις που δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήµατα. Είναι λογικό ο ήµαρχος και η διοίκηση να καταθέτουν αυτές τις προτάσεις και από την άλλη πλευρά, η παράταξή µας θα πρέπει να καταθέσει τις δικές µας σκέψεις, σαν µια οµάδα η οποία δεν άσκησε διοίκηση και δεν έχει να λογοδοτήσει πουθενά. Οι τεχνικοί της παράταξής µας µιλάνε ότι τα ποσά των αποζηµιώσεων που µας παρουσιάζετε, θα τριπλασιαστούν και φοβάµαι µήπως προστιθέµενα σε κάποια δάνεια που κάνε ή θα κάνουν οι επόµενες διοικήσεις, θα γίνουν «θηλιά στο λαιµό» του οποιοδήποτε ήµαρχου ή της οποιασδήποτε διοίκησης. Πιστεύω ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνουµε όλες αυτές τις αγορές. Καλό θα ήταν βέβαια, να δηµιουργήσουµε πράσινα, γήπεδα, τα πάντα. Από την άλλη πλευρά όµως, παίρνοντας τέσσερα πέντε οικόπεδα σοβαρά και µάλιστα αποκαθιστώντας, αν θέλετε, κάποιους Καβαλιώτες οι οποίοι διεκδικούν και κανένας µας δεν έχει το δικαίωµα να τους αφαιρέσει το δικαίωµα να διεκδικήσουν δικιά τους περιουσία, εύκολα ενδεχοµένως εµείς αν δεν είµαστε ιδιοκτήτες να λέµε «καλά είναι όπως είναι τα οικόπεδα», από την άλλη πλευρά όµως οι συγκεκριµένοι Καβαλιώτες θέλουν να υλοποιηθούν και να πάρουν «σάρκα και οστά» οι περιουσίες τους. Θα προτιµούσα, η κάθε διοίκηση, να έπαιρνε κάθε χρόνο κάποια µικροοικοπεδάκια που υπάρχουν στην πόλη, να δηµιουργηθούν θέσεις παρκινγκ και κάποιοι χώροι αναψυχής, καταβάλλοντας το 1/20 του ποσού που εσείς προτείνετε. Πιστεύω ότι το µέγεθος των χρηµάτων που εισηγείστε και του δανείου, πιθανόν να αποβεί µοιραίο για τις επόµενες γενιές. Μπορούµε να επιλέξουµε και να πάρουµε κάποια από αυτά τα οικόπεδα. Μ αυτήν τη λογική, εµείς σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το θέµα. Λιόγκας Β.: Έχουµε φτάσει σε ένα µονόδροµο λόγω των δικαστικών αποφάσεων που πάρθηκαν, εξαιτίας της αδράνειας των διοικήσεων του ήµου από το έτος 2001 και µετά που άλλαξε η νοµοθεσία για τις απαλλοτριώσεις. Πάντα υποστηρίζω ότι τις κοινωφελείς χρήσεις και τις δραστηριότητες για κοινόχρηστα, δεν τις αλλάζεις προς το δυσµενέστερο και προσπαθείς να βρεις λύση την οποία εµείς έχουµε καταθέσει επανειληµµένα και είναι η δηµιουργία «Τράπεζας Γης», γιατί θα σου δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε κάποιες ανταλλαγές. Θα προκύψουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί µε την αλλαγή της νοµοθεσίας, υπάρχουν κι άλλες περιουσίες που είναι δεσµευµένες και δεν πρέπει να οδηγηθούµε στην πιεστική κατάσταση της δικαστικής απόφασης και τότε να ψάχνουµε να βρούµε πραγµατιστική λύση για κάθε µία περιουσία. Ξαναλέω, να δηµιουργήστε Οργανισµό Ρυθµιστικού, ώστε αυτά τα ζητήµατα να λύνονται ολοκληρωµένα από τους αρµόδιους επιστήµονες. 9

10 Τώρα ξεκινάµε ανάποδα από το τι ανάγκες υπάρχουν λόγω των δικαστικών αποφάσεων και µε τη λύση που δίνετε, δυστυχώς, περιπλέκετε ακόµα περισσότερο το πρόβληµα, διότι βοηθάτε τον έναν ιδιοκτήτη και τον άλλον τον καταδικάζετε. Επίσης, αν το θέµα της δασικής γραµµής λυθεί όπως θέλουµε εµείς, τότε θα υπάρχει µεγάλο έλλειµµα σε πράσινο, ελεύθερους χώρους και κοινωφελείς δραστηριότητες. Για µένα θα έπρεπε συνολικά να αντιµετωπιστεί το θέµα. Οι πράξεις αναλογισµού θα είναι χρονοβόρες, σύνθετες και δαιδαλώδεις. Είναι ατελέσφορο, γιατί τα χρήµατα που προβλέπετε δεν θα φτάσουν. Νοµίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό και δεν θα το λύσουµε το πρόβληµα έτσι, δυστυχώς, και εγώ τουλάχιστον δεν θα ψηφίσω την εισήγηση όπως έρχεται. Μητσίνης.: Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε στην αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Κατόπιν έρχεται το Ρυµοτοµικό Σχέδιο. Γιατί ξεκινάµε τώρα αυτή τη διαδικασία, αφού θα µπορούσαµε να τη δούµε ολοκληρωµένα δια µέσου του Ρυµοτοµικού Σχεδίου; Θα µπορούσαµε να ήµασταν θετικοί αν υπήρχαν τα τελικά αποτελέσµατα. Τα που αναφέρετε, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα φτάσουν το λιγότερο, τα Νίκου Ν.: Είναι η πρώτη φορά που κάποια διοίκηση του ήµου προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για τα συγκεκριµένα ζητήµατα, γιατί υπάρχουν οι δικαστικές αποφάσεις που µας αναγκάζουν να το κάνουµε άµεσα. εν µπορούµε να περιµένουµε την ολοκλήρωση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου. Πρέπει τώρα που γίνεται το Γ.Π.Σ., να ορισθεί η χρήση των συγκεκριµένων τµηµάτων γης και θα πρέπει άµεσα να απαντήσουµε στο Υπουργείο, µε βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Καλή είναι η «Τράπεζα Γης», µόνο που δεν την έχουµε σήµερα. Κουνάκος Κ.: Συµφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουµε ανεξαρτήτου κόστους, αλλά όσον αφορά τις ιδιοκτησίες του Παληού, σήµερα ενηµερώθηκα ότι ο ήµος Καβάλας διαθέτει τίτλο για 164 στρέµ. Ο ήµος είναι µεγαλοϊδιοκτήτης στο Παληό. Αν δεν γίνει διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεµάτων στο Παληό, δεν θα κάνουµε καµιά απαλλοτρίωση. Επιβάλλεται να υλοποιήσουµε τώρα τις δικαστικές αποφάσεις. Να κάνουµε την πόλη µας πιο φιλόξενη και λειτουργική. Είναι άλλο θέµα το πού και πώς θα βρεθούν οι ανάλογες πιστώσεις. ήµαρχος: Ήταν µία προσπάθεια που είχε γίνει για να οριοθετηθούν τα ρέµατα. Αν οριοθετηθούν, τότε θα προκύψουν χώροι που θα ανήκουν στο ήµο. Μην ξεχνάτε αυτό που είπα. Ποιες είναι οι ιδιοκτησίες και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, θα κριθούν από τα δικαστήρια. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 93 του Ν.3463/06, την παρ.4 α του άρθρου 29 του Ν.2831/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν.3044/02, καθώς και την εγκύκλιο 29454/ , την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3212/2003 (που προσθέτει την περίπτωση ε στην παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.2508/1997), τις διατάξεις του Ν / , το άρθρο 12 του Ν.1337/1983, του Ν.5269/1931(ΦΕΚ 274Α), την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν , το Ν. 2882/2001, το άρθρο 9 της εγκυκλίου 30 ΥΠΕΧΩ Ε ( ΤΕ/β/οικ.10891/40 6/ ), το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2882/0116, του άρθρου 6 του Α.Ν. 5269/1931, όπως ισχύει για τον αναλογισµό της δαπάνης και το ανωτέρω έγγραφο, µειοψηφούντων των κ. κ. Καραµπουρνιώτη, Λιόγκα, Μητσίνη και Σουρέτη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει, για τους ανωτέρω αναφεροµένους λόγους, την εγγραφή σε εξειδικευµένο κωδικό απαλλοτριώσεων που θα αφορά στην κάθε περίπτωση άρση απαλλοτρίωσης ξεχωριστά, ως εξής: Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Φραγκόπουλου-Γιαννιώτη στο Παληό Καβάλας Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Τόµπρου επί των οδών Ρωµανού & αδιεξόδου Ελευθερίας Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ΕΗ επί των οδών Σέκερη & Ιεροσολύµων Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Παγοποιείο - Ψυγείο Α.Ε. επί των οδών Τενέδου & Χρυσ. Σµύρνης Για τις ιδιοκτησίες Φέσσα, Μηλιώτη Ιακωβίδη, Παταργιά κ.λ.π. και Εγνατίας Τουριστική Α.Ε., δεν απαιτείται η εγγραφή τους σε εξειδικευµένο κωδικό απαλλοτριώσεων. 10

11 Γνωµοδοτεί υπέρ των προτάσεων πολεοδοµικών ρυθµίσεων, για την κάθε περίπτωση, όπως αναλυτικά στην εισήγηση αναφέρονται, διορθώνοντας στην περίπτωση ιδιοκτησίας Παγοποιείο - Ψυγείο Α.Ε. τη χρήση, από χώρο στάθµευσης σε υπόγειο χώρο στάθµευσης. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Παύλος Ι. Γεωργιάδης Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 9 εκεµβρίου 2008 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Μάρτιος 2011 Γιατί κρύβονται οι δημοτικές παρατάξεις; Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει στο δήμο μας η διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ geogeorgakis@teemail.gr

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ geogeorgakis@teemail.gr Πράξεις εφαρµογής περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης µε το ν.1337/83 και προβλήµατα α- πώλειας κοινόχρηστων χώρων. Η περίπτωση του ήµου Αρτέµιδος Αττικής Γεώργιος ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ. Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΔ Σάββατο 20 Δεκεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4060, 4122 2.Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.κ.γκιουλέκα, σελ.4013 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30 ΙΚΗΓΟΡΙΚOΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ηµερίδα µε θέµα: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2004 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Β ΕΤΟΣ 1 Περιεχόµενα Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο Ά : «Ιδιοκτησία Μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα