ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΞΤΛΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ποςδαζηήρ: Γξαγνζιήο Κσλζηαληίλνο ΞΔ1276 Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: θ.γεκήηξεο Λακπνχδεο ΚΑΡΓΙΣΑ,ΟΚΣΩΜΒΡΙΟ 2013

2 Πεπιεσόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ Πξφινγνο Δηζαγσγή Έπηπιν ( ηζηνξηθή εμέιημε ) Ιζηνξηθή αλαδξνκή (ζθήλαο βηβιηνζήθεο ) Βηβιηνζήθε ( ηζηνξηθή αλαδξνκή ) Η εμέιημε ηεο βηβιηνζήθεο...8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ( ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ). 2.1 Έξεπλα αγνξάο εκπνξίνπ Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Μνληέια θαη ηάζεηο κνληέξλνπ ζρεδηαζκνχ πκπεξάζκαηα έξεπλαο αγνξάο...38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. BRAINSTORMING. 3.1 Αλάιπζε brainstorming Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα μχινπ..42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΙΣΑΡΙΜΑ ΙΓΔΩΝ. 4.1 Αξρηθά ζρέδηα Δπηινγή ηδέαο πξνο αλάιπζε ( ΦΗΝΑ ) Αλάπηπμε ηειηθήο ηδέαο ( βηβιηνζήθε κε θχξην παξάγνληα ηελ ζθήλα ) Έξεπλα πιηθψλ 62 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 1

3 4.5 Αλάιπζε πιηθψλ..62 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ. 5.1 Οξζνκεηξηθέο φςεηο Βήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο Καηαζθεπή βηβιηνζήθεο..78 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΗΓΔ. 7.1 Βηβιηνγξαθία Ιζηφηνπνη 94 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ. 95 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 2

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟ Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, ζην Σ.Δ.Ι. Λάξηζαο, παξάξηεκα Καξδίηζαο, Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ - Δπίπινπ, ζχληαμα ηελ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία. Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη «ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή Ξχιηλεο βηβιηνζήθεο». Ο ζηόσορ ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή κηαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο κε θχξην παξάγνληα ηελ ζθήλα. Ο ζκοπόρ ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη, ε εθαξκνγή θαη ε θαηαλφεζε ηνπ πξαθηηθνχ, ζρεδηαζηηθνχ θαη θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνπο κίαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο, βαζηδφκελε ζηε κειέηε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηδεψλ, κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμέιημε. Η δηαδξνκή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη, ζηεξηδφκελε, θπξίσο πάλσ ζε ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ έηζη ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη θαηαζθεπάζηκε πξφηαζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 3

5 1.2 ΔΙΑΓΩΓΗ Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ Λέγνληαο βηβιηνζήθε δηακνξθψλεηαη ε εηθφλα ελφο μχιηλνπ, πιαζηηθνχ ζπλζεηηθνχ ή κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η επηθξαηνχζα αληίιεςε εκπεξηέρεη ην μχιν σο πξσηαξρηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Έλα απφ ηα πξψηα πιηθά πνχ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο, πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα, είλαη ην μχιν. Η αηζζεηηθή ηνπ, πξνζδίδεη ζηνλ ρψξν κηα δεζηαζηά θαη έλα θαιαίζζεην χθνο. Η θνκςφηεηα, ε θηλέηζα ηνπ, εκπινπηίδεη κε κηα σξαία θαη επράξηζηε λφηα ηνλ ρψξν. Δπηπιένλ δηαζέηεη κνλαδηθή εκθάληζε θαη μερσξηζηή πθή. Δπίζεο ε επθνιία θαηεξγαζίαο ηνπ, νη πνηθίιεο εθαξκνγέο ηνπ θαζψο θαη νη ζεξκνκνλσηηθέο ερνκνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Έπεηηα, ε αληνρή ηνπ ζηνλ ρξφλν θαη νη κεραληθέο ηνπ αληνρέο, φπσο (θάκςε, ζιίςε, εθειθπζκφ θαη θξνχζεηο), ην ρακειφ θφζηνο αγνξάο θαη θαηεξγαζίαο, είλαη κεξηθά αθφκε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά, ηα νπνία πξνζδίδνπλ έλαλ παξαπάλσ ιφγν γηα ηελ θχξηα επηινγή ηνπ ζαλ θπξίαξρν πιηθφ θαηαζθεπήο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 4

6 1.3 ΔΠΙΠΛΟ ( ηζηνξηθή εμέιημε ) Σα έπηπια γηα πξψηε θνξά ζαλ δνπιεκέλα εξγαιεία εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αζία, ζηελ Αίγππην θαη γεληθά ζηνπο αλαηνιηθνχο ιανχο. Δπεηδή ιίγνη είραλ ην πξνλφκην λα ηα πξνκεζεχνληαη, έγηλαλ απνθιεηζηηθφ απφθηεκα ησλ βαζηιηάδσλ θαη ησλ επγελψλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδνληαη βαξηά θαη πνιπηειή. Σα ζηφιηδαλ κε ειεθαληφδνλην, αζήκη, ρξπζάθη θαη είραλ πεξίηερλα ζθαιίζκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα έπηπια ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πνπ φπσο είλαη γλσζηφ απφ δηάθνξεο παξαζηάζεηο αγγείσλ ηνπο έδηλαλ ράξε θαη απιφηεηα. Σα έπηπιά ηνπο ήηαλ θνκςά, απέξηηηα, ζχκθσλα πάληα κε ηε γεληθφηεξε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ηα πην γλσζηά απ' απηά ζηελ θιαζηθή επνρή ήηαλ : θαζέδξεο, ππμίδεο (θνπηάθηα πνπ θχιαγαλ ηα θνζκήκαηα), ζξφλνη, θξεβάηηα, ηξαπέδηα θαη ζθίκπνδεο (ζθακληά). Οη Ρσκαίνη κηκήζεθαλ ηνπο Έιιελεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Μφλν πνπ, ελψ νη Έιιελεο είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ απιφηεηα, νη Ρσκαίνη αξέζθνληαη ζηε ριηδή, γη' απηφ θαη ηα έπηπιά ηνπο είλαη θαηά πνιχ πνιπηειέζηεξα ησλ Διιήλσλ. Απφ ξσκατθά έπηπια έρνπκε επξήκαηα ζηελ θακέλε πφιε ηεο Πνκπείαο. Οη Βπδαληηλνί έδσζαλ ζην έπηπιν έλα δηθφ ηνπο ξπζκφ, πνπ ζπλδχαδε ηελ ειιεληθή απιφηεηα ζηηο εμσηεξηθέο γξακκέο, αιιά θαη πνπ είρε ηελ αζηαηηθή πνιπηέιεηα ησλ ζθαιηζκάησλ. Σν Μεζαίσλα, ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ επίπινπ αγλνήζεθε θαη παξήθκαζε ζρεδφλ, φπσο φιεο νη ηέρλεο. Απηήλ ηελ επνρή ζπλαληάκε ηηο ηεξάζηηεο αίζνπζεο, ηηο ζρεδφλ άδεηεο απφ έπηπια ζηα κεγάια ζπίηηα. Η επνρή - ζηαζκφο γηα ην έπηπιν είλαη ε Αλαγέλλεζε. Έθεξε κεγάιε αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη απηήλ ηελ επνρή αθξηβψο άξρηζαλ λα δηαρσξίδνληαη νη ξπζκνί ησλ επίπισλ : γνηζηθφο, Αλαγέλλεζεο, Λνπδνβίθνπ ΙΑ' θ.ά. Σν έπηπιν θηάλεη αθξηβψο ηελ ηειεηφηεηα. Δίλαη θνκςφ, επηβιεηηθφ, άξηζηα δηαθνζκεκέλν θαη πξνζεγκέλν ζ' φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απφ ηφηε ην έπηπιν αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. ήκεξα π.ρ. ην έπηπιν πξέπεη λα είλαη άλεην, νηθνλνκηθφ θαη φκνξθν. Αθφκε, εμαηηίαο ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, γη' απηφ εμάιινπ βγήθαλ θαη ηα έπηπια δηπιήο - ηξηπιήο ρξήζεο (θαλαπέο - θξεβάηη, γξαθείν - βηβιηνζήθε θξεβάηη). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 5

7 1.4 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ( ζθήλαο βηβιηνζήθεο ) ΞΤΛΙΝΗ ΦΗΝΑ ( ηζηνξηθά ζηνηρεία ) Η ζθήλα ήηαλ ηξηγσληθή κε βάζε 5 cm θαη χςνο 27cm. πλήζσο ήηαλ θηηαγκέλε απφ δξπ ή απφ θάπνην άιιν ζθιεξφ μχιν, ( πιαζηηθφ ή κέηαιιν ). Με ηηο ζθήλεο έζρηδαλ ηα μχια θαηά κήθνο ησλ ηλψλ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κε θπζηθφ ηξφπν ηε κέγηζηε αληνρή ηνπο. Μηθξφηεξεο ζθήλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζαλίδσλ ηνπ πεηζψκαηνο. ΥΡΗΗ ΦΗΝΑ Η ζθήλα είλαη ζηνηρείν κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε δχν κεραληθψλ εμαξηεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Η θιαζηθή ζθήλα έρεη ζρήκα ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο, σζηφζν πνιιέο άιιεο δηακνξθψζεηο είλαη επίζεο ζπλεζηζκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθήλεο θσληθέο θαη θπιηλδξηθέο. Η θιαζηθή πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο δχλακεο. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαηάζζεηαη ζηηο ιεγφκελεο απιέο κεραλέο. Δπίζεο, ε πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηνηρεηψδεο θνπηηθφ εξγαιείν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ζθήλα είλαη ελδερνκέλσο έλα απφ ηα πξψηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο, πξηλ αθφκα θαη απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζηνηρεηψδνπο θνπηηθνχ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ πίεζεο ( φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα θαξθί ή κία πηλέδα ), ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ δχλακεο θαη βέβαηα ηελ απμεκέλε ζρεηηθή ζθιεξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζε ζρέζε κε ην πξνο επεμεξγαζία ηεκάρην. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζθήλα είλαη μχιηλε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εηζάγεηαη μεξή ζηελ εζνρή θαη έπεηηα βξέρεηαη ψζηε λα θνπζθψζεη. Αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ην ζρήκα ζην νπνίν εηζάγεηαη ε μχιηλε ζθήλα, θαζψο απηή δηνγθψλεηαη απφ ην λεξφ, ζθελψλεη αθφκα πην πνιχ ζε απηφ ( έηζη δέλεη ην μχιν κε ην μχιν, ε μπιφθνιια έρεη βάζε ην λεξφ ) θαη ελδερνκέλσο ην ζρίδεη αλ ην πιηθφ δελ έρεη ειαζηηθφηεηα, αλ γηα παξάδεηγκα είλαη απφ πέηξα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 6

8 Η ζθήλα είλαη εξγαιείν θηηαγκέλν απφ δηάθνξα πιηθά (μχιν, κέηαιιν θιπ.) θαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα (ηξηγσληθφ πξίζκα, θσληθφ, θπιηλδξηθφ θ.α.), πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα ην θφςνπκε ή λα ην ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζνπκε ή λα ζηεξεψζνπκε δηάθνξα αληηθείκελα. Δηθφλα 1.1 Δηθφλα 1.2 Δηθφλα 1.3 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 7

9 1.5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηζηνξηθή αλαδξνκή ) Η βηβιηνζήθε είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα φπια καο ελαληία ζηελ θπζηθή ηάζε ηνπ ζχκπαληνο γηα λα θηλεζνχλ ηα πξάγκαηα ζε νινέλα θαη πην απνδηνξγαλσκέλα θξάηε. ήκεξα, έρεη θαζηεξσζεί σο έλα απφ ηα πην ρξήζηκα θαη επέιηθηα θνκκάηηα ζηνλ ηνκέα ησλ επίπισλ. Αλλά ππιν από ηη βιβλιοθήκη, ο κόζμορ πνίγονηαν ζε μια σαοηική θάλαζζα από ηςσαία ζκοππιζμένα βιβλία; Όρη αθξηβψο. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο, ε αλαγθαηφηεηα είλαη ε κεηέξα ηεο εθεχξεζεο. Γηα αηψλεο, ηα βηβιία ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάληα θαη πνιχηηκα. Σα βηβιία ήηαλ ηφζν ζπάληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ νη πινχζηνη ηδηνθηήηεο ηνπο ηα κεηέθεξαλ ζπλήζσο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο, ρξπζψλ ή επηρξπζσκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη θνζκεκάησλ. Μέρξη ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ κεζφδσλ εθηχπσζεο ζηελ Δπξψπε ηνλ 15 ν αηψλα, δελ ήηαλ αλάγθε γηα ην θνηλφ ε απνζήθεπζε θαη ε πξνβνιή ηνπο, ε νπνία πξνέθπςε ζηελ ζπλέρεηα. Πξηλ απφ ην ηππνγξαθείν, νη κεγαιχηεξεο ζπιινγέο βηβιίσλ πνπ ππήξραλ ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα θάζηξα ήηαλ ζηνηβαγκέλεο ζηελ επίπεδε πιεπξά ηνπο θαηά ξάθηα ή κέζα ζε ληνπιάπηα. Όρη κφλν ηα ηππνγξαθεία δελ επέηξεπαλ bookmakers λα εθηππψζνπλ εθζεηηθά γξεγνξφηεξα, αιιά απέθεπγαλ ηελ αλαγξαθή ηίηισλ ησλ βηβιίσλ εθηχπσζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Όηαλ απηή ηε ζηηγκή νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ ηα βηβιία ζηε κφδα φπσο γλσξίδνπκε ζήκεξα φπνπ : ζηέθνληαη θάζεηα ζε ζεηξέο, κε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ηα έμσ. Γεδνκέλνπ φηη ηα βηβιία έγηλαλ πην ζπρλά, ηα ληνπιάπηα γέκηζαλ γξήγνξα. Πεξηζζφηεξα βηβιία ζήκαηλε πην ζπρλή ρξήζε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπξψλ (ληνπιάπη) γηα εχθνιε πξφζβαζε. Πξάγκαηη, ε βηβιηνζήθε ζήκεξα θαηεβαίλεη απεπζείαο, απφ ην πξφηππν ληνπιάπη ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Μεζαίσλα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 8

10 Οη πξψηεο βηβιηνζήθεο ήηαλ ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν βειαληδηάο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ε ζπλήζεο επηινγή γηα κηα παξαδνζηαθή βηβιηνζήθε. Η πξαθηηθφηεηα ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ηα βηβιία άξρηζαλ λα ζπζζσξεχνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο, έηζη ψζηε ηερλίηεο πξνζθνιινχληαλ ζε αλαγθαζηηθφ βαζηθφ ζρεδηαζκφ. ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα, σζηφζν, δχν Άγγινη, Chippendale θαη Sheraton, άξρηζαλ λα ζηνιίδνπλ βηβιηνζήθεο κε ξφκβνπο, ζε εζψθιεηζηα μπιφγιππηα πιαίζηα. Γάιινη ηερλίηεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πξφζζεζαλ ηελ γνεηεία θαη ηελ θνκςφηεηα ζε κηα ηππηθά ζθιεξή βηβιηνζήθε. Υξεζηκνπνίεζαλ σξαία μχια, φπσο καφλη θαη ξνδφμπιν, θνζκψληαο ηα κε πεξίηερλεο ςεθίδεο θαη ράιθηλνπο ηφλνπο. Η θίλεζε ησλ ηακείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη εμέρνπζα κε ηε δηαθφζκεζε ησλ παιαηψλ βηβιίσλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη αθφκε θαη αλ ηα βηβιία ήηαλ παξαγσγήο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1700, εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχληαη φηη είλαη κεγάιεο αμίαο. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζήκεξα, φπνπ είλαη ιφγνο λα βιέπνπκε κηα ηέηνηα επξεία πνηθηιία απφ βηβιηνζήθεο απφ ηελ πην ιεηηνπξγηθή κέρξη ηελ πην δξακαηηθά δηαθνζκεκέλε. Πξψηεο κεγάιεο βηβιηνζήθεο. Δηθφλα 1.4 Δηθφλα 1.5 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 9

11 1.6 Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ) Αλαδξνκή απφ ηηο παιαηφηεξεο κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο. Δηθφλα 1.6 Δηαιπία : Jaitex exports σεδιαζηήρ : Jaitex exports Δηθφλα 1.7 Δηαιπία : devetibalda σεδιαζηήρ : devetibalda Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 10

12 Δηθφλα 1.8 Δηαιπία : stuckincustoms σεδιαζηήρ : Trey Ratcliff Δηθφλα 1.9 Δηαιπία : clippings σεδιαζηήρ : Georgi Sokolov Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 11

13 Δηθφλα 1.10 Δηαιπία : thebellacottage σεδιαζηήρ : thebellacottage Δηθφλα 1.11 Δηαιπία : Timothy Oulton σεδιαζηήρ : Timothy Oulton Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 12

14 Δηθφλα 1.12 Δηαιπία : McKenzie Galleries σεδιαζηήρ : McKenzie Galleries Δηθφλα 1.13 Δηαιπία : 1stdibs σεδιαζηήρ : 1stdibs Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 13

15 Δηθφλα 1.14 Δηαιπία : artfactory σεδιαζηήρ : artfactory Δηθφλα 1.15 Δηαιπία : dornob σεδιαζηήρ : dornob Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 14

16 Δηθφλα 1.16 Δηθφλα 1.17 Δηθφλα 1.18 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 15

17 Δηθφλα 1.19 Δηαιπία : Lee A. Brown σεδιαζηήρ : lee A. Brown Δηθφλα 1.20 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : Bruno Rainaldi Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 16

18 Δηθφλα 1.21 Δηαιπία : Marilyn Davies σεδιαζηήρ : Marilyn Davie Δηθφλα 1.22 Δηαιπία : restoration hardware σεδιαζηήρ : restoration hardware Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 17

19 Δηθφλα 1.23 Δηαιπία : Design Plaza Σχεδιαςτήσ : Design Plaza Δηθφλα 1.24 Δηαιπία : inthralld Σχεδιαςτήσ : Rachel Nickell Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 18

20 Δηθφλα 1.25 Δηαιπία : Bruce Campbell Σχεδιαςτήσ : Bruce Campbell Δηθφλα 1.26 Δηαιπία : freshome σεδιαζηήρ : freshome Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 19

21 Δηθφλα 1.27 Δηαιπία : digsdigs σεδιαζηήρ : digsdigs Δηθφλα 1.28 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : homedit Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 20

22 Δηθφλα 1.29 Δηαιπία : fortikur Σχεδιαςτήσ : fortikur Δηθφλα 1.30 Δηαιπία : Janet Rudolph Σχεδιαςτήσ : Janet Rudolph Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 21

23 Δηθφλα 1.31 Δηαιπία : decoist σεδιαζηήρ : Kate Simmons Δηθφλα 1.32 Δηαιπία : epiplaspitiou σεδιαζηήρ : epiplaspitiou Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 22

24 Δηθφλα 1.33 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : homedit Δηθφλα 1.34 Δηαιπία : fubiz σεδιαζηήρ : Andreas Preis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 23

25 Δηθφλα 1.35 Δηαιπία : jobspapa σεδιαζηήρ : jobspapa Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 24

26 Δηθφλα 1.36 Δηαιπία : elle decoration σεδιαζηήρ : elle decoration Δηθφλα 1.37 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : Doris Kisskalt Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 25

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΈΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 2.1 Έπεςνα αγοπάρ εμποπίος. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αγνξάο είλαη ε ζπιινγή θαη ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ζηηο θπκαηλφκελεο ηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηηο πηζαλέο ειιείςεηο θαη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηελ αγνξά. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Μαζεηηθέο. Φνηηεηηθέο. αινληνχ. Δπαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γηα κηθξνχ κεγέζνπο βηβιία ή γηα ρνληξνχο ηφκνπο. Γηα θαθέινπο ή ζρέδηα. Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο. Πηπζζφκελεο σο πξνο ην χςνο ησλ ξαθηψλ. Απνζπλαξκνινγνχκελεο ή ζηαζεξέο. Ραθηέξεο επηηνίρηεο θαη δαπέδνπ. Δπίζεο δηαθξίλνληαη ζε (κλειζηού ηύπος, ανοικηού ηύπος και μεικηού ηύπος βιβλιοθήκερ). Η παξαθάησ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηηο ζρεδηαζηηθέο ηάζεηο θαη θπκάλζεηο ηνπ εκπνξίνπ, ζε πξντφληα θαη ηηκέο. Οη θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη νη εμήο : Βιβλιοθήκερ: Μνξηνζαλίδαο. Μαζίθ μπιείαο. θαιηζηήο καζίθ μπιείαο. Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια. Μεηαιιηθέο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 26

28 Ωο δείγκα ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 βηβιηνζήθεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίεο, γλσζηψλ θαη κε εηαηξηψλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν ηνπ επίπινπ. Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθε ε ρξήζε ησλ παξαθάησ πιηθψλ. Μνξηνζαλίδεο 47, άξα πνζνζηφ 47%. Μαζίθ μπιεία 24, άξα πνζνζηφ 24%. Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια 12, άξα πνζνζηφ 12%. Μαζίθ ζθαιηζηή μπιεία 9, άξα πνζνζηφ 9%. Μεηαιιηθέο 8, άξα πνζνζηφ 8%. Υλικά 8% Μοριοςανίδεσ 9% Μαςίφ ξυλεία 12% 47% Mdf με υπενδεδυμζνα ξυλόφυλλα Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία Μεταλλικζσ 24% Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην πιηθφ ηεο κνξηνζαλίδαο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πιηθά ζχγθξηζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 27

29 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη, σο βαζηθή πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Βιβλιοθήκερ: Μεηθηνχ ηχπνπ 48, άξα πνζνζηφ 48%. Αλνηθηνχ ηχπνπ 33, άξα πνζνζηφ 33%. Κιεηζηνχ ηχπνπ 19, άξα πνζνζηφ 19%. Τφποι Βιβλιοθήκησ 19% Μεικτοφ τφπου 48% Ανοικτοφ τφπου Κλειςτοφ τφπου 33% Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, έρεη ζαλ πξνηίκεζε, ηηο βηβιηνζήθεο κεηθηνχ ηχπνπ ζαλ ρψξν απνζήθεπζεο βηβιίσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 28

30 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο ηηκέο αλά. Δπηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο ησλ αλαγξαθφκελσλ πιηθψλ (μαζίθ ξςλόθςλλος) θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα είδε ησλ μχισλ, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνο θαηεξγαζία, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπ design θαη ησλ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ ηνπ επίπινπ. Απφ 47 πξντφληα κνξηνζαλίδαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 24 πξντφληα καζίθ μπιείαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 12 πξντφληα mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 9 πξντφληα καζίθ ζθαιηζηήο μπιείαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 8 πξντφληα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Τιμζσ % % % % % Μοριοςανίδεσ Μαςίφ ξυλεία Mdf με υπενδεδυμζνα ξυλόφυλλα Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία Μεταλλικζσ Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 29

31 Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, έρεη ζαλ πξνηίκεζε ην πιηθφ ηεο κνξηνζαλίδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ ρακειφηεξε αγνξαζηηθή ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 2.2 Γενικά ζςμπεπάζμαηα ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ, παξαηεξήζακε φηη ηα πιένλ ρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη ε κνξηνζαλίδα, ην καζίθ μχιν, ην mdf κε ππέλδπζε μπιφθπιινπ, ην καζίθ ζθαιηζηφ μχιν θαη ην κέηαιιν. Η πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θπκαίλεηαη θαηά πιεηνςεθία, θπξίσο ζε πιηθά ρακειφηεξνπ θφζηνπο, φπσο ε κνξηνζαλίδα (47%) έλαληη άιισλ αθξηβφηεξσλ [ καζίθ μχινπ (24%), mdf κε ππελδεδπκέλν μπιφθπιιν (12%), καζίθ ζθαιηζηφ μχιν (9%) θαη κέηαιιν (8%) ]. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο, είλαη βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθά κνληέια εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ επηιεγκέλα κε ηπραίν ηξφπν γηα νξζφηεξε δεηγκαηνιεςία. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 30

32 2.3 Μονηέλα και ηάζειρ μονηέπνος ζσεδιαζμού. Δηθφλα 2.1 Δηθφλα 2.2 Δηαιπία : alittleshelfofheaven σεδιαζηήρ : alittleshelfofheaven Δηαιπία : cakechooser σεδιαζηήρ : cakechooser Δηθφλα 2.3 Δηθφλα 2.4 Δηαιπία : Bookshelf σεδιαζηήρ : alex johnson Δηαιπία : bluesyemre σεδιαζηήρ : bluesyemre Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 31

33 Δηθφλα 2.5 Δηθφλα 2.6 Δηαιπία : bashooka σεδιαζηήρ : bashooka Δηαιπία : mueblesmobelk6 σεδιαζηήρ : mueblesmobelk6 Δηθφλα 2.7 Δηθφλα 2.8 Δηαιπία : thisiscolossal σεδιαζηήρ : Christopher Jobson Δηαιπία : manners σεδιαζηήρ : manners Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 32

34 Δηθφλα 2.9 Δηθφλα 2.10 Δηαιπία : designrulz σεδιαζηήρ : designrulz Δηαιπία : unicoitalia σεδιαζηήρ : unicoitalia Δηθφλα 2.11 Δηθφλα 2.12 Δηαιπία : wwno σεδιαζηήρ : Madhulika Sikka Δηαιπία : ilikegag σεδιαζηήρ : ilikegag Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 33

35 Δηθφλα 2.13 Δηαιπία : book nerd σεδιαζηήρ : Laura Massey Δηθφλα 2.14 Δηαιπία : iyume σεδιαζηήρ : iyume Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 34

36 Δηθφλα 2.15 Δηθφλα 2.16 Δηαιπία : jaybean σεδιαζηήρ : jaybean Δηαιπία : Casa di Patsi σεδιαζηήρ : saba Δηθφλα 2.17 Δηθφλα 2.18 Δηαιπία : trendhunter σεδιαζηήρ : Gil Haddi Δηαιπία : juicydecorationideas σεδιαζηήρ : juicydecorationideas Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 35

37 Δηθφλα 2.19 Δηαιπία : econdesign σεδιαζηήρ : econdesign Δηθφλα 2.20 Δηθφλα 2.21 Δηαιπία : hiddenlantern σεδιαζηήρ : hiddenlantern Δηαιπία : boredpanda σεδιαζηήρ : boredpanda Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 36

38 Δηθφλα 2.22 Δηαιπία : swiss-miss σεδιαζηήρ : swiss-miss Δηθφλα 2.23 Δηθφλα 2.24 Δηαιπία : finewoodworking σεδιαζηήρ : finewoodworking Δηαιπία : freshome σεδιαζηήρ : freshome Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 37

39 Δηθφλα 2.25 Δηαιπία : designisthis σεδιαζηήρ : designisthis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 38

40 Δηθφλα 2.26 Δηαιπία : designisthis σεδιαζηήρ : designisthis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 39

41 2.4 ςμπεπάζμαηα έπεςναρ αγοπάρ. Μέζν ηεο έξεπλαο αγνξάο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη βηβιηνζήθεο απφηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θαη απαξαίηεην αληηθείκελν απνζήθεπζεο γηα θάζε ρψξν, πξνζδίδνληαο έλα μερσξηζηφ χθνο θαη αηζζεηηθή ζην ρψξν. Η αλαιπηηθή έξεπλα γηα βηβιηνζήθε, απέδεημε φηη παξ φιε ηελ επξεία γθάκα ησλ ζρεκάησλ, ην ζέκα βηβιηνζήθε δελ έρεη αθφκα εμαληιεζεί. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα εμεξεχλεζε θαη αλαδήηεζε κηαο γεσκεηξίαο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ εξγνλνκία θαη ηαπηφρξνλα επθνιία ρξήζεο θαη παξαγσγήο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 40

42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. BRAINSTORMING. 3.1 Βαζικέρ πποϋποθέζειρ πος ππέπει να ηηπεί η καηαζκεςή ηος επίπλος. Βαζηζκέλνη ζε πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο εξγαζίαο, ζα θαζνξίζνπκε αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Η βηβιηνζήθε σο έπηπιν ρξεζηκεχεη γηα απνζήθεπζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Η ζηήξημή ηεο πξννξίδεηαη ζπλήζσο γηα ρξήζε δαπέδνπ ή ηνίρνπ. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ιηγφηεξν γηα εμσηεξηθνχο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θ.η.ι.). Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε μχινπ ή παξάγσγσλ πιηθψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, κε βαζηθνχο παξάγνληεο ηελ σξαία αηζζεηηθή, ηελ νηθνινγία θαη ηελ νηθνλνκία. Η βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε, ηελ κεηαθνξά, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζπλαξκνιφγεζή ηεο θαη, ηέινο κε δηαζηάζεηο αλάινγεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξηβάιινληα ρψξν θαη κηα αηζζεηηθή πνπ πξνζδίδεη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπλάκα θνκςφηεηα ζηνλ ρψξν. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 41

43 3.2 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ξύλος. Σν μχιν απνηειεί έλα νξγαληθά απμαλφκελν, αληζνηξνπηθφ θαη αλνκνηνγελέο πιηθφ. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο είδε θπηψλ πνπ παξάγνπλ μχιν θαηάιιειν γηα θάζε ρξήζε. Σα πλεονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : Δίλαη αηζζεηά αζπλαγψληζην πιηθφ σο πξνο ηελ φξαζε θαη ηελ αθή. Δίλαη δηαζέζηκν ζε κεγάιε πνηθηιία αληνρψλ ζε ζρέζε κε ην βάξνο αιιά θαη ρξσκάησλ, πθήο θαη ζρεδίαζεο. Δίλαη κνλσηηθφ ζηελ ζεξκφηεηα θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. Έρεη θαιέο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. Γελ νμεηδψλεηαη. Η θαηεξγαζία ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η ζχλδεζή ηνπ κε ( κεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο ή ζπγθνιιεηηθέο ) είλαη εχθνιε. Βξίζθεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη αλαλεψζηκε πξψηε χιε. Γελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ, γηαηί απνζπληίζεηαη θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σα μειονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : Δίλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ. Ρηθλψλεηαη θαη δηνγθψλεηαη κε απψιεηα ή πξφζιεςε πγξαζίαο αλάινγα. Δίλαη αληζφηξνπν πιηθφ. Καίγεηαη θαη ζαπίδεη. Έρεη κεηαβιεηή δνκή θαη ηδηφηεηεο. Η παξαγσγή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 42

44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΙΣΑΡΙΜΑ ΙΓΔΩΝ. 4.1 Απσικά ζσέδια. θίηζν 4.1 Φσηηζηηθφ δαπέδνπ, ξπζκηδφκελεο γσλίαο θσηηζκνχ LED, απνηεινχκελν απφ δηαθνζκεηηθά θνξκνηεκάρηα μχινπ δηαγψληαο ηνκήο 45, ηνπνζεηεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε θάζεηε δηάηαμε. Σα άθξα ηεο ζηήιεο είλαη απφ πθή ιάθαο, ελψ ε βάζε ηνπ απνηειείηαη απφ ξνδέια καζίθ μπιείαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 43

45 θίηζν 4.2 Σξαπεδάθη ζαινληνχ ζθαθηέξα, κε ζηνηρεία καζίθ μχινπ θαη πθή γπαιηζηεξήο ιάθαο, δηακνξθσκέλν κε επηθάλεηα απφ ηξηζδηάζηαηε φςε ηεηξαγψλσλ, φπνπ δεκηνπξγεί ην παηρλίδη δχν επηπέδσλ αλάκεζα ζηνπο δπν ρξσκαηηζκνχο, κε αλάγιπθα γξάκκαηα ( αξίζκεζεο ) θαη ζπξηάξηα απνζήθεπζεο πηνληψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 44

46 θίηζν 4.3 Μπνπθέο ζαινληνχ κε πφδη ζηήξημεο, απνηεινχκελν απφ θακπχια ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ, ηερλνινγίαο corian. θίηζν 4.4 Βηβιηνζήθε γξαθείν, απνηεινχκελε απφ πηπζζφκελε επηθάλεηα γξαθείνπ πξνζαξκνζκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη απνζπψκελν ζθακπφ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο. Σα ξάθηα ηεο είλαη ηνπνζεηεκέλα δηαγψληα δηαπεξλψληαο ην εμσηεξηθφ ηεο πιαίζην, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ ρψξν απνζήθεπζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 45

47 θίηζν 4.5 χλζεζε βηβιηνζήθεο πνπ δεκηνπξγεί έλα παηρλίδη ζπκκεηξίαο αλάκεζα ζε ξάθηα θαη θιεηζηά θνπηηά απνζεθεχζεσο, ζηεξηδφκελα πάλσ ζε αλνηρηφ πιαίζην. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 46

48 θίηζν 4.6 Βηβιηνζήθε απνηεινχκελε απφ αθαλφληζηε δηάηαμε ζθελψλ, πνπ δηαπεξλνχλ ην εμσηεξηθφ ηεο πιαίζην, ιεηηνπξγψληαο ζαλ επηπιένλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη κε ζπξηάξηα πνπ πιαηζηψλνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ επίπεδεο επηθάλεηεο απνζήθεπζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 47

49 θίηζν 4.7 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ, απνηεινχκελε απφ γεσκεηξηθά πιαίζηα ελσκέλα κεηαμχ ηνπο έρνληαο σο ζθεπηηθφ ηελ ζχλδεζε ησλ θξίθσλ. Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη έλα θαιαίζζεην παηρλίδη δηαθνξεηηθψλ ηφλσλ θαη ρξσκαηηζκψλ αλάκεζα ηνπο έρνληαο σο επηπιένλ ζεκείν ζηήξημεο ηεο θαηαζθεπήο κία αλνμείδσηε ζσιήλα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 48

50 θίηζν 4.8 Βηβιηνζήθε παγθάθη, κε πξνζαξκνζκέλν κεραληζκφ θαζηάληαο ζηα δχν άθξα ηεο βάζεο γηα ειεγρφκελν άλνηγκα θαη θιείζηκν αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε. ε φξζηα ζέζε βιέπνπκε φηη δεκηνπξγνχληαη ξάθηα απνζήθεπζεο ελψ ζην άλνηγκά ηνπ, δεκηνπξγεί ηξαπεδάθη πιαηζησκέλν απφ δπν παγθάθηα ελαιιάμ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 49

51 θίηζν 4.9 Κξεκαζηή ζπξηαξηέξα θνζηνχκη, απνηεινχκελε απφ ξάθη πηαζκέλν κε ληίδεο γηα ζηήξημε ηεο ζπξηαξηέξαο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ βέξγα θξέκαζεο ξνχρσλ θαη ην θχξην κέξνο ηεο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζπξηάξηα πνπ ζπκίδνπλ φςε γακπξηάηηθνπ θνζηνπκηνχ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 50

52 θίηζν 4.10 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απνηεινχκελν απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ε- λσκέλα κεηαμχ ηνπο, ζε ζρεκαηηζκφ νξηδφληηνπ ( S ). Βαζηδφκελν ζε έλα εθθεληξηθφ παηρλίδη ρξσκάησλ αλάκεζα ζε επζείεο επηθάλεηεο θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 51

53 θίηζν 4.11 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζηάζεσλ ελζσκαησκέλα κεηαμχ ηνπο κε α- θαλφληζην ηξφπν, έρνληαο σο βάζε ζηήξημήο ηνπο κία ζπξηαξηέξα. Σν παηρλίδη αληίζεζεο ρξσκάησλ κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ δίλεη αθφκα κία μερσξηζηή λφηα ζηελ ζχλζεζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 52

54 θίηζν 4.12 Παγθάθη εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ξακπνηέ καζίθ μπιεία ζε ζπλδπαζκφ κε γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο ιάθαο θαη πξνζαξκνζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηνπ ηξαπεδηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ελζσκαησκέλεο αλνηγφκελεο πφξηεο ( θαπάθηα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 53

55 θίηζν 4.13 Πηπζζφκελν θάζηζκα ξαθηέξα, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν, ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη δηαθνξεηηθψλ δηαθνζκεηηθψλ φςεσλ θαη ρξσκάησλ κεηαμχ ηνπο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 54

56 θίηζν 4.14 Γξαθείν απνηεινχκελν απφ ρψξνπο απνζεθεχζεσο, πιεθηξνινγίνπ θαη lap top ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ζπξηαξηέξαο ελζσκαησκέλεο ζην θάησ δεμηφ ηνπ κέξνο. Δίλαη βαζηζκέλν ζε κηα ιεηηνπξγηθή, ζρεδηαζηηθή άπνςε αθκψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ. θίηζν 4.15 Σξαπεδάθη ζαινληνχ, απνηεινχκελν απφ έλα ζπλδπαζκφ επηθαλεηψλ μχινπ θαη κεηάιινπ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ επηπιένλ ρψξνο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 55

57 θίηζν 4.16 Σξαπεδάθη ζαινληνχ καίαλδξνο, ζπλδπάδεη κία κνληέξλα αιιά θαη ηαπηφρξνλα θιαζζηθή γξακκή, απνηεινχκελε απφ ζηνηρεία κεηάιινπ θαη μχινπ. Η επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αλάγιπθν ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, φπσο θαη ηα πφδηα ζηήξημεο ηνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 56

58 4.2 Δπιλογή ιδέαρ ππορ ανάπηςξη ( ΦΗΝΑ ). θίηζν 4.17 Μπνπθέο ζαινληνχ, απνηεινχκελνο απφ δχν ζθήλεο πνπ δηαπεξλνχλ θάζεηα ην θάησ απνζεθεπηηθφ κέξνο ηνπ επίπινπ δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα πφδηα ζηεξίμεψο ηνπ. Σν πάλσ κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ γπάιηλα ξάθηα ελψ ε βάζε ηνπ απφ ζπξηάξη κε ηελ φςε γπάιηλεο ζθαθηέξαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 57

59 θίηζν 4.18 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απφ απνζπψκελεο ζθήλεο γηα επθνιφηεξν κνληάξηζκα θαη κεηαθνξά. Η επηθάλεηά ηνπ απνηειείηαη απφ ηδάκη ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε δπν γθηληζηέο αληίζηνηρα ησλ ζθελψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 58

60 θίηζν 4.19 Γξαθείν, απνηεινχκελν απφ δχν ζθήλεο αληίζεηα ηνπνζεηεκέλεο κεηαμχ ηνπο, πνπ δηαπεξλνχλ ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ θαη ρξεζηκεχνπλ σο πφδηα ζηήξημεο. Σν δεμηφ πφδη ηνπ γξαθείνπ δηαζέηεη δεχηεξε νξηδφληηα επηθάλεηα γηα ηελ ζηήξημε νζφλεο Η/Τ ή θάπνηνπ άιινπ αληηθεηκέλνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 59

61 θίηζν 4.20 Βηβιηνζήθε, απνηεινχκελε απφ θάζεηε θαη αθαλφληζηε δηάηαμε ζθελψλ ηνπνζεηεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δηαπεξλνχλ ε κία ηελ άιιε. Σηο ζθήλεο πιαηζηψλνπλ δχν νξηδφληηα επίπεδα ( βάζε νξνθή ) θαη ην εζσηεξηθφ ηεο εκπεξηέρεη ζπξηάξηα απνζήθεπζεο αληηθεηκέλσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 60

62 θίηζν 4.21 Βηβιηνζήθε κε εζσηεξηθφ ζρήκα, δηαηάμεσο θιαδηψλ δέλδξνπ. Απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο επηθάλεηεο ( βάζε νξνθή ) θαη δχν θάζεηεο ζθήλεο, ηνπνζεηεκέλεο αληίζεηα κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη κία θαιαίζζεηε ζπκκεηξία ζην έπηπιν. Οη ζθήλεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπκίδνπλ θιαδηά δέλδξνπ ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηα πιατλά ηεο κε θνκςφ θαη ζπλάκα δπλακηθφ ηξφπν. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 61

63 4.3 Ανάπηςξη ηελικήρ ιδέαρ ( βιβλιοθήκη με κύπιο παπάγονηα ηην ζθήνα ). θίηζν 4.22 Μπξνζηηλή Όςε βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 62

64 θίηζν 4.23 θίηζν 4.24 Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε Βηβιηνζήθεο. Πιάγηα Γεμηά Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 63

65 θίηζν 4.25 Πάλσ Όςε Βηβιηνζήθεο. θίηζν 4.26 Κάησ Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 64

66 θίηζν 4.27 Αμνλνκεηξηθή Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 65

67 4.4 Έπεςνα ςλικών. Μεηά ηελ θαηάιεμε ηεο ηειηθήο ηδέαο θαη έρνληαο δηακνξθσζεί ε ηειηθή κνξθή ηνπ επίπινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα αγνξάο πιηθψλ, κε θχξην παξάγνληα ην μχιν θαη παξάγσγσλ πιηθψλ ηνπ, πνπ έρεη σο θχξην κέιεκα ηελ εχθνιε θαηεξγαζία θαη ην θζελφ αγνξαζηηθφ θφζηνο. Σν θηλίξηζκα ηνπ επίπινπ επηιέρηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε νηθνινγηθά πξντφληα βαθήο ( βεξλίθηα λεξνχ ). Με ηο πέπαρ ηηρ έπεςναρ επιλέσθηκαν ηα παπακάηυ ςλικά καηαζκεςήρ ηος επίπλος : Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο ή M.D.F. Ξπιφθπιιν. 4.5 Ανάλςζη ςλικών. Ινοπλάκα μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. : Πξντφλ μχινπ κε κνξθή πιάθαο απφ ίλεο ή ζπζζσκαηψκαηα ηλψλ μχινπ ή άιιεο ιηγληλνθπηηαξηθήο πξψηεο χιεο, ππθλφηεηαο 0,40 0,80 g/c. Ξςλόθςλλα : Σα μπιφθπιια είλαη ιεπηά θχιια μχινπ πάρνπο ζπλήζσο 0,5 3 mm αιιά θαη κέρξη 8 10 mm. Απνηεινχλ ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή αληηθνιιεηψλ ( θφληξα πιαθέ ). Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα επέλδπζε κνξηνζαλίδσλ, ηλνζαλίδσλ θαη άιισλ μπινπιαθψλ. Γηαθξίλνληαη ζε θνηλά θαη δηαθνζκεηηθά. Δηθφλα 4.28 Δηθφλα 4.29 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 66

68 Πλεονεκηήμαηα ινοπλάκαρ μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. Σν M.D.F. παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ : Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη μχιν κηθξήο αμίαο θαη ππνιείκκαηα άιισλ ρξήζεσλ. Σν εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφ. Δίλαη έλα πξνηφλ μχινπ νκνηνγελέο θαη ηζφηξνπν ρσξίο ζθάικαηα. Οη εγθάξζηεο ηνκέο ηνπ είλαη ζπλεθηηθέο θαη ιείεο. Οη πιάθεο M.D.F. θαηεξγάδνληαη εχθνια κε θξέδα, ηφξλν, ζβνχξα, παληνγξάθν θαη γπαιφραξην. Δίλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία δηαθφξσλ πξνθίι ζηηο εγθάξζηεο ηνκέο ( ζφθνξα ) θαη ε θαηεπζείαλ βαθή ηνπο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επέλδπζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κνξηνπιάθεο. ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο θαη ζρεδηάζεηο κε ζθάιηζκα. Η επέλδπζε ηνπ γπκλνχ M.D.F. κε δηαθνζκεηηθά θχιια θαπιακά, κειακίλεο, PVC θ.α είλαη επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο μπινπιάθεο ( κνξηνζαλίδεο, θφληξα πιαθέ ). Σν M.D.F. μερσξίδεη απφ ηηο ηλνπιάθεο πγξήο κεζφδνπ γηαηί παξνπζηάδεη εζσηεξηθή θαη επηθαλεηαθή ζπλνρή, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ζπγθφιιεζε κε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο. Σν M.D.F. ππεξηεξεί ή είλαη ηζνδχλακν ζε ζρέζε πξνο ηηο κνξηνζαλίδεο ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή ζε θάκςε, ζε εθειθπζκφ θαη ηελ αληνρή ζε εμαγσγή βίδαο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά θαζηζηνχλ ην M.D.F. έλα επθαηέξγαζην πιηθφ, κε ηεξάζηηεο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή αμία θαη κε κεησκέλν θφζηνο θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε πξνο άιιεο μπινπιάθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 67

69 Πλεονεκηήμαηα ξςλοθύλλυν. Αλαθαηαλνκή θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ηνπ ζπκπαγνχο μχινπ ( ξφδνη, ζηξεςνίληα θ.ι.π.) έηζη ψζηε απηά δελ επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζέζε φπσο ζηελ πξηζηή μπιεία. Με ηελ πνηνηηθή ηαμηλφκεζε ησλ μπινθχιισλ, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά πξντφληνο κε ηνπνζέηεζε μπινθχιισλ πςειήο αληνρήο ζηελ επηθάλεηα. Σν πξντφλ παξνπζηάδεη θαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηε κεραληθή αληνρή. Καιχηεξε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα κε απμνκεηψζεηο πγξαζίαο, απνπζία ζηξεβιψζεσλ θαη ξαγαδψζεσλ. Η ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ επηηπγράλεη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο χιεο ησλ θνξκνηεκαρίσλ. Οη ξαγάδεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ μπινθχιισλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαζηζηνχλ εχθνιν ηνλ εκπνηηζκφ ηνπο κε πξνζηαηεπηηθέο νπζίεο. Οικολογικά βεπνίκια νεπού. Οηθνινγηθφ, απνθαινχκε έλα βεξλίθη ην νπνίν είλαη θαλεξά θηιηθφ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Απηφ ην αληηιακβαλφκαζηε απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ κε ην δέξκα, απφ ηελ νζκή ηνπ, απφ ηελ επθνιία θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Οη δηαθνξέο ηνπ απφ ηα ζπκβαηηθά βεξλίθηα δελ είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ φζν ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηελ αληνρή ηνπ. Δπίζεο είλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ηηο Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο, γλσζηέο σο ΠΟΔ ή VOC πνπ εθπέκπνληαη σο αέξηα απφ νξηζκέλα πγξά θαη ζηεξεά. Σν φξην απηφ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα φια ηα βεξλίθηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 68

70 Πλεονεκηήμαηα : Παξέρνπλ ηδηφηεηεο φπσο δεμηνηξνπηθφηεηα ( απνθπγή ησλ δαθξχσλ θαη ηξεμίκαηα ). Αηκνδηαπεξαηφηεηα. Μεγαιχηεξε θαιππηηθφηεηα. Δπθνιφηεξν ηξίςηκν. Απνθπγή θηηξηλίζκαηνο. Ιζρπξφηεξα θίιηξα UV. Γπλαηφηεηα ηζνζηάζκηζεο ζε πεξίπησζε ξεηνπζαξίζκαηνο ( δειαδή ζε πεξίπησζε επηδηφξζσζεο δελ εκθαλίδεηαη «θαβαιίθεκα» ). Ο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ θαηαιχηε θαη δηαιπηηθφ γηα ηελ θαηάιπζε θαη ηελ αξαίσζε ησλ βεξληθηψλ ( δεδνκέλνπ φηη είλαη ελφο ζπζηαηηθνχ θαη αξαηψλνληαη κε πφζηκν λεξφ ). Όζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο, ηα βεξλίθηα λεξνχ έρνπλ ηε γεκηζηηθφηεηα ελφο βεξληθηνχ πνιπνπξεζάλεο θαη ηελ ηαρχηεηα ζηεγλψκαηνο, ηε δηαχγεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ελφο αθξπιηθνχ βεξληθηνχ ( απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο κε έλα κφλν πξντφλ αληηθαζηζηά δχν πξντφληα, εμαθνινπζψληαο λα έρεη ηα ίδηα, αλ φρη θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 69

71 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ. 5.1 Οπθομεηπικέρ ότειρ. Δηθφλα 5.1 Ιζνκεηξηθή Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 70

72 Δηθφλα 5.2 Δηθφλα 5.3 Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε. Πιάγηα Γεμηά Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 71

73 Δηθφλα 5.4 Δκπξφζζηα Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 72

74 Δηθφλα 5.5 Πίζσ Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 73

75 Δηθφλα 5.6 Κάηνςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 74

76 5.2 Βήμαηα ζςναπμολόγηζηρ. Δηθφλα 5.7 Αθνχ έρνπλ θνπεί θαη ζπγθνιιεζεί ηα ηεκάρηα ην θαζέλα μερσξηζηά, απνθηψληαο ηηο ηειηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, έρνπλ θηάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο ( κνληάξηζκα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 75

77 Δηθφλα 5.8 Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο βηβιηνζήθεο επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθψλ θεξακηψλ, πνπ πξνζαξκφδνληαη, ρσλεπηά, βηδσηά ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 76

78 Δηθφλα 5.9 Οινθιήξσζε κνληαξίζκαηνο πιαηζίνπ κε ρξήζε θαηζαβηδηνχ, απνηεινχκελν απφ ηα επηκέξνπο ηεκάρηα, ηεο βάζεο, ηεο νξνθήο θαη ησλ δχν πιατλψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 77

79 Δηθφλα 5.10 Σνπνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή μχιηλσλ ζθελψλ ζην πιαίζην ηεο βηβιηνζήθεο. Οη ζθήλεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο κε ζεηξά πξνζαξκνγήο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ. Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζθελψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο ζθήλαο πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ( ηεξκαηηθφ ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 78

80 5.3 Καηαζκεςή βιβλιοθήκηρ. ηάδηα παξαγσγήο ( νξνθήο, βάζεο, πιατλψλ ) : Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφξθσζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο θαηεξγαζία. Καηεξγαζία ηεκαρίσλ ζηελ ζβνχξα, γηα δηακφξθσζε δηαηξνχκελνπ πξνθίι. Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο ηαρείαο πήμεσο ( Atlacol ) θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξέζα γηα νινθιήξσζε ηεο θφιιεζεο. Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο, κε ηελ ρξήζε παινράξηνπ. Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ηξία ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ( ην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο, ηνπ ηξηςίκαηνο θαη ηνπ ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ πθήο γπαιηζηεξήο ιάθαο ). ηάδηα παξαγσγήο ζθήλαο. Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφξθσζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο θαηεξγαζία. Καηεξγαζία ηεκαρίσλ κε ρξήζε πιάλεο, γηα ηελ δεκηνπξγία θάιηζνπ ηνπ πξνθίι, γσλίαο 45. Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο βξαδείαο πήμεσο ( Atlacol ) θαη ζπγθξάηεζε ηνπο κε ηελ ρξήζε θαξθηψλ. Αθαίξεζε θαξθηψλ θαη θφιιεζε μπινθχιισλ πθήο θπζηθνχ wenge, ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηεκαρίσλ κε ρξήζε ζθηθηήξσλ. Η θφιιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θφιια PROTOVIL R 84 PAGLIERINO γηα ρξήζε πξέζαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 79

81 Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο θαη ζηνθάξηζκα ζθαικάησλ ηνπ μπινθχιινπ. Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, φπνπ πεξλνχλ δηαδνρηθά απφ ηα ζηάδηα ( ηξηςίκαηνο θαη ε- κπνηηζκφ θεξηνχ ). Δηθφλα 5.11 Δηθφλα 5.12 Δηθφλα 5.13 Δηθφλα 5.14 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 80

82 Εικόνα 5.15 Δηθφλα 5.16 Δηθφλα 5.17 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 81

83 Δηθφλα 5.18 Δηθφλα 5.19 Δηθφλα 5.20 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 82

84 Δηθφλα 5.21 Δηθφλα 5.22 Δηθφλα 5.23 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 83

85 Δηθφλα 5.24 Δηθφλα 5.25 Δηθφλα 5.26 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 84

86 Δηθφλα 5.27 Δηθφλα 5.28 Δηθφλα 5.29 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 85

87 Δηθφλα 5.30 Δηθφλα 5.31 Δηθφλα 5.32 Δηθφλα 5.33 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 86

88 Δηθφλα 5.34 Δηθφλα 5.35 Δηθφλα 5.36 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 87

89 Δηθφλα 5.37 Δηθφλα 5.38 Δηθφλα 5.39 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 88

90 Δηθφλα 5.40 Δηθφλα 5.41 Δηθφλα 5.42 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 89

91 Δηθφλα 5.43 Δηθφλα 5.44 Δηθφλα 5.45 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 90

92 Δηθφλα 5.46 Δηθφλα 5.47 Δηθφλα 5.48 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 91

93 Δηθφλα 5.49 Δηθφλα 5.50 Δηθφλα 5.51 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 92

94 Δηθφλα 5.52 Δηθφλα 5.53 Δηθφλα 5.54 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 93

95 Δηθφλα 5.55 Δηθφλα 5.56 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 94

96 Για ηην παπαγυγή ηηρ βιβλιοθήκηρ γίνεηαι η σπήζη ηυν παπακάηυ ςλικών : Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο 68%. Ξπιφθπιιν 21%. Λνηπά πιηθά 11% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο είλαη M.D.F. θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο είλαη μπιφθπιιν θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη Πίνακασ υλικών χρήςησ 21% 11% Ινοπλάκα μζςησ πυκνότητασ 68% Ξυλόφυλλο Λοιπά υλικά Δλδεηθηηθή ηηκή θαηαζθεπήο : 650. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαηαζθεπήο θαη εξγαηηθά. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 95

97 6. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Η βηβιηνζήθε ζπλδπάδεη θαιαηζζεζία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δπλακηθφηεηα, κέζσ ηεο πξσηφηππεο ζρεδηαζηηθήο ηεο άπνςεο. Σα έληνλα λεξά ησλ ζθελψλ, ραξίδνπλ κία άγξηα πθή θαη φςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπο, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γπαιηζηεξά ιεπθά πιαίζηα αλαδεηθλχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη γξακκέο ηεο. Σν εζσηεξηθφ ηεο είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ δηάηαμε θιαδηψλ δέλδξνπ, ραξίδνληαο έηζη έλα μερσξηζηφ κνηίβν θαη κηα νηθνινγηθή άπνςε θαη δηάζεζε ζηνλ ρψξν. Η κνξθή ηεο είλαη κειεηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αλζξσπνκεηξίαο θαη εξγνλνκίαο. Η θαηαζθεπή ηεο είλαη κειεηεκέλε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ αγνξαζηή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηαθνξάο ηεο, φπσο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζήο ηεο ( κνληάξηζκα ). Οη ζπλδέζεηο ησλ ηεκαρίσλ ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θεξάκηα ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάινγεο ζέζεηο ηνπο θαη θάλνπλ αθφκα πην γξήγνξε ηελ ζπλαξκνιφγεζε κε ηελ ρξήζε κφλν ελφο θαηζαβηδηνχ. Με ην πέξαο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπνζεηνχληαη κε ζεηξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ νη ζθήλεο, θιεηδψλνληαο θαη ζηαζεξνπνηψληαο ηεο κε ηελ ηειεπηαία ζθήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηεξκαηηθφ. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γηα ηνπνζέηεζε βηβιίσλ είλαη έηζη κειεηεκέλνη ψζηε λα ρσξάλε βηβιία παληφο ηχπνπ θαη κεγέζνπο. Η θαηαζθεπή είλαη θηηαγκέλε έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε ρξήζε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ε κεηαθίλεζή ηεο ζηνλ ρψξν. Η πξφηαζε κε βάζε ηελ έξεπλα αγνξάο δελ θπθινθνξεί ζην εκπφξην. ηελ θαηαζθεπή ηεο γίλεηαη ρξήζε, ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηνο, δηαθνζκεηηθψλ μπινθχιισλ θαη θάπνησλ κεηαιιηθψλ βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θεξάκηα ζπλδέζεσο. Σν θάζε πιηθφ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ θαηάιιειε ζέζε, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ θάζε πεξίπησζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 96

98 Οη ρξσκαηηθνί ηεο ζπλδπαζκνί είλαη έηζη επηιεγκέλνη ψζηε ηα κνλφρξσκα ηκήκαηα λα θάλνπλ αληηιεπηή ηε κνξθή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο γπαιηζηεξήο ηνπο επηθάλεηαο κέζα απφ ηηο αληαλαθιάζεηο θαη ηηο ζθηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σα πιηθά ρξήζεο αιιά θαη ην ηειηθφ ηεο θηλίξηζκα, κέζσ θαηεξγαζηψλ βαθήο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πξψηεο χιεο θαη βεξλίθηα βαθήο νηθνινγηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο έλα έπηπιν θηιηθφ πξνο ηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ηνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 97

99 7. ΠΗΓΔ. 7.1 Βιβλιογπαθία. Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ Καθαξάο Ι. 2008, Σερλνινγία μχινπ Ι, ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα Καξδίηζα, Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. Καθαξάο Ι. 2004, Σερλνινγία μχινπ ΙΙ, ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα Καξδίηζα, Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. 7.1 Ιζηόηοποι Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 98

100 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 99

101 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 100

102 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 101

103 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 102

104 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 103

105 ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΤΝΓΔΗ ( ΠΛΑΙΝΩΝ, ΒΑΔΩ, ΟΡΟΦΗ ). Λεπηομέπεια Α Λεπηομέπεια Β Λεπηομέπεια Γ Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 104

106 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 105

107 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 106

108 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 107

109 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 108

110 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 109

111 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 110

112 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 111

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ.

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. ΆΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤΣΑΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΕΡΓΑΣΘΑ ΓΘΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΑ ΥΛΘΚΩΝ ηοσ Λάζαροσ Τζολαρίδη Υπεύθσνοι: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΧΝ ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα