ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΣΑ ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΙΠΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΞΤΛΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ποςδαζηήρ: Γξαγνζιήο Κσλζηαληίλνο ΞΔ1276 Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: θ.γεκήηξεο Λακπνχδεο ΚΑΡΓΙΣΑ,ΟΚΣΩΜΒΡΙΟ 2013

2 Πεπιεσόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ Πξφινγνο Δηζαγσγή Έπηπιν ( ηζηνξηθή εμέιημε ) Ιζηνξηθή αλαδξνκή (ζθήλαο βηβιηνζήθεο ) Βηβιηνζήθε ( ηζηνξηθή αλαδξνκή ) Η εμέιημε ηεο βηβιηνζήθεο...8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ( ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ). 2.1 Έξεπλα αγνξάο εκπνξίνπ Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Μνληέια θαη ηάζεηο κνληέξλνπ ζρεδηαζκνχ πκπεξάζκαηα έξεπλαο αγνξάο...38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. BRAINSTORMING. 3.1 Αλάιπζε brainstorming Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα μχινπ..42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΙΣΑΡΙΜΑ ΙΓΔΩΝ. 4.1 Αξρηθά ζρέδηα Δπηινγή ηδέαο πξνο αλάιπζε ( ΦΗΝΑ ) Αλάπηπμε ηειηθήο ηδέαο ( βηβιηνζήθε κε θχξην παξάγνληα ηελ ζθήλα ) Έξεπλα πιηθψλ 62 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 1

3 4.5 Αλάιπζε πιηθψλ..62 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ. 5.1 Οξζνκεηξηθέο φςεηο Βήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο Καηαζθεπή βηβιηνζήθεο..78 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΗΓΔ. 7.1 Βηβιηνγξαθία Ιζηφηνπνη 94 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ. 95 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 2

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟ Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, ζην Σ.Δ.Ι. Λάξηζαο, παξάξηεκα Καξδίηζαο, Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ - Δπίπινπ, ζχληαμα ηελ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία. Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη «ρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή Ξχιηλεο βηβιηνζήθεο». Ο ζηόσορ ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή κηαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο κε θχξην παξάγνληα ηελ ζθήλα. Ο ζκοπόρ ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη, ε εθαξκνγή θαη ε θαηαλφεζε ηνπ πξαθηηθνχ, ζρεδηαζηηθνχ θαη θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνπο κίαο μχιηλεο βηβιηνζήθεο, βαζηδφκελε ζηε κειέηε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηδεψλ, κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμέιημε. Η δηαδξνκή ηεο εξγαζίαο γίλεηαη, ζηεξηδφκελε, θπξίσο πάλσ ζε ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ έηζη ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη θαηαζθεπάζηκε πξφηαζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 3

5 1.2 ΔΙΑΓΩΓΗ Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ Λέγνληαο βηβιηνζήθε δηακνξθψλεηαη ε εηθφλα ελφο μχιηλνπ, πιαζηηθνχ ζπλζεηηθνχ ή κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ. Η επηθξαηνχζα αληίιεςε εκπεξηέρεη ην μχιν σο πξσηαξρηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Έλα απφ ηα πξψηα πιηθά πνχ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο, πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα, είλαη ην μχιν. Η αηζζεηηθή ηνπ, πξνζδίδεη ζηνλ ρψξν κηα δεζηαζηά θαη έλα θαιαίζζεην χθνο. Η θνκςφηεηα, ε θηλέηζα ηνπ, εκπινπηίδεη κε κηα σξαία θαη επράξηζηε λφηα ηνλ ρψξν. Δπηπιένλ δηαζέηεη κνλαδηθή εκθάληζε θαη μερσξηζηή πθή. Δπίζεο ε επθνιία θαηεξγαζίαο ηνπ, νη πνηθίιεο εθαξκνγέο ηνπ θαζψο θαη νη ζεξκνκνλσηηθέο ερνκνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Έπεηηα, ε αληνρή ηνπ ζηνλ ρξφλν θαη νη κεραληθέο ηνπ αληνρέο, φπσο (θάκςε, ζιίςε, εθειθπζκφ θαη θξνχζεηο), ην ρακειφ θφζηνο αγνξάο θαη θαηεξγαζίαο, είλαη κεξηθά αθφκε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά, ηα νπνία πξνζδίδνπλ έλαλ παξαπάλσ ιφγν γηα ηελ θχξηα επηινγή ηνπ ζαλ θπξίαξρν πιηθφ θαηαζθεπήο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 4

6 1.3 ΔΠΙΠΛΟ ( ηζηνξηθή εμέιημε ) Σα έπηπια γηα πξψηε θνξά ζαλ δνπιεκέλα εξγαιεία εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αζία, ζηελ Αίγππην θαη γεληθά ζηνπο αλαηνιηθνχο ιανχο. Δπεηδή ιίγνη είραλ ην πξνλφκην λα ηα πξνκεζεχνληαη, έγηλαλ απνθιεηζηηθφ απφθηεκα ησλ βαζηιηάδσλ θαη ησλ επγελψλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδνληαη βαξηά θαη πνιπηειή. Σα ζηφιηδαλ κε ειεθαληφδνλην, αζήκη, ρξπζάθη θαη είραλ πεξίηερλα ζθαιίζκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα έπηπια ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πνπ φπσο είλαη γλσζηφ απφ δηάθνξεο παξαζηάζεηο αγγείσλ ηνπο έδηλαλ ράξε θαη απιφηεηα. Σα έπηπιά ηνπο ήηαλ θνκςά, απέξηηηα, ζχκθσλα πάληα κε ηε γεληθφηεξε δσή ησλ Διιήλσλ θαη ηα πην γλσζηά απ' απηά ζηελ θιαζηθή επνρή ήηαλ : θαζέδξεο, ππμίδεο (θνπηάθηα πνπ θχιαγαλ ηα θνζκήκαηα), ζξφλνη, θξεβάηηα, ηξαπέδηα θαη ζθίκπνδεο (ζθακληά). Οη Ρσκαίνη κηκήζεθαλ ηνπο Έιιελεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ επίπινπ, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο. Μφλν πνπ, ελψ νη Έιιελεο είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ απιφηεηα, νη Ρσκαίνη αξέζθνληαη ζηε ριηδή, γη' απηφ θαη ηα έπηπιά ηνπο είλαη θαηά πνιχ πνιπηειέζηεξα ησλ Διιήλσλ. Απφ ξσκατθά έπηπια έρνπκε επξήκαηα ζηελ θακέλε πφιε ηεο Πνκπείαο. Οη Βπδαληηλνί έδσζαλ ζην έπηπιν έλα δηθφ ηνπο ξπζκφ, πνπ ζπλδχαδε ηελ ειιεληθή απιφηεηα ζηηο εμσηεξηθέο γξακκέο, αιιά θαη πνπ είρε ηελ αζηαηηθή πνιπηέιεηα ησλ ζθαιηζκάησλ. Σν Μεζαίσλα, ε ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ επίπινπ αγλνήζεθε θαη παξήθκαζε ζρεδφλ, φπσο φιεο νη ηέρλεο. Απηήλ ηελ επνρή ζπλαληάκε ηηο ηεξάζηηεο αίζνπζεο, ηηο ζρεδφλ άδεηεο απφ έπηπια ζηα κεγάια ζπίηηα. Η επνρή - ζηαζκφο γηα ην έπηπιν είλαη ε Αλαγέλλεζε. Έθεξε κεγάιε αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη απηήλ ηελ επνρή αθξηβψο άξρηζαλ λα δηαρσξίδνληαη νη ξπζκνί ησλ επίπισλ : γνηζηθφο, Αλαγέλλεζεο, Λνπδνβίθνπ ΙΑ' θ.ά. Σν έπηπιν θηάλεη αθξηβψο ηελ ηειεηφηεηα. Δίλαη θνκςφ, επηβιεηηθφ, άξηζηα δηαθνζκεκέλν θαη πξνζεγκέλν ζ' φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο. Απφ ηφηε ην έπηπιν αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. ήκεξα π.ρ. ην έπηπιν πξέπεη λα είλαη άλεην, νηθνλνκηθφ θαη φκνξθν. Αθφκε, εμαηηίαο ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, γη' απηφ εμάιινπ βγήθαλ θαη ηα έπηπια δηπιήο - ηξηπιήο ρξήζεο (θαλαπέο - θξεβάηη, γξαθείν - βηβιηνζήθε θξεβάηη). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 5

7 1.4 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ( ζθήλαο βηβιηνζήθεο ) ΞΤΛΙΝΗ ΦΗΝΑ ( ηζηνξηθά ζηνηρεία ) Η ζθήλα ήηαλ ηξηγσληθή κε βάζε 5 cm θαη χςνο 27cm. πλήζσο ήηαλ θηηαγκέλε απφ δξπ ή απφ θάπνην άιιν ζθιεξφ μχιν, ( πιαζηηθφ ή κέηαιιν ). Με ηηο ζθήλεο έζρηδαλ ηα μχια θαηά κήθνο ησλ ηλψλ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κε θπζηθφ ηξφπν ηε κέγηζηε αληνρή ηνπο. Μηθξφηεξεο ζθήλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζαλίδσλ ηνπ πεηζψκαηνο. ΥΡΗΗ ΦΗΝΑ Η ζθήλα είλαη ζηνηρείν κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε δχν κεραληθψλ εμαξηεκάησλ κεηαμχ ηνπο. Η θιαζηθή ζθήλα έρεη ζρήκα ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο, σζηφζν πνιιέο άιιεο δηακνξθψζεηο είλαη επίζεο ζπλεζηζκέλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζθήλεο θσληθέο θαη θπιηλδξηθέο. Η θιαζηθή πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πνιιαπιαζηαζηήο δχλακεο. Γηα απηφ ην ιφγν θαηαηάζζεηαη ζηηο ιεγφκελεο απιέο κεραλέο. Δπίζεο, ε πξηζκαηηθή ζθήλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηνηρεηψδεο θνπηηθφ εξγαιείν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ζθήλα είλαη ελδερνκέλσο έλα απφ ηα πξψηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο, πξηλ αθφκα θαη απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζηνηρεηψδνπο θνπηηθνχ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ πίεζεο ( φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα θαξθί ή κία πηλέδα ), ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ δχλακεο θαη βέβαηα ηελ απμεκέλε ζρεηηθή ζθιεξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζε ζρέζε κε ην πξνο επεμεξγαζία ηεκάρην. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζθήλα είλαη μχιηλε, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εηζάγεηαη μεξή ζηελ εζνρή θαη έπεηηα βξέρεηαη ψζηε λα θνπζθψζεη. Αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ην ζρήκα ζην νπνίν εηζάγεηαη ε μχιηλε ζθήλα, θαζψο απηή δηνγθψλεηαη απφ ην λεξφ, ζθελψλεη αθφκα πην πνιχ ζε απηφ ( έηζη δέλεη ην μχιν κε ην μχιν, ε μπιφθνιια έρεη βάζε ην λεξφ ) θαη ελδερνκέλσο ην ζρίδεη αλ ην πιηθφ δελ έρεη ειαζηηθφηεηα, αλ γηα παξάδεηγκα είλαη απφ πέηξα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 6

8 Η ζθήλα είλαη εξγαιείν θηηαγκέλν απφ δηάθνξα πιηθά (μχιν, κέηαιιν θιπ.) θαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα (ηξηγσληθφ πξίζκα, θσληθφ, θπιηλδξηθφ θ.α.), πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα ην θφςνπκε ή λα ην ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζνπκε ή λα ζηεξεψζνπκε δηάθνξα αληηθείκελα. Δηθφλα 1.1 Δηθφλα 1.2 Δηθφλα 1.3 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 7

9 1.5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηζηνξηθή αλαδξνκή ) Η βηβιηνζήθε είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα φπια καο ελαληία ζηελ θπζηθή ηάζε ηνπ ζχκπαληνο γηα λα θηλεζνχλ ηα πξάγκαηα ζε νινέλα θαη πην απνδηνξγαλσκέλα θξάηε. ήκεξα, έρεη θαζηεξσζεί σο έλα απφ ηα πην ρξήζηκα θαη επέιηθηα θνκκάηηα ζηνλ ηνκέα ησλ επίπισλ. Αλλά ππιν από ηη βιβλιοθήκη, ο κόζμορ πνίγονηαν ζε μια σαοηική θάλαζζα από ηςσαία ζκοππιζμένα βιβλία; Όρη αθξηβψο. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο, ε αλαγθαηφηεηα είλαη ε κεηέξα ηεο εθεχξεζεο. Γηα αηψλεο, ηα βηβιία ήηαλ ρεηξφγξαθα θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάληα θαη πνιχηηκα. Σα βηβιία ήηαλ ηφζν ζπάληα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνπ νη πινχζηνη ηδηνθηήηεο ηνπο ηα κεηέθεξαλ ζπλήζσο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο, ρξπζψλ ή επηρξπζσκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη θνζκεκάησλ. Μέρξη ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ κεζφδσλ εθηχπσζεο ζηελ Δπξψπε ηνλ 15 ν αηψλα, δελ ήηαλ αλάγθε γηα ην θνηλφ ε απνζήθεπζε θαη ε πξνβνιή ηνπο, ε νπνία πξνέθπςε ζηελ ζπλέρεηα. Πξηλ απφ ην ηππνγξαθείν, νη κεγαιχηεξεο ζπιινγέο βηβιίσλ πνπ ππήξραλ ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα θάζηξα ήηαλ ζηνηβαγκέλεο ζηελ επίπεδε πιεπξά ηνπο θαηά ξάθηα ή κέζα ζε ληνπιάπηα. Όρη κφλν ηα ηππνγξαθεία δελ επέηξεπαλ bookmakers λα εθηππψζνπλ εθζεηηθά γξεγνξφηεξα, αιιά απέθεπγαλ ηελ αλαγξαθή ηίηισλ ησλ βηβιίσλ εθηχπσζεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Όηαλ απηή ηε ζηηγκή νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ ηα βηβιία ζηε κφδα φπσο γλσξίδνπκε ζήκεξα φπνπ : ζηέθνληαη θάζεηα ζε ζεηξέο, κε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ηα έμσ. Γεδνκέλνπ φηη ηα βηβιία έγηλαλ πην ζπρλά, ηα ληνπιάπηα γέκηζαλ γξήγνξα. Πεξηζζφηεξα βηβιία ζήκαηλε πην ζπρλή ρξήζε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπξψλ (ληνπιάπη) γηα εχθνιε πξφζβαζε. Πξάγκαηη, ε βηβιηνζήθε ζήκεξα θαηεβαίλεη απεπζείαο, απφ ην πξφηππν ληνπιάπη ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Μεζαίσλα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 8

10 Οη πξψηεο βηβιηνζήθεο ήηαλ ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν βειαληδηάο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ε ζπλήζεο επηινγή γηα κηα παξαδνζηαθή βηβιηνζήθε. Η πξαθηηθφηεηα ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ηα βηβιία άξρηζαλ λα ζπζζσξεχνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο, έηζη ψζηε ηερλίηεο πξνζθνιινχληαλ ζε αλαγθαζηηθφ βαζηθφ ζρεδηαζκφ. ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα, σζηφζν, δχν Άγγινη, Chippendale θαη Sheraton, άξρηζαλ λα ζηνιίδνπλ βηβιηνζήθεο κε ξφκβνπο, ζε εζψθιεηζηα μπιφγιππηα πιαίζηα. Γάιινη ηερλίηεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πξφζζεζαλ ηελ γνεηεία θαη ηελ θνκςφηεηα ζε κηα ηππηθά ζθιεξή βηβιηνζήθε. Υξεζηκνπνίεζαλ σξαία μχια, φπσο καφλη θαη ξνδφμπιν, θνζκψληαο ηα κε πεξίηερλεο ςεθίδεο θαη ράιθηλνπο ηφλνπο. Η θίλεζε ησλ ηακείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη εμέρνπζα κε ηε δηαθφζκεζε ησλ παιαηψλ βηβιίσλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη αθφκε θαη αλ ηα βηβιία ήηαλ παξαγσγήο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1700, εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχληαη φηη είλαη κεγάιεο αμίαο. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζήκεξα, φπνπ είλαη ιφγνο λα βιέπνπκε κηα ηέηνηα επξεία πνηθηιία απφ βηβιηνζήθεο απφ ηελ πην ιεηηνπξγηθή κέρξη ηελ πην δξακαηηθά δηαθνζκεκέλε. Πξψηεο κεγάιεο βηβιηνζήθεο. Δηθφλα 1.4 Δηθφλα 1.5 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 9

11 1.6 Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ( ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ) Αλαδξνκή απφ ηηο παιαηφηεξεο κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο. Δηθφλα 1.6 Δηαιπία : Jaitex exports σεδιαζηήρ : Jaitex exports Δηθφλα 1.7 Δηαιπία : devetibalda σεδιαζηήρ : devetibalda Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 10

12 Δηθφλα 1.8 Δηαιπία : stuckincustoms σεδιαζηήρ : Trey Ratcliff Δηθφλα 1.9 Δηαιπία : clippings σεδιαζηήρ : Georgi Sokolov Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 11

13 Δηθφλα 1.10 Δηαιπία : thebellacottage σεδιαζηήρ : thebellacottage Δηθφλα 1.11 Δηαιπία : Timothy Oulton σεδιαζηήρ : Timothy Oulton Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 12

14 Δηθφλα 1.12 Δηαιπία : McKenzie Galleries σεδιαζηήρ : McKenzie Galleries Δηθφλα 1.13 Δηαιπία : 1stdibs σεδιαζηήρ : 1stdibs Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 13

15 Δηθφλα 1.14 Δηαιπία : artfactory σεδιαζηήρ : artfactory Δηθφλα 1.15 Δηαιπία : dornob σεδιαζηήρ : dornob Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 14

16 Δηθφλα 1.16 Δηθφλα 1.17 Δηθφλα 1.18 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 15

17 Δηθφλα 1.19 Δηαιπία : Lee A. Brown σεδιαζηήρ : lee A. Brown Δηθφλα 1.20 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : Bruno Rainaldi Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 16

18 Δηθφλα 1.21 Δηαιπία : Marilyn Davies σεδιαζηήρ : Marilyn Davie Δηθφλα 1.22 Δηαιπία : restoration hardware σεδιαζηήρ : restoration hardware Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 17

19 Δηθφλα 1.23 Δηαιπία : Design Plaza Σχεδιαςτήσ : Design Plaza Δηθφλα 1.24 Δηαιπία : inthralld Σχεδιαςτήσ : Rachel Nickell Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 18

20 Δηθφλα 1.25 Δηαιπία : Bruce Campbell Σχεδιαςτήσ : Bruce Campbell Δηθφλα 1.26 Δηαιπία : freshome σεδιαζηήρ : freshome Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 19

21 Δηθφλα 1.27 Δηαιπία : digsdigs σεδιαζηήρ : digsdigs Δηθφλα 1.28 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : homedit Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 20

22 Δηθφλα 1.29 Δηαιπία : fortikur Σχεδιαςτήσ : fortikur Δηθφλα 1.30 Δηαιπία : Janet Rudolph Σχεδιαςτήσ : Janet Rudolph Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 21

23 Δηθφλα 1.31 Δηαιπία : decoist σεδιαζηήρ : Kate Simmons Δηθφλα 1.32 Δηαιπία : epiplaspitiou σεδιαζηήρ : epiplaspitiou Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 22

24 Δηθφλα 1.33 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : homedit Δηθφλα 1.34 Δηαιπία : fubiz σεδιαζηήρ : Andreas Preis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 23

25 Δηθφλα 1.35 Δηαιπία : jobspapa σεδιαζηήρ : jobspapa Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 24

26 Δηθφλα 1.36 Δηαιπία : elle decoration σεδιαζηήρ : elle decoration Δηθφλα 1.37 Δηαιπία : homedit σεδιαζηήρ : Doris Kisskalt Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 25

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΈΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 2.1 Έπεςνα αγοπάρ εμποπίος. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο αγνξάο είλαη ε ζπιινγή θαη ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ζηηο θπκαηλφκελεο ηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηηο πηζαλέο ειιείςεηο θαη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζηελ αγνξά. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Μαζεηηθέο. Φνηηεηηθέο. αινληνχ. Δπαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Γηα κηθξνχ κεγέζνπο βηβιία ή γηα ρνληξνχο ηφκνπο. Γηα θαθέινπο ή ζρέδηα. Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο. Πηπζζφκελεο σο πξνο ην χςνο ησλ ξαθηψλ. Απνζπλαξκνινγνχκελεο ή ζηαζεξέο. Ραθηέξεο επηηνίρηεο θαη δαπέδνπ. Δπίζεο δηαθξίλνληαη ζε (κλειζηού ηύπος, ανοικηού ηύπος και μεικηού ηύπος βιβλιοθήκερ). Η παξαθάησ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε γλψκνλα ηηο ζρεδηαζηηθέο ηάζεηο θαη θπκάλζεηο ηνπ εκπνξίνπ, ζε πξντφληα θαη ηηκέο. Οη θαηεγνξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχςνπλ ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη νη εμήο : Βιβλιοθήκερ: Μνξηνζαλίδαο. Μαζίθ μπιείαο. θαιηζηήο καζίθ μπιείαο. Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια. Μεηαιιηθέο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 26

28 Ωο δείγκα ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 βηβιηνζήθεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίεο, γλσζηψλ θαη κε εηαηξηψλ, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν ηνπ επίπινπ. Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθε ε ρξήζε ησλ παξαθάησ πιηθψλ. Μνξηνζαλίδεο 47, άξα πνζνζηφ 47%. Μαζίθ μπιεία 24, άξα πνζνζηφ 24%. Mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια 12, άξα πνζνζηφ 12%. Μαζίθ ζθαιηζηή μπιεία 9, άξα πνζνζηφ 9%. Μεηαιιηθέο 8, άξα πνζνζηφ 8%. Υλικά 8% Μοριοςανίδεσ 9% Μαςίφ ξυλεία 12% 47% Mdf με υπενδεδυμζνα ξυλόφυλλα Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία Μεταλλικζσ 24% Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη, φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην πιηθφ ηεο κνξηνζαλίδαο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πιηθά ζχγθξηζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 27

29 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη, σο βαζηθή πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Βιβλιοθήκερ: Μεηθηνχ ηχπνπ 48, άξα πνζνζηφ 48%. Αλνηθηνχ ηχπνπ 33, άξα πνζνζηφ 33%. Κιεηζηνχ ηχπνπ 19, άξα πνζνζηφ 19%. Τφποι Βιβλιοθήκησ 19% Μεικτοφ τφπου 48% Ανοικτοφ τφπου Κλειςτοφ τφπου 33% Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, έρεη ζαλ πξνηίκεζε, ηηο βηβιηνζήθεο κεηθηνχ ηχπνπ ζαλ ρψξν απνζήθεπζεο βηβιίσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 28

30 Απφ 100 βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ ελδεηθηηθέο ηηκέο αλά. Δπηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο ησλ αλαγξαθφκελσλ πιηθψλ (μαζίθ ξςλόθςλλος) θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα είδε ησλ μχισλ, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνο θαηεξγαζία, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπ design θαη ησλ αλάινγσλ δηαζηάζεσλ ηνπ επίπινπ. Απφ 47 πξντφληα κνξηνζαλίδαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 24 πξντφληα καζίθ μπιείαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 12 πξντφληα mdf κε ππελδεδπκέλα μπιφθπιια, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 9 πξντφληα καζίθ ζθαιηζηήο μπιείαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Απφ 8 πξντφληα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ αλά. Τιμζσ % % % % % Μοριοςανίδεσ Μαςίφ ξυλεία Mdf με υπενδεδυμζνα ξυλόφυλλα Μαςίφ ςκαλιςτή ξυλεία Μεταλλικζσ Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 29

31 Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, έρεη ζαλ πξνηίκεζε ην πιηθφ ηεο κνξηνζαλίδαο πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ ρακειφηεξε αγνξαζηηθή ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 2.2 Γενικά ζςμπεπάζμαηα ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ, παξαηεξήζακε φηη ηα πιένλ ρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη ε κνξηνζαλίδα, ην καζίθ μχιν, ην mdf κε ππέλδπζε μπιφθπιινπ, ην καζίθ ζθαιηζηφ μχιν θαη ην κέηαιιν. Η πξνηίκεζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ θπκαίλεηαη θαηά πιεηνςεθία, θπξίσο ζε πιηθά ρακειφηεξνπ θφζηνπο, φπσο ε κνξηνζαλίδα (47%) έλαληη άιισλ αθξηβφηεξσλ [ καζίθ μχινπ (24%), mdf κε ππελδεδπκέλν μπιφθπιιν (12%), καζίθ ζθαιηζηφ μχιν (9%) θαη κέηαιιν (8%) ]. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο, είλαη βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθά κνληέια εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ επηιεγκέλα κε ηπραίν ηξφπν γηα νξζφηεξε δεηγκαηνιεςία. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 30

32 2.3 Μονηέλα και ηάζειρ μονηέπνος ζσεδιαζμού. Δηθφλα 2.1 Δηθφλα 2.2 Δηαιπία : alittleshelfofheaven σεδιαζηήρ : alittleshelfofheaven Δηαιπία : cakechooser σεδιαζηήρ : cakechooser Δηθφλα 2.3 Δηθφλα 2.4 Δηαιπία : Bookshelf σεδιαζηήρ : alex johnson Δηαιπία : bluesyemre σεδιαζηήρ : bluesyemre Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 31

33 Δηθφλα 2.5 Δηθφλα 2.6 Δηαιπία : bashooka σεδιαζηήρ : bashooka Δηαιπία : mueblesmobelk6 σεδιαζηήρ : mueblesmobelk6 Δηθφλα 2.7 Δηθφλα 2.8 Δηαιπία : thisiscolossal σεδιαζηήρ : Christopher Jobson Δηαιπία : manners σεδιαζηήρ : manners Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 32

34 Δηθφλα 2.9 Δηθφλα 2.10 Δηαιπία : designrulz σεδιαζηήρ : designrulz Δηαιπία : unicoitalia σεδιαζηήρ : unicoitalia Δηθφλα 2.11 Δηθφλα 2.12 Δηαιπία : wwno σεδιαζηήρ : Madhulika Sikka Δηαιπία : ilikegag σεδιαζηήρ : ilikegag Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 33

35 Δηθφλα 2.13 Δηαιπία : book nerd σεδιαζηήρ : Laura Massey Δηθφλα 2.14 Δηαιπία : iyume σεδιαζηήρ : iyume Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 34

36 Δηθφλα 2.15 Δηθφλα 2.16 Δηαιπία : jaybean σεδιαζηήρ : jaybean Δηαιπία : Casa di Patsi σεδιαζηήρ : saba Δηθφλα 2.17 Δηθφλα 2.18 Δηαιπία : trendhunter σεδιαζηήρ : Gil Haddi Δηαιπία : juicydecorationideas σεδιαζηήρ : juicydecorationideas Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 35

37 Δηθφλα 2.19 Δηαιπία : econdesign σεδιαζηήρ : econdesign Δηθφλα 2.20 Δηθφλα 2.21 Δηαιπία : hiddenlantern σεδιαζηήρ : hiddenlantern Δηαιπία : boredpanda σεδιαζηήρ : boredpanda Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 36

38 Δηθφλα 2.22 Δηαιπία : swiss-miss σεδιαζηήρ : swiss-miss Δηθφλα 2.23 Δηθφλα 2.24 Δηαιπία : finewoodworking σεδιαζηήρ : finewoodworking Δηαιπία : freshome σεδιαζηήρ : freshome Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 37

39 Δηθφλα 2.25 Δηαιπία : designisthis σεδιαζηήρ : designisthis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 38

40 Δηθφλα 2.26 Δηαιπία : designisthis σεδιαζηήρ : designisthis Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 39

41 2.4 ςμπεπάζμαηα έπεςναρ αγοπάρ. Μέζν ηεο έξεπλαο αγνξάο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη βηβιηνζήθεο απφηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θαη απαξαίηεην αληηθείκελν απνζήθεπζεο γηα θάζε ρψξν, πξνζδίδνληαο έλα μερσξηζηφ χθνο θαη αηζζεηηθή ζην ρψξν. Η αλαιπηηθή έξεπλα γηα βηβιηνζήθε, απέδεημε φηη παξ φιε ηελ επξεία γθάκα ησλ ζρεκάησλ, ην ζέκα βηβιηνζήθε δελ έρεη αθφκα εμαληιεζεί. Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα εμεξεχλεζε θαη αλαδήηεζε κηαο γεσκεηξίαο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ εξγνλνκία θαη ηαπηφρξνλα επθνιία ρξήζεο θαη παξαγσγήο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 40

42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. BRAINSTORMING. 3.1 Βαζικέρ πποϋποθέζειρ πος ππέπει να ηηπεί η καηαζκεςή ηος επίπλος. Βαζηζκέλνη ζε πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο εξγαζίαο, ζα θαζνξίζνπκε αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Η βηβιηνζήθε σο έπηπιν ρξεζηκεχεη γηα απνζήθεπζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Η ζηήξημή ηεο πξννξίδεηαη ζπλήζσο γηα ρξήζε δαπέδνπ ή ηνίρνπ. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ιηγφηεξν γηα εμσηεξηθνχο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θ.η.ι.). Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε μχινπ ή παξάγσγσλ πιηθψλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, κε βαζηθνχο παξάγνληεο ηελ σξαία αηζζεηηθή, ηελ νηθνινγία θαη ηελ νηθνλνκία. Η βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε, ηελ κεηαθνξά, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ζπλαξκνιφγεζή ηεο θαη, ηέινο κε δηαζηάζεηο αλάινγεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξηβάιινληα ρψξν θαη κηα αηζζεηηθή πνπ πξνζδίδεη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπλάκα θνκςφηεηα ζηνλ ρψξν. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 41

43 3.2 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ξύλος. Σν μχιν απνηειεί έλα νξγαληθά απμαλφκελν, αληζνηξνπηθφ θαη αλνκνηνγελέο πιηθφ. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο είδε θπηψλ πνπ παξάγνπλ μχιν θαηάιιειν γηα θάζε ρξήζε. Σα πλεονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : Δίλαη αηζζεηά αζπλαγψληζην πιηθφ σο πξνο ηελ φξαζε θαη ηελ αθή. Δίλαη δηαζέζηκν ζε κεγάιε πνηθηιία αληνρψλ ζε ζρέζε κε ην βάξνο αιιά θαη ρξσκάησλ, πθήο θαη ζρεδίαζεο. Δίλαη κνλσηηθφ ζηελ ζεξκφηεηα θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. Έρεη θαιέο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο. Γελ νμεηδψλεηαη. Η θαηεξγαζία ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η ζχλδεζή ηνπ κε ( κεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο ή ζπγθνιιεηηθέο ) είλαη εχθνιε. Βξίζθεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη αλαλεψζηκε πξψηε χιε. Γελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ, γηαηί απνζπληίζεηαη θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σα μειονεκηήμαηα ηος ξύλος είναι : Δίλαη πγξνζθνπηθφ πιηθφ. Ρηθλψλεηαη θαη δηνγθψλεηαη κε απψιεηα ή πξφζιεςε πγξαζίαο αλάινγα. Δίλαη αληζφηξνπν πιηθφ. Καίγεηαη θαη ζαπίδεη. Έρεη κεηαβιεηή δνκή θαη ηδηφηεηεο. Η παξαγσγή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 42

44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΙΣΑΡΙΜΑ ΙΓΔΩΝ. 4.1 Απσικά ζσέδια. θίηζν 4.1 Φσηηζηηθφ δαπέδνπ, ξπζκηδφκελεο γσλίαο θσηηζκνχ LED, απνηεινχκελν απφ δηαθνζκεηηθά θνξκνηεκάρηα μχινπ δηαγψληαο ηνκήο 45, ηνπνζεηεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε θάζεηε δηάηαμε. Σα άθξα ηεο ζηήιεο είλαη απφ πθή ιάθαο, ελψ ε βάζε ηνπ απνηειείηαη απφ ξνδέια καζίθ μπιείαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 43

45 θίηζν 4.2 Σξαπεδάθη ζαινληνχ ζθαθηέξα, κε ζηνηρεία καζίθ μχινπ θαη πθή γπαιηζηεξήο ιάθαο, δηακνξθσκέλν κε επηθάλεηα απφ ηξηζδηάζηαηε φςε ηεηξαγψλσλ, φπνπ δεκηνπξγεί ην παηρλίδη δχν επηπέδσλ αλάκεζα ζηνπο δπν ρξσκαηηζκνχο, κε αλάγιπθα γξάκκαηα ( αξίζκεζεο ) θαη ζπξηάξηα απνζήθεπζεο πηνληψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 44

46 θίηζν 4.3 Μπνπθέο ζαινληνχ κε πφδη ζηήξημεο, απνηεινχκελν απφ θακπχια ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ, ηερλνινγίαο corian. θίηζν 4.4 Βηβιηνζήθε γξαθείν, απνηεινχκελε απφ πηπζζφκελε επηθάλεηα γξαθείνπ πξνζαξκνζκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη απνζπψκελν ζθακπφ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο. Σα ξάθηα ηεο είλαη ηνπνζεηεκέλα δηαγψληα δηαπεξλψληαο ην εμσηεξηθφ ηεο πιαίζην, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ ρψξν απνζήθεπζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 45

47 θίηζν 4.5 χλζεζε βηβιηνζήθεο πνπ δεκηνπξγεί έλα παηρλίδη ζπκκεηξίαο αλάκεζα ζε ξάθηα θαη θιεηζηά θνπηηά απνζεθεχζεσο, ζηεξηδφκελα πάλσ ζε αλνηρηφ πιαίζην. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 46

48 θίηζν 4.6 Βηβιηνζήθε απνηεινχκελε απφ αθαλφληζηε δηάηαμε ζθελψλ, πνπ δηαπεξλνχλ ην εμσηεξηθφ ηεο πιαίζην, ιεηηνπξγψληαο ζαλ επηπιένλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη κε ζπξηάξηα πνπ πιαηζηψλνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη επηπιένλ επίπεδεο επηθάλεηεο απνζήθεπζεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 47

49 θίηζν 4.7 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ, απνηεινχκελε απφ γεσκεηξηθά πιαίζηα ελσκέλα κεηαμχ ηνπο έρνληαο σο ζθεπηηθφ ηελ ζχλδεζε ησλ θξίθσλ. Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη έλα θαιαίζζεην παηρλίδη δηαθνξεηηθψλ ηφλσλ θαη ρξσκαηηζκψλ αλάκεζα ηνπο έρνληαο σο επηπιένλ ζεκείν ζηήξημεο ηεο θαηαζθεπήο κία αλνμείδσηε ζσιήλα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 48

50 θίηζν 4.8 Βηβιηνζήθε παγθάθη, κε πξνζαξκνζκέλν κεραληζκφ θαζηάληαο ζηα δχν άθξα ηεο βάζεο γηα ειεγρφκελν άλνηγκα θαη θιείζηκν αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε. ε φξζηα ζέζε βιέπνπκε φηη δεκηνπξγνχληαη ξάθηα απνζήθεπζεο ελψ ζην άλνηγκά ηνπ, δεκηνπξγεί ηξαπεδάθη πιαηζησκέλν απφ δπν παγθάθηα ελαιιάμ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 49

51 θίηζν 4.9 Κξεκαζηή ζπξηαξηέξα θνζηνχκη, απνηεινχκελε απφ ξάθη πηαζκέλν κε ληίδεο γηα ζηήξημε ηεο ζπξηαξηέξαο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο, ην νπνίν είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ βέξγα θξέκαζεο ξνχρσλ θαη ην θχξην κέξνο ηεο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζπξηάξηα πνπ ζπκίδνπλ φςε γακπξηάηηθνπ θνζηνπκηνχ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 50

52 θίηζν 4.10 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απνηεινχκελν απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ε- λσκέλα κεηαμχ ηνπο, ζε ζρεκαηηζκφ νξηδφληηνπ ( S ). Βαζηδφκελν ζε έλα εθθεληξηθφ παηρλίδη ρξσκάησλ αλάκεζα ζε επζείεο επηθάλεηεο θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 51

53 θίηζν 4.11 χλζεζε βηβιηνζήθεο ζαινληνχ κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θαη δηαζηάζεσλ ελζσκαησκέλα κεηαμχ ηνπο κε α- θαλφληζην ηξφπν, έρνληαο σο βάζε ζηήξημήο ηνπο κία ζπξηαξηέξα. Σν παηρλίδη αληίζεζεο ρξσκάησλ κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ δίλεη αθφκα κία μερσξηζηή λφηα ζηελ ζχλζεζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 52

54 θίηζν 4.12 Παγθάθη εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ξακπνηέ καζίθ μπιεία ζε ζπλδπαζκφ κε γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο ιάθαο θαη πξνζαξκνζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηνπ ηξαπεδηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ελζσκαησκέλεο αλνηγφκελεο πφξηεο ( θαπάθηα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 53

55 θίηζν 4.13 Πηπζζφκελν θάζηζκα ξαθηέξα, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηνηρείν, ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη δηαθνξεηηθψλ δηαθνζκεηηθψλ φςεσλ θαη ρξσκάησλ κεηαμχ ηνπο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 54

56 θίηζν 4.14 Γξαθείν απνηεινχκελν απφ ρψξνπο απνζεθεχζεσο, πιεθηξνινγίνπ θαη lap top ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ζπξηαξηέξαο ελζσκαησκέλεο ζην θάησ δεμηφ ηνπ κέξνο. Δίλαη βαζηζκέλν ζε κηα ιεηηνπξγηθή, ζρεδηαζηηθή άπνςε αθκψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ. θίηζν 4.15 Σξαπεδάθη ζαινληνχ, απνηεινχκελν απφ έλα ζπλδπαζκφ επηθαλεηψλ μχινπ θαη κεηάιινπ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ επηπιένλ ρψξνο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 55

57 θίηζν 4.16 Σξαπεδάθη ζαινληνχ καίαλδξνο, ζπλδπάδεη κία κνληέξλα αιιά θαη ηαπηφρξνλα θιαζζηθή γξακκή, απνηεινχκελε απφ ζηνηρεία κεηάιινπ θαη μχινπ. Η επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αλάγιπθν ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, φπσο θαη ηα πφδηα ζηήξημεο ηνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 56

58 4.2 Δπιλογή ιδέαρ ππορ ανάπηςξη ( ΦΗΝΑ ). θίηζν 4.17 Μπνπθέο ζαινληνχ, απνηεινχκελνο απφ δχν ζθήλεο πνπ δηαπεξλνχλ θάζεηα ην θάησ απνζεθεπηηθφ κέξνο ηνπ επίπινπ δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα πφδηα ζηεξίμεψο ηνπ. Σν πάλσ κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ γπάιηλα ξάθηα ελψ ε βάζε ηνπ απφ ζπξηάξη κε ηελ φςε γπάιηλεο ζθαθηέξαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 57

59 θίηζν 4.18 Σξαπεδάθη ζαινληνχ απφ απνζπψκελεο ζθήλεο γηα επθνιφηεξν κνληάξηζκα θαη κεηαθνξά. Η επηθάλεηά ηνπ απνηειείηαη απφ ηδάκη ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε δπν γθηληζηέο αληίζηνηρα ησλ ζθελψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 58

60 θίηζν 4.19 Γξαθείν, απνηεινχκελν απφ δχν ζθήλεο αληίζεηα ηνπνζεηεκέλεο κεηαμχ ηνπο, πνπ δηαπεξλνχλ ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ θαη ρξεζηκεχνπλ σο πφδηα ζηήξημεο. Σν δεμηφ πφδη ηνπ γξαθείνπ δηαζέηεη δεχηεξε νξηδφληηα επηθάλεηα γηα ηελ ζηήξημε νζφλεο Η/Τ ή θάπνηνπ άιινπ αληηθεηκέλνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 59

61 θίηζν 4.20 Βηβιηνζήθε, απνηεινχκελε απφ θάζεηε θαη αθαλφληζηε δηάηαμε ζθελψλ ηνπνζεηεκέλσλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δηαπεξλνχλ ε κία ηελ άιιε. Σηο ζθήλεο πιαηζηψλνπλ δχν νξηδφληηα επίπεδα ( βάζε νξνθή ) θαη ην εζσηεξηθφ ηεο εκπεξηέρεη ζπξηάξηα απνζήθεπζεο αληηθεηκέλσλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 60

62 θίηζν 4.21 Βηβιηνζήθε κε εζσηεξηθφ ζρήκα, δηαηάμεσο θιαδηψλ δέλδξνπ. Απνηειείηαη απφ δχν νξηδφληηεο επηθάλεηεο ( βάζε νξνθή ) θαη δχν θάζεηεο ζθήλεο, ηνπνζεηεκέλεο αληίζεηα κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη κία θαιαίζζεηε ζπκκεηξία ζην έπηπιν. Οη ζθήλεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπκίδνπλ θιαδηά δέλδξνπ ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηα πιατλά ηεο κε θνκςφ θαη ζπλάκα δπλακηθφ ηξφπν. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 61

63 4.3 Ανάπηςξη ηελικήρ ιδέαρ ( βιβλιοθήκη με κύπιο παπάγονηα ηην ζθήνα ). θίηζν 4.22 Μπξνζηηλή Όςε βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 62

64 θίηζν 4.23 θίηζν 4.24 Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε Βηβιηνζήθεο. Πιάγηα Γεμηά Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 63

65 θίηζν 4.25 Πάλσ Όςε Βηβιηνζήθεο. θίηζν 4.26 Κάησ Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 64

66 θίηζν 4.27 Αμνλνκεηξηθή Όςε Βηβιηνζήθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 65

67 4.4 Έπεςνα ςλικών. Μεηά ηελ θαηάιεμε ηεο ηειηθήο ηδέαο θαη έρνληαο δηακνξθσζεί ε ηειηθή κνξθή ηνπ επίπινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα αγνξάο πιηθψλ, κε θχξην παξάγνληα ην μχιν θαη παξάγσγσλ πιηθψλ ηνπ, πνπ έρεη σο θχξην κέιεκα ηελ εχθνιε θαηεξγαζία θαη ην θζελφ αγνξαζηηθφ θφζηνο. Σν θηλίξηζκα ηνπ επίπινπ επηιέρηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε νηθνινγηθά πξντφληα βαθήο ( βεξλίθηα λεξνχ ). Με ηο πέπαρ ηηρ έπεςναρ επιλέσθηκαν ηα παπακάηυ ςλικά καηαζκεςήρ ηος επίπλος : Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο ή M.D.F. Ξπιφθπιιν. 4.5 Ανάλςζη ςλικών. Ινοπλάκα μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. : Πξντφλ μχινπ κε κνξθή πιάθαο απφ ίλεο ή ζπζζσκαηψκαηα ηλψλ μχινπ ή άιιεο ιηγληλνθπηηαξηθήο πξψηεο χιεο, ππθλφηεηαο 0,40 0,80 g/c. Ξςλόθςλλα : Σα μπιφθπιια είλαη ιεπηά θχιια μχινπ πάρνπο ζπλήζσο 0,5 3 mm αιιά θαη κέρξη 8 10 mm. Απνηεινχλ ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή αληηθνιιεηψλ ( θφληξα πιαθέ ). Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα επέλδπζε κνξηνζαλίδσλ, ηλνζαλίδσλ θαη άιισλ μπινπιαθψλ. Γηαθξίλνληαη ζε θνηλά θαη δηαθνζκεηηθά. Δηθφλα 4.28 Δηθφλα 4.29 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 66

68 Πλεονεκηήμαηα ινοπλάκαρ μέζηρ πςκνόηηηαρ ή M.D.F. Σν M.D.F. παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ : Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη μχιν κηθξήο αμίαο θαη ππνιείκκαηα άιισλ ρξήζεσλ. Σν εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφ. Δίλαη έλα πξνηφλ μχινπ νκνηνγελέο θαη ηζφηξνπν ρσξίο ζθάικαηα. Οη εγθάξζηεο ηνκέο ηνπ είλαη ζπλεθηηθέο θαη ιείεο. Οη πιάθεο M.D.F. θαηεξγάδνληαη εχθνια κε θξέδα, ηφξλν, ζβνχξα, παληνγξάθν θαη γπαιφραξην. Δίλαη εχθνιε ε δεκηνπξγία δηαθφξσλ πξνθίι ζηηο εγθάξζηεο ηνκέο ( ζφθνξα ) θαη ε θαηεπζείαλ βαθή ηνπο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε επέλδπζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο κνξηνπιάθεο. ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο θαη ζρεδηάζεηο κε ζθάιηζκα. Η επέλδπζε ηνπ γπκλνχ M.D.F. κε δηαθνζκεηηθά θχιια θαπιακά, κειακίλεο, PVC θ.α είλαη επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο μπινπιάθεο ( κνξηνζαλίδεο, θφληξα πιαθέ ). Σν M.D.F. μερσξίδεη απφ ηηο ηλνπιάθεο πγξήο κεζφδνπ γηαηί παξνπζηάδεη εζσηεξηθή θαη επηθαλεηαθή ζπλνρή, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ζπγθφιιεζε κε ζπλζεηηθέο ξεηίλεο. Σν M.D.F. ππεξηεξεί ή είλαη ηζνδχλακν ζε ζρέζε πξνο ηηο κνξηνζαλίδεο ζε φηη αθνξά ηελ αληνρή ζε θάκςε, ζε εθειθπζκφ θαη ηελ αληνρή ζε εμαγσγή βίδαο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά θαζηζηνχλ ην M.D.F. έλα επθαηέξγαζην πιηθφ, κε ηεξάζηηεο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή αμία θαη κε κεησκέλν θφζηνο θαηεξγαζίαο ζε ζρέζε πξνο άιιεο μπινπιάθεο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 67

69 Πλεονεκηήμαηα ξςλοθύλλυν. Αλαθαηαλνκή θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ηνπ ζπκπαγνχο μχινπ ( ξφδνη, ζηξεςνίληα θ.ι.π.) έηζη ψζηε απηά δελ επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζέζε φπσο ζηελ πξηζηή μπιεία. Με ηελ πνηνηηθή ηαμηλφκεζε ησλ μπινθχιισλ, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά πξντφληνο κε ηνπνζέηεζε μπινθχιισλ πςειήο αληνρήο ζηελ επηθάλεηα. Σν πξντφλ παξνπζηάδεη θαιχηεξε νκνηνγέλεηα ζηε κεραληθή αληνρή. Καιχηεξε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα κε απμνκεηψζεηο πγξαζίαο, απνπζία ζηξεβιψζεσλ θαη ξαγαδψζεσλ. Η ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ επηηπγράλεη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο χιεο ησλ θνξκνηεκαρίσλ. Οη ξαγάδεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ μπινθχιισλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαζηζηνχλ εχθνιν ηνλ εκπνηηζκφ ηνπο κε πξνζηαηεπηηθέο νπζίεο. Οικολογικά βεπνίκια νεπού. Οηθνινγηθφ, απνθαινχκε έλα βεξλίθη ην νπνίν είλαη θαλεξά θηιηθφ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Απηφ ην αληηιακβαλφκαζηε απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ κε ην δέξκα, απφ ηελ νζκή ηνπ, απφ ηελ επθνιία θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Οη δηαθνξέο ηνπ απφ ηα ζπκβαηηθά βεξλίθηα δελ είλαη ζεκαληηθέο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ φζν ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηελ αληνρή ηνπ. Δπίζεο είλαη ζχκθσλν κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ηηο Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο, γλσζηέο σο ΠΟΔ ή VOC πνπ εθπέκπνληαη σο αέξηα απφ νξηζκέλα πγξά θαη ζηεξεά. Σν φξην απηφ είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα φια ηα βεξλίθηα. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 68

70 Πλεονεκηήμαηα : Παξέρνπλ ηδηφηεηεο φπσο δεμηνηξνπηθφηεηα ( απνθπγή ησλ δαθξχσλ θαη ηξεμίκαηα ). Αηκνδηαπεξαηφηεηα. Μεγαιχηεξε θαιππηηθφηεηα. Δπθνιφηεξν ηξίςηκν. Απνθπγή θηηξηλίζκαηνο. Ιζρπξφηεξα θίιηξα UV. Γπλαηφηεηα ηζνζηάζκηζεο ζε πεξίπησζε ξεηνπζαξίζκαηνο ( δειαδή ζε πεξίπησζε επηδηφξζσζεο δελ εκθαλίδεηαη «θαβαιίθεκα» ). Ο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ θαηαιχηε θαη δηαιπηηθφ γηα ηελ θαηάιπζε θαη ηελ αξαίσζε ησλ βεξληθηψλ ( δεδνκέλνπ φηη είλαη ελφο ζπζηαηηθνχ θαη αξαηψλνληαη κε πφζηκν λεξφ ). Όζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο, ηα βεξλίθηα λεξνχ έρνπλ ηε γεκηζηηθφηεηα ελφο βεξληθηνχ πνιπνπξεζάλεο θαη ηελ ηαρχηεηα ζηεγλψκαηνο, ηε δηαχγεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ελφο αθξπιηθνχ βεξληθηνχ ( απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο κε έλα κφλν πξντφλ αληηθαζηζηά δχν πξντφληα, εμαθνινπζψληαο λα έρεη ηα ίδηα, αλ φρη θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 69

71 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ. 5.1 Οπθομεηπικέρ ότειρ. Δηθφλα 5.1 Ιζνκεηξηθή Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 70

72 Δηθφλα 5.2 Δηθφλα 5.3 Πιάγηα Αξηζηεξή Όςε. Πιάγηα Γεμηά Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 71

73 Δηθφλα 5.4 Δκπξφζζηα Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 72

74 Δηθφλα 5.5 Πίζσ Όςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 73

75 Δηθφλα 5.6 Κάηνςε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 74

76 5.2 Βήμαηα ζςναπμολόγηζηρ. Δηθφλα 5.7 Αθνχ έρνπλ θνπεί θαη ζπγθνιιεζεί ηα ηεκάρηα ην θαζέλα μερσξηζηά, απνθηψληαο ηηο ηειηθέο ηνπο δηαζηάζεηο, έρνπλ θηάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο ( κνληάξηζκα ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 75

77 Δηθφλα 5.8 Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο βηβιηνζήθεο επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε κεηαιιηθψλ θεξακηψλ, πνπ πξνζαξκφδνληαη, ρσλεπηά, βηδσηά ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 76

78 Δηθφλα 5.9 Οινθιήξσζε κνληαξίζκαηνο πιαηζίνπ κε ρξήζε θαηζαβηδηνχ, απνηεινχκελν απφ ηα επηκέξνπο ηεκάρηα, ηεο βάζεο, ηεο νξνθήο θαη ησλ δχν πιατλψλ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 77

79 Δηθφλα 5.10 Σνπνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή μχιηλσλ ζθελψλ ζην πιαίζην ηεο βηβιηνζήθεο. Οη ζθήλεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο νπέο ηνπο κε ζεηξά πξνζαξκνγήο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ. Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζθελψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο ζθήλαο πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηαζεξνπνηεηή ( ηεξκαηηθφ ). Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 78

80 5.3 Καηαζκεςή βιβλιοθήκηρ. ηάδηα παξαγσγήο ( νξνθήο, βάζεο, πιατλψλ ) : Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφξθσζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο θαηεξγαζία. Καηεξγαζία ηεκαρίσλ ζηελ ζβνχξα, γηα δηακφξθσζε δηαηξνχκελνπ πξνθίι. Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο ηαρείαο πήμεσο ( Atlacol ) θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξέζα γηα νινθιήξσζε ηεο θφιιεζεο. Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο, κε ηελ ρξήζε παινράξηνπ. Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ ηξία ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ( ην ζηάδην ηεο πξνεξγαζίαο, ηνπ ηξηςίκαηνο θαη ηνπ ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ πθήο γπαιηζηεξήο ιάθαο ). ηάδηα παξαγσγήο ζθήλαο. Μεηαθνξά θαη ζρεδηαζκφο θνπήο ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηαο, δηαζηάζεσλ 3,16 m. 1,84 m., πάρνπο 16 mm.. Σεκαρηζκφο ηλνπιάθαο κε ρξήζε γσληάζηξαο, γηα δηακφξθσζε ηειηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηεκαρίσλ πνπ βαίλνπλ πξνο θαηεξγαζία. Καηεξγαζία ηεκαρίσλ κε ρξήζε πιάλεο, γηα ηελ δεκηνπξγία θάιηζνπ ηνπ πξνθίι, γσλίαο 45. Μνληάξηζκα ηεκαρίσλ, κε ρξήζε θφιιαο βξαδείαο πήμεσο ( Atlacol ) θαη ζπγθξάηεζε ηνπο κε ηελ ρξήζε θαξθηψλ. Αθαίξεζε θαξθηψλ θαη θφιιεζε μπινθχιισλ πθήο θπζηθνχ wenge, ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηεκαρίσλ κε ρξήζε ζθηθηήξσλ. Η θφιιεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε θφιια PROTOVIL R 84 PAGLIERINO γηα ρξήζε πξέζαο. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 79

81 Σξίςηκν, γηα ιείαλζε επηθαλεηψλ απφ ηπρφλ θφιιεο θαη ζηνθάξηζκα ζθαικάησλ ηνπ μπινθχιινπ. Μεηαθνξά θαη θαηεξγαζία ηεκαρίσλ ζην ρψξν ηνπ βαθείνπ, φπνπ πεξλνχλ δηαδνρηθά απφ ηα ζηάδηα ( ηξηςίκαηνο θαη ε- κπνηηζκφ θεξηνχ ). Δηθφλα 5.11 Δηθφλα 5.12 Δηθφλα 5.13 Δηθφλα 5.14 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 80

82 Εικόνα 5.15 Δηθφλα 5.16 Δηθφλα 5.17 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 81

83 Δηθφλα 5.18 Δηθφλα 5.19 Δηθφλα 5.20 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 82

84 Δηθφλα 5.21 Δηθφλα 5.22 Δηθφλα 5.23 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 83

85 Δηθφλα 5.24 Δηθφλα 5.25 Δηθφλα 5.26 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 84

86 Δηθφλα 5.27 Δηθφλα 5.28 Δηθφλα 5.29 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 85

87 Δηθφλα 5.30 Δηθφλα 5.31 Δηθφλα 5.32 Δηθφλα 5.33 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 86

88 Δηθφλα 5.34 Δηθφλα 5.35 Δηθφλα 5.36 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 87

89 Δηθφλα 5.37 Δηθφλα 5.38 Δηθφλα 5.39 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 88

90 Δηθφλα 5.40 Δηθφλα 5.41 Δηθφλα 5.42 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 89

91 Δηθφλα 5.43 Δηθφλα 5.44 Δηθφλα 5.45 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 90

92 Δηθφλα 5.46 Δηθφλα 5.47 Δηθφλα 5.48 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 91

93 Δηθφλα 5.49 Δηθφλα 5.50 Δηθφλα 5.51 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 92

94 Δηθφλα 5.52 Δηθφλα 5.53 Δηθφλα 5.54 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 93

95 Δηθφλα 5.55 Δηθφλα 5.56 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 94

96 Για ηην παπαγυγή ηηρ βιβλιοθήκηρ γίνεηαι η σπήζη ηυν παπακάηυ ςλικών : Ιλνπιάθα κέζεο ππθλφηεηαο 68%. Ξπιφθπιιν 21%. Λνηπά πιηθά 11% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο είλαη M.D.F. θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο είλαη μπιφθπιιν θαη ν φγθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη Πίνακασ υλικών χρήςησ 21% 11% Ινοπλάκα μζςησ πυκνότητασ 68% Ξυλόφυλλο Λοιπά υλικά Δλδεηθηηθή ηηκή θαηαζθεπήο : 650. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαηαζθεπήο θαη εξγαηηθά. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 95

97 6. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Η βηβιηνζήθε ζπλδπάδεη θαιαηζζεζία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δπλακηθφηεηα, κέζσ ηεο πξσηφηππεο ζρεδηαζηηθήο ηεο άπνςεο. Σα έληνλα λεξά ησλ ζθελψλ, ραξίδνπλ κία άγξηα πθή θαη φςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπο, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γπαιηζηεξά ιεπθά πιαίζηα αλαδεηθλχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη γξακκέο ηεο. Σν εζσηεξηθφ ηεο είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ δηάηαμε θιαδηψλ δέλδξνπ, ραξίδνληαο έηζη έλα μερσξηζηφ κνηίβν θαη κηα νηθνινγηθή άπνςε θαη δηάζεζε ζηνλ ρψξν. Η κνξθή ηεο είλαη κειεηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αλζξσπνκεηξίαο θαη εξγνλνκίαο. Η θαηαζθεπή ηεο είλαη κειεηεκέλε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ αγνξαζηή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηαθνξάο ηεο, φπσο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζήο ηεο ( κνληάξηζκα ). Οη ζπλδέζεηο ησλ ηεκαρίσλ ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θεξάκηα ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάινγεο ζέζεηο ηνπο θαη θάλνπλ αθφκα πην γξήγνξε ηελ ζπλαξκνιφγεζε κε ηελ ρξήζε κφλν ελφο θαηζαβηδηνχ. Με ην πέξαο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπνζεηνχληαη κε ζεηξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ελαιιάμ νη ζθήλεο, θιεηδψλνληαο θαη ζηαζεξνπνηψληαο ηεο κε ηελ ηειεπηαία ζθήλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηεξκαηηθφ. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γηα ηνπνζέηεζε βηβιίσλ είλαη έηζη κειεηεκέλνη ψζηε λα ρσξάλε βηβιία παληφο ηχπνπ θαη κεγέζνπο. Η θαηαζθεπή είλαη θηηαγκέλε έηζη ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε ρξήζε ηεο θαη ηαπηφρξνλα ε κεηαθίλεζή ηεο ζηνλ ρψξν. Η πξφηαζε κε βάζε ηελ έξεπλα αγνξάο δελ θπθινθνξεί ζην εκπφξην. ηελ θαηαζθεπή ηεο γίλεηαη ρξήζε, ηλνπιάθαο κέζεο ππθλφηεηνο, δηαθνζκεηηθψλ μπινθχιισλ θαη θάπνησλ κεηαιιηθψλ βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θεξάκηα ζπλδέζεσο. Σν θάζε πιηθφ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ θαηάιιειε ζέζε, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδίδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ θάζε πεξίπησζε. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 96

98 Οη ρξσκαηηθνί ηεο ζπλδπαζκνί είλαη έηζη επηιεγκέλνη ψζηε ηα κνλφρξσκα ηκήκαηα λα θάλνπλ αληηιεπηή ηε κνξθή ηνπο, ζην πιαίζην ηεο γπαιηζηεξήο ηνπο επηθάλεηαο κέζα απφ ηηο αληαλαθιάζεηο θαη ηηο ζθηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σα πιηθά ρξήζεο αιιά θαη ην ηειηθφ ηεο θηλίξηζκα, κέζσ θαηεξγαζηψλ βαθήο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πξψηεο χιεο θαη βεξλίθηα βαθήο νηθνινγηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο έλα έπηπιν θηιηθφ πξνο ηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ηνπ. Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 97

99 7. ΠΗΓΔ. 7.1 Βιβλιογπαθία. Σχεδιαςμόσ και καταςκευή ξφλινησ βιβλιοθήκησ Καθαξάο Ι. 2008, Σερλνινγία μχινπ Ι, ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα Καξδίηζα, Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. Καθαξάο Ι. 2004, Σερλνινγία μχινπ ΙΙ, ΣΔΙ Λάξηζαο παξάξηεκα Καξδίηζα, Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ. 7.1 Ιζηόηοποι Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 98

100 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 99

101 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 100

102 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 101

103 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 102

104 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 103

105 ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΤΝΓΔΗ ( ΠΛΑΙΝΩΝ, ΒΑΔΩ, ΟΡΟΦΗ ). Λεπηομέπεια Α Λεπηομέπεια Β Λεπηομέπεια Γ Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 104

106 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 105

107 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 106

108 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 107

109 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 108

110 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 109

111 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 110

112 Δραγοσλής Κωνσταντίνος Σελίδα 111

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και σχεδιασμός επίπλου μπάνιου

Μελέτη και σχεδιασμός επίπλου μπάνιου Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΗΑ Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερλνινγίαο Ξχινπ & Δπίπινπ Μελέτη και σχεδιασμός επίπλου μπάνιου Πηςσιακή επγαζία: ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΩΡΑΚΔΑ Δπιβλέπονηερ καθηγηηέρ: Νηινηάκηρ Ηυάννηρ & Μανηάνηρ Γεώπγιορ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα