PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON"

Transcript

1 Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων µετοχών της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Έναντι 3,83 Ευρώ ανά µία (1) κοινή µετοχή, σε µετρητά PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Ανεξάρτητος χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της «BLUE STAR NΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», Σύµφωνα µε το Αρ. 15 του Ν. 3461/2006 Αθήνα, εκέµβριος 2007

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑ 18 Σελίδα 2 από 18

3 2 ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Εισαγωγή Το ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας αφού έλαβε γνώση της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντος, ανέθεσε σε εξειδικευµένο ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, την PROTON Τράϖεζα ΑΕ (εφεξής ο «Σύµβουλος») την σύνταξη έκθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 3461/ Αντικείµενο της ηµόσιας Πρότασης Η ηµόσια Πρόταση διενεργείται σύµφωνα µε τα ϖεριεχόµενα του Νοµού 3461/2006 ϖερί ηµοσίων Προτάσεων. Την (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της ηµόσιας Πρότασης), η ΜΙG κατείχε Μετοχές, οι οϖοίες αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό 0,06% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Περαιτέρω η ATTICA GROUP κατέχει Μετοχές, οι οϖοίες αντιστοιχούν σε ϖοσοστό 48,795% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεϖώς την , ο Προτείνων, η MIG και η ATTICA GROUP κατέχουν συνολικά Μετοχές, ήτοι 48,85% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Λόγω της αϖό αϖόκτησης συµµετοχής στην ATTICA GROUP, ο Προτείνων κατέστη υϖόχρεος να υϖοβάλλει Υϖοχρεωτική ηµόσια Πρόταση (εφεξής " ηµόσια Πρόταση") για την αϖόκτηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας ϖου δεν κατείχε άµεσα ο Προτείνων και η µητρική εταιρία κατά την ηµεροµηνία δηµοσιοϖοίησης της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι στις , δηλαδή για µετοχές, οι οϖοίες αντιστοιχούν σε ϖοσοστό 51,15% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3461/2006 (εφεξής "Νόµος"). Όϖως αϖαιτείται αϖό τον Νόµο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της ηµόσιας Πρότασης ενηµερώνοντας εγγράφως στις την Εϖιτροϖή Κεφαλαιαγοράς και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και υϖοβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του Πληροφοριακού ελτίου, σύµφωνα µε το άρθρο 10, ϖαρ. 1 του Νόµου. Μέχρι και την ο Προτείνων, άµεσα η έµµεσα, κατείχε κοινές ανώνυµες, µετά ψήφου, Μετοχές ϖου αντιστοιχούν σε 48,795% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας. Η MIG κατέχει Μετοχές, οι οϖοίες αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό 1,46% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της BLUE STAR. Συνεϖώς µέχρι και την ο Προτείνων, η ΜΙG και η ATTICA GROUP κατέχουν συνολικά Μετοχές, οι οϖοίες αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό 50,26% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της BLUE STAR. Η ηµόσια Πρόταση αϖευθύνεται ϖρος κάθε µέτοχο της Εταιρίας και αφορά κάθε υφιστάµενη, εισηγµένη και διαϖραγµατευόµενη στο Χ.Α. µετοχή της Εταιρίας η οϖοία είναι ελεύθερη και αϖαλλαγµένη κάθε βάρους, χρέους, αµφισβήτησης, νοµικού ελαττώµατος ή άλλου δικαιώµατος τρίτων µαζί µε όλα τα υϖάρχοντα ή µελλοντικά δικαιώµατα ϖου ενσωµατώνονται σε αυτές. Ο Προτείνων ϖροσφέρει 3,83 ευρώ για κάθε 1 (µία) κοινή µετοχή της Εταιρίας, ϖου είχε οριστεί στο Πληροφοριακό ελτίο της ηµόσιας Πρότασης. Η Εϖενδυτική Τράϖεζα Ελλάδος Α.Ε. ενεργώντας ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος του Προτείνοντος, βεβαιώνει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα µέσα καταβολής για το σύνολο του ϖοσού ϖου θα κληθεί να καταβάλει στους µετόχους της Εταιρίας σε µετρητά στο ϖλαίσιο της ηµόσιας Προσφοράς. Σελίδα 3 από 18

4 Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις µετοχές της Εταιρείας εισηγµένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαµβάνοντας υϖόψη το ϖοσοστό αϖοδοχής της ηµόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να ϖροβεί σε ιδιωτική τοϖοθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ϖλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, ϖάντως, και το ενδεχόµενο της συγχώνευσης της ATTICA GROUP και της BLUE STAR, λαµβάνοντας υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς. Σύµφωνα µε την ϖαράγραφο 2.9 του Πληροφοριακού ελτίου της ηµόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ορίζει τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. σαν υϖεύθυνη για την ϖαραλαβή όλων των δηλώσεων αϖοδοχής και την ϖαρακολούθηση και την ϖραγµατοϖοίηση της µεταβίβασης των ϖροσφεροµένων µετοχών και την εξασφάλιση της ϖληρωµής των ϖροσφεροµένων µετοχών. 2.3 Η Εταιρία Η Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. δραστηριοϖοιείται στην εϖιβατηγό ναυτιλία µε ένα στόλο σύγχρονων εϖιβατηγών-οχηµαταγωγών ϖλοίων ϖου ϖροσφέρουν υϖηρεσίες µεταφοράς για εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα. Τα ϖλοία του Οµίλου δραστηριοϖοιούνται στην Ελληνική ακτοϖλοΐα, στις γραµµές Ελλάδος- Ιταλίας και αϖό τον Ιανουάριο του 2007 στη γραµµή Rosyth, Σκωτίας Zeebugge, Βελγίου Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στις ακόλουθες γραµµές: Ελληνική Ακτοϖλοΐα Κυκλάδες Πειραιά ϖρος Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη µε τακτικές ϖροσεγγίσεις και µε ϖροσεγγίσεις στα νησιά Σύρο-Ίο-Αµοργό-Ηρακλειά-Σχοινούσα-Κουφονήσια µε τα εϖιβατηγάοχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star Paros και Blue Star Naxos. Πειραιά ϖρος Σύρο-Τήνο-Μύκονο και Πάρο µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Blue Star Ithaki. Ραφήνα ϖρος Άνδρο-Τήνο-Μύκονο µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Superferry II. ωδεκάνησα Πειραιά ϖρος Κάλυµνο-Πάτµο-Λέρο-Κώ-Ρόδο µε τακτικές ϖροσεγγίσεις και µε ϖροσεγγίσεις στα νησιά Σύρο-Μύκονο-Αµοργό µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star 2 και ιαγόρας (αϖό τον Αύγουστο του 2006). Πειραιά ϖρος Αστυϖάλαια-Κάλυµνο µέσω Πάρου-Νάξου µε τα εϖιβατηγάοχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star Paros και Blue Star Naxos. Αδριατική θάλασσα Πάτρα-Ηγουµενίτσα-Κέρκυρα-Μϖάρι και εϖιστροφή µε τα εϖιβατηγά-οχηµαταγωγά ϖλοία Blue Star 1 και Blue Horizon. Οι ϖροσεγγίσεις στην Κέρκυρα εκτελέστηκαν κατά την καλοκαιρινή ϖερίοδο. Στις 29 Ιανουαρίου 2007 το ϖλοίο Blue Star 1 µεταδροµολογήθηκε στη γραµµή Σκωτίας-Βελγίου. Σελίδα 4 από 18

5 2.4 ιάρθρωση Οµίλου Η διάρθρωση του Οµίλου Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. ϖαρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (Εισηγµένη στο Χ.Α.) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. THELMO MARINE S.A. 100% θυγατρική της 100% θυγατρική της BLUE STAR Ν.Α.Ε. BLUE STAR Ν.Α.Ε. WATERFRONT NAVIGATION STRINTZIS LINES SHIPPING LTD. COMPANY 100% θυγατρική της 100% θυγατρική της BLUE STAR Ν.Α.Ε. BLUE STAR Ν.Α.Ε. 2.5 ιοικητικό Συµβούλιο BLUE STAR FERRIES S.A. ιαχειρίστρια ϖλοίων εξωτερικού 100% θυγατρική της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE ISLAND SHIPPING INC. 100% θυγατρική της BLUE STAR Ν.Α.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι 9µελές. Η έδρα της Εταιρίας είναι, Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 157, Βούλα 16673, τηλ.: , fax: Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής ϖεριουσίας και την εκϖροσώϖηση της Εταιρίας. Αϖοφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα ϖου αφορούν την Εταιρία µέσα στα ϖλαίσια του εταιρικού σκοϖού. Στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µετέχουν εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη. Η ιδιότητα των µελών ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται αϖό το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται αϖό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Οι ιδιότητες του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του ιευθύνοντος Συµβούλου δεν συµϖίϖτουν στο ίδιο ϖρόσωϖο ενώ το συµβούλιο έχει ορίσει και Εντεταλµένο Σύµβουλο. Εϖιϖλέον ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ιδιότητα του µη εκτελεστικού µέλους. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας έχει ως εξής: Χαράλαµϖος Σ. Πασχάλης - Πρόεδρος / Μη-εκτελεστικό µέλος Μιχαήλ Γ. Γιαλούρης - Αντιϖρόεδρος / Εκτελεστικό µέλος Μιχαήλ Γ. Σακέλλης - ιευθύνων Σύµβουλος / Εκτελεστικό µέλος Σϖυρίδων Χ. Πασχάλης - Εντεταλµένος Σύµβουλος / Εκτελεστικό µέλος Αλέξανδρος Π. Παναγόϖουλος - Σύµβουλος / Εκτελεστικό µέλος Αντώνιος. Στρίντζης - Σύµβουλος / Εκτελεστικό µέλος Περικλής Σ. Παναγόϖουλος - Σύµβουλος / Εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Ν. Καρυστινός - Σύµβουλος / Ανεξάρτητο µη-εκτελεστικό µέλος Εµµανουήλ Ε. Καλϖαδάκης - Σύµβουλος / Ανεξάρτητο µη-εκτελεστικό µέλος Σελίδα 5 από 18

6 2.6 Οργανόγραµµα Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 2.7 Συνοϖτικά Οικονοµικά Στοιχεία Στοιχεία βάσει.π.χ.π. (Σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 128,50 133,38 141,16 EBITDA 30,39 37,64 40,83 Αϖοσβέσεις 13,20 12,30 13,02 Καθαρές Χρηµατοοικονοµικές αϖάνες -11,16-7,30-7,42 Καθαρά Κέρδη µετά αϖό Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας 10,52 17,50 21,76 Περιθώριο EBITDA 23,6% 28,2% 28,9% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 8,2% 13,1% 15,4% Αριθµός Μετοχών Κέρδη ανά Μετοχή µετά αϖό Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας (σε Ευρώ) 0,10 0,17 0,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 190,04 200,62 215,03 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εξαιρουµένων των ικαιωµάτων Μειοψηφίας 190,04 200,62 215,03 Σύνολο Ενεργητικού 418,44 414,53 422,01 Καθαρός ανεισµός 169,42 148,27 148,02 Καθαρός ανεισµός/σύνολο Ενεργητικού 40,5% 35,8% 35,1% Ταµιακά ιαθέσιµα 44,13 49,23 42, Ανασκόϖηση Αγορών Ο Όµιλος Blue Star δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στην αγορά της Ελληνικής ακτοϖλοΐας και στη γραµµή Ελλάδος-Ιταλίας µε το εµϖορικό σήµα Blue Star Ferries. Αϖό τα τέλη Ιανουαρίου του 2007, µε τη µεταδροµολόγηση του ϖλοίου Blue Star 1 αϖό τη γραµµή Πάτρα-Ηγουµενίτσα- Σελίδα 6 από 18

7 Μϖάρι στη γραµµή Rosyth, Σκωτίας -Zeebrugge, Βελγίου, άρχισε η δραστηριοϖοίηση του Οµίλου και στη Βόρεια θάλασσα. Ελληνική Ακτοϖλοΐα Στην αγορά της Ελληνικής ακτοϖλοΐας η Blue Star εξυϖηρετεί τους κυριότερους ϖροορισµούς των Κυκλάδων και των ωδεκανήσων. Το 2006, η Blue Star δραστηριοϖοιήθηκε µε έξι ϖλοία στην ελληνική ακτοϖλοΐα, τέσσερα εκ των οϖοίων έχουν ναυϖηγηθεί αϖό τα µέσα του 2000 και µετά. Στις γραµµές όϖου δραστηριοϖοιούνται τα ϖλοία του Οµίλου, έχουν µερίδια αγοράς κατά µέσο όρο 50% έναντι συνολικά 20 ϖλοίων, των οϖοίων ο µέσος όρος ηλικίας είναι 20 έτη ϖερίϖου. Η αϖόφαση της Πολιτείας για την αϖελευθέρωση, αϖό τον Μάιο του 2006, του κρατικού ναυλολογίου στην ϖλειονότητα των γραµµών της Ακτοϖλοΐας αϖοτελεί ένα βήµα ϖρος την εναρµόνιση του Ελληνικού θεσµικού ϖλαισίου ϖερί ενδοµεταφορών µε τον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό 3577/92, αν και αϖοµένουν ϖολλά θέµατα ακόµα να διευθετηθούν ώστε να εϖέλθει ϖλήρης ελευθερία στην εκµετάλλευση των ϖλοίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό. Συνέϖεια αυτής της αϖόφασης είναι ότι οι εταιρίες του κλάδου είναι ελεύθερες ϖλέον να εφαρµόσουν µια ευέλικτη εµϖορική ϖολιτική ϖου θα βασίζεται στους κανόνες της ζήτησης και της ϖροσφοράς µε σκοϖό να ϖροσελκύσουν µεγαλύτερη ϖελατεία. Η ϖλήρης εναρµόνιση µε τον Ευρωϖαϊκό Κανονισµό 3577/92 ϖου καλύϖτει και άλλα θέµατα όϖως της εϖάνδρωσης των ϖλοίων, δροµολογίων και ενδιαίτησης, µεταξύ άλλων, θα εϖιτρέψει την ϖεραιτέρω ορθολογική οικονοµική διαχείριση των ϖλοίων. Ένα ακόµα βήµα ϖρος την εναρµόνιση του Ελληνικού θεσµικού ϖλαισίου ϖερί ενδοµεταφορών µε τα ισχύοντα στην ϖαγκόσµια ναυτιλία αϖοτέλεσε η κατάργηση αϖό τον Ιούλιο του 2006, του ορίου ηλικίας για την δραστηριοϖοίηση των ϖλοίων στις γραµµές της Ακτοϖλοΐας εφόσον ϖληρούν υψηλές ϖροδιαγραφές ασφαλείας. Με αυτό τον τρόϖο η οικονοµική ζωή των ϖαγίων στοιχείων ϖροσδιορίζεται αϖό την ϖοιότητα, τις τεχνικές ϖροδιαγραφές και την συντήρηση αυτών εϖιτρέϖοντας την εκµετάλλευσή τους για όσο διάστηµα αυτή είναι ϖροσοδοφόρα και δεν ϖεριορίζεται αϖό χρονικά όρια ϖου µειώνουν τον εϖενδυτικό ορίζοντα για ένα ϖλοίο ϖροκαλώντας έτσι την γρηγορότερη φθορά του. O Όµιλος ϖροέβη στην αγορά, µέσω ϖλειστηριασµού, του συνόλου του ενεργητικού της ΑΝΕ τον Ιούλιο 2006, συµϖεριλαµβανοµένου του ϖλοίου ιαγόρας. Το ϖλοίο δροµολογήθηκε στις 12 Αυγούστου 2006 στα ωδεκάνησα, όϖου ϖλέον ο Όµιλος ϖροσφέρει καθηµερινές αναχωρήσεις µε δύο ϖλοία: τα Blue Star 2 και ιαγόρας. Το Φεβρουάριο του 2006, ο Όµιλος βραβεύτηκε στον νεοσύστατο θεσµό των Superbrands, ως µια αϖό τις κορυφαίες εϖώνυµες µάρκες της Ελληνικής αγοράς στην κατηγορία «Τουριστικές Υϖηρεσίες». Αυτή η βράβευση αϖοτελεί σηµαντική διάκριση για τον Όµιλο διότι αϖοδεικνύει την αναγνώριση ϖου έχει κερδίσει η Blue Star µε την ϖοιότητα των ϖαρεχοµένων υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρει. Τον εκέµβριο του 2006, η Blue Star ψηφίστηκε ως «Η Καλύτερη Εταιρία της Χρονιάς για την Εϖιβατηγό Ναυτιλία» στα Ναυτιλιακά βραβεία της Lloyd s List. Η υψηλή αυτή διάκριση ήλθε σαν αϖοτέλεσµα της υϖευθυνότητας και της αξιοϖιστίας ϖου χαρακτηρίζουν το έργο του Οµίλου Blue Star στην ϖολύχρονη ϖορεία του στα δρώµενα της Ευρωϖαϊκής Ναυτιλίας και της Ελληνικής κοινωνίας. Το Μάρτιο του 2007, η Blue Star βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά αϖό τους αναγνώστες του ϖεριοδικού Voyager ως η Καλύτερη Εταιρία της Χρονιάς για ταξίδια στην Ελλάδα. Αναλυτικά, η εταιρεία βραβεύθηκε αϖό το αναγνωστικό κοινό του ϖεριοδικού στις κατηγορίες: Αίσθηµα ασφάλειας, Καθαριότητα, Service, Καµϖίνες. Σελίδα 7 από 18

8 Η αύξηση των ϖληροτήτων στις γραµµές του εσωτερικού, η συγκράτηση των εξόδων καθώς και µια δυναµική τιµολογιακή ϖολιτική ενίσχυσαν τα ϖεριθώρια κέρδους για την Blue Star και αύξησαν σηµαντικά τη λειτουργική κερδοφορία του Οµίλου το Συνολικά το έτος 2006, η Blue Star µετέφερε στην αγορά της Ελληνικής ακτοϖλοΐας, εϖιβάτες, µείωση 3,5% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 18,0% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 2,2% σε σχέση µε το Η κίνηση αυτή µεταφέρθηκε µε λιγότερα δροµολόγια κατά 15,7% σε σχέση µε το ϖροηγούµενο έτος λόγω της ϖώλησης του εϖιβατηγού-catamaran Seajet 2. Συγκεκριµένα, οι εϖιδόσεις των ϖλοίων του Οµίλου το 2006 στις αγορές όϖου δραστηριοϖοιήθηκαν ήταν: Κυκλάδες Ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε το 2006 στις γραµµές των Κυκλάδων µε τέσσερα ϖλοία, τα Blue Star Naxos, Blue Star Paros, Blue Star Ithaki και Superferry II. Το εϖιβατηγό-catamaran Seajet 2 ϖου ήταν δροµολογηµένο στις γραµµές των Κυκλάδων, εϖωλήθη το Μάρτιο 2006, χωρίς να έχει εκτελέσει δροµολόγια µέσα στο έτος. Τα τέσσερα αυτά ϖλοία, εξυϖηρετούν αϖό τα λιµάνια του Πειραιά και της Ραφήνας 12 νησιά, όλο το χρόνο, έναντι 17 ϖλοίων ϖερίϖου του ανταγωνισµού. Στις γραµµές των Κυκλάδων, ο Όµιλος συνολικά µετέφερε εϖιβάτες, µείωση 4,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 18,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 3,0% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν σε µερίδια 51% στους εϖιβάτες, 65% στα φορτηγά και 50% στα Ι.Χ. οχήµατα, µε 39% των συνολικών δροµολογίων της αγοράς, σύµφωνα µε στοιχεία της Αγοράς. Οι ϖροαναφερθέντες όγκοι και µερίδια αγοράς εϖιτεύχθηκαν ϖαρά τη µείωση των δροµολογίων κατά 18,7% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος λόγω της ϖώλησης του Seajet 2. ωδεκάνησα Ο Όµιλος ενίσχυσε το 2006 την ϖαρουσία του στην αγορά αυτή µε ένα ακόµη ϖλοίο ϖου εξυϖηρετούσε και στο ϖαρελθόν τις γραµµές αυτές, το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ιαγόρας. Το ϖλοίο δροµολογήθηκε στις 12 Αυγούστου, 2006, δίνοντας τη δυνατότητα στον Όµιλο να ϖροσφέρει καθηµερινές αναχωρήσεις αϖό Πειραιά ϖρος τα ωδεκάνησα µε δύο ϖλοία, τα Blue Star 2 και ιαγόρας, έναντι δύο ϖλοίων του ανταγωνισµού. Συνολικά το έτος 2006, το Blue Star 2 και το ιαγόρας, µετέφεραν στα ωδεκάνησα, εϖιβάτες, αύξηση 12,5% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος, φορτηγά, αύξηση 23,9% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος και Ι.Χ. οχήµατα, αύξηση 5,5% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Αυτοί οι αριθµοί αντιστοιχούν σε µερίδια 71% στους εϖιβάτες, 60% στα φορτηγά και 70% στα Ι.Χ. οχήµατα, καλύϖτοντας το 49% των συνολικών δροµολογίων της αγοράς, σύµφωνα µε στοιχεία της Αγοράς. Με τη δροµολόγηση του ϖλοίου ιαγόρας, τα συνολικά ταξίδια αυξήθηκαν κατά 34,6% σε σύγκριση µε το ϖροηγούµενο έτος. Ελλάδα-Ιταλία Στη διάρκεια του 2006, η Blue Star εξυϖηρέτησε το λιµάνι του Μϖάρι στην Ιταλία µε τα εϖιβατηγάοχηµαταγωγά Blue Star 1 και Blue Horizon ϖου ϖροσέφεραν καθηµερινές αναχωρήσεις αϖό τα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας. Το Μϖάρι βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ιταλία και το 2006, κατείχε τη δεύτερη θέση µεταξύ των Ιταλικών λιµένων στην Αδριατική θάλασσα εξυϖηρετώντας το 21,8% και 32,6% της συνολικής εϖιβατικής κίνησης και της κίνησης φορτηγών αντίστοιχα, και την τρίτη θέση της κίνησης Ι.Χ. οχηµάτων, εξυϖηρετώντας το 12,7% της συνολικής κίνησης Ι.Χ. οχηµάτων µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα. Σελίδα 8 από 18

9 Στη γραµµή του Μϖάρι, ο Όµιλος κατέκτησε 53,5% της εϖιβατικής κίνησης, 35,6% της κίνησης φορτηγών και 50,4% της κίνησης Ι.Χ. οχηµάτων µεταξύ τριών εταιριών ϖου δραστηριοϖοιήθηκαν στη γραµµή. Στη διάρκεια του 2006, ϖαρατηρήθηκε µια µετατόϖιση της κίνησης αϖό το λιµάνι του Μϖρίντιζι, και σε µικρότερο βαθµό και κυρίως στην αγορά των φορτηγών, αϖό το λιµάνι της Ανκώνα, ϖρος το λιµάνι του Μϖάρι στη Νότιο Ιταλία, όϖου αϖό τον Αύγουστο του 2005 δραστηριοϖοιείται άλλη µια εταιρία, µε δύο µεγαλύτερης ηλικίας ϖλοία. Τα ως άνω µερίδια αγοράς ϖροκύϖτουν αϖό τα στοιχεία κίνησης των Ελληνικών λιµενικών αρχών Πατρών και Ηγουµενίτσας. Ο στόλος της Blue Star µετέφερε συνολικά στην Αδριατική θάλασσα το έτος 2006, εϖιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήµατα. Το µεταφορικό αυτό έργο αντιστοιχεί σε µερίδια αγοράς 11,0% στους εϖιβάτες, 10,6% στα φορτηγά και 6,0% στα Ι.Χ. οχήµατα ϖου µεταφέρθηκαν µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα. Αϖό τα τέλη Ιανουαρίου του 2007, το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό ϖλοίο Blue Star 1 ϖου εξυϖηρετούσε τη γραµµή του Μϖάρι µαζί µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό Blue Horizon, µεταδροµολογήθηκε στη σύνδεση Σκωτίας-Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα, µετά την ϖώληση του Superfast X ϖου εξυϖηρετούσε τη γραµµή αυτή. Η Blue Star διατηρεί την ϖαρουσία της στην Αδριατική θάλασσα µόνο µε το εϖιβατηγό-οχηµαταγωγό Blue Horizon. 2.9 Εξελίξεις στο Εννεάµηνο 2007 Οι σηµαντικότερες εξελίξεις στον Όµιλο κατά τη διάρκεια του Εννεαµήνου του 2007 ήταν: - Τον Ιανουάριο του 2007 το ϖλοίο Blue Star 1 µεταδροµολογήθηκε αϖό τη γραµµή Ελλάδας Ιταλίας στη γραµµή Σκωτίας Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα. Το Blue Star 1 ταξιδεύει µε ιδιαίτερη εϖιτυχία στη γραµµή αυτή αϖό τις 29 Ιανουαρίου Τον Μάρτιο του 2007 ο Όµιλός βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ως η «Καλύτερη Ναυτιλιακή Εταιρία για ταξίδια στην Ελλάδα» αϖό τους αναγνώστες του ϖεριοδικού Voyager. Αναλυτικά ο Όµιλός µας βραβεύτηκε αϖό το αναγνωστικό κοινό του ϖεριοδικού στις ακόλουθες κατηγορίες: Αίσθηµα ασφάλειας, καθαριότητα, service, καµϖίνες. - Τον Ιούνιο του 2007, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας αϖοφάσισε τη διανοµή µερίσµατος, ύψους 0,09 ανά µετοχή. Η καταβολή του µερίσµατος άρχισε στις 9 Ιουλίου Τον Ιούνιο του 2007, εκδόθηκε το ϖρώτο έντυϖο µε τίτλο Με ϖροορισµό εσάς ϖου καταγράφει τις Ενέργειες Κοινωνικής Ευθύνης στις οϖοίες ϖροέβη ο Όµιλος στη διάρκεια του 2006 καθώς και τους ϖρώτους µήνες του τρέχοντος έτους. - Τον Σεϖτέµβριο του 2007, η µητρική εταιρία Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. ϖροέβη στην ϖώληση των ακινήτων (κτίρια γραφείων) ϖου κατείχε στον Πειραιά και στη Ρόδο. Το συνολικό τίµηµα των ϖωλήσεων αυτών ανήλθε σε Ευρώ 2,4 εκατ. και ενίσχυσε τα ταµιακά διαθέσιµα του Οµίλου. Εϖίσης, την 1 η Οκτωβρίου 2007, σύµφωνα µε σχετική υϖουργική αϖόφαση, έγινε υϖοχρεωτική η χρήση ναυτιλιακών καυσίµων µε χαµηλή ϖεριεκτικότητα σε θείο για τα εϖιβατικά ϖλοία τακτικών δροµολογίων, στα ϖλαίσια εναρµόνισης της Ελληνικής µε την Ευρωϖαϊκή νοµοθεσία. Το κόστος του νέου τύϖου καυσίµου είναι υψηλότερο (κατά Ευρώ ανά µετρικό τόνο) και σε συνδυασµό µε τις ήδη ϖολύ υψηλές τιµές των καυσίµων, θα εϖιβαρύνει ϖεραιτέρω τα αϖοτελέσµατα όλων των ναυτιλιακών εταιριών του κλάδου. Το συνολικό µεταφορικό έργο του Οµίλου στο Εννεάµηνο ανήλθε σε εϖιβάτες, Ι.Χ. οχήµατα και φορτηγά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ϖερυσινή ϖερίοδο το µεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 3,6% στους εϖιβάτες, 8,5% στα Ι.Χ. οχήµατα και κατά 15% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Σελίδα 9 από 18

10 Αναλυτικά, στις γραµµές της Ακτοϖλοΐας µεταφέρθηκαν εϖιβάτες έναντι ϖέρυσι (αύξηση 4,2%), Ι.Χ. οχήµατα έναντι ϖέρυσι (αύξηση 4,0%) και φορτηγά αυτοκίνητα έναντι (αύξηση 16,4%) εκτελώντας 11,9% ϖερισσότερα δροµολόγια λόγω κυρίως της ϖροσθήκης του ϖλοίου ιαγόρας στη γραµµή των ωδεκανήσων. Στις γραµµές Ελλάδας Ιταλίας, όϖου ο Όµιλος φέτος όλο το Εννεάµηνο είχε ϖαρουσία µε ένα ϖλοίο, λόγω της µεταδροµολόγησης του ϖλοίου Blue Star 1 στη γραµµή Σκωτίας Βελγίου, εκτέλεσε 47,6% λιγότερα δροµολόγια και το µεταφορικό έργο ανήλθε σε εϖιβάτες αϖό εϖιβάτες (µείωση 44,8% αναφορικά µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του 2006), Ι.Χ. οχήµατα αϖό Ι.Χ. οχήµατα (µείωση 40,2%) και φορτηγά αυτοκίνητα αϖό φορτηγά αυτοκίνητα (µείωση 34,8%). Τα µερίδια αγοράς ϖου κατέκτησε ο Όµιλος στις γραµµές Ελλάδας Ιταλίας ανήλθαν στους εϖιβάτες σε 6% (µείωση µεριδίου αγοράς 43,9%), 3,4% στα Ι.Χ. οχήµατα (µείωση µεριδίου αγοράς 40,4%) και 6% στα φορτηγά αυτοκίνητα (µείωση µεριδίου αγοράς 39,4%). Τα µερίδια αγοράς υϖολογίζονται αϖό τα στοιχεία των Ελληνικών Λιµενικών αρχών Πατρών και Ηγουµενίτσας. Πρέϖει να σηµειωθεί ότι η µείωση των µεριδίων αγοράς στη γραµµή Ελλάδας Ιταλίας οφείλεται στην δραστηριοϖοίηση κατά το Εννεάµηνο του 2007 µε ένα ϖλοίο έναντι δύο ϖλοίων την αντίστοιχη ϖερυσινή ϖερίοδο. Τέλος στη γραµµή Σκωτίας Βελγίου, όϖου ο Όµιλος δραστηριοϖοιήθηκε για ϖρώτη φορά, µε το Blue Star 1, αϖό τις 29 Ιανουαρίου 2007, το µεταφορικό έργο ανήλθε σε εϖιβάτες, Ι.Χ. οχήµατα και φορτηγά αυτοκίνητα. Σελίδα 10 από 18

11 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3.1 Γενικά Το ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας αφού έλαβε γνώση της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντος, ανέθεσε σε εξειδικευµένο ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, την PROTON Τράϖεζα ΑΕ (εφεξής ο «Σύµβουλος») την σύνταξη έκθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Ν. 3461/2006. Η έκθεση του Συµβούλου θα είναι στην διάθεση του κοινού δωρεάν για όσο διάστηµα θα διαρκέσει η ηµόσια ϖρόταση, στα γραφεία της Εταιρίας και στα γραφεία του χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου στις κάτωθι διευθύνσεις: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε. Λ. Κ. Καραµανλή Βούλα ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λαγουµιτζή 22, Αθήνα Υϖεύθυνοι για τη σύνταξη της µελέτης του Συµβούλου είναι οι κατωτέρω: κ. Αθανάσιος Τσοτσορός, του Ευάγγελου, ιευθυντής Εϖενδυτικής Τραϖεζικής, Λαγουµιτζή 22, Αθήνα κ. ηµήτρης Μϖούρας του Θεοδώρου, Associate Director Εϖενδυτικής Τραϖεζικής, Λαγουµιτζή 22, Αθήνα Σχετικά µε την εκϖόνηση της Έκθεσης, ο Σύµβουλος εϖισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Προκειµένου να καταλήξουµε στις αϖόψεις µας ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ϖαρούσα Έκθεση, µελετήσαµε δηµόσια διαθέσιµες εϖιχειρηµατικές και οικονοµικές ϖληροφορίες ϖου σχετίζονται µε την Εταιρία. Μελετήσαµε ϖρόσθετες ϖληροφορίες σχετικά µε το εϖενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας και τα αναµενόµενα αϖοτελέσµατα ανά κλάδο λειτουργίας της (εφεξής το «Business Plan ) ϖου µας ϖαρασχέθηκαν αϖό την διοίκηση της Εταιρίας και ϖραγµατοϖοιήσαµε συναντήσεις µε τα ανώτατα στελέχη της για να συζητήσουµε την ϖαρούσα κατάσταση και τις ϖροοϖτικές της Εταιρίας. 2. Συγκρίναµε την Εταιρία µε ελληνικές και διεθνείς εισηγµένες εταιρίες µε ϖαρόµοιες δραστηριότητες και λάβαµε υϖόψη µας τους οικονοµικούς όρους ορισµένων ϖαρόµοιων συναλλαγών ϖου έλαβαν ϖροσφάτως χώρα. Λάβαµε εϖίσης υϖόψη µας χρηµατοοικονοµικές µελέτες και άλλες ϖληροφορίες, ϖου κρίναµε σχετικές. 3. Υϖοθέσαµε, για τους σκοϖούς της Έκθεσής µας, ότι όλες οι ϖληροφορίες ϖου µας ϖαρασχέθηκαν, και ειδικότερα οι ϖροβλέψεις οικονοµικών στοιχείων της ϖεριόδου , είναι ϖλήρεις και ακριβείς ως ϖρος τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουµε ϖροβεί σε ανεξάρτητη εϖιβεβαίωση των ϖληροφοριών αυτών. Πιο αναλυτικά, σε σχέση µε ιστορικές, εϖιχειρηµατικές και οικονοµικές ϖληροφορίες, υϖοθέσαµε ότι οι ϖληροφορίες αυτές αϖεικονίζουν µε ακρίβεια την ϖραγµατική εϖιχειρηµατική και οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία στην οϖοία αναφέρονται. Σχετικά µε ϖληροφορίες ϖου αναφέρονται στο µέλλον, υϖοθέσαµε ότι αυτές έχουν συγκεντρωθεί κατά εύλογο τρόϖο εϖί τη βάσει των καλύτερων διαθέσιµων εκτιµήσεων και κρίσεων της ϖαρούσας διοίκησης του Σελίδα 11 από 18

12 Οµίλου κατά την σηµερινή ηµεροµηνία, ως ϖρος την µελλοντική οικονοµική αϖόδοση της Εταιρίας. 4. εν έχουµε ϖροβεί σε αϖοτίµηση ή σε ανεξάρτητη εκτίµηση των διακριτών ϖεριουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή οϖοιασδήϖοτε αϖό τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, ούτε µας έχουν ϖαρασχεθεί τέτοιες αϖοτιµήσεις ή εκτιµήσεις και η ϖαρούσα Έκθεση δεν ϖεριλαµβάνει τέτοια αϖοτίµηση ή εκτίµηση και δεν θα ϖρέϖει να χρησιµοϖοιηθεί κατά τέτοιο τρόϖο. εν ϖροχωρήσαµε σε εϖιτόϖια εϖιθεώρηση ϖεριουσιακών στοιχείων ή εγκαταστάσεων της Εταιρίας ή των συνδεδεµένων εταιριών στο ϖλαίσιο της ϖροετοιµασίας της ϖαρούσας. εν είχαµε οϖοιαδήϖοτε εϖαφή µε ϖροµηθευτές ή ϖελάτες της Εταιρίας. εν έχουµε ερευνήσει ούτε αναλαµβάνουµε οϖοιαδήϖοτε ευθύνη σε σχέση µε την κυριότητα εϖί ή µε οϖοιαδήϖοτε αϖαίτηση κατά των ϖεριουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Αν και έχουµε κατά ϖερίϖτωση χρησιµοϖοιήσει διάφορες υϖοθέσεις, κρίσεις και εκτιµήσεις ϖροκειµένου να εκφράσουµε την αξιολόγησή µας αναφορικά µε το ϖροσφερόµενο τίµηµα στο ϖλαίσιο της Συναλλαγής, τις οϖοίες θεωρούµε εύλογες και δέουσες ενόψει των καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή η δυνατότητα εϖαλήθευσης των υϖοθέσεων, κρίσεων και εκτιµήσεων αυτών. Η Έκθεση µας δεν λαµβάνει υϖόψη το συναλλακτικό κόστος. Οι υϖοθέσεις, εκτιµήσεις και κρίσεις αυτές έχουν συζητηθεί µε την διοίκηση της Εταιρίας ϖριν την σύνταξη της ϖαρούσας Έκθεσης. 5. Η Έκθεση µας βασίζεται στις οικονοµικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όϖως υφίστανται και µϖορούν να εκτιµηθούν κατά την ηµεροµηνία της ϖαρούσας και δεν εκφράζουµε γνώµη για το αν οι συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ϖοια τυχόν εϖίδραση θα είχε η αλλαγή στις συνθήκες αυτές στις αϖόψεις ϖου εκφράζονται στην ϖαρούσα. Οι αϖόψεις ϖου εκφράζονται στην ϖαρούσα τελούν εϖίσης υϖό την εϖιφύλαξη αβεβαιοτήτων ϖου σχετίζονται µε σηµαντικούς ϖαράγοντες, όϖως µελλοντικές εξελίξεις στο εϖοϖτικό και νοµοθετικό ϖλαίσιο, στην αϖελευθέρωση της αγοράς, και ένταση του ανταγωνισµού στους κλάδους ϖου δραστηριοϖοιείται η Εταιρία. 6. Οι αϖόψεις του Συµβούλου ϖαρέχονται αϖοκλειστικά για την υϖοστήριξη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ως ϖρος την χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας οφείλει να διατυϖώσει εγγράφως αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά µε την ηµόσια Πρόταση για το ϖεριεχόµενο της οϖοίας δεν ευθύνεται ο Σύµβουλος. 7. Ο Σύµβουλος και οι συνδεδεµένες µε αυτόν εϖιχειρήσεις ενδεχοµένως να έχουν ϖαράσχει στο ϖαρελθόν στην Εταιρία ή/και στον Προτείνοντα ή στις συνδεδεµένες µε αυτούς εταιρίες, υϖηρεσίες χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, εϖενδυτικής τραϖεζικής ή/και άλλες υϖηρεσίες και ενδεχοµένως να έχουν λάβει ή να λάβουν στο µέλλον αµοιβή για τις υϖηρεσίες αυτές. 3.2 Μεθοδολογία Αϖοτίµησης Οι µέθοδοι βάση των οϖοίων διενεργήθη η εν λόγω αϖοτίµηση ϖαρουσιάζονται στον ϖίνακα ϖου ακολουθεί: Εταιρία BLUE STAR Προεξόφληση Ταµειακών Ροών είκτες Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιµες Συναλλαγές Net Asset Value 3.3 Αϖοτελέσµατα Αϖοτίµησης Τα αϖοτελέσµατα της εργασίας της αϖοτίµησης της Εταιρίας όϖως ϖροκύϖτουν µε βάση την εφαρµογή των µεθόδων ϖου χρησιµοϖοιήθηκαν και συνοψίζονται ως εξής: Σελίδα 12 από 18

13 Μέθοδος Αϖοτίµησης Εύρος Αξιών (σε ανά µετοχή) I. Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηµατοροών Με τη µέθοδο Προεξόφλησης των Μελλοντικών Χρηµατοροών εκτιµάται η αξία της Εταιρίας θεωρούµενη ως δυναµική λειτουργική οντότητα. Στο βαθµό ϖου η αϖοτίµηση στηρίζεται σε λογικές ϖαραδοχές ϖαρέχει αξιόϖιστα αϖοτελέσµατα, ϖροσεγγίζοντας την αξία της εϖιχείρησης. Με τη µέθοδο αυτή υϖολογίζεται η τρέχουσα αξία του µέρους εκείνου των Μελλοντικών Χρηµατοροών της Εταιρίας, ϖου θα είναι διαθέσιµα στους µετόχους. 4,01 5,46 II. είκτες Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιµων Εταιριών Στα ϖλαίσια της συγκεκριµένης µεθόδου χρησιµοϖοιήθηκαν οι δείκτες Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Κέρδη µετά αϖό Φόρους, Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Ίδια Κεφάλαια, Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Κύκλο Εργασιών, Χρηµατιστηριακή Τιµή ϖρος Κέρδη ϖρο Φόρων, Τόκων και Αϖοσβέσεων και Συνολική Αξία ϖρος Κέρδη ϖρο Φόρων, Τόκων και Αϖοσβέσεων ενός δείγµατος Εταιριών του κλάδου, οι οϖοίες είναι εισηγµένες στις χρηµατιστηριακές αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ελλάδα 3,19 3,71 Εξωτερικό 3,12 4,13 IIΙ. Συγκρίσιµες Συναλλαγές Στα ϖλαίσια της µεθόδου των συγκρίσιµων συναλλαγών χρησιµοϖοιήθηκε ο δείκτης Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κέρδη µετά αϖό Φόρους, Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κύκλο Εργασιών, Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Κέρδη ϖρο Φόρων, Τόκων και Αϖοσβέσεων και Καταβληθέν Τίµηµα ϖρος Ίδια Κεφάλαια, ενός δείγµατος συγκρίσιµων συναλλαγών, Εταιριών ϖου δραστηριοϖοιούνται στο κλάδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συγκεκριµένοι δείκτες εφαρµόστηκαν στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας όϖως αυτά διαµορφώθηκαν στις ,31 3,89 IV. Net Asset Value Η συγκεκριµένη µέθοδος αϖοτυϖώνει την αξία µιας Εταιρίας όϖως αυτή διαµορφώνεται αϖό την αγοραία αξία του στόλου των ϖλοίων της, ουσιαστικά θεωρώντας ϖως αυτό είναι το µόνο ϖεριουσιακό στοιχείο το οϖοίο κατέχει. Η αγοραία αξία του στόλου αϖοτελεί και τη συνολική αξία των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων της Εταιρίας, αϖό όϖου στη συνέχεια η αξία των ιδίων κεφαλαίων ϖροκύϖτει εφόσον αφαιρέσουµε τον καθαρό δανεισµό της εταιρίας (βραχυϖρόθεσµες και µακροϖρόθεσµες τραϖεζικές υϖοχρεώσεις µείον διαθέσιµα). 2,29 2,44 Βάσει της λεϖτοµερούς ανάλυσης του Συµβούλου για την αξιολόγηση του ϖροσφερόµενου τιµήµατος της ηµόσιας Πρότασης και λαµβάνοντας υϖ όψιν τις στρατηγικές συνέϖειες της τυχόν εϖιτυχίας της ηµόσιας Πρότασης, ο Σύµβουλος συµϖεραίνει ότι, στο ϖλαίσιο της Σελίδα 13 από 18

14 ηµόσιας Πρότασης, το ϖροσφερόµενο τίµηµα 3,83 ανά µετοχή εµϖεριέχεται στο εύρος τιµών για την Εταιρία όϖως αυτό ϖροκύϖτει αϖό την εφαρµογή διεθνώς αϖοδεκτών µεθόδων αϖοτίµησης. Σηµειώνεται ότι οι µέθοδοι συγκριτικής ανάλυσης εισηγµένων εταιριών µέσω χρήσης δεικτών κεφαλαιαγοράς και ϖροεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών δεν συνυϖολογίζουν την ϖληρωµή υϖεραξίας για την αϖόκτηση ϖλειοψηφικού ελέγχου (control premium). ιενεργώντας συνδυαστική αϖοτίµηση, είτε χρησιµοϖοιώντας το διάµεσο και το µέσο όρο των ελάχιστων και µέγιστων τιµών κάθε µεθοδολογίας είτε εφαρµόζοντας συντελεστές βαρύτητας στα αϖοτελέσµατα κάθε µεθοδολογίας, ϖαρατηρούµε ϖως, σε κάθε ϖερίϖτωση, το ϖροτεινόµενο τίµηµα ανά µετοχή βρίσκεται εντός του υϖολογιζόµενου εύρους τιµών, όϖως φαίνεται στον ακόλουθο ϖίνακα: BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ min max Συντελεστής Στάθµισης Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηµατοροών 4,01 5,46 55% είκτες Κεφαλαιαγοράς - Ελλάδα 3,19 3,71 15% είκτες Κεφαλαιαγοράς - Εξωτερικό 3,12 4,13 5% Συγκρίσιµες Συναλλαγές 2,31 3,89 20% NAV 2,29 2,44 5% ΙΑΜΕΣΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 3,12 3,89 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2,98 3,93 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 3,41 4,67 Με βάση τον ανωτέρω ϖίνακα, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα αϖοτελέσµατα της µεθοδολογίας ϖροεξόφλησης µελλοντικών χρηµατοροών καθώς η µεθοδολογία αυτή είναι η µόνη ϖου µϖορεί να αϖοτυϖώσει τη δυναµική και τις ϖροοϖτικές µίας εταιρίας. Αντίθετα, έχει δοθεί µικρότερη βαρύτητα στη µεθοδολογία δεικτών κεφαλαιαγοράς εταιριών του εξωτερικού, καθώς η µεθοδολογία αυτή λαµβάνει υϖόψη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εταιριών ϖου δραστηριοϖοιούνται σε αγορές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυναµική αλλά και νοµικό / ρυθµιστικό ϖλαίσιο. Παρόµοια, έχει δοθεί µικρότερη βαρύτητα στη µεθοδολογία Net Asset Value, καθώς η συγκεκριµένη µεθοδολογία βασίζεται στην υϖόθεση ϖως η συνολική αξία µίας εταιρίας είναι µόνο η τρέχουσα αξία του στόλου των καραβιών, αγνοώντας µε τον τρόϖο αυτό τα λοιϖά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη αυτής. Σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή αξία της Blue Star, το ϖροσφερόµενο τίµηµα των 3,83 είναι υψηλότερο κατά: 0,79% της τιµής κλεισίµατος την 23 η Οκτωβρίου ,25% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής κατά το µήνα ϖου ϖροηγείται της υϖοβολής της ηµόσιας Πρότασης 1,80% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής κατά τους τρεις µήνες ϖου ϖροηγούνται της υϖοβολής της ηµόσιας Πρότασης 5,29% της σταθµισµένης τιµής της µετοχής αϖό την αρχή του έτους µέχρι και την 23 η Οκτωβρίου Παράγοντες ϖου εϖηρεάζουν σηµαντικά την αϖοτίµηση της Εταιρίας Οι δραστηριότητες µίας Εταιρίας, τα χρηµατοοικονοµικά της στοιχεία καθώς και η χρηµατιστηριακή τιµή και εµϖορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρείας, ενδέχεται να εϖηρεαστούν αϖό µελλοντικές οικονοµικές και ϖολιτικές εξελίξεις. Για ϖαράδειγµα, µεταβολή Σελίδα 14 από 18

15 των µακροϖρόθεσµων εϖιτοκίων της αγοράς, της φορολογικής ϖολιτικής, της ϖολιτικής σταθερότητας, ενδέχεται να έχουν άµεση εϖίϖτωση στον συντελεστή ϖροεξόφλησης και συνεϖώς στην αϖοτίµηση της Εταιρίας και στην τιµή της µετοχής της. Εϖίσης, η αϖοτίµηση µίας Εταιρίας δύναται να εϖηρεαστεί, µε ϖαρόµοιο τρόϖο και αϖό άλλους ϖαράγοντες, όϖως το ρυθµιστικό / νοµοθετικό ϖλαίσιο, την εξέλιξη της αγοράς και του ανταγωνισµού κλϖ. Σελίδα 15 από 18

16 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4.1 Γενικά Η Περίοδος Αϖοδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, ϖαρ. 2 του Νόµου 3461/2006, αρχίζει τη ευτέρα 3 εκεµβρίου 2007 και ώρα και λήγει την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008 µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραϖεζών ϖου λειτουργούν στην Ελλάδα, διαρκεί δηλαδή συνολικά τριάντα µία (31) ηµέρες. εδοµένου ότι η ηµόσια Πρόταση είναι υϖοχρεωτική, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθµός µετοχών της ηµόσιας Πρότασης ϖου ο Προτείνων θα ϖρέϖει να αϖοκτήσει για να ισχύσει η ηµόσια Πρόταση. Κατά συνέϖεια, η ηµόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα αϖό τον αριθµό των µετοχών ϖου θα έχουν ϖροσφερθεί εγκύρως και νοµίµως στον Προτείνοντα µέχρι τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής. Οι ϖροσφερόµενες µετοχές θα µεταβιβαστούν µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή και η µεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3 η ) εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης των αϖαραίτητων εγγράφων αϖό τη ιαχειρίστρια στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.». Κάθε φόρος, τέλος, εϖιβάρυνση ή έξοδο ϖου συνδέεται µε το διακανονισµό της εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής βαρύνει τους µετόχους ϖου αϖοδέχονται τη ηµόσια Πρόταση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα, ϖοσά υϖολογιζόµενα ως γινόµενα της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο ΧΑ την ϖροηγούµενη µέρα της ηµεροµηνίας µεταβίβασης (ή της τυχόν υψηλότερης κατά τη σύµβαση τιµής) εϖί του ϖοσοστού 0,08% θα αφαιρεθούν αϖό το καταβλητέο ϖρος αυτούς τίµηµα. Η ηµόσια Πρόταση είναι δεσµευτική για τον Προτείνοντα και κάθε ήλωση Αϖοδοχής ϖου θα έχει υϖοβληθεί εγκαίρως είναι δεσµευτική για τον Αϖοδεχόµενο Μέτοχο ϖου την υϖέβαλλε και δεν ανακαλείται, µε εξαίρεση την ϖερίϖτωση αϖοδοχής Ανταγωνιστικής ηµόσιας Πρότασης, εγκεκριµένης αϖό την Εϖιτροϖή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Νόµου 3461/2006. Στην ϖερίϖτωση αυτή, οι Αϖοδεχόµενοι Μέτοχοι µϖορούν να ανακαλέσουν τις ηλώσεις Αϖοδοχής µόνο εφόσον αϖοδεχτούν Ανταγωνιστική ηµόσια Πρόταση και υϖοβάλλουν αίτηση ανάκλησης στο εξουσιοδοτηµένο ϖιστωτικό ίδρυµα. Ο Προτείνων ϖροτίθεται να χρηµατοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόµενου Ανταλλάγµατος µέσω Ιδίων Κεφαλαίων και συγκεκριµένα µέσω εσόδων ύψους 5,19 δις ϖου ϖροέκυψαν αϖό την ϖρόσφατη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της µητρικής εταιρίας του Προτείνοντος, ενώ δεν αϖοκλείεται και το ενδεχόµενο χρηµατοδότησης µέσω δανεισµού. Η ηµόσια Πρόταση δεν υϖόκειται σε διοικητικές άδειες ή άλλες αιρέσεις, ϖλην της έγκρισης αϖό την Εϖιτροϖή Ανταγωνισµού. Εϖίσης, δεν υϖάρχουν ειδικές συµφωνίες ϖου αφορούν στη ηµόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ϖου αϖορρέουν αϖό τις κινητές αξίες της Εταιρίας, τις οϖοίες κατέχει άµεσα η έµµεσα ο Προτείνων ή άλλα ϖρόσωϖα ϖου ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτόν. Ο Προτείνων διατηρεί τη δυνατότητα αϖόκτησης κινητών αξιών της BLUE STAR χρηµατιστηριακώς ή / και εξωχρηµατιστηριακώς κατά το διάστηµα αϖό τη δηµοσιοϖοίηση της ηµόσιας Πρότασης µέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, σε τιµή η οϖοία δεν θα υϖερβαίνει το Προσφερόµενο Αντάλλαγµα της ηµόσιας Πρότασης, ήτοι το ϖοσό των 3,83 ανά µετοχή. Όλες αυτές οι αϖοκτήσεις µετοχών θα δηλώνονται και θα δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 24, ϖαρ. 2 του Νόµου 3461/2006 ϖερί ηµοσίων Προτάσεων. Σελίδα 16 από 18

17 4.2 Εϖιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος ως ϖρος την Εταιρία Ο Όµιλος BLUE STAR, κυρίως µέσω των θυγατρικών του εταιρειών «BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και «BLUE STAR FERRIES S.A.», αϖοτελεί τον ϖρωταγωνιστή στον κλάδο της εϖιβατηγού ναυτιλίας στις γραµµές του Αιγαίου. Τα ϖλοία του Οµίλου BLUE STAR είναι δροµολογηµένα σε γραµµές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα και µεταξύ Σκωτίας και Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα. Στις ελληνικές ακτοϖλοϊκές γραµµές, τα ϖλοία του Οµίλου BLUE STAR συνδέουν τον Πειραιά και την Ραφήνα µε τις Κυκλάδες και τον Πειραιά µε τα ωδεκάνησα, κατέχοντας ηγετική θέση στην µεταφορά εϖιβατών. Η ιοίκηση της Εταιρείας µέσω των εϖενδύσεων της σε ϖλοία ϖροηγµένης τεχνολογίας και υψηλού εϖιϖέδου αισθητικής και ανέσεων καθώς και µέσω της εϖικέντρωσής της στην ϖαροχή ϖοιοτικών υϖηρεσιών στον ϖελάτη, έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικό ϖλεονέκτηµα έναντι άλλων εταιρειών ϖου δραστηριοϖοιούνται στους ίδιους θαλάσσιους άξονες. Στους µελλοντικούς στόχους της ιοίκησης της Εταιρείας ϖεριλαµβάνονται: Η ενίσχυση της θέσης της και η βελτίωση της κερδοφορίας της στις γραµµές της Αδριατικής θάλασσας. Η ϖεραιτέρω εδραίωση της θέσης της στην Ελληνική Ακτοϖλοΐα. Η µεταδροµολόγηση ϖλοίων σε γραµµές όϖου εϖιτυγχάνεται η ϖλήρης εκµετάλλευσή τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ανάϖτυξη νέων γραµµών µέσω αγοράς ή ναυϖήγησης συµβατικών ϖλοίων υψηλών ϖροδιαγραφών. Η εϖέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες ϖεριοχές της Ευρώϖης. Ο Προτείνων ϖροτίθεται να εφαρµόσει το υφιστάµενο εϖιχειρηµατικό σχέδιο της Εταιρείας και να υϖοστηρίξει την ϖραγµάτωση και εϖιτάχυνση της υλοϖοίησης των στόχων της ιοίκησης της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, ως το αρµόδιο όργανο να αϖοφασίσει σχετικά, θα λαµβάνει αϖό καιρού εις καιρόν υϖόψιν τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αϖοφάσεων του. Συγκεκριµένα, µέσω της ακτοϖλοϊκής δραστηριότητας του Οµίλου ATTICA GROUP, ο Προτείνων στοχεύει στην ϖροσφορά ενός ϖλήρους τουριστικού ϖακέτου στα ϖλαίσια της ϖαρουσίας του Οµίλου MIG στον κλάδο Φιλοξενίας (ξενοδοχείο «HILTON CYPRUS» στη Λευκωσία) καθώς και της ϖεραιτέρω ενίσχυσης της ϖαρούσας διάρθρωσης του συµµετοχικού του χαρτοφυλακίου στον τοµέα Ταξιδιών, Αναψυχής & Φιλοξενίας. Ο Προτείνων δεν ϖροτίθεται να µεταβάλει την διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας. Τούτο δεν αϖοκλείει να ληφθεί διαφορετική αϖόφαση εκ µέρους του Προτείνοντος λαµβανοµένων υϖόψη των εξελίξεων στον Όµιλο και στην αγορά. Με την εϖιτυχηµένη ολοκλήρωση της ϖρόσφατης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της µητρικής εταιρείας του Προτείνοντος κατά 5,19 δις, ο Όµιλος MIG µϖορεί να διαδραµατίσει ϖλέον σηµαντικό ρόλο στον εϖενδυτικό χώρο της ευρύτερης ϖεριοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, διαθέτοντας το συγκριτικό ϖλεονέκτηµα έναντι των άλλων εϖενδυτικών οργανισµών ϖου δραστηριοϖοιούνται στην ϖεριοχή για τον εντοϖισµό και την εκµετάλλευση εϖενδυτικών ευκαιριών. Ο Προτείνων σε συνάρτηση µε την MIG διαθέτει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα στους τοµείς ϖου ϖεριγράφονται ακολούθως, ώστε να συµβάλλει θετικά στην ϖροσϖάθεια υλοϖοίησης των στόχων της ιοίκησης της Εταιρείας: Εξαγορές εταιρειών: Οι αϖοδεδειγµένες εϖιδόσεις του Οµίλου MIG στην εξαγορά και συνένωση εϖιχειρήσεων, η εµβέλεια και η κεφαλαιακή του εϖάρκεια ως εϖενδυτικού οργανισµού, καθώς και η τεχνογνωσία και η ισχυρή ϖαρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώϖη και τη Μέση Ανατολή, θα εϖιτρέψουν στον Όµιλο ATTICA GROUP να εξετάσει εϖενδυτικές ευκαιρίες σε σχετικούς µε τη δραστηριότητά της, τοµείς. Σελίδα 17 από 18

18 ιοικητικές ικανότητες: Ορισµένα αϖό τα διοικητικά στελέχη της MIG έχουν να εϖιδείξουν ϖολυετή εµϖειρία στο ναυτιλιακό χώρο.σε συνδυασµό µε την εξειδίκευση της ϖλειονότητας των διοικητικών στελεχών της MIG στην ϖεριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, και µε το εκτεταµένο δίκτυο σχέσεων ϖου διαθέτουν, ο Προτείνων ϖιστεύει ότι µϖορούν να δηµιουργηθούν σηµαντικές συνέργειες µε την ήδη υϖάρχουσα διοικητική οµάδα της Εταιρείας. Ενίσχυση της Κεφαλαιακής ιάρθρωσης: Η βαθιά γνώση της MIG για τις διεθνείς χρηµαταγορές, καθώς και η θέση ϖου κατέχει ως ο µεγαλύτερος εϖενδυτικός οργανισµός στην ευρύτερη ϖεριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώϖης, ενισχύουν την ϖρόσβαση της Εταιρείας σε διάφορων µορφών ϖηγές χρηµατοδότησης. Ο Προτείνων, σε συνάρτηση µε την MIG, µϖορεί εϖίσης να λειτουργήσει και ως σύµβουλος όσον αφορά στην ανεύρεση της ϖροτιµητέας κεφαλαιακής δοµής της Εταιρείας στο µέλλον. Ο Προτείνων µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν ϖροτίθεται να εϖιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθµό των αϖασχολούµενων στην Εταιρεία και στον Όµιλο, εφόσον οι συνθήκες αγοράς ϖαραµείνουν ουσιωδώς αµετάβλητες και θα εξετάσει τον τρόϖο και το χρονοδιάγραµµα για την καλύτερη δυνατή αξιοϖοίηση του υϖάρχοντος δυναµικού στα ϖλαίσια της υλοϖοίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού του Οµίλου MIG στον οϖοίο ανήκει ο Προτείνων. Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις µετοχές της Εταιρείας εισηγµένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαµβάνοντας υϖόψιν το ϖοσοστό αϖοδοχής της ηµόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να ϖροβεί σε ιδιωτική τοϖοθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ϖλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, ϖάντως, και το ενδεχόµενο της συγχώνευσης της ATTICA GROUP και της BLUE STAR, λαµβάνοντας υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς. 4.3 Σχέδια του Προτείνοντος ως ϖρος τη διαϖραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ Εάν µετά τη λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής ο Προτείνων κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές ϖου αντιϖροσωϖεύουν ϖοσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα αϖαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν των υϖολοίϖων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου («ικαίωµα Εξαγοράς»). Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις µετοχές της Εταιρείας εισηγµένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαµβάνοντας υϖόψη το ϖοσοστό αϖοδοχής της ηµόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να ϖροβεί σε ιδιωτική τοϖοθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ϖλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αϖοδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, ϖάντως, και το ενδεχόµενο της συγχώνευσης της ATTICA GROUP και της BLUE STAR, λαµβάνοντας υϖόψη τις συνθήκες της αγοράς. Σελίδα 18 από 18

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

...2 ...3 ...14 ...19

...2 ...3  ...14 ...19 Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Βούλα, 26 Αυγούστου 2008 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/03/2006 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 649,79 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,09%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 26,58 εκατ. εκ των οποίων 1,24 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανασκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Α Εξαµήνου 2007 & Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 30/6/2007 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σηµαντικές πώλειες για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.260,70 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 105,65 εκατ. εκ των οποίων 9,68

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 768,67 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,96 εκατ. εκ των οποίων 7,50 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη:

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: Ανακοίνωση Υποβολή στο ΔΣ της έκθεσης της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του άρθρου 15 του ν. 3461/2006 και Γνώμη του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με βάση την Απόφαση 7/372/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Με βάση την Απόφαση 7/372/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου της ATTICA Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 17/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 763,09 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 65,02 εκατ. εκ των οποίων 0,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/9/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 577,39 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,31%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,01 εκατ. εκ των οποίων 5,96 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα