«Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i"

Transcript

1 «Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i αξιολόγησή του από τους χρήστες εκπαιδευτικούς» Χ ρ ήσ τος Γκοτζαρίδης1, Π αναγιώ της Α ντω νίου2, Ν ίκος Βερναδάκης2 'Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 2Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θ ράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά την άποψη εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Θράκη στο θέμα της χρήσης ιστολογίων (blog) για την επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο, αλλά και για την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά και επιμορφωτικά θέματα. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν ουσιαστικά μία «μη κεντρικά θεσμοθετημένη» εξ αποστάσεω ς επικοινωνία και μορφή επιμόρφωσης. Οργανώνονται και πραγματοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο χω ρίς τη συνδρομή κάποιου επισήμου δικτύου (πχ. Sch.gr), ή επιμορφωτικού ορ γα νισ μού της Ελλάδος. Για τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν δε χρησιμοποιήθηκε καμία υπηρεσία ή λειτουργία του διαδικτύου που απαιτεί οικονομικό αντάλλαγμα. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε blog (που φιλοξενήθηκε στον δικτυακό τόπο blogspot) για τις ανάγκες της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, ενώ για την ανάρτηση του επιμορφωτικού υλικού χρησιμοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος slideshare.net. Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και να εντοπίσει τις τάσεις που διαμορφώ θηκαν μετά από μία τρίμηνη σταθερή διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μέσω του blog. Π αράγοντες που συνεκτιμήθηκαν ήταν η ηλικία των εκπ/κων, το φύλο, και η σχέση τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Οι απόψεις των εκπ/κων καταγράφηκαν με ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε τόσο ερωτήσεις σε κλίμακα Likert όσο και ανοικτού τύπου. Από την επεξεργασία των δεδομένων φαίνεται ότι η προσπάθεια έτυχε της θετικής αποδοχής, από τη πλειονότητα των ερωτηθέντων, αφού εκφράζουν θετικές απόψεις για την διαδικασία αυτής της μ ορφ ής επικοινωνίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστολόγιο, ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, blog. ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1180]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία προσπάθεια η οποία προέκυψε από την ανάγκη για (έγκαιρη) επικοινωνία του σχολικού συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης του. Πιο συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές παρουσιάστηκε πρόβλημα με την μη έγκαιρη ενημέρωση, ενός μέρους τουλάχιστον, των εκπ/κων της περιοχής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα, στην οργάνω ση συναντήσεων, τη προώθηση επιμορφωτικού υλικού και τη διδακτική διαδικασία γενικότερα.. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έγκαιρης επίδοσης της αλληλογραφίας και του εκπαιδευτικού υλικού με παραδοσιακές μεθόδους δεν απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, και έτσι αναζητήθηκαν νέοι τρόποι περισσότερο άμεσης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Θράκης. Οι εξελίξεις στο χώρο των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) αποτέλεσαν το κίνητρο για την υιοθέτηση μιας μορφής επικοινωνίας, που προσφέρει ταχύτητα, αλληλεπίδραση, ευκολία πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας (Warlick, 2005). Κύριος στόχος της προσπάθειας ήταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επικοινωνίας. Στη πορεία όμω ς εξίσου σημαντική παράμετρος αναδείχθηκε και η «ζύμωση» ιδεών που προέκυψε μέσα από αυτού του τύπου την επικοινωνία.. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (BLOG) ) Το ιστολόγιο (http://en.w ikipedia.org/w iki/blog ) είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό, αλλά και της δυνατότητας που προσφέρει για ομαδική εργασία. Πολλοί ερευνητές στο χώρο της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης συμπίπτουν στη θεώρηση του ιστολογίου ως ένα περιβάλλον βασισμένο στη κοινοποίηση γνώ σης και την αναζήτηση απόψεων. Για παράδειγμα η Efimova (2004) βλέπει τα blog ως χώρο συνάντησης του μπλόγκερ-δημιουργού, των αναγνωστών-σχολιαστών των κειμένων του και των ιδεών όλων, και, επομένως, κατάλληλο χώρο και μέσο για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης. Ο δε Sessums (2006) χαρακτηρίζει τα ιστολόγια ως χώρο συλλογής (πληροφοριακού) υλικού, επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργίας. Σχετικά με την ανάπτυξη ιστολογίων στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια εφαρμογές των ιστολογίων αναπτύσσονται δυναμικά ακόμη και στο χώρο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπ/κων (Makri, Kynigos 2007). Ενώ ο Δαπόντες σε άρθρο του επιχειρεί να καταγράψει μερικές ενδιαφέρουσες προσπάθειες δημιουργίας blog από εκπαιδευτικούς «που έχουν κάτι να πουν» (Δαπόντες 2008). Με γνώμονα τις παραπάνω απόψεις δημιουργήθηκε, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ( ) από το σχολικό σύμβουλο ένα blog με τίτλο «Διδάσκουμε Φυσικές επιστήμες στα σχολεία της Θράκης» και περιγράφεται [1181]

3 ως: «Ένας χώ ρος επικοινωνίας ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων των καθηγητών ΠΕ4 της Θ ράκης με το Σχολικό σύμβουλο» fhttp://sciences-thrace.blogspot.com ). Σύμφωνα με τη ταξινόμηση που προτείνεται για τα ιστολόγια (White 2006) πρόκειται για ένα ιστολόγιο «προσωποκεντρικό» αφού ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο δημιουργός του. Ό μω ς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ω ς «θεματοκεντρικό» αφού κύριος στόχος του είναι η στήριξη ενός συγκεκριμένου έργου δηλαδή της διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών στα σχολεία της Θράκης. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενό του αντανακλά το σύστημα αξιών, τις απόψεις, τις προσεγγίσεις του δημιουργού του σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας των Φ.Ε. στο ελληνικό σχολείο (Βιβίτσου κ.α. 2007). Η θέση αυτή του δημιουργού παρουσιάζεται μέσα από τις στήλες, τα άρθρα και τις παραπομπές που προτείνονται στο ιστολόγιο. Ό μω ς το κύριο σώμα των αναρτήσεω ν ακολουθεί ένα περισσότερο αυστηρό και υπηρεσιακό λόγο και οι αναρτήσεις υλικού στοχεύουν στο να συμπληρώσουν τα διδακτικά εφόδια σε όλους τους εκπ/κους ανεξάρτητα από τη μέθοδο διδασκαλίας που υποστηρίζουν ή ακολουθούν. Οι διδακτικές προτάσεις που παρουσιάζονται και η κοινοποίηση στο σύνολο των εκπ/κων απόψεων που ακουστήκαν σε μικρές τοπικές συγκεντρώσεις, ή ακόμη και σε προσωπικές επαφές στα σχολεία, φαίνεται ότι αρχίζουν να αναπτύσσουν μία μορφή ανατροφοδότησης και διαλόγου σχετικά με θέματα καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Το γεγονός αυτό κρίνεται ιδιαιτέρα ουσιαστικό κέρδος από τη χρήση του ιστολογίου, διότι όλοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την «μοναχική πορεία» του κάθε εκπ/κου στη καθημερινή προσπάθειά του. Η δημιουργία του ιστολογίου κοινοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς με πολλούς τρόπους, όπως τοποθέτηση της δ/νσ ης του blog στα υπηρεσιακά έγγραφα και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) του συμβούλου με παραλήπτες τους εκπαιδευτικούς, παρουσίαση της σελίδας και πρόσκληση για επίσκεψη και εγγραφή σε κάθε συνάντηση εκπ/κων με το σύμβουλο κτλ. Καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος των εκπ/κων της περιφέρειας (και όχι μόνο) άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις, έπαψε η αποστολή σε κάθε σχολείο του ενημερωτικού ή του επιμορφωτικού υλικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με την παραδοσιακή διαδικασία της έντυπης αλληλογραφίας. Στη θέση του προκρίθηκε η αποστολή σε κάθε σχολείο ενός με την επισήμανση ότι στο blog έχει αναρτηθεί υλικό και αναφέρεται επίσης και το θέμα της ανάρτησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το blog και να α νακτήσ ουν ή να σχολιάσουν το υλικό. Το επιμορφωτικό υλικό επιλέχθηκε να αναρτάται στο χώρο slideshare. (http://w w w.slideshare.net) Η επιλογή έγινε για λόγους ευκολίας πρόσβασης, αξιοπιστίας της ανάρτησης, εύκολης ανάκτησης των δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους και μερικές επιπλέον δυνατότητες που σχετίζονται με τη μορφή αρχείων που επιτρέπεται να αναρτηθούν. Ο διαθέσιμος χώρος είναι 100ΜΒ και μπορεί να αναρτηθούν παρουσιάσεις και κείμενα σε μορφές: PowerPoint - ppt, pps, pot, pptx, potx, ppsx, p e n O ffice - o d p, pdf; A pple [1182]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Keynote - key, zip or pdf. Microsoft O ffice - doc, docx, rtf, xls, O peno ffice - odt, ods, pdf; iwork Pages. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί παρουσιάσεις ppt, και κείμενα σε μορφή pdf που σχετίζονται με την οργάνω ση διδακτέας ύλης στα μαθήματα της ειδικότητας, αλλά και θέματα γενικότερου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Η επισκεψιμότητα του blog παρακολουθείται μέσω του sitem eter.com. (http://w w w.sitem eter.com ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - M ozilla F ire fo x File Edit View History Bookmarks Tools Help mmm 5 3 http ://sciences-thr ace. blogspot.com/ S 3 O ~ - \ Google JB ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ - A.,, NovainOP FM g-4,6 S I SPORT 24 Q ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΠΡΟ.., Ε ] ΤΑ NEA Q ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε, ΣΕ... Google Translate» v Search * «* Sidewiki * 55$ ^ ^ Bookmarks^ e=i * -M Translate - ^ AutoLink - AutoFill -» ^ - φ CGotzar I 0 ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙ... + " ' F G o λ This page is in Greek. Translate it using Google Toolbar? Learn more [ Translate g 0 Κοινή χρήση Αναφορά κατάχρησης Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου Σύνδεση pj ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΧΗΜ ΕΙΑ A ' ΛΥΚΕΙΟΥ Ε δώ β ρ ίσ κ ε τ α ι η δ ιδ α κ τ ικ ή π ρ ό τ α σ η π ο υ έχουμε συνδιαμορφώσει σχετικά με τη διδασκαλία.του μαθήματος της Χη μείας τη ς A 1Λυκείου. Η πρόταση έχει ως στό χο την οργάνωση τω ν διαθέσιμων διδακτικών ωρών, έτσι ώστε ν α γίνει διεξοδική παρουσίαση τω ν στοιχείο μετρικών υπολογισμών. ΑΝΑΡΤΉθΗΚΕ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΤΖΑΡΊΑΗΣ ΣΤΙΣ 1/23Λ :18:00 ΠΜ 0 ΣΧΌΛΙΑ [> 3 Done Π Α Ρ Α ΣΚΕΥΉ, φγντρτττ P,' ΤΎΜΝΑ^ΤΠΥ Το νέο Βιβλίο του X. Γκοτζαρίδη σχετικά με τη διαθεματικότητα m ' έναρξη Q E5 *SS Ναουσα 1 - Mic... O www,dapontes..., r') The role of blog... Ο ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ... EN 9:36 πμ Εικόνα 1: Η εικόνα του ιστολογίου Blog ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μετά από τέσσερεις μήνες συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας, έχουν γίνει 33 αναρτήσεις (μέχρι ) αποκλειστικά με θέματα ενημέρωσης, καθοδήγησης και διδακτικών προτάσεων προς τους εκπ/κους. Επίσης προτείνονται με link μία σειρά από άρθρα και blog που παρουσιάζουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό ενδιαφέρον. Επίσης για τη διευκόλυνση των εκπ/κων προτείνονται και links για αναζήτηση υπηρεσιακών εγγράφω ν και διαταγών. Ό λες οι προτάσεις είναι αποκλειστική επιλογή του δημιουργού του blog και φυσικά πέρα από την προσπάθεια για ενημέρωση των εκπαιδευτικών, στοχεύουν και στην ανάδειξη ενός προβληματισμού σε θέματα σχετικά με τη διδακτική των μαθημάτων των ΠΕ4 και τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται. Ως γενικός απολογισμός της μέχρι σήμερα πορείας μπορεί να αναφερθούν τα εξής: Η επισκεψιμότητα του blog φαίνεται να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, για blog με περιορισμένη προβολή και θεματογραφία που απευθύνεται σε πολύ μικρό αναγνω σ τικό κοινό. Ό π ω ς παρουσιάζεται [1183]

5 αναλυτικά στο sitemeter το ιστολόγιο δέχεται κατά μέσο όρο 115 επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ δέχεται 215 επισκέψεις σε σελίδες κατά μέσο όρο. Συνολικά σε όλη τη διάρκεια της λειτουργία του blog δέχθηκε περί τις 3500 επισκέψεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Το επιμορφωτικό υλικό που βρίσκονται αναρτημένες στο χώρο του slideshare παρουσιάζουν μία διαφορετική και σχετικά αυτόνομη δυναμική σε σχέση με το blog. Δηλαδή δέχεται επισκέψεις ως παραπομπές από το blog, αλλά δέχεται και επισκέψεις ανεξάρτητα από το ιστολόγιο, μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ιδιαίτερη κινητικότητα στις αναρτήσεις με διδακτικές προτάσεις (780 μέχρι τις η πιο δημοφιλής), αν και αναφέρονται σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό, όπως για παράδειγμα σε αυτούς που διδάσκουν τη Φυσική στη Β' Γυμνασίου, ή τη Χημεία στην Α' Λυκείου. Αντίθετα, δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη προθυμία των εκπ/κων της περιφέρειας να εγγραφούν στο blog, παρά τα πλεονεκτήματα που θα τους φέρει η εγγραφή. Στην ερώτηση γιατί δεν το επιχειρούν η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι ότι δε γνωρίζουν «τον τρόπο εγγραφής» ή «είναι μπελάς η εγγραφή». Μέχρι σήμερα ( ) εμφανίζονται να είναι εγγεγραμμένοι μόνο 20 εκπ/κοι. Μετά από περίπου τέσσερεις μήνες χρήσης του blog ως εργαλείο για την επικοινωνία, αλλά και την επιμόρφωση, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ4 που υπηρετούν στη περιφέρεια της Θράκης, να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα. Η καταγραφή των απόψεων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε προκειμένου να καταγραφεί και να αξιολογηθεί, το πώς οι εκπ/κοι αντιμετωπίζουν την ενημέρωση και τις επιμορφωτικές προσπάθειες που προσφέρονται μέσα από ένα ιστολόγιο (blog). Η δημιουργία των ερωτήσεων βασίστηκε στην ερευνητική υπόθεση για την καταγραφή απόψεων έναντι του ιστολογίου, και στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο των M adariaga, Rojas and Barrios (2003) που διαμορφώθηκε σύμφω να με τις προτάσεις για την εκπαιδευτική έρευνα του M ager (1997). [1184]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 2: Μερικές από τις αναρτήσεις στο slideshare ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στα σχολεία για συμπλήρωση στις και ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να το επιστρέψουν συμπληρωμένο ως τις Το συνολικό δείγμα αποτελείται από εκατόν ογδόντα τέσσερις (Ν = 181) καθηγητές Φυσικών επιστημών που υπηρετούν σε σχολεία της Θράκης, ηλικίας από 26 έως 60 ετών (Μ = 44,35, SD = 7,79). Από αυτούς 87 υπηρετούσαν σε γυμνάσια, 55 σε λύκεια και 21 σε ΕΠΑΛ και εσπερινά. Ως προς το φύλο το δείγμα αποτέλεσαν 114 (63%) άνδρες και 67 (37%) γυναίκες. Ως προς την εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου το δείγμα παρουσιάζει την εξής κατανομή: για τους άντρες το 92,1% έχει υπολογιστή και το 87,7% σύνδεση στο δίκτυο ενώ για τις γυναίκες τα ποσοστά είναι αντίστοιχα 94% και 91%. Ό π ω ς φαίνεται (πίνακας 1) το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 θέματαμεταβλητές αντίληψης για τη χρήση του ιστολογίου με πέντε (5) διαστάσεις, δείχνοντας τα επίπεδα συμφω νίας ή διαφω νίας σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα). Σε κάθε τμήμα της ο ερωτώμενος έπρεπε να επιλέξει μόνο ένα βαθμό, που αντιπροσώπευε την ισχύ της άποψης του. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οργάνω ν μέτρησης των στάσεων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha του C ronbach. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας α=.84. Το τεστ Kolmogorov-Smirrnov (K-S) έδειξε κανονική κατανομή των τιμών σε όλες τις πειραματικές ομάδες και σε όλες τις μετρήσεις. [1185]

7 Επίσης στο ερωτηματολόγιο υπάρχει και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που ζητά από τους ερωτώμενους να προτείνουν κάτι διαφορετικό από το blog για να βελτιωθεί η επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο. Η ερώτηση είχε ω ς εξής: Αναφέρετε άλλους (δύο) τρόπους πέρα από το Blog που θεωρείτε ότι θα ενίσχυαν τη προσπάθεια επικοινωνίας με το σύμβουλο και επιμόρφω σης μέσω διαδικτύου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π εριγραφ ικά σ τα τισ τικά τω ν μεταβλητώ ν της έρευνας Προκειμένου να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των ποσοστών επί τις % σε κάθε επίπεδο των ανεξάρτητων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συχνοτήτων (frequencies analysis) και για να διαπιστωθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαστάσεων της κλίμακας κάθε ερώτησης εφ αρμόσ θηκε το στατιστικό Chi - Square τεστ. Από το σύνολο των εκπ/κων δήλωσαν ότι το ιστολόγιο τους βοήθησε στην ενημέρωση τους ένα συνολικό ποσοστό 60% (Β1 Πίνακας 1). Αντίθετα η θετική άποψη για την βοήθεια που τους παρείχε το ιστολόγιο στην επιμόρφωσή τους διαμορφώθηκε συνολικά στο 38% (Β2 Πίνακας 1) πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο. Στις απαντήσεις αυτές φαίνεται να συμπίπτουν χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση οι εκπ/κοι που υπηρετούν σε Γυμνάσια με τους εκπ/κους που υπηρετούν σε Λύκεια και ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι υπηρετούντες σε Γυμνάσια εμφανίζουν ποσοστά 60,4% (Β1 Πίνακας 1) και 37,9% (Β2 Πίνακας 1) ενώ οι υπηρετούντες στα Λύκεια εμφανίζουν 54,6% (Β1 Πίνακας 1) και 36,3% (Β2 Πίνακας 1) και ΕΠΑΛ57,1% (Β1 Πίνακας 1). Ό μω ς μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ το ποσοστό των θετικών απόψεων στη δεύτερη ερώτηση διαμορφώνεται σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 42,9% (Β2 Πίνακας 1). Σημαντικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση Β3. Ένα σύνολο 73,3% δηλώνει πως το ιστολόγιο ως διαδικτυακό εργαλείο δεν τους αφήνει αδιάφορους και το ποσοστό αυτό δε παρουσιάζει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. Για την ανάπτυξη του επιπέδου συνεργασίας με τον σύμβουλο οι απόψεις είναι αρκετά διεσπαρμένες. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται να συμφωνεί πως υπήρξε αύξηση αλλά είναι αρκετά χαμηλό 37,3% (Β4 Πίνακας 1) ενώ συνολικά θετική άποψη εκφράζει ποσοστό 44,1% και αρνητική 24,8%. Ό μω ς μελετώντας τις απαντήσεις στο δείγμα των εκπ/κων που υπηρετούν στα Λύκεια φαίνεται ότι η αίσθηση της αύξησης της συνεργασίας με το σύμβουλο είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο ό ρ ο 47,3% (Β4 Πίνακας 1). Στην ερώτηση Β5 φαίνεται ένα συντριπτικό συνολικό ποσοστό 75,6% (Β5 Πίνακας 1) να μην θεωρεί το ιστολόγιο παράγοντα δημιουργίας άγχους για την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με το ποσοστό να μη παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. [1186]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τέλος ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό εκφράζει την διαφωνία του για την χρησιμότητα του ιστολογίου μόνο για τον οργανωτή του 76,9% (Β6 Πίνακας 1) με το ποσοστό να μη παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. Β1.Η χρήση του blog, τη τρέχουσα χρονιά, με βοήθησε σε θέματα ενημέρωσης. Β2.Η χρήση του blog, τη τρέχουσα χρονιά, με βοήθησε σε θέματα επιμόρφωσης. Β3.Το blog είναι μια δυνατότητα που με αφήνει αδιάφορο/η. Β4.Η επικοινωνία μέσω του blog αύξησε την αίσθηση συνεργασίας με το σύμβουλο. Β5.Η ύπαρξη του blog μου δημιουργεί επιπλέον άγχος στη δουλειά μου. Β6.Το blog είναι μία εφαρμογή που βοηθάει μόνο τον οργανωτή του και όχι τον αναγνώστη. ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 11,7% 46,3% 17,9% 19,8% 4,3% 5,5% 32,5% 28,8% 28,8% 4,3% 3,1 % 11,8% 11,8% 61,5% 11,8% 6,8% 37,3% 31,1% 21,1% 3,7% Πίνακας 1: Το ερωτηματολόγιο και τα ποσοστά των απαντήσεων 10,6% 13,8% 58,1% 17,5% 7,5% 15,6% 53,1% 23,8% Η διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων για κάθε ερώτηση, χωριστά για άνδρες και γυναίκες έγινε με χρήση της ανάλυσης διακύμανσης για ένα παράγοντα. Από την εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν παράγοντα δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «φύλο» σε καμία από τις ερωτήσεις (μεταβλητές). Αναλυτικά για κάθε ερώτηση οι τιμές F και το επίπεδο σημαντικότητας (p) φαίνονται σ τον επόμενο πίνακα: F Sig. B1 1,927,167 B2,050,824 B3 2,378,125 B4 1,019,314 B5,604,438 B6 3,169,077 Πίνακας 2: Ανάλυσης διακύμανσης Σχετικά με την ερώτηση ανοιχτού τύπου που αναζητά τις προτάσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ενίσχυση της επικοινωνίας με το σύμβουλο, θα μπορούσε να αναφερθούν τα εξής: Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι στην ερώτηση δεν έχουν απαντήσει περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων. Μια πιθανή ερμηνεία γι αυτό το γεγονός θα ήταν το ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ανάλογω ν μορφώ ν επικοινωνίας ώστε να έχουν διαμορφώσει μία προσωπική άποψη. Η επαφή το υ ς και η επικοινωνία τους με τους [1187]

9 σχολικούς συμβούλους μέχρι σήμερα περιοριζόταν μόνο στη φυσική παρουσία των συμβούλων στο σχολείο ή τις επιμορφωτικές συναντήσεις. Ενισχυτική αυτής της ερμηνείας μπορεί να θεωρηθεί η παρατήρηση ότι η πλειοψηφία των εκπ/κων που απάντησαν βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 35-45, με πολύ καλή γνώση και χειρισμούς στο διαδίκτυο και (αρκετοί από αυτούς) με μεταπτυχιακές σπουδές. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα ξεχωρίζουν αυτές που προτείνουν να επεκταθεί η προσπάθεια με τη δημιουργία group επικοινωνίας για τη συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διδακτική διαδικασία. Σε αρκετές απαντήσεις αναφέρεται ο όρος «τηλεδιάσκεψη» και η ανάλυση των απαντήσεων οδηγεί στην ερμηνεία ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες θα ήθελαν μία επικοινωνία τύπου skype ή πιο συστηματική και τακτική επαφή μέσω Skype ή stickam. Η πλειοψηφία όμω ς όσω ν απάντησαν προτείνει την αποστολή e mail σε κάθε ένα εκπ/κο με το αναγκαίο γι αυτόν υλικό. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο δεν αφήνει αμφιβολία ω ς προς δύο συμπεράσματα. Πρώτο και σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι μικρό ποσοστό των εκπ/κων μένουν αδιάφοροι στη χρήση του ιστολογίου ω ς εργαλείο ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χρήση του ιστολογίου δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα (άγχος) στους εκπ/κους. Με βάση αυτές τις απαντήσεις θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι εκπ/κοι «αισθάνονται έτοιμοι» για να εντάξουν στη σχολική καθημερινότητα το σχετικά νέο εργαλείο, το ιστολόγιο. Μάλιστα η ένταξη αυτή φαίνεται να γίνεται χωρίς να τους δημιουργεί κάποια ιδιαίτερη πίεση και άγχος. Το γεγονός ότι πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η δημιουργία και χρήση του blog δεν εξυπηρετεί μόνο τον δημιουργό του, αλλά π ροφανώ ς δημιουργεί οφέλη και στους αναγνώστες, έρχεται να ενισχύσει τον προηγούμενο ισχυρισμό. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με ευρήματα και άλλων ερευνών που διαπιστώνουν ότι «αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη του μεταβατικού σταδίου της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών προς εναλλακτικές μορφές μάθησης μέσω διαδικτυακών περιβαλλόντων» (Βιβίτσου κ.α. 2007). Θα πρέπει όμω ς να συζητηθούν οι απαντήσεις που αφορούν τα «οφέλη» που αποκόμισαν οι χρήστες εκπ/κοι από το ιστολόγιο. Στην ερώτηση που αφορά τη βελτίωση της ενημέρωσής τους η απάντηση είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό θετική. Αυτό ίσως είναι αναμενόμενο αν αναλογιστούμε ότι μία από τις αιτίες που οδήγησαν στη δημιουργία του blog ήταν η αδυναμία έγκαιρης ενημέρωσης. Αντίθετα μικρό ποσοστό από τους ερωτηθέντες θεωρεί ότι η χρήση του blog βελτίωσε το επίπεδο επιμόρφωσής τους. Πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό το εύρημα; Μήπως η απάντηση στη μία ερώτηση είναι σε δυσαρμονία με την απάντηση στη δεύτερη; Για να απαντήσουμε θα πρέπει να περιγράψουμε τη μέχρι σήμερα εμπειρία τω ν ερω τηθέντω ν σε θέματα [1188]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ επιμόρφωσης. Σχεδόν όλες οι επιμορφωτικές συναντήσεις που π αρακολούθησαν μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν με «δια ζώσης» συναντήσεις είτε ομαδικά είτε ιτιε ατομική συνεργασία στο σχολείο που υπηρετούν. Φαίνεται ότι δεν αισθάνονται ότι τους ικανοποιεί η περιορισμένη διάδραση με τον δημιουργό και διαχειριστή του blog σε ένα χώρο ασύγχρονων συζητήσεων, ή ακόμη χειρότερα η ιδιότητα του «επισκέπτη αναγνώστη» που είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή χρήσης. (Βιβίτσου κ.α. 2007). Στην ερώτηση σχετική με τη βοήθεια σε θέματα επιμόρφωσης μέσω του blog οι υπηρετούντες σε ΕΠΑΛ σημειώνουν ένα σχετικά υψηλότερο ποσοστό. Επιχειρώντας να ερμηνευθεί το εύρημα θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι επειδή είναι τόσα τα προβλήματα με τις ασάφειες του αναλυτικού προγράμματος, και τα προβλήματα σχετικά με τη διδακτική πρακτική που συναντούν σε καθημερινή βάση, κάθε προσπάθεια που τους βοηθά να θεωρείται καλοδεχούμενη. Σχολιάζοντας τα ευρήματα στην ερώτηση που αναφέρεται στην αύξηση της αίσθησης συνεργασίας με το σύμβουλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι για την συγκριμένη ομάδα εκπ/κων η συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο αφορούσε πάντα προσωπικές συναντήσεις και συζήτηση των προβλημάτων σε προσωπικό επίπεδο. Έχοντας υπόψη αυτή τη παρατήρηση θα πρέπει να θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στο παραπ άνω ερώτημα. Τέλος από την αξιολόγηση των απαντήσεων στην ερώτηση ανοιχτού τύπου προκύπτει ότι οι εκπ/κοι πάλι επιλέγουν για επικοινωνία με το σύμβουλο μία πιο προσωπική επαφή, την αποστολή προσω πικού e-m ail. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω ευρήματα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και παραμένει γι αυτούς σημαντικός π αράγοντας η προσωπική επαφή, οι εκπ/κοι σήμερα είναι θετικοί στην αναζήτηση νέων μορφώ ν επικοινωνίας και επιμόρφωσης, αναγνω ρίζουν ότι οι ΤΠΕ παρέχουν δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βιβίτσου, M., Γκίκας, Α., Μηνάογλου, Ν., Κονετάς, Δ., Οικονομάκος, Η., Λαμπροπούλου, Ν., Παρασκευάς, Μ. (2007), Τα ιστολόγια ω ς εργαλεία συνεργασίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Πρακτικά 4ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Π ρωτοβάθμιας (ΕΕΕΠ) για την διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση fw w w.eeep.gr), 6-7/10/07, Αθήνα. 2. Δαπόντες, Ν. (2008), Το Ιστολόγιο (Blog): Μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μ έρος ΙΙ) Διαθέσιμο: [1189]

11 w w.dapontes.gr/index.php?option=com content&task=view& id=271&itemid=46 Τελευταία επίσκεψη: Efimova, L. (2004), Discovering the iceberg of knowledge work: a w eblog case. Proceedings o f Fifth European C onference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities (OKLC04), Innsbruck, 2-3 April Kearns, Μ. (2009), Network-Centric A dvocacy. Διαθέσιμο : w w.netw ork-centricadvocacy.net Τελευταία επίσκεψη M ager R (1997), How to Turn Learners On, W ithout Turning Them O ff Atlanta, GA: C enter for Effective Performance 6. Makri, k., Kynigos,C. (2007), The role of blogs in studying the discourse and social practices of m athem atics teachers. Education technologies & society 10 (1) Sessums, C. (2006), W eblogging and teacher learning: getting the most out of the online social networks. Διαθέσιμο: s/weblog/ htm l Τελευταία επίσκεψη: Warlick, D. (2005). Four reasons w hy the blogosphere might make a better professional collaborative environm ent than discussion forums. Διαθέσιμο: /2cents/2005/08/15/four-reasonswhy-the-blogsphere-m ight-m ake-a-better-professional-collaborativeenvironm ent-than-discussion-forum s/ Τελευταία επίσκεψη White, N. (2006). Blogs and Com m unity - launching a new paradigm for online com m unity? Διαθέσιμο: m unity launc Τελευταία επίσκεψη ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ w w.sitem eter.com /?a=stats& s=s27cgotzar w w.slideshare.net/cgotzar [1190]

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου)

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου) Συστάδα Β1.3: Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία Διοίκηση Επιχειρήσεων Συνεδρία 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης.

Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης. Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης. Educational blogs: Their potential use as non formal learning efficient tools. Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία & Πράξη. ιαδίκτυο 2.0: Συνεργατική Μάθηση στο

Θεωρία & Πράξη. ιαδίκτυο 2.0: Συνεργατική Μάθηση στο Συνεργατική Μάθηση στο ιαδίκτυο 2.0: Θεωρία & Πράξη Nίκη Λαµπροπούλου ασκάλα, ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας Υποψήφια ιδάκτορας Centre for Interactive Systems Engineering, LSBU, ΘΚ Μαριάννα Βιβίτσου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ T4E

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ T4E ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ T4E 2013-2014 Τίτλος σχεδίου δράσης «Ευρω-γνωριμία» Σκοπός και στόχοι Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 1η Έκδοση Ιανουάριος 2014 Δράση 1 - «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης»

Εγχειρίδιο χρήσης 1η Έκδοση Ιανουάριος 2014 Δράση 1 - «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης» «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ)» Η Όμάδα Έργου «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΦΕ : ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Μανδηλιώτης Σωτήρης - Γεωλόγος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΦΕ : ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Μανδηλιώτης Σωτήρης - Γεωλόγος ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Μανδηλιώτης Σωτήρης - Γεωλόγος 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Στελέχωση: Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών - ΙΤΥΕ

Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών - ΙΤΥΕ Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών - ΙΤΥΕ http://www.cti.gr/nts email: nts@cti.gr Διευθυντής: Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επιστημονικός Διευθυντής: Καθηγητής Μάνος Βαρβαρίγος Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Επτά λόγοι για να χρησιµοποιήσετε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιµορφωτών Β Επιπέδου» Επιµόρφωση Πληροφορικών ραστηριότητα στο Γενικό Μέρος Ενότητα 1 Υπεύθυνη ιδάσκουσα: Μ. Μποντίλα Επτά λόγοι για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΥΡΓΟΣ 26 / 2 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ STEM ΜΕ ARDUINO, RASPBERRY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ STEM ΜΕ ARDUINO, RASPBERRY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ STEM ΜΕ ARDUINO, RASPBERRY ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 2017-2018 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα