«Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i"

Transcript

1 «Δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και επιμόρφωσης με τη χρήση ιστολογίου (blog) και η > - λ f f f f c i αξιολόγησή του από τους χρήστες εκπαιδευτικούς» Χ ρ ήσ τος Γκοτζαρίδης1, Π αναγιώ της Α ντω νίου2, Ν ίκος Βερναδάκης2 'Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών 2Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θ ράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά την άποψη εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη Θράκη στο θέμα της χρήσης ιστολογίων (blog) για την επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο, αλλά και για την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά και επιμορφωτικά θέματα. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν ουσιαστικά μία «μη κεντρικά θεσμοθετημένη» εξ αποστάσεω ς επικοινωνία και μορφή επιμόρφωσης. Οργανώνονται και πραγματοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο χω ρίς τη συνδρομή κάποιου επισήμου δικτύου (πχ. Sch.gr), ή επιμορφωτικού ορ γα νισ μού της Ελλάδος. Για τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν δε χρησιμοποιήθηκε καμία υπηρεσία ή λειτουργία του διαδικτύου που απαιτεί οικονομικό αντάλλαγμα. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε blog (που φιλοξενήθηκε στον δικτυακό τόπο blogspot) για τις ανάγκες της επικοινωνίας και της ενημέρωσης, ενώ για την ανάρτηση του επιμορφωτικού υλικού χρησιμοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος slideshare.net. Σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και να εντοπίσει τις τάσεις που διαμορφώ θηκαν μετά από μία τρίμηνη σταθερή διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μέσω του blog. Π αράγοντες που συνεκτιμήθηκαν ήταν η ηλικία των εκπ/κων, το φύλο, και η σχέση τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο. Οι απόψεις των εκπ/κων καταγράφηκαν με ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε τόσο ερωτήσεις σε κλίμακα Likert όσο και ανοικτού τύπου. Από την επεξεργασία των δεδομένων φαίνεται ότι η προσπάθεια έτυχε της θετικής αποδοχής, από τη πλειονότητα των ερωτηθέντων, αφού εκφράζουν θετικές απόψεις για την διαδικασία αυτής της μ ορφ ής επικοινωνίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστολόγιο, ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, blog. ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1180]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία προσπάθεια η οποία προέκυψε από την ανάγκη για (έγκαιρη) επικοινωνία του σχολικού συμβούλου με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης του. Πιο συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές παρουσιάστηκε πρόβλημα με την μη έγκαιρη ενημέρωση, ενός μέρους τουλάχιστον, των εκπ/κων της περιοχής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα, στην οργάνω ση συναντήσεων, τη προώθηση επιμορφωτικού υλικού και τη διδακτική διαδικασία γενικότερα.. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έγκαιρης επίδοσης της αλληλογραφίας και του εκπαιδευτικού υλικού με παραδοσιακές μεθόδους δεν απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, και έτσι αναζητήθηκαν νέοι τρόποι περισσότερο άμεσης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Θράκης. Οι εξελίξεις στο χώρο των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) αποτέλεσαν το κίνητρο για την υιοθέτηση μιας μορφής επικοινωνίας, που προσφέρει ταχύτητα, αλληλεπίδραση, ευκολία πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας (Warlick, 2005). Κύριος στόχος της προσπάθειας ήταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επικοινωνίας. Στη πορεία όμω ς εξίσου σημαντική παράμετρος αναδείχθηκε και η «ζύμωση» ιδεών που προέκυψε μέσα από αυτού του τύπου την επικοινωνία.. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (BLOG) ) Το ιστολόγιο (http://en.w ikipedia.org/w iki/blog ) είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό, αλλά και της δυνατότητας που προσφέρει για ομαδική εργασία. Πολλοί ερευνητές στο χώρο της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης συμπίπτουν στη θεώρηση του ιστολογίου ως ένα περιβάλλον βασισμένο στη κοινοποίηση γνώ σης και την αναζήτηση απόψεων. Για παράδειγμα η Efimova (2004) βλέπει τα blog ως χώρο συνάντησης του μπλόγκερ-δημιουργού, των αναγνωστών-σχολιαστών των κειμένων του και των ιδεών όλων, και, επομένως, κατάλληλο χώρο και μέσο για τη διαχείριση και διάχυση της γνώσης. Ο δε Sessums (2006) χαρακτηρίζει τα ιστολόγια ως χώρο συλλογής (πληροφοριακού) υλικού, επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργίας. Σχετικά με την ανάπτυξη ιστολογίων στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια εφαρμογές των ιστολογίων αναπτύσσονται δυναμικά ακόμη και στο χώρο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπ/κων (Makri, Kynigos 2007). Ενώ ο Δαπόντες σε άρθρο του επιχειρεί να καταγράψει μερικές ενδιαφέρουσες προσπάθειες δημιουργίας blog από εκπαιδευτικούς «που έχουν κάτι να πουν» (Δαπόντες 2008). Με γνώμονα τις παραπάνω απόψεις δημιουργήθηκε, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ( ) από το σχολικό σύμβουλο ένα blog με τίτλο «Διδάσκουμε Φυσικές επιστήμες στα σχολεία της Θράκης» και περιγράφεται [1181]

3 ως: «Ένας χώ ρος επικοινωνίας ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων των καθηγητών ΠΕ4 της Θ ράκης με το Σχολικό σύμβουλο» fhttp://sciences-thrace.blogspot.com ). Σύμφωνα με τη ταξινόμηση που προτείνεται για τα ιστολόγια (White 2006) πρόκειται για ένα ιστολόγιο «προσωποκεντρικό» αφού ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο δημιουργός του. Ό μω ς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ω ς «θεματοκεντρικό» αφού κύριος στόχος του είναι η στήριξη ενός συγκεκριμένου έργου δηλαδή της διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών στα σχολεία της Θράκης. Είναι προφανές ότι το περιεχόμενό του αντανακλά το σύστημα αξιών, τις απόψεις, τις προσεγγίσεις του δημιουργού του σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας των Φ.Ε. στο ελληνικό σχολείο (Βιβίτσου κ.α. 2007). Η θέση αυτή του δημιουργού παρουσιάζεται μέσα από τις στήλες, τα άρθρα και τις παραπομπές που προτείνονται στο ιστολόγιο. Ό μω ς το κύριο σώμα των αναρτήσεω ν ακολουθεί ένα περισσότερο αυστηρό και υπηρεσιακό λόγο και οι αναρτήσεις υλικού στοχεύουν στο να συμπληρώσουν τα διδακτικά εφόδια σε όλους τους εκπ/κους ανεξάρτητα από τη μέθοδο διδασκαλίας που υποστηρίζουν ή ακολουθούν. Οι διδακτικές προτάσεις που παρουσιάζονται και η κοινοποίηση στο σύνολο των εκπ/κων απόψεων που ακουστήκαν σε μικρές τοπικές συγκεντρώσεις, ή ακόμη και σε προσωπικές επαφές στα σχολεία, φαίνεται ότι αρχίζουν να αναπτύσσουν μία μορφή ανατροφοδότησης και διαλόγου σχετικά με θέματα καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Το γεγονός αυτό κρίνεται ιδιαιτέρα ουσιαστικό κέρδος από τη χρήση του ιστολογίου, διότι όλοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την «μοναχική πορεία» του κάθε εκπ/κου στη καθημερινή προσπάθειά του. Η δημιουργία του ιστολογίου κοινοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς με πολλούς τρόπους, όπως τοποθέτηση της δ/νσ ης του blog στα υπηρεσιακά έγγραφα και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) του συμβούλου με παραλήπτες τους εκπαιδευτικούς, παρουσίαση της σελίδας και πρόσκληση για επίσκεψη και εγγραφή σε κάθε συνάντηση εκπ/κων με το σύμβουλο κτλ. Καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος των εκπ/κων της περιφέρειας (και όχι μόνο) άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις, έπαψε η αποστολή σε κάθε σχολείο του ενημερωτικού ή του επιμορφωτικού υλικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με την παραδοσιακή διαδικασία της έντυπης αλληλογραφίας. Στη θέση του προκρίθηκε η αποστολή σε κάθε σχολείο ενός με την επισήμανση ότι στο blog έχει αναρτηθεί υλικό και αναφέρεται επίσης και το θέμα της ανάρτησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το blog και να α νακτήσ ουν ή να σχολιάσουν το υλικό. Το επιμορφωτικό υλικό επιλέχθηκε να αναρτάται στο χώρο slideshare. (http://w w w.slideshare.net) Η επιλογή έγινε για λόγους ευκολίας πρόσβασης, αξιοπιστίας της ανάρτησης, εύκολης ανάκτησης των δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους και μερικές επιπλέον δυνατότητες που σχετίζονται με τη μορφή αρχείων που επιτρέπεται να αναρτηθούν. Ο διαθέσιμος χώρος είναι 100ΜΒ και μπορεί να αναρτηθούν παρουσιάσεις και κείμενα σε μορφές: PowerPoint - ppt, pps, pot, pptx, potx, ppsx, p e n O ffice - o d p, pdf; A pple [1182]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Keynote - key, zip or pdf. Microsoft O ffice - doc, docx, rtf, xls, O peno ffice - odt, ods, pdf; iwork Pages. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί παρουσιάσεις ppt, και κείμενα σε μορφή pdf που σχετίζονται με την οργάνω ση διδακτέας ύλης στα μαθήματα της ειδικότητας, αλλά και θέματα γενικότερου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Η επισκεψιμότητα του blog παρακολουθείται μέσω του sitem eter.com. (http://w w w.sitem eter.com ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ - M ozilla F ire fo x File Edit View History Bookmarks Tools Help mmm 5 3 http ://sciences-thr ace. blogspot.com/ S 3 O ~ - \ Google JB ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ - A.,, NovainOP FM g-4,6 S I SPORT 24 Q ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΠΡΟ.., Ε ] ΤΑ NEA Q ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε, ΣΕ... Google Translate» v Search * «* Sidewiki * 55$ ^ ^ Bookmarks^ e=i * -M Translate - ^ AutoLink - AutoFill -» ^ - φ CGotzar I 0 ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙ... + " ' F G o λ This page is in Greek. Translate it using Google Toolbar? Learn more [ Translate g 0 Κοινή χρήση Αναφορά κατάχρησης Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου Σύνδεση pj ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ.Ε. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΧΗΜ ΕΙΑ A ' ΛΥΚΕΙΟΥ Ε δώ β ρ ίσ κ ε τ α ι η δ ιδ α κ τ ικ ή π ρ ό τ α σ η π ο υ έχουμε συνδιαμορφώσει σχετικά με τη διδασκαλία.του μαθήματος της Χη μείας τη ς A 1Λυκείου. Η πρόταση έχει ως στό χο την οργάνωση τω ν διαθέσιμων διδακτικών ωρών, έτσι ώστε ν α γίνει διεξοδική παρουσίαση τω ν στοιχείο μετρικών υπολογισμών. ΑΝΑΡΤΉθΗΚΕ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΤΖΑΡΊΑΗΣ ΣΤΙΣ 1/23Λ :18:00 ΠΜ 0 ΣΧΌΛΙΑ [> 3 Done Π Α Ρ Α ΣΚΕΥΉ, φγντρτττ P,' ΤΎΜΝΑ^ΤΠΥ Το νέο Βιβλίο του X. Γκοτζαρίδη σχετικά με τη διαθεματικότητα m ' έναρξη Q E5 *SS Ναουσα 1 - Mic... O www,dapontes..., r') The role of blog... Ο ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ Φ... EN 9:36 πμ Εικόνα 1: Η εικόνα του ιστολογίου Blog ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μετά από τέσσερεις μήνες συστηματικής και στοχευμένης προσπάθειας, έχουν γίνει 33 αναρτήσεις (μέχρι ) αποκλειστικά με θέματα ενημέρωσης, καθοδήγησης και διδακτικών προτάσεων προς τους εκπ/κους. Επίσης προτείνονται με link μία σειρά από άρθρα και blog που παρουσιάζουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και υπηρεσιακό ενδιαφέρον. Επίσης για τη διευκόλυνση των εκπ/κων προτείνονται και links για αναζήτηση υπηρεσιακών εγγράφω ν και διαταγών. Ό λες οι προτάσεις είναι αποκλειστική επιλογή του δημιουργού του blog και φυσικά πέρα από την προσπάθεια για ενημέρωση των εκπαιδευτικών, στοχεύουν και στην ανάδειξη ενός προβληματισμού σε θέματα σχετικά με τη διδακτική των μαθημάτων των ΠΕ4 και τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται. Ως γενικός απολογισμός της μέχρι σήμερα πορείας μπορεί να αναφερθούν τα εξής: Η επισκεψιμότητα του blog φαίνεται να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, για blog με περιορισμένη προβολή και θεματογραφία που απευθύνεται σε πολύ μικρό αναγνω σ τικό κοινό. Ό π ω ς παρουσιάζεται [1183]

5 αναλυτικά στο sitemeter το ιστολόγιο δέχεται κατά μέσο όρο 115 επισκέψεις την εβδομάδα, ενώ δέχεται 215 επισκέψεις σε σελίδες κατά μέσο όρο. Συνολικά σε όλη τη διάρκεια της λειτουργία του blog δέχθηκε περί τις 3500 επισκέψεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Το επιμορφωτικό υλικό που βρίσκονται αναρτημένες στο χώρο του slideshare παρουσιάζουν μία διαφορετική και σχετικά αυτόνομη δυναμική σε σχέση με το blog. Δηλαδή δέχεται επισκέψεις ως παραπομπές από το blog, αλλά δέχεται και επισκέψεις ανεξάρτητα από το ιστολόγιο, μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ιδιαίτερη κινητικότητα στις αναρτήσεις με διδακτικές προτάσεις (780 μέχρι τις η πιο δημοφιλής), αν και αναφέρονται σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό, όπως για παράδειγμα σε αυτούς που διδάσκουν τη Φυσική στη Β' Γυμνασίου, ή τη Χημεία στην Α' Λυκείου. Αντίθετα, δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη προθυμία των εκπ/κων της περιφέρειας να εγγραφούν στο blog, παρά τα πλεονεκτήματα που θα τους φέρει η εγγραφή. Στην ερώτηση γιατί δεν το επιχειρούν η πιο συνηθισμένη απάντηση είναι ότι δε γνωρίζουν «τον τρόπο εγγραφής» ή «είναι μπελάς η εγγραφή». Μέχρι σήμερα ( ) εμφανίζονται να είναι εγγεγραμμένοι μόνο 20 εκπ/κοι. Μετά από περίπου τέσσερεις μήνες χρήσης του blog ως εργαλείο για την επικοινωνία, αλλά και την επιμόρφωση, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ4 που υπηρετούν στη περιφέρεια της Θράκης, να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα. Η καταγραφή των απόψεων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε προκειμένου να καταγραφεί και να αξιολογηθεί, το πώς οι εκπ/κοι αντιμετωπίζουν την ενημέρωση και τις επιμορφωτικές προσπάθειες που προσφέρονται μέσα από ένα ιστολόγιο (blog). Η δημιουργία των ερωτήσεων βασίστηκε στην ερευνητική υπόθεση για την καταγραφή απόψεων έναντι του ιστολογίου, και στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο των M adariaga, Rojas and Barrios (2003) που διαμορφώθηκε σύμφω να με τις προτάσεις για την εκπαιδευτική έρευνα του M ager (1997). [1184]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 2: Μερικές από τις αναρτήσεις στο slideshare ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στα σχολεία για συμπλήρωση στις και ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να το επιστρέψουν συμπληρωμένο ως τις Το συνολικό δείγμα αποτελείται από εκατόν ογδόντα τέσσερις (Ν = 181) καθηγητές Φυσικών επιστημών που υπηρετούν σε σχολεία της Θράκης, ηλικίας από 26 έως 60 ετών (Μ = 44,35, SD = 7,79). Από αυτούς 87 υπηρετούσαν σε γυμνάσια, 55 σε λύκεια και 21 σε ΕΠΑΛ και εσπερινά. Ως προς το φύλο το δείγμα αποτέλεσαν 114 (63%) άνδρες και 67 (37%) γυναίκες. Ως προς την εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου το δείγμα παρουσιάζει την εξής κατανομή: για τους άντρες το 92,1% έχει υπολογιστή και το 87,7% σύνδεση στο δίκτυο ενώ για τις γυναίκες τα ποσοστά είναι αντίστοιχα 94% και 91%. Ό π ω ς φαίνεται (πίνακας 1) το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 θέματαμεταβλητές αντίληψης για τη χρήση του ιστολογίου με πέντε (5) διαστάσεις, δείχνοντας τα επίπεδα συμφω νίας ή διαφω νίας σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα). Σε κάθε τμήμα της ο ερωτώμενος έπρεπε να επιλέξει μόνο ένα βαθμό, που αντιπροσώπευε την ισχύ της άποψης του. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οργάνω ν μέτρησης των στάσεων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha του C ronbach. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας α=.84. Το τεστ Kolmogorov-Smirrnov (K-S) έδειξε κανονική κατανομή των τιμών σε όλες τις πειραματικές ομάδες και σε όλες τις μετρήσεις. [1185]

7 Επίσης στο ερωτηματολόγιο υπάρχει και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που ζητά από τους ερωτώμενους να προτείνουν κάτι διαφορετικό από το blog για να βελτιωθεί η επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο. Η ερώτηση είχε ω ς εξής: Αναφέρετε άλλους (δύο) τρόπους πέρα από το Blog που θεωρείτε ότι θα ενίσχυαν τη προσπάθεια επικοινωνίας με το σύμβουλο και επιμόρφω σης μέσω διαδικτύου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π εριγραφ ικά σ τα τισ τικά τω ν μεταβλητώ ν της έρευνας Προκειμένου να καταγραφεί η συχνότητα εμφάνισης των ποσοστών επί τις % σε κάθε επίπεδο των ανεξάρτητων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συχνοτήτων (frequencies analysis) και για να διαπιστωθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαστάσεων της κλίμακας κάθε ερώτησης εφ αρμόσ θηκε το στατιστικό Chi - Square τεστ. Από το σύνολο των εκπ/κων δήλωσαν ότι το ιστολόγιο τους βοήθησε στην ενημέρωση τους ένα συνολικό ποσοστό 60% (Β1 Πίνακας 1). Αντίθετα η θετική άποψη για την βοήθεια που τους παρείχε το ιστολόγιο στην επιμόρφωσή τους διαμορφώθηκε συνολικά στο 38% (Β2 Πίνακας 1) πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο. Στις απαντήσεις αυτές φαίνεται να συμπίπτουν χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση οι εκπ/κοι που υπηρετούν σε Γυμνάσια με τους εκπ/κους που υπηρετούν σε Λύκεια και ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα οι υπηρετούντες σε Γυμνάσια εμφανίζουν ποσοστά 60,4% (Β1 Πίνακας 1) και 37,9% (Β2 Πίνακας 1) ενώ οι υπηρετούντες στα Λύκεια εμφανίζουν 54,6% (Β1 Πίνακας 1) και 36,3% (Β2 Πίνακας 1) και ΕΠΑΛ57,1% (Β1 Πίνακας 1). Ό μω ς μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ το ποσοστό των θετικών απόψεων στη δεύτερη ερώτηση διαμορφώνεται σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 42,9% (Β2 Πίνακας 1). Σημαντικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση Β3. Ένα σύνολο 73,3% δηλώνει πως το ιστολόγιο ως διαδικτυακό εργαλείο δεν τους αφήνει αδιάφορους και το ποσοστό αυτό δε παρουσιάζει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. Για την ανάπτυξη του επιπέδου συνεργασίας με τον σύμβουλο οι απόψεις είναι αρκετά διεσπαρμένες. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται να συμφωνεί πως υπήρξε αύξηση αλλά είναι αρκετά χαμηλό 37,3% (Β4 Πίνακας 1) ενώ συνολικά θετική άποψη εκφράζει ποσοστό 44,1% και αρνητική 24,8%. Ό μω ς μελετώντας τις απαντήσεις στο δείγμα των εκπ/κων που υπηρετούν στα Λύκεια φαίνεται ότι η αίσθηση της αύξησης της συνεργασίας με το σύμβουλο είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο ό ρ ο 47,3% (Β4 Πίνακας 1). Στην ερώτηση Β5 φαίνεται ένα συντριπτικό συνολικό ποσοστό 75,6% (Β5 Πίνακας 1) να μην θεωρεί το ιστολόγιο παράγοντα δημιουργίας άγχους για την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με το ποσοστό να μη παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. [1186]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τέλος ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό εκφράζει την διαφωνία του για την χρησιμότητα του ιστολογίου μόνο για τον οργανωτή του 76,9% (Β6 Πίνακας 1) με το ποσοστό να μη παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των εκπ/κων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ή ΕΠΑΛ. Β1.Η χρήση του blog, τη τρέχουσα χρονιά, με βοήθησε σε θέματα ενημέρωσης. Β2.Η χρήση του blog, τη τρέχουσα χρονιά, με βοήθησε σε θέματα επιμόρφωσης. Β3.Το blog είναι μια δυνατότητα που με αφήνει αδιάφορο/η. Β4.Η επικοινωνία μέσω του blog αύξησε την αίσθηση συνεργασίας με το σύμβουλο. Β5.Η ύπαρξη του blog μου δημιουργεί επιπλέον άγχος στη δουλειά μου. Β6.Το blog είναι μία εφαρμογή που βοηθάει μόνο τον οργανωτή του και όχι τον αναγνώστη. ΣΑ Σ - Δ ΔΑ 11,7% 46,3% 17,9% 19,8% 4,3% 5,5% 32,5% 28,8% 28,8% 4,3% 3,1 % 11,8% 11,8% 61,5% 11,8% 6,8% 37,3% 31,1% 21,1% 3,7% Πίνακας 1: Το ερωτηματολόγιο και τα ποσοστά των απαντήσεων 10,6% 13,8% 58,1% 17,5% 7,5% 15,6% 53,1% 23,8% Η διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων για κάθε ερώτηση, χωριστά για άνδρες και γυναίκες έγινε με χρήση της ανάλυσης διακύμανσης για ένα παράγοντα. Από την εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς έναν παράγοντα δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «φύλο» σε καμία από τις ερωτήσεις (μεταβλητές). Αναλυτικά για κάθε ερώτηση οι τιμές F και το επίπεδο σημαντικότητας (p) φαίνονται σ τον επόμενο πίνακα: F Sig. B1 1,927,167 B2,050,824 B3 2,378,125 B4 1,019,314 B5,604,438 B6 3,169,077 Πίνακας 2: Ανάλυσης διακύμανσης Σχετικά με την ερώτηση ανοιχτού τύπου που αναζητά τις προτάσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ενίσχυση της επικοινωνίας με το σύμβουλο, θα μπορούσε να αναφερθούν τα εξής: Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι στην ερώτηση δεν έχουν απαντήσει περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων. Μια πιθανή ερμηνεία γι αυτό το γεγονός θα ήταν το ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ανάλογω ν μορφώ ν επικοινωνίας ώστε να έχουν διαμορφώσει μία προσωπική άποψη. Η επαφή το υ ς και η επικοινωνία τους με τους [1187]

9 σχολικούς συμβούλους μέχρι σήμερα περιοριζόταν μόνο στη φυσική παρουσία των συμβούλων στο σχολείο ή τις επιμορφωτικές συναντήσεις. Ενισχυτική αυτής της ερμηνείας μπορεί να θεωρηθεί η παρατήρηση ότι η πλειοψηφία των εκπ/κων που απάντησαν βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 35-45, με πολύ καλή γνώση και χειρισμούς στο διαδίκτυο και (αρκετοί από αυτούς) με μεταπτυχιακές σπουδές. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα ξεχωρίζουν αυτές που προτείνουν να επεκταθεί η προσπάθεια με τη δημιουργία group επικοινωνίας για τη συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διδακτική διαδικασία. Σε αρκετές απαντήσεις αναφέρεται ο όρος «τηλεδιάσκεψη» και η ανάλυση των απαντήσεων οδηγεί στην ερμηνεία ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες θα ήθελαν μία επικοινωνία τύπου skype ή πιο συστηματική και τακτική επαφή μέσω Skype ή stickam. Η πλειοψηφία όμω ς όσω ν απάντησαν προτείνει την αποστολή e mail σε κάθε ένα εκπ/κο με το αναγκαίο γι αυτόν υλικό. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο δεν αφήνει αμφιβολία ω ς προς δύο συμπεράσματα. Πρώτο και σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι μικρό ποσοστό των εκπ/κων μένουν αδιάφοροι στη χρήση του ιστολογίου ω ς εργαλείο ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Το δεύτερο συμπέρασμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χρήση του ιστολογίου δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα (άγχος) στους εκπ/κους. Με βάση αυτές τις απαντήσεις θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι εκπ/κοι «αισθάνονται έτοιμοι» για να εντάξουν στη σχολική καθημερινότητα το σχετικά νέο εργαλείο, το ιστολόγιο. Μάλιστα η ένταξη αυτή φαίνεται να γίνεται χωρίς να τους δημιουργεί κάποια ιδιαίτερη πίεση και άγχος. Το γεγονός ότι πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η δημιουργία και χρήση του blog δεν εξυπηρετεί μόνο τον δημιουργό του, αλλά π ροφανώ ς δημιουργεί οφέλη και στους αναγνώστες, έρχεται να ενισχύσει τον προηγούμενο ισχυρισμό. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με ευρήματα και άλλων ερευνών που διαπιστώνουν ότι «αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη του μεταβατικού σταδίου της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών προς εναλλακτικές μορφές μάθησης μέσω διαδικτυακών περιβαλλόντων» (Βιβίτσου κ.α. 2007). Θα πρέπει όμω ς να συζητηθούν οι απαντήσεις που αφορούν τα «οφέλη» που αποκόμισαν οι χρήστες εκπ/κοι από το ιστολόγιο. Στην ερώτηση που αφορά τη βελτίωση της ενημέρωσής τους η απάντηση είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό θετική. Αυτό ίσως είναι αναμενόμενο αν αναλογιστούμε ότι μία από τις αιτίες που οδήγησαν στη δημιουργία του blog ήταν η αδυναμία έγκαιρης ενημέρωσης. Αντίθετα μικρό ποσοστό από τους ερωτηθέντες θεωρεί ότι η χρήση του blog βελτίωσε το επίπεδο επιμόρφωσής τους. Πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό το εύρημα; Μήπως η απάντηση στη μία ερώτηση είναι σε δυσαρμονία με την απάντηση στη δεύτερη; Για να απαντήσουμε θα πρέπει να περιγράψουμε τη μέχρι σήμερα εμπειρία τω ν ερω τηθέντω ν σε θέματα [1188]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ επιμόρφωσης. Σχεδόν όλες οι επιμορφωτικές συναντήσεις που π αρακολούθησαν μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν με «δια ζώσης» συναντήσεις είτε ομαδικά είτε ιτιε ατομική συνεργασία στο σχολείο που υπηρετούν. Φαίνεται ότι δεν αισθάνονται ότι τους ικανοποιεί η περιορισμένη διάδραση με τον δημιουργό και διαχειριστή του blog σε ένα χώρο ασύγχρονων συζητήσεων, ή ακόμη χειρότερα η ιδιότητα του «επισκέπτη αναγνώστη» που είναι και η πιο συνηθισμένη μορφή χρήσης. (Βιβίτσου κ.α. 2007). Στην ερώτηση σχετική με τη βοήθεια σε θέματα επιμόρφωσης μέσω του blog οι υπηρετούντες σε ΕΠΑΛ σημειώνουν ένα σχετικά υψηλότερο ποσοστό. Επιχειρώντας να ερμηνευθεί το εύρημα θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι επειδή είναι τόσα τα προβλήματα με τις ασάφειες του αναλυτικού προγράμματος, και τα προβλήματα σχετικά με τη διδακτική πρακτική που συναντούν σε καθημερινή βάση, κάθε προσπάθεια που τους βοηθά να θεωρείται καλοδεχούμενη. Σχολιάζοντας τα ευρήματα στην ερώτηση που αναφέρεται στην αύξηση της αίσθησης συνεργασίας με το σύμβουλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι για την συγκριμένη ομάδα εκπ/κων η συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο αφορούσε πάντα προσωπικές συναντήσεις και συζήτηση των προβλημάτων σε προσωπικό επίπεδο. Έχοντας υπόψη αυτή τη παρατήρηση θα πρέπει να θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στο παραπ άνω ερώτημα. Τέλος από την αξιολόγηση των απαντήσεων στην ερώτηση ανοιχτού τύπου προκύπτει ότι οι εκπ/κοι πάλι επιλέγουν για επικοινωνία με το σύμβουλο μία πιο προσωπική επαφή, την αποστολή προσω πικού e-m ail. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω ευρήματα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και παραμένει γι αυτούς σημαντικός π αράγοντας η προσωπική επαφή, οι εκπ/κοι σήμερα είναι θετικοί στην αναζήτηση νέων μορφώ ν επικοινωνίας και επιμόρφωσης, αναγνω ρίζουν ότι οι ΤΠΕ παρέχουν δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βιβίτσου, M., Γκίκας, Α., Μηνάογλου, Ν., Κονετάς, Δ., Οικονομάκος, Η., Λαμπροπούλου, Ν., Παρασκευάς, Μ. (2007), Τα ιστολόγια ω ς εργαλεία συνεργασίας και μάθησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας Ελλήνων εκπαιδευτικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Πρακτικά 4ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Π ρωτοβάθμιας (ΕΕΕΠ) για την διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση fw w w.eeep.gr), 6-7/10/07, Αθήνα. 2. Δαπόντες, Ν. (2008), Το Ιστολόγιο (Blog): Μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μ έρος ΙΙ) Διαθέσιμο: [1189]

11 w w.dapontes.gr/index.php?option=com content&task=view& id=271&itemid=46 Τελευταία επίσκεψη: Efimova, L. (2004), Discovering the iceberg of knowledge work: a w eblog case. Proceedings o f Fifth European C onference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities (OKLC04), Innsbruck, 2-3 April Kearns, Μ. (2009), Network-Centric A dvocacy. Διαθέσιμο : w w.netw ork-centricadvocacy.net Τελευταία επίσκεψη M ager R (1997), How to Turn Learners On, W ithout Turning Them O ff Atlanta, GA: C enter for Effective Performance 6. Makri, k., Kynigos,C. (2007), The role of blogs in studying the discourse and social practices of m athem atics teachers. Education technologies & society 10 (1) Sessums, C. (2006), W eblogging and teacher learning: getting the most out of the online social networks. Διαθέσιμο: s/weblog/ htm l Τελευταία επίσκεψη: Warlick, D. (2005). Four reasons w hy the blogosphere might make a better professional collaborative environm ent than discussion forums. Διαθέσιμο: /2cents/2005/08/15/four-reasonswhy-the-blogsphere-m ight-m ake-a-better-professional-collaborativeenvironm ent-than-discussion-forum s/ Τελευταία επίσκεψη White, N. (2006). Blogs and Com m unity - launching a new paradigm for online com m unity? Διαθέσιμο: m unity launc Τελευταία επίσκεψη ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ w w.sitem eter.com /?a=stats& s=s27cgotzar w w.slideshare.net/cgotzar [1190]

Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης.

Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης. Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσµατικά εργαλεία επίτευξης µη τυπικής µάθησης. Educational blogs: Their potential use as non formal learning efficient tools. Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (25) σελ.183-19 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ : ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων

Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Τμηματοποίηση Χρηστών στα Social Media βάσει δημογραφικών& ψυχογραφικών κριτηρίων Ονοματεπώνυμο: Ζωή- Χάρις Μπελενιώτη Σειρά:8η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Δ/ΝΣΗ ΔϊπΕΡΟΒΑΘΜίΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ^ouoy μαγνης;ας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/υση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» Σωτηρούδας Βασίλειος 1, Γαρίτσης Ιωάννης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 30 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης vsotirudas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας

Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Δημιουργία E-Portofolio και κοινή χρήση εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας Κωστόπουλος Βασίλειος Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων bkostop@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα