ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Στον Αγιο Νικόλαο σήμερα Πέμπτη 0 Απριλίου 0 και ώρα.00 στα γραφεία της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου - Αγιος Νικόλαος), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER), μετά την υπ αριθ. πρωτ. 0/--0 πρόσκληση του Προέδρου της ΕΔΠ LEADER, με θέματα ημερήσιας διάταξης:. Θέμα ο: Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER μετά την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων. Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER κ. Δημήτρης Κουνενάκης ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα: Μετά την απόφαση της ΕΔΠ LEADER κατά την υπ αριθ. 9/--0 συνεδρίαση της σχετικά με τη τροποποίηση της απόφασης αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER μετά την υπ αριθ. πρωτ. 68/--0 έκθεση δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, η ΟΤΔ στις 7--0 κοινοποίησε τα αποτελέσματα αξιολόγησης στους υποψήφιους δικαιούχους, με συστημένες επιστολές στις οποίες επισυνάφθηκαν αντίγραφα των Δελτίων Αξιολόγησης και των αναλυτικών εγκεκριμένων προϋπολογισμών κάθε πρότασης και οι πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν σε κάθε δράση. Στις συστημένες επιστολές προς τους υποψήφιους δικαιούχους αναφερόταν και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, που ήταν 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (www.anlas.gr) και στο τοπικό τύπο. Επίσης, τα αποτελέσματα αξιολόγησης τοιχοκολλήθηκαν στην έδρα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στις 7--0 και δημοσιεύτηκαν στη τοπική εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ» στις Μέχρι τη τελική προθεσμία υποβολής ενστάσεων υποβλήθηκαν τρείς () ενστάσεις από τους παρακάτω υποψήφιους: ) Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Φωτιάς (αριθ. πρωτ. ΟΤΔ: 86/5--0). ) Σκουληκάρης Μιχαήλ (αριθ. πρωτ. ΟΤΔ: 87/5--0). ) Πολιτιστικό Εργαστήρι Σητείας (αριθ. πρωτ. ΟΤΔ: 88/5--0). Οι ενστάσεις εξετάστηκαν από την Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΕΔΠ LEADER κατά την υπ αριθμ. 6/6-9-0 συνεδρίαση της και αποτελείται από τους: ) Χαράλαμπο Αντωνακάκη, οικονομολόγο ΠΕ. ) Εμμανουήλ Πλατή, πολιτικό μηχανικό ΠΕ. ) Λύδια Γεροντή, κοινωνιολόγο ΠΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων συνέταξε το από --0 πρακτικό το οποίο διανέμεται στα μέλη της ΕΔΠ LEADER. Η ΕΔΠ LEADER αφού έλαβε υπόψη της: α) τη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και των παραρτημάτων της που εγκρίθηκε με απόφαση της ΕΔΠ LEADER κατά την υπ αριθμ. / συνεδρίαση της. β) την απόφαση επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) κατά την υπ αριθμ. 9/--0 συνεδρίαση της. γ) τα Πρακτικά Αξιολόγησης και τα Δελτία Αξιολόγησης που συνέταξε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις. δ) τους φακέλους υποψηφιότητας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων που υπέβαλαν ενστάσεις. ε) τις υποβληθείσες ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων. στ) το από --0 πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή ενστάσεων. και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: Α) Ένσταση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς Φωτιάς Η ΕΔΠ LEADER αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και αποφασίζει τα ακόλουθα:

2 ) εγκρίνει την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού που αφορά: τηλεόραση με κόστος 7 πλέον ΦΠΑ, αυτοενισχυόμενη κονσόλα ήχου με κόστος 9 πλέον ΦΠΑ και ηχεία με συνολικό κόστος 560 πλέον ΦΠΑ, στη κατηγορία επιλέξιμων δαπανών «Δαπάνες προμήθειας λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του έργου», εφόσον κατά την υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα παρουσιάζεται στους επισκέπτες μέσω του εξοπλισμού αυτού. ) δεν εγκρίνει την επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν: κατασκευή ιστοσελίδας και φυλλάδια για το λόγο ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι εκείνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκάστοτε προκήρυξης του τοπικού προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στην ισχύουσα υπ αριθ. 0/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 55/Β/0--00) «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)» και στο ενημερωτικό υλικό της ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου. ) εγκρίνει την επιλεξιμότητα της δαπάνης για αφίσες - ενημερωτικούς πίνακες μουσείου με κόστος,90 πλέον ΦΠΑ υπό τον όρο ότι το υλικό αυτό θα τοποθετηθεί στο χώρο του μουσείου με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τα εκθέματα του μουσείου. ) εγκρίνει τη βαθμολογία της πρότασης με βαθμό «0,0» στα κριτήρια επιλογής Γ.. «Σκοπιμότητα της πρότασης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης» και Γ.. «Σκοπιμότητα της πρότασης σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος» για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. Β) Ένσταση Σκουληκάρη Μιχαήλ Η ΕΔΠ LEADER αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και αποφασίζει τα ακόλουθα: ) Στην εργασία «Υπαίθριος χώρος στάθμευσης» εγκρίνει την αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά με την αύξηση της τιμής μονάδας από.000 σε.500 σύμφωνα με τον αιτούμενο προϋπολογισμό, εφόσον με την ολοκλήρωση της εργασίας ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλει πλήρεις και αναλυτικές επιμετρήσεις, ποσότητες και τιμές μονάδας για της επιμέρους εργασίες του υπαίθριου χώρου στάθμευσης. ) Στην εργασία «Τζάκι ενεργειακό» δεν εγκρίνει την αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά (με αύξηση της τιμής μονάδας από.000 σε.600 ) για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. ) Δεν εγκρίνει την επιλεξιμότητα των εργασιών «Σετ WC» (με ποσότητα και τιμή μονάδας 500 ) και «Ύδρευση - αποχέτευση WC (σωληνώσεις και συνδέσεις)» (με ποσότητα και τιμή μονάδας 900 ) για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. ) Εγκρίνει την επιλεξιμότητα των εργασιών «Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας», με ποσότητα 0 αντί για και τιμή μονάδας 00 ) και «Ύδρευση - αποχέτευση κουζίνας (σωληνώσεις και συνδέσεις)» (με ποσότητα 0 αντί και τιμή μονάδας 500 ) για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 5) Στη κατηγορία δαπανών «Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός» εγκρίνει τη μη επιλεξιμότητα ή τη μείωση των αιτούμενων ποσοτήτων των παρακάτω ειδών εξοπλισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων: - Κρεβάτι διπλό 0Χ00: Μείωση από σε 9 διπλά κρεβάτια διότι στα σχέδια υπάρχουν 9 διπλά κρεβάτια. - Κρεβάτι μονό 00Χ00: Μείωση από σε μονά κρεβάτια διότι στα σχέδια υπάρχουν μονά κρεβάτια. - Κομοδίνο: Μείωση από σε 6 κομοδίνα διότι υπάρχουν κρεβάτια Χ κομοδίνα ανά κρεβάτι. - Καθρέπτης: Μείωση από 8 σε 0 τεμάχια, ένας σε κάθε διαμέρισμα. - Τουαλέτα-κομότα: Μείωση από 8 σε 0 τεμάχια, μία σε κάθε διαμέρισμα. - Στρώμα διπλό 0Χ00: Μείωση από σε 9 τεμάχια, ένα σε κάθε διπλό κρεβάτι. - Στρώμα μονό 00Χ00: Μείωση από σε τεμάχια, ένα σε κάθε μονό κρεβάτι. - Καρέκλες τουαλέτας: Μείωση από 8 σε 0 τεμάχια, μία σε κάθε διαμέρισμα. - Παγκάκι αποσκευών: Μείωση από 8 σε 0 τεμάχια, ένα σε κάθε διαμέρισμα. - Ντουλάπα δίφυλλη: Η δαπάνη για 8 τεμάχια δεν γίνεται αποδεκτή γιατί στις κτιριακές εργασίες υπάρχει η εργασία «Ντουλάπες υπνοδωματίων» με ποσότητα μ όψης. - Καρέκλες βεράντας: Μείωση από σε 0 τεμάχια, δύο σε κάθε διαμέρισμα. - Μαξιλάρι ύπνου: Μείωση από 68 σε 0 τεμάχια, 0 κλίνες Χ μαξιλάρια ανά κλίνη. - Ντουλάπι κρεμαστό νεροχύτη 00 εκ.: Η δαπάνη για 0 τεμάχια δεν γίνεται αποδεκτή γιατί στις κτιριακές εργασίες υπάρχει η εργασία «Ντουλάπια κουζίνας» με ποσότητα 5 μ.μ. 5) Στο κριτήριο επιλογής Α «Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας» αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων για τη βαθμολόγηση της πρότασης με βαθμό αντί για το βαθμό «0,50». 6) Για τα κριτήρια επιλογής: - Β. «προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης»

3 - Β «Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων» - Γ. «Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (π.χ. Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας) και συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν» - Γ. «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων» - Γ7. «εξασφάλιση απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων από εργαζόμενους μειωμένης κινητικότητας» - Δ. «Πρόβλεψη συστήματος ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων» - Δ.5 «Πρόβλεψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 000, EMAS)» - Γ. «τεχνολογική καινοτομία» - Γ. «οργανωτική καινοτομία» δεν εγκρίνει την αύξηση της βαθμολογίας τους για τους για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. Γ) Ένσταση Πολιτιστικού Εργαστήρι Σητείας Η ΕΔΠ LEADER αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και αποφασίζει τα ακόλουθα: ) εγκρίνει την επιλεξιμότητα της δαπάνης για σχεδιασμό, παραγωγή και διακίνηση αφίσας σε.000 αντίτυπα για τη δημοσιοποίηση και προβολή της εκδήλωσης με κόστος 609,76 πλέον ΦΠΑ. ) εγκρίνει την επιλεξιμότητα της δαπάνης για καταχωρήσεις διαφημίσεων για την εκδήλωση σε 0 web Μ.Μ.Ενημέρωσης και 0 έντυπα Μ.Μ.Ενημέρωσης με συνολικό κόστος.06,6 πλέον ΦΠΑ. ) δεν εγκρίνει την επιλεξιμότητα των δαπανών για δημιουργία ιστότοπου, καταχώρηση του σε μηχανές αναζήτησης, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και κοινότητας της εταιρείας στο facebook, twitter και YouTube, δημιουργία blog για τη διαφημιστική προώθηση του ιστότοπου και σχεδιασμό έντυπου φυλλαδίου σε αντίτυπα για τη διαφήμιση της εταιρείας ) εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά μηχανημάτων ήχου (ηχεία, κονσόλα και ενισχυτή) με συνολικό κόστος 8.9,68 πλέον ΦΠΑ. 5) οι παραπάνω δαπάνες θα πιστοποιηθούν και θα πληρωθούν από την ΟΤΔ εφόσον διαπιστωθεί ότι η προτεινόμενη πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Η Γιορτή του Διόνυσου» πραγματοποιηθεί τουλάχιστον όπως περιγράφεται στο φάκελο υποψηφιότητας (μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, διαγωνισμοί γευσιγνωσίας, βράβευση κρασιών και εδεσμάτων, συνταγές με προιόντα αμπέλου, παραγωγή ρακής, πάτημα σταφυλιών κλπ). 6) εγκρίνει τη βαθμολογία της πρότασης με βαθμό «0,0» στα κριτήρια επιλογής Γ.. «Σκοπιμότητα της πρότασης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης» και Γ.. «Σκοπιμότητα της πρότασης σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος» για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 7) μετά τις προηγούμενες εγκρίσεις δαπανών, εγκρίνει την κατ αρχήν ένταξη της πρότασης στη Δράση L- με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό κόστους 9.98,70 πλέον ΦΠΑ και με βαθμό αξιολόγησης 0,5. Επίσης, η υποψήφια δικαιούχος Jaana-Elisa Kapsoritakis που είχε υποβάλει πρόταση με τίτλο: Ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος με εγκεκριμένο συνολικό κόστος 59.6,00 και αναλογούσα δημόσια δαπάνη 7.658,00 και η οποία είχε καταταγεί η επιλαχούσα στη Δράση L-: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων» απέστειλε στην ΟΤΔ με το από --0 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) από τη Φινλανδία όπου διαμένει οικογενειακώς, μια επιστολή - δήλωση (αρ. πρωτ. ΟΤΔ: 7/--0) στην οποία δηλώνει ότι: «Στις -5-0 σας υπέβαλα αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου μιας πρότασης μου με τίτλο: Ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος στην περιοχή Αμονάχου Θρυπτής Καβουσίου του Δήμου Ιεράπετρας. Με τη παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ πλέον την ένταξη της πρότασης μου στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου λόγω οικογενειακών υποθέσεων». Στη συνέχεια, η ΕΔΠ LEADER αφού έλαβε υπόψη της: α) τις προηγούμενες αποφάσεις επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, β) την επιστολή - δήλωση της υποψήφιας δικαιούχου Jaana-Elisa Kapsoritakis ότι δεν επιθυμεί πλέον την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου της πρότασης της με τίτλο: «Ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος στην περιοχή Αμονάχου Θρυπτής Καβουσίου του Δήμου Ιεράπετρας», και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: ) εγκρίνει την απόρριψη ή απένταξη των παρακάτω προτάσεων:

4 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΔΡΑΣΗ Lα: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου. Τραχανά Ιωάννα ΔΡΑΣΗ L-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. Ίδρυση επισκέψιμου αγροκτήματος Kapsoritakis Jaana-Elisa Απορρίπτεται διότι δεν πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.5 και.7 Απεντάσσεται μετά από αίτημα της υποψήφιας δικαιούχου ΔΡΑΣΗ L-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. Ίδρυση τεσσάρων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Αρετάκη Μαρία & Σια Ο.Ε. Απορρίπτεται διότι δεν πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.5,.5,.6, και.0 ) εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης των 9 προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας επεξεργασίας γάλακτος - παραγωγής τυροκομικών & γαλακτοκομικών προϊόντων. Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Συλλιγάρδος Ο.Ε. 0,59 Υιοί Δημητρίου Κοκολάκη Ο.Ε. 0,50 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 89.80,00.90,00 9., ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ Lα: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. 8.97, ,50 Ίδρυση χώρου εστίασης (εστιατόριου). Κοκολάκης Μιχαήλ 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Ανέγερση κτιρίου με αποθήκη για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής χρηστικών μικροαντικειμένων από ξύλο. Onu Stefan 0,87 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων. Ίδρυση μονάδας μικροζυθοποιίας. Ίδρυση εργαστηρίου παραδοσιακών ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση το μούστο. Περακάκης Γεώργιος 0,608 Κασσωτάκης Στέφανος 0,59 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση. Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων περιοχής παρέμβασης LEADER Δήμου Αγίου. Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου 0, ,00 7.7, ,00 7.7, , , , , , ,00 77., ,00 7.9, , , ,50

5 Σήμανση θρησκευτικών και αξιοθέατων μνημείων. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης LEADER Δήμου Αγίου. Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων , ,50 Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου 0,950 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ίδρυση συγκροτήματος δύο ανεξάρτητων διώροφων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με παράλληλη παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού-ειδικού τουρισμού. Ανέγερση τριών νέων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Ίδρυση δέκα ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων κλειδιών Β τάξης. Ίδρυση πέντε τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Διαλυνά Ναντίν- Σαμπρίνα 0,55 Βασιλάκη Μαρία 0,9 Σκουληκάρης Μιχαήλ 0,66 Μ. Σφυράκη και ΣΙΑ Ε.Ε. 0,79 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. Εκσυγχρονισμός παραδοσιακού καφενείου. Ίδρυση παραδοσιακού καφενείου. Δημιουργία εστιατορίου. Κατρινάκη Μαρία 0, Καλλιτσουνάκη Μαρία Κούρτογλου Γεώργιος 0,95 0,6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Προμήθεια μικρής κλίμακας υποδομής, εξοπλισμού & παραδοσιακών στολών για την ενίσχυση της γιορτής του εφτάζυμου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρούστα Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα Πολιτιστικό Εργαστήρι Σητείας 0,78 0,5 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου. Βελτίωση και ανάπλαση περιοχής Λόφου Προφήτη Ηλία, εντός οικισμού Βρυσσών Μεραμβέλλου. Δήμος Ιεράπετρας 0,750 Δήμος Αγίου 0, , , , , , , , , , , , , , ,50.009, ,50 8.,00.7, ,00., , , ,00.809,5.500, , ,00 0.8, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων , ,00

6 Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Χουμεριάκου για κοινωφελή χρήση. Πολιτιστικός Σύλλογος Χουμεριάκου 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση , ,00 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχής LEADER Δήμου Αγίου μέσω της αναγνώρισης βοτανολογικού πλούτου και της υλοποίησης φυτοτεχνικών εργασιών και εργασιών καθαρισμού και βελτίωσης φυσιολατρικών διαδρομών / μονοπατιών και τη διαμόρφωση δύο θέσεων θέας και δασικής αναψυχής. Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχής LEADER Δήμου Αγίου μέσω σήμανσης φυσιολατρικών διαδρομών / μονοπατιών, εξοπλισμού αναρριχητικών πεδίων και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. ΧΑ: το μεγαλοπρεπέστερο φαράγγι της Κρήτης. Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Άλσος Χλουβεράκη, περιοχή Κόκκινα Σητείας. Δήμος Αγίου Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας 0,95 0,800 0,708 Δήμος Σητείας 0,50 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Διαμόρφωση εσωτερικού & περιβάλλοντος χώρου παλαιού γυμνασίου Νεάπολης για τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου Νεάπολης. Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε χώρο έκθεσης λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Διαμόρφωση χώρου παλαιού διδακτηρίου σε λαογραφικό μουσείο. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο για τη μετατροπή του σε μουσείο που σχετίζεται με τη λαογραφική κληρονομιά. Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμβέλλου "Κριτσωτοπούλα" Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος Ανάπτυξης Αγίου Ιωάννη Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Φωτιάς 0,850 0,80 0,750 0,55 ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ L-: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά , , , ,00.756,00.756, , , , , , , , , , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50.9.8,75

7 ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΔΠ LEADER κ. Δημήτριο Κουνενάκη για: α) τη κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της παρούσας απόφασης και του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στους υποψήφιους δικαιούχους που υπέβαλαν ενστάσεις και β) τη τοιχοκόλληση στην έδρα και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ της παρούσας απόφασης μαζί με τον οριστικό πίνακα των προτάσεων που απορρίπτονται και τον οριστικό πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER Δημήτριος Κουνενάκης

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 15 ΑΡΧΑΝΕΣ 25/07/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 15 ΑΡΧΑΝΕΣ 25/07/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε Π Νο 5 ΑΡΧΑΝΕΣ 5/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 5/07/0, ηµέρα ευτέρα και ώρα 3.30 µ.µ., συνήλθε η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε Π) Leader της εταιρείας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ. Φλώρινα 04/07/2014 Αριθμ. Πρωτ.: -740-2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής:

Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για τα Κριτήρια Αποκλεισμού (απορριφθείσες) είναι οι εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 1/10/2013 Σήμερα στις Αρχάνες την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, συνήλθε η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ Ανώγεια Ρεθύμνου Τ.Κ. 7405 Τηλ: 84079 Φαξ: 840058 www.leader.akomm.gr, e-mail: leader@akomm.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leader «Ψηλορείτης, Ο Μύθος εμπνέει τη ζωή»

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 28/9/2011 και ώρα 13:00 και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AN.BΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 19/07/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΑΡΧΑΝΕΣ 9/07/0 Σήµερα στις Αρχάνες την 9/07/0, ηµέρα Τρίτη και ώρα :00 µ.µ, συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3060 2 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24958 2 η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουργι κής απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 A/A ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 66/5/Β/9/005 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καβάλα : 9.0.0 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων αξιολόγησης της ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα