Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95"

Transcript

1 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει τους βουλευτές να καταδικάσουν τον Αγόρατο ως υπεύθυνο για τον θάνατο των δημοκρατικών στρατηγών, εφόσον με βάση τις δικές του κατηγορίες περί συνωμοσίας εναντίον τους, οι Τριάκοντα τους καταδίκασαν σε θάνατο. Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, Ἐνθυμεῖσθε δ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅπως μὴ πάντων ἔργον σχετλιώτατον ἐργάσησθε. Εἰ γὰρ ἀποψηφιεῖσθε Ἀγοράτου τουτουί, οὐ μόνον τοῦτο διαπράττεσθε, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν, οὓς ὁμολογεῖτε ὑμῖν εὔνους εἶναι, ἅμα τῇ αὐτῇ ψήφῳ ταύτῃ θάνατον καταψηφίζεσθε ἀπολύοντες γὰρ τὸν αἴτιον ὄντα ἐκείνοις τοῦ θανάτου οὐδὲν ἄλλο γιγνώσκετε ἢ ἐκείνους δικαίως ὑπὸ τούτου τεθνηκέναι. Καὶ οὕτως ἂν δεινότατα πάντων πάθοιεν, εἰ οἷς ἐπέσκηπτον ἐκεῖνοι ὡς φίλοις οὖσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν, οὗτοι ὁμόψηφοι κατ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν τοῖς τριάκοντα γενήσονται. Μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὸς θεῶν Ὀλυμπίων, μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ θάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησθε, οἳ πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς ποιήσαντες δι αὐτὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν τριάκοντα καὶ Ἀγοράτου τουτουὶ ἀπέθανον. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ «Ἐνθυμεῖσθε δ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι»: ἐνθυμοῦμαί τι = σκέφτομαι, εξετάζω, βάζω κάτι στο μυαλό μου ἐνθυμοῦμαί τινος = σκέφτομαι, έχω κάτι διαρκώς στη μνήμη μου ἐνθυμοῦμαι περί τινος = φροντίζω για κάτι ἐνθυμοῦμαι + εξαρτημένη πρόταση (ὅτι, ὡς, εἰ, μὴ) = σκέφτομαι - παρατηρώ ότι, προσέχω μη ἐνθυμοῦμαι + κατηγορηματική μετοχή = συλλογίζομαι ότι ἐνθυμοῦμαι + ειδικό απαρέμφατο = σκέφτομαι ότι ἐνθυμοῦμαι (απόλυτα) = θυμώνω, παίρνω κάτι κατάκαρδα «ὅπως μὴ πάντων ἔργον σχετλιώτατον ἐργάσησθε»: σχέτλιος, -α, -ον = άθλιος, ελεεινός ἐργάζομαι (αμτβ.) = μοχθώ, κοπιάζω ἐργάζομαί τι = κάνω κάτι ἐργάζομαι κατά τινα, περί τινα, ἔν τινι, εἴς τι, ἐπί τι, πρός τι = κάνω κάτι για / σε ἐργάζομαί τινά τι = κάνω κάτι (κακό, σπανίως καλό) σε κάποιον «εἰ γὰρ ἀποψηφιεῖσθε Ἀγοράτου τουτουί»: ἀποψηφίζομαί τινος = αθωώνω κάποιον με ψήφο ἀποψηφίζομαί τινα = καταδικάζω την εκλογή κάποιου ἀποψηφίζομαί τι = απορρίπτω κάτι δια ψήφου «οὓς ὁμολογεῖτε ὑμῖν εὔνους εἶναι»: ὁμολογέω ῶ τινι = συμφωνώ με κάποιον ὁμολογῶ τι = παραδέχομαι κάτι ὁμολογῶ τινί τι = συμφωνώ με κάποιον κάτι ὁμολογῶ + ειδικό απαρέμφατο = παραδέχομαι ότι ὁμολογῶ + απαρέμφατο μέλλοντα = υπόσχομαι ότι ή να ὁμολογῶ + απαρέμφατο αορίστου = υπόσχομαι να ὁμολογῶ ἐπί τινι = συνεννοούμαι με κάποιον υπό όρους ὁμολογῶ + κατηγορηματική μετοχή = παραδέχομαι ότι ὁμολογῶ + ειδική πρόταση = παραδέχομαι ότι ὁμολογεῖται (απροσώπως) = θεωρείται αληθινό εὔνους = ευμενής, φιλικός, ευνοϊκός «ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἅμα τῇ αὐτῇ ψήφῳ ταύτῃ θάνατον καταψηφίζεσθε»: καταψηφίζομαί τινός τι = καταδικάζω κάποιον σε κάτι Το ρήμα «καταψηφίζομαι» είναι καταδικαστικό και συντάσσεται συνήθως ως εξής: καταψηφίζομαί τινά τινος (αιτιατική προσώπου ως αντικείμενο + γενική πράγματος ως γενική της ποινής), αλλά μπορεί να συνταχθεί και με αντιστροφή των πτώσεων, όπως στο κείμενο, ως εξής: καταψηφίζομαί τινός τι (γενική προσώπου ως αντικείμενο + αιτιατική πράγματος ως αιτιατική της ποινής) ἀπολύομαί τινα = αθωώνω κάποιον γιγνώσκω ως γνωστικό: (γνωρίζω, ξέρω, καταλαβαίνω, μαθαίνω, διακρίνω, παρατηρώ, αρχίζω να εννοώ) γιγνώσκω τι = ξέρω, γνωρίζω

2 γιγνώσκω τινά τι (αντικείμενο κατηγορούμενο) = μαθαίνω, διαπιστώνω γιγνώσκω τινὸς = καταλαβαίνω κάτι γιγνώσκω τινὸς ή τινά + κατηγορηματική = διαπιστώνω ότι κάποιος γιγνώσκω + ειδική πρόταση ή πλάγια ερώτηση = αντιλαμβάνομαι ότι / πώς γιγνώσκω ως δοξαστικό: (σχηματίζω κρίση / άποψη, νομίζω) γιγνώσκω τι = νομίζω γιγνώσκω + ειδικό απαρέμφατο = νομίζω, έχω τη γνώμη / άποψη πως πάσχω + σύστοιχη αιτιατική (δεινά, ἄξια, βίαια) = υφίσταμαι / παθαίνω κάτι πάσχω τι ὑπό τινος = υφίσταμαι / παθαίνω κάτι από κάποιον εὖ πάσχω ὑπό τινος = ευεργετούμαι από κάποιον (ενεργητικό: εὖ δρῶ / ποιῶ τινα = ευεργετώ κάποιον) κακῶς πάσχω ὑπό τινος = κακοποιούμαι από κάποιον (ενεργητικό: κακῶς ποιῶ / δρῶ τινα = κακοποιώ / βλάπτω κάποιον) «οἷς ἐπέσκηπτον ἐκεῖνοι ὡς φίλοις οὖσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν»: ἐπισκήπτω τινὶ = αφήνω εντολή σε κάποιον, παραγγέλνω, στηρίζω ἐπισκήπτω τινὶ + τελικό απαρέμφατο = αφήνω / δίνω σε κάποιον εντολή να τιμωρῶ τινα = τιμωρώ κάποιον για εκδίκηση, εκδικούμαι κάποιον, αλλά και τιμωρῶ τινι = βοηθώ, υπερασπίζω κάποιον γίγνομαι ὁμόψηφός τινι κατά τινος = ρίχνω την ίδια ψήφο / αποφασίζω το ίδιο με κάποιον εναντίον κάποιου «μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ θάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησθε»: ἡ τέχνη = το τέχνασμα ἡ μηχανὴ = ο δόλος, η (ψεύτικη) δικαιολογία καταψηφίζομαι θάνατόν τινος = αποφασίζω τον θάνατο κάποιου, καταδικάζω κάποιον σε θάνατο ποιῶ καλὰ κἀγαθὰ = διαπράττω / κάνω πολλές και καλές ευεργεσίες ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σκεφθείτε όμως, άνδρες Αθηναίοι, πώς να μη διαπράξετε την αθλιότερη πράξη από όλες. Γιατί, αν αθωώσετε αυτόν εδώ τον Αγόρατο, δεν κάνετε μόνο αυτό, αλλά και εκείνους τους άνδρες, που παραδέχεστε ότι ήταν φιλικοί σε σας, συγχρόνως με την ίδια αυτή ψήφο, τούς καταδικάζετε σε θάνατο. Γιατί, αθωώνοντας αυτόν που είναι υπαίτιος για τον θάνατο εκείνων, δεν αποφασίζετε τίποτε άλλο παρά ότι εκείνοι δίκαια καταδικάστηκαν σε θάνατο από αυτόν. Και έτσι θα πάθουν τη χειρότερη ατίμωση από όλες, αν αυτοί, στους οποίους άφηναν εκείνοι την εντολή να εκδικηθούν για χάρη τους γιατί ήταν κατά τη γνώμη τους φίλοι τους, ψηφίσουν εναντίον εκείνων των ανδρών όμοια με τους τριάντα τυράννους. Σε καμιά περίπτωση, άνδρες δικαστές, στο όνομα των Ολύμπιων θεών, μήτε με τέχνασμα μήτε με καμία δικαιολογία μην καταδικάσετε σε θάνατο εκείνους τους άνδρες, οι οποίοι, αν και έκαναν πολλές και μεγάλες ευεργεσίες σε σας, γι' αυτές τις ίδιες θανατώθηκαν από τους τριάντα τυράννους και από αυτόν εδώ τον Αγόρατο. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ορισμός: Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στον λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). π.χ. Ῥώμη μετὰ μὲν φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ ταύτης (= τῆς φρονήσεως) ἔβλαψε. π.χ. Τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας πάντες τιμῶσι τοιοῦτοι (= ἀγαθοὶ) καὶ ὑμεῖς γίγνεσθε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αντωνυμίες δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε στη θέση ουσιαστικών ή επιθέτων. Συχνά προσδιορίζουν ουσιαστικά σαν να είναι επίθετα. Από αυτή τη χρήση των αντωνυμιών ως επιθέτων ονομάστηκαν επιθετικές αντωνυμίες. π.χ. Ἄνθρωπός τις. Εἰς τοῦτον τὸν ἀγῶνα. Πάλαι τοιοῦτός ἐστιν. Ὑπὲρ ἑκάστου του ἀνδραπόδου.τοσούτων ἀνθρώπων. Τῆς ὑμετέρας σωτηρίας.

3 Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές, 5. αυτοπαθητικές, 6. αλληλοπαθητική, 7. ερωτηματικές, 8. αόριστες, 9. αναφορικές. Για την κλίση τους και τη σημασία τους βλ. στην αντίστοιχη ενότητα της Γραμματικής: Αντωνυμίες - Η κλίση των αντωνυμιών Στο εξεταζόμενο κείμενο υπάρχει ο τύπος «τουτουί» που είναι γενική ενικού, του αρσενικού γένους, της δεικτικής αντωνυμίας «οὑτοσί, αὑτηί, τουτί». Παρατήρηση: Οι δεικτικές αντωνυμίες παίρνουν συχνά για έμφαση στο τέλος το δεικτικό μόριο -ι το οποίο τονίζεται πάντα και παίρνει οξεία. Το βραχύ -ο- του ουδετέρου στον ενικό αριθμό, όπως και το -α- στον πληθυντικό, αποβάλλονται πριν το μόριο - ι: τοῦτο-ι τουτὶ και ταῦτα-ι ταυτί. π.χ. Κατέψευσται γὰρ ἡ βουλὴ Δημοσθένους τουτὶ γάρ ἐστιν ὑπερβολὴ τοῦ πράγματος (μτφρ. Έχει πει ψέματα η βουλή σε βάρος του Δημοσθένη αυτό κι αν δεν είναι υπερβολή, βέβαια) Αν προ του δεικτικού ι υπάρχει μακρόχρονο φωνήεν, τότε το φωνήεν δεν αποβάλλεται: αὑτηί, ταυτησί, ταυτῃί, ταυτηνί. Το μόριο -ι δεν επηρεάζει την κλίση της αντωνυμίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα εγκλιτικά μόρια δὲ και πὲρ που συνοδεύουν δεικτικές αντωνυμίες (λ.χ. ὅδε, ἥδε, τόδε) και αναφορικές (ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ) αντίστοιχα. ρημάτων του κειμένου Ἐνθυμεῖσθε: β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα του ρήματος «ἐνθυμέομαι οῦμαι». ἐνθυμέομαι -οῦμαι ἐνεθυμούμην ἐνθυμήσομαι - ἐνθυμηθήσομαι ἐνεθυμήθην ἐντεθύμημαι

4 ἐνετεθυμήμην ἐργάσησθε: β πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου μέσης φωνής του ρήματος «ἐργάζομαι». ἐργάζομαι εἰργαζόμην / ἠργαζόμην ἐργάσομαι - ἐργασθήσομαι εἰργασάμην / ἠργασάμην - εἰργάσθην / ἠργάσθην εἴργασμαι / ἤργασμαι εἰργάσμην / ἠργάσμην ἀποψηφιεῖσθε: β πληθυντικό οριστικής μέλλοντα της μέσης φωνής του ρήματος «ἀποψηφίζω». ἀποψηφίζω ἀποψηφίζομαι ἀπεψήφιζον ἀπεψηφιζόμην ἀποψηφιῶ ἀποψηφιοῦμαι - ἀποψηφισθήσομαι ἀπεψήφισα ἀπεψηφισάμην - ἀπεψηφίσθην ἀπεψήφικα ἀπεψήφισμαι - ἀπεψηφίσμην Παρατήρηση: Τα υπερδισύλλαβα ρήματα σε ίζω, με ρηματικό χαρακτήρα -δ-, σχηματίζουν το μέλλοντα σε ιῶ για την ενεργητική φωνή και σε ιοῦμαι για την μέση, ο οποίος κλίνεται σύμφωνα με τα συνηρημένα σε έω -ῶ, π.χ. ρ. νομίζω νομιῶ και νομιοῦμαι, ρ. ἀποψηφίζω ἀποψηφιῶ και ἀποψηφιοῦμαι. διαπράττεσθε: β πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής του ρήματος «διαπράττω». διαπράττω διαπράττομαι διέπραττον διεπραττόμην

5 διαπράξω διαπράξομαι - διαπραχθήσομαι διέπραξα διεπραξάμην - διεπράχθην διαπέπραχα / διεπέπραγα διαπέπραγμαι διεπεπράχειν / διεπεπράγειν διεπεπράγμην ὁμολογεῖτε: β πληθυντικό οριστικής ενεστώτατου της ενεργητικής φωνής του ρήματος «ὁμολογέω -ῶ». ὁμολογέω-ῶ ὁμολογοῦμαι ὡμολόγουν ὡμολογούμην ὁμολογήσω ὁμολογήσομαι - ὁμολογηθήσομαι ὡμολόγησα ὡμολογησάμην - ὡμολογήθην ὡμολόγηκα ὡμολόγημαι ὡμολογήκειν ὡμολογήμην γιγνώσκετε: β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα της ενεργητικής φωνής του ρήματος «γιγνώσκω». γιγνώσκω γιγνώσκομαι ἐγίγνωσκον ἐγιγνωσκόμην γνώσομαι γνωσθήσομαι ἔγνων ἐγνώσθην ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώκειν ἐγνώσμην τεθνηκέναι: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής του ρήματος «ἀποθνῄσκω». ἀποθνῄσκω ἀπέθνῃσκον ἀποθανοῦμαι

6 ἀπέθανον τέθνηκα ἐτεθνήκειν πάθοιεν: γ πληθυντικό ευκτικής του αορίστου β του ρήματος «πάσχω». πάσχω ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον πέπονθα ἐπεπόνθειν ἐπέσκηπτον: : γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής του ρήματος «ἐπισκήπτω». ἐπισκήπτω ἐπισκήπτομαι ἐπέσκηπτον ἐπεσκηπτόμην ἐπισκήψω ἐπισκήψομαι ἐπέσκηψα ἐπεσκηψάμην - ἐπεσκήφθην - ἐπέσκημμαι - ἐπεσκήμμην τιμωρεῖν: απαρέμφατο του ενεστώτα ενεργητικής φωνής ρήματος «τιμωρέω -ῶ». τιμωρέω-ῶ τιμωροῦμαι ἐτιμώρουν ἐτιμωρούμην τιμωρήσω τιμωρήσομαι - τιμωρηθήσομαι ἐτιμώρησα ἐτιμωρησάμην - ἐτιμωρήθην

7 τετιμώρηκα τετιμώρημαι ἐτετιμωρήκειν ἐτετιμωρήμην γενήσονται: γ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής του ρήματος «γίγνομαι». γίγνομαι ἐγιγνόμην γενήσομαι ἐγενόμην - ἐγενήθην γέγονα - γεγένημαι ἐγεγόνειν - ἐγεγενήμειν Παρατήρηση: Πολλές φορές χρειάζεται να γίνεται πλήρης συντακτική αναγνώριση των όρων για να διευκρινιστεί ο γραμματικός τους τύπος. εὔνους: αιτιατική πληθυντικού, του αρσενικού γένους, του συνηρημένου επιθέτου «ὁ, ἡ εὔνους, τὸ εὔνουν», γιατί λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο του απαρεμφάτου «εἶναι» («οὕς»), και συμφωνεί με αυτό σε γένος, αριθμό και πτώση (εδώ αιτιατική, γιατί έχουμε ετεροπροσωπία). οἷς: δοτική πληθυντικού, αρσενικού γένους της αναφορικής αντωνυμίας «ὅς, ἥ, ὅ». Είναι αρσενικού γένους διότι λειτουργεί ως υποκείμενο της μτχ. «ὡς οὖσι». ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός: Οι ονοματικοί προσδιορισμοί είναι ονόματα (ουσιαστικά, επίθετα), μετοχές ή ονοματικές αναφορικές προτάσεις που προσδιορίζουν ένα άλλο όνομα. Διακρίνονται σε ομοιόπτωτους, που συμφωνούν κατά κανόνα σε γένος, αριθμό και πτώση με τον προσδιοριζόμενο όρο και οι οποίοι είναι ο επιθετικός, ο κατηγορηματικός, η παράθεση και η επεξήγηση, και σε ετερόπτωτους, που βρίσκονται σε μια από τις πλάγιες πτώσεις και είναι διαφορετικής πτώσης από εκείνης του προσδιοριζόμενου όρου. Για τη διεξοδική παρουσίαση των ομοιόπτωτων και ετερόπτωτων προσδιορισμών βλέπε τις αντίστοιχες ενότητες Συντακτικού: Οι ονοματικοί προσδιορισμοί - Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και Οι ονοματικοί προσδιορισμοί - Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί Οι ονοματικοί προσδιορισμοί του κειμένου συγκεκριμένα είναι:

8 Ἀθηναῖοι: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ἄνδρες». πάντων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός γενική διαιρετική στο σύστοιχο αντικείμενο του ρήματος («ἔργον») από το επίθετο υπερθετικού βαθμού «σχετλιώτατον». σχετλιώτατον: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ἔργον». τουτουί: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «Ἀγοράτου». ἐκείνων: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τῶν ἀνδρῶν». ὑμῖν: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική στο επίθετο «εὔνους» (φιλίας σημαντικό). τῇ αὐτῇ: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ψήφῳ». ταύτῃ: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ψήφῳ». τοῦ θανάτου: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της αιτίας στο «αἴτιον». οὐδέν: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ἄλλο». πάντων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο επίθετο υπερθετικού βαθμού «δεινότατα». ἐκείνων: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τῶν ἀνδρῶν». τοῖς τριάκοντα: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, δοτική αντικειμενική στο επίθετο «ὁμόψηφοι» (ομοιότητας σημαντικό). δικασταί: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «ἄνδρες». Ὀλυμπίων: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «θεῶν». μηδεμιᾷ: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «μηχανῇ». ἐκείνων: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τῶν ἀνδρῶν». αὐτά: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «ταῦτα». τουτουί: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο «Ἀγοράτου». Β. ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ορισμός: Οι ονοματικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις που λειτουργούν στον λόγο ως ονόματα, δηλαδή: ως υποκείμενα σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις, ως αντικείμενα σε προσωπικά ρήματα ή ρηματικούς τύπους, ως κατηγορούμενα (μόνον οι αναφορικές) και ως ονοματικοί προσδιορισμοί σε γενικές έννοιες ή δεικτικές αντωνυμίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ειδικές, οι ενδοιαστικές, οι πλάγιες ερωτηματικές και σε κάποιες περιπτώσεις οι αναφορικές προτάσεις, σπανίως δε οι αιτιολογικές και σπανιότερα οι υποθετικές προτάσεις. Για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις βλέπε τις αντίστοιχες ενότητες του Συντακτικού: Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις - Ειδικές προτάσεις, Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις - Ενδοιαστικές προτάσεις καιδευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις - Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις Οι ονοματικές προτάσεις του κειμένου είναι: «ὅπως μὴ πάντων ἔργον σχετλιώτατον ἐργάσησθε»: δευτερεύουσα ονοματική, πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας. Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα «ὅπως», γιατί εκφράζει μερική άγνοια, εκφέρεται με απορηματική υποτακτική («μὴ ἐργάσησθε»), γιατί

9 εκφράζει απορία και λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης(«ἐνθυμεῖσθε»). «οὓς ὁμολογεῖτε ὑμῖν εὔνους εἶναι»: δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση ως παράθεση στο αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης («τῶν ἀνδρῶν»). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «οὓς» και εκφέρεται με οριστική ενεστώτα («ὁμολογεῖτε»), γιατί εκφράζει το πραγματικό στο παρόν. «οἷς ἐπέσκηπτον ἐκεῖνοι ὡς φίλοις οὖσι τιμωρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν»: δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση, ως παράθεση στο υποκείμενο του ρήματος της υποθετικής πρότασης («οὗτοι»). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «οἷς» και εκφέρεται με οριστική παρατατικού («ἐπέσκηπτον»), γιατί εκφράζει το πραγματικό στο παρελθόν. «οἳ πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς ποιήσαντες δι' αὐτὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα καὶ Ἀγοράτου τουτουὶ ἀπέθανον»: δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση ως παράθεση στο αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης («τῶν ἀνδρῶν»). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «οἳ» και εκφέρεται με οριστική αορίστου («ἀπέθανον»), γιατί εκφράζει το πραγματικό στο παρελθόν. Γ. ΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ «εἰ γὰρ ἀποψηφιεῖσθε Ἀγοράτου τουτουί»: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ, εκφέρεται με οριστική («ἀποψηφιεῖσθε») και με απόδοση την οριστική των ρημάτων των κύριων προτάσεων που συνδέονται παρατακτικά («διαπράττεσθε - καταψηφίζεσθε») σχηματίζει σύνθετο υποθετικό λόγο του πραγματικού. Υπόθεση: εἰ ἀποψηφιεῖσθε (εἰ + οριστική) Απόδοση: διαπράττεσθε καταψηφίζεσθε (οριστική) «εἰ οὗτοι ὁμόψηφοι κατ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν τοῖς τριάκοντα γενήσονται»: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ, εκφέρεται με οριστική («γενήσονται») και με απόδοση τη δυνητική ευκτική της κύριας πρότασης («ἂν πάθοιεν») σχηματίζει τον υποθετικό λόγο του πραγματικού. Υπόθεση: εἰ γενήσονται (εἰ + οριστική) Απόδοση: ἂν πάθοιεν (δυνητική οριστική) Δ. ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ὑπὸ τούτου: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο απαρέμφατο «τεθνηκέναι». ὑπὲρ αὑτῶν: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της υπεράσπισης στο απαρέμφατο «τιμωρεῖν». κατ (ὰ) τῶν ἀνδρῶν: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της εναντίωσης στο ρήμα «γενήσονται». πρὸς θεῶν: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός, δηλώνει ομοτική επίκληση. δι (ὰ) ταῦτα: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «ἀπέθανον». ὑπὸ τῶν τριάκοντα καὶ Ἀγοράτου: επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο ρήμα «ἀπέθανον». Ε. ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ἀπολύοντες: επιρρηματική τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «γιγνώσκετε»(«ὑμεῖς»). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο γιγνώσκετε. τὸν ὄντα: επιθετική μετοχή, αντικείμενο της μετοχής «ἀπολύοντες». ὡς (φίλοις) οὖσι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής αιτιολογίας, συνοδεύεται με το μόριο ὡς, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος «ἐπέσκηπτον» («οἷς»). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἐπέσκηπτον.

10 ποιήσαντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «ἀπέθανον»(«οἵ»). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο ἀπέθανον. ΣΤ. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ Ορισμός: Ευθύς λόγος λέγεται η άμεση έκφραση των λεγομένων ενός ατόμου από το ίδιο, για πρώτη φορά, σε ανεξάρτητο λόγο, αλλά και η μεταφορά των λόγων ενός ατόμου ακριβώς όπως έχουν ειπωθεί χωρίς καμία τροποποίηση σε ανεξάρτητο λόγο. Στην περίπτωση αυτή μόνο προτάσσεται ή τίθεται παρενθετικά κάποιο λεκτικό ρήμα (λέγει, εἶπε, φησί, κελεύει, ἤρετο). π.χ. «Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους». Ολόκληρο το εξεταζόμενο κείμενο είναι σε ευθύ λόγο, αφού πρόκειται για την άμεση αναφορά του λόγου του Λυσία.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 20-23: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Ορόσημο Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 3α. 3β. Ορόσημο

Φροντιστήριο Ορόσημο Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 3α. 3β. Ορόσημο ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» 6 η ενότητα, 7 η ενότητα («Εκείνος δε ευθεία») Ερωτήσεις 1. Να μεταφράσετε την 6 η Ενότητα. 2. Ποιο το επιχείρημα του Πρωταγόρα για το διδακτό της αρετής και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Β Γυμνασίου Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ * Α Ι ΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείµενο 1ο Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάµενος ἃ εἶχε χρήµατα, µετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέµβον κατεκόµισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορµούσης,

Διαβάστε περισσότερα