ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ:"

Transcript

1 3 ν & ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΡΑΜΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ: Ξεκινώντας από την αυλή ΔΡΑΜΑ, 011

2 ΕΝΟΣΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ ηδέα Αιιάδω ην ζρνιείν κνπ Οη νκάδεο δξάζεο Υξνλνδηάγξακκα δξάζεωλ Ζ γλώκε ηωλ καζεηώλ Ζ γλώκε ηωλ θαζεγεηώλ Απιέο άιιωλ ζρνιείωλ ρεδηαζκόο ηεο απιήο από καζεηέο Εωγξαθηέο από καζεηέο ζε ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο απιήο Δπηδαπέδηα παηρλίδηα ζρεδηαζκέλα ζηελ απιή Ζιηαθό ξνιόη ζηελ απιή Αλάδεημε κε βαθή ζεκείωλ ηεο απιήο Αλαγλώξηζε θπηώλ ηεο απιήο Φπηά θαηάιιεια γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο απιήο Φύηεπζε θπηώλ ζηελ απιή πκπεξάζκαηα αμηνιόγεζε. Βηβιηνγξαθία

3 Η ιδζα Με πξσηνβνπιία ηεο Γ/ζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο θαη ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Παξαλεζηίνπ μεθίλεζε ην ην Πξόγξακκα «Αιιάδσ ην ζρνιείν κνπ», κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζε ζρνιεία ηεο Γ/ζεο καο θαηά ηελ θεηηλή ρξνληά θαη κε ηελ πξννπηηθή λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεζκόο ηα επόκελα ρξόληα. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάιεςε δξάζεσλ ζηα ζρνιεία από νκάδεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ επαλαζρεδηαζκό θαη κεηαιιαγή ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθνί, λα ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα είλαη επράξηζηνη θαη λα εθθξάδνπλ ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ, καζαίλνπλ θαη εξγάδνληαη εθεί..

4 Αλλάηω το ςχολείο μου Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : Να αλαιάβνπλ νη καζεηέο πξσηνβνπιίεο αιιά θαη δξάζεηο γηα αιιαγή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Να δηεξεπλήζνπλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ηηο γλώκεο θαη ησλ άιισλ ζπκκαζεηώλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ηηο ζεβαζηνύλ. Να κάζνπλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο δεκνθξαηηθά. Να απνθηήζνπλ θνηλσληθέο επαθέο κε θνξείο έμσ από ην ζρνιείν Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο (δσγξαθηθή, ζρέδην. θνιάδ, βαθέο,graffiti,αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ δηαδηθηύνπ)

5 Οι ομάδεσ δράςθσ πγθξνηήζεθαλ έμη νκάδεο δξάζεο κε ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο 1 η ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ( Έπεςνα σπηζηών για ηιρ πποηιμήζειρ ηοςρ ζσεηικά με ηην αςλή) η ΟΜΑΓΑ ΣΔΥΝΗ (Γηεξεύλεζε άιισλ ζρνιηθώλ απιώλ ζην δηαδίθηπν, απνηύπσζε επηζπκηώλ ρξεζηώλ δηα κέζνπ θαιώλ ηερλώλ) 3η ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δςαιζθηηοποίηζη σπηζηών, θύηεςζη θςηών) η ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΧΝ (Γιεπεύνηζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ άλλων ζσολείων ηηρ πόληρ) 5η ΟΜΑΓΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ (σεδιαζμόρ παισνιδιών ζηην αςλή σπωμαηικόρ καλλωπιζμόρ,graffiti) 6η ΟΜΑΓΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Ψηθιακή ςποζηήπιξη ηων ςπολοίπων ομάδων ενημέπωζη ιζηοζελίδαρ ζσολείος)

6 η ΟΜΑΔΑ ΣΕΧΝΗ 1 η ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΔ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΔ: Παπαμισαήλ Χπςζούλα, Βοζίκη ηέλλα, Παζσαλίδος Αννούλα Δθμιουργία ερωτθματολογίων (μακθτϊν,εκπαιδευτικϊν) Φωτοτυπίεσ Διανομι ερωτθματολογίων Ανάλυςθ αποτελεςμάτων υμπεράςματα Διερεφνθςθ άλλων ςχολικϊν αυλϊν ςτο διαδίκτυο Εκτφπωςθ φωτογραφιϊν δθμιουργία κολάη υλλογι ηωγραφιϊν ομαδικισ δράςθσςυμπεράςματα υλλογι κατόψεων διαμόρφωςθσ αυλισςυμπεράςματα ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΟΦΙΑ Α3 ΠΕΙΚΙΔΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ Α3 ΠΑΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Α3 ΑΛΠΙΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Α3 ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ Α3 ΣΟΠΑΛΙΔΟΤ ΚΙΚΗ Α ΠΑΘΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Α

7 η ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ 3 η ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» υλλογι δθμιουργία ςυνκθμάτων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Θ Α6 Διαλογι των καλφτερων ςυνκθμάτων ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Κ Α6 Δθμιουργία πινακίδων-τοποκζτθςθ ςτθν αυλι ΜΤΣΑΚΙΔΟΤ ΠΑΤΛΙΝΑ Α6 Δθμιουργία πλθροφοριακϊν πινακίδων για τα ΠΑΧΑΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ Α6 φυτά τθσ αυλισ ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Α6 Εφρεςθ ανκοφόρων ι άλλων φυτϊν και φφτευςι ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΑΤΛΟ Α6 τουσ ςτθν αυλι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ Α6 ΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Α6 Δθμιουργία φφλλου παρατθριςεων ΣΩΝΗ ΧΡΤΟΤΛΑ Α6 Επίςκεψθ ςτα Γυμνάςια και Λφκεια τθσ πόλθσ και ΣΕΣΙΝΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Α6 λιψθ φωτογραφιϊν και παρατθριςεων ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ Α6 Ανάλυςθ παρατθριςεων -ςυμπεράςματα ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΟΦΙΑ Α3 ΠΕΙΚΙΔΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ Α3

8 6 η ΟΜΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 5 η ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» Εφρεςθ ςχεδίων επιδαπζδιων παιχνιδιϊν αυλισ επιλογι κατάλλθλων Διερεφνθςθ κατάλλθλων κζςεων για επιδαπζδια παιχνίδια και graffiti ςτθν αυλι χεδιαςμόσ των παιχνιδιϊν ςτο δάπεδο Διερεφνθςθ αρχιτεκτονικϊν ςθμείων ςτθν αυλι που μποροφν να τονιςκοφν με χρϊματα Επιλογι κατάλλθλων χρωμάτων και βαφι των ςθμείων Δθμιουργία graffiti Τποςτιριξθ τθσ υποςελίδασ του προγράμματοσ ςτον ιςτοχϊρο του ςχολείου με παροχι πλθροφοριϊν,δράςεων,δθμιουργία ενοτιτων και κειμζνων για το CD του προγράμματοσ Δθμιουργία παρουςίαςθσ του προγράμματοσ Τποςτιριξθ των άλλων ομάδων ψθφιακά ΑΣΙΚΙΔΗ ΑΡΓΤΡΙΟ Α6 ΙΣΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Α6 ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Α6 ΓΙΑΓΚΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ Α6 ΚΙΟΡΟΓΛΟΤ ΙΑΚΩΒΟ Α6 ΑΠΟΤΡΙΔΗ ΑΝΑΡΑΙΟ Α6 ΝΑΣΙΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ Α3 ΜΩΤΙΑΔΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ Α6 ΝΣΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΑ Α3 ΣΡΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ Α ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ Α6 ΑΣΙΚΙΔΗ ΑΡΓΤΡΙΟ Α6

9 η ΟΜΑΔΑ ΣΕΧΝΗ 1 η ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» 3 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΓΡΑΜΑ ΤΝΣΟΝΙΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ: αηικίδηρ Ιωάννηρ, Γιοςζθαπά Ιωάννα, Ροςμελιώηος Διπήνη. Δθμιουργία ερωτθματολογίων (μακθτϊν,εκπαιδευτικϊν) Φωτοτυπίεσ Διανομι ερωτθματολογίων Ανάλυςθ αποτελεςμάτων υμπεράςματα Διερεφνθςθ άλλων ςχολικϊν αυλϊν ςτο διαδίκτυο Εκτφπωςθ φωτογραφιϊν δθμιουργία κολάη υλλογι ηωγραφιϊν ομαδικισ δράςθσςυμπεράςματα υλλογι κατόψεων διαμόρφωςθσ αυλισςυμπεράςματα δρόλλα Ευδοκία ιδθράσ Γεϊργιοσ ιαροποφλου Άννα Χαςάπθσ Βαςίλειοσ Ραφαιλ ιδθροποφλου Άννα τεργιάκου Ευαγγελία ιαροποφλου Άννα Χαςάπθσ Βαςίλειοσ Ραφαιλ

10 η ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΩΝ 3 η ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» 3 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΓΡΑΜΑ υλλογι δθμιουργία ςυνκθμάτων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ Διαλογι των καλφτερων ςυνκθμάτων Δθμιουργία πινακίδων-τοποκζτθςθ ςτθν αυλι Δθμιουργία πλθροφοριακϊν πινακίδων για τα φυτά τθσ αυλισ Εφρεςθ ανκοφόρων ι άλλων φυτϊν και φφτευςι τουσ ςτθν αυλι. τεφανίδου Κυριακι Σςαντςάνθσ Βαςίλειοσ Σςαπζκοσ Νικόλαοσ τεργιάκου Ευαγγελία Δθμιουργία φφλλου παρατθριςεων Επίςκεψθ ςτα Γυμνάςια και Λφκεια τθσ πόλθσ και λιψθ φωτογραφιϊν και παρατθριςεων Ανάλυςθ παρατθριςεων -ςυμπεράςματα Σηοχανταρίδθσ Ηλίασ Φαϊτατηίδθσ Αλζξανδροσ εραφειμίδθσ Ιωάννθσ Πιπερίδου Νικολζτα

11 6 η ΟΜΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 5 η ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑΣΩΝ Οι ομάδεσ δράςθσ του «Αλλάηω το ςχολείο μου» 3 ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΓΡΑΜΑ Εφρεςθ ςχεδίων επιδαπζδιων παιχνιδιϊν αυλισ επιλογι κατάλλθλων Διερεφνθςθ κατάλλθλων κζςεων για επιδαπζδια παιχνίδια και graffiti ςτθν αυλι χεδιαςμόσ των παιχνιδιϊν ςτο δάπεδο Διερεφνθςθ αρχιτεκτονικϊν ςθμείων ςτθν αυλι που μποροφν να τονιςκοφν με χρϊματα Επιλογι κατάλλθλων χρωμάτων και βαφι των ςθμείων Δθμιουργία graffiti Τποςτιριξθ τθσ υποςελίδασ του προγράμματοσ ςτον Σηοχανταρίδθσ Ηλίασ ιδθράσ Γεϊργιοσ ιδθροποφλου Άννα δρόλλα Ευδοκία ιςτοχϊρο του ςχολείου με παροχι πλθροφοριϊν,δράςεων,δθμιουργία ενοτιτων και κειμζνων για το CD του προγράμματοσ Δθμιουργία παρουςίαςθσ του προγράμματοσ Τποςτιριξθ των άλλων ομάδων ψθφιακά Φαϊτατηίδθσ Αλζξανδροσ Πιπερίδου Νικολζτα τεφανίδου Κυριακι Σςαπζκοσ Νικόλαοσ

12 5ος ΜΗΝΑ ος ΜΗΝΑ 3ος ΜΗΝΑ ος ΜΗΝΑ Χρονοδιάγραμμα δράςεων 1 ος ΜΗΝΑ -ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΑΣΙΩΝ -ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ -ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT -Δημιουργία blog ή facebook ή υποςελίδα ςτον ιςτοχώρο του ςχολείου για το πρόγραμμα -ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΗΣΤΩΝ -ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ(ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΑΦΙΣΕΙΣ) -ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΣΤΩΝ-ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΡΙΟΥ ΔΑΜΑΣ -ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΡΙΟΥ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΛΗΣ -ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΚΑΤΟΨΕΙΣ) -ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΖΩΓΑΦΙΚΗΣ -ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΟΛΑΖ ΑΡΟ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ -ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ -ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΝΘΟΦΟΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ -ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΝΘΟΦΟΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ -ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΡΕ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΙΔΑΡΕΔΙΩΝ ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ -ΒΑΦΗ ΚΑΡΟΙΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ -ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ -ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ CD ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΜΜΕ

13 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΦΥΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 31 3% ΑΓΟΙΑ ΚΟΙΤΣΙΑ 66%

14 Η γνϊμθ των μακθτϊν 31% 6% 0% 5% ΑΓΟΡΙΑ % 19+ 3% 10% 0% 35% 15 ΚΟΡΙΤΣΙΑ %

15 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ :ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ ΚΑΛΟ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΑ «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ» ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

16 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 3:ΑΞΗΟΛΟΓΖΔ ΣΖΝ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΟΤ ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

17 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 1: ΠΟΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΘΔΩΡΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΗΚΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΑ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

18 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ : ΚΡΗΝΔΗ ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΓΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΟΤ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

19 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 5: ΠΟΟ ΔΝΟΥΛΔΗΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΑΚΑΛΑΗΘΖΣΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΟΤ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

20 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 6: ΠΟΟ ΔΤΥΑΡΗΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΘΔΑ ΣΩΝ ΚΑΛΑΗΘΖΣΩΝ GRAFFITI Δ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

21 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 7: ΚΡΗΝΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΑΗΘΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΩΡΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΣΟΗΥΩΝ ΑΦΗΔΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟ GRAFFITI? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

22 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 8: ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΣΟ GRAFFITI ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΜΟΡΦΖ ΣΔΥΝΖ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ

23 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 9: ΚΡΗΝΔΗ ΟΣΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΠΡΟΑΤΛΗΟ ΥΩΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ? ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

24 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 10: ΔΥΔΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΔΗ GRAFFITI Δ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Ζ ΑΛΛΟΤ? ΝΑΙ ΠΧΙ 0 ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

25 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 11: ΘΑ ΖΘΔΛΔ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΠΟΗΟ ΥΩΡΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΘΗΔΗ, ΜΔ ΠΑΓΚΑΚΗΑ, ΚΗΟΚΗ ΚΑΗ ΑΝΑΡΡΗΥΩΜΔΝΑ ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ? ΝΑΙ ΠΧΙ 0 ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

26 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΔΡΩΣΖΖ 1: ΘΑ ΖΘΔΛΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ ΓΡΟΗΑ ΚΑΗ ΚΗΑΖ ΣΖΝ ΑΤΛΖ? ΝΑΙ ΠΧΙ 0 ΑΓΟΙΑ 15 ΑΓΟΙΑ 16 ΑΓΟΙΑ 17 ΑΓΟΙΑ 18 ΚΟΙΤΣΙΑ 15 ΚΟΙΤΣΙΑ 16 ΚΟΙΤΣΙΑ 17 ΚΟΙΤΣΙΑ 18

27 Η γνϊμθ των μακθτϊν ΤΜΠΑ Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε γλώκε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ ζρνιείνπ έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Ζ ρξήζε πιηθώλ θηιηθώλ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ππήξμε πνιύ δεκνθηιήο όπσο θαη ε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε νηθνινγηθέο ιύζεηο. Ζ γλώκε ησλ καζεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή σο πξνο ηελ ύπαξμε graffiti ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν ην ζεσξνύλ κηα κνξθή ηέρλεο. Λίγνη όκσο καζεηέο δήισζαλ όηη αζρνινύληαη κε απηή ηε κνξθή ηέρλεο. Ζ αλαγξαθή δε ζπλζεκάησλ ζηνπο ηνίρνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα αξεζηή. Ζ απιή ηνπ ζρνιείνπ θξίλεηαη κε επαξθήο σο πξνο ην κέγεζνο θαη νη αζιεηηθνί ρώξνη ιίγνη. Έλα ζρνιείν γεκάην κε ρώξνπο αλάπαπζεο, κε αλζνθόξα θπηά θαη κε αξθεηή ζθηά,θαίλεηαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή.

28 Παραδείγματα αυλϊν άλλων ςχολείων εξωτερικοφ και εςωτερικοφ 8 ο Γημοηικό τολείο Νεάπολης (πρώην ζηραηόπεδο ηρεμπενιώηη). Δθαρμογή προγράμμαηος. Παράδειγμα επαναζτεδιαζμού ασλής με ηο πρόγραμμα «Γιαμόρθωζη Ασλών τολικών Κηιρίων» Σν ζρνιείν θηίζηεθε ην 1990 ζηελ πεξηνρή ηνπ πξώελ ζηξαηνπέδνπ ηξεκπεληώηε, ε νπνία αλαπιάζηεθε κεηά ηελ παξαρώξεζε ηεο έθηαζεο ζην Γήκν Νεάπνιεο. Σν νηθόπεδν ηνπ ζρνιείνπ έρεη εκβαδόλ 760 κ. Σν θηίξην θαιύπηεη 116 κ θαη ε απιή έρεη εκβαδόλ 35 κ. ( πνζνζηό θάιπςεο 5,5%). Σν θπζηθό έδαθνο παξνπζηάδεη έληνλεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. Ζ πξόηαζε δηακόξθσζεο ηεο απιήο έγηλε ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ο..Κ. θαη έιαβε ππόςε ηηο πξνηάζεηο πνπ ππέβαιιαλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ ηνπο. Ζ πξόηαζε δηακόξθσζεο ζρεδηάζηεθε από ηελ θ. Μπξηώ Παπινύδε, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό, Πξντζηάκελε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Σερληθήο Γ/λζεο ηνπ Γήκνπ Νεάπνιεο.

29 Παραδείγματα αυλϊν άλλων ςχολείων εξωτερικοφ και εςωτερικοφ Γ.NUEVA SCHOOL,HILLSBOROUGH, CA, San Francisco Bay Area,USA, τολείο δεσηεροβάθμιας και πρωηοβάθμιας εκπαίδεσζης

30 Αυλζσ άλλων ςχολείων ςτθν πόλθ Οκάδα καζεηξηώλ επηζθέθηεθε κεξηθά Λύθεηα θαη Γπκλάζηα ηεο πόιεο θαη αμηνιόγεζε ζε θιίκαθα από 1-5 ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά-θξηηήξηα. ΥΟΛΔΗΟ:1 ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΡΑΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:15/0/011 1 ΜΔΓΔΘΟ ΠΡΑΗΝΟ 3 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΔΖ-ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ 5 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΩΡΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 7 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 8 ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ (ΑΜΔΑ)

31 Αυλζσ άλλων ςχολείων ςτθν πόλθ ΥΟΛΔΗΟ: ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΡΑΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:15/0/011 1 ΜΔΓΔΘΟ ΠΡΑΗΝΟ 3 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΔΖ-ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ 5 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΩΡΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 7 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 8 ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ (ΑΜΔΑ)

32 Αυλζσ άλλων ςχολείων ςτθν πόλθ ΥΟΛΔΗΟ:6 ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΡΑΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:11/11/010 1 ΜΔΓΔΘΟ ΠΡΑΗΝΟ 3 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΔΖ-ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ 5 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΩΡΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 7 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 8 ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ (ΑΜΔΑ)

33 Αυλζσ άλλων ςχολείων ςτθν πόλθ ΥΟΛΔΗΟ:3& ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΡΑΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:11/11/010 1 ΜΔΓΔΘΟ ΠΡΑΗΝΟ 3 ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΝΔΖ-ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ 5 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΩΡΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 7 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 8 ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ (ΑΜΔΑ)

34 Αυλζσ άλλων ςχολείων ςτθν πόλθ ΤΜΠΑ

35 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ

36 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ

37 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ

38 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ

39 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ

40 χεδιαςμόσ τθσ αυλισ από μακθτζσ Πίλαθαο πξνηηκήζεσλ καζεηώλ ζηα ζρέδηα απιήο πνπ δεκηνύξγεζαλ

41 Εσγξαθηέο από καζεηέο ζε ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ Οι μαθητέσ και μαθήηριες που δημιούργηςαν το έργο Ντινάκη Αθαναςία Νάτςιου Δέςποινα Πάτςη Μαριάνα Καραμπατζάκη Ζωή υμεωνίδησ Νικόλαοσ Θεοχαρίδου Άννα Σοπαλίδου Κική Γξεγνξηάδνπ Ραχήλ

42 Ευαιςκθτοποίθςθ για το περιβάλλον τθσ ςχολικισ αυλισ Οη καζεηέο ηεο νκάδαο δεκηνύξγεζαλ πεξηβαιινληηθά ζπλζήκαηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο απιήο.

43 Επιδαπζδια παιχνίδια ςχεδιαςμζνα ςτθν αυλι

44 Επιδαπζδια παιχνίδια ςχεδιαςμζνα ςτθν αυλι Οη καζεηέο δσγξάθηζαλ πέηξεο γηα ην επηδαπέδην παηγλίδη ηξίιηδα

45 Αναλθμματικό Ηλιακό ρολόι ςτθν αυλι Σν αλαιεκκαηηθό ειηαθό ξνιόη είλαη έλαο ηύπνο ειηαθνύ ξνινγηνύ όπνπ ν γλώκνλαο είλαη θαηαθόξπθνο, κεηαθηλνύκελνο θαη ην επίπεδν όπνπ ραξάζζνληαη νη ώξεο ηνπ ξνινγηνύ είλαη νξηδόληην.. Σν αλαιεκκαηηθό ξνιόη ηνπ ζρνιείνπ έρεη ζρήκα ειιεηπηηθό όπνπ ν κεγάινο άμνλαο επηιέρζεθε λα έρεη κήθνο,86 m, ν κηθξόο άμνλαο κήθνο 3,0 m. Οη δηαζηάζεηο επηιέρζεθαλ έηζη ώζηε έλαο καζεηήο κε ύςνο 1,80 m λα ξίρλεη ηε ζθηά ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο έιιεηςεο. Ζ έιιεηςε ηνπνζεηήζεθε ζην ρώξν έηζη ώζηε ν κηθξόο άμνλαο ηεο έιιεηςεο λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δηεύζπλζε Βνξξά Νόηνπ. ρεδηάζηεθαλ νη ώξεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο έιιεηςεο θαη νη ζέζεηο ηνπ γλώκνλα αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ηνπ έηνπο πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηελ ώξα. Σέινο ζρεδηάζηεθε θαη ην δηάγξακκα ησλ δηνξζώζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα κεηαηξαπεί ν αιεζήο ειηαθόο ρξόλνο ηεο Γξάκαο πνπ κεηξά ην ειηαθό καο ξνιόη ζηελ ώξα Διιάδαο πνπ δείρλνπλ ηα ξνιόγηα καο. Σν ειηαθό ξνιόη ζρεδηάζζεθε από ην ηκήκα Β1 ηνπ νπ ΓΔΛ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ.παδνύιε Παλαγηώηε ΠΔ0 θαη ρξσκαηίζζεθε από ην ηκήκα Α3.

46 Αναλθμματικό Ηλιακό ρολόι ςτθν αυλι

47 Αναλθμματικό Ηλιακό ρολόι ςτθν αυλι

48 Αλάδεημε κε βαθή ζεκείσλ ηεο απιήο

49 Αναγνϊριςθ φυτϊν τθσ αυλισ Με διερεύνηζη ζηο διαδίκησο έγινε ζσλλογή πληροθοριών για ηα θσηά ηης ασλής και με ηα ζηοιτεία ασηά έγινε αναγνώριζη. Πληροθοριακές πινακίδες αναρηήθηκαν ζηα βαζικά είδη ποσ έτοσν θσηεσηεί ζηην ασλή ηα προηγούμενα τρόνια.

50 Αναγνϊριςθ φυτϊν τθσ αυλισ

51 Φφτευςθ φυτϊν ςτθν αυλι

52 υμπεράςματα αξιολόγθςθ Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζην πξόγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηώδεο. Πνιινί καζεηέο θαη καζήηξηεο απέθηεζαλ ρξήζηκεο εκπεηξίεο κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ραξά θαη ππεξεθάλεηα γηα απηή ηε ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγία. Γεκηνπξγήζεθε έλα θιίκα αλαλέσζεο θαη δξάζεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Με ηα ιίγα κέζα πνπ ππήξμαλ έγηλε ην θαιύηεξν δπλαηόλ από πιεπξάο ησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Τπήξμε ζεκαληηθή ππνζηήξημε ησλ ζπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ησλ δύν ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ δηεπζπληώλ επίζεο,ηνπο νπνίνπο επραξηζηνύκε ζεξκά. Διπίδνπκε ν αέξαο αιιαγήο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε ην πξόγξακκα αιιάδσ ην ζρνιείν κνπ λα ζπλερίζεη λα θπζά θαη ηα επόκελα ρξόληα.

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Βαζίληρ Καλογεπάκηρ Φπζηθόο(ΠΔ0401), 1 ν Νηθεθόξεην Γπκλάζην Καιύκλνπ vkalogerak@sch.gr,vas.eud@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η επγαζία ξεκίνηζε έπειηα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα