ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, μνημονευθείσης εν τοΐς πρακτικοΐς της εβδόμης οικουμενικής συνόδου. Πολλοί τών πατέρων της εν Νικαία συνελθούσης οικουμενικής συνόδου (έ4ει 787-ω), ίνα τό περί τών εικόνων δόγμα τών ορθοδόξων άρχαιότατον άποδείξωσιν, όίμα δέ και σωτηριώδες εξ ηθικής και θρησκευτικής έπόψεως, παρέστησαν εκεί μετά πολυαρίθμων παλαιών βιβλίων, α τα πρακτικά της συνόδου καταριθμουσι, άναγράφοντα και τεμάχη τών βιβλίων εκείνων αύτολεξεί* εξ ών αυτόδηλον, δτι της συνόδου προηγήθησαν είδικαί περί του bó-γμιχτοζ έρευναι ίστορικαί τε καί αρχαιολογικά! τών κληρικών έν ταΐς τότε βιβλιοθήκαις. Τών βιβλίων τούτων πολλά μεν εξ αντιγράφων άχρις ημών έσώθησαν, έτερα δέ τίνα ματαίως ετι ζητούνται, οίον ό του" αγίου Συμεών του Θαυμαστοορείτου βίος, öv εις τών έν τη συνόδω πατέρων, της τετάρτης συνεδρίας άκμαζούσης, «'Ιωσήφ ό ευλαβέστατος μοναχός καί ηγούμενος μονής της Ηράκλειας», έπέδειξεν, ειπών «Κάγώ ό αμαρτωλός βίβλον επιφέρομαι περιέχουσαν τον βίον του αγίου Συμεών του έν τω Θαυμαστφ ορει, καί ώς κελεύετε. Ή αγία σύνοδος ειπεν άναγνωσθήτω' καί λαβών Κοσμάς ò θεοφιλέστατος διάκονος κουβουκλήσιος άνέγνω εκ του βίου του αγίου πατρός ημών Συμεών του έν τφ Θαυμαστφ ορει κεφάλαιον ριή, (ο πραγματεύεται) περί της γυναικός της έν *Ρωσοπόλει άτέκνου ούσης καί βιαίω κατεχόμενης δαίμονγ ήτις ΐαθεΐσα καί παιδοποιήσάσα εικόνα 'του δικαίου (Συμεών) άνέθετο έν τω οίκω αυτής, ήτις μεγάλως έθαυματούργει». 'Επεται δέ τούτοις αυτό τό κείμενον του κεφαλαίου' μεθ' ö κεφάλαιον έτερον άνεγνώσθη της αυτής βίβλου 1, ö προ 1) Mansi, Concil. nova et ampi, collectio, τ. XIII, σ

2 602 ОТДѢЛЪ I. της συνόδου κατεχώρισεν 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός εν τω τρίτω αυτού λόγου περί των αγίων εικόνων, όνομάσας καί τόν συγγραφέα του βίου του αγίου Συμεών ь ην δε ούτος Ό μαθητής αύτου του Συμεών, Αρκάδιος ό γενόμενος αρχιεπίσκοπος της νήσου Κύπρου, επί των αυτοκρατόρων 'Ηρακλείου καί Φωκά* όστις, έξω του βίου εκείνου, συνέγραψε λόγον έγκωμιαστικόν εις τόν μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, καί πάλιν υπόμνημα περί του βίου και των αγώνων 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οί'τινές είσιν* ανέκδοτοι τύποις 2. Μέχρι του νυν έγινώσκετο βίος μακρός του αγίου Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου, διηρημένος εις κεφάλαια διακόσια καί πεντήκοντα* τούτου μέντοι του βίου συγγραφεύς έστι Νικηφόρος μάγιστρος Αντιοχείας ό Ουρανός, μεταξύ της δεκάτης καί της ενδέκατης άκμάσας έκατονταετηρίδος, δν Θεσσαλονίκης δντα διοικητήν ό αυτοκράτωρ Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος άρχοντα της Αντιοχείας όνομάσας έξέπεμψεν είς τήν Συρίαν ετει 1001-φ, ί'ν' απόκρουση τάς έκεΐ φυλών τίνων αραβικών έπιδρομάς, αίτινες καί τήν Αντιόχειαν αυτήν εβλαπτον 3. Τόν ύπό τούτου γουν συγγραφέντα βίον του άγιου Συμεών έξέδωκε τύποις Janninghius ό 'Ιησουίτης, προσθεμένος αύτω σημειώματα, λατινικήν τε μετάφρασιν και προλεγόμενα πολυμάθειας καί κρίσεως έμπλεα 4, εν οις λέγει τα πρέποντα καί περί τών δύο γνωστών ήδη λειψάνων της Αρκαδίου συγγραφής, είκάσας εξ αυτών ορθώς δτι ή του Ουρανού συγγραφή Tzpofikbvj αμέσως εκ της άφανισθείσης, ώς ένόμιζε, βίβλου του Αρκαδίου 5 ' ήν ήφανισμένην ωσαύτως ώνόμασε καί Θεόφιλος ό Harles 6, ούδενός ερευνητού τών ελληνικών χειρογράφων εν τω μεταξύ τήν συγγραφήν έκείνην εύρίσκεσθαι που φανερώσαντος. Τύχη μέντοι αγαθή ταύτην εγώ πρό ένιαυτών εξ άνευρον εν τινι κώδικι μετενεχθέντι εκ της λαύρας του αγίου Σάβα εις τήν έν Ιερουσαλήμ κεντρικήν βιβλιοθήκην του πατριαρχείου τών ορθοδόξων. Ούτος μεν ούν ό κώδιξ έγράφη περί τό μέσον της ενδέκατης έκατονταετηρίδος* ήν δε μέχρι της τετάρτης καί της δεκάτης έκατονταετηρίδος έν αύτω τω μ.οναστύΐρίφ το0 αγίου 2υμεών, τω έν τφ Θαυμαστώ δρει. Περιέχει τοίνυν ό κώδιξ όλος αποκλειστικώς εκτενή συγγραφήν, ης ή επιγραφή* «Βίος καί πολιτεία 1) Mignę, Patrol. Graec. τ. 94, σ ) Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, σ. 211 και 422. Α. Π.-Κεραμεως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 90 και 100. Fabric.-Harles, Bibi. Graeca, τ. XI, σ ) Κεδρηνου σύνοψις Ιστοριών, έκδ. Βόννης τ. II, σ ) Acta Sanctorum, τ. Υ του Μαίου μηνός, σ ) Αυτόθι σ ) Fabric, Bibi. Graeca, τ. XI, σ. 578.

3 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 603 του οσίου πατρός ημών Συμεών του έ ν τφ Θαυμαστώ ορει» 1, ούτινος ό συγγραφεύς ανώνυμος ων εν τω κώοικι τζροίταζζ τό προοίμιον τούτο. «Ευλογητός ό Θεός, ό πάντας ανθρώπους θέλων σωθήναι καί είς έπίγνωσιν αληθείας έλθεΐν, ό καί την καθ' ημάς γενεάν πολυτρόπους ασθενούσαν φιλάνθρωπους έπίσκεψάμενος καί ίατρόν άριστον ψυχικών τε καί σωματικών παθών αύτη δωρησάμενος, Συμεών τόν πανάγιον, τάν έν τφ λεγομένφ Θαυμαστφ ορει τήν άσκητικήν επί κίονος 2 παλαι'στραν άγωνισάμενον ου τον (Зсоѵ καί τα θαύματα, Οπερ αριθμόν όντα ψάμμου θαλάσσης, τις αν δυ νησηται διηγήσασθαι, ή δλως έπί μνήμης φέρειν; χρόνος γαρ τά πολλά καλύψας λήθην τούτων έποίησεν, ουδενός έπί τοσούτον φιλοπονήσαντος ή τοσαυτην δειξαμένου 3 σπουδήν γραφή παραδουναι πασαν αΰτοϋ την άγγελικήν έπί γης πολιτείαν. ^Οσα τοίνυν παρά τών προηγησαμένων ήμας παραλαβόντες ίσχύσαμεν διατηρήσαι καί ήμεΐς έθεασάμεθα, αυτόπται τούτων γενέσθαι καταξιωθέντες, άναγκαΐον ήγησάμεθα γράψαι νυν καί τοις φιλοθέοις ΰμΤν εζαγγείλαι προς δόξαν Ίησου Χρίστου του κυρίου ημών, του υίου του Θεού, του έκ μήτρας αυτής άγιάσαντος καί έκλεξαμένου τον δσιον αυτού ^οχίλον, εις ώφέλειαν υμών τών πιστώς έντυγχανόντων, οίς πάντως ή πιστις είς δικαιοσύνην. λογισθήσεται, κατά τό γεγραμμένον 4. Άνωθεν ουν καί έξ αρχής υπό Θεού δυναμούμενοι τήν διήγησιν ποιησώμεθα, μνημονευοντες πρότερον τών αυτού θεοφιλών γονέων καί διεξιόντες όπως ούτοι τόν πανάγιον τούτον ευδοκία Θεού προαγαγεΐν είς φώς κατηξιώθησαν, είτα έξης τών 5 καθ' εκαστον εις ήμας έλθόντων περί αυτού σαφώς παριστώντες [τήν άκρίβειαν] 6. Ταυτην δε τήν θεοφιλή πρόθεσίν τε καί σπουδήν δια τήν τών έντυγχανόντων ώφέλειαν άναδεξάμενοι καί Χριστόν τόν υίόν του Θεού προς βοήθειαν έπικαλεσάμενοι, τόν είπόντα " έγώ είμι ή αλήθεια" 7, λέξεως μεν προς κάλλος ήρμοσμένης 8 είκότως καταφρονουμεν, περί ής ουκ έστιν ήμΐν σκοπός παντελώς, αληθείας δε φροντίδα τιθέμεθα της πάντα νικώσης 9, τα γαρ της αληθείας ρήματα ήδυτατα τυγχάνουσιν, επειδή περ χάριτος είσι πεπληρωμένα" ουδέ γαρ δέονται ρητόρων έντεχνου έπικοσμήσεως, ή γλώττης δυναμένης τά μεγάλα μικρά ποιεΐν καί τοΐς μι- 1) "Ορατήν περιγραφήν του κωδικός έν τΐ] Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. Π, σ ) Κώδιξ: κίωνος. 3) Κώδιξ: δειξάμενον. 4) Γενέσεως κεφ. ιε', στίχ. 6. 5) Κώδ: του. 6) Είκαστικώς εγώ τόΰτο προσεθηκα. 7) Ιωάννου κεφ. ιδ', στίχ. 6. 8) Κώδ: είρμοσμένης. 9) Κώδ: νικώσις.

4 604 ОТДѢЛЪ I. χροΐς περιτιθέναι μέγεθος' "απλούς γαρ ο της αληθείας λόγος" φησιν χ. Αυτόν ουν Ίησουν Χριστον τον άληθινόν ημών Θεόν και την παρ' χυτοΰ δεδωρημένην τοΐς εις αυτόν έλπίζουσί χάριν, καθώς έφημεν, έπικαλεσάμενοι άπλούστερόν πως καί μετά της αύτοαληθείας αυτός γάρ έστιν ή αλήθεια την περί της προκειμένης υποθέσεως άφήγησιν ποιησόμεθα, ώστε τους φιλοχρίστους Ομάς πιστώς άκροωμένους επί πλεΐον την εαυτών ελπίδα θέσθαι είς τόν κυριον ημών Ίησουν Χριστόν τόν άληθινάν Θεόν, τόν όντως μεγάλως εύδοκοΰντα επί τους ελπίζοντας έπ' αυτόν, πάντα δε πλουσίως ήμΐν παρέχοντα υπερεκπερισσου ών αίτουμεθα ή νοοΰμεν». Τω τζρολό^φ τούτω κεφάλαια συναρμόζονται κατηριθμημένα, ών το εσχατον αριθμείται διακοσιοστόν και πεντηκσστόν καί ίνχτον τούτο δε καί τό προ τούτου κεφάλαίον αποτελεί τόν έπίλογον της συγγραφής, ούτως έχοντα' «Ή τοίνυν αρχή της στάσεως αυτού (του.συμεώνος) της αγίας γέγονεν επί βάσεως πλησίον του άββα 'Ιωάννου, καί έστη εν αυτή έτη εξ' έπειτα έστησαν στϋλον ποδών τεσσαράκοντα καί έστη έν αυτω έτη οκτώ, καί μετά τούτο έστη έν τω άγίω Θαυμαστώ όρει, έν βασιδίω άπό ξηρολίθων, έτη δέκα' ύστερον δε φχοοο\ί.ύ]^ύ] ό μέγας στύλος, έν ω άνήλθεν εκ θείας άποκαλυψεως καί έστη έν αυτφ έτη τεσσαράκοντα πέντε' ην δε χρόνων εξ, ήνίκα έστη τήν αρχήν έν τή βάσει, πλησίον του άββα Ιωάννου, ως είναι πάντα τόν χρόνον της ζωής του αγίου έν σαρκί έτη έ^ομ.ύ\χοντ<χ πέντε ό'ς μεταστάς προς τόν Κυριον καί μετά. θάνατον ζών ώσπερ αέναος πηγή βρύει τά ιάματα δια του τιμίου αυτού λειψάνου, παρέχων τοΐς πιστώς αίτουσιν άφθόνως τα αιτήματα. Της ουν ένδοξου καί αξιομνημόνευτου του αγίου μνήμης πιστώς προτρέχοντες, καί της θείας ταύτης καί επωφελούς αναγνώσεως άκροαταί γινόμενοι, δόξαν άναπέμπωμεν τω Κυρίω της δόξης, τω τοσαυτα καί τηλικαυτα δωρουμένω τοτς έλπίζουσιν είς αυτόν, δυσωπουντες τήν χυτοΰ αγαθότητα ρυσθήναι ήμας τών ποικίλων μηχανημάτων καί πάσης θλίψεως οργής τε καί ανάγκης, καί άξιους γενέσθαι της εκ δεξιών στάσεως Χρίστου του αληθινού Θεού ημών, ίδεΐν τε έν τή φρικτή παραστάσει τόν άγιον τούτον πάτερα, ημών δυσωπουντα υπέρ της συγχωρήσεως τών αμαρτιών ημών, ίνα ταϊς άγίαις ευχαΐς αυτοϋ και πρεσβείαις συγκαταριθμηθώμεν τοΐς εΰαρεστήσασι τφ Κυρίω της δόξης, Ίησου Χριστφ τω άληθινφ Θεφ ημών, ω ή δόξα καί τό -κράτος συν τφ ευλογουμένφ αΰτου πατρί καί τω παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιω πνευματι, νυν καί άεί καί είς τους ατελεύτητους καί απέραντους αιώνας τών αιώνων». 1) Εύριπίδου Φοιν.σ. στίχ Αισχύλου άπόσπ. 176 Nauck εκδ. 2-ας.

5 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО, 605 Ούτος ουν ό βίος (öv έγραψεν άνήρ αυτόπτης πολλών θαυμάτων του άγιου Συμεώνος, παραλαβών άμα και θαύματα παλαιότερα της αύτου μαθητείας, άπερ oi της μονής του Συμεώνος έγραφον υπομνηματογράφοι), περιέχει τα παρά της εβδόμης οικουμενικής συνόδου δεχθέντα κεφάλαια κατά λέξιν προσεκτική δε ιούτου συμπαραβολή προς την ομογενή συγγραφήν Νικηφόρου του Ουρανού, ρήτορος ώς εί'ρηται σφόδρα μεταγενέστερον άκμάσαντος του Αρκαδίου, καταδείκνυσιν ότι πραγματικώς ό Ουρανός ουδέν έτερον έποίησεν, ή μεταφράσαι ρητορικώς την έπ' αυτού λεκτικώς πεπαλαιωμένην συγγραφήν του Αρκαδίου, ί'να του Συμεώνος ό βίος ήδέως άναγινώσκηται παρά των εύπαιδεύτων της δεκάτης έκατονταετηρίδος" σημειωτέον δέ, δτι κατά την έποχήν ταυτην όμοιας αναρίθμητους μεταφράσεις αγιολογικών υπομνημάτων έποίησεν ό μάγιστρος Συμεών ο μεταφραστής. Τό κείμενον όμως της Αρκαδίου συγγραφής, της ούτω παραγκωνισθείσης υπό του χρόνου και καθάπερ εικός εις λήθην περιελθούσης, έσώθη μέχρις ημών άκέραιον δια πολλών αντιγράφων, ώς φαίνεται, ών δύο της Ευρώπης έχουσι βιβλιοθήκαι* άγνωστος δε τοΐς ίστορικοΐς έμενεν άχρι τούδε δια την άνωνυμίαν του συγγραφέως αυτής εν τοΐς άντιγράφοις. Και εν μεν τη Βαβαρική του Μονάχου βιβλιοθήκη περιέχεται της Αρκαδίου συγγραφής άντίγραφον, γενόμενον κατάτήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, όπερ επιγράφεται ούτω' «Βίος, ήγουν άσκησις και πολιτεία του αγίου πατρός ημών Συμεών του εν τω Θαυμαστώ ορει» 1. Έτερον δέ άντίγραφον της κατόπιν έκατονταετηρίδος έν Βαροκκικω περιέχεται κώδικι, τήν έπιγραφήν έχον ταυτην «Βίος καί πολιτεία και άσκησις του οσίου πατρός ημών Συμεών του θαυματουργού, του έντωθαυμαστφ ορει, ό διάπλατους» 2. Τήν αυτήν б' ακριβώς έπιγραφήν εύρον καί έν έτέρω αντιγράφω, ο πρό πολλών ειδον ένιαυτών έν Λέσβω, μή πολυπραγμονήσας περί τήν υλην αυτού του βίου 3. Τέσσαρα τοίνυν αντίγραφα γινώσκω μέχρι τούδε της Αρκαδίου συγγραφής, ανώνυμα πάντα* πάντως όμως υπάρχουσι, τούτων έξω, καί έτερα έν έτέραις εύρωπαϊκαΐς ή άνατολικαΐς βιβλιοθήκαις, ών αγνοώ τους καταλόγους. f/ Iva δέ της Αρκαδίου συγγραφής ή άνεύρεσις γένηται δήλη τρανώς, παρατίθεμαι νϋν ενταύθα τό πρώτον τών υπό της συνόδου μνημονευθέντων κεφαλαίων, αυτό τό παρ' αυτής ώνομασμένον έκατοστον καί δέκατον ö^oov f ώς τοΰτο παραδίδωσι τό έν Ίεροσολύμοις άπόγραφον, τό γραφέν, ώς εί'ρηται, έν αυτή τη μονή Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου καί κεφαλαίου φέρον αριθμόν ωσαύτως έν αύτφ, öv καί ή σύνοδος έδήλωσε' πα- 1) Ign. Hardt, Catal. cođd. Mss. graec. bibi. reg. Bavaricae, τ. IV, σ ) Η. Ο. Coxe, Catalogi codd. Mss. ЫЫ. Bodleianae, τ. Ι, σ ) Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 53.

6 606 ОТДѢЛЪ I. ρατίθεμαι δέ τούτο μετά τίνων υποσημειώσεων, δηλουσών την διαφορότητα λέξεων τίνων προς το συνοδικόν άπόγραφον άντιβληθεισών. "Εχει τοινυν το κεφάλαιον εν τω χώ^ιχι ώδε: «ριή. Γυνή τις ήν εν 'Ρωσοπόλει της Κιλικίας, Θεοτέκνα λεγομένη* οικήσασα 1 μετά άνδρας ετη είκοσι τέκνον ουκ έσχε' συνέβη δε αύτη και 2 υπό bca^ovoç εκ παιδόθεν 3 καταρρήγνυσθαι, μασσωμένη 4 την γλώτταν. Ό δε άνήρ αυτής μηκέτι δυνάμενος ύπενεγκεΐν της θλίψεως αυτής τήν περίστασιν απέλυσεν αυτήν του οϊχου αυτού, μή όμίλήσας έτερα γυναικΐ επί χρόνους τεσσάρας, Εύραμένη ουν εκείνη συνοδίαν κατέφυγε προς τον δίκαιον 5. Ώς δε είδεν αυτόν ό δαίμων, ευθέως εβρυχε και έβασανιζετο έμπροσθεν αύτου, θεωρών συν τή γυναικΐ τήν πνευματικήν αύτοΰ εικόνα λέγουσαν ανθρωπινή 6 φωνή* «Ιδού χωρίζω 7 σε άπ' αυτής, τζονγ\ρον και ακάθαρτο ν πνεύμα, και επιστρέψεις 8 προς τόν скѵ^ра αυτής και γενηθήσεται αύτοΐς έν τω έπιόντι ένιαυτω 9 παιδίον». Και ήλάλαξε τό δαιμόνιον άγρίως ταρασσόμενον «Ω βίας 10 κατά σου' ουκ Εστί σον άνδρολυσίας ποιεΐν* διά τί бе και τέκνον αύτοΐς δίδως, άπ' εμού τέκνον μη ποιησάσης αυτής; τί κακόν έποίησά σοι; τί δε και ήμαρτον ενώπιον σου, ότι χωρίζεις με εκ τής γυναικός μου; ει δουλόν με ήγόρασας, είχες τάχα και εις δουλείαν με έκδουναι άνθρώποις»; "Εφη δε Συμεών, δτι «Κακός υπάρχεις δούλος. Έπίγνωθι ούν 1Ι σεαυτόν, παγκάκιστε, και άπότρεχε έν φλογί πυρός καιόμενος, και κόμισον ύδωρ και σύλλεξον ξύλα». Και παραχρήμα ώσπερ άνεμος δρομαΐος κλαίων 12 σφόδρα ό δαίμων, άράμενος έν τή γυναικΐ τό κεράμιον του ύδατος, ήλαύνετο 13, και πλήσας αυτό, συλλέξας δε και εκ τής ύλης ξύλα, ήνεγκεν άλαλάζων και λέγων' «Ούαί μοι 14 τω κακω δούλω χοά εφευρέτη τών κακών' τί TCÌTZOVÒOL; τής γαρ γυναικός μου χωρίζει με ό άγιος Συμεών, και τί ποιήσω ό δύστηνος 15 ούκ οιδα». Ταύτα δε αύτου "λέγοντος ενώπιον του 1) Συν: ήτις οίκήσασα. 2) Συν: αυτήν ύπο. 3) Συν: παιβος. 4) Κώδ: καταρρίγνυσθαι μασσομενην. 5) Κώδ: δήκαιον. 6) Κώδ. άνθρωπήνη. 7) Συν: φωνί) χωρίσω. 8) Κώδ. επιστρέψει. 9) Συν: γενήσεται αύτη έν τω ένιαυτω τω έπιοντι. 10) Κώδ: ω βία. 11) Το ούν ελλείπει τω συνοδικω αντιγράφω. 12) Συν: καίων. 13) Συν: έλαύνετο. 14) Συν: ούαι μοι, ούαί μοι. 15) Συν : δύστ. εγώ κώδ: δυστινος.

7 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 607 συνελθόντος όχλου 1, μετά τό πληρώσαι αυτόν την προσταχθείσαν υπηρεσίαν άνέκραγε μέγα λέγων «εξέρχομαι» 2. Βλέπων ούν 3 κατ' αυτού φερομένην άστραπήν πυρός ετρεχεν εν τή γυναικί κύκλω της στάσεως αυτού, μεγάλως και έποδυνως βασανιζόμενος, και ούτως 4 εξήλθε παραχρήμα και ή γυνή γέγονεν εν καταστάσει, και άπέλυσεν αυτήν Συμεών υγιή, είρηκώς προς αυτήν «"Απελθε, γύναι, εν τφ οίκω σου και συνοικεί τω άνδρί σου' ίδοϋ γαρ κατεύθυνεν ό Θεός τήν καρδίαν αυτού του δέξασθαί σε μεγάλως» 5. Γέγονε δε ούτως, και ϋποστρεψάσης αυτής ευθέως ήγαθυνθη 6 ή καρδία του άνδρας αυτής του άγαπήσαι αυτήν, και προσήλθεν αυτή και παραχρήμα συνείληφεν έν γαστρί' και πληρωθέντος του ένιαυτοο ήγαγον προς τόν Ьоикоѵ του Θεού τό παιδι'ον, αίνουντες και δοξάζοντες τόν Θεόν. Μετά δε τό πληρώσαι αυτούς τήν εϋχήν αυτών και έπαναλυσαί εις τά ί'δια, άνέστησεν ή γυνή πίστει φερομένη τήν εικόνα του άγιου έν τφ ένδοτέρω αυτής οίκω και έθαυματούργει, έπισκιάζοντος αυτή του ένοικουντος αΰτφ πνεύματος άγιου" και γαρ και δαιμονιώντες 7 έκαθαρίζοντο 8 έκεΐσε, καί έκ ποικίλων παθών άσθενουντες έθεραπεύοντο, έν οις και μία γυνή αίμορροουσα άπαυστως έπί δεκαπέντε ετη 9, προσελθουσα^ εν πιστει παρεγενετο ιοειν ιυ τήν εικόνα και παραχρήμα εστη ή ρύσις* είπεν γάρ έν εαυτή, ότι «'Εάν μόνον θέάσωμαι τήν όμοιωσιν αυτού, σωθήσομαι». Ίδουσα δε οτι έξηράνθη ή πηγή του αίματος αυτής ίδραμεν ευθέως προς τόν ανθρωπον του Θεού, προσκυνούσα ενώπιον αυτού, υμνοοσά τε και δοξάζουσα τόν Θεόν καΐ άπαγγέλλουσα τό γεγονός εις αυτήν παpabo^ov θαύμα» 11. Τούτο μεν ουν το κεφάλαιον αυτολεξει περιέχουσι τά πρακτικά τής εβδόμης οικουμενικής συνόδου* Οθεν άποδείκνυται, Οτι πραγματικώς ή συγγραφή του Άρκαοίου σώζεται πλήρης έν άντιγράφοις άνωνυμοις. Επειδή δε ό βίος του αγίου Συμεών υλην α,^οονον εμπεριέχει, τήν έσωτερικήν ίστορίαν του βυζαντινού κράτους διαφωτιζουσαν ουκ ολίγον, ακμάζοντος του έκτου μετά Χριστόν αιώνος, εύνόητον οτι τυποις έκδιδόμενον τό συγ- 1) Συν: λαοί». 2) Λείπει τό εξέρχομαι τω συν. χειμένω. 3) Συν: και βλέπων. 4) Κωδ: ούτως. 5) Συν : μετά χαράς μεγάλης. 6) Συν: ηυθύνθη. 7) Κωδ: δαιμονιόντες. 8) Κώδ: έχαθερίζοντο. 9) Συν : χρόνους. 10) Συν : απήλθε του ιδεϊν. 11) Το «θαύμα» λείπει τω συνοδιχω χειμένω.

8 608 ОТДѢЛЪ I. γράμμα του Αρκαδίου χρησιμώτερον εσταί της Ούρανείου βίβλου, καί δια την παλαιότητα του συγγραφέως καί δια την άκρίβειαν τών ι'στορουμένων υπ' αϋτου πραγμάτων, άτινα δια ρητορικάς άδειας δ Ουρανός ασαφή πολλαχου κατεστησεν ου μόνον δε ιουτο συνέβη τω Οΰρανω, άλλα καί πολλά κεφάλαια της Αρκαδίου συγγραφής άπαράφραστα κατέλιπεν, άποβαλών αυτά του συντάγματος αυτου, οια τά περί τών τροπαρίων του αγίου Συμεών χ. f/ Iva δε καταδειχθή τό οτι ασφαλεστέρα εστίν ή χρ^\σΐζ της συγγραφής του Αρκαδίου, παρατίθεμαι νυν ενταύθα κεφάλαια τίνα, πραγματευόμενα περί του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Σχολαστικού. Άρκάδιος. Ουρανός. σβ'. 'Ιωάννης τις σχολαστικός, 187. Σχολαστικός τις δνομα ευσεβής καί ^ο^ου^ινος τόν Κύριον, 'Ιωάννης, άνήρ ευσεβής καί τη της διάγων μεν κατά τήν Θεουπολιτών ζωής πηγή τω του Θεού δηλαδή ένορίαν, ορμώμενος δε έκ του Σερέ- φόβω τρυφών, έ'κ τίνος μεν όρμώμιος ούτω λεγομένου χωρίου, του μένος κώμης τών υπό τήν Άντιόχου προσπαρακειμένου τη Θεουπολιτών κειμένων, κατ' αυτήν δε τηνικαυτα ενορία, άνελθών προς τόν άγιον δου- τήν πόλιν διάγων, παρά τον Συλον του Θεού άνέθετο αυτω ειπών μεών άνελθών τά καθ' εαυτόν έκοιβουλεσθαι Δομνϊνον τόν άγιώτατον νουτο' ώς άρα μέλλοι Αοκνος δ πατριάρχην Θεουπόλεως προχειρί- ίερώτατος πατριάρχης αυτόν της σασθαι αυτόν πρεσβύτερον καί τών πρεσβυτέρων άξιώσαι χειροτοέκπέμψαι άποκρισιάριον κατά τήν νίας καί παρά τήν βασιλίδα πόλιν βασιλίδα τών πόλεων, δυσωπήσας κατά οή τίνα χρείαν τών αναγκαίων τό Ьоми^ τω Θεώ γνωσθήναι αΰτφ έκπέμψαι. Ταοτ' έλεγε καί οτι τό διά του θεράποντος αυτου. Συν πνευ- Θεώ δοκούν ήτει μαθεΐν δ δε τφ μάτι δε άγίω φθεγξάμενος προς αύ- πνευματι πεποιθότως ύπολαβών, ο τόν 'δ του Θεού ^οϋλος εφη «Ποίη- καί δήλα τοις αυτου δφθαλμοϊς κασον υπακοήν τφ πατρί' καί γαρ τω θίστη τα έμπροσθεν, «άπιθι» έφη* άποστολικφ θρόνω της βασιλευούσης «άφιέρωσαι γαρ ήδη τω υψηλω παρά πόλεως άπεκλήρωσέ σε δ Θεός* άλλα Θεού θρόνω της Κωνσταντινουποτουτο εχε παρά σεαυτώ, εως αν λιτών εκκλησίας* δ napa σαυτω πληρωθή. Σπευσον ουν δια τών άγα- κείσθω μόνω, άχρις αν καί τοις θών έργων παραθέσθαι σεαυτόν τω χχλοις έκ του τέλους γνώριμον γέ- Κυρίω, όπως συγκαταριθμηθής μετά νηται». Είτα καί όποιον αυτόν είναι 1) Βυζαντ. Χρονικά, τ. Ι, σ

9 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КШІРСКАГО. 609 των εύαρεστούντων αύτώ». Ταύτα παρ' αύτου καί έτερα προς oixoboμήν άκουσας ό σχολαστικός, θαρρήσας λοιπόν τη συγκαταβάσει του αγίου, έδυσώπεί αυτόν επί πολλάς τάς ώρα.ς } μαθεΐν βουλόμενος τίς μετά Ίουστινιανόν λήψεται το της βασιλείας κράτος. σγ'. "Εφη δε προς αυτόν Ό του Θεού άνθρωπος' [«'Υπόσχου μοι τηρεΐν παρ' εαυτού [sic] τα λεγόμενα και άκουσον». "Ο δε πολλά διεβεβαιώσατο φυλάττειν. Ειπεν δε αΰτφ ό του Θεού θεράπων «Ίουστΐνος γενήσεται μετά "Ίουστινιανόν βασιλεύς». Τοΰτο γνούς παρά του άγιου και εφοδιασθείς τάς αγίας αυτού εύχάς έπορεύθη* ήμεΐς δε τά της προφητείας ρήματα άναγκαΐον ωήθημεν προς μνήμην άποσημειώσασθαι. Ό ουν ειρημένος Ιωάννης την βασιλίοα πόλιν καταλαβών και τών εντολών του αγίου έπιλαθόμενος μυστικώς τω Ίουστίνω άφηγήσατο τά ρηθέντα αύτω υπ' αύτου. Έκ ταύτης της προφάσεως πολλή διάθεσις γέγονε μεταξύ, ίωάννου και Ίουστίνου, και σχεδόν άλλήλοις πάντοτε συνδιητώντο. σε'. Χρόνου δε τίνος παρωχηκότος, προφάσεώς τίνος κινηθείσης, έξεβλήθη του αποστολικού θρόνου της βασιλευούσης πόλεως Ευτύχιος ό άγιώτατος πατριάρχης* πνεύμα δε Θεού έκίνησεν Ίουστινιανόν τον βασιλέα και έκέλευσε χειροτονηθήναι πατριάρχην της αγίας του Θεού εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ίωάνδέον παρήνει καί όσα τοσουτφ άξιώματι πρέποντα είη. 188.?, 0 δε ταύτη τον άγιον συγκαταβάντα ίδών, και όστις Ίουστινιανφ διάδοχος έσται της βασιλείας (ούτος γαρ τά 'Ρωμαίων τηνικαυτα σκήπτρα διεΐπεν) ήξίου μαθεΐν. Rai ος φυλακήν αύτω του μυστηρίου πρότερον ίκανώς παραγγείλας, Ίουστϊνος εφη. Ό μεν ουν παρά του θείου Συμεών ταύτα μαθών καί ταΐς αύτου εύχαΐς εφοδιασθείς ή καθοπλισθείς, ασμένως τε τήν του πρεσβυτέρου χειροτονίαν δεξάμενος, προθύμω ποδί παρά τήν βασιλίδα έχώρει. Έν αύτη δε γενομένω, προς μεν τους άλλους απόρρητα ήν άπερ ό του Θεοϋ θεράπων Συμεών προειρήκει, προς δε τον Ίουστΐνον (οία τά της ανθρωπινής μικροψυχίας ή φιλαυτίας), ί'ν' εϋνοιαν έαυτφ παρ' εκείνου πάντως μνηστεύσηται, σπουδήν εθετο γνωρισθήναι, καί μόνος μόνφ συγγεγονώς τα της προρρήσεως άπεκεκαλύπτει. 'Εξ εκείνου τοίνυν ό μεν Ίουστίνω φιλιωθείς, οία καί τά προς ήδονήν εύαγγελισάμενος, παρ' αύτφ τά πολλά διητάτο* ού πολλω δε ύστερον εξωθείται μεν του της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου Ευτύχιος, άντεισάγεται δέ αυτός ό σχολαστικός 'Ιωάννης, Ίουστινιανόν του Θεού πάντως έπί τήν ψήφον γ.ινί\σα.ντος. 'Ιουστινιανού δέ μετά ταύτα τόν βίον άπολιπόντος, εις Ίουστΐνον τά (της) αρχής μεταπίπτει, ώς έκαστα πόρρωθεν τω" Συμεών σαφώς προηγόρευτο.

10 610 ОТДѢЛЪ ι. νην τον προειρημενον, κατά την προρρησιν του Ζουλού [τοο] Θεού* καί τούτων ούτως άποτελεσθέντων δόξαν άνεπέμψαμεν Χριστφ τω Θεφ ημών, τφ άξιώσαντι ημάς άκροατάς γενέσθαι τοιούτων μυστηρίων. Ευάγριος ό Σχολαστικός διηγείται, πλην άλλων τινών θαυμάτων, καί τούτο περί του άγιου Συμεών «κάμοΰ δε λογισμούς θεωρήσας (ό Συμεών) έπί τέκνων αποβολή καί διαπορουμένου τί δήποτε ^Ελλησι πολυτέκνοις ου γέγονε ταύτα, και προς μηδένα το παράπαν έξαγαγόντος, γεγράφηκεν έκστήναι τούτων, ώς ουκ άρέσκον τω Θεφ» 1. Τό γεγονός τούτο μετέχον αληθείας έξέθηκεν ό Άρκάδιος ώδε* Άρκαδιος. Ουρανός. σλγ'. Σχολαστικός τις, τουνομα 237. Νόσου ποτέ λοιμικής γενο- Εΰάγριος, ορμώμενος μεν της Έπι- μένης καί τών ανθρώπων πολλούς φανέων πόλεως της δευτέρας τών έπινεμομένης, συνέβη ταύτης έργον Σύρων επαρχίας, οίκων δε κατά την και θυγατέρα τινός Εΰαγρίου γενέ- Θεούπολιν, θυγάτριον έχων άπεβά- σθαγ σχολαστικός δ' ην άρα ό Ευάλετο τούτο, λοιμικής φθοράς γενο- γριος ούτος. Έπεί δέ τις Έπιφάνιος μένης* υπό διαβολικού δέ πειρασμού έλληνι τηνικαυτα λεγόμενος προσανέλογισμόν βλασφημίας έσχεν ό Ευά- χων άπατη ούδεμίαν υπέστη περί γριος* τινός γαρ, τουνομα Έπιφά- τα τέκνα ζημίαν, είσίασί τίνες τον νιος 2, έπί ελληνική πλάνη διαβαλλο- Ευάγριον λογισμοί βλασφημίας, (οία μένου οΰκ έτελεύτησαν τα τέκνα, τα του "πονηρού δελεάσματα), έκ του Τούτω ουν τφ λογισμφ έκινδυνευσε σφοδρού μάλιστα περί την παΐδα περί ψυχήν ό Εΰάγριος ό δέ άγιος πάθους τω άνθρώπφ έπιφυέντος, ώς του Θεοο ΖοϋΚος γνους τφ άγίφ άρα τα της θρησκείας έκείνφ προς πνευματι τους λογισμούς αυτού τα- την τών τέκνων ζωήν έπαμύνοί' καί χέως απέστειλε προς αυτόν, γράψας μέγαν έκ τών τοιούτων λογισμών ή αύτφ πάσαν την κεκρυμμένην αΰτφ ψυχή κλύδωνα καί σάλο ν είχε, καί ένθύμησιν' ήν γαρ Ό άνήρ αγαπώ- πολΰν αυτω τον κίνδυνον ώδινον μένος υπό του αγίου" ö δέ γνους Οπερ τόν άγιον τφ πνευματι γνόντα ότι ουδέν έλαθε τόν άγιον του κε- δηλώσαι τω Εΰαγρίω, καί γαρ ήν κρυμμένου αυτού λογισμοί}, άνελθών αυτφ ροπή διαθέσεως επικλινών, μετά δακρύων έδυσώπει τήν άμαρ-?1 0 δέ τφ του πράγματος παραδόξω 1) Ε ύ αγρίου έκκλησ. ίστορ. τόμος έκτος, κεφ. κγ', σ. 471 Vales. 2) Κώδ: επιφάνεος.

11 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 611 τίαν αυτού συγχωρηθήναι ταΐς του καταπλαγείς, οτι άπερ ην εν μυχφ δούλου του Θεού ίκεσιαις* ό δε άγιος καρδίας αυτω δήλα τφ Συμεών καευξάμενος αυτφ παρεκάλεσε τον θειστήκει, φόβω τε πολλφ και με- Θεόν συγχωρηθηναι τω άνδρί, καί τανοία ληφθείς άνεισι προς αυτόν, εύχαριστήσας τω Θεώ απήλθε την δάκρυσι μάλλον καί πάθει ψυχής όδόν αυτού χαίρων. ή γλώττη ταύτα καί χείλεσιν έξο- [kokofootkwoc. Συγγνώμης παρ' αυτού τοίνυν, ου μην άλλα και φαρμάκων οικείων του αμαρτήματος τυχών έπάνεισι. Τα δε κατά τον Αντιοχείας πατριάρχην 'Άναστάσιον ό αυτός Άρκάδιος έκτίθησι του παραφράστου Ουρανού σαφέστερον Άρκαδιος Ευξώμεθα περί της κατά την Άντιόχειαν εκκλησίας, αδελφοί, φησί ποτέ προς τους μαθητάς ό ιερός Συμεών έδόκουν γαρ τον πρό- εζρον αυτής ΔομνΤνον όραν επί τό θυσίαστήριον άναβάντα και τήδε τεθεικότα εαυτόν καί οιονεί ρέγ- χοντα, είτα εκείθεν καταβεβηκότα καί δεξιά του θυσιαστηρίου ίστάμε- νον. Τό μεν ούν πλήθος καί δσοι του βήματος άναμένοντες ήσαν, εύ- χήν έπιτελεΐν τόν άνδρα οίόμενοι, καί τόν μεν τη τοιαδε στάσει μέχρι τινός έπιμείναντα «οίχήσομαι» φά- ναι «προς τόν έμαυτοϋκοιτωνίσκον», Παλαιστίνους δέ τινας μονάχους τήν θείαν έπιτελέσαι μυσταγωγίαν. 'Εξής δέ καί τήν λύσιν έπήγεν, ώς άρα τελευτήσει μεν ΑομνΧνος τόν βίον, μοναχός δέ τις τό γένος εκ Παλαιστίνης ελκών εις τόν εκείνου θρόνον άνενεχθήσεται* όπερ ουκ εις σδ'.'ολίγου δέ χρόνου διαδραμόντος 1, ειπεν ήμΐν ό του Θεού δούλος' «Ευξώμεθα, αδελφοί, περί της έκκλησίας του Θεού Αντιοχείας' ειδον γάρ εν όράσει, οτι ό άρχιερεύς Δομνΐνος άναβάς έθηκεν εαυτόν επί τό θυσίαστήριον καί έρεγχε, καί κατάβάς ίστατο επί τα δεξιά μέρη του θυσιαστηρίου, ό δε γλάρος καί ό λαός άνέμενον, νομέζοντες αυτόν ευχήν έπιτελεΐν. Πολλήν ουν ώραν έπιμείνας μετά τοΰιο έφη" Έν τω κελλίω μου πορεύομαι. Τούτο δε αυτού είπόντος, ειδον μονάχους Παλαιστινους λειτουργουντας έν τη εκκλησία* έπετέλουν δε κάγώ τήν ευχήν». Ταύτα διηγησάμενος ειπεν, οτι ό πατριάρχης έν ταύταις ταΐς ήμέραις τελευτήσει καί α,^ρωποζ Παλαιστίνος προχειρισθήσεται άντ' αυτού. Καί γέγονεν ούτως. Τελευτήσαντος ούν Δομνίνου 2 του άγιωτά- Ουρανός. 1) Κώδ: bık δραμόντος. 2) Κώδ: δομνηνου.

12 612 ОТДѢЛЪ ι. του, προεχειρίσθη άρχιερεΰς Θεού- μακράν ήκολούθει, και Δομνίνου πόλεως Αναστάσιος ό άγιώτατος, τάν βίον άπολιπόντος, Αναστάσιος έκτης Παλαιστίνων χώρας ορμώ- τις Παλαιστίνος επιβαίνει του θρόνου. μένος, άποκρισιάριος δε της εν ТУ) μεγάλη των Αλεξανδρέων πόλει άγιωτάτης εκκλησίας, και έδοξάσαμεν τον Θεόν, τον άλλοιουντα καιρούς καί χρόνους και άποκαλυπτοντα τφ ένδόξω αυτού θεράποντι. Την εί'δησιν ότι πρότερον ό Αναστάσιος ην άποκρισιάριος έν Αντιόχεια της Αλεξανδρέων εκκλησίας περιττήν, ώς βλέπομεν, ό Ουρανός εξέλαβε δια το ρητορικόν αυτού γύμνασμα, καί δια τούτο μέχρι τούδε ταυτην ήγνοουμεν εξ ετέρου παλαιού βιβλίου. Σημειώσεως δε άξιον καί τούτο, ότι ό Ουρανός καί τον %pòvov t öv ό Αρκάδιος ώριζε ; της εις τον òpóvov Αντιοχείας αναβάσεως του Αναστασίου παρέλιπε* Αναστάσιος δε ούτος ην ο Σιναίτης ονομαζόμενος. Κατά τόν Αρκάδιον ουν, Οστις τό περί του Αναστασίου διήγημα χρονική τάξει μετά το προεκτεθέν διακοσιοστόν καί πέμπτον κεφάλαιον έτοποθέτησε, τον θρόνον της Αντιοχείας έσχεν ό Αναστάσιος μικρόν προ της εις τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον αναβάσεως 'Ιωάννου του σχολαστικού. 'Η προαγωγή του Ιωάννου έγένετο μηνί άπριλίω έτους 565-ου. Πιθανόν ουν έκ τούτον, Οτι καί ή πρώτη του Αναστασίου πατριαρχία τήν αρχήν έχει άπο του αΰτου 565-ου, ή άπό του τέλους του 564-ου έτους. Προς τοιαύτα τίνα χρονολογικά παρατηρήματα συμβάλλει τα μέγιστα τα κείμενον του Αρκαδίου Sta τίνα σημαντικά ^ι^ονότα. της έκτης έκατονταετηρίδος, οίον σεισμών, επιδρομών, αυτοκρατορικών πράξεων καί τοιούτων ετέρων, άπερ ό Ουρανός αόριστα πραγματεύεται, τήν τάξιν των κεφαλαίων της Αρκαδίου συγγραφής πολλαχου μεταστρέψας - περιέχει δε τό κείμενον αυτής καί τόπων Συριακών ονόματα, άπερ ό Ουρανός παρέλιπε, καί τίνα κεφάλαια χρήσιμα, παρά του αυτού Ουρανού παντελώς άμεληθέντα κατά τήν είς ρητορικόν υφός άλλοίωσιν του άρκαδείου πονήματος. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 10 ος Τόμος 15 Γ... 1 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΡΙΑ, ΗΤΟΙ ΕΝ ΒΙΖΥΗ... 1 ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ...21 ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΕΤΑ ΠΥΡΡΟΥ...32 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ...60

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ ТОГ ΠΕΡΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΜΝΟΓ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Αφ' ου χρόνου τυποις εξεδόθη το περί του 'Ακάθιστου 6μνου πρώτον μου μελέτημα χ ), δι' ού τας προδιαδεδομένας περί της αυτού γενέσεως γνώμας τε και

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

(1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1904) «Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός» (Ψαλμ. ρλη 17) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Περί της δόξης των δικαίων εν τη γη υπό του Θεού

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης. Εις πλειοτέραν έκτίμησιν και του βίου καέ του χαρακτήρος του ήδη γνωστού έν τφ 13-φ αιώνι "λοβίου μητροπολίτου Κερκύρας Γεωργίου Βαρδανη 1 ) παρατιθέμεθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν Lukas 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου 3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Luc

Evangile selon Saint Luc Evangile selon Saint Luc Chapitre 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΤΑΔΕ ΕΝΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩΔΕ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ( 14Β_018 >

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΤΑΔΕ ΕΝΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩΔΕ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ( 14Β_018 > ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 3 ος Τόμος 14 Β... 1 ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ... 1 4 ος Τόμος 14 Γ...127... συνέχεια... ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ...127 3 ος Τομος 14 Β ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΤΑΔΕ ΕΝΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩΔΕ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 5 ος Τόμος 14 Δ... 1 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ... 1 5 ος Τομος 14 Δ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΩΜΑΝ ΤΟΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ( 14Δ_012 > (=1032=)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 Επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων, καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου, εδοξε καμοι

Διαβάστε περισσότερα

ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА.

ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА. ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА. J. В. Card. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata T. VII. Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomeni Δημητρίου αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ. Περι του τινων συμβολα τα κατα την αγιαν Εκκλησιαν επι της συναξεως τελουμενα καθεστηκη.

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ. Περι του τινων συμβολα τα κατα την αγιαν Εκκλησιαν επι της συναξεως τελουμενα καθεστηκη. ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 1 ος Τόμος 14... 1 ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ...29 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ...76 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σʹ (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ...98 1 ος Τομος 14 ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ Περι του τινων συμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 6 ος Τόμος 14 Ε... 1... συνέχεια... ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ... 1 ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ...

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 6 ος Τόμος 14 Ε... 1... συνέχεια... ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ... 1 ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ... ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 6 ος Τόμος 14 Ε... 1... συνέχεια... ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ... 1 ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ...52 6 ος Τομος 14 Ε... συνεχεια... ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ... ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...138 12 ος Τομος 15 Ε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 9 ος Τόμος 15 Β... 1 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΙΝΑΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ...

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 9 ος Τόμος 15 Β... 1 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΙΝΑΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ... ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 9 ος Τόμος 15 Β... 1 ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΙΝΑΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ...131 9 ος Τομος 15 Β ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΙΝΑΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον.

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Α ) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Λογος Α. (21)

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 11 ος Τόμος 15 Δ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 1 ΕΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ...92 ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ...116 11 ος Τομος 15

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041)

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) J'ai pris en dégoût la forme, en dégoût la perception, en dégoût jusqu à la connaissance elle-même, car la pensée ne survit pas au fait transitoire qui la

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας ΖΉΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΟΙ ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τομος 14 S... συνεχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ( 14S_014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αʹ ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1 ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αʹ ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1 ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 2 ος Τόμος 14 Α... 1 ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αʹ... 1 ΠΡΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΝ...86 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΘʹ (59) ΨΑΛΜΟΝ...89 2 ος Τομος 14 Α ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αʹ ( 14Α_010 > ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα