ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, μνημονευθείσης εν τοΐς πρακτικοΐς της εβδόμης οικουμενικής συνόδου. Πολλοί τών πατέρων της εν Νικαία συνελθούσης οικουμενικής συνόδου (έ4ει 787-ω), ίνα τό περί τών εικόνων δόγμα τών ορθοδόξων άρχαιότατον άποδείξωσιν, όίμα δέ και σωτηριώδες εξ ηθικής και θρησκευτικής έπόψεως, παρέστησαν εκεί μετά πολυαρίθμων παλαιών βιβλίων, α τα πρακτικά της συνόδου καταριθμουσι, άναγράφοντα και τεμάχη τών βιβλίων εκείνων αύτολεξεί* εξ ών αυτόδηλον, δτι της συνόδου προηγήθησαν είδικαί περί του bó-γμιχτοζ έρευναι ίστορικαί τε καί αρχαιολογικά! τών κληρικών έν ταΐς τότε βιβλιοθήκαις. Τών βιβλίων τούτων πολλά μεν εξ αντιγράφων άχρις ημών έσώθησαν, έτερα δέ τίνα ματαίως ετι ζητούνται, οίον ό του" αγίου Συμεών του Θαυμαστοορείτου βίος, öv εις τών έν τη συνόδω πατέρων, της τετάρτης συνεδρίας άκμαζούσης, «'Ιωσήφ ό ευλαβέστατος μοναχός καί ηγούμενος μονής της Ηράκλειας», έπέδειξεν, ειπών «Κάγώ ό αμαρτωλός βίβλον επιφέρομαι περιέχουσαν τον βίον του αγίου Συμεών του έν τω Θαυμαστφ ορει, καί ώς κελεύετε. Ή αγία σύνοδος ειπεν άναγνωσθήτω' καί λαβών Κοσμάς ò θεοφιλέστατος διάκονος κουβουκλήσιος άνέγνω εκ του βίου του αγίου πατρός ημών Συμεών του έν τφ Θαυμαστφ ορει κεφάλαιον ριή, (ο πραγματεύεται) περί της γυναικός της έν *Ρωσοπόλει άτέκνου ούσης καί βιαίω κατεχόμενης δαίμονγ ήτις ΐαθεΐσα καί παιδοποιήσάσα εικόνα 'του δικαίου (Συμεών) άνέθετο έν τω οίκω αυτής, ήτις μεγάλως έθαυματούργει». 'Επεται δέ τούτοις αυτό τό κείμενον του κεφαλαίου' μεθ' ö κεφάλαιον έτερον άνεγνώσθη της αυτής βίβλου 1, ö προ 1) Mansi, Concil. nova et ampi, collectio, τ. XIII, σ

2 602 ОТДѢЛЪ I. της συνόδου κατεχώρισεν 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός εν τω τρίτω αυτού λόγου περί των αγίων εικόνων, όνομάσας καί τόν συγγραφέα του βίου του αγίου Συμεών ь ην δε ούτος Ό μαθητής αύτου του Συμεών, Αρκάδιος ό γενόμενος αρχιεπίσκοπος της νήσου Κύπρου, επί των αυτοκρατόρων 'Ηρακλείου καί Φωκά* όστις, έξω του βίου εκείνου, συνέγραψε λόγον έγκωμιαστικόν εις τόν μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, καί πάλιν υπόμνημα περί του βίου και των αγώνων 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οί'τινές είσιν* ανέκδοτοι τύποις 2. Μέχρι του νυν έγινώσκετο βίος μακρός του αγίου Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου, διηρημένος εις κεφάλαια διακόσια καί πεντήκοντα* τούτου μέντοι του βίου συγγραφεύς έστι Νικηφόρος μάγιστρος Αντιοχείας ό Ουρανός, μεταξύ της δεκάτης καί της ενδέκατης άκμάσας έκατονταετηρίδος, δν Θεσσαλονίκης δντα διοικητήν ό αυτοκράτωρ Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος άρχοντα της Αντιοχείας όνομάσας έξέπεμψεν είς τήν Συρίαν ετει 1001-φ, ί'ν' απόκρουση τάς έκεΐ φυλών τίνων αραβικών έπιδρομάς, αίτινες καί τήν Αντιόχειαν αυτήν εβλαπτον 3. Τόν ύπό τούτου γουν συγγραφέντα βίον του άγιου Συμεών έξέδωκε τύποις Janninghius ό 'Ιησουίτης, προσθεμένος αύτω σημειώματα, λατινικήν τε μετάφρασιν και προλεγόμενα πολυμάθειας καί κρίσεως έμπλεα 4, εν οις λέγει τα πρέποντα καί περί τών δύο γνωστών ήδη λειψάνων της Αρκαδίου συγγραφής, είκάσας εξ αυτών ορθώς δτι ή του Ουρανού συγγραφή Tzpofikbvj αμέσως εκ της άφανισθείσης, ώς ένόμιζε, βίβλου του Αρκαδίου 5 ' ήν ήφανισμένην ωσαύτως ώνόμασε καί Θεόφιλος ό Harles 6, ούδενός ερευνητού τών ελληνικών χειρογράφων εν τω μεταξύ τήν συγγραφήν έκείνην εύρίσκεσθαι που φανερώσαντος. Τύχη μέντοι αγαθή ταύτην εγώ πρό ένιαυτών εξ άνευρον εν τινι κώδικι μετενεχθέντι εκ της λαύρας του αγίου Σάβα εις τήν έν Ιερουσαλήμ κεντρικήν βιβλιοθήκην του πατριαρχείου τών ορθοδόξων. Ούτος μεν ούν ό κώδιξ έγράφη περί τό μέσον της ενδέκατης έκατονταετηρίδος* ήν δε μέχρι της τετάρτης καί της δεκάτης έκατονταετηρίδος έν αύτω τω μ.οναστύΐρίφ το0 αγίου 2υμεών, τω έν τφ Θαυμαστώ δρει. Περιέχει τοίνυν ό κώδιξ όλος αποκλειστικώς εκτενή συγγραφήν, ης ή επιγραφή* «Βίος καί πολιτεία 1) Mignę, Patrol. Graec. τ. 94, σ ) Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, σ. 211 και 422. Α. Π.-Κεραμεως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 90 και 100. Fabric.-Harles, Bibi. Graeca, τ. XI, σ ) Κεδρηνου σύνοψις Ιστοριών, έκδ. Βόννης τ. II, σ ) Acta Sanctorum, τ. Υ του Μαίου μηνός, σ ) Αυτόθι σ ) Fabric, Bibi. Graeca, τ. XI, σ. 578.

3 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 603 του οσίου πατρός ημών Συμεών του έ ν τφ Θαυμαστώ ορει» 1, ούτινος ό συγγραφεύς ανώνυμος ων εν τω κώοικι τζροίταζζ τό προοίμιον τούτο. «Ευλογητός ό Θεός, ό πάντας ανθρώπους θέλων σωθήναι καί είς έπίγνωσιν αληθείας έλθεΐν, ό καί την καθ' ημάς γενεάν πολυτρόπους ασθενούσαν φιλάνθρωπους έπίσκεψάμενος καί ίατρόν άριστον ψυχικών τε καί σωματικών παθών αύτη δωρησάμενος, Συμεών τόν πανάγιον, τάν έν τφ λεγομένφ Θαυμαστφ ορει τήν άσκητικήν επί κίονος 2 παλαι'στραν άγωνισάμενον ου τον (Зсоѵ καί τα θαύματα, Οπερ αριθμόν όντα ψάμμου θαλάσσης, τις αν δυ νησηται διηγήσασθαι, ή δλως έπί μνήμης φέρειν; χρόνος γαρ τά πολλά καλύψας λήθην τούτων έποίησεν, ουδενός έπί τοσούτον φιλοπονήσαντος ή τοσαυτην δειξαμένου 3 σπουδήν γραφή παραδουναι πασαν αΰτοϋ την άγγελικήν έπί γης πολιτείαν. ^Οσα τοίνυν παρά τών προηγησαμένων ήμας παραλαβόντες ίσχύσαμεν διατηρήσαι καί ήμεΐς έθεασάμεθα, αυτόπται τούτων γενέσθαι καταξιωθέντες, άναγκαΐον ήγησάμεθα γράψαι νυν καί τοις φιλοθέοις ΰμΤν εζαγγείλαι προς δόξαν Ίησου Χρίστου του κυρίου ημών, του υίου του Θεού, του έκ μήτρας αυτής άγιάσαντος καί έκλεξαμένου τον δσιον αυτού ^οχίλον, εις ώφέλειαν υμών τών πιστώς έντυγχανόντων, οίς πάντως ή πιστις είς δικαιοσύνην. λογισθήσεται, κατά τό γεγραμμένον 4. Άνωθεν ουν καί έξ αρχής υπό Θεού δυναμούμενοι τήν διήγησιν ποιησώμεθα, μνημονευοντες πρότερον τών αυτού θεοφιλών γονέων καί διεξιόντες όπως ούτοι τόν πανάγιον τούτον ευδοκία Θεού προαγαγεΐν είς φώς κατηξιώθησαν, είτα έξης τών 5 καθ' εκαστον εις ήμας έλθόντων περί αυτού σαφώς παριστώντες [τήν άκρίβειαν] 6. Ταυτην δε τήν θεοφιλή πρόθεσίν τε καί σπουδήν δια τήν τών έντυγχανόντων ώφέλειαν άναδεξάμενοι καί Χριστόν τόν υίόν του Θεού προς βοήθειαν έπικαλεσάμενοι, τόν είπόντα " έγώ είμι ή αλήθεια" 7, λέξεως μεν προς κάλλος ήρμοσμένης 8 είκότως καταφρονουμεν, περί ής ουκ έστιν ήμΐν σκοπός παντελώς, αληθείας δε φροντίδα τιθέμεθα της πάντα νικώσης 9, τα γαρ της αληθείας ρήματα ήδυτατα τυγχάνουσιν, επειδή περ χάριτος είσι πεπληρωμένα" ουδέ γαρ δέονται ρητόρων έντεχνου έπικοσμήσεως, ή γλώττης δυναμένης τά μεγάλα μικρά ποιεΐν καί τοΐς μι- 1) "Ορατήν περιγραφήν του κωδικός έν τΐ] Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. Π, σ ) Κώδιξ: κίωνος. 3) Κώδιξ: δειξάμενον. 4) Γενέσεως κεφ. ιε', στίχ. 6. 5) Κώδ: του. 6) Είκαστικώς εγώ τόΰτο προσεθηκα. 7) Ιωάννου κεφ. ιδ', στίχ. 6. 8) Κώδ: είρμοσμένης. 9) Κώδ: νικώσις.

4 604 ОТДѢЛЪ I. χροΐς περιτιθέναι μέγεθος' "απλούς γαρ ο της αληθείας λόγος" φησιν χ. Αυτόν ουν Ίησουν Χριστον τον άληθινόν ημών Θεόν και την παρ' χυτοΰ δεδωρημένην τοΐς εις αυτόν έλπίζουσί χάριν, καθώς έφημεν, έπικαλεσάμενοι άπλούστερόν πως καί μετά της αύτοαληθείας αυτός γάρ έστιν ή αλήθεια την περί της προκειμένης υποθέσεως άφήγησιν ποιησόμεθα, ώστε τους φιλοχρίστους Ομάς πιστώς άκροωμένους επί πλεΐον την εαυτών ελπίδα θέσθαι είς τόν κυριον ημών Ίησουν Χριστόν τόν άληθινάν Θεόν, τόν όντως μεγάλως εύδοκοΰντα επί τους ελπίζοντας έπ' αυτόν, πάντα δε πλουσίως ήμΐν παρέχοντα υπερεκπερισσου ών αίτουμεθα ή νοοΰμεν». Τω τζρολό^φ τούτω κεφάλαια συναρμόζονται κατηριθμημένα, ών το εσχατον αριθμείται διακοσιοστόν και πεντηκσστόν καί ίνχτον τούτο δε καί τό προ τούτου κεφάλαίον αποτελεί τόν έπίλογον της συγγραφής, ούτως έχοντα' «Ή τοίνυν αρχή της στάσεως αυτού (του.συμεώνος) της αγίας γέγονεν επί βάσεως πλησίον του άββα 'Ιωάννου, καί έστη εν αυτή έτη εξ' έπειτα έστησαν στϋλον ποδών τεσσαράκοντα καί έστη έν αυτω έτη οκτώ, καί μετά τούτο έστη έν τω άγίω Θαυμαστώ όρει, έν βασιδίω άπό ξηρολίθων, έτη δέκα' ύστερον δε φχοοο\ί.ύ]^ύ] ό μέγας στύλος, έν ω άνήλθεν εκ θείας άποκαλυψεως καί έστη έν αυτφ έτη τεσσαράκοντα πέντε' ην δε χρόνων εξ, ήνίκα έστη τήν αρχήν έν τή βάσει, πλησίον του άββα Ιωάννου, ως είναι πάντα τόν χρόνον της ζωής του αγίου έν σαρκί έτη έ^ομ.ύ\χοντ<χ πέντε ό'ς μεταστάς προς τόν Κυριον καί μετά. θάνατον ζών ώσπερ αέναος πηγή βρύει τά ιάματα δια του τιμίου αυτού λειψάνου, παρέχων τοΐς πιστώς αίτουσιν άφθόνως τα αιτήματα. Της ουν ένδοξου καί αξιομνημόνευτου του αγίου μνήμης πιστώς προτρέχοντες, καί της θείας ταύτης καί επωφελούς αναγνώσεως άκροαταί γινόμενοι, δόξαν άναπέμπωμεν τω Κυρίω της δόξης, τω τοσαυτα καί τηλικαυτα δωρουμένω τοτς έλπίζουσιν είς αυτόν, δυσωπουντες τήν χυτοΰ αγαθότητα ρυσθήναι ήμας τών ποικίλων μηχανημάτων καί πάσης θλίψεως οργής τε καί ανάγκης, καί άξιους γενέσθαι της εκ δεξιών στάσεως Χρίστου του αληθινού Θεού ημών, ίδεΐν τε έν τή φρικτή παραστάσει τόν άγιον τούτον πάτερα, ημών δυσωπουντα υπέρ της συγχωρήσεως τών αμαρτιών ημών, ίνα ταϊς άγίαις ευχαΐς αυτοϋ και πρεσβείαις συγκαταριθμηθώμεν τοΐς εΰαρεστήσασι τφ Κυρίω της δόξης, Ίησου Χριστφ τω άληθινφ Θεφ ημών, ω ή δόξα καί τό -κράτος συν τφ ευλογουμένφ αΰτου πατρί καί τω παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιω πνευματι, νυν καί άεί καί είς τους ατελεύτητους καί απέραντους αιώνας τών αιώνων». 1) Εύριπίδου Φοιν.σ. στίχ Αισχύλου άπόσπ. 176 Nauck εκδ. 2-ας.

5 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО, 605 Ούτος ουν ό βίος (öv έγραψεν άνήρ αυτόπτης πολλών θαυμάτων του άγιου Συμεώνος, παραλαβών άμα και θαύματα παλαιότερα της αύτου μαθητείας, άπερ oi της μονής του Συμεώνος έγραφον υπομνηματογράφοι), περιέχει τα παρά της εβδόμης οικουμενικής συνόδου δεχθέντα κεφάλαια κατά λέξιν προσεκτική δε ιούτου συμπαραβολή προς την ομογενή συγγραφήν Νικηφόρου του Ουρανού, ρήτορος ώς εί'ρηται σφόδρα μεταγενέστερον άκμάσαντος του Αρκαδίου, καταδείκνυσιν ότι πραγματικώς ό Ουρανός ουδέν έτερον έποίησεν, ή μεταφράσαι ρητορικώς την έπ' αυτού λεκτικώς πεπαλαιωμένην συγγραφήν του Αρκαδίου, ί'να του Συμεώνος ό βίος ήδέως άναγινώσκηται παρά των εύπαιδεύτων της δεκάτης έκατονταετηρίδος" σημειωτέον δέ, δτι κατά την έποχήν ταυτην όμοιας αναρίθμητους μεταφράσεις αγιολογικών υπομνημάτων έποίησεν ό μάγιστρος Συμεών ο μεταφραστής. Τό κείμενον όμως της Αρκαδίου συγγραφής, της ούτω παραγκωνισθείσης υπό του χρόνου και καθάπερ εικός εις λήθην περιελθούσης, έσώθη μέχρις ημών άκέραιον δια πολλών αντιγράφων, ώς φαίνεται, ών δύο της Ευρώπης έχουσι βιβλιοθήκαι* άγνωστος δε τοΐς ίστορικοΐς έμενεν άχρι τούδε δια την άνωνυμίαν του συγγραφέως αυτής εν τοΐς άντιγράφοις. Και εν μεν τη Βαβαρική του Μονάχου βιβλιοθήκη περιέχεται της Αρκαδίου συγγραφής άντίγραφον, γενόμενον κατάτήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, όπερ επιγράφεται ούτω' «Βίος, ήγουν άσκησις και πολιτεία του αγίου πατρός ημών Συμεών του εν τω Θαυμαστώ ορει» 1. Έτερον δέ άντίγραφον της κατόπιν έκατονταετηρίδος έν Βαροκκικω περιέχεται κώδικι, τήν έπιγραφήν έχον ταυτην «Βίος καί πολιτεία και άσκησις του οσίου πατρός ημών Συμεών του θαυματουργού, του έντωθαυμαστφ ορει, ό διάπλατους» 2. Τήν αυτήν б' ακριβώς έπιγραφήν εύρον καί έν έτέρω αντιγράφω, ο πρό πολλών ειδον ένιαυτών έν Λέσβω, μή πολυπραγμονήσας περί τήν υλην αυτού του βίου 3. Τέσσαρα τοίνυν αντίγραφα γινώσκω μέχρι τούδε της Αρκαδίου συγγραφής, ανώνυμα πάντα* πάντως όμως υπάρχουσι, τούτων έξω, καί έτερα έν έτέραις εύρωπαϊκαΐς ή άνατολικαΐς βιβλιοθήκαις, ών αγνοώ τους καταλόγους. f/ Iva δέ της Αρκαδίου συγγραφής ή άνεύρεσις γένηται δήλη τρανώς, παρατίθεμαι νϋν ενταύθα τό πρώτον τών υπό της συνόδου μνημονευθέντων κεφαλαίων, αυτό τό παρ' αυτής ώνομασμένον έκατοστον καί δέκατον ö^oov f ώς τοΰτο παραδίδωσι τό έν Ίεροσολύμοις άπόγραφον, τό γραφέν, ώς εί'ρηται, έν αυτή τη μονή Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου καί κεφαλαίου φέρον αριθμόν ωσαύτως έν αύτφ, öv καί ή σύνοδος έδήλωσε' πα- 1) Ign. Hardt, Catal. cođd. Mss. graec. bibi. reg. Bavaricae, τ. IV, σ ) Η. Ο. Coxe, Catalogi codd. Mss. ЫЫ. Bodleianae, τ. Ι, σ ) Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 53.

6 606 ОТДѢЛЪ I. ρατίθεμαι δέ τούτο μετά τίνων υποσημειώσεων, δηλουσών την διαφορότητα λέξεων τίνων προς το συνοδικόν άπόγραφον άντιβληθεισών. "Εχει τοινυν το κεφάλαιον εν τω χώ^ιχι ώδε: «ριή. Γυνή τις ήν εν 'Ρωσοπόλει της Κιλικίας, Θεοτέκνα λεγομένη* οικήσασα 1 μετά άνδρας ετη είκοσι τέκνον ουκ έσχε' συνέβη δε αύτη και 2 υπό bca^ovoç εκ παιδόθεν 3 καταρρήγνυσθαι, μασσωμένη 4 την γλώτταν. Ό δε άνήρ αυτής μηκέτι δυνάμενος ύπενεγκεΐν της θλίψεως αυτής τήν περίστασιν απέλυσεν αυτήν του οϊχου αυτού, μή όμίλήσας έτερα γυναικΐ επί χρόνους τεσσάρας, Εύραμένη ουν εκείνη συνοδίαν κατέφυγε προς τον δίκαιον 5. Ώς δε είδεν αυτόν ό δαίμων, ευθέως εβρυχε και έβασανιζετο έμπροσθεν αύτου, θεωρών συν τή γυναικΐ τήν πνευματικήν αύτοΰ εικόνα λέγουσαν ανθρωπινή 6 φωνή* «Ιδού χωρίζω 7 σε άπ' αυτής, τζονγ\ρον και ακάθαρτο ν πνεύμα, και επιστρέψεις 8 προς τόν скѵ^ра αυτής και γενηθήσεται αύτοΐς έν τω έπιόντι ένιαυτω 9 παιδίον». Και ήλάλαξε τό δαιμόνιον άγρίως ταρασσόμενον «Ω βίας 10 κατά σου' ουκ Εστί σον άνδρολυσίας ποιεΐν* διά τί бе και τέκνον αύτοΐς δίδως, άπ' εμού τέκνον μη ποιησάσης αυτής; τί κακόν έποίησά σοι; τί δε και ήμαρτον ενώπιον σου, ότι χωρίζεις με εκ τής γυναικός μου; ει δουλόν με ήγόρασας, είχες τάχα και εις δουλείαν με έκδουναι άνθρώποις»; "Εφη δε Συμεών, δτι «Κακός υπάρχεις δούλος. Έπίγνωθι ούν 1Ι σεαυτόν, παγκάκιστε, και άπότρεχε έν φλογί πυρός καιόμενος, και κόμισον ύδωρ και σύλλεξον ξύλα». Και παραχρήμα ώσπερ άνεμος δρομαΐος κλαίων 12 σφόδρα ό δαίμων, άράμενος έν τή γυναικΐ τό κεράμιον του ύδατος, ήλαύνετο 13, και πλήσας αυτό, συλλέξας δε και εκ τής ύλης ξύλα, ήνεγκεν άλαλάζων και λέγων' «Ούαί μοι 14 τω κακω δούλω χοά εφευρέτη τών κακών' τί TCÌTZOVÒOL; τής γαρ γυναικός μου χωρίζει με ό άγιος Συμεών, και τί ποιήσω ό δύστηνος 15 ούκ οιδα». Ταύτα δε αύτου "λέγοντος ενώπιον του 1) Συν: ήτις οίκήσασα. 2) Συν: αυτήν ύπο. 3) Συν: παιβος. 4) Κώδ: καταρρίγνυσθαι μασσομενην. 5) Κώδ: δήκαιον. 6) Κώδ. άνθρωπήνη. 7) Συν: φωνί) χωρίσω. 8) Κώδ. επιστρέψει. 9) Συν: γενήσεται αύτη έν τω ένιαυτω τω έπιοντι. 10) Κώδ: ω βία. 11) Το ούν ελλείπει τω συνοδικω αντιγράφω. 12) Συν: καίων. 13) Συν: έλαύνετο. 14) Συν: ούαι μοι, ούαί μοι. 15) Συν : δύστ. εγώ κώδ: δυστινος.

7 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 607 συνελθόντος όχλου 1, μετά τό πληρώσαι αυτόν την προσταχθείσαν υπηρεσίαν άνέκραγε μέγα λέγων «εξέρχομαι» 2. Βλέπων ούν 3 κατ' αυτού φερομένην άστραπήν πυρός ετρεχεν εν τή γυναικί κύκλω της στάσεως αυτού, μεγάλως και έποδυνως βασανιζόμενος, και ούτως 4 εξήλθε παραχρήμα και ή γυνή γέγονεν εν καταστάσει, και άπέλυσεν αυτήν Συμεών υγιή, είρηκώς προς αυτήν «"Απελθε, γύναι, εν τφ οίκω σου και συνοικεί τω άνδρί σου' ίδοϋ γαρ κατεύθυνεν ό Θεός τήν καρδίαν αυτού του δέξασθαί σε μεγάλως» 5. Γέγονε δε ούτως, και ϋποστρεψάσης αυτής ευθέως ήγαθυνθη 6 ή καρδία του άνδρας αυτής του άγαπήσαι αυτήν, και προσήλθεν αυτή και παραχρήμα συνείληφεν έν γαστρί' και πληρωθέντος του ένιαυτοο ήγαγον προς τόν Ьоикоѵ του Θεού τό παιδι'ον, αίνουντες και δοξάζοντες τόν Θεόν. Μετά δε τό πληρώσαι αυτούς τήν εϋχήν αυτών και έπαναλυσαί εις τά ί'δια, άνέστησεν ή γυνή πίστει φερομένη τήν εικόνα του άγιου έν τφ ένδοτέρω αυτής οίκω και έθαυματούργει, έπισκιάζοντος αυτή του ένοικουντος αΰτφ πνεύματος άγιου" και γαρ και δαιμονιώντες 7 έκαθαρίζοντο 8 έκεΐσε, καί έκ ποικίλων παθών άσθενουντες έθεραπεύοντο, έν οις και μία γυνή αίμορροουσα άπαυστως έπί δεκαπέντε ετη 9, προσελθουσα^ εν πιστει παρεγενετο ιοειν ιυ τήν εικόνα και παραχρήμα εστη ή ρύσις* είπεν γάρ έν εαυτή, ότι «'Εάν μόνον θέάσωμαι τήν όμοιωσιν αυτού, σωθήσομαι». Ίδουσα δε οτι έξηράνθη ή πηγή του αίματος αυτής ίδραμεν ευθέως προς τόν ανθρωπον του Θεού, προσκυνούσα ενώπιον αυτού, υμνοοσά τε και δοξάζουσα τόν Θεόν καΐ άπαγγέλλουσα τό γεγονός εις αυτήν παpabo^ov θαύμα» 11. Τούτο μεν ουν το κεφάλαιον αυτολεξει περιέχουσι τά πρακτικά τής εβδόμης οικουμενικής συνόδου* Οθεν άποδείκνυται, Οτι πραγματικώς ή συγγραφή του Άρκαοίου σώζεται πλήρης έν άντιγράφοις άνωνυμοις. Επειδή δε ό βίος του αγίου Συμεών υλην α,^οονον εμπεριέχει, τήν έσωτερικήν ίστορίαν του βυζαντινού κράτους διαφωτιζουσαν ουκ ολίγον, ακμάζοντος του έκτου μετά Χριστόν αιώνος, εύνόητον οτι τυποις έκδιδόμενον τό συγ- 1) Συν: λαοί». 2) Λείπει τό εξέρχομαι τω συν. χειμένω. 3) Συν: και βλέπων. 4) Κωδ: ούτως. 5) Συν : μετά χαράς μεγάλης. 6) Συν: ηυθύνθη. 7) Κωδ: δαιμονιόντες. 8) Κώδ: έχαθερίζοντο. 9) Συν : χρόνους. 10) Συν : απήλθε του ιδεϊν. 11) Το «θαύμα» λείπει τω συνοδιχω χειμένω.

8 608 ОТДѢЛЪ I. γράμμα του Αρκαδίου χρησιμώτερον εσταί της Ούρανείου βίβλου, καί δια την παλαιότητα του συγγραφέως καί δια την άκρίβειαν τών ι'στορουμένων υπ' αϋτου πραγμάτων, άτινα δια ρητορικάς άδειας δ Ουρανός ασαφή πολλαχου κατεστησεν ου μόνον δε ιουτο συνέβη τω Οΰρανω, άλλα καί πολλά κεφάλαια της Αρκαδίου συγγραφής άπαράφραστα κατέλιπεν, άποβαλών αυτά του συντάγματος αυτου, οια τά περί τών τροπαρίων του αγίου Συμεών χ. f/ Iva δε καταδειχθή τό οτι ασφαλεστέρα εστίν ή χρ^\σΐζ της συγγραφής του Αρκαδίου, παρατίθεμαι νυν ενταύθα κεφάλαια τίνα, πραγματευόμενα περί του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Σχολαστικού. Άρκάδιος. Ουρανός. σβ'. 'Ιωάννης τις σχολαστικός, 187. Σχολαστικός τις δνομα ευσεβής καί ^ο^ου^ινος τόν Κύριον, 'Ιωάννης, άνήρ ευσεβής καί τη της διάγων μεν κατά τήν Θεουπολιτών ζωής πηγή τω του Θεού δηλαδή ένορίαν, ορμώμενος δε έκ του Σερέ- φόβω τρυφών, έ'κ τίνος μεν όρμώμιος ούτω λεγομένου χωρίου, του μένος κώμης τών υπό τήν Άντιόχου προσπαρακειμένου τη Θεουπολιτών κειμένων, κατ' αυτήν δε τηνικαυτα ενορία, άνελθών προς τόν άγιον δου- τήν πόλιν διάγων, παρά τον Συλον του Θεού άνέθετο αυτω ειπών μεών άνελθών τά καθ' εαυτόν έκοιβουλεσθαι Δομνϊνον τόν άγιώτατον νουτο' ώς άρα μέλλοι Αοκνος δ πατριάρχην Θεουπόλεως προχειρί- ίερώτατος πατριάρχης αυτόν της σασθαι αυτόν πρεσβύτερον καί τών πρεσβυτέρων άξιώσαι χειροτοέκπέμψαι άποκρισιάριον κατά τήν νίας καί παρά τήν βασιλίδα πόλιν βασιλίδα τών πόλεων, δυσωπήσας κατά οή τίνα χρείαν τών αναγκαίων τό Ьоми^ τω Θεώ γνωσθήναι αΰτφ έκπέμψαι. Ταοτ' έλεγε καί οτι τό διά του θεράποντος αυτου. Συν πνευ- Θεώ δοκούν ήτει μαθεΐν δ δε τφ μάτι δε άγίω φθεγξάμενος προς αύ- πνευματι πεποιθότως ύπολαβών, ο τόν 'δ του Θεού ^οϋλος εφη «Ποίη- καί δήλα τοις αυτου δφθαλμοϊς κασον υπακοήν τφ πατρί' καί γαρ τω θίστη τα έμπροσθεν, «άπιθι» έφη* άποστολικφ θρόνω της βασιλευούσης «άφιέρωσαι γαρ ήδη τω υψηλω παρά πόλεως άπεκλήρωσέ σε δ Θεός* άλλα Θεού θρόνω της Κωνσταντινουποτουτο εχε παρά σεαυτώ, εως αν λιτών εκκλησίας* δ napa σαυτω πληρωθή. Σπευσον ουν δια τών άγα- κείσθω μόνω, άχρις αν καί τοις θών έργων παραθέσθαι σεαυτόν τω χχλοις έκ του τέλους γνώριμον γέ- Κυρίω, όπως συγκαταριθμηθής μετά νηται». Είτα καί όποιον αυτόν είναι 1) Βυζαντ. Χρονικά, τ. Ι, σ

9 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КШІРСКАГО. 609 των εύαρεστούντων αύτώ». Ταύτα παρ' αύτου καί έτερα προς oixoboμήν άκουσας ό σχολαστικός, θαρρήσας λοιπόν τη συγκαταβάσει του αγίου, έδυσώπεί αυτόν επί πολλάς τάς ώρα.ς } μαθεΐν βουλόμενος τίς μετά Ίουστινιανόν λήψεται το της βασιλείας κράτος. σγ'. "Εφη δε προς αυτόν Ό του Θεού άνθρωπος' [«'Υπόσχου μοι τηρεΐν παρ' εαυτού [sic] τα λεγόμενα και άκουσον». "Ο δε πολλά διεβεβαιώσατο φυλάττειν. Ειπεν δε αΰτφ ό του Θεού θεράπων «Ίουστΐνος γενήσεται μετά "Ίουστινιανόν βασιλεύς». Τοΰτο γνούς παρά του άγιου και εφοδιασθείς τάς αγίας αυτού εύχάς έπορεύθη* ήμεΐς δε τά της προφητείας ρήματα άναγκαΐον ωήθημεν προς μνήμην άποσημειώσασθαι. Ό ουν ειρημένος Ιωάννης την βασιλίοα πόλιν καταλαβών και τών εντολών του αγίου έπιλαθόμενος μυστικώς τω Ίουστίνω άφηγήσατο τά ρηθέντα αύτω υπ' αύτου. Έκ ταύτης της προφάσεως πολλή διάθεσις γέγονε μεταξύ, ίωάννου και Ίουστίνου, και σχεδόν άλλήλοις πάντοτε συνδιητώντο. σε'. Χρόνου δε τίνος παρωχηκότος, προφάσεώς τίνος κινηθείσης, έξεβλήθη του αποστολικού θρόνου της βασιλευούσης πόλεως Ευτύχιος ό άγιώτατος πατριάρχης* πνεύμα δε Θεού έκίνησεν Ίουστινιανόν τον βασιλέα και έκέλευσε χειροτονηθήναι πατριάρχην της αγίας του Θεού εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ίωάνδέον παρήνει καί όσα τοσουτφ άξιώματι πρέποντα είη. 188.?, 0 δε ταύτη τον άγιον συγκαταβάντα ίδών, και όστις Ίουστινιανφ διάδοχος έσται της βασιλείας (ούτος γαρ τά 'Ρωμαίων τηνικαυτα σκήπτρα διεΐπεν) ήξίου μαθεΐν. Rai ος φυλακήν αύτω του μυστηρίου πρότερον ίκανώς παραγγείλας, Ίουστϊνος εφη. Ό μεν ουν παρά του θείου Συμεών ταύτα μαθών καί ταΐς αύτου εύχαΐς εφοδιασθείς ή καθοπλισθείς, ασμένως τε τήν του πρεσβυτέρου χειροτονίαν δεξάμενος, προθύμω ποδί παρά τήν βασιλίδα έχώρει. Έν αύτη δε γενομένω, προς μεν τους άλλους απόρρητα ήν άπερ ό του Θεοϋ θεράπων Συμεών προειρήκει, προς δε τον Ίουστΐνον (οία τά της ανθρωπινής μικροψυχίας ή φιλαυτίας), ί'ν' εϋνοιαν έαυτφ παρ' εκείνου πάντως μνηστεύσηται, σπουδήν εθετο γνωρισθήναι, καί μόνος μόνφ συγγεγονώς τα της προρρήσεως άπεκεκαλύπτει. 'Εξ εκείνου τοίνυν ό μεν Ίουστίνω φιλιωθείς, οία καί τά προς ήδονήν εύαγγελισάμενος, παρ' αύτφ τά πολλά διητάτο* ού πολλω δε ύστερον εξωθείται μεν του της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου Ευτύχιος, άντεισάγεται δέ αυτός ό σχολαστικός 'Ιωάννης, Ίουστινιανόν του Θεού πάντως έπί τήν ψήφον γ.ινί\σα.ντος. 'Ιουστινιανού δέ μετά ταύτα τόν βίον άπολιπόντος, εις Ίουστΐνον τά (της) αρχής μεταπίπτει, ώς έκαστα πόρρωθεν τω" Συμεών σαφώς προηγόρευτο.

10 610 ОТДѢЛЪ ι. νην τον προειρημενον, κατά την προρρησιν του Ζουλού [τοο] Θεού* καί τούτων ούτως άποτελεσθέντων δόξαν άνεπέμψαμεν Χριστφ τω Θεφ ημών, τφ άξιώσαντι ημάς άκροατάς γενέσθαι τοιούτων μυστηρίων. Ευάγριος ό Σχολαστικός διηγείται, πλην άλλων τινών θαυμάτων, καί τούτο περί του άγιου Συμεών «κάμοΰ δε λογισμούς θεωρήσας (ό Συμεών) έπί τέκνων αποβολή καί διαπορουμένου τί δήποτε ^Ελλησι πολυτέκνοις ου γέγονε ταύτα, και προς μηδένα το παράπαν έξαγαγόντος, γεγράφηκεν έκστήναι τούτων, ώς ουκ άρέσκον τω Θεφ» 1. Τό γεγονός τούτο μετέχον αληθείας έξέθηκεν ό Άρκάδιος ώδε* Άρκαδιος. Ουρανός. σλγ'. Σχολαστικός τις, τουνομα 237. Νόσου ποτέ λοιμικής γενο- Εΰάγριος, ορμώμενος μεν της Έπι- μένης καί τών ανθρώπων πολλούς φανέων πόλεως της δευτέρας τών έπινεμομένης, συνέβη ταύτης έργον Σύρων επαρχίας, οίκων δε κατά την και θυγατέρα τινός Εΰαγρίου γενέ- Θεούπολιν, θυγάτριον έχων άπεβά- σθαγ σχολαστικός δ' ην άρα ό Ευάλετο τούτο, λοιμικής φθοράς γενο- γριος ούτος. Έπεί δέ τις Έπιφάνιος μένης* υπό διαβολικού δέ πειρασμού έλληνι τηνικαυτα λεγόμενος προσανέλογισμόν βλασφημίας έσχεν ό Ευά- χων άπατη ούδεμίαν υπέστη περί γριος* τινός γαρ, τουνομα Έπιφά- τα τέκνα ζημίαν, είσίασί τίνες τον νιος 2, έπί ελληνική πλάνη διαβαλλο- Ευάγριον λογισμοί βλασφημίας, (οία μένου οΰκ έτελεύτησαν τα τέκνα, τα του "πονηρού δελεάσματα), έκ του Τούτω ουν τφ λογισμφ έκινδυνευσε σφοδρού μάλιστα περί την παΐδα περί ψυχήν ό Εΰάγριος ό δέ άγιος πάθους τω άνθρώπφ έπιφυέντος, ώς του Θεοο ΖοϋΚος γνους τφ άγίφ άρα τα της θρησκείας έκείνφ προς πνευματι τους λογισμούς αυτού τα- την τών τέκνων ζωήν έπαμύνοί' καί χέως απέστειλε προς αυτόν, γράψας μέγαν έκ τών τοιούτων λογισμών ή αύτφ πάσαν την κεκρυμμένην αΰτφ ψυχή κλύδωνα καί σάλο ν είχε, καί ένθύμησιν' ήν γαρ Ό άνήρ αγαπώ- πολΰν αυτω τον κίνδυνον ώδινον μένος υπό του αγίου" ö δέ γνους Οπερ τόν άγιον τφ πνευματι γνόντα ότι ουδέν έλαθε τόν άγιον του κε- δηλώσαι τω Εΰαγρίω, καί γαρ ήν κρυμμένου αυτού λογισμοί}, άνελθών αυτφ ροπή διαθέσεως επικλινών, μετά δακρύων έδυσώπει τήν άμαρ-?1 0 δέ τφ του πράγματος παραδόξω 1) Ε ύ αγρίου έκκλησ. ίστορ. τόμος έκτος, κεφ. κγ', σ. 471 Vales. 2) Κώδ: επιφάνεος.

11 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 611 τίαν αυτού συγχωρηθήναι ταΐς του καταπλαγείς, οτι άπερ ην εν μυχφ δούλου του Θεού ίκεσιαις* ό δε άγιος καρδίας αυτω δήλα τφ Συμεών καευξάμενος αυτφ παρεκάλεσε τον θειστήκει, φόβω τε πολλφ και με- Θεόν συγχωρηθηναι τω άνδρί, καί τανοία ληφθείς άνεισι προς αυτόν, εύχαριστήσας τω Θεώ απήλθε την δάκρυσι μάλλον καί πάθει ψυχής όδόν αυτού χαίρων. ή γλώττη ταύτα καί χείλεσιν έξο- [kokofootkwoc. Συγγνώμης παρ' αυτού τοίνυν, ου μην άλλα και φαρμάκων οικείων του αμαρτήματος τυχών έπάνεισι. Τα δε κατά τον Αντιοχείας πατριάρχην 'Άναστάσιον ό αυτός Άρκάδιος έκτίθησι του παραφράστου Ουρανού σαφέστερον Άρκαδιος Ευξώμεθα περί της κατά την Άντιόχειαν εκκλησίας, αδελφοί, φησί ποτέ προς τους μαθητάς ό ιερός Συμεών έδόκουν γαρ τον πρό- εζρον αυτής ΔομνΤνον όραν επί τό θυσίαστήριον άναβάντα και τήδε τεθεικότα εαυτόν καί οιονεί ρέγ- χοντα, είτα εκείθεν καταβεβηκότα καί δεξιά του θυσιαστηρίου ίστάμε- νον. Τό μεν ούν πλήθος καί δσοι του βήματος άναμένοντες ήσαν, εύ- χήν έπιτελεΐν τόν άνδρα οίόμενοι, καί τόν μεν τη τοιαδε στάσει μέχρι τινός έπιμείναντα «οίχήσομαι» φά- ναι «προς τόν έμαυτοϋκοιτωνίσκον», Παλαιστίνους δέ τινας μονάχους τήν θείαν έπιτελέσαι μυσταγωγίαν. 'Εξής δέ καί τήν λύσιν έπήγεν, ώς άρα τελευτήσει μεν ΑομνΧνος τόν βίον, μοναχός δέ τις τό γένος εκ Παλαιστίνης ελκών εις τόν εκείνου θρόνον άνενεχθήσεται* όπερ ουκ εις σδ'.'ολίγου δέ χρόνου διαδραμόντος 1, ειπεν ήμΐν ό του Θεού δούλος' «Ευξώμεθα, αδελφοί, περί της έκκλησίας του Θεού Αντιοχείας' ειδον γάρ εν όράσει, οτι ό άρχιερεύς Δομνΐνος άναβάς έθηκεν εαυτόν επί τό θυσίαστήριον καί έρεγχε, καί κατάβάς ίστατο επί τα δεξιά μέρη του θυσιαστηρίου, ό δε γλάρος καί ό λαός άνέμενον, νομέζοντες αυτόν ευχήν έπιτελεΐν. Πολλήν ουν ώραν έπιμείνας μετά τοΰιο έφη" Έν τω κελλίω μου πορεύομαι. Τούτο δε αυτού είπόντος, ειδον μονάχους Παλαιστινους λειτουργουντας έν τη εκκλησία* έπετέλουν δε κάγώ τήν ευχήν». Ταύτα διηγησάμενος ειπεν, οτι ό πατριάρχης έν ταύταις ταΐς ήμέραις τελευτήσει καί α,^ρωποζ Παλαιστίνος προχειρισθήσεται άντ' αυτού. Καί γέγονεν ούτως. Τελευτήσαντος ούν Δομνίνου 2 του άγιωτά- Ουρανός. 1) Κώδ: bık δραμόντος. 2) Κώδ: δομνηνου.

12 612 ОТДѢЛЪ ι. του, προεχειρίσθη άρχιερεΰς Θεού- μακράν ήκολούθει, και Δομνίνου πόλεως Αναστάσιος ό άγιώτατος, τάν βίον άπολιπόντος, Αναστάσιος έκτης Παλαιστίνων χώρας ορμώ- τις Παλαιστίνος επιβαίνει του θρόνου. μένος, άποκρισιάριος δε της εν ТУ) μεγάλη των Αλεξανδρέων πόλει άγιωτάτης εκκλησίας, και έδοξάσαμεν τον Θεόν, τον άλλοιουντα καιρούς καί χρόνους και άποκαλυπτοντα τφ ένδόξω αυτού θεράποντι. Την εί'δησιν ότι πρότερον ό Αναστάσιος ην άποκρισιάριος έν Αντιόχεια της Αλεξανδρέων εκκλησίας περιττήν, ώς βλέπομεν, ό Ουρανός εξέλαβε δια το ρητορικόν αυτού γύμνασμα, καί δια τούτο μέχρι τούδε ταυτην ήγνοουμεν εξ ετέρου παλαιού βιβλίου. Σημειώσεως δε άξιον καί τούτο, ότι ό Ουρανός καί τον %pòvov t öv ό Αρκάδιος ώριζε ; της εις τον òpóvov Αντιοχείας αναβάσεως του Αναστασίου παρέλιπε* Αναστάσιος δε ούτος ην ο Σιναίτης ονομαζόμενος. Κατά τόν Αρκάδιον ουν, Οστις τό περί του Αναστασίου διήγημα χρονική τάξει μετά το προεκτεθέν διακοσιοστόν καί πέμπτον κεφάλαιον έτοποθέτησε, τον θρόνον της Αντιοχείας έσχεν ό Αναστάσιος μικρόν προ της εις τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον αναβάσεως 'Ιωάννου του σχολαστικού. 'Η προαγωγή του Ιωάννου έγένετο μηνί άπριλίω έτους 565-ου. Πιθανόν ουν έκ τούτον, Οτι καί ή πρώτη του Αναστασίου πατριαρχία τήν αρχήν έχει άπο του αΰτου 565-ου, ή άπό του τέλους του 564-ου έτους. Προς τοιαύτα τίνα χρονολογικά παρατηρήματα συμβάλλει τα μέγιστα τα κείμενον του Αρκαδίου Sta τίνα σημαντικά ^ι^ονότα. της έκτης έκατονταετηρίδος, οίον σεισμών, επιδρομών, αυτοκρατορικών πράξεων καί τοιούτων ετέρων, άπερ ό Ουρανός αόριστα πραγματεύεται, τήν τάξιν των κεφαλαίων της Αρκαδίου συγγραφής πολλαχου μεταστρέψας - περιέχει δε τό κείμενον αυτής καί τόπων Συριακών ονόματα, άπερ ό Ουρανός παρέλιπε, καί τίνα κεφάλαια χρήσιμα, παρά του αυτού Ουρανού παντελώς άμεληθέντα κατά τήν είς ρητορικόν υφός άλλοίωσιν του άρκαδείου πονήματος. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο

Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο πολλών ουν γεγονότων και μεγάλων κατακλυσμών εν τοις ενακισχιλίοις έτεσι τοσαύτα γαρ προς τον νυν απ εκείνου του χρόνου γέγονεν έτη το τη γης εν τούτοις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η μονομερής εκ μέρους των Λατίνων προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ 1 Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ I.) Το λυτρωτικό έργο του Χριστού Ο Θεός της χριστιανικής πίστης δεν είναι «Θεός αποκεκρυμμένος» (Deus absconditus), αλλά «Θεός αποκεκαλυμμένος» (Deus revelatus). Κι αν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1)

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Chapitre 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη 2 ευχαριστουμεν τω θεω παντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα