ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, μνημονευθείσης εν τοΐς πρακτικοΐς της εβδόμης οικουμενικής συνόδου. Πολλοί τών πατέρων της εν Νικαία συνελθούσης οικουμενικής συνόδου (έ4ει 787-ω), ίνα τό περί τών εικόνων δόγμα τών ορθοδόξων άρχαιότατον άποδείξωσιν, όίμα δέ και σωτηριώδες εξ ηθικής και θρησκευτικής έπόψεως, παρέστησαν εκεί μετά πολυαρίθμων παλαιών βιβλίων, α τα πρακτικά της συνόδου καταριθμουσι, άναγράφοντα και τεμάχη τών βιβλίων εκείνων αύτολεξεί* εξ ών αυτόδηλον, δτι της συνόδου προηγήθησαν είδικαί περί του bó-γμιχτοζ έρευναι ίστορικαί τε καί αρχαιολογικά! τών κληρικών έν ταΐς τότε βιβλιοθήκαις. Τών βιβλίων τούτων πολλά μεν εξ αντιγράφων άχρις ημών έσώθησαν, έτερα δέ τίνα ματαίως ετι ζητούνται, οίον ό του" αγίου Συμεών του Θαυμαστοορείτου βίος, öv εις τών έν τη συνόδω πατέρων, της τετάρτης συνεδρίας άκμαζούσης, «'Ιωσήφ ό ευλαβέστατος μοναχός καί ηγούμενος μονής της Ηράκλειας», έπέδειξεν, ειπών «Κάγώ ό αμαρτωλός βίβλον επιφέρομαι περιέχουσαν τον βίον του αγίου Συμεών του έν τω Θαυμαστφ ορει, καί ώς κελεύετε. Ή αγία σύνοδος ειπεν άναγνωσθήτω' καί λαβών Κοσμάς ò θεοφιλέστατος διάκονος κουβουκλήσιος άνέγνω εκ του βίου του αγίου πατρός ημών Συμεών του έν τφ Θαυμαστφ ορει κεφάλαιον ριή, (ο πραγματεύεται) περί της γυναικός της έν *Ρωσοπόλει άτέκνου ούσης καί βιαίω κατεχόμενης δαίμονγ ήτις ΐαθεΐσα καί παιδοποιήσάσα εικόνα 'του δικαίου (Συμεών) άνέθετο έν τω οίκω αυτής, ήτις μεγάλως έθαυματούργει». 'Επεται δέ τούτοις αυτό τό κείμενον του κεφαλαίου' μεθ' ö κεφάλαιον έτερον άνεγνώσθη της αυτής βίβλου 1, ö προ 1) Mansi, Concil. nova et ampi, collectio, τ. XIII, σ

2 602 ОТДѢЛЪ I. της συνόδου κατεχώρισεν 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός εν τω τρίτω αυτού λόγου περί των αγίων εικόνων, όνομάσας καί τόν συγγραφέα του βίου του αγίου Συμεών ь ην δε ούτος Ό μαθητής αύτου του Συμεών, Αρκάδιος ό γενόμενος αρχιεπίσκοπος της νήσου Κύπρου, επί των αυτοκρατόρων 'Ηρακλείου καί Φωκά* όστις, έξω του βίου εκείνου, συνέγραψε λόγον έγκωμιαστικόν εις τόν μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, καί πάλιν υπόμνημα περί του βίου και των αγώνων 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οί'τινές είσιν* ανέκδοτοι τύποις 2. Μέχρι του νυν έγινώσκετο βίος μακρός του αγίου Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου, διηρημένος εις κεφάλαια διακόσια καί πεντήκοντα* τούτου μέντοι του βίου συγγραφεύς έστι Νικηφόρος μάγιστρος Αντιοχείας ό Ουρανός, μεταξύ της δεκάτης καί της ενδέκατης άκμάσας έκατονταετηρίδος, δν Θεσσαλονίκης δντα διοικητήν ό αυτοκράτωρ Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος άρχοντα της Αντιοχείας όνομάσας έξέπεμψεν είς τήν Συρίαν ετει 1001-φ, ί'ν' απόκρουση τάς έκεΐ φυλών τίνων αραβικών έπιδρομάς, αίτινες καί τήν Αντιόχειαν αυτήν εβλαπτον 3. Τόν ύπό τούτου γουν συγγραφέντα βίον του άγιου Συμεών έξέδωκε τύποις Janninghius ό 'Ιησουίτης, προσθεμένος αύτω σημειώματα, λατινικήν τε μετάφρασιν και προλεγόμενα πολυμάθειας καί κρίσεως έμπλεα 4, εν οις λέγει τα πρέποντα καί περί τών δύο γνωστών ήδη λειψάνων της Αρκαδίου συγγραφής, είκάσας εξ αυτών ορθώς δτι ή του Ουρανού συγγραφή Tzpofikbvj αμέσως εκ της άφανισθείσης, ώς ένόμιζε, βίβλου του Αρκαδίου 5 ' ήν ήφανισμένην ωσαύτως ώνόμασε καί Θεόφιλος ό Harles 6, ούδενός ερευνητού τών ελληνικών χειρογράφων εν τω μεταξύ τήν συγγραφήν έκείνην εύρίσκεσθαι που φανερώσαντος. Τύχη μέντοι αγαθή ταύτην εγώ πρό ένιαυτών εξ άνευρον εν τινι κώδικι μετενεχθέντι εκ της λαύρας του αγίου Σάβα εις τήν έν Ιερουσαλήμ κεντρικήν βιβλιοθήκην του πατριαρχείου τών ορθοδόξων. Ούτος μεν ούν ό κώδιξ έγράφη περί τό μέσον της ενδέκατης έκατονταετηρίδος* ήν δε μέχρι της τετάρτης καί της δεκάτης έκατονταετηρίδος έν αύτω τω μ.οναστύΐρίφ το0 αγίου 2υμεών, τω έν τφ Θαυμαστώ δρει. Περιέχει τοίνυν ό κώδιξ όλος αποκλειστικώς εκτενή συγγραφήν, ης ή επιγραφή* «Βίος καί πολιτεία 1) Mignę, Patrol. Graec. τ. 94, σ ) Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, σ. 211 και 422. Α. Π.-Κεραμεως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 90 και 100. Fabric.-Harles, Bibi. Graeca, τ. XI, σ ) Κεδρηνου σύνοψις Ιστοριών, έκδ. Βόννης τ. II, σ ) Acta Sanctorum, τ. Υ του Μαίου μηνός, σ ) Αυτόθι σ ) Fabric, Bibi. Graeca, τ. XI, σ. 578.

3 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 603 του οσίου πατρός ημών Συμεών του έ ν τφ Θαυμαστώ ορει» 1, ούτινος ό συγγραφεύς ανώνυμος ων εν τω κώοικι τζροίταζζ τό προοίμιον τούτο. «Ευλογητός ό Θεός, ό πάντας ανθρώπους θέλων σωθήναι καί είς έπίγνωσιν αληθείας έλθεΐν, ό καί την καθ' ημάς γενεάν πολυτρόπους ασθενούσαν φιλάνθρωπους έπίσκεψάμενος καί ίατρόν άριστον ψυχικών τε καί σωματικών παθών αύτη δωρησάμενος, Συμεών τόν πανάγιον, τάν έν τφ λεγομένφ Θαυμαστφ ορει τήν άσκητικήν επί κίονος 2 παλαι'στραν άγωνισάμενον ου τον (Зсоѵ καί τα θαύματα, Οπερ αριθμόν όντα ψάμμου θαλάσσης, τις αν δυ νησηται διηγήσασθαι, ή δλως έπί μνήμης φέρειν; χρόνος γαρ τά πολλά καλύψας λήθην τούτων έποίησεν, ουδενός έπί τοσούτον φιλοπονήσαντος ή τοσαυτην δειξαμένου 3 σπουδήν γραφή παραδουναι πασαν αΰτοϋ την άγγελικήν έπί γης πολιτείαν. ^Οσα τοίνυν παρά τών προηγησαμένων ήμας παραλαβόντες ίσχύσαμεν διατηρήσαι καί ήμεΐς έθεασάμεθα, αυτόπται τούτων γενέσθαι καταξιωθέντες, άναγκαΐον ήγησάμεθα γράψαι νυν καί τοις φιλοθέοις ΰμΤν εζαγγείλαι προς δόξαν Ίησου Χρίστου του κυρίου ημών, του υίου του Θεού, του έκ μήτρας αυτής άγιάσαντος καί έκλεξαμένου τον δσιον αυτού ^οχίλον, εις ώφέλειαν υμών τών πιστώς έντυγχανόντων, οίς πάντως ή πιστις είς δικαιοσύνην. λογισθήσεται, κατά τό γεγραμμένον 4. Άνωθεν ουν καί έξ αρχής υπό Θεού δυναμούμενοι τήν διήγησιν ποιησώμεθα, μνημονευοντες πρότερον τών αυτού θεοφιλών γονέων καί διεξιόντες όπως ούτοι τόν πανάγιον τούτον ευδοκία Θεού προαγαγεΐν είς φώς κατηξιώθησαν, είτα έξης τών 5 καθ' εκαστον εις ήμας έλθόντων περί αυτού σαφώς παριστώντες [τήν άκρίβειαν] 6. Ταυτην δε τήν θεοφιλή πρόθεσίν τε καί σπουδήν δια τήν τών έντυγχανόντων ώφέλειαν άναδεξάμενοι καί Χριστόν τόν υίόν του Θεού προς βοήθειαν έπικαλεσάμενοι, τόν είπόντα " έγώ είμι ή αλήθεια" 7, λέξεως μεν προς κάλλος ήρμοσμένης 8 είκότως καταφρονουμεν, περί ής ουκ έστιν ήμΐν σκοπός παντελώς, αληθείας δε φροντίδα τιθέμεθα της πάντα νικώσης 9, τα γαρ της αληθείας ρήματα ήδυτατα τυγχάνουσιν, επειδή περ χάριτος είσι πεπληρωμένα" ουδέ γαρ δέονται ρητόρων έντεχνου έπικοσμήσεως, ή γλώττης δυναμένης τά μεγάλα μικρά ποιεΐν καί τοΐς μι- 1) "Ορατήν περιγραφήν του κωδικός έν τΐ] Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. Π, σ ) Κώδιξ: κίωνος. 3) Κώδιξ: δειξάμενον. 4) Γενέσεως κεφ. ιε', στίχ. 6. 5) Κώδ: του. 6) Είκαστικώς εγώ τόΰτο προσεθηκα. 7) Ιωάννου κεφ. ιδ', στίχ. 6. 8) Κώδ: είρμοσμένης. 9) Κώδ: νικώσις.

4 604 ОТДѢЛЪ I. χροΐς περιτιθέναι μέγεθος' "απλούς γαρ ο της αληθείας λόγος" φησιν χ. Αυτόν ουν Ίησουν Χριστον τον άληθινόν ημών Θεόν και την παρ' χυτοΰ δεδωρημένην τοΐς εις αυτόν έλπίζουσί χάριν, καθώς έφημεν, έπικαλεσάμενοι άπλούστερόν πως καί μετά της αύτοαληθείας αυτός γάρ έστιν ή αλήθεια την περί της προκειμένης υποθέσεως άφήγησιν ποιησόμεθα, ώστε τους φιλοχρίστους Ομάς πιστώς άκροωμένους επί πλεΐον την εαυτών ελπίδα θέσθαι είς τόν κυριον ημών Ίησουν Χριστόν τόν άληθινάν Θεόν, τόν όντως μεγάλως εύδοκοΰντα επί τους ελπίζοντας έπ' αυτόν, πάντα δε πλουσίως ήμΐν παρέχοντα υπερεκπερισσου ών αίτουμεθα ή νοοΰμεν». Τω τζρολό^φ τούτω κεφάλαια συναρμόζονται κατηριθμημένα, ών το εσχατον αριθμείται διακοσιοστόν και πεντηκσστόν καί ίνχτον τούτο δε καί τό προ τούτου κεφάλαίον αποτελεί τόν έπίλογον της συγγραφής, ούτως έχοντα' «Ή τοίνυν αρχή της στάσεως αυτού (του.συμεώνος) της αγίας γέγονεν επί βάσεως πλησίον του άββα 'Ιωάννου, καί έστη εν αυτή έτη εξ' έπειτα έστησαν στϋλον ποδών τεσσαράκοντα καί έστη έν αυτω έτη οκτώ, καί μετά τούτο έστη έν τω άγίω Θαυμαστώ όρει, έν βασιδίω άπό ξηρολίθων, έτη δέκα' ύστερον δε φχοοο\ί.ύ]^ύ] ό μέγας στύλος, έν ω άνήλθεν εκ θείας άποκαλυψεως καί έστη έν αυτφ έτη τεσσαράκοντα πέντε' ην δε χρόνων εξ, ήνίκα έστη τήν αρχήν έν τή βάσει, πλησίον του άββα Ιωάννου, ως είναι πάντα τόν χρόνον της ζωής του αγίου έν σαρκί έτη έ^ομ.ύ\χοντ<χ πέντε ό'ς μεταστάς προς τόν Κυριον καί μετά. θάνατον ζών ώσπερ αέναος πηγή βρύει τά ιάματα δια του τιμίου αυτού λειψάνου, παρέχων τοΐς πιστώς αίτουσιν άφθόνως τα αιτήματα. Της ουν ένδοξου καί αξιομνημόνευτου του αγίου μνήμης πιστώς προτρέχοντες, καί της θείας ταύτης καί επωφελούς αναγνώσεως άκροαταί γινόμενοι, δόξαν άναπέμπωμεν τω Κυρίω της δόξης, τω τοσαυτα καί τηλικαυτα δωρουμένω τοτς έλπίζουσιν είς αυτόν, δυσωπουντες τήν χυτοΰ αγαθότητα ρυσθήναι ήμας τών ποικίλων μηχανημάτων καί πάσης θλίψεως οργής τε καί ανάγκης, καί άξιους γενέσθαι της εκ δεξιών στάσεως Χρίστου του αληθινού Θεού ημών, ίδεΐν τε έν τή φρικτή παραστάσει τόν άγιον τούτον πάτερα, ημών δυσωπουντα υπέρ της συγχωρήσεως τών αμαρτιών ημών, ίνα ταϊς άγίαις ευχαΐς αυτοϋ και πρεσβείαις συγκαταριθμηθώμεν τοΐς εΰαρεστήσασι τφ Κυρίω της δόξης, Ίησου Χριστφ τω άληθινφ Θεφ ημών, ω ή δόξα καί τό -κράτος συν τφ ευλογουμένφ αΰτου πατρί καί τω παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποιω πνευματι, νυν καί άεί καί είς τους ατελεύτητους καί απέραντους αιώνας τών αιώνων». 1) Εύριπίδου Φοιν.σ. στίχ Αισχύλου άπόσπ. 176 Nauck εκδ. 2-ας.

5 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО, 605 Ούτος ουν ό βίος (öv έγραψεν άνήρ αυτόπτης πολλών θαυμάτων του άγιου Συμεώνος, παραλαβών άμα και θαύματα παλαιότερα της αύτου μαθητείας, άπερ oi της μονής του Συμεώνος έγραφον υπομνηματογράφοι), περιέχει τα παρά της εβδόμης οικουμενικής συνόδου δεχθέντα κεφάλαια κατά λέξιν προσεκτική δε ιούτου συμπαραβολή προς την ομογενή συγγραφήν Νικηφόρου του Ουρανού, ρήτορος ώς εί'ρηται σφόδρα μεταγενέστερον άκμάσαντος του Αρκαδίου, καταδείκνυσιν ότι πραγματικώς ό Ουρανός ουδέν έτερον έποίησεν, ή μεταφράσαι ρητορικώς την έπ' αυτού λεκτικώς πεπαλαιωμένην συγγραφήν του Αρκαδίου, ί'να του Συμεώνος ό βίος ήδέως άναγινώσκηται παρά των εύπαιδεύτων της δεκάτης έκατονταετηρίδος" σημειωτέον δέ, δτι κατά την έποχήν ταυτην όμοιας αναρίθμητους μεταφράσεις αγιολογικών υπομνημάτων έποίησεν ό μάγιστρος Συμεών ο μεταφραστής. Τό κείμενον όμως της Αρκαδίου συγγραφής, της ούτω παραγκωνισθείσης υπό του χρόνου και καθάπερ εικός εις λήθην περιελθούσης, έσώθη μέχρις ημών άκέραιον δια πολλών αντιγράφων, ώς φαίνεται, ών δύο της Ευρώπης έχουσι βιβλιοθήκαι* άγνωστος δε τοΐς ίστορικοΐς έμενεν άχρι τούδε δια την άνωνυμίαν του συγγραφέως αυτής εν τοΐς άντιγράφοις. Και εν μεν τη Βαβαρική του Μονάχου βιβλιοθήκη περιέχεται της Αρκαδίου συγγραφής άντίγραφον, γενόμενον κατάτήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, όπερ επιγράφεται ούτω' «Βίος, ήγουν άσκησις και πολιτεία του αγίου πατρός ημών Συμεών του εν τω Θαυμαστώ ορει» 1. Έτερον δέ άντίγραφον της κατόπιν έκατονταετηρίδος έν Βαροκκικω περιέχεται κώδικι, τήν έπιγραφήν έχον ταυτην «Βίος καί πολιτεία και άσκησις του οσίου πατρός ημών Συμεών του θαυματουργού, του έντωθαυμαστφ ορει, ό διάπλατους» 2. Τήν αυτήν б' ακριβώς έπιγραφήν εύρον καί έν έτέρω αντιγράφω, ο πρό πολλών ειδον ένιαυτών έν Λέσβω, μή πολυπραγμονήσας περί τήν υλην αυτού του βίου 3. Τέσσαρα τοίνυν αντίγραφα γινώσκω μέχρι τούδε της Αρκαδίου συγγραφής, ανώνυμα πάντα* πάντως όμως υπάρχουσι, τούτων έξω, καί έτερα έν έτέραις εύρωπαϊκαΐς ή άνατολικαΐς βιβλιοθήκαις, ών αγνοώ τους καταλόγους. f/ Iva δέ της Αρκαδίου συγγραφής ή άνεύρεσις γένηται δήλη τρανώς, παρατίθεμαι νϋν ενταύθα τό πρώτον τών υπό της συνόδου μνημονευθέντων κεφαλαίων, αυτό τό παρ' αυτής ώνομασμένον έκατοστον καί δέκατον ö^oov f ώς τοΰτο παραδίδωσι τό έν Ίεροσολύμοις άπόγραφον, τό γραφέν, ώς εί'ρηται, έν αυτή τη μονή Συμεώνος του Θαυμαστοορείτου καί κεφαλαίου φέρον αριθμόν ωσαύτως έν αύτφ, öv καί ή σύνοδος έδήλωσε' πα- 1) Ign. Hardt, Catal. cođd. Mss. graec. bibi. reg. Bavaricae, τ. IV, σ ) Η. Ο. Coxe, Catalogi codd. Mss. ЫЫ. Bodleianae, τ. Ι, σ ) Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 53.

6 606 ОТДѢЛЪ I. ρατίθεμαι δέ τούτο μετά τίνων υποσημειώσεων, δηλουσών την διαφορότητα λέξεων τίνων προς το συνοδικόν άπόγραφον άντιβληθεισών. "Εχει τοινυν το κεφάλαιον εν τω χώ^ιχι ώδε: «ριή. Γυνή τις ήν εν 'Ρωσοπόλει της Κιλικίας, Θεοτέκνα λεγομένη* οικήσασα 1 μετά άνδρας ετη είκοσι τέκνον ουκ έσχε' συνέβη δε αύτη και 2 υπό bca^ovoç εκ παιδόθεν 3 καταρρήγνυσθαι, μασσωμένη 4 την γλώτταν. Ό δε άνήρ αυτής μηκέτι δυνάμενος ύπενεγκεΐν της θλίψεως αυτής τήν περίστασιν απέλυσεν αυτήν του οϊχου αυτού, μή όμίλήσας έτερα γυναικΐ επί χρόνους τεσσάρας, Εύραμένη ουν εκείνη συνοδίαν κατέφυγε προς τον δίκαιον 5. Ώς δε είδεν αυτόν ό δαίμων, ευθέως εβρυχε και έβασανιζετο έμπροσθεν αύτου, θεωρών συν τή γυναικΐ τήν πνευματικήν αύτοΰ εικόνα λέγουσαν ανθρωπινή 6 φωνή* «Ιδού χωρίζω 7 σε άπ' αυτής, τζονγ\ρον και ακάθαρτο ν πνεύμα, και επιστρέψεις 8 προς τόν скѵ^ра αυτής και γενηθήσεται αύτοΐς έν τω έπιόντι ένιαυτω 9 παιδίον». Και ήλάλαξε τό δαιμόνιον άγρίως ταρασσόμενον «Ω βίας 10 κατά σου' ουκ Εστί σον άνδρολυσίας ποιεΐν* διά τί бе και τέκνον αύτοΐς δίδως, άπ' εμού τέκνον μη ποιησάσης αυτής; τί κακόν έποίησά σοι; τί δε και ήμαρτον ενώπιον σου, ότι χωρίζεις με εκ τής γυναικός μου; ει δουλόν με ήγόρασας, είχες τάχα και εις δουλείαν με έκδουναι άνθρώποις»; "Εφη δε Συμεών, δτι «Κακός υπάρχεις δούλος. Έπίγνωθι ούν 1Ι σεαυτόν, παγκάκιστε, και άπότρεχε έν φλογί πυρός καιόμενος, και κόμισον ύδωρ και σύλλεξον ξύλα». Και παραχρήμα ώσπερ άνεμος δρομαΐος κλαίων 12 σφόδρα ό δαίμων, άράμενος έν τή γυναικΐ τό κεράμιον του ύδατος, ήλαύνετο 13, και πλήσας αυτό, συλλέξας δε και εκ τής ύλης ξύλα, ήνεγκεν άλαλάζων και λέγων' «Ούαί μοι 14 τω κακω δούλω χοά εφευρέτη τών κακών' τί TCÌTZOVÒOL; τής γαρ γυναικός μου χωρίζει με ό άγιος Συμεών, και τί ποιήσω ό δύστηνος 15 ούκ οιδα». Ταύτα δε αύτου "λέγοντος ενώπιον του 1) Συν: ήτις οίκήσασα. 2) Συν: αυτήν ύπο. 3) Συν: παιβος. 4) Κώδ: καταρρίγνυσθαι μασσομενην. 5) Κώδ: δήκαιον. 6) Κώδ. άνθρωπήνη. 7) Συν: φωνί) χωρίσω. 8) Κώδ. επιστρέψει. 9) Συν: γενήσεται αύτη έν τω ένιαυτω τω έπιοντι. 10) Κώδ: ω βία. 11) Το ούν ελλείπει τω συνοδικω αντιγράφω. 12) Συν: καίων. 13) Συν: έλαύνετο. 14) Συν: ούαι μοι, ούαί μοι. 15) Συν : δύστ. εγώ κώδ: δυστινος.

7 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 607 συνελθόντος όχλου 1, μετά τό πληρώσαι αυτόν την προσταχθείσαν υπηρεσίαν άνέκραγε μέγα λέγων «εξέρχομαι» 2. Βλέπων ούν 3 κατ' αυτού φερομένην άστραπήν πυρός ετρεχεν εν τή γυναικί κύκλω της στάσεως αυτού, μεγάλως και έποδυνως βασανιζόμενος, και ούτως 4 εξήλθε παραχρήμα και ή γυνή γέγονεν εν καταστάσει, και άπέλυσεν αυτήν Συμεών υγιή, είρηκώς προς αυτήν «"Απελθε, γύναι, εν τφ οίκω σου και συνοικεί τω άνδρί σου' ίδοϋ γαρ κατεύθυνεν ό Θεός τήν καρδίαν αυτού του δέξασθαί σε μεγάλως» 5. Γέγονε δε ούτως, και ϋποστρεψάσης αυτής ευθέως ήγαθυνθη 6 ή καρδία του άνδρας αυτής του άγαπήσαι αυτήν, και προσήλθεν αυτή και παραχρήμα συνείληφεν έν γαστρί' και πληρωθέντος του ένιαυτοο ήγαγον προς τόν Ьоикоѵ του Θεού τό παιδι'ον, αίνουντες και δοξάζοντες τόν Θεόν. Μετά δε τό πληρώσαι αυτούς τήν εϋχήν αυτών και έπαναλυσαί εις τά ί'δια, άνέστησεν ή γυνή πίστει φερομένη τήν εικόνα του άγιου έν τφ ένδοτέρω αυτής οίκω και έθαυματούργει, έπισκιάζοντος αυτή του ένοικουντος αΰτφ πνεύματος άγιου" και γαρ και δαιμονιώντες 7 έκαθαρίζοντο 8 έκεΐσε, καί έκ ποικίλων παθών άσθενουντες έθεραπεύοντο, έν οις και μία γυνή αίμορροουσα άπαυστως έπί δεκαπέντε ετη 9, προσελθουσα^ εν πιστει παρεγενετο ιοειν ιυ τήν εικόνα και παραχρήμα εστη ή ρύσις* είπεν γάρ έν εαυτή, ότι «'Εάν μόνον θέάσωμαι τήν όμοιωσιν αυτού, σωθήσομαι». Ίδουσα δε οτι έξηράνθη ή πηγή του αίματος αυτής ίδραμεν ευθέως προς τόν ανθρωπον του Θεού, προσκυνούσα ενώπιον αυτού, υμνοοσά τε και δοξάζουσα τόν Θεόν καΐ άπαγγέλλουσα τό γεγονός εις αυτήν παpabo^ov θαύμα» 11. Τούτο μεν ουν το κεφάλαιον αυτολεξει περιέχουσι τά πρακτικά τής εβδόμης οικουμενικής συνόδου* Οθεν άποδείκνυται, Οτι πραγματικώς ή συγγραφή του Άρκαοίου σώζεται πλήρης έν άντιγράφοις άνωνυμοις. Επειδή δε ό βίος του αγίου Συμεών υλην α,^οονον εμπεριέχει, τήν έσωτερικήν ίστορίαν του βυζαντινού κράτους διαφωτιζουσαν ουκ ολίγον, ακμάζοντος του έκτου μετά Χριστόν αιώνος, εύνόητον οτι τυποις έκδιδόμενον τό συγ- 1) Συν: λαοί». 2) Λείπει τό εξέρχομαι τω συν. χειμένω. 3) Συν: και βλέπων. 4) Κωδ: ούτως. 5) Συν : μετά χαράς μεγάλης. 6) Συν: ηυθύνθη. 7) Κωδ: δαιμονιόντες. 8) Κώδ: έχαθερίζοντο. 9) Συν : χρόνους. 10) Συν : απήλθε του ιδεϊν. 11) Το «θαύμα» λείπει τω συνοδιχω χειμένω.

8 608 ОТДѢЛЪ I. γράμμα του Αρκαδίου χρησιμώτερον εσταί της Ούρανείου βίβλου, καί δια την παλαιότητα του συγγραφέως καί δια την άκρίβειαν τών ι'στορουμένων υπ' αϋτου πραγμάτων, άτινα δια ρητορικάς άδειας δ Ουρανός ασαφή πολλαχου κατεστησεν ου μόνον δε ιουτο συνέβη τω Οΰρανω, άλλα καί πολλά κεφάλαια της Αρκαδίου συγγραφής άπαράφραστα κατέλιπεν, άποβαλών αυτά του συντάγματος αυτου, οια τά περί τών τροπαρίων του αγίου Συμεών χ. f/ Iva δε καταδειχθή τό οτι ασφαλεστέρα εστίν ή χρ^\σΐζ της συγγραφής του Αρκαδίου, παρατίθεμαι νυν ενταύθα κεφάλαια τίνα, πραγματευόμενα περί του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Σχολαστικού. Άρκάδιος. Ουρανός. σβ'. 'Ιωάννης τις σχολαστικός, 187. Σχολαστικός τις δνομα ευσεβής καί ^ο^ου^ινος τόν Κύριον, 'Ιωάννης, άνήρ ευσεβής καί τη της διάγων μεν κατά τήν Θεουπολιτών ζωής πηγή τω του Θεού δηλαδή ένορίαν, ορμώμενος δε έκ του Σερέ- φόβω τρυφών, έ'κ τίνος μεν όρμώμιος ούτω λεγομένου χωρίου, του μένος κώμης τών υπό τήν Άντιόχου προσπαρακειμένου τη Θεουπολιτών κειμένων, κατ' αυτήν δε τηνικαυτα ενορία, άνελθών προς τόν άγιον δου- τήν πόλιν διάγων, παρά τον Συλον του Θεού άνέθετο αυτω ειπών μεών άνελθών τά καθ' εαυτόν έκοιβουλεσθαι Δομνϊνον τόν άγιώτατον νουτο' ώς άρα μέλλοι Αοκνος δ πατριάρχην Θεουπόλεως προχειρί- ίερώτατος πατριάρχης αυτόν της σασθαι αυτόν πρεσβύτερον καί τών πρεσβυτέρων άξιώσαι χειροτοέκπέμψαι άποκρισιάριον κατά τήν νίας καί παρά τήν βασιλίδα πόλιν βασιλίδα τών πόλεων, δυσωπήσας κατά οή τίνα χρείαν τών αναγκαίων τό Ьоми^ τω Θεώ γνωσθήναι αΰτφ έκπέμψαι. Ταοτ' έλεγε καί οτι τό διά του θεράποντος αυτου. Συν πνευ- Θεώ δοκούν ήτει μαθεΐν δ δε τφ μάτι δε άγίω φθεγξάμενος προς αύ- πνευματι πεποιθότως ύπολαβών, ο τόν 'δ του Θεού ^οϋλος εφη «Ποίη- καί δήλα τοις αυτου δφθαλμοϊς κασον υπακοήν τφ πατρί' καί γαρ τω θίστη τα έμπροσθεν, «άπιθι» έφη* άποστολικφ θρόνω της βασιλευούσης «άφιέρωσαι γαρ ήδη τω υψηλω παρά πόλεως άπεκλήρωσέ σε δ Θεός* άλλα Θεού θρόνω της Κωνσταντινουποτουτο εχε παρά σεαυτώ, εως αν λιτών εκκλησίας* δ napa σαυτω πληρωθή. Σπευσον ουν δια τών άγα- κείσθω μόνω, άχρις αν καί τοις θών έργων παραθέσθαι σεαυτόν τω χχλοις έκ του τέλους γνώριμον γέ- Κυρίω, όπως συγκαταριθμηθής μετά νηται». Είτα καί όποιον αυτόν είναι 1) Βυζαντ. Χρονικά, τ. Ι, σ

9 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНІИ АРКАДІЯ КШІРСКАГО. 609 των εύαρεστούντων αύτώ». Ταύτα παρ' αύτου καί έτερα προς oixoboμήν άκουσας ό σχολαστικός, θαρρήσας λοιπόν τη συγκαταβάσει του αγίου, έδυσώπεί αυτόν επί πολλάς τάς ώρα.ς } μαθεΐν βουλόμενος τίς μετά Ίουστινιανόν λήψεται το της βασιλείας κράτος. σγ'. "Εφη δε προς αυτόν Ό του Θεού άνθρωπος' [«'Υπόσχου μοι τηρεΐν παρ' εαυτού [sic] τα λεγόμενα και άκουσον». "Ο δε πολλά διεβεβαιώσατο φυλάττειν. Ειπεν δε αΰτφ ό του Θεού θεράπων «Ίουστΐνος γενήσεται μετά "Ίουστινιανόν βασιλεύς». Τοΰτο γνούς παρά του άγιου και εφοδιασθείς τάς αγίας αυτού εύχάς έπορεύθη* ήμεΐς δε τά της προφητείας ρήματα άναγκαΐον ωήθημεν προς μνήμην άποσημειώσασθαι. Ό ουν ειρημένος Ιωάννης την βασιλίοα πόλιν καταλαβών και τών εντολών του αγίου έπιλαθόμενος μυστικώς τω Ίουστίνω άφηγήσατο τά ρηθέντα αύτω υπ' αύτου. Έκ ταύτης της προφάσεως πολλή διάθεσις γέγονε μεταξύ, ίωάννου και Ίουστίνου, και σχεδόν άλλήλοις πάντοτε συνδιητώντο. σε'. Χρόνου δε τίνος παρωχηκότος, προφάσεώς τίνος κινηθείσης, έξεβλήθη του αποστολικού θρόνου της βασιλευούσης πόλεως Ευτύχιος ό άγιώτατος πατριάρχης* πνεύμα δε Θεού έκίνησεν Ίουστινιανόν τον βασιλέα και έκέλευσε χειροτονηθήναι πατριάρχην της αγίας του Θεού εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Ίωάνδέον παρήνει καί όσα τοσουτφ άξιώματι πρέποντα είη. 188.?, 0 δε ταύτη τον άγιον συγκαταβάντα ίδών, και όστις Ίουστινιανφ διάδοχος έσται της βασιλείας (ούτος γαρ τά 'Ρωμαίων τηνικαυτα σκήπτρα διεΐπεν) ήξίου μαθεΐν. Rai ος φυλακήν αύτω του μυστηρίου πρότερον ίκανώς παραγγείλας, Ίουστϊνος εφη. Ό μεν ουν παρά του θείου Συμεών ταύτα μαθών καί ταΐς αύτου εύχαΐς εφοδιασθείς ή καθοπλισθείς, ασμένως τε τήν του πρεσβυτέρου χειροτονίαν δεξάμενος, προθύμω ποδί παρά τήν βασιλίδα έχώρει. Έν αύτη δε γενομένω, προς μεν τους άλλους απόρρητα ήν άπερ ό του Θεοϋ θεράπων Συμεών προειρήκει, προς δε τον Ίουστΐνον (οία τά της ανθρωπινής μικροψυχίας ή φιλαυτίας), ί'ν' εϋνοιαν έαυτφ παρ' εκείνου πάντως μνηστεύσηται, σπουδήν εθετο γνωρισθήναι, καί μόνος μόνφ συγγεγονώς τα της προρρήσεως άπεκεκαλύπτει. 'Εξ εκείνου τοίνυν ό μεν Ίουστίνω φιλιωθείς, οία καί τά προς ήδονήν εύαγγελισάμενος, παρ' αύτφ τά πολλά διητάτο* ού πολλω δε ύστερον εξωθείται μεν του της Κωνσταντινουπόλεως θρόνου Ευτύχιος, άντεισάγεται δέ αυτός ό σχολαστικός 'Ιωάννης, Ίουστινιανόν του Θεού πάντως έπί τήν ψήφον γ.ινί\σα.ντος. 'Ιουστινιανού δέ μετά ταύτα τόν βίον άπολιπόντος, εις Ίουστΐνον τά (της) αρχής μεταπίπτει, ώς έκαστα πόρρωθεν τω" Συμεών σαφώς προηγόρευτο.

10 610 ОТДѢЛЪ ι. νην τον προειρημενον, κατά την προρρησιν του Ζουλού [τοο] Θεού* καί τούτων ούτως άποτελεσθέντων δόξαν άνεπέμψαμεν Χριστφ τω Θεφ ημών, τφ άξιώσαντι ημάς άκροατάς γενέσθαι τοιούτων μυστηρίων. Ευάγριος ό Σχολαστικός διηγείται, πλην άλλων τινών θαυμάτων, καί τούτο περί του άγιου Συμεών «κάμοΰ δε λογισμούς θεωρήσας (ό Συμεών) έπί τέκνων αποβολή καί διαπορουμένου τί δήποτε ^Ελλησι πολυτέκνοις ου γέγονε ταύτα, και προς μηδένα το παράπαν έξαγαγόντος, γεγράφηκεν έκστήναι τούτων, ώς ουκ άρέσκον τω Θεφ» 1. Τό γεγονός τούτο μετέχον αληθείας έξέθηκεν ό Άρκάδιος ώδε* Άρκαδιος. Ουρανός. σλγ'. Σχολαστικός τις, τουνομα 237. Νόσου ποτέ λοιμικής γενο- Εΰάγριος, ορμώμενος μεν της Έπι- μένης καί τών ανθρώπων πολλούς φανέων πόλεως της δευτέρας τών έπινεμομένης, συνέβη ταύτης έργον Σύρων επαρχίας, οίκων δε κατά την και θυγατέρα τινός Εΰαγρίου γενέ- Θεούπολιν, θυγάτριον έχων άπεβά- σθαγ σχολαστικός δ' ην άρα ό Ευάλετο τούτο, λοιμικής φθοράς γενο- γριος ούτος. Έπεί δέ τις Έπιφάνιος μένης* υπό διαβολικού δέ πειρασμού έλληνι τηνικαυτα λεγόμενος προσανέλογισμόν βλασφημίας έσχεν ό Ευά- χων άπατη ούδεμίαν υπέστη περί γριος* τινός γαρ, τουνομα Έπιφά- τα τέκνα ζημίαν, είσίασί τίνες τον νιος 2, έπί ελληνική πλάνη διαβαλλο- Ευάγριον λογισμοί βλασφημίας, (οία μένου οΰκ έτελεύτησαν τα τέκνα, τα του "πονηρού δελεάσματα), έκ του Τούτω ουν τφ λογισμφ έκινδυνευσε σφοδρού μάλιστα περί την παΐδα περί ψυχήν ό Εΰάγριος ό δέ άγιος πάθους τω άνθρώπφ έπιφυέντος, ώς του Θεοο ΖοϋΚος γνους τφ άγίφ άρα τα της θρησκείας έκείνφ προς πνευματι τους λογισμούς αυτού τα- την τών τέκνων ζωήν έπαμύνοί' καί χέως απέστειλε προς αυτόν, γράψας μέγαν έκ τών τοιούτων λογισμών ή αύτφ πάσαν την κεκρυμμένην αΰτφ ψυχή κλύδωνα καί σάλο ν είχε, καί ένθύμησιν' ήν γαρ Ό άνήρ αγαπώ- πολΰν αυτω τον κίνδυνον ώδινον μένος υπό του αγίου" ö δέ γνους Οπερ τόν άγιον τφ πνευματι γνόντα ότι ουδέν έλαθε τόν άγιον του κε- δηλώσαι τω Εΰαγρίω, καί γαρ ήν κρυμμένου αυτού λογισμοί}, άνελθών αυτφ ροπή διαθέσεως επικλινών, μετά δακρύων έδυσώπει τήν άμαρ-?1 0 δέ τφ του πράγματος παραδόξω 1) Ε ύ αγρίου έκκλησ. ίστορ. τόμος έκτος, κεφ. κγ', σ. 471 Vales. 2) Κώδ: επιφάνεος.

11 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: О СОЧИНЕНШ АРКАДІЯ КИПРСКАГО. 611 τίαν αυτού συγχωρηθήναι ταΐς του καταπλαγείς, οτι άπερ ην εν μυχφ δούλου του Θεού ίκεσιαις* ό δε άγιος καρδίας αυτω δήλα τφ Συμεών καευξάμενος αυτφ παρεκάλεσε τον θειστήκει, φόβω τε πολλφ και με- Θεόν συγχωρηθηναι τω άνδρί, καί τανοία ληφθείς άνεισι προς αυτόν, εύχαριστήσας τω Θεώ απήλθε την δάκρυσι μάλλον καί πάθει ψυχής όδόν αυτού χαίρων. ή γλώττη ταύτα καί χείλεσιν έξο- [kokofootkwoc. Συγγνώμης παρ' αυτού τοίνυν, ου μην άλλα και φαρμάκων οικείων του αμαρτήματος τυχών έπάνεισι. Τα δε κατά τον Αντιοχείας πατριάρχην 'Άναστάσιον ό αυτός Άρκάδιος έκτίθησι του παραφράστου Ουρανού σαφέστερον Άρκαδιος Ευξώμεθα περί της κατά την Άντιόχειαν εκκλησίας, αδελφοί, φησί ποτέ προς τους μαθητάς ό ιερός Συμεών έδόκουν γαρ τον πρό- εζρον αυτής ΔομνΤνον όραν επί τό θυσίαστήριον άναβάντα και τήδε τεθεικότα εαυτόν καί οιονεί ρέγ- χοντα, είτα εκείθεν καταβεβηκότα καί δεξιά του θυσιαστηρίου ίστάμε- νον. Τό μεν ούν πλήθος καί δσοι του βήματος άναμένοντες ήσαν, εύ- χήν έπιτελεΐν τόν άνδρα οίόμενοι, καί τόν μεν τη τοιαδε στάσει μέχρι τινός έπιμείναντα «οίχήσομαι» φά- ναι «προς τόν έμαυτοϋκοιτωνίσκον», Παλαιστίνους δέ τινας μονάχους τήν θείαν έπιτελέσαι μυσταγωγίαν. 'Εξής δέ καί τήν λύσιν έπήγεν, ώς άρα τελευτήσει μεν ΑομνΧνος τόν βίον, μοναχός δέ τις τό γένος εκ Παλαιστίνης ελκών εις τόν εκείνου θρόνον άνενεχθήσεται* όπερ ουκ εις σδ'.'ολίγου δέ χρόνου διαδραμόντος 1, ειπεν ήμΐν ό του Θεού δούλος' «Ευξώμεθα, αδελφοί, περί της έκκλησίας του Θεού Αντιοχείας' ειδον γάρ εν όράσει, οτι ό άρχιερεύς Δομνΐνος άναβάς έθηκεν εαυτόν επί τό θυσίαστήριον καί έρεγχε, καί κατάβάς ίστατο επί τα δεξιά μέρη του θυσιαστηρίου, ό δε γλάρος καί ό λαός άνέμενον, νομέζοντες αυτόν ευχήν έπιτελεΐν. Πολλήν ουν ώραν έπιμείνας μετά τοΰιο έφη" Έν τω κελλίω μου πορεύομαι. Τούτο δε αυτού είπόντος, ειδον μονάχους Παλαιστινους λειτουργουντας έν τη εκκλησία* έπετέλουν δε κάγώ τήν ευχήν». Ταύτα διηγησάμενος ειπεν, οτι ό πατριάρχης έν ταύταις ταΐς ήμέραις τελευτήσει καί α,^ρωποζ Παλαιστίνος προχειρισθήσεται άντ' αυτού. Καί γέγονεν ούτως. Τελευτήσαντος ούν Δομνίνου 2 του άγιωτά- Ουρανός. 1) Κώδ: bık δραμόντος. 2) Κώδ: δομνηνου.

12 612 ОТДѢЛЪ ι. του, προεχειρίσθη άρχιερεΰς Θεού- μακράν ήκολούθει, και Δομνίνου πόλεως Αναστάσιος ό άγιώτατος, τάν βίον άπολιπόντος, Αναστάσιος έκτης Παλαιστίνων χώρας ορμώ- τις Παλαιστίνος επιβαίνει του θρόνου. μένος, άποκρισιάριος δε της εν ТУ) μεγάλη των Αλεξανδρέων πόλει άγιωτάτης εκκλησίας, και έδοξάσαμεν τον Θεόν, τον άλλοιουντα καιρούς καί χρόνους και άποκαλυπτοντα τφ ένδόξω αυτού θεράποντι. Την εί'δησιν ότι πρότερον ό Αναστάσιος ην άποκρισιάριος έν Αντιόχεια της Αλεξανδρέων εκκλησίας περιττήν, ώς βλέπομεν, ό Ουρανός εξέλαβε δια το ρητορικόν αυτού γύμνασμα, καί δια τούτο μέχρι τούδε ταυτην ήγνοουμεν εξ ετέρου παλαιού βιβλίου. Σημειώσεως δε άξιον καί τούτο, ότι ό Ουρανός καί τον %pòvov t öv ό Αρκάδιος ώριζε ; της εις τον òpóvov Αντιοχείας αναβάσεως του Αναστασίου παρέλιπε* Αναστάσιος δε ούτος ην ο Σιναίτης ονομαζόμενος. Κατά τόν Αρκάδιον ουν, Οστις τό περί του Αναστασίου διήγημα χρονική τάξει μετά το προεκτεθέν διακοσιοστόν καί πέμπτον κεφάλαιον έτοποθέτησε, τον θρόνον της Αντιοχείας έσχεν ό Αναστάσιος μικρόν προ της εις τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον αναβάσεως 'Ιωάννου του σχολαστικού. 'Η προαγωγή του Ιωάννου έγένετο μηνί άπριλίω έτους 565-ου. Πιθανόν ουν έκ τούτον, Οτι καί ή πρώτη του Αναστασίου πατριαρχία τήν αρχήν έχει άπο του αΰτου 565-ου, ή άπό του τέλους του 564-ου έτους. Προς τοιαύτα τίνα χρονολογικά παρατηρήματα συμβάλλει τα μέγιστα τα κείμενον του Αρκαδίου Sta τίνα σημαντικά ^ι^ονότα. της έκτης έκατονταετηρίδος, οίον σεισμών, επιδρομών, αυτοκρατορικών πράξεων καί τοιούτων ετέρων, άπερ ό Ουρανός αόριστα πραγματεύεται, τήν τάξιν των κεφαλαίων της Αρκαδίου συγγραφής πολλαχου μεταστρέψας - περιέχει δε τό κείμενον αυτής καί τόπων Συριακών ονόματα, άπερ ό Ουρανός παρέλιπε, καί τίνα κεφάλαια χρήσιμα, παρά του αυτού Ουρανού παντελώς άμεληθέντα κατά τήν είς ρητορικόν υφός άλλοίωσιν του άρκαδείου πονήματος. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, ΕΚΠΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΣΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ Ηροδότου Ιστορίαι, Γ : «Ατόσση, τη

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα