2. ἀγών, οὑτοσί, ἄνδρες, δικασταί: Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ἀγών, οὑτοσί, ἄνδρες, δικασταί: Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται."

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί ὦ ἄνδρες δικασταί ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι ἀνάγκη οὖν εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνωμαι. τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ τὴν προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν ὁρᾶτε καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν τὴν δ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν ὅσοι ἐμὲ γιγνώσκουσιν. αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι ὥσπερ καὶ τῶν κατηγόρων. ἀνάγκη γὰρ τὸν ἀπολογούμενον κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε ἔλαττον ἔχειν. οἱ μὲν γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπιβουλεύοντες αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες τὴν κατηγορίαν ἐποιήσαντο ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζόμεθα μετὰ δέους καὶ διαβολῆς καὶ κινδύνου τοῦ μεγίστου. εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω ἔχειν τοῖς ἀπολογουμένοις. ἀπορία: ἀγών: ἐνθυμοῦμαι: δοκῶ: ἅπας, σα, αν: δεινός: πέφυκα: παρασκευή: οἶδα: δυσκολία, αμηχανία δίκη, ο δικαστικός αγώνας σκέπτομαι φαίνομαί όλος γενικά ικανός είμαι από τη φύση μου προετοιμασία γνωρίζω Λυσίου, Υπερ των Αριστοφάνους χρημάτων 1. δόξει, στερήσομαι, ἐπιβουλεύοντες, ἐποιήσαντο: Να γράψετε το γ' ενικό και πληθυντικό πρόσωπο των παραπάνω τύπων στο μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκονται. 2. ἀγών, οὑτοσί, ἄνδρες, δικασταί: Να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται. 3. ἴσασιν: Να γράψετε την υποτακτική και προστακτική του ρήματος στο χρόνο που βρίσκεται. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 1

2 ΘΕΜΑ 2 Καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν Ἐν πολλοῖς μέν ὦ ἄνδρες καὶ ἄλλοις δῆλον καὶ ἐν οἷς δ ἡ παῖς ποιεῖ ὅτι ἡ γυναικεία φύσις οὐδὲν χείρων τῆς τοῦ ἀνδρὸς οὖσα τυγχάνει γνώμης δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται. ὥστε εἴ τις ὑμῶν γυναῖκα ἔχει θαρρῶν διδασκέτω ὅ τι βούλοιτ ἂν αὐτῇ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι. καὶ ὁ Ἀντισθένης Πῶς οὖν ἔφη ὦ Σώκρατες οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην ἀλλὰ χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν οἶμαι δὲ καὶ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν ἐσομένων χαλεπωτάτῃ; Ὅτι ἔφη ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους κτωμένους. νομίζουσι γάρ ἂν τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι. κἀγὼ δὴ βουλόμενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην κέκτημαι εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι. ῥώμη: δεῖται: δέομαι τινός(πράγματος): δέομαι τίνος (προσώπου) τι: δεω-ῶ τι ή τινά: χρῶμαι τινί: ὁμιλεω-ω: ὑποίσω: συνέσομαι: Ξενοφώντος, Συμπόσιον, ΙΙ, δύναμη έχω έλλειψη,στερουμαι κάτι έχω ανάγκη κάτι παρακαλώ κάποιοv για κάτι δένω, δεσμεύω, φυλακίζω χρησιμοποιώ,μεταχειρίζομαι συναναστρέφομαι υποφέρω (συν+εἰμί)συνυπάρχω (συν+εἰμι) συμπορεύομαι, συγκρούομαι 1. δεῖται: Να κλιθεί η οριστική και προστακτική ενεστώτα του ρήματος. 2. πολλοῖς, χείρων, χαλεπωτάτη, εὐπειθεστάτους, ῥαδίως: Να γίνει παραθετική αντικατάσταση. 3. δύνωνται: Να κλιθεί η ευκτική και προστακτική του ρήματος στο χρόνο που βρίσκεται. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 2

3 ΘΕΜΑ 3 Πᾶσαι γοῦν αἱ πόλεις καί πάντα τά ἔθνη διά μαντικῆς ἐπερωτῶσι τοῦς θεούς τί τε χρή καί τί οὐ χρή ποιεῖν. Πάντες oὖv εὔχονται τοῖς θεοῖς τά μέν φαῦλα ἀποτρέπειν τἀγαθά δέ διδόναι. Οὗτοι τοίνυν οἱ πάντα μέν εἰδότες πάντα δέ δυνάμενοι θεοί οὔτω μοι φίλοι εἰσί, ὥστε οὔποτε λήσω αὐτούς οὔτε νυκτός οὔτε ἡμέρας οὔτε ὅποι ἄν ἡγῶμαι οὔτε ὅ,τι ἄν μέλλω πράττειν. Διά δέ τό προειδέναι καί ὅ,τι ἐξ ἑκάστου ἀποβήσεται σημαίνουσι μοι πέμποντες ἀγγέλους καί φήμας καί ἐνύπνια, οἷς ὅταν ἐγώ πείθωμαι, οὐδέποτε μοι μεταμέλει. Ἤδη δέ ποτέ καί ἀπιστήσας ἐκολάσθην. εὔχομαι: φαῦλος: ἀποτρέπω: oἱ πάντα είδότες: oἱ πάντα δυνάμενοι: λήσω: ἡγοῦμαι (αμετ.): μέλλω+απαρ.: οἶδα: σημαίνω: ἐνύπνιον μεταμέλει μοί τίνος κολάζομαι παρακαλώ κακός απομακρύνω oι παντογνώστες οι παντοδύναμοι. μέλλοντας του λανθάνω= ξεχνώ πηγαίνω ως αρχηγός πρόκειται να γνωρίζω αναγγέλλω όνειρο μετανιώνω για κάτι τιμωρούμαι 1. Να κλιθούν τα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου. Ξενοφώντος, Ελληνικά 2. διδόναι: Να γράψετε την προστακτική ενεστώτα και αορίστου β. 3. ἀποβήσεται,σημαίνουσι: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 3

4 ΘΕΜΑ 4 Γενομένης δέ ἰσχυρᾶς τῆς ναυμαχίας καί πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καί ἀνθρώπων ἀπολομένων οἱ Συρακόσιοι καί οἱ ξύμμαχοι ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καί τούς νεκρούς ἀνείλοντο καί ἀποπλεύσαντες πρός τήv πόλιν τροπαῖον ἔστησαν. Oἱ δ Ἀθηναῖοι ὑπό μεγέθους τῶν παρόντων κακῶν νεκρῶν μέν πέρι ἤ ναυαγίων οὐδέ ἐπενόουν αἰτῆσαι ἀναίρεσιν, τῆς δέ νυκτός ἐβούλοντο εὐθύς ἀναχωρεῖν. Δημοσθένης δέ Νικίᾳ προσελθών γνώμην ἐποιεῖτο πληρώσαντας ἔτι τάς λοιπάς τῶν νεῶν βιάσασθαι, ἤν δύνωνται, ἅμα ἕῳ τόν ἔκπλουν, λέγων ὅτι πλείους ἔτι αἱ λοιπαί εἰσί νῆες χρήσιμαι σφίσιν ἤ τοῖς πολεμίοις ἦσαν γάρ τοῖς μέν Ἀθηναίοις περίλοιποι ὡς ἐξήκοντα, τοῖς δ' ἐναντίοις ἐλάσσους ἤ πεντήκοντα. εὖ πάσχω ὑπό τινος: κακῶς πάσχω ὑπό τινός: κακῶς ποιῶ τινά: εὖ πράττω: κακῶς πράττω: πληρῶ ναῦν: βιάζομαι τόν ἔκπλουν: βιάζομαι: συγχωρῶ: συγχωρεῖ: καταπλήττομαι: ευεργετούμαι από κάποιον κακοποιούμαι, βλάπτομαι κακοποιώ, βλάπτω ευτυχώ δυστυχώ επανδρώνω με πλήρωμα πλοίο επιχειοώ με τη βία τον απόπλου εξαναγκάζω κάποιον, μεταχειρίζομαι βία α.προχωρώ προς το ίδιο μέρος β.παραχωρώ τη θέση μου, συμφωνώ [ως απρόσωπο] ενδέχεται, επιτρέπεται α. χτυπημένος πέφτω β.[ως παθητικό] καταλαμβάνομαι από φόβο Θουκυδίδου, Ιστορία 1. νεῶν, πόλιν, ἀναίρεσιν, μεγέθους, νυκτός, ἕῳ: Να κλιθούν στον ίδιο αριθμό. 2. γενομένης, ἀνείλοντο, προσελθών, λέγων, ἐσβαίνειν, εἶχον: Να γράψετε το β ενικό όλων των εγκλίσεων στον αόριστο β. 3. κακῶν, πλείους, ἐλάσσους: Να γίνει παραθετική αντικατάσταση. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 4

5 ΘΕΜΑ 5 Καί μοι δοκεῖ, ὦ Ἱέρων, τούτῳ διαφέρειν ἀνήρ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὀρέγεσθαι. Ἐπεί σιτίοις γε καί ποτοῖς καί ὕπνοις πάντα ὁμοίως ἥδεσθαι ἔοικε τά ζῶα ἡ δέ φιλοτιμία οὔτ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῳοις ἐμφύεται οὔτ ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις` οἷς δ ἄν ἐμφύῃ τιμῆς τε καί ἐπαίνου ἔρως, οὗτοί εἰσιν ἤδη οἱ πλεῖστον μέν τῶν βοσκημάτων διαφέροντες, ἄνδρες δέ καί οὐκέτι ἄνθρωποι μόνον νομιζόμενοι. Ὥστε ἐμοί μέν εἰκότως δοκεῖτε ταῦτα πάντα ὑπομένειν, ἅ φέρετε ἐν τῃ τυραννίδι, ἐπείπερ τιμᾶσθε διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Καί γάρ οὐδεμία ἀνθρωπίνη ἡδονή τοῦ θείου ἐγγυτέρου δοκεῖ εἶναι ἤ ἡ περί τάς τιμάς εὐφροσύνη. διαφέρω: διαφέρω τινός+δοτ.αναφ.: διαφέρομαι τινί: διαφέρει: διαφέρει μοι (απρόσ.): ὀρέγομαι τινός: ἐμφύομαι εν τινί: Ξενοφώντος, Ιέρων ή Τυραννικός διαβιβάζω απέναντι, διέρχομαι, κατηγορώ κάποιον α. είμαι διαφορετικός από κάποιον ως προς κάτι β. είμαι ανώτερος από κάποιον ως προς κάτι φιλονικώ υπάρχει διαφορά μ ενδιαφέρει επιθυμώ κάτι γεννιέμαι, φυτρώνω μέσα σε κάποιον 1. ἀνήρ, ἔρως, τυραννίδι: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς. 2. νομιζόμενοι: Να γράψετε το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου, καθώς και το απαρέμφατο και τη μετοχή στη φωνή που βρίσκεται. 3. τιμᾶσθε, ὑπομένειν, φέρετε: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 5

6 ΘΕΜΑ 6 Ἔνθα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ Ἀθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι λέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἶμαι ἔφη ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι καὶ εἰ μή τι κωλύει ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. Ἀλλ οὐδὲν κωλύει ἔφη ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ εἶπον ἐρωτήσαντος ὅτι Μάκρωνες. Ἐρώτα τοίνυν ἔφη αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ χρῄζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. οἱ δ ἀπεκρίναντο Ὅτι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν ἔρχεσθε. λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κακῶς γε ποιήσοντες ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπὶ θάλατταν βουλόμεθα ἀφικέσθαι. ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά. οἱ δ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν. ἐντεῦθεν διδόασιν οἱ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς Ἕλλησιν οἱ δὲ Ἕλληνες ἐκείνοις Ἑλληνικήν ταῦτα γὰρ ἔφασαν πιστὰ εἶναι θεοὺς δ ἐπεμαρτύραντο ἀμφότεροι. ἔνθα: φάσκων: κωλύω: ἀντιτάσσομαι: ἀφικνουμαι: κελεύω: κακῶς ποιῶ: ἐπιμαρτύρομαι: 1. ἐμήν, ἡμετέραν, ἡμῖν: Να κλιθούν. τότε μετοχή του φημί: ισχυρίζομαι εμποδίζω παρατάσσομαι. για μάχη φτάνω διατάζω, προτρέπω, παρακαλώ βλάπτω επικαλούμαι για μάρτυρες Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις 2. ἀνήρ, πατρίδα, βασιλεῖ, Ἕλλησιν: Να γράψετε τη δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού. 3. οἶμαι, κωλύει, εἰσίν, βουλόμεθα, διδόασιν: Να γράψετε το αντίστοιχο πρόσωπο στον παρατατικό της ίδιας φωνής. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 6

7 ΘΕΜΑ 7 Ἀκούω δ αὐτόν ὦ ἄνδρες δικασταί ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι ὡς ὀργισθεὶς εἴρηκε ταῦτα ἐμοῦ μαρ τυρήσαντος τὴν αὐτὴν μαρτυρίαν Διονυσίῳ. ὑμεῖς δ ἐνθυ μεῖσθε ὦ ἄνδρες δικασταί ὅτι ὁ νομοθέτης οὐδεμίαν ὀργῇ συγγνώμην δίδωσιν ἀλλὰ ζημιοῖ τὸν λέγοντα ἐὰν μὴ ἀποφαίνῃ ὡς ἔστιν ἀληθῆ τὰ εἰρημένα. ἐγὼ δὲ δὶς ἤδη περὶ τούτου μεμαρτύρηκα οὐ γάρ πω ᾔδειν ὅτι ὑμεῖς τοὺς μὲν ἰδόντας τιμωρεῖσθε τοῖς δὲ ἀποβαλοῦσι συγ γνώμην ἔχετε. Περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν ἐγὼ δ ὑμῶν δέομαι καταψηφίσασθαι Θεομνήστου ἐνθυ μουμένους ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο τούτου μείζων ἀγών μοι. εὖ ἀκούω ὑπό τινος: κακῶς ἀκούω ὑπο τινός: τρέπομαι ἐπί τόν λόγον: συγγνώμην δίδωμι τινί: συγγνώμης τυγχάνω παρά τινός: ἀποφαίνω: τιμωροῦμαι τινα: τιμωρῶ τινί: ἀποβάλλω: ψηφίζομαι: ἀποψηφίζομαι: Λυσίου, Κατά Θεομνήστου επαινούμαι (παθητικό του εὖ λέγω τινά=επαινώ) κακολογούμαι ισχυρίζομαι συγχωρώ συγχωρούμαι από κάποιον αποδεικνύω τιμωρώ βοηθώ ρίχνω τα όπλα αποφασίζω αθωώνω 1. ἐνθυμεῖσθε, ζημιοῖ, μεμαρτύρηκα: Να γράψετε το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο των ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα καθώς και τα απαρέμφατα στη φωνή που βρίσκονται. 2. τοῖς ἀποβαλοῦσι: Να γράψετε το δεύτερο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις στον μέλλοντα. 3. αὐτόν, τοῦτον, ἐμοῦ, τήν αὐτήν, ὅ,τι, ὑμεῖς: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 7

8 ΘΕΜΑ 8 Αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀποστάσεων καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔκδειαι καὶ λιποστράτιον εἴ τῳ ἐγένετο οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ ἦσαν οὐκ εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας. ἦσαν δέ πως καὶ ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν τε προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ' οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. ἔκδεια: τό λιποστράτιον: ἀκριβῶς πράσσω: ταλαιπωρῶ: προσάγω τινί τάς άνάγκας (μτφ.): ἄλλως: προσάγομαι τινα: ἡ ἀπόκνησις: τάσσομαι (τάσσω έμαυτω)+ τελ. απαρ: τό ἱκνούμενον ἀνάλωμα: Θουκυδίδου, Ιστορια, Α 99 έλλειψη, καθυστέρηση άρνηση συμμετοχής σε εκστρατεία εφαρμόζω αυστηρά τιςσυμφωνίες ταλαιπωρούμαι πιέζω, εξαναγκαζω κάποιον για άλλους λόγους υποδουλώνω κάποιον. δισταγμός, απροθυμία, αναβολή ορίζω για τον εαυτό μου να, δέχομαι να η ανάλογη δαπάνη 1. μέγισται, ἀκριβῶς, ὁμοίως, ῥᾳδιον, πλείους: Να γράψετε από κάθε τύπο τα τρία γένη των επιθέτων(ονομαστική ενικού) και τα αντίστοιχα επιρρήματα τους και στους τρεις βαθμούς. 2. εἰωθοσιν, προσάγοντες, ἀπόκνησιν, πλείους: Να κλιθούν στον αριθμό και στο γένος που βρίσκονται. 3. ξυμφέροιεν: Να κλιθεί η υποτακτική και η προστακτική του αόριστου β' στη φωνή που βρίσκεται. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 8

9 ΘΕΜΑ 9 Καί ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος ὤν, ἡνίκα ὑμῖν ὡμολόγουν ἐν τῷ μέρει μεθ' ὑμῶν ἐγκωμιάσεσθαι τόν Ἔρωτα καί ἔφην εἶναι δεινός τά ἐρωτικά, οὐδέν εἰδώς ἄρα τοῦ πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. Ἐγώ μέν γάρ ὑπ' ἀβελτερίας ὤμην δεῖν τάληθῆ λέγειν περί ἑκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καί τοῦτο μέν ὑπάρχειν, ἐξ αὐταῶν δέ τούτων τά κάλλιστα ἐκλεγομένους ὡς εὐπρεπέστατα τιθέναι καί πάνυ δή μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδώς τήν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. Τό δέ ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν τό καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλά τό ὡς μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καί ὡς κάλλιστα, ἐάν τέ ᾖ οὕτως ἔχοντα ἐάν τε μή εἰ δέ ψευδῆ, οὐδέν ἄρ' ἦν πρᾶγμα. ὁμολογῶ τίνί + ειδ. απαρ.: μέρος: τά ἐρωτικά (πράγματα): ὁστισοῦν: ἀβελτερία: ὑπάρχει τι: τίθημί τι: μέγα φρονῶ: ἀνατίθημι τινί τι: δίνω την υπόσχεση σε κάποιον ότι... η σειρά τα ζητήματα του έρωτα οποιοσδήποτε μωρία, ανοησία, αφέλεια είναι / υπόκειται κάτι ως βάση θέτω, συναρμόζω, συνθέτω κάτι υπερηφανεύομαι αναφέρω, αποδίδω σε κάποιον κάτι Πλάτωνος, Συμπόσιον, δεινός, τά κάλλιστα, εὐπρεπέστατα, μέγιστα: Να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο των επιθέτων στους άλλους δυο βαθμούς και επίσης τα επιρρήματα των επιθέτων στους τρεις βαθμούς. 2. ἔφην, ἔδει: Να γράψεις ολοκληρωμένες τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα ρήματα, να τις χαρακτηρίσεις και να δικαιολογήσεις την έγκλιση τους. 3. Να χαρακτηρίσεις συντακτικά όλα τα άναρθρα απαρέμφατα του κειμένου. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 9

10 ΘΕΜΑ 10 Καὶ μὲν δὴ πολὺ ῥᾷον ἡγοῦμαι εἶναι ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς ἐπάσχετε ἀντειπεῖν ἢ ὑπὲρ ὧν οὗτοι πεποιήκασιν ἀπολογήσασθαι. καίτοι λέ γουσιν ὡς Ἐρατοσθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακὰ εἴργασται καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν ἀξιοῦσι σωθῆναι ὅτι δὲ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων πλεῖστα εἰς ὑμᾶς ἐξημάρτηκεν οὐκ οἴονται χρῆναι αὐτὸν ἀπολέσθαι; ὑμεῖς δὲ δείξετε ἥντινα γνώμην ἔχετε περὶ τῶν πραγμάτων. εἰ μὲν γὰρ τούτου κα ταψηφιεῖσθε δῆλοι ἔσεσθε ὡς ὀργιζόμενοι τοῖς πεπραγμέ νοις εἰ δὲ ἀποψηφιεῖσθε ὀφθήσεσθε τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιθυμηταὶ τούτοις ὄντες καὶ οὐχ ἕξετε λέγειν ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα προσταχθέντα ἐποιεῖτε νυνὶ μὲν γὰρ οὐδεὶς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρὰ τὴν ὑμετέραν γνώμην ψηφίζεσθαι. ὥστε συμβουλεύω μὴ τούτων ἀποψηφισαμένους ὑμῶν αὐ τῶν καταψηφίσασθαι. μηδ οἴεσθε κρύβδην εἶναι τὴν ψῆφον φανερὰν γὰρ τῇ πόλει τὴν ὑμετέραν γνώμην ποιήσετε. καταψηφίζομαι: αποψηφίζομαι: καταδικάζω αθωώνω Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους (89-91) 1. ἡγοῦμαι, ἐπάσχετε, ἀντειπεῖν: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται τα παραπάνω ρήματα. 2. ἐλάχιστα, πλεῖστα: Να γίνει παραθετική αντικατάσταση. 3. ἀπολέσθαι: Να γράψετε την προστακτική του ρήματος στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται. Ðïýëéïò Êùí/íïò - Êáëáúôæßäïõ Åõöñïóýíç Óåëßäá 10

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτωνος Πολιτεία 360 Α-Δ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτους Νικοκλῆς, 27-28 Α. Από το κείμενο που σας δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. Ιωαννίδης Άρης - Ντανοπούλου / Ιωαννίδου Όλγα. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική» Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. Ιωαννίδης Άρης - Ντανοπούλου / Ιωαννίδου Όλγα. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική» Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 2 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο : Ἡ μέν οὗν Πεισιστράτου τυραννίς ἐξ ἀρχς τε κατέστη τοὖτον τόν τρόπον καί μεταβολάς ἕσχεν τοσαύτας. Διῴκει δέ ὁ Πεισίστρατος, ὥσπερ εἴρηται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ * Α Ι ΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείµενο 1ο Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάµενος ἃ εἶχε χρήµατα, µετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέµβον κατεκόµισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορµούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου

Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. B & Γ Λυκείου Αντώνης Μπιτσιάνης Θεµατογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Πρωτότυπη µέθοδος επεξεργασίας του αδίδακτου κειµένου B & Γ Λυκείου Περιλαµβάνει: επιλεγµένα κείµενα ανά συντακτικό φαινόµενο, µε δοµική αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

παρασκευὴν μεῖζον ἰσχύειν παρ ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων. Ἐβουλόμην μὲν οὖν ὦ ἄνδρες

παρασκευὴν μεῖζον ἰσχύειν παρ ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων. Ἐβουλόμην μὲν οὖν ὦ ἄνδρες ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Τὴν μὲν παρασκευὴν ὁρᾶτε ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι καὶ τὴν παράταξιν ὅση γεγένηται καὶ τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν δεήσεις αἷς κέχρηνταί τινες ὑπὲρ τοῦ τὰ μέτρια καὶ τὰ συνήθη μὴ γίγνεσθαι ἐν τῇ πόλει ἐγὼ δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κὖρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὗ οἶσθα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6 Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Μετάφραση Αν ήταν η Ελένη στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Β Γυμνασίου Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά Θέματα 25-8-2012 Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου Αρχαία Ελληνικά Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις

Διαβάστε περισσότερα

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο «Νόµιζε µηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον οὕτω γὰρ οὔτ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. Χαῖρε µὲν ἐπὶ τοῖς συµβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα