Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η"

Transcript

1 Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις Τρῶας καί ἐϋκνήμιδας Αχαιούς τοιῇδ ἀμφί γυναικί πολύν χρόνον ἄλγεα πάσχειν» Πελοποννησιακός πόλεμος (5 ος αι. π.χ.) οι σοφιστές, η αμφισβήτηση, το φαίνεσθαι και το είναι. Ο Ευριπίδης, που «γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Τροίας και στα λατομεία της Σικελίας», η Ελένη(412π. Χ.) «νεφέλης ἄρ εἴχομεν πόνους πέρι;» Β Παγκόσμιος πόλεμ ος ( μ.χ.) ο αγώνας για τα ιδανικά, οι υποσχέσεις, οι ελπίδες. Η διάψευση και ο αγώνας των Κυπρίων. Ο εφέρης και η Ελένη, το αδειανό πουκάμισο (1953). Η κπζηθή κέζνδνο: Ο πμζδηήξ πνδζζιμπμζεί ημ ιύεμ ή ηδκ ζζημνία ςξ δμιζηό ζημζπείμ, ςξ δζάβναιια, βζα κα πανμοζζάζεζ ημ δζηό ημο πνμαθδιαηζζιό, ηδ δζηή ημο ειπεζνία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ έηθναζδ ηδξ ζοβηίκδζδξ ή ηδξ ζδέαξ πμο εκδζαθένεζ ημκ εθένδ επζηοβπάκεηαζ ζημ ένβμ ημο ιε ηδ πνήζδ ζημζπείςκ από ημ ιύεμ ή από ηδκ ζζημνία, πμο δδιζμονβμύκ έκακ παναθθδθζζιό ιεηαλύ πανόκημξ ηαζ πανεθεόκημξ. Ο πνόκμξ ημο πμζήιαημξ είκαζ ημ πανεθεόκ ηαζ ημ πανόκ, πμο ζοκοπάνπμοκ. Σμ δεύηενμ ααζζηό πμίδια ηδξ ζοθθμβήξ «Κύπξνλ, νπ κ εζέζπηζελ...»,(1955), δ «Ειέλε», ζε ζοβηναηδιέκμ δναιαηζηό ηόκμ ηαζ ιε αάζδ ιζα ανπαία ιοεμθμβζηή παναθθαβή βζα ηδκ Δθέκδ ημο Μεκεθάμο, εηθνάγεζ ηδκ απμβμήηεοζδ, ηδκ μδύκδ ηςκ Δθθήκςκ, ημ ααεύ ημοξ ακενώπζκμ ηαζ θοθεηζηό πανάπμκμ βζα ημ μεγέιαζκά ημοξ από παθαζμύξ θίθμοξ ηαζ ζοιιάπμοξ, από ημοξ ζοκηνόθμοξ ζημκ παβηόζιζμ αβώκα βζα ηδκ ειεπζεξία, βζα ηδκ αλζξσπηά, βζα ηδκ απηνδηάζεζε ηςκ θαώκ. Σώνα, ιε ημκ αβώκα ηςκ Κοπνίςκ, πμύ είκαζ ημ ακηίηνζζια αοηώκ ηςκ ζδακζηώκ; Σώνα πμο μζ Έθθδκεξ λακαπμθειμύκ βζ αοηά, πμζα ζηάζδ ηναημύκ εηείκμζ πμο εδώ ηαζ δεηαπέκηε πνόκζα ηα δζαθαθμύζακ ηαζ ηαθμύζακ ηδκ ακενςπόηδηα κ' αβςκζζηεί ιαγί ημοξ; Τπάνπμοκ, οπήνλακ άναβε αοηά ηα ζδακζηά ηαζ ηόηε αηόια πμο πύκμκηακ ηόζμ αίια βζ αοηά, ή ιήπςξ παθέραιε ιάηαζα βζα έκα ςέκα; Σμ εκδζάεεηα αοηό ηξαγηθό εξώηεκα, ημ πνςεύζηενμ αοηό δίθδιια, πμο είκαζ θοζζηό κα ααζακίγεζ ηώνα ηάεε εθθδκζηή ζοκείδδζδ, έηαιε ημκ εθένδ κα βνάρεζ ηδκ «Δθέκδ», έκα από ηα ηαθύηενα ηαζ ηεπκζηόηενα πμζήιαηα ημο. Καεώξ ιζα κύπηα λαβνοπκμύζε ζηζξ Πθάηνεξ, ζηδ εαοιάζζα αοηή ελμπή ηδξ Κύπνμο, ηζ άημοε η' αδδόκζα κα ηναβμοδμύκ ιέζα ζημ δάζμξ, ηαζ αέααζα, ηαεώξ ζοθθμβζγόηακ ιε πόκμ αοηό ημ εκαβώκζμ δίθδιια, ήνεε ζημ κμο ημο έκαξ ανπαίμξ ιύεμξ πμο έδςζε ηαζ ζημκ Δονζπίδδ ημ εέια ηδξ ηναβςδίαξ ημο «Δθέκδ». ύιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβζηή αοηή παναθθαβή, δ Ειέλε δεκ πήβε πμηέ ζηδκ Σνμία, όπςξ είκαζ παβηόζιζα παναδεπηό από ηα πνόκζα ημο Οιήνμο. Ζ Δθέκδ ηδξ Σνμίαξ δεκ οπήνλε πμηέ αοηή πμο άνπαλε μ Πάνδξ από ηα παθάηζα ημο Μεκεθάμο. Αοηό είκαζ ιύεμξ, εκώ δ πναβιαηζηόηδηα, ζύιθςκα ιε ημκ άθθμ ιύεμ, είκαζ ημύηδ: δ Ήνα εοιςιέκδ ιε ημκ Πάνδ, επεζδή αοηόξ έδςζε ζηδκ Αθνμδίηδ ημ ανααείμ ηδξ ηαθθμκήξ, εέθδζε κα ημκ εηδζηδεεί. Καζ ανήηε ηδκ εοηαζνία ζηδκ πενζπέηεζα ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ανπαβήξ. Καεώξ μ Πάνδξ ηαλίδεοε πνμξ ηδκ Σνμία ιε ηδ εεζπέζζα θεία ημο, δ Ήνα, έπθαζε έκα θάκηαζια πακμιμζόηοπμ ηδξ Δθέκδξ, έλα είδσιν, πήνε ηδκ πναβιαηζηή Δθέκδ από ηα πένζα ημο Πάνδ πςνίξ κα ημ ηαηαθάαεζ μ ίδζμξ ηαζ ζηδκ αβηαθζά ημο έααθε ημ θάκηαζια. Καζ ηδκ Δθέκδ ηδκ πναβιαηζηή, ηδκ ειπζζηεύηδηε ζημκ ααζζθζά ηδξ Αζβύπημο, Πνςηέα. Έηζζ, εκώ δ Δθέκδ-θάκηαζια ηαλίδεοε πνμξ ηδκ Σνμία, δ αθδεζκή, είπε ιείκεζ ζηδκ Αίβοπημ, πενζιέκμκηαξ ζακ άθθδ Πδκεθόπδ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ηαζ ηδκ επζζηνμθή ημο Μεκεθάμο. Βέααζα, μ ιύεμξ αοηόξ, δεκ ιπόνεζε κα εηημπίζεζ ημκ άθθμκ, πανά ηδκ ηναβςδία ημο Δονζπίδδ, ίζςξ βζαηί απμηόθιδζε κα πηοπήζεζ ιζα παναδεδεβιέκδ αθήεεζα πμο είπε ηζόθαξ ιέζα ηδξ άπεζνδ νμιακηζηή μιμνθζά ηαζ ηόζμ εθθδκζηό θζθόηζιμ. Ωζηόζμ, αοηόξ ηαε εαοηόκ, μ ιύεμξ έπεζ ιζα νεαθζζηζηή δναιαηζηόηδηα πμο ηόζμ ηαζνζάγεζ ζηδ ζδιενζκή ιαξ ροπμθμβία, ηδκ αδοζώπδηα ενεοκδηζηή ηαζ ηνζηζηή. Αοηή ηδ νεαθζζηζηή δναιαηζηόηδηα εηιεηαθθεύηδηε βόκζια μ εθένδξ βζα κα εηθνάζεζ ημ εθθδκζηό ενώηδια: θμζπόκ, δέηα πνόκζα, άδζηα ζημηώκμκηακ μζ 'Έθθδκεξ ζηδκ Σνμία; Υύκακ ημ αίια ημοξ βζα έκα θάκηαζια; Καζ ζε ακηζζημζπία ζδιενζκή: κάηαηα πνιεκήζακε γηα ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο, αθνύ νη ζπκπνιεκηζηέο καο αξληνύληαη γηα ινγαξηαζκό καο ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ αγώλα γηα έλα παξόκνηα δίθαην αίηεκα, όπσο είλαη απηό ηεο θππξηαθήο απειεπζέξσζεο; Σόζμ αίια θμζπόκ, ηόζα ακενώπζκα ημνιζά, ηόζδ πίζηδ, βζα έκα ςέκα; Δηεί ζηαιαηά ημ ενώηδια ημο εθένδ, πμο ηζ ακ αβαίκεζ από ηδ δναιαηζηή πενίπηςζδ ηδξ Κύπνμο, ιζα πμο 1

2 πεηοπαίκεζ ιζα ηέημζα πμζδηζηή έηθναζδ ηαζ ιμνθή, πάεζ ζε ιέβα ακενώπζκμ αάεμξ. Δηεί ζηαιαηά ηζ από ηεζ ανπίγεζ ημ πμίδια. Ανπίγεζ ιε ιζα ζηζβιή ακαθμνάξ ζε ηόπμ ηαζ πνόκμ, βζα κα πνμπςνήζεζ βμνβά ηαζ δναιαηζηά, ακαπηύζζμκηαξ ηα εκαβώκζα ενςηδιαηζηά ιέζα από ηδκ ροπμθμβζηή πνμαμθή ημο ιύεμο ηαζ ημκ πανάθθδθμ ζοιαμθζζιό ημο. Λέλεζξ, εζηόκεξ, ζηίπμζ, ηα ζημζπεία ημο ιύεμο ιε ηδκ επίηαζνδ εθανιμβή ημοξ, δέκμκηαζ από ιέζα θζηά, επζβναιιαηζηά, πνμπςνώκηαξ πνμξ ηδκ έηααζδ ζακ έκα ορδθμκόδημ πμνζηό ηναβςδίαξ, ποιέκμ ζηδκ πζμ ηαεάνζα ηαζ άιεζδ δδιμηζηή, ιζα δδιμηζηή πμο ιαξ εοιίγεζ ηδ ζοιποηκςιέκδ θασηή έηθναζδ ημο Μαηνοβζάκκδ. Σμ πμίδια αοηό ηδξ εοβεκζηήξ πζηνίαξ, ηςκ ηαηαεθζπηζηώκ ενςηδιαηζηώκ πμο θηάκμοκ ςξ ημκ ηθμκζζιό ηδξ ακενώπζκδξ πίζηδξ ηαζ ςξ ημ «ηζ είκαζ εεόξ ή ιδ εεόξ», θςηίγεηαζ ιμθαηαύηα ιε ηδκ αιοδνή ειπίδα ιήπςξ μζ άκενςπμζ «δεκ λακαπζάζμοκ ημκ παθζό δόθμ ηςκ εεώκ», ιήπςξ μζ ζύβπνμκμζ Σεύηνμζ δεκ λακαημύζμοκ πζα πςξ «ηόζμξ πόκμξ ηόζδ γςή πήβακ ζηδκ άαοζζμ βζα έκα πμοηάιζζμ αδεζακό...». Πνμξ ημ πανόκ δ πίζηδ ιαξ ζημκ παθζό ενύθμ ηδξ Δθέκδξ δμηζιάγεηαζ ζηθδνά, όπςξ δμηζιάγεηαζ ηαζ ζηδκ ροπή ημο πμζδηή. ιςξ αο αθήζνπκε ηελ ειπίδα λα θέγγεη αθόκε, αξ ηδ δοκαιώζμοιε, ακ ιπμνμύιε. Δίκαζ ημ ακενώπζκμ ηαεήημκ ιαξ. Γζα ηδκ ηαθύηενδ αηόια ηαζ βζα ηδκ πθδνέζηενδ αζζεδηζηή ηαηακόδζδ αοημύ ημο πμζήιαημξ, εα εέθαιε κα ημκίγαιε ημκ αημιζηό παναπηήνα ημο, ηαεώξ ηαζ ηα αζμβναθζηά ζημζπεία πμο είκαζ ζηόνπζα ιέζα. Ο πμζδηήξ, ζ' όθμ ημ πμίδια, επζιέκεζ κα ιαξ δείπκεζ έιιεζα ημ ημπίμ ιέζα ζημ μπμίμ ιζα κύπηα αβνύπκζαξ ζοκέθααε ηαζ επελενβάζηδηε ηδ ιοεμθμβζηή παναθθαβή ηδξ Δθέκδξ. Δίκαζ έκα δάζμξ ιε αδδόκζα, ιε ημ αδδόκζ πμο αδζάημπα ηναβμοδεί, ιε ημ αδδόκζ πμο είκαζ ιαγί ηαζ μ πμζδηήξ-άημιμ, ηαζ μ πμζδηάνδξ-θαόξ. Ο εθέξεο, αλαπνιώληαο ηελ ηξαγσδία ηνπ Επξηπίδε, αηζζάλεηαη λα ππνδύεηαη έλαλ από ηνπο ήξσεο ηνπ, ηνλ Σεύθξν. Μζα πμο δ ιμίνα ημο είκαζ κα γεζ ηδ γςή ημο «αημύμκηαξ μκόιαηα πνςηάημοζηα» ηζ έηζζ κα ' πεζ ανάλεζ ηαζ ζηδκ Κύπνμ, ζηζξ Πθάηνεξ, ζοκηαοηίγεζ ηδ ιμίνα ημο ι' εηείκδ ημο Σεύηνμο, ημο αδεθθμύ ημο Αίακηα, όπμο ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ Σνμίαξ, μ Απόθθςκ ημο όνζζε κα ηαημζηήζεζ ζηδκ Κύπνμ ηαζ κα ζδνύζεζ ηδ αθαιίκα. Έηζζ ηζ μ εθένδξ ακαηάθορε ηδκ Κύπνμ. Οζ πανάθθδθμζ αοημί οπαζκζηηζημί ζοζπεηζζιμί ημο ανπαίμο ιε ημ κέμ ηαζ ημ αημιζηό, δίκμοκ ιζα βμδηεία ζ' αοηό ημ πμίδια, ημο δζαηδνμύκ ηδκ δζανηή οπμαθδηζηόηδηα, πμο ηδκ επαολάκεζ δ αηιόζθαζνα ηδξ κύπηαξ, ηαεώξ μ εθένδξ ιαξ ηδκ οπμδδθώκεζ ζηδκ αζηνμκμιζηή ηδξ ηίκδζδ ηαζ πμνεία, θέβμκηαξ «ημ θεββάνζ αβήηε απ' ημ πέθαβμ ζακ Αθνμδίηδ ζηέπαζε η' άζηνα ημο Σμλόηδ, ηώνα πάεζ κα ' ανεζ ηδκ ηανδζά ημο ημνπζμύ, ηζ όθα η' αθθάγεζ». Μέζα ζ' αοηή ηδ κύπηα, όπζ έκαξ νήημναξ πμο βονεύεζ ημ πθήεμξ βζα κα ημο ιζθήζεζ «πενί παηνίδμξ», αθθά έλαο άλζξσπνο αγξππλεί, κε ην λνπ ηνπ ζηξακκέλν ζηα ζέκαηα ηεο θπιήο ηνπ θαη ζηε κνίξα ησλ αλζξώπσλ: ν πνηεηήο... (Καξαληώλεο Α., Ο πνηεηήο Γ. εθέξεο, 1963, ζ ) Καζ ηα δύμ πμζήιαηα,[«δθέκδ» ηαζ «ηα πενίπςνα ηδξ Κενύκεζαξ»], ημ πνώημ ααζζζιέκμ ζηδκ ανπαία ηαζ ημ δεύηενμ ζηδ ζύβπνμκδ επμπή, ακαηνέπμοκ ιε ηαοζηζηόηδηα ζηζξ εκεοιήζεζξ ημο Β' Παβημζιίμο Πμθέιμο: ήηακ έκαξ πόθειμξ δίηαζμξ, όπμο μζ ύιιαπμζ αβςκίζηδηακ βζα έκακ ημζκό ηαζ εοβεκή ζημπό ςζηόζμ, όπςξ έπεζ έηημηε απμηαθοθεεί, αοηό δεκ ήηακ πανά ιία απάηε. Ζ «Δθέκδ» επζηαθείηαζ επζπθέμκ ημκ ηόζιμ ημο ανπαίμο ιύεμο, ημκ μπμίμ δ πμίδζδ ημο Γζώνβμο ημκ πνμζεββίγεζ ηώνα από ιζα εκηεθώξ κέα μπηζηή: εηείκδ ημο Δονζπίδδ ηαζ ηδξ Αεήκαξ ημο 5μο π.υ. αζώκα ζηδκ μπμία γεζ. Μζζάκενςπμξ ηαζ ηοκζηόξ, ζύιθςκα ιε ηζξ θήιεξ ηδξ επμπήξ ημο, μ Δονζπίδδξ οπήνλε μ πνώημξ, όπςξ ημο ακαβκςνίγμοκ, μ μπμίμξ εζζήβαβε ημκ ςιό ζηεπηζηζζιό ζημκ πενζζζόηενμ ζενμπνεπή ηόζιμ ηςκ πνμηαηόπςκ ημο, ημο Αζζπύθμο ηαζ ημο μθμηθή. ηα ένβα ημο Δονζπίδδ μζ παθζμί εεμί έπμοκ πάζεζ πθέμκ ηδκ αλζμπζζηία ημοξ μζ ήνςεξ ηςκ πεναζιέκςκ επμπώκ ακαβηάγμκηαζ κα επζζηνέρμοκ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα, όπμο απμδεζηκύμκηαζ βεθμίμζ ή άζπθαπκμζ ζηδκ αθαγμκεία, ηέθμξ, ηςκ κζηδηώκ ακηζηάζζμκηαζ ηα πάεδ ηςκ βοκαζηώκ ηαζ ηςκ παζδζώκ ζημκ πόθειμ. Ζ «Δθέκδ» ημο Γζώνβμο ααζίγεηαζ ζημ μιόηζηθμ ένβμ ημο Δονζπίδδ. ύιθςκα ιε ηδκ ηναβςδία, δ πζμ όιμνθδ βοκαίηα ηςκ ανπαίςκ ενύθςκ μκμιάζηδηε εζθαθιέκα «Δθέκδ ηδξ Σνμίαξ»: δ Δθέκδ μοδέπμηε πήβε ζηδκ Σνμία. Οζ εεμί έζηεζθακ εηεί έκα είδςθμ ηδξ ηαζ βζ' αοηό ημ είδςθμ πμθέιδζακ ημκ πόθειμ ηδξ Σνμίαξ, ημκ πζμ θδιζζιέκμ πόθειμ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία. Τηνζεηώληαο ην πξνζσπείν ηνπ Σεύθξνπ, ελόο από ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Επξηπίδε, ν Γηώξγνο πξνζαξκόδεη ην εύξεκα απηό ζην ηνπίν θαη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο Κύπξνπ ηνπ 1954 θαη ηνπ Ο Σεύηνμξ είπε ελμνζζηεί από ηδκ παηνίδα ημο ηδ αθαιίκα ηαζ ίδνοζε ηδκ μιώκοιδ πόθδ ηδξ Κύπνμο, ηδκ μπμία μ Γζώνβμξ έπεζ ήδδ επζηαθεζηεί ζε παθαζόηενμ πμίδια. Φενέθςκμ ημο ηςνζκμύ πμζήιαημξ, ν Σεύθξνο πνμθένεζ μ ίδζμξ ημκ ζηίπμ ημο Δονζπίδδ: «... Κύπξνλ, νπ κ' εζέζπηζελ νηθείλ», ηδ θνάζδ ηδκ μπμία εα οζμεεηήζεζ αοημύζζα μ Γζώνβμξ ςξ ηίηθμ ηδξ ζοθθμβήξ. Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο, Πεξηκέλνληαο ηνλ άγγειν, βηνγξαθία, εθδ. Ωθεαλίδα, Αζήλα

3 Γ. εθέξεο, Ειέλε: δηαθεηκελη θόο δηάινγνο Ο πμζδηήξ παναπέιπεζ ζηδκ Δθέκδ ημο Δονζπίδδ, πνμηάζζμκηαξ ςξ ιόημ ζημ πμίδιά ημο ηνία απμζπάζιαηα από ηδκ ηναβςδία. Δηηόξ απ αοηά ηα ηνία πςνία, ιέζα ζημ πμίδια πενζέπμκηαζ ηαζ άθθμζ ζηίπμζ από ηδκ ηναβςδία, ηαεώξ ηαζ ζηίπμζ από ηδκ «Παιηλσδία» ημο ανπαίμο θονζημύ πμζδηή ηεζίρνξνπ. Πνόηεζηαζ βζα ηα ελήξ πςνία: ζέ ηάν ἀοιδοηάηαν ὄρνιθα μελῳδόν ἀηδόνα δακρσόεζζαν (Εσρ.Ελ ) Ἥρας μηταναῖς ἐθνῄζκεηε (610) ηέτναις θεῶν ὤλονηο ( ) ὅηε ζ ἐηέκεηο μαηρόθεν τιονότρως κύκνοσ πηερῷ ( ) Να εληνπίζεηε ζηελ Ειέλε ηνπ εθέξε ηα παξαπάλσ ρσξία. ὅ,ηι θεός ἤ μή θεός ἤ ηό μέζον(1137) Οὐκ ἔζη ἔησμος λόγος οὗηος, οὐδ ἔβας ἐν νησζίν εὐζέλμοις ούδ ἵκεο πέργαμα Τροίας. (Σηηζίτορος, Παλινωδία). Η δξακαηνπνίεζε ζηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ εθέξε Ο πμζδηήξ ζηήκεζ εεαηνζηό ζηδκζηό. Σα πνόζςπα ιζθμύκ, δζαθέβμκηαζ, ιμκμθμβμύκ,( οπάνπεζ εκαθθαβή ηςκ πνμζώπςκ ημο νήιαημξ). Ο πμζδηήξ πνμζέπεζ ζδζαίηενα ημ θςηζζιό ζηδκ πμίδζή ημο. Δπακαθαιαάκεζ θνάζεζξ.(ιμηίαα). Να αλαδεηήζεηε ζην Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ: κόην, κνηίβν. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπείν ηνπ κπζηθνύ ήξσα Σεύθξνπ, επεηδή ε δσή ηνπ έρεη θνηλά ζεκεία κ απηήλ ηνπ Σεύθξνπ. Να ηα αλαθέξεηε. Ο Σεύηνμξ ιαηνζά από ηδκ παηνίδα ημο, όπςξ ηαζ μ εθένδξ. Ο Σεύηνμξ έπαζε ηδκ παηνίδα ημο (δζώπηδηε) ηαζ μ εθένδξ έπαζε ηδκ πνώηδ ημο παηνίδα ( ιύνκδ). Ο. πμθθά πνόκζα θόβς ηςκ ζπμοδώκ ημο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ ημο ζημ δζπθςιαηζηό ζώια ιαηνζά από ηδκ Δθθάδα. Ο Σεύηνμξ ηαζ μ εθένδξ ζηδκ Κύπνμ. Ο Σ. βζα κα θηζάλεζ ιζα ηαζκμύνβζα παηνίδα, μ. παναημθμοεεί από πμθύ ημκηά ηζξ ελεθίλεζξ ζημ Κοπνζαηό Καζ μζ δύμ πίζηερακ, αβςκίζηδηακ ηαζ ελαπαηήεδηακ. Σν πνίεκα θηλείηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Να ηνπο εληνπίζεηε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ παξνπζία ηνπο ζην πνίεκα. Κύπνμξ, ζη.1-22, Αίβοπημξ, ζη.23-37, Σνμία, ζη.38-52, Κύπνμξ,ζη.53 έςξ ηέθμξ. Να επζζδιακεεί δ Κύπνμξ ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ. Δίκαζ ηόπμζ ηδξ πενζπθάκδζδξ ημο Σεύηνμο - ηαζ ημο πμζδηή( Σνςζηόξ πόθειμξ= Β Παβηόζιζμξ πόθειμξ, ζηδκ Αίβοπημ έγδζε ηαζ μ πμζδηήξ ην πνίεκα δηαπιέθνληαη ην παξόλ κε ην παξειζόλ. Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη αλαδξνκηθή αθήγεζε. 1. ζηδκ Αίβοπημ, ζη ηαζ 2. ζηδκ Σνμία, ακαδνμιζηή αθήβδζδ ιέζα ζηδκ πνμδβμύιεκδ. Να δείμεηε πώο ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην πνίεκα α) ην αεδόλη θαη β) ην θεγγάξη. α) ην αεδόλη: ηζκδημπμζεί ηδ ικήιδ ημο πμζδηή- ακαικήζεζξ, επακαθαιαακόιεκμ ιμηίαμ, μδδβεί ζηδκ πνώηδ ακαδνμιζηή αθήβδζδ ηαζ ι αοηό μ πμζδηήξ επζζηνέθεζ ζηδκ Κύπνμ-πανόκ (ζη. 51 ηε.). Δπίδναζδ από ημκ Δονζπίδδ. β) ην θεγγάξη: πανμιμίςζδ ιε Αθνμδίηδ(Κύπνμξ- εεά δμθμπθόημξ)/ δίκεζ ρεύηζηή εζηόκα-παναπμζεί ηδκ αθήεεζα/πνμεημζιάγεζ ημ ζηδκζηό βζα ηδκ απάηδ, θαίκεζεαζ- είκαζ. Ο εθέξεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξραίνπο κύζνπο, κεηαθέξνληάο ηνπο ζην παξόλ, γηα λα εθθξάζεη ζύγρξνλεο εκπεηξίεο. Οη κύζνη ζπλήζσο έρνπλ έλα επηκύζην, έλα ζπκπέξαζκα. Πνην είλαη ην επηκύζην ζην πνίεκα «Ειέλε» θαη πνηεο ζύγρξνλέο ηνπ εκπεηξίεο εθθξάδεη ν πνηεηήο; (Κεζι. Κανακηώκδ) ΚΤΠΡΟ: ζύληνκν ρξνλνιόγην 1571 Σμονημηναηία Οζ Σμύνημζ παναπςνμύκ ηδκ Κύπνμ ζηδκ Αγγιία 1925 Ζ Κύπνμξ επίζδια απμζηία ηδξ Αββθίαξ. [Οζ Κύπνζμζ ήδδ από ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 πνμζδμημύζακ ηδκ απεθεοεένςζδ από ημκ ημονηζηό γοβό ηαζ ηδκ έκςζδ ιε ηδκ Δθθάδα. Σδκ Αββθμηναηία ηδκ είδακ εεηζηά, βζαηί πίζηεοακ όηζ εα ζοκέααζκε ό,ηζ ηαζ ζηα Δπηάκδζα. Καηά ηαζνμύξ μζ Άββθμζ οπόζπμκηακ ζηδκ Δθθάδα ηδκ παναπώνδζδ ηδξ Κύπνμο] 1931 Δλέβενζδ ηαηά Άββθςκ, ηαηαζημθή, αοηανπζηό ηαεεζηώξ Ζ Αββθία απμθαζίγεζ κα ηναηήζεζ ηδκ Κύπνμ θόβς ηδξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ ηδξ. 3

4 1950 Γδιμρήθζζια από ηδκ Δηηθδζία ηδξ Κύπνμο: ημ 96% ηςκ Δθθήκςκ ηδξ Κύπνμο οπέν ηδξ έκςζδξ ιε ηδκ Δθθάδα.(Οζ Έθθδκεξ ηδξ Κύπνμο είκαζ ημ 80% ημο πθδεοζιμύ ηαζ μζ Σμύνημζ ημ 18%) Ζ Δθθάδα πνμζθεύβεζ ζημκ ΟΖΔ ιε αίηδια ηδκ αοημδζάεεζδ ηδξ Κύπνμο. Ζ Αββθία παναιέκεζ αδζάθθαηηδ μ έκμπθμξ αβώκαξ από ηδκ ΔΟΚΑ ηαηά ηςκ Άββθςκ. Ζβέηδξ ημο αβώκα μ ανπζεπίζημπμξ Κύπνμο Μαηάνζμξ. Πμθθμί κέμζ έπαζακ ηδ γςή ημοξ πμθειώκηαξ βζα ηδκ εθεοεενία. Αημθμοεμύκ έκημκεξ δζπθςιαηζηέξ γοιώζεζξ ηαζ δ Σμονηία γδηάεζ ηδ δζπμηόιδζδ ημο κδζζμύ. [Από ημ 1955 ανπίγεζ έκηαζδ ζηζξ εθθδκμημονηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ ημονηζηή πθεονά ακαβηάγεζ ημοξ Έθθδκεξ ηδξ Κςκζηακηζκμύπμθδξ, ηδξ Ίιανμο ηαζ ηδξ Σεκέδμο κα εβηαηαθείρμοκ ηζξ εζηίεξ ημοξ] οιθςκίεξ Εονίπδξ ηαζ Λμκδίκμο: ακελάνηδημ ηοπνζαηό ηνάημξ. Απμηθείμκηαζ δ έκςζδ ηαζ δ δζπμηόιδζδ. Ζ Αββθία δζαηδνεί ζηναηζςηζηέξ αάζεζξ ζηδκ Κύπνμ Ακαηήνολδ αλεμαξηεζίαο ηδξ Κύπνμο. Δββοήηνζεξ δοκάιεζξ : Αββθία, Δθθάδα ηαζ Σμονηία ιε ημ δζηαίςια ηδξ επέιααζδξ ζε πενίπηςζδ πανααίαζδξ ηςκ ζοκεδηώκ Σμονηζηή εζζαμθή. ( δ αθμνιή δόεδηε από ηδκ εθθδκζηή πμύκηα). Σμονηζηή ηαημπή ημο 38% ημο κδζζμύ. 200 πζθζάδεξ πνόζθοβεξ. Αημθμοεεί ημονηζηόξ επμζηζζιόξ ηαζ δ δδιζμονβία ημο ρεοδμηνάημοξ. Σμ Κοπνζαηό γήηδια αηόιδ δεκ έπεζ θοεεί. Η Ειέλε, βαζίιηζζα ελόο παξακπζηνύ, ζεόηεηα ηεο αξραίαο Λαθεδαίκνλαο, είλαη κνξθή γνεηεπηηθή γηα ηνπο ινγνηέρλεο, αξραίνπο θαη ζύγρξνλνπο, Έιιελεο θαη μέλνπο. Ο Αηζρύινο, ν Αξηζηνθάλεο, ν Θεόθξηηνο, ν Παιακάο, ν Ρίηζνο, ν Ειύηεο, ν ηθειηαλόο, ν ηλόπνπινο,ν Καδαληδάθεο,ν Ραθίλαο, ν Γθαίηε, πιάζνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ Ειέλε. Γ Θ Α Ν Ν Η Ρ Θ Σ Ο, Η Ε Λ Ε Ν Η Η Ειέλε γξηα-γξηα-εθαηό, δηαθόζσ ρξνλώ, ζπκάηαη: Σώξα μερλώ ηα πην γλσζηά κνπ νλόκαηα ή ηα ζπγρέσ κεηαμύ ηνπο Πάξηο, Μελέιανο, Αρηιιέαο, Πξσηέαο, Θενθιύκελνο, Σεύθξνο, Κάζησξ θαη Πνιπδεύθεο νη αδειθνί κνπ, εζηθνιόγνη απηνί, λνκίδσ, έγηλαλ άζηξα- έηζη ιέλε νδεγνί θαξαβηώλ - Θεζέαο, Πεηξίζνπο, Αλδξνκάρε, Καζζάλδξα, Αγακέκλσλ. Θπκάκαη αθόκα, παηδί, ζηηο όρζεο ηνπ Επξώηα, πιάη ζηηο δεζηέο πηθξνδάθλεο, ηνλ ήρν απόλα δέληξν πνπ μεθινπδηδόηαλ κόλν ηνπ νη θινύδεο πέθηαλε καιαθά κεο ζην λεξό, πιέαλ ζαλ ηξηήξεηο, μεκαθξαίλαλ, θη' εγώ πεξίκελα, ζώλεη θαη θαιά, κηα καύξε πεηαινύδα κε πνξηνθαιηέο ξαβδώζεηο λα θάηζεη ζε κηα θινύδα, απνξεκέλε πνπ, ελώ κέλεη αθίλεηε, θηλείηαη, θη απηό κε δηαζθέδαδε πνπ νη πεηαινύδεο, αλ θαη έκπεηξεο ηνπ αέξα, δελ έρνπλ ηδέα από ηαμίδηα ζην λεξό θη από θσπειαζίεο. Καη ήξζε. Όρη πσο δε ζπκάκαη πηα, - ζπκάκαη αθόκα κνλάρα πνπ νη αλακλήζεηο δελ είλαη πηα ζπγθηλεκέλεο, - δε καο ζπγθηλνύλ - απξόζσπεο, γαιήληεο, θαζαξέο σο ηηο πην καησκέλεο γσληέο ηνπο. Μόλνλ κία θξαηάεη αθόκε έλαλ αγέξα γύξσ ηεο, αλαζαίλεη. Κείλν ην δείιη, ηξηγπξηζκέλε απ' ηηο αηέιεησηεο θξαπγέο ησλ πιεγσκέλσλ, απ' ηηο ςηζπξηζηέο θαηάξεο ησλ γεξόλησλ θαη ην ζαπκαζκό ηνπο, κέζα ζηε κπξσδηά ελόο γεληθνύ ζαλάηνπ πνπ, ζηηγκέο-ζηηγκέο, ιακπύξηδε πάλσ ζε κηαλ αζπίδα ή ζηελ αηρκή ελόο δόξαηνο ή ζηε κεηόπε ελόο ακειεκέλνπ λανύ ή ζηνλ ηξνρό ελόο άξκαηνο, αλέβεθα κόλε ζηα ςειά ηείρε θαη ζεξγηάληζα, κόλε, νινκόλαρε, αλάκεζα ζε Σξώεο θαη Αραηνύο, ληώζνληαο ηνλ αγέξα λα θνιιάεη επάλσ κνπ ηα ιεπηά πέπια κνπ, λα ςαύεη ηηο ζειέο κνπ, λα θξαηάεη ην ζώκα κνπ αθέξην ληπκέλν θη νιόγπκλν, κόλν κε κηα θαξδηά, αζεκέληα δώλε πνπ αλέβαδε ηα ζηήζε κνπ ςειά έηζη σξαία, αλέγγηρηε, δνθηκαζκέλε, ηελ ώξα πνπ κνλνκαρνύζαλ νη δπν αληεξαζηέο κνπ θαη θξηλόηαλ ε ηύρε ηνπ πνιπρξόληνπ πνιέκνπ κήηε πνπ είδα λα θόβεηαη ν ηκάληαο από ηελ πεξηθεθαιαία ηνπ Πάξε, - κάιινλ κηα ιάκςε απ' ην ραιθό ηεο είδα, κηα ιάκςε θπθιηθή, θαζώο ν άιινο ηελ πεξηέζηξεθε νξγηζκέλνο επάλσ απ' ην θεθάιη ηνπ - έλα νιόθσην κεδέλ. 4

5 Δελ άμηδε δηόινπ λα θνηηάμεηο ηελ έθβαζε ηελ είραλ απ' ηα πξηλ ξπζκίζεη νη ζετθέο βνπιέο θη ν Πάξηο, δίρσο ηα ζθνληζκέλα ηνπ ζαληάιηα, ζα βξηζθόηαλ ζε ιίγν ζηελ θιίλε, ινπζκέλνο απ' ηα ρέξηα ηεο ζεάο, λα κε πξνζκέλεη κεηδηώληαο, θξύβνληαο ηάρα κ' έλα ξόδηλν ηζηξόην κηα ςεύηηθε νπιή ζην πιεπξό ηνπ. Να ζπγθξίλεηε ηελ Ειέλε ηνπ εθέξε ζηνπο ζηίρνπο κε ηελ Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ ζην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί θαη λα γξάςεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε. 1. εθένδξ: Ζ Δθέκδ δ πναβιαηζηή είκαζ ζηδκ Αίβοπημ, ημ είδςθό ηδξ είκαζ ζηδκ Σνμία - Ρίηζμξ: Ζ Δθέκδ είκαζ ζηδκ Σνμία ηαζ παναημθμοεεί ηδ ιάπδ πμο βίκεηαζ ελαζηίαξ ηδξ. Ο εθένδξ αημθμοεεί ηδκ εηδμπή ημο Δονζπίδδ, εκώ μ Ρίηζμξ ααζίγεηαζ ζηδκ Ηθζάδα ημο Οιήνμο(ηέημζα ζηδκή οπάνπεζ ζηδκ Ηθζάδα). (Γ) 2. εθένδξ: μ Πάνζξ πθαβζάγεζ ιε ημ είδςθμ ηδξ Δθέκδξ. - Ρίηζμξ: μ Πάνζξ εα πάεζ ιεηά ηδ ιάπδ κα πθαβζάζεζ ιε ηδκ πναβιαηζηή Δθέκδ.(Κ+Γ) 3. Πενζβναθή ηδξ μιμνθζάξ ηδξ Δθέκδξ ηαζ από ημοξ δύμ πμζδηέξ ζ ανηεημύξ ζηίπμοξ. ημ Ρίηζμ επίζδξ μ εαοιαζιόξ βζα ηδκ Δθέκδ από ημοξ βένμκηεξ- δάκεζμ ηζ αοηό από ηδκ Ηθζάδα.(Κ) 4. Ο πόθειμξ, δ ιεβάθδ δζάνηεζά ημο ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ημο ζ ανηεημύξ ζηίπμοξ ζηδκ Δθέκδ ημο Ρίηζμο. ημ ζεθενζηό απόζπαζια: «ηζ ειείξ ζθαγόιαζηακ βζα ηδκ Δθέκδ δέηα πνόκζα».(κ) 5. Απμθαζίγμοκ μζ εεμί: εθ., ζη 39: «έηζζ ημ εέθακ μζ εεμί». - Ρίηζμξ: «ηδκ έηααζδ πμο είπακ απ ηα πνζκ νοειίζεζ μζ εεσηέξ αμοθέξ». (Κ). 6. Ζ Δθέκδ ζημ Ρίηζμ ιμκαπζηή ηαζ αθδιέκδ, αδζάθμνδ, αθμύ μζ εεμί απμθαζίγμοκ. ημ εθ. θςκάγεζ βζα ηδκ αεςόηδηά ηδξ.(γ) 7. εθ. αθδβείηαζ μ Σεύηνμξ Ρίηζμξ : δ ίδζα δ Δθέκδ.(Γ). 8. Δθεύεενμξ ζηίπμξ, ελαζνεηζηή εζημκμπθαζία ηαζ παναζηαηζηόηδηα ηαζ από ημοξ δύμ πμζδηέξ. Η Ε ι έ λ ε ζ η ν λ Κ α δ α λ η δ ά θ ε ΝΘΚΟ ΚΑΖΑΝΣΖΑΚΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ,ΚΔΦ. ΗΕ. Πξνζθύλεκα ζηελ Ειιάδα.(Ο ζοββναθέαξ πενζβνάθεζ ηδκ εκηύπςζδ πμο ημο πνμλεκεί μ Σαΰβεημξ ηαζ δ ημζθάδα ηδξ πάνηδξ). Μενζηά ημπία ηδξ Δθθάδαξ είκαζ δζζοπόζηαηα, ηαζ δζζοπόζηαηδ ηζ δ ζοβηίκδζδ πμο ακαανύγμοκ. Ζ ηναπύηδηα ηζ δ ηνοθενάδα ζηέημοκηαζ δ ιζα πθάζ ζηδκ άθθδ, ζοιπθδνώκεζ δ ιζα ηδκ άθθδ ηαζ ζιίβμοκ ζακ άκηναξ ιε βοκαίηα. Σέημζα δζπθή πδβή ηνοθενάδαξ ηαζ ηναπύηδηαξ δ πάνηδ. Μπνμζηά ζμο αηαηάδεπημξ, ζηθδνόξ κμιμεέηδξ, βειάημξ βηνειμύξ, μ Σαΰβεημξ ηαζ ηάης, ηανπενή, ιαοθζζηζηζά, δ πεδζάδα είκαζ λαπθςιέκδ ζηα πόδζα ημο, ζακ ενςηειέκδ βοκαίηα. Από ηδ ιζα ιενζά μ Σαΰβεημξ, ημ όνμξ ζκά ηδξ Δθθάδαξ, μπμύ μ ακήθεμξ εεόξ ημο Γέκμοξ οπαβμνεύεζ ηζξ ζηθδνόηαηεξ εκημθέξ: δ γςή 'καζ πόθειμξ, δ βδξ είκαζ ζηναηόπεδμ, δ κίηδ είκαζ ημ ιόκμ ζμο πνέμξ. Μδκ ημζιάζαζ, ιδ ζημθίγεζαζ, ιδ βεθάξ, ιδ ιζθάξ, έκαξ είκαζ μ ζημπόξ ζμο, μ πόθειμξ πμθέια! Κζ από ηδκ άθθδ ιενζά, ζηα πόδζα ημο Σαΰβεημο, δ Δθέκδ. Σδκ ώνα πμο λαβνζεύεζαζ ηαζ ηαηαθνμκάξ ηδ βθύηα ηδξ βδξ, άλαθκα δ ακαπκμή ηδξ Δθέκδξ γαθίγεζ, ζακ ακεζζιέκδ θειμκζά, ημ κμο ζμο. Δίκαζ άναβε δ πεδζάδα εημύηδ ηδξ πάνηδξ ηόζμ ηνοθενή ηαζ θζθήδμκδ, ηόζμ ιεεοζηζηά ιονίγμοκ μζ νμδμδάθκεξ ηδξ, ή ιήπςξ όθδ εημύηδ δ βμδηεία ακαανύγεζ από ημ πμθοθίθδημ, ημ πμθοπθάκδημ ζώια ηδξ Δθέκδξ; ίβμονα μ Δονώηαξ δε εα 'πε ηδ ζδιενζκή απμπθακδηζηή πάνδ ημο ακ δεκ έζιζβε ζακ παναπόηαιμξ ιε ημκ αεάκαημ ιύεμ ηδξ Δθέκδξ. Γζαηί ηαθά ημ λένμοιε: πώιαηα, εάθαζζεξ, πμηάιζα ζιίβμοκ ιε αβαπδιέκα ιεβάθα μκόιαηα ηαζ πύκμοκηαζ, απώνζζηα πζα, ιέζα ζηδκ ηανδζά ιαξ. Πενπαηάξ ζημοξ ηαπεζκμύξ όπημοξ ημο Δονώηα ηαζ κζώεεζξ ηα πένζα ζμο, ηα ιαθθζά ζμο, μζ ζημπαζιμί ζμο κα ιπθέημοκηαζ ιέζα ζημ άνςια ιζαξ βοκαίηαξ θακηαζηζηήξ, πμθύ πζμ αθδεζκήξ, πμθύ πζμ πενμπζαζηήξ από ηδ βοκαίηα πμο αβαπάξ ηζ αββίγεζξ. Πκίβεηαζ ζήιενα μ ηόζιμξ αηό αίια, ηα πάεδ λεζπμύκ ιέζα ζηδκ Κόθαζδ ηδξ ζύβπνμκδξ ακανπίαξ, θη ε Ειέλε ζηέθεηαη αζάλαηε, αλέγγηρηε, κέζα ζηνλ αέξα ησλ εμαίζησλ ζηίρσλ, αζάιεπηε, θαη κπξνζηά ηεο ξέεη ν ρξόλνο.. Σμ πώια ιύνζγε, ηζ από ημοξ θειμκακεμύξ ηνέιμοκηακ ζηάθεξ δνμζμύθα ηαζ παζπκίδζγακ ζημκ ήθζμ. Άλαθκα ακάθαθνμ αβενάηζ θύζδλε, ηζ έκαξ ακεόξ πηύπδζε ημ ιέηςπμ ιμο ηαζ ιε νάκηζζε- ακαηνίπζαζα ζα κα ιε άββζλε αόναημ πένζ, ηζ όθδ δ βδξ ιμο θάκηαλε ζακ ηδκ Δθέκδ, βεθμηθαιέκδ, κζόθμοζηδ. Ακαζήηςκε ηα ηεκηδιέκα ιε θειμκακεμύξ πέπθα ηαζ ιε ηδκ απαθάιδ ζημ ζηόια, μθμέκα ακακεμύιεκδ πανεέκα, αημθμοεμύζε έκακ άκηνα, ημκ πζμ δοκαηό, ηζ ςξ ζήηςκε ημ πζμκαζηνάβαθμ πόδζ, έθαιπε δ ζηνμββοθή παημύζα ηδξ αζιαηςιέκδ. Σζ εα 'ηακ δ Δθέκδ εημύηδ ακ δεκ πενκμύζε απμπάκς ηδξ δ πκμή ημο Οιήνμο; Μζα ςναία βοκαίηα, όπςξ ακανίειδηεξ άθθεξ, πμο πέναζακ από ηδ βδξ ηαζ πάεδηακ. Θα ηδκ έηθερακ, όπςξ ηθεθημύκ αηόια ζοπκά ηζξ όιμνθεξ ημπέθεξ ζηα αμοκίζζα πςνζά ιαξ. Κζ ακ αηόια δ ανπαβή αοηή άκαρε πόθειμ, όθα, ηαζ πόθειμξ ηαζ βοκαίηα ηαζ ζθαβή, εα πάκμοκηακ ακ δεκ άπθςκε ημ πένζ ημο κα ηα ζώζεζ μ Πμζδηήξ. ημκ πμζδηή πνςζηάεζ ηδ ζςηδνία ηδξ δ Δθέκδ ζημκ ιδνμ πνςζηάεζ ηζ δ ιζηνή ημύηδ νειαηζά ημο Δονώηα ηδκ αεακαζία ηδξ. 5

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1 Editorial: Η γιαγιά μου ζλεγε πωσ ο λόγοσ είναι ζνα δϊρο προσ όλουσ μασ, αλλά θ ςκζψθ για μερικοφσ. Κακϊσ μεγάλωνα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα