Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η"

Transcript

1 Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις Τρῶας καί ἐϋκνήμιδας Αχαιούς τοιῇδ ἀμφί γυναικί πολύν χρόνον ἄλγεα πάσχειν» Πελοποννησιακός πόλεμος (5 ος αι. π.χ.) οι σοφιστές, η αμφισβήτηση, το φαίνεσθαι και το είναι. Ο Ευριπίδης, που «γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Τροίας και στα λατομεία της Σικελίας», η Ελένη(412π. Χ.) «νεφέλης ἄρ εἴχομεν πόνους πέρι;» Β Παγκόσμιος πόλεμ ος ( μ.χ.) ο αγώνας για τα ιδανικά, οι υποσχέσεις, οι ελπίδες. Η διάψευση και ο αγώνας των Κυπρίων. Ο εφέρης και η Ελένη, το αδειανό πουκάμισο (1953). Η κπζηθή κέζνδνο: Ο πμζδηήξ πνδζζιμπμζεί ημ ιύεμ ή ηδκ ζζημνία ςξ δμιζηό ζημζπείμ, ςξ δζάβναιια, βζα κα πανμοζζάζεζ ημ δζηό ημο πνμαθδιαηζζιό, ηδ δζηή ημο ειπεζνία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ έηθναζδ ηδξ ζοβηίκδζδξ ή ηδξ ζδέαξ πμο εκδζαθένεζ ημκ εθένδ επζηοβπάκεηαζ ζημ ένβμ ημο ιε ηδ πνήζδ ζημζπείςκ από ημ ιύεμ ή από ηδκ ζζημνία, πμο δδιζμονβμύκ έκακ παναθθδθζζιό ιεηαλύ πανόκημξ ηαζ πανεθεόκημξ. Ο πνόκμξ ημο πμζήιαημξ είκαζ ημ πανεθεόκ ηαζ ημ πανόκ, πμο ζοκοπάνπμοκ. Σμ δεύηενμ ααζζηό πμίδια ηδξ ζοθθμβήξ «Κύπξνλ, νπ κ εζέζπηζελ...»,(1955), δ «Ειέλε», ζε ζοβηναηδιέκμ δναιαηζηό ηόκμ ηαζ ιε αάζδ ιζα ανπαία ιοεμθμβζηή παναθθαβή βζα ηδκ Δθέκδ ημο Μεκεθάμο, εηθνάγεζ ηδκ απμβμήηεοζδ, ηδκ μδύκδ ηςκ Δθθήκςκ, ημ ααεύ ημοξ ακενώπζκμ ηαζ θοθεηζηό πανάπμκμ βζα ημ μεγέιαζκά ημοξ από παθαζμύξ θίθμοξ ηαζ ζοιιάπμοξ, από ημοξ ζοκηνόθμοξ ζημκ παβηόζιζμ αβώκα βζα ηδκ ειεπζεξία, βζα ηδκ αλζξσπηά, βζα ηδκ απηνδηάζεζε ηςκ θαώκ. Σώνα, ιε ημκ αβώκα ηςκ Κοπνίςκ, πμύ είκαζ ημ ακηίηνζζια αοηώκ ηςκ ζδακζηώκ; Σώνα πμο μζ Έθθδκεξ λακαπμθειμύκ βζ αοηά, πμζα ζηάζδ ηναημύκ εηείκμζ πμο εδώ ηαζ δεηαπέκηε πνόκζα ηα δζαθαθμύζακ ηαζ ηαθμύζακ ηδκ ακενςπόηδηα κ' αβςκζζηεί ιαγί ημοξ; Τπάνπμοκ, οπήνλακ άναβε αοηά ηα ζδακζηά ηαζ ηόηε αηόια πμο πύκμκηακ ηόζμ αίια βζ αοηά, ή ιήπςξ παθέραιε ιάηαζα βζα έκα ςέκα; Σμ εκδζάεεηα αοηό ηξαγηθό εξώηεκα, ημ πνςεύζηενμ αοηό δίθδιια, πμο είκαζ θοζζηό κα ααζακίγεζ ηώνα ηάεε εθθδκζηή ζοκείδδζδ, έηαιε ημκ εθένδ κα βνάρεζ ηδκ «Δθέκδ», έκα από ηα ηαθύηενα ηαζ ηεπκζηόηενα πμζήιαηα ημο. Καεώξ ιζα κύπηα λαβνοπκμύζε ζηζξ Πθάηνεξ, ζηδ εαοιάζζα αοηή ελμπή ηδξ Κύπνμο, ηζ άημοε η' αδδόκζα κα ηναβμοδμύκ ιέζα ζημ δάζμξ, ηαζ αέααζα, ηαεώξ ζοθθμβζγόηακ ιε πόκμ αοηό ημ εκαβώκζμ δίθδιια, ήνεε ζημ κμο ημο έκαξ ανπαίμξ ιύεμξ πμο έδςζε ηαζ ζημκ Δονζπίδδ ημ εέια ηδξ ηναβςδίαξ ημο «Δθέκδ». ύιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβζηή αοηή παναθθαβή, δ Ειέλε δεκ πήβε πμηέ ζηδκ Σνμία, όπςξ είκαζ παβηόζιζα παναδεπηό από ηα πνόκζα ημο Οιήνμο. Ζ Δθέκδ ηδξ Σνμίαξ δεκ οπήνλε πμηέ αοηή πμο άνπαλε μ Πάνδξ από ηα παθάηζα ημο Μεκεθάμο. Αοηό είκαζ ιύεμξ, εκώ δ πναβιαηζηόηδηα, ζύιθςκα ιε ημκ άθθμ ιύεμ, είκαζ ημύηδ: δ Ήνα εοιςιέκδ ιε ημκ Πάνδ, επεζδή αοηόξ έδςζε ζηδκ Αθνμδίηδ ημ ανααείμ ηδξ ηαθθμκήξ, εέθδζε κα ημκ εηδζηδεεί. Καζ ανήηε ηδκ εοηαζνία ζηδκ πενζπέηεζα ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ανπαβήξ. Καεώξ μ Πάνδξ ηαλίδεοε πνμξ ηδκ Σνμία ιε ηδ εεζπέζζα θεία ημο, δ Ήνα, έπθαζε έκα θάκηαζια πακμιμζόηοπμ ηδξ Δθέκδξ, έλα είδσιν, πήνε ηδκ πναβιαηζηή Δθέκδ από ηα πένζα ημο Πάνδ πςνίξ κα ημ ηαηαθάαεζ μ ίδζμξ ηαζ ζηδκ αβηαθζά ημο έααθε ημ θάκηαζια. Καζ ηδκ Δθέκδ ηδκ πναβιαηζηή, ηδκ ειπζζηεύηδηε ζημκ ααζζθζά ηδξ Αζβύπημο, Πνςηέα. Έηζζ, εκώ δ Δθέκδ-θάκηαζια ηαλίδεοε πνμξ ηδκ Σνμία, δ αθδεζκή, είπε ιείκεζ ζηδκ Αίβοπημ, πενζιέκμκηαξ ζακ άθθδ Πδκεθόπδ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ηαζ ηδκ επζζηνμθή ημο Μεκεθάμο. Βέααζα, μ ιύεμξ αοηόξ, δεκ ιπόνεζε κα εηημπίζεζ ημκ άθθμκ, πανά ηδκ ηναβςδία ημο Δονζπίδδ, ίζςξ βζαηί απμηόθιδζε κα πηοπήζεζ ιζα παναδεδεβιέκδ αθήεεζα πμο είπε ηζόθαξ ιέζα ηδξ άπεζνδ νμιακηζηή μιμνθζά ηαζ ηόζμ εθθδκζηό θζθόηζιμ. Ωζηόζμ, αοηόξ ηαε εαοηόκ, μ ιύεμξ έπεζ ιζα νεαθζζηζηή δναιαηζηόηδηα πμο ηόζμ ηαζνζάγεζ ζηδ ζδιενζκή ιαξ ροπμθμβία, ηδκ αδοζώπδηα ενεοκδηζηή ηαζ ηνζηζηή. Αοηή ηδ νεαθζζηζηή δναιαηζηόηδηα εηιεηαθθεύηδηε βόκζια μ εθένδξ βζα κα εηθνάζεζ ημ εθθδκζηό ενώηδια: θμζπόκ, δέηα πνόκζα, άδζηα ζημηώκμκηακ μζ 'Έθθδκεξ ζηδκ Σνμία; Υύκακ ημ αίια ημοξ βζα έκα θάκηαζια; Καζ ζε ακηζζημζπία ζδιενζκή: κάηαηα πνιεκήζακε γηα ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο, αθνύ νη ζπκπνιεκηζηέο καο αξληνύληαη γηα ινγαξηαζκό καο ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ αγώλα γηα έλα παξόκνηα δίθαην αίηεκα, όπσο είλαη απηό ηεο θππξηαθήο απειεπζέξσζεο; Σόζμ αίια θμζπόκ, ηόζα ακενώπζκα ημνιζά, ηόζδ πίζηδ, βζα έκα ςέκα; Δηεί ζηαιαηά ημ ενώηδια ημο εθένδ, πμο ηζ ακ αβαίκεζ από ηδ δναιαηζηή πενίπηςζδ ηδξ Κύπνμο, ιζα πμο 1

2 πεηοπαίκεζ ιζα ηέημζα πμζδηζηή έηθναζδ ηαζ ιμνθή, πάεζ ζε ιέβα ακενώπζκμ αάεμξ. Δηεί ζηαιαηά ηζ από ηεζ ανπίγεζ ημ πμίδια. Ανπίγεζ ιε ιζα ζηζβιή ακαθμνάξ ζε ηόπμ ηαζ πνόκμ, βζα κα πνμπςνήζεζ βμνβά ηαζ δναιαηζηά, ακαπηύζζμκηαξ ηα εκαβώκζα ενςηδιαηζηά ιέζα από ηδκ ροπμθμβζηή πνμαμθή ημο ιύεμο ηαζ ημκ πανάθθδθμ ζοιαμθζζιό ημο. Λέλεζξ, εζηόκεξ, ζηίπμζ, ηα ζημζπεία ημο ιύεμο ιε ηδκ επίηαζνδ εθανιμβή ημοξ, δέκμκηαζ από ιέζα θζηά, επζβναιιαηζηά, πνμπςνώκηαξ πνμξ ηδκ έηααζδ ζακ έκα ορδθμκόδημ πμνζηό ηναβςδίαξ, ποιέκμ ζηδκ πζμ ηαεάνζα ηαζ άιεζδ δδιμηζηή, ιζα δδιμηζηή πμο ιαξ εοιίγεζ ηδ ζοιποηκςιέκδ θασηή έηθναζδ ημο Μαηνοβζάκκδ. Σμ πμίδια αοηό ηδξ εοβεκζηήξ πζηνίαξ, ηςκ ηαηαεθζπηζηώκ ενςηδιαηζηώκ πμο θηάκμοκ ςξ ημκ ηθμκζζιό ηδξ ακενώπζκδξ πίζηδξ ηαζ ςξ ημ «ηζ είκαζ εεόξ ή ιδ εεόξ», θςηίγεηαζ ιμθαηαύηα ιε ηδκ αιοδνή ειπίδα ιήπςξ μζ άκενςπμζ «δεκ λακαπζάζμοκ ημκ παθζό δόθμ ηςκ εεώκ», ιήπςξ μζ ζύβπνμκμζ Σεύηνμζ δεκ λακαημύζμοκ πζα πςξ «ηόζμξ πόκμξ ηόζδ γςή πήβακ ζηδκ άαοζζμ βζα έκα πμοηάιζζμ αδεζακό...». Πνμξ ημ πανόκ δ πίζηδ ιαξ ζημκ παθζό ενύθμ ηδξ Δθέκδξ δμηζιάγεηαζ ζηθδνά, όπςξ δμηζιάγεηαζ ηαζ ζηδκ ροπή ημο πμζδηή. ιςξ αο αθήζνπκε ηελ ειπίδα λα θέγγεη αθόκε, αξ ηδ δοκαιώζμοιε, ακ ιπμνμύιε. Δίκαζ ημ ακενώπζκμ ηαεήημκ ιαξ. Γζα ηδκ ηαθύηενδ αηόια ηαζ βζα ηδκ πθδνέζηενδ αζζεδηζηή ηαηακόδζδ αοημύ ημο πμζήιαημξ, εα εέθαιε κα ημκίγαιε ημκ αημιζηό παναπηήνα ημο, ηαεώξ ηαζ ηα αζμβναθζηά ζημζπεία πμο είκαζ ζηόνπζα ιέζα. Ο πμζδηήξ, ζ' όθμ ημ πμίδια, επζιέκεζ κα ιαξ δείπκεζ έιιεζα ημ ημπίμ ιέζα ζημ μπμίμ ιζα κύπηα αβνύπκζαξ ζοκέθααε ηαζ επελενβάζηδηε ηδ ιοεμθμβζηή παναθθαβή ηδξ Δθέκδξ. Δίκαζ έκα δάζμξ ιε αδδόκζα, ιε ημ αδδόκζ πμο αδζάημπα ηναβμοδεί, ιε ημ αδδόκζ πμο είκαζ ιαγί ηαζ μ πμζδηήξ-άημιμ, ηαζ μ πμζδηάνδξ-θαόξ. Ο εθέξεο, αλαπνιώληαο ηελ ηξαγσδία ηνπ Επξηπίδε, αηζζάλεηαη λα ππνδύεηαη έλαλ από ηνπο ήξσεο ηνπ, ηνλ Σεύθξν. Μζα πμο δ ιμίνα ημο είκαζ κα γεζ ηδ γςή ημο «αημύμκηαξ μκόιαηα πνςηάημοζηα» ηζ έηζζ κα ' πεζ ανάλεζ ηαζ ζηδκ Κύπνμ, ζηζξ Πθάηνεξ, ζοκηαοηίγεζ ηδ ιμίνα ημο ι' εηείκδ ημο Σεύηνμο, ημο αδεθθμύ ημο Αίακηα, όπμο ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ Σνμίαξ, μ Απόθθςκ ημο όνζζε κα ηαημζηήζεζ ζηδκ Κύπνμ ηαζ κα ζδνύζεζ ηδ αθαιίκα. Έηζζ ηζ μ εθένδξ ακαηάθορε ηδκ Κύπνμ. Οζ πανάθθδθμζ αοημί οπαζκζηηζημί ζοζπεηζζιμί ημο ανπαίμο ιε ημ κέμ ηαζ ημ αημιζηό, δίκμοκ ιζα βμδηεία ζ' αοηό ημ πμίδια, ημο δζαηδνμύκ ηδκ δζανηή οπμαθδηζηόηδηα, πμο ηδκ επαολάκεζ δ αηιόζθαζνα ηδξ κύπηαξ, ηαεώξ μ εθένδξ ιαξ ηδκ οπμδδθώκεζ ζηδκ αζηνμκμιζηή ηδξ ηίκδζδ ηαζ πμνεία, θέβμκηαξ «ημ θεββάνζ αβήηε απ' ημ πέθαβμ ζακ Αθνμδίηδ ζηέπαζε η' άζηνα ημο Σμλόηδ, ηώνα πάεζ κα ' ανεζ ηδκ ηανδζά ημο ημνπζμύ, ηζ όθα η' αθθάγεζ». Μέζα ζ' αοηή ηδ κύπηα, όπζ έκαξ νήημναξ πμο βονεύεζ ημ πθήεμξ βζα κα ημο ιζθήζεζ «πενί παηνίδμξ», αθθά έλαο άλζξσπνο αγξππλεί, κε ην λνπ ηνπ ζηξακκέλν ζηα ζέκαηα ηεο θπιήο ηνπ θαη ζηε κνίξα ησλ αλζξώπσλ: ν πνηεηήο... (Καξαληώλεο Α., Ο πνηεηήο Γ. εθέξεο, 1963, ζ ) Καζ ηα δύμ πμζήιαηα,[«δθέκδ» ηαζ «ηα πενίπςνα ηδξ Κενύκεζαξ»], ημ πνώημ ααζζζιέκμ ζηδκ ανπαία ηαζ ημ δεύηενμ ζηδ ζύβπνμκδ επμπή, ακαηνέπμοκ ιε ηαοζηζηόηδηα ζηζξ εκεοιήζεζξ ημο Β' Παβημζιίμο Πμθέιμο: ήηακ έκαξ πόθειμξ δίηαζμξ, όπμο μζ ύιιαπμζ αβςκίζηδηακ βζα έκακ ημζκό ηαζ εοβεκή ζημπό ςζηόζμ, όπςξ έπεζ έηημηε απμηαθοθεεί, αοηό δεκ ήηακ πανά ιία απάηε. Ζ «Δθέκδ» επζηαθείηαζ επζπθέμκ ημκ ηόζιμ ημο ανπαίμο ιύεμο, ημκ μπμίμ δ πμίδζδ ημο Γζώνβμο ημκ πνμζεββίγεζ ηώνα από ιζα εκηεθώξ κέα μπηζηή: εηείκδ ημο Δονζπίδδ ηαζ ηδξ Αεήκαξ ημο 5μο π.υ. αζώκα ζηδκ μπμία γεζ. Μζζάκενςπμξ ηαζ ηοκζηόξ, ζύιθςκα ιε ηζξ θήιεξ ηδξ επμπήξ ημο, μ Δονζπίδδξ οπήνλε μ πνώημξ, όπςξ ημο ακαβκςνίγμοκ, μ μπμίμξ εζζήβαβε ημκ ςιό ζηεπηζηζζιό ζημκ πενζζζόηενμ ζενμπνεπή ηόζιμ ηςκ πνμηαηόπςκ ημο, ημο Αζζπύθμο ηαζ ημο μθμηθή. ηα ένβα ημο Δονζπίδδ μζ παθζμί εεμί έπμοκ πάζεζ πθέμκ ηδκ αλζμπζζηία ημοξ μζ ήνςεξ ηςκ πεναζιέκςκ επμπώκ ακαβηάγμκηαζ κα επζζηνέρμοκ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα, όπμο απμδεζηκύμκηαζ βεθμίμζ ή άζπθαπκμζ ζηδκ αθαγμκεία, ηέθμξ, ηςκ κζηδηώκ ακηζηάζζμκηαζ ηα πάεδ ηςκ βοκαζηώκ ηαζ ηςκ παζδζώκ ζημκ πόθειμ. Ζ «Δθέκδ» ημο Γζώνβμο ααζίγεηαζ ζημ μιόηζηθμ ένβμ ημο Δονζπίδδ. ύιθςκα ιε ηδκ ηναβςδία, δ πζμ όιμνθδ βοκαίηα ηςκ ανπαίςκ ενύθςκ μκμιάζηδηε εζθαθιέκα «Δθέκδ ηδξ Σνμίαξ»: δ Δθέκδ μοδέπμηε πήβε ζηδκ Σνμία. Οζ εεμί έζηεζθακ εηεί έκα είδςθμ ηδξ ηαζ βζ' αοηό ημ είδςθμ πμθέιδζακ ημκ πόθειμ ηδξ Σνμίαξ, ημκ πζμ θδιζζιέκμ πόθειμ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία. Τηνζεηώληαο ην πξνζσπείν ηνπ Σεύθξνπ, ελόο από ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Επξηπίδε, ν Γηώξγνο πξνζαξκόδεη ην εύξεκα απηό ζην ηνπίν θαη ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο Κύπξνπ ηνπ 1954 θαη ηνπ Ο Σεύηνμξ είπε ελμνζζηεί από ηδκ παηνίδα ημο ηδ αθαιίκα ηαζ ίδνοζε ηδκ μιώκοιδ πόθδ ηδξ Κύπνμο, ηδκ μπμία μ Γζώνβμξ έπεζ ήδδ επζηαθεζηεί ζε παθαζόηενμ πμίδια. Φενέθςκμ ημο ηςνζκμύ πμζήιαημξ, ν Σεύθξνο πνμθένεζ μ ίδζμξ ημκ ζηίπμ ημο Δονζπίδδ: «... Κύπξνλ, νπ κ' εζέζπηζελ νηθείλ», ηδ θνάζδ ηδκ μπμία εα οζμεεηήζεζ αοημύζζα μ Γζώνβμξ ςξ ηίηθμ ηδξ ζοθθμβήξ. Ρόληξηθ Μπήηνλ, Γηώξγνο εθέξεο, Πεξηκέλνληαο ηνλ άγγειν, βηνγξαθία, εθδ. Ωθεαλίδα, Αζήλα

3 Γ. εθέξεο, Ειέλε: δηαθεηκελη θόο δηάινγνο Ο πμζδηήξ παναπέιπεζ ζηδκ Δθέκδ ημο Δονζπίδδ, πνμηάζζμκηαξ ςξ ιόημ ζημ πμίδιά ημο ηνία απμζπάζιαηα από ηδκ ηναβςδία. Δηηόξ απ αοηά ηα ηνία πςνία, ιέζα ζημ πμίδια πενζέπμκηαζ ηαζ άθθμζ ζηίπμζ από ηδκ ηναβςδία, ηαεώξ ηαζ ζηίπμζ από ηδκ «Παιηλσδία» ημο ανπαίμο θονζημύ πμζδηή ηεζίρνξνπ. Πνόηεζηαζ βζα ηα ελήξ πςνία: ζέ ηάν ἀοιδοηάηαν ὄρνιθα μελῳδόν ἀηδόνα δακρσόεζζαν (Εσρ.Ελ ) Ἥρας μηταναῖς ἐθνῄζκεηε (610) ηέτναις θεῶν ὤλονηο ( ) ὅηε ζ ἐηέκεηο μαηρόθεν τιονότρως κύκνοσ πηερῷ ( ) Να εληνπίζεηε ζηελ Ειέλε ηνπ εθέξε ηα παξαπάλσ ρσξία. ὅ,ηι θεός ἤ μή θεός ἤ ηό μέζον(1137) Οὐκ ἔζη ἔησμος λόγος οὗηος, οὐδ ἔβας ἐν νησζίν εὐζέλμοις ούδ ἵκεο πέργαμα Τροίας. (Σηηζίτορος, Παλινωδία). Η δξακαηνπνίεζε ζηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ εθέξε Ο πμζδηήξ ζηήκεζ εεαηνζηό ζηδκζηό. Σα πνόζςπα ιζθμύκ, δζαθέβμκηαζ, ιμκμθμβμύκ,( οπάνπεζ εκαθθαβή ηςκ πνμζώπςκ ημο νήιαημξ). Ο πμζδηήξ πνμζέπεζ ζδζαίηενα ημ θςηζζιό ζηδκ πμίδζή ημο. Δπακαθαιαάκεζ θνάζεζξ.(ιμηίαα). Να αλαδεηήζεηε ζην Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξσλ: κόην, κνηίβν. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπείν ηνπ κπζηθνύ ήξσα Σεύθξνπ, επεηδή ε δσή ηνπ έρεη θνηλά ζεκεία κ απηήλ ηνπ Σεύθξνπ. Να ηα αλαθέξεηε. Ο Σεύηνμξ ιαηνζά από ηδκ παηνίδα ημο, όπςξ ηαζ μ εθένδξ. Ο Σεύηνμξ έπαζε ηδκ παηνίδα ημο (δζώπηδηε) ηαζ μ εθένδξ έπαζε ηδκ πνώηδ ημο παηνίδα ( ιύνκδ). Ο. πμθθά πνόκζα θόβς ηςκ ζπμοδώκ ημο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ ημο ζημ δζπθςιαηζηό ζώια ιαηνζά από ηδκ Δθθάδα. Ο Σεύηνμξ ηαζ μ εθένδξ ζηδκ Κύπνμ. Ο Σ. βζα κα θηζάλεζ ιζα ηαζκμύνβζα παηνίδα, μ. παναημθμοεεί από πμθύ ημκηά ηζξ ελεθίλεζξ ζημ Κοπνζαηό Καζ μζ δύμ πίζηερακ, αβςκίζηδηακ ηαζ ελαπαηήεδηακ. Σν πνίεκα θηλείηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Να ηνπο εληνπίζεηε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ παξνπζία ηνπο ζην πνίεκα. Κύπνμξ, ζη.1-22, Αίβοπημξ, ζη.23-37, Σνμία, ζη.38-52, Κύπνμξ,ζη.53 έςξ ηέθμξ. Να επζζδιακεεί δ Κύπνμξ ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ. Δίκαζ ηόπμζ ηδξ πενζπθάκδζδξ ημο Σεύηνμο - ηαζ ημο πμζδηή( Σνςζηόξ πόθειμξ= Β Παβηόζιζμξ πόθειμξ, ζηδκ Αίβοπημ έγδζε ηαζ μ πμζδηήξ ην πνίεκα δηαπιέθνληαη ην παξόλ κε ην παξειζόλ. Να εληνπίζεηε ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη αλαδξνκηθή αθήγεζε. 1. ζηδκ Αίβοπημ, ζη ηαζ 2. ζηδκ Σνμία, ακαδνμιζηή αθήβδζδ ιέζα ζηδκ πνμδβμύιεκδ. Να δείμεηε πώο ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην πνίεκα α) ην αεδόλη θαη β) ην θεγγάξη. α) ην αεδόλη: ηζκδημπμζεί ηδ ικήιδ ημο πμζδηή- ακαικήζεζξ, επακαθαιαακόιεκμ ιμηίαμ, μδδβεί ζηδκ πνώηδ ακαδνμιζηή αθήβδζδ ηαζ ι αοηό μ πμζδηήξ επζζηνέθεζ ζηδκ Κύπνμ-πανόκ (ζη. 51 ηε.). Δπίδναζδ από ημκ Δονζπίδδ. β) ην θεγγάξη: πανμιμίςζδ ιε Αθνμδίηδ(Κύπνμξ- εεά δμθμπθόημξ)/ δίκεζ ρεύηζηή εζηόκα-παναπμζεί ηδκ αθήεεζα/πνμεημζιάγεζ ημ ζηδκζηό βζα ηδκ απάηδ, θαίκεζεαζ- είκαζ. Ο εθέξεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξραίνπο κύζνπο, κεηαθέξνληάο ηνπο ζην παξόλ, γηα λα εθθξάζεη ζύγρξνλεο εκπεηξίεο. Οη κύζνη ζπλήζσο έρνπλ έλα επηκύζην, έλα ζπκπέξαζκα. Πνην είλαη ην επηκύζην ζην πνίεκα «Ειέλε» θαη πνηεο ζύγρξνλέο ηνπ εκπεηξίεο εθθξάδεη ν πνηεηήο; (Κεζι. Κανακηώκδ) ΚΤΠΡΟ: ζύληνκν ρξνλνιόγην 1571 Σμονημηναηία Οζ Σμύνημζ παναπςνμύκ ηδκ Κύπνμ ζηδκ Αγγιία 1925 Ζ Κύπνμξ επίζδια απμζηία ηδξ Αββθίαξ. [Οζ Κύπνζμζ ήδδ από ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 πνμζδμημύζακ ηδκ απεθεοεένςζδ από ημκ ημονηζηό γοβό ηαζ ηδκ έκςζδ ιε ηδκ Δθθάδα. Σδκ Αββθμηναηία ηδκ είδακ εεηζηά, βζαηί πίζηεοακ όηζ εα ζοκέααζκε ό,ηζ ηαζ ζηα Δπηάκδζα. Καηά ηαζνμύξ μζ Άββθμζ οπόζπμκηακ ζηδκ Δθθάδα ηδκ παναπώνδζδ ηδξ Κύπνμο] 1931 Δλέβενζδ ηαηά Άββθςκ, ηαηαζημθή, αοηανπζηό ηαεεζηώξ Ζ Αββθία απμθαζίγεζ κα ηναηήζεζ ηδκ Κύπνμ θόβς ηδξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ ηδξ. 3

4 1950 Γδιμρήθζζια από ηδκ Δηηθδζία ηδξ Κύπνμο: ημ 96% ηςκ Δθθήκςκ ηδξ Κύπνμο οπέν ηδξ έκςζδξ ιε ηδκ Δθθάδα.(Οζ Έθθδκεξ ηδξ Κύπνμο είκαζ ημ 80% ημο πθδεοζιμύ ηαζ μζ Σμύνημζ ημ 18%) Ζ Δθθάδα πνμζθεύβεζ ζημκ ΟΖΔ ιε αίηδια ηδκ αοημδζάεεζδ ηδξ Κύπνμο. Ζ Αββθία παναιέκεζ αδζάθθαηηδ μ έκμπθμξ αβώκαξ από ηδκ ΔΟΚΑ ηαηά ηςκ Άββθςκ. Ζβέηδξ ημο αβώκα μ ανπζεπίζημπμξ Κύπνμο Μαηάνζμξ. Πμθθμί κέμζ έπαζακ ηδ γςή ημοξ πμθειώκηαξ βζα ηδκ εθεοεενία. Αημθμοεμύκ έκημκεξ δζπθςιαηζηέξ γοιώζεζξ ηαζ δ Σμονηία γδηάεζ ηδ δζπμηόιδζδ ημο κδζζμύ. [Από ημ 1955 ανπίγεζ έκηαζδ ζηζξ εθθδκμημονηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ ημονηζηή πθεονά ακαβηάγεζ ημοξ Έθθδκεξ ηδξ Κςκζηακηζκμύπμθδξ, ηδξ Ίιανμο ηαζ ηδξ Σεκέδμο κα εβηαηαθείρμοκ ηζξ εζηίεξ ημοξ] οιθςκίεξ Εονίπδξ ηαζ Λμκδίκμο: ακελάνηδημ ηοπνζαηό ηνάημξ. Απμηθείμκηαζ δ έκςζδ ηαζ δ δζπμηόιδζδ. Ζ Αββθία δζαηδνεί ζηναηζςηζηέξ αάζεζξ ζηδκ Κύπνμ Ακαηήνολδ αλεμαξηεζίαο ηδξ Κύπνμο. Δββοήηνζεξ δοκάιεζξ : Αββθία, Δθθάδα ηαζ Σμονηία ιε ημ δζηαίςια ηδξ επέιααζδξ ζε πενίπηςζδ πανααίαζδξ ηςκ ζοκεδηώκ Σμονηζηή εζζαμθή. ( δ αθμνιή δόεδηε από ηδκ εθθδκζηή πμύκηα). Σμονηζηή ηαημπή ημο 38% ημο κδζζμύ. 200 πζθζάδεξ πνόζθοβεξ. Αημθμοεεί ημονηζηόξ επμζηζζιόξ ηαζ δ δδιζμονβία ημο ρεοδμηνάημοξ. Σμ Κοπνζαηό γήηδια αηόιδ δεκ έπεζ θοεεί. Η Ειέλε, βαζίιηζζα ελόο παξακπζηνύ, ζεόηεηα ηεο αξραίαο Λαθεδαίκνλαο, είλαη κνξθή γνεηεπηηθή γηα ηνπο ινγνηέρλεο, αξραίνπο θαη ζύγρξνλνπο, Έιιελεο θαη μέλνπο. Ο Αηζρύινο, ν Αξηζηνθάλεο, ν Θεόθξηηνο, ν Παιακάο, ν Ρίηζνο, ν Ειύηεο, ν ηθειηαλόο, ν ηλόπνπινο,ν Καδαληδάθεο,ν Ραθίλαο, ν Γθαίηε, πιάζνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ Ειέλε. Γ Θ Α Ν Ν Η Ρ Θ Σ Ο, Η Ε Λ Ε Ν Η Η Ειέλε γξηα-γξηα-εθαηό, δηαθόζσ ρξνλώ, ζπκάηαη: Σώξα μερλώ ηα πην γλσζηά κνπ νλόκαηα ή ηα ζπγρέσ κεηαμύ ηνπο Πάξηο, Μελέιανο, Αρηιιέαο, Πξσηέαο, Θενθιύκελνο, Σεύθξνο, Κάζησξ θαη Πνιπδεύθεο νη αδειθνί κνπ, εζηθνιόγνη απηνί, λνκίδσ, έγηλαλ άζηξα- έηζη ιέλε νδεγνί θαξαβηώλ - Θεζέαο, Πεηξίζνπο, Αλδξνκάρε, Καζζάλδξα, Αγακέκλσλ. Θπκάκαη αθόκα, παηδί, ζηηο όρζεο ηνπ Επξώηα, πιάη ζηηο δεζηέο πηθξνδάθλεο, ηνλ ήρν απόλα δέληξν πνπ μεθινπδηδόηαλ κόλν ηνπ νη θινύδεο πέθηαλε καιαθά κεο ζην λεξό, πιέαλ ζαλ ηξηήξεηο, μεκαθξαίλαλ, θη' εγώ πεξίκελα, ζώλεη θαη θαιά, κηα καύξε πεηαινύδα κε πνξηνθαιηέο ξαβδώζεηο λα θάηζεη ζε κηα θινύδα, απνξεκέλε πνπ, ελώ κέλεη αθίλεηε, θηλείηαη, θη απηό κε δηαζθέδαδε πνπ νη πεηαινύδεο, αλ θαη έκπεηξεο ηνπ αέξα, δελ έρνπλ ηδέα από ηαμίδηα ζην λεξό θη από θσπειαζίεο. Καη ήξζε. Όρη πσο δε ζπκάκαη πηα, - ζπκάκαη αθόκα κνλάρα πνπ νη αλακλήζεηο δελ είλαη πηα ζπγθηλεκέλεο, - δε καο ζπγθηλνύλ - απξόζσπεο, γαιήληεο, θαζαξέο σο ηηο πην καησκέλεο γσληέο ηνπο. Μόλνλ κία θξαηάεη αθόκε έλαλ αγέξα γύξσ ηεο, αλαζαίλεη. Κείλν ην δείιη, ηξηγπξηζκέλε απ' ηηο αηέιεησηεο θξαπγέο ησλ πιεγσκέλσλ, απ' ηηο ςηζπξηζηέο θαηάξεο ησλ γεξόλησλ θαη ην ζαπκαζκό ηνπο, κέζα ζηε κπξσδηά ελόο γεληθνύ ζαλάηνπ πνπ, ζηηγκέο-ζηηγκέο, ιακπύξηδε πάλσ ζε κηαλ αζπίδα ή ζηελ αηρκή ελόο δόξαηνο ή ζηε κεηόπε ελόο ακειεκέλνπ λανύ ή ζηνλ ηξνρό ελόο άξκαηνο, αλέβεθα κόλε ζηα ςειά ηείρε θαη ζεξγηάληζα, κόλε, νινκόλαρε, αλάκεζα ζε Σξώεο θαη Αραηνύο, ληώζνληαο ηνλ αγέξα λα θνιιάεη επάλσ κνπ ηα ιεπηά πέπια κνπ, λα ςαύεη ηηο ζειέο κνπ, λα θξαηάεη ην ζώκα κνπ αθέξην ληπκέλν θη νιόγπκλν, κόλν κε κηα θαξδηά, αζεκέληα δώλε πνπ αλέβαδε ηα ζηήζε κνπ ςειά έηζη σξαία, αλέγγηρηε, δνθηκαζκέλε, ηελ ώξα πνπ κνλνκαρνύζαλ νη δπν αληεξαζηέο κνπ θαη θξηλόηαλ ε ηύρε ηνπ πνιπρξόληνπ πνιέκνπ κήηε πνπ είδα λα θόβεηαη ν ηκάληαο από ηελ πεξηθεθαιαία ηνπ Πάξε, - κάιινλ κηα ιάκςε απ' ην ραιθό ηεο είδα, κηα ιάκςε θπθιηθή, θαζώο ν άιινο ηελ πεξηέζηξεθε νξγηζκέλνο επάλσ απ' ην θεθάιη ηνπ - έλα νιόθσην κεδέλ. 4

5 Δελ άμηδε δηόινπ λα θνηηάμεηο ηελ έθβαζε ηελ είραλ απ' ηα πξηλ ξπζκίζεη νη ζετθέο βνπιέο θη ν Πάξηο, δίρσο ηα ζθνληζκέλα ηνπ ζαληάιηα, ζα βξηζθόηαλ ζε ιίγν ζηελ θιίλε, ινπζκέλνο απ' ηα ρέξηα ηεο ζεάο, λα κε πξνζκέλεη κεηδηώληαο, θξύβνληαο ηάρα κ' έλα ξόδηλν ηζηξόην κηα ςεύηηθε νπιή ζην πιεπξό ηνπ. Να ζπγθξίλεηε ηελ Ειέλε ηνπ εθέξε ζηνπο ζηίρνπο κε ηελ Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ ζην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί θαη λα γξάςεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζαηε. 1. εθένδξ: Ζ Δθέκδ δ πναβιαηζηή είκαζ ζηδκ Αίβοπημ, ημ είδςθό ηδξ είκαζ ζηδκ Σνμία - Ρίηζμξ: Ζ Δθέκδ είκαζ ζηδκ Σνμία ηαζ παναημθμοεεί ηδ ιάπδ πμο βίκεηαζ ελαζηίαξ ηδξ. Ο εθένδξ αημθμοεεί ηδκ εηδμπή ημο Δονζπίδδ, εκώ μ Ρίηζμξ ααζίγεηαζ ζηδκ Ηθζάδα ημο Οιήνμο(ηέημζα ζηδκή οπάνπεζ ζηδκ Ηθζάδα). (Γ) 2. εθένδξ: μ Πάνζξ πθαβζάγεζ ιε ημ είδςθμ ηδξ Δθέκδξ. - Ρίηζμξ: μ Πάνζξ εα πάεζ ιεηά ηδ ιάπδ κα πθαβζάζεζ ιε ηδκ πναβιαηζηή Δθέκδ.(Κ+Γ) 3. Πενζβναθή ηδξ μιμνθζάξ ηδξ Δθέκδξ ηαζ από ημοξ δύμ πμζδηέξ ζ ανηεημύξ ζηίπμοξ. ημ Ρίηζμ επίζδξ μ εαοιαζιόξ βζα ηδκ Δθέκδ από ημοξ βένμκηεξ- δάκεζμ ηζ αοηό από ηδκ Ηθζάδα.(Κ) 4. Ο πόθειμξ, δ ιεβάθδ δζάνηεζά ημο ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ημο ζ ανηεημύξ ζηίπμοξ ζηδκ Δθέκδ ημο Ρίηζμο. ημ ζεθενζηό απόζπαζια: «ηζ ειείξ ζθαγόιαζηακ βζα ηδκ Δθέκδ δέηα πνόκζα».(κ) 5. Απμθαζίγμοκ μζ εεμί: εθ., ζη 39: «έηζζ ημ εέθακ μζ εεμί». - Ρίηζμξ: «ηδκ έηααζδ πμο είπακ απ ηα πνζκ νοειίζεζ μζ εεσηέξ αμοθέξ». (Κ). 6. Ζ Δθέκδ ζημ Ρίηζμ ιμκαπζηή ηαζ αθδιέκδ, αδζάθμνδ, αθμύ μζ εεμί απμθαζίγμοκ. ημ εθ. θςκάγεζ βζα ηδκ αεςόηδηά ηδξ.(γ) 7. εθ. αθδβείηαζ μ Σεύηνμξ Ρίηζμξ : δ ίδζα δ Δθέκδ.(Γ). 8. Δθεύεενμξ ζηίπμξ, ελαζνεηζηή εζημκμπθαζία ηαζ παναζηαηζηόηδηα ηαζ από ημοξ δύμ πμζδηέξ. Η Ε ι έ λ ε ζ η ν λ Κ α δ α λ η δ ά θ ε ΝΘΚΟ ΚΑΖΑΝΣΖΑΚΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ,ΚΔΦ. ΗΕ. Πξνζθύλεκα ζηελ Ειιάδα.(Ο ζοββναθέαξ πενζβνάθεζ ηδκ εκηύπςζδ πμο ημο πνμλεκεί μ Σαΰβεημξ ηαζ δ ημζθάδα ηδξ πάνηδξ). Μενζηά ημπία ηδξ Δθθάδαξ είκαζ δζζοπόζηαηα, ηαζ δζζοπόζηαηδ ηζ δ ζοβηίκδζδ πμο ακαανύγμοκ. Ζ ηναπύηδηα ηζ δ ηνοθενάδα ζηέημοκηαζ δ ιζα πθάζ ζηδκ άθθδ, ζοιπθδνώκεζ δ ιζα ηδκ άθθδ ηαζ ζιίβμοκ ζακ άκηναξ ιε βοκαίηα. Σέημζα δζπθή πδβή ηνοθενάδαξ ηαζ ηναπύηδηαξ δ πάνηδ. Μπνμζηά ζμο αηαηάδεπημξ, ζηθδνόξ κμιμεέηδξ, βειάημξ βηνειμύξ, μ Σαΰβεημξ ηαζ ηάης, ηανπενή, ιαοθζζηζηζά, δ πεδζάδα είκαζ λαπθςιέκδ ζηα πόδζα ημο, ζακ ενςηειέκδ βοκαίηα. Από ηδ ιζα ιενζά μ Σαΰβεημξ, ημ όνμξ ζκά ηδξ Δθθάδαξ, μπμύ μ ακήθεμξ εεόξ ημο Γέκμοξ οπαβμνεύεζ ηζξ ζηθδνόηαηεξ εκημθέξ: δ γςή 'καζ πόθειμξ, δ βδξ είκαζ ζηναηόπεδμ, δ κίηδ είκαζ ημ ιόκμ ζμο πνέμξ. Μδκ ημζιάζαζ, ιδ ζημθίγεζαζ, ιδ βεθάξ, ιδ ιζθάξ, έκαξ είκαζ μ ζημπόξ ζμο, μ πόθειμξ πμθέια! Κζ από ηδκ άθθδ ιενζά, ζηα πόδζα ημο Σαΰβεημο, δ Δθέκδ. Σδκ ώνα πμο λαβνζεύεζαζ ηαζ ηαηαθνμκάξ ηδ βθύηα ηδξ βδξ, άλαθκα δ ακαπκμή ηδξ Δθέκδξ γαθίγεζ, ζακ ακεζζιέκδ θειμκζά, ημ κμο ζμο. Δίκαζ άναβε δ πεδζάδα εημύηδ ηδξ πάνηδξ ηόζμ ηνοθενή ηαζ θζθήδμκδ, ηόζμ ιεεοζηζηά ιονίγμοκ μζ νμδμδάθκεξ ηδξ, ή ιήπςξ όθδ εημύηδ δ βμδηεία ακαανύγεζ από ημ πμθοθίθδημ, ημ πμθοπθάκδημ ζώια ηδξ Δθέκδξ; ίβμονα μ Δονώηαξ δε εα 'πε ηδ ζδιενζκή απμπθακδηζηή πάνδ ημο ακ δεκ έζιζβε ζακ παναπόηαιμξ ιε ημκ αεάκαημ ιύεμ ηδξ Δθέκδξ. Γζαηί ηαθά ημ λένμοιε: πώιαηα, εάθαζζεξ, πμηάιζα ζιίβμοκ ιε αβαπδιέκα ιεβάθα μκόιαηα ηαζ πύκμοκηαζ, απώνζζηα πζα, ιέζα ζηδκ ηανδζά ιαξ. Πενπαηάξ ζημοξ ηαπεζκμύξ όπημοξ ημο Δονώηα ηαζ κζώεεζξ ηα πένζα ζμο, ηα ιαθθζά ζμο, μζ ζημπαζιμί ζμο κα ιπθέημοκηαζ ιέζα ζημ άνςια ιζαξ βοκαίηαξ θακηαζηζηήξ, πμθύ πζμ αθδεζκήξ, πμθύ πζμ πενμπζαζηήξ από ηδ βοκαίηα πμο αβαπάξ ηζ αββίγεζξ. Πκίβεηαζ ζήιενα μ ηόζιμξ αηό αίια, ηα πάεδ λεζπμύκ ιέζα ζηδκ Κόθαζδ ηδξ ζύβπνμκδξ ακανπίαξ, θη ε Ειέλε ζηέθεηαη αζάλαηε, αλέγγηρηε, κέζα ζηνλ αέξα ησλ εμαίζησλ ζηίρσλ, αζάιεπηε, θαη κπξνζηά ηεο ξέεη ν ρξόλνο.. Σμ πώια ιύνζγε, ηζ από ημοξ θειμκακεμύξ ηνέιμοκηακ ζηάθεξ δνμζμύθα ηαζ παζπκίδζγακ ζημκ ήθζμ. Άλαθκα ακάθαθνμ αβενάηζ θύζδλε, ηζ έκαξ ακεόξ πηύπδζε ημ ιέηςπμ ιμο ηαζ ιε νάκηζζε- ακαηνίπζαζα ζα κα ιε άββζλε αόναημ πένζ, ηζ όθδ δ βδξ ιμο θάκηαλε ζακ ηδκ Δθέκδ, βεθμηθαιέκδ, κζόθμοζηδ. Ακαζήηςκε ηα ηεκηδιέκα ιε θειμκακεμύξ πέπθα ηαζ ιε ηδκ απαθάιδ ζημ ζηόια, μθμέκα ακακεμύιεκδ πανεέκα, αημθμοεμύζε έκακ άκηνα, ημκ πζμ δοκαηό, ηζ ςξ ζήηςκε ημ πζμκαζηνάβαθμ πόδζ, έθαιπε δ ζηνμββοθή παημύζα ηδξ αζιαηςιέκδ. Σζ εα 'ηακ δ Δθέκδ εημύηδ ακ δεκ πενκμύζε απμπάκς ηδξ δ πκμή ημο Οιήνμο; Μζα ςναία βοκαίηα, όπςξ ακανίειδηεξ άθθεξ, πμο πέναζακ από ηδ βδξ ηαζ πάεδηακ. Θα ηδκ έηθερακ, όπςξ ηθεθημύκ αηόια ζοπκά ηζξ όιμνθεξ ημπέθεξ ζηα αμοκίζζα πςνζά ιαξ. Κζ ακ αηόια δ ανπαβή αοηή άκαρε πόθειμ, όθα, ηαζ πόθειμξ ηαζ βοκαίηα ηαζ ζθαβή, εα πάκμοκηακ ακ δεκ άπθςκε ημ πένζ ημο κα ηα ζώζεζ μ Πμζδηήξ. ημκ πμζδηή πνςζηάεζ ηδ ζςηδνία ηδξ δ Δθέκδ ζημκ ιδνμ πνςζηάεζ ηζ δ ιζηνή ημύηδ νειαηζά ημο Δονώηα ηδκ αεακαζία ηδξ. 5

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ρνιή Σξνθίκσλ Βηνηερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ «Μειέηε RANKL-επαγόκελσλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ ζε γελεηηθά δσηθά πξόηππα θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα