ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A KATHΓΟΡΙΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε εδάφη γ-η Πλάτος πυθμένα<3,0μ - Βάθος ορύγματος<4,0μ ΥΔΡ ΥΔΡ % 1 κ.μ. 2120,00 6, , Εκσκαφή και μεταφορά ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε εδάφη γ-η Πλάτος πυθμένα<3,0μ - Βάθος ορύγματος<4,0μ Εκσκαφή και μεταφορά ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε εδάφη βραχώδη Πλάτος πυθμένα<3,0μ - Βάθος ορύγματος<4,0μ ΥΔΡ ΥΔΡ % 2 κ.μ. 430,00 10, ,80 ΥΔΡ ΥΔΡ % 3 κ.μ. 160,00 36,16.78,60 4 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε εδάφη γ-η ΥΔΡ-3.1ΣΧ ΥΔΡ % 4 κ.μ. 1800,00 3, ,00 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε εδάφη βραχώδη ΥΔΡ-3.1ΣΧ1 ΥΔΡ % κ.μ. 170,00 13,8 2.34,0 6 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος με χέρια ΥΔΡ-6081ΣΧ ΥΔΡ % 6 κ.μ. 1,00 24,2 363,7 7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε εδάφη γ-η ΥΔΡ-3.17 ΥΔΡ % 7 κ.μ. 140,00 4, ,00 8 Προσάυξηση τιμών εκσκαφών λόγω δικτύων ΟΚΩ ΥΔΡ-3.12 ΥΔΡ % 8 μ.μ. 220,00 4, ,00 9 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊοντα εκσακφών με ιδιαίτερες απατήσεις συμπύκωσης ΥΔΡ-.04 ΥΔΡ % 9 κ.μ. 1680,00 7, ,60 10 Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ ΥΔΡ % 10 κ.μ. 710,00 24, ,00 11 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου ΥΔΡ-.07 ΥΔΡ % 11 κ.μ. 360,00 2, ,00 12 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου ΥΔΡ-.08 ΥΔΡ % 12 κ.μ. 220,00 21, ,00 13 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ ΥΔΡ % 13 κ.μ. 240,00 23,40.616,00 14 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων ΥΔΡ-7.03 ΥΔΡ % 14 kg 990,00 0,26 27,40 1 Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων ΥΔΡ-7.04 ΥΔΡ % 1 τ.μ. 30,00 1,80 474,00 16 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων ΥΔΡ-7.0 ΥΔΡ % 16 τ.μ. 20,00 7,40 148,00 17 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ-7.06 ΥΔΡ % 17 τ.μ. 10,00 33, ,00 18 Κατασκευή φατνών συρματοκυβωτίων ΥΔΡ ΥΔΡ % 18 kg 23000,00 3, ,00 19 Πλήρωση συρματοκυβωτίων με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ ΥΔΡ % 19 κ.μ. 4900,00 32, ,00 20 Πλήρωση συρματοκυβωτίων με συλλεκτά υλικά (κροκάλλες χειμάρρων) ΥΔΡ ΥΔΡ % 20 κ.μ. 710,00 20, ,00 21 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών -20kg, με λίθους λατομείου ΥΔΡ ΥΔΡ % 21 κ.μ. 1100,00 29, ,00 22 Αποκατάσταση σπασίματος αγωγού ύδρευσης ΥΔΡ-6081ΣΧ4 ΥΔΡ % 22 τεμ. 11,00 180, ,62 23 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 10,0-20,0HP ΥΔΡ ΥΔΡ % 23 hr 60,00 1,80 948, ,27 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυπου επίπεδων επιφανειών ΥΔΡ-9.01 ΥΔΡ % 24 τ.μ 1200,00 6, ,00 2 Παραμένοντες ξυλότυποι ΥΔΡ-9.0 ΥΔΡ % 2 τ.μ 00,00 11,60.800,00 3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/2 ΥΔΡ ΥΔΡ % 26 κ.μ. 3800,00 88, ,00 4 Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής 1,00x1,00m Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής 2,00x1,0m ΥΔΡ ΥΔΡ % 27 μ.μ. 210,00 283, ,00 ΥΔΡ ΥΔΡ % 28 μ.μ. 220,00 472, ,00 6 Πρόσθετα σκυροδέματος ΥΔΡ ΥΔΡ % 29 kg 82,00 0, ,00 7 Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα ΥΔΡ-9.24 ΥΔΡ % 30 kg 800,00 4, ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 6

2 8 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S00 ΥΔΡ-9.26 ΥΔΡ % 31 kg 1470,00 0, ,0 9 Υπερύψωση φρεατίων ΥΔΡ-6326ΣΧ1 ΥΔΡ % 32 τεμ. 3,00 128, ,40 10 Φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων ΥΔΡ-6329ΣΧ ΥΔΡ % 33 τεμ. 13,00 488,88 6.3,44 11 Φρεάτιο αποχέτευσης βάθους μέχρι 2,0μ ΥΔΡ-6330ΣΧ ΥΔΡ % 34 τεμ. 12, , ,24 12 Φρεάτιο αποχέτευσης βάθους > 2,0μ ΥΔΡ-6330ΣΧ1 ΥΔΡ % 3 τεμ., , ,00 13 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές ΥΔΡ ΥΔΡ % 36 τ.μ. 280,00 20,00.600,00 14 Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ160 επενδεδυμένου με γεωύφασμα ΥΔΡ ΥΔΡ % 37 μ.μ. 170,00 14, , ,8 ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 1 Κοινα, χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων ΥΔΡ ΥΔΡ % 38 kg 8200,00 1, ,00 2 Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες) ΥΔΡ ΥΔΡ % 39 kg 1170,00 1, ,0 3 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ ΥΔΡ % 40 μ.μ. 180,00 13, , Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 7, ονοαμαστικής διαμέτρου D1000mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 7, ονοαμαστικής διαμέτρου D1600mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 10, ονοαμαστικής διαμέτρου D2000mm ΥΔΡ ΥΔΡ % 41 μ.μ. 280,00 120, ,00 ΥΔΡ ΥΔΡ % 42 μ.μ. 20,00 23, ,00 ΥΔΡ ΥΔΡ % 43 μ.μ. 190,00 630, ,00 7 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Din= 200mm ΥΔΡ ΥΔΡ % 44 μ.μ. 100,00 12, ,00 8 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC/41, Din= 20mm ΥΔΡ ΥΔΡ % 4 μ.μ. 00,00 19, ,00 9 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC (PN 10at, D160mm) ΥΔΡ ΥΔΡ % 46 μ.μ. 00,00 14, ,00 10 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,(PN 16at, D63mm) ΥΔΡ ΥΔΡ % 47 μ.μ. 800,00, ,00 11 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,(PN 16at, D12mm) ΥΔΡ ΣΧ ΥΔΡ % 48 μ.μ. 380,00 12, ,00 12 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,(PN 16at, D20mm) ΥΔΡ ΣΧ ΥΔΡ % 49 μ.μ. 60,00 46, ,0 13 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,(PN 16at, D400mm) ΥΔΡ ΥΔΡ % 0 μ.μ. 30,00 110, ,00 14 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (DN 63mm PN 16at) ΥΔΡ ΥΔΡ % 1 μ.μ. 880,00,90.192,00 1 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (DN 160mm PN 16at) ΥΔΡ ΥΔΡ % 2 μ.μ. 60,00 26, ,00 16 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτό PE με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ80 ή Φ100 ΥΔΡ ΥΔΡ % ΥΔΡ % 3 τεμ. 2,00 29,00 90, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Σ1 = ,8 KATHΓΟΡΙΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑΔΑ Δ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ κ.μ. 990,00 43, ,00 2 Προσάυξηση τιμής διάνοιξης φρεάτων σε έδαφος γ-η, βάθους >,00m ΟΙΚ ΟΙΚ-211 κ.μ. 30,00 19, ,00 3 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ-20.20ΣΧ ΟΙΚ κ.μ. 420,00 41, ,00 4 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ΟΙΚ ΟΙΚ κ.μ. 9,00 66, ,00 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ κ.μ. 64,00 9, ,60 6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ΥΔΡ-4.04 ΥΔΡ % 9 τ.μ. 20,00 11, ,00 7 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ-4.0 ΥΔΡ % 60 μ.μ. 170,00 3,1 3, ,10 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΟΙΚ ΟΙΚ κ.μ. 240,00 99, ,00 2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ ΟΙΚ κ.μ. 120,00 113, ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 6

3 3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ ΟΙΚ τ.μ. 6200,00 1, ,00 4 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S00 ή S00s ΟΙΚ ΟΙΚ kg 22920,00 1, ,00 Δομικά πλέγματα S00s ΟΙΚ ΟΙΚ kg 36000,00 1, ,00 6 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΟΙΚ-38.4 ΟΙΚ τ.μ. 2100,00 1, , ,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ΟΙΚ ΟΙΚ % 67 τ.μ. 310,00 34, ,00 2 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ΟΙΚ ΟΙΚ % 68 τ.μ. 2100,00 24, ,00 3 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30cm ΟΙΚ ΟΙΚ % 69 τ.μ. 1180,00 22, ,00 4 Επιστρώσεις βοτσαλωτών πλακών τσιμένου ΟΙΚ-73.16ΣΧ2 ΟΙΚ % 70 τ.μ. 14,00 2, ,00 Επιστρώσεις δια πλακών γρανίτη ΟΙΚ-73.16ΣΧ4 ΟΙΚ % 71 τ.μ. 880,00 78, ,00 6 Επιστρώσεις πλακών μαρμάρου ΝΑΞΟΥ ΟΙΚ-7462ΣΧ2 ΟΙΚ % 72 τ.μ. 40,00 126,00.040,00 7 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από κεραμικό πλακίδιο ΟΙΚ-7490ΣΧ ΟΙΚ % 73 μ.μ. 18,00 18,00 324,00 8 Ταινίες (φιλέτα) μαρμάρου Καβάλας ΟΙΚ-7492ΣΧ ΟΙΚ % 74 μ.μ. 12,00 13,00 16,00 9 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από τσιμέντο ΟΙΚ-78.96ΣΧ ΟΙΚ τ.μ. 9800,00 36, ,00 10 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη ΟΙΚ ΟΙΚ % 76 τ.μ. 1800,00 3, ,00 11 Επιστρώσεις με έγχρωμο συμπαγές τουβλάκι ΟΙΚ-4601ΣΧ1 ΟΙΚ τ.μ. 260,00 124, ,00 12 Χυτό βοτσαωτό δάπεδο KURASSANIT ΟΙΚ-73.16ΣΧ ΟΙΚ τ.μ. 470,00 0, ,00 13 Διαχωριστικά γυψοσανίδας με μόνωση ΟΙΚ-7809ΣΧ2 ΟΙΚ % 79 τ.μ. 880,00 73, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Σ2 = ,10 KATHΓΟΡΙΑ 3: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-Α-2 ΟΔΟ-1123Α 80 κ.μ. 700,00 3, ,00 2 Πρόσθετη τιμή του άρθρου ΟΔΟ Α-2 για εκτέλεση εργασιών εντός κατοικημένης περιοχής ΟΔΟ-Α-4.ΣΧ ΝΟΔΟ-1123Α 81 κ.μ. 100,00 1,0 2.20,00 3 Καθαρισμός οχετών ανοιγματός μέχρι 3,0μ ΟΔΟ-Α-1 ΟΔΟ % 82 μ,00 10,30 66,0 4 Βελτίωση βατότητας οδού ΟΔΟ-130ΣΧ2 ΝΟΔΟ % 83 κ.μ. 30,00 13,00 390,00 Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα ΟΔΟ-1140ΣΧ ΝΟΔΟ % 84 τ.μ 2200,00 0,20 440, ,0 ΟΜΑΔΑ Η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι 3,00μ, σε έδαφος γ- η Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι 3,00μ, σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-Β-1ΣΧ ΟΔΟ % 8 κ.μ. 2000,00 3, ,00 ΟΔΟ-Β-1ΣΧ1 ΟΔΟ % 86 κ.μ. 0,00 9, ,00 3 Λιθορριπή κοιτοστώσεων, αναβαθμών κ.λπ. ΟΔΟ-Β-7 ΥΔΡ % 87 κ.μ. 800,00 1, ,00 4 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα ΟΔΟ-Β-17 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. ΟΔΟ % + ΟΔΟ-263 0% 88 τ.μ. 40,00 37, ,00 ΟΔΟ-Β ΟΔΟ % 89 κ.μ. 490,00 81, ,00 6 Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω κατοικημένης περιοχής ΟΔΟ-Β ΣΧ ΟΔΟ % 90 κ.μ. 20,00 13, ,00 7 Οπλισμένο σκυρόδεμα κιβωτοειδών οχετών ΟΔΟ-Β ΟΔΟ % 91 κ.μ. 44,00 113, ,0 8 Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λπ) ΟΔΟ-Β ΟΔΟ % 92 κ.μ. 380,00 121, ,00 9 Σιδηρός οπλισμός STIII (S400) ή STIV (S00s) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ-Β-30.2 ΟΔΟ % 93 kg 600,00 1, ,00 10 Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S00s) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ-Β-30.3 ΥΔΡ % 94 kg 1000,00 1, ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 6

4 11 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ-Β-36 ΟΔΟ % 9 τ.μ. 140,00 1, 2.247,0 12 Πρόχυτα κράσπεδα 0,1x0,30m από σκυρόδεμα χωρίς τη βάση έδρασης τους ΟΔΟ-Β-1 ΟΔΟ % 96 μ 300,00 6, ,00 13 Πρόχυτα κράσπεδα 0,1x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση έδρασης τους ΟΔΟ-Β-1ΣΧ ΟΔΟ % 97 μ 120,00 8, ,00 14 Πρόσθετη αποζημίωση κρασπέδων εντός κατοικημένης περιοχής ΟΔΟ-Β-1ΣΧ1 ΟΔΟ % 98 μ 20,00 2,00 00,00 1 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, κ.λπ. ΟΔΟ-Β-2 ΟΔΟ % 99 μ 110,00 11, ,00 16 Διάτρητοι σωλήνες σταγγιστηρίων από PVC Φ120 ΟΔΟ-Β-7.1 ΟΔΟ % 100 μ 40,00, ,00 17 Διάτρητοι σωλήνες σταγγιστηρίων από PVC Φ160 ΟΔΟ-Β-7.2 ΟΔΟ % 101 μ 490,00 8, ,70 18 Διάτρητοι σωλήνες σταγγιστηρίων από PVC Φ20 ΟΔΟ-Β-7.4 ΟΔΟ % 102 μ 40,00 17,4 7.82,0 19 Σωλήνες πλυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6atm, Φ90 ΟΔΟ-Β-8.3 ΟΔΟ % 103 μ 120,00 6,0 7.62,0 20 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης ΟΔΟ-Β-62 ΟΔΟ % 104 κ.μ. 80,00 11, ,00 21 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια ΟΔΟ-Β-63 ΥΔΡ % 10 μ 1100,00 2, ,00 22 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΔΟ-Β-64.1 ΟΔΟ % 106 τ.μ. 80,00 1,0 1.27,00 23 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων ΟΔΟ-Β-66.1 ΟΔΟ % 107 τεμ 31,00 399, ,80 24 Φρεάτιο δικτύων σωληνώσεων αναμονής. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 ΟΔΟ-Β-70.1 ΟΔΟ % + ΥΔΡ % 108 τεμ 83,00 12, ,6 2 Χαλικοπάσσαλο Φ0,60m ΟΔΟ-Β-72 ΟΔΟ % 109 μ 77,00 31, ,10 26 Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος ΟΔΟ-Β-6.1 ΟΔΟ % 110 kg 680,00 2, ,80 27 Φάτνες από συρματόπλεγμα. Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-Β-6.2 ΟΔΟ % 111 τ.μ 3210,00 2, ,70 28 Φάτνες από συρματόπλεγμα. Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-Β-6.3 ΟΔΟ % 112 κ.μ. 170,00 22, , ,7 ΟΜΑΔΑ Θ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m ΟΔΟ-Γ1-2 ΟΔΟ-3111.Β 100% 113 τ.μ. 3000,00 2, ,00 2 Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-1) ΟΔΟ-Γ2-2 ΟΔΟ-3211.Β 100% 114 τ.μ. 3000,00 2, ,00 3 Σκυρόδεμα οδοστρωσίας ΟΔΟ-231ΣΧ1 ΝΟΔΟ % 11 κ.μ. 0,00 92, ,00 4 Προμήθεια αμμοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών ΥΔΡ-4.07 ΥΔΡ % 116 κ.μ. 100,00 20, ,00 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά ΥΔΡ-4.08 ΥΔΡ % 117 κ.μ. 100,00 0,9 997,0 6 Άρση καταπτώσεων ΥΔΡ-4.12 ΥΔΡ % 118 κ.μ. 118,00 0,9 1.12, ,2 ΟΜΑΔΑ Ι: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm ΟΔΟ-Δ-2.1 ΟΔΟ % 119 τ.μ. 1100,00 0, ,00 2 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-Δ-3 ΟΔΟ % 120 τ.μ ,00 1, ,00 3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-Δ-4 ΟΔΟ % 121 τ.μ. 1100,00 0, ,00 4 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,0m ΟΔΟ-Δ-.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,0m με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4321.Β1 100% 122 τ.μ. 1100,00, ,00 ΟΔΟ-Δ-8.1ΣΧ ΟΔΟ-421.Β 100% 123 tn 7000,00 47, ,00 6 Ρυθμιστικές πινακίδες ΟΔΟ - Ε-9.6 ΟΙΚ τεμ 21,00 93, ,90 7 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά ΟΔΟ-Ε-17.2 ΟΙΚ % 12 τ.μ. 43,00, ,7 8 Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου ΟΔΟ-Ε-16 ΗΛΜ τεμ 8,00 47,60 380,80 9 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ΟΔΟ-Ε1.1. ΟΔΟ % 127 μ 80,00 29, ,00 10 Επισκευή παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος ΟΔΟ-4720ΣΧ ΝΟΔΟ-4720Α 100% 128 tn 600,00 70, , ,4 ΟΜΑΔΑ Κ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Εκσκαφή σε έδαφος γ-η ΠΡΣ-Α2 ΟΔΟ-1123Α 100% 129 κ.μ. 600,00 3, ,00 2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΠΡΣ-Β2 ΟΙΚ % 130 μ 0,00 14, ,00 3 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ-Γ1 ΠΡΣ % 131 στρ 10,00 10, ,00 4 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ΠΡΣ-Γ3 ΠΡΣ % 132 κ.μ. 120,00 1, ,00 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ-Δ1.1 ΠΡΣ % 133 τεμ 130,00 3,30 4.4,00 6 Δένδρα κατηγορίας Δ2 ΠΡΣ-Δ1.2 ΠΡΣ % 134 τεμ 40,00, ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 6

5 7 Δένδρα κατηγορίας Δ3 ΠΡΣ-Δ1.3 ΠΡΣ % 13 τεμ 23,00 12, ,00 8 Δένδρα κατηγορίας Δ4 ΠΡΣ-Δ1.4 ΠΡΣ % 136 τεμ 180,00 28,80.184,00 9 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ-Δ2.1 ΠΡΣ % 137 τεμ 180,00 2, ,00 10 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ-Δ2.2 ΠΡΣ % 138 τεμ 40,00 3,90 1.7,00 11 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ-Δ2.3 ΠΡΣ % 139 τεμ 210,00 6, ,00 12 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ-Δ2.4 ΠΡΣ % 140 τεμ 210,00 13, ,00 13 Θάμνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ-Δ2. ΠΡΣ % 141 τεμ 17,00 31,00.42,00 14 Αναρριχώμενα κατηγορίας Α1 ΠΡΣ-Δ3.1 ΠΡΣ % 142 τεμ 0,00 3,00 10,00 1 Αναρριχώμενα κατηγορίας Α2 ΠΡΣ-Δ3.2 ΠΡΣ % 143 τεμ 7,00 4,00 300,00 16 Αναρριχώμενα κατηγορίας Α ΠΡΣ-Δ3. ΠΡΣ % 144 τεμ 2,00 31,00 77,00 17 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-Δ7 ΠΡΣ % 14 κ.μ. 340,00 8, ,00 18 Προμήθεια κοπριάς ΠΡΣ-Δ9 ΠΡΣ % 146 κ.μ. 30,00 26, ,00 19 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη ΠΡΣ-Ε1.2 ΠΡΣ % 147 τεμ 1610,00 1, ,00 20 Φύτευση φυτών ΠΡΣ-Ε9.1 ΠΡΣ % 148 τεμ 480,00 0, ,00 21 Εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ-Ε13.1 ΠΡΣ % 149 στρ 6, , ,00 22 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ΠΡΣ-Ε-13.2 ΠΡΣ % 10 στρ 11, , ,00 23 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές ΟΙΚ ΟΙΚ κ.μ. 6, , ,00 24 Παγκάκι εξοχής ΟΙΚ-622ΣΧ3 ΟΙΚ τεμ 2,00 260, ,00 2 Πλήρης κατασκευή συντριβανιού ΑΤΗΕ-Ν ΣΧ ΗΛΜ τεμ 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ: Σ3 = ,9 KATHΓΟΡΙΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΕΡΓΑ ΟΜΑΔΑ Λ: ΔΙΚΤΥΑ 1 Σωλήνες PVC 6atm, Φ110 ΟΔΟ-Β-6.3 ΥΔΡ % 14 μ2 400,00 7, ,00 2 Πλέγμα σήμανσης αγωγού υπόγειων δικτύων ΥΔΡ-Ν ΥΔΡ μ 7862,00 0, ,00 3 Φρεάτιο δικτύων σωληνώσεων αναμονής. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 ΟΔΟ-Β Φρεάτιο 30x30 με γειωτή ΟΔΟ-Β-70.1ΣΧ2 ΟΔΟ % + ΥΔΡ % ΟΔΟ % + ΥΔΡ % 16 τεμ 80,00 17, ,00 17 τεμ 40,00 110, ,00 Πίλαρ ηλεκτροδότησης είκοσι αναχωρήσεων ΟΔΟ-Ζ-4.3ΣΧ1 ΗΛΜ-2 100% 18 τεμ, , ,00 6 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους 6,00m ΟΔΟ-Ζ-1.1 ΗΛΜ % 19 τεμ 12, , ,00 7 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών ύψους 9,00m ΟΔΟ-Ζ-1.2 ΗΛΜ % 160 τεμ 3, , ,00 8 Ιστός φωτισμού, κωνικής διατομής, ύψους 3,0m με την βάση και το φρεάτιο 30x30cm ΟΔΟ-Β ΣΧ1 ΟΔΟ % 161 τεμ 80,00 470, ,00 9 Φωτιστικό σώμα ιστού 70W ΑΤΗΕ ΣΧ1 ΗΛΜ % 162 τεμ 330,00 630, ,00 10 Φωτιστικό σώμα ιστού 10W ΑΤΗΕ ΣΧ2 ΗΛΜ % 163 τεμ 320,00 60, ,00 11 Πρόσθετο κόστος dimmable ballast στο φωτιστικό σώμα ιστού ΑΤΗΕ ΣΧ3 ΗΛΜ % 164 τεμ 10,00 100, ,00 12 Σύνθεση έμμεσου φωτισμού μονού κατόπτρου ΑΤΗΕ ΣΧ4 ΗΛΜ % 16 τεμ 12, , ,00 13 Σύνθεση έμμεσου φωτισμού διπλού κατόπτρου ΑΤΗΕ ΣΧ4 ΗΛΜ % 166 τεμ 80,00 2.0, ,00 14 Φωτιστικό σώμα για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο 3W ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ % 167 τεμ 8,00 230, ,00 1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό, διατομής 3x2.mm2 (J1VV-R3G2.) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 168 μ 6430,00 3, ,20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ 6

6 16 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό, διατομής 3x6.0mm2 (J1VV-R3G6) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 169 μ 100,00,46.733,00 17 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής x2.mm2 (J1VV-RG2.) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 170 μ 1380,00 4, ,80 18 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής x4.0mm2 (J1VV-RG4.0) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 171 μ 220,00 6, ,0 19 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, διατομής x6.0mm2 (J1VV-RG6.0) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 172 μ 230,00 7, ,0 20 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό, διατομής 4x2mm2 (J1VV-R4G2) ΑΤΗΕ ΗΛΜ % 173 μ 1900,00 17, ,00 21 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 2mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ μ 17200,00, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΩΝ: Σ4 = ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1+Σ2+Σ3+Σ4 = ,90 Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% ,72 ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,62 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9% 92.8,44 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,06 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,20 Φ.Π.Α 23% ,80 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,00 NIKHTH, 22/01/201 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός με Γ β Δήμητρα Καραδήμου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα