Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme"

Transcript

1 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Απριλίου 2015

2 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του ιοικητικού Συµβουλίου επιδιώκει τη πλήρη διαφάνεια στη συνολική διαχείριση της USB Bank Plc (η «Τράπεζα»), αποσκοπεί στη σταθερή εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος και των επενδυτών καθώς επίσης και στην εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του ιοικητικού υµβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θεωρεί την ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση ως βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Τράπεζα δηλώνει ότι από το τις 9 Νοεµβρίου 2004 έχει προβεί σε οτιδήποτε ενδεδειγµένο για τη τήρηση των αρχών του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.»). Τον Απρίλη 2014, το Χ.Α.Κ. δηµοσίευσε την 4 η έκδοση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης («Κώδικας»), µε τη δηµοσίευση σχετικών τροποποιήσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κανονιστικής Απόφασης στις 9 Μαίου 2014, ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που είχε εκδοθεί από το Συµβούλιο του Χ,Α.Κ. τον Σεπτέµβριο του Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες, προς συµµόρφωση µε τις νέες απαιτήσεις. Κατόπιν της επιτυχούς ηµόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας ηµεροµηνίας 22 εκεµβρίου 2010, για απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό µειώθηκε κάτω από 10% και ως επακόλουθο της µη συµµόρφωσης µε την προϋπόθεση για το ελάχιστο ποσοστό διασποράς για τις εταιρείες που διαπραγµατεύονται στην παράλληλη αγορά, το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. είχε αποφασίσει τη συνέχιση της διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών. Με βάση τη νέα Κανονιστική Απόφαση 379/2014 του Χ.Α.Κ.µε έναρξη ισχύος την 20 Απριλίου 2015, οι ρυθµιζόµενες Αγορές του Χρηµατιστηρίου είναι η Κύρια Αγορά και η Εναλλακτική Αγορά, ενώ η Παράλληλη Αγορά στην οποία αρχικά διαπραγµατεύοντο οι τίτλοι της Τράπεζας και η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών στην οποία συνεχίζεται η διαπραγµάτευση των τίτλων της Τράπεζας, καταργούνται. Το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφάσισε ότι οι τίτλοι της Τράπεζας θα µεταταχθούν στην Εναλλακτική Αγορά µε Σήµανση (Σ) που αφορά τη µη τήρηση της προϋπόθεσης εισαγωγής και συνεχούς υποχρέωσης για τη διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου και την έµφαση θέµατος στην Ανεξάρτητη Έκθεση Ελεγκτών στα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας, για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Το Συµβούλιο θα επανεξετάσει την απόφαση του σε περίπτωση που η Τράπεζα συµµορφωθεί µε τις σχετικές πρόνοιες. ικαιώµατα ψήφου που αναλογούν σε µετοχές της Τράπεζας που αποκτήθηκαν από την BLC Bank SAL κατά τη διάρκεια των ετών 2011 µέχρι 2014, έχουν προσωρινά ανασταλεί. Τον Φεβράρη 2015, η Επιτροπή αποφάσισε όπως µη εγκρίνει το αίτηµα που υπέβαλε η BLC Bank SAL για επέκταση της χρονικής πέριόδου που της είχε παρασχεθεί από την Επιτροπή, προκειµένου να διαθέσει τέτοιο αριθµό µετοχών της Τράπεζας, ούτως ώστε η Τράπεζα να συµµορφωθεί µε τα απαιτούµενα κριτήρια διασποράς µίας τουλάχιστον από τις ρυθµιζόµενες αγορές του ΧΑΚ, ως ο όρος που είχε τεθεί από την Επιτροπή τον Απρίλη 2014, για τη χορήγηση εξαίρεσης στην BLC BANK SAL από την υποχρέωση διενέργειας δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Τράπεζας. Για το λόγο αυτό, η BLC BANK SAL ανακοίνωσε στις 3 Μαρτίου 2015 στο επενδυτικό κοινό, την υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13 του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007 (ως τροποποίήθηκε). Η σκοπούµενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Τράπεζας είναι 0,30 ανά µετοχή, πληρωτέα σε µετρητά σε όλους τους µετόχους που θα αποδεχτούν τη ηµόσια Πρόταση. 2

3 Μέρος Β Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας δηλώνει ότι κατά το 2014 έχει τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα, µε µόνη απόκλιση τη σύνθεση της Επιτροπής ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας Έκθεσης. Πληροφορίες αναφορικά µε την εφαρµογή των Αρχών και ιατάξεων του Κώδικα, παρέχονται πιο κάτω : 1. ιοικητικό Συµβούλιο 1.1 Ρόλος του ιοικητικού Συµβουλίου Η Τράπεζα διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εγγράφου. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ως κύριο ρόλο του τον καθορισµό στρατηγικών στόχων και τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων αυτών µέσα από την εφαρµογή ενός επαρκούς πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το ιοικητικό Συµβούλιο ευθύνεται για την εποπτεία και αξιολόγηση των ενεργειών και απόδοσης της Ανώτατης Εκτελεστικής ιεύθυνσης καθώς και τη συµµόρφωση της µε τις εκάστοτε πολιτικές του. 1.2 Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα είναι µικρότερος των πέντε και ούτε µεγαλύτερος των δεκαπέντε. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου θα αποχωρούν και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόµενου χρόνου το ένα τρίτο των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που είναι διορισµένοι, ή αν ο αριθµός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος του τρία τότε ο αριθµός πλησιέστερος προς το ένα τρίτο (µε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω) θα αποχωρεί από το ιοικητικό Συµβούλιο αλλά προσφέρονται για επανεκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που αφυπηρετούν κάθε χρόνο είναι εκείνοι που κατέχουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από την τελευταία εκλογή τους το αξίωµα. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσία να διορίζει από καιρού εις καιρό οποιονδήποτε ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε είτε ως προσθήκη στα υφιστάµενα µέλη, αλλά µε τρόπο ώστε ο ολικός αριθµός των Συµβούλων να µην υπερβαίνει σε οποιονδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. Οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που διορίζεται, κατέχει τη θέση του µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και µπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται κατά τον καθορισµό των Συµβούλων που πρόκειται να αφυπηρετούν µε εναλλαγή κατά τη συνέλευση αυτή. 3

4 1.3 Κύριες Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου Στοχοθέτηση και στρατηγική πολιτική της Τράπεζας. Έγκριση ετήσιου προϋπολογισµού και επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας. Καθορισµός πλαισίου για κεφαλαιουχικές επενδύσεις και σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Συγχωνεύσεις, εξαγορές και διαθέσεις του ενεργητικού της Τράπεζας. Υιοθέτηση και εφαρµογή αλλαγών στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Παρακολούθηση των ουσιαστικών συναλλαγών της Τράπεζας οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ο Πρόεδρος, οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η Ανώτερη Εκτελεστική ιεύθυνση, ο Γραµµατέας, ο Ελεγκτής, ή ο µεγαλοµέτοχος της Τράπεζας, καθώς και τα συνδεδεµένα µ αυτούς πρόσωπα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον. Επιλογή, διορισµό και τερµατισµό των υπηρεσιών του ιευθύνοντος Συµβούλου της Τράπεζας. ιασφάλιση οµαλής διαδοχής αναφορικά µε τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Καθορισµός πολιτικής αφυπηρέτησης των Συµβούλων. Επιλογή Γραµµατέα της Τράπεζας. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται κατάλληλα από την Τράπεζα αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των ιδίων και των σχετιζοµένων τους προσώπων σε σχέση µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών νόµους και κανονισµούς, και τους νόµους, κανονισµούς και οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Λαµβάνουν επίσης σχετική ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις της Τράπεζας που άπτονται σχετικά µε τον Περί Εταιριών Νόµο, Κεφάλαιο 113, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου όλα τα µέλη, µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να λάβουν ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές µε κάλυψη των εξόδων από την Τράπεζα. Επίσης, όλα τα µέλη έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Τράπεζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καµία κατηγορία µελών του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη σε σχέση µε άλλη κατηγορία µελών. 4

5 555 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης (συνέχεια) 1.3 Κύριες Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µη εκτελεστικό µέλος και η θέση και τα καθήκοντα του είναι διαχωρισµένα από τη θέση και τα καθήκοντα της Ανώτερης Εκτελεστικής ιεύθυνσης. Ο Γραµµατέας διασφαλίζει την εφαρµογή των διαδικασιών του ιοικητικού Συµβουλίου και τη συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας κατέχουν θέσεις σε ιοικητικά Συµβούλια άλλων Εταιριών (εισηγµένων και µη). Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιούν στην Τράπεζα τις Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν καθώς επίσης και την ιδιότητα τους στις Εταιρίες αυτές (εκτελεστική ή µη εκτελεστική). Η συµµετοχή τους αυτή σε άλλα ιοικητικά Συµβούλια δεν τους εµποδίζει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. 1.4 Συνεδρίες ιοικητικού Συµβουλίου Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, συνήλθε έξι φορές. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν εγκαίρως γραπτή ενηµέρωση µαζί µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα πριν από κάθε συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου, ούτως ώστε να προσέρχονται στις συνεδρίες καταλλήλως προετοιµασµένοι. 1.5 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Στις 31 εκεµβρίου 2014, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποτελείτο από δεκαπέντε µέλη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Maurice Sehnaoui Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Μέλη: Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.adel Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nadim Κassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nabil Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Walid Daouk Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Raoul Nehme Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.youssef Eid Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Tania Moussallem Μη Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Αγις Ταραµίδης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Γαλαταριώτης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Στυλιανού Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Φίλιππος Φιλής Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Ανδρέας Θεοδωρίδης Μη Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός έσπω Πολυκάρπου Μη Ανεξάρτητη, Εκτελεστική Γραµµατέας Ανδρέας Θεοδωρίδης

6 Αλλαγές στη σύνθεση κατά τη διάρκεια του 2014 Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δεν υπήρξε διορισµός νέου µέλους στο ιοικητικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας που έγινε στις 24 Ιουλίου 2014, οι κ.κ. Φίλιππος Φιλής, Γιώργος Στυλιανού, Raoul Nehme, η κυρία Tania Moussallem και η κυρία έσπω Πολυκάρπου, εξήλθαν αλλά επανεκλέγηκαν από τους µετόχους της Τράπεζας. οµή του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την Σύνολο µελών ιοικητικού Συµβουλίου δεκαπέντε, εκ των οποίων: Εκτελεστικά και Μη Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά και Μη Ανεξάρτητα Μέλη: δύο τέσσερα εννέα 1.6 Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 12 εκεµβρίου 2008 ο κ. Γιώργος Στυλιανού διορίστηκε ως Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. O Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος, είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των µετόχων των οποίων τα προβλήµατα τους δεν έχουν λυθεί διαµέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. 1.7 Μη - Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι Ο αριθµός των µη - Εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε δεκατρείς και αποτελεί συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χ.Α.Κ., οι οποίες προνοούν όπως οι µη - Εκτελεστικοί Σύµβουλοι να µην είναι λιγότεροι του ενός τρίτου του ιοικητικού Συµβουλίου, στις εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες είτε στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Κ., είτε στην Αγορά Μεγάλων Έργων είτε στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας. 1.8 Κριτήρια καθορισµού Ανεξάρτητων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Η Τράπεζα υιοθετεί κριτήρια καθορισµού Ανεξάρτητων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε τον ισχύον Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και µε την εκάστοτε Οδηγία 1 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα σχετικά µε τις «Ρυθµίσεις ιακυβέρνησης και ιαχείρισης του 2014». 1 Η Οδηγία εκδόθηκε µε βάση τις πρόνοιες των άρθρων 19 και 41(1) και (2) των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων του 1997 (ως τροποποιήθηκε). 6

7 1.8 Κριτήρια καθορισµού Ανεξάρτητων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα έχει συντάξει «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» την οποία τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συµπληρώνουν και υποβάλλουν προς την Τράπεζα µε βάση εσωτερική πολιτική. Η «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» υποβάλλεται στο Χ.Α.Κ. όπως προνοεί ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η Τράπεζα έχει προβεί σε αναθεώρηση των κριτηρίων καθορισµού ανεξαρτησίας για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση την τροποποίηση στο άρθρο 11 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου (Αρ.3 του 2013), η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, στις 9 Σεπτεµβρίου 2013 (αρ. τεύχους 4404), την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε τίτλο «Η περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών ΑΠΙ Οδηγία του 2014» όπως επίσης των προνοιών του Κώδικα (4 η έκδοση Απρίλης 2014 του Χ.Α.Κ., µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση της µε τις νέες απαιτήσεις. Σε ετήσια βάση υποβάλλεται στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, Έκθεση Αξιολόγησης της ανεξαρτησίας αναφορικά µε τα µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µε σκοπό να αξιολογηθεί η συµµόρφωση τους µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Με βάση τη δοµή του ιοικητικού Συµβουλίου, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2014 έχει τηρήσει στον κατ ελάχιστο βαθµό την Αρχή Α.2.3 του Κώδικα µε τη συµµετοχή τεσσάρων ανεξάρτητων µελών στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. Παρά ταύτα, το ιοικητικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας την «αρχή» και σηµασία της πρόνοιας Α.2 του Κώδικα του Χ.Α.Κ. αναφορικά µε την ισορροπία του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης την πρόνοια του άρθρου 19(Β) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων του 1997 (ως τροποποιήθηκε), βεβαιώνει ότι λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα ούτως ώστε κανένας σύµβουλος ή µικρή οµάδα συµβούλων να κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο και εξετάζει σε συστηµατική βάση τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του και την αµεροληψία στη λήψη αποφάσεων. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19Β του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων του 1997 (ως τροποποιήθηκε) και µε βάση την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα σχετικά µε τις «Ρυθµίσεις ιακυβέρνησης και ιαχείρισης του 2014», έχουν τεθεί νέα κριτήρια αναφορικά µε την ανεξαρτησία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και την ανεξαρτησία του Προέδρου, στην οποία ορίζεται ξεκάθαρα ότι, η πλειοψηφία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας καθώς επίσης ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητoι, καθώς επίσης η πλειοψηφία των µελών των Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε τίτλο «η περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών ΑΠΙ Οδηγία του 2014». Η Τράπεζα εξετάζει τις νέες πρόνοιες που περιλαµβάνονται στις νέες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες, οι οποίες απαιτούν συµµόρφωση εντός του 2015, όπως προνοείται από τους Νόµους και Κανονισµούς που ορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 1.9 Προσδιορισµός και ιαχωρισµός Αρµοδιοτήτων Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο κ. Maurice Sehnaoui και καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου ασκεί ο κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας, καθοδηγεί το ιοικητικό Συµβούλιο και ασχολείται µε θέµατα στρατηγικής της Τράπεζας. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής έχει την ευθύνη για την ηµερήσια διεξαγωγή των εργασιών της Τράπεζας και ασχολείται µε θέµατα σχετικά µε τη διεύθυνση και την εύρυθµη λειτουργία της. Ο διαχωρισµός των θέσεων του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή ικανοποιεί τη σχετική πρόνοια Α.2.6 του Κώδικα. 7

8 1.10 Επανεκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Κατά την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας και σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, η Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κύριο Adel Kassar, ο κύριος Nadim Kassar, o κύριος Nabil Kassar, o κύριος Walid Daouk και ο κύριος Γιώργος Γαλαταριώτης, θα εξέλθουν αλλά προσφέρονται για επανεκλογή. Τα ονόµατα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι της Τράπεζας να είναι σωστά ενηµερωµένοι προτού λάβουν την απόφαση τους για εκλογή των πιο πάνω µελών. Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Σύντοµα βιογραφικά όλων των µελών που απαρτίζουν το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης παρατίθενται πιο κάτω : Μaurice Sehnaoui (Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου) Γεννήθηκε το Ο κ. Maurice Sehnaoui είναι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της BLC Bank SAL από το Κατέχει πτυχίο Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Βηρυτού. ιετέλεσε πρώην Υπουργός Ενέργειας & Υδάτων από το 2004 µέχρι το Ο κ. Sehnaoui διετέλεσε Πρόεδρος-Γενικός ιευθυντής της Société Générale de Banque au Liban από το 1984 µέχρι το 2007, Πρόεδρος της Société Générale Cyprus Ltd από το 1990 µέχρι το 2008 και Αντιπρόεδρος της Societe Generale Ιορδανίας από το 2000 µέχρι το Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου άλλων Εταιριών και κατέχει µεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων τα οποία συµπεριλαµβάνουν κτίρια µε κύρος στο κέντρο της Βηρυτού. Κατέχει τον τίτλο του Ιππότη της Γαλλικής Legion d Honneur και είναι Αξιωµατούχος του Γαλλικού Ordre National du Merite. Αdel Kassar (εκπροσωπεί την Fransabank SAL) Γεννήθηκε το 1932 στη Βηρυτό. Είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικών στο Λιβανέζικο και Γαλλικό ίκαιο, του Πανεπιστηµίου St.Joseph Βυρητού. Είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής της Fransabank SAL. ιατελεί Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransabank France SA και Fransabank Syria SA, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC BANK SAL και µέλος του Συµβουλευτικού Συµβουλίου της Fransabank OJSC στη Λευκορωσία. Είναι επίσης Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ιευθυντής της Bankassurrance SAL και της Lebanese Leasing Company SAL. ιετέλεσε πρώην Πρόεδρος του Συνδέσµου Τραπεζών του Λιβάνου και σήµερα είναι Γενικός Επίτιµος Πρόξενος στο Λίβανο, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας. Nadim Kassar Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου της Βηρυτού. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Τραπεζών του Λιβάνου από το Είναι Γενικός ιευθυντής της Fransabank SAL, Ιδρυτικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransa Invest Bank FIB, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Fransabank Al Djazair SPA, Αντιπρόεδρος και Γενικός ιευθυντής της BLC Bank SAL, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Lebanese International Finance Executives (LIFE), ιευθυντής στην A.A. Kassar (France) SARL, και Γενικός ιευθυντής στην A.A. Kassar SAL, Ιδρυτικό µέλος του Αµερικανολιβανέζικου Εµπορικού Επιµελητηρίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος στην Societe Financiere du Liban. Είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων εταιρειών στο εξωτερικό. 8

9 Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Nabil Kassar Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Bηρυτού. Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραµµατέα της Fransabank SAL, Πρόεδρος της Fransa Invest Bank (FIB), Πρόεδρος της Fransa Land SAL, Πρόεδρος της A.A. Kassar SAL (Holding) και Πρόεδρος της Blue Horizon Realty SAL. Eίναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ΒLC Bank SAL και αριθµού άλλων εταιρειών στο εξωτερικό. Υοussef Eid εκπροσωπεί την BLC Bank SAL Γεννήθηκε στο Λίβανο το Κατέχει τη θέση του Βοηθού Γενικού ιευθυντή και επίσης προίσταται της Λιανικής Τραπεζικής της BLC BANK SAL, Λιβάνου. ιετέλεσε Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός ιευθυντής της Wachovia Bank Cooperation Dubai, κατά την περίοδο και Αντιπρόεδρος και Περιφερειακός ιευθυντής της First Union National Bank στο Λονδίνο κατά την περίοδο Εργάστηκε επίσης σε διευθυντικές θέσεις στην First Fidelity Bank, H.Π.Α. και Λονδίνου στη Fidelity Bank, Λονδίνου καθώς και σε διάφορους οργανισµούς στο εξωτερικό. Walid Daouk Γεννήθηκε το Είναι δικηγόρος κάτοχος πτυχίου Νοµικών του Πανεπιστηµίου St. Joseph, Βηρυτού, και µέλος του ικηγορικού Συνδέσµου Bυρητού από το Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου διαφόρων Εταιρειών, Τραπεζών, Χρηµατοδοτικών Οργανισµών, Ακινήτων στο Λίβανο και στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένων της Fransabank France SA, Fransabank El Djazair SPA, BLC Bank SAL, Bankassurance SAL και της Lebanese Leasing Company SAL. Eίναι Επίτροπος της Κυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου της Βυρητού και πρώην µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του Λιβάνου. Μεταξύ του Ιουνίου 2011 και Φεβρουαρίου 2014 διορίστηκε Υπουργός Πληροφοριών και υπήρξε προσωρινός Υπουργός ικαιοσύνης του κράτους του Λιβάνου. Μansour Bteish (εκπροσωπεί την Fransa Invest Bank SAL) Γεννήθηκε το Eίναι κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου St. Joseph Βυρητού και επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού µε θέµα Χρήµα και Τραπεζική. Σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού ιευθυντή της Fransabank SAL. Eίναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Fransa Invest Bank SAL (FIB), BLC Bank SAL, BLC Invest SAL, Lebanese Leasing Company, Fransabank SΑ (France), Fransabank Al Djazair και είναι επίσης µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων εταιρειών στο εξωτερικό. Τania Moussallem Γεννήθηκε το Η κα Moussallem έχει περίπου 19 χρόνια εµπειρία στον τραπεζικό κλάδο και σήµερα είναι Βοηθός Γενικός ιευθυντής επικεφαλής του τµήµατος Υποστήριξης και Μάρκετιγκ της BLC Bank SAL µετά από υπηρεσία 6 ετών, ως Προϊστάµενη του τµήµατος Στρατηγικού Προγραµµατισµού και ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Είναι ο Αντιπρόεδρος της οντότητας Global Banking Alliance for Women (GBA). Εντάχθηκε στη BLC Bank SAL το 2008 όπου και ηγήθηκε του τµήµατος για την εφαρµογή διαφόρων στρατηγικών και καινοτόµων αναπτυξιακών έργων που αφορούν την εξωτερική και οργανική ανάπτυξη της τράπεζας, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, συγχωνεύσεων, εξαγορών, επενδυτικής τραπεζικής, ασφαλειών, factoring, χρηµατοδοτήσεων, διοικητικού ελέγχου, τεχνολογίας, χρηµατοδότησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συµµετέχει σε πολλές Επιτροπές της BLC BANK SAL. H κα Μoussallem ξεκίνησε την καριέρα της στη Societe Generale του Λιβάνου στην οποία κατείχε διάφορα διευθυντικά καθήκοντα, όπως µεταξύ άλλων ηγείτο της επενδυτικής τραπεζικής, εξειδικευµένης χρηµατοδότησης και ΜΜΕ τµηµάτων. Παράλληλα εργάστηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάµενη του τοµέα Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Απέκτησε εκτεταµένη εµπειρία όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των τοµέων της ενέργειας υδάτων και λυµάτων, περιλαµβανοµένης µιας περιόδου έξι µηνών, ως µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου στο Υπουργείο Ενέργειας και Υδάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου µε θέµα Finance and Communication του Ecole Superieure des Sciences Economiques et Commerciales ESSEC, Γαλλίας και κάτοχος πτυχίου ιοίκησης Επιχειρήσεων του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου, της Βηρυτού. 9

10 Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Raoul Nehme Γεννήθηκε το Ο κ. Raoul Nehme είναι Γενικός ιευθυντής και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της BLC Bank SAL. Απεφοίτησε από το Ecole des Mines de Paris, Γαλλίας. ιετέλεσε Σύµβουλος Προέδρου και ιευθυντής του Τµήµατος Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Societe Generale de Banque Au Liban. Eργάζεται στο Τραπεζικό Τοµέα από το Γιώργος Στυλιανού (Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος) Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου ΒΑ (Honours) Degree in Economics του Ealing College, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι µέλος του Συνδέσµου Association of Chartered Certified Accountants και του Συνδέσµου Association of Certified Public Accountants of Cyprus. Aπό το 1990 µέχρι το 1993 εργάστηκε µε τους Moore Stephens Chartered Accountants στο Λονδίνο και από το 1994 µέχρι σήµερα εργάζεται ως συνέταιρος στους Moore Stephens/Panayiotis Stylianou & Co. Accountants & Consultants στη Κύπρο. Συµµετέχει ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων Εταιρειών. Φίλιππος Φιλής Γεννήθηκε το Από το 1996 είναι ο ιδρυτής και ο ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Lemissoler, o οποίος δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης, λειτουργίας και ιδιοκτησίας πλοίων και το 2009 διορίστηκε Πρόεδρος του Οµίλου. Το 1997 ίδρυσε την IMCL Inter Marine Container Lines, µία από τις πιο επιτυχηµένες επιχειρήσεις τροφοδότη εµπορευµατοκιβωτίων στη Βαλτική Θάλασσα. Έχει αποφοιτήσει από το RWTH Aachen µε τον τίτλο του ιπλ. Ing. Μηχανολόγου Μηχανικού. Ειδικεύτηκε στις εφαρµογές Expert Systems in Logistics και ολοκλήρωσε το Executive Leadership Program (ELP) στο Cyprus International Institute of Management (CIIM). Έχει επίσης ολοκληρώσει το Private Equity και Venture Capital (PEVC) στο Harvard Business School (HBS). Είναι Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου (CSC). Ενεργεί ως Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Επιτροπής του Επιµελητηρίου, το οποίο αντιπροσωπεύει στην Οργάνωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA). Είναι µέλος της οµάδας εµπειρογνωµόνων του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ). Είναι µέλος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Μηχανικών Κύπρου (CPEA), του Επιστηµονικού και Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής, Επιστήµης και Τεχνολογίας (IMarEST). Συµµετέχει ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αριθµού άλλων Εταιρειών. Γιώργος Γαλαταριώτης Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc Oικονοµικών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου καθώς επίσης κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου. Από το 1986 είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Galatariotis Technical Ltd. Άγις Ταραµίδης Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο Μαθηµατικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Ερευνας καθώς επίσης Μεταπτυχιακό στη Στατιστική. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales και του Ιnstitute of Certified Public Accountants of Cyprus. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία του το 1997 από τον Ελεγκτικό Οίκο Hallidays (Chartered Accountants) Limited στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από τον Ιούλιο 2014είναι Σύµβουλος της Εταιρείας WTS Cyprus Limited. 10

11 Βιογραφικά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) Ανδρέας Θεοδωρίδης Γεννήθηκε το Είναι κάτοχος πτυχίου BA in Economics µε εξειδίκευση σε Accounting and Finance του Πανεπιστηµίου του Manchester, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales, του Αssociation of Certified Public Accountants of Cyprus και του Association of Internal Auditors Cyprus. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του τo 1992 από τον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen Μάντσεστερ. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Lombard Natwest Bank Ltd. Εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC τo 1998 στην οποία κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2009 διορίστηκε ως Ανώτερος Οικονοµικός ιευθυντής την1 Ιουλίου 2010 διορίστηκε στη θέση του Αναπληρωτή ιευθύνοντα Συµβούλου και από την 29 Απριλίου 2014 κατέχει τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού ιευθυντή της Τράπεζας. έσπω Πολυκάρπου Γεννήθηκε το Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers (FCIB) και κατέχει το πτυχίο ΑCIB. Είναι o Γενικός Γραµµατέας του Institute of Financial Services στην Κύπρο. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία της το 1976 από την Ελληνική Τράπεζα. Εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC το 1999 στην οποία κατείχε διάφορες θέσεις περιλαµβανοµένων της ιευθύντριας Τραπεζικών Συναλλαγών και Εµπορικών Υπηρεσιών, ιευθύντριας Περιφέρειας Λευκωσίας, ιευθύντριας Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, της ιευθύντριας Τοµέα Ιδιωτών και σήµερα κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικού ιευθυντή, της ιευθύντριας Συµµόρφωσης και Έργων καθώς επίσης της ιευθύντριας Ανθρώπινου υναµικού. 2. Βεβαιώσεις ιοικητικού Συµβουλίου 2.1 ρώσα Οικονοµική Μονάδα (going concern) Το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο για το ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρία του που πραγµατοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014, αποφάσισε όπως προβεί σε αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 20 εκατοµµύρια για να ενδυναµώσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, µε βάση την αµετάκλητη δέσµευση της µητρικής εταιρείας, BLC Bank SAL πριν το τέλος του 2013, για κάλυψη οποιασδήποτε προτεινόµενης αύξησης κεφαλαίου µε την κατάθεση 20 εκατοµµυρίων σε δεσµευµένο λογαριασµό (escrow). Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2014, εγκρίθηκε ψήφισµα για µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Τράπεζας, ώστε να διευκολύνει και να παράσχει τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην Τράπεζα για την έκδοση νέων συνήθων µετοχών. Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του πιο πάνω ψηφίσµατος από το Επαρχιακό ικαστήριο Λευκωσίας, εγκρίθηκε δεύτερο ειδικό ψήφισµα µε το οποίο οι µέτοχοι αποποιήθηκαν τα προτιµησιακά τους δικαιώµατα (pre-emption rights) και εξουσιοδοτήθηκε το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας όπως εκδώσει και παραχωρήσει νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,10 η κάθε µια αποκλειστικά στην BLC Bank SAL. Η έκδοση και παραχώρηση των νέων συνήθων µετοχών στην τιµή των 0,30 ανά µετοχή πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαίου,

12 2. Βεβαιώσεις ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 2.1 ρώσα Οικονοµική Μονάδα (going concern) (συνέχεια) Με την επιτυχή επικύρωση από το ικαστήριο της µείωσης και επαναύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και µετέπειτα της έκδοσης και παραχώρησης νέων συνήθων µετοχών, το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται κατά την έκδοση της παρούσας Έκθεσης σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές των 0,10 η κάθε µια, ενώ το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,10 η κάθε µια. Toν εκέµβριο του 2014 η µητρική εταιρεία BLC Bank SAL µε βάση τη συνεχιζόµενη στήριξη της προς την Τράπεζα, κατάθεσε 10,2 εκατοµµύρια σε δεσµευµένο λογαριασµό (escrow), ως αµετάκλητη δέσµευση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας. 2.2 Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου Το ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι η Τράπεζα διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους το οποίον επιθεωρείται και αξιολογείται ετήσια ως προς την αποτελεσµατικότητα του τόσον από τους συµβούλους όσον κι από την Επιτροπή Ελέγχου του ιοικητικού Συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται οι διαδικασίες επαλήθευσης για ορθή και έγκυρη παροχή πληροφοριών προς τους µετόχους της Τράπεζας. Η Τράπεζα διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης η οποία υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου του ιοικητικού Συµβουλίου, µε υπεύθυνο άτοµο τη ιευθύντρια Εσωτερικής Επιθεώρησης κυρία Τασούλα Μουζούρη, Εγκεκριµένος Λογιστής. Η Υπηρεσία απασχολεί σήµερα συνολικά τέσσερα άτοµα. Σύµφωνα µε τη ιάταξη Γ.2.1 του Κώδικα, το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι έχει επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Τράπεζας και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και δηλώνει ότι είναι ικανοποιηµένο. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Η Τράπεζα έχει αναθέσει στην µητρική της Εταιρεία BLC Bank SAL, την παροχή υπηρεσιών για θέµατα ελέγχου των Συστηµάτων Πληροφορικής της Τράπεζας. Επιπρόσθετα το ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 12

13 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου Σύµφωνα µε τις αρχές του Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου αλλά και προς συµµόρφωση της Τράπεζας µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου. 3.1 Επιτροπή Ελέγχου Ρόλος της Επιτροπής Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εισαγωγή συγκεκριµένων και διαφανών διαδικασιών σε σχέση µε την εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, την ετοιµασία των οικονοµικών της καταστάσεων, την εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και την διατήρηση κατάλληλων σχέσεων µε τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και είτε ο ίδιος ή οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής, πρέπει να έχει εµπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η ολοµέλεια της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει εµπειρία και γνώση για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της Τράπεζας και για τα συστήµατα πληροφορικής. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µη Εκτελεστικοί. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της καθώς επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. 13

14 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.1 Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η διασφάλιση της λειτουργίας του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, του ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΑΑ). Ο προσδιορισµός και η εξέταση του κανονισµού λειτουργίας του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και η παρακολούθηση και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας του. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου και η συνεργασία µε το ιοικητικό Συµβούλιο για το διορισµό και την ανάκληση του επικεφαλής του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Η επίβλεψη των διαδικασιών του θέµατος της επιλογής των λογιστικών αρχών (accounting policies και λογιστικών υπολογισµών (accounting estimates) για τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας και η διαβεβαίωση ότι υπάρχει µηχανισµός που να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. Η αξιολόγηση του επικεφαλής του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει επαρκή και συναφή ακαδηµαϊκά ή/και επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και εργασιακή πείρα. Η εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, καθώς επίσης και την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των ελεγκτών. Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη βάση του ελέγχου αυτού, εισηγείται τα σχετικά διορθωτικά µέτρα προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. H διενέργεια γενικής επίβλεψης κατόπιν συνεργασίας µε την Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων για την εφαρµογή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η εξέταση των εξαµηνιαίων καταστάσεων, των ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης και των τελικών οικονοµικών καταστάσεων πριν από την υποβολή τους στο ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. Η διασφάλιση ότι η Τράπεζα αναθέτει την αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ανά τριετία σε εξωτερικούς ελεγκτές µε βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εξέταση οποιωνδήποτε σηµαντικών γεγονότων ή κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία της Τράπεζας. Η επιθεώρηση των ουσιαστικών συναλλαγών της Τράπεζας οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ο Πρόεδρος, ο ιευθύνων Σύµβουλος, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, ο Γραµµατέας, ο Ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος της Τράπεζας, καθώς και τα συνδεδεµένα µ αυτούς πρόσωπα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται µέσα στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm s length). Η σύνταξη, µε την βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία περιλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. 14

15 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.1 Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2014 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Γιώργος Στυλιανού από 7/7/2008 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Φίλιππος Φιλής από 21/1/2009 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Walid Daouk από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Άγις Ταραµίδης από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Γιώργος Στυλιανού έχει εµπειρία στα Ελεγκτικά. Κατά τη διάρκεια του 2014, η Επιτροπή συνεδρίασε έξι φορές. 3.2 Επιτροπή ιορισµών/εσωτερικής ιακυβέρνησης Ρόλος της Επιτροπής Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της τήρησης της πολιτικής εσωτερικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Έχει επίσης την επίβλεψη της επιλογής και του διορισµού κατάλληλων στελεχών για να επανδρώνουν το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε ένας µη Εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής πρέπει να είναι µη - Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της καθώς επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. 15

16 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.2 Επιτροπή ιορισµών/εσωτερικής ιακυβέρνησης (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Ο καθορισµός των απαραιτήτων κριτηρίων για ανεύρεση υποψήφιων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή ιορισµών/εσωτερικής ιακυβέρνησης είναι: - 1. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας µε τίτλο «Η περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντών ΑΠΙ Οδηγία του 2014» για την αποτελεσµατική λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. ιαθέσιµος χρόνος για εποικοδοµητική απασχόληση στην Τράπεζα. 3. Απαραίτητες γνώσεις, εµπειρία και δεξιότητες. 4. Τιµιότητα χαρακτήρα 5. Iκανότητα εκτέλεσης καθηκόντων ανεξάρτητα, χωρίς να επηρεάζεται µε αθέµιτο τρόπο από άλλα πρόσωπα. 6. Κριτήρια για εξέταση των δυνητικών συγκρούσεων συµφερόντων του µέλους. Η υποβολή προτάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό νέων ιοικητικών Συµβούλων λαµβάνοντας υπόψη τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους προσόντα και την προσωπικότητα του κάθε υποψήφιου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Η εξέταση της σύνθεσης και δοµής του ιοικητικού Συµβουλίου βάση των προνοιών του Κώδικα και υποβολή προτάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο προγραµµατισµός διαδοχής των αποχωρούντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σε συνεργασία µε το Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αξιολόγηση της σύνθεσης, αποτελεσµατικότητας του ιοικητικού Συµβουλίου, της γνώσης και της εµπειρογνωµοσύνης των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2014 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Φίλιππος Φιλής από 25/2/2010 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Raoul Nehme Νadim Kassar από 21/10/2010 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Nabil Kassar από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Aνδρέας Θεοδωρίδης από 21/ 03/2011 εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Κατά τη διάρκεια του 2014, η Επιτροπή συνεδρίασε τρείς φορές. 16

17 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.3 Επιτροπή Αµοιβών Ρόλος της Επιτροπής Η Επιτροπή εξετάζει τις αµοιβές των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και άλλου σηµαντικού προσωπικού και διασφαλίζει ότι οι αµοιβές συνάδουν µε την κουλτούρα, τους στρατηγικούς στόχους και το εποπτικό περιβάλλον της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει ν απαρτίζεται αποκλειστικά από µη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους µε πλειοψηφία Ανεξάρτητους. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Ένα τουλάχιστον, εκ των µελών της Επιτροπής Αµοιβών πρέπει να έχει γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της πολιτικής αµοιβών. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίες όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της και επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Τράπεζας. Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η υποβολή συστάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο, επί του πλαισίου και του ύψουςτων αµοιβών των εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων. Το ύψος των αµοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της Τράπεζας, τους ιοικητικούς Συµβούλους. Η εξέταση των όρων εργοδότησης των συµβολαίων που αφορούν τους εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους. Περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αµοιβών για τους Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους ή ιευθύνοντες Συµβούλους, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αναφορικά µε τις αµοιβές βάσει µετοχών και την εφαρµογή της. Η υποβολή των αµοιβών των ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητα τους ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου προς έγκριση από τους µετόχους σε Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η εξέταση και έγκριση της Ετήσιας ήλωσης Αµοιβών, για συµπερίληψη στους Ετήσιους Λογαριασµούς της Τράπεζας σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 2 του Κώδικα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. 17

18 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.3 Επιτροπή Αµοιβών (συνέχεια) Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής (συνέχεια) Η Επιτροπή Αµοιβών εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών, η οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του Κώδικα, αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας και υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων για ψήφιση. Η Επιτροπή Αµοιβών διασφαλίζει ότι όταν χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός συµβούλου µε σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά µε πρότυπα της αγοράς για συστήµατα αµοιβών, ο εν λόγω σύµβουλος δεν παρέχει παράλληλα συµβουλές στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού ή στους Εκτελεστικούς ή στους ιευθύνοντες ιοικητικούς Συµβούλους της Τράπεζας. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2014 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Γιώργος Γαλαταριώτης από 21/ 3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Μέλη: Φίλιππος Φιλής από 21/10/2010 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Maurice Sehnaoui από 21/ 03/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Όλα τα µέλη της Επιτροπής Αµοιβών, έχουν επαρκή γνώση και εµπειρία στον τοµέα της πολιτικής αµοιβών. Κατά τη διάρκεια του 2014, η Επιτροπή συνεδρίασε µια φορά. 3.4 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων Ρόλος της Επιτροπής Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το ιοικητικό Συµβούλιο στο έργο του για διαµόρφωση πολιτικής ανάληψης κάθε µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ν ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους της Τράπεζας. Σύνθεση και όροι λειτουργίας της Επιτροπής Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από ιοικητικούς Συµβούλους µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων. Η Προεδρία και τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να αποφασίζονται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των µελών και διασφαλίζοντας ότι δεν δηµιουργείται υπερβολική εξάρτηση της Επιτροπής από ένα συγκεκριµένο µέλος. 18

19 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.4 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων (συνέχεια) Η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία µέλη και άνω. Τρία παρόντα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρία. Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο. Η Επιτροπή τηρεί Πρακτικά για τις αποφάσεις των συνεδριών της. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως λαµβάνει νοµική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελµατική συµβουλή εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσιοδότηση προς αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους ή του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της και επίσης για τη συµπλήρωση τυχόν κενωθείσας θέσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των παραγράφων Γ.3.8 και Γ.3.9 της 4 ης έκδοσης του Κώδικα του Απρίλη 2014, η Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων η οποία πρέπει να αποτελείται µόνον από Μη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους, πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που έχουν εισηγµένους τίτλους στην Κύρια Αγορά, Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Αγορά Μεγάλων Έργων του Χ.Α.Κ. και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωτική για την αγορά στην οποία οι µετοχές της Τράπεζας διαπραγµατεύονται. Παρά ταύτα, η Τράπεζα έχει συστήσει τέτοια Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από έξι Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους και ένα Εκτελεστικό Σύµβουλο. Ευθύνες και αρµοδιότητες της Επιτροπής Η διαµόρφωση της πολιτικής ανάληψης πάσης µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους της Τράπεζας. Η ανάπτυξη εσωτερικού περιβάλλοντος διαχείρισης κινδύνων και της ενσωµάτωσης αυτού στη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων / µονάδων της Τράπεζας. Η αξιολόγηση σε ετήσια βάση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. Η λήψη και η αξιολόγηση, αναφορών της Μονάδας ιαχείρισης Κινδύνων και η ενηµέρωση του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους σηµαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει η Τράπεζα. Η διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress tests) για τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικού, ρευστότητας και ανάλογων τεχνικών για το λειτουργικό κίνδυνο. H διενέργεια γενικής επίβλεψης κατόπιν συνεργασίας µε την Επιτροπή Ελέγχου για την εφαρµογή της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στη δραστηριότητα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και την προληπτική εποπτεία Πιστωτικών Ιδρυµάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων. Η µελέτη και αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων και η διατύπωση και εισήγηση προτάσεων για λήψη διορθωτικών ενεργειών στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν αξιολόγησης, των κινδύνων που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της Τράπεζας είτε σε νέες αγορές, νέες εταιρίες, νέες επιχειρήσεις. Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων της αναθέσει το ιοικητικό Συµβούλιο. 19

20 3. Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια) 3.4 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων (συνέχεια) Στελέχωση και θητεία µελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2014 µέχρι σήµερα Σηµερινή σύνθεση Πρόεδρος Walid Daouk από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Μέλη: Ανδρέας Θεοδωρίδης Nabil Kassar από 12/7/2010 εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος ΒLC Bank SAL από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος (εκπροσωπούµενη από τον κ. Youssef Eid) Γιώργος Γαλαταριώτης από 21/3/2011 µη εκτελεστικός, ανεξάρτητος Raoul Nehme από 4/11/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Fransa Invest Bank SAL (εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish) από 4/11/2011 µη εκτελεστικός, µη ανεξάρτητος Κατά τη διάρκεια του 2014, η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. 4. Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών του ιοικητικού Συµβουλίου Η Τράπεζα εφαρµόζει τις πρόνοιες αναφορικά µε τις Αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων που περιλαµβάνονται στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χ.Α.Κ. καθώς επίσης στις Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Πολιτικές Αµοιβών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. H Eπιτροπή Αµοιβών εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο, την Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών, η οποία ετοιµάζεται σύµφωνα µε τις πιο πάνω πρόνοιες. Η Έκθεση αυτή, υποβάλλεται για ψήφιση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα σύνολα των αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αναλύονται µεταξύ αµοιβών για υπηρεσίες ως µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και αµοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες και παρουσιάζονται στη Σηµείωση 31 των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Επιπρόσθετα οι αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων αναλύονται ονοµαστικά ως ακολούθως: 20

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 29 Απριλίου 2013 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Contents Βλέπε επισυνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 2

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 2 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Χαιρετισμός Προέδρου 3 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 Διοικητικό Συμβούλιο και Άλλοι Αξιωματούχοι 21 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 31 Μαρτίου 2008 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

1. 1.1 1.2 1.3  2. 2.1 3333333333333333333333333993 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ για το έτος 2011 Το Ενηµερωτικό ελτίο εκδόθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ηµόσιας Προσφοράς & Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ TSH - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 0073/00011527/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachments: 1. TSH - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ΙΙ. εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH 0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Διορισμός πρόσθετου μέλους στην Επιτροπή Διορισμών Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα