14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002481572 2014-12-16"

Transcript

1 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικ. : Πληροφορίες : Φ. Γιατρέλλη Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα Αριθ.Πρωτ.Οικ: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την επισκευή οχηµάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής» Συνολικός Προϋπολογισµός: ,00 ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 23% ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΕ: 1321 ΚΑΕ: 0861 ΜΕ 23% CPV: CPV: ΟΜΑ Α Α' ΜΙΚΡΟ SERVICE 4.800, , ,00 ΜΕΓΑΛΟ SERVICE , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ ΑΣ Α' , , ,00 ΟΜΑ Α Β' ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , ,00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) 2. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 3. Το Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Το Ν.4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 8. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 9. Το π.δ. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 10. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 11. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/ ) και την Τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/ ). 12. Την υπ αρίθµ /379 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291/B/ ) Σελίδα 1 από 12

2 13. Την υπ αρ.: οικ.16562/ απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β 223/ ) µε θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής». 14. Την υπ αρ. 78/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Έγκριση σκοπιµότητας για προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014 της Περιφέρειας Αττικής» (Α Α: ΒΙΚΤ7Λ7-0Ν1) 15. Το υπ αρ / έγγραφο του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων µε θέµα: «Συντήρηση υπηρεσιακών οχηµάτων» µε συνηµµένα: α) Έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών Service και Επισκευών της Επιτροπής Τεχνικής Επιθεώρησης Επιβατικών Αυτοκινήτων, Φορτηγών έως 1550Kg και ικύκλων β) Πίνακα Ετήσιων Service της ιδίας Επιτροπής και γ) Πίνακα Επισκευών υπηρεσιακών Επιβατικών Αυτοκινήτων, Φορτηγών έως 1550cc και ικύκλων της ιδίας Επιτροπής. 16. Τα έγγραφα του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων µε αρ.πρωτ.: / , / , / , / , / , / , 62853/ , 47292/ , 86807/ , 54583/ , 81718/ , 17966/ , 54646/ , 47296/ , 47300/ , 39943/ , / , 74266/ , 62862/ , 62865/ , / , / , 34160/ , 5476/ , 68945/ , 81724/ , 98444/ , 98441/ , 2944/ , 39937/ , 98435/ , / , 62872/ Την υπ αρ. 1306/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α Α: Ω51 7Λ7-5ΦΒ και µε θέµα: «α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% για τακτικό διαγωνισµό µε αντικείµενο i) το ετήσιο service και ii) την επισκευή οχηµάτων της Περιφέρειας Αττικής β) Έγκριση διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού σε (15) δεκαπέντε ηµέρες από την δηµοσίευση στο ΦΕΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α, παρ. 1, άρθρου 10 του π.δ. 118/2007 προκειµένου να επισπευστεί η διαδικασία και να δοθούν στις υπηρεσίες τα οχήµατα πλήρως λειτουργικά.» 18. Την υπ αρ. 1307/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α Α: 79Μ57Λ7- ΦΤ και µε θέµα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% για δηµοσίευση διακήρυξης τακτικού διαγωνισµού µε αντικείµενο i) το ετήσιο service και ii) την επισκευή οχηµάτων της Περιφέρειας Αττικής στον ηµερήσιο Τύπο» 19. Την µε αρ / Απόφαση Ανάληψης απάνης µε Α Α: 71ΜΝ7Λ7-ΩΩ7 20. Την µε αρ / Απόφαση Ανάληψης απάνης µε Α Α: ΩΖΗΟ7Λ7-Ψ4Ι 21. Την υπ αρ. 14/2014 ιακήρυξη (µε Α Α: 7ΝΗΦ7Λ7-Β3Κ) η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρ. 1627/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α Α: 6ΨΨΠ7Λ7-ΤΑ7 22. Το γεγονός ότι στις διεξήχθη τακτικός διαγωνισµός κατά την 14/2014 ιακήρυξη, ο οποίος απέβη άγονος. 23. Την υπ αρ. 1917/2014 (Α Α: 6ΣΛΞ7Λ7-Β91) απόφαση της ΟΕ περί επανάληψης του τακτικού διαγωνισµού, ο οποίος απέβη άγονος. 24. Το γεγονός ότι, αν και από 1η σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4155/2013, του Ν. 4205/2013 και της Π1/2390/ απόφασης οι τακτικοί διαγωνισµοί πρέπει να διενεργούνται ηλεκτρονικά, ωστόσο ακόµα δεν έχουν παρασχεθεί ειδικοί κωδικοί από το ΥΠ.ΑΝ. για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 25. Το γεγονός ότι στο διάστηµα που µεσολάβησε αφενός τα οχήµατα που επρόκειτο να επισκευαστούν παραµένουν µε βλάβες ενώ ελλείψει τακτικού ελέγχου (service) ενδέχεται να προκληθούν άλλες βλάβες που ενδεχοµένως θα επιφέρουν ακόµη µεγαλύτερη ζηµία, αφετέρου προέκυψαν νέες βλάβες όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων µε αρ.πρωτ.: / , / , / , / , / , / , / , / , &174261/ , / , / Την υπ αρ. 2218/2014 (Α Α: 7ΟΖΚ7Λ7-ΛΜΦ) απόφαση της ΟΕ περί α) Τροποποίησης της υπ αρ. 1306/2014 Απόφασης Ο.Ε. µε Α Α: Ω51 7Λ7-5ΦΒ ως προς το ποσό έγκρισης διάθεσης δαπάνης από ,00 σε ,00 συµπ/νου 23% & ως προς τη διαδικασία διενέργειας από τακτικό διαγωνισµό σε (συνοπτικό) πρόχειρο για τη διενέργεια διαγωνισµού µε αντικείµενο i) το ετήσιο service και ii) την επισκευή οχηµάτων της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕ Αθηνών), β) Ανάκλησης της υπ αρ. 1917/2014 Απόφασης Ο.Ε. µε Α Α: 6ΣΛΞ7Λ7-Β91 περί επανάληψης του τακτικού ιαγωνισµού της µε αρ. 14/2014 ιακήρυξης σχετικά µε το τακτικό service και επισκευές οχηµάτων γ) Ανάκλησης πίστωσης ύψους 5.600,00 στον ΚΑΕ Το υπ αρ / έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας µε το οποίο θεωρείται σχέδιο της παρούσας διακήρυξης 28. Την υπ αρ. 2546/2014 (Α Α: 7Λ6Θ7Λ7-ΥΑ3) απόφαση της ΟΕ µε θέµα: «Έγκριση όρων πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την επισκευή οχηµάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπ/νου 23%.» µε την οποία εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της. 14PROC Σελίδα 2 από 12

3 29. Την ανάγκη άµεσης επισκευής και τακτικού ελέγχου (service) των υπηρεσιακών οχηµάτων των ΠΕ Αθηνών (Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου & υτικού Τοµέα), προκειµένου για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών και την ασφάλεια του επιβαίνοντος προσωπικού. 14PROC ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά Οµάδα για τα ετήσια τακτικά services και την επισκευή οχηµάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. Το αντικείµενο του διαγωνισµού επιµερίζεται σε δύο Οµάδες: 1 η Οµάδα: ετήσιο τακτικό service οχηµάτων (µικρά & µεγάλα services), προϋπολογισµού ,00 2 η Οµάδα: επισκευή οχηµάτων, προϋπολογισµού ,00. Συνολικά ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στα ,00 συµπεριλαµβανοµένου 23% και οι συµµετέχοντες µπορούν να προσφέρουν είτε για την 1 η Οµάδα, είτε για την 2 η Οµάδα, είτε και για τις δύο Οµάδες εάν το επιθυµούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν για όλα τα οχήµατα της Οµάδας ή των Οµάδων επιλογής τους. 1. Τα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ιακήρυξης και είναι τα εξής: 1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2. Οι συµµετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν για όλα τα οχήµατα της Οµάδας που θα επιλέξουν. Οµοίως και εάν επιλέξουν και τις 2 Οµάδες, πρέπει να προσφέρουν για όλα τα οχήµατα. Οι οµάδες είναι οι εξής: 1 η ΟΜΑ Α: Τακτικός έλεγχος και συντήρηση οχηµάτων (service), µικρός και εκτεταµένος (µικρό και µεγάλο service) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 1 ης Οµάδας είναι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του 23% και αναλύεται ως εξής: 8.300,00 για τα µικρά service και ,00 για τα µεγάλα. 2 η ΟΜΑ Α: Επισκευή των οχηµάτων όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 2 ης Οµάδας είναι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του 23%. 3. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα γίνει µετά από τουλάχιστον 12 ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΚΗΜ ΗΣ. 4. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 08 / 01 /2015 ΠΕΜΠΤΗ π.µ. ΤΚ Αθήνα 3 ος όροφος Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ. 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα ιακήρυξη, τα παραρτήµατά της και το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 7. Η διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Σελίδα 3 από 12

4 14PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρθρο 11 του Κ.Π.. 118/ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 2. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικών, Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, γρ. 302) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την 13:30 µ.µ. 3. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.µ. µέχρι την 10:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης (Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος). 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Περιφέρειας Αττικής, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 6. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 7. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών και ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και, για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς, στην ίδια συνεδρίαση. 8. Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών και ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης δεν θα προβεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, των οποίων τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής δεν συµφωνούν µε του όρους της παρούσας. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των µη αποσφραγισθεισών οικονοµικών προσφορών θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία µαζί µε τους υπόλοιπους φακέλους στο αρµόδιο για την τελική απόφαση όργανο. Σελίδα 4 από 12

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 14PROC ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα του Κ.Π.. 118/2007) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. Στον φάκελο, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδια Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Το θέµα («Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την επισκευή οχηµάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής» Συνολικού Προϋπολογισµού ,00») δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα ΑΡΘΡΟ 2 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον κυρίως φάκελο, πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής: 2.1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 2.2 Άδεια λειτουργίας της εταιρείας ή του συνεργείου από την αρµόδια ιοικητική Αρχή. 2.3 Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρεία. 2.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλαχτα β) Να δηλώνεται ότι η προσφορά πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις όπως αυτές καταγράφονται στην ιακήρυξη και τους Πίνακές της και προκύπτουν επίσης από τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήµατος γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). - δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.. 118/2007. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). Σε περίπτωση που ζητηθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να τα καταθέσει. (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) Σελίδα 5 από 12

6 2.5 Σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος αναγράφει µε κεφαλαία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», φέρει τον τίτλο του διαγωνισµού και τα στοιχεία σας. Στον φάκελο αυτό, βάζετε συµπληρωµένο το Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Λοιπές λεπτοµέρειες και οδηγίες συµπλήρωσης της Οικονοµικής Προσφοράς θα βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 2.6 Εφόσον οι Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 14PROC Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις, µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή ανά Οµάδα. 2. Οικονοµική Προσφορά µπορεί να κατατεθεί για όποιες και όσες οµάδες επιθυµεί ο συµµετέχων στον διαγωνισµό. 3. Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. 4. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τιµή για όλα τα οχήµατα της Οµάδας ή των Οµάδων που έχουν επιλέξει. 5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 4 ο Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.. 118/2007) 4.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής εταιρείας σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Κ.Π.. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της /νσης Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, για την αρµόδια Επιτροπή, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής συµµετέχοντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σελίδα 6 από 12

7 δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του π.δ. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). 14PROC ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο µειοδότης θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 µήνες πέραν της ολοκλήρωσης της σύµβασης, ήτοι 14 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΙΑΚΟΠΗ 6.1. Η διενέργεια τόσο του τακτικού ελέγχου και συντήρησης (service) όσο και των επισκευών θα γίνεται στον χώρο του προµηθευτή. Εάν χρειαστεί να µεταφερθεί προς συντήρηση ή προς επισκευή όχηµα, τότε τα όποια έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο Η εκτέλεση της σύµβασης θα πραγµατοποιείται τµηµατικά σύµφωνα µε την σχετική ειδοποίηση από την αρµόδια υπηρεσία, δηλαδή το Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων Ο χρόνος διενέργειας του τακτικού ελέγχου και συντήρησης (service - 1 η Οµάδα) των οχηµάτων ορίζεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης της αρµόδιας Υπηρεσίας, για κάθε όχηµα. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί το ανώτερο σε πέντε (5) ηµέρες, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία Ο χρόνος διενέργειας των επισκευών (2 η Οµάδα) των οχηµάτων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης της αρµόδιας Υπηρεσίας, για κάθε όχηµα. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί το ανώτερο σε δέκα (10) ηµέρες, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία Η διάρκεια της σύµβασης δεν µπορεί να ξεπεράσει το ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Σελίδα 7 από 12

8 6.6. Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον προµηθευτή, εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από αποθέµατα δηµοσίου ή δωρεές Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να µην πραγµατοποιήσει service ή επισκευές οχηµάτων που για οποιοδήποτε λόγω αποσυρθούν, παροπλιστούν ή καταργηθούν οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ουδεµία απαίτηση, οικονοµική ή άλλη δεν έχει από την Περιφέρεια Αττικής Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη της εν λόγω προµήθειας ή/και παροχής υπηρεσιών, στην οποία αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεσή της διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 14PROC ΑΡΘΡΟ 7 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή θα γίνει έπειτα από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τη Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης των παρακάτω απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πληρωµής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 3. Πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής της Αρµόδιας Επιτροπής Οι νόµιµες κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας που βαρύνουν τον προµηθευτή είναι οι ακόλουθες: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3% Τέλος χαρτοσήµου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 0,10% επί της συνολικής αξίας προ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1321 κατά ,00 και τον ΚΑΕ 0861 κατά ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% του Ε.Φ προϋπολογισµού ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ιαγωνισµών και των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την επισκευή ή/και συντήρηση των οχηµάτων µέσα στον συµβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Κ.Π.. 118/ Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια δεν πραγµατοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ηµοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ιαγωνισµών και των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. β. Προµήθεια σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, Σελίδα 8 από 12

9 καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα πραγµατοποίηση προµήθειας, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση Προµηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον Προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. ε. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5, εδ.δ ΚΠ 118/07 υπό τις προϋποθέσεις εφαρµογής του. 5. Σε περίπτωση που η προµήθεια σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 14PROC Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης που θα υπογραφεί, η Υπηρεσία δικαιούται κατά απόλυτη κρίση της, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να ζητήσει αποζηµίωση από τον προµηθευτή για κάθε ζηµία προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή παράτασης αυτής, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας µας. Σελίδα 9 από 12

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 14PROC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα επιµέρους στοιχεία & χαρακτηριστικά του κάθε οχήµατος προκύπτουν από τα στοιχεία των Πινάκων που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ). Σκοπός είναι να παραδοθούν τα οχήµατα που θα επισκευασθούν ή συντηρηθούν λειτουργικά άρτια και ασφαλή. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε εργασίας, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να είναι: - καινούργια και όχι µεταχειρισµένα, - γνήσια, - αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχηµάτων που αναφέρονται στους πίνακες της παρούσας διακήρυξης µε την έννοια της µητρικής και µονοσήµαντης ύπαρξης τους ανά πλαίσιο, χωρίς να κατέχουν αναλώσιµο και πολυχρηστικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που εκ παραδροµής έχει παραληφθεί από τους Πίνακες κάποιο ανταλλακτικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την πρέπουσα επισκευή ή συντήρηση οχήµατος όπως αυτή περιγράφεται από τον Πίνακα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το προµηθεύσει. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τα ανταλλακτικά πρέπει να αρµόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχηµάτων που περιλαµβάνονται στους πίνακες της παρούσας, όπως αυτές προκύπτουν από τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβή στοιχεία λ.χ. µάρκας, µοντέλου, χρονολογίας κ.λπ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) ΑΡΘΡΟ 11 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ Όλες οι εργασίες επισκευής-συντήρησης στα οχήµατα πρέπει: - να γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε οχήµατος - να συνοδεύονται και από όλες τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους που απαιτούνται, και ας µην αναφέρονται αυτές ρητά όπως π.χ. αφαίρεση κελυφών για πρόσβαση, διάφοροι καθαρισµοί κ.λπ., ώστε να παραδοθεί το όχηµα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Οι εργασίες πρέπει να αρµόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχηµάτων που περιλαµβάνονται στους πίνακες της παρούσας, όπως αυτές προκύπτουν από τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβή στοιχεία λ.χ. µάρκας, µοντέλου, χρονολογίας κ.λπ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 10 από 12

11 14PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 12 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Οι συµµετέχοντες πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν για όλα τα οχήµατα της Οµάδας που θα επιλέξουν. Οµοίως εάν επιλέξουν και τις 2 Οµάδες, πρέπει να προσφέρουν για όλα τα οχήµατα. Οι οµάδες είναι οι εξής: 1 η ΟΜΑ Α: Τακτικός έλεγχος και συντήρηση οχηµάτων (service), µικρός και εκτεταµένος (µικρό και µεγάλο service) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 1 ης Οµάδας είναι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του 23% και αναλύεται ως εξής: 8.300,00 για τα µικρά service και ,00 για τα µεγάλα. 2 η ΟΜΑ Α: Επισκευή των οχηµάτων όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 2 ης Οµάδας είναι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του 23%. 2. Κάθε σελίδα της Οικονοµικής σας Προσφοράς πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή σας. 3. Η Οικονοµική σας Προσφορά ΕΝ µπορεί να ξεπερνάει τον Προϋπολογισµό της παρούσας ανά Οµάδα. 4. Η τιµή που θα προσφέρετε ανά όχηµα πρέπει να είναι σε ευρώ ( ). 5. Η τιµή που θα προσφέρετε ανά όχηµα είναι τελική, µε την έννοια ότι συµπεριλαµβάνει όλα όσα ζητούνται από την παρούσα ιακήρυξη, τον, τις κρατήσεις σας κ.λπ. και καµία άλλη οικονοµική απαίτηση δεν έχετε από την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση της Σύµβασης που θα προκύψει από την παρούσα. 6. Μειοδότης για την κάθε Οµάδα ξεχωριστά αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή. 7. Κάθε σελίδα της Οικονοµικής σας Προσφοράς πρέπει να φέρει την υπογραφή σας. 8. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. 9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν Οικονοµική Προσφορά για όποιες από τις δύο Οµάδες ή και για τις δύο Οµάδες, εάν το επιθυµούν, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε Οµάδα θα κατατεθεί χωριστός σφραγισµένος Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. 11. Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς ΕΝ µπορεί να περιλαµβάνει τίποτα άλλο πέρα από την συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη φόρµα Οικονοµικής Προσφοράς και το αντίγραφό της. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑ Α (ΟΜΑ ΕΣ 1 & 2) Σελίδα 11 από 12

12 14PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ (ΦΟΡΜΕΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 12 από 12

13 14PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) Συµµετέχω στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τίτλο «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την επισκευή οχηµάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισµού ,00 κατά την κατάρτιση της προσφοράς µου έχω λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας, τους οποίους και αποδέχοµαι ανεπιφύλαχτα β) Η προσφορά µου πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις όπως αυτές καταγράφονται στην ιακήρυξη και τους Πίνακές της και προκύπτουν επίσης από τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήµατος γ) Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: - δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας - δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης - είµαι ενήµερος/η ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µου - είµαι εγγεγραµµένος/η στο οικείο Επιµελητήριο - δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). - δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.. 118/2007. (4) Ηµεροµηνία: Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΙΡΜ 312 ΚΗΙ 3354 ΚΗΙ 3355 ΚΗΙ 3356 ΔΙΚΥΚΛΟ STATION STATION STATION MBK INDUSTRI SKODA SKODA SKODA E FABIA COMBI FABIA COMBI FABIA COMBI VERSITY VG5SH TMBJB16Y TMBJB16Y TMBJB16Y /07/ /11/ /11/ /11/01 3lt ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 3lt ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - 1 ΜΠΟΥΖΙ - 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 7076 SKODA FABIA SALOON TMBDC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 7077 SKODA FABIA SALOON TMBDC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ ΚΗΙ 7078 SKODA FABIA SALOON TMBDC46YX /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 7079 SKODA FABIA SALOON TMBDC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 7080 SKODA FABIA SALOON TMBDC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ ΚΗΙ 7081 SKODA FABIA SALOON TMBDC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 7082 STATION SKODA FABIA COMBI TMBJC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 7083 STATION SKODA FABIA COMBI TMBJC46Y /06/06 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9914 FIAT FIAT PANDA ZFA /09/08 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE KHΥ 8369 MAGYAR SUZUKI SWIFT TSMMAH35S /06/97 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΥ 8371 MAGYAR SUZUKI SWIFT TSMMAH35S /06/97 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ ΚΗΥ 8566 STATION SUZUKI BALENO JSAEGC11W /06/98 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 3164 PEUGEOT 307 VF33CKFUB /01/04 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΟ 6125 NISSAN EUROPE ALMERA JN1BAAN15U /06/99 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ KHI 5812 AUDI A3 WAUZZZ8PX7A /08/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 4 ΜΠΟΥΖΙ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE KHI 3059 KHI 7093 ΚΗΙ 9598 JEEP ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ NEDERLANDS SUZUKI HYUNDAI ΜΟΤΟR C CARISMA GRAND VITARA TRAJET XMCSNDA1A2F JSAJTD54V KMHMG81BP7U /10/ /09/ /06/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9599 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9600 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9651 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9652 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9653 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9654 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9655 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9656 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9661 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9665 ΚΗΙ 9666 KNEFE KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9667 KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE KHI 9668 KHI 9669 KHI 9670 KNEFE KNEFE KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE KHI 9671 ΚΗΙ 9672 ΚΗΙ 9673 KNEFE KNEFE KNEFE (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΥΓΡΑ 4lt ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ - (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9674 KHI 9675 STATION STATION SCODA SCODA OCTAVIA OCTAVIA TMBJL21U TMBJL21U /06/ /06/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9729 DAIMLER CHRYSL E 200 KOMPRESSOR WDB B /08/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ SERVICE) ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ SERVICE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΙΚΡΟ SERVICE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΚΗΙ 9756 JEEP MITSUBISHI PAJERO SPORT JMB0NK9606J /11/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΙ 9757 JEEP MITSUBISHI PAJERO SPORT JMB0NK9606J /11/07 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ ΚΗΟ 4114 JEEP SANTANA MOTOR VITARA VSEETW01VNA /09/00 (ΑΝ 4lt ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΑΝ 1 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29/07/2011 29/07/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/07/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Λ. Συγγρού 80 88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Πληροφορίες: Χ.Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 07.07.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 137501 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 15/7/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθ. Πρωτ. 143721 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002167693

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002710889 2015-04-16

15PROC002710889 2015-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 77399 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»

«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 06/06/2014 Διακήρυξη 8/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664422 2015-03-26

15PROC002664422 2015-03-26 15PROC002664422 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πρωτ. οικ: 17722/1419 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα